Upphävd författning

/r2/ Förordning (1988:976) om avgifter för finansinspektionens verksamhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-09-08
Ändring införd
SFS 1988:976
Ikraft
1988-09-30
Upphäver
Förordning (1981:179) om finansbolags bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet
Förordning (1975:3) om vissa kreditinstituts bidrag till bestridande av kostnaden för bankinspektionens verksamhet, m.m.
Förordning (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall erläggas till finansinspektionen enligt föreskrifter i 7 kap. 15 § bankrörelselagen (1987:617), 14 § lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, 22 § lagen (1988:606) om finansbolag, 6 kap. 11 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 39 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, 63 § lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar, 41 § lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, 34 § lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs, 24 § insiderlagen (1990:1342) och 4 kap. 3 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Förordning (1991:1016).

2 §  Avgift skall årligen erläggas av

 1. varje */k/ bankaktiebolag */-k/ med dels 25 000 kronor, dels 0,0009 % av bolagets eget kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,
 2. varje */k/ sparbank */-k/ med dels 10 000 kronor, dels 0,003 % av bankens egna fonder och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,
 3. varje */k/ central föreningsbank */-k/ med dels 25 000 kronor, dels 0,003 % av bankens jämte anslutna lokala föreningsbankers sammanlagda egna kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,
 4. varje */k/ utländskt bankföretag, som har tillstånd att ha filial i Sverige, */-k/ med dels 5 000 kronor, dels 0,0009 % av bankfilialens skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,
 5. varje */k/ kreditaktiebolag */-k/ som omfattas av finansinspektionens tillsyn med dels 1 000 kronor, dels 0,00004 % av bolagets eget kapital och skulder vid utgången av det närmast föregående kalenderåret,
 6. varje */k/ finansbolag */-k/ med dels 5 000 kronor, dels 0,007 % av nettovärdet av tillgångarna i bolagets finansieringsverksamhet vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret,
 7. varje */k/ värdepappersbolag */-k/ med dels 25 000 kronor, dels 0,25 % av intäkterna i rörelsen under det närmast föregående räkenskapsåret,
 8. varje */k/ fondbolag */-k/ med dels 3 000 kronor, dels 0,0032 % av det vid utgången av närmast föregående kalenderår beräknade värdet av varje värdepappersfond under bolagets förvaltning,
 9. */k/ Sveriges allmänna hypoteksbank */-k/ med 25 000 kronor,
 10. */k/ Konungariket Sveriges stadshypotekskassa */-k/ med 25 000 kronor,
 11. */k/ Svenska skeppshypotekskassan */-k/ med 15 000 kronor,
 12. */k/ Stockholms fondbörs */-k/ med två miljoner kronor,
 13. */k/ Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag */-k/ med 1 350 000 kronor och
 14. */k/ varje utländskt värdepappersföretag, som har tillstånd att ha filial i Sverige */-k/, med dels 5 000 kronor, dels 0,25 % av intäkterna i rörelsen här i Sverige under det närmast föregående räkenskapsåret. Förordning (1991:1016).

3 §  Finansinspektionen skall årligen före utgången av oktober månad lämna varje avgiftsskyldig som anges i 2 § 1--7 uppgift om hur stor avgift som skall erläggas. Förordning (1991:1016).

4 §  Avgifterna skall före utgången av november månad betalas genom insättning på finansinspektionens postgirokonto. Förordning (1991:1016).

5 §  Har tillsynen omfattat endast en del av ett år, skall avgiften minskas i motsvarande mån. Avgiften för det kalenderår då tillsynen börjar skall, med tillämpning av 3 och 4 §§, betalas i efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:976) om avgifter för finansinspektionens verksamhet

Ikraftträder
1988-09-30

Förordning (1989:792) om ändring i förordningen (1988:976) om avgifter för bankinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-10-25

Förordning (1989:1099) om ändring i förordningen (1988:976) om avgifter för bankinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordning (1990:956) om ändring i förordningen (1988:976) om avgifter för bankinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-10-25

Förordning (1991:4) om ändring i förordningen (1988:976) om avgifter för bankinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1991:1016) om ändring i förordningen (1988:976) om avgifter för bankinspektionens verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i 2 § sägs om värdepappersbolag skall också gälla sådant fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Ändring, SFS 1991:1384

  Omfattning
  upph.