Inaktuell version

Lag (1994:1564) om alkoholskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2009:1504
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens tillämpningsområde

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

1 §  För öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter samt för etylalkohol ska alkoholskatt betalas till staten enligt denna lag.

[S2]I denna lag avser hänvisningar till KN-nr den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 1992.

[S3]Med import avses att en alkoholvara förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med export avses att en alkoholvara förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EG-land.

[S4]Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatteområde. Lag (2009:1503).

Skatt på öl

2 §  Skatt ska betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent.

[S2]Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

[S3]Skatt tas ut per liter med 1,66 kronor för varje volymprocent alkohol.

[S4]För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor. Lag (2007:1386).

Skatt på vin

3 §  Skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

 1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 volymprocent, eller
 2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

[S2]Skatt tas ut per liter för

[S3]drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 7,58 kronor,

[S4]drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 11,20 kronor,

[S5]drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 15,41 kronor,

[S6]drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 21,58 kronor, och för

[S7]drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 45,17 kronor.

[S8]För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor. Lag (2007:1386).

Skatt på andra jästa drycker än vin eller öl

4 §  Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

[S2]Skatt tas ut per liter för

[S3]drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 7,58 kronor,

[S4]drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 11,20 kronor,

[S5]drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 15,41 kronor, och för

[S6]drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 21,58 kronor.

[S7]För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor. Lag (2007:1386).

Skatt på mellanklassprodukter

5 §  Skatt skall betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över 1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2- 4 §§.

[S2]Skatt tas ut per liter för

[S3]drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 27,20 kronor, och för

[S4]drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 45,17 kronor. Lag (1998:595).

Skatt på etylalkohol

6 §  Skatt skall betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt skall även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

[S2]Skatt tas ut med 501,41 kronor per liter ren alkohol. Lag (1998:595).

Undantag från skatteplikten

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

7 §  Alkoholskatt ska inte betalas för varor som

 1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse,
 2. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
 3. ingår i läkemedel,
 4. ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,
 5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel,
 6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EG-medlemsstats krav,
 7. under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av
  1. varornas beskaffenhet,
  2. oförutsedda händelser eller force majeure, eller
 8. under ett uppskovsförfarande förstörts under tillsyn av Skatteverket.

[S2]Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EG-land, ska de under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som avsändaren har upprättat.

[S3]Den som gör gällande att alkoholvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

 1. har skett i Sverige, eller
 2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

[S4]Första stycket 7 och 8 och tredje stycket gäller även beskattade alkoholvaror under flyttning från ett annat EG- land till mottagare i Sverige

 1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller
 2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

Uppskovsförfarandet

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

7 a §  I denna lag avses med

[S2]uppskovsförfarande: att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning inom EG av skattepliktiga alkoholvaror,

[S3]släpps för konsumtion: att alkoholvaror

 1. avviker från ett uppskovsförfarande,
 2. innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
 3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller
 4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande,

[S4]beskattade alkoholvaror: alkoholvaror som släppts för konsumtion i ett EG-land och för vilka skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

7 b §  Under uppskovsförfarande får skattepliktiga alkoholvaror flyttas endast

 1. från ett skatteupplag till
  1. ett annat skatteupplag,
  2. en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EG-land,
  3. en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller
  4. antingen
  • en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller
  • en internationell organisation med säte i ett annat EG- land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,
 2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

[S2]Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från alkoholskatt gäller i det andra EG-landet.

[S3]Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

7 c §  För flyttning under uppskovsförfarande krävs att de varor som flyttas omfattas av

 1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 21 b § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 22 a §, och
 2. sådan säkerhet för skatten som avses i 10 § första och andra styckena eller 14 §.

[S2]Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt territorium och där varornas slutdestination är belägen på svenskt territorium. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

7 d §  En flyttning under uppskovsförfarande avslutas när mottagaren tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 7 b §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EG. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

7 e §  Alkoholvaror som flyttas enligt artiklarna 17–28 i rådets direktiv 2008/118/EG, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarande i denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium. Lag (2009:1503).

