Upphävd författning

Lag (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall;

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
SFS 1975:1360
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skall ett av regeringen meddelat beslut om avvisning enligt 30 § eller utvisning enligt 47 § utlänningslagen (1980:376) på grund av förordnande enligt 73 § samma lag ej verkställas, äger 2--5 §§ tillämpning beträffande utlänning som avses med beslutet.

[S2]Har enligt utlänningslagen meddelats beslut i andra fall än sådana som avses i första stycket om avvisning eller utvisning och kan beslutet ej verkställas, får regeringen, om sådana omständigheter föreligger beträffande utlänningen som avses i 30 § första och andra styckena samma lag, förordna att 2--5 §§ skall äga tillämpning. Lag (1980:973)

2 §  Finnes det vara av betydelse för att utröna huruvida organisation eller grupp som aves i 30 § andra stycket utlänningslagen (1980:376) planlägger eller förbereder gärning som innebär våld, hot eller tvång för politiska syften, får utlänning, som avses i 1 §, underkastas husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. Av sådan utlänning får också tagas fingeravtryck och fotografi.

[S2]Förordnande om åtgärd enligt första stycket meddelas av polismyndighet. I fråga om sådan åtgärd gäller i övrigt bestämmelserna i 28 kap.rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (1980:973).

3 §  För ändamål som avses i 2 § första stycket kan rätten, om synnerliga skäl föreligger, meddela polismyndighet tillstånd att taga del av samtal till och från telefonapparat, som innehaves eller eljest kan antagas komma att begagnas av utlänning som avses i 1 §.

[S2]Rätten kan för ändamål som avses i 2 § första stycket, om synnerliga skäl föreligger, även meddela polismyndighet tillstånd att närmare undersöka, öppna eller granska post- eller telegrafförsändelse, brev, annan sluten handling eller paket som har ställts till eller avsänts från utlänning, som avses i 1 §, och som påträffas vid husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller som finns hos post-, telegraf-, järnvägs- eller annan befordringsanstalt.

[S3]I tillstånd som avses i andra stycket kan rätten förordna, att i tillståndet avsedd försändelse, som ankommer till befordringsanstalt, skall kvarhållas till dess den närmare undersökts, öppnats eller granskats. Förordnandet skall innehålla underrättelse att meddelande om åtgärden ej får utan tillstånd av den som har begärt åtgärden lämnas avsändaren, mottagaren eller annan.

4 §  Tillstånd som avses i 3 § skall meddelas att gälla viss tid ej överstigande en månad. Tiden räknas, vid tillstånd till telefonavlyssning från den dag tillståndet delgavs telefonanstaltens föreståndare och i övriga fall från den dag tillståndet meddelades.

[S2]Fråga om tillstånd prövas av Stockholms tingsrätt på yrkande av rikspolisstyrelsen. Rättens avgörande sker genom slutligt beslut. Sådant beslut går omedelbart i verkställighet. I fråga om förfarandet äger i övrigt bestämmelserna i rättegångsbalken om förfarandet vid rättens prövning av fråga som under förundersökning i brottmål uppkommit om åtgärd enligt 27 kap. 16 § nämnd balk motsvarnade tillämpning.

5 §  Uppteckning som ägt rum vid telefonavslyssning får ej granskas av annan än rätten, rikspolisstyrelsen, polismyndighet eller åklagare. Innehåller uppteckningen något som ej är av betydelse för det ändamål som föranlett avlyssningen, skall den i sådan del efter granskningen omedelbart förstöras.

[S2]Försändelse eller annan handling som omfattas av tillstånd enligt 3 § får ej närmare undersökas, öppnas eller granskas av annan än rätten, rikspolisstyrelsen, polismyndighet eller åklagare. Handling varom här är fråga skall undersökas snarast möjligt. När undersökningen har slutförts, skall försändelse som finns hos befordringsanstalt tillställas den till vilken försändelsen är ställd och annan handling återlämnas till den hos vilken handlingen påträffats, om ej beslag sker enligt därom gällande bestämmelser.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1975/76:18

Lag (1976:1069) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall

Lag (1977:81) om ändring i lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall

Lag (1977:1096) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall

Lag (1978:873) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall

Lag (1979:1075) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångs- åtgärder i spaningssyfte i vissa fall

Lag (1980:973) om dels fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall, dels ändring i samma lag

Lag (1981:1340) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall

Lag (1982:1113) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall

Lag (1983:998) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:51
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:1012) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:73
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:947) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:31
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1136) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:32
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:1137) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:17
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:1401) om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spanings- syfte i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:12
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1989-01-01

Ändring, SFS 1989:530