Upphävd författning

Lag (1982:821) om transport av farligt gods

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1982-08-26
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2002:373
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med transport förstås i denna lag förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen.

[S2]Som transport anses dock inte förflyttning som sker endast inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum.

Prop. 2005/06:51: I paragrafen klargörs lagens övergripande syfte, som är av skadeförebyggande karaktär. Därigenom verkar lagen även olycks- och brottsförebyggande. Genom att framhålla att lagen är avsedd att motverka även obehörigt förfarande med godset skapas en koppling till de brottsförebyggande bestämmelserna om transportskydd. Transportskydd definieras i 6 § den nya lagen. Se mer om begreppet obehörigt förfarande i författningskommentaren till den bestämmelsen.

Lagen syftar till att verka ...

2 §  Med farligt gods förstås i denna lag gods som består av eller innehåller

[S2]explosiva ämnen och föremål,

[S3]gaser,

[S4]brandfarliga vätskor,

[S5]brandfarliga fasta ämnen,

[S6]självantändande ämnen,

[S7]ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten,

[S8]oxiderande ämnen,

[S9]organiska peroxider,

[S10]giftiga ämnen,

[S11]smittförande ämnen,

[S12]radioaktiva ämnen,

[S13]frätande ämnen samt

[S14]övriga farliga ämnen och föremål som regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, särskilt föreskriver

[S15]och som vid transport kan medföra skador på människor, djur, egendom eller i miljön eller påverka transportmedlets säkra framförande. Lag (1999:334).

Prop. 2005/06:51: Första stycket har en motsvarighet i 8 § LFG men har omarbetats i förhållande till den tidigare lydelsen. I bestämmelsen uttrycks lagens allmänna aktsamhetsregel, som innebär att den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset, genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid transport på land, orsakar sådana skador ...

3 §  Med transportmedel förstås i denna lag

 1. varje slag av fordon som används för transport på väg eller i terräng,
 2. järnvägsvagnar och andra spårbundna fordon,
 3. luftfartyg samt
 4. fartyg i den utsträckning som det i dem transporteras gods i förpackad form, i containrar, flyttbara tankar eller transportmedel enligt punkt 1 och 2.

3 a § Har upphävts genom lag (2002:373).

4 §  I fråga om transport med svenska fartyg eller svenska luftfartyg gäller denna lag även utom riket om inte detta strider mot främmande lag som är tillämplig.

[S2]I fråga om örlogsfartyg och militära luftfartyg gäller denna lag endast såvitt regeringen förordnar därom.

[S3]I fråga om radioaktiva ämnen gäller denna lag endast i den mån den är förenlig med lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet respektive strålskyddslagen (1988:220) och med stöd av dessa lagar meddelade föreskrifter eller villkor. Lag (1999:334).

5 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka ämnen och föremål som skall anses utgöra farligt gods enligt 2 § med hänsyn till transportmedel, godsmängd eller andra transportförhållanden. Lag (1999:334).

Prop. 2005/06:51: Paragrafen motsvarar huvudsakligen 2 § LFG men har reviderats i enlighet med den uppräkning som framgår av FN-rekommendationerna. Bemyndigandet i 20 § andra stycket 1 ger regeringen eller behörig transportmyndighet möjlighet att utfärda föreskrifter om klassificering av det farliga godset. Se vidare under avsnitt 5.3.

6 §  Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om eller för särskilt fall besluta om undantag från lagens tillämpning på

 1. transporter med utländska fartyg och luftfartyg,
 2. försvarsmaktens transporter,
 3. vissa transporter eller vissa slag av transporter i övrigt.

[S2]Regeringen får överlåta åt myndighet att meddela föreskrifter om eller för särskilt fall besluta om undantag enligt första stycket 2 och 3.

Prop. 2005/06:51: Paragrafen innehåller definitionen av transportskydd. Sådant skydd har ett förebyggande syfte gentemot obehöriga förfaranden som riktas mot godset och de skador som kan följa på sådana handlingar. Med obehörigt förfarande avses således handlingar med eller mot godset som strider mot hur transporten är avsedd att genomföras och som till sin natur är oegentliga. Sådana handlingar torde i princip alltid ha ett brottsligt inslag. I begreppet obehörigt förfarande innefattas alltså straffbelagda gärningar ...

Säkerhetsbestämmelser

7 §  Transport får ske endast på de villkor och under de förutsättningar som anges i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter.

Prop. 2005/06:51: Paragrafen anger lagens allmänna tillämpningsområde. Genom att förberedelse inför transport nämns särskilt framgår att lagen tillämpas på hela transportkedjan. Med förberedelse avses t.ex. etikettering, märkning, klassificering, överlämnande av godset till annan för transport och upprättande av transporthandlingar. Eftersom lagen även är tillämplig på förberedelser inför transport kan föreskrifter om t.ex. transportabla tryckbärande anordningar meddelas med stöd av 20 §.

I motsats ...

8 §  Vid transport skall de åtgärder vidtas och den försiktighet iakttas som fordras för att hindra eller motverka, att det farliga godset orsakar skador på människor, djur, egendom och i miljön. Transportmedel och andra transportanordningar skall vara av sådan beskaffenhet att de står emot påkänningarna vid transport.

Prop. 2005/06:51: Det hittillsvarande generella undantaget i 3 § FFG för Försvarsmaktens och Försvarets materielverks transporter på land av brandfarliga och explosiva varor som grundat sig på 6 § LFG skall på sikt tas bort. Förevarande paragraf räknar upp de undantag för Försvarsmaktens transportmedel som fortsättningsvis skall gälla. I 2 § tillträdesförordningen (1992:118) definieras begreppen örlogsfartyg och stridsfordon. Vidare görs där en ...

9 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om klassificiering av farligt gods, om transportmedel och andra transportanordningar, märkning, uppgiftsplikt, säkerhetsutrustning, lastning, lossning, förvaring och annan hantering av farligt gods samt om försiktighetsmått och åtgärder i övrigt, allt i den utsträckning som krävs för transportsäkerhetssynpunkt.

[S2]Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att föreskriva att transportmedel och andra transportanordningar får användas vid transport endast om de är provade och godkända.

Prop. 2005/06:51: I samband med höjd beredskap skall lagen inte tillämpas på Försvarsmaktens och Försvarets materielverks transporter för de väpnade styrkorna. Även sådana transportmedel som Försvarsmakten vid höjd beredskap rekvirerar med stöd av förfogandelagen (1978:262) omfattas av undantaget i paragrafen. Se vidare under avsnitt 5.4.

 • RH 1993:54:Fråga om underlåtenhet att i godsdeklaration ange att vikten för det transporterade farliga godset understigit viss gräns skall medföra skyldighet att medföra den säkerhetsutrustning som enligt särskild föreskrift krävs om godsmängden överskrider sagda gräns.
 • RH 1995:118:Påföljden för brott mot lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

10 §  Om det är av särskild betydelse från transportsäkerhetssynpunkt får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förbjuda vissa slag av transporter eller föreskriva att vissa slag av transporter får ske endast efter tillstånd eller förhandsanmälan.

Prop. 2005/06:51: Paragrafen motsvarar 4 § första stycket LFG. Tillämpningsområdet för lagen såvitt avser fartyg och luftfartyg behålls alltså oförändrat. Förbehållet rörande tillämpligheten i utlandet av lagen har sin grund i att den svenska lagstiftningen kan komma att konkurrera med ett annat lands lagstiftning. Vilket lands lag som skall tillämpas i sådana fall får bedömas enligt folkrättsliga regler och grundsatser.

Säkerhetsrådgivare m.m.

10 a §  Den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter enligt denna lag skall ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport eller som för egen räkning transporterar sådant gods. Lag (2002:373).

10 b §  Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att verka för att olyckor i samband med transporterna förebyggs. Om en olycka som inneburit sådana skador som anges i 8 § eller ett tillbud som inneburit en allvarlig risk för en sådan olycka inträffat, skall säkerhetsrådgivaren upprätta och överlämna en rapport till ledningen för verksamheten. Ledningen skall lämna upplysningar om händelsen i den omfattning och till den myndighet som regeringen föreskriver.

[S2]Säkerhetsrådgivaren skall ha den kompetens som är nödvändig för uppgifterna. Lag (1999:334).

10 c §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om krav på kompetens hos och uppgifter för säkerhetsrådgivare.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 10 a §. Lag (1999:334).

Tillsyn

11 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall utövas av myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 2005/06:51: Första stycket motsvarar 10 a § LFG. Kravet på att ha säkerhetsrådgivare omfattar varje fysisk och juridisk person, inklusive myndigheter, som

bedriver transportverksamhet med farligt gods enligt lagen. Med uttrycket ”den som till någon annan lämnar farligt gods för transport” avses enbart den som lämnar godset för transport. Således skall uttrycket skiljas ...

12 §  För tillsynen enligt denna lag äger tillsynsmyndighet tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, som används i samband med transport, eller till transportmedel och transportanordningar. Myndigheten har rätt att få de upplysningar, handlingar och prov som behövs för tillsynen. För uttagna prov utgår inte någon ersättning.

[S2]Det åligger polismyndigheterna att lämna den handräckning som behövs för tillsynen.

Prop. 2005/06:51: Paragrafens första stycke motsvarar 11 § LFG. Av stycket framgår att regeringen utser tillsynsmyndigheterna.

Andra stycket är nytt och innehåller en bestämmelse om allmänt hänsynstagande vid tillsynsmyndigheternas genomförande av tillsynsverksamheten. Det är angeläget att verksamheten hos den som är utsatt för tillsyn påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Som exempel kan nämnas att tillsyn avseende samma förhållanden flera gånger under en och samma transport om möjligt ...

13 §  Tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden eller förbud som uppenbart behövs för att denna lag eller de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

[S2]I beslut om förelägganden eller förbud kan tillsynsmyndigheten utsätta vite.

[S3]Underlåter någon att vidta en förelagd åtgärd, får tillsynsmyndigheten förordna om rättelse på den försumliges bekostnad.

Prop. 2005/06:51: Del av första stycket första meningen samt andra och tredje styckena motsvarar 12 § LFG. I första stycket första meningen klargörs att tillsynsmyndigheterna har rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används även inför transport. Därmed har förtydligats att rätten till tillträde omfattar även sådana utrymmen som används vid förberedelser inför transport, jfr lagens tillämpningsområde i 7 §. Genom ett tillägg, som är nytt, klargörs att även sådana transportmedel, förpackningar ...

14 §  Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om skyldighet för polismän att hindra fortsatt transport om transporten strider mot denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter och fortsatt transport inte kan ske utan påtaglig risk för skada.

Prop. 2005/06:51: Paragrafen motsvarar 13 § LFG med den förändringen att kravet på uppenbarhet för behovet av ett föreläggande eller förbud tagits bort. Se vidare under avsnitt 5.7.

Avgifter

15 §  Regeringen bemyndigas att föreskriva om avgifter för myndighets verksamhet enligt denna lag.

Prop. 2005/06:51: Regleringen för polismän enligt paragrafen motsvarar 26 § FFG. Bestämmelsen bör finnas i lagen på grund av åtgärdens ingripande karaktär.

Befogenheten enligt paragrafen för en tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som regeringen bestämmer enligt 13 § första stycket andra meningen är ny och får utövas inom myndighetens tillsynsområde under samma förutsättningar som polismän har rätt att hindra fortsatt transport på väg. Paragrafen har i denna del i allt väsentligt utformats i ...

Ansvar, förundersökning och sekretess

16 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

 1. föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 10 §,
 2. förelägganden eller förbud som meddelats med stöd av 13 §, dock inte om föreläggandet eller förbudet omfattas av ett vitesföreläggande, döms till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]Är brott som sägs i första stycket med hänsyn till risken för skador på liv eller egendom eller i miljön och övriga omständigheter att anse som ringa döms till penningböter.

[S3]Ansvar enligt första eller andra stycket inträder inte om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller 29 kap.1 eller 2 §miljöbalken. Lag (1999:334).

Prop. 2005/06:51: Paragrafen innehåller bestämmelser om straffansvar och motsvarar i vissa delar 16 § LFG.

Genom första stycket straffbeläggs överträdelser av den allmänna aktsamhetsregeln i 2 § första stycket den nya lagen. En redogörelse för den närmare innebörden av de olika rekvisiten i den allmänna aktsamhetsregeln framgår av författningskommentaren till 2 § samt avsnitt 5.2. Be-...

 • RH 1993:54:Fråga om underlåtenhet att i godsdeklaration ange att vikten för det transporterade farliga godset understigit viss gräns skall medföra skyldighet att medföra den säkerhetsutrustning som enligt särskild föreskrift krävs om godsmängden överskrider sagda gräns.
 • RH 1995:118:Påföljden för brott mot lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

16 a §  Vid förundersökning rörande brott som anges i 16 § första eller andra stycket får åklagare eller polismyndighet som leder undersökningen begära hjälp av Tullverket samt ge en tulltjänsteman i uppdrag att genomföra en viss åtgärd under förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

[S2]Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket har förövats, har en tulltjänsteman samma befogenhet som tillkommer polisman att hålla förhör och vidta andra åtgärder enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken.

[S3]En tulltjänsteman får företa tvångsåtgärder vid brott mot denna lag i samma utsträckning som gäller för polisman enligt 23 kap. 8 § samt 24 och 26--28 kap.rättegångsbalken. Lag (1999:411).

17 §  Den som har tagit befattning med ett ärende som avses i denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid har erfarit om någons affärs- eller driftförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Prop. 2005/06:51: Paragrafen motsvarar med vissa ändringar och tillägg 27 och 28 §§ FFG. Ändringarna och tilläggen behandlas närmare i avsnitt 5.9.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:821) om transport av farligt gods

Förordning (1982:919) om ikraftträdande av lagen (1982:821) om transport av farligt gods

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1988:222) om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods

Lag (1992:593) om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:131
  Omfattning
  ändr. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ny 16 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1999:334) om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods

Förarbeten
Rskr. 1998/99:220, Prop. 1998/99:49, Bet. 1998/99:FöU7
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 16 §§; nya 3 a, 10 a, 10 b, 10 c §§, rubr. närmast före 10 a §
CELEX-nr
396L0035
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:411) om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 16 a §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2002:373) om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods

Förarbeten
Rskr. 2001/02:261, Prop. 2001/02:158, Bet. 2001/02:FöU10
Omfattning
upph. 3 a §; ändr. 10 a §
CELEX-nr
32001L0007
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2006:263

Omfattning
upph.