Upphävd författning

Artskyddsförordning (1998:179)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-04-19
Ändring införd
SFS 1998:179 i lydelse enligt SFS 2006:1017
Ikraft
1998-07-01
Upphäver
Förordning (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2002:241 har iakttagits.

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om fångst, dödande, tagande i naturen, handel och andra åtgärder med exemplar av djur- och växtarter som behöver skydd eller kan utgöra hot mot levande exemplar av sådana arter.

[S2]I förordningen avses med

 1. fågeldirektivet: rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 807/2003,
 2. habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003,
 3. rådets förordning (EG) nr 338/97: rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,
 4. kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001: kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

[S3]Denna förordning kompletterar bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001. Bestämmelser om skydd av arter finns även i jaktlagen (1987:259) och fiskelagen (1993:787) samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. Förordning (2006:1017).

Fridlysning

1 a §  I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att

 1. avsiktligt fånga eller döda djur,
 2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
 3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen,
 4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

[S2]Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

[S3]Första stycket gäller inte jakt efter fåglar och däggdjur. I fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Förordning (2001:447).

1 b §  I fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Fångst eller dödande får inte ske från motorfordon i rörelse eller från flygplan.

[S2]Första stycket gäller inte fångst eller dödande av fåglar eller däggdjur. I fråga om medel och metoder för fångst eller dödande av sådana djur finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Förordning (2001:447).

1 c §  I fråga om sådana växtarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N är det inte tillåtet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde i naturen.

[S2]Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel. Förordning (2001:447).

1 d §  I fråga om andra arter än de som avses i 1 a och 1 c §§ får föreskrifter om sådana förbud som anges i 8 kap.1 och 2 §§miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket, om förbudet avses gälla i hela landet, och av länsstyrelsen, om förbudet avses gälla endast i länet eller del av länet.

[S2]Naturvårdsverket skall underrätta Skogsstyrelsen om de förbud som föreskrivs av verket. Länsstyrelsen skall underrätta Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen om de förbud som föreskrivs av länsstyrelsen. Förordning (2005:1150).

1 e §  Ett förbud som avses i 1 d § får inte hindra att marken utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, om inte annat föreskrivs när förbudet meddelas. Har en sådan föreskrift inte meddelats, skall förbudet kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. Om ett förbud hindrar att marken utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, skall 24 och 27 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. tillämpas. Förordning (2001:447).

 • MÖD 2017:7:Dispens enligt artskyddsförordningen ----- En fastighetsägare ansökte om dispens enligt 15 § artskyddsförordningen för att slutavverka 1,5 ha skog inom ett område av sin fastighet där inventering hade visat förekomst av svampen bombmurkla. Arten omfattas av de nationella fridlysningsbestämmelserna i 8 § artskyddsförordningen. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen avslog ansökan eftersom förutsättningar för dispens inte ansetts föreligga. MÖD upphävde länsstyrelsens beslut att inte ge dispens enligt artskyddsförordningen och återförvisade målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Domstolen fann att övervägande skäl talar för att det inte varit lagstiftarens avsikt att fridlysningsbestämmelserna ska ges en sådan tillämpning att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. En bedömning av proportionaliteten måste därför ske inom ramen för dispensförfarandet. Om en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna skulle innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten ska åtgärden bedömas som tillåten och dispens ges. Frågan om pågående markanvändning avsevärt försvåras ska prövas av länsstyrelsen som första instans.

Undantag från förbuden

1 f §  Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från förbuden i 1 a-1 c §§. Ett undantag får föreskrivas endast under förutsättning att det inte finns någon annan lämplig lösning, att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde och att undantaget behövs

 1. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter,
 2. för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom,
 3. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,
 4. för forsknings- eller utbildningsändamål,
 5. för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning av en djurart eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för detta, eller
 6. för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i en begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i en begränsad mängd.

[S2]I det enskilda fallet får en länsstyrelse under samma förutsättningar besluta om dispens som bara avser ett län eller en viss del av ett län. Förordning (2001:447).

1 g §  Från förbud som har meddelats med stöd av 1 d § får en länsstyrelse i det enskilda fallet besluta om dispens som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och en dispens inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Förordning (2001:447).

Import, export och reexport

2 §  Med import avses i denna förordning införsel till Sverige från ett område utanför Europeiska unionen. Med export avses utförsel och med reexport avses återutförsel från Sverige till en plats utanför Europeiska unionen.

3 §  Utöver vad som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 är det förbjudet att importera, exportera eller återexportera

 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
 2. levande djur och växter av arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n.

[S2]Första stycket gäller inte djur som åtkommits i enlighet med en bestämmelse i jaktlagen (1987:259). Förordning (2001:447).

4 §  Det är inte tillåtet att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte importera skinn av ungar av grönlandssäl (Pagophilus groenlandicus) eller klappmyts (Cystophora cristata). Förbudet gäller oberedda pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn samt produkter av sådana skinn.

5 §  Import, export samt reexport av sådana exemplar av djur- och växtarter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller exemplar av djur, växter, ägg eller delar som omfattas av 3 § denna förordning, får endast ske vid de tullkontor som Statens jordbruksverk bestämmer efter samråd med Tullverket. Förordning (1999:550).

6 §  I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte får importeras på grund av denna förordning gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Återutförsel av varor enligt 2 § första stycket 5 den lagen får ske endast till exportlandet.

[S2]Om det behövs för att skydda vilt levande djur- och växtarter, får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om ytterligare begränsning av rätten att hantera sådana oförtullade varor som avses i första stycket. Förordning (2000:1317).

Förbud mot förvaring av levande djur och växter

7 §  Det är inte tillåtet att förvara eller transportera

 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
 2. levande djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n.

[S2]Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas biologiska cykel. Förordning (2001:447).

8 §  Vad som sägs i 7 § gäller inte

 • djur och ägg, om det visas att exemplaret har tagits från naturen i enlighet med bestämmelser i jaktlagen (1987:259),
 • växter och djur utom fåglar, om det visas att varken djuret eller växten eller föräldragenerationen levt vilt,
 • växter och djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,
 • vid transitering i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/97,
 • tillfällig förvaring i samband med omhändertagande för vård och behandling på grund av sjukdom eller skada. Förordning (1998:1305).

Förbud mot försäljning m.m.

9 §  Det är inte tillåtet att förvara för försäljning eller bjuda ut till försäljning, sälja, köpa eller byta levande eller döda

 1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
 2. djur, växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n.

[S2]Detsamma gäller varor som härrör från sådana djur och växter. Detsamma gäller också andra varor där det i åtföljande dokument, på förpackning eller i märkning anges att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller växter eller där någon annan omständighet föreligger som är ägnad att ge intrycket att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller växter.

[S3]Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas biologiska cykel. Förordning (2001:447).

10 §  Vad som sägs i 9 § gäller inte

 • handel med djur och ägg, om det visas att djuret har fångats, dödats eller, i fråga om ägg, har samlats in, i enlighet med bestämmelse i jaktlagen (1987:259), om inte annat följer av 33 § jaktförordningen (1987:905),
 • döda djur och ägg respektive del eller vara av djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,
 • levande och döda växter, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,
 • levande växter och djur utom fåglar, om det visas att varken exemplaret eller föräldragenerationen levt vilt,
 • handel med döda djur som utgör ett naturligt led i prepareringsverksamhet som bedrivs av den som har tillstånd för preparering enligt 15 §,
 • djur och växter av arter som omfattas av förbud mot kommersiella aktiviteter i rådets förordning (EG) nr 338/97. Förordning (1998:1305).

11 §  När hund bjuds ut till försäljning eller annan överlåtelse är det inte tillåtet att använda beteckningen varghybrid eller på annat sätt ange att hunden har särskilt nära släktskap med en varg eller har rovdjursliknande beteende eller utseende.

 • RH 2001:18:Annonsering som är förbjuden enligt artskyddsförordningen har ansetts inte vara straffbar enligt miljöbalken.

Förbud mot införsel, förvaring och transport av levande sötvattenskräftor

11 a §  Det är förbjudet att till Sverige föra in levande sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier. Förordning (2003:434).

11 b §  Det är förbjudet att förvara och att transportera levande sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier.

[S2]Förbudet gäller inte flodkräftor (Astacus astacus) eller signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) som fångats eller odlats i Sverige. Förordning (2003:434).

Undantag från 3 och 7-11 b §§

12 §  Statens jordbruksverk får medge undantag från bestämmelserna i 3, 7, 8 och 11 a §§. Naturvårdsverket får medge undantag från bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§. Fiskeriverket får medge undantag från bestämmelserna i 11 b § första stycket. Verken skall vid behov samråda med varandra.

[S2]Undantag får beslutas i det enskilda fallet eller meddelas som föreskrift och skall avse naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål. Undantag får medges endast om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer.

[S3]Innan Naturvårdsverket medger undantag från 9 § 1 när det gäller arter som i bilagan till denna förordning har markerats med Hs, skall verket samråda med Europeiska gemenskapernas kommission. Förordning (2003:434).

12 a §  I föreskrifter eller beslut om undantag skall det anges

 1. vilka arter som berörs och det antal exemplar som undantaget avser,
 2. vilka medel och metoder som får användas,
 3. vilken tid och vilket område som avses,
 4. de villkor som behövs i fråga om identifiering, skötsel och förvaring av djuret, växten eller dess avkomma eller som behövs för att en förvaring inte skall innebära ett hot mot vilt levande djur- och växtarter,
 5. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd,
 6. vilka åtgärder som skall eller kommer att vidtas för att kontrollera att de angivna villkoren uppfylls. Förordning (2001:447).

13 §  Statens jordbruksverk får medge undantag från förbudet enligt 4 § om den som ansöker om undantag kan visa att skinnet kommer från sälar som fångats eller dödats av inuiter vid traditionell säljakt.

14 §  Förvar och handel med fasan, rapphöna och gräsand omfattas inte av bestämmelserna i 7, 9 och 17 §§.

Minkfarmar

14 a §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur minkfarmar eller liknande anläggningar skall vara inhägnade samt om kontroll över efterlevnaden av sådana föreskrifter. Förordning (1998:1305).

Viss preparering och handel

15 §  Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte preparera hela eller delar av

 1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
 2. däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,
 3. djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n.
 4. djur och växter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

[S2]Första stycket gäller inte preparering av enstaka fjädrar, enstaka skelettdelar, horn eller odlade växter. Förordning (2001:447).

16 §  Tillståndskravet enligt 15 § gäller inte verksamhet som bedrivs vid statliga museer och statliga forskningsinstitutioner.

[S2]Naturvårdsverket får efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet föreskriva att tillståndskravet inte heller skall gälla verksamhet som bedrivs vid andra institutioner. Förteckning enligt 21 § skall dock föras av dessa institutioner om inte annat föreskrivs av Naturvårdsverket. Förordning (1998:906).

17 §  Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med

 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
 2. levande djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n,
 3. levande djur och växter av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

[S2]Första stycket gäller inte handel med odlade växter. Förordning (2001:447).

Djurparker och annan förevisning av djur

18 §  Det krävs tillstånd för att i en djurpark förevisa djur av vilda arter.

[S2]Med djurpark avses i denna förordning permanenta anläggningar där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år. Cirkusar och djuraffärer anses inte som djurparker.

[S3]Naturvårdsverket får i det enskilda fallet eller genom föreskrifter meddela undantag från kravet på tillstånd, om undantaget inte motverkar skyddet av vilda djurarter och bevarandet av den biologiska mångfalden. Ett undantag får endast avse anläggningar som inte förevisar ett betydande antal djur eller arter. Förordning (2002:241).

 • MÖD 2007:27:Tillstånd för förevisande av djur i en djurpark-----Undantag från krav på tillståndsplikt enligt 18 § artskyddsförordningen har medgetts eftersom det inte framkommit att undantaget motverkar skyddet av vilda djurarter och bevarandet av den biologiska mångfalden eller att antalet arter eller antalet djur kan anses betydande.

18 a §  En djurpark som är tillståndspliktig enligt 18 § och som bedrivs utan tillstånd skall stängas för allmänheten.

[S2]Om tillståndet för en djurpark helt eller delvis har återkallats, skall djurparken stängas för allmänheten i de delar för vilka tillståndet återkallats. Förordning (2002:241).

18 b §  När en djurpark stängs helt eller delvis skall de berörda djuren behandlas eller avlägsnas på ett sätt som är förenligt med bevarandet av den biologiska mångfalden. Förordning (2002:241).

18 c §  Det krävs anmälan till länsstyrelsen för att mot betalning eller annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa

 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
 2. levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,
 3. levande djur av de arter som i bilagan till denna förordning markerats med N eller n,
 4. levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

[S2]En anmälan enligt första stycket skall göras minst fyra veckor innan förevisningen påbörjas.

[S3]Första stycket gäller inte förevisning som omfattas av krav på tillstånd enligt 18 §. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. I djurskyddsförordningen (1988:539) finns bestämmelser om förbud mot att föra omkring och förevisa djur. Förordning (2002:241).

Tillståndsprövningen

19 §  Tillstånd som avses i 15 och 17 §§ meddelas av länsstyrelsen efter ansökan. Tillståndet skall vara personligt och får endast beviljas den som är lämplig att bedriva verksamheten. Vid tillståndsprövningen skall särskilt beaktas om den sökande dömts för brott mot någon författning av vikt för art- eller djurskyddet.

[S2]Vid tillståndsprövningen skall också särskilt beaktas om den sökande innehar en lämplig lokal för verksamheten. Förordning (2002:241).

19 a §  Tillstånd som avses i 18 § meddelas av länsstyrelsen efter ansökan. Tillståndet skall avse en viss fysisk eller juridisk person. Vid tillståndsprövningen skall de omständigheter som anges i 19 § första stycket särskilt beaktas. Om den sökande är en juridisk person gäller detta den juridiska personens styrelseledamöter och verkställande direktör.

[S2]I en ansökan om ett tillstånd som avses i 18 § skall sökanden redovisa på vilket sätt sådana villkor som skall meddelas enligt 20 a § kan uppfyllas. Förordning (2002:241).

