Inaktuell version

Körkortsförordning (1998:980)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-07-02
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2005:1019
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-08
Övrigt
Rättelseblad 2001:666 och 2004:1084 har iakttagits.

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter i de avseenden som anges i körkortslagen (1998:488) och föreskrifter om undantag från lagen. Förordning (2001:666).

[K1]2 §  Vägverket är central körkortsmyndighet.

[S2]Länsstyrelserna är regionala körkortsmyndigheter. Förordning (2001:666).

[K1]3 §  I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från körkortslagen (1998:488) och denna förordning.

4 § har upphävts genom förordning (2001:666).

[K1]5 §  De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i körkortslagen (1998:488), lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2001:666).

2 kap. Förarbehörighet

[K2]1 §  På körkortet skall ordet "körkort" på Europeiska gemenskapens övriga språk vara tryckta i rosa och utgöra kortets bakgrund.

[S2]Inskränkningar i behörigheten och villkor för att få köra fordon samt gällande prövotid skall anges i form av sifferkoder på körkortet.

[K2]2 §  Ett traktorkort skall innehålla uppgifter om innehavarens fullständiga namn och personnummer eller samordningsnummer samt meddelade villkor, som har betydelse för rätten att köra traktorkortspliktigt fordon. Förordning (1999:992).

[K2]3 §  Ett särskilt förarbevis enligt 2 kap. 13 § körkortslagen (1998:488) skall vara utfärdat enligt formulär som Vägverket fastställer. Vägverket bestämmer också vilka som får utfärda beviset och vilka krav som skall ställas på innehavaren. Förordning (2001:538).

[K2]4 §  Bevis om körkort enligt 2 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) ges av Vägverket på en särskild blankett.

3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort och traktorkort

Körkortstillstånd, förhandsbesked och förlängning av körkortsbehörighets giltighet

[K3]1 §  En ansökan om körkortstillstånd skall göras skriftligen på en särskild blankett. Till ansökningen skall det fogas en hälsodeklaration, som skall vara undertecknad av sökanden på heder och samvete, och ett intyg om synprövning. Om ansökningen avser körkortstillstånd med behörigheten C eller D skall i stället ett läkarintyg enligt fastställd blankett fogas till ansökningen. Intygen skall vara utfärdade och hälsodeklarationen avgiven inom två månader före ansökningen.

[S2]Om sökanden under de senaste fem åren före ansökningen har fällts till ansvar för grovt rattfylleri, skall det till ansökningen fogas ett särskilt läkarutlåtande som styrker att sökanden i nykterhetshänseende uppfyller kraven i 3 kap. 2 § körkortslagen (1998:488). Ett sådant utlåtande skall vara utfärdat inom två månader före ansökningen.

[S3]Ett körkortstillstånd gäller för samtliga behörigheter för vilka de medicinska kraven för sökt behörighet är uppfyllda. Detta gäller dock inte om körkortets giltighet begränsats enligt 3 kap. 10 § körkortslagen. Förordning (2003:522).

[K3]2 §  En ansökan om körkortstillstånd eller om förhandsbesked får ges in tidigast sex månader, och slutligt prövas tidigast två månader, före det att giltighetstiden för beslut om återkallelse eller spärrtid löper ut.

[K3]3 §  Ett körkortstillstånd gäller i fyra år.

[S2]När ett körkortstillstånd meddelats skall Vägverket utfärda ett bevis om tillståndet. I beviset skall anges

 1. de behörigheter som tillståndet gäller för,
 2. de villkor som meddelats för körkortstillståndet eller körkortet,
 3. upplysning om tillståndets giltighetstid, och
 4. att tillståndet kan återkallas i de fall som avses i 5 kap.körkortslagen (1998:488).

[K3]4 §  Om sökanden begär ett förhandsbesked enligt 3 kap. 8 § körkortslagen (1998:488) och prövningen skall avse sökandens personliga förhållanden, behöver inte några handlingar enligt 1 § om sökandens medicinska förhållanden fogas till ansökningen.

[S2]Av ett beslut om förhandsbesked skall framgå att det avser endast prövade förhållanden.

[K3]5 §  Om den som söker körkortstillstånd eller förhandsbesked inte följer ett föreläggande att inom viss tid ge in ett läkarintyg, skall ansökningen avvisas. Föreläggandet skall innehålla en upplysning om detta.

[K3]6 §  Vid en ansökan om förlängd giltighet av behörigheten C, CE, D eller DE enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) gäller vad som sägs om läkarintyg i 1 § första stycket. En sådan ansökan får göras tidigast ett år innan behörigheten upphör att gälla.

[S2]Länsstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in ett läkarintyg. Om föreläggandet inte följs skall ansökningen avvisas. Föreläggandet skall innehålla upplysning om detta. Förordning (2004:1084).

Utredning och villkor för körkort m.m.

[K3]7 §  Länsstyrelsen behöver inte utreda sökandens personliga förhållanden, om sökanden har körkort eller traktorkort och ansökan avser körkortstillstånd för annan behörighet än D eller DE.

