Upphävd författning

Förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1968-03-08
Ändring införd
SFS 1968:70 i lydelse enligt SFS 2009:627
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning förstås med spruta, injektionsspruta, och med kanyl, injektionsnål, som kan användas för insprutning i människokroppen.

2 §  Sprutor eller kanyler får införas i riket endast av

 1. den som är behörig att driva handel med sådana varor,
 2. den som innehar särskilt tillstånd att till riket införa sådana varor.

[S2]Utan sådant tillstånd får dock sprutor eller kanyler medföras av resande för personligt bruk som grundas på föreskrift av läkare eller annars visas vara lovligt. I fråga om hantering av oförtullade sprutor eller kanyler gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Förordning (1981:206).

4 §  Handel med spruta eller kanyl får bedrivas endast av

 1. den som får bedriva sådan handel med läkemedel som avses i 4 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, eller
 2. någon annan som har tillstånd att handla med varan. Förordning (2009:627).

4 a §  För att täcka statens kostnader för kontrollen av sprutor och kanyler skall den som söker eller erhållit tillstånd enligt 2 eller 4 § erlägga särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Lag (1991:231).

5 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och med stöd därav meddelade föreskrifter utövas av läkemedelsverket. Förordning (1990:550).

6 §  1 mom. Om påföljd för olovlig införsel av spruta eller kanyl och försök därtill stadgas i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2006:324).

6 §  2 mom. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. saluhåller eller överlåter spruta eller kanyl utan att vara berättigad därtill eller i strid mot villkor, som gäller för tillstånd till sådan verksamhet,
 2. i ansökan om tillstånd enligt denna förordning lämnar oriktig uppgift rörande förhållanden av betydenhet,

dömes till böter eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst ett år.

7 §  Spruta eller kanyl, som saluhållits eller överlåtits i strid mot denna förordning eller mot föreskrift, som meddelats med stöd därav, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. I stället för spruta eller kanyl får dess värde förklaras förverkat.

[S2]Bestämmelserna i 2 och 3 §§ lagen den 9 maj 1958 om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. gäller i tillämpliga delar, när beslag skett av spruta eller kanyl, som kan antagas vara förverkad enligt första stycket. Angående beslag av annan egendom, som avses i första stycket och som kan antagas vara förverkad, gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

8 §  Tillstånd enligt 2 och 4 §§ meddelas av läkemedelsverket.

[S2]Talan mot läkemedelsverkets beslut enligt första stycket föres hos kammarrätten genom besvär. Förordning (1990:550).

9 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, läkemedelsverket. Förordning (1990:550).

Ändringar

Förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

Ändring, SFS 1970:209

Ändring, SFS 1971:678

Ändring, SFS 1973:1008

Förordning (1981:206) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1990:550) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

  Omfattning
  ändr. 5, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:231) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

Lag (1992:1200) om ändring förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:53, Bet. 1992/93:SoU6
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:366) om ändring i lagen (1992:1200) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:323, Prop. 1992/93:186, Bet. 1992/93:SoU24
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1992:1200

Lag (1996:1155) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

Förarbeten
Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1997-01-01

Lag (2006:324) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

Förarbeten
Rskr. 2005/06:218, Prop. 2005/06:60
Omfattning
ändr. 6 § 1 mom
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2009:627) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-07-01

Ändring, SFS 2012:595

Omfattning
upph.