Inaktuell version

Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-06-06
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2007:766
Upphäver
Kungörelse (1913:380) om rätt för den som är bosatt i utlandet att giva eller medverka i offentlig föreställning m.m. i Sverige
Lag (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §  Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) och skattebetalningslagen (1997:483) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. Lag (1999:1272).

3 §  I denna lag avses med

[S2]bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,

[S3]hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här,

[S4]artistisk verksamhet: personligt framträdande inför publik eller vid ljud- eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande,

[S5]artist: den som utövar artistisk verksamhet,

[S6]idrottslig verksamhet: personligt framträdande inför publik direkt eller genom ljud- eller bildupptagningar,

[S7]idrottsman: den som utövar idrottslig verksamhet,

[S8]artistföretag: fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,

[S9]arrangör: fysisk eller juridisk person som anordnar tillställning med artistisk eller idrottslig verksamhet,

[S10]svenskt fartyg: sådant svenskt eller utländskt handelsfartyg som avses i 5 § första stycket 12 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Lag (2007:766).

Prop. 2007/08:3: Begränsat skattskyldiga artister m.fl. är skattskyldiga enligt lagen bl.a. för verksamhet som bedrivs på ett svenskt fartyg. Förslaget till ändring i 64 kap. 5 § inkomstskattelagen innebär att nämnda lagrum inte längre anger vad som ska avses med arbete på ett svenskt handelsfartyg. Hänvisningen har därför ändrats till att avse 5 § första stycket 12 lagen (1991:586) ...

 • HFD 2016:23:Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags varumärke vid tävlingar har ansetts utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Valuta

3 a §  Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag skall, om inte annat följer av 17 § andra stycket, till sina belopp anges i svenska kronor. Detsamma gäller sådana uppgifter som avses i 23 § andra stycket. Lag (2000:53).

Prop. 1999/2000:23: Av bestämmelsen, som är ny, framgår att samtliga belopp som uppgift skall lämnas om enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. skall anges i svenska kronor, om inte annat följer av

17 § andra stycket. Även de uppgifter som arbetsgivaren skall lämna i särskild kontrolluppgift enligt bestämmelserna i 15 kap. 5 § lagen (1998:674) ...

Skattskyldighet

4 §  Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och juridiska personer som är hemmahörande i utlandet och som uppbär enligt denna lag skattepliktig inkomst.

 • HFD 2016:23:Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags varumärke vid tävlingar har ansetts utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
 • RÅ 2002:89:Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat föreställningar (Holiday on Ice) här i landet. Skatt har betalats enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. på den lön som deltagarna uppbar för sin medverkan i föreställningarna. Förutsättningar har däremot inte ansetts föreligga att beskatta bolaget enligt samma lag för inkomst från föreställningarna.
 • HFD 2016:57:En ändring i kommentarerna till OECD:s modellavtal som inneburit att tillämpningsområdet för artikel 17 i avtalet utvidgats har inte beaktats vid tolkningen av ett dessförinnan ingånget skatteavtal.

5 §  Skattskyldighet föreligger inte för en artist eller idrottsman, om han uppbär inkomsten från ett artistföretag som är hemmahörande i utlandet. Lag (1999:1272).

Betalningsskyldighet

6 §  Ansvarig för betalning av särskild inkomstskatt är den som är redovisningsskyldig enligt 14 §.

[S2]Betalningsskyldigheten för den som har att betala annans skatt får efterges av beskattningsmyndigheten, om särskilda skäl föreligger.

Skattepliktig inkomst

7 §  Skattepliktig inkomst för artist, idrottsman eller artistföretag är kontant ersättning eller annat vederlag som uppbärs från Sverige för artistisk eller idrottslig verksamhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg. Som kontant ersättning eller annat vederlag anses också förskott på sådant vederlag.

[S2]Skattepliktig inkomst för arrangör är de inkomster i form av biljettintäkter, reklamintäkter eller andra intäkter av en tillställning i Sverige eller på svenskt fartyg som arrangören uppbär. Lag (1994:1981).

 • HFD 2016:57:En ändring i kommentarerna till OECD:s modellavtal som inneburit att tillämpningsområdet för artikel 17 i avtalet utvidgats har inte beaktats vid tolkningen av ett dessförinnan ingånget skatteavtal.
 • HFD 2016:23:Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags varumärke vid tävlingar har ansetts utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
 • RÅ 2002:89:Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat föreställningar (Holiday on Ice) här i landet. Skatt har betalats enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. på den lön som deltagarna uppbar för sin medverkan i föreställningarna. Förutsättningar har däremot inte ansetts föreligga att beskatta bolaget enligt samma lag för inkomst från föreställningarna.

