Inaktuell version

Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2002-03-07
Ändring införd
SFS 2002 i lydelse enligt SFS 2008:85
Upphäver
Lag (1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om upplåtelse av bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt.

Prop. 2001/02:62: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen har karaktär av portalparagraf och anger vad lagen handlar om, nämligen upplåtelse av lägenheter med kooperativ hyresrätt.

Definitioner

[K1]2 §  I denna lag betyder

 • föreningen: en sådan ekonomisk förening som anges i 3 § (kooperativ hyresrättsförening),
 • kooperativ hyresrätt: den hyresrätt som en kooperativ hyresrättsförening upplåter enligt denna lag,
 • kooperativ hyresgäst: den som innehar en kooperativ hyresrätt,
 • bostadslägenhet: en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 1 kap. 2 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller några för lagen grundläggande definitioner.

Första strecksatsen hänvisar, såvitt gäller begreppet ”kooperativ hyresrättsförening”, till 3 §. Närmare bestämmelser om vad som gäller för en kooperativ hyresrättsförening finns sedan i 2 kap.

Kooperativ hyresrätt är, enligt andra strecksatsen, benämningen på det särskilda slag av hyresrätt som en kooperativ hyresrättsförening ...

Bestämmelser om föreningen

[K1]3 §  En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt. Antalet bostadslägenheter som föreningen avser att upplåta skall vara minst tre.

[S2]Föreningen skall även kunna ha medlemmar som inte innehar någon hyresrätt hos föreningen.

[S3]Närmare bestämmelser om kooperativa hyresrättsföreningar finns i 2 kap.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 1 kap. 1 § och 3 § första stycket i utredningens förslag.)

I paragrafens första stycke anges grunddragen hos en kooperativ hyresrättsförening. Detta har behandlats i avsnitt 4.2 och 5.1.1.

I lagtexten anges bl.a. att en kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening. Det innebär att den ...

Bestämmelser om kooperativ hyresrätt

[K1]4 §  En upplåtelse med kooperativ hyresrätt skall avse en bostadslägenhet i ett hus som föreningen äger eller en bostadslägenhet som föreningen hyr av husets ägare. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till huset, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller en del av huset.

[S2]Upplåtelsen kan ske endast till den som är medlem i föreningen.

[S3]Bestämmelserna om hyra i jordabalken skall tillämpas på kooperativ hyresrätt i den utsträckning som anges i 3 kap.

[S4]Vad som i övrigt föreskrivs om hyra skall, om inte annat anges, tillämpas även på kooperativ hyresrätt.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 1 kap. 1 § och 3 § andra stycket i utredningens förslag.)

Av första stycket framgår att endast bostadslägenheter får upplåtas med kooperativ hyresrätt. Skälen för detta har behandlats i avsnitt 5.1.1. Vad som avses med bostadslägenhet anges i 2 §. En kooperativ hyresrättsförening är oförhindrad att hyra ut en lokal till en medlem eller någon annan men en sådan upplåtelse får karaktär av ...

Bestämmelser om ombildning till kooperativ hyresrätt

[K1]5 §  Bestämmelser om ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt finns i 4 och 5 kap. samt i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 5 kap. 1 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller en upplysning om var det finns bestämmelser om ombildning till kooperativ hyresrätt.

Undertecknande med elektronisk signatur

[K1]6 §  Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2008:85).

Prop. 2007/08:45: (Jfr 2 kap. 3 a § i promemorians förslag.)

Paragrafen, som är ny, reglerar frågan om undertecknande med elektronisk signatur. Frågan har behandlats i avsnitt 5.2.7. En motsvarande bestämmelse har föreslagits i bl.a. lagen om sambruksföreningar. Bestämmelsen är avsedd att ha samma innebörd som den bestämmelsen (se 5 a § lagen om sambruksföreningar och författningskommentaren till den bestämmelsen). ...

Grundläggande bestämmelser om föreningen

[K2]1 §  En kooperativ hyresrättsförening skall vara registrerad. För registrering krävs att föreningen har minst tre medlemmar, att den har antagit stadgar och att den har utsett en styrelse och minst en revisor.

[S2]Bestämmelserna i 2 kap. 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om när en ekonomisk förening skall anmälas för registrering och om verkan av att anmälan har gjorts för sent gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar bl.a. bildandet av en kooperativ hyresrättsförening. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Första och andra styckena innebär en anpassning till 1 kap. 3 § i den nya föreningslagen. Se vidare kommentaren till den paragrafen.

Hänvisningen i tredje stycket till 2 kap. i den nya föreningslagen innebär bl.a. att bestämmelserna om en förenings bildande ...

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Enligt första stycket skall en kooperativ hyresrättsförening registreras. Vidare framgår att en kooperativ hyresrättsförening skall ha minst tre medlemmar, att den måste anta stadgar och utse en styrelse och minst en revisor (jfr 2 kap. 1 § föreningslagen, även 1 kap. 2 § bostadsrättslagen). Om något av dessa villkor inte är uppfyllt, kan föreningen ...

[K2]2 §  Sedan föreningen har registrerats kan den förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. I fråga om åtgärder före registreringen gäller bestämmelserna i 2 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Av paragrafen framgår att en kooperativ hyresrättsförening vinner rättskapacitet genom registreringen (jfr 1 kap. 2 § andra stycket föreningslagen). Vidare innehåller paragrafen en hänvisning till föreningslagens bestämmelser om före registreringen vidtagna rättshandlingar.

[K2]3 §  För föreningens förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och avgifter som har förfallit till betalning även om de ännu inte har betalats.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar ansvaret för en kooperativ hyresrättsförenings skyldigheter.

Ändringarna är en språklig anpassning till de motsvarande bestämmelserna i lagen (2018:000) om ekonomiska föreningar (1 kap. 9 §).

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Av paragrafen följer att en kooperativ hyresrättsförening, på samma sätt som ett aktiebolag eller en vanlig ekonomisk förening, är ensam ansvarig för de förpliktelser som i föreningens namn ingås av behöriga företrädare för föreningen. Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 3 § föreningslagen.

Föreningens stadgar

[K2]4 §  Bestämmelserna om stadgar i 2 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Dessutom skall föreningens stadgar ange

 1. de grunder som skall gälla för beräkningen av den hyra som kooperativa hyresgäster skall betala, och
 2. de grunder som skall gälla för avsättningen av medel för att säkerställa underhållet av hus som föreningen äger.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 kap. 1 § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns en hänvisning till föreningslagens bestämmelser om vad stadgarna skall innehålla. Föreningslagen ställer i detta avseende krav på uppgifter om bl.a. föreningens firma, orten för styrelsens säte och medlemmarnas insatsskyldighet.

Av punkten 1 följer att det i stadgarna dessutom skall anges efter vilka grunder hyran för de kooperativa hyresrätterna skall beräknas. Frågan har behandlats i ...

Föreningens medlemmar

[K2]5 §  Bestämmelserna om föreningens medlemmar m.m. i 3 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar, om inte annat framgår av denna lag.

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Av paragrafen framgår att bestämmelserna i 3 kap. föreningslagen är tillämpliga även på kooperativa hyresrättsföreningar. Det innebär bl.a. att den s.k. öppenhetsprincipen i 3 kap. 1 § första stycket föreningslagen gäller. Föreningen skall alltså i princip vara öppen för nya medlemmar. Enligt föreningslagen får en förening dock vägra någon inträde om det finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen ...

[K2]6 §  Den som enligt 12 kap. 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller 47 § andra stycketjordabalken har förvärvat en kooperativ hyresrätt får inte vägras inträde i föreningen.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 2 kap. 3 § utredningens förslag.)

