Upphävd författning

Förordning (1983:646) med instruktion för statens energiverk

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Ändring införd
SFS 1983:646
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledning

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens energiverk.

Uppgifter

2 §  Energiverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om energiförsörjning. Det åligger verket, i den mån det inte ankommer på någon annan myndighet, att verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi, att bevaka säkerhetsfrågor på energiområdet samt att följa den internationella utvecklingen i fråga om energiförhållanden.

2 a §  Av förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del framgår att energiverket är ansvarig myndighet för funktionen energiförsörjning. Av samma förordning framgår vilka närmare uppgifter som följer av detta. Förordning (1986:607).

3 §  Energiverket är chefsmyndighet för statens elektriska inspektion. Verket meddelar de föreskrifter som behövs i anslutning till de bestämmelser regeringen utfärdar för inspektionen.

4 §  Det åligger energiverket att bedriva planerings- och utredningsverksamhet. Energiverket skall

 1. analysera och bedöma bränslealternativ eller energialternativ med avseende på marknader, tillgänglighet, miljöeffekter och teknik för utnyttjande av bränslen,
 2. utreda förhållanden på internationella och svenska energimarknader och lämna underlag för bedömningar av hur dessa påverkar landets ekonomi,
 3. tillhandahålla underlag rörande energiförsörjningen för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
 4. utvärdera och lämna underlag för omprövning av energipolitiska åtgärder,
 5. bevaka att förutsättningar skapas för genomförande av beslut om långsiktig energiförsörjning,
 6. bedöma risker och känslighet för olika slag av störningar i energiförsörjningen samt följder därav som underlag för val av strategier för säker och tillräcklig energitillförsel,
 7. upprätta översikter och prognoser över energianvändning, energiförsörjning och försörjningsmöjligheter,
 8. bedöma och bevaka teknik och teknikutveckling, särskilt för oljeersättning men även för energiförsörjning och energianvändning på längre sikt,
 9. främja utvecklingen och ökad användning av alternativa och förnybara energikällor,
 10. främja en effektiv energianvändning och energihushållning,
 11. bedöma och främja svensk industris möjligheter att utveckla och framställa energiteknisk utrustning, bland annat för export. Förordning (1987:352).

5 §  Energiverket skall fullgöra uppgifter enligt förordningen (1977:440) om kommunal energiplanering och därvid verka för att den nationella energipolitikens program kan omsättas i kommunernas verksamhet med kommunernas medverkan.

6 §  Energiverket skall svara för stöd till och planering av den forsknings- och utvecklingsverksamhet vad gäller energitillförsel som kan få betydelse för energiförsörjningen på kort och medellång sikt.

[S2]För denna uppgift skall verket upprätta insatsplaner, samordna verksamhet med andra stödgivande organ, ta initiativ till projekt och fördela statligt stöd, löpande följa projekt samt värdera resultat och svara för resultatöverföring.

7 §  Energiverket skall pröva frågor enligt förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.

[S2]Det åligger verket särskilt att

 1. pröva, uppställa villkor för, samt fatta beslut i enskilda stödärenden,
 2. vid behov initiera angelägna projekt,
 3. behandla kvarstående uppgifter enligt förordningen (1980:566) om statsbidrag till energibesparande åtgärder inom näringslivet m.m.
 4. bevaka energi- och industripolitiska effekter av lämnat stöd. Förordning (1986:607).

8 §  Energiverket skall pröva frågor om bidrag enligt förordningen (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden. Förordning (1986:607).

9 §  Vad gäller elsäkerhetsfrågor åligger det energiverket särskilt att

 1. utfärda säkerhetsföreskrifter för elektriska starkströmsanläggningar och meddela bestämmelser om kontroll av elektrisk materiel,
 2. meddela föreskrifter om utförandet av sådan elektrisk materiel som genom elektromagnetisk strålning kan orsaka radiostörningar samt om provning och godkännande av sådan materiel,
 3. meddela behörighet att utföra arbete på elektriska starkströmsanläggningar och främja utbildningen på detta område.

10 §  Vad gäller energidistribution åligger det energiverket särskilt att

 1. pröva frågor om tillstånd att dra fram eller begagna elektrisk starkströmsledning och pröva frågor om tillstånd att bedriva detaljdistribution av elektrisk ström samt övervaka att eldistributörerna fullgör sina förpliktelser som koncessionshavare och pröva tvister i sådant hänseende,
 2. pröva ärenden enligt förordningen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning,
 3. pröva ärenden om reglering av priset på elektrisk ström, om värdering av eldistributionsanläggningar och om krigsskydd av kraftanläggningar,
 4. pröva ärenden enligt lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem och lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

11 §  Energiverket skall fullgöra vissa uppgifter enligt lagen (1981:599) om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle och i anslutning härtill verka för ett rationellt utnyttjande av framför allt inhemska bränslen.

