Inaktuell version

Fordonslag (2002:574)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2002-06-06
Ändring införd
SFS 2002 i lydelse enligt SFS 2010:39
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-08

1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll och tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter,
 2. kontroll av fordons last,
 3. kontroll av färdskrivare och taxameter och kontroll av användningen av dessa, samt
 4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet.

[S2]Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.

[K1]2 §  Lagen gäller inte

 1. fordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära ändamål,
 2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående eller släpfordon som har kopplats till något sådant fordon,
 3. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden, eller
 4. lekfordon.

[K1]2 a §  I fråga om fordon som är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2004:467).

Definitioner

[K1]3 §  I denna lag avses med

[S2]besiktningsorgan: ett sådant organ som anges i 4 kap. 2 §,

[S3]besiktningstekniker: den som har anställning hos ett besiktningsorgan för att utföra besiktningar,

[S4]bilinspektör: den som har anställning som bilinspektör hos en polismyndighet eller hos Rikspolisstyrelsen,

[S5]tekniker: den som har uppdrag som tekniker hos en polismyndighet,

[S6]tillverkare: den som inför godkännandemyndigheten ansvarar för alla aspekter av typgodkännandeprocessen och för produktionsöverensstämmelsen, även om denne inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av produktionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som typgodkännandet avser, eller den som han eller hon har utsett som sin företrädare i frågor som omfattas av denna lag.

[S7]I övrigt har de beteckningar som används i denna lag samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2009:224).

2 kap. Kontrollformer

Inledande bestämmelse

[K2]1 §  Kontroll om ett fordon är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik får ske genom de kontrollformer som i sina huvuddrag anges i detta kapitel.

Typgodkännande

[K2]2 §  Ett typgodkännande meddelas för en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Typgodkännande kan ske i enlighet med EG-rättsakter på området (EG-typgodkännande), i enlighet med överenskommelser upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE-typgodkännande) eller som nationellt typgodkännande.

[S2]Typgodkännande kan även meddelas för en fordonstyp som inte är färdigbyggd eller för en fordonstyp som byggs med en tillverkningsprocess som är uppdelad i separata etapper, om fordonstypen i det tillverkningsstadium där den befinner sig uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning (etappvist typgodkännande).

[S3]Bestämmelser om typgodkännande i fråga om avgasrening finns i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Lag (2009:224).

[K2]3 §  Den myndighet som regeringen utser är godkännandemyndighet.

[K2]4 §  En tillverkare

 1. ansvarar inför godkännandemyndigheten för alla aspekter av typgodkännandeprocessen,
 2. ansvarar för att samtliga fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter tillverkas i enlighet med den godkända typen,
 3. är skyldig att medverka till den kontroll som behövs med anledning av godkännandet,
 4. är skyldig att till godkännandemyndigheten utan ersättning lämna de upplysningar samt tillhandahålla de fordon, fordonsdelar, handlingar och den utrustning som behövs för kontrollen, och
 5. är, om han eller hon är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skyldig att utse en företrädare som är etablerad inom EES för att företräda honom eller henne inför godkännandemyndigheten.

[S2]Vid etappvist typgodkännande gäller tillverkarens skyldigheter enligt första stycket 1 och 2 för de system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillförts under den tillverkningsetapp som han eller hon ansvarar för, samt för komponenter eller system som redan har godkänts vid tidigare etapper och som han eller hon har ändrat.

[S3]Godkännandemyndigheten har rätt till tillträde till en fabrik eller en annan anläggning och får där göra nödvändiga undersökningar. Lag (2009:224).

[K2]4 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en tillverkare av fordon ska förse en tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter med alla uppgifter som krävs för att denne ska kunna få

 1. ett EG-typgodkännande för sina komponenter eller separata tekniska enheter, eller
 2. tillstånd att sälja fordonsdelar eller fordonsutrustning som annars är förbjudna att sälja.

[S2]Information som inte är allmänt tillgänglig behöver dock inte lämnas ut om inte mottagaren av informationen förbinder sig att hålla denna konfidentiell. Lag (2009:224).

[K2]5 §  Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte längre stämmer överens med den typ som den har godkänt, får myndigheten återkalla godkännandet.

[K2]5 a §  Utöver vad som anges i 5 § upphör ett typgodkännande av fordon att gälla när

 1. tillverkningen av den godkända fordonstypen, varianten eller versionen slutgiltigt och frivilligt har upphört, eller
 2. giltighetstiden för godkännandet har gått ut till följd av en särskild begränsning. Lag (2009:224).

