Upphävd författning

Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1960-12-30
Ändring införd
SFS 1960:730
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som framställt en fotografisk bild har, med de inskränkningar som nedan stadgas, uteslutande rätt att genom fotografi, tryck, teckning eller annat förfarande framställa exemplar av bilden ävensom att visa den offentligt.

[S2]Som fotografisk bild anses även vad som framställes genom ett med fotografi jämförligt förfarande.

 • NJA 1989 s. 315:I ett bokverk har publicerats två teckningar föreställande Evert Taube. Fråga om tecknaren, sedan han befunnits ha använt två pressfotografier som förlaga för teckningarna, kan anses ha framställt exemplar av fotografierna. 1 § lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild.

2 §  Då exemplar av fotografisk bild framställes eller bilden visas offentligt, skall fotografen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

[S2]Bilden må icke ändras så, att framställarens anseende som fotograf kränkes; ej heller må bilden visas offentligt i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för fotografen.

3 §  Såsom fotograf anses, där ej annat visas, den vars namn, firma eller allmänt kända signatur på sedvanligt sätt utsättes på exemplar av bilden eller angives då denna visas offentligt.

4 §  En fotografisk bild anses offentliggjord, då den lovligen utgivits, utställts offentligt eller eljest gjorts tillgänglig för allmänheten.

5 §  Av fotografisk bild må enstaka exemplar framställas för enskilt bruk. Vad sålunda framställts må ej utnyttjas för annat ändamål.

6 §  Med regeringens tillstånd och på de villkor, som däri angivas, må arkiv och bibliotek för sin verksamhet framställa exemplar av fotografisk bild. Lag (1978:489).

7 §  Offentliggjorda fotografiska bilder får återges i anslutning till texten i kritiska eller vetenskapliga framställningar.

[S2]Offentliggjorda fotografiska bilder får, mot ersättning, återges i anslutning till texten i arbeten som är avsedda att användas vid undervisning. Lag (1993:1009).

[S3]7 a Det som sägs i 13 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skall tillämpas i fråga om rätten till fotografisk bild. Lag (1993:1009).

8 §  Vid information om dagshändelse genom television, direkt överföring eller film må fotografisk bild som synes under dagshändelsen återgivas i den omfattning som betingas av informationssyftet. Lag (1973:362).

9 §  De televisionsföretag som regeringen i enskilda fall beslutar får, mot ersättning, visa offentliggjorda fotografiska bilder, om fotografen inte har förbjudit företaget att visa bilden eller det av andra skäl finns särskild anledning att anta att han motsätter sig visningen. Vad som nu sagts gäller inte film.

[S2]När en trådlös televisionsutsändning samtidigt och oförändrat återutsänds till allmänheten trådlöst eller genom kabel av någon annan än ett sådant företag som avses i första stycket, tillämpas beträffande fotografisk bild som visas i sändningen 26 f § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lag (1993:1009).

10 §  Sedan fotografen överlåtit exemplar av fotografisk bild eller bilden blivit utgiven, må exemplar, som överlåtits eller omfattas av utgivningen, utställas offentligt.

[S2]Offentliggjord fotografisk bild må även eljest visas offentligt i samband med undervisning, så ock om det sker avgiftsfritt och utan förvärvssyfte eller i folkbildningsverksamhet, för välgörande ändamål eller i annat allmännyttigt syfte. Vad nu sagts gäller ej film.

11 § har upphävts genom lag (1993:1009).

12 §  Fotografiska bilder får fritt utnyttjas i rättsvårdens och den allmänna säkerhetens intresse.

[S2]I fråga om rätten till fotografisk bild skall 9, 26 och 26 a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillämpas, varvid det som sägs om alster av bildkonst i stället skall gälla fotografiska bilder vilka har konstnärligt eller vetenskapligt värde.

[S3]Allmänna handlingar skall oavsett rätten till fotografisk bild tillhandahållas enligt 2 kap.tryckfrihetsförordningen.

[S4]I fråga om rätten till fotografisk bild skall 26 e § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillämpas. Lag (1993:1009).

13 §  När en fotografisk bild återges med stöd av 6--10 §§ skall källan anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Lag (1993:1009).

14 §  Rätten till fotografisk bild, som utförts på beställning, tillkommer beställaren, där ej annat uttryckligen avtalats. Fotografen äger dock på sedvanligt sätt utställa bilden i reklamsyfte, såframt ej beställaren förbjuder det.