[S2]Om länsstyrelsen vid prövning av en ansökan om körkortstillstånd finner att sökanden inte förekommer i de register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister och att uppgift om omhändertagande enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. inte förekommer i vägtrafikregistret, behöver någon ytterligare utredning om sökandens personliga förhållanden inte göras. Förordning (2001:666).

[K3]8 §  Länsstyrelsen får vid handläggning av ansökan om körkortstillstånd eller förhandsbesked begära in yttrande av polismyndighet, Kriminalvården, socialnämnd eller annan myndighet som bedöms kunna lämna upplysningar av betydelse för ärendet. Ett sådant yttrande skall innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma sökandens lämplighet som innehavare av körkort eller traktorkort. Förordning (2005:1019).

[K3]9 §  Genom villkor enligt 3 kap. 10 § körkortslagen (1998:488) får den behörighet som följer av ett körkortstillstånd eller körkort begränsas till

 1. att avse fordon med viss utrustning eller ett visst fordon som funnits lämpligt för sökanden,
 2. körning endast om personliga hjälpmedel används, exempelvis glasögon, hörapparat eller protes,
 3. ett visst område eller en viss tid, eller
 4. annat som är nödvändigt från trafiksäkerhetssynpunkt.

Förarprov

[K3]10 §  Förarprov skall avläggas inför den som Vägverket har förordnat att förrätta förarprov.

[S2]Innan Vägverket förordnar en person som är verksam inom Försvarsmakten eller gymnasieskola, komvux eller fristående skola med motsvarande utbildning skall verket samråda med Försvarsmakten respektive Statens skolverk.

[S3]Om Vägverket finner att den som förordnats att förrätta förarprov med hänsyn till sina personliga förhållanden inte längre kan anses vara lämplig som förarprövare, får verket återkalla förordnandet. Förordning (2003:522).

[K3]11 §  Den som avlägger ett körprov inför en förarprövare hos Vägverket skall tillhandahålla ett fordon som är lämpligt för provet.

[K3]12 §  Förarprov avser sökandens

 1. kunskaper om vägtrafikens utveckling, trafiksäkerhetsfrågornas betydelse, trafikolyckornas orsaker, omfattning och karaktär samt vikten av ett ansvarsmedvetet och hänsynsfullt uppträdande i trafiken,
 2. kunskaper om gällande trafikföreskrifter, den verkan från trafiksäkerhetssynpunkt som sjukdom, uttröttning och stimulerande eller bedövande ämnen, särskilt alkoholhaltiga drycker och narkotika, medför på den mänskliga organismen,
 3. kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag som provet avser,
 4. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det slag som provet avser,
 5. sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

[S2]För körkort med behörigheten E avser provet även sökandens kunskaper om de särskilda trafiksäkerhetsriskerna när ett fordon körs med tillkopplat släpfordon.

[S3]Förarprov för traktorkort skall avse sökandens kunskaper i de avseenden som räknas upp i första stycket 1-3.

[K3]13 §  Förarprov i gymnasieskola, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning får avläggas som delprov under utbildningens gång. Kraven i 3 kap. 1 § första stycket 2-3 och andra stycketkörkortslagen (1998:488) skall då avse det slutliga godkännandet. Förordning (2003:522).

Ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort m.m.

[K3]14 §  Rätten att få ut körkort förfaller ett år efter det att bevis om körkort enligt 2 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) utfärdats.

[K3]15 §  Vägverket skall skicka underlag för ansökan om utfärdande av körkort till sökanden och om förnyelse av körkort till körkortshavaren. En sådan ansökan skall göras på en särskild blankett (grundhandling) och vara egenhändigt undertecknad. Ett välliknande fotografi skall vara fogat till ansökningen.

[S2]Utan hinder av vad som sägs i första stycket får Vägverket meddela föreskrifter om att en ansökan skall lämnas genom elektronisk överföring. Förordning (2004:1084).

[K3]16 §  Om ett körkort förstörts eller kommit bort skall innehavaren anmäla detta till Vägverket.

[S2]Till anmälningen skall om möjligt det förstörda körkortet bifogas. Om ett körkort som kommit bort senare hittas skall det genast överlämnas till länsstyrelsen.

[K3]17 §  Har ett traktorkort förstörts eller kommit bort får Vägverket efter ansökan av innehavaren utfärda en ny behörighetshandling.

[S2]Till ansökningen skall om möjligt det förstörda traktorkortet bifogas. Om ett traktorkort som kommit bort senare hittas skall det genast överlämnas till länsstyrelsen.

Förelägganden m.m.

[K3]18 §  Har en ansökan om förnyelse av körkort enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) inte getts in inom viss tid skall Vägverket förelägga körkortshavaren att inom viss tid efter det han fått del av föreläggandet ansöka om förnyelse av körkortet.

[S2]Föreläggandet skall innehålla en upplysning om att körkortet blir ogiltigt enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 körkortslagen om föreläggandet inte följs.

[K3]19 §  En uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5 körkortslagen (1998:488) skall innehålla en upplysning om att körkortet blir ogiltigt om svar inte ges in inom den angivna tiden eller om innehavaren anger att ett annat körkort än det svenska körkortet skall behållas.

