Upphävd författning

Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
SFS 2005 i lydelse enligt SFS 2012:194
Upphäver
Insiderstrafflag (2000:1086)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Definitioner

1 §  I denna lag förstås med

 1. insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument,
 2. handel på värdepappersmarknaden: handel på en reglerad marknad eller någon annan organiserad marknadsplats eller handel med eller genom någon som yrkesmässigt bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 3. finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden, och
 4. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2007:564).

Prop. 2004/05:142: Paragrafen motsvarar 1 § insiderstrafflagen.

Definitionerna är desamma som i insiderstrafflagen. Definitionen av insiderinformation har behandlats i avsnitt 6.2.1.

Det har i litteraturen ifrågasatts om definitionen av finansiellt instrument är tillräcklig ...

 • RH 2009:29:Information som lämnats vid ett styrelsemöte i ett aktiebolag om att bolaget hade erhållit en muntlig accept av en order värd ca 43 miljoner kr har ansetts utgöra insiderinformation i den mening som avses i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.
 • NJA 2008 s. 292:Frågor vid åtal för insiderbrott om innebörden av begreppet insiderinformation samt om brottsrubricering och påföljdsval.

Insiderbrotten

2 §  Den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör döms för insiderbrott till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla den som får insiderinformation och som med råd eller på annat sådant sätt föranleder någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden.

[S2]Är brott som avses i första stycket ringa, döms för insiderförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter grovt, döms för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

[S3]Första och andra styckena tillämpas också på den som har insiderinformation som består i vetskap om egen brottslig verksamhet.

Prop. 2004/05:142: I första stycket förs 2 och 3 §§insiderstrafflagen samman. Detta har i första hand sin grund i att uppdelningen i första, andra och tredje personkretsen har tagits bort, se vidare i avsnitt 6.2.2.

För ...

 • NJA 2008 s. 292:Frågor vid åtal för insiderbrott om innebörden av begreppet insiderinformation samt om brottsrubricering och påföljdsval.
 • RH 2009:29:Information som lämnats vid ett styrelsemöte i ett aktiebolag om att bolaget hade erhållit en muntlig accept av en order värd ca 43 miljoner kr har ansetts utgöra insiderinformation i den mening som avses i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

3 §  Den som av oaktsamhet begår en gärning som avses i 2 § döms för vårdslöst insiderförfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

Prop. 2004/05:142: Paragrafen ersätter 6 § insiderstrafflagen.

Kravet på grov oaktsamhet har ändrats till oaktsamhet för att överensstämma med marknadsmissbruksdirektivet, se avsnitt 6.2.4.

Normalt är ett förvärv eller en avyttring av ett finansiellt instrument en medveten handling. Frågan om oaktsamhet blir alltså främst aktuell ...

4 §  För försök till insiderbrott samt för försök eller förberedelse till grovt insiderbrott döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2011:516).

Prop. 2010/11:76: Paragrafen ger besked om i vilka fall osjälvständiga brottsformer av insiderbrott och grovt insiderbrott är kriminaliserade. Paragrafen har ändrats på så sätt att förberedelse till grovt insiderbrott har straffbelagts. Exempel på förberedelsehandling i fråga om det brottet skulle kunna vara att pengar tagits emot eller lämnats som ersättning för de kostnader som kan vara förenade med utförandet av en sådan åtgärd som straffbeläggs genom bestämmelsen om grovt insiderbrott. Ansvar för förberedelse ...

Prop. 2004/05:142: Enligt artikel 2 i marknadsmissbruksdirektivet skall även försök att förvärva och avyttra finansiella instrument med utnyttjande av insiderinformation förbjudas. Försök till insiderbrott har hittills inte varit straffbart. I förevarande paragraf straffbeläggs försök till insiderbrott och grovt insiderbrott. Även försök att med utnyttjande av insiderinformation med råd eller på annat sådant sätt föranleda någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument straffbeläggs. Bestämmelsen har ...

