Prop. 2011/12:70

Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 februari 2012

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

En ny struktur har skapats inom EU för tillsynen av den finansiella sektorn. Syftet är att uppnå en väsentlig förbättring av möjligheterna att följa och analysera utvecklingen och att vidta relevanta åtgärder för att främja den finansiella stabiliteten inom EU.

I den nya strukturen för finansiell tillsyn ingår tre europeiska tillsynsmyndigheter; Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Strukturen omfattar också en europeisk systemrisknämnd. Myndigheterna och nämnden inrättades genom särskilda EUförordningar.

De nya myndigheterna ska bl.a. utveckla bindande tekniska standarder, verka för en enhetlig tillämpning av det EU-gemensamma regelverket på finansmarknadsområdet, kunna fatta bindande medlingsbeslut vid tvister mellan medlemsländernas tillsynsmyndigheter, övervaka att medlemsländernas tillsynsmyndigheter följer antagna EU-regler och vid behov utfärda rekommendationer. Myndigheterna ska samla in data och information, i huvudsak genom de nationella tillsynsmyndigheterna. I krislägen ska det också finnas särskilda, övernationella befogenheter.

Genom förslagen i denna proposition genomförs det s.k. omnibus Idirektivet. Direktivet innehåller ändringar av en rad sektorsdirektiv på bank-, värdepappersmarknads- och tjänstepensionsområdena. Ändringarna i dessa sektorsdirektiv innebär preciseringar av de befogenheter för de europeiska tillsynsmyndigheterna som ursprungligen fastställdes i de nämnda EU-förordningarna samt ändringar syftande till ett smidigt och effektivt samarbete inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

2. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

3. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

4. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

5. lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,

6. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

7. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

8. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

9. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

2. Lagtext

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

dels att 2 kap. 26, 27 och 34–36 §§, 4 kap. 23 och 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h och 5 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

26 §2

Finansinspektionen skall meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, skall Finansinspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, skall Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, ska Finansinspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, ska Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2007:535.

När ett prospekt har godkänts, skall Finansinspektionen registrera det.

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättas om godkännandet. Tillsammans med underrättelsen ska Finansinspektionen lämna en kopia av prospektet. Finansinspektionen ska även registrera prospektet.

27 §3

Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande av prospekt skall lämnas över till en behörig myndighet i en annan stat inom EES, om den myndigheten går med på det. Sökanden skall underrättas om ett överlämnande inom tre arbetsdagar från det att Finansinspektionen fattade sitt beslut.

Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande av prospekt ska lämnas över till en behörig myndighet i en annan stat inom EES, om den myndigheten har gått med på det och om anmälan om detta har gjorts till

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Sökanden ska underrättas om ett överlämnande inom tre arbetsdagar från det att Finansinspektionen fattade sitt beslut.

34 §4

Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av ett prospekt och som inträffar eller uppmärksammas efter det att prospektet har godkänts men innan anmälningstiden för erbjudandet av överlåtbara värdepapper till allmänheten löper ut eller de överlåtbara värdepapperen tas upp till handel på en reglerad marknad, skall tas in eller rättas till i ett tillägg till prospektet. Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, skall kompletteras om det är nödvändigt för att återge informationen i tillägget.

Frågan om godkännande av ett

Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av ett prospekt och som inträffar eller uppmärksammas efter det att prospektet har godkänts men innan anmälningstiden för erbjudandet av överlåtbara värdepapper till allmänheten löper ut eller de överlåtbara värdepapperen tas upp till handel på en reglerad marknad, ska tas in eller rättas till i ett tillägg till prospektet. Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, ska kompletteras om det är nödvändigt för att återge informationen i tillägget.

Frågan om godkännande av ett

3 Senaste lydelse 2005:833. 4 Senaste lydelse 2007:535.

tillägg till ett prospekt får prövas av Finansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspektionen skall meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande av ett tillägg inom sju arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget skall därefter offentliggöras på samma sätt som prospektet har offentliggjorts på.

tillägg till ett prospekt får prövas av Finansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande av ett tillägg inom sju arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget ska därefter offentliggöras på samma sätt som prospektet har offentliggjorts på. När Finansinspektionen har godkänt ett tillägg till prospekt, ska

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättas om godkännandet. Tillsammans med underrättelsen ska Finansinspektionen lämna en kopia av tillägget.

En investerare som innan tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet.

35 §5

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, skall inspektionen, på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, överlämna ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet skall överlämnas inom tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begäran bifogats ansökan om godkännande, inom en arbetsdag från godkännandet av prospektet.

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska inspektionen, på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, överlämna ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet ska överlämnas inom tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begäran bifogats ansökan om godkännande, inom en arbetsdag från godkännandet av prospektet. Ett intyg ska samtidigt överlämnas till

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

5 Senaste lydelse 2007:535.

Av intyget skall det framgå Av intyget ska det framgå

1. att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet, samt

2. om information har utelämnats enligt 19 § och i så fall skälen för detta.

Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, skall översättningen bifogas den begäran som ges in till Finansinspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första–tredje styckena skall tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §.

Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, ska översättningen bifogas den begäran som ges in till Finansinspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första–tredje styckena ska tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §.

36 §6

Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet.

Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Finansinspektionen ska på sin elektroniska hemsida offentliggöra en förteckning över sådana intyg. Förteckningen ska hållas aktuell och informationen ska vara tillgänglig under minst tolv månader.

4 kap.

23 §7

Bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget behöver inte iakttas av ett sådant bolag som avses i 22 § om det uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 15 i öppenhetsdirektivet.

För ett sådant bolag som avses i 22 § får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget, om bolaget uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av

6 Senaste lydelse 2005:833. 7 Senaste lydelse 2007:365.

artikel 15 i öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

24 §8

Bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier behöver inte iakttas av ett sådant bolag som avses i 22 § om det uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 14 i öppenhetsdirektivet.

För ett sådant bolag som avses i 22 § får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier, om bolaget uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 14 i öppenhetsdirektivet. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

6 kap. 1 e §9

När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, skall Finansinspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet, om emittenten eller ett utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna i 6 kap. 1 b § denna lag eller 15– 18 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottsligheten eller överträdelsen, får Finans-

När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, ska Finansinspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om emittenten eller ett utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna i 6 kap. 1 b § denna lag eller 15– 18 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottsligheten eller överträdelsen, får Finans-

8 Senaste lydelse 2007:365. 9 Senaste lydelse 2007:535.

inspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas skall inspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommission så snart som möjligt.

inspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas ska inspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt om vidtagna åtgärder.

1 h §10

Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, där bolaget ger in det dokument som anges i artikel 10 i prospektdirektivet.

Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, och en sådan anmälan skall göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige skall anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen. Innan åtgärden vidtas skall inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommission så snart som möjligt.

Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, där bolaget ger in det dokument som anges i artikel 10 i prospektdirektivet. Finansinspektionen ska också underrätta

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, och en sådan anmälan ska göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige ska anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen. Innan åtgärden vidtas ska inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt.

10 Senaste lydelse 2007:365.

Samarbete och utbyte av information med behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av information

5 §11

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

11 Senaste lydelse 2007:365.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Härigenom föreskrivs1 att 2, 9, 11 och 16 §§ samt rubriken närmast före 9 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §2

I denna lag avses med administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska kommissionen eller till

Eftas övervakningsmyndighet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till

Eftas övervakningsmyndighet,

central värdepappersförvarare: ett företag som har auktorisation att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat därmed jämförbart förfarande,

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att överföringsuppdrag verkställs mellan systemen.

Anmälan av avvecklingssystem till Europeiska

kommissionen

Anmälan av avvecklingssystem till Europeiska värde-

pappers- och marknadsmyndigheten

9 §3

Finansinspektionen ska anmäla godkända avvecklingssystem till

Europeiska kommissionen, liksom

Finansinspektionen ska anmäla godkända avvecklingssystem till

Europeiska värdepappers- och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2011:733. 3 Senaste lydelse 2011:733.

vem som är administratör för dem. På begäran av Riksbanken ska inspektionen även anmäla avvecklingssystem som drivs av banken.

marknadsmyndigheten, liksom vem som är administratör för dem.

På begäran av Riksbanken ska inspektionen även anmäla avvecklingssystem som drivs av banken.

11 §

När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett anmält avvecklingssystem, skall inspektionen omedelbart underrätta den eller de myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som behörig mottagare av en sådan underrättelse.

När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett anmält avvecklingssystem, ska inspektionen omedelbart underrätta den eller de myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som behörig mottagare av en sådan underrättelse. Även Europeiska systemrisknämnden och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas.

16 §4

Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finansinspektionen om

1. administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har återkallats,

2. administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats, eller

3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3 meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

4 Senaste lydelse 2011:733.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:46) om investeringsfonder

dels att 1 kap. 1 §, 10 kap. 5 §, 12 kap. 15 och 17 a §§ samt rubriken närmast 10 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §2

I denna lag betyder

1. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

2. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag),

4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)3, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU4,

5. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

6. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet,

8. fondföretag: ett utländskt företag

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2011:882. 3 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065). 4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket, med kapital från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare,

b) som tillämpar principen om riskspridning, och

c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar,

9. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant tillstånd som avses i 8 a,

10. fondverksamhet: förvaltning av en investeringsfond, försäljning och inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder,

11. företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning5, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG6, eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

12. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag,

13. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte, 14. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

15. investeringsfond: värdepappersfond eller specialfond, 16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

19. mottagarfond: en värdepappersfond som

a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

b) inte är en matarfond, och

c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag, 20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som

a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

c) inte är ett matarfondföretag, och

d) inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag,

5 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1 (Celex 31983L0349). 6 EUT L 164, 26.6.2009, s. 42 (Celex 32009L0049).

21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt sådana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

23. specialfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 6 kap.,

24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26. överlåtbart värdepapper:

a) aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 8, 23 och 25 jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

10 kap.

Samarbete mellan behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av

information

5 §7

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt

Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av

Europaparlamentets och rådets

7 Senaste lydelse 2011:882.

direktiv 2009/65/EG.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.5, 101.8 och 108.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

12 kap.

15 §8

Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter anmälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar bolagets verksamhet i Sverige eller fondbestämmelserna för en värdepappersfond som förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, får Finansinspektionen förelägga bolaget att göra rättelse.

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som avses i 1 § andra stycket första meningen eller förbjuda förvaltningsbolaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Inspektionen får också besluta att bolaget inte längre får förvalta en värdepappersfond. Innan en åtgärd enligt detta stycke vidtas ska inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland. I brådskande fall får inspektionen dock vidta en sådan åtgärd utan föregående föreläggande enligt första stycket eller underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna och Europeiska kommissionen ska då underrättas så snart som möjligt.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som avses i 1 § andra stycket första meningen eller förbjuda förvaltningsbolaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Inspektionen får också besluta att bolaget inte längre får förvalta en värdepappersfond. Innan en åtgärd enligt detta stycke vidtas ska inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland. I brådskande fall får inspektionen dock vidta en sådan åtgärd utan föregående föreläggande enligt första stycket eller underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna, Europeiska kommissionen och

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska då underrättas så snart som möjligt.

Om Finansinspektionen har vidtagit en åtgärd enligt tredje stycket utan föregående föreläggande eller underrättelse till hemlandsmyndigheten och kommissionen därefter har beslutat att åtgärden ska undanröjas, ska inspektionen göra det.

8 Senaste lydelse 2011:882.

17 a §9

Om Finansinspektionen har skäl att anta att ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § vid marknadsföringen åsidosätter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i annat fall än som avses i 17 §, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas, får Finansinspektionen förelägga fondföretaget att göra rättelse eller förbjuda fondföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan en sådan åtgärd vidtas ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland. Europeiska kommissionen ska omedelbart underrättas när en sådan åtgärd vidtagits.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas, får Finansinspektionen förelägga fondföretaget att göra rättelse eller förbjuda fondföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan en sådan åtgärd vidtas ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland. Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas när en sådan åtgärd vidtagits.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

9 Senaste lydelse 2011:882.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

dels att 13 kap. 6 a § och rubriken närmast före 13 kap. 6 a § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 6 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.

Samarbete

med behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av

information

6 a §2

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

6 b §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1 och 132.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2006:1387.

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

dels att 17 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk).

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)2, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU3.

17 b §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 16.2 och 16.4 i direktiv 2003/6/EG.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078). 2 EUT L 96, 12.4.2003, s. 16 (Celex 32003L0006). 3 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

2.6. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 5 §, 6 kap. 5 § och 8 kap. 2 § samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §2

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

2. behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett reglerat företag med huvudkontor inom EES,

3. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett reglerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett finansiellt konglomerat,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller fondbolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,

b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2–10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag

a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag eller motsvarande utländska företag samt finansiella institut och anknutna företag (bank- och värdepapperssektorn),

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2011:769.

b) försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag och försäkringsholdingföretag (försäkringssektorn), och

c) blandade finansiella holdingföretag,

7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8. försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),

9. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkringsföretag, ett utländskt direktförsäkringsföretag, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsbolag, utländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag,

10. institut: kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag, 11. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG,

11. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

4

,

12. kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

13. reglerat företag:

a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller

b) ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag, 14. relevant behörig myndighet:

a) en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell företagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som ingår i ett finansiellt konglomerat,

b) någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till samordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c) någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och b kommer överens om är relevant,

15. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

3 EUT L 35, 11.2.2003, s. 1 (Celex 32002L0087). 4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

16. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar som gäller för den rörelse som drivs av institut och försäkringsföretag,

17. utländskt återförsäkringsföretag: ett företag som inte är ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att försäkra risker som överlåts av försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag, och

18. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

4 kap.