[S2]Om en körkortshavare meddelat att han önskar behålla det svenska körkortet, skall den myndighet som utfärdat det utländska körkortet underrättas om detta.

[K3]20 §  Har behörigheten C, CE, D eller DE den 1 januari 1999 eller därefter blivit ogiltig på grund av att körkortshavaren inte visat att de villkor för giltighet som avses i 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) är uppfyllda skall Vägverket delge körkortshavaren upplysning om att behörigheten är ogiltig. Körkortshavaren skall också upplysas om bestämmelserna i 3 kap. 1 § tredje stycket körkortslagen. Förordning (2003:522).

4 kap. Övningskörning m.m.

Övningskörning i gymnasieskola, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning

[K4]1 §  Övningskörning med ett körkortspliktigt eller traktorkortspliktigt fordon får ske under utbildning på en nationellt fastställd kurs i gymnasieskola, komvux eller motsvarande utbildning i fristående skola om den som övningskör har körkortstillstånd. Vid sådan övningskörning gäller inte ålderskraven som anges i 4 kap. 2 § körkortslagen (1998:488). Förordning (2003:522).

[K4]2 §  Övningskörning med fordon som kräver behörigheten BE, C eller D får inte ske innan de kunskaper och färdigheter som krävs för behörigheten B har uppnåtts. Övningskörning med fordon som kräver behörigheten CE eller DE får inte ske innan de kunskaper och färdigheter som krävs för behörighet för dragfordonet har uppnåtts.

[K4]3 §  Övningskörning skall ske under uppsikt av en person som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt som

 1. fyllt 21 år,
 2. har körkort för fordon av det slag övningskörningen avser, och
 3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet.

[S2]Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort under de tre senaste åren har varit återkallat enligt vad som anges i 4 kap. 6 § andra och tredje styckena körkortslagen (1998:488).

[S3]Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare. Förordning (2004:1084).

[K4]4 §  Vid övningskörning skall den som har uppsikt över övningskörningen följa med i bilen vid den körandes sida eller ha kontakt i samma trafiksituation med den som övningskör. Vid övningskörning med motorcykel gäller 6 § andra stycket.

[S2]Ett fordon som används vid övningskörning skall vara försett med en skylt som anger detta. Förordning (2003:522).

Övningskörning i andra fall

[K4]5 §  Vid övningskörning skall det på lämpligt sätt anges att fordonet används för övningskörning.

[K4]6 §  Vid övningskörning skall den som har uppsikt över körningen följa med i bilen vid den körandes sida.

[S2]Vid övningskörning med motorcykel i gatutrafik och på landsväg skall den som har uppsikt över körningen följa med som passagerare på fordonet eller själv köra motorcykel. Sådan övningskörning får ske med endast en medföljande elev. Förordning (2003:522).

[K4]7 §  Den som i trafikskola, inom Försvarsmakten eller polisväsendet eller som godkänd handledare har uppsikt över övningskörning, anses som förare vid sådan körning. Förordning (2004:1084).

[K4]8 §  En ansökning om godkännande som handledare skall göras skriftligt på en särskild blankett. Till ansökningen skall fogas ett bevis om att sökanden genomgått introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 körkortslagen (1998:488), om det är fråga om övningskörning för förarbehörigheten B.

[S2]Ett godkännande som handledare avser övningskörning med en viss person (elev). Ansökningen får inte prövas slutligt innan elevens ansökning om körkortstillstånd har tagits upp till prövning. Om eleven inte beviljats körkortstillstånd senast ett år från dagen ansökningen om godkännande som handledare gavs in till länsstyrelsen, får ansökningen avvisas.

[S3]För personer som i sin anställning har till uppgift att vara handledare åt andra anställda med körkortstillstånd som övningskör i sin anställning hos samma arbetsgivare, får ett godkännande som handledare avse övningskörning med samtliga dessa personer. Förordning (2004:1084).

[K4]8 a §  Länsstyrelsen får förelägga den som ansöker om godkännande som handledare att inom viss tid ge in ett sådant bevis som anges i 8 § första stycket andra meningen. Om sökanden inte följer föreläggandet skall ansökningen avvisas. Föreläggandet skall innehålla upplysning om detta. Förordning (2004:1084).

[K4]9 §  När ett godkännande som handledare meddelats skall Vägverket utfärda ett bevis om godkännandet.

[S2]Beviset skall vara med vid övningskörning.

[K4]9 a §  En begäran av handledaren eller den som övningskör att länsstyrelsen skall upphäva ett godkännande som handledare enligt 4 kap. 8 § andra stycket körkortslagen (1998:488) skall vara skriftlig. Förordning (2004:1084).

Körträning

[K4]10 §  Om den som har körkort träffar avtal om att träna körning med den typ av fordon som körkortet gäller för med någon som driver trafikskola, anses den som har uppsikt över körningen som förare.

[K4]11 §  Utan hinder av 2 kap. 1 § och 2 §körkortslagen (1998:488) får körträning med körkortspliktigt eller traktorkortspliktigt fordon ske under utbildning på en nationellt fastställd kurs i gymnasieskola, komvux eller motsvarande utbildning i fristående skola om körträningen ingår som ett moment i utbildningen.