Skattskyldighet m.m.

Skattskyldiga

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

8 §  Skattskyldig är den som

 1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 9 § hanterar alkoholvaror enligt uppskovsförfarandet,
 2. har godkänts som varumottagare enligt 12 eller 13 §,
 3. har godkänts som registrerad avsändare enligt 14 §,
 4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 15 eller 15 b §,
 5. tar emot beskattade alkoholvaror enligt 15 c §,
 6. för in eller tar emot beskattade alkoholvaror från ett annat EG-land till Sverige enligt 16 §,
 7. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol,
 8. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller
 9. i annat fall än som avses i 1–8, innehar skattepliktiga alkoholvaror utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats här.

[S2]Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas med att de går förlorade.

[S3]Första stycket 6 och 9 gäller inte den som för yrkesmässig försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EG-land förvarar alkoholvaror, för de varor som inte är till försäljning på svenskt territorium. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

8 a §  Från skattskyldighet enligt 8 § första stycket 6 och 9 undantas varor som förs in till Sverige

 1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,
 2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
 3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
 4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
 5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

8 b §  Från skattskyldighet enligt 8 § första stycket 8 undantas varor som

 1. förvärvats skattefritt enligt 31 h § och som förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure, eller
 2. förvärvats skattefritt enligt 31 e § eller 32 § första stycket 5 och som förstörts under tillsyn av Skatteverket. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

8 c §  Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
 2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,
 3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

[S2]Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Lag (2009:1503).

Upplagshavare och skatteupplag

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

9 §  Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

 1. tillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skattepliktiga varor,
 2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor som flyttats enligt uppskovsförfarande,
 3. för försäljning till näringsidkare inom EG importera skattepliktiga varor från tredje land, eller
 4. bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

[S2]För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli upplagshavare

 1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och
 2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

[S3]Upplagshavares hantering av skattepliktiga alkoholvaror ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

[S4]Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare. Lag (2009:1503).

9 a §  En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga alkoholvaror samt regelbundet inventera lagret av sådana varor. Lag (2001:517).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

10 §  En upplagshavare som avser att flytta varor enligt 7 b § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EG-land vid flyttningen av varorna.

[S2]Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av alkoholvaror sker enligt 7 b §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

[S3]Upplagshavare ska även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i 19 § 1 c. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

11 §  Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
 3. upplagshavaren begär det.

[S2]Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

[S3]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

Registrerad varumottagare

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

12 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EG- land, eller som yrkesmässigt från tredje land importerar skattepliktiga varor, får godkännas som registrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

[S2]En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S3]Bestämmelserna i 11 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på registrerad varumottagare. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

13 §  Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EG-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna särskilt angivna flyttning.

[S2]Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EG-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S3]Bestämmelserna i 11 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på tillfälligt registrerade varumottagare. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

Registrerad avsändare

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

14 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, får godkännas som registrerad avsändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

[S2]Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 10 § första och andra styckena och om återkallelse i 11 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad avsändare. Lag (2009:1503).

Jämkning av säkerhetsbelopp

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

14 a §  I fall som avses i 10 § tredje stycket och 12 § får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter. Lag (2009:1503).

Distansförsäljning

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

15 §  Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet förvärvar beskattade alkoholvaror och varorna transporteras hit från ett annat EG-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig.

[S2]Säljaren ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som sänds från det andra EG-landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 15 b § omfattar även sådana överföringar av alkoholvaror som sker utan vinstsyfte och som inte utgör gåvoförsändelser. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

15 a §  Vid distansförsäljning enligt 15 § ska säljaren företrädas av en representant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av Skatteverket. Sådant godkännande får ges när säljaren ställt säkerhet för skatten. Representanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av alkoholskatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

[S2]Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i första stycket. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

15 b §  Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer alkoholvaror till någon i Sverige genom distansförsäljning ska, i stället för vad som anges i 15 och 15 a §§, innan varorna avsänds från det andra EG-landet anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

15 c §  Den som tar emot alkoholvaror som avsänts till Sverige enligt 15 eller 15 b § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte ställt säkerhet för skatten i Sverige. Lag (2009:1503).

