Inaktuell version

Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:562 i lydelse enligt SFS 2015:978
Ikraft
1998-07-01
Upphäver
Förordning (1993:735) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade
Förordning (1989:226) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare
Förordning (1994:1545) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
Förordning (1989:228) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård
Förordning (1991:1396) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § lagen (1991:1047) om sjuklön
Förordning (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
Förordning (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
Brev (1962:403) till riksförsäkringsverket med bemyndigande att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen om allmän försäkring, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmän bestämmelse

1 §  Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Försäkringskassan som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning. Förordning (2004:902).

Normgivningsbemyndiganden

2 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter

 1. om skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till ersättning enligt 8–13 eller 23–37 kap.socialförsäkringsbalken att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av balken,
 2. om att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling,
 3. om särskild ersättning enligt 33 kap. 25 § socialförsäkringsbalken som kan utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de aktiviteter som han eller hon deltar i,
 4. om avstämningsmöte enligt 110 kap. 14 § 4 socialförsäkringsbalken samt ersättning för kostnader som den enskilde eller en läkare har med anledning av ett sådant möte,
 5. om särskilt läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 socialförsäkringsbalken, och
 6. om i vilken utsträckning en enskild inom Försäkringskassans verksamhetsområde får använda självbetjäningstjänster enligt 111 kap. 4 § socialförsäkringsbalken samt om användningen av elektroniska signaturer, certifikat och andra metoder för identifiering enligt 5 och 6 §§ samma kapitel. Förordning (2010:1702).

Verkställighetsföreskrifter

3 §  Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av

 1. socialförsäkringsbalken när det gäller socialförsäkringsskyddet, graviditetspenning, föräldrapenningsförmåner, adoptionsbidrag, vårdbidrag, sjukpenning, rehabilitering, rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, smittbärarersättning, närståendepenning, handikappersättning och boendetillägg,
 2. socialförsäkringsbalken när det gäller ansökan om bostadstillägg till sjukersättning eller aktivitetsersättning,
 3. bestämmelserna i 110 kap. 14 § 1 och 2 socialförsäkringsbalken om förfrågningar och besök,
 4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hivsmittade, och
 5. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning enligt 20 § lagen om sjuklön.

[S2]Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om socialförsäkringsskyddet ska myndigheten inhämta ett yttrande från Pensionsmyndigheten, om föreskrifterna gäller frågor som rör även den myndighetens verksamhet.

[S3]Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om bidrag vid adoption av utländska barn, ska myndigheten inhämta ett yttrande från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Förordning (2015:978).

4 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till

Övriga bemyndiganden

5 §  Försäkringskassan får genomföra försäkringsmedicinska utredningar och utredningar om arbetslivsinriktad rehabilitering samt bedriva därmed sammanhängande forskning. Förordning (2004:902).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1515) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1051) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För tid till och med utgången av år 2002 skall 3 § 1 i dess tidigare lydelse fortfarande gälla utom när det gäller 9 kap.
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:132) om ändring i förordningen (1998:562) om vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:781) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:88) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2003:430) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:116) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:902) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:1131) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:874) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2009:1186) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1702) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1524) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:267) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2015:978) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:584) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:1617) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1634) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Omfattning
upph. 5 §; rubr. närmast före 5 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01