5 §

När Finansinspektionen har fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2 skall inspektionen lämna en underrättelse om beslutet och om att inspektionen är samordnare. En sådan underrättelse skall lämnas till det moderföretag som finns i toppen av ett konglomerat eller, om det inte finns något moderföretag, det reglerade företag som har den största balansomslutningen inom den största sektorn.

När Finansinspektionen har fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2, ska inspektionen lämna en underrättelse om beslutet och om att inspektionen är samordnare. En sådan underrättelse ska lämnas till det moderföretag som finns i toppen av ett konglomerat eller, om det inte finns något moderföretag, det reglerade företag som har den största balansomslutningen inom den största sektorn.

Den information som anges i första stycket skall också lämnas till

Den information som anges i första stycket ska också lämnas till

1. behöriga myndigheter som auktoriserat reglerade företag i konglomeratet och behöriga myndigheter i det land inom EES där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor, och

2. Europeiska gemenskapernas kommission.

2. den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

6 kap.

Samarbete och utbyte av information

med behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av information

5 §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska systemrisknämnden i den utsträck-

ning som följer av konglomeratdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 18.1a i konglomeratdirektivet.

8 kap.

2 §

Finansinspektionen skall kontrollera om den tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den särskilda tillsyn över finansiella konglomerat som föreskrivs i konglomeratdirektivet.

Finansinspektionen ska kontrollera om den tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den särskilda tillsyn över finansiella konglomerat som föreskrivs i konglomeratdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att utföra en sådan kontroll på begäran av moderföretaget eller av något av de reglerade företag i konglomeratet som auktoriserats inom EES.

Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, skall inspektionen höra övriga relevanta behöriga myndigheter. Inspektionen skall också ha rådfrågat Kommittén för finansiella konglomerat.

Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, ska inspektionen höra övriga relevanta behöriga myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

2.7. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

dels att 10 kap. 6, 6 b och 9 §§ samt 11 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 9 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

6 §

Finansinspektionen skall inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in komma överens med de övriga berörda behöriga myndigheterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan. Denna överenskommelse och skälen för den skall redovisas skriftligen. Om Finansinspektionen är ansvarig för den gruppbaserade tillsynen inom EES, skall inspektionen fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända över det till sökandena.

Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader, skall Finansinspektionen, om ansökan getts in till inspektionen, ensam fatta beslut med anledning av ansökan. Beslutet skall innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer från övriga behöriga myndigheter som kommit till uttryck under sexmånadersperioden.

Finansinspektionen ska inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in komma överens med de övriga berörda behöriga myndigheterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan. Denna överenskommelse och skälen för den ska redovisas skriftligen. Om Finansinspektionen är ansvarig för den gruppbaserade tillsynen inom EES, ska inspektionen fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända över det till sökandena.

Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader, ska Finansinspektionen, om ansökan getts in till inspektionen, ensam fatta beslut med anledning av ansökan. Beslutet ska innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer från övriga behöriga myndigheter som kommit till uttryck under sexmånadersperioden.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

Ett beslut som fattas av en utländsk behörig myndighet efter en överenskommelse enligt första stycket eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader gäller i Sverige. Det är bindande för det berörda institutet och för Finansinspektionen samt skall ligga till grund för inspektionens tillsyn.

Om någon eller några av de berörda behöriga myndigheterna, inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt andra stycket och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyndigheten efter det att sexmånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

Ett beslut som fattas av en utländsk behörig myndighet efter en överenskommelse enligt första stycket eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader gäller i Sverige. Det är bindande för det berörda institutet och för Finansinspektionen samt ska ligga till grund för inspektionens tillsyn.

6 b §2

Om en överenskommelse enligt 6 a § inte har träffats inom fyra månader, ska Finansinspektionen, med beaktande av de behöriga myndigheternas bedömning av risken hos dotterföretagen, ensam fatta ett beslut på gruppnivå.

Om Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över dotterföretag till ett moderinstitut inom EES eller till ett finansiellt moderholdingföretag inom EES, ska inspektionen fatta ett sådant beslut som avses i 6 a § tredje stycket på individuell nivå eller undergruppsnivå. Inför beslutet ska inspektionen beakta synpunkter som framförts av den utländska behöriga myndighet som ansvarar för den gruppvisa tillsynen.

Om någon eller några av de berörda behöriga myndigheterna, inom fyra månader från det att

2 Senaste lydelse 2011:752.

Finansinspektionen har lämnat sin rapport enligt 6 a §, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt första stycket och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyndigheten efter det att fyramånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

9 §3

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter och med myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i någon stat inom EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom EES i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden samt med myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i någon stat inom EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom EES, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

3 Senaste lydelse 2011:752.

9 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1, och 132.1 i kreditinstitutsdirektivet.

11 kap.

2 §

Finansinspektionen skall kontrollera om den gruppbaserade tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den gruppbaserade tillsyn som anges i kreditinstitutsdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att på begäran av moderföretaget eller av ett institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag som ingår i företagsgruppen och som auktoriserats inom EES utföra kontrollen. Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, skall inspektionen höra övriga berörda behöriga myndigheter inom EES. Inspektionen skall också före ställningstagandet ha rådfrågat den

Europeiska bankkommittén.

Finansinspektionen ska kontrollera om den gruppbaserade tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den gruppbaserade tillsyn som anges i kreditinstitutsdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att på begäran av moderföretaget eller av ett institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag som ingår i företagsgruppen och som auktoriserats inom EES utföra kontrollen. Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, ska inspektionen höra övriga berörda behöriga myndigheter inom EES. Inspektionen ska också före ställningstagandet ha rådfrågat

Europeiska bankmyndigheten.

3 §4

Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen tillämpa bestämmelserna om finansiella företagsgrupper i 9 och 10 kap. som om moderföretaget haft sitt huvudkontor inom EES.

Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får Finansinspektionen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säkerställer att instituten i företagsgruppen är föremål för tillräcklig tillsyn. Inspektionen får då förelägga en ägare till institutet att inrätta ett finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES och tillämpa bestämmelserna i denna lag på instituten i den företagsgrupp som leds av detta holdingföretag.

4 Senaste lydelse 2011:752.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna och Europeiska kommissionen när sådana andra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna, Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten när sådana andra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

2.8. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

dels att 1 kap. 5 §, 18 kap. 8 och 9 §§, 22 kap. 8 §, 23 kap. 5 §, 25 kap. 5, 12, 13 och 24 §§ samt rubriken närmast före 23 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 23 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §2

I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller

d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster,

2. behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

3. börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

4. clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clearingorganisation,

5. clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. att driva clearingverksamhet,

6. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2009:365.

a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk valuta,

b) genom att träda in som part eller som garant ta över ansvaret för att förpliktelserna fullgörs, eller

c) på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas genom överförande av likvid eller instrument,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU4,

8. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

9. emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

10. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en enda filial,

11. genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet5,

12. handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading Facility, MTF) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

13. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

14. investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och verksamheter som anges i 2 kap. 1 §,

15. kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

3 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039). 4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078). 5 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

16. koncern: detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

17. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

18. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

19. professionell kund: en sådan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 §, 20. reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

21. sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §, 22. sidoverksamheter:

a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och 4 §§,

b) för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och

c) för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §, 23. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

24. systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform,

25. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

26. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

27. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige,

28. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet, och

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv

2001/34/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/22/EG.

2001/34/EG6, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU7.

18 kap.

8 §

En utgivare av skuldebrev behöver inte tillämpa bestämmelserna i 3–6 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

För en utgivare av skuldebrev får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 3–6 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

9 §

En utgivare av aktier behöver inte tillämpa bestämmelserna i 10– 12 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

För en utgivare av aktier får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 10–12 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

22 kap.

8 §

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning skall omedelbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om handelsstopp enligt 2 § första stycket, skall inspektionen samtidigt underrätta de behöriga myndigheterna i andra länder inom EES.

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning ska omedelbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om handelsstopp enligt 2 § första stycket, ska inspektionen samtidigt underrätta de behöriga myndigheterna i andra länder inom EES och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

6 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109). 7 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

23 kap.

Samarbete mellan behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av

information

5 §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av direktivet om marknader för finansiella instrument och öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av direktivet om marknader för finansiella instrument och öppenhetsdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 58a, 62.1, 62.2 och 62.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

25 kap.

5 §

Finansinspektionen skall återkalla ett svenskt värdepappersinstituts, en börs eller en svensk clearingorganisations tillstånd om

Finansinspektionen ska återkalla ett svenskt värdepappersinstituts, en börs eller en svensk clearingorganisations tillstånd om

1. företaget har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2. företaget inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan rörelse som tillståndet avser,

3. företaget har förklarat sig avstå från tillståndet,

4. företaget under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan rörelse som tillståndet avser, eller

5. när det är fråga om svenska aktiebolag som har beviljats tillstånd att driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet, bolagets egna kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom tre månader från det att den blev känd för bolaget.

I de fall som avses i första stycket 1, 2, 4 och 5 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt.

Vid tillämpningen av första Vid tillämpningen av första

stycket 5 skall det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

stycket 5 ska det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

Om ett värdepappersinstituts eller en börs tillstånd återkallas, ska Finansinspektionen underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

12 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem eller överträder bestämmelser i genomförandeförordningen som hänför sig till någon av följande bestämmelser:

– uppföranderegler m.m. i 8 kap. 1, 12 och 22–33 §§, – hantering av limitorder i 9 kap. 1 §, – systematiska internhandlare i 9 kap. 2–8 §§, – information efter handel i 9 kap. 9 §, – dokumentation i 10 kap. 2 §, eller – rapportering av transaktioner i 10 kap. 3 och 4 §§. Om företaget inte följer föreläggandet, skall Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan förbud meddelas skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Europeiska gemenskapernas kommission skall omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

Om företaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan förbud meddelas ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Europeiska kommissionen och

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

13 §

Om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, överträder någon annan bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag än dem som anges i 12 §, skall Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, överträder någon annan bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag än dem som anges i 12 §, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Detsamma gäller om ett företag som genom direkt tillhandahållande av tjänster eller genom att driva en handelsplattform överträder någon bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen.

Detsamma gäller om ett företag som genom direkt tillhandahållande av tjänster eller genom att driva en handelsplattform överträder någon bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen.

Om värdepappersföretaget efter en sådan underrättelse fortsätter överträdelsen genom att handla på ett sätt som tydligt skadar investerarnas intresse i Sverige eller leder till att marknaden inte fungerar korrekt, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse eller förbjuda företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan föreläggande eller förbud meddelas, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Europeiska gemenskapernas kommission skall omedelbart informeras när ett föreläggande eller förbud meddelas.

Om värdepappersföretaget efter en sådan underrättelse fortsätter överträdelsen genom att handla på ett sätt som tydligt skadar investerarnas intresse i Sverige eller leder till att marknaden inte fungerar korrekt, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse eller förbjuda företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan föreläggande eller förbud meddelas, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart informeras när ett föreläggande eller förbud meddelas.

24 §

Om Finansinspektionen finner att en emittent som inte har Sverige som hemmedlemsstat men vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel vid en reglerad marknad i Sverige inte uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet i fråga om behandling av innehavare av värdepapperen och information till sådana innehavare, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat inom EES där emittenten enligt tillämplig nationell rätt skall lagra sin regelbundna finansiella information. Detsamma gäller om inspektionen finner att emittenten inte offentliggör information som uppfyller de krav som följer av

Om Finansinspektionen finner att en emittent som inte har Sverige som hemmedlemsstat men vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel vid en reglerad marknad i Sverige inte uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet i fråga om behandling av innehavare av värdepapperen och information till sådana innehavare, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat inom EES där emittenten enligt tillämplig nationell rätt ska lagra sin regelbundna finansiella information. Detsamma gäller om inspektionen finner att emittenten inte offentliggör information som uppfyller de krav som följer av

bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som uppfyller sådana krav.

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, skall inspektionen offentliggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet skall Finansinspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommission så snart som möjligt.

bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som uppfyller sådana krav. Finansinspektionen ska också underrätta

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, ska inspektionen offentliggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet ska Finansinspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

2.9. Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom föreskrivs1 att 16 kap. 12 § och rubriken närmast före 16 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 kap.

Anmälan till behörig myndighet Anmälan till behörig myndighet och till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

12 §

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver försäkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom anmälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har tillgångar.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i övriga länder inom EES.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver försäkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom anmälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har tillgångar samt till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i övriga länder inom EES samt till

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

Finansinspektionen får i samband med en anmälan enligt första eller andra stycket begära att den behöriga myndigheten i samarbete med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder. Om företagets tillstånd har återkallats, får begäran avse att den behöriga myndigheten även i övrigt vidtar de åtgärder som behövs för att skydda de intressen som försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar har.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

3. Ärendet och dess beredning

Den 24 november 2010 beslutade Europaparlamentet och rådet det s.k. omnibus I-direktivet, nedan benämnt omnibusdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), se bilaga 1. En faktapromemoria har överlämnats till riksdagen, 2009/10:FPM45, Ändringsdirektiv om finansiell tillsyn.

