Inaktuell version

Arbetstidslag (1982:673)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1982-06-24
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2008:298
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Rättelseblad 2005:165 har iakttagits.

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller, med de inskränkningar som anges i 2 §, varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.

[S2]Allmänna skyddsbestämmelser av betydelse för förläggningen av arbetstid finns i 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Särskilda bestämmelser om arbetstiden för minderåriga finns i 5 kap. den lagen. Lag (1996:360).

2 §  Lagen gäller inte

 1. arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat,
 2. arbete som utförs av arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller av arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själva disponera sin arbetstid,
 3. arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll,
 4. fartygsarbete,
 5. arbete som omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att lagen skall tillämpas i fråga om fartygsarbete som har undantagits från tillämpning av bestämmelserna om vilotid i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän.

[S3]Bestämmelserna i 10 a §, 13 § första stycket, 13 a § och 14 § tredje stycket andra meningen gäller inte när lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget är tillämplig eller inom offentlig verksamhet som exempelvis försvaret, polisen och skydds- och beredskapsarbeten för arbete som är speciellt för sådana verksamheter och som är av sådant slag att konflikt inte kan undvikas med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden.

[S4]I lagen om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget finns bestämmelser om årsarbetstid och om ledighet på stationeringsorten för sådan flygpersonal. Lag (2005:428).

3 §  Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får göras antingen undantag från lagens tillämpning i dess helhet eller avvikelser från bestämmelserna i 5 och 6 §§, 7 § andra stycket, 8-10 a §§, 12-14 §§ samt 15 § andra och tredje styckena. Vidare får raster bytas ut mot måltidsuppehåll genom sådana kollektivavtal. Avvikelser från 10 a § får dock inte innebära en längre beräkningsperiod än tolv månader.

[S2]Avvikelser från 8 §, 9 § andra och tredje styckena, 10 § och 13 § andra stycket får göras även med stöd av kollektivavtal som har slutits av en lokal arbetstagarorganisation. Sådana avvikelser gäller dock under en tid av högst en månad, räknat från dagen för avtalets ingående.

[S3]En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i första och andra styckena får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet.

[S4]Undantag från lagens tillämpning i dess helhet och avvikelser från 10 a §, 13 § första stycket, 13 a §, 14 § och 15 § andra och tredje styckena samt byten av raster mot måltidsuppehåll enligt denna paragraf får göras endast under förutsättning att de inte innebär att mindre förmånliga villkor skall tilllämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre förmånliga villkor skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av direktivet. Lag (2005:165).

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter för totalförsvaret med avvikelse från denna lag.

Ordinarie arbetstid och jourtid

5 §  Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan.

[S2]När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.

[S3]Veckan räknas från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsstället.

6 §  Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning.

Övertid

7 §  Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt 5 § och jourtid enligt 6 §. Om annan ordinarie arbetstid eller jourtid gäller på grund av kollektivavtal som har tillkommit i den ordning som anges i 3 § första stycket, eller på grund av medgivande om avvikelse av Arbetsmiljöverket enligt 19 § 1, skall med övertid i stället förstås sådan arbetstid som vid heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt avtalet eller medgivandet.

[S2]Vid beräkning av övertid skall kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid respektive jourtid. Lag (2000:766).

8 §  När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid).

9 §  Har en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver (nödfallsövertid).

[S2]Om det för arbetsstället finns en lokal arbetstagarorganisation inom vars avtalsområde arbetet faller, får nödfallsövertid tas ut endast under förutsättning att arbetsgivaren snarast underrättar organisationen om övertidsarbetet.

[S3]Nödfallsövertid får inte tas ut under längre tid än två dygn från arbetets början utan att tillstånd till arbetet har sökts hos Arbetsmiljöverket. Lag (2000:766).

Mertid vid deltidsanställning

10 §  Med mertid förstås sådan arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. Bestämmelserna om beräkning av övertid i 7 § andra stycket skall tillämpas även vid beräkning av mertid.

[S2]När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får mertid tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän mertid). Mertid får också tas ut med tillämpning av de villkor för nödfallsövertid som anges i 9 §.

Den sammanlagda arbetstiden

10 a §  Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid. Lag (2005:165).

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

11 §  Arbetsgivare skall föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid. Arbetstagarna har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteckningarna. Samma rätt tillkommer fackliga organisationer som företräder arbetstagare på arbetsstället.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket meddelar enligt första stycket skall föras. Lag (2000:766).föreskrifter om hur anteckningar

Arbetstidens förläggning m.m.

