Inaktuell version

Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2009:819
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Lagens tillämpningsområde, m.m.

1 §  Denna lag är tillämplig vid verkställighet av dom på fängelse, dock inte fängelse som ådömts enligt 28 kap. 3 § brottsbalken, om den dömde skall avtjäna fängelse i högst sex månader. Lag (2005:42).

Prop. 2004/05:34: Ändringen, som behandlas i avsnitt 8, innebär att möjligheten att verkställa korta fängelsestraff genom intensivövervakning utökas till strafftider upp till sex månader. Avsikten är att ändringen skall gälla på försök i avvaktan på en ny kriminalvårdslag. I övrigt förändras inte formerna för verkställigheten. Utgångspunkten skall alltså även i fortsättningen vara att alla som uppfyller kravet ifråga om straffets längd skall ...

 • RÅ 2006:3:En person som dömts till två månaders fängelse för brott mot alkohollagen har fått avtjäna straffet genom s.k. fotboja.

2 §  I fall som avses i 1 § får, på ansökan av den dömde, beslutas att fängelsestraffet skall verkställas utanför anstalt. En ansökan får inte bifallas, om den dömde är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av någon annan anledning än för verkställighet av det straff som ansökan avser eller om särskilda skäl annars talar mot verkställighet utanför anstalt.

[S2]Har den dömde tidigare undergått verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning, får en ansökan bifallas endast om det därefter förflutit en period av minst tre år under vilken den dömde inte begått något brott som har föranlett strängare påföljd än böter.

[S3]För verkställigheten utanför anstalt skall gälla vad som föreskrivs i denna lag. Verkställigheten bedrivs under ledning av Kriminalvården. Lag (2005:981).

Prop. 2004/05:34: Ändringen innebär att en hänvisning till lagen (1974:203) om kriminalvård (KvaL) i anstalt tas bort. KvaL innehåller inga bestämmelser om vad som skall gälla efter den villkorliga frigivningen. Bestämmelser om vad som skall gälla efter den villkorliga frigivningen finns i 26 kap. brottsbalken. Någon hänvisning till de bestämmelserna behövs emellertid inte.

Prop. 1997/98:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om när en ansökan om verkställighet av ett fängelsestraff genom intensivövervakning skall avslås samt vissa bestämmelser om verkställigheten.

Första stycket har endast justerats språkligt.

Ett nytt andra stycke har fogats till paragrafen. Av detta följer att en ansökan om verkställighet av ett fängelsestraff genom intensivövervakning skall avslås om sökanden tidigare undergått sådan verkställighet och det inte ...

 • RÅ 2006:3:En person som dömts till två månaders fängelse för brott mot alkohollagen har fått avtjäna straffet genom s.k. fotboja.
 • HFD 2012:9:Särskilda skäl som utgör hinder mot verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll - s.k. fotboja - har ansetts föreligga med hänsyn till gärningsmannens person.

Formerna för verkställigheten

3 §  Verkställigheten utanför anstalt sker i form av intensivövervakning i förening med ett förbud för den dömde att vistas utanför bostaden annat än på särskilt angivna tider och för bestämda ändamål såsom förvärvsarbete, utbildning, vård, nödvändiga inköp och liknande. Efterlevnaden av förbudet skall kontrolleras med elektroniska hjälpmedel.

4 §  Den dömde ska under verkställigheten utanför anstalt iaktta skötsamhet, efter förmåga söka försörja sig samt i övrigt rätta sig efter vad som åligger honom enligt denna lag och enligt föreskrift som meddelats med stöd av lagen. Han eller hon ska avhålla sig från alkohol och andra beroendeframkallande medel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel samt sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

[S2]Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att under verkställigheten på begäran lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är påverkad av sådana medel eller varor som avses i första stycket andra meningen. Elektroniska hjälpmedel får användas för att kontrollera att den dömde avhåller sig från alkohol. Lag (2008:37).

Prop. 1997/98:183: Tillägget i första stycket innebär att den dömde skall avhålla sig även från sådana varor som omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Enligt andra stycket är den dömde skyldig att på anmaning lämna blod-, urin- eller utandningsprov för kontroll av att han heller inte är påverkad av någon sådan vara.