Enskilt godkännande

[K2]5 b §  Ett enskilt godkännande meddelas för ett fordon som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

[S2]I samband med det enskilda godkännandet ska de uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret fastställas.

[S3]Den myndighet som regeringen utser är godkännandemyndighet. Lag (2009:224).

[K2]5 c §  Det organ som inför ett enskilt godkännande kontrollerar att ett fordon uppfyller föreskrivna krav ska även fastställa fordonets tekniska identitet. Lag (2009:224).

Registreringsbesiktning

[K2]6 §  Registreringsbesiktning sker av ett fordon för att

 1. fastställa fordonets tekniska identitet,
 2. kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, samt
 3. fastställa de uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret. Lag (2007:91).

Mopedbesiktning

[K2]7 §  Mopedbesiktning sker av en moped för att fastställa att den är en moped klass II och för att kontrollera att den uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Lämplighetsbesiktning

[K2]8 §  Lämplighetsbesiktning sker för att kontrollera att ett fordon är lämpligt för den avsedda användningen.

[S2]Ett godkännande vid en lämplighetsbesiktning får återkallas, om fordonet inte längre är lämpligt för den avsedda användningen.

Kontrollbesiktning

[K2]9 §  Kontrollbesiktning sker för att kontrollera att ett fordon

 1. inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, och
 2. uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.

[S2]Kontrollbesiktning sker periodiskt men kan också ske till följd av körförbud eller föreläggande.

Flygande inspektion

[K2]10 §  Flygande inspektion sker för att kontrollera att ett fordon som anträffas i trafik

 1. inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och att det inte i övrigt avviker från det godkända utförandet, och
 2. uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.

[S2]Flygande inspektion får även ske av ett fordon som anträffas under sådana omständigheter att det finns anledning att anta att det i nära anslutning till anträffandet har använts i trafik.

[S3]Flygande inspektion av fordon som används i yrkesmässig trafik får dessutom ske i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa.

[S4]Flygande inspektion skall utföras av en polisman eller en bilinspektör som har förordnats av Rikspolisstyrelsen. Den som utför inspektionen får biträdas av en tekniker som har förordnats av Rikspolisstyrelsen.

Annan kontroll genom polisman

[K2]11 §  Varje polisman som har anledning att anta att ett fordon som anträffas i trafik inte är i föreskrivet skick får utföra den kontroll av fordonets beskaffenhet och utrustning som uppenbart behövs från trafiksäkerhetssynpunkt.

Kontroll av fordons last

[K2]12 §  Kontroll av fordons last sker för att kontrollera att ett fordon är lastat på föreskrivet sätt. Kontrollen skall utföras av en polisman eller en bilinspektör.

Vägkontroll m.m. av färdskrivare

[K2]13 §  Vägkontroll av färdskrivaren hos ett fordon, som anträffas i trafik eller som kan antas ha använts i trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter skall vara utrustat med färdskrivare, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Beträffande fordon som används av företag får motsvarande kontroll ske även i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa. Kontrollen skall utföras av en polisman eller en bilinspektör.

Vägkontroll m.m. av taxameter

[K2]14 §  Vägkontroll av taxametern hos ett fordon, som används i taxitrafik eller som kan antas ha använts i sådan trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter skall vara utrustat med taxameter, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Motsvarande kontroll får ske även i taxiföretagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa. Kontrollen skall utföras av en polisman eller en bilinspektör.

3 kap. Allmänna bestämmelser om kontrollen

Grundläggande bestämmelse

[K3]1 §  Kontroll som avses i denna lag skall anordnas och utföras så att den inte orsakar större olägenheter än vad som är nödvändigt med hänsyn till dess ändamål.

Stoppande av fordon

[K3]2 §  En bilinspektör får i fall som avses i 2 kap.10 och 12-14 §§ stoppa fordon för att genomföra kontroll.

[S2]En polismans rätt att stoppa fordon regleras i polislagen (1984:387).

Tillträde till fordon och lokaler m.m.

[K3]3 §  En polisman, en besiktningstekniker, en bilinspektör eller en tekniker har vid kontroll enligt denna lag rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i ett fordon samt, i fall som avses i 2 kap.10, 13 och 14 §§, till företags lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa. Även den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat har, om det behövs för prövningen av ett ärende som styrelsen handlägger, rätt till tillträde till fordon, slutna utrymmen i fordon eller till lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa där ett fordon står uppställt.

[S2]En polisman eller en bilinspektör har rätt till tillträde till fordon och till slutna utrymmen i ett fordon eller dess last för att kontrollera att fordonet är lastat på föreskrivet sätt. Lag (2008:1377).

