Upphävd författning

Tobakslag (1993:581)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2012:264
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2005:369 har iakttagits.

Inledande bestämmelse

1 §  På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om

 • begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus,
 • rökfri arbetsmiljö,
 • varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror,
 • begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror,
 • marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukännetecken i marknadsföring av andra varor eller tjänster samt
 • produktkontroll m.m. av tobaksvaror. Lag (2005:369).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

2 §  Rökning är förbjuden

 1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
 2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
 3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel,
 5. i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus,
 6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap.1-3 §§ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, samt
 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna. Lag (2004:485).

3 § har upphävts genom lag (1994:98).

4 §  I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts, skall i ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts rökning vara förbjuden. I fråga om sovkupéer och andra utrymmen som upplåts för tillfällig bostad på färdmedel i inrikes kollektivtrafik gäller i stället 2 § 4.Lag (2004:485).

5 §  Bestämmelserna i 2 § gäller inte i fråga om bostäder och andra lokaler för boende som inte är tillfälligt. Lag (1994:98).

6 §  Rökning är trots bestämmelserna i 2 § 2-4, 6 och 7 tillåten i delar av de lokaler eller andra utrymmen som avses där, om dessa delar särskilt avsatts för rökning. Detsamma gäller lokaler som avses i 2 § 1 och som är upplåtna enbart för personal.

[S2]Trots bestämmelsen i 2 § 5 får rökning tillåtas i restauranger och på andra serveringsställen i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Rum där rökning tillåts får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Rummen skall vara belägna så att besökare inte måste passera genom dessa. Arbetstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen, när rökning pågår. Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som har direkt samband med rummens funktion. Mat eller dryck får inte föras med in i dessa rum.

[S3]Avvikelse från 2 § 1-4, 6 och 7 samt 4 § får göras om det finns särskilda skäl till det på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller användningssätt eller av omständigheterna i övrigt. Lag (2004:485).

6 a §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om utformning och ventilation av sådana rum som avses i 6 § andra stycket. Lag (2004:485).

7 §  Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av bestämmelserna i 2 och 4 §§ svarar för att bestämmelserna följs.

[S2]Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas. Lag (1994:98).

Rökfri arbetsmiljö

8 §  I andra fall än som avses i 2 och 4 §§ svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här personer som avses i 1 kap. 2 § första stycket och 3 §arbetsmiljölagen (1977:1160). Lag (1994:98).

Varningstexter m.m.

9 §  Förpackning till tobaksvara som är avsedd att i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet skall i den utsträckning och på det sätt som regeringen föreskriver förses med

 1. texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förbundna med bruk av tobak och om rökavvänjning (varningstexter),
 2. deklaration som upplyser om skadliga ämnen som tobaksvaran innehåller eller ger upphov till (innehållsdeklaration),
 3. uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans tillverkning.

[S2]Regeringen får överlämna åt en myndighet att meddela föreskrifter enligt första stycket. Lag (2002:586).

9 a §  Texter, namn, varumärken och figurativa eller andra märken som ger intryck av att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra får inte användas på förpackningar till tobaksvaror. Lag (2005:369).

10 §  Tillverkaren eller importören svarar för att förpackning till tobaksvara förses med varningstexter och innehållsdeklaration.

11 §  En tobaksvara får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet, om den saknar varningstexter eller innehållsdeklaration eller om text eller deklaration är uppenbart oriktig.

Handel m.m.

Åldersgräns

12 §  Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.

[S2]Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut.

[S3]På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. Lag (2005:369).

12 a §  Tobaksvaror som säljs till konsumenter skall tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via postorder eller liknande. Lag (2005:369).

Styckeförsäljning

12 b §  Tobaksvaror som säljs till konsumenter får inte tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter. Lag (2005:369).

Anmälan och egenkontroll

12 c §  En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

[S2]Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

[S3]Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål. Lag (2010:682).

12 d §  En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter. Lag (2010:682).

Införsel

13 §  Tobaksvara får föras in i landet endast av den som har fyllt 18 år.

