Upphävd författning

Förordning (1996:286) med instruktion för Banverket

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
SFS 1996:286 i lydelse enligt SFS 1998:1242
Ikraft
1996-06-01
Upphäver
Förordning (1988:707) med instruktion för Banverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Uppgifter

1 §  Banverket är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör järnvägar. Verkets huvuduppgifter är att

 1. främja järnvägens utveckling,
 2. driva och förvalta statens spåranläggningar,
 3. ha hand om säkerhetsfrågor för spårtrafik,
 4. främja en miljöanpassad järnvägstrafik.

[S2]Vidare skall Banverket initiera, planera och stödja tillämpad samhällsmotiverad forskning och utveckling inom sitt verksamhetsområde. Verket skall därvid utarbeta program för forskning och utveckling inom området i samverkan med andra berörda forskningsstödjande myndigheter, dokumentera den forskning verket stöder, informera om forskningsresultaten samt svara för att forskningen utvärderas.

[S3]Delegationen för köp av viss kollektivtrafik är knuten till Banverket. Verket svarar för delegationens handläggar- och kanslifunktioner.

2 §  Banverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt. Vidare får verket bedriva entreprenadverksamhet i begränsad omfattning i andra länder om syftet är att utveckla eller upprätthålla nödvändig järnvägsspecifik kompetens. Förordning (1996:735).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Banverket med undantag av 3, 4, 6, 7, 9, 21 och 35 §§. Förordning (1998:1242).

Banverkets ledning

4 §  Banverket leds av en styrelse. Den består av lägst fem och högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet.

[S3]Generaldirektören är under styrelsen chef för Banverket. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Organisation m.m.

5 §  Inom Banverket finns Järnvägsinspektionen, Tågtrafikledningen och de andra enheter verket bestämmer.

[S2]Järnvägsinspektionen och Tågtrafikledningen leds av direktörer. För dem skall det finnas ställföreträdare. För frågor om banfördelning och trafikledning finns en nämnd (Trafikledningsrådet).

[S3]Anställningen som direktör vid Järnvägsinspektionen respektive vid Tågtrafikledningen beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Anställningen får tidsbegränsas. Förordning (1996:735).

Delegationen för köp av viss kollektivtrafik

6 §  Delegationen för köp av viss kollektivtrafik skall bereda och administrera dels statens köp av persontrafik på järnväg, dels statens ersättning för köp av viss kollektivtrafik till trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. Delegationen skall i övrigt företräda staten enligt vad regeringen beslutar.

[S2]Delegationen består av förhandlare som utses av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1997:781).

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall Banverkets styrelse fastställa drift- och underhållsplaner för statens spåranläggningar samt sådana investeringsplaner för anläggningarna som upprättats med anledning av regeringens planeringsdirektiv.

8 §  Styrelsen skall se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Ansvar och uppgifter för direktören vid Järnvägsinspektionen

9 §  Direktören vid Järnvägsinspektionen ansvarar för och beslutar i

 1. sådana frågor om säkerhetsnormer för järnväg, tunnelbana och spårväg som ankommer på Banverket,
 2. frågor om tillsyn över att fastställda säkerhetsnormer följs,
 3. frågor om undersökning av olyckor och andra händelser i trafiken med järnväg, tunnelbana eller spårväg som berör säkerheten, i den mån undersökningen ankommer på Banverket,
 4. frågor om namn på trafikplats för järnväg,
 5. frågor om tillstånd enligt järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) att driva spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet och frågor om återkallelse av sådana tillstånd samt om godkännande av fordon och spåranläggningar och frågor om återkallelse av sådana godkännanden. Förordning (1996:735).

Ansvar och uppgifter för direktören vid Tågtrafikledningen

10 §  Direktören vid Tågtrafikledningen ansvarar för och beslutar i fråga om trafikeringsrätt som avses i 11 och 14 §§ förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, om banfördelning, trafikledning samt om tilldelning av tåglägen enligt samma förordning. Förordning (1996:735).

Trafikledningsrådet

11 §  Trafikledningsrådet har till uppgift att vara rådgivande åt direktören vid Tågtrafikledningen i frågor som rör banfördelning och trafikledning. Trafikledningsrådet består av minst fem företrädare för Banverket, Statens järnvägar och andra intressenter för järnvägstrafik. Ledamöterna utses av regeringen för viss tid.

[S2]Trafikledningsrådet sammanträder efter kallelse av direktören vid Tågtrafikledningen på plats och tid som denne bestämmer, eller om minst tre ledamöter begär detta. Förordning (1996:735).

Personalföreträdare

12 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Banverket.

Ärendenas handläggning

13 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, direktören vid Järnvägsinspektionen, direktören vid Tågtrafikledningen eller personalansvarsnämnden.

[S2]Generaldirektören och direktörerna vid Järnvägsinspektionen respektive Tågtrafikledningen får delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

[S3]Direktören vid Tågtrafikledningen eller den han bestämmer får uppdra åt en trafikutövare att verkställa operativa trafikledningsbeslut enligt de föreskrifter och anvisningar som Tågtrafikledningen bestämmer. Förordning (1996:735).

Övriga föreskrifter

14 §  Banverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ i den förordningen gäller för Banverket i ärenden om reglering av personskada.

15 §  Föreskrifter om Banverkets medverkan i totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242).

[S2]För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall Banverket samråda med Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

16 §  Banverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10). Förordning (1998:889).

17 §  Banverkets beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (1998:1242).

Ändringar

Förordning (1996:286) med instruktion för Banverket

  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1996:735) om ändring i förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:108, Prop. 1995/96:92, Bet. 1995/96:TU12
  Omfattning
  nuvarande 10, 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 12, 13, 14, 15, 16 §§ rubr. närmast före 10, 11, 12 §§ sätts närmast före de nya 12, 13, 14 §§; ändr. 2, 5, 9 §§, den nya 13 §; nya 10, 11 §§, rubr. närmast före 10, 11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:781) om ändring i förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:889) om ändring i förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1242) om ändring i förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket

Omfattning
ändr. 3 §; ny 17 §
Ikraftträder
1998-11-01

Ändring, SFS 1998:1392

Omfattning
upph.