Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
SFS 1999:446 i lydelse enligt SFS 2023:205
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-04
Övrigt
Rättelseblad 2009:1340 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om proviantering med icke- unionsvaror och med obeskattade unionsvaror för förbrukning eller försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg vid resa till utländsk ort. Lag (2011:292).

Prop. 1998/99:86: Lagen är avsedd att reglera provianteringen av obeskattade varor och icke-gemenskapsvaror för förbrukning och försäljning ombord på fartyg och luftfartyg i trafik till utländsk ort.

2 §  I denna lag förstås med

[S2]obeskattade varor:

 1. varor som inte har beskattats med mervärdesskatt eller, i fråga om punktskattepliktiga varor, punktskatt i Sverige, och
 2. varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från punktskatt eller mervärdesskatt,

[S3]unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

[S4]icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU) nr 952/2013,

[S5]EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr 952/2013,

[S6]EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga,

[S7]nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lag (2018:699).

Prop. 2017/18:16: Av paragrafen framgår bl.a. vad som avses med obeskattade varor. Genom ändringarna i 3 § samt bestämmelserna i 3 kap. 21 a och 5 kap.3 a §§mervärdesskattelagen (1994:200), förkortad ML, kommer möjligheterna att proviantera utan mervärdesskatt inte längre knytas till fartyg som används för utrikes ...

Prop. 2017/18:187: I paragrafen definieras vissa begrepp som används i lagen. Genom ändringen läggs begreppet ”nikotinprodukter” till i uppräkningen. Begreppet definieras som e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter, med en hänvisning till lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Begreppet nikotinprodukter används i 7 §. Det görs även en mindre redaktionell ändring i paragrafen.

Prop. 1998/99:86: Paragrafen innehåller definitioner av vad som enligt lagen skall avses med obeskattade varor, gemenskapsvaror och EG:s skatteområde. Med obeskattade varor avses varor som inte belastats med punktskatt och/eller mervärdesskatt. Dit hör också varor som i ett tidigare led belastats med sådan skatt men där varorna sedan blivit skattebefriade genom ett avdrags- eller återbetalningsförfarande. Sådana skattefria varor omfattas av provianteringslagen.

EG:s skatteområde för mervärdeskatt ...

Proviantering

/Upphör att gälla U: 2023-07-01/

3 §  Proviantering med obeskattade unionsvaror får ske för försäljning ombord vid resa till en plats utanför EU:s skatteområde och för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort.

[S2]Proviantering med icke-unionsvaror får ske för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av livsmedel som importeras från ett land utanför EU.

[S3]I fråga om mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i 3 kap. 21 a § första stycket 4 eller 5 eller 5 kap. 3 a § första stycket 4 eller 4 a mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2017:1198).

Prop. 2001/02:29: Genom det nya andra stycket införs en möjlighet att proviantera med icke-gemenskapsvaror för förbrukning ombord på EU-interna resor. För att bestämmelsen skall vara tillämplig krävs dels att fråga är om en resa över det fria havet, dels att varorna består av animaliska livsmedel, dels att provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av livsmedel som importeras från ett land utanför EU. Med nyss nämnda föreskrifter förstås förordningen (<a href="https://lagen.nu/2000:269" ...

Prop. 2017/18:16: Tredje stycket i paragrafen kompletteras med en hänvisning till 3 kap. 21 a § första stycket 4 och 5 ML. Ändringen är en följd av att de bestämmelser som gäller leverans av varor till fartyg flyttas från 5 kap. 3 a § första stycket 4 och 4 a ML till 3 kap. 21 a § första stycket 4 och 5 samma lag.

Prop. 1998/99:86: Första stycket reglerar proviantering av obeskattade gemenskapsvaror för försäljning vid resa till plats utanför EG:s skatteområde och för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort. Vad som gäller för mervärdesskatt framgår av andra stycket.

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

3 §  Proviantering med obeskattade unionsvaror får ske för försäljning ombord vid resa till en plats utanför EU:s skatteområde och för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort.

Proviantering med icke-unionsvaror får ske för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av livsmedel som importeras från ett land utanför EU.

I fråga om mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i 10 kap. 71 § 1 eller 2 mervärdesskattelagen (2023:200). Lag (2023:205).

4 §  Vid resa till en plats utanför EU:s tullområde får proviantering ske med obeskattade unionsvaror och icke- unionsvaror för försäljning och förbrukning ombord. Lag (2011:292).

Prop. 1998/99:86: När det gäller resa till plats utanför EG:s tullområde kan proviantering ske med såväl obeskattade gemenskapsvaror som icke-gemenskapsvaror och avse såväl försäljning som förbrukning ombord.

Särskilt om vissa fartygslinjer

5 §  Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke- unionsvaror för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland får endast avse spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat, toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror. Lag (2011:292).