Marknadsföring

Reklam och annan marknadsföring

14 §  En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får inte använda kommersiella annonser i

 1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig,
 2. ljudradio- eller tv-program eller tv-sändningar över satellit som omfattas av radio-_och_tv-lagen (2010:696), eller
 3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig.

[S2]Även annan marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter än som avses i första stycket är förbjuden. Detta gäller dock inte

 1. i tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig eller i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig,
 2. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning, eller
 3. kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.

[S3]Kommersiella meddelanden enligt andra stycket 3 ska i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället. Lag (2010:727).

Varukännetecken

14 a §  En näringsidkare som marknadsför antingen en annan vara än en tobaksvara eller en tjänst till konsumenter får inte använda ett varukännetecken som helt eller delvis används för en tobaksvara eller enligt gällande bestämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat för en sådan vara, om marknadsföringen sker i kommersiella annonser i

 1. periodiska skrifter eller i andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig,
 2. ljudradio- eller tv-program eller i tv-sändningar över satellit som omfattas av radio-_och_tv-lagen (2010:696), eller
 3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig.

[S2]Om en näringsidkare använder ett sådant varukännetecken som avses i första stycket vid marknadsföring till konsumenter på något annat sätt än som där sägs, ska näringsidkaren iaktta den måttfullhet som är betingad av att kännetecknet också kan förknippas med tobaksvaran.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas inte

 1. i fråga om ett varukännetecken som i endast begränsad omfattning förekommer vid marknadsföring av tobaksvaror,
 2. i fråga om ett varukännetecken som framträder i en form som tydligt skiljer sig från utseendet på tobaksvarans kännetecken, eller
 3. i andra fall om det är oskäligt. Lag (2010:727).

Sponsring

14 b §  Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror får inte sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde eller som kan antas få gränsöverskridande effekt, om sponsringen kan antas medföra att avsättningen av tobaksvaror främjas.

[S2]Bestämmelser om förbud mot sponsring av program i radio och tv samt om produktplacering i tv finns i radio-_och_tv-lagen (2010:696). Lag (2010:727).

Sanktioner enligt marknadsföringslagen

15 §  En marknadsföringsåtgärd som strider mot 9 a § eller 14-14 b §§ ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider mot 14 § första stycket 2 eller 3 eller 14 a § första stycket 2 eller 3 kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§marknadsföringslagen. Lag (2008:495).

Produktkontroll m.m.

16 §  Tillverkare eller importör av tobaksvara skall, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen, till Statens folkhälsoinstitut lämna uppgifter om ingredienser och kvantiteter av dessa i tobaksvaror samt om deras effekter på hälsan. Lag (2002:586).

17 §  Regeringen får, om det finns särskilda hälsoskäl, föreskriva att vissa slag av tobaksvaror inte får tillverkas i eller föras in till Sverige för försäljning till konsumenter.

18 §  Regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvara får innehålla eller ge upphov till, samt om mätning och övervakning av sådana gränsvärden. En vara som inte uppfyller föreskrifterna får inte tillverkas eller säljas i Sverige. Inte heller får en sådan vara föras in till Sverige för försäljning till konsumenter. Lag (2002:586).

18 a §  En vara som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av 18 § får inte föras ut till ett land utanför Europeiska unionen. Lag (2010:1317).

18 b §  Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror skall till Statens folkhälsoinstitut lämna uppgifter om de kostnader som de har haft för reklam, annan marknadsföring och sponsring för sådana varor.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning. Lag (2005:369).

Tillsyn

19 §  Den centrala tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller
  1. lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart för personal, och
  2. lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § ska tillämpas.
 2. Statens folkhälsoinstitut när det gäller
  1. miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,
  2. lokaler som avses i 4 §,
  3. varningstexter m.m. enligt 9, 10 och 11 §§,
  4. handel m.m. enligt 12-12 d §§,
  5. produktkontroll m.m. enligt 16-18 §§, och
  6. uppgifter om kostnader för marknadsföring enligt 18 b §, samt
 3. Konsumentombudsmannen när det gäller marknadsföring enligt 9 a § eller 14-14 b §§.