5 §  Trots bestämmelserna i 2-4 §§ får

 1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med stöd av 2 kap. 1 § eller 4 kap.1 eller 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden fullgöra uppdrag som lämnats företaget att förvärva eller avyttra finansiella instrument samt, utan att använda insiderinformation, fullgöra verksamhet som följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller flera finansiella instrument eller att fullgöra uppdrag om rådgivning eller förvaltning,
 2. finansiellt instrument förvärvas när insiderinformationen är ägnad att sänka priset på instrumentet och avyttras när informationen är ägnad att höja priset på instrumentet,
 3. uppgifter fullgöras som någon har på grund av vad som föreskrivits i lag eller annan författning,
 4. aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag förvärvas för en fysisk eller juridisk persons räkning, om insiderinformationen endast utgörs av information om en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande av den personen till en vidare krets om förvärv av aktier i bolaget,
 5. den som innehar en option som har ett ekonomiskt värde vid löptidens slut avyttra optionen eller utnyttja den enligt dess villkor,
 6. den som utfärdar en option i samband med lösen avyttra eller förvärva den underliggande tillgång som optionen avser,
 7. ingångna terminskontrakt fullgöras på slutdagen,
 8. den som innehar en tilldelad emissionsrätt eller inlösenrätt som har ett ekonomiskt värde avyttra rätten eller utnyttja den enligt dess villkor,
 9. andra finansiella instrument än aktier förvärvas eller avyttras, om förvärvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation används.

[S2]Det som föreskrivs om aktie i första stycket 4 och 9 skall också tillämpas på aktierelaterade finansiella instrument såsom teckningsrätt, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin. Lag (2007:564).

Prop. 2004/05:142: Paragrafen motsvarar, med några ändringar, 8 § insiderstrafflagen. Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 6.2.3.

Punkten 1 utvidgas så att värdepappersinstitut som utför förvaltnings- och kommissionsuppdrag, eller andra uppdrag enligt avtal, där rådgivning ingår kan fortsätta att lämna råd även om befattningshavaren i fråga har ...

6 §  Bestämmelserna i 2-5 §§ skall även tillämpas på förfaranden enligt dessa bestämmelser som inte utgör eller föranleder handel på värdepappersmarknaden, om förfarandena avser finansiella instrument

 1. som är upptagna till handel på en reglerad marknad,
 2. för vilka en ansökan om upptagande till handel enligt 1 har lämnats in, eller
 3. vilkas värde är beroende av ett finansiellt instrument enligt 1 eller 2. Lag (2007:564).

Prop. 2004/05:142: Paragrafen saknar motsvarighet i insiderstrafflagen och innebär att lagens tillämpningsområde utvidgas så att det överensstämmer med marknadsmissbruksdirektivet. Enligt artikel 9 första stycket i direktivet skall bestämmelserna tillämpas på alla finansiella instrument som är godkända för handel på en reglerad marknad i minst en medlemsstat, eller för vilka det har lämnats in en ansökan om godkännande för handel på en sådan marknad, ...

7 §  Den som uppsåtligen röjer information som han eller hon inser eller borde inse är insiderinformation döms, utom i de fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande, för obehörigt röjande av insiderinformation till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte till ansvar.

Prop. 2004/05:142: Bestämmelsen ersätter 7 § insiderstrafflagen. För att uppfylla direktivets krav har begränsningen till den första och andra personkretsen tagits bort och bestämmelsen kompletterats så att straffbarhet inträder redan när en person uppsåtligen röjer information som han eller hon inser eller borde inse är insiderinformation. Vidare har straffskalan höjts till böter eller fängelse i högst ett år. Bestämmelsen har behandlats i ...

Otillbörlig marknadspåverkan

8 §  Den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett sätt som han eller hon inser är ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument, döms för otillbörlig marknadspåverkan till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga omständigheter att anse som grovt, skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

[S2]För otillbörlig marknadspåverkan döms också den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett sätt som han eller hon borde inse är ägnat att påverka eller vilseleda på sätt som anges i första stycket. I dessa fall döms till böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen är ringa döms inte till ansvar.

Prop. 2004/05:142: Paragrafen motsvarar närmast 9 § insiderstrafflagen. Gärningsbeskrivningen i den föreslagna bestämmelsen är dock mer generell. Den omfattar alla förfaranden som innebär en otillbörlig påverkan av priset eller ett vilseledande på annat sätt av köpare och säljare av finansiella instrument. Alla de handlingar som i dag räknas upp i 9 § omfattas av den nya lydelsen. Även de förfaranden som räknas upp i artikel 1.2 i marknadsmissbruksdirektivet ...

 • RH 2012:85:Mål om otillbörlig marknadspåverkan. Vid s.k. egenhandel har transaktioner som stått för endast en mindre andel av dagsomsättningen ansetts vara ägnade att otillbörligen påverka marknadspriset och andra villkor för handeln med finansiella instrument.
 • NJA 2013 s. 987:Otillbörlig marknadspåverkan. Fråga om ett antal köp av aktier på en reglerad marknad till en stigande kurs har varit ägnade att otillbörligen påverka marknadspriset på aktien.