20 §  I ett tillstånd som avses i 15, 17 och 18 §§ och i en anmälan enligt 18 c § skall anges den lokal eller den plats där verksamheten skall bedrivas. Ett tillstånd skall innehålla de villkor som behövs för att identifiera de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller de delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten. Förordning (2002:241).

20 a §  För sådana tillstånd som avses i 18 § gäller förutom vad som anges i 19-–20 §§ följande. Ett tillstånd får endast avse en anläggning som godkänts för offentlig förevisning av djur enligt djurskyddsförordningen (1988:539).

[S2]Tillståndet skall innehålla de villkor som behövs för att säkerställa att

 1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter beträffande de djurarter som finns i djurparken: forskning som främjar bevarandet av arterna, utbildning som ger relevanta kunskaper om bevarande av arterna, informationsutbyte om arternas bevarande samt, om det är lämpligt, uppfödning i fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd,
 2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos allmänheten om bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer,
 3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas biologiska behov och behov av bevarande, bland annat genom att djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt,
 4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls,
 5. det finns ett program för förebyggande och kurativ veterinärvård samt näringstillförsel,
 6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig in utifrån, samt
 7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs.

[S3]Innan länsstyrelsen enligt andra stycket 1 beslutar ett villkor som innebär att en djurpark skall delta i en verksamhet som syftar till återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd, skall länsstyrelsen inhämta yttrande från Naturvårdsverket. Förordning (2002:241).

 • MÖD 2007:27:Tillstånd för förevisande av djur i en djurpark-----Undantag från krav på tillståndsplikt enligt 18 § artskyddsförordningen har medgetts eftersom det inte framkommit att undantaget motverkar skyddet av vilda djurarter och bevarandet av den biologiska mångfalden eller att antalet arter eller antalet djur kan anses betydande.

20 b §  Innan länsstyrelsen slutligt prövar en ansökan om tillstånd enligt 18 §, skall länsstyrelsen inspektera djurparken. Vid inspektionen skall det bedömas om de villkor som länsstyrelsen avser att meddela enligt 20 och 20 a §§ kommer att kunna uppfyllas. Detsamma gäller vid omprövning av villkor i ett tillstånd. Vid omprövning skall även kontrolleras om de gällande villkoren i tillståndet uppfylls. Förordning (2002:241).

Skyldighet att föra förteckning m.m.

21 §  Den som har tillstånd som avses i 15, 17 eller 18 § skall fortlöpande föra en förteckning över de djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras eller ingår i verksamheten och som omfattas av kravet på tillstånd. Förordning (2002:241).

22 §  I förteckningen skall platsen för förvar eller preparering anges om den är annan än som angetts i tillståndsansökan. Förteckningen skall innefatta uppgift om identifiering av exemplar om detta har föreskrivits av tillsynsmyndigheten.

[S2]För sådana arter som inte erfordrar identifiering enligt första stycket men som kräver tillstånd enligt denna förordning, skall fortlöpande antalet exemplar som hanteras i verksamheten antecknas av tillståndshavaren.

[S3]Förteckningen skall förvaras åtkomlig för inspektion av tillsynsmyndigheten.

23 §  Den som har tillstånd enligt 15, 17 eller 18 § skall årligen till länsstyrelsen lämna uppgifter om de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten. Förordning (2002:241).

23 a §  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten att föra en förteckning enligt 21 § och skyldigheten att lämna uppgifter enligt 23 §. Naturvårdsverket får också meddela föreskrifter om undantag från 21-–23 §§. Förordning (2002:241).

Återkallelse av tillstånd

24 §  Bryter den som har ett tillstånd som avses i 15, 17 eller 18 § mot en för art- eller djurskyddet väsentlig föreskrift, får länsstyrelsen återkalla tillståndet om detta inte är uppenbart oskäligt. Förordning (2002:241).

25 §  Hanteras levande djur eller växter eller avkomma av dessa i strid mot ett för art- eller djurskyddet väsentligt villkor som Naturvårdsverket eller Statens jordbruksverk ställt i ett beslut om undantag enligt 12 § eller artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97, får respektive verk återkalla beslutet om detta inte är uppenbart oskäligt. Förordning (1998:906).

25 a §  Om den som har ett tillstånd enligt 18 § inte inom högst två år har följt ett föreläggande eller förbud som tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddelat för att tillståndet skall uppfyllas, skall länsstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Förordning (2002:241).

Tillsyn

26 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn. Förordning (1998:906).

27 §  Tillsynsmyndigheten skall regelbundet inspektera djurparker som avses i 18 § för att kontrollera efterlevnaden av villkoren i tillståndet för verksamheten. Förordning (2002:241).

28 § har upphävts genom förordning (1998:906).

Beslag och förverkande

29 §  Om det behövs av artskydds- eller djurskyddsskäl, skall Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om förvaring och skötsel av levande djur och växter som har beslagtagits vid misstanke om brott mot 29 kap.miljöbalken eller som med tillämpning av denna förordning eller rådets förordning (EG) 338/97 beslagtagits enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S2]Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift enligt första stycket skall verket samråda med Naturvårdsverket, Tullverket och Rikspolisstyrelsen. Förordning (1999:550).

30 §  Har djur eller växter tagits i beslag enligt bestämmelser som avses i 29 § skall Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket underrättas om detta. Gäller beslaget levande djur eller växter skall underrättelse ske utan dröjsmål. Förordning (1998:906).

31 §  Levande exemplar av djur eller växter som har förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket placeras hos innehavare av tillstånd enligt 18 § eller på någon annan lämplig anläggning för naturvårds-, forsknings- eller utbildningsändamål. I samband med beslut om placering skall verket efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet förordna om hur exemplaret skall hanteras sedan det dött.

[S2]Ett dött djur, en död växt eller en del av ett dött djur eller död växt som har förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet eller annan institution för forskning eller utbildning. Det förverkade får även överlämnas till eller placeras hos någon annan för att användas i sådan verksamhet som bedöms vara till fördel för artskyddet. Innan Naturvårdsverket beslutar om överlämnande eller placering skall verket samråda med Naturhistoriska riksmuseet, om det inte är uppenbart att det förverkade inte är av intresse för forskning eller utbildning. Förordning (2002:241).

Artbestämning

32 §  Statens jordbruksverk skall, i den omfattning det behövs, utse artbestämmare för biträde i samband med tillämpning av artskyddslagstiftning.

[S2]Artbestämmare skall ha mycket goda artkunskaper och får inte ha sådana ekonomiska intressen i handel eller förevisning med eller preparering av djur eller växter att deras objektivitet kan ifrågasättas.

[S3]Innan Jordbruksverket fattar beslut om artbestämmare skall verket samråda med Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet. Förordning (1998:906).

33 §  Statens jordbruksverk skall efter samråd med Tullverket meddela närmare föreskrifter för artbestämningen i samband med import och export. Förordning (1999:550).

33 a §  Naturvårdsverket skall med biträde av Naturhistoriska riksmuseet se till att det finns ett nationellt system för rapportering av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av de djurarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N.

[S2]Naturvårdsverket skall ta initiativ till att de forsknings- eller bevarandeåtgärder vidtas som behövs för att säkerställa att oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande inte får betydande negativa följder för de berörda arterna. Förordning (2001:447).

Avgifter

34 §  I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter. Förordning (1998:906).

35 § har upphävts genom förordning (1998:906).
36 § har upphävts genom förordning (1998:906).

Verkställighetsföreskrifter

37 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning, rå- dets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 meddelas av Statens jordbruksverk.

[S2]Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift som berör en annan myndighets verksamhetsområde skall verket samråda med denna myndighet. Förordning (2002:241).

Administrativ och vetenskaplig myndighet

38 §  Vad som sägs i konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter och i rådets förordning (EG) nr 338/97 och i kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 om administrativa myndigheter, avser för Sveriges del Statens jordbruksverk och vad som där sägs om vetenskapliga myndigheter avser för Sveriges del Naturvårdsverket. Naturhistoriska riksmuseet kan biträda Naturvårdsverket som vetenskaplig myndighet efter överenskommelse mellan museet och Naturvårdsverket. Förordning (2002:241).

Registrering

39 §  Statens jordbruksverk skall besluta i frågor som rör sådan registrering av forskare och forskningsinstitutioner som anges i artikel VII 6 i konventionen den 3 mars 1973. Statens jordbruksverk skall också föra det register som avses i artikel VIII 6 i konventionen.

Samråd mellan myndigheter

40 § Har upphävts genom förordning (2006:1017).

41 §  Statens jordbruksverk skall vid tvist mellan Sverige och en annan stat som är bunden av konventionen den 3 mars 1973 om tolkningen eller tilllämpningen av konventionen samråda med den administrativa myndighet som enligt konventionen har utsetts i den andra staten, om inte annat framgår av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001. Förordning (2002:241).

Rapportering

42 §  Statens jordbruksverk skall till Europeiska gemenskapernas kommission och i förekommande fall även till det sekretariat som upprättats i enlighet med konventionen den 3 mars 1973 lämna de upplysningar som avses i artiklarna 6.1, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2 och 15.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97.

Överklagande

43 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande hos miljödomstol. Förordning (1998:906).

Straff och förverkande

44 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:906).

Bilaga

Förteckning över vissa djur- och växtarter
I denna förteckning återfinns samtliga arter som anges i bilagorna 1-3 till fågeldirektivet samt bilagorna 2, 4 och 5 till habitatdirektivet. I förteckningen anges också några arter som inte finns i de nämnda direktivens bilagor. Framför artens namn eller den angivna familje- eller släkttillhörigheten har angivna bokstavsmarkeringar följande innebörd.
S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att sådana fåglar häckar regelbundet eller i betydande antal rastar i Sverige, och i fråga om andra arter genom att det i Sverige finns en population som inte är helt tillfällig.
B: Arten har enligt fågeldirektivet eller habitatdirektivet ett sådant gemenskapsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden (habitatdirektivet) behöver utses. Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till habitatdirektivet.
J: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 1 eller del 2 med angivande att arten får jagas i Sverige.
x: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i vissa medlemsstater i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 2 med angivande att arten inte får jagas i Sverige.
Ht: Enligt fågeldirektivet skall handel och annan hantering av dödade eller fångade exemplar av arten vara tillåten under förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 1.
Hs: Enligt fågeldirektivet får handel och annan hantering av dödade eller fångade exemplar av arten tillåtas med vissa begränsningar under förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt och samråd först har skett med Europeiska gemenskapernas kommission. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 2.
P: Arten är en prioriterad art enligt habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 2 till habitatdirektivet.
N: Arten kräver noggrant skydd enligt habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 4 till habitatdirektivet.
n: Arten kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk bedömning eller till följd av ett internationellt åtagande. Arten finns inte upptagen i bilaga 4 till habitatdirektivet.
F: Arten har enligt habitatdirektivet ett sådant gemenskapsintresse att insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten finns upptagen i bilaga 5 till habitatdirektivet.
M: Arten anges i habitatdirektivet som en makaronesisk art.