Provkörning

[K3]4 §  Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som Vägverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar och den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2008:1377).

[K3]5 §  Sådan provkörning som avses i 4 § får ske även om det finns hinder mot att använda fordonet enligt denna lag, lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.

Förelägganden, körförbud m.m.

[K3]6 §  Transportstyrelsen, en polisman, ett besiktningsorgan eller en bilinspektör får i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 5 kap. 8 § meddela de förelägganden, körförbud och andra beslut som behövs med hänsyn till ett fordons säkerhet eller lämplighet i trafik. För ett sådant fall får det föreskrivas att fordonet kan godkännas på grundval av ett intyg som har utfärdats efter reparation och provning vid en verkstad som är ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]Körförbud får meddelas vid registreringsbesiktning, kontrollbesiktning och flygande inspektion om det kontrollerade fordonet är så bristfälligt att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten. Körförbud kan inträda även med anledning av att ett fordon inte har genomgått en kontroll som skall ske enligt meddelade föreskrifter eller särskilt föreläggande. Lag (2008:1377).

4 kap. Besiktningsverksamheten

Besiktningsorgan

[K4]1 §  Besiktningar och provningar av fordon vid kontroll enligt denna lag får utföras endast av de besiktningsorgan som anges i 2 §. Regeringen får dock beträffande provningar föreskriva annat.

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

Ackreditering av besiktningsorgan

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K4]2 §  Registreringsbesiktningar, mopedbesiktningar, lämplighetsbesiktningar och kontrollbesiktningar får utföras endast av sådana besiktningsorgan som är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska underrätta Transportstyrelsen om sådana beslut om ackreditering som avses i första stycket liksom om återkallelser av sådana beslut. Lag (2010:39).

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K4]2 a §  En ackreditering enligt 2 § första stycket ska avse alla de former av besiktning som anges där.

[S2]Ackrediteringen ska meddelas för besiktning av en eller flera av följande tre fordonskategorier, nämligen

 1. motorfordon och släpfordon till motorfordon samt traktorer som utgörs av ombyggda bilar, samtliga om de har en totalvikt av högst 3,5 ton, och lätta terrängvagnar och terrängskotrar samt terrängsläp till sådana vagnar och skotrar,
 2. motorfordon och släpfordon till motorfordon och traktorer som utgörs av ombyggda bilar, samtliga om de har en totalvikt över 3,5 ton,
 3. traktorer som inte utgörs av ombyggda bilar samt motorredskap och EG-mobilkranar och släpfordon till traktorer, motorredskap eller EG-mobilkranar, och tunga terrängvagnar och terrängsläp till sådana vagnar. Lag (2010:39).

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K4]2 b §  En ackreditering som avses i 2 § första stycket får bara meddelas en sökande som är en i Sverige registrerad juridisk person eller en enskild näringsidkare vars registrering enligt handelsregisterlagen (1974:157) utvisar att huvudkontoret finns i Sverige. Lag (2010:39).

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K4]2 c §  En ackreditering som avses i 2 § första stycket får bara meddelas en sökande som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och allmänt gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten. Lag (2010:39).

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K4]2 d §  Vid prövningen av om sökanden uppfyller kravet på allmänt gott anseende ska beaktas hans eller hennes vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och laglydnad i övrigt.

[S2]Kravet på allmänt gott anseende anses inte uppfyllt av den som dömts för allvarliga, ekonomiska eller andra brott, eller upprepade överträdelser av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av den. Lag (2010:39).

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K4]2 e §  En prövning enligt 2 c och 2 d §§ ska avse den juridiska personen eller den enskilde näringsidkaren samt följande personer:

 1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande direktören, om det finns en sådan, och annan som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman som inte är kommanditdelägare och annan som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, och
 3. i andra privaträttsliga juridiska personer än de som avses i 1 och 2 den eller de som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten.

[S2]Härutöver ska prövningen också avse styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget ekonomiskt intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse. Lag (2010:39).

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K4]2 f §  Om någon sådan person som anges i 2 e § byts ut eller tillkommer ska den nya personens lämplighet prövas. Lag (2010:39).

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K4]2 g §  I ansökan om ackreditering ska sökanden ange det eller de län där besiktningsverksamheten ska bedrivas.

[S2]Ett beslut om ackreditering enligt 2 a § ska förenas med villkor enligt 15 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll om att besiktningsorganet i ett och samma län ska erbjuda och utföra besiktningar för de fordon som anges i beslutet. Lag (2010:39).