Övriga skattskyldiga

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

16 §  Den som för in eller tar emot beskattade varor på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan varorna flyttas från det andra EG-landet, anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S2]Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet enligt 8 a §. Lag (2009:1503).

17 § Har upphävts genom lag (2002:420).

Import från tredje land i vissa fall

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

18 §  När skattepliktiga varor importeras av någon som inte är upplagshavare enligt 9 §, registrerad varumottagare enligt 12 § eller registrerad avsändare enligt 14 §, ska skatten betalas till Tullverket. Lag (2009:1503).

Skattskyldighetens inträde

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

19 §  Skattskyldigheten inträder för

 1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 1 när
  1. skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 7 b och 7 c §§,
  2. skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
  3. skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller
  4. godkännandet av skatteupplaget återkallas,
 2. registrerad avsändare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 3, när skattepliktiga varor flyttas från en importplats på annat sätt än enligt 7 b och 7 c §§,
 3. varumottagare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 2, vid mottagandet av skattepliktiga varor,
 4. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 4 respektive 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,
 5. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,
 6. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna tillverkas,
 7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 8, när varorna används för annat än avsett ändamål,
 8. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 9, när varorna kom att innehas utanför ett uppskovsförfarande,
 9. den som är skattskyldig enligt 8 c § och som enligt 18 § ska betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 8 c § första stycket 3 inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

20 §  Från skattskyldighet för upplagshavare enligt 19 § 1 undantas varor som

 1. har återanvänts vid tillverkning, eller
 2. uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

Dokumenthantering vid varuflyttningar enligt uppskovsförfarandet

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

Det datoriserade systemet

21 § Har upphävts genom lag (2002:420).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

21 §  I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

 1. elektroniska administrativa dokument enligt 21 b § första stycket,
 2. administrativa referenskoder enligt 21 b § andra stycket,
 3. uppgifter om ändrad destination enligt 21 d §,
 4. mottagningsrapporter enligt 21 f § första stycket, och
 5. exportrapporter enligt 21 f § andra stycket.

[S2]Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

[S3]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 22 a och 23 §§.

[S4]Bestämmelserna i 21 b–21 e och 22 a §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

[S5]När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territorium och varornas slutdestination är belägen på svenskt territorium gäller inte bestämmelserna i 21 b–24 §§. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

21 a §  Den som upprättar elektroniskt administrativt dokument, mottagningsrapport eller exportrapport via det datoriserade systemet ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

[S2]Uppgifter som lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

21 b §  Innan en sådan flyttning av varor som avses i 7 b § påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet innan flyttningen av varorna påbörjats.

[S2]Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av det elektroniska administrativa dokumentet. Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

21 c §  Avsändaren ska lämna den person som medför varorna ett dokument som innehåller den administrativa referenskod som avses i 21 b § andra stycket. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

21 d §  Den som avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen måste vara en sådan destination som avses i 7 b § första stycket 1 a, b eller c, eller en direkt leveransplats. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

21 e §  Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 7 b § första stycket 1 d, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-landet. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

21 f §  Den som på en sådan destination som avses i 7 b § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

[S2]Vid flyttning enligt 7 b § första stycket 1 c som avslutas med att varorna exporteras, ska Tullverket via det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna lämnat EG (exportrapport). Lag (2009:1503).

22 §  /Ny beteckning 27 a § U:2010-01-01/ Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument,

 1. vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land,
 2. vid transport av obeskattade varor till en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land,
 3. vid transport av obeskattade varor till mottagare i ett annat EG-land enligt 32 § första stycket 9, och
 4. vid export till tredje land av obeskattade varor.