DJUR

Ryggradsdjur

Fåglar

S B - - Gavia stellata smålom
S B - - Gavia arctica storlom
- B - - Gavia immer svartnäbbad islom
S B - auritus - Podiceps svarthakedopping
- B - - Pterodroma feae atlantpetrell
- B - madeira - Pterodroma madeirapetrell
- B - bulwerii - Bulweria spetsstjärtad petrell
- B - diomedea - Calonectris gulnäbbad lira
- B - puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus) - Puffinus balearisk lira
- B - yelkouan - Puffinus medelhavslira
- B - assimilis - Puffinus dvärglira
- B - marina - Pelagodroma fregattstormsvala
- B - pelagicus - Hydrobates stormsvala
- B - leucorha stormsvala - Oceanodroma klykstjärtad
- B - castro - Oceanodroma oceanlöpare
- B - aristotelis desmarestii - Phalacrocorax toppskarv (underart från Medelhavet)
- B - pygmeus - Phalacrocorax dvärgskarv
- B - onocrotalus - Pelacanus vit pelikan
- B - crispus - Pelacanus krushuvad pelikan
S B - stellaris - Botaurus rördrom
- B - minutus - Ixobrychus dvärgrördrom
- B - nycticorax - Nycticorax natthäger
- B - ralloides - Ardeola rallhäger
- B - garzetta - Egretta silkeshäger
- B - - Egretta alba ägretthäger
- B - - Ardea purpurea purpurhäger
- B - - Ciconia nigra svart stork
S B - - Ciconia ciconia vit stork
- B - falcinellus - Plegadis bronsibis
- B - leucorodia - Platalea skedstork
- B - ruber - Phoenicopterus flamingo
S - x - Cygnus olor knölsvan
S B - (Cygnus columbianus bewickii) - Cygnus bewickii mindre sångsvan
S B - - Cygnus cygnus sångsvan
S - J - Anser fabalis sädgås
S - x brachyrhynchus - Anser spetsbergsgås
S - J albifrons underart) Hs Anser albifrons bläsgås (kontinental
- B - flavirostris underart) - Anser albifrons bläsgås (grönländsk
S B - erythropus - Anser fjällgås
S - J Hs Anser anser grågås
S - J canadensis - Branta kanadagås
S B - leucopsis - Branta vitkindad gås
S - x bernicla - Branta prutgås
- B - ruficollis - Branta rödhalsad gås
- B - ferruginea - Tadorna rostand
S - J Hs Anas penelope bläsand
S - J - Anas strepera snatterand
S - J Hs Anas crecca kricka
S - J platyrhynchos Ht Anas gräsand
S - J Hs Anas acuta stjärtand
S - J querquedula - Anas årta
S - J Hs Anas clypeata skedand
- B - angustirostris - Marmaronetta marmorand
- - x - Netta rufina rödhuvad dykand
S - J Hs Aythia ferina brunand
- B - - Aythya nyroca vitögd dykand
S - J Hs Aythia fuligula vigg
S - x Hs Aythia marila bergand
- B - stelleri - Polysticta alförrädare
S - J mollissima Hs Somateria ejder
S - J hyemalis - Clangula alfågel
S - J nigra Hs Melanitta sjöorre
S - J - Melanitta fusca svärta
S - J clangula - Bucephala knipa
S B - - Mergus albellus salskrake
S - J - Mergus serrator småskrake
S - J merganser - Mergus storskrake
- B - leucocephala - Oxyura kopparand
S B - apivorus - Pernis bivråk
- B - caeruleus - Elanus svartvingad glada
- B - - Milvus migrans brun glada
S B - - Milvus milvus rödglada
S B - albicilla - Haliaeetus havsörn
- B - barbatus - Gypaetus lammgam
- B - percnopterus - Neophron smutsgam
- B - - Gyps fulvus gåsgam
- B - monachus - Aegypius grågam
- B - gallicus - Circaetus ormörn
S B - aeruginosus - Circus brun kärrhök
S B - - Circus cyaneus blå kärrhök
- B - macrourus - Circus stäpphök
S B - - Circus pygargus ängshök
- B - gentilis arrigonii från Korsika och Sardinien) - Accipiter duvhök (underart
- B - granti från Kanarieöarna och Madeira) - Accipiter nisus sparvhök (underart
- B - brevipes - Accipiter balkanhök
- B - - Buteo rufinus örnvråk
S B - chrysaetos - Aquila kungsörn
- B - - Aquila pomarina mindre skrikörn
- B - - Aquila clanga större skrikörn
- B - - Aquila heliaca kejsarörn
- B - adalberti - Aquila spansk kejsarörn
- B - pennatus - Hieraateus dvärgörn
- B - fasciatus - Hieraateus hökörn
S B - haliaetus - Pandion fiskgjuse
- B - - Falco naumanni rödfalk
- B - vespertinus - Falco aftonfalk
S B - columbarius - Falco stenfalk
- B - - Falco eleonorae eleonorafalk
- B - - Falco biarmicus slagfalk
- B - - Falco cherrug tatarfalk
S B - rusticolus - Falco jaktfalk
S B - peregrinus - Falco pilgrimsfalk
S B J - Bonasa bonasia järpe
S - J lagopus (nominatras) Ht Lagopus lagopus dalripa
- - J scoticus från Skottland) Ht Lagopus lagopus dalripa (underart
- - J hibernicus från Irland) Ht Lagopus lagopus dalripa (underart
S - J mutus (nominatras) Hs Lagopus mutus fjällripa
- B - pyrenaicus från Pyrenéerna) - Lagopus mutus fjällripa (underart
- B - helveticus från Alperna) - Lagopus mutus fjällripa (underart
S B J tetrix (Lyrurus tetrix) - Tetrao tetrix orre (nominatras)
- - - britannicus underart) Hs Tetrao tetrix orre (brittisk
S B J urogallus Hs Tetrao tjäder
- - x chukar - Alectoris berghöna
- - J graeca - Alectoris stenhöna
- B - graeca saxatilis från Alperna) - Alectoris stenhöna (underart
- B - graeca whitakeri från Sicilien) - Alectoris stenhöna (underart
- - J Ht Alectoris rufa rödhöna
- B x barbara Ht Alectoris klipphöna
S - J Ht Perdix perdix rapphöna
- B - italica underart) - Perdix perdix rapphöna (italiensk
- B - hispaniensis från iberiska halvön) - Perdix perdix rapphöna (underart
S - x coturnix - Coturnix vaktel
S - J colchicus Ht Phasianus fasan
- - x gallopavo - Meleagris vildkalkon
- B - sylvatica - Turnix springhöna
S - x aquaticus - Rallus vattenrall
S B - porzana - Porzana småfläckig sumphöna
- B - - Porzana parva mindre sumphöna
- B - - Porzana pusilla dvärgsumphöna
S B - - Crex crex kornknarr
S - x chloropus - Gallinula rörhöna
- B - porphyrio - Porphyrio purpurhöna
S - J Hs Fulica atra sothöna
- B - - Fulica cristata kamsothöna
S B - - Grus grus trana
- B - - Tetrax tetrax småtrapp
- B - undulata - Chlamydotis kragtrapp
- B - - Otis tarda stortrapp
S - x ostralegus - Haematopus strandskata
- B - himantopus - Himantopus styltlöpare
S B - avosetta - Recurvirostra skärfläcka
- B - oedicnemus - Burhinus tjockfot
- B - cursor - Cursorius ökenlöpare
- B - pratincola vadarsvala - Glareola rödvingad
S B - alexandrinus strandpipare - Charadrius svartbent
S B - morinellus (Eudromias morinellus) - Charadrius fjällpipare
S B x apricaria Hs Pluvialis ljungpipare
S - x squatarola - Pluvialis kustpipare
- B - spinosus (Hoplopterus spinosus) - Vanellus sporrvipa
S - x vanellus - Vanellus tofsvipa
S B - schinzii underart) - Calidris alpina kärrsnäppa (sydlig
S - x canutus - Calidris kustsnäppa
S B x pugnax - Philomachus brushane
S - J minimus Hs Lymnocryptes dvärgbeckasin
S - J gallinago Hs Gallinago enkelbeckasin
S B - - Gallinago media dubbelbeckasin
S - J rusticola Hs Scolopax morkulla
S - x - Limosa limosa rödspov
S B x lapponica - Limosa myrspov
S - x phaeopus - Numenius småspov
- B - tenuirostris - Numenius smalnäbbad spov
S - x arquata - Numenius storspov
S - x erythropus - Tringa svartsnäppa
S - x - Tringa totanus rödbena
S - x nebularia - Tringa gluttsnäppa
S B - - Tringa glareola grönbena
- B - - Xenus cinereus tereksnäppa
S B - lobatus simsnäppa - Phalaropus smalnäbbad
- B - melanocephalus - Larus svarthuvad mås
S - J ridibundus - Larus skrattmås
S B - - Larus minutus dvärgmås
- B - - Larus genei långnäbbad mås
- B - - Larus audouinii rödnäbbad trut
S - J - Larus canus fiskmås
S - x - Larus fuscus silltrut
S - J argentatus - Larus gråtrut
- - x cachinnans - Larus kaspisk trut
S - J - Larus marinus havstrut
- B - (Gelochelidon nilotica) - Sterna nilotica sandtärna
S B - - Sterna caspia skräntärna
S B - sandvicensis - Sterna kentsk tärna
- B - dougallii - Sterna rosentärna
S B - - Sterna hirundo fisktärna
S B - paradisaea - Sterna silvertärna
S B - albifrons - Sterna småtärna
- B - hybridus - Chlidonias skäggtärna
S B - niger - Chlidonias svarttärna
- B - ibericus från Iberiska halvön) - Uria aalge sillgrissla (underart
- B - orientalis - Pterocles svartbukig flyghöna
- B - alchata - Pterocles vitbukig flyghöna
S - J - Columba livia klippduva, tamduva
S - x - Columba oenas skogsduva
S - J palumbus Ht Columba ringduva
- B - palumbus azorica från Azorerna) - Columba ringduva (underart
- B - - Columba trocaz madeiraduva
- B - - Columba bollii kanarieduva
- B - junoniae - Columba lagerduva
S - x decaocto - Streptopelia turkduva
- - x turtur - Streptopelia turturduva
S B - - Bubo bubo berguv
S B - scandiaca - Nyctea fjälluggla
S B - - Surnia ulula hökuggla
S B - passerinum - Glaucidium sparvuggla
S B - - Strix uralensis slaguggla
S B - - Strix nebulosa lappuggla
S B - - Asio flammeus jorduggla
S B - funereus - Aegolius pärluggla
S B - europaeus - Caprimulgus nattskärra
- B - - Apus caffer kafferseglare
S B - - Alcedo atthis kungsfiskare
- B - garrulus - Coracias blåkråka
S B - - Picus canus gråspett
S B - martius - Dryocopus spillkråka
- B - major canariensis (underart från Teneriffa) - Dendrocopos större hackspett
- B - major thanneri (underartfrån Gran Canaria) - Dendrocopos större hackspett
- B - syriacus - Dendrocopos balkanspett
- B - medius - Dendrocopos mellanspett
S B - leucotos - Dendrocopos vitryggig hackspett
S B - tridactylus - Picoides tretåig hackspett
- B - duponti - Chersophilus dupontlärka
- B - calandra - Melanocorypha kalenderlärka
- B - brachydactyla - Calandrella korttålärka
- B - theklae - Galerida lagerlärka
S B - - Lullula arborea trädlärka
S - x - Alauda arvensis sånglärka
S B - campestris - Anthus fältpiplärka
- B - troglodytes fridariensis - Troglodytes gärdsmyg (underart från Isle)
S B - svecica - Luscinia blåhake
- B - dacotiae - Saxicola kanariebuskskvätta
- B - cypriaca - Oenanthe cypernstenskvätta
- B - leucura - Oenanthe svart stenskvätta
- B - pleschanka - Oenanthe nunnestenskvätta
S - J - Turdus merula koltrast
S - J - Turdus pilaris snöskata, björktrast
S - x philomelos - Turdus taltrast
S - x - Turdus iliacus rödvingetrast
S - x viscivorus - Turdus dubbeltrast
- B - melanopogon - Acrocephalus kaveldunsångare
- B - paludicola - Acrocephalus vattensångare
- B - olivetorum - Hippolais olivsångare
- B - - Sylvia sarda sardinsk sångare
- B - - Sylvia undata provencesångare
- B - melanothorax - Sylvia cypernsångare
- B - rueppelli - Sylvia svarthakad sångare
S B - - Sylvia nisoria höksångare
S B - - Ficedula parva mindre flugsnappare
- B - semitorquata - Ficedula balkanflugsnappare
S B - albicollis - Ficedula halsbandsflugsnappare
- B - - Sitta krueperi Krüpers nötväcka
- B - whiteheadi - Sitta korsikansk nötväcka
S B - collurio - Lanius törnskata
- B - - Lanius minor svartpannad törnskata
- B - - Lanius nubicus masktörnskata
S - J glandarius - Garrulus nötskrika
S - J - Pica pica skata
- B - pyrrhocorax - Pyrrhocorax alpkråka
S - J - Corvus monedula kaja
S - J frugilegus - Corvus råka
S - J - Corvus corone kråka
S - x vulgaris - Sturnus stare
- B - coelebs ombriosa från Hierro) - Fringilla bofink (underart
- B - teydea - Fringilla blå bofink
- B - - Loxia scotica skotsk korsnäbb
- B - githagineus - Bucanetes ökentrumpetare
- B - pyrrhula murina från Azorerna) - Pyrrhula domherre (underart
- B - cineracea - Emberiza gulgrå sparv
S B - hortulana - Emberiza ortolansparv
- B - - Emberiza caesia rostsparv
- B - cypriotes underart) - Parus ater svartmes (cypriotisk
- B - brachydactyla dorotheae - Certhia trädgårdsträdkrypare (cypriotisk underart)
Däggdjur
INSECTIVORA
Erinaceidae
- - - algirus (Atelerix algirus) N - Erinaceus spansk igelkott (nordafrikansk igelkott)
Soricidae
- - - canariensis (kanarienäbbmus) N - Crocidura kanarisk näbbmus
- - - sicula N - Crocidura siciliansk näbbmus
Talpidae
- B - pyrenaicus N - Galemys bisamnäbbmus
CHIROPTERA
MICROCHIROPTERA
Molossidae
- - - teniotis veckläppsfladdermus (veckläppad fladdermus) N - Tadarida europeisk
Rhinolophidae
- B - blasii N - Rhinolophus Blasius hästskonäsa
- B - euryale N - Rhinolophus mellanhästskonäsa
- B - ferrumequinum N - Rhinolophus stor hästskonäsa
- B - hipposideros N - Rhinolophus dvärghästskonäsa
- B - mehelyi N - Rhinolophus Mehelys hästskonäsa
Vespertilionidae
S B - barbastellus N - Barbastella barbastell
- - - bottae N - Eptesicus Bottas fladdermus
S - - nilssonii N - Eptesicus nordisk fladdermus
S - - serotinus N - Eptesicus sydfladdermus
- - - (Pipistrellus savii) N - Hypsugo savii alpfladdermus
- B - schreibersii fladdermus N - Miniopterus Schreibers
- - - alcathoe N - Myotis nymffladdermus
S B - bechsteinii N - Myotis Bechsteins fladdermus
- B - N - Myotis blythii mindre musöra
S - - N - Myotis brandtii Brandts fladdermus
- B - capaccinii N - Myotis Capaccinis fladdermus
S B - dasycneme N - Myotis dammfladdermus
S - - daubentonii (inkl. M. nathalinae) N - Myotis vattenfladdermus
- B - emarginatus N - Myotis Geoffroys fladdermus
- B - N - Myotis myotis större musöra
S - - mystacinus (inkl. M. aurascens) N - Myotis mustaschfladdermus
S - - nattereri N - Myotis fransfladdermus
- - - oxygnathus (M. blythii oxygnathus) N - Myotis
- - - punicus N - Myotis
- - - azoreum N - Nyctalus Azorernas fladdermus
- - - lasiopterus N - Nyctalus jättefladdermus
S - - leisleri N - Nyctalus Leislers fladdermus
S - - noctula N - Nyctalus stor fladdermus
- - - kuhlii (Kuhls pipistrell) N - Pipistrellus Kuhls fladdermus
- - - maderensis N - Pipistrellus madeirapipistrell
S - - nathusii N - Pipistrellus trollfladdermus
S - - pipistrellus N - Pipistrellus pipistrell
S - - pygmaeus N - Pipistrellus dvärgfladdermus
- - - macrobullaris (inkl. P. microdontus och P. alpinus) N - Plecotus
S - - auritus N - Plecotus långörad fladdermus
S - - austriacus N - Plecotus grå långörad fladdermus
- - - kolombatovici N - Plecotus
- - - sardus N - Plectus
- - - teneriffae långörade fladdermus N - Plecotus Kanariöarnas
S - - murinus N - Vespertilio gråskimlig fladdermus
- - - övriga arter Microchiroptera småfladdermöss N - samtliga samtliga övriga arter
MEGACHIROPTERA
Pteropodidae
- B - aegyptiacus (egyptisk flyghund, nilflyghund) N - Rousettus egyptisk grottflyghund
RODENTIA
Castoridae
S - - (svenska, finska, lettiska, litauiska, estniska och polska populationer) - F Castor fiber europeisk bäver
- B - (populationer utanför Sverige, Finland, Lettland, Litauen, Estland och Polen) Cricetidae N - Castor fiber
- - - cricetus (populationer utanför Ungern) N - Cricetus europeisk hamster
- - - cricetus (ungerska populationer) - F Cricetus
Gliridae
