Inaktuell version

Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1966-12-16
Ändring införd
SFS 1966:742 i lydelse enligt SFS 2014:607
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07

1 §  Denna lag äger tillämpning på hotell- och pensionatrörelse. Med hotell- och pensionatrörelse avses i denna lag yrkesmässig verksamhet med ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad.

[S2]Lagen gäller ej

 1. bostad som tillhandahålles som ett led i verksamhet för vård, tillsyn, utbildning eller uppfostran,
 2. ensligt belägen, obemannad stuga som står till allmänhetens förfogande för tillfällig övernattning,
 3. på campingplats belägen, enkelt utrustad stuga utan vatten och avlopp som uthyres till allmänheten som tillfällig bostad.

[S3]Med hotell eller pensionat avses i lagen byggnad eller lägenhet, vari hotell- eller pensionatrörelse drives. Lag (1977:463).

Tillstånd m.m.

2 §  Hotell- eller pensionatrörelse, som är avsedd att samtidigt ta emot minst nio gäster eller som omfattar minst fem gästrum, får drivas endast av den som har tillstånd av Polismyndigheten. Tillstånd meddelas för hotell- eller pensionatrörelse i viss byggnad eller lägenhet.

[S2]Tillstånd ska meddelas, om det inte finns anledning att anta att den som söker tillståndet ska driva rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet uppkommer. Tillstånd får inte meddelas den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (2014:607).

3 §  Drivs hotell- eller pensionatrörelse som kräver tillstånd enligt 2 § av bolag, förening eller annan samfällighet, ska det finnas en föreståndare för rörelsen. Föreståndare får utses även av en tillståndshavare som är enskild person. Polismyndigheten får ålägga en sådan tillståndshavare att utse föreståndare, om det finns särskilda skäl.

[S2]En föreståndare ska vara godkänd av Polismyndigheten. Utsedd föreståndare ska godkännas om han eller hon inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och det inte finns anledning att anta att han eller hon ska bedriva rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet uppkommer.

[S3]Godkänd föreståndare ansvarar i tillståndshavarens ställe för att rörelsen bedrivs enligt föreskrifterna i denna lag. Lag (2014:607).

4 §  För tillståndshavare, som själv förestår rörelsen, och för föreståndare skall finnas ersättare. I fråga om ersättare äga bestämmelserna i 3 § andra och tredje styckena motsvarande tillämpning.

5 §  Ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse skall vara skriftlig och åtföljas av

 1. uppgift om sökandens fullständiga namn, firma och postadress samt, om sökanden tidigare haft annat släktnamn, detta;
 2. för sökande, som är enskild person, uppgift om födelsetid och yrke eller titel samt bevis att han ej är underårig eller i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken;
 3. uppgift om fullständigt namn, födelsetid och yrke eller titel för den som utsetts till föreståndare eller ersättare samt bevis att han inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken;
 4. uppgift om belägenheten av den byggnad eller lägenhet där rörelsen avses skola drivas, det största antal gäster som skall kunna mottagas samtidigt och det största antal gästrum som rörelsen skall omfatta;
 5. om bygglov meddelats för hotellet eller pensionatet, handlingar som visar att så har skett.

[S2]Beviljas tillstånd skall skriftligt bevis utfärdas. Har bygglov inte meddelats och är det inte uppenbart att lov inte behövs, skall beviset innehålla en upplysning om att bygglov kan fordras. Finns inte någon godkänd ersättare eller, i fall när det skall finnas föreståndare enligt 3 §, godkänd föreståndare, skall det i beviset anges att tillståndet inte får utnyttjas förrän ersättare eller föreståndare utsetts och godkänts. Kopia av beviset skall sändas till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom räddningstjänsten, inom plan- och byggnadsväsendet och inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

[S3]Om godkännande av föreståndare eller ersättare skall skriftligt bevis utfärdas. Lag (1991:1651).

Prop. 2015/16:180: a) innehålla en uppgift om sökandens fullständiga namn, firma och postadress samt, om sökanden tidigare haft ett annat efternamn, detta,

b) för sökande, som är enskild person, innehålla en uppgift om födelsetid och yrke eller titel samt ett bevis att han eller hon inte är underårig eller i konkurstillstånd eller har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, ...

6 §  Om en tillståndshavare avlider, försätts i konkurs eller får en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen, får rörelsen fortsättas under högst ett år. Om rörelsen fortsätter, ska det finnas en föreståndare enligt 3 § för denna.

[S2]Om det inte redan finns en godkänd föreståndare, ska inom två månader från dödsfallet, edgångssammanträdet eller beslutet om förvaltare ansökan göras om godkännande av föreståndare. Godkänns inte föreståndaren, ska Polismyndigheten lämna den som driver rörelsen tillfälle att inom viss tid ansöka om godkännande av en annan föreståndare. Godkänns inte heller den andra föreståndaren, anses tillståndet ha upphört att gälla tre veckor efter det att beslut i ärendet vann laga kraft.