[S2]Ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under transport i enlighet med vad regeringen föreskriver.

[S3]Vid transport till mottagare som avses i 32 § första stycket 9 skall varorna under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-landet.

[S4]Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumottagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att sådan säkerhet som avses i 13 § ställts för skatten i destinationslandet. Lag (2001:517).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

Reservsystemet

22 a §  /Ny beteckning 27 b § U:2010-01-01/ Upplagshavare eller varumottagare som tar emot varor från ett annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

[S2]Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardokumentet attestera andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och konstaterats i Sverige.

[S3]Om obeskattade varor transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2 under transporten uppkommit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det EG-land där förlusten konstaterats. Lag (2004:232).

23 § Har upphävts genom lag (1999:429).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

23 §  Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 21 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

[S2]Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.

[S3]Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten. Lag (2009:1503).

24 § Har upphävts genom lag (1999:429).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

24 §  När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

 1. Den som avsänt varor enligt 7 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.
 2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 21 d § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.
 3. Den som tagit emot varor som flyttats enligt 7 b § ska lämna en mottagningsrapport.
 4. Den behöriga myndigheten ska lämna en exportrapport.

[S2]Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

[S3]Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 21 b § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

Flyttning av beskattade alkoholvaror

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

25 §  Den som ansvarar för en flyttning av beskattade alkoholvaror ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när varorna flyttas till

 1. ett annat EG-land under sådana förhållanden att skattskyldighet inträder i det andra landet, eller
 2. en svensk ort via ett annat EG-land.

[S2]Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja varorna under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte

 1. vid distansförsäljning av beskattade alkoholvaror som sänds från Sverige, eller
 2. för beskattade alkoholvaror som för yrkesmässig försäljning ombord förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EG-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EG-lands territorium.

[S3]Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får ersättas av andra förenklade förfaranden. Lag (2009:1503).

25 a § har upphävts genom lag (1999:1328).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

Beskattning vid oegentligheter

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

26 §  Om varor, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion, ska varorna beskattas här i landet om oegentligheten har

 1. begåtts i Sverige, eller
 2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

[S2]Skatt enligt första stycket ska betalas av

 1. den eller dem som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller
 2. varje annan person som medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och som varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

[S3]Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna släpptes för konsumtion. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

27 §  Om beskattade alkoholvaror som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare, ska varorna beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

 1. begåtts i Sverige, eller
 2. upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

[S2]Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten eller av varje annan person som medverkat i oegentligheten. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes. Lag (2009:1503).

/Upphör att gälla U: 2011-01-01/

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

Ledsagardokument

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

27 a §  /Upphör att gälla U:2011-01-01 genom lag (2009:1504)./ Trots bestämmelserna i 7 c § första stycket 1 och 21 b § får upplagshavare och registrerade avsändare flytta alkoholvaror från Sverige enligt ett uppskovsförfarande, om varorna åtföljs av ett sådant ledsagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, till

 1. mottagare i ett annat EG-land,
 2. upplagshavare i Sverige via ett annat EG-land, eller
 3. en exportplats.

[S2]Ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja varorna under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver.

[S3]Vid flyttning till mottagare som avses i 7 b § första stycket 1 d gäller 21 e §.

[S4]Flyttas obeskattade varor till en sådan varumottagare som avses i 13 § i ett annat EG-land, ska varorna under flyttningen även åtföljas av dokumentation som visar att säkerhet ställts för skatten i destinationslandet. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

27 b §  /Upphör att gälla U:2011-01-01 genom lag (2009:1504)./ En upplagshavare eller varumottagare som tar emot varor från ett annat EG-land som åtföljs av ett sådant ledsagardokument som avses i 27 a §, ska senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

[S2]Skatteverket ska på returexemplaret attestera andra förluster än sådana som avses i 7 § första stycket 7 under förutsättning att förlusterna uppkommit under flyttning inom EG och konstaterats i Sverige.