[S2]Den som har uppsikt över körträningen anses som förare. Förordning (2003:522).

[K4]12 §  Vid körträning skall det på lämpligt sätt anges att fordonet används för körträning.

5 kap. Körkortsingripande

[K5]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel gäller även körkortstillstånd och traktorkort.

[K5]2 §  Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, skall länsstyrelsen skyndsamt utreda dennes lämplighet.

[S2]Länsstyrelsen får förelägga körkortshavaren att ge in ett läkarintyg som visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller ett bevis om godkänt förarprov. Länsstyrelsen får också höra socialnämnd, polismyndighet, Kriminalvården eller annan myndighet om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet. Förordning (2005:1019).

[K5]3 §  Ett föreläggande om att inom viss tid komma in med läkarintyg som visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller med bevis om godkänt förarprov, skall innehålla en upplysning om att körkortet återkallas enligt 5 kap. 3 § 8 körkortslagen (1998:488) om föreläggandet inte följs.

[K5]4 §  När länsstyrelsen i annat fall än som avses i 3 § överväger att ingripa, skall körkortshavaren underrättas om detta och föreläggas att svara inom viss tid vid påföljd att ärendet ändå kan komma att avgöras.

[S2]I underrättelsen skall länsstyrelsen ange orsakerna till övervägandet om ingripande och den eller de bestämmelser som är tillämpliga. Körkortshavaren skall upplysas om att han, om han motsätter sig ett ingripande, bör ange skälen för det och de bevis som åberopas.

[K5]5 §  En uppmaning om att lämna över ett körkort till länsstyrelsen i samband med ett beslut om återkallelse får delges körkortshavaren genom stämningsmannadelgivning. Handlingen skall då lämnas över till den som utför delgivningen.

Preliminärt beslut om körkortsingripande

[K5]6 §  Ett preliminärt beslut om körkortsingripande skall vara skriftligt varvid bestämmelserna i 4 § tillämpas. Beslutet skall innehålla en uppmaning till körkortshavaren att inom en viss tid godkänna beslutet.

[S2]Skriftligt godkännande skall lämnas till länsstyrelsen.

[K5]7 §  Om körkortshavaren inte godkänner det preliminära beslutet eller inte svarar på uppmaningen inom utsatt tid skall frågan om körkortsingripande prövas enligt 4 §.

Omhändertagande av körkort

[K5]8 §  Ett beslut att omhänderta ett körkort skall meddelas skyndsamt och delges körkortshavaren. Beslutet skall, tillsammans med uppgift om delgivning, föreliggande utredning och en redogörelse för de omständigheter som lett till omhändertagandet, inom 48 timmar sändas till den länsstyrelse som skall pröva frågan om ingripande.

[S2]Om beslutet delges eller körkortet lämnas över senare, skall detta snarast meddelas länsstyrelsen.

[S3]Ett omhändertaget körkort sänds till länsstyrelsen.

[K5]9 §  Om ett beslut om att omhänderta eller återkalla ett körkort upphävs skall körkortet skyndsamt återlämnas till körkortshavaren. Körkortet blir då giltigt från dagen för beslutet, om inte annat har förordnats.

[K5]10 §  Om polismyndighet eller åklagare meddelar medgivande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) skall körkortshavaren få ett bevis om detta. Beviset skall medföras under färd. På begäran av bilinspektör eller polis skall beviset överlämnas för kontroll.

6 kap. Utländska körkort

[K6]1 §  Bestämmelserna i 6 kap.körkortslagen (1998:488) gäller också midlertidigt kørekort eller turistkørekort utfärdat i Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i Finland, midlertidig köretilladelse meddelat i Island och midlertidig kjøretillatelse meddelat i Norge.

[K6]2 §  En handling som utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som i den staten ger rätt att köra terrängskoter, traktor eller moped klass I gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

[K6]3 §  Utan hinder av 2 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) får en person som fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här köra den terrängskoter som han fört in i landet om den uppfyller de villkor som gäller för sådana fordon i hans hemland. Detta gäller dock endast om den som har fört in fordonet får köra detta i hemlandet utan körkort eller jämförlig handling.

Ingripande mot ett utländskt körkort

[K6]4 §  Bestämmelserna i 5 kap. om körkortsingripande gäller med de undantag och tillägg som föreskrivs i detta kapitel, också vid prövning av ett utländskt körkorts giltighet i Sverige.

[K6]5 §  Ett utländskt körkort som är ogiltigt i Sverige och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort enligt 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488) skall behållas av polismyndigheten eller länsstyrelsen under den tid som körkortet är ogiltigt, dock längst tills körkortshavaren lämnar Sverige.

[K6]6 §  Om ett körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge har vägrats giltighet i Sverige eller om körkortshavaren har meddelats varning, skall länsstyrelsen underrätta den myndighet som har utfärdat körkortet om beslutet, när det har vunnit laga kraft. Har körkortet förklarats ogiltigt i Sverige, skall körkortet om möjligt bifogas underrättelsen.