[S2]Vid Konsumentombudsmannens tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486). Lag (2010:682).

19 a §  Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka verket har den centrala tillsynen,
 2. kommunen när det gäller
  1. de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen,
  2. bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljningsställen, och
  3. bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och
 3. kommunen och polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om handel m.m. enligt 12–12 d §§.

[S2]Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt första stycket 2 och 3. Länsstyrelsen ska

 1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och
 2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan ´ tillsynsmyndigheter och andra. Lag (2012:264).

19 b §  En kommun får ta ut avgift för sin för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Lag (2005:369).

19 c §  En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som kommunen har enligt denna lag ska ombesörjas helt eller delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att avgöra ärenden enligt 20 eller 20 a §. Lag (2010:682).

20 §  Statens folkhälsoinstitut får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i 9, 10, 11 och 16-18 §§ eller med stöd av dem meddelade föreskrifter skall följas.

[S2]En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen skall följas.

[S3]I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får inte förvandlas. Lag (2005:369).

20 a §  Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i denna lag får kommunen förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.

[S2]Ett förbud enligt första stycket meddelas för en tid av högst sex månader.

[S3]Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2010:682).

21 §  En tillsynsmyndighet får besluta att en tobaksvara ska tas om hand om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid med denna lag eller anslutande föreskrifter.

[S2]Om en vara har tagits om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens kontroll vidta de rättelser som behövs för att varan ska få säljas. Varan ska återlämnas om det görs sannolikt att den inte kommer att säljas i strid med denna lag eller anslutande föreskrifter. I annat fall får varan förstöras genom tillsynsmyndighetens försorg.

[S3]Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2010:682).

22 §  En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag.

23 §  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov. Lag (2010:682).

23 a §  Kommunen och polismyndigheten ska underrätta varandra om förhållanden som är av betydelse för tillsynen.

[S2]En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka en kopia av beslutet till Statens folkhälsoinstitut samt den länsstyrelse och polismyndighet som berörs av beslutet. Lag (2010:682).

23 b §  Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 21 och 23 §§.

[S2]En begäran enligt första stycket får göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2010:682).

24 §  Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:455).

Överklagande

25 §  Beslut som en kommun har fattat enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Beslut som Statens folkhälsoinstitut har meddelat med stöd av 20 § första stycket eller 21 § eller som Arbetsmiljöverket meddelat får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:682).

26 §  Beslut om föreskrifter enligt 9 § som en myndighet har meddelat med stöd av ett bemyndigande får överklagas hos regeringen av tillverkare av tobaksvaror och importörer av tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsumenter inom landet. Lag (2010:682).

Ansvar m.m.

27 §  Den som uppsåtligen bryter mot 11 § eller säljer tobaksvaror i strid med förbud som har meddelats enligt 20 a § döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 § första eller andra stycket eller 12 c § första stycket.

[S3]Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar. Lag (2010:682).

27 a §  Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2010:682).

28 §  Bestämmelser om ansvar för olovlig införsel och olovlig utförsel av tobaksvaror finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2002:586).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tobakslag (1993:581)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:356, Prop. 1992/93:185, Bet. 1992/93:SoU26
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 12 § andra stycket

Lag (1994:98) om ändring i tobakslagen (1993:581)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:149, Prop. 1993/94:98, Bet. 1993/94:SoU17
  Omfattning
  upph. 3, 13 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18 §§, rubr. närmast före 2, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:460) om ändring i tobakslagen (1993:581)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:267, Prop. 1994/95:123, Bet. 1994/95:LU16
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:858) om ändring i tobakslagen (1993:581)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:296, Prop. 1995/96:160, Bet. 1995/96:KU29
  Omfattning
  ändr. 12, 14 §§
  Ikraftträder
  1996-12-01