8 §  Från skatteplikt enligt denna lag undantas

 1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,
 2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sverige,
 3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar,
 4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal,
 5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med inkomsternas förvärvande eller för styrkta kostnader härför,
 6. ersättning i annan form än kontanter och därmed likställt vederlag, om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod uppgår till högst 0,03 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, avrundat till närmaste hundratal kronor,
 7. inkomster enligt 7 § andra stycket, om arrangören i allt väsentligt motsvarar en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen inte hade förelegat för inkomsterna om arrangören hade varit en sådan förening.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 3 skall ersättning från ljudradio eller television anses som inkomst av royalty eller periodvis utgående avgift till den del den inte avser förstagångssändning från sändare här i riket. Lag (2004:1141).

Prop. 2004/05:19: Paragrafens första stycke har ändrats på så sätt att undantagen från skatteplikt under vissa förutsättningar utvidgas till att även gälla inkomster som arrangörer erhåller. Dessa förutsättningar är att arrangören i allt väsentligt motsvarar en ideell förening enligt 7 kap. 7 § IL och att skattskyldighet inte hade förelegat för inkomsterna om arrangören varit en sådan förening. De inkomster som avses med undantaget är ...

 • RÅ 2002:89:Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat föreställningar (Holiday on Ice) här i landet. Skatt har betalats enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. på den lön som deltagarna uppbar för sin medverkan i föreställningarna. Förutsättningar har däremot inte ansetts föreligga att beskatta bolaget enligt samma lag för inkomst från föreställningarna.

Skattesats

9 §  Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent av den skattepliktiga inkomsten.

[S2]Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Beskattningsmyndighet m. m.

11 § Har upphävts genom lag (2000:477).

Skatteavdrag m. m.

12 §  Den som betalar ut ersättning till artist, idrottsman eller artistföretag, som för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag, skall göra skatteavdrag för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt.

[S2]Åtnjuter mottagaren jämte kontant belopp andra skattepliktiga förmåner, skall skatteavdraget för dessa beräknas med tillämpning av 8 kap.14-17 §§skattebetalningslagen (1997:483).

[S3]Om den kontanta ersättningen inte är så stor att föreskrivet avdrag kan göras, är utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden, så som om skatteavdrag gjorts. Lag (1997:498).

13 § har upphävts genom lag (1997:498).

Uppbörd av skatt

Redovisning och betalning av skatt

14 §  Särskild inkomstskatt enligt denna lag skall redovisas och betalas av den som har att göra skatteavdrag enligt 12 § senast den 12 i månaden efter den då den skattepliktiga ersättningen har betalats ut till artisten, idrottsmannen eller artistföretaget och av arrangör, senast den 12 i månaden efter den då tillställningen ägt rum. I januari gäller i stället den 17. Skatten anses ha betalats den dag då betalningen bokförts på beskattningsmyndighetens särskilda konto.

[S2]I de fall en betalningsmottagare är företrädare för en grupp av artister eller idrottsmän utan att vara ett artistföretag lämnas uppgift om inkomstens och skattens fördelning på medlemmar i gruppen.

[S3]Redovisning enligt denna paragraf skall lämnas på heder och samvete samt skrivas på blankett enligt fastställt formulär. Lag (1997:498).

15 §  Av redovisning enligt 14 § skall för artist, idrottsman och artistföretag framgå

 1. utbetalarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
 2. namn, adress och hemvistland för den artist, idrottsman eller det artistföretag som redovisningen gäller,
 3. tid och plats för den verksamhet för vilken ersättning har utgått samt verksamhetens art,
 4. tidpunkt för utbetalning av ersättning och
 5. skatteavdraget.

[S2]Av redovisning enligt 14 § skall för arrangör framgå

 1. arrangörens namn, adress och hemvistland,
 2. tid och plats för de tillställningar som redovisningen avser och
 3. skatten.

16 §  Om en inkomst på grund av bestämmelsen i 8 §4 eller 7 inte är skattepliktig är utbetalaren respektive arrangören ändå skyldig att lämna redovisning. Lag (2004:1141).