I 3 kap. 1 § första stycket föreningslagen sägs att en ekonomisk förening inte får vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak. Bestämmelsen gäller även för kooperativa hyresrättsföreningar. Den kompletteras emellertid av förevarande paragraf som ytterligare begränsar möjligheterna att vägra någon inträde ...

[K2]7 §  När en kooperativ hyresrätt är förverkad enligt bestämmelserna i 12 kap. 42 § jordabalken eller 3 kap. 11 § denna lag, skall den kooperativa hyresgästen anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen har gått med på att hyresgästen står kvar som medlem. Detsamma gäller om hyresavtalet har upphört på grund av bestämmelserna i 12 kap. 46 § jordabalken.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 2 kap. 4 § i utredningens förslag.)

Enligt 42 § hyreslagen eller 3 kap. 11 § i denna lag kan en kooperativ hyresrätt vara förverkad. Det kan också vara så att den kooperativa hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet (46 § hyreslagen). I dessa fall anses den kooperativa hyresgästen enligt förevarande bestämmelse ha utträtt ur föreningen. Föreningen kan dock i det enskilda fallet medge att den avflyttande hyresgästen står kvar som medlem. Frågan har behandlats ...

Insatser

Medlemsinsats och upplåtelseinsats

[K2]8 §  Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats.

[S2]Föreningen har också rätt att ta ut en medlemsinsats av särskilt slag, upplåtelseinsats, i samband med att föreningen upplåter en lägenhet med kooperativ hyresrätt.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 2 kap. 1 § i utredningens förslag.)

Av första stycket framgår att en kooperativ hyresrättsförening, på samma sätt som en vanlig ekonomisk förening, skall ta ut medlemsinsatser av sina medlemmar. Medlemsinsatsen skall anges i stadgarna (se 2 kap. 2 § föreningslagen). Lagen ställer inte något krav på att insatsen skall vara av viss storlek. Insatsfrihet är dock inte tillåten.

I paragrafens andra stycke slås fast att en kooperativ hyresrättsförening ...

Återbetalning av insatser

[K2]9 §  För återbetalning av medlemsinsatser gäller bestämmelserna i 4 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Om den kooperativa hyresrätten har upphört att gälla före medlemmens avgång, gäller dock i fråga om återbetalning av upplåtelseinsatser andra och tredje styckena i denna paragraf i stället för 4 kap. 1 § första stycket första meningen lagen om ekonomiska föreningar.

[S2]Om den kooperativa hyresrätten har upphört att gälla enligt 12 kap. 10 § jordabalken eller enligt 3 kap.13 eller 15 § denna lag, har medlemmen rätt att få tillbaka upplåtelseinsatsen inom sex månader från det att hyresrätten upphörde att gälla.

[S3]Om den kooperativa hyresrätten i annat fall har upphört att gälla före medlemmens avgång, skall upplåtelseinsatsen betalas tillbaka sex månader efter utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad - eller den längre tid, högst sex månader, som anges i stadgarna - från det att hyresrätten sades upp.

[S4]En avgående medlem har inte rätt att få tillbaka ett högre belopp än det han eller hon har betalat in till föreningen som insatser.

Prop. 2015/16:4: I paragrafen behandlas frågan om återbetalning av medlemsinsatser. Utgångspunkten är att föreningslagens bestämmelser i frågan gäller även för kooperativa hyresrättsföreningar. Ändringarna innebär att de särskilda bestämmelser som gäller för sådana föreningar utgår från paragrafen. Motsvarande bestämmelser tas i stället in i den nya 9 a §. Se vidare kommentaren till den paragrafen. Övervägandena finns i avsnitt 17.3.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 2 kap. 1 § i utredningens förslag.)

I första stycket anges att föreningslagens bestämmelser om återbetalning av medlemsinsatser skall gälla. Detta innebär att en medlem som lämnar föreningen normalt har rätt att få ut sina insatser sex månader efter avgången (se 4 kap. 1 § föreningslagen).

Andra och tredje styckena innehåller emellertid två särregler avseende tidpunkten för återbetalning av upplåtelseinsatser. Skälen för dessa har behandlats i ...

Återbetalning av insatser vid överlåtelse av den kooperativa hyresrätten

[K2]10 §  Trots bestämmelserna i 4 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar har en kooperativ hyresgäst som överlåter den kooperativa hyresrätten enligt 12 kap. 32, 34, 35, 36 eller 37 § jordabalken rätt att få ut sina medlemsinsatser, när förvärvaren har betalat de insatser som han eller hon är skyldig att delta med.

[S2]Bestämmelserna i 12 kap. 65 § jordabalken hindrar inte att den som överlåter en kooperativ hyresrätt anger som villkor att förvärvaren skall betala de insatser som denne är skyldig att betala till föreningen.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 2 kap. 2 § i utredningens förslag.)

Första stycket innehåller ett undantag från vad som annars, enligt 4 kap. 1 § första stycket föreningslagen, gäller om återbetalning av medlemsinsatser. Bestämmelsen är tillämplig på såväl vanliga medlemsinsatser som på de upplåtelseinsatser som eventuellt har betalats. Skälen för undantaget har utvecklats i avsnitt 5.2.7.

Bestämmelsen ...

Återbetalning av insatser vid förverkande m.m.

[K2]11 §  När en kooperativ hyresgäst har gått ur föreningen på grund av att den kooperativa hyresrätten har förverkats eller därför att hyresavtalet har upphört på grund av bestämmelserna i 12 kap. 46 § jordabalken gäller följande. Oavsett vad som anges i föreningens stadgar, har den kooperativa hyresgästen samma rätt till återbetalning av insatser som om hyresavtalet hade upphört att gälla på grund av hyresgästens uppsägning.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 2 kap. 4 § i utredningens förslag.)

En kooperativ hyresrättsförening har en ganska stor frihet att i sina stadgar bestämma i vilken utsträckning en medlem som avgår skall ha rätt att få tillbaka erlagda insatser (se avsnitt 5.2.5). Det är exempelvis tillåtet med stadgeföreskrifter som innebär att en avgående medlem över huvud taget inte har rätt att få inbetalda insatser återbetalda. I denna paragraf ...

Förskott

[K2]12 §  Föreningen får ta emot förskott på en upplåtelseinsats endast om Bolagsverket har lämnat föreningen tillstånd till det. Lag (2004:246).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 2 kap. 7 § i utredningens förslag.)

Av paragrafen följer att en kooperativ hyresrättsförening måste ha tillstånd från länsstyrelsen för att få ta emot förskott för en kooperativ hyresrätt. Med ”förskott” avses varje betalning av en upplåtelseinsats eller en del därav innan den aktuella lägenheten har upplåtits med kooperativ hyresrätt. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 9.2.

[K2]13 §  Bolagsverket skall lämna tillstånd enligt 12 §, om föreningen har ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskottet. Bolagsverket skall på föreningens begäran återställa säkerheten när lägenheten har upplåtits med kooperativ hyresrätt eller det mottagna förskottet har betalats tillbaka. Lag (2004:246).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 2 kap. 8 § i utredningens förslag.)

I paragrafens första stycke anges förutsättningarna för att länsstyrelsen skall ge en kooperativ hyresrättsförening tillstånd att ta emot förskott enligt 12 §. För detta krävs att föreningen har ställt betryggande säkerhet hos länsstyrelsen för återbetalning av mottagna förskott. Närmare bestämmelser om säkerheten avses bli meddelade i en förordning.

I andra stycket finns bestämmelser om återställande av ...