12 §  Energiverket skall fullgöra uppgifter enligt förordningen (1978:997) om statligt bidrag till prospektering efter olja, naturgas eller kol och enligt regeringens föreskrifter om särskilt bidrag till prospektering efter olja och naturgas.

13 §  Energiverket skall genom informationsverksamhet och genom stöd till utbildning verka för god energihushållning. Verket skall i detta syfte verka för att statliga insatser i nämnda avseenden samordnas så att kommuner, organisationer, företag och enskilda påverkas till rationell energianvändning. Verket skall fullgöra uppgifter enligt förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi.

14 §  Energiverket skall biträda energiforskningsnämnden med löneadministration och matrikelföring, utbetalningar och redovisning samt även i övrigt i administrativa frågor. Förordning (1986:607).

14 a §  Energiverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och handlägger ärenden rörande sådana lån m. m. som hänför sig till oljelagringen. Verket är dessutom tillsynsmyndighet enligt lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet. Förordning (1986:607).

Organisation

15 §  Energiverket leds av en styrelse som består av högst tio personer. I styrelsen ingår verkets generaldirektör. Denne är styrelsens ordförande och en av de andra ledamöterna är vice ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

[S3]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. är tillämplig på energiverket. Förordning (1986:607).

16 §  Generaldirektören är chef för energiverket.

[S2]Inom verket finns följande enheter, en utredningsavdelning, en utvecklingsavdelning, en avdelning för elsäkerhet, koncession och energiberedskap, en administrativ byrå, en informationsbyrå samt ett planeringskansli.

[S3]Varje avdelning är uppdelad på byråer.

[S4]Varje avdelning förestås av en avdelningschef. Var och en av administrativa byrån och informationsbyrån förestås av en byråchef samt planeringskansliet av en planeringschef. En av de nämnda cheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1986:1261).

17 §  Hos energiverket finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter och andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

18 §  Inom energiverket finns fyra nämnder, nämligen

 1. en utvecklingsnämnd, med uppgift att besluta om stöd till forskning och utveckling inom energitillförselområdet, oljeersättning och till anordningar för att minska utsläppen av svavel vid förbränning av kol,
 2. en prisregleringsnämnd för elektrisk ström, med uppgift att pröva vissa frågor som rör pris och övriga villkor för leverans, överföring eller inköp av ström,
 3. en nämnd för värdering av eldistributionsanläggningar m. m., med uppgift att yttra sig om vissa frågor i samband med överlåtelse av anläggningar eller rörelser och
 4. en krigsskyddsnämnd för kraftanläggningar, med uppgift att pröva frågor om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar. Förordning (1987:1169).

19 §  Som rådgivande organ till energiverket finns

 1. ett eldistributionsråd med uppgift att biträda verket i eldistributionsfrågor,
 2. ett energihushållningsråd med uppgift att biträda verket i informations-, utbildnings-, rådgivnings-, statistik- och prognosfrågor och att vara forum för information och samordning mellan myndigheter m. fl. i frågor som rör energihushållning. Förordning (1988:75).

20 §  Eldistributionsrådet består av högst femton ledamöter som regeringen utser särskilt. En av dessa skall vara ordförande och en vice ordförande.

[S2]I rådet skall ingå företrädare för statliga organ. Dessutom skall elkraftsföretag, arbetstagarorganisationer samt kommunala och enskilda intresseorganisationer inom rådets verksamhetsområde beredas tillfälle att ha företrädare i rådet.

21 §  Energihushållningsrådet har generaldirektören som ordförande och består i övrigt av fjorton andra ledamöter som regeringen utser särskilt.

[S2]I rådet skall ingå företrädare för statliga organ samt kommunala och enskilda intresseorganisationer inom rådets verksamhetsområde.

21 a § har upphävts genom förordning (1988:75).

Ärendenas handläggning

22 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom verkets verksamhetsområde,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om verkets organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om skiljande från anställning eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

23 §  Ärenden som hör till särskilda nämnders uppgifter, enligt 18 §, avgörs av dessa nämnder.

24 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst halva antalet andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören eller dennes ställföreträdare och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas på detta sätt skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1261).

25 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen eller av någon särskild nämnd, avgörs av generaldirektören ensam.

26 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt annan än generaldirektören att avgöra ärenden eller grupper av ärenden, som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören.

27 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i generaldirektörens ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och generaldirektörens ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den av de i 16 § nämnda cheferna som generaldirektören bestämmer.

[S3]I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan generaldirektörens medgivande får inte heller sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar. Det som sagts gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

28 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 25 § avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.