[S3]Om obeskattade varor flyttas från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 7 § första stycket 7 under flyttningen uppkommit i ett annat EG-land, ska Skatteverket vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning ska ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten ska beräknas. Skatteverket ska skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det EG-land där förlusten konstaterats. Lag (2009:1503).

Återbetalning av skatt

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

28 §  För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter flyttas till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos Skatteverket.

[S2]Ansökan om återbetalning av i Sverige betald skatt vid distansförsäljning av beskattade alkoholvaror från Sverige ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

[S3]I övriga fall ska den som begär återbetalning visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till Skatteverket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EG-landet.

[S4]Har en vara beskattats enligt 26 eller 27 §, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat EG-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG- landets skatteanspråk är befogat. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

29 §  Har skatt betalats i Sverige för varor som sedan exporterats till tredje land, medges efter ansökan återbetalning av skatten, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

30 §  Om skattepliktiga varor använts för ändamål som avses i 32 § första stycket 4 av någon som inte är upplagshavare eller skattebefriad förbrukare kan återbetalning av skatten ske efter skriftlig ansökan hos Skatteverket.

[S2]Ansökan enligt första stycket ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Ansökan ska åtföljas av dokumentation som styrker användningen. Lag (2009:1503).

31 § Har upphävts genom lag (2002:420).
31 a § Har upphävts genom lag (2002:420).
31 b § Har upphävts genom lag (2002:420).
31 c § Har upphävts genom lag (2002:420).

31 d §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av alkoholskatt på varor som har förvärvats av

 1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.

[S2]Medlemsstaters ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta. Lag (1998:1679).

Skattebefriad förbrukare

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

31 e §  Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som använder alkoholvaror för ändamål som anges i 32 § första stycket 4 om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

[S2]Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattade alkoholvaror utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

[S3]Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en upplagshavare ta emot alkoholvaror utan skatt. Lag (2009:1503).

31 f §  En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbrukning av obeskattade varor och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att varor som köpts in utan skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattefriheten. Lag (2001:517).

31 g §  Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
 3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 31 f §,
 4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebetalningslagen (1997:483), eller
 5. förbrukaren begär det.

[S2]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2006:1507).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

31 h §  Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, från en upplagshavare ta emot alkoholvaror utan skatt

 1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller
 2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land. Lag (2009:1503).

Avdrag

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

32 §  En upplagshavare som avses i 9 § får göra avdrag för skatt på varor

 1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag,
 2. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,
 3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg,
 4. som har använts
a) för första stycket 2–6,framställning av sådana produktersom anges i 7 §
 1. i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller
 2. för vetenskapligt ändamål,
 1. som har levererats till
  1. universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller
  2. sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål,
 2. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande, eller
 3. som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 26 § under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

[S2]Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande. Lag (2009:1503).

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

33 §  En registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror

 1. som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller
 2. som sålts ombord på resa till tredje land.

[S2]En registrerad varumottagare, som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 31 e §, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på alkoholvaror som använts

1. för första stycket 2–6,framställning av sådana produktersomangesi 7 §
 1. i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol,
 2. för vetenskapligt ändamål. Lag (2009:1503).

Förfaranderegler m.m.

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

34 §  I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Skatteverket beslutar om skatt som avses i 26 och 27 §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap.4, 5 och 7 §§, 16 kap.2 och 3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap., 22 kap. och 23 kap.7 och 8 §§skattebetalningslagen tillämpas.

[S3]Om den som är skattskyldig enligt 26 eller 27 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

[S4]Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av. Lag (2009:1503).

35 §  Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och sökanden. Lag (2002:420).

