Upphävd författning

Förordning (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
SFS 1974 i lydelse enligt SFS 2005:138
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • KVVFS 2005:7: Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrift om övertagande av uppgiften enligt 7 a & förvaltningsprocesslagen (1971: 291) att föra det allmä annas talan (KVVFS 1996: 2)

Allmänna bestämmelser

1 §  Föreskrifter om lokala kriminalvårdsmyndigheter samt häktes- och anstaltsorganisationen finns i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket. Förordning (2000:15).

2 § Har upphävts genom förordning (2003:1150).

3 §  Vad som i denna förordning sägs om öppen eller sluten anstalt gäller även öppen eller sluten avdelning av en anstalt. Förordning (1990:1021).

[S2]Närmare bestämmelser om kriminalvården i anstalt

4 § har upphävts genom förordning (1995:494).

5 §  Intagen skall snarast möjligt efter intagningen i anstalt muntligen eller skriftligen informeras om anstaltsvistelsens innebörd.

6 §  För varje intagen skall upprättas en behandlingsplan. Planen skall, under hänsynstagande till anstaltstidens längd och övriga omständigheter, inriktas på åtgärder som är ägnade att främja den intagnes anpassning i samhället och som förbereder honom för tillvaron utanför anstalten.

[S2]Till ledning för upprättandet av behandlingsplan skall utföras behandlingsundersökning, i den mån erforderlig utredning icke redan finns tillgänglig. Behandlingsundersökning skall utföras skyndsamt.

[S3]Behandlingsplanen skall omprövas regelbundet och så ofta det finns anledning till det. Förordning (1995:494).

7 §  Vid kriminalvårdsanstalt skall det finnas ett behandlingskollegium med uppgift att som rådgivande organ handlägga frågor om de intagnas behandling.

[S2]Behandlingskollegiet skall medverka vid utformningen av behandlingsplanen. Kollegiets medverkan skall särskilt avse frågor om den intagnes deltagande i särskilt anordnad verksamhet som syftar till att motverka brott eller missbruk och annan lämplig sysselsättning som såvitt möjligt främjar utsikterna för den intagne att efter frigivningen inordna sig i samhället. Den skall också särskilt avse frågor om den intagnes arbetsplacering, undervisning, utbildning, arbetsträning, permissioner, frigång, förflyttning, fritidsverksamhet, vistelse utanför anstalt enligt 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt och övriga frågor om förberedelser inför frigivning. Förordning (1998:628).

8 §  Kriminalvårdsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om behandlingsundersökning, behandlingsplanering och behandlingskollegium. Förordning (1990:1021).

9 §  För varje intagen skall föras journal enligt föreskrifter som kriminalvårdsstyrelsen meddelar. Förordning (1990:1021).

10 § har upphävts genom förordning (1995:494).

11 §  Den lokala kriminalvårdsmyndigheten skall förbereda villkorlig fri-givning. Myndigheten skall, om det behövs, samråda med arbetsförmedling- en och med de sociala och andra myndigheter eller organisationer samt en-skilda personer som kan främja den intagnes anpassning i samhället.

[S2]Om den intagne är placerad i en anstalt som ingår i en annan lokal kriminalvårdsmyndighet än den som skall ansvara för övervakningen, skall den myndighet i vilken anstalten ingår förbereda den villkorliga frigivningen i samverkan med den myndighet som skall ansvara för övervakningen.

[S3]I fråga om den som genomgår ett fängelsestraff på sådan tid att villkorlig frigivning inte kan komma i fråga, skall vid förberedande av hans frigivning första stycket tillämpas om det behövs med hänsyn till den intagnes personliga förhållanden. Förordning (1998:628).

12 §  En intagen som har dömts till fängelse i lägst två år bör endast om det finns särskilda skäl beviljas normalpermission med stöd av 32 § första stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt innan den intagne har avtjänat sex månader av straffet. Har den intagne varit häktad räknas i dessa sex månader in den tid som den intagne har varit häktad i omedelbar anslutning till att den intagne påbörjat verkställigheten av straffet. Kriminalvårdsstyrelsen kan dock föreskriva att viss tid av straffet bör ha avtjänats i anstalt innan permissionen beviljas.

[S2]En intagen som avses i första stycket bör inte annat än om det finns särskilda skäl beviljas normalpermission som avses i samma stycke eller medgivande som avses i 11 § och 14 § andra stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, om den intagne har dömts för terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller motsvarande brottslighet enligt tidigare lagstiftning. Förordning (2003:385).