S - - avellanarius N - Muscardinus hasselmus
- - - övriga arter sovmöss utom Glis glis och Eliomys quercinus N - samtliga arter sovmöss utom sjusovare och trädgårdssovare samtliga övriga
Hystricidae
- - - cristata N - Hystrix vanligt piggsvin
Microtidae
- B - cabrerae (spansk sork) N - Microtus västlig medelhavssork
- B P oeconomus arenicola N - Microtus mellansork (underart från Nederländerna)
- B P oeconomus mehelyi från Ungern etc.) N- Microtus mellansork (underart
- B - tatricus N - Microtus tatragransork
Sciuridae
- B P latirostris från Höga Tatrabergen) N - Marmota marmota alpmurmeldjur (underart
- B P (Sciuropterus russicus) N - Pteromys volans eurasiatisk flygekorre
- B - citellus (Citellus citellus) N - Spermophilus västlig sisel
- B P suslicus (Citellus suslicus) N - Spermophilus pärlsisel
- - - anomalus (kaukasisk ekorre) N - Sciurus persisk ekorre
Zapodidae
S - - betulina N - Sicista buskmus (björkmus)
- B - subtilis N - Sicista stäppmus (sydlig buskmus)
CARNIVORA
Canidae
S B P (Vulpes lagopus) N - Alopex lagopus fjällräv
- - - - F Canis aureus schakal (guldschakal)
S B P (grekiska populationer söder om 39:e breddgraden; spanska populationer söder om Duero; alla populationer i övriga medlemsstater utom Estland, Lettland, Litauen och Finland) - - Canis lupus varg
S - - (finska populationer utanför renskötselområden; grekiska populationer söder om 39:e breddgraden; spanska populationer söder om Duero; alla populationer i övriga medlemsstater utom Estland, Lettland, Litauen, Polen och Slovakien) N - Canis lupus
- - - (finska populationer inom renskötselområden; grekiska populationer norr om 39:e breddgraden; spanska populationer norr om Duero; populationer i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Slovakien) - F Canis lupus
Ursidae
S - - N - Ursus arctos brunbjörn
- B P (populationer utanför Sverige, Finland och Estland) - - Ursus arctos
Mustelidae
S B P n - Gulo gulo järv
S B - N - Lutra lutra utter
S - - - F Martes martes skogsmård
- B - eversmanii N - Mustela stäppiller
- B P lutreola N - Mustela flodiller
S - - putorius - F Mustela iller
Felidae
- - - silvestris N - Felis vildkatt
S B - (populationer utanför Estland, Lettland och Finland) - Lynx lynx lodjur (lo)
S - - (populationer utanför Estland) N - Lynx lynx
- - - (populationer i Estland) - F Lynx lynx
- B P (panterlo) N - Lynx pardinus spansk lo
Phocidae
S B - grypus - F Halichoerus gråsäl
- B P monachus (havsmunk) N - Monachus munksäl
S B - bottnica (Pusa hispida bottnica) - F Phoca hispida bottnisk vikare
- B P saimensis (Pusa hispida saimensis) N - Phoca hispida saimasäl
S B - - F Phoca vitulina knubbsäl
S - - sälar - F övriga arter
Viverridae
- - - - F Genetta genetta europeisk genett
- - - ichneumon (faraoråtta) - F Herpestes egyptisk mungo
DUPLICIDENTATA
Leporidae
S - - - F Lepus timidus skogshare
ARTIODACTYLA
Cervidae
- B P corsicanus kronhjort N - Cervus elaphus korsikansk
- B - tarandus fennicus - - Rangifer skogsren
Bovidae
- B P N - Bison bonasus visent
- B - (C. hircus) (naturliga populationer) N - Capra aegagrus besoarget (vildget)
- - - - F Capra ibex alpstenbock
- B P pyrenaica pyrenaica stenbock N- Capra pyreneisk
- - - pyrenaica (övriga underarter) - F Capra iberisk stenbock
S - - moschatus n - Ovibos myskoxe
- B - musimon (O. ammon musimon, O. aries musimon O. orientalis musimon och O. musimon) (naturliga populationer på Korsika och Sardinien) N - Ovis gmelini europeisk mufflon
- B - ophion (O. ammon ophion, O. aries ophion och O. orientalis ophion) N - Ovis gmelini cypriotisk mufflon
- B P pyrenaica ornata N - Rupicapra abruzzergems
- B - rupicapra balcanica N - Rupicapra balkangems
- B P rupicapra tatrica N - Rupicapra tatragems
- - - rupicapra (övriga underarter) - F Rupicapra gems
CETACEA
S B - phocoena N - Phocoena tumlare
- B - truncatus (öresvin) N - Tursiops flasknosdelfin
- - - arter valar N - övriga
Reptiler
CHELONIA (TESTUDINES)
Testudinidae
- B - N - Testudo graeca morisk sköldpadda
- B - hermanni N - Testudo grekisk sköldpadda
- B - marginata landsköldpadda N - Testudo svart
Cheloniidae
- B P karettsköldpadda N - Caretta caretta oäkta/falsk
- B P N - Chelonia mydas soppsköldpadda
- - - kempii bastardsköldpadda N - Lepidochelys atlantisk
- - - imbricata N - Eretmochelys karettsköldpadda
Dermocelyidae
- - - coriacea N - Dermochelys havslädersköldpadda
Emydidae
- B - orbicularis kärrsköldpadda N - Emys europeisk
- B - caspica bäcksköldpadda N - Mauremys kaspisk
- B - leprosa bäcksköldpadda N - Mauremys iberisk
SAURIA Lacertidae
- - - fitzingeri N - Algyroides dvärgkölödla
- - - marchi N - Algyroides spansk kölödla
- - - moreoticus N - Algyroides grekisk kölödla
- - - nigropunctatus N - Algyroides dalmatisk kölödla
- - - atlantica kanarieödla N - Gallotia atlantisk
- - - galloti kanarieödla N - Gallotia blåkindad
- B - galloti insulanagae N - Gallotia
- B P simonyi N - Gallotia jättekanarieödla
- - - stehlini N - Gallotia
S - - N - Lacerta agilis sandödla
- - - bedriagae bergsödla N - Lacerta tyrrensk
- B - bonnali (Lacerta monticola) N - Lacerta iberisk bergsödla
- - - danfordi bergsödla N - Lacerta anatolisk
- - - N - Lacerta dugesi madeiramurödla
- - - spetshuvudödla N - Lacerta graeca grekisk
- - - horvathi bergsödla N - Lacerta kroatisk
- B - schreiberi smaragdödla N - Lacerta iberisk
- - - trilineata N - Lacerta jättesmaragdödla
- - - viridis N - Lacerta smaragdödla
- - - vivipara pannonica N - Lacerta skogsödla
- - - elegans N - Ophisops ormögonödla
- - - erhardii N - Podarcis kykladisk ödla
- - - filfolensis murödla N - Podarcis maltesisk
- - - hispanica atrata N - Podarcis spansk murödla
- B - lilfordi N - Podarcis balearödla
- - - melisellensis N - Podarcis adriatisk ödla
- - - milensis N - Podarcis milosödla
- - - muralis N - Podarcis murödla
- - - peloponnesiaca ödla N - Podarcis peloponnesisk
- B - pityusensis murödla N - Podarcis pityusisk
- - - sicula N - Podarcis ruinödla
- - - taurica N - Podarcis taurisk ödla
- - - tiliguerta murödla N - Podarcis tyrrensk
- - - wagleriana murödla N - Podarcis siciliansk
Scincidae
- - - kitaibelli N - Ablepharus johannesödla, -skink
- - - bedriagai N - Chalcides spansk valsskink
- - - occidentalis N - Chalcides ögonvalsskink
- - - ocellatus N - Chalcides fläckig valsskink
- - - sexlineatus N - Chalcides sexlinjevalsskink
- B - simonyi - - Chalcides
- - - viridianus N - Chalcides kanarisk valsskink
- - - punctatissimus N - Ophiomorus ormskink
Gekkonidae
- - - kotschyi nakenfingergecko N - Cyrtopodion egeisk
- B - europaeus bladfingergecko N - Phyllodactylus europeisk
- - - angustimentalis kanarisk murgecko N - Tarentola
- - - boettgeri murgecko N - Tarentola Boettgers
- - - delalandii N - Tarentola teneriffamurgecko
- - - gomerensis N - Tarentola gomeromurgecko
Agamidae
- - - stellio N - Stellio taggsvansagam
Chamaeleontidae
- - - chamaeleon kameleont N - Chamaeleo vanlig
Anguidae
- - - apodus N - Ophisaurus scheltopusik
OPHIDIA (SERPENTES)
Colubridae
- - - N - Coluber caspius kaspisk bjälksnok
- B P cypriensis N - Coluber
- - - hippocrepis N - Coluber hästskosnok
- - - jugularis N - Coluber bjälksnok
- - - laurenti N - Coluber pilsnok
- - - najadum dahlsnok N - Coluber Dahls snok,
- - - nummifer racer N - Coluber asiatisk
- - - viridiflavus pisksnok N - Coluber gulgrön
S - - austriaca N - Coronella hasselsnok
- - - N - Eirenis modesta dvärgsnok
- - - longissima N - Elaphe eskulapsnok
- B - quatuorlineata N - Elaphe fyrlinjesnok
- B - N - Elaphe situla leopardsnok
- - - cetti N - Natrix natrix sardinsk snok
- - - corsa N - Natrix natrix korsikansk snok
- B P cypriaca N - Natrix natrix
- - - tessellata N - rutsnok Natrix
- - - falax N - Telescopus kattorm
Viperidae
- - - ammodytes N - Vipera sandhuggorm
- B P schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) N - Macrovipera miloshuggorm
- - - seoanni (utom spanska populationer) N - Vipera huggorm portugisisk
- B P rakosiensis N - Vipera ursinii
- B - (utom Vipera ursinii rakosiensis) N - Vipera ursinii ängshuggorm
- - - xanthina N - Vipera kusthuggorm
Boidae
- - - N - Eryx jaculus europeisk sandboa
Groddjur
CAUDATA Salamandridae
- B - lusitanica salamander N - Chioglossa guldstrimlig
- - - bergsalamander N - Euproctus asper pyreneisk
- - - montanus bergsalamander N - Euproctus korsikansk
- - - platycephalus bergsalamander N - Euproctus sardinsk
- - - atra N - Salamandra alpsalamander
- - - aurorare salamander N - Salamandra gulbandad
- B P atra aurorare - - Salamandra
- - - lanzai grottsalamander N - Salamandra Lanzas
- B - luschani (Mertensiella luschani) N - Salamandra lykisk salamander
- B - terdigata N - Salamandrina glasögonsalamander
- B - carnifex vattensalamander N - Triturus alpin större
S B - cristatus vattensalamander N - Triturus större
- B - dobrogicus - - Triturus
- - - italicus vattensalamander N - Triturus italiensk större
- B - karelinii N - Triturus
- - - marmoratus N - Triturus marmorsalamander
- B - montandoni N - Triturus
Proteidae
- B P anguinus N - Proteus europeisk olm
Plethodontidae
- B - ambrosii grottsalamander N - Speleomantes emiliansk
- B - flavus grottsalamander N - Speleomantes olbisk
- B - genei grottsalamander N - Speleomantes sardinsk
- B - imperialis grottsalamander N - Speleomantes kejserlig
- - - italicus grottsalamander N - Speleomantes italiensk
- B - strinatii - - Speleomantes
- B - supramontes grottsalamander N - Speleomantes östlig
ANURA Discoglossidae
- - - cisternasii barnmorskegroda N - Alytes iberisk
- B P muletensis barnmorskegroda N - Alytes balearisk
- - - obstetricans N - Alytes barnmorskegroda
S B - N - Bombina bombina klockgroda
- B - variegata klockgroda N - Bombina gulbukig
- B - galganoi skivtungegroda N - Discoglossus portugisisk
- B - jeanneae skivtungegroda N - Discoglossus spansk
- B - montalentii skivtungegroda N - Discoglossus korsikansk
- - - pictus N - Discoglossus skivtungegroda
- B - sardus skivtungegroda N - Discoglossus tyrrensk
Ranidae
S - - N - Rana arvalis åkergroda
S - - N - Rana dalmatina långbensgroda
S - - - F Rana esculenta ätlig groda
- - - N - Rana graeca grekisk groda
- - - N - Rana iberica iberisk groda
- - - N - Rana italica italiensk groda
- B - N - Rana latastei italiensk långbensgroda
S - - N - Rana lessonae gölgroda
- - - - F Rana perezi
- - - - F Rana ridibunda
S - - - F Rana temporaria vanlig groda
Pelobatidae
- - - cultripes N - Pelobates spansk lökgroda
S - - fuscus N - Pelobates lökgroda
- B P fuscus insubricus - - Pelobates
- - - syriacus N - Pelobates östlig lökgroda
Bufonidae
S - - N - Bufo calamita stinkpadda
S - - N - Bufo viridis grönfläckig padda
Hylidae
S - - N - Hyla arborea lövgroda
- - - meridionalis N - Hyla västlig lövgroda
- - - N - Hyla sarda sardinsk lövgroda
Fiskar ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
- B P naccarii N - Acipenser adriatisk stör
- B P sturio N - Acipenser stör
- - - övriga arter - F samtliga
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
- B - fasciatus - - Alphanius
- B - iberus - - Alphanius
Valenciidae
- B P hispanica N - Valencia valenciatandkarp
- B P letourneuxi - - Valencia
CLUPEIFORMES
Clupeidae
S B - - F Alosa alosa majsill
S B - - F Alosa fallax staksill
- B - övriga arter) - F Alosa (alla
CYPRINIFORMES
Cobitidae
- B - elongata - - Cobitis
S B - taenia (ej finska populationer) - - Cobitis nissöga
- B - triconica - - Cobitis
- B - fossilis - - Misgurnus slampiskare
- B - aurata - - Sabanejewia
- B - larvata (Cobitis larvata och Cobitis conspersa) - - Sabanejewia
Cyprinidae
- B - albidus (Alburnus vulturius) - - Alburnus
- B - hispanica N - Anaecypris
S B - (ej finska populationer) - F Aspius aspius asp
- - - (finska populationer) - F Aspius aspius
- B - - F Barbus comiza
- B - meridionalis - F Barbus
- B - plebejus - F Barbus
- - - övriga arter) - F Barbus (alla
- B - chalcoides - - Chalcalburnus
- B - genei - - Chondrostoma
- B - lusitanicum - - Chondrostoma
- B - polylepsis (innehåller C. willkommi) - - Chondrostoma
- B - soetta - - Chondrostoma
- B - toxostoma - - Chondrostoma
- B - albipinnatus - - Gobio
- B - - - Gobio Kessleri kesslersandkrypare
- B - uranoscopus - - Gobio stenkrypare
- B - palaciosi - - Iberocypris
- B P ghigii - - Ladigesocypris
- B - lucumonis - - Leuciscus
- B - souffia - - Leuciscus
- B - cultratus - F Pelecus skärkniv
- B - (alla arter) - - Phoxinellus
- B P percnurus N - Phoxinus sumpelritsa
- B - sericeus amarus - - Rhodeus
- B - alburnidoes - - Rutilus
- B - arcasii - - Rutilus
- - - friesii meidingeri - F Rutilus
- B - frisii meidingeri - - Rutilus
- B - lemmingii - - Rutilus
- B - macrolepidotus - - Rutilus
- B - - F Rutilus pigus flickfisk
- B - rubilio - - Rutilus
- B - graecus - - Sardinius
PERCIFORMES
Gobiidae
- B - (Padogobius) panizzae - - Knipowitschia
- B - nigricans - - Padogobius
- B - canestrini - - Pomatoschistus
Percidae
- B - baloni N - Gymnocephalus
- B - schraetzer - F Gymnocephalus
- B - arter utom Zingel asper och Zingel zingel) - - Zingel (alla
- - - N - Zingel asper
- - - - F Zingel zingel
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
- B - (alla arter) - - Eudontomyzon
S - - fluviatilis - F Lampetra flodnejonöga
- B - fluviatilis (ej svenska och finska populationer) - F Lampetra flodnejonöga
- B - planeri (ej svenska, finska och estniska populationer) - - Lampetra bäcknejonöga
- B - zanandreai - F Lethenteron
- B - marinus (ej svenska popoulationer) - - Petromyzon havsnejonöga
SALMONIFORMES
Coregonidae
- B P oxyrhynchus (anadroma populationer i vissa delar av Nordsjön) - - Coregonus nordsjösik
- - - oxyrhynchus (ej finska populationer) N - Coregonus nordsjösik
S - - (övriga arter) - F Coregonus sikar, siklöjor
Salmonidae
- B - (naturliga poulationer) - F Hucho hucho huchen (donaulax)
- B - macrostigma - - Salmo
- B - marmoratus - - Salmo
S B - (endast i sötvatten, ej finska populationer) - F Salmo salar lax
- - - (endast i sötvatten, finska populationer) - F Salmo salar
S - - thymallus - F Thymallus harr
Umbridae
- B - - - Umbra krameri ungersk hundfisk
SCORPAENIFORMES
Cottidae