[S3]Görs inte ansökan som avses i andra stycket inom föreskriven tid, anses tillståndet för rörelsen ha upphört att gälla den dag då tiden gick ut. Lag (2014:607).

7 §  Avgår eller avlider föreståndare som skall finnas enligt 3 § eller ersättare eller återkallas godkännande av föreståndare eller ersättare, skall ansökan om godkännande av ny föreståndare eller ersättare göras inom två månader. Göres ej ansökan inom denna tid eller godkännes icke föreståndaren eller ersättaren, äga bestämmelserna i 6 § andra och tredje styckena motsvarande tillämpning.

8 §  Upphör rörelsen, ska tillståndshavaren skriftligen anmäla det till Polismyndigheten. Detsamma gäller om tillståndshavaren inte vill utnyttja tillståndet eller om det uppkommer hinder mot att börja rörelsen. Polismyndigheten ska återkalla tillståndet och underrätta byggnadsnämnden och de kommunala nämnder som ansvarar för räddningstjänst och miljö- och hälsoskydd om detta. Lag (2014:607).

Register

9 §  Polismyndigheten ska föra register över de hotell- och pensionatrörelser för vilka tillstånd meddelats. I registret ska de beslut som Polismyndigheten meddelar i fråga om rörelsen antecknas. Lag (2014:607).

Ordning och säkerhet

10 §  Hotell- eller pensionatrörelse skall drivas så att den icke för anleder fara för allmän ordning och säkerhet.

11 §  Den som driver hotell- eller pensionatrörelse med tillstånd enligt 2 § skall tillse att elektrisk anläggning i hotellet eller pensionatet en gång varje år undersökes av sakunnig person. Bristfälligheter som anmärkas vid sådan undersökning skola avhjälpas så snart det kan ske. Intyg om undersökning och om avhjälpta bristfälligheter skall anskaffas och förvaras.

12 §  Utrymningsvägar i hotell eller pensionat, där rörelse drives med tillstånd enligt 2 §, skola anges genom tydliga markeringar. Sådan markering skall vara lätt synlig från dörren till varje gästrum.

13 § Har upphävts genom lag (1980:345).
14 § Har upphävts genom lag (1980:345).
15 § Har upphävts genom lag (1980:345).

Ansvarsbestämmelser m.m.

16 §  Till böter dömes den som

 1. utan tillstånd driver hotell- eller pensionatrörelse som avses i 2 §;
 2. driver hotell- eller pensionatrörelse utan godkänd föreståndare, när sådan skall finnas, eller utan godkänd ersättare.

17 § Har upphävts genom lag (1980:345).

18 §  Till penningböter döms den som underlåter att

 1. fullgöra anmälningsskyldighet enligt 8 §;
 2. enligt 11 § föranstalta om undersökning eller anskaffa eller förvara intyg. Lag (1991:293).

19 §  Polismyndigheten ska återkalla tillståndet om tillståndshavaren

 1. upprepade gånger funnits skyldig till brott mot denna lag,
 2. åsidosatt någon annan bestämmelse som gäller för rörelsen och trots uppmaning inte vidtagit rättelse inom skälig tid, eller
 3. av annan anledning inte är lämplig att driva rörelsen.

[S2]Polismyndigheten ska återkalla godkännandet av en föreståndare eller ersättare som

 1. upprepade gånger funnits skyldig till brott mot denna lag,
 2. åsidosatt någon annan bestämmelse som gäller för rörelsen och trots uppmaning inte vidtagit rättelse inom skälig tid, eller
 3. av annan anledning inte är lämplig att förestå rörelsen.

[S3]Om det finns särskilda skäl, ska Polismyndigheten i stället för att återkalla godkännandet enligt andra stycket återkalla tillståndet för rörelsen. Lag (2014:607).

Prop. 2013/14:110: I första stycket, som har omarbetats och moderniserats språkligt utan någon ändring i sak, har ett namnbyte gjorts. Ändringen har behandlats i avsnitt 6.2.

20 §  Om det är nödvändigt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, får Polismyndigheten vid vite förbjuda hotell- eller pensionatrörelse, för vilken det inte krävs tillstånd. Lag (2014:607).

21 §  Polismyndigheten har rätt att få tillträde till hotell och pensionat för att utöva tillsyn över att bestämmelserna i denna lag följs. Lag (2014:607).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Ändring, SFS 1971:679

Ändring, SFS 1975:599

  Förarbeten
  Prop. 1975:47
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3, 9, 13, 15, 19, 21, 22 §§

Lag (1977:463) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1980:345) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:123
  Omfattning
  upph. 13-15, 17 §§; utgår rubr. närmast före 13 §; ändr. 18 §

Lag (1983:303) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1987:153) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1987:693) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelse gäller fortfarande i fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:90
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:1310) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:293) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1991:1651) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1995:1688) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (2014:607) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 8, 9, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:741) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Rskr. 2015/16:265, Prop. 2015/16:163, Bet. 2015/16:FöU12
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 18 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2016:1014) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Rskr. 2016/17:31, Prop. 2015/16:180, Bet. 2016/17:CU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:1655) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-01-01