Prop. 2004/05:19: Paragrafen har kompletterats med anledning av det utvidgade undantaget från skatteplikt för arrangörer som i allt väsentligt motsvarar en ideell skattebefriad förening enligt 7 kap. 7 § IL. Genom kompletteringen uppkommer trots skattefriheten en skyldighet för arrangören att lämna redovisning enligt 14 §.

17 §  Den som betalar ut ersättning skall vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren uppgift om skattepliktig inkomst och skatteavdragets belopp. Om det utbetalda beloppet avser flera personer lämnas uppgifterna till var och en.

[S2]Om ersättningen betalas ut i utländsk valuta skall uppgifterna enligt första stycket till sina belopp anges i den utländska valutan. Lag (2000:53).

Prop. 1999/2000:23: Ändringarna i första stycket är endast av redaktionellt slag.

Av andra stycket, som är nytt, framgår att om ersättning betalas ut i utländsk valuta skall uppgifterna enligt första stycket till sina belopp anges i den utländska valutan.

17 a §  Om uppgifterna enligt 17 § andra stycket till sina belopp lämnats i utländsk valuta skall beloppen räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället. Lag (2000:53).

Prop. 1999/2000:23: Bestämmelsen är ny och innebär att om ersättning betalats ut i utländsk valuta och uppgift om skattepliktig inkomst och skatteavdragets belopp lämnats i denna valuta, skall beloppen räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället. Det är de till kronor omräknade beloppen som skall användas vid redovisning till skattemyndigheten samt anges i den särskilda kontrolluppgiften.

18 §  Beskattningsmyndigheten skall övervaka att den som är redovisningsskyldig enligt 14 § behörigen fullgör sina skyldigheter.

[S2]Beskattningsmyndigheten skall på begäran lämna besked i frågor, som angår skyldigheten att verkställa skatteavdrag, beräknandet av sådant avdrag eller tillämpning i övrigt av bestämmelserna i 12--16 §§.

Skönstaxering

19 §  Har den som är skyldig att lämna redovisning enligt 14 § underlåtit att fullgöra denna skyldighet och har underlåtenheten medfört att skatt inte betalats eller betalats med för lågt belopp eller föreligger annars grundad anledning att anta att skatt inte betalats eller betalats med för lågt belopp, skall beskattningsmyndigheten besluta om den skatt som skall betalas. Därvid får underlaget för beskattningsbeslutet bestämmas efter skälig grund.

[S2]Beskattningsmyndighetens beslut skall meddelas senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut. Lag (1997:498)

Återbetalning av skatt

20 §  Har särskild inkomstskatt inbetalats i strid med bestämmelserna i denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som inbetalats för mycket.

[S2]Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos beskattningsmyndigheten senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då inkomsten uppbars. Vid ansökningshandlingen skall fogas intyg eller annan utredning om att särskild inkomstskatt inbetalats för sökanden.

[S3]På vad som återbetalas enligt första stycket beräknas ränta enligt vad som föreskrivs i 19 kap.12 och 14 §§skattebetalningslagen (1997:483). I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap.8 och 9 §§ samma lag. Lag (1997:498)

Prop. 2008/09:182: Ändringen i första stycket är endast av redaktionell natur.

Av det nya andra stycket framgår att återbetalning av A-SINK inte ska göras om den särskilda inkomstskatten kan behöva tas i anspråk för betalning av skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483, SBL) som har beslutats men ännu inte ska ha betalats eller inte har beslutats men med fog kan antas komma att beslutas. Det nya stycket införs för ...

Överklaganden m. m.

21 §  Den skattskyldige, den som är redovisningsskyldig enligt 14 § och det allmänna ombudet hos Skatteverket får överklaga beslut av beskattningsmyndigheten enligt denna lag hos länsrätten. Lag (2003:658).

Prop. 2002/03:99: Ändringen föranleds av att en funktion som allmänt ombud inrättas hos Skatteverket. Beträffandet det allmänna ombudet, se vidare avsnitt 6.13.

Prop. 1999/2000:105: Ändringen innebär att Riksskatteverkets möjlighet att överklaga beslut slopas och är en följd av att Riksskatteverket föreslås bli beskattningsmyndighet enligt lagen.

22 §  Vid överklagande gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 6 kap.taxeringslagen (1990:324). Med taxeringsår avses därvid det år under vilket ersättningen har betalats ut. Lag (1993:466).

