Inaktuell version

Lag (1996:1156) om receptregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2010:669
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i 6 § får Apotekens Service Aktiebolag med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över förskrivningar av läkemedel och andra varor för människor (receptregister). Lag (2009:370).

2 §  Vad som sägs om landsting i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Förhållandet till personuppgiftslagen

3 §  Personuppgiftslagen (1998:204) gäller för behandling av personuppgifter i receptregistret, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelas i anslutning till denna lag. Lag (2009:370).

Prop. 1999/2000:56: I paragrafens första stycke införs en ny punkt 7 som gör möjliggör att receptregistret kan användas för registrering av dosexpedierade läkemedel.

I paragrafens andra stycke anges att även registrering av dosexpeditioner kräver den enskilde patientens samtycke.

Prop. 2001/02:63: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.4.

Ändringen föranleds bl.a. av den nya lagen om läkemedelsförmåner m.m. Dessutom görs en ändring i paragrafens andra stycke. Det anges att ändamålen i första stycket 4 inte omfattar några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Tidigare gjordes hänvisningen till uppgifter som kunde hänföras till någon enskild ...

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny. I paragrafen anges receptregisterlagens förhållande till personuppgiftslagen (1998:204). Receptregisterlagen föreslås gälla utöver personuppgiftslagen vid behandling av personuppgifter i receptregistret. Om bestämmelserna i receptregisterlagen avviker från bestämmelserna i personuppgiftslagen, ...

Prop. 2001/02:91: I första stycket införs en ny punkt 8 av innebörden att receptregistret får användas även för redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiska läkemedel. Uppgifterna får användas i Socialstyrelsens tillsynsverksamhet.

Styckeindelningen i andra till fjärde stycket har tillkommit på ...

Prop. 2004/05:70: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2, 6.3 och 7.

Den föreslagna ändringen i första stycket 6 innebär att uppgifter som med stöd av den bestämmelsen redovisas ur receptregistret till Socialstyrelsen enbart skall få användas för epidemiologiska undersökningar, ...

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen

4 §  Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

[S2]Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag får ändå utföras, om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen. Lag (2009:370).

Prop. 2001/02:63: Ändringen i första stycket punkten 4 medför rätt för Apoteket AB att i den utsträckning det behövs för registerändamålen enligt 3 § låta recept-

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny. I första stycket tydliggörs att en personuppgiftsbehandling som är tillåten enligt receptregisterlagen får utföras även om den enskilde motsätter sig den. I de fall det enligt receptregisterlagen krävs samtycke, är personuppgiftsbehandlingen givetvis inte tillåten om inte samtycke ges.

Prop. 2001/02:91: Ändringen i första stycket punkten 4 ger Apoteket AB rätt att i den utsträckning det behövs för registerändamålen enligt 3 § låta receptregistret innehålla förskrivarkod även utan samtycke från den förskrivande läkaren. Ändringen i första stycket punkten 5 är en följd av den i enlighet med Lagrådets synpunkter ändrade styckeindelningen i 3 §. Se även allmänna överväganden i avsnitt 7.2.

Personuppgiftsansvar

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

6 §  Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt för

 1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
 2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,
 3. debiteringen till landstingen,
 4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Apotekens Service Aktiebolag,
 5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,
 6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,
 7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet,
 8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept,
 9. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för styrelsens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), och
 10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

[S2]Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2 och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer.

[S3]För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet vid vilken förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Socialstyrelsen.

[S4]Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första stycket 5 och 6.Lag (2010:669).

Prop. 1999/2000:56: Genom den nya bestämmelsen i paragrafen får patientens identitet användas som sökbegrepp för registrering av dosexpedierade läkemedel.

Prop. 2017/18:91: 2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

Prop. 2001/02:91: Ändringen möjliggör användning av bl.a. läkares namn och förskrivarkod som sökbegrepp vid Socialstyrelsens tillsyn. Se även allmänna överväganden i avsnitt 7.2.

Prop. 2015/16:97: I bestämmelsen anges för vilka ändamål personuppgifter i receptregistret får behandlas. I andra stycket anges att för ändamålet debiteringen till landstingen får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer. I bestämmelsen läggs till att även uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) får omfattas. Detta innebär att ...

Prop. 2009/10:96: I paragrafen regleras för vilka ändamål personuppgifterna i receptregistret får behandlas samt vilka begränsningar som gäller för registeranvändningen. I tredje stycket föreslås det en komplettering så att det för ändamålet registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) ...

