Inaktuell version

Fiskelag (1993:787)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2010:901
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Övrigt
Bilagan inte med här.

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller rätten till fiske samt fisket inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon. I de fall som anges särskilt gäller lagen även svenskt havsfiske utanför den ekonomiska zonen.

[S2]Bestämmelser om den ekonomiska zonen finns i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

2 §  Vad som föreskrivs i denna lag om fiske i allmänt vatten gäller även fiske i den ekonomiska zonen med de begränsningar som föranleds av lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

[S2]Vad som menas med allmänt och enskilt vatten framgår av lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

3 §  Denna lag skall inte tillämpas i den mån den strider mot föreskrifter om Torne älvs fiskeområde eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap.miljöbalken.

[S2]Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap.28 a-29 b §§miljöbalken.

[S3]Om samernas rätt till fiske i vissa delar av landet och om fiskevårdsområden gäller särskilda bestämmelser. Lag (2001:445).

Definitioner

Fisk, fiske och yrkesmässigt fiske

4 §  Vad som i lagen sägs om fisk gäller även vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur.

5 §  Med fiske avses verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

6 §  Med yrkesmässigt fiske avses fiske som bedrivs med stöd av yrkesfiskelicens enligt 30 § eller av utländska fiskare med annat särskilt tillstånd att bedriva yrkesfiske i Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska zon.

Fasta och rörliga redskap och handredskap

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

7 §  Med fast redskap menas

 1. fiskebyggnad, och
 2. fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt vid bottnen eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

[S2]Med rörligt redskap avses fiskeredskap som inte är fast redskap.

[S3]Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar.

Rätten till fiske

Om fiske i allmänt och enskilt vatten

8 §  Varje svensk medborgare får fiska i allmänt vatten. Varje svensk medborgare får också fiska i havet vid sådana stränder, skär och holmar som den 30 juni 1986 ägdes av staten och som då inte hörde till något hemman eller innehades på särskilda villkor.

9 §  Fisket i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren. Varje svensk medborgare har dock rätt att fiska i sådana vatten i den omfattning och på det sätt som anges i bilagan till denna lag.

[S2]Strandlinjer oeh vattendjup skall vid tillämpningen av bestämmelserna i bilagan bestämmas, om inte annat särskilt anges, enligt 8 § lagen (1955:595) om gräns mot allmänt vattenområde samt i Mälaren med utgångspunkt i ett vattenstånd av 4,2 meter över västra slusströskeln vid Karl Johans torg i Stockholm.

10 §  Vid fiske utan stöd av enskild fiskerätt får fast redskap användas bara efter tillstånd av den myndighet som regeringen bestämmer.

11 §  Den som har fiskerätt i enskilt vatten får inte vägras tillstånd att sträcka fast redskap från det enskilda vattnet vidare ut i allmänt vatten, om det kan ske utan skada för andra fiskande eller annat beaktansvärt intresse.

12 §  Tillstånd att sträcka fast redskap från enskilt vatten vidare ut i allmänt vatten behövs inte

 1. vid kusten i Norrbottens län,
 2. vid kusten i Kalmar län söder om Kråkelund,
 3. vid östra kusten i Blekinge län (norr om Torhamnsudde) och öster om en linje dragen från Torhamnsudde över Videskärs nordspets och Ungskärs sydspets till Utlängans sydspets, och
 4. vid Skånes östra och södra kuster.

[S2]Det fasta redskapet får dock inte i något fall sträckas ut i allmänt vatten mer än 200 meter från den kurva för tre meters djup som följer stranden vid fastlandet eller vid en ö av minst 100 meters längd.

13 §  Utländska medborgare får fiska med handredskap i enlighet med bestämmelserna i 8 och 9 §§ om svenska medborgares rätt att fiska.

[S2]Utländska medborgare, som omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster, får fiska yrkesmässigt i samma utsträckning som svenska medborgare, om de beviljas yrkesfiskelicens enligt 30 §.

[S3]Utan stöd av enskild fiskerätt får annat fiske bedrivas av utländska medborgare bara om det medges i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Utländska medborgare som är stadigvarande bosatta här i landet är dock likställda med svenska medborgare. Lag (1998:343).