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K4]2 h §  Besiktningsorganen får inte bedriva eller stå i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till någon som bedriver

 1. handel med, tillverkning, import eller marknadsföring av besiktningspliktiga fordon eller delar eller tillbehör till sådana fordon,
 2. reparation eller service av besiktningspliktiga fordon,
 3. yrkesmässig trafik som kräver trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490), eller
 4. uthyrningsrörelse som kräver tillstånd enligt lagen (1998:492) om biluthyrning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de ytterligare krav i fråga om oberoende som ska ställas på ett besiktningsorgan. Lag (2010:39).

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K4]2 i §  En besiktningstekniker ska ha den utbildning och kompetens som framgår av föreskrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 8 §. Lag (2010:39).

Besiktningsorganens verksamhet

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K4]3 §  Besiktningsorganen prövar frågor som gäller godkännande av fordon vid besiktningar för vilka de ackrediterats enligt 2 och 2 a §§.

[S2]Finner ett besiktningsorgan att ett beslut som det meddelat enligt första stycket är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning ska besiktningsorganet ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild. Lag (2010:39).

[K4]5 §  Besiktningsorganen skall underrätta de myndigheter som har rätt att meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning om iakttagelser av betydelse för respektive myndighets verksamhet.

6 § Har upphävts genom lag (2009:224).
7 § Har upphävts genom lag (2009:224).

[K4]8 §  Ny beteckning 5 kap. 3 c § genom lag (2009:224).

[K4]9 §  Ny beteckning 5 kap. 3 d § genom lag (2009:224).

5 kap. Övriga bestämmelser

Straff

[K5]1 §  Den som uppsåtligen hindrar eller försvårar en inspektion eller kontroll enligt 2 kap.10-14 §§ döms till böter.

[S2]I övrigt kan dömas till böter enligt föreskrifter som beslutats med stöd av sådant bemyndigande som anges i 8 §.

[K5]2 §  Ansvar enligt denna lag inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Hindrande av fortsatt färd

[K5]3 §  En polisman skall hindra fortsatt färd med ett fordon som inte är i föreskrivet skick, om den fortsatta färden skulle medföra en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annars utgöra en väsentlig olägenhet.

Tillsyn

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K5]3 a §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen utövar tillsyn över sådan besiktningsverksamhet som avses i denna lag.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kontrollera att den tekniska kompetensen och utrustningsnivån i verksamheten samt kvalitetssäkringen av denna uppfyller föreskrivna krav. Styrelsen ska därutöver kontrollera att verksamheten uppfyller sådana krav som avses i 4 kap. 2 a–2 i §§.

[S3]Transportstyrelsen ska kontrollera att besiktningsverksamheten fungerar väl med avseende på trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet. Lag (2010:39).

[K5]3 b §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag, utöver vad som anges i 3 a §, och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Den som saluför fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar eller annan utrustning till fordon ska på begäran av tillsynsmyndigheten

 1. lämna tillträde till fordon, slutna utrymmen i fordon, lokaler eller liknande, och till områden i anslutning till dessa där fordon står uppställda, samt
 2. lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

[S3]Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag ska efterlevas.

[S4]Ett föreläggande enligt tredje stycket får förenas med vite. Lag (2009:224).

Avgifter

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K5]3 c §  Ett besiktningsorgan ska på uppmaning av Transportstyrelsen möjliggöra stickprovskontroller genom att

 1. lämna styrelsen tillträde till lokaler och platser där besiktningar utförs, och
 2. lämna de upplysningar och handlingar som styrelsen begär.

[S2]Transportstyrelsen ska rapportera utfallet av stickprovskontrollerna till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Lag (2010:39).

Överklagande

[K5]4 §  Ett beslut i ett enskilt fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte något annat följer av 5 eller 6 §.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[K5]5 §  Beslut om körförbud som har meddelats av en polisman, en bilinspektör eller ett besiktningsorgan får överklagas hos Transportstyrelsen. Detsamma gäller beslut i ett ärende om registreringsbesiktning, mopedbesiktning eller lämplighetsbesiktning, beslut om återkallelse av en godkänd lämplighetsbesiktning och beslut om fastställande av ett fordons tekniska identitet enligt 2 kap. 5 c §.

[S2]Överklagande får ske utan begränsning till viss tid. Överklagandet ska ges in till Transportstyrelsen. Lag (2009:224).

[K5]6 §  Beslut i följande fall får inte överklagas.