[S3]Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S4]Var och en av cheferna för verkets enheter har rätt att närvara när ärenden som hör till hans enhet föredras av någon annan. Förordning (1986:1261).

29 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att verkets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

30 § har upphävts genom förordning (1986:1261).

31 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

32 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning

33 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som avdelningschef, planeringschef eller byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av verket.

[S4]Förordnande för en chef för en enhet att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1986:1261).

34 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören samt ersättare för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande och vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år.

Övriga bestämmelser

35 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket utom i fråga om generaldirektören eller generaldirektörens ställföreträdare.

36 §  Tjänstemän med erforderlig teknisk utbildning på avdelningen för eldistribution m. m. och elsäkerhet m. m. är skyldiga att av verket ta emot uppdrag som tillsynsmän över elektriska starkströmsanläggningar.

Nämnderna

Utvecklingsnämnden

37 §  Utvecklingsnämnden har till uppgift att pröva frågor om stöd enligt

 1. förordningen (1979:319) om statligt stöd till energiforskning,
 2. förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m. och
 3. förordningen (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden. Förordning (1986:607).

38 §  Utvecklingsnämnden består av generaldirektören och tolv andra ledamöter. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

39 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst sex andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Nämnden får överlåta åt tjänstemän vid statens energiverk att avgöra ärenden eller grupper av ärenden, som inte är av större vikt. Förordning (1986:1261).

40 §  Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på chefen för den byrå dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande.

41 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden ej hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst halva antalet andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta i närvaro av föredraganden. Beslut som fattas på detta sätt skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

42 § har upphävts genom förordning (1986:1261).

43 §  Ordföranden, övriga ledamöter samt ersättare förordnas av regeringen för högst tre år.

Nämnden för värdering av eldistributionsanläggningar m.m.

44 §  Nämnden för värdering av eldistributionsanläggningar m.m. har till uppgift att på begäran av part yttra sig i frågor om ekonomiska villkor i samband med överlåtelse av anläggningar för yrkesmässig detaljdistribution av elektrisk starkström (eldistributionsanläggningar) eller av rörelser för distribution av sådan ström (eldistributionsrörelser).

45 §  Nämnden för värdering av eldistributionsanläggningar består av ordföranden och sex andra ledamöter.

[S2]Ordföranden skall vara lagkunnig och ha erfarenhet från domstol. Två ledamöter (tekniska ledamöter) skall besitta teknisk-ekonomisk sakkunskap.

[S3]Av övriga ledamöter skall två företräda eldistributörsintressen och två elkonsumentintressen.

[S4]För varje ledamot skall finnas en ersättare.

46 §  Ärenden om värdering av eldistributionsanläggningar eller eldistributionsrörelser tas upp av nämnden efter skriftlig framställning av någon part eller av parterna gemensamt.

[S2]Motsätter sig någon av parterna att ett ärende prövas av nämnden, får nämnden ej ta upp ärendet till prövning.

47 §  Nämnden skall se till att varje ärende blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Det åligger parterna att förebringa den utredning som behövs.

[S2]Är utredningen i ett ärende så ofullständig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak, skall nämnden förelägga parten att inom en viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att ärendet annars ej tas upp till prövning.

48 §  Om det behövs företar nämnden besiktning. Nämnden kan uppdra åt någon av ledamöterna att företa besiktning.

49 §  Ärendena avgörs efter muntlig förhandling, om särskilda skäl inte föranleder annat. Till muntlig förhandling skall parterna kallas i god tid.

50 §  Om muntlig förhandling ej hålls, avgörs ärendet efter föredragning. Föredragningen ankommer på nämndens sekreterare.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

51 §  Nämnden är beslutför när den är fulltalig. Beslut som inte innebär att ett ärende enligt 44 § avgörs i sak får dock fattas av ordföranden ensam. Ordföranden kan uppdra åt någon annan att begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden. Förordning (1986:1261).

52 §  Om det vid överläggning i nämnden finns skiljaktiga meningar, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.3--5 §§rättegångsbalken. Vid omröstning skall först ordföranden säga sin mening, därefter de tekniska ledamöterna och sist de ledamöter som företräder särskilda intressen.

53 §  Nämndens beslut i värderingsärenden får inte överklagas.

54 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1261).

55 §  Nämndens beslut tillställs parterna genom nämndens försorg.

56 §  Ordföranden, övriga ledamöter samt ersättarna förordnas av regeringen för högst tre år.

57 §  Nämnden utser sekreterare.

Prisregleringsnämnden för elektrisk ström

58 §  Prisregleringsnämnden för elektrisk ström har till uppgift att pröva ärenden som avses i 2 § 7 mom. lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

59 §  Nämnden består av ordföranden och sex andra ledamöter.