Bestämmelser om rätt till fiske i vissa fall

14 §  Fiskerätt som hör till sådan allmänning som avses i lagen (1952:166) om häradsallmänningar eller lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna får nyttjas av allmänningens delägare.

[S2]Delägarna får arrendera ut fiskerätten för gemensam räkning. Ett sådant beslut fattas i enlighet med föreskrifterna för allmänningens förvaltning.

15 §  I fråga om tillgodogörandet av en fiskerätt som är samfälld för flera fastigheter i andra fall än som avses i 14 § gäller lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

[S2]För en fastighet som innehas med samäganderätt får länsstyrelsen, på ansökan av någon av delägarna, besluta om hur fisket skall bedrivas på fastigheten. Detta gäller inte om fiskerätten är gemensam med en annan fastighet eller om fastigheten bara består av en sådan rätt.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte fiskerätt som ingår i ett fiskevårdsområde.

16 §  Vid jordbruksarrende får arrendatorn nyttja den fiskerätt som hör till jorden, om inte något annat har avtalats.

[S2]Avser upplåtelsen endast en del av en fastighet skall reglerna i 15 § andra stycket för fastighet som innehas med samäganderätt tillämpas, om inte omfattningen av fiskerätten har avtalats. Markarealen skall utgöra delningsgrund om inte någon annan delningsgrund är lämpligare.

Om fiskådra

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

17 §  I varje gren av ett vattendrag eller ett sund där fisken har sin gång skall det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet. Fiskådran utgör en sjättedel av vattnets bredd vid vanligast förekommande lågt vattenstånd. Vid vattendragets inlopp och mynning och vid ett sunds ändpunkter sträcker sig fiskådran med oförändrad bredd vidare trehundra meter ut i det djupaste vattnet.

[S2]Länsstyrelsen får besluta att fiskådran skall gå i en annan del av vattnet än vad som sägs i första stycket. Berörda rättsägare skall få tillfälle att yttra sig i saken innan beslut fattas. Om ändringen innebär ett påtagligt men för någon berörd rättsägare, fordras dennes samtycke till åtgärden.

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

18 §  Fiskådran skall lämnas fri från fiskeredskap som kan hindra fiskens gång. Någon annan anordning än fiskeredskap får inte heller sättas ut i eller vid fiskådran i syfte att hindra fisken att gå fram i ådran.

[S2]Länsstyrelsen får medge undantag från vad som sägs i första stycket, om det kan antas att det inte leder till påtagligt men för någon som inte samtyckt till åtgärden.

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Fredningszoner inom Torneälvens fiskeområde

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

18 a §  I havsområdet inom Torneälvens fiskeområde ska finnas fredningszoner som avses i 3 § i den fiskestadga för Torneälvens fiskeområde som fogats till gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. I en fredningszon får fiskeredskap eller andra anordningar inte placeras eller användas så att fiskens gång i zonen kan hindras eller att fisken inte kan komma dit eller inte kan röra sig där.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om vilka vattenområden inom Torneälvens fiskeområde som ska utgöra fredningszoner. Lag (2010:901).

Fisket m.m.

Föreskrifter för fisket

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

19 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar

 1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,
 2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap,
 3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål,
 4. användningen av redskap, agn, båtar eller annat som kan sprida kräftpest eller någon annan sjukdom.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter för fiskevården som avser förbud mot att behålla fisk som fångats, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller att omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fisk. Lag (2003:251).

20 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken hänsyn som vid fiske skall tas till naturvårdens intressen. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att fisket avsevärt försvåras.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i ärenden enligt denna lag skall finnas en analys av vilken inverkan fiskemetoder och utsättande av fiskarter har på miljön. Föreskrifterna får innebära att en sådan analys skall göras av den som avser att använda metoder eller sätta ut fiskarter. Lag (1998:848).

