Upphävd författning

Lag (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1973-04-27
Ändring införd
SFS 1973:189
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller i ort som regeringen bestämmer. Regeringen kan även bestämma att lagen i ort där den gäller skall äga tillämpning endast i fråga om visst eller vissa slag av lägenheter.

[S2]Förordnande enligt första stycket får också avse viss bestämmelse i lagen.

[S3]Med bostadslägenhet avses i denna lag lägenhet som är avsedd att helt eller till icke oväsentlig del nyttjas till bostad. Lag (1974:823).

2 § har upphävts genom lag (1978:308).

3 §  Bostadslägenhet eller lägenhet, som är avsedd att helt eller till ej oväsentlig del nyttjas för hotell- eller pensionatrörelse, får ej utan hyresnämndens tillstånd uthyras eller tagas i bruk av ägaren för väsentligen annat ändamål än det avsedda.

[S2]Första stycket gäller ej lägenhet som tas i anspråk

 1. för ändamål som anges i 17 kap. 20 § tredje stycket plan- och bygglagen (1987:10) eller
 2. för utbyggnad av förskole- och fritidshemsverksamheten enligt socialtjänstlagen (1980:620). Lag (1987:155).

4 §  Ärende om tillstånd enligt 3 § prövas av hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken.

[S2]I fråga om förfarandet inför hyresnämnd äger 4 § andra stycket, 14, 17-21 och 24-30 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder motsvarande tillämpning. Lag (1978:308).

5 §  Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos bostadsdomstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen ges in till hyresnämnden. I övrigt tillämpas 23 § tredje och femte styckena och 23 b § första stycket lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

[S2]Vardera parten skall svara för sin rättegångskostnad i bostadsdomstolen, i den mån annat ej följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (1986:1166).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

Förarbeten
Prop. 1973:23

Ändring, SFS 1974:823

Ändring, SFS 1974:1089

Lag (1977:1178) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

Lag (1978:308) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

Lag (1980:99) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

Lag (1981:1259) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

Lag (1986:1166) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:155) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

Lag (1989:1052) om upphävande av lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter