Upphävd författning

Lag (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
SFS 1990:1115 i lydelse enligt SFS 1995:1470
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Lag (1978:428) om aktiesparfonder
Aktiefondslag (1974:931)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

2 §  Genom lagen (1990:1114) om värdepappersfonder upphävs aktiefondslagen (1974:931) och lagen (1978:428) om aktiesparfonder.

3 §  Fondbolag enligt aktiefondslagen (1974:931) och lagen (1978:428) om aktiesparfonder som vid ikraftträdandet av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder förvaltar aktiefond resp. aktiesparfond, får inom fem månader från ikraftträdandet ansöka om tillstånd att utöva fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder.

[S2]Fondbolag som har ansökt om tillstånd inom den angivna tiden, får fortsätta verksamheten enligt bestämmelserna i de gamla lagarna intill dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.

5 §  De fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt aktiefondslagen (1974:931) skall senast den 1 april 1996 ha registrerat samtliga innehavare av andelsbevis i värdepappersfonden. Intill dess skall bestämmelserna i 33 § aktiefondslagen tillämpas på utelöpande andelsbevis.

[S2]Den som företer andelsbevis för registrering efter den i första stycket angivna tiden skall för att bli registrerad som andelsägare göra troligt att han varken kände till eller borde ha känt till att registrering skulle ha skett dessförinnan.

[S3]En tvist mellan fondbolag och innehavare av andelsbevis om registrering enligt andra stycket skall handläggas enligt lagen (1929:145) om skiljemän. Fondbolaget skall bekosta skiljemannaförfarandet, om inte innehavarens talan är uppenbart ogrundad. Lag (1995:1470).

6 §  Sådan verksamhet som regeringen har gett tillstånd till enligt 3 § aktiefondslagen (1974:931) får fortsätta intill den 1 januari 1993.

7 §  Om det i en lag eller i en annan författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder eller denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften.

8 §  Fordran på grund av en utdelningskupong till fondandelsbevis enligt aktiefondslagen (1974:931) preskriberas tre år efter förfallodagen. Lag (1993:545).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Lag (1992:1321) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-12-30

Lag (1993:545) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
  2. Fordran på utdelning enligt utdelningskupong till fondandelsbevis för vilken preskription enligt äldre bestämmelser inte inträtt när denna lag träder i kraft preskriberas vid utgången av år 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:383, Prop. 1992/93:206, Bet. 1992/93:NU31
  Omfattning
  ny 8 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1475) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:81, Prop. 1993/94:84, Bet. 1993/94:NU12
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-12-30

Lag (1994:1661) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:89, Prop. 1994/95:107, Bet. 1994/95:NU11
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-12-30

Lag (1995:1470) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

  Förarbeten
  Prop. 1995/96:73, Bet. 1995/96:NU12
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-12-30

Ändring, SFS 2004:46

Omfattning
upph.