21 §  Regeringen får för fiske som är fritt för var och en meddela föreskrifter som begränsar redskapsanvändningen för andra fiskande än sådana som

 1. bedriver yrkesmässigt fiske,
 2. innehar fiske med äganderätt eller har rätt till fiske på grund av nyttjanderätt som omfattar även annat fiske än det som är fritt för var och en.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på särskilt tillstånd för användning av fartyg för yrkesmässigt fiske. Lag (1994:327).

22 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som innehar yrkesfiskelicens enligt 30 § eller som utan stöd av sådan licens fiskar för att sälja fångsten att lämna uppgifter om

 1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten, omlastning, landning, försäljning, och
 2. andra förhållanden rörande fisket som är av betydelse för tillämpningen av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att ett fiskefartyg skall ha utrustning som automatiskt via satellit överför information om fartyget. Lag (2003:251).

23 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur fiskeredskap och vattenbruksanläggningar skall märkas ut samt hur fiskeredskap och fisksump skall märkas med innehavarens namn eller något annat igenkänningstecken. Lag (1995:1388).

24 §  Föreskrifter meddelade med stöd av 19-23 §§ skall även tillämpas vid svenskt havsfiske utanför Sveriges ekonomiska zon i internationellt vatten och i andra vatten där fisket bedrivs med stöd av internationella överenskommelser. Lag (1996:1076).

Om förhållandet mellan de fiskande

25 §  Den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i området. Fiske skall bedrivas så att andra fiskande inte onödigtvis hindras.

[S2]Om flera fiskande vill fiska i samma vatten och det inte kan ske samtidigt, skall de få fiska i den ordning de kommit till platsen.

[S3]Det egna fiskeredskapet skall användas så att det inte snärjs ihop med eller skadar andras redskap.

[S4]Efter avslutat fiske får inte någonting lämnas kvar som kan hindra andra fiskande.

[S5]Första-fjärde styckena skall även tillämpas vid svenskt havsfiske utanför Sveriges ekonomiska zon i internationellt vatten och i andra vatten där fisket bedrivs med stöd av internationella överenskommelser. Lag (1996:1076).

26 §  I vatten där varje svensk medborgare har rätt att fiska får fiske inte utan lov bedrivas närmare än 100 meter från ett fast redskap eller en vattenbruksanläggning, om redskapet eller anläggningen har märkts ut på föreskrivet sätt.

Om rätten att använda någon annans strand

27 §  Dcn som fiskar får tillfälligt använda någon annans strand och vattenområde för att dra upp eller göra fast båt eller redskap, om det behövs för fisket och om det kan ske utan olägenhet för den som innehar stranden. För den som fiskar yrkesmässigt utan stöd av enskild fiskerätt gäller detta även om olägenhet uppstår, under förutsättning att ersättning betalas för skada och intrång.

Utplantering och odling av fisk

28 §  Regcringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på särskilt tillstånd och om villkor i övrigt för att fisk skall få sättas ut, flyttas eller odlas.

Om åtgärder mot vanskötsel av fiske

29 §  Om den som har fiskerätt i enskilt vatten i strid med allmänna intressen vansköter fisket genom att fiska i alltför stor omfattning eller genom att låta bli att fiska, får länsstyrelsen förelägga honom att bedriva fisket på ett sätt som behövs för att avhjälpa vanskötseln. Om någon annan än ägaren har fiskerätten, får föreläggandet ändå riktas mot ägaren.

[S2]Ägaren eller innehavaren är skyldig att tåla att en förelagd åtgärd vidtas även om föreläggandet riktats mot den andre.

Yrkesfiskelicens

30 §  Yrkesfiskelicens får beviljas den för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse, om fisket har anknytning till svensk fiskerinäring. Licensen får avse visst fiske och får beviljas för viss tid.

[S2]När en fråga om licens prövas första gången skall tillgången på fisk beaktas.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om villkoret angående anknytningen till svensk fiskerinäring. Lag (2003:251).

31 § Har upphävts genom lag (2003:251).