13 §  Den lokala kriminalvårdsmyndighet som skall ansvara för övervakningen skall i god tid före en villkorlig frigivning pröva om den intagne efter frigivningen skall stå under övervakning. Om myndigheten beslutar om övervakning, skall övervakare förordnas i så god tid att övervakaren hinner utföra de förberedelser som behövs för att fullgöra uppdraget.

[S2]Till övervakare förordnas en handläggande tjänsteman vid myndigheten eller en annan lämplig person. Den dömde bör lämnas tillfälle att yttra sig om valet av övervakare.

[S3]Övervakare skall ges tillfälle att i nödvändig utsträckning besöka den intagne i anstalten. Den intagnes kontakter med övervakaren skall främjas. Förordning (1998:628).

14 §  Den lokala kriminalvårdsmyndigheten får förordna en förtroendeman för en intagen som avtjänar fängelse på livstid och som behöver personligt stöd eller annan hjälp, om den intagne samtycker till det. Om den intagne begär det, skall förtroendemannen entledigas.

[S2]Uppdraget som förtroendeman skall upphöra om den dömde benådas.

[S3]En förtroendeman har rätt till ersättning enligt vad som gäller för övervakare. Förordning (2004:740).

15 §  Den lokala kriminalvårdsmyndighet med frivård som har sitt verksamhetsområde där den frigivne skall vara bosatt efter frigivningen, eller om detta inte kan utrönas, där den frigivne kan antas komma att vistas närmast efter frigivningen, skall ansvara för övervakningen.

[S2]Om det råder tvekan om vilken lokal kriminalvårdsmyndighet som är ansvarig, avgörs frågan av Kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (2000:15).

16 §  Om den intagne är placerad i en anstalt som ingår i en annan lokal kriminalvårdsmyndighet än den som skall ansvara för övervakningen, skall den myndighet i vilken anstalten ingår så snart som möjligt meddela den myndighet som skall ansvara för övervakningen om tidpunkten för villkorlig frigivning och om ändring av denna tidpunkt. Förordning (1998:628).

17 §  Efter föreskrifter som meddelas av kriminalvårdsstyrelsen kan intagen, om kostnaden icke kan täckas på annat sätt, erhålla bidrag av allmänna medel för utgifter i samband med frigivning. Bidrag kan även utgå före frigivning, om bidraget behövs för att förbättra den intagnes frigivningssituation. Förordning (1982:406).

18 § Har upphävts genom förordning (1979:703).

Om beslut m. m.

19 §  Med de undantag som följer av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt får Kriminalvårdsstyrelsen överlämna sin befogenhet att besluta i särskilda fall enligt lagen eller denna förordning åt någon annan kriminalvårdsmyndighet eller åt någon tjänsteman inom kriminalvården.

[S2]Detta gäller dock inte beslut om placering i eller vistelse utanför anstalt av en intagen som det har meddelats förordnande om enligt 31 § lagen om kriminalvård i anstalt eller som har dömts för terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller motsvarande brottslighet enligt tidigare lagstiftning.

[S3]Om styrelsen tillåter det, får chefen för en kriminalvårdsmyndighet överlämna åt någon annan tjänsteman vid myndigheten att fatta beslut i chefens ställe. Chefen för den lokala kriminalvårdsmyndigheten får dock inte överlämna åt någon annan att fatta beslut som avses i 21 § denna förordning om att senarelägga villkorlig frigivning. Detta hindrar inte att den som tjänstgör eller inträder som ställföreträdare enligt 23 § verksförordningen (1995:1322) fattar besluten. Förordning (2005:138).

20 §  Har Kriminalvårdsstyrelsen överlämnat åt någon annan kriminalvårdsmyndighet att besluta om intagning i anstalt skall den myndigheten underrätta styrelsen innan beslut fattas om intagning av den som har dömts för terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller motsvarande brottslighet enligt tidigare lagstiftning. Förordning (2003:1150).

21 §  Kriminalvårdsstyrelsen får föreskriva att de lokala kriminalvårdsmyndigheterna får fatta beslut som avses i 26 kap. 9 § första stycket brottsbalken om att skjuta upp eller senarelägga villkorlig frigivning. Förordning (1998:628).