Prop. 2009/10:138: I första stycket, som reglerar för vilka ändamål personuppgifterna i receptregistret får behandlas, har ändamålsbestämmelsen om registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk uppföljning och framställning av statistik (punkten 5) utvidgats till att omfatta även uppgifter för medicinsk uppföljning. I 14 § finns en bestämmelse om uppgiftsskyldighet för Apotekens Service Aktiebolag som ansluter till det aktuella ändamålet.

I tredje stycket ...

Prop. 2016/17:145: I paragrafen regleras bl.a. för vilka ändamål personuppgifter i receptregistret får användas.

I första stycket punkten 7 läggs det till att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet.

I detta sammanhang avses med uppföljning att fortlöpande och regelbundet mäta och beskriva behov, verksamheter ...

Personuppgiftsbehandling för annat ändamål

Registerinnehåll

8 §  I den utsträckning det behövs för ändamålen enligt 6 § får receptregistret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda personer:

 1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
 2. förskrivningsorsak,
 3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt postnumret i patientens bostadsadress,
 4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och förskrivarkod,
 5. samtycke enligt 6 § andra stycket, och
 6. administrativa uppgifter.

[S2]Förskrivningsorsak ska anges med en kod. Lag (2010:411).

Prop. 1999/2000:56: Även för ändamål som anges i 3 § första stycket 7 skall uppgifter tas bort ur registret under den femtonde månaden efter den då uppgifterna registrerades.

Prop. 2008/09:145: I första stycket har en paragrafhänvisning ändrats. Vidare föreslås att administrativa uppgifter läggs till som tillåtet registerinnehåll. Härmed avses uppgifter som huruvida förskrivningen är med eller utan förmån och – om utbyte enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. skett – vilket läkemedel som bytts ut och mot vilket läkemedel bytet har skett. I begreppet administrativa uppgifter ingår även sådana uppgifter ...

Prop. 2015/16:97: I bestämmelsen anges vilka uppgifter som kan hänföras till enskilda personer som receptregistret får innehålla. I första stycket 1 läggs det till att receptregistret även får innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168).

Av 2 kap. 6 § lagen (2009:366) ...

Prop. 2009/10:138: Den nuvarande begränsningen i fråga om uppgift om förskrivarkod föreslås tas bort. Det innebär att förskrivarkoden får antecknas i receptregistret, oavsett om förskrivningen avser narkotiska läkemedel eller inte.

Förslaget behandlas i avsnitt 6.7.

Sökbegrepp

9 §  Patienters identitet får användas som sökbegrepp endast för de ändamål som anges i 6 § första stycket 2 och 8. Förskrivares identitet får användas som sökbegrepp endast för de ändamål som anges i 6 § första stycket 6 och 9. Förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp. Lag (2009:370).

Prop. 2001/02:91: Ändringen i punkten 3 är en följd av den i enlighet med Lagrådets synpunkter ändrade styckeindelningen i 3 §.

Prop. 2004/05:70: I paragraferna har konsekvensändringar införts till följd av de ändringar som föreslagits i 3 §.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

10 §  Får en personuppgift lämnas ut, får det ske på medium för automatiserad behandling. Lag (2009:370).

Direktåtkomst

11 §  Expedierande personal på ett öppenvårdsapotek får ha direktåtkomst till receptregistret för de ändamål som anges i 6 § första stycket 1, 2 och 8.

[S2]Den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården får ha direktåtkomst till uppgifter om dosrecept.

[S3]Den enskilde får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv. Lag (2009:370).

Skyldighet att lämna uppgifter till öppenvårdsapoteken

12 §  Apotekens Service Aktiebolag ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket 1, 2 respektive 8, till öppenvårdsapoteken lämna ut

 1. underlag för expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
 2. underlag för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m., respektive
 3. uppgifter om dosrecept, recept för flera uttag och elektroniska recept. Lag (2009:370).

Skyldighet att lämna uppgifter till hälso- och sjukvårdspersonalen

13 §  Apotekens Service Aktiebolag ska lämna ut uppgifter om dosrecept till den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården och som i sin verksamhet inom vården har behov av sådana uppgifter. Lag (2009:370).

Skyldighet att lämna uppgifter till landstingen

14 §  Apotekens Service Aktiebolag ska, för de ändamål som avses i 6 § första stycket 3 och 5, till det landsting som enligt 22 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel och andra varor som omfattas av nämnda lag.

[S2]Vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket 5 ska uppgifter om patientens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att dennes identitet skyddas. I 4 kap. 6 § andra stycket patientdatalagen (2008:355) finns bestämmelser om att detta skydd för patientens identitet ska bestå hos landstingen. Lag (2010:411).