[S2]Beställare av fotografiskt porträtt äger, ändå att fotografen förbehållit sig rätten till bilden, låta intaga porträttet i tidning eller tidskrift eller i skrift med biografiskt innehåll, såframt fotografen icke gjort särskilt förbehåll däremot.

 • NJA 2004 s. 363:Fråga om omfattningen av en beställares användarrätt vid uppdrag att utföra fotografering.
 • NJA 1982 s. 23:Den rätt till fotografisk bild som enligt 14 § lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild tillkommer beställaren av bilden avser inte äganderätten till bildnegativet.

15 §  Rätten till fotografisk bild gäller, där ej annat följer av vad i andra och tredje styckena sägs, intill utgången av tjugufemte året efter det år, då bilden framställdes.

[S2]För fotografisk bild, som äger konstnärligt eller vetenskapligt värde, gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år, då fotografen avled.

[S3]Har bild, som avses i andra stycket, offentliggjorts utan att fotografen blivit angiven med sitt namn eller med sin allmänt kända signatur, gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år, då bilden offentliggjordes. Blir fotografen inom nämnda tid angiven såsom i 3 § sägs eller visas att han avlidit innan bilden offentliggjordes, gäller vad i andra stycket stadgas.

16 §  Den som beträffande en fotografisk bild vidtager åtgärd, som innebär intrång i den till bilden jämlikt denna lag knutna rätten, eller till försäljning utbjuder eller eljest till allmänheten sprider exemplar av fotografisk bild, som framställts i strid mot lagen, döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst två år.

[S2]Samma lag vare, om någon till allmänheten sprider eller till riket för sådan spridning inför exemplar av fotografisk bild, där exemplaret framställts utom riket under sådana omständigheter, att en dylik framställning här i riket skulle varit straffbar enligt vad i första stycket sägs.

[S3]För försök eller förberedelse till brott som avses i första och andra styckena döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (1982:285).

17 §  Den som i strid mot denna lag utnyttjar en fotografisk bild skall till fotografen eller hans rättsinnehavare gälda ersättning, utgörande skäligt vederlag för utnyttjandet.

[S2]Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, skall ersättning jämväl utgå för annan förlust än uteblivet vederlag, så ock för lidande eller annat förfång.

[S3]Den som eljest uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtager åtgärd, som innebär intrång eller överträdelse varom i 16 § sägs, skall ersätta fotografen eller hans rättsinnehavare förlust, lidande eller annat förfång av åtgärden.

18 §  Den som vidtager åtgärd som innebär intrång eller överträdelse varom i 16 § sägs är skyldig att, såvitt det finnes skäligt, mot lösen avstå egendom med avseende på vilken intrång eller överträdelse föreligger till fotografen eller hans rättsinnehavare. Detsamma gäller i fråga om trycksats, kliché, form och liknande hjälpmedel, som kan användas endast för framställning av egendom som nu har sagts.

[S2]I stället för att förordna om inlösen enligt första stycket får rätten, på yrkande av fotografen eller hans rättsinnehavare, efter vad som finnes skäligt föreskriva, att egendom som där avses skall förstöras eller på visst sätt ändras eller att andra åtgärder skall vidtagas med den till förebyggande av missbruk. Sådan talan får väckas även av åklagare, om det är påkallat ur allmän synpunkt. Föreskrift som här avses skall inte meddelas, om förverkande eller åtgärd till förebyggande av missbruk skall beslutas enligt brottsbalken.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller ej mot den som i god tro förvärvat egendomen eller särskild rätt till den.

[S4]Har annat föremål än som avses i första stycket använts som hjälpmedel vid sådan framställning av exemplar av fotografisk bild som utgör brott enligt denna lag, får föremålet eller dess värde förklaras förverkat, om det är påkallat till förebyggande av brott eller annars särskilda skäl föreligger. Vad som nu har sagts skall tillämpas också i fråga om föremål, som har använts vid försök till brott som avses här, eller som omfattas av åtgärd som utgör förberedelse till sådant brott. Lag (1982:285).