36 § Har upphävts genom lag (2001:194).
37 § Har upphävts genom lag (1998:595).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1564) om alkoholskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid ikraftträdandet upphör lagen (1977:306) om dryckesskatt att gälla. Den upphävda lagen tillämpas dock fortfarande i de fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet av den nya lagen.
  2. Den som är registrerad som skattskyldig enligt de äldre bestämmelserna skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne registreras som upplagshavare enligt den nya lagen vid ikraftträdandet, inträder dock inte skattskyldighet för lagret vid avregistreringen.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:95, Prop. 1994/95:56, Bet. 1994/95:SkU6
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:613) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelserna i 8 §, 20 § första stycket m och 31 a § tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock för tid från och med den 1 januari 1995. Bestämmelsen i 20 § första stycket k och 31 b § tillämpas dock för tid från och med den 1 juni 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:321, Prop. 1994/95:213, Bet. 1994/95:SkU29
  Omfattning
  ändr. 6, 8, 10, 20, 22, 24, 30 §§; nya 22 a, 25 a, 31 a, 31 b §§, rubr. närmast före 31 b §
  CELEX-nr
  394L0074
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:917) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:439, Prop. 1994/95:203, Bet. 1994/95:SkU28
  Omfattning
  ändr. 37 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1528) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120, Prop. 1995/96:57, Bet. 1995/96:SkU17
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1529) om ändring i lagen (1995:917) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120, Prop. 1995/96:57, Bet. 1995/96:SkU17
  Omfattning
  ändr. 37 § i 1995:917

Lag (1996:600) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:291, Prop. 1995/96:197, Bet. 1995/96:SkU30
  Omfattning
  ändr. 37 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1223) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 37 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1323) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:68, Prop. 1995/96:232, Bet. 1996/97:SkU5
  Omfattning
  ändr. 31 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:358) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 10, 12, 14, 35 §§; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:595) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Omfattning
upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
1998-08-01

Lag (1998:1679) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
31 a, 31 b §§ betecknas 31 d, 31 e §§, rubr. närmast före 31 b § sätts närmast före 31 e §; ändr. 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:429) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
upph. 23, 24 §§; ändr. 18, 22, 22 a, 25 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:448) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
 2. I fråga om varor som har lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant eller levererats för försäljning i exportbutik före ikraftträdandet gäller 32 § första stycket e och f i sin äldre lydelse.
 3. Den som har förvärvat varor utan skatt före ikraftträdandet är skyldig att betala skatt om varorna efter ikraftträdandet används för andra ändamål än som anges i 32 § första stycket e och f samt andra stycket. Därvid gäller 19 § första stycket 7 och 21 § fjärde stycket.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:243, Prop. 1998/99:86, Bet. 1998/99:SkU21
Omfattning
ändr. 8, 9, 19, 20, 21, 31 e, 32, 33 §§, rubr. närmast före 31 e §; ny 31 f §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1005) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:42, Prop. 1998/99:134, Bet. 1999/2000:SoU4
Omfattning
ändr. 11, 12 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1069) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:64, Prop. 1998/99:127, Bet. 1999/2000:SkU3
Omfattning
ändr. 8 §; ny 8 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1108) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 31 a § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 31 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1328) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
upph. 25 a §; ändr. 25 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:481) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
 3. De nya bestämmelserna i 8 b § gäller inte för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 31 c, 35 §§; ny 8 b §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1298) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1425) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 2000/01:31, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 8, 8 b, 19, 21 §§; ny 8 c §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:194) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
upph. 36 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:517) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Den som vid lagens ikraftträdande har sådant tillstånd från Läkemedelsverket som anges i den äldre lydelsen av 31 e § skall anses godkänd som skattebefriad förbrukare enligt den nya lydelsen av paragrafen. Godkännandet skall gälla för den tid och för det eller de ändamål som anges i Läkemedelsverkets tillstånd.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:240, Prop. 2000/01:118, Bet. 2000/01:SkU26
Omfattning
nuvande 31 f § betecknas 31 h §; ändr. 1, 2, 7, 8, 8 b, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 31 e, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 31 e §; nya 9 a, 31 f, 31 g §§
CELEX-nr
32000L0047
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:522) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:271
Omfattning
ändr. 14 a §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:822) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:5, Prop. 2000/01:144, Bet. 2001/02:SkU2
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2001-12-01