Avgifter

[K2]14 §  För åtgärder som föreningen enligt författning är skyldig att vidta får föreningen inte ta ut andra avgifter än sådana som avses i 2 kap. 2 § första stycket 5 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 2 kap. 6 § i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar föreningens möjligheter att ta ut avgifter av medlemmarna. Det bör här understrykas att den hyra som föreningen tar ut av kooperativa hyresgäster inte utgör en avgift i föreningsrättslig bemärkelse. Hyran grundar sig i stället primärt på hyresavtalet mellan föreningen och den kooperativa hyresgästen.

Av 2 kap. 2 § första stycket 5 föreningslagen framgår att en ekonomisk förening har rätt att i stadgarna ...

Föreningens ledning

[K2]15 §  Bestämmelserna om föreningens ledning i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

[S2]Av styrelsens ledamöter skall dock alltid minst två eller, om styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på föreningsstämma.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller bestämmelser om en kooperativ hyresrättsförenings ledning. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Hänvisningen till 7 kap. i den nya föreningslagen innebär bl.a. att det nya förbudet mot att utse en styrelseledamot som inte avser att ta del i styrelsens verksamhet också gäller för kooperativa hyresrättsföreningar ...

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 kap. 7 § i utredningens förslag.)

Paragrafens första stycke innehåller en hänvisning till 6 kap. föreningslagen, dvs. föreningslagens bestämmelser om styrelse, verkställande direktör och firmatecknare.

Styrelsen för en ekonomisk förening skall utses av föreningsstämman. Det är dock möjligt att i stadgarna föreskriva att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt (se 6 kap. 1 § andra stycket föreningslagen). Av andra stycket ...

[K2]16 §  Det är en uppgift för styrelsen att fastställa hyran till föreningen.

Prop. 2001/02:62: Det är en uppgift för styrelsen att fastställa hyran till föreningen.

(Jfr 4 kap. 3 § i utredningens förslag.)

Av paragrafen framgår att det är styrelsen som fastställer hyrorna. Det gäller såväl den hyra som kooperativa hyresgäster skall betala som övriga hyresgästers hyra. Vad gäller kooperativa hyresgästers hyra har styrelsen därvid att utgå från de grunder som har fastställts i stadgarna.

Av allmänna principer följer att styrelsen skall ...

Föreningsstämman m.m.

Allmänna bestämmelser om föreningsstämma

[K2]17 §  Bestämmelserna om föreningsstämma i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar, om inte annat följer av denna lag.

Prop. 2001/02:62: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen hänvisas till bestämmelserna om föreningsstämma i 7 kap. föreningslagen. Hänvisningen omfattar samtliga paragrafer i 7 kap. föreningslagen och innebär därför bl.a. också att det i föreningens stadgar kan tas in föreskrifter om att stämmans befogenheter helt eller delvis skall överlämnas till särskilt valda fullmäktige (se 7 kap. 12 § föreningslagen).

Hänvisningen innebär också att det i ...

Beslut om ändring av stadgeföreskrifter om hyran

[K2]18 §  I fråga om beslut att ändra en sådan föreskrift i föreningens stadgar som avses i 4 § 1 gäller, i stället för vad som sägs i 7 kap. 14 § första stycket tredje meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, att beslutet är giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman har biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innebär att vissa paragrafer i denna lag gäller i stället för den nya föreningslagens bestämmelser om majoritetskrav vid stadgeändringar. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Paragrafen ändras så att de bestämmelser om ändring av stadgarna som i den nya föreningslagen finns i 3 kap. 5–9 §§ i fortsättningen gäller för kooperativa hyresrättsföreningar. Av förbiseende kom de motsvarande bestämmelserna ...

Prop. 2015/16:4: Paragrafen, som får ett nytt innehåll, behandlar beslut om ändring av stadgarna i en kooperativ hyresrättsförening. Av paragrafen framgår att de nya 18 a och 18 b §§ gäller i stället för det som sägs i 7 kap. 34, 35 och 48–52 §§ föreningslagen. Sammantaget innebär detta att beslut om stadgeändring i en kooperativ hyresrättsförening fattas på samma sätt som hittills. Se vidare kommentarerna till 18 a och 18 b §§. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 kap. 2 § i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar beslut om ändring av sådan stadgeföreskrift som avses i 2 kap. 4 § första stycket 1. Frågan har behandlats i avsnitt 11.4.

Bestämmelserna om ändring av stadgar i 7 kap. 14 § föreningslagen gäller, liksom för andra stadgeändringar, för den här aktuella typen av beslut. Beslutet måste således fattas på föreningsstämman. Ett ...

Beslut om överlåtelse av hus

[K2]19 §  Ett beslut om överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen och där det finns en eller flera lägenheter som är upplåtna med kooperativ hyresrätt är giltigt endast om

 1. det har fattats på det sätt som enligt 11 kap. 1 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för beslut om likvidation, och
 2. hyresgästerna i minst två tredjedelar av de lägenheter i huset som är upplåtna med kooperativ hyresrätt har gått med på beslutet.

[S2]Om det i föreningens stadgar finns ytterligare något villkor för att beslutet skall vara giltigt, gäller även det.

Prop. 2015/16:4: I paragrafen finns bestämmelser om hur ett beslut om överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen ska fattas i vissa fall. Första stycket punkten 1 ändras så att den hänvisar till den nya 23 a § i stället för som hittills till 11 kap. 1 § föreningslagen. Detta innebär ingen ändring i sak, se vidare kommentaren till 23 a §.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 kap. 9 § i utredningens förslag.)

Enligt paragrafen gäller särskilda krav på beslut om att föreningen skall överlåta ett hus där det finns någon kooperativ hyresrätt. Det är i princip samma krav som gäller för en bostadsrättsförening som vill sälja ett hus med bostadsrätter (se 9 kap. 16 § första stycket 4 bostadsrättslagen). Skälen för förslaget har angetts i ...

Revision och särskild granskning

[K2]20 §  Bestämmelserna om revision och särskild granskning i 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2006:876).

Prop. 2005/06:116: (Jfr 2 kap. 20 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Andra stycket har ändrats. Kooperativa hyresgästföreningar har nu samma skyldighet att ha en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen som andra ekonomiska föreningar. Sådan skyldighet har hittills gällt endast om länsstyrelsen har beslutat om det.

Förslaget har behandlats i avsnitt 17.2.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 kap. 13 § i utredningens förslag.)

Av bestämmelsen framgår att bestämmelserna i 8 kap. föreningslagen är tillämpliga även på kooperativa hyresrättsföreningar. En avvikelse finns dock. Vissa större ekonomiska föreningar är enligt 8 kap. 5 § föreningslagen skyldiga att utse en auktoriserad revisor (eller, enligt vad som föreslås i prop. 2000/01:146, en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen). Detta ...

Vinstutdelning m.m.

[K2]21 §  Utdelning får ske endast av årets vinst och balanserad vinst som redovisas i fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret.

[S2]Vinst får inte delas ut till andra än föreningens medlemmar. Vinsten fördelas mellan dem efter insatserna, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar möjligheterna att dela ut föreningens överskott. Dessa frågor har behandlats i avsnitt 11.7.

Av paragrafens första stycke framgår att överskottsutdelning enbart får ske i form av vinstutdelning. Vinstutdelningen får inte avse högre belopp än summan av årets vinst och balanserad vinst enligt fastställd ...

[K2]22 §  Om vinstutdelning har beslutats och verkställts i strid med 21 § eller någon bestämmelse i föreningens stadgar, gäller bestämmelserna om återbetalning m.m. i 10 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

[S2]Bestämmelserna om vissa gåvor i 10 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller bestämmelser om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar och om vissa gåvor. Övervägandena finns i avsnitt 17.3.