S B - (ej finska populationer) - - Cottus gobio stensimpa
- B - - - Cottus petiti
SILURIFORMES
Siluridae
- B - aristotelis - F Silurus aristotelesmal
Ryggradslösa djur
Leddjur
ARACHNIDA
Araneae
- - - calpeiana N - Macrothele
Pseudoscorpiones
S B - stellae hålträdsklokrypare - - Anthrenochernes
CRUSTACEA
Astacidae / Decapoda
S - - - F Astacus astacus flodkräfta
- B - pallipes - F Austropotamobius
- B P torrentium - F Austropotamobius
Isopoda
- B P ghardalamensis N - Armadillidium
Scyllaridae
- - - latus - F Scyllarides
INSECTA
Coleoptera
S B - pulchellum aspmycelbagge - - Agathidium brokig
- B - unicornis N - Bolbelasmus
S B - schneideri - - Boros smal skuggbagge
- B - splendens N - Buprestis glanspraktbagge
- B - N - Carabus hampei
- B - hungaricus N - Carabus
- B P menetriesi pacholei - - Carabus
- B P olympiae N - Carabus
- B - variolosus N - Carabus
- B - zawadszkii N - Carabus
S B - N - Cerambyx cerdo större ekbock
S B - planula - - Corticaria brandmögelbagge
S B - cinnaberinus N - Cucujus cinnoberbagge
- B - fulvum cervae N - Dorcadion
- B - gebhardti N - Duvalius
- B - hungaricus N - Duvalius
S B - latissimus dykare N - Dytiscus bred gulbrämad
S B - bilineatus N - Graphoderus bred paljettdykare
- B - hochenwarti N - Leptodirus
- B - violaceus - - Limoniscus
S B - - - Lucanus cervus ekoxe
- B - pubipennis - - Macroplea
- B - - - Mesosa myops skäckbock
- B - - - Morimus funerus
S B P eremita N - Osmoderma läderbagge
- B - mannerheimii - - Oxyporus
- B - tigrina N - Pilemia
S B P ruficollis N - Phryganophilus rödhalsad brunbagge
- B - subrugosus N - Probaticus
- B - cypriacus N - Propomacrus
- B P excellens N - Pseudogaurotina
- B - cameroni N - Pseudoseriscius
S B - barkplattbagge N - Pytho kolwensis större
S B - sulcatus - - Rhysodes hakbagge
- B P alpina N - Rosalia alpbock
S B - linearis tallkapuschongbagge - - Stephanopachys slät
S B - substriatus tallkapuschongbagge - - Stephanopachys grov
S B - tremulicola - - Xyletinus aspbarkgnagare
Hemiptera (Heteroptera)
S B - angularis barkskinnbagge - - Aradus spetshörnad
Lepidoptera
S B - glandon aquilo - - Agriades högnordisk blåvinge
- - - N - Apatura metis
- B - musculus N - Arytrura
- B P (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria - - Callimorpha
- B - N - Catopta thrips
- B - fiduciaria N - Chondrosoma
S B - improba - - Clossiana dvärgpärlemorfjäril
S - - hero N - Coenonympha brun gräsfjäril
- B - oedippus N - Coenonympha falsk luktgräsfjäril
- B - myrmidone N - Colias
- B - mixta N - Cucullia
- B - (Dioszeghyana) schmidtii N - Ortosias
- B - ankeraria N - Erannis
- B - svartgräsfjäril N - Erebia calcaria dyster gråvingad
- B - svartgräsfjäril N - Erebia Christi schweizisk
- B - polaris gräsfjäril - - Erebia medusa högnordisk
- - - sudetica svartgräsfjäril N - Erebia schlesisk
- B - catax N - Eriogaster
S B - (Eurodryas, Hypodryas) aurinia - - Euphydryas väddnätfjäril
- B - loricatella N - Glyphipterix
- B - borelii lunata N - Gortyna
- - - elisa pärlemorfjäril N - Fabriciana korsikansk
- B - isabellae - F Graellsia
S B - comma catena - - Hesperia fjällsilversmygare
S B - maturna N - Hypodryas asknätfjäril
- B - N - Leptidea morsei stor skogsvitvinge
- B - fumidaria N - Lignyoptera
- - - hippophaes N - Hyles
S - - N - Lopinga achine dårgräsfjäril
- B - N - Lycaena dispar stor guldvinge
S B - N - Lycaena helle violett guldvinge
S - - arion blåvinge N - Maculinea svartfläckig
- B - nausithous blodtoppblåvinge N - Maculinea mörk
- B - teleius N - Maculinea blodtoppblåvinge
- B - arge schackbräde N - Melanargia italienskt
- B P vaualbum N - Nymphalis aspfuks
- - - alexanor N - Papilio alexanorfjäril
- B - hospiton makaonfjäril N - Papilio korsikansk
S - - apollo N - Parnassius apollofjäril
S - - mnemosyne N - Parnassius mnemosynefjäril
- B - culminaria N - Phyllometra
- B - golgus N - Plebicula nevadablåvinge
- B - rufocincta isolata N - Polymixis
- B - eroides N - Polyommatus stor erosblåvinge
- - - proserpina N - Proserpinus
S B - borealis - - Xestia nordiskt jordfly
- B - brunneopicta fjällfly - - Xestia bruntecknat
- B P N - Xylomoia strix
- - - polyxena hålrotsfjäril N - Zerynthia sydlig
Mantodea
- B - aptera N - Apteromantis
Odonata
S - - viridis mosaiktrollslända N - grön Aeshna
- B - hylas - - Coenagrion
- B - mercuriale - - Coenagrion
- B - ornatum - - Coenagrion
- B - heros N - Cordulegaster
- B - trinacriae N - Cordulegaster
- B - graslinii flodtrollslända N - Gomphus spansk
S - - albifrons kärrtrollslända N - Leucorrhina pudrad
S - - caudalis kärrtrollslända N - Leucorrhina bred
S B - pectoralis kärrtrollslända N - Leucorrhina citronfläckad
- B - tetraphylla N - Lindenia
- B - splendens N - Macromia
S B - cecilia flodtrollslända N - Ophiogomphus grön
- B - curtisii N - Oxygastra
- - - flavipes N - Stylurus
- - - braueri N - Sympecma
Orthoptera
- B - ustulata N - Baetica
- B - megacephalus N - Brachytrupes
- B - costata N - Isophya
- B - N - Isophya stysi
- B - baronii N - Myrmecophilus
- B - rubripes N - Odontopodisma
- B - caloptenoides N - Paracaloptenus
- B - transsylvanica N - Pholidoptera
- - - N - Saga pedo
- B - (Stenobothrodes) eurasius N - Stenobothrus
Blötdjur
BIVALVIA
Anisomyaria
- - - lithophaga N - Lithophaga
- - - N - Pinna nobilis
Unionoida
- - - auricularia N - Margaritifera
- B - durrovensis (Margaritifera margaritifera) - F Margaritifera
S B - margaritifera - F Margaritifera flodpärlmussla
- - - compressa - F Microcondylaea
S B - målarmussla N - Unio crassus tjockskalig
- - - elongatulus - F Unio
Dreissenidae
- B - kusceri N - Congeria
ECHINODERMATA
Echinoidea
- - - longispinus N - Centrostephanus
GASTROPODA
Prosobranchia
- - - feruginea N - Patella
- - - prevostianus N - Theodoxus
Stylommatophora
S B - vorticulus skivsnäcka N - Anisus sirlig
- B - calculus N - Caseolus
- B - commixta N - Caseolus
- B - sphaerula N - Caseolus
- B - banaticum N - Chilostoma
- B - leacockiana N - Discula
- B - tabellata N - Discula
- - - testudinalis N - Discula
- - - turricula N - Discula
- - - defloratus N - Discus
- B - guerinianus N - Discus
- B - quimperiana N - Elona
- B - maculosus N - Geomalacus
- B - moniziana N - Geomitra
- B - nivosa N - Gibbula
- B P striata austriaca - - Helicopsis
S - - - F Helix pomatia vinbergssnäcka
- B - kovacsi N - Hygromia
- B - (Helix) subplicata N - Idiomela
- B - imitatrix N - Lampedusa
- B P melitensis N - Lampedusa
- B - abbreviata N - Leiostyla
- B - cassida N - Leiostyla
- B - corneocostata N - Leiostyla
- B - gibba N - Leiostyla
- B - lamellosa N - Leiostyla
- B P hungarica N - Paladilhia
- B - pannonica N - Sadleriana
- B - transversalis N - Theodoxus
S B - angustior - - Vertigo smalgrynsnäcka
S B - genesii - - Vertigo otandad grynsnäcka
S B - geyeri - - Vertigo kalkkärrgrynsnäcka
S B - moulinsiana - - Vertigo större grynsnäcka
Coelenterata
CNIDARIA
- - - rubrum - F Corallium
Annelida
HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae
S - - medicinalis - F Hirudo blodigel
VÄXTER
Alger
Corallinaceae
- - - coralloides. Crouan frat. - F - Lithothamnium
- - - calcareum (Poll.) Adey & McKibbin - F - Phymatholithon
Lavar
Cladoniaceae
S - - subgenusCladina (Nyl.) Vain - F - Cladonia L. renlavar
Mossor
- B - Schwaegr. - - - Bruchia vogesiaca
S B - novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout - - - Bryhnia brynia
- B P campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllium machadoanum (Sergio) M.O. Hill - - - Bryoerythrophyllium
S B - (Moug.) Moug. & Nestl. - - - Buxbaumia viridis grön sköldmossa
S B - macounii (Aust.) Aust. - - - Cephalozia vedtrådmossa
S B - suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. klipptuss - - - Cynodontium nordisk
S B - capillaceum (Dicks) Myr. - - - Dichelyma hårklomossa
S B - (Sull. & Lesq.) Lindb. - - - Dicranum viride stamkvastmossa
- B - carinatum Dix. & Nich. - - - Distichophyllum
S B - (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. - - - Drepanocladus käppkrokmossa
- B P spinosum (Mitt.) Jur. - - M Echinodium
S B - (I. Hagen) - - - Encalypta mutica trubbklockmossa
S B - lapponicus (Norrl.) Hedenäs - - - Hamatocaulis taigakrokmossa
S B - turfacea (Lindb.) I. Wats. spretmossa - - - Herzogiella platt
S B - montanum (Lindb.) Broth. - - - Hygrohypnum späd bäckmossa
- B - handelii (Schiffn.) Amak. - - - Jungermannia
- - - (Hedw.) Ångstr. - F - Leucobryum glaucum
- B - (Scop.) Grolle - - - Mannia triandra
- B P profunda Lindb. - - - Marsupella
S B - Hedw. svanmossa - - - Meesia longiseta långskaftad
- B - orbicularis (Schwein.) Sull. - - - Nothothylas
- B - Vana - - - Ochyraea tatrensis
S B - lapponicum (Schimp.) C. Hartm. - - - Orthothecium lappglansmossa
S B - Brid. hättemossa - - - Orthotrichum rogeri gotländsk
- B - ralfsii (Wils.) Nees & Gott. - - - Petalophyllum
- B - drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. - - - Plagiomnium
- B - - - - Riccia breidleri Jur.
- B - (Bory & Mont.) Mont. - - - Riella helicophylla
S B - (K. Müll.) K. Müll. - - - Scapania massalongi mikroskapania
S - - arter utom Sphagnum pylaisii Brid.) - F - Sphagnum L (alla vitmossor
- B - Brid. - - - Sphagnum pylaisii
- B - (Garov) B. & S. - - - Tayloria rudolphiana
- B P fernandesii Sergio - - M Thamnobryum
S B - (N. Alberts) kalkmossa - - - Tortella rigens styv
Ormbunksväxter (kärlkryptogamer)
Aspleniaceae
- - - hemionitis L. N - - Asplenium
- B - jahandiezii (Litard.) Rouy N - - Asplenium
S B - adulterinum Milde N - - Rouy Asplenium brunbräken
Blechnaceae
- B - (L.) Sm. N - - Woodwardia radicans
Dicksoniaceae
- B - C. Presl N - - Culcita macrocarpa
Dryopteridaceae
S B - (Turcz. ex Kunze) Kurata N - - Diplazium sibiricum ryssbräken
- B P Fraser-Jenk. N - - Dryopteris corleyi
- B - (L.) Schott N - - Dryopteris fragans
- B P (Sw.) C. Presl. N - M Polystichum drepanum
Hymenophyllaceae
- B - maderensis Gibby & Lovis N - M Hymenophyllum
- B - speciosum Willd. N - - Trichomanes
Isoetaceae
- B - Durieu & Paiva ex Milde N - M Isoetes azorica
- B - Durieu N - - Isoetes boryana
- B - Ces. & De Not. N - - Isoetes malinverniana
Lycopodiaceae
S - - arter) - F - Lycopodium (alla lumrar
Marsileaceae
- B P Launert & Paiva N - M Marsilea azorica
- B - Launert N - - Marsilea batardae
- B - quadrifolia L. N - - Marsilea
- B - Willd. N - - Marsilea strigosa
Ophioglossaceae
S B - Hitchc. N - - Botrychium simplex dvärgblåsbräken
- B - polyphyllum A. Braun N - - Ophioglossum
Barrväxter (gymnospermer)
Pinaceae
- B P (Lojac.) Mattei N - - Abies nebrodensis
Blomväxter (angiospermer)
Agavaceae
- - - N - - Dracaena draco (L.) L.
Alismataceae
S B P (Holmberg) Juz. N - - Alisma wahlenbergii småsvalting
- B - parnassifolia (L) Parl. N - - Caldesia
S B - (L) Raf. N - - Luronium natans flytsvalting
Amaryllidaceae
- - - - F - Galanthus nivalis L.
- B - Ard. N - - Leucojum nicaeense
- B - (Jordan) Pugsley N - - Narcissus asturiensis
- - - - F - Narcissus bulbocodium L.
- B - Mendonça N - - Narcissus calcicola
- B - DC. N - - Narcissus cyclamineus
- B - G. Pedro N - - Narcissus fernandesii
- B - (Cav.) Traub N - - Narcissus humilis
- - - Lagasca - F - Narcissus juncifolius
- - - Pugsley N - - Narcissus longispathus
- B P Pugsley N - - Narcissus nevadensis
- B - pseudonarcissus L. subsp. Nobilis (Haw.) A. Fernandes N - - Narcissus
- B - Henriq. N - - Narcissus scaberulus
- - - N - - Narcissus triandrus L.
- B - subsp. Capax (Salisb.) D. A. Webb. N - - Narcissus triandrus L.
- B - Schousboe N - - Narcissus viridiflorus
Apiaceae / Umbelliferae
- B - (H. C. Watson) Trelease N - M Ammi trifoliatum
- B P Lloyd N - - Angelica heterocarpa
- B - (Besser) Hoffm. N - - Angelica palustris
- B P N - - Apium bermejoi Llorens
- B - Lag. N - - Apium repens (Jacq.)
- B - Ferrarini N - - Athamanta cortiana
- - - Lowe N - - Bunium brevifolium
- B P Boiss. & Heldr. N - - Bupleurum capillare
- B - (Bolle) Kunkel N - M Bupleurum handiense
- B P Greuter N - - Bupleurum kakiskalae
- B - azoricum Trelease N - M Chaerophyllum
- B - N - - Eryngium alpinum L.
- B P Gay N - - Eryngium viviparum
- B P Lebed. N - - Ferula sadleriana
- B - Santos N - M Ferula latipinna
- B - pastinacifolia Reichenb. N - - Hladnikia
- B P longiradium Boiss. N - - Laserpitium
- B - decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. N - M Melanoselinum
- B - N - M Monizia edulis Lowe
- B P Constans & Cannon N - - Naufraga balearica
- B P Lange N - - Oenanthe conioides
- B - (R. Br.) Mabb. N - M Oenanthe divaricata
- B - saniculifolia Guss. N - - Petagnia
- B - (Desf.) Coincy N - - Rouya polygama
- B - Guthnick ex Seub. N - M Sanicula azorica
- B P Boiss. N - - Seseli intricatum
- B - Waldst. et Kit N - - Seseli leucospermum
- B - verticillatinundata (Thore) Briq. N - - Thorella
Araceceae / Palmae
- B - Greuter N - - Phoenix theophrasti
Asclepiadaceae
- B - N. E. Brown N - M Caralluma burchardii
- B P Svent. N - M Ceropegia chrysantha
- B - pannonicum (Borhidi) Holub N - - Vincetoxicum
Asteraceae / Compositae
- B - crithmifolia Ait. N - M Andryala
- B P (Rech. f.) Greuter N - - Anthemis glaberrima
- B P Humphries N - M Argyranthemum lidii
- - - pinnatifidum (L. f.) Lowe subsp. succulentum C.J. Humphries N - - Argyranthemum
- B - thalassophylum (Svent.) Hump. N - M Argyranthemum
- B - winterii (Svent.) Humphries N - M Argyranthemum
S - - - F - Arnica montana L. slåttergubbe
S B - L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb. N - - Artemisia campestris bottenviksmalört
- - - Ten - F - Artemisia eriantha
- - - Weber - F - Artemisia genipi
- B P granatensis Boiss. N - - Artemisia
- B P Willd. N - - Artemisia laciniata
S B - (Besser) Komaror N - - Artemisia oelandica alvarmalört
- B P (Janka) Ronn. N - - Artemisia pancicii
- B P Desf. ex DC. N - - Aster pyrenaeus
- B P (Tod) Lojac. N - - Aster sorrentinii
- B P Svent. & Michaelis N - M Atractylis arbuscula
- B - preauxiana Schultz. N - M Atractylis
- B - maderensis DC. N - M Calendula
- B - onopordifolia Besser N - - Carlina
- B P Salzm. ex DC. N - - Carduus myriacanthus
- B P subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal N - - Centaurea alba L.