 1. Körförbud eller föreläggande som har meddelats av Transportstyrelsen.
 2. Transportstyrelsens beslut i ett ärende som har överklagats till styrelsen.
 3. Annat beslut av en polisman, en bilinspektör eller ett besiktningsorgan än som avses i 5 §.
 4. Fråga om godkännande av ett fordon på grundval av ett intyg enligt 3 kap. 6 §.
 5. Beslut om undantag från föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Första stycket 1 gäller inte förelägganden som har meddelats enligt 3 b §. Lag (2009:224).

Verkställighet

[K5]7 §  Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Bemyndigande

/Träder i kraft I: 2010-07-01/

[K5]8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning samt i fråga om de kontrollformer som avses i denna lag meddela ytterligare föreskrifter om

 1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,
 2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll,
 3. förelägganden och körförbud,
 4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon,
 5. utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker, samt
 6. avgifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om

 1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och annan utrustning till fordon,
 2. att ett typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen blir obligatoriska,
 3. tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter,
 4. tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
 5. skyldighet för besiktningsorganen att rapportera genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §, samt om
 6. avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a–3 c §§ och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:39).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fordonslag (2002:574)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.
 2. Genom lagen upphävs
  1. kungörelsen (1960:167) i anledning av Sveriges tillträde till den i Genève den 20 mars 1958 avslutade överenskommelsen om antagande av enhetliga regler för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt ömsesidigt erkännande av sådant godkännande,
  2. terrängtrafikkungörelsen (1972:594),
  3. fordonskungörelsen (1972:595), samt
  4. lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
CELEX-nr
32002L0024
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2004:467) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:241, Prop. 2003/04:121, Bet. 2003/04:LU29
Omfattning
ändr. 3 kap 2 §; ny 1 kap 2 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2007:91) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 4 februari 2008.
 2. För ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller 2 kap. 6 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:116, Prop. 2006/07:42, Bet. 2006/07:TU10
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 2 §
Ikraftträder
2008-02-04

Lag (2008:1377) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 3 kap 3, 4, 6 §§, 5 kap 5, 6 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:224) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:188, Prop. 2008/09:53, Bet. 2008/09:TU9
Omfattning
upph. 4 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap. 6, 8 §§; nuvarande 4 kap. 8, 9 §§ betecknas 5 kap. 3 c, 3 d §§; ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2, 4 §§, 5 kap. 5, 6, 8 §§; nya 2 kap. 4 a §, 5 a, 5 b, 5 c §§, 5 kap. 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 b §, 5 kap. 3 a, 3 c §§
CELEX-nr
32007L0046
Ikraftträder
2009-04-29

Lag (2010:39) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. De besiktningsorgan som enligt äldre föreskrifter är behöriga att utföra besiktningar ska anses behöriga till det i den omfattning som följer av äldre föreskrifter fram till och med den 31 december 2010. För sådana besiktningsorgan gäller 5 kap.3 a, 3 c och 3 d §§ i sin lydelse vid utgången av juni 2010.
 3. Om ett besiktningsorgan som avses i 2 före den 31 december 2010 ackrediteras enligt 4 kap. 2 § upphör punkten 2 att gälla för besiktningsorganet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:161, Prop. 2009/10:32, Bet. 2009/10:TU8
Omfattning
upph. 4 kap. 4 §, 5 kap. 3 d §; ändr. 4 kap. 2, 3 §§, 5 kap. 3 a, 3 c, 8 §§; nya 4 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h, 2 i §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:96) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:183, Prop. 2009/10:59, Bet. 2009/10:TU9
Omfattning
ändr. 3 kap. 4 §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2011:324) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:194, Prop. 2010/11:51, Bet. 2010/11:MJU9
Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2011:417) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:220, Prop. 2010/11:62, Bet. 2010/11:TU15
Omfattning
upph. rubr. närmast före 5 kap. 3 c §; ändr. 2 kap. 13 §, 3 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2011:792) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:272, Prop. 2010/11:80, Bet. 2010/11:NU25
Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §, 4 kap. 2, 2 g §§
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2012:220) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §, 4 kap. 2 h §
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2014:732) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 10 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:794) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:44, Prop. 2015/16:31, Bet. 2015/16:TU5
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 4 a §§, 5 kap. 8 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:274) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:206, Bet. 2016/17:TU19
Omfattning
ändr. 5 kap. 8 §
Ikraftträder
2017-05-20

Lag (2018:1124) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:384, Prop. 2017/18:239
Omfattning
upph. rubr. närmast före 2 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 14 §, rubr. närmast före 2 kap. 13 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2019:374) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträder
2019-07-01