22 § har upphävts genom förordning (1990:1021).
23 § har upphävts genom förordning (1990:1021).
24 § har upphävts genom förordning (1990:1021).
25 § har upphävts genom förordning 1990:1021.
26 § har upphävts genom förordning (1990:1021).
27 § har upphävts genom förordning (1990:1021).
28 § har upphävts genom förordning (1990:1021).
29 § har upphävts genom förordning (1976:507).
30 § har upphävts genom förordning (1990:1021).

31 §  Har vid omprövning enligt 20 § tredje stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt beslut meddelats av någon annan än kriminalvårdsstyrelsen om att intagen fortfarande skall hållas avskild från andra intagna, skall beslutet omedelbart anmälas för styrelsen. Förordning (1990:1021).

[S2]32 § har upphävts genom förordning 1990:1021.

[S3]33 § har upphävts genom förordning 1990:1021

34 §  Kriminalvårdsnämnden får beträffande en intagen som har dömts till fängelse i lägst två år när det finns skäl till det överlämna åt övervakningsnämnd att besluta i fråga om vistelse utanför anstalt enligt 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Förordning (1990:1021).

35 §  Övervakningsnämnden kan överlämna åt den lokala kriminalvårdsmyndigheten att i brådskande fall eller när det finns särskild anledning till det besluta om vistelse utanför anstalt enligt 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Detta gäller även i fall som avses i 34 § denna förordning. Förordning (1998:628).

36 §  Har förordnande enligt 31 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt meddelats beträffande en viss intagen, skall beslut i fråga om den intagnes placering i anstalt och vistelse utom anstalt, i annat fall än som avses i 58 a § nämnda lag, fattas efter samråd med rikspolisstyrelsen. Detsamma gäller i fråga om sådant beslut om vistelse utom anstalt av intagen som har dömts för terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller motsvarande brottslighet enligt tidigare lagstiftning. Förordning (2003:385).

37 §  Meddelar den lokala kriminalvårdsmyndigheten eller övervakningsnämnden beslut med stöd av överlämnande enligt 34 §, skall Kriminalvårds-nämnden snarast underrättas om detta.

[S2]Om beslut som en lokal kriminalvårdsmyndighet meddelar med stöd av överlämnande enligt 35 § skall anstalten snarast underrätta övervakningsnämnden och, i fall som avses i 35 § andra meningen, Kriminalvårdsnämnden. Förordning (1998:628).

37 a § Har upphävts genom förordning (2003:1150).

38 §  Kriminalvårdsstyrelsen meddelar föreskrifter om ersättningen till intagna enligt 44 § första stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt samt om hur ersättningen och annan arbetsinkomst som intagna får skall användas. Förordning (1995:1115).

[S2]39 § har upphävts genom förordning 1990:1021.

39 a §  Kroppsbesiktning skall verkställas av läkare eller legitimerad sjuksköterska eller, om sådan ej finns tillgänglig och åtgärden inte kan uppskjutas utan olägenhet, av tjänsteman som om möjligt skall vara sjukvårdsutbildad. Verkställes kroppsbesiktning av annan än läkare, skall av läkare meddelade anvisningar följas.

[S2]Första stycket behöver inte tillämpas när det endast är fråga om ytlig kroppsbesiktning eller tagande av urin- eller utandningsprov. Förordning (1995:494).

39 b §  Egendom som skall tas om hand i samband med kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan undersökning eller i enlighet med 64 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt skall förtecknas. Förteckningen skall skrivas under av den intagne och den som har verkställt omhändertagandet. Vägrar den intagne att skriva under skall om det är möjligt ytterligare en tjänsteman skriva under förteckningen. Den lokala kriminalvårdsmyndigheten skall, om inte något annat är särskilt föreskrivet, se till att egendomen förvaras på ett betryggande sätt. Förordning (1998:628).

39 c §  Beslut om sådan ytlig kroppsvisitation som avses i 52 a § tredje stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt får alltid fattas av den som har tillsyn över den intagne. Förordning (1997:1050).

39 d § har upphävts genom förordning (1982:406).

40 §  Efter framställning av en intagen eller annars när det finns anledning får Kriminalvårdsnämnden ändra vad en lokal kriminalvårdsmyndighet eller övervakningsnämnd har beslutat i fall som avses i 34 § och övervakningsnämnden ändra vad en lokal kriminalvårdsmyndighet har beslutat i fall som avses i 35 §. Förordning (1998:628).

[S2]41 § har upphävts genom förordning 1990:1021.