- B P subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler N - - Centaurea alba L.
- B P T.Georgiadis & G.Chatzikyriakou N - - Centaurea akamantis
- B P Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal N - - Centaurea attica
- B P J.D. Rodriguez N - - Centaurea balearica
- B P Valdes-Berm. & Rivas Goday N - - Centaurea borjae
- B P Font Quer N - - Centaurea citricolor
- B - Pourret N - - Centaurea corymbosa
- B - G.Blanca N - - Centaurea gadorensis
- B P Badaro N - - Centaurea horrida
- B P kalambakensis Freyn & Sint N - - Centaurea
- B - kartschiana Scop. N - - Centaurea
- B P Halacsy N - - Centaurea lactiflora
- B - Hoffmans. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál N - - Centaurea micrantha
- B P Heldr. N - - Centaurea niederi
- B P peucedanifolia Boiss. & Orph. N - - Centaurea
- B P Pau N - - Centaurea pinnata
- B - (G.Blanca) G.Blanca N - - Centaurea pulvinata
- B - rothmalerana (Arènes) Dostál N - - Centaurea
- B - Mariz N - - Centaurea vicentina
- B - (Burchard) Holub N - M Cheirolophus duranii
- B - ghomerytus (Svent.) Holub N - M Cheirolophus
- B - junonianus (Svent.) Holub N - M Cheirolophus
- B - massonianus (Lowe) Hansen & Sund. N - M Cheirolophus
- B - brachycephalum Juratzka N - - Cirsium
- B - Lowe N - M Cirsium latifolium
- B P Boiss. & Heldr. N - - Crepis crocifolia
- B - (Willk.) B.Blanca & M. Cueto N - - Crepis granatensis
- B - (Sommier) Merxmüller N - - Crepsis pusilla
- B - subsp. nigrescens N - - Crepis tectorum L.
- - - plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout. - F - Doronicum
- B - Boiss. ex DC. N - - Erigeron frigidus
- B - gossypinum Webb N - M Helichrysum
- B - monogynum Burtt & Sund. N - M Helichrysum
- - - sibthorpii Rouy N - - Helichrysum
- B P melitense (Pignatti) Brullo et al N - - Helichrysum
- B - pseudanthemis (Kunze) Willd. N - - Hymenostemma
- B - Brullo et Pavone N - - Hyoseris frutescens
- B - oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack N - M Hypochoeris
- B P (L.) Reichenb. N - - Jurinea cyanoides
- B P Cuatrec. N - - Jurinea fontqueri
- B P Trel. N - M Lactuca watsoniana
- B P microcephala (Moris) Dittrich & Greuter N - - Lamyropsis
- B - microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. N - - Leontodon
- B - Boiss. N - - Leontodon boryi
- B P (Guss.) Finch & Sell N - - Leontodon siculus
- B - Hoffmanns. & Link N - - Leuzea longifolia
- - - Graells - F - Leuzea rhaponticoides
- B - (L.) Cass. N - - Ligularia sibirica
- B P Svent. N - M Onopordum nogalesii
- B P carduelinum Bolle N - M Onorpordum
- B P crassifolius (Bertoloni) Dostal N - - Palaeocyanus
- B P (Svent.) B. Nord N - M Pericallis hadrosoma
- B - Lowe N - M Phagnalon benettii
- - - (Schultz Bip.) Nyman N - - Picris willkommii
- - - Boiss. ex DC. N - - Santolina elegans
- B - Hoffmanns. & Link N - - Santolina impressa
- B - Hoffmans. & Link N - - Santolina semidentata
- B - subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer N - - Saussurea alpina
- - - Brot. N - - Senecio caespitosus
- B P Boiss. ex DC. N - - Senecio elodes
S B - subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner N - - Senecio jacobaea L. alvarstånds
- - - DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva N - - Senecio lagascanus
- B - Boiss. & Reuter N - - Senecio nevadensis
- B P lycopifolia (Vill.) A.Kern N - - Serratula
- B - cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt N - M Stemmacantha
- B - bupleuroides Font Quer N - M Sventenia
- B P ptarmiciflorum Webb & Berth N - M Tanacetum
- B - longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica N - - Tephroseris
- - - (Sieber ex Sprengel) Dostál N - - Wagenitzia lancifolia
Berberidaceae
- - - Lowe N - - Berberis madarensis
Boraginaceae
- B P N - - Anchusa crispa Viv.
- B - L. fil. N - M Echium candicans
- B P Webb & Coincy N - M Echium gentianoides
- B - Gemlin N - - Echium russicum J.F. rysk snokört
- B P Ern) R. Fernandes N - - Lithodora nitida (H.
- B - H. C. Watson N - M Myosotis azorica
- B - Schuster N - - Myosotis lusitanica
- B - Hochst. in Seub. N - M Myosotis maritima
- B - rehsteineri Wartm. N - - Myosotis
- B - retusifolia R. Afonso N - - Myosotis
- B - kuzinskyanae Willk. N - - Omphalodes
- B P littoralis Lehm N - - Omphalodes
- B P Javorka N - - Onosma tornensis
- B - albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci N - - Solenanthus
- B P Pawl. N - - Symphytum cycladense
Brassicaceae / Cruciferae
- - - pintadasilvae Dudley. - F - Alyssum
- B - Lapeyr. N - - Alyssum pyrenaicum
- B P Meikle N - - Arabis kennedyae
- B - P. Cout. N - - Arabis sadina (Samp.)
- B - Boiss N - - Arabis scopoliana
- B P Bonnet N - - Biscutella neustriaca
- B - (Samp.) Rothm. N - - Biscutella vincentina
- B - (Pers.) Desvaux N - - Boleum asperum
- B - Poldini N - - Brassica glabrescens
- B - Post N - - Brassica hilarionis
- B - Moris N - - Brassica insularis
- B P Guss. N - - Brassica macrocarpa
S B - N - - Braya linearis Rouy fjällkrassing
- B P E.Fröhlich N - - Cochlearia polonica
- B P Borbas N - - Cochlearia tatrae
- B P Rouy N - - Coincya rupestris
- B P Pau N - - Coronopus navasii
- B - Sebeok N - - Crambe tataria
- B P ex Christ N - M Crambe arborea Webb
- B - ex Christ N - M Crambe laevigata DC.
- B P Petters ex Bramwell & Sund. N - M Crambe sventenii R.
- B - (Paul) Gomez-Campo N - - Diplotaxis ibicensis
- B P Maire N - - Diplotaxis siettiana
- B - (P. Cout.) Rothm. N - - Diplotaxis vicentina
S B - Ekman N - - Draba cacuminum Elis blockhavsdraba
- B - N - - Draba cinerea Adams
- B - (Pirona) Vis. N - - Erucastrum palustre
- B P (Zapal.) Pawl. N - - Erysimum pieninicum
- B P Runemark N - - Iberis arbuscula
- B - Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva N - - Iberis procumbens
- B P (Desf.) Reichenb. N - - Jonopsidium acaule
- B - (Caruel) Ball ex Arcang. N - - Jonopsidium savianum
- - - (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco - F - Malcolmia lacera
- - - pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (RivasMartinez) Greuter & Burdet - F - Murbeckellia
- - - Rothm. N - - Murbeckiella sousae
- B P schizogynoides Svent. N - M Parolinia
- B - erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva] N - - Rhynchosinapis
- B - rupestre (Ait.) Lowe N - M Sinapidendron
- B - cavanillesianum Valdes & Castroviejo N - - Sisymbrium
S B - supinum L. N - - Sisymbrium kalkkrassing
- B - Campanulaceae N - - Thlaspi jankae A.Kern.
- B - (L.) Ledeb. N - - Adenophora lilifolia kragklocka
- B - (Boiss.) Bornm. N - - Asyneuma giganteum
- B P (H. C. Watson) Feer N - M Azorina vidalii
- B P Hruby N - - Campanula bohemica
- B P Kovanda N - - Campanula gelida
- - - morettiana Reichenb. N - - Campanula
- B P De Not. N - - Campanula sabatia
- B P (Kit.) Hendrych N - - Campanula serrata
- B - Wulfen N - - Campanula zoysii
- B - (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva N - - Jasione crispa
- B - A. DC. N - - Jasione lusitanica
- B - (L. f.) DC. N - M Musschia aurea
- B P Lowe N - M Musschia wollastonii
- - - (L.) Schur. Caprifoliaceae N - - Physoplexis comosa
- B P Link Caryophyllaceae N - M Sambucus palmensis
- B - ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl N - - Arenaria ciliata L.
S B - Wahlenberg N - - Arenaria humifusa grusnarv
- B P Boiss. & Reuter N - - Arenaria nevadensis
- B - Chater & Halliday N - - Arenaria provincialis
- B P alsinifolium Tausch N - - Cerastium
- B - G.Back & Szysz. N - - Cerastium dinaricum
S B - L. subsp. arenarius N - - Dianthus arenarius sandnejlika
- B P subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz N - - Dianthus arenarius
- B - Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter N - - Dianthus cintranus
- B P Kit. N - - Dianthus diutinus
- B P lumnitzeri Wiesb. N - - Dianthus
- B - (Samp.) Samp. N - - Dianthus marizii
- B P Kovanda N - - Dianthus moravicus
- B P Waldst. et Kit N - - Dianthus nitidus
- B - subsp. regisstephani (Rapcs.) Baksay N - - Dianthus plumarius
- B - Biv. N - - Dianthus rupicola
- B P papillosa P. Porta N - - Gypsophila
- B - Chaudhri N - - Herniaria algarvica
- B P Lapeyr. subsp. litardierei Gamis N - - Herniaria latifolia
- B - (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri N - - Herniaria lusitanica
- B - Link N - - Herniaria maritima
- B P Dvorakova N - - Minuartia smejkalii
- - - Pau N - - Moehringia fontqueri
S B - lateriflora (L.) Fenzl. N - - Moehringia ryssnarv
- B - tommasinii Marches. N - - Moehringia
- B - (Wulfen) Fenzl. N - - Moehringia villosa
- B - grandiflora Rothm. N - - Petrocoptis
- B - montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. N - - Petrocoptis
- B - pseudoviscosa Fernandez Casas N - - Petrocoptis
S B - Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters N - - Silene furcata polarblära
- B P Brullo & Signorello N - - Silene hicesiae
- B - Rouy ex Willk. N - - Silene hifacensis
- B P Heldr. ex Boiss. N - - Silene holzmanii
- B - (Brot.) Otth. N - - Silene longicilia
- B - N - - Silene mariana Pau
- B P Boiss. N - - Silene orphanidis
- B P Pinto da Silva N - - Silene rothmaleri
- B P Pourret ex Loisel. N - - Silene velutina
- B - azorica (Kindb.) Lebel N - M Spergularia
Celastraceae
- B - (R. Br.) Mabb. N - M Maytenus umbellata
Chenopodiaceae
- B P saxicola (Guss.) A.J.Scott N - - Bassia (Kochia)
- B - N - M Beta patula Ait.
- B P lanfrancoi Brullo et Pavone N - - Cremnophyton
- B P Pignatti & Lausi N - - Salicornia veneta
Cistaceae
- B - chinamadensis Banares & Romero N - M Cistus
- B - Ingram N - - Cistus palhinhae
- B - verticillatum (Brot.) Sennen N - - Halimium
- B - alypoides Losa & Rivas Goday N - - Helianthemum
- B P bystropogophyllum Svent. N - M Helianthemum
- B - caput-felis Boiss. N - - Helianthemum
- B P (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira N - - Tuberaria major
Convolvulaceae
- B P argyrothamnus Greuter N - - Convolvolus
- B P caput-medusae Lowe N - M Convolvolus
- B P fernandesii Pinto da Silva & Teles N - - Convolvolus
- B P lopez-socasii Svent. N - M Convolvolus
- B P A. Dietr. N - M Convolvolus massinii
Crassulaceae
- B - Praeger N - M Aeonium gomeraense
- B - Bolle N - M Aeonium saundersii
- B - (Lowe) Praeg. N - M Aichryson dumosum
- B - wildpretii Banares & Scholz N - M Monanthes
- B - Raymond-Hamet N - M Sedum brissemoretii
Cyperaceae
S B - Drejer N - - Carex holostoma kolstarr
- B - Raymond N - M Carex malato-belizii
- B P Guss. N - - Carex panormitana
- B - carniolica Koch N - - Eleocharis
Dioscoreaceae
- B P (Gaussen) Heslot N - - Bordera chouardii
Dipsacaceae
- B - Roemer & J. A. Schultes N - M Scabiosa nitens
Droseraceae
- B - vesiculosa L. N - - Aldrovanda
Elatinaceae
- B - (Sommier) Brullo et al N - - Elatine gussonei
Ericaceae
- B - subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb N - M Erica scoparia L.
- B - Sweet N - - Rhododendron luteum
Euphorbiaceae
- B P Burchard N - M Euphorbia handiensis
- B - Svent. N - M Euphorbia lambii
- B P margalidiana Kuhbier & Lewejohann N - - Euphorbia
- - - Boiss. & Reuter N - - Euphorbia nevadensis
- B - H. C. Watson N - M Euphorbia stygiana
- B - Boiss. N - - Euphorbia transtagana
Fabaceae / Leguminosae
- B P Brouss. ex Willd. N - M Anagyris latifolia
- B - Cardona, Contandr. & E. Sierra N - - Anthyllis hystrix
- B - Lowe N - M Anthyllis lemanniana
- - - Cullen & Pinto da Silva - F - Anthyllis lusitanica
- B P algarbiensis Coss. ex Bunge N - - Astragalus
- B P Anzalone N - - Astragalus aquilanus
- B - centralpinus BraunBlanquet N - - Astragalus
- B P macrocarpus DC. subsp. lefkarensis N - - Astragalus
- B P Moris N - - Astragalus maritimus
- B - tremolsianus Pau N - - Astragalus
- B P Moris N - - Astragalus verrucosus
- B P Guss. ex Lindl. N - - Cytisus aeolicus
- - - pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco - F - Dorycnium
- B P Webb & Berthel N - M Dorycnium spectabile
- B - Font Quer N - - Genista dorycnifolia
- B - (Fleischm. ex Koch) Baldacci N - - Genista holopetala
- B P Ball N - M Lotus azoricus P. W.
- B - D. Bramwell & D.H. Davis N - M Lotus callis-viridis
- B P (E. Chueca) D. Bramwell & al. N - M Lotus kunkelii
- B - (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco N - - Meliotus segetalis
- B P Lange N - - Ononis hackelii
- B P Webb & Berthel N - M Teline rosmarinifolia
- B P Arco & Acebes. N - M Teline salsoloides
- B - All. N - - Trifolium saxatile
- - - ex Webb. - F - Uvex densus Welw.
- B P J.D. Rodriguez N - - Vicia bifoliolata
- B - H. C. Watson N - M Vicia dennesiana
Gentianaceae
- B P Esteve N - - Centaurium rigualii
- B P Lainz N - - Centaurium somedanum
- B - R. de Vilm. & Chopinet N - - Gentiana ligustica
- - - - F - Gentiana lutea L.
- B - (Pugsley) E.F. Warburg N - - Gentianella anglica
- B P Skalicky N - - Gentianella bohemica
Geraniaceae
- B P Boiss. & Reuter N - - Erodium astragaloides
- B - Fernandez-Gonzalez & Izco N - - Erodium paularense
- B P Boiss. N - - Erodium rupicola
- B P P. F. Yeo N - M Geranium maderense
Gesneriaceae
- - - (Boiss.) Boiss. N - - Jankaea heldreichii
- - - Pancic N - - Ramonda serbica
Globulariaceae
- B P D. Bramwell & Kunkel N - M Globularia ascanii
- B P sarcophylla Svent. N - M Globularia
- B P Orph. ex Boiss. N - - Globularia stygia
Gramineae
- B - maderensis (Haeck. & Born.) Buschm. N - M Deschampsia
- B - (Menezes) Menezes N - M Phalaris maderensis
Grossulariaceae
- B P Martelli N - - Ribes sardoum
Hippuridaceae
S B - L. Fil. N - - Hippuris tetraphylla ishavshästsvans
Hypericaceae
- B P (Greuter) N.K.B. Robson N - - Hypericum aciferum
Iridaceae
- B - Boiss. et Kotschy N - - Crocus cyprius
- - - Parl. N - - Crocus etruscus
- B - hartmannianus Holmboe N - - Crocus
- B - Gaud. N - - Gladiolus palustris kärrsabellilja
- B - subsp. hungarica Hegi N - - Iris aphylla L.
- - - Henriq. N - - Iris boissieri
- B - subsp. arenaria (Waldst. et Kit) A. et D.Löve N - - Iris humilis Georgi.
- - - Ker-Gawler - F - Iris lusitanica
- - - Colasante N - - Iris marisca Ricci &
Juncaceae
- B - N - - Juncus valvatus Link
S B - N - - Luzula arctica Blytt snöfryle
Lamiaceae / Labiatae