I oktober 2011 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till hur omnibusdirektivet bör genomföras i svensk rätt. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En remissammanställning finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2011/4185).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 22 december 2011 att inhämta Lagrådets yttrande över de förslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6.

Regeringen har följt Lagrådets förslag. Dessutom har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten. Lagrådets synpunkter behandlas i överväganden och förslag, avsnitt 5.9, och i författningskommentaren, avsnitt 7.1.

Hänvisningar till US1

4. Bakgrund

4.1. Den nya tillsynsstrukturen

Bakgrund

I spåren av finanskrisen åren 2007 och 2008 blev det tydligt att det förekom brister i den finansiella tillsynen inom EU. Den främsta anledningen till detta var att tillsynsmodellerna fortfarande till stora delar var nationellt inriktade, trots en fortlöpande integrering av de europeiska finansmarknaderna med en mängd finansinstitut som bedriver gränsöverskridande verksamhet. Samarbete och samordning mellan de nationella tillsynsmyndigheterna uppvisade också stora brister.

För att komma tillrätta med dessa problem beslutade Europaparlamentet och rådet den 24 november 2010 – genom förordningar (EU nr 1093–1095/2010 – ESA-förordningarna) – ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). Systemet består av tre europeiska tillsynsmyndigheter; Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska

försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). De europeiska tillsynsmyndigheterna ska intimt samarbeta med de nationella tillsynsmyndigheterna i avsikt att förbättra den inre marknadens funktionssätt. De europeiska tillsynsmyndigheterna ska utveckla bindande tekniska standarder, verka för en enhetlig tillämpning av det gemenskapsrättsliga regelverket på finansmarknadsområdet, kunna fatta bindande medlingsbeslut vid tvister mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, övervaka att medlemsstaternas tillsynsmyndigheter följer antagna EU-regler och vid behov utfärda rekommendationer. Myndigheterna ska även samla in data och information. I krislägen har myndigheterna också särskilda, övernationella befogenheter.

Vidare inrättades en europeisk systemrisknämnd (ESRB; se Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1092/2010). Nämnden har till uppgift att ansvara för makrotillsynen inom EU genom att identifiera risker för den finansiella stabiliteten och vid behov utfärda riskvarningar och rekommendationer till åtgärder för att hantera sådana risker. Även nämnden ingår i ESFS.

Den 24 november 2010 beslutade Europaparlamentet och rådet även omnibusdirektivet. Genom ändring av en rad sektorsdirektiv preciseras genom detta direktiv de europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter. De sektorsdirektiv som omfattas är följande.

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den

19 maj 1998 om slutlig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (finalitydirektivet)

 • Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/87/EG) av den

16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och av ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (konglomeratdirektivet)

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den

28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (marknadsmissbruksdirektivet)

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den

3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (tjänstepensionsdirektivet)

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den

4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (prospektdirektivet)

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den

21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (direktivet om marknader för finansiella instrument)

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den

15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är

upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (öppenhetsdirektivet)

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den

26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (tredje penningtvättsdirektivet)

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den

14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (kreditinstitutsdirektivet)

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den

14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning) (kapitalkravsdirektivet)

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den

13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) (UCITS IVdirektivet)

Närmare om de europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter

För att kunna fullgöra sina uppgifter har de europeiska tillsynsmyndigheterna utrustats med ett antal befogenheter som fastställts genom ESAförordningarna. Förordningarna har direkt effekt, dvs. är direkt tillämpliga i medlemsstaterna. Dessa befogenheter är i huvudsak följande (se artikel 8.2 i förordningarna).

 • utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn (artikel 10)
 • utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande

(artikel 15)

 • utfärda riktlinjer och rekommendationer (artikel 16)
 • utfärda rekommendationer när det gäller överträdelser av unionsrätten (se artikel 17.3)
 • fatta enskilda beslut riktade till behöriga myndigheter om krav på åtgärder i krissituationer och om lösning av tvister mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande situationer (artiklarna 18.3 och 19.3)
 • fatta enskilda beslut riktade till finansinstitut när det gäller direkt tillämpning av unionsrätten (artiklarna 17.6, 18.4 och 19.4).
 • avge yttranden till Europaparlamentet, rådet eller kommissionen om alla frågor som har samband med dess behörighetsområde (artikel 34)
 • samla in nödvändiga uppgifter om finansinstitut så att de europeiska tillsynsmyndigheterna kan fullgöra sina verksamhetsuppgifter (artikel 35)
 • utveckla gemensamma metoder för att utvärdera hur produktens särdrag och distributionsprocesserna inverkar på institutens finansiella ställning och konsumentskyddet
 • tillhandahålla en centralt tillgänglig databas med registrerade finansinstitut inom sitt behörighetsområde (om detta följer av rättsakterna i artikel 1.2)

Hänvisningar till S4-1

 • Prop. 2011/12:70: Avsnitt 4.2

4.2. Översiktligt om omnibusdirektivet

Inledning

Genom ändring av en rad sektorsdirektiv (se avsnitt 4.1) preciseras genom omnibusdirektivet de europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter som ursprungligen fastställts i ESA-förordningarna. Detta krävs för att det europeiska systemet för finansiell tillsyn ska fungera effektivt. Sådana ändringar avser fastställandet av räckvidden för vissa befogenheter som de europeiska tillsynsmyndigheterna har, precisering av andra befogenheter som föreskrivs i unionsrätten samt ändringar som syftar till att uppnå att de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet fungerar smidigt och effektivt inom ramen för det europeiska tillsynssystemet. I omnibusdirektivet (artikel 13) preciseras vilka artiklar i sektorsdirektiven som kräver genomförande i nationell lagstiftning. Det är i huvudsak fråga om regler som säkerställer ett väl fungerande samarbete mellan de behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna. Nedan presenteras omnibusdirektivets huvudområden kortfattat.

Tekniska standarder

En stor del av omnibusdirektivet innehåller artiklar där det fastställs i vilka fall de europeiska tillsynsmyndigheterna ska utarbeta tekniska standarder. Dessa artiklar riktar sig till de europeiska tillsynsmyndigheterna och är inte föremål för genomförande i nationell lagstiftning.

Bindande medling

Enligt ESA-förordningarna ska sektorsspecifik lagstiftning ange när tvistlösningsmekanismen får användas för att lösa tvister mellan nationella behöriga myndigheter. Inom områden där det redan finns någon form av icke-bindande medling i den tillämpliga rättsakten eller där det förekommer tidsfrister för gemensamma beslut som ska fattas av en eller flera nationella behöriga myndigheter, krävs det dessutom ändringar i sektorslagstiftningen för att säkerställa klarhet och minsta möjliga avbrott i processen för att nå ett gemensamt beslut.

Samarbete och utbyte av information

Med den nya tillsynsstruktur som införs genom ESFS kommer det att krävas att de nationella behöriga myndigheterna samarbetar nära med de europeiska tillsynsmyndigheterna. Omnibusdirektivet innehåller ändringar i sektorsdirektiven som syftar till att säkerställa att det inte

finns några rättsliga hinder för utbyte av information som har införts genom ESA-förordningarna.

En centralt tillgänglig databas med registrerade finansinstitut

De europeiska tillsynsmyndigheterna har fått till uppgift att upprätta, offentliggöra och regelbundet uppdatera register och förteckningar över finansiella aktörer i unionen. Inrättandet av ett enda konsoliderat register för varje kategori finansinstitut inom EU syftar till att ge en förbättrad insyn och en effektivare tillsyn.

Hänvisningar till S4-2

5. Överväganden och förslag

Hänvisningar till S5

 • Ds 2015:2: Avsnitt 12.2

5.1. Finalitydirektivet – direktiv 98/26/EG

Regeringens förslag: I de fall en deltagare i ett anmält avvecklingssystem gått i konkurs eller är föremål för företagsrekonstruktion ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden underrättas.

Finansinspektionen ska anmäla anmälda avvecklingssystem till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i stället för till kommissionen.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna lämnar förslaget utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska artiklarna 1.1 och 1.2 i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt.

Artikel 1.1 ändrar artikel 6.3 i finalitydirektivet (direktiv 98/26/EG).

När beslut om inledande av insolvensförfaranden mot en deltagare i ett anmält avvecklingssystem har fattats, följer det redan av den tidigare lydelsen av nämnd artikel i finalitydirektivet att övriga medlemsstater ska underrättas. Genom ändringen införs krav på att även ESRB och Esma ska underrättas.

Artikel 1.2 ändrar i artikel 10.1 i finalitydirektivet. Medlemsstaterna ska, enligt artikeln, ange vilka system, och vilka respektive systemoperatörer, som kommer att omfattas av finalitydirektivets tillämpningsområde, anmäla dem till kommissionen samt underrätta kommissionen om vilka myndigheter de har utsett enligt artikel 6.2. Den nu aktuella ändringen i artikeln innebär att Esma, inte kommissionen, ska motta nämnda anmälan. Esma ska vidare offentliggöra dessa uppgifter på sin webbplats.

Skälen för regeringens förslag: Finalitydirektivet är genomfört i svensk rätt bl.a. genom lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (avvecklingslagen). Vad avser artikel 6.3 i finalitydirektivet är denna genomförd i svensk rätt genom att

Finansinspektionen, sedan myndigheten fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett anmält avvecklingssystem, ska underrätta de myndigheter

som respektive stat inom EES har anmält till kommissionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som behöriga att motta sådan underrättelse (se 11 § avvecklingslagen). Underrättelseskyldigheten utökas nu genom ändring av finalitydirektivet till att även gälla gentemot ESRB och Esma. Detta bör framgå av lagen. Finansinspektionens underrättelseskyldighet att till kommissionen anmäla godkända avvecklingssystem ändras till att i stället avse Esma. Till följd av detta bör också de bestämmelser i avvecklingslagen som reglerar Finansinspektionens godkännande av ett avvecklingssystem samt definitionen av ”anmält avvecklingssystem” ändras.

5.2. Konglomeratdirektivet – direktiv 2002/87/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionens rapportering till kommissionen enligt lagen om finansiella konglomerat ska i stället ske till den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna. Den allmänna skyldigheten för Finansinspektionen att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med de europeiska tillsynsmyndigheterna och Europeiska systemrisknämnden. Det anges i lag i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till respektive europeisk tillsynsmyndighet för tvistlösning.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i konglomeratdirektivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska artiklarna 2.1 a, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9 och 2.11 b i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt.

Artikel 2.1 a ändrar artikel 4.2 i konglomeratdirektivet (direktiv 2002/87/EG). I sistnämnd artikel har införts en ändring som innebär att när en grupp identifierats som ett finansiellt konglomerat och samordnare blivit utnämnd, ska samordnaren informera den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna. Tidigare skulle sådan information lämnas till kommissionen.

Artikel 2.2 ändrar artikel 9.2 i konglomeratdirektivet. Artikeln innehåller de krav som medlemsstaterna ska ställa på de reglerade enheterna på nivån finansiellt konglomerat såvitt avser rutiner för intern kontroll och metoder för riskhantering. Artiklarna 9.2 och 9.3 innehåller en detaljerad uppräkning av de moment som ska ingå i riskhanteringssystemen och i rutinerna för kontroll. Genom omnibusdirektivet tillkommer en ny punkt d med innebörd att metoder för riskhantering även ska inbegripa arrangemang som införts för att vid behov bidra till och utveckla lämpliga arrangemang och planer för rekonstruktion och avveckling. Sådana arrangemang ska uppdateras regelbundet.

Artikel 2.5 ändrar artikel 10.1 i konglomeratdirektivet. Artikel 10 innehåller sedan tidigare föreskrifter om att det bland de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utses en enda samordnare med ansvar för samordning och utövande av extra tillsyn över reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat. Genom omnibusdirektivet har det i artikeln gjorts ett tillägg som innebär att samordnarens identitet ska offentliggöras på den gemensamma kommitténs webbplats.

Artikel 2.7 ändrar artikel 12.1 i konglomeratdirektivet. Artikel 12 föreskriver att behöriga myndigheterna får utbyta uppgifter om de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat. Genom omnibusdirektivet har såvitt avser tredje stycket i denna artikel gjorts ett tillägg som innebär att även ESRB (i enlighet med artikel 15 i förordning nr 1092/2010) ska ingå bland de myndigheter som de behöriga myndigheterna kan utbyta uppgifter med.

Artikel 2.9 ändrar artikel 14.1 i konglomeratdirektivet. Artikeln föreskriver att medlemsstaterna ska säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder för att fysiska och juridiska personer som omfattas av extra tillsyn utbyter uppgifter som kan vara relevanta för tillsynen enligt konglomeratdirektivet. Ändringen innebär dels att begreppet ”den extra tillsynen” ändras till ”den extra och europeiska tillsynen”, dels tillägg av en text med innebörd att medlemsstaterna ska säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder mot att utbyta uppgifter enligt direktivet samt med de europeiska tillsynsmyndigheterna i enligt med artikel 35 i ESAförordningarna, vid behov genom den gemensamma kommittén.