32 §  Frågor om licens prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Internationell fiskekontroll

33 §  Vid svenskt havsfiske utanför Sveriges sjöterritorium får efterlevnaden av internationella överenskommelser om fiskevård och fiskets bedrivande kontrolleras av de utländska myndigheter som anges i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]En sådan utländsk myndighet skall lämnas tillträde till svenska fiskefartyg och ges tillfälle att undersöka fiskeredskap, fångst, lastutrymmen och utrustning i övrigt samt att ta del av de loggböcker och handlingar av betydelse för fisket som finns ombord. Finner myndigheten att en bestämmelse för fisket överträtts på ett allvarligt sätt får den föra fartyget till hamn.

[S3]Befälhavaren på ett fiskefartyg är skyldig att underlätta åtgärdernas genomförande. Lag (1998:343).

Tillsyn m.m.

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

34 §  För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utse fisketillsynsmän.

[S2]För kontroll av efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt föreskrifter om fisket i EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken har fisketillsynsman som förordnats därtill och annan befattningshavare hos Fiskeriverket, länsstyrelsen eller annan myndighet i vars uppgifter det ingår att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske rätt att

 1. få tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där fisk och utrustning för fisket förvaras eller hanteras för att där göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas,
 2. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen, och
 3. få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är föremål för åtgärden.

[S3]En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag enligt 47 §.

[S4]Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

[S5]Vid tillsyn för kontroll av efterlevnaden av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken gäller bestämmelserna i andra stycket också för EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer. Lag (2003:251).

35 §  De myndigheter som regeringen bestämmer får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller föreskrifter om fisket i EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud får myndigheten sätta ut vite.

[S2]Om någon inte rättar sig efter lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller inte följer ett meddelat föreläggande, får Fiskeriverket eller länsstyrelsen besluta om rättelse på hans bekostnad. I brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande. Lag (1995:1388).

36 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om avgifter för en myndighets verksamhet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Straffbestämmelser m.m.

Straff

37 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. utan lov fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt,
 2. utan någon myndighets tillstånd enligt denna lag fiskar där sådant tillstånd behövs, eller
 3. sätter ut eller placerar ett fiskeredskap eller en anordning i strid med vad som gäller om fiskådra

[S2]döms till böter eller fängelse i högst ett år, om inte annat följer av 41 §.

[S3]I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (2003:251).

38 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms befälhavare eller annan som med uppsåt försöker hindra sådan kontroll som avses i 33 § andra stycket, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Detsamma skall gälla befälhavare som uppsåtligen bryter mot 33 § tredje stycket.

39 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 25 § andra--fjärde styckena eller 26 §.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

40 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som meddelats med stöd av 19 §, 20 § första stycket eller 21-23 §§ döms till böter eller fängelse i högst ett år, om inte annat följer av 41 §.

[S2]Till samma straff döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken genom otillåtet fiske eller genom att behålla fisk ombord, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fångst i strid mot bestämmelserna eller genom att bryta mot bestämmelser om förvaring av fiskeredskap ombord eller om anmälnings- eller uppgiftsskyldighet. Vad nu sagts gäller bara om inte annat följer av 41 §.

[S3]Till ansvar enligt första eller andra stycket skall inte dömas om gärningen är ringa.

[S4]Den som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till brott som avses i första stycket döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2003:251).

40 a §  Om ett brott enligt 37 eller 40 § är att anse som grovt döms till fängelse i högst två år i andra fall än som avses i 41 § första stycket.

[S2]Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det avsåg verksamhet av särskilt stor omfattning, fångst av betydande värde eller fångst ur särskilt skyddsvärda bestånd. Lag (2003:251).

40 b §  Till ansvar enligt 40 § första eller andra stycket ska inte dömas om gärningen kan leda till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a §. Lag (2008:438).

41 §  Den som i Sveriges ekonomiska zon begår brott enligt 37 eller 40 § döms till böter.

[S2]Om någon vid fiske i näringsverksamhet har begått brott enligt 37 eller 40 § genom att bedriva otillåtet fiske eller genom att brista i skyldigheten att lämna uppgift om fisket skall, om gärningen avser verksamhet som innefattar användning av fiskefartyg försett med motor och påföljden bestäms till böter, böterna bestämmas till ett krontal som motsvarar lägst tio och högst femhundra gånger antalet kilowatt i motorerna på fiskefartyget. Minsta bötesbelopp är ettusen kronor. Lag (2003:251).