Lag (1996:941) om ändring i tobakslagen (1993:581)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, men tillämpas, såvitt gäller 25 § fjärde stycket, inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:7, Prop. 1995/96:228, Bet. 1996/97:SoU4
  Omfattning
  nuvarande 12, 14-25 §§ betecknas 14-26 §§, nuvarande rubr. närmast före 12, 15, 18, 24 §§ sätts närmast före de nya 14, 16, 19, 25 §§; ändr. 1 §, de nya 15, 19, 20, 25, 26 §§; nya 12, 13, 27 §§, rubr. närmast före 12, 27 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2000:767) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:2, Prop. 1999/2000:141, Bet. 2000/01:AU2
Omfattning
ändr. 19, 25 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1250) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:308) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:233, Prop. 2000/01:99, Bet. 2000/01:SoU16
Omfattning
ändr. 16, 19, 20, 25 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:235, Prop. 2001/02:64, Bet. 2001/02:SoU8
Omfattning
ändr. 4, 19 §§; nya 12 a, 19 a §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:586) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:283, Prop. 2001/02:162, Bet. 2001/02:SoU20
Omfattning
ändr. 9, 15, 16, 18, 27 §§; nya 14 b, 18 a, 28 §§
Ikraftträder
2002-09-30

Lag (2002:811) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:1, Prop. 2001/02:64, Bet. 2002/03:KU2
Omfattning
ändr. 1, 15 §§; ny 14 a §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:167) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:152, Prop. 2002/03:87, Bet. 2002/03:SoU16
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2003-09-30

Lag (2004:485) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:216, Prop. 2003/04:65, Bet. 2003/04:SoU8
Omfattning
ändr. 2, 4, 6 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2005-06-01

Lag (2005:369) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 12 b § den dag regeringen bestämmer, och i övrigt den 1 juli 2005.
 2. Anordningar för utomhusreklam vid försäljningsställen som är i bruk vid lagens ikraftträdande får användas till utgången av 2005.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:260, Prop. 2004/05:118, Bet. 2004/05:SoU21
Omfattning
nuvarande 12 a, 14 b, 19 a §§ betecknas 12 c, 9 a, 19 b §§; ändr. de nya 9 a, 12 c §§, 1, 12, 14, 14 a, 15, 19, 20, 25, 27 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 12 a, 12 b, 14 b, 18 b, 19 a §§, rubr närmast före 12, 12 b, nya 12 c, 13, 14, 14 a, 14 b, 15 §§; omtryck
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:469) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Omfattning
ikrafttr. av 12 b § i 2005:369
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2008:495) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 15, 19 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:455) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:682) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
 2. En anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 c § som har gjorts före ikraftträdandet har fortsatt giltighet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:344, Prop. 2009/10:207, Bet. 2009/10:SoU25
Omfattning
ändr. 12 c, 19, 19 a, 21, 23, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 12 c, 27 §§; nya 12 d, 19 c, 20 a, 23 a, 23 b, 27 a §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:727) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:331, Prop. 2009/10:115, Bet. 2009/10:KU25
Omfattning
ändr. 14, 14 a, 14 b §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1317) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:6, Prop. 2009/10:223, Bet. 2010/11:SfU3
Omfattning
ändr. 18 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:264) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:206, Prop. 2011/12:95, Bet. 2011/12:SoU19
Omfattning
ändr. 19 a §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:630) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:280, Prop. 2012/13:116, Bet. 2012/13:SoU27
Omfattning
ändr. 16, 18 b, 19, 19 a, 20, 23 a, 25 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:119) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:164, Prop. 2013/14:56, Bet. 2013/14:SoU16
Omfattning
nya 22 a, 22 b §§
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:757) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 19 a, 23 a, 23 b §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:353) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:188, Prop. 2015/16:82, Bet. 2015/16:SoU10
Omfattning
ändr. 1, 9, 9 a, 10, 11, 12 b, 16, 18, 18 a, 19, 19 a, 19 b, 20, 27 §§, rubr. närmast före 9, 16 §§; nya 1 a, 1 b, 12 e, 12 f, 18 c, 18 d §§
Ikraftträder
2016-05-20

Lag (2018:572) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30
Omfattning
upph. 19 c §
Ikraftträder
2018-07-01

Ändring, SFS 2018:2088

Omfattning
upph.