Genom artikel 2.11 b införs en ny artikel 18.1a i konglomeratdirektivet. I denna artikel införs en hänvisning till artikel 19 i ESAförordningarna. Har Finansinspektionen invändningar mot ett beslut som fattats av en annan relevant myndighet enligt artikel 18.1 ska artikel 19 i förordningarna vara tillämplig.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Konglomeratdirektivet är genomfört i svensk rätt genom bl.a. lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat (lagen om finansiella konglomerat).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på konglomeratdirektivet är följande.

Ändringen i artikel 4.2 i konglomeratdirektivet bör medföra ändring i 4 kap. 5 § andra stycket 2 lagen om finansiella konglomerat, eftersom nu gällande lydelse anger att Finansinspektionen ska underrätta kommissionen om att en grupp har identifierats som ett finansiellt konglomerat och att inspektionen är samordnare. Kommissionen bör ersättas med den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringen i artikel 12.1 i konglomeratdirektivet bör medföra en ändring av 6 kap. 5 § lagen om finansiella konglomerat. Enligt gällande lydelse ska Finansinspektionen samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet. I bestämmelsen bör infogas att samarbete och utbyte av information även ska ske med de europeiska tillsynsmyndigheterna och ESRB i den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet.

Artikel 14.1 i konglomeratdirektivet är i svensk rätt genomförd i 5 kap. 15 § lagen om finansiella konglomerat. Ändringen innebär att det informationsutbyte som möjliggörs genom artikeln utökas till att också omfatta de europeiska tillsynsmyndigheterna och en hänvisning görs till artikel 35 i respektive ESA-förordning. Denna ändring i konglomeratdirektivet bör, liksom ändringen i artikel 12.1, genomföras genom att även de europeiska tillsynsmyndigheterna förs in i samarbetsparagrafen (6 kap. 5 § lagen om finansiella konglomerat).

Den nya artikeln som införs i konglomeratdirektivet, artikel 18.1a, bör medföra att en ny bestämmelse tas in i lagen om finansiella konglomerat där det anges i vilka situationer Finansinspektionen ska ha rätt att hänskjuta en fråga till relevant europeisk tillsynsmyndighet för tvistlösning.

Slutligen krävs en lagändring som inte föranleds av genomförandebestämmelsen i omnibusdirektivet. Ändringen i artikel 18.1 i konglomeratdirektivet innebär bl.a. att Finansinspektionens skyldighet enligt artikeln att rådfråga kommittéen för finansiella konglomerat tas bort. Bestämmelsen i lagen om finansiella konglomerat som genomfört denna artikel bör justeras i enlighet härmed (8 kap. 2 § tredje stycket).

De ändringar av artiklar i konglomeratdirektivet som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Den ändring som införs i artikel 9.2 i konglomeratdirektivet bör genomföras på lägre nivå än lag. Av 5 kap. 13 och 14 §§ lagen om finansiella konglomerat framgår att företag som ingår i ett finansiellt konglomerat ska ha system för riskhantering och rutiner för intern kontroll som är betryggande med hänsyn till konglomeratets samlade risksituation. Av förarbetena till lagen (prop. 2005/06:45 s. 140) framgår att regeringen ansåg att någon motsvarande uppräkning som skett i artikel 9.2 och 9.3 i konglomeratdirektivet inte borde tas in i lag utan i stället regleras i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Enligt lagen om finansiella konglomerat får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om kraven på system för riskhantering och rutiner för intern kontroll (9 kap. 1 § 8).

Enligt artikel 13 i omnibusdirektivet är ändringen i artikel 10.1 i konglomeratdirektivet en artikel som medlemsstaterna ska genomföra. Ändringen tar dock sikte på sådant som faller på den gemensamma kommittén att säkerställa. Den bör således inte föranleda några svenska lagstiftningsåtgärder. I sammanhanget bör noteras att genom den ändring som skett i artikel 4 i konglomeratdirektivet följer en skyldighet för samordnaren (för svenskt vidkommande Finansinspektionen) att informera den gemensamma kommittén om vem som är samordnare för ett visst finansiellt konglomerat.

5.3. Marknadsmissbruksdirektivet – direktiv 2003/6/EG

Regeringens förslag: Den allmänna skyldigheten för Finansinspektionen att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Det anges i lag

i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Sveriges advokatsamfund anser att det är olämpligt att sanktioner preciseras i normer av så låg konstitutionell valör som myndighetsföreskrifter. Sanktioner borde i stället framgå av lag.

Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska artiklarna 3.4, 3.6 a och 3.6 b i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt.

Artikel 3.4 ändrar i artikel 14 i marknadsmissbruksdirektivet (direktiv 2003/6/EG). Ändringen i artikel 14 innebär att behöriga myndigheter årligen ska ge Esma uppgifter, i aggregerad form, om alla administrativa åtgärder och sanktioner som beslutas på grund av att personer som är ansvariga för de bestämmelser som antagits enligt direktivet inte har följts. Det rör sig alltså om en skyldighet för Finansinspektionen att lämna vissa statistiska uppgifter till Esma. Det föreskrivs också att en behörig myndighet ska meddela Esma om offentliggöranden av administrativa åtgärder eller sanktioner.

Artikel 3.6 a, som ändrar artikel 16.2 i marknadsmissbruksdirektivet, behandlar utbyte av information mellan behöriga myndigheter och förfarandet när en myndighet vägrar att tillmötesgå en sådan begäran. En behörig myndighet kan hänskjuta frågan till Esma, (i stället för som tidigare till Europeiska värdepapperstillsynskommittén), som i enlighet med artikel 19 i Esma-förordningen kan ålägga en behörig myndighet att vidta en specifik åtgärd. Den behöriga myndigheten kan dock vägra att tillmötesgå begäran om uppgifter med hänvisning till andra stycket i artikel 16.2; hänvisning till allmän ordning, att ett rättsligt förfarande redan har inletts etc.

Artikel 3.6 b – som ändrar artikel 16.4 – reglerar frågan om behöriga myndigheters möjlighet att begära att en annan myndighet inleder en undersökning eller om att få medverka vid en undersökning. Även i detta fall kan en behörig myndighet hänskjuta frågan till Esma som i enlighet med artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma kan ålägga den behöriga myndigheten att vidta en specifik åtgärd. Den behöriga myndigheten kan dock vägra att tillmötesgå en begäran om uppgifter med hänvisning till fjärde stycket i artikel 16.4.

Skälen för regeringens förslag: Marknadsmissbruksdirektivet är i huvudsak genomfört i svensk rätt genom lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknadsmissbrukslagen) och lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (anmälningsskyldighetslagen).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på marknadsmissbruksdirektivet är följande.

Artikel 14 i marknadsmissbruksdirektivet är genomförd i 17 § marknadsmissbrukslagen. Denna bestämmelse anger att Finansinspektionen ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av marknadsmissbruksdirektivet. Om Esma införs som ytterligare en myndighet

Finansinspektionen ska samarbeta och utbyta information med på sätt

som följer av marknadsmissbruksdirektivet, bör ändringen i artikel 14 avseende skyldigheten att lämna uppgifter till Esma om administrativa åtgärder och sanktioner anses genomförd. I promemorian angavs i denna del att det kan vara lämpligt att i föreskrifter precisera vilken typ av sanktioner Finansinspektionen ska lämna uppgifter om. Med anledning av Sveriges advokatsamfunds synpunkt vill vi förtydliga att ändringen i artikeln endast avser en uppgiftsskyldighet för Finansinspektionen gentemot Esma och att den inte tar sikte på utformningen av administrativa åtgärder och sanktioner.

De ändringar som görs i artikel 16.2 och 16.4 bör medföra att en ny bestämmelse tas in i marknadsmissbrukslagen som anger i vilka fall Finansinspektionen ska få hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning.

5.4. Tjänstepensionsdirektivet – direktiv 2003/41/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionen ska anmäla beslut om att begränsa eller förbjuda förfoganderätten över ett försäkringsföretags tillgångar i Sverige och återkallelse av tillstånd till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i tjänstepensionsdirektivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens förslag och bedömning. I promemorian föreslås även att det införs en skyldighet för Finansinspektionen att samarbeta och utbyta information med Eiopa.

Remissinstanserna: Svensk Försäkring och Försäkringsjuridiska föreningen anser att genomförandet av omnibusdirektivet inte i någon del bör gå längre än vad direktivet föreskriver.

Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska artikel 4.1 a och 4.3 i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt.

Artikel 4.1 a ändrar artikel 9.1 a i tjänstepensionsdirektivet (direktiv 2003/41/EG). Av sistnämnd artikel framgår att varje medlemsstat ska se till att tjänstepensionsinstitut som är etablerade inom dess territorium ska registreras av den behöriga tillsynsmyndigheten eller vara auktoriserat.

Om institutet bedriver gränsöverskridande verksamhet, ska även de medlemsstater där institutet är verksamt framgå av registret. Ett nytt krav till den tidigare lydelsen är att sistnämnda uppgifter ska meddelas Eiopa.

Artikel 4.3 ändrar artikel 14.4 andra stycket i tjänstepensionsdirektivet.

Artikel 14 innehåller regler om de behöriga myndigheternas möjligheter att förbjuda eller begränsa verksamheten i ett tjänstepensionsinstitut etablerat inom dess territorium. Av andra stycket framgår att varje beslut om att förbjuda ett institut att utöva sin verksamhet ska omfatta utförliga skäl och delges institutet. Ett nytt krav införs nu om underrättelse av sådana beslut till Eiopa.

Omnibusdirektivet innehåller också vissa ändringar av tjänstepensionsdirektivet som innebär informations- och samarbetsförpliktelser för de

behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i förhållande till Eiopa (se artiklarna 4.1 b, 4.5 och 4.6 i omnibusdirektivet som ändrar artiklarna 9.5, 20.11 respektive 21 i tjänstepensionsdirektivet).

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Vid genomförandet av tjänstepensionsdirektivet i svensk rätt gjordes bedömningen att understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet (tjänstepensionskassor) omfattades direkt av detta direktiv. En reglering av tjänstepensionskassornas verksamhet infördes därför i lagen (1972:262) om understödsföreningar (UFL). Tjänstepensionskassorna var registrerade i ett understödsföreningsregister. För att tjänstepensionsdirektivet inte skulle ge upphov till någon snedvridning av konkurrensen genomförde Sverige den möjligheten som ges i artikel 4 i direktivet att tillämpa vissa delar av detta på tjänstepensionsverksamhet i ett livförsäkringsbolag. Tillämpliga delar av tjänstepensionsdirektivet är artiklarna 9–16 och 18–20. Tjänstepensionsverksamheten ska hållas åtskild från övrig verksamhet i livförsäkringsbolaget. Försäkringsbolagen är registrerade i försäkringsregistret. Både försäkringsbolag och tjänstepensionskassor fick åta sig uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring.

Den 1 april 2011 trädde en ny försäkringsrörelselag (2010:2043, FRL) i kraft. Genom införandelagen till FRL upphävdes UFL. En vid ikraftträdandet av FRL registrerad understödsförening får fortsätta bedriva verksamhet enligt UFL till utgången av år 2014.

I FRL finns ingen särskild reglering för tjänstepensionsinstitut – tjänstepensionsverksamhet kan drivas i både bolagsform och föreningsform. Denna verksamhet ska liksom enligt tidigare lagstiftning hållas avskild från övrig verksamhet (se 4 kap. 8 § FRL). Den s.k. Solvens IIutredningen (dir. 2010:14) fick i uppdrag att utreda om det bör införas särskilda regler för tjänstepensionsverksamhet (se prop. 2009/10:246avsnitt 5.2 och 5.3.2). Utredningen föreslår i sitt betänkande som överlämnades i oktober 2011 att en ny form av institut införs – tjänstepensionsinstitut (SOU 2011:68). Dessa institut ska få tillhandahålla produkter – förmåner – med anknytning till anställning. Möjligheten för försäkringsföretag att bedriva tjänstepensionsverksamhet under den option som ges enligt artikel 4 i tjänstepensionsdirektivet föreslås upphöra. Utredningen anser dock att denna möjlighet även fortsättningsvis ska gälla under en övergångsperiod.

I sammanhanget bör nämnas att omnibusdirektivet inte omfattar ändringar i solvens II-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet [Solvens II]). Sådana ändringar diskuteras för närvarande inom ramen för det s.k. omnibus IIdirektivet. Förhandlingarna rörande detta direktiv är ännu inte avslutade, utan direktivet förväntas antas först under våren 2012. Mot bakgrund av detta bör, i linje med vad Svensk Försäkring och Försäkringsjuridiska föreningen anfört, huvudprincipen för genomförandet av omnibusdirektivet vara att inte gå längre än vad det direktivet föreskriver.

Den lagändring som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på tjänstepensionsdirektivet är följande.

Även för försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet kan Finansinspektionen i vissa fall begränsa eller förbjuda förfogande-

rätten över deras tillgångar i Sverige (se 16 kap. 7 § FRL). I 16 kap. 12 § FRL regleras viss anmälningsskyldighet beträffande nyss nämnda beslut till behöriga myndigheter i andra EES-länder. Frågan är om det är lämpligt att utvidga denna underrättelseskyldighet även till Eiopa (jfr den nya lydelsen av artikel 14.4 andra stycket tjänstepensionsdirektivet). Grunden för ett sådant ställningstagande skulle i så fall vara att artikel 14 är tillämplig på försäkringsföretagens tjänstepensionsverksamhet (enligt optionen i artikel. 4).