5 §  Den dömde skall betala en avgift, om det är motiverat med hänsyn till hans möjligheter att erhålla inkomst under verkställigheten utanför anstalt.

[S2]Avgiften uppgår till femtio kronor per dag som verkställigheten skall pågå, dock högst 6 000 kronor för hela verkställighetsperioden. Avgiften skall betalas i förskott och tillföras brottsofferfonden. Lag (2005:42).

Prop. 2004/05:34: Ändringen innebär att den högsta avgiften som kan utgå under verkställigheten höjs till 6 000 kr. Det är en ren konsekvens av att det blir möjligt att verkställa fängelsestraff genom intensivövervakning under sex månader.

6 §  Kriminalvården skall under den tid verkställigheten utanför anstalt pågår utöva noggrann tillsyn över den dömde och fortlöpande hålla sig underrättad om hans förhållanden. Myndigheten skall också genom förmedling av stöd och hjälp verka för att den dömde inte fortsätter att begå brott och för att hans anpassning i samhället även i övrigt främjas.

[S2]Kriminalvården kan vid behov förordna en eller flera personer att biträda vid tillsynen. Lag (2005:981).

Prop. 1997/98:96: Paragrafen innehåller vissa bestämmelser om verkställigheten av intensivövervakningen.

7 §  Den dömde skall under verkställigheten utanför anstalt hålla Kriminalvården underrättad om förhållanden som har betydelse för verkställigheten, på kallelse inställa sig hos myndigheten och i övrigt enligt myndighetens anvisningar upprätthålla förbindelse med denna. I den mån Kriminalvården har bestämt det, gäller vad som nu sagts om myndigheten även den som förordnats att biträda vid tillsynen. Lag (2005:981).

8 §  Vid verkställighet utanför anstalt skall särskilda föreskrifter meddelas om vad den dömde har att iaktta. Sådana föreskrifter skall avse

 1. vilken bostad den dömde skall ha under verkställighetstiden,
 2. vad som skall gälla i fråga om arbetsanställning, annan förvärvsverksamhet, utbildning eller annan sådan sysselsättning,
 3. under vilka tider och för vilka ändamål den dömde tillåts att vistas utanför bostaden,
 4. det sätt på vilket den dömde skall hålla kontakt med Kriminalvården och den som förordnats att biträda vid tillsynen enligt 7 § och omfattningen av kontaktskyldigheten och
 5. det belopp som den dömde skall betala enligt 5 § och när betalning skall ske.

[S2]Särskild föreskrift får också avse läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller behandling eller deltagande i särskilt anordnade program eller verksamheter som med hänsyn till den dömdes förhållanden framstår som lämpliga. Lag (2005:981).

Beslut om lagens tillämpning, m.m.

9 §  Kriminalvården prövar, på skriftlig ansökan av den dömde, frågan om denne skall få undergå verkställighet av dom på fängelse utanför anstalt.

[S2]Kriminalvårdens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:981).

Prop. 2000/01:76: Ändringen har behandlats i avsnitt 7.6 och innebär att Kriminalvårdsstyrelsen ges möjlighet att delegera sin rätt att besluta om intensivövervakning som ersättning för korta fängelsestraff till de lokala kriminalvårdsmyndigheterna.

9 a §  Ett beslut får inte överklagas enligt 9 § innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

[S2]Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den dömdes nackdel. Lag (2005:981).

9 b §  En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den dömde fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall den dömde ange vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär. Lag (2005:981).

9 c §  Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den dömde felaktig underrättelse om hur man begär omprövning. Lag (2005:981).

9 d §  Kriminalvårdens beslut enligt 9 § överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det frivårdskontor är beläget där den dömde var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades. Lag (2009:819).

10 §  Kriminalvården skall informera dömda som avses i 1 § om innehållet i denna lag. Lag (2005:981).