6 §  Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke- unionsvaror för försäljning ombord får inte avse spritdrycker, vin eller starköl på fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i öster.

[S2]På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte överstiga 20 cigaretter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per passagerare.

[S3]Tullverket ska på ansökan besluta att bestämmelserna i första och andra styckena inte ska tillämpas om det är fråga om en fartygslinje mellan svensk hamn från och med Strömstad i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till och med Sandefjord i öster med åretrunttrafik enligt regelbunden tidtabell och kapacitet att transportera gods och fordon i betydande omfattning. Lag (2011:292).

Prop. 1998/99:86: I 5 och 6 §§ ges särskilda regler som tar sikte på fartygslinjer mellan Sverige och Norge eller Åland och som bygger på överenskommelser mellan länderna. I paragraferna begränsas det varusortiment som får provianteras på sådana linjer. I 6 § andra stycket finns också en begränsning av hur mycket som får säljas ombord på vissa linjer mellan Sverige och Norge.

De begränsningar som ges i dessa paragrafer korresponderar med ML på så sätt att provianteringen är skattefri endast om ...

Tillstånd

7 §  Proviantering med obeskattade alkoholdrycker, tobaksvaror och nikotinprodukter samt icke-unionsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

[S2]Tillstånd enligt första stycket beviljas för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker. Tillstånd för viss tid får beviljas den som bedriver reguljär trafik eller liknande verksamhet. Lag (2018:699).

Prop. 2017/18:187: I paragrafen regleras sådan proviantering av obeskattade varor som kräver tillstånd. Genom en ändring i första stycket läggs nikotinprodukter till i uppräkningen. Begreppet definieras i 2 §.

Prop. 1998/99:86: Enligt första stycket får proviantering med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror samt icke-gemenskapsvaror endast ske om tillstånd har beviljats. Med alkoholdryck förstås dryck som avses i 1 kap. 3 § alkohollagen och med tobaksvara vara som avses 1 § tobaksskattelagen. Huruvida varorna är obeskattade skall bedömas med ledning av 2 §. Tillstånd till proviantering skall ges till den som bedriver verksamheten på fartyget ...

8 §  Proviantering enligt 7 § får ske endast till

 1. luftfartyg som har en högsta tillåtna startvikt som överstiger 5 700 kilogram och som är destinerat till en utländsk flygplats för att lämna eller hämta passagerare eller last,
 2. fartyg som går i yrkesmässig trafik, dock inte fiskefartyg, och vars bruttodräktighet är minst 75 och som skall anlöpa utländsk hamn för att lämna eller hämta passagerare eller last eller som skall företa kryssning i mer avlägsna farvatten som turistfartyg, eller
 3. statsfartyg och statsluftfartyg.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Tullverket bevilja dispens från kraven på lägsta startvikt respektive bruttodräktighet i första stycket 1 och 2.Lag (2001:903).

Prop. 2001/02:29: I första stycket punkten 3 ersätts uttrycket ”fartyg och luftfartyg som disponeras av Försvarsmakten” med orden ”statsfartyg och statsluftfartyg”. Med statsfartyg och statsluftfartyg avses samma sak som i 2 § tillträdesförordningen (1992:118). Det innebär att örlogsfartyg, forskningsfartyg samt andra fartyg och svävare som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte skall betraktas som statsfartyg. ...

Prop. 1998/99:86: Paragrafen överensstämmer i stort med motsvarande bestämmelse i den nuvarande provianteringsförordningen. Paragrafen riktar sig både till Tullverket vid dess tillståndsgivning och till den som getts tillstånd till proviantering.

En skillnad mot nuvarande ordning är att fritidsfartyg inte får proviantera med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror samt ickegemenskapsvaror. I fortsättningen får alltså endast fartyg i yrkesmässig trafik proviantera med sådana varor. Vidare regleras ...

9 §  Proviantering enligt 7 § får inte ske i större omfattning än vad som är skäligt med hänsyn till

 1. resans art och varaktighet,
 2. det antal personer som kan beräknas följa med transportmedlet,
 3. de begränsningar för omsättningen på transportmedlet som kan finnas, och
 4. det förråd av varor som redan finns ombord.

Prop. 1998/99:86: Bestämmelsen innebär att proviantering enligt 7 § inte får ske i större omfattning än vad som kan anses behövas för resan. Bestämmelsen riktar sig både till Tullverket vid dess tillståndsgivning och till den som getts tillstånd till proviantering.

I den EU-interna trafiken får proviantering med obeskattade varor endast ske för konsumtion ombord. Det innebär alltså att Tullverket måste göra en bedömning av hur mycket som kan antas konsumeras ombord. En sådan bedömning bör i vissa ...

10 §  Tillstånd till proviantering beviljas av Tullverket.