Utbyte av utländskt körkort

[K6]7 §  En ansökan om att byta ut ett utländskt körkort skall göras skriftligen. Till ansökningen skall fogas det utländska körkortet, en handling som visar att sökanden är permanent bosatt i Sverige och, om körkortet är utfärdat i Schweiz eller Japan, sådana handlingar som anges i 3 kap. 1 §.

[S2]Om en ansökan avser ett körkort som utfärdats av en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skall länsstyrelsen utreda körkortets giltighet. Vid en ansökan om att byta ut ett utländskt körkort som utfärdats i en stat utanför EES får länsstyrelsen förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att körkortet är giltigt i den stat där det har utfärdats. Följs inte föreläggandet får ansökningen avvisas.

[S3]Har ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom EES förstörts eller kommit bort, skall körkortshavaren skriftligen anmäla förlusten till länsstyrelsen. Om ett körkort som kommit bort senare hittas skall det genast överlämnas till länsstyrelsen.

[K6]8 §  Har ett utländskt körkort bytts ut mot ett svenskt körkort skall det utbytta körkortet lämnas över till körkortsmyndigheten i den stat som har utfärdat körkortet. Skälen för bytet skall anges.

Internationellt körkort

[K6]9 §  En handling som är avsedd att visas upp i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att köra bil, motorcykel eller terrängvagn (internationellt körkort) får utfärdas endast för den som har ett gällande svenskt körkort. Ett i Sverige utfärdat internationellt körkort gäller inte för färd i landet.

[S2]Internationella körkort får utfärdas av Försvarets Motorklubb, Kungl. Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden. Förordning (2003:522).

Föreläggande

[K6]10 §  Länsstyrelsen får förelägga den som har ett utländskt körkort och som ansöker om godkännande som handledare att inom viss tid ge in utredning

 1. som visar att körkortet är giltigt i den stat det utfärdats och när det utfärdades, eller
 2. om utländsk domstols eller någon annan myndighets körkortsingripande mot körkortshavaren.

[S2]Om sökanden inte följer föreläggandet får ansökningen avvisas. Föreläggandet skall innehålla upplysning om detta. Förordning (2004:1084).

7 kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.

[K7]1 §  Med länsstyrelse avses i denna förordning den länsstyrelse som anges i 10 kap. 4 § körkortslagen (1998:488). En ansökan om undantag enligt 8 kap. 10 § första stycket 3 från den som varken är folkbokförd i Sverige eller vistas här skall prövas av Länsstyrelsen i Skåne län.

[S2]Länsstyrelsen enligt första stycket får hänskjuta ett ärende till en annan länsstyrelse om sökanden begär det och om länsstyrelsen finner det lämpligt. Förordning (2002:368).

[K7]2 §  Frågor om medgivande enligt 2 kap. 11 § körkortslagen (1998:488) får prövas av den domstol som prövar ett överklagat ärende.

Uppgiftsskyldighet

[K7]3 §  En allmän förvaltningsdomstol som prövar överklagande av ärenden som avses i 5 kap. eller 6 kap.körkortslagen (1998:488) skall utöver vad som följer av 31 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) till länsstyrelsen lämna över en kopia av sådana beslut där rätten har förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande. Domstolen skall också underrätta länsstyrelsen om delgivning av beslut om återkallelse, beslut om att utländskt körkort inte är giltigt i Sverige och varning.

[K7]4 §  I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för en länsstyrelse eller för Vägverket att få uppgifter i dessa register för tillämpningen av körkortslagen och denna förordning.

[S2]I förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om Rikspolisstyrelsens underrättelseskyldighet till Vägverket om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister. Förordning (2001:666).

5 § har upphävts genom förordning (1999:992).
6 § har upphävts genom förordning (2001:666).
6 a § har upphävts genom förordning (2001:666).
7 § har upphävts genom förordning (2001:666).
7 a § har upphävts genom förordning (2001:666).

[K7]8 §  En domstol skall omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet till länsstyrelsen i de fall som avses i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

[S2]Har någon åtalats för ett brott som avses i första stycket och har beslut meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande, skall tingsrätten, om åtalet läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrätta länsstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller omhändertagande beslutats att förundersökning skall läggas ned eller att åtal inte skall väckas, skall den som meddelat beslutet omedelbart underrätta länsstyrelsen om det.

[S3]Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena skall sändas till länsstyrelsen. Underrättelserna skall innehålla uppgifter om personnummer eller samordningsnummer. Förordning (2001:666).

[K7]9 §  Polismyndigheten skall anmäla till länsstyrelsen

 1. om den finner anledning att anta att en körkortshavare, innehavare av traktorkort, innehavare av utländskt körkort eller någon för vilken spärrtid eller ogiltighetstid beslutats men ännu inte löpt ut inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att få körkort eller traktorkort,
 2. om myndigheten finner att körkortshavaren har ett eller flera körkort utfärdade i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S2]En anmälan skall innehålla uppgift om personnummer eller samordningsnummer. Förordning (1999:992).

[K7]10 §  Polismyndigheten skall anmäla till Vägverket när någon har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

[S2]En anmälan skall innehålla uppgift om personnummer eller samordningsnummer. Förordning (1999:992).