Ändringarna är föranledda av ändrade regler i föreningslagen om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar samt ändrad paragrafnumrering i den lagen. För en kommentar, se kommentaren till 9 kap. 5–7 §§ föreningslagen.

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafens första stycke finns en hänvisning till föreningslagens bestämmelser om otillåten vinstutdelning. Vad som sägs i 10 kap. 7 § föreningslagen om mottagarens skyldighet att betala tillbaka beloppet jämte ränta samt om bristtäckningsansvar gäller alltså även här.

Andra stycket innehåller en hänvisning till föreningslagens regler om gåvor till allmännyttiga eller därmed jämförliga ...

Likvidation och annan upplösning

[K2]23 §  Bestämmelserna om likvidation och upplösning i 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

[S2]Vad som föreskrivs i 11 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar för det fall föreningens medlemmar går ned under ett lägsta antal skall tillämpas på en kooperativ hyresrättsförening, om antalet medlemmar går ned under tre.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar likvidation och upplösning av en kooperativ hyresrättsförening. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Ändringarna är en anpassning till den nya föreningslagens reglering. Hänvisningen till 17 kap. i den nya föreningslagen innebär bl.a. att de nya likvidationsgrunder som införs i den lagen är tillämpliga också för kooperativa hyresrättsföreningar. Hänvisningen till 18 kap. samma lag innebär ...

Prop. 2015/16:4: I paragrafen finns bestämmelser om likvidation och upplösning av en kooperativ hyresrättsförening. Första stycket ändras så att det framgår att den nya 23 a § ska tillämpas i stället för 11 kap. 1 § andra och tredje styckena föreningslagen. Detta innebär ingen ändring i sak, se vidare kommentaren till 23 a §. Övervägandena finns i avsnitt 17.3.

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Bestämmelsens första stycke innehåller en hänvisning till föreningslagens regler om likvidation och annan upplösning.

I andra stycket finns en regel om likvidation när antalet medlemmar sjunker under tre. Detta överensstämmer i sak med vad som gäller enligt föreningslagen (se 11 kap. 3 § jämfört med 2 kap. 1 § föreningslagen).

Fusion

[K2]24 §  Bestämmelserna om fusion i 12 kap.1-19 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2008:5).

Prop. 2015/16:4: I paragrafen anges att vissa bestämmelser om fusion i föreningslagen gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Ändringen innebär att föreningsstämmobeslut om fusion i en kooperativ hyresrättsförening ska fattas på samma sätt som hittills. Enligt hittillsvarande ordning finns motsvarande bestämmelser i föreningslagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.3.

Hänvisningen i första stycket till ...

Prop. 2007/08:15: (Jfr 2 kap. 24 § i departementspromemorians förslag.)

Ändringarna innebär en anpassning till paragrafindelningen i det nya 12 kap. föreningslagen. Av skäl som har redovisats i avsnitt 5.1 ger förslaget inte möjlighet för kooperativa hyresrättsföreningar att delta i gränsöverskridande fusioner. ...

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller en hänvisning till föreningslagens bestämmelser om fusion. Resterande bestämmelser i 12 kap. föreningslagen, 8–13 §§, är däremot inte tillämpliga. Detta hänger samman med att föreningslagens koncerndefinition (jfr 1 kap. 4 § föreningslagen) inte gäller för

kooperativa ...

Firma

[K2]25 §  Föreningens firma skall innehålla beteckningen "kooperativ hyresrättsförening".

[S2]I firman får inte ordet "bolag" eller något annat ord som betecknar ett bolagsförhållande tas in på så sätt att det kan leda till missförståndet att ett bolag innehar firman.

[S3]Firman skall tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket förut registrerade och ännu bestående föreningsfirmor med säte i samma län. För registrering av föreningens firma gäller i övrigt betämmelserna i firmalagen (1974:156). Lag (2004:246).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 kap. 4 § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om den kooperativa hyresrättsföreningens firma. Skälen för bestämmelserna har angetts i avsnitt 11.2.

Av första stycket framgår att firman skall innehålla orden ”kooperativ hyresrättsförening” (jfr den motsvarande bestämmelsen i 9 kap. ...

[K2]26 §  Endast en kooperativ hyresrättsförening eller en sammanslutning av kooperativa hyresrättsföreningar får använda beteckningen "kooperativ hyresrätt" eller en sammansättning med dessa ord i sin firma eller i övrigt vid beteckning av rörelsen.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 kap. 5 § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns ett förbud för andra än kooperativa hyresrättsföreningar att använda beteckningen ”kooperativ hyresrätt” eller sammansättningar av dessa ord i sin firma. Detta motsvarar vad som enligt bostadsrättslagen gäller beträffande ordet ”bostadsrätt” (se 9 kap. 6 § fjärde stycket bostadsrättslagen). ...

[K2]27 §  Bestämmelserna om firmateckning i 14 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

Prop. 2001/02:62: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen finns en hänvisning till föreningslagens regler om firmateckning. Av hänvisningen följer bl.a. att skriftliga handlingar som utfärdas av en förening bör undertecknas med föreningens firma. Vidare finns regler om vad som gäller om firmateckningen inte uppfyller lagens krav.

Registrering m.m.

[K2]28 §  Bestämmelserna om registrering m.m. i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

[S2]Ett beslut om en sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får inte registreras, om den kooperativa hyresrättsföreningens firma på grund av bestämmelserna i 25 § tredje stycket inte får föras in i Bolagsverkets register. Lag (2004:246).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar registrering av kooperativa hyresrättsföreningar och frågor om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Hänvisningen till 19 kap. i den nya föreningslagen innebär bl.a. att den nya möjligheten till registrering även på andra språk än svenska och de nya bestämmelserna om verkan av en registrering gäller även för kooperativa hyresrättsföreningar. Se vidare kommentarerna till ...

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 kap. 6 § i utredningens förslag.)

I första stycket finns en hänvisning till bestämmelserna i 15 kap. föreningslagen om bl.a. registrering.

Det som anges i andra stycket är en följd av att kooperativa hyresrättsföreningars firmor enligt 25 § tredje stycket är skyddade länsvis. Ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat skulle därför kunna få till följd att två föreningar i ...

3 kap. Den kooperativa hyresgästens rättigheter och skyldigheter

Allmänt

[K3]1 §  Bestämmelserna om hyra i jordabalken skall tillämpas på kooperativ hyresrätt med de undantag som anges i denna lag.

[S2]Om en kooperativ hyresrättsförening hyr en lägenhet som föreningen i sin tur hyr ut till en medlem eller någon annan, skall, vid tillämpningen av 12 kap.jordabalken och denna lag, föreningens uthyrning inte anses som upplåtelse i andra hand.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 1 kap. 3 § i utredningens förslag.)

I första stycket anges att jordabalkens regler tillämpas på kooperativ hyresrätt med de undantag som anges i denna lag. Det innebär bl.a. att bestämmelserna i 7 kap. jordabalken och 12 kap. jordabalken (hyreslagen) som huvudregel ...

Lägenhetens skick

Lägenhetens skick på tillträdesdagen

[K3]2 §  När en lägenhet upplåts med kooperativ hyresrätt gäller följande, i stället för vad som sägs i 12 kap. 9 § jordabalken. Om inte annat har avtalats, skall föreningen på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 3 kap. 1 § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som gäller i stället för 9 § hyreslagen, anger i vilket skick lägenheten skall vara på tillträdesdagen. Huvudregeln är densamma som i hyreslagen och skall tillämpas på samma sätt. Lägenheten skall alltså tillhandahållas i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.