Tillsyn

11 §  Tillsyn över att denna lag följs utövas av Tullverket.

Prop. 1998/99:86: I paragraferna föreskrivs att Tullverket skall vara såväl tillstånds- som tillsynsmyndighet.

12 §  Bokföring för den som beviljats tillstånd skall vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig.

Prop. 1998/99:86: Enligt paragrafen skall tillståndshavarens bokföring vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig. Det kan t.ex. innebära att det klart skall gå att skilja vad som förbrukats ombord från det som sålts på annat sätt. Vidare bör det också framgå vad som provianterats i andra länder. Bestämmelsen har utformats i enlighet med vad Lagrådet yttrat (se avsnitt 8.6).

13 §  Om Tullverket begär det ska tillståndshavaren tillhandahålla bokföringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten.

[S2]Tillståndshavaren ska också lämna tillträde till utrymmen som används i verksamheten.

[S3]Bestämmelserna om undantag av handlingar från granskning i 47 kap.27 §§skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller i tillämpliga delar i fråga om handlingar som ska tillhandahållas enligt denna lag. Lag (2011:1395).

Prop. 1998/99:86: För att Tullverket skall kunna utöva sin tillsyn på ett tillfredsställande sätt föreskrivs i första stycket att tillståndshavaren på begäran av Tullverket skall tillhandahålla bokföring och andra handlingar som rör verksamheten och lämna tillträden till utrymmen som används i verksamheten.

I 3 kap. 15–15 d §§ LPP finns bestämmelser om handlingar och uppgifter som skall undantas vid revision och föreläggande enligt den lagen. Enligt andra stycket skall LPP:s regler ...

Återkallelse

14 §  Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

 1. förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,
 2. tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som anges i tillståndet,
 3. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §, eller
 4. tillståndshavaren inte samverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas. Lag (2011:1395).

Prop. 1998/99:86: I första stycket anges fyra situationer då ett tillstånd får återkallas.

Enligt första punkten får tillståndet återkallas om förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns. Det är således fråga om att de ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt för den som fått tillstånd förändrats på ett sådant sätt att han inte skulle ha beviljats tillstånd vid tidpunkten för återkallandet. Det kan också vara så att tillståndshavaren inte längre bedriver ...

14 a §  Tullverket får återkalla ett beslut enligt 6 § tredje stycket om förutsättningarna för att inte tillämpa paragrafens första och andra stycken inte längre föreligger. Lag (2002:264).

Uppgiftsskyldighet

15 §  Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för prövning och tillsyn enligt denna lag ska på Tullverkets begäran lämnas till verket.

[S2]Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap.1 eller 2 § eller 16 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

[S3]Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på ansökan av Tullverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut. Lag (2009:483).

Prop. 1998/99:86: Bestämmelsen har utformats med ledning av 3 kap. 6 a § LPP.

16 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för tillståndshavare.

Prop. 1998/99:86: I paragrafen bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för tillståndshavare.

Överklagande

17 §  Beslut enligt 13 § första stycket får inte överklagas. Övriga beslut enligt denna lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 1998/99:86: I första stycket första meningen anges att beslut enligt 13 § första stycket inte får överklagas, alltså beslut om att begära tillgång till handlingar eller tillträde till utrymmen. Övriga beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt. Eftersom inget särskilt föreskrivs skall beslut enligt denna lag överklagas enligt förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser. Av <a href="https://lagen.nu/1971:291#P7a" ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 1998/99:243, Prop. 1998/99:86, Bet. 1998/99:SkU21
CELEX-nr
392R2913
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1332) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Den nya lydelsen av 6 § första stycket skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1999.
 3. Undantag som regeringen medger enligt 6 § tredje stycket får omfatta tid från och med den 1 juli 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:903) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2001/02:63, Prop. 2001/02:29, Bet. 2001/02:SkU9
Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:264) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002. Omfattas en fartygslinje vid lagens ikraftträdande av ett beslut om undantag från de begränsningar som avses i 6 § första och andra styckena skall beslutet anses ha meddelats enligt den nya lydelsen av 6 §.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:232, Prop. 2001/02:94, Bet. 2001/02:SkU22
Omfattning
ändr. 6 §, rubr. närmast före 14 §; ny 14 a §
Ikraftträder
2002-06-01

Lag (2002:427) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2009:483) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2009/10:107, Prop. 2009/10:15, Bet. 2009/10:SkU12
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1340) om ikraftträdande av lagen (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1339

Lag (2011:292 ) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1395) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. I fråga om revision enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 14 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2016:273) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2017:1198) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:79, Prop. 2017/18:16, Bet. 2017/18:SkU3
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:699) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2017/18:3, Prop. 2017/18:187, Bet. 2017/18:SkU17
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2023:205) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46, Bet. 2022/23:SkU10
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2023-07-01