Prop. 2008/09:182: Paragrafen upphävs eftersom den inte längre behövs. Anledningen till det är att det i nuvarande 23 § finns en hänvisning till överklagandereglerna i 22 kap. SBL. Dessa regler är tillräckliga.

Övrigt

23 §  I fråga om särskild inkomstskatt gäller i tillämpliga delar vad som sägs om ansvar för skatt i 12 kap., om utredning i skatteärenden i 14 kap., om skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap., om anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap., om indrivning i 20 kap., om omprövning i 21 kap., om överklagande i 22 kap. och om övriga bestämmelser i 23 kap.skattebetalningslagen (1997:483). Vad som där sägs om arbetsgivare skall då gälla den som är redovisningsskyldig enligt 14 § denna lag. Med skattedeklaration avses enligt denna lag redovisning enligt 14 §.

[S2]Bestämmelser om kontrolluppgifter finns i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

[S3]Om särskild inkomstskatt inte betalas inom den tid som anges i 14 §, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Lag (2003:658).

Prop. 2001/02:25: I andra stycket har tagits in en hänvisning till bestämmelserna om kontrolluppgiftsskyldighet för begränsat skattskyldiga i den nya lagen. Bestämmelserna ersätter tidigare hänvisning till den särskilda kontrolluppgiftsskyldighet som fanns i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Den särskilda kontrolluppgiftsskyldigheten omfattas numera av kontrolluppgiftsskyldigheten i den nya lagen.

Prop. 2002/03:99: Ändringarna är en konsekvens av att nuvarande skattemyndigheter upphör att existera och ersätts av Skatteverket.

24 § Har upphävts genom lag (1993:918).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  Genom lagen upphävs lagen (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter samt kungörelsen (1913:380) om rätt för den som är bosatt i utlandet att giva eller medverka i offentlig föreställning m. m. i Sverige. Beträffande verksamhet som anordnas av en arrangör under en sammanhängande tidsperiod och avser tid både före och efter lagens ikraftträdande skall -- om den skattskyldige så yrkar -- äldre bestämmelser äga tillämpning för verksamheten under hela perioden.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:159
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:650) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (1993:466) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riksskatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Dalarnas län. Lag (1996:960).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 10, 11, 21, 22, 23 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:918) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  upph. 24 §; ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:1883) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1981) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre föreskrifter i 14 § tillämpas dock till utgången av januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:156, Prop. 1994/95:92, Bet. 1994/95:SkU12
  Omfattning
  ändr. 7, 14 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:166) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:171, Prop. 1995/96:121, Bet. 1995/96:SkU24
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:679) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:960) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 10, 23 §§, övergångsbest. till 1993:466
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 23 § den 1 november 1997 och i övrigt den 1 januari 1998.
  2. Föreskrifterna i 23 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  3. Föreskrifterna i 3 § tillämpas på inkomster som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.
  4. Äldre föreskrifter i 23 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998. Lag (1997:499).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 3, 23 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:498) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artiser m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  2. Äldre föreskrifter i 12 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om inkomster som uppbärs före 1998.
  3. Äldre föreskrifter i 14 § första stycket och 19 § gäller fortfarande i fråga om skatt som skall redovisas och inbetalas i januari 1998 eller tidigare.
  4. Äldre föreskrifter i 20 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 2, 12, 14, 19, 20 §§, rubr. närmast före 14 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:499) om ändring i lagen (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 23 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 1996:1341

Lag (1997:1047) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:71, Prop. 1997/98:33, Bet. 1997/98:SkU9
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:253) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:696) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1272) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:53) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avseende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 17 §; nya 3 a, 17 a §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:477) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 10, 21, 23 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:1234) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:658) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 21 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 10, 21, 23 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:1141) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:74, Prop. 2004/05:19, Bet. 2004/05:SkU9
Omfattning
ändr. 8, 16 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:766) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:3, Bet. 2007/08:SkU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-12-15

Lag (2009:807) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1061) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:23, Prop. 2008/09:182, Bet. 2009/10:SkU2
Omfattning
upph. 22 §, ändr. 20 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1247) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1252) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
upph. 3 a, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 17 a, 18, 19, 20, 21 §§, 23 §, rubr. närmast före 3 a, 6, 12, 14, 19, 20, 21, 23 §; ändr. 2, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:953) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2014-01-01