Avtal kan, liksom enligt 9 § hyreslagen, alltid träffas om att lägenheten ...

Lägenhetens skick under hyrestiden

[K3]3 §  Om föreningen i sina stadgar har bestämt att en kooperativ hyresgäst på egen bekostnad skall hålla sin lägenhet eller den mark som ingår i upplåtelsen i ett visst skick, gäller detta i stället för vad som sägs i 12 kap. 15 § jordabalken.

[S2]Om föreningen i sina stadgar har bestämt att de kooperativa hyresgästerna skall ansvara för underhållet av gemensamma delar av mark eller hus, gäller även detta.

[S3]I den mån hyresgästen enligt första eller andra stycket har ålagts underhållsansvar kan hyresgästen inte göra gällande de sanktioner som avses i 12 kap. 16 § jordabalken.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 3 kap. 2 § i utredningens förslag.)

När det gäller underhållet av lägenheten och andra delar av hyresfastigheten utgår reglerna om kooperativ hyresrätt från de bestämmelser som gäller i fråga om vanlig hyresrätt. Vad som sägs i 15–17, 24 och 24 a §§ hyreslagen om hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter avseende underhållet av ...

[K3]4 §  Oavsett vad som anges i föreningens stadgar, svarar en kooperativ hyresgäst inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

[S2]En bestämmelse i föreningens stadgar om att den kooperativa hyresgästen svarar för reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskador tillämpas endast på skada som har uppkommit

 1. genom hyresgästens eget vållande, eller
 2. genom vårdslöshet av
  1. någon som hör till hyresgästens hushåll eller gästar denne,
  2. någon annan som hyresgästen har inrymt i lägenheten, eller
  3. någon som utför arbete i lägenheten för hyresgästens räkning.

[S3]I fråga om brandskador gäller vad som sägs i andra stycket 2 endast om hyresgästen har brustit i den omsorg och tillsyn som hade bort iakttas.

[S4]Andra stycket tillämpas också om det finns ohyra i lägenheten.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 3 kap. 3 § i utredningens förslag.)

Av paragrafen framgår att en kooperativ hyresrättsförening aldrig kan ålägga en kooperativ hyresgäst att svara för vissa slag av reparationer. Frågan har behandlats i avsnitt 6.3.2. Lydelsen ansluter i väsentliga delar till den som Bostadsrättsutredningen föreslog i betänkandet Olika bostadsrättsfrågor (SOU ...

[K3]5 §  Bestämmelserna om upprustningsföreläggande och hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete i 12 kap. 18 a-h §§ jordabalken gäller inte när en lägenhet har upplåtits med kooperativ hyresrätt.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 3 kap. 5 § i utredningens förslag.)

Av paragrafen framgår att bestämmelserna om upprustningsföreläggande och hyresgästinflytande inte gäller i relationen mellan den kooperativa hyresrättsföreningen och de kooperativa hyresgästerna. Skälen för detta har angetts i avsnitt 6.3.3.

Hyran

[K3]6 §  Den kooperativa hyresgästen skall betala den hyra som föreningen bestämmer. Vad som sägs i 12 kap. 19 § jordabalken skall inte tillämpas.

Prop. 2013/14:174: Paragrafen innehåller bestämmelser om hyran. Ändringen medför att det nya fjärde stycket i 12 kap. 19 § jordabalken blir tillämpligt.

Prop. 2001/02:62: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Av 19 § hyreslagen framgår att hyran för bostadslägenheter skall vara bestämd i hyresavtalet eller, om avtalet innehåller en förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen (1978:304), i förhandlingsöverenskommelsen. Den bestämmelsen gäller inte i ett kooperativt hyresförhållande. I en kooperativ hyresrättsförening är det, såsom framgår av förevarande ...

[K3]7 §  Vad som sägs i 12 kap. 21 § första stycket andra meningen jordabalken om rätt att deponera belopp hos länsstyrelsen när det råder tvist om storleken av hyran gäller inte för kooperativa hyresgäster.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 3 kap. 7 § i utredningens förslag.)

Av paragrafen framgår att kooperativa hyresgäster inte har rätt att – såsom vanliga hyresgäster – deponera medel hos länsstyrelsen när det råder tvist om hyran. Skälen för det har behandlats i avsnitt 6.8. I övrigt har kooperativa hyresgäster samma möjligheter att deponera hyran hos länsstyrelsen som andra hyresgäster.

Användningen av lägenheten

[K3]8 §  I stället för vad som sägs i 12 kap. 23 § jordabalken gäller följande. Den kooperativa hyresgästen får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock bara åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 3 kap. 6 § i utredningens förslag.)

Paragrafen begränsar den kooperativa hyresgästens rätt att använda sin lägenhet för andra ändamål än de avsedda. Den överensstämmer med 7 kap. 6 § bostadsrättslagen och skall tillämpas på samma sätt. Regeringens överväganden i denna del har redovisats i avsnitt 6.5.1.

[K3]9 §  När en kooperativ hyresgäst har vidtagit någon åtgärd i lägenheten med stöd av 12 kap. 24 a § jordabalken gäller, i stället för vad som sägs i den paragrafens första stycke andra meningen, att föreningen har rätt till ersättning för skada som beror på att åtgärden inte är fackmässigt utförd eller på annat sätt otillfredsställande.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 3 kap. 8 § i utredningens förslag.)

Paragrafen handlar om föreningens rätt till ersättning när en hyresgäst tapetserat eller målat om på ett otillfredsställande sätt. Den utgår från 24 a § hyreslagen men innehåller en mindre avvikelse från den bestämmelsen som finns där. I vanliga hyresförhållanden har hyresvärden rätt till ersättning för skada om de åtgärder som hyresgästen har vidtagit har minskat lägenhetens bruksvärde. Det kan vara fråga om att färg- och tapetval är ...

[K3]10 §  I stället för vad som sägs i 12 kap. 26 § första-tredje styckenajordabalken gäller följande. Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När lägenheten är ledig till uthyrning, är den kooperativa hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att den kooperativa hyresgästen inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 3 kap. 9 § i utredningens förslag.)

Paragrafen reglerar den kooperativa hyresrättsföreningens rätt att få tillträde till en lägenhet som innehas med kooperativ hyresrätt. Den ersätter då de tre första styckena i 26 § hyreslagen. Skälen för regleringen har behandlats i avsnitt 6.6.

Första stycket första och tredje meningarna överensstämmer med regleringen för bostadsrätter ...

Förverkande

[K3]11 §  I stället för vad som sägs i 12 kap. 42 § första stycket 4 och 7 jordabalken gäller att en kooperativ hyresrätt är förverkad, om

 1. lägenheten används i strid med 8 § eller 12 kap. 41 §jordabalken och hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål,
 2. tillträde till lägenheten vägras i strid med 10 § eller 12 kap. 26 § fjärde stycketjordabalken och hyresgästen inte kan visa någon giltig ursäkt.

[S2]En kooperativ hyresrätt är också förverkad och föreningen berättigad att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid, om

 1. hyresgästen åsidosätter en i föreningens stadgar föreskriven skyldighet som går utöver hans eller hennes skyldigheter enligt denna lag och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, eller
 2. hyresgästen har förvärvat hyresrätten på sätt som anges i 12 kap. 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller 47 § andra stycketjordabalken och hyresgästen inte efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om medlemskap i föreningen.

[S3]Om hyresrätten är förverkad på grund av förhållande som avses i första stycket, gäller vad som sägs i 12 kap. 43 § första stycket första meningen jordabalken. Är hyresrätten förverkad på grund av förhållande som avses i andra stycket 1, gäller vad som sägs i 12 kap. 43 § första stycket tredje meningen jordabalken.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 3 kap. 11 och 12 §§ i utredningens förslag.)