Undantag

9 §  Bestämmelserna i 2-8 §§ skall inte tillämpas på handel med egna aktier i återköpsprogram eller på stabilisering av finansiella instrument, förutsatt att handeln utförs i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument. Lag (2007:372).

Prop. 2015/16:120: Paragrafen, som genomför artikel 1.3 i marknadsmissbruksdirektivet, innehåller undantag från bestämmelserna om insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan för handel som sker i återköpsprogram och på stabilisering av värdepapper. Stabilisering av värdepapper kan ske genom handel med värdepapper eller relaterade instrument (artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen). Definitioner av värdepapper och relaterade instrument finns i marknadsmissbruksförordningen (artikel 3.2 a och b).

Ändringen ...

Prop. 2004/05:142: Paragrafen saknar motsvarighet i insiderstrafflagen och har sin grund i artikel 8 i marknadsmissbruksdirektivet. Bestämmelsen innebär att reglerna om insiderbrotten och otillbörlig marknadspåverkan inte är tillämpliga på återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument, förutsatt att de sker i enlighet med genomförandeförordningen, se avsnitt 8.2. ...

Rapporteringsskyldighet

10 §  Värdepappersinstitut och börser enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådana utländska företag som har tillstånd enligt samma lag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige samt kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall snarast rapportera till Finansinspektionen, om det kan antas att en transaktion utgör eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan. Inspektionen skall snarast överlämna uppgifterna till åklagare. Lag (2007:564).

Prop. 2004/05:142: Bestämmelserna i 10–13 §§ saknar motsvarighet i insiderstrafflagen och bygger på artikel 6.9 i marknadsmissbruksdirektivet och kommissionens tredje genomförandedirektiv.

Enligt marknadsmissbruksdirektivet skall ”varje person som yrkesmässigt utför transaktioner med finansiella instrument” vara skyldig att meddela den behöriga myndigheten, om det finns skäl att misstänka att en transaktion utgör insiderhandel eller ...

11 §  Ett företag som har rapporterat enligt 10 § får inte röja för kunden eller någon utomstående att rapportering har skett. Detsamma gäller ledamöterna i företagets styrelse och företagets anställda.

Prop. 2004/05:142: I paragrafen ställs upp ett meddelandeförbud för det företag som har rapporterat enligt 10 § samt för företagets styrelseledamöter och anställda. Syftet är naturligtvis att kunden inte skall bli varnad och kunna sopa igen spåren efter sig.

12 §  Ett företag som har rapporterat enligt 10 § får inte göras ansvarigt för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt, om företaget hade anledning att räkna med att rapportering borde ske. Detsamma gäller en styrelseledamot eller en anställd som har lämnat uppgifter för företagets räkning.

Prop. 2004/05:142: Enligt paragrafen kan den som har rapporterat enligt 10 § inte göras ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt. Bestämmelsen omfattar inte bara brott mot tystnadsplikt enligt lag utan även kontraktuella åtaganden om tystnadsplikt. Det innebär att den som haft anledning att räkna med att en transaktion borde rapporteras varken kan ådra sig straffrättsligt ansvar, skadeståndsskyldighet eller andra sanktioner för brott mot tystnadsplikt. Även styrelseledamöter, anställda eller andra som lämnar ...

13 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter rapporteringsskyldigheten enligt 10 § eller bryter mot meddelandeförbudet i 11 §.

Prop. 2004/05:142: Paragrafen innebär straffansvar, böter, för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter rapporteringsskyldigheten enligt 10 § eller meddelandeförbudet enligt 11 §. Vilka som träffas av straffsanktionen avseende 10 § framgår av avsnitt 9.2. När det gäller brott mot meddelandeförbudet åvilar detta, förutom företaget, även de i paragrafen angivna fysiska personerna, varför straffansvaret gäller även dem.

Gemensam bestämmelse

14 §  Ansvar enligt denna lag skall inte dömas ut vid affärer som genomförs för Sveriges riksbanks eller Riksgäldskontorets räkning.

[S2]Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte heller i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Prop. 2004/05:142: Första stycket motsvarar 10 § insiderstrafflagen.

I andra stycket införs en bestämmelse om att bestämmelserna i lagen inte skall tillämpas i den mån det skulle strida mot bestämmelserna om

tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen ...