Nyss nämnd bestämmelse i FRL avser försäkringsföretaget som sådant och inte viss verksamhet som företaget bedriver, exempelvis tjänstepensionsförsäkring. Å andra sidan drivs en mycket stor del av den svenska verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring av försäkringsföretag med grund i optionen i tjänstepensionsdirektivet. Detta inkluderar gränsöverskridande verksamhet genom sekundäretablering eller direkt. Nu beskrivna förhållanden kommer att bestå, i vart fall under en övergångsperiod.

Syftet med omnibusdirektivet är bl.a. att underlätta ett smidigt och effektivt samarbete inom det nyinrättade europeiska systemet för finansiell tillsyn. Det är således av stort värde att Eiopa är välinformerat när det gäller viktiga förhållanden på de olika försäkrings- och tjänstepensionsmarknaderna. Beslut enligt 16 kap. 7 § FRL bör därför – om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring – anmälas till denna europeiska tillsynsmyndighet. Att genomföra omnibusdirektivet på ett annat sätt skulle riskera att medföra en oacceptabel ofullständighet i informationsgivningen på ett betydelsefullt område. Av det skälet bör Finansinspektionen dessutom anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd att driva försäkringsrörelse till Eiopa om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

De ändringar av artiklar i tjänstepensionsdirektivet som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Registerfrågorna är närmare reglerade i 4 kap. försäkringsrörelseförordningen (2011:257). Det är således lämpligt att i denna förordning ta in det nya kravet i artikel 9.1 a i tjänstepensionsdirektivet att uppgiften om medlemsstater där försäkringsföretaget genom gränsöverskridande verksamhet – direkt eller från en sekudäretablering – meddelar tjänstepensionsförsäkring ska meddelas Eiopa.

I 14 kap. 3 § FRL finns en bestämmelse om att Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet ska samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i EU. Denna bestämmelse föreslogs i promemorian utvidgad till att även innefatta Eiopa med anledning av ovan nämnda nya informations- och samarbetsförpliktelser för Finansinspektionen i förhållande till Eiopa. Dessa utvidgade förpliktelser följer emellertid i huvudsak av artikel 21 i tjänstepensionsdirektivet, en artikel som inte omfattas av ovan nämnd option i det direktivets artikel 4. Ett eventuellt införande av sådana informations- och samarbetsförpliktelser i förhållande till Eiopa bör därför anstå i avvaktan på resultatet av förhandlingarna om omnibus II-direktivet.

5.5. Prospektdirektivet – direktiv 2003/71/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Det anges i lag i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning. Finansinspektionens rapporteringsskyldighet anpassas till den nya europeiska tillsynsstrukturen i ett antal fall. En ny bestämmelse om offentliggörande av förteckning över intyg om godkännanden av prospekt och eventuella tillägg till dessa införs.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i prospektdirektivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska artiklarna 5.5 a, 5.5 b första stycket, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 a och b samt 5.12 i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt.

Artikel 5.5 a ändrar i artikel 13 i prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EG). Av tillägget till punkten 2 i artikel 13 i prospektdirektivet framgår att den behöriga myndigheten ska underrätta Esma om godkännandet av ett prospekt och av varje tillägg till prospektet samtidigt som detta godkännande meddelas emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, allt efter omständigheterna. De behöriga myndigheterna ska samtidigt ge Esma en kopia av prospektet och eventuella tillägg till detta.

Artikel 5.5 b ändrar även den i artikel 13 i prospektdirektivet. Artikel 13.5 anger sedan tidigare att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten får besluta att godkännandet av prospektet ska överlämnas till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, förutsatt att den behöriga myndigheten godkänner detta. Genom ändringen införs den ytterligare förutsättningen att förhandsanmälan ska göras till Esma.

Artikel 5.6 ändrar i artikel 14 i prospektdirektivet. När prospektet har godkänts, gäller sedan tidigare att det ska registreras av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten. Den nu aktuella ändringen innebär att prospektet ska göras tillgängligt för Esma av den behöriga myndigheten.

Esma ska, enligt tillägget i punkten 4 a, på sin webbplats offentliggöra förteckningen över prospekt som har godkänts enligt artikel 13, i tillämpliga fall tillsammans med länkar till prospekt som offentliggjorts på webbplatsen för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, på emittentens webbplats eller på webbplatsen för den reglerade marknaden. Den offentliggjorda förteckningen ska hållas aktuell och alla poster ska ligga kvar på webbplatsen under minst 12 månader.

Artikel 5.8 ändrar i artikel 17 i prospektdirektivet. När ett erbjudande till allmänheten eller ett upptagande till handel på en reglerad marknad planeras i en eller flera medlemsstater eller i en annan medlemsstat än

hemmedlemsstaten, ska – enligt artikel 17.1 – det prospekt som godkänts i hemmedlemsstaten, liksom eventuella tillägg till detta, vara giltigt för erbjudanden till allmänheten eller upptagande till handel i varje värdmedlemsstat, förutsatt att anmälan görs till den behöriga myndigheten i varje värdmedlemsstat i enlighet med artikel 18. En tillkommande förutsättning, som nu införs, är att anmälan även ska göras till Esma. Om nya omständigheter, sakfel eller förbiseenden av betydelse som avses i artikel 16 uppdagas efter godkännandet av prospektet, ska – enligt artikel 17.2 – den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten kräva att ett tillägg offentliggörs och godkänns i enlighet med artikel 13.1. Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten får upplysa den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om behovet av nya uppgifter. Ändringen i artikel 17.2 innebär att även Esma får ge myndigheten sådan upplysning.

Artikel 5.9 ändrar i artikel 18 i prospektdirektivet. Av den nya punkten 3 i artikel 18 framgår av dess första stycke att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten även ska underrätta Esma om intyget om godkännande av prospektet, och detta ska ske samtidigt som den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten underrättas. Av andra stycket i punkten 3 framgår att Esma och den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten på sina webbplatser ska offentliggöra förteckningen över intyg om godkännande av prospekt och eventuella tillägg till dessa som har anmälts i enlighet med denna artikel, i tillämpliga fall tillsammans med länkar till de handlingar som offentliggjorts på webbplatsen för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, på emittentens webbplats eller på webbplatsen för den reglerade marknaden.

Den offentliggjorda förteckningen ska hållas aktuell och alla poster ska ligga kvar på webbplatsen under minst 12 månader.

Artikel 5.10 ändrar i artikel 21 i prospektdirektivet. I den nya punkten 1a i artikel 21 slås fast att de behöriga myndigheterna ska samarbeta med

Esma vid tillämpningen av prospektdirektivet, i enlighet med förordningen om inrättande av Esma. Vidare sägs i punkten 1b att de behöriga myndigheterna omgående ska förse Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter, i enlighet med artikel 35 i förordningen om inrättande av Esma. Enligt den ändrade punkten 2 ska medlemsstaterna underrätta Esma om alla beslut som fattas i fråga om delegering av uppgifter, inbegripet de exakta villkor som reglerar sådan delegering. Enligt tidigare gällande lydelse ska ett sådant meddelande gå till kommissionen och behöriga myndigheter i de övriga medlemsstaterna. Ett nytt stycke i punkten 4 anger att Esma, i enlighet med artikel 21 i förordningen om inrättande av Esma, ska ha rätt att delta i inspektioner på plats enligt led d, om dessa utförs gemensamt av två eller flera behöriga myndigheter.

Artikel 5.11 a och b ändrar i artikel 22 i prospektdirektivet. Enligt det nya stycket i punkten 2 i artikel 22 får de behöriga myndigheterna till

Esma hänskjuta situationer där en begäran om samarbete, i synnerhet för utbyte av upplysningar, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) får Esma i de fall som avses i första meningen agera i enlighet med de befogenheter som myndigheten tilldelats genom artikel 19 i förordningen om inrättande av

Esma. I den nya lydelsen av punkten 3 anges att punkten 1 inte ska hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiella uppgifter (vilket redan gäller i dag) eller från att överlämna konfidentiella uppgifter till Esma eller ESRB, med förbehåll för begränsningar avseende företagsspecifika uppgifter och effekter på tredjeländer som föreskrivs i förordningen om inrättande av Esma respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd. Det anges vidare att uppgifter som utväxlas mellan behöriga myndigheter och – i och med ändringen – Esma eller ESRB ska omfattas av den sekretess som gäller för anställda och tidigare anställda hos den behöriga myndighet som erhåller uppgifterna.

Artikel 5.12 ändrar i artikel 23 i prospektdirektivet. Bestämmelsen rör vissa säkerhetsåtgärder. I fall då värdmedlemsstatens behöriga myndighet konstaterar att emittenter eller finansinstitut med ansvar för förfarandena i samband med erbjudanden till allmänheten begått oegentligheter, eller att emittenten inte uppfyllt de skyldigheter som följer av att ett värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad, ska den, redan enligt gällande regler, meddela dessa undersökningsresultat till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten. Ändringen i punkten 1 innebär att även Esma ska meddelas. Om emittenten eller det finansinstitut som ansvarar för erbjudandet till allmänheten fortsätter att överträda gällande lagar och andra författningar, trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten eller därför att dessa visat sig otillräckliga, ska den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, efter att ha informerat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och Esma, vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda investerarna. Så snart som möjligt ska kommissionen – och efter ändringen i punkten 2 även Esma – underrättas om detta.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Prospektdirektivet är genomfört i svensk rätt bl.a. genom lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på prospektdirektivet är följande.

Artikel 13 i prospektdirektivet medför ändringar i 2 kap. 26, 27 och 34 §§ LHF. Ett tillägg med innebörden att Esma ska underrättas om godkända prospekt samt få kopia av dessa bör införas i 26 §. Vidare ska motsvarande underrättelseskyldighet gälla vid tillägg till prospekt enligt 34 §. Ändringen i 13.5 som inför den ytterligare förutsättningen att en förhandsanmälan ska göras till Esma vid överlämnande av själva godkännandet av ett prospekt till behörig myndighet i annan medlemsstat, bör framgå av 27 § LHF. Det kan tilläggas att artikel 5.5 b i omnibusdirektivet klargör att artikel 28.4 i förordningen om inrättande av

Esma inte ska tillämpas på överlämnande av godkännandet av prospektet enligt artikel 13.5; de behöriga myndigheterna är således oförhindrade att sätta i kraft avtalen tidigare än en månad efter att ha underrättat myndigheten.

Artikel 18 i prospektdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 2 kap. 35 och 36 §§ LHF. Att nu även Esma ska underrättas om intyg om godkännande av prospekt bör, i konsekvens med vad som anförts ovan beträffande artikel 17, framgå av lagen. Esma och den behöriga

myndigheten i värdmedlemsstaten ska på sina webbplatser offentliggöra förteckningen över intyg om godkännande av prospekt och eventuella tillägg till dessa som har anmälts i enlighet med denna artikel, i tillämpliga fall tillsammans med länkar till de handlingar som offentliggjorts på webbplatsen för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, på emittentens webbplats eller på webbplatsen för den reglerade marknaden. Den offentliggjorda förteckningen ska hållas aktuell och alla poster ska ligga kvar på webbplatsen under minst 12 månader. Denna skyldighet om offentliggörande är ny för den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten och föranleder ett tillägg i 2 kap. 36 § LHF för den situationen när Sverige är värdmedlemsstat.

När det gäller bestämmelsen i artikel 21 i prospektdirektivet, om samarbete och utbyte av information mellan de behöriga myndigheterna och Esma, bör en ändring göras i den allmänna samarbetsparagrafen i 6 kap. 5 § LHF. Där anges att Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet. Paragrafen bör utvidgas till att omfatta samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter och Esma.

I artikel 22.2 införs en möjlighet för Finansinspektionen att hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning där en begäran om samarbete med en annan nationell tillsynsmyndighet, i synnerhet för utbyte av upplysningar, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. En ny bestämmelse som anger i vilka fall enligt prospektdirektivet som Finansinspektionen kan hänskjuta frågor till Esma bör införas i lag.

I artikel 23 i prospektdirektivet, genomförd genom 6 kap. 1 e § LHF, införs ändringar avseende underrättelseskyldighet. De undersökningsresultat som ska kommuniceras från värd- till hemmedlemsstat enligt artikel 23.1 ska efter ändringen också kommuniceras till Esma. I artikel 23.2 behandlas åtgärder vidtagna av värdmedlemsstaten för att skydda investerarna. Kommissionen och, efter ändring, även Esma ska underrättas om dessa så snart som möjligt. Nyss nämnd bestämmelse i LHF bör kompletteras i enlighet härmed.