Bestämmelserna i 42 § hyreslagen om förverkande gäller även i fråga om kooperativ hyresrätt. Av förevarande paragraf framgår att det finns några särbestämmelser.

Första stycket punkten 1 skall ses mot bakgrund av att 8 § innehåller en särskild bestämmelse om hyresgästens rätt att använda lägenheten. Den bestämmelsen ersätter 23 § hyreslagen. Huruvida den kooperativa hyresrätten kan förverkas på grund ...

Prövning av hyresvillkor

[K3]12 §  När en lägenhet har upplåtits med kooperativ hyresrätt är bestämmelserna i 12 kap.53-55 b och 55 d §§jordabalken om prövning av hyran och andra hyresvillkor för bostadslägenheter tillämpliga endast i den utsträckning de avser andra hyresvillkor än hyran. Lag (2006:411).

Prop. 2005/06:80: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen har gjorts en följdändring med anledning av att 55 c § hyreslagen har getts en ny beteckning (55 d §).

Prop. 2018/19:108: I paragrafen anges att hyreslagens bestämmelser om prövning av hyran inte är tillämpliga i fråga om kooperativa hyresrätter.

En följdändring görs med anledning av att 12 kap. 55 d § jordabalken betecknas 55 e §. Även språkliga ändringar görs.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 3 kap. 13 § i utredningens förslag.)

I 53–55 c §§ hyreslagen finns bestämmelser om prövning av hyran och andra hyresvillkor. Enligt förevarande paragraf är dessa bestämmelser inte tillämpliga på kooperativa hyresrätter till den del de avser hyran. Beträffande andra hyresvillkor gäller de dock. Skälen för lösningen har behandlats i avsnitt 6.7.3.

I 55 § femte stycket hyreslagen ...

Upphörande av den kooperativa hyresrätten i vissa fall

Huset överlåts

[K3]13 §  Om föreningen överlåter det hus där lägenheten finns eller om huset säljs exekutivt, upphör den kooperativa hyresrätten.

[S2]Om lägenheten har tillträtts när den kooperativa hyresrätten upphör, skall ett hyresavtal anses ingånget med den nye ägaren. I så fall gäller 14 §.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 kap. 10 § i utredningens förslag.)

Paragrafen avser det fallet att ett hus där det finns kooperativa hyresrätter överlåts av föreningen eller säljs exekutivt. Enligt första stycket upphör då de kooperativa hyresrätterna. Frågan har behandlats i avsnitt 12.4.1.

Andra stycket, som överensstämmer med 7 ...

[K3]14 §  Om parterna i fall som avses i 13 § andra stycket inte kommer överens om hyresvillkoren, fastställs dessa av hyresnämnden. I väntan på att hyresvillkoren blir slutligt bestämda, skall hyra betalas enligt vad föreningen hade bestämt för den kooperativa hyresrätten.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 kap. 11 § i utredningens förslag.)

Paragrafen tar sikte på fallet då ett hyresavtal anses ingånget mellan hyresgästen och husets nye ägare i enlighet med 13 §. Om parterna inte kommer överens om hyresvillkoren skall dessa fastställas av hyresnämnden. Oftast torde det vara naturligt att fastställa sedvanliga hyresvillkor. För bostadshyresgäster innebär det att utgångspunkten är att hyresavtalet skall löpa tills vidare med tre månaders uppsägningstid. Hyran skall bestämmas ...

Föreningens hyresavtal upphör

[K3]15 §  Vad som sägs i 13 och 14 §§ skall också tillämpas om föreningen hyr lägenheten och föreningens hyresavtal med husets ägare upphör att gälla.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 kap. 12 § i utredningens förslag.)

Enligt paragrafen är bestämmelserna i 13 och 14 §§ tillämpliga även vid upphörandet av ett hyresavtal, ingånget mellan å ena sidan en kooperativ hyresrättsförening som verkar enligt hyresmodellen och å andra sidan husets ägare. Den kooperativa hyresrätten upphör men hyresgästen skall anses ha träffat ett skriftligt hyresavtal med husets ägare. Går det inte att enas om hyresvillkoren, bestäms dessa av hyresnämnden (se kommentaren till ...

Den kooperativa hyresgästen går ur föreningen

[K3]16 §  En kooperativ hyresgäst som säger upp sitt medlemskap i föreningen skall också anses ha sagt upp hyresavtalet.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 2 kap. 5 § i utredningens förslag).

Av paragrafen framgår att en kooperativ hyresgäst som går ur föreningen också skall anses ha sagt upp hyresavtalet. Frågan har behandlats i avsnitt 6.2.

Uppsägningen av hyresavtalet får anses ha skett i och med uppsägningen till utträde ur föreningen. Vid vilken tidpunkt hyresavtalet upphör att gälla beror på vilken uppsägningstid som gäller ...

Beslut om förvärv för ombildning

Beslutet

[K4]1 §  Ett beslut av föreningen att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt skall fattas på en föreningsstämma. Beslutet är giltigt, om hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheter som omfattas av förvärvet har gått med på beslutet. Dessa hyresgäster skall vara medlemmar i föreningen.

[S2]Vid beräkningen av antalet lägenheter skall som lägenhet anses varje avskild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt användas som bostad eller lokal. Garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen skall man dock bortse från.

[S3]Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om hur rösterna har beräknats och hållas tillgängligt för hyresgästerna och ägaren av huset.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 5 kap. 2 § i utredningens förslag.)

Första stycket anger vad som gäller för beslut om ombildning till kooperativ hyresrätt enligt ägarmodellen. Frågan har behandlats i avsnitt 12.1.

Beslutet skall fattas på föreningsstämma. Beslutet måste få stöd av hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheter som om-...

Ekonomisk plan

[K4]2 §  Innan ett beslut fattas enligt 1 §, skall föreningens styrelse upprätta en ekonomisk plan och hålla denna tillgänglig för hyresgästerna. Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet.

[S2]Till planen skall fogas ett besiktningsprotokoll som visar husets skick.

Prop. 2001/02:62: Till planen skall fogas ett besiktningsprotokoll som visar husets skick. (Jfr 5 kap. 3 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om ekonomisk plan och besiktningsprotokoll. Detta har behandlats i avsnitt 11.1.

Enligt första stycket skall en ekonomisk plan upprättas och hållas tillgänglig för hyresgästerna, innan något beslut om förvärv får fattas. Detta ...

Intygsgivare

[K4]3 §  Den ekonomiska planen skall vara försedd med intyg av två personer. Av intyget skall framgå

 1. att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, och
 2. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar.

[S2]I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Lag (2003:34).

Prop. 2002/03:12: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen har klargjorts vilka uppgifter en intygsgivare skall kontrollera och bedöma. Bestämmelsen motsvarar 3 kap. 2 § bostadsrättslagen. Avsikten är att dessa bestämmelser skall tillämpas på samma sätt varför det hänvisas till kommentaren till den bestämmelsen. ...

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Av paragrafen följer att den i 2 § föreskrivna planen skall granskas av två intygsgivare som skall intyga att planen vilar på tillförlitliga grunder (jfr 3 kap. 2 § bostadsrättslagen).

[K4]4 §  Intygsgivare skall utses bland dem som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg enligt 3 §.

[S2]Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos ett företag, en organisation eller någon annan som har bildat den kooperativa hyresrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen.