Prop. 2015/16:97: I bestämmelsen regleras att E-hälsomyndigheten är skyldig att lämna ut vissa uppgifter från receptregistret till landstingen för ändamålen i 6 § punkterna 3 (debiteringen till landstingen) och 5 (registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik). Det läggs till ett nytt andra stycke om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut uppgifter om uttag av läkemedel som förskrivits kostnadsfritt enligt ...

Prop. 2009/10:138: I ett nytt andra stycke åläggs Apotekens Service Aktiebolag att kryptera uppgifter om patienters identitet, såsom namn, personnummer etc., så att patientens identitet skyddas. Syftet med denna kryptering är att det ska finnas ett skydd för uppgifter om patientens identitet redan i samband med att uppgifterna kommer till landstinget. I det nedan angivna förslaget till en kompletterande bestämmelse i 4 kap. 6 § patientdatalagen ...

Skyldighet att lämna uppgifter till förskrivare och verksamhetschef

15 §  Apotekens Service Aktiebolag ska, till den förskrivare som gjort förskrivningen och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör, lämna sådan redovisning av uppgifter som avses i 6 § första stycket 6.Lag (2009:370).

Skyldighet att lämna uppgifter till Socialstyrelsen

16 §  Apotekens Service Aktiebolag ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket 7, till Socialstyrelsen lämna ut uppgifter om

 1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
 2. patientens personnummer och folkbokföringsort, samt
 3. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod. Lag (2009:370).

Prop. 2016/17:145: I paragrafen anges att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter ur receptregistret till Socialstyrelsen. Det läggs till en ny punkt 2 av vilken det följer att E-hälsomyndigheten ska lämna ut uppgift om förskrivningsorsak till Socialstyrelsen för de ändamål som anges i 6 § första stycket punkten 7. Nuvarande punkt 2 och 3 numreras om till punkt 3 och 4.

Sekretess gäller hos E-hälsomyndigheten för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, ...

Skyldighet att lämna uppgifter till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

18 §  Apotekens Service Aktiebolag ska, för det ändamål som avses i 6 § första stycket 10, till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna ut administrativa uppgifter, uppgifter om inköpsdag, vara, mängd, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. redovisade per öppenvårdsapotek. Lag (2010:269).

Prop. 2009/10:96: I paragrafen regleras Apotekens Service AB:s uppgiftsskyldighet från receptregistret till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Det föreslås att bolaget även ska lämna ut administrativa uppgifter. Med sådana uppgifter avses uppgifter såsom huruvida förskrivningen är med eller utan förmån och – om utbyte enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. skett – vilket läkemedel som bytts ut och mot vilket läkemedel ...

Gallring

19 §  Uppgifter som kan hänföras till enskilda personer ska tas bort ur registret under den tredje månaden efter den under vilken de registrerades. Om uppgifterna bevaras för registerändamålen enligt 6 § första stycket 2 eller 8 ska uppgifterna dock tas bort ur registret först under den femtonde månaden efter den under vilken de registrerades. Lag (2009:370).

Information

20 §  Apotekens Service Aktiebolag ska se till att den enskilde får information om personuppgiftsbehandlingen.

[S2]Informationen ska innehålla upplysningar om

 1. vem som är personuppgiftsansvarig,
 2. ändamålen med registret,
 3. vilka uppgifter registret får innehålla,
 4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
 5. rätten att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204),
 6. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter enligt 24 §,
 7. rätten till skadestånd enligt 24 §,
 8. de begränsningar i fråga om sökbegrepp och bevarande av uppgifter som gäller för registret, och
 9. att registreringen inte är frivillig med undantag för ändamål enligt 6 § första stycket 2 och 8. Lag (2009:370).

Tystnadsplikt

21 §  Den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en

 1. enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden,
 2. enskilds affärs- eller driftsförhållanden, eller
 3. sådan metod för kryptering som avses i 14 § andra stycket.

[S2]Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. Lag (2010:411).

Prop. 2012/13:128: Dagens bestämmelse om tystnadsplikt för den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag ersätts med en upplysning om att offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.8.

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny. Av första stycket framgår att den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden, eller enskilds affärs- eller driftsförhållanden. Förbudet att röja uppgifter gäller varje form av röjande oavsett om det sker muntligt eller genom att en handling lämnas ut. Brott mot tystnadsplikten är ett brott som enligt ...