De ändringar av artiklar i prospektdirektivet som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Artikel 5.6 ändrar i artikel 14 i prospektdirektivet. Att prospektet efter ändringen i 14.1 även ska göras tillgängligt för Esma får anses genomfört genom 2 kap. 31 § LHF som innehåller bestämmelsen om skyldighet för Finansinspektionen att på sin elektroniska hemsida offentliggöra godkända prospekt. Det tillgängliggörande som ankommer på emittenten m.fl. gentemot allmänheten ändras inte. Vad gäller den nya punkten 14.4 a som införs i prospektdirektivet är denna upptagen bland de bestämmelser som ska genomföras nationellt. Skälet till detta är oklart. Bestämmelsen riktar sig till Esma och ett tidsperspektiv om minst 12 månader gäller redan i dag för den i hemmedlemsstaten behöriga myndighetens publicering enligt artikel 14.4. Myndigheten kan dock, enligt samma bestämmelse, välja om den på sin webbplats ska publicera samtliga godkända prospekt eller en förteckning över dessa, i tillämpliga fall med länkar. Något behov av att ändra aktuell bestämmelse i LHF (2 kap. 31 §) bedöms således inte föreligga.

Artikel 17 i prospektdirektivet är genomförd i 2 kap. 35 och 36 §§

LHF. Sedan tidigare gäller att värdmedlemsstatens behöriga myndighet inte ska företa något godkännande eller annat administrativt förfarande i fråga om ett prospekt som godkänts i hemmedlemsstaten. Detsamma torde rimligen gälla för Esma, även om detta inte sägs uttryckligen i bestämmelsen. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska alltjämt göra en anmälan enligt artikel 18 till värdmedlemsstaten och numera också till Esma.

När det gäller ändringen i artikel 17.2 bedöms någon lagändring inte vara erforderlig. Den sedan tidigare gällande regeln, om att en behörig myndighet i värdmedlemsstaten får lämna underrättelse om ett behov av tillägg, har inte ansetts fordra införandet av några särskilda bestämmelser i svensk rätt (se prop. 2004/05:158 s. 122 f. och 140). Det konstateras dock i förarbetena att Finansinspektionen har ett upplysnings- och ingripandeansvar för prospekt som är godkända i andra medlemsstater (även om detta ansvar främst synes avse artikel 23, se nedan). Det förhållandet att nu även Esma kan lämna aktuell upplysning till Finansinspektionen föranleder ingen annan bedömning rörande genomförandet. Det kan i sammanhanget noteras att en allmän samarbetsparagraf har införts i 6 kap. 5 § LHF efter genomförandet av prospektdirektivet.

Vad gäller ändringen av artikel 21.2 tredje stycket valde Sverige vid genomförandet av prospektdirektivet i dess ursprungliga form att inte ge Finansinspektionen möjligheten att delegera uppgifter enligt den artikeln (se prop. 2004/05:158 s. 87). Den aktuella ändringen rörande meddelande om delegering bör därför inte genomföras.

I ett nytt stycke till artikel 21.4 hänvisas till artikel 21 i förordningen om inrättande av Esma när det gäller rätt för Esma att delta vid behöriga myndigheters inspektioner på plats. Eftersom regeln följer redan av EUförordningen, och för sin tillämpning inte tycks vara beroende av tillkommande regler, bör den inte genomföras nationellt. Stadgandet i prospektdirektivet är således endast av upplysningskaraktär.

I artikel 22.3 regleras frågor kring utbyte av information och sekretess mellan behöriga myndigheter, Esma och ESRB. Dessa nya regler föranleder inte någon lagändring (se avsnitt 5.12).

5.6. Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) – direktiv 2004/39/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden. Det anges i lag i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning. Finansinspektionens rapporteringsskyldighet anpassas till den nya europeiska tillsynsstrukturen i ett antal fall.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i direktivet om marknader för finansiella instrument som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska följande artiklar i omnibusdirektivet – som avser direktivet om marknader för finansiella instrument (direktiv 2004/39/EG, MiFID) – genomföras i nationell rätt: 6.1 (angående 5.3 första stycket), 6.3, 6.5 a, 6.10, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17 a och b, 6.18, 6.19, 6.21 a och b, 6.23 b, 6.24, 6.25 och 6.27.

Artikel 6.1 innehåller en ändring i artikel 5.3 första stycket i MiFID enligt följande. Varje medlemsstat ska registrera samtliga värdepappersföretag. Detta register ska vara tillgängligt för allmänheten och innehålla uppgift om vilka tjänster eller verksamheter värdepappersföretagen är auktoriserade för. Det ska uppdateras regelbundet. Varje auktorisation ska nu anmälas till Esma.

Artikel 6.3 ändrar i artikel 8 i MiFID och behandlar vad de behöriga myndigheterna ska iaktta vid återkallelse av auktorisation. Ändringen av artikeln medför att alla återkallelser av auktorisationer ska anmälas till

Esma.

Artikel 6.5 a ändrar i artikel 15.1 i MiFID och innebär att också Esma, utöver kommissionen, ska underrättas om svårigheter av allmän natur som medlemsstaternas värdepappersföretag möter vid etablering eller tillhandahållande av investeringstjänster eller utförande av investeringsverksamhet i tredjeland.

Artikel 6.10 ändrar i artikel 27.2 i MiFID. Artikeln avser skyldighet för värdepappersföretag att offentliggöra fasta bud. Den innebär att den behöriga myndigheten för den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden, såsom den definieras i artikel 25, för varje aktie ska avgöra minst en gång per år, på grundval av det aritmetiska medelvärdet av de order som utförts på marknaden för aktien i fråga, vilken kategori av aktier som den tillhör. Dessa uppgifter ska offentliggöras för alla marknadsdeltagare. Tillägget till artikeln är att uppgifterna också ska vidarebefordras till Esma, som ska offentliggöra dem på sin hemsida.

Artikel 6.13 ändrar i artikel 36 i MiFID. Artikeln behandlar auktorisation och tillämplig lagstiftning och ändringen innebär att varje återkallad auktorisation ska anmälas till Esma.

Artikel 6.14 ändrar i artikel 41.2 i MiFID. Ändringen innebär att även

Esma, utöver behöriga myndigheter i övriga medlemsstater ska informeras när en behörig myndighet begär att handeln med ett finansiellt instrument ska stoppas tillfälligt eller avföras från handel på en eller flera reglerade marknader.

Artikel 6.16 ändrar i artikel 47 i MiFID på så sätt att Esma, i stället för kommissionen, ska motta den förteckning som varje medlemsstat ska upprätta över de reglerade marknader för vilka den är hemmedlemsstat.

Artikel 6.17 ändrar i artikel 48.1 och 48.2 i MiFID. Utöver kommissionen och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter ska Esma informeras om vilka behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ska fullgöra var och en av de uppgifter som föreskrivs i MiFID. Esma ska även underrättas om beslut om delegering av uppgifter.

Artikel 6.18 ändrar i artikel 51 i MiFID på så sätt att Esma årligen ska få uppgifter i aggregerad form om administrativa åtgärder och sanktioner

som beslutats. I de fall en administrativ åtgärd eller sanktion har offentliggjorts ska Esma informeras om detta.

Artikel 6.19 ändrar i artikel 53 i MiFID på det sätt att Esma ska underrättas om de klagomåls- och överprövningsförfaranden som finns tillgängliga i medlemsstaternas jurisdiktioner enligt artikeln (avser handläggning av konsumenttvister utanför domstol).

Artikel 6.21 a och b ändrar i artikel 56.1 och 56.4 i MiFID. Artikel 56 behandlar skyldigheten att samarbeta och ändringarna innebär att även

Esma ska underrättas i de situationer som anges.

Artikel 6.23 b ändrar i artikel 58.5 i MiFID. Ändringen innebär att de behöriga myndigheterna ska kunna överlämna konfidentiella uppgifter under vissa förutsättningar, förutom till de myndigheter och organ som anges i artikeln, också till Esma och ESRB.

Artikel 24 inför en ny artikel 58a i MiFID. Där anges de situationer som Finansinspektionen får hänskjuta till Esma för tvistlösning i enlighet med artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma. De situationer som avses är om en begäran att utföra tillsynsverksamhet, en kontroll på plats eller en utredning enligt artikel 57 eller en begäran om att utbyta uppgifter enligt artikel 58 har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid av en behörig myndighet.

Artikel 6.25 ändrar i artikel 59 i MiFID. Artikeln behandlar vägran att samarbeta och vilka som ska underrättas om detta. Det är förutom den behöriga myndighet som lämnat begäran även Esma.

Artikel 6.27 ändrar i artikel 62 i MiFID. Den utökar informationsskyldigheten i punkterna 1–3 med att förutom kommissionen även omfatta Esma. Dessutom införs möjlighet för behörig myndighet att under vissa i artikeln angivna förutsättningar hänskjuta situationer enligt punkterna 1–3 till Esma för tvistlösning.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: MiFID har i huvudsak genomförts i svensk rätt genom lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på MiFID är följande.

Reglerna i artikel 8 i MiFID om återkallelse av auktorisation av värdepappersföretag har genomförts i 25 kap. 1 och 5 §§ LVM. Tillägget till artikel 8 att varje återkallad auktorisation av värdepappersföretag ska anmälas till Esma bör genomföras i lag. Ett motsvarande tillägg har gjorts i artikel 36 i MiFID med krav på anmälan till Esma av återkallelse av auktorisation som reglerad marknad. Även reglerna om återkallelse av auktorisation i artikel 36 har genomförts i 25 kap. 1 och 5 §§ lagen om värdepappersmarknaden. Tillägget till artikel 36 bör även det genomföras i lag.

Reglerna i artikel 41.2 i MiFID har genomförts i bestämmelserna om handelsstopp vid börsen i 22 kap. 2, 3 och 8 §§ LVM. Ändringarna i artikeln (tillägget att den behöriga myndigheten ska informera Esma) bör genomföras genom att även Esma ska underrättas enligt 22 kap. 8 § LVM om handelsstopp som beslutas av Finansinspektionen. I detta fall skulle man i och för sig kunna välja att genomföra ändringarna i artikeln utan lagstiftningsåtgärd på så sätt att skyldigheten att underrätta Esma införs i förordning. Regleringen blir emellertid tydlig och konsekvent

utformad om all underrättelseskyldighet när det gäller denna fråga regleras i bestämmelsen i LVM.

De nya artiklarna 51.4 och 51.5 i MiFID (med skyldighet att lämna uppgifter till Esma om administrativa åtgärder och sanktioner) bör genomföras genom att de allmänna bestämmelserna om samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter i 23 kap. 5 § lagen om värdepappersmarknaden utvidgas till att omfatta även samarbete och utbyte av information med Esma. Detsamma bör gälla beträffande skyldigheten att underrätta Esma om klagomåls- och överprövningsförfaranden enligt artikel 53.3.

Beträffande artikel 56.4 har det inte tagits in någon uttrycklig bestämmelse i LVM som motsvarar den punkten, utan den artikeln har genomförts genom den allmänna bestämmelsen om samarbete och informationsutbyte i 23 kap. 5 § LVM. Tillägget i artikel 56.4 (om att även Esma ska underrättas i där angivna fall) bör genomföras genom den ändring i paragrafen som nyss har behandlats. Detsamma gäller ändringarna i artiklarna 56.1 och 58.5. Den senare artikeln bör även medföra att ESRB läggs till i den aktuella paragrafen.

Den nya artikel 58a i MiFID reglerar situationer när behöriga myndigheter i olika medlemsstater får hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning. Som anges i punkterna a och b i första stycket i artikeln, gäller det situationer som omfattas av de behöriga myndigheternas skyldighet att samarbeta och utbyta information enligt artiklarna 57 och 58. Artiklarna 57 och 58 i MiFID, har genomförts i 23 kap. 5 och 6 §§ LVM. För att genomföra artikel 58a bör det införas en ny bestämmelse i lagen i anslutning till dessa bestämmelser som anger i vilken utsträckning Finansinspektionen får hänskjuta frågor enligt MiFID till Esma för tvistlösning.

Reglerna i artikel 59 i MiFID om när en behörig myndighet får vägra att tillmötesgå en begäran om samarbete eller utbyte av information enligt artiklarna 57 och 58 har genomförts i 23 kap. 5 och 6 §§ LVM. Ändringarna i artikel 59 – tillägg om att även Esma ska underrättas – genomförs genom förslaget att ett tillägg avseende Esma görs i 23 kap. 5 § LVM.

Reglerna i artikel 62.1, 62.2 och 62.3 i MiFID om skyldighet för en värdmedlemsstat att i vissa fall vidta åtgärder mot värdepappersföretag eller reglerade marknader som hör hemma i andra medlemsstater och som driver verksamhet på värdmedlemsstatens territorium har genomförts i 25 kap. 12 och 13 §§ samt 16 § andra stycket LVM. Ändringarna i artikel 62.1, 61.2, och 61.3 enligt vilka de behöriga myndigheterna är skyldiga att lämna information om vidtagna åtgärder också till Esma bör genomföras på så sätt att tillägg om Esma görs även i 25 kap. 12 och 13 §§ LVM. Det behövs däremot inte införas något tillägg om Esma i 25 kap. 16 § andra stycket LVM, eftersom det anges i den bestämmelsen att det som sägs i 25 kap. 13 § gäller även i det fallet. Ändringarna i 62.1, 62.2 och 62.3 enligt vilka det införs en möjlighet för de behöriga myndigheterna att i vissa situationer hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning bör genomföras på samma sätt som motsvarande regler i artikel 58a i MiFID.