[S3]42 § har upphävts genom förordning 1990:1021.

43 §  Kriminalvårdsstyrelsen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter om tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Styrelsen får uppdra åt någon annan kriminalvårdsmyndighet att meddela närmare föreskrifter inom ramen för de föreskrifter som styrelsen beslutar. Förordning (1990:1021)

 • RÅ 2010:9:Ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i stor utsträckning drabbar intagna i kriminalvårdsanstalt har ansetts böra ha stöd i lag.
 • RÅ 2010:88:En föreskrift av Kriminalvården har ansetts inte gå utöver vad som kan anses som en verkställighetsföreskrift. Hinder mot att tillämpa föreskriften har därför inte förelegat.
 • KVFS 2008:16: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2007:6) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2006:26) beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2007:6) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2006:26) ska upphöra att gälla.
 • KVFS 2008:17: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:9) om kontroll av förekomsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, 20 § förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:9) om kontroll av förekomsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft ska upphöra att gälla.
 • KVFS 2008:18: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:16) om planering av kriminalvårdspåföljd m.m. beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 55 § förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:16) om planering av kriminalvårdspåföljd m.m. ska upphöra att gälla.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1974:248) om kriminalvård i anstalt

  Ikraftträder
  1974-07-01

Förordning (1976:18) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 27 §

Förordning (1976:507) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  upph. 29 §; ändr. 1, 42 §§

Förordning (1977:330) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 11, 13 §§

Förordning (1977:1143) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 25 §; ny 37 a §; omtryck

Förordning (1978:902) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  nya 39 a, 39 b, 39 c, 39 d, 43 §§

Förordning (1979:703) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 10, 12, 14, 22, 36 §§

Förordning (1980:933) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 30 §

Förordning (1981:239) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  upph. 36 §; ändr. 10, 22 §§

Förordning (1981:968) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 41 §

Förordning (1982:154) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 41 §

Förordning (1982:406) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  upph. 39 d §; ändr. 4, 7, 11, 12, 14-17, 21, 26, 27, 33, 39 a §§

Förordning (1983:249) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 12, 13, 14, 15, 16, 34, 35, 37, 40 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1986:370) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:147
  Omfattning
  ändr. 39, 42 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:588) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1988:623) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 20, 33 §§; ny 36 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:1021) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  upph. 21-28, 30, 32, 33, 39, 41, 42 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 31, 34, 35, 36, 37, 37 a, 39 b, 39 c, 43 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:966) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.
  2. I fall som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1993:201) om ändring i brottsbalken gäller 14 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:223, Prop. 1992/93:4, Bet. 1992/93:JuU19
  Omfattning
  ändr. 14 §; ny 21 §
  Ikraftträder
  1993-08-01

Förordning (1994:456) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 38 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:494) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  upph. 4, 10 §§; ändr. 6, 11, 12, 13, 35, 39 a, 39 b §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1115) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 38 §
  Ikraftträder
  1995-11-01

Förordning (1997:1050) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

  Omfattning
  ändr. 39 c §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:628) om ändring i förordningen (1947:248) om kriminalvård i anstalt

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. 12 § första stycket, 14 § första och andra styckena samt tredje stycket första meningen och 21 § i sin äldre lydelse skall fortsätta att tillämpas i fråga om den som före ikraftträdandet dömts till fängelse på viss tid, lägst tre månader.
Omfattning
upph. 14 §; ändr. 1, 2, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 35, 37, 37 a, 39 b, 40 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:15) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
ändr. 1, 15 §§
Ikraftträder
2000-02-15

Förordning (2001:508) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:385) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
ändr. 12, 19, 20, 36 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:1150) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
upph. 2, 37 a §§; ändr. 19, 20 §§
Ikraftträder
2004-02-01

Förordning (2004:740) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
ny 14 §
Ikraftträder
2004-12-01

Förordning (2005:138) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2005:991) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
upph. 15, 16, 19, 20, 21, 31 §§; ändr. 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 35, 37, 38, 39 b, 40, 43 §§; ny 33 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:164) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
ny 41 §
Ikraftträder
2006-04-15

Förordning (2006:1121) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2006:1305) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
upph. 34, 35, 37, 40 §§, rubr. i förordningen; ändr. 7, 12, 36, 39 b §§; nya 18, 19, 20, 21 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:899) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:111) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
ändr. 39 a §
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2011:266) om upphävande av förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Omfattning
upph.