- B - austriacum L. N - - Dracocephalum
- B P P. H. Davis N - - Micromeria taygetea
- B - (Boiss.) Heldr. ex Halacsy N - - Nepeta dirphya
- B P P. H. Davis N - - Nepeta sphaciotica
- B - N - - Origanum dictamnus L.
- B - brevibracteata Turril N - - Phlomis
- B - N - - Phlomis cypria Post
- B - N - - Salvia veneris Hedge
- - - Huber-Morath & Maire N - - Rosmarinus tomentosus
- B - N - - Sideritis cypria Post
- B P Svent. N - M Sideritis cystosiphon
- B P (Webb ex de Noe) Bolle N - M Sideritis discolor
- B - glauca (Cav.) Malagarriga N - - Sideritis incana subsp.
- B - Bolle N - M Sideritis infernalis
- B - javalambrensis Pau N - - Sideritis
- B - Bolle N - M Sideritis marmorea
- B - Cav. ex Lag. N - - Sideritis serrata
- B - abutiloides L'Hér. N - M Teucrium
- B - L'Hér. N - M Teucrium betonicum
- - - Sandwith N - - Teucrium charidemi
- B - lepicephalum Pau N - - Teucrium
- - - Schreber subsp. salviastrum Schreber - F - Teucrium salviastrum
- B - Losa & Rivas Goday N - - Teucrium turredanum
- B P Hoffmans. & Link N - - Thymus camphoratus
- - - Hoffmans. & Link N - - Thymus capitellatus
- B - Boiss. N - - Thymus carnosus
- B P G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.) N - - Thymus lotocephalus
- - - subsp. villosus L. N - - Thymus villosus L.
Lentibulariaceae
- B P crystalline Sm. N - - Pinguicula
- B - nevadensis (Lindb.) Casper N - - Pinguicula
Liliaceae
- B - Quer N - - Allium grosii Font
- - - europeum (Lange) K. Richter N - - Androcymbium
- B P psammophilum Svent. N - M Androcymbium
- B P rechingeri Greuter N - - Androcymbium
- B P rainhae P. Silva N - - Asphodelus bento-
- - - Freyn N - - Bellavalia hackelli
- B P Meikle in Kew Bull. N - - Chionodoxa lochiae
- B - Waldst. et Kit. N - - Colchicum arenarium
- - - Baker N - - Colchicum corsicum
- - - cousturieri Greuter N - - Colchicum
- - - Rix N - - Fritillaria conica
- - - drenovskiii Dogen & Stoy N - - Fritillaria
- - - gussichiae (Degen & Doerfler) Rix N - - Fritillaria
- - - Ker-Gawl. N - - Fritillaria obliqua
- - - rhodocanakis Orph. ex Baker N - - Fritillaria
- B - vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm. N - - Hyacinthoides
- - - - F - Lilium rubrum Lmk
- B P (Parl.) Tod. N - - Muscari gussonei
- B - Breist. N - - Scilla litardierei
- B P Meikle N - - Scilla morrisii
- B - N - - Tulipa cypria Stapf
- - - reverchonii Degen & Herv.-Bass N - - Ornithogalum
- - - - F - Ruscus aculeatus L.
- - - N - - Scilla beirana Samp.
- B - Menezes N - M Scilla maderensis
- - - N - - Scilla odorata Link
- B - Costa N - M Semele maderensis
Linaceae
- B P Borbas N - - Linum dolomiticum
- B P (Linum maritimum muelleri) N - - Linum muelleri Moris
Loranthaceae
- B - azoricum Wiens & Hawksw. N - M Arceuthobium
Lythraceae
- B P Lag. N - - Lythrum flexuosum
Malvaceae
- B - pentacarpos (L.) Ledeb. N - - Kosteletzkya
Myriaceae
- B P martinezii Santos. N - M Myrica rivas-
Najadaceae
S B - (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt N - - Najas flexilis sjönajas
- B - (A. Braun) Magnus N - - Najas tenuissima
Oleaceae
- B - azoricum L. N - M Jasminum
- B - (Tutin) Knobl. N - M Picconia azorica
Orchidaceae
- B - Sommier et Caruana Gatto N - - Anacamptis urvilleana
S B - N - - Calypso bulbosa L. norna
- B P cucullata Boiss. & Heldr. N - - Cephalanthera
S B - calceolus L. N - - Cypripedium guckusko
- B - macrophylla Lowe N - M Goodyera
S B - Teppner & Klein N - - Gymnigritella runei brudkulla
- B - adriaticum Baumann N - - Himantoglossum
- B - caprinum (Bieb.) V.Koch N - - Himantoglossum
S B - (L.) Rich. N - - Liparis loeselii gulyxne
- - - Fleischm. N - - Ophrys argolica
- B P H.Fleischm. et Soo N - - Ophrys kotschyi
- B P N - - Ophrys lunulata Parl.
- B - (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren N - - Ophrys melitensis
- - - Simsmerh. N - - Orchis scopulorum
S B - (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten N - - Platanthera obtusata lappfela
- - - aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard N - - Spiranthes
Orobanchaceae
- B - Salzmann ex Reuter in DC. N - - Orobanche densiflora
Paeoniaceae
- B - (Willk.) Willk. N - - Paeonia cambessedesii
- B - Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis N - - Paeonia clusii F.C.
- B - L. subsp. banatica (Rachel) Soo N - - Paeonia officinalis
- B - Tzanoudakis N - - Paeonia parnassica
Papaveraceae
S B - Lidén nunneört N - - Corydalis gotlandica gotländsk
S B - (Nordh.) Nordh. N - - Papaver laestadianum pältsavallmo
S B - Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. N - - Papaver radicatum lappvallmo
Pittosporaceae
- B P coriaceum Dryand. ex Ait. N - M Pittosporum
Plantaginaceae
- B - algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio) N - - Plantago
- B - almogravensis Franco N - - Plantago
- B - belizii Lawalree N - M Plantago malato-
Plumbaginaceae
- B - Daveau N - - Armeria berlengensis
- B P Martini & Pold N - - Armeria helodes
- B - Girard N - - Armeria neglecta
- B - (Murray) Mansfeld N - - Armeria pseudarmeria
- B P Daveau N - - Armeria rouyana
- - - (Bernis) Nieto Feliner - F - Armeria sampaio
- B - (Duby) Godron N - - Armeria soleirolii
- B - ex Boiss. & Reuter N - - Armeria velutina Welw.
- B P (Brouss.) Kuntze N - M Limonium arborescens
- B - Svent. N - M Limonium dendroides
- B - (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco N - - Limonium dodartii
- B P (Beg. & Landi) Arrig. & Diana N - - Limonium insulare
- B - (Hoffmans. & Link) Franco N - - Limonium lanceolatum
- B - Erben N - - Limonium multiflorum
- B P Arrig. & Diana N - - Limonium pseudolaetum
- B P (Svent.) Kunkel & Sunding N - M Limonium spectabile
- B P strictissimum (Salzmann) Arrig. N - - Limonium
- B P Santos & Fernandez Galvan N - M Limonium sventenii
Poaceae / Gramineae
- B - latifolia (R. Br.) Griseb. N - - Arctagrostis
S B - (Trin.) N. J. Anderson N - - Arctophila fulva hänggräs
- B - (Henriq.) Holub N - - Avenula hackelii
- B - Desf. ex DC. N - - Bomus grossus
S B - chalybaea (Laest.) Fries N - - Calamagrostis skogsrör
S B - (Trev.) Griseb. N - - Cinna latifolia sötgräs
- B - subtilis (Tratt.) Seidl N - - Coleanthus
- B - (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. N - - Festuca brigantina
- B - Franco & R. Afonso N - - Festuca duriotagana
- B - Boiss. N - - Festuca elegans
- B - Hack. N - - Festuca henriquesii
- B - summilusitanica Franco & R. Afonso N - - Festuca
- B - Stace & Tutin N - - Gaudinia hispanica
- B - Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva N - - Holcus setiglumis
- B - tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo N - - Micropyropsis
- B P et Graebner) Fritsch N - - Poa riphaea (Ascher
- B - pallens (Link) J. Holub N - - Pseudarrhenatherum
- B - phryganodes (Trin.) Scribner + Merr N - - Puccinellia
- B - (Pau) Paunero N - - Puccinellia pungens
- B P Martinovsky N - - Stipa austroitalica
- B P Martinovsky & H. Scholz N - - Stipa bavarica
- B P Martinovsky N - - Stipa styriaca
- B P N - - Stipa veneta Moraldo
- B P Wilensky N - - Stipa zalesskii
S B - (Hartman) Neuman N - - Trisetum subalpestre venhavre
Polygonaceae
S B - (H. Lindb.) Kitag. N - - Persicaria foliosa ävjepilört
- B - Coode & Cullen N - - Polygonum praelongum
- B - fil. N - M Rumex azoricus Rech.
- B - Gall N - - Rumex rupestris Le
Primulaceae
- - - DC. N - - Androsace cylindrica
- B - Levier N - - Androsace mathildae
- B - Lam. N - - Androsace pyrenaica
- B P Widmer N - - Primula apennina
- B - Jacq. N - - Primula carniolica
S B - Georgi N - - Primula nutans strandviva
- - - Moretti N - - Primula glaucescens
- B - Petagna N - - Primula palinuri
S B - Bruun N - - Primula scandinavica fjällviva
- - - Tratt. N - - Primula spectabilis
- B - Darracq. N - - Soldanella villosa
Ranunculaceae
- B P Gayer (Aconitum na pellus subsp. corsicum) N - - Aconitum corsicum
- B - (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky N - - Aconitum Firmum
- B - Ten. N - - Adonis distorta
- - - N - - Aquilegia alpina L.
- B - bertolonii Schott N - - Aquilegia
- B - Schott N - - Aquilegia kitaibelii
- B P D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano N - - Aquilegia pyrenaica
- B P Davis N - - Consolida samia P.H.
- B P B.L.Burtt N - - Delphinium caseyi
- B - Wenderoth N - - Pulsatilla grandis
S B - (L.) Miller N - - Pulsatilla patens nipsippa
- B P pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo N - - Pulsatilla
- B P G.Reuss N - - Pulsatilla slavica
- B P subslavica Futak ex Goliasova N - - Pulsatilla
S B - Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle N - - Pulsatilla vulgaris gotlandssippa
- B - kykkoensis Meikle N - - Ranunculus
S B - lapponicus L. N - - Ranunculus lappranunkel
- B P Mares N - - Ranunculus weyleri
Resedaceae
- B P Forssk. N - - Reseda decursiva
Rhamnaceae
- B - Tutin N - M Frangula azorica
Rosaceae
- B - Ledebour N - - Agrimonia pilosa
- B P brachystachya Svent. N - M Bencomia
- B - sphaerocarpa Svent. N - M Bencomia
- B P coriacea Lindl. N - M Chamaemeles
- B - pulidoi Svent. N - M Dendriopoterium
- B - maderensis (Born.) Svent. N - M Marcetella
- B - delphinensis Gren. & Godron N - - Potentilla
- B - L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco N - M Prunus lusitanica
- B P Terpo N - - Pyrus magyarica
- - - Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout. - F - Rubus genevieri
- B - (Lowe) Dode N - M Sorbus maderensis
S B - Liljefors N - - Sorbus teodori avarönn
Rubiaceae
- B - Ehrend. N - - Galium cracoviense
- B P Guss. N - - Galium litorale
- B P Tausch N - - Galium sudeticum
- B P viridiflorum Boiss. & Reuter Salicaceae N - - Galium
- B - Brot. subsp. australis Franco N - - Salix salviflora
Santalaceae
- B - subsucculenta Kammer N - M Kunkeliella
- B - Hayne N - - Thesium ebracteatum
Sapotaceae
- - - marmulano Banks ex Lowe N - - Sideroxylon
Saxifragaceae
- B - (Beguinot) D.A. Webb N - - Saxifraga berica
- - - Kuzinsky ex Willk. N - - Saxifraga cintrana
- B - Moretti N - - Saxifraga florulenta
S B - N - - Saxifraga hirculus L. myrbräcka
S B - Knaben N - - Saxifraga osloënsis hällebräcka
- - - portosanctana Boiss. N - - Saxifraga
- - - presolanensis Engl. N - - Saxifraga
- B - tombeanensis Boiss. ex Engl. N - - Saxifraga
- - - DC. N - - Saxifraga valdensis
- - - Luizet N - - Saxifraga vayredana
Scrophulariaceae
- - - longipedicelatu R. Fernandes - F - Anarrhinum
- B - charidemi Lange N - - Anthirrhinum
- - - lopesianum Rothm. N - - Anthirrhinum
- B - serpyllifolium (Lange) Lange subsp. Lusitanicum R. Fernandes N - - Chaenorrhinum
- B P H. C. Watson N - M Euphrasia azorica
- B P genargentea (Feoli) Diana N - - Euphrasia
- B - grandiflora Hochst. in Seub. N - M Euphrasia
- B - marchesettii Wettst. ex Marches. N - - Euphrasia
- - - Samp. - F - Euphrasia mendonçae
- B P Svent. & O'Shanahan N - M Isoplexis chalcantha
- B - (Webb & Berthel.) Masferrer N - M Isoplexis isabelliana
- B - Chav. N - - Linaria algarviana
- B - Valdés N - - Linaria coutinhoi
- B - Schweigger N - - Linaria loeselii dynsporre
- B P Rouy N - - Linaria ficalhoana
- B - (Poiret) Desf. N - - Linaria flava
- B P Turrill N - - Linaria hellenica
- B - pseudolaxiflora Lojacono N - - Linaria
- B P Cout. N - - Linaria ricardoi
- B P B. Valdes & Cabezudo N - - Linaria tursica
- B - Lona N - - Linaria tonzigii
- - - (Krocker) Philcox N - - Lindernia procumbens
- B - granatensis Boiss. N - - Odontites
- B - (Lowe) Benth. N - M Odontites holliana
- B P Willd. N - - Pedicularis sudetica
- B - (Ronninger & Saarsoo) Vassilcz N - - Rhinanthus oesilensis
- - - Hoffmanns & Link - F - Scrophularia berminii
- - - grandiflora DC. subsp. grandiflora DC. - F - Scrophularia
- - - Brot. - F - Scrophularia sublyrata
- B - N - M Sibthorpia peregrina L.
- B - N - - Tozzia carpathica Wol.
- B - Samp. N - - Verbascum litigiosum
- B - Hoffmanns. & Link N - - Veronica micrantha
- B P Gustavsson N - - Veronica oetaea L.-A.
Solanaceae
- B P N - - Atropa baetica Willk.
- - - officinarum L. N - - Mandragora
- B P N - M Solanum lidii Sunding
Thymelaeaceae
- B P Celak N - - Daphne arbuscula dvärgtibast
- B - Leybold N - - Daphne petraea
- B P Texidor N - - Daphne rodriguezii
- - - P. Cout. N - - Thymelaea broterana
Ulmaceae
- B - (Lam.) Boiss. N - - Zelkova abelicea
Valerianaceae
- B - trinervis (Viv.) Beguinot N - - Centranthus
Violaceae
- - - Becker N - - Viola athois W.
- - - Gandoger N - - Viola cazorlensis
- - - Boiss. N - - Viola delphinantha
- B P N - - Viola hispida Lam.
- B - Mares & Vigineix N - - Viola jaubertiana
- B - Lowe N - M Viola paradoxa
S B - Schmidt subsp. relicta Jalas N - - Viola rupestris F.W. lappviol
Förordning (2006:1017).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Artskyddsförordning (1998:179)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 1-6, 11-13 och 25-42 §§ den 1 juli 1998 och i övrigt den 1 januari 1999.
  2. Genom denna förordning upphävs den 1 juli 1998 förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter.
  3. Föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.
  4. Tillstånd och intyg som utfärdats enligt förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter eller förordningen (1975:542) om tillämpningen av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter gäller till dess den giltighetstid som är angiven i handlingen har gått ut.
  5. Ett tillstånd till prepareringsverksamhet som meddelats med stöd av 43 § jaktförordningen (1987:905) gäller till giltighetstidens utgång men längst till och med den 31 december 1999 som tillstånd enligt 15 §.
  CELEX-nr
  397L0939
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1998:482) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:906) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
upph. 27, 28, 35, 36 §§, bil. 2; ändr. 1, 6, 12, 16, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40 §§; nya 43, 44 §§, rubr. närmast före 43, 44 §§
CELEX-nr
397L0939
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1275) om ändring i förordningen (1998:906) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
ändr. 31 § i 1998:906