De ändringar av artiklar i MiFID som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Skyldigheten i artikel 5.3 i MiFID för medlemsstaterna att registrera samtliga värdepappersföretag i ett register som är tillgängligt för allmänheten har i Sverige genomförts i 2 kap. förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden. Ändringen i artikel 5.3 första stycket i MiFID – att varje auktorisation ska anmälas till Esma – kräver inte någon lagstiftningsåtgärd.

Artikel 15.1 i MiFID som rör förbindelser med tredjeland och ålägger medlemsstaterna skyldighet att i vissa fall underrätta kommissionen, är inte genomförd i svensk lag. Den ändring som nu görs av artikeln, att

Esma, utöver kommissionen ska underrättas om vissa omständigheter vid etablering i tredjeland bedöms inte heller kräva några lagstiftningsåtgärder.

Reglerna i artikel 27.2 i MiFID har genomförts i 9 kap. 10 § 2 LVM i form av ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om standardstorleken för likvida aktier upptagna till handel på en reglerad marknad. Ändringarna i artikeln (tillägget av skyldigheten att vidarebefordra uppgifter till Esma) bör inte kräva några lagstiftningsåtgärder.

När det gäller artikel 47 i MiFID, som innebär att varje medlemsstat är skyldig att upprätta en förteckning över de reglerade marknader för vilka den är hemmedlemsstat samt översända förteckningen till övriga medlemsstater och kommissionen, har bedömningen gjorts att det inte är nödvändigt att införa någon uttrycklig bestämmelse i lag eller förordning med innehåll i enlighet med artikeln (se prop. 2006/07:115 s. 394). Ändringen i artikeln (tillägg av hänvisning till Esma) bedöms mot den bakgrunden inte kräva några lagstiftningsåtgärder.

Reglerna i artikel 48 i MiFID om att medlemsstaterna ska utse behöriga myndigheter har genomförts i 6 kap. 7 § och 23 kap. 1 § LVM (Bolagsverket respektive Finansinspektionen, se 1 kap. 5 § 2 nämnda lag). Ändringarna i punkten 1 (tillägget att även Esma, utöver kommissionen och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter ska underrättas) bör inte kräva några lagstiftningsåtgärder. Beträffande artikel 48 har Sverige valt att inte utnyttja möjligheten enligt punkten 2 att delegera. Ändringarna i punkten 2 behöver därför inte genomföras i svensk rätt.

5.7. Öppenhetsdirektivet – direktiv 2004/109/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Det anges i lag i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning. Det införs ett krav på beslut från Finansinspektionen för att emittenter med säte i tredje land ska undantas från lagens bestämmelser i vissa fall. Finansinspektionens rapporteringsskyldighet anpassas till den nya europeiska tillsynsstrukturen i ett antal fall.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i öppenhetsdirektivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska följande artiklar i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt: Artiklarna 7.12 a, 7.13, 7.14, 7.15 och 7.16.

Artikel 7.12 a ändrar artikel 23.1 i öppenhetsdirektivet (direktiv 2004/109/EG). Sistnämnd artikel behandlar behöriga myndigheters relationer till emittenter med säte i tredje land. Ändringarna i artikel 23.1 innebär att skyldigheten att registrera i enlighet med artikel 19 och offentliggöra enligt artiklarna 20 och 21 har tagits bort beträffande den information som omfattas av det berörda tredjelandets krav. Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts av vissa hänvisningar. Tillägget innebär att den behöriga myndigheten ska underrätta Esma om beviljade undantag.

Artikel 7.13 ändrar i artikel 24.1 och 24.3 i öppenhetsdirektivet. Artikel 24.1 avser i sak medlemsstaternas skyldighet att utse en central behörig administrativ myndighet som är ansvarig för att utföra de uppgifter som anges i prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EG). Genom det direktivet harmoniseras vilken information som ska offentliggöras när någon erbjuder värdepapper till allmänheten. Ändringen innebär att, förutom kommissionen, även Esma ska underrättas om detta. Artikel 24.3 i öppenhetsdirektivet handlar om att underrätta kommissionen och behöriga myndigheter i övriga medlemsstater om eventuella överenskommelser om delegering. Efter ändring ska även Esma underrättas om detta i enlighet med artikel 28.4 i förordningen om inrättande av Esma.

Artikel 7.14 ändrar i artikel 25 i öppenhetsdirektivet. Ändringen innebär dels att tre nya punkter införs (25.2a–c) med bestämmelser om situationer som kan hänskjutas till Esma för tvistlösning enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma och de behöriga myndigheternas skyldighet att samarbeta med och informera Esma enligt förordningen, dels att 25.3 ändras till att avse utbyte av konfidentiella uppgifter eller förmedling av uppgifter till Esma och ESRB. Ändringen i 25.4 innebär att Esma ska underrättas om samarbetsavtal som medlemsstaterna ingår med tredje land.

Artikel 7.15 ändrar artikel 26 i öppenhetsdirektivet. Artikeln behandlar säkerhetsåtgärder som en behörig myndighet i värdmedlemsstat ska vidta om det konstateras oegentligheter eller överträdelser av bl.a. emittenten.

Esma ska nu få uppgifter samt underrättas om åtgärder som vidtas enligt bestämmelsen.

Artikel 7.16 ändrar rubriken till kapitel VI. öppenhetsdirektivet från ”Genomförandeåtgärder” till ”Delegerade akter och genomförandeåtgärder”.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Öppenhetsdirektivet är i svensk rätt genomfört i huvudsak genom lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden (LVM) och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på öppenhetsdirektivet är följande.

Artikel 23.1 är genomförd i svensk rätt genom 18 kap. 8 och 9 §§ LVM och 4 kap. 22–24 §§ LHF samt i myndighetsföreskrifter. Sverige kan under vissa förutsättningar vara hemmedlemsstat för en emittent som inte har något säte i ett land inom EES. Enligt artikel 23.1 i öppenhetsdirektivet får den behöriga myndigheten undanta dessa emittenter från vissa av direktivets krav under förutsättning att lagstiftningen i det land där emittenten har sitt säte innehåller motsvarande krav. En emittent kan också undantas från direktivets bestämmelser om emittenten uppfyller krav som ställs i ett annat tredjelands lagstiftning och som den behöriga myndigheten, dvs.

Finansinspektionen, anser är likvärdiga.

Ändringen i artikel 23.1 innebär att kravet på att den information som omfattas av det berörda tredjelandets krav ska registreras i enlighet med artikel 19 och offentliggöras i enlighet med artiklarna 20 och 21 tas bort. Detta bedöms inte få någon större betydelse för Finansinspektionens sätt att arbeta. Av artikel 23.3, som lämnas intakt i omnibusdirektivet, följer det nämligen att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten (Finansinspektionen) ska se till att all information som kan vara av betydelse för allmänheten inom EES och som offentliggörs i tredjeland också offentliggörs enligt artiklarna 20 och 21. Även om registrering av informationen inte längre är nödvändig enligt öppenhetsdirektivet är Finansinspektionen alltjämt skyldig att behandla information som lämnas in av emittenter eller hämtas in av myndigheten enligt svensk lag.

Vidare innebär ändringen att Finansinspektionen ska underrätta Esma om undantag som beviljas enligt artikeln. För att uppfylla kraven i artikel 23.1 bör det införas ett uttryckligt krav i lag på Finansinspektionens beslut om undantag i de aktuella paragraferna. I anslutning till detta bör det även anges att Finansinspektionen ska underrätta Esma om beviljade undantag enligt paragraferna.

I artikel 25.2a införs en möjlighet för Finansinspektionen att hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning där en begäran om samarbete har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Esma kan då agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma. En bestämmelse som anger i vilka fall Finansinspektionen har möjlighet att hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning enligt öppenhetsdirektivet bör införas både i LVM och LHF.

Artikel 25.2b och 25.2c behandlar samarbete mellan Esma och de behöriga myndigheterna samt de behöriga myndigheternas skyldighet att omgående förse Esma med alla de uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter. Genom att de allmänna samarbetsparagraferna i LHF och LVM utökas till att också avse Esma omfattas den samarbetsskyldighet och den förmedling av uppgifter som i och för sig redan följer av förordningen om inrättande av Esma, av svensk lag.

Artikel 26 öppenhetsdirektivet behandlar säkerhetsåtgärder. Ändringen i artikeln innebär att underrättelseskyldigheten enligt artikeln utökas till att avse även Esma. Bestämmelserna i 6 kap. 1 h § LHF och 25 kap. 24 §

LVM bör kompletteras för att överensstämma med direktivet.

De ändringar av artiklar i öppenhetsdirektivet som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Artikel 24.1 i öppenhetsdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 4 kap. 3 § och 6 kap. LHF samt 23 och 25 kap. LVM. Ändringen, att även Esma ska underrättas om central behörig myndighet kräver ingen lagstiftningsåtgärd. Vad gäller artikel 24.3 är bedömningen sedan tidigare att den inte medför någon lagstiftningsåtgärd, eftersom Sverige valt att inte utnyttja delegeringsmöjligheten. Den ändring som omnibusdirektivet förskriver medför ingen annan bedömning.

Artikel 25 i öppenhetsdirektivet handlar om sekretess och samarbete mellan medlemsstaterna. Det saknas behov av att ändra nu gällande sekretessbestämmelser med anledning av genomförandet av omnibusdirektivet (se avsnitt 5.12).

Ändringar av rubriken till kapitel VI i öppenhetsdirektivet föranleder inte någon lagstiftningsåtgärd.

5.8. Tredje penningtvättsdirektivet – direktiv 2005/60/EG

Regeringens bedömning: De ändringar som görs i omnibusdirektivet beträffande tredje penningtvättsdirektivet medför inga lagändringar.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna lämnar bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Artikel 13 om införlivande innehåller inte någon bestämmelse från tredje penningtvättsdirektivet som ska genomföras i nationell rätt.

Skälen för regeringens bedömning: I detta sammanhang bör uppmärksammas att det införs en ny artikel 37a i tredje penningtvättsdirektivet som innebär en skyldighet för de behöriga myndigheterna att samarbeta med och lämna uppgifter till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Det tredje penningtvättsdirektivet har genomförts genom lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är lämpligt att införa nu nämnd samarbets- och uppgiftsskyldighet genom förordning.

5.9. Kreditinstitutsdirektivet – direktiv 2006/48/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden. Det anges i lag i vilka fall

Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning. Finansinspektionens rapporteringsskyldighet anpassas till den nya europeiska tillsynsstrukturen i ett antal fall. Finansinspektionens skyldighet att rådfråga Europeiska

bankkommittéen byts ut mot samråd med Europeiska bankmyndigheten när det avser kontroll av tillsyn som utförs av tillsynsmyndighet i tredjeland.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i kreditinstitutsdirektivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska följande artiklar i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt. Artiklarna 9.1 a, 9.2, 9.3, 9.4, 9.10, 9.11, 9.12, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.20, 9.29, 9.32, 9.33 a och b, 9.33 d ii–iv, 9.34, 9.35, 9.36 b ii, 9.37 b, 9.38 och 9.39.

Artikel 9.1 a ändrar i artikel 6 i kreditinstitutsdirektivet på det sättet att medlemsstaterna utöver kommissionen också ska informera EBA om vilka fastställda villkor som gäller för ett kreditinstitut som beviljats auktorisation.

Artikel 9.2 ändrar artikel 9.2 led b i kreditinstitutsdirektivet så att behörig myndighet utöver kommissionen och den andra medlemsstatens behöriga myndighet också ska informera EBA om skälen för att man utnyttjat möjligheten att tillämpa lägre startkapital för vissa typer av kreditinstitut.

Artikel 9.3 ändrar i artikel 14 i kreditinstitutsdirektivet på det sätet att det av bestämmelsen följer att varje auktorisation/tillstånd som beviljas ska anmälas till EBA (tidigare till kommissionen). Dessutom följer av bestämmelsen hur EBA ska hantera den lämnade informationen.

Artikel 9.4 ändrar i artikel 17.2 i kreditinstitutsdirektivet så att återkallelse av en auktorisation/ett tillstånd, förutom till kommissionen, också ska anmälas till EBA.

Artikel 9.10 ändrar i artikel 33 i kreditinstitutsdirektivet genom att interimistiska åtgärder vidtagna av en behörig myndighet förutom till kommissionen också ska anmälas till EBA.

Artikel 9.11 ändrar i artikel 36 i kreditinstitutsdirektivet. Bestämmelsen rör underrättelser vid filialetablering och gränsöverskridande verksamhet.

Medlemsstaterna ska nu, förutom kommissionen, underrätta EBA om att underrättelse enligt vissa artiklar har vägrats.

Artikel 9.12 ändrar i artikel 38.2 i kreditinstitutsdirektivet så att den behöriga myndigheten ska anmäla auktorisationer/tillstånd av filialer i tredjeland även till EBA, tidigare bara kommissionen och Europeiska bankkommittén.

Artikel 9.15 a ändrar i artikel 42a i kreditinstitutsdirektivet. I artikelns första punkt införs ett nytt stycke om förfarandet när en behörig myndighet hänskjutit ett ärende till EBA. Artikel 9.15 b ändrar i artikel 42a.3 så att det införs ett nytt stycke om att tekniska standarder för tillsyn ska utarbetas avseende allmänna villkor för tillsynskollegiers funktionssätt. Tekniska standarder för genomförande ska utarbetas för att fastställa tillsynskollegiernas operativa funktionssätt.