11 § har upphävts genom förordning (2001:666).
12 § har upphävts genom förordning (2001:666).
13 § har upphävts genom förordning (2001:666).
14 § har upphävts genom förordning (2001:666).
15 § har upphävts genom förordning (2001:666).
16 § har upphävts genom förordning (2001:666).

8 kap. Bemyndiganden m.m.

Föreskrifter

[K8]1 §  Ytterligare föreskrifter om medicinska krav för behörighet och föreskrifter för tillämpningen av 3 kap. 3 § och 10 kap. 2 §körkortslagen (1998:488) får beslutas av Vägverket efter samråd med Socialstyrelsen. Vägverket får efter samråd med Socialstyrelsen även besluta om föreskrifter om sådan synprövning och sådant läkarintyg som skall ligga till grund för intyg och utlåtande enligt 3 kap. 1 § samt om socialnämnds yttrande enligt 3 kap. 8 §.

[K8]2 §  Föreskrifter om polismyndighetens och Kriminalvårdens yttrande enligt 3 kap. 8 § får beslutas av Rikspolisstyrelsen respektive Kriminalvården efter samråd med Vägverket. Rikspolisstyrelsen får efter samråd med Vägverket meddela föreskrifter om omhändertagande av körkort och medgivande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488). Förordning (2003:522).

[K8]3 §  Posten Sverige AB får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut. Föreskrifter om sådan medverkan får meddelas av Vägverket efter samråd med Posten Sverige AB och Rikspolisstyrelsen. Förordning (2003:522).

[K8]3 a §  Vägverket får meddela föreskrifter om

 1. introduktionsutbildning,
 2. tillstånd att bedriva introduktionsutbildning,
 3. tillsyn över introduktionsutbildning, och
 4. högsta pris för deltagande i introduktionsutbildning. Förordning (2005:475).

[K8]4 §  Föreskrifter om förarutbildning

 1. i trafikskolor finns i förordningen (1998:978) om trafikskolor,
 2. i gymnasieskolan, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning får beslutas av Statens skolverk efter samråd med Vägverket,
 3. inom Försvarsmakten får beslutas av Försvarsmakten efter samråd med Vägverket,
 4. i andra fall får beslutas av Vägverket.

[S2]Föreskrifter om körträning i gymnasieskolan, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning får beslutas av Statens skolverk efter samråd med Vägverket. Förordning (2003:522).

[K8]5 §  Föreskrifter om förarprov får meddelas av Vägverket. Föreskrifter om förordnande att förrätta förarprov får meddelas av Vägverket efter samråd med Statens skolverk och Försvarsmakten. Förordning (2003:522).

[K8]6 §  I andra fall än som sägs i 1-5 §§ får ytterligare föreskrifter för verkställighet av körkortslagen (1998:488) och denna förordning beslutas av Vägverket. I fråga om giltighet och utbyte av utländska körkort skall Vägverket samråda med Rikspolisstyrelsen.

[S2]Vägverket får besluta om ytterligare föreskrifter om uppgifter på körkort och körkorts utseende samt om uppgifter på traktorkort och dess utseende. Vägverket fastställer en förteckning över sifferkoder enligt 2 kap. 1 §.

[S3]Blanketter, såsom hälsodeklaration, intyg om synprövning, läkarintyg och grundhandling tillhandahålls av Vägverket. Förordning (2003:522).

Undantag

7 § Har upphävts genom förordning (2001:666).

[K8]8 §  Den som genomgår trafiklärarutbildning i komvux och utför praktikarbete till sådan utbildning får utöva uppsikt vid övningskörning med personbil i trafikskola.

[S2]Vägverket får meddela särskilda föreskrifter om undantag från 4 kap.6 § första och andra stycket för övningskörning som äger rum inom trafikövningsplats och för övningskörning vid trafikskola, inom försvarsmakten eller polisväsendet.

[K8]9 §  Länsstyrelsen får, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, medge

 1. att traktor eller terrängskoter körs av den som inte uppfyller kraven i 2 kap.2 och 3 §§körkortslagen (1998:488) om det är nödvändigt för att tillgodose behovet av transporter inom enskilds jordbruks-, skogsbruks- eller näringsverksamhet,
 2. undantag från 2 kap.3 och 4 §§körkortslagen och ålderskravet för behörighet A, B och BE i 3 kap. 1 § första stycket 3b körkortslagen för person som till följd av bristande allmänna kommunikationer och sjukdom, handikapp eller liknande som inte utgör medicinskt hinder för körkortsinnehav är i behov av motordrivet fordon.

[S2]Undantag får begränsas till att avse visst område, viss tid eller annat som är nödvändigt från trafiksäkerhetssynpunkt.

[K8]9 a §  Trots bestämmelsen i 2 kap. 3 § första stycket körkortslagen (1998:488) får den som har fyllt 16 år köra terrängskoter

 1. vid praktisk övning under sådan utbildning som avses i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter om körningen sker under uppsikt av den som ansvarar för utbildningen, eller
 2. om körningen sker inom turistnäringen i en grupp om högst tio personer som innehar körkort eller traktorkort under ledning av en person som innehar förarbevis för terrängskoter längs en sträcka som bestämts av denne före färden. Förordning (1999:992).