Prop. 2009/10:138: Av paragrafens första stycke framgår att den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden, eller enskilds affärs- eller driftsförhållanden. I paragrafens första stycke 3 införs ytterligare en tystnadsplikt. Av den nya punkten framgår att den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag inte obehörigen får ...

Behörighetstilldelning

22 §  Apotekens Service Aktiebolag ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om patienter. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som arbetar hos Apotekens Service Aktiebolag ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter. Lag (2009:370).

Åtkomstkontroll

23 §  Apotekens Service Aktiebolag ska se till att åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om patienter, dokumenteras så att de kan kontrolleras. Bolaget ska systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll. Lag (2009:370).

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny. I första stycket anges att Apotekens Service Aktiebolag ska se till att åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om patienter, dokumenteras så att de kan kontrolleras. Bolaget ska vidare systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. Bestämmelsen är utformad efter förebild av 4 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355). Genom att all elektronisk ...

Rättelse och skadestånd

24 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag. Lag (2009:370).

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny. Personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om rättelse och skadestånd gäller endast vid behandling av personuppgifter i strid mot bestämmelserna i personuppgiftslagen. Genom denna paragraf görs bestämmelserna i personuppgiftslagen tillämpliga även då uppgifter behandlats i strid mot ...

Avgifter

25 §  Apotekens Service Aktiebolag får ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra receptregistret.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Lag (2009:370).

Prop. 2012/13:128: Ändringen i paragrafens första stycke innebär att Apotekens Service Aktiebolag byts ut mot Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur. Enligt bestämmelsen får myndigheten ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra receptregistret. Bestämmelsen innebär att avgiftsinkomsterna specialdestineras till myndighetens registerverksamhet enligt lagen, se 3 kap. 6 § andra stycket första meningen budgetlagen ...

Ytterligare bemyndigande

26 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 8 §. Lag (2009:370).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1156) om receptregister

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:721) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 9 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (2000:358) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:195, Prop. 1999/2000:56, Bet. 1999/2000:SoU11
Omfattning
ändr. 1, 3, 6, 8 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:161) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas i fråga om förskrivningar som expedieras efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:193, Bet. 2001/02:SoU15
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 9 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:162) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2001/02:194, Prop. 2001/02:63, Bet. 2001/02:SoU10
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-10-01

Lag (2005:259) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2004/05:217, Prop. 2004/05:70, Bet. 2004/05:SoU13
Omfattning
ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:370) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:226, Prop. 2008/09:145, Bet. 2008/09:SoU21
Omfattning
upph. rubr. närmast före nuvarande 3, 7, 10 §§; nuvarande 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 6, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 4, 6, 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 8, 9, 19, 20 §§; ändr. 1, 5, de nya 6, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 5, de nya 6, 10, 26 §§; nya 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:269) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:222, Prop. 2009/10:96, Bet. 2009/10:SoU10
Omfattning
ändr. 6, 18 §§
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2010:411) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:288, Prop. 2009/10:138, Bet. 2009/10:SoU23
Omfattning
ändr. 6, 8, 14, 21 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:669) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 6, 17 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:942) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2012/13:11, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 6, 17 §§; ny rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:619) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2012/13:279, Prop. 2012/13:128, Bet. 2012/13:SoU26
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1021) om ändring i lagen (2013:619) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:75, Prop. 2013/14:24, Bet. 2013/14:SoU6
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25 §§ i 2013:619

Lag (2014:464) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:272, Prop. 2013/14:93, Bet. 2013/14:SoU22
Omfattning
ändr. 6 §; ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:465) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:272, Prop. 2013/14:93, Bet. 2013/14:SoU22
Omfattning
ändr. 8, 18 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:522) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:249, Prop. 2015/16:97, Bet. 2015/16:SoU13
Omfattning
ändr. 6, 8, 14 §§
Ikraftträder
2016-10-01

Lag (2016:531) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:250, Prop. 2015/16:143, Bet. 2015/16:SoU15
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:44) om ändring i lagen (2016:531) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 6 § i 2016:531

Lag (2017:908) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:5, Prop. 2016/17:145, Bet. 2017/18:SoU2
Omfattning
ändr. 6, 16 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:438) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33
Omfattning
upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; ändr. 3, 7, 20 §§, rubr. närmast före 3, 7 §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2018-05-25

(2018:486) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:272, Prop. 2017/18:91, Bet. 2017/18:SoU23
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1105) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:353, Prop. 2017/18:157, Bet. 2017/18:SoU24
Omfattning
ändr. 6, 18 a §§
Ikraftträder
2019-01-01

Ändring, SFS 2018:1212

Omfattning
upph.