42 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet planterar ut fisk, flyttar fisk eller odlar fisk utan tillstånd eller i strid med annan föreskrift enligt 28 §.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

43 § har upphävts genom lag (1995:1388).

44 §  Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 35 § har överträtts, döms inte till ansvar enligt 37-42 §§ för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2008:438).

Särskild rättsverkan m. m.

45 §  Om det inte är uppenbart oskäligt, skall fisk som varit föremål för brott enligt denna lag förklaras förverkad. Detsamma gäller annat utbyte av sådant brott. Även vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna skall förklaras förverkat, om mottagandet utgör brott enligt denna lag och förverkandet inte är uppenbart oskäligt.

[S2]Om bara en del i ett parti fisk varit föremål för brott enligt denna lag, får hela partiet förklaras förverkat om det inte kan utredas hur stor del av partiet som omfattas av brottet.

[S3]Fiskeredskap som använts eller medförts vid brott enligt denna lag skall förklaras förverkade, om det inte är oskäligt. Detsamma gäller fiskefartyg och andra hjälpmedel om det behövs för att förebygga brott.

[S4]Utöver vad som sägs i tredje stycket får egendom förklaras förverkad, om egendomen har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag och brottet har fullbordats eller förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse och förverkandet behövs för att förebygga brott.

[S5]I stället för fisken, redskapet eller den egendom som annars använts, medförts eller varit avsedd att användas som hjälpmedel, kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat. Kan bevisning om värdet inte alls eller endast med svårighet föras, får värdet uppskattas till ett belopp som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

[S6]Förverkande får inte ske enbart på grund av överträdelse av 25 § andra-–tredje styckena. Vid överträdelse av 25 § fjärde stycket eller 26 § får förverkande inte avse annat än fiskeredskap. Lag (2005:305).

46 §  I mål om förverkande enligt denna lag är befälhavaren på ett fiskefartyg som använts vid brott mot lagen behörig att, i fråga om egendom som ägs av någon annan, föra talan på ägarens vägnar.

47 §  Om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår brott enligt denna lag, får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål som

 1. skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller
 2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.

[S2]Befogenheter enligt första stycket har

 1. fisketillsynsmän som getts förordnande enligt 34 § tredje stycket, och
 2. sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Fiskeriverket eller länsstyrelsen i vars uppgifter det ingår att övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske.

[S3]Samma befogenhet har, om fisket kränker enskild fiskerätt, den som innehar fiskerätten eller den som företräder honom eller henne.

[S4]Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska detta skyndsamt anmälas till polismyndigheten eller åklagare. Den som tar emot anmälan ska förfara som om han eller hon själv gjort beslaget.

[S5]Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder honom eller henne har tagit fisk i beslag, får dock fiskerättshavaren behålla fisken utan att anmäla det, om beslaget bara grundar sig på denna lag.

[S6]Fisk som tagits i beslag och som uppenbarligen bör förklaras förverkad ska omedelbart efter beslaget släppas ut i det vattenområde där den fångats, om den är levnadsduglig och det kan ske utan särskilda kostnader eller besvär. Lag (2008:1440).

48 §  Om brott enligt denna lag innefattar intrång i enskild fiskerätt, tillfaller förverkad fisk eller dess värde fiskerättshavaren.

49 §  Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig.

50 §  Om ett brott mot denna lag eller mot någon föreskrift som meddelats med stöd av lagen har förövats i den ekonomiska zonen, får åtal för brottet väckas vid den tingsrätt vars domkrets är närmast den plats där brottet förövades eller vid den tingsrätt inom vars domkrets den hamn är belägen dit den misstänkte anländer med sitt fartyg.

Sanktionsavgifter m.m.

50 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om att den som bedriver yrkesmässigt fiske eller annars fiske i näringsverksamhet ska betala en sanktionsavgift om denne bryter mot någon av de föreskrifter eller EG-förordningar som avses i 40 § första och andra styckena.

[S2]Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 30 000 kronor. När regeringen bestämmer avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

[S3]Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. Lag (2008:438).