[K8]10 §  Länsstyrelsen får, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten,

 1. medge att ett körkort utfärdat av en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är giltigt i Sverige under begränsad tid även om körkortshavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år, om körkortshavaren avser att vistas i riket under begränsad tid,
 2. medge giltighet i Sverige under begränsad tid för ett körkort utfärdat av en stat utanför EES om körkortshavaren fått det utländska körkortet genom att byta ut ett svenskt körkort under en utlandsvistelse som inte medfört ändring av den permanenta bosättningen här i riket,
 3. medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är medborgare i en stat utanför EES kör svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods kortare sträcka eller tid,
 4. medge att ett giltigt utländskt körkort byts ut mot ett svenskt körkort som är likvärdigt med ett sådant som körkortshavaren tidigare bytt mot ett utländskt körkort, om körkortshavaren är permanent bosatt i Sverige,
 5. medge att ett utländskt körkort utfärdat av en annan stat inom EES byts ut om det utländska körkortet blivit ogiltigt på grund av tidigare begränsat utbyte mot svenskt körkort eller av att det inte förnyats i rätt tid i den stat där det har utfärdats,
 6. medge att ett körkort utfärdat av en stat utanför EES jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap.4 eller 5 §körkortslagen (1998:488), om körkortshavaren fått det utländska körkortet genom att byta ut ett svenskt körkort och det utländska körkortet är giltigt i Sverige.

[S2]Undantag eller medgivande får förenas med villkor. Förordning (2003:522).

[K8]10 a §  Trots bestämmelserna i 2 kap.5 och 6 §§körkortslagen (1998:488) får

 1. en motorcykel som har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter och en effekt som är högre än 11 kilowatt köras av den som innehar behörigheten A1, och
 2. en motorcykel som har en effekt som är högre än 25 kilowatt eller ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kilowatt/kilogram köras av den som är under 20 år och innehar behörigheten A, om körningen sker i tävlings- eller träningsverksamhet enligt Vägverkets närmare föreskrifter. Förordning (1999:992).

[S2]Undantag eller medgivande får förenas med villkor.

[K8]11 §  Vägverket får meddela undantag från medicinska föreskrifter som beslutats med stöd av 10 kap. 1 § körkortslagen (1998:488).

[S2]Undantag får begränsas till att avse ett visst område, en viss tid eller annat som är nödvändigt från trafiksäkerhetssynpunkt.

Tillsyn

[K8]12 §  Vägverket utövar tillsyn över

 1. förarprövningen,
 2. verksamheten vid trafikövningsplatser som godkänts av verket.

[S2]I tillsynen över förarprövningen inom Försvarsmakten eller i gymnasieskola, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning skall verket samråda med Försvarsmakten respektive Statens skolverk. Förordning (2003:522).

Avgifter

[K8]13 §  Bestämmelser om att avgift skall tas ut för prövning av en ansökan enligt körkortslagen (1998:488) eller denna förordning finns i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Förordning (2001:666).

9 kap. Överklagande och ansvarsbestämmelser

Överklaganden

[K9]1 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsens beslut enligt 8 kap.9 och 10 §§ får överklagas hos Vägverket. Vägverkets beslut enligt 8 kap. 8 § och i ärenden som överklagats dit får inte överklagas. Förordning (2003:522).

Ansvarsbestämmelser

[K9]2 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift vid ansökan eller anmälan enligt denna förordning döms till penningböter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

[K9]3 §  Om ett fordon uppsåtligen eller av oaktsamhet används vid övningskörning eller körträning utan att detta anges i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 4 § andra stycket, 5 § eller 12 § skall den som har uppsikt över körningen dömas till penningböter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Körkortsförordning (1998:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998, då körkortsförordningen (1977:722) upphör att gälla.
 2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse den 1 oktober 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse den 1 oktober 1998 och därefter inte väsentligen ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelsen, gäller vad som sägs om moped klass II.
 3. Förordnande av befattningshavare inom Försvarsmakten att förrätta förarprov som meddelats före ikraftträdandet gäller som förordnande av Vägverket. Lärare i gymnasieskola och komvux som enligt den upphävda förordningen har haft behörighet att förrätta förarprov får förrätta prov enligt den upphävda förordningen till utgången av läsåret 1999/2000.
 4. Undantag som beviljats med stöd av den upphävda förordningen gäller enligt sitt innehåll. Ansökan som getts in före ikraftträdandet prövas enligt den gamla förordningen.
CELEX-nr
397L0026
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1257) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 1 kap 5 §
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (1999:239) om ändring i körkortsförordningen (1990:980)