Förordning (1998:1305) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 17, 18 §§, bil.; nya 1 a, 14 a §§, rubr. närmast före 1 a, 14 a §§; omtryck
CELEX-nr
397L0939
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:155) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
ändr. 15, 17 §§
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (1999:550) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
ändr. 5, 29, 33 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1190) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
ändr. 1 a §
CELEX-nr
397L0062
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1317) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
ändr. 6, 29 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:447) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
ändr. 1, 1 a, 3, 7, 9, 12, 15, 17 §§, bil.; nya 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 12 a, 33 a §§, rubr. närmast före 1 f §
CELEX-nr
32000R2724
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:241) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.
 2. En djurpark som har öppnats för allmänheten före den 1 juni 2002 och som har tillstånd enligt 18 § i dess äldre lydelse får bedrivas till den 1 april 2003 utan tillstånd enligt 18 § i dess nya lydelse.
Omfattning
ändr. 1, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 31, 37, 38, 41 §§, rubr. närmast före 12, 15, 24 §§; nya 18 a, 18 b, 18 c, 19 a, 20 a, 20 b, 23 a, 25 a, 27 §§, rubr. närmast före 18, 19, 21 §§
CELEX-nr
32001R1808
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2003:434) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
ändr. 12 §, rubr. närmast före 12 §; nya 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11 a §
CELEX-nr
31998L0034
Ikraftträder
2003-08-01

Förordning (2005:1150) om ändring artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
ändr. 1 d §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1017) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Omfattning
upph. 40 §; ändr. 1 §, bil.
CELEX-nr
32003R1882
Ikraftträder
2006-09-01

Ändring, SFS 2007:845

Omfattning
upph.