12 §  Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

13 §  Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

[S2]I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5. Lag (2005:165).

13 a §  Arbetstiden för nattarbetande får under varje period om tjugofyra timmar inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid genomsnittsberäkningen skall räknas av från beräkningsperioden tjugofyra timmar för varje påbörjad period om sju dagar. Semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat skall likställas med fullgjord arbetstid.

[S2]Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning får dock inte arbeta mer än åtta timmar under varje period om tjugofyra timmar som de utför arbete under natt. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

[S3]Med nattarbetande avses den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6. Lag (2005:165).

14 §  Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). Till veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför arbetsstället men skall stå till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när behov uppkommer.

[S2]Veckovilan skall så långt möjligt förläggas till veckoslut.

[S3]Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådan avvikelse får göras endast under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. Lag (2005:165).

15 §  Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället.

[S2]Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.

[S3]Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

 • HFD 2019:19:Skada till följd av olyckshändelse som inträffat i samband med intag av mat på arbetsplatsen under ett måltidsuppehåll har ansetts vara en arbetsskada.

16 §  Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden.

 • HFD 2019:19:Skada till följd av olyckshändelse som inträffat i samband med intag av mat på arbetsplatsen under ett måltidsuppehåll har ansetts vara en arbetsskada.

17 §  Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

[S2]Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.

[S3]Pauser räknas in i arbetstiden.

18 §  Utan hinder av 13 - 17 §§ kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddela särskilda föreskrifter om arbetstidens förläggning vid vägtransporter och luftfart.

Dispens av Arbetsmiljöverket

19 §  Kan kollektivavtal som avses i 3 § inte träffas får Arbetsmiljöverket, om det finns särskilda skäl,

 1. medge avvikelse från 5 §, 6 §, 9 § andra och tredje styckena och 12 §,
 2. medge avvikelse från 8 § vad avser begränsningen av övertidsuttag under en tid av fyra veckor eller under en kalendermånad,
 3. medge ytterligare övertid utöver allmän övertid med högst 150 timmar under ett kalenderår,
 4. medge ytterligare mertid utöver allmän mertid med högst 150 timmar under ett kalenderår,
 5. medge avvikelse från 10 a §, 13-–14 §§ samt 15 § andra och tredje styckena.

[S2]Arbetsmiljöverkets beslut enligt denna paragraf får inte innebära att mindre förmånliga villkor skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Detta gäller även tillstånd enligt 9 § tredje stycket. Lag (2005:165).

Tillsyn

20 §  Arbetsmiljöverket skall ha tillsyn över att lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs. Lag (2000:766).

21 §  Arbetsmiljöverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]För att utöva tillsynen har Arbetsmiljöverket rätt att komma in på arbetsställena. Polisen skall därvid lämna den handräckning som behövs. Lag (2000:766).

22 §  Arbetsmiljöverket får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen skall följas.

[S2]I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut viten. Lag (2000:766).

Straffbestämmelser m. m.

23 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller förbud som har meddelats med stöd av 22 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet har förenats med vite.

24 §  Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har

 1. utan att undantag eller avvikelser har gjorts enligt 3 eller 19 § anlitat en arbetstagare i strid mot 5-–10 a §§, 12 §, 13 § eller 14-–16 §§ eller brutit mot 11 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 §,
 2. lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när Arbetsmiljöverket har begärt upplysningar eller handlingar enligt 21 § första stycket. Lag (2005:165).

24 a §  En arbetsgivare som tillämpar sådana bestämmelser i ett kollektivavtal som strider mot 3 § fjärde stycket skall betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett.

[S2]Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Lag (1996:360).

25 §  För en arbetsgivare som inte fullgör sina förpliktelser enligt kollektivavtal som avses i 3 §, gäller vad som föreskrivs om påföljd i avtalet eller i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Övertidsavgifter

26 §  Om en arbetsgivare har överträtt bestämmelserna i 8 eller 9 § utan att ha stöd i kollektivavtal enligt 3 § eller ha fått dispens enligt 19 §, utgår en särskild avgift (övertidsavgift). Avgiften tas ut av den fysiska eller juridiska person som utövar den verksamhet i vilken överträdelsen har begåtts.

[S2]Övertidsavgiften utgör för varje timme otillåten övertid och för varje arbetstagare som har anlitats i strid mot 8 eller 9 §, en procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid den tidpunkt då överträdelsen begicks.

[S3]Avgiften kan sättas ned eller efterges om särskilda omständigheter föreligger.