11 §  Har den dömde ansökt om att få undergå verkställighet av dom på fängelse utanför anstalt, får han inte tas in i en kriminalvårdsanstalt för att påbörja verkställigheten innan ansökan slutligt prövats. Den dömde får dock dessförinnan tas in i en kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet, om

 1. ansökan har gjorts efter den dag han enligt föreläggande som avses i 10 § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. senast skulle ha inställt sig vid en kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet,
 2. han tidigare har gjort en ansökan om att få undergå verkställighet av straffet utanför anstalt,
 3. det är uppenbart att ansökan inte gäller ett fall som avses i 1 § denna lag,
 4. det är uppenbart att ansökan inte kan bifallas på grund av bestämmelsen i 2 § andra stycket, eller
 5. han är häktad. Lag (2005:42).

Prop. 2004/05:34: Om den dömde har ansökt om att få verkställa sitt straff genom intensivövervakning får han, enligt paragrafens första stycke, inte tas in i anstalt förrän ansökan är slutligt prövad om inte någon av de i paragrafen uppräknade situationerna föreligger. I promemorian föreslås att ett nytt undantag införs som innebär att den dömde får tas in i anstalt om det är uppenbart att hans ansökan om intensivövervakning inte kan bifallas på grund av att han tidigare undergått verkställighet utanför anstalt ...

12 §  Bestämmelser om hur en dom skall befordras till verkställighet och hur tid för sådan verkställighet skall beräknas finns i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Bestämmelserna i 10 § andra - femte styckena och 12 § i den lagen om förpassning till kriminalvårdsanstalt m.m. och om uppskov med verkställighet skall dock inte gälla i fråga om verkställighet utanför anstalt enligt denna lag.

[S2]Vid tillämpning av 10 § första stycket lagen om beräkning av strafftid m.m. på verkställighet utanför anstalt enligt denna lag skall den dömde föreläggas att påbörja verkställigheten i sin bostad en viss dag. Strafftiden skall räknas från den dagen. Vid tillämpning av bestämmelsen om nåd i 13 § lagen om beräkning av strafftid m.m. på sådan verkställighet skall sista dag vara den dag verkställigheten skall påbörjas. Bestämmelsen i 25 § samma lag om sammanläggning av strafftider skall inte tillämpas under verkställigheten utanför anstalt, om det sammanlagda straffet därvid kommer att överstiga sex månader.

[S3]Av 15 § första stycket tredje meningen nedan framgår att övervakningsnämnden i visst fall skall fastställa hur många dagar av fängelsestraffet som verkställts utanför anstalt. Lag (2005:42).

Prop. 2004/05:34: Ändringen är en ren följdändring av att det blir möjligt att verkställa fängelsestraff genom intensivövervakning under sex månader. Bestämmelsen innebär att det under den tid verkställighet utanför anstalt pågår inte skall ske någon sammanläggning av strafftider annat än om den sammanlagda tiden ändå inte kommer att överstiga sex månader.

Prop. 2017/18:250: Paragrafen innehåller bestämmelser som hänvisar till och kompletterar bestämmelserna i strafftidslagen om när ett fängelsestraff får verkställas och hur strafftiden ska beräknas. Övervägandena finns i avsnitt 10.3, 10.5 och 10.9. ...

Prop. 1995/96:156: Bestämmelser om hur en dom skall befordras till verkställighet och hur tid för sådan verkställighet skall beräknas finns i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Bestämmelserna i 10 § andra-femte styckena och 12 § i den lagen om förpassning till kriminalvårdsanstalt m.m. och om uppskov med verkställighet skall dock inte gälla i fråga om verkställighet utanför anstalt enligt denna lag.

13 §  Kriminalvården beslutar om föreskrifter enligt 8 §. Myndigheten tar emot och redovisar den i 5 § angivna avgiften.

[S2]Om den dömdes personliga förhållanden föranleder det, får Kriminalvården ändra en föreskrift enligt 8 § första stycket eller ändra, upphäva eller meddela en ny föreskrift enligt 8 § andra stycket.

[S3]Kriminalvårdens beslut gäller omedelbart om inte annat förordnas. Lag (2005:981).

14 §  Beslutet om verkställighet utanför anstalt skall upphävas, om den elektroniska kontroll som avses i 3 § annat än tillfälligt blir omöjlig att upprätthålla. Vistelse på sjukhus eller därmed jämförlig inrättning skall dock inte föranleda upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt.