Lag (2001:900) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2001/02:63, Prop. 2001/02:29, Bet. 2001/02:SkU9
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:420) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 17, 21, 31, 31 a, 31 b, 31 c §§; ändr. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 31 g, 34, 35 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:889) om ändring i lagen (2002:420) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2002/03:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
ändr. 15 § i 2002:420

Lag (2003:808) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:120) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:140, Prop. 2003/04:41, Bet. 2003/04:SkU19
Omfattning
ändr. 8 c, 19 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:232) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:201, Prop. 2003/04:117, Bet. 2003/04:SkU30
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2004-06-01

Lag (2006:1507) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:43, Prop. 2006/07:13, Bet. 2006/07:SkU5
Omfattning
ändr. 28, 29, 30, 31 g §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:1386) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:1503) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för tid från och med den 1 april 2010.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.
 3. Den som är godkänd som upplagshavare den 1 april 2010 ska godkännas som registrerad avsändare.
 4. En registrering som varumottagare enligt 12 § i sin äldre lydelse ska från och med den 1 april 2010 anses vara ett godkännande som registrerad varumottagare enligt den nya lydelsen av paragrafen.
 5. Bestämmelserna i 14 § tillämpas från och med ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 14, 27 §§, rubr. närmast före 17, 21, 22 §§; nuvarande 22, 22 a §§ betecknas 27 a, 27 b §§; ändr. 1, 7, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e, 31 h, 32, 33, 34 §§, de nya 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 12 §; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 14, 15 a, 15 b, 15 c, 21, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 21 f, 22, 22 a, 23, 24, 27 §§, rubr. närmast före 7 a, 14, 21, 22 a, 25, 26 och 27 a §§
CELEX-nr
32008L0118
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1504) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för varuflyttningar som har påbörjats före den 1 januari 2011.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:106) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:189, Prop. 2009/10:63, Bet. 2009/10:SkU31
Omfattning
ändr. 8 c §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:180) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:203, Prop. 2009/10:94, Bet. 2009/10:SkU33
Omfattning
ny 27 c §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2011:100) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2010/11:162, Prop. 2010/11:48, Bet. 2010/11:SkU24
Omfattning
ändr. 7 b, 21, 21 d, 21 f, 22, 23, 24, 31 h, 33 §§
Ikraftträder
2011-03-01

Lag (2011:286) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 1, 7, 7 a, 7 b, 7 d, 8, 8 a, 8 c, 9, 10, 12, 13, 15, 15 b, 16, 19, 21 e, 21 f, 22, 25, 27 c, 28, 31 h, 32 §§
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1367) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 7, 31 g, 34 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:677) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
upph. 27 c §; ändr. 7, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 12, 14, 18, 19 §§; nya 7 f, 10 a §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:860) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2013/14:15, Prop. 2012/13:183, Bet. 2012/13:SkU4
Omfattning
ändr. 7, 32, 33 §§
Ikraftträder
2013-12-01

Lag (2013:956) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2013/12:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1072) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10, Bet. 2013/14:SkU8
Omfattning
ändr. 12, 13, 19 §§; ny 31 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1073) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10, Bet. 2013/14:SkU8
Omfattning
ändr. 7, 7 c, 8 b, 10, 12, 20, 21, 34 §§; nya 9 b, 11 a, 12 a, 13 a, 19 a, 34 a §§
Ikraftträder
2014-04-01

Lag (2014:1495) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1508) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2014/15:40, Prop. 2014/15:5, Bet. 2014/15:SkU10
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:265) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 8 c, 14, 19, 34 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:1071) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 34 a §§
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:1207) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 7 f, 9, 9 b, 12, 28, 34 a §§; nya 24 a, 26 a, 31 a §§, rubr. närmast före 24 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1886) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Förarbeten
Rskr. 2018/19:26, Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2
Omfattning
ändr. 10, 12, 14 §§
Ikraftträder
2019-01-01