50 b §  Sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

[S2]Sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av denna fråga ska särskilt beaktas

 1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som ålegat honom eller henne och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,
 2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, eller
 3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. Lag (2008:438).

50 c §  Fiskeriverket beslutar om sanktionsavgift.

[S2]Innan sanktionsavgift åläggs någon ska han eller hon ges tillfälle att yttra sig. Lag (2008:438).

50 d §  Ett beslut om sanktionsavgift får, när det har vunnit laga kraft, verkställas enligt utsökningsbalken. Lag (2008:438).

50 e §  Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, får sanktionsavgift inte beslutas för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2008:438).

50 f §  En sanktionsavgift får beslutas bara om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta om avgift har uppfyllts. Lag (2008:438).

50 g §  En beslutad sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Lag (2008:438).

Återkallelse av licens och tillstånd, varning och landningsavgift

50 h §  En yrkesfiskelicens får återkallas om den har meddelats på grund av felaktiga uppgifter i ansökan eller om licensinnehavaren vid upprepade tillfällen har fällts till ansvar för brott mot bestämmelser om fiske.

[S2]En yrkesfiskelicens och ett sådant fartygstillstånd som avses i 21 § andra stycket får återkallas på viss tid, lägst fjorton dagar och högst sex månader. Detta får ske om innehavaren av licensen eller tillståndet

 1. har fällts till ansvar för ett allvarligt brott enligt denna lag,
 2. har begått en allvarlig överträdelse som har lett till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a §, eller
 3. genom upprepade överträdelser som har lett till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a § i väsentlig grad har brustit i skyldigheten att rätta sig efter gällande bestämmelser.

[S3]I stället för återkallelse på viss tid får varning beslutas, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

[S4]En yrkesfiskelicens och ett sådant fartygstillstånd som avses i 21 § andra stycket får återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att licensen eller tillståndet kommer att återkallas slutligt enligt andra stycket 1. Beslutets giltighetstid ska begränsas på det sätt som gäller för återkallelse enligt andra stycket.

[S5]Ett beslut enligt denna paragraf meddelas av Fiskeriverket och gäller omedelbart, om inte annat beslutas. Tiden för återkallelse räknas från den dag som anges i beslutet, dock tidigast från delgivning av beslutet. Lag (2008:438).

50 i §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som landar en otillåten fångst skall åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften skall beslutas av Fiskeriverket och bestämmas till ett belopp som motsvarar den otillåtna fångstens värde. Om det finns särskilda skäl, skall avgiften få sättas ned eller helt efterges. Lag (2008:438).

Överklagande

51 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Fiskeriverket.