[S2]Beslut om verkställighet utanför anstalt skall upphävas om den dömde

 1. åsidosätter vad som åligger honom enligt denna lag eller enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen och det som ligger honom till last inte är av mindre betydelse,
 2. begär att så skall ske,
 3. inte följer föreläggandet att påbörja verkställigheten eller, när verkställigheten skall påbörjas, är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av någon annan anledning än för verkställighet av det straff som beslutet avser eller
 4. innan verkställigheten har påbörjats, antingen döms på nytt till fängelse eller får villkorligt medgiven frihet förverkad enligt 26 kap. 19 § eller 34 kap. 4 §brottsbalken på sådan tid att han skall avtjäna fängelse i mer än sex månader. Lag (2005:42).

Prop. 2004/05:34: Ändringen är en följd av att det blir möjligt att verkställa fängelsestraff genom intensivövervakning under sex månader. Bestämmelsen innebär att om den dömde innan verkställigheten har påbörjats döms på nytt till fängelse så att den sammanlagda strafftiden överstiger sex månader skall ett beslut om verkställighet utanför anstalt upphävas. Detsamma skall gälla i fall då villkorligt medgiven frihet förklaras förverkad på sådan tid att den dömde skall avtjäna fängelse i mer än sex månader.

Prop. 2017/18:250: Paragrafen innehåller bestämmelser om i vilka fall ett beslut om verkställighet utanför anstalt ska upphävas. Ändringen i punkt 4 är en följd av att strafftiden enligt förslaget till ny strafftidslag ska beräknas enbart i dagar. Någon ändring i sak är inte avsedd. Ändringen behandlas i avsnitt 10.5.

Prop. 2015/16:151: 1. åsidosätter vad som åligger honom eller henne enligt denna lag eller enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen och det som ligger honom eller henne till last inte är av mindre betydelse,

15 §  Övervakningsnämnden prövar, efter anmälan av Kriminalvården, frågan om upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt. Nämnden får också självmant ta upp frågan till prövning. Om beslutet upphävs, skall nämnden fastställa hur många dagar av fängelsestraffet som verkställts utanför anstalt. Den tid sådan verkställighet har pågått skall därvid räknas som verkställd tid, om inte särskilda skäl talar mot det. Om det finns synnerliga skäl, får nämnden besluta om återbetalning av avgift enligt 5 § som belöper på tid efter det att verkställigheten utanför anstalt upphört.

[S2]Beslutet om verkställighet utanför anstalt får inte upphävas efter den fastställda dagen för strafftidens slut. Lag (2005:981).

Prop. 2017/18:250: Paragrafen innehåller bestämmelser om prövning av frågan om upphävande av beslut om verkställighet i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll. Övervägandena finns i avsnitt 10.8.

16 §  Uppkommer fråga om att upphäva beslut om verkställighet utanför anstalt, får Kriminalvården bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla. Kriminalvårdens beslut gäller omedelbart. Övervakningsnämnden skall senast den första arbetsdagen efter den dag då ett sådant beslut meddelats pröva om det skall bestå. Fastställer inte nämnden beslutet inom den tiden, upphör det att gälla.

[S2]I fall då beslut om verkställighet utanför anstalt tills vidare inte skall gälla skall övervakningsnämnden skyndsamt ta upp frågan om upphävande av beslutet till slutlig prövning.

[S3]Beslut enligt denna paragraf får inte meddelas efter den fastställda dagen för strafftidens slut. Lag (2005:981).

17 §  Om övervakningsnämnden bestämmer att beslutet om verkställighet utanför anstalt skall upphävas eller om det bestäms att beslutet tills vidare inte skall gälla, skall den dömde, om verkställigheten har påbörjats, föras till en kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av fängelsestraffet. Polismyndigheten i den ort där den dömde vistas skall förpassa honom till en sådan anstalt.

[S2]Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid kriminalvårdsanstalten i stället för att förpassa honom dit. Lag (1996:784).

18 §  Den dömde får överklaga Kriminalvårdens beslut enligt 13 § hos den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den dömde är inskriven är beläget. Lag (2005:981).