Prop. 2008/09:187: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka kvalifikationer de personer ska ha som en kooperativ hyresrättsförening får utse till intygsgivare. I

första stycket har gjorts ett tillägg som innebär att intygsgivare får utses även bland dem som i en annan stat inom EES driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg ...

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen reglerar hur intygsgivare skall utses och motsvarar i stort sett 3 kap. 3 § bostadsrättslagen. Till skillnad från vad som gäller enligt bostadsrättslagen får dock ingen av intygsgivarna ha någon koppling till det aktuella projektet. Detta överensstämmer med det förslag som Bostadsrättsutredningen ...

Ogiltighet

[K4]5 §  Beslut om förvärv i strid med 1 § är ogiltiga. Detsamma gäller beslut om förvärv som fattas utan att en ekonomisk plan har varit tillgänglig enligt 2 §.

[S2]Första stycket gäller inte om förvärv ändå har skett enligt beslutet och lagfart har meddelats.

Medlemmens rätt till en kooperativ hyresrätt

[K4]6 §  Om den som hyr en bostadslägenhet i huset har antagits som medlem i föreningen, får föreningen inte vägra att upplåta lägenheten med kooperativ hyresrätt till honom eller henne eller erbjuda sådana villkor för upplåtelsen som skäligen inte bör godtas.

[S2]Föreningen får dock vägra att upplåta lägenheten med kooperativ hyresrätt, om

 1. hyresförhållandet beror på anställning och lägenheten inte skall upplåtas med kooperativ hyresrätt, eller
 2. hyresgästen har ansökt om medlemskap i föreningen senare än ett år efter föreningens förvärv av huset.

[S3]Om föreningen vägrar att upplåta lägenheten med kooperativ hyresrätt, kan hyresgästen inom en månad från den dag han eller hon fick del av beslutet hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Hyresnämnden får då förelägga föreningen att upplåta lägenheten med kooperativ hyresrätt. Föreläggandet får förenas med vite. Nämnden får också fastställa villkoren för upplåtelsen.

[S4]Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte om det är bestämt att hyresförhållandet skall upphöra.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 5 kap. 5 och 7 §§ i utredningens förslag.)

I första stycket anges huvudregeln att den kooperativa hyresrättsföreningen är skyldig att upplåta kooperativ hyresrätt till den som hyr en bostadslägenhet i huset och har antagits som medlem i föreningen och att föreningen inte får erbjuda sådana villkor för upplåtelsen som hyresgästen skäligen inte bör godta. Upplåtelsen skall avse den bostadslägenhet som hyresgästen hyr sedan tidigare.

Av andra stycket ...

5 kap. Ombildning till kooperativ hyresrätt genom hyra av lägenheter

Beslut att hyra lägenheter för ombildning

[K5]1 §  Ett beslut av föreningen att hyra samtliga lägenheter i ett hus för ombildning till kooperativ hyresrätt skall fattas på en föreningsstämma. Beslutet är giltigt, om hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna i huset har gått med på beslutet. Dessa hyresgäster skall vara medlemmar i föreningen.

[S2]Vid beräkningen av antalet lägenheter tillämpas 4 kap. 1 § andra stycket.

[S3]Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om hur rösterna har beräknats och hållas tillgängligt för hyresgästerna och ägaren av huset.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 6 kap. 1 § första och andra styckena i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar en kooperativ hyresrättsförenings beslut att hyra samtliga lägenheter i ett hus. Frågan har behandlats i avsnitt 12.2.

I första stycket ställs upp krav på att beslutet skall ha fattats på föreningsstämma och med viss kvalificerad majoritet. Bestämmelserna gäller endast för det fall föreningen ...

Föreningens inträde som hyresvärd

[K5]2 §  Om föreningen i enlighet med ett beslut enligt 1 § har träffat hyresavtal med husets ägare om att hyra samtliga lägenheter i huset, inträder föreningen som hyresvärd i förhållande till hyresgästerna i huset. Inträdet får verkan när hyresavtalet mellan föreningen och husets ägare har börjat löpa och hyresgästen har underrättats om inträdet.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 6 kap. 2 § i utredningens förslag.)

Paragrafen tar sikte på att ombildning skall ske till kooperativ hyresrätt enligt hyresmodellen. Den kooperativa hyresrättsföreningen träder, under vissa närmare angivna förutsättningar, in i löpande hyresavtal med befintliga hyresgäster. Frågan har behandlats i avsnitt 12.2.

En första förutsättning är att den kooperativa hyresrättsföreningen ...

Medlemmens rätt till en kooperativ hyresrätt

[K5]3 §  Bestämmelserna i 4 kap. 6 § om en medlems rätt att få en bostadslägenhet upplåten med kooperativ hyresrätt skall också tillämpas vid ombildning enligt detta kapitel.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 6 kap. 1 § tredje stycket i utredningens förslag.)

I paragrafen görs en hänvisning till 4 kap. 6 §. I den paragrafen finns bestämmelser om när en bostadshyresgäst som går med i föreningen har rätt att få sin hyresrätt omvandlad till en kooperativ hyresrätt. Bestämmelserna skall tillämpas på motsvarande sätt vid ombildning till kooperativ hyresrätt enligt detta kapitel.

Ägarens återinträde som hyresvärd

[K5]4 §  Om hyresavtalet mellan husets ägare och föreningen upphör att gälla, inträder husets ägare i de hyresavtal som föreningen enligt 2 § har trätt in i eller därefter ingått och som inte avser kooperativ hyresrätt.

[S2]Bestämmelser om kooperativa hyresgästers ställning i fall som avses i första stycket finns i 3 kap. 15 §.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 6 kap. 3 § i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar de vanliga hyresgästernas ställning om blockuthyrningsavtalet mellan ägaren av huset och föreningen av en eller annan anledning upphör att gälla. Bestämmelsen är tillämplig både när en kooperativ hyresrättsförening enligt 2 § har trätt in som hyresvärd gentemot en enskild hyresgäst och när föreningen gjort en nyupplåtelse med vanlig hyresrätt efter ombildning eller i annat fall. Ägaren inträder då, enligt första ...

6 kap. Skadestånd, straff och överklagande m.m.

Skadestånd

[K6]1 §  Bestämmelserna om skadestånd m.m. i 13 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller en bestämmelse om skadestånd. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Hänvisningen till 21 kap. i den nya föreningslagen innebär att samtliga bestämmelser i det kapitlet gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

Prop. 2001/02:62: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen finns en hänvisning till föreningslagens bestämmelser om skadestånd. Detta innebär att styrelseledamöter, verkställande direktör, revisorer och medlemmar i föreningen kan bli skadeståndsskyldiga mot föreningen, medlemmarna eller andra enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. föreningslagen.

[K6]1 a §  Om en intygsgivare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina åligganden enligt 4 kap. 3 §, skall han eller hon ersätta föreningen eller en kooperativ hyresgäst den skada som därigenom uppkommit. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Lag (2003:34).

Prop. 2002/03:12: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Bestämmelsen handlar om intygsgivares skadeståndsansvar och motsvarar 10 kap. 1 a § bostadsrättslagen. Avsikten är att dessa bestämmelser skall tillämpas på samma sätt varför det hänvisas till kommentaren till den bestämmelsen.

Straff och vite

[K6]2 §  Vad som sägs i 16 kap.1 § första och tredje styckena, 1 a § och 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar. Det som föreskrivs om handling eller ärende i 16 kap. 1 a § gäller också handling eller ärende enligt denna lag

[S2]Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. underlåter att föra medlemsförteckning eller hålla sådan förteckning tillgänglig enligt 3 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar,
 2. tar emot förskott i strid med 2 kap. 12 §, eller
 3. använder firma i strid med 2 kap. 26 §. Lag (2008:85).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller bestämmelser om straff och vite. Ändringarna innebär en anpassning till den nya föreningslagens reglering. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Hänvisningen i första stycket till 22 kap. 1 § första stycket 1 i den nya föreningslagen innebär att skärpningen av straffskalan för den som inte för eller håller en medlemsförteckning tillgänglig gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. ...