[S2]Ordföranden skall vara lagkunnig och ha erfarenhet från domstol. Av övriga ledamöter skall

 1. två företräda förbrukarintressen,
 2. två företräda sådana elleverantörer som avses i 2 § 4 mom.tredje stycket lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar,
 3. två företräda andra leveranstörsintressen än sådana som avses i 2.

[S3]För varje ledamot skall det finnas ersättare. Förordning (1987:1169).

60 §  Ärendena avgörs efter föredragning eller förhandling om detta är lämpligare. Till en förhandling skall parterna kallas i god tid.

61 §  Föredragningen ankommer på nämndens sekreterare.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

62 §  I prövningen av nämndens ärenden deltar ordföranden och de ledamöter som anges i 59 § andra stycket 1 och 3. Vid prövning av ärende enligt 2 § 7 mom.första stycket 2 lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar skall dock i stället för två ledamöter som företräder förbrukarintressen ingå de ledamöter som anges i 59 § andra stycket 2.

[S2]Beslut som inte innebär att ett ärende enligt 58 § avgörs i sak får dock fattas av ordföranden ensam. Ordföranden kan uppdra åt någon annan att begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden. Förordning (1987:1169).

63 § har upphävts genom förordning (1986:1261).
64 § har upphävts genom förordning (1986:1261).

65 §  Ordföranden, ledamöterna samt ersättare förordnas av regeringen för högst tre år.

66 §  Nämnden utser sekreterare.

Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar

67 §  Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar har till uppgift att pröva ärenden som avses i 3--5 och 7 §§ lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

68 §  Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar består av en lagfaren ordförande, en representant för försvarsstaben, en för överstyrelsen för civil beredskap, en för statens vattenfallsverk, en för statens energiverk, en för kommunala och enskilda kraftföretag och en för petroleumindustrin. För varje ledamot finns minst en ersättare. Förordning (1986:607).

69 §  I prövningen av nämndens ärenden deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. En av dessa skall representera försvarsstaben, en överstyrelsen för civil beredskap, en statens vattenfallsverk och en kommunala och enskilda kraftföretag. Gäller ärendet rörledning för vilken krävs koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar, skall i stället för de två sistnämnda ledamöterna inträda en representant för statens energiverk och en för petroleumindustrin. Förordning (1986:607).

70 §  Ordföranden prövar frågor om avvisning eller avskrivning av ärenden.

71 §  Är ett ärende som avses i 67 § så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda, avgörs det genom meddelanden mellan ordföranden och övriga ledamöter. Förordning (1986:1261).

72 §  Nämnden får uppdra åt någon av ledamöterna eller annan att besikta en anläggning.

73 §  Ordföranden leder beredningen av ärendena. Nämnden sammanträder så ofta ordföranden finner det behövligt eller när någon av nämndens övriga ledamöter begär det.

74 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på nämndens sekreterare.

[S2]Ordföranden får själv överta beredningen och föredragningen av ärenden.

[S3]Ordföranden kan uppdra åt någon annan att begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden.

75 §  Om det fordras för att byggnadsarbeten ej skall fördröjas, skall ärenden avgöras inom tre veckor från det ärendet kommit i sådant skick att det kan behandlas av nämnden.

76 §  Har utlåtande av överbefälhavaren icke fogats vid anmälan som avses i 11 § lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m., skall denna beredas tillfälle att yttra sig över anmälan.

77 §  Ordföranden, ledamöterna samt ersättarna förordnas av regeringen för högst tre år.

78 §  Nämnden utser sekreterare.

Ändringar

Förordning (1983:646) med instruktion för statens energiverk

Förarbeten
Prop. 1982/83:100
Ikraftträder
1983-07-01

Förordning (1986:607) om ändring i förordningen (1983:646) med instruktion för statens energiverk

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:160
  Omfattning
  ändr. 7, 8, 14, 15, 16, 19, 37, 68, 69 §§; nya 2 a, 14 a, 21 a §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1261) om ändring i förordningen (1983:646) med instruktion för statens energiverk

  Omfattning
  upph. 30, 42, 63, 64 §§; ändr. 16, 24, 28, 33, 39, 51, 54, 62, 71 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:352) om ändring i förordningen (1983:646) med instruktion för statens energiverk

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1169) om ändring i förordningen (1983:646) med instruktion för statens energiverk

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:167
  Omfattning
  ändr. 18, 59, 62 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:75) om ändring i förordningen (1983:646) med instruktion för statens energiverk

  Omfattning
  upph. 21 a §; ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1988-04-01

Ändring, SFS 1988:808

  Omfattning
  upph.