Prop. 2004/05:176: Paragrafen reglerar behörig övervakningsnämnd vid överklagande av Kriminalvårdens beslut om föreskrifter. En ändring har gjorts som anger att den övervakningsnämnd är behörig ”inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den dömde är inskriven är beläget”. Motsvarande gäller enligt 37 kap. 7 § BrB, 21 § passlagen och 18 a §. Frågan har behandlats i ...

18 a §  Frågor som avses i 15 och 16 §§ prövas av den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den dömde är inskriven är beläget. Om det finns särskilda skäl, får även en annan övervakningsnämnd pröva sådana frågor. Lag (2005:981).

Prop. 2004/05:176: Paragrafen reglerar vilken övervakningsnämnd som är behörig att pröva frågor om upphävande av verkställighet utanför anstalt. En ändring har gjorts som anger att den övervakningsnämnd är behörig ”inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den dömde är inskriven är beläget”. Motsvarande gäller enligt 37 kap. 7 § BrB, 21 § passlagen och 18 §. Frågan har ...

19 §  Övervakningsnämndens beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

[S2]Den dömde får hos Kriminalvårdsnämnden överklaga ett beslut som fattats av en övervakningsnämnd enligt denna lag.

[S3]Kriminalvårdsnämndens beslut får inte överklagas. Lag (1996:784).

Prop. 2009/10:135: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Förutom språkliga ändringar har de ändringar gjorts som föranleds av att en övervakningsnämnds beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det anges uttryckligen att övervakningsnämnden inte ska vara part i domstolen. Ändringarna är föranledda av att Kriminalvårdsnämnden avskaffas. Frågan har behandlats i avsnitt 19.2.

20 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning från staten för skador som orsakats av den dömde vid oavlönat arbete som utförts enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av 8 § första stycket 2.Lag (1998:618).

Prop. 1997/98:96: Första stycket i paragrafens nuvarande lydelelse har arbetats in i lagen (1977:265) om statlig personskadeskydd. Andra stycket har justerats i enlighet härmed.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994.
  2. Lagen tillämpas inte vid verkställighet av dom på fängelse som är meddelad före den 1 maj 1994.
  3. Beslut av Kriminalvårdsstyrelsen enligt 9 § som meddelats före den 1 oktober 1994 skall överklagas direkt till kammarrätten. I sådant fall krävs inte prövningstillstånd av kammarrätten.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:322, Prop. 1993/94:184, Bet. 1993/94:JuU28
  Ikraftträder
  1994-08-01

Lag (1995:1729) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ny 9 a §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1996:784) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 4 § och punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna den 1 augusti 1996, samt i övrigt den 1 januari 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:249, Prop. 1995/96:156, Bet. 1995/96:JuU21
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5, 12, 14, 16, 17, 19 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 18 a §
  Ikraftträder
  1996-08-01

Lag (1998:618) om ändring i lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 1997/98:275, Prop. 1997/98:96, Bet. 1997/98:JuU21
Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 18 a, 20 §§, 1 p övergångsbest.
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:56) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1997/98:183, Bet. 1998/99:SoU5
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2001:509) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2000/01:198, Prop. 2000/01:76, Bet. 2000/01:JuU21
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2005:42) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. Om verkställigheten av fängelsestraffet påbörjats i anstalt före ikraftträdandet gäller 1§ i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:148, Prop. 2004/05:34, Bet. 2004/05:JuU14
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 11, 12, 14 §§
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2005:981) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:21, Prop. 2004/05:176, Bet. 2005/06:JuU2
Omfattning
upph. 9 a §; ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 18 a §§; nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2008:37) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2007/08:129, Prop. 2006/07:127, Bet. 2007/08:JuU6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:819) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 9 d §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:624) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2009/10:317, Prop. 2009/10:135, Bet. 2009/10:JuU21
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2013:653) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2012/13:276, Prop. 2012/13:151, Bet. 2012/13:SfU9
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2013-09-01

Lag (2014:622) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1572) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2014/15:77, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:JuU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2015-02-01

Lag (2016:494) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2015/16:241, Prop. 2015/16:151, Bet. 2015/16:JuU30
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2018:1256) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2017/18:378, Prop. 2017/18:250, Bet. 2017/18:JuU30
Omfattning
ändr. 11, 12, 14, 15, 17 §§
Ikraftträder
2019-04-01