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller straffbestämmelser. I andra stycket punkten 1 görs en följdändring med anledning av de nya bestämmelserna om medlemsförteckning i 3 kap. 6 och 7 §§ föreningslagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.3.

Prop. 2012/13:74: 1. underlåter att föra medlemsförteckning eller hålla sådan förteckning tillgänglig enligt 3 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar,

Prop. 2007/08:45: (Jfr 6 kap. 2 a § i promemorians förslag.)

Paragrafen, som har utformats i huvudsak i enlighet med Lagrådets förslag, innehåller straff- och vitesbestämmelser för kooperativa hyresrättsföreningar.

Propositionens förslag innebär att det i 16 kap. 1 a § föreningslagen införs straffbestämmelser som avser lämnande av vissa osanna uppgifter elektroniskt (se författningskommentaren till den paragrafen). Första stycket i förevarande paragraf har kompletterats med ...

Prop. 2001/02:62: (Jfr 7 kap. 1 § i utredningens förslag.)

Paragrafens första stycke innehåller en hänvisning till föreningslagens regler om straffpåföljder när någon har brutit mot föreningslagens regler om sammankallande av styrelsesammanträde, tillgång till underlag inför styrelsesammanträde m.m. Stycket innehåller också en hänvisning till föreningslagens bestämmelser om vite.

I andra stycket finns ett antal tillkommande straffbestämmelser. Punkten 1 motsvarar ...

Överklagande

[K6]3 §  Beslut som rör tillstånd till förskott enligt 2 kap. 13 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut om behörighet som intygsgivare enligt 4 kap. 4 §, om det har meddelats av myndighet som regeringen har bestämt.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 7 kap. 2 § i utredningens förslag.)

Av paragrafen följer att myndighets beslut om behörighet som intygsgivare och länsstyrelsens beslut som rör tillstånd till förskott på en upplåtelseinsats överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[K6]4 §  Hyresnämndens beslut i frågor om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § eller i frågor om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt 4 kap. 6 § får överklagas hos Svea hovrätt inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Överklagandet skall ges in till hyresnämnden.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 7 kap. 3 § i utredningens förslag.)

Här anges att hyresnämndens beslut enligt denna lag överklagas hos Svea hovrätt.

[K6]5 §  I tvister som avses i 4 § skall varje part svara för sin rättegångskostnad i hovrätten, om inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motvarighet i utredningens förslag.)

Bestämmelsen anger hur rättegångskostnaderna skall fördelas när hyresnämndens beslut har överklagats till hovrätten.

Vissa meddelanden

[K6]6 §  Bestämmelserna i 12 kap. 63 § jordabalken om hur meddelanden kan lämnas gäller även meddelanden som avses i 3 kap. 11 § första stycket 1 och 5 kap. 2 §.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 7 kap. 4 § i utredningens förslag.)

Enligt 63 § hyreslagen skall vissa meddelanden enligt hyreslagen anses ha lämnats om de har avsänts i rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress. Dessa bestämmelser gäller också rättelseanmaning när hyresgästen har använt lägenheten för annat ändamål än det avsedda (se 3 kap. 11 § första stycket 1) och underrättelse om hyresvärdsinträde vid ombildning (se 5 kap. 2 §).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002, då lagen (1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt skall upphöra att gälla.
 2. Lagen tillämpas inte på en ekonomisk förening som har registrerats före lagens ikraftträdande och inte därefter har registrerats som kooperativ hyresrättsförening.
Tillstånd som har meddelats enligt lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt eller lagen (1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt gäller fortfarande. Sådana tillstånd upphör dock att gälla, om föreningen registreras som kooperativ hyresrättsförening.
 1. Föreningar som avses i punkten 2 första stycket får registreras om till kooperativa hyresrättsföreningar enligt bestämmelserna i punkterna 4 och 5.
Bolagsverket prövar frågan om omregistrering efter anmälan av föreningen. Lag (2004:246).
 1. Omregistrering får ske under förutsättning att föreningen har
 2. beslutat att ändra sina stadgar i överensstämmelse med 2 kap. 4 §,
 3. beslutat om firma i överensstämmelse med 2 kap. 25 §, och
 4. utsett en styrelse i enlighet med 2 kap. 15 §.
I fråga om omregistreringen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
 1. Villkor i föreningens stadgar som går längre än vad som föreskrivs i 7 kap. 14 § första stycket och 15 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall inte tillämpas när föreningen beslutar i angelägenhet som rör omregistreringen.
 2. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § om förbud för andra än kooperativa hyresrättsföreningar att använda beteckningen "kooperativ hyresrättsförening" i firman m.m. tillämpas inte före utgången av år 2004 på firmor som redan är registrerade vid lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:161, Prop. 2001/02:62, Bet. 2001/02:BoU5
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2003:34) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.
 2. I fråga om ekonomiska planer som har getts in till Patent- och registreringsverket för registrering före ikraftträdandet tillämpas 4 kap. 3 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:96, Prop. 2002/03:12, Bet. 2002/03:BoU2
Omfattning
ändr. 4 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraftträder
2003-04-01

Lag (2003:868) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om ärenden enligt 2 kap. 12 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
 3. Har tillstånd enligt 2 kap. 12 § lämnats av länsstyrelsen, skall länsstyrelsen också handlägga fråga om återställande av säkerhet enligt 2 kap. 13 § andra stycket.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:28, Prop. 2002/03:147, Bet. 2003/04:LU4
Omfattning
ändr. 2 kap 12, 13 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:246) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 2 kap 12, 13, 25, 28 §§, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2006:411) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:252, Prop. 2005/06:80, Bet. 2005/06:BoU10
Omfattning
ändr. 3 kap 12 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:876) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Den som har utsetts till revisor i en kooperativ hyresrättsförening före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte längre ensam kan vara revisor i föreningen får ändå kvarstå som revisor till utgången av den första föreningsstämma som hålls efter utgången av år 2008.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
ändr. 2 kap 20 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:5) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:121, Prop. 2007/08:15, Bet. 2007/08:CU4
Omfattning
ändr. 2 kap 24 §
Ikraftträder
2008-02-15

Lag (2008:85) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 6 kap 2 §; ny 1 kap 6 §, rubr. närmast före 1 kap 6 §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:1082) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:18, Prop. 2008/09:187, Bet. 2009/10:NU6
Omfattning
ändr. 4 kap. 4 §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Lag (2013:441) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
ändr. 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:317) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2013/14:221, Prop. 2013/14:174, Bet. 2013/14:NU18
Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §
Ikraftträder
2014-07-02

Lag (2016:116) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2015/16:130, Prop. 2015/16:4, Bet. 2015/16:CU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 9, 18, 19, 22, 23, 24 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast 2 kap. 18 §; nya 1 kap. 7 §, 2 kap. 9 a, 17 a, 17 b, 17 c, 18 a, 18 b, 23 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 7 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:642) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2018:724) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
upph. 2 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 17 a, 18, 18 b, 20, 22, 23, 24, 25, 27 och 28 §§, 6 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1337) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2017/18:373, Prop. 2017/18:225, Bet. 2017/18:CU29
Omfattning
ny 4 kap. 4 a §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2018:1679) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 25, 26, 28 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 25 §
Ikraftträder
2019-01-01