19 §  Utan hinder av vad i 18 § är stadgat äger rätten, om det med hänsyn till det konstnärliga eller ekonomiska värdet hos exemplar av bild eller övriga omständigheter finnes skäligt, på därom framställt yrkande meddela tillstånd att exemplaret mot särskild ersättning till fotografen eller hans rättsinnehavare göres tillgängligt för allmänheten eller eljest användes för avsett ändamål.

20 §  Rätt domstol i mål om televisionsutsändning i strid mot denna lag är Stockholms tingsrätt. Detsamma gäller i mål om ersättning som avses i 7 § andra stycket eller 9 § första stycket, i mål i vilket ersättning begärs på den grunden att 26 a § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skall tillämpas enligt 12 § andra stycket och i mål om ersättning för en sådan vidaresändning som avses i 9 § andra stycket. Lag (1993:1009).

21 §  Brott som avses i denna lag får åtalas av åklagare endast om målsägande angiver brottet till åtal eller åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

[S2]Egendom varom i 18 § sägs må, där brott som avses i denna lag skäligen kan antagas föreligga, tagas i beslag; därvid skall vad om beslag i brottmål i allmänhet är stadgat äga motsvarande tillämpning. Lag (1982:285).

22 §  Denna lag äger tillämpning på

 1. fotografisk bild, framställd av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige,
 2. fotografisk bild, som först utgivits i Sverige eller samtidigt i Sverige och utom riket,
 3. fotografisk bild som infogats i här belägen byggnad eller annan med marken fast förenad anordning.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 2. anses samtidig utgivning ha ägt rum, om den fotografiska bilden utgivits i Sverige inom trettio dagar efter utgivning utomlands. Lag (1973:362).

23 §  Regeringen äger, under förutsättning av ömsesidighet, meddela föreskrifter om denna lags tillämpning med avseende å annat land. Föreskrift må ock meddelas om tillämpning av lagen på fotografisk bild, som först utgivits av mellanfolklig organisation, samt på icke utgiven bild, som dylik organisation äger utgiva. Lag (1978:489).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1961.
  Genom lagen upphäves lagen den 30 maj 1919 (nr 383) om rätt till fotografiska bilder.
  Den nya lagen skall äga tillämpning jämväl med avseende å fotografisk bild, som framställts före ikraftträdandet, dock med följande undantag:
  1. 1) Sådana exemplar av en fotografisk bild, som framställts med stöd av äldre lag, må fritt spridas och visas.
  2. 2) Klichéer och andra hjälpmedel, som med stöd av äldre lag framställts för mångfaldigande av viss fotografisk bild, må utan hinder av vad i nya lagen är stadgat fritt användas för sitt ändamål till utgången av år 1963. Exemplar, som framställts med stöd härav, må fritt spridas och visas.

Ändring, SFS 1973:362

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.
  Den nya lagen skall tillämpas även på fotografisk bild som framställts före ikraftträdandet, dock med följande undantag:
  1. Exemplar av fotografisk bild, som framställts med stöd av äldre lag, får fritt spridas och visas.
  2. Har någon före ikraftträdandet tillverkat kliché eller annat sådant hjälpmedel för att med stöd av äldre lag mångfaldiga viss fotografisk bild, får han använda det för detta ändamål till utgången av år 1975 och fritt sprida och visa exemplar som framställts.
  Förarbeten
  Prop. 1973:15
  Omfattning
  ändr. 8, 12, 20, 22 §§

Lag (1978:489) om ändring i lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.
  Den skall tillämpas även på fotografisk bild som har framställts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1977/78:97
  Omfattning
  ändr. 6, 9, 11, 12, 23 §§

Lag (1980:611) om ändring i lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
  Den nya lagen skall tillämpas även på fotografisk bild som framställts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1979/80:132
  Omfattning
  ny 7 a §

Lag (1982:285) om ändring i lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. Den gäller inte beträffande intrång eller överträdelse som har skett dessförinnan eller i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:152
  Omfattning
  ändr. 16, 18, 21 §§

Lag (1986:368) om ändring i lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Den skall tillämpas även på fotografisk bild som har tillkommit före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:146
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1993:1009) om ändring i lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
  2. Lagen tillämpas även på fotografiska bilder som har kommit till före ikraftträdandet utom när det gäller åtgärder som har gjorts eller rättigheter som har förvärvats före den tidpunkten.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:413, Prop. 1992/93:214, Bet. 1992/93:LU44
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 7, 7 a, 9, 12, 13, 20 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:190

  Omfattning
  upph.