27 §  Frågor om övertidsavgift prövas av allmän domstol efter ansökan som skall göras av allmän åklagare inom två år från den tidpunkt då överträdelsen begicks. I fråga om sådan ansökan gäller bestämmelserna i rättegångsbalken om åtal för brott, på vilket inte kan följa svårare straff än böter, och bestämmelserna om kvarstad i brottmål. Sedan fem år har förflutit från den tidpunkt då överträdelsen begicks, får övertidsavgift ej tas ut. Övertidsavgifter tillfaller staten.

[S2]Ett beslut genom vilket någon har påförts en övertidsavgift skall genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet. Om avgiften inte betalas inom denna tid, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda övertidsavgiften och dröjsmålsavgift skall lämnas för indriving. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Indrivningsåtgärder får inte vidtas sedan fem år har förflutit från det att beslutet vann laga kraft. Lag (1997:527).

[S3]Överklagande

28 § har upphävts genom lag (2000:766).

/Träder i kraft I: 2008-07-01/

29 §  Arbetsmiljöverkets beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2008:298).

30 §  För att ta till vara arbetstagarnas intresse i ett ärende enligt lagen får beslut som avses i 28 eller 29 § överklagas av huvudskyddsombud eller, om något sådant ombud inte finns, av annat skyddsombud. Finns det inte något skyddsombud, får en arbetstagarorganisation överklaga ett sådant beslut i den mån saken rör medlemmarnas intresse och organisationen tidigare har yttrat sig i ärendet.

[S2]Om skyddsombud finns bestämmelser i 6 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160).

31 §  I fråga om föreskrifter får Arbetsmiljöverket underställa regeringen frågor av särskild betydelse innan verket meddelar beslut i ärendet. Lag (2000:766).

32 §  Arbetsmiljöverket kan förordna att dess beslut skall gälla omedelbart. Lag (2000:766).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Arbetstidslag (1982:673)

Lag (1986:56) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Lag (1992:637) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om övertidsavgift som förfallit till betalning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:905) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1996:360) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:219, Prop. 1995/96:162, Bet. 1995/96:AU9
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 19 §§; ny 24 a §
  CELEX-nr
  393L0104
  Ikraftträder
  1996-11-23

Lag (1997:527) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:971) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:261, Prop. 1997/98:128, Bet. 1997/98:TU12
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2000:766) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:2, Prop. 1999/2000:141, Bet. 2000/01:AU2
Omfattning
upph. 28 §; ändr. 7, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 32 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Med undantag för 2 § första stycket 5 och av vad som föreskrivs beträffande lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget skall de nya bestämmelserna dock tillämpas först från och med den 1 januari 2007 om arbetsgivaren den 30 juni 2005 och därefter fram till och med den 31 december 2006 är bunden av kollektivavtal som reglerar arbetstidsfrågor. Lag (2005:428).
Förarbeten
Rskr. 2004/05:158, Prop. 2003/04:180, Bet. 2004/05:AU3
Omfattning
ändr. 2, 3, 13, 14, 19, 24 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 10 a, 13 a §§, rubr. närmast före 10 a §
CELEX-nr
32003L0088
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:397) om ändring i lagen (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:265, Prop. 2004/05:132, Bet. 2004/05:TU15
Omfattning
ändr. 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:165
CELEX-nr
32003L0088
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:428) om ändring i lagen (2005:397) om ändring i lagen (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:266, Prop. 2004/05:134, Bet. 2004/05:TU12
Omfattning
ändr. 2 § i 2005:397, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:165
CELEX-nr
32003L0088
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2008:298) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
 2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1 juli 2008 gäller 29 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:195, Prop. 2007/08:62, Bet. 2007/08:AU8
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:476) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:191, Prop. 2007/08:76, Bet. 2007/08:TU9
Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32005L0047
Ikraftträder
2008-12-14

Lag (2010:1231) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:740) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:254, Prop. 2010/11:89, Bet. 2010/11:AU8
Omfattning
nuvarande 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 2, 3, 8, 9, 10, 19, 24, 26 §§, rubr. närmas före 10 a § sätts närmast före 10 b §; nya 8 a, 10 a, 19 a §§, rubr. närmast före 19 a §
CELEX-nr
32003L0088
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2013:611) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:284, Prop. 2012/13:143, Bet. 2012/13:AU11
Omfattning
ändr. 11, 22, 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 26 §; nya 26 a, 26 b, 27 a §§
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:660) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 21 §§
Ikraftträder
2015-01-01