[S2]Fiskeriverkets beslut i särskilda fall meddelade enligt denna lag eller enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:101).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fiskelag (1993:787)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1950:596) om rätt till fiske och kungörelsen (1933:282) med vissa bestämmelser rörande fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen skall upphöra att gälla.
  2. Den nya lagen inskränker inte de rättigheter som kan följa av bestämmelserna i 5 och 15 §§, 16 § första stycket 5 eller 29 § tredje stycket lagen (1950:596) om rätt till fiske eller av övergångsbestämmelserna till lagen (1986:263) om ändring i nämnda lag.
  3. I fråga om rätten att sträcka fast redskap från enskilt vatten vidare ut i allmänt vatten skall, utöver bestämmelsen i 12 §, bestämmelserna i 3 § andra stycket lagen (1950:596) om rätt till fiske fortfarande gälla.
  4. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver fiske som fordrar yrkesfiskelicens enligt den nya lagen och som ansökt om men ännu inte beviljats sådan licens får fortsätta med fisket till dess licensfrågan avgjorts, dock längst till utgången av juni 1994.
  5. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får under en övergångstid föreskriva de avvikelser från kraven enligt 30 § för yrkesfiskelicens som kan föranledas av att någon vid lagens ikraftträdande utövar ett fiske som är mer omfattande än vad föreskrifter enligt 21 § medger.
  6. I fråga om yrkesmässigt fiske gäller till utgången av år 1994, i stället för 13 §, bestämmelserna i lagen (1950:596) om rätt till fiske beträffande utländska medborgares likställdhet med svenska medborgare.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:428, Prop. 1992/93:232, Bet. 1992/93:JoU23
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:327) om ändring i fiskelagen (1993:787)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:274, Prop. 1993/94:158, Bet. 1993/94:JoU24
  Omfattning
  ändr. 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:101) om ändring i fiskelagen (1993:787)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 51 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1388) om ändring i fiskelagen (1993:787)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:85, Prop. 1995/96:8, Bet. 1995/96:JoU5
  Omfattning
  upph. 43 §; ändr. 19, 22, 23, 24, 34, 35, 40, 47 §§, bil.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:532) om ändring i fiskelagen (1993:787)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:271, Prop. 1995/96:140, Bet. 1995/96:UU17
  Omfattning
  ändr. 41 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1076) om ändring i fiskelagen (1993:787)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:23, Prop. 1995/96:223, Bet. 1996/97:JoU3
  Omfattning
  ändr. 24, 25 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:343) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:242, Prop. 1997/98:139, Bet. 1997/98:JoU24
Omfattning
ändr. 13, 22, 30, 33 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:848) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av naturvårdslagen (1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 3 § anses som föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap.miljöbalken.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 3, 20, 37 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2001:445) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:248, Prop. 2000/01:111, Bet. 2000/01:MJU18
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2003:251) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:173, Prop. 2002/03:41, Bet. 2002/03:MJU16
Omfattning
upph. 31 §; ändr. 19, 22, 30, 34, 37, 40, 41 §§; nya 40 a, 50 a, 50 b §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2005:305) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 45 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2008:438) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
 2. I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:205, Prop. 2007/08:107, Bet. 2007/08:MJU16
Omfattning
nuvarande 50 a, 50 b §§ betecknas 50 h, 50 i §§, rubr. närmast före 50 a § sätts närmast före 50 h §; ändr. 44 §, den nya 50 h §; nya 40 b, 50 a, 50 b, 50 c, 50 d, 50 e, 50 f, 50 g §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:1440) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:105, Prop. 2008/09:58, Bet. 2008/09:MJU7
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraftträder
2009-02-01

Lag (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:347, Prop. 2009/10:212, Bet. 2009/10:MJU23
Omfattning
ändr. 3, 7, 17, 18, 19, 34, 37 §§; ny 18 a §
Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2010:1096) om ikraftträdande av lagen (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Omfattning
ikrafttr. av 2010:901

Lag (2011:615) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:257, Prop. 2010/11:86, Bet. 2010/11:MJU25
Omfattning
ändr. 34, 35, 47, 50 c, 50 h, 50 i, 51 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:524) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:279, Prop. 2011/12:137, Bet. 2011/12:MJU20
Omfattning
upph. rubr. närmast före 50 h §; nuvarande 50 h, 50 i, 51 §§ betecknas 56, 59, 60 §§; ändr. 21, 30 §§, de nya 56, 60 §§; rubr. närmast före nuvarande 51 § sätts närmast före nya 60 §; nya 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 §§, rubr. närmast efter 50 §, rubr. närmast före de nya 51, 56, 58, 59 §§
CELEX-nr
32011R0404
Ikraftträder
2012-08-01

Lag (2014:700) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr 47 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1026) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:364, Prop. 2013/14:184, Bet. 2013/14:MJU29
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 30 §; ändr. 13, 21, 30, 32, 50 a, 50 b, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. närmast före 4, 58 §; nya 9 a, 13 a, 19 a, 29 a, 29 b, 31, 37 a, 39 a, 57 a §§, rubr. närmast före 29 a, 57 a §§
CELEX-nr
32013R1380
Ikraftträder
2014-10-01

Lag (2016:824) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:297, Prop. 2015/16:118, Bet. 2015/16:MJU17
Omfattning
ändr. 22, 58 §§
Ikraftträder
2016-08-01

Lag (2017:945) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Prop. 2016/17:183, Bet. 2017/18:MJU3
Omfattning
ändr. 22, 39 a, 50 a, 52, 53 §§; nya 23 a, 38 a §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:39) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraftträder
2019-04-01