Omfattning
ändr. 1 kap 5 §
Ikraftträder
1999-06-01

Förordning (1999:619) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 1 kap 5 §
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (1999:668) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:992) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. 7 kap. 12 § andra stycket i sin äldre lydelse skall dock fortfarande gälla för uppgifter om att registerblad har framställts till utgången av år 2001, då samtliga sådana uppgifter skall gallras ut.
Omfattning
upph. 7 kap 5 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 7 §, 7 kap 4, 6-14, 16 §§; nya 7 kap 6 a, 7 a §§, 8 kap 9 a, 10 a §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:657) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 i fråga om 4 kap. 8 § och i övrigt den 1 september 2000.
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 8 §, 7 kap 7, 12, 16 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1279) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1471) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ny 3 kap 20 §
Ikraftträder
2001-01-15

Förordning (2001:538) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:279, Prop. 2000/01:100, Bet. 2000/01:FiU27
Omfattning
ändr. 2 kap 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:666) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
upph. 1 kap 4 §, 7 kap 6, 7, 7 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 8 kap 7 §, rubr. närmast före 7 kap 11 §; ändr. 1 kap 1, 2, 5 §§, 3 kap 7 §, 7 kap 4, 8 §§, 8 kap 2, 6, 13 §§, 9 kap 1 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:368) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 7 kap 1 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:522) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 8, 10, 13, 15, 20 §§, 4 kap 1, 4, 6, 11 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 9 §, 8 kap 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 §§, 9 kap 1 §, rubr. närmast före 4 kap 1 §
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2004:1084) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 4 kap. 8 § första stycket andra meningen och 8 a § skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.
Omfattning
ändr. 3 kap 6, 15 §§, 4 kap 3, 7, 8 §§; nya 4 kap 8 a, 10 §§, 6 kap 10 §, rubr. närmast före 6 kap 10 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:475) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ny 8 kap 3 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1019) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 3 kap 8 §, 5 kap 2 §, 8 kap 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2008:738) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 8 kap 7, 12 §§; nya 4 kap 13, 14 §§, 8 kap 3 b §, rubr. närmast före 4 kap 13 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:1112) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3, 4, 3 kap 3, 10, 15, 16, 17, 18, 20 §§, 4 kap 9, 14 §§, 7 kap 4, 10 §§, 8 kap 1, 2, 3, 3a, 3 b, 4, 5, 6, 8, 10 a, 11, 12 §§, 9 kap 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:190) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 18 §§, 4 kap. 6, 7, 14 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 3 b, 4, 6, 9 och 9 a §§; nya 1 kap. 4 §, 3 kap. 2 a, 10 a, 12 a §§, 4 kap. 15 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:216) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2009-04-29

Förordning (2009:1106) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
nya 4 kap. 16, 17 §§, rubr. närmast före 4 kap. 16 §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2009:1369) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
upph. 7 kap. 1, 10 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 a, 6, 7, 8, 16, 17 §§, 4 kap. 8, 8 a, 9 a §§, 5 kap. 2, 4, 5, 6, 8 §§, 6 kap. 5, 6, 7, 10 §§, 7 kap. 3, 4, 8, 9 §§, 8 kap. 9, 10 §§, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:142) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 3 kap. 10, 11 §§, 8 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:783) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:798) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 8 kap. 8 §; nya 3 kap. 16 a, 16 b, 16 c §§
CELEX-nr
32006L0126
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2010:1595) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 8 kap. 13 §; ny 8 kap. 14 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:529) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 3 kap. 10, 13 §§, 4 kap. 1, 11 §§, 8 kap. 4 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:870) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 4 kap. 8, 8 a §§, 8 kap. 3, 3 a §§; nya 4 kap. 8 b, 8 c §§
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2011:951) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 6, 13 §§; nya 8 kap. 5 a, 6 a, 6 b, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 8 kap. 15 §
Ikraftträder
2011-08-15

Förordning (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
upph. 2 kap. 4 §, 3 kap. 4, 14, 16 a, 16 b, 16 c §§, 4 kap. 9 a §, 8 kap. 15 §; ändr. 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 20 §§, 4 kap. 2, 3, 16, 17 §§, 6 kap. 7 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 6, 6 b, 7, 9, 10 a, 12, 16, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §, 6 kap. 7 §; nya 3 kap. 18 a §, 6 kap. 7 a, 7 b §§
CELEX-nr
32009L0113
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:877) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 6 a §; ny 5 kap. 11 §, rubr. närmast före 5 kap. 11 §
Ikraftträder
2013-01-19

Förordning (2012:878) om ändring i förordningen (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §, 6 kap. 7, 7 a §§, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2012:5

Förordning (2013:35) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. p 6 övergångsbest.
Ikraftträder
2013-02-20

Förordning (2013:990) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 8 kap. 13 §
Ikraftträder
2014-01-02

Förordning (2014:149) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:1264) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 3 kap. 8 §, 5 kap. 2, 10 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 2, 3, 6, 8 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:313) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2017:273) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 6 kap. 9 §, 8 kap. 1, 3, 11 §§
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2018:87) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2018:976) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:165) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ny 6 kap. 7 c §, rubr. närmast före 6 kap. 7 c §
Ikraftträder
2019-03-30

Förordning (2019:166) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
upph. 6 kap. 7 c §, rubr. närmast efter 6 kap. 7 b §
Ikraftträder
2020-04-01

Förordning (2019:388) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Omfattning
ändr. 7 kap. 4, 8 §§
Ikraftträder
2019-07-01