Förverkande

15 §  Utbyte av brott enligt 2-8 §§ skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Prop. 2004/05:142: Paragrafen har en motsvarighet i 11 § insiderstrafflagen, även om det enligt den paragrafen bara är vinning av insiderhandel som kan förklaras förverkad. Enligt den förevarande paragrafen kan även vinning av obehörigt röjande av insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan förklaras förverkad. Vidare skärps bestämmelsen generellt på så vis att utbyte av brott skall förverkas såvida det inte är uppenbart oskäligt. Bestämmelsen ...

 • NJA 2008 s. 292:Frågor vid åtal för insiderbrott om innebörden av begreppet insiderinformation samt om brottsrubricering och påföljdsval.

Tillsynsåtgärder m.m.

16 §  Finansinspektionen övervakar att denna lag följs.

[S2]I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att få de uppgifter som inspektionen behöver för att fullgöra sin övervakning.

Prop. 2004/05:142: Av första stycket framgår att Finansinspektionen skall utöva tillsyn över att denna lag följs. Därmed utses Finansinspektionen till den behöriga myndigheten enligt artikel 11 första stycket i marknadsmissbruksdirektivet, se vidare avsnitt 5.3.

Andra stycket motsvarar i huvudsak 12 § andra stycket insiderstrafflagen.

17 §  Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU. Lag (2012:194).

Prop. 2004/05:142: I marknadsmissbruksdirektivet beskrivs tämligen ingående hur samarbetet mellan behöriga myndigheter skall ske (se artikel 16). Bestämmelsen i paragrafen slår fast att Finansinspektionen skall samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av direktivet. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.3.

17 a §  Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn motsvarande den tillsyn som inspektionen utövar enligt denna lag, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

[S2]Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Lag (2010:1862).

17 b §  Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 16.2 och 16.4 i direktiv 2003/6/EG. Lag (2012:194).

18 §  Finansinspektionen skall fortlöpande bedöma om den praxis som tilllämpas vid handel på reglerade marknader i Sverige är godtagbar och offentliggöra sina beslut om godtagande av praxis. Lag (2007:564).

Prop. 2004/05:142: Enligt paragrafen skall Finansinspektionen bedöma om den praxis som tillämpas vid handel på börser och auktoriserade marknadsplatser är godtagbar och offentliggöra sina beslut om godtagande av praxis. I det tredje genomförandedirektivet finns i artikel 2 en icke uttömmande förteckning över faktorer som därvid skall beaktas. Med hänsyn till kravet på direktivkonform tolkning utgår regeringen från att inspektionens beslut blir vägledande för bedömningen av om ett visst förfarande är otillbörligt ...

19 §  Finansinspektionen skall anmäla till åklagare när det finns anledning att anta att ett brott enligt denna lag har begåtts.

Prop. 2004/05:142: Paragrafen motsvarar 14 § insiderstrafflagen med endast viss språklig ändring. Ekobrottsmyndighetens behörighet att hantera brott enligt insiderstrafflagen omfattar för närvarande inte hela Sverige (se 2 § förordningen med instruktion för Ekobrottsmyndigheten). Enligt regeringens förslag skall Ekobrottsmyndigheten dock vara behörig polis- och åklagarmyndighet för ...

20 §  För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag skall de institut som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter. Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. Genom lagen upphävs insiderstrafflagen (2000:1086).
 3. I fråga om gärningar som har företagits före ikraftträdandet tillämpas insiderstrafflagen. Om en bedömning enligt den nya lagen leder till frihet från straff eller till lindrigare straff, tillämpas dock den lagen.
 4. Rapporteringsskyldigheten enligt 10 § omfattar inte transaktioner som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:264, Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
CELEX-nr
32003R2273
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2007:372) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
ändr. 9 §
CELEX-nr
32003R2273
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:564) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 10, 18 §§
CELEX-nr
32006L0031
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2010:1862) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:56, Prop. 2010/11:17, Bet. 2010/11:FiU15
Omfattning
ny 17 a §
Ikraftträder
2011-03-01

Lag (2011:516) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:255, Prop. 2010/11:76, Bet. 2010/11:JuU26
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:194) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2011/12:184, Prop. 2011/12:70, Bet. 2011/12:FiU38
Omfattning
ändr. 17 §; ny 17 b §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-05-15

Lag (2013:386) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2012/13:248, Prop. 2012/13:122, Bet. 2012/13:NU18
Omfattning
ny 9 a §
CELEX-nr
32011R1227
Ikraftträder
2013-06-29

Lag (2016:718) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:272, Prop. 2015/16:120, Bet. 2015/16:FiU36
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2016-07-03

Ändring, SFS 2016:1307

Omfattning
upph.