Artikel 9.16 ändrar i artikel 42b i kreditinstitutsdirektivet. Bestämmelsen reglerar att medlemsstaterna ska tillse att de behöriga myndig-

heterna ska delta i EBA:s, tidigare Europeiska banktillsynskommitténs, aktiviteter och följa dess riktlinjer och rekommendationer. Europeiska banktillsynskommittén ersätts alltså med EBA. Andra punkten i artikel 42 b om vissa skyldigheter för europeiska banktillsynskommittén utgår.

Artikel 9.17 ändrar i artikel 44.2 i kreditinstitutsdirektivet som reglerar informationsutbyte och sekretess mellan behöriga myndigheter.

Ändringen innebär att det nu är EBA som de behörig myndigheterna ska kunna lämna uppgifter till. I artikeln hänvisas till artiklarna 31 och 35 i förordningen om inrättandet av EBA.

Artikel 9.18 ändrar i artikel 46 i kreditinstitutsdirektivet. Artikel 46, som reglerar medlemsstaternas möjligheter att ingå samarbetsavtal med behöriga myndigheter i tredje länder, ändras så att även EBA omfattas av bestämmelsen. I artikeln hänvisas till artikel 33 i förordningen om inrättandet av EBA.

Artikel 9.20 ändrar i artikel 63a i kreditinstitutsdirektivet. I artikelns punkt 4 byts Europeiska banktillsynskommittén ut mot EBA. Artikel 9.20 punkt 6 ändras så att EBA ska utarbeta tekniska standarder i syfte att specificera kraven i punkt 1. EBA ska också utfärda riktlinjer för vissa instrument.

Artikel 9.29 ändrar i artikel 122a.10 i kreditinstitutsdirektivet. I den artikeln införs en bestämmelse om att tekniska standarder ska utarbetas för att uppnå samstämmighet i tillsynspraxis inkluderat vilka åtgärder som ska vidtas vid bristande riskhantering. I artikeln ersätts Europeiska banktillsynskommittén med EBA. EBA ska årligen till kommissionen rapportera hur de behöriga myndigheterna efterlever bestämmelserna i artikeln.

Artikel 9.32a, b och d ändrar artikel 129 i kreditinstitutsdirektivet enligt följande. I artikel 129.1 införs ett nytt stycke som anger att frågor som rör samarbetet mellan behöriga myndigheter eller den samordnande myndighetens utförande av uppgifter kan hänskjutas till EBA som får agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av EBA. I artikel 129.2 utökas femte stycket med en processbeskrivning för de fall ett ärende har hänskjutits till EBA samt läggs till två nya stycken avseende tekniska standarder.

I artikel 129.3 tredje stycket ändras Europeiska banktillsynskommittén till EBA. I fjärde stycket läggs en bestämmelse till om processen för när ett ärendet har hänskjutits till EBA. I femte stycket läggs en bestämmelse till om processen för när ett ärende har hänskjutits till EBA. I sjunde stycket anges att de behöriga myndigheterna ska beakta och förklara avvikelser från råd som EBA avgett. Tidigare gällde detta Europeiska banktillsynskommittén. Tionde stycket ersätts med bestämmelser om tekniska standarder.

Artikel 9.33 ändrar i artikel 130.1 i kreditinstitutsdirektivet. I artikelns första stycke införs en hänvisning till artikel 18 i förordningen om inrättande av EBA om åtgärder i kritiska situationer. Den krets som den samordnade myndigheten ska underrätta i en kritisk situation utökas med

EBA och ESRB. I andra stycket utökas den krets som ska underrättas om en sådan situation som avses i första stycket med EBA.

Artikel 9.34 ändrar i artikel 131 i kreditinstitutsdirektivet. I artikel 131 tredje stycket införs en hänvisning till artikel 28 i förordningen om inrättande av EBA om delegering av uppgifter och ansvar. EBA ska, i

stället för kommissionen, hållas underrättad om avtal som innebär att ansvar för tillsyn har delegerats till en annan behörig myndighet.

Artikel 9.35 ändrar artikel 131a i kreditinstitutsdirektivet. Artikeln rör inrättande av tillsynskollegier och deras arbete. Artikel 21 i förordningen om inrättande av EBA rör EBA:s roll i tillsynskollegier som avses i kreditinstitutsdirektivet och en hänvisning till artikel 21 i förordningen om inrättande av EBA införs i artikel 131 a.1. EBA ska betraktas som en behörig myndighet i detta sammanhang och ska därmed delta i arbetet i tillsynskollegier i den utsträckning den finner lämpligt. Till verksamhetsuppgifterna som ska utföras i tillsynskollegiet läggs att utbyta uppgifter sinsemellan och med EBA enligt artikel 21 i förordningen om inrättande av EBA. I artikel 131 a.2 införs bestämmelser om att det ska utarbetas tekniska standarder för tillsyn för att specificera allmänna villkor för tillsynskollegiernas funktionssätt och för att fastställa tillsynskollegiernas operativa funktionssätt.

Artikel 9.36 a ändrar i artikel 132.1 i kreditinstitutsdirektivet. I artikeln som reglerar samarbetet mellan behöriga myndigheter, införs i första stycket en bestämmelse om att behöriga myndigheter ska samarbeta med

EBA. En hänvisning till artikel 35 i förordningen om inrättande av EBA införs. Genom artikel 9.36 b införs ett nytt stycke i artikel 132.1 i kreditinstitutsdirektivet med bestämmelser om att behöriga myndigheter får hänskjuta frågor till EBA som får agera i enlighet med de befogenheter som anges i artikel 19 i förordningen om inrättande av EBA.

Artikel 9.37 hänvisar till artikel 140 i kreditinstitutsdirektivet.

Ändringen innebär att en bestämmelse införs om att förteckningar över sådana finansiella holdingbolag som avses i artikel 71.1 i kreditinstitutsdirektivet, utöver behöriga myndigheter i andra medlemsstater och kommissionen, också ska lämnas till EBA.

Artikel 9.38 ändrar i artikel 143 i kreditinstitutsdirektivet. Ändringen innebär att i punkt 2, slutet av första stycket, läggs en mening till om att

EBA ska bistå kommissionen och Europeiska bankkommittén med utförandet av uppgifterna. Punkt 2, andra stycket ändras genom att samråd ska ske med EBA i stället för Europeiska bankkommittén. Punkt 3, fjärde stycket ändras på så sätt att EBA läggs till den krets som ska få rapport om att vissa tillsynsmetoder används.

Artikel 9.39 ändrar i artikel 144 i kreditinstitutsdirektivet. I artikeln införs ett nytt stycke med bestämmelser om att det ska utarbetas tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa format, struktur, innehållsförteckning och årliga publiceringsdatum för de uppgifter som det föreskrivs om i artikeln.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Kreditinstitutsdirektivet är i huvudsak genomfört i svensk lag genom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF) och lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar (KapL).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på kreditinstitutsdirektivet är följande.

Omnibusdirektivets artikel 9.14 (artikel 42 i kreditinstitutsdirektivet) anges inte i artikel 13 som en artikel att genomföra i nationell rätt. Emellertid är första stycket i artikeln en hänskjutandebestämmelse som anger att i de fall en begäran om samarbete, i synnerhet en som syftar till utbyte av uppgifter, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig

tid, får behöriga myndigheter hänskjuta frågan till EBA. I konsekvens med övriga genomförandeåtgärder bör de situationer som Finansinspektionen har möjlighet att hänskjuta till EBA för tvistlösning framgå av lag.

I kreditinstitutsdirektivet föreskrivs medling eller gemensamma beslut för bl.a. fastställande av betydande filialer för deltagande i tillsynskollegier. Artikel 42a i kreditinstitutsdirektivet innehåller en process för de fall ett gemensamt beslut inte kan nås av berörda behöriga myndigheter. Eftersom förordningen om inrättande av EBA föreskriver en tvistlösningsmekanism med en däri föreskriven process och frågan enligt artikel 42a uppfyller kriterierna enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av EBA för att hänskjutas till EBA, har i direktivet införts en bestämmelse som anger hur de båda beslutsprocesserna ska hanteras i förhållande till varandra. I prop. 2010/11:110 (s. 82–84) gjordes bedömningen att bestämmelserna i artikel 42a om betydande filialer inte föranledde någon lagstiftningsåtgärd. Gällande svenska regler (10 kap. 9 § KapL och 13 kap. 6 a § LBF) om samarbete mellan behöriga myndigheter bedömdes som tillräckliga. Den bestämmelse som nu införts i direktivet rör samarbetet och formerna för det när en fråga har hänskjutits till EBA. Den modifierade beslutsprocessen bör framgå av lag.

Artikel 44.2 i kreditinstitutsdirektivet behandlar utbyte av information och tystnadsplikt. Ändringen av artikeln innebär att EBA inkluderas i informationsutbytet med medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Ändringen bör genomföras genom den utvidgning av 10 kap. 9 § KapL och 13 kap. 6 a § LBF som nyss berörts. När det gäller sekretessfrågan hänvisas till avsnitt 5.12.

Ändringen i artikel 46 i kreditinstitutsdirektivet innebär att EBA ska medverka när medlemsstaterna ingår samarbetsavtal med behöriga myndigheter i tredje länder om utbyte av uppgifter. Ändringen genomförs genom den utvidgning som sker av 13 kap. 6 a § LBF.

Artikel 129.1 i kreditinstitutsdirektivet är i svensk rätt genomförd genom bestämmelserna om samarbete och informationsutbyte med utländska myndigheter i 10 kap. 9 § första stycket KapL och 13 kap. 6 a § LBF. Den ändring som införts i direktivet innebär att

Finansinspektionen, som berörd behörig myndighet, kan hänskjuta frågan till EBA i de fall den samordnande tillsynsmyndigheten underlåter att utföra de uppgifter som den har enligt artikel 129 eller om de behöriga myndigheterna inte samarbetar med den samordnande tillsynsmyndigheten i den omfattning som krävs. Det bör framgå av lag i vilka fall Finansinspektionen har möjlighet att hänskjuta frågor till EBA för tvistlösning.

Artikel 129.2 i kreditinstitutsdirektivet är i svensk rätt genomförd i 10 kap. 5 och 6 §§ KapL. I artikeln föreskrivs redan en beslutsprocedur för de gemensamma beslut som de behöriga myndigheterna ska fatta enligt densamma. Eftersom en oenighet enligt 129.2 också kan hänskjutas till EBA enligt artikel 19 i förordningen om inrättandet av

EBA, har det i direktivet införts en bestämmelse som anger hur de båda beslutsprocesserna ska hanteras i förhållande till varandra. Den modifierade beslutsprocessen bör framgå av lag.

Med anledning av att Lagrådet har efterfrågat en behandling av de frågor av processuell natur som kan uppkomma till följd av denna reglering kan följande anföras. Om någon eller några av de behöriga myndigheterna har hänskjutit ärendet till EBA ska Finansinspektionen skjuta upp sitt beslut och invänta EBA:s beslut i saken. Av artikel 60 i förordningen om inrättande av EBA följer att ett beslut av EBA kan överklagas hos den gemensamma överklagandenämnden av en fysisk eller juridisk person som beslutet är riktat till eller som direkt eller personligen berörs av beslutet. Ett överklagande av EBA:s beslut ska inte medföra att beslutet blir vilande. Överklagandenämnden får dock, om den anser att omständigheterna så kräver, tillfälligt upphäva tillämpningen av det överklagade beslutet. Överklagandenämndens beslut kan enligt artikel 61 överklagas hos EU-domstolen.

Beslut som Finansinspektionen sedan fattar på grundval av EBA:s beslut kan överklagas enligt svensk rätt. Om ett beslut av EBA har överklagats enligt förordningen samtidigt som Finansinspektionens beslut med anledning av EBA:s beslut överklagas till en svensk domstol kan parallella processer som rör samma sakfråga uppstå. För att undvika motstridiga avgöranden kan en rimlig utgångspunkt vara att den svenska domstolen förklarar målet vilande till dess att det finns ett lagakraftvunnet avgörande ifråga om överklagandet av EBA:s beslut (jfr RÅ 2005 ref. 33). Hur sådana situationer ska hanteras i praktiken får dock – liksom frågor om talerätt och vad prövningen ska innehålla – lämnas till domstolarna att avgöra.

Artikel 129.3 i kreditinstitutsdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 10 kap. 6 a–d §§ KapL. Av 6 b § framgår processen för hur tillsynsmyndigheterna ska gå tillväga för det fall de inte kan komma överens om vilket beslut som ska fattas. För dessa situationer finns alltså processen reglerad i svensk rätt. Bestämmelsen bör kompletteras för att överensstämma med direktivet. Artikelns sjunde stycke har inte tidigare varit föremål för lagstiftning. Att Europeiska banktillsynskommittén nu ersätts med EBA medför ingen annan bedömning.

Artikel 130 i kreditinstitutsdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 10 kap. 9 § KapL samt 8 kap. 3 § 2 och 30 kap.4 och 7 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Att även EBA och ESRB respektive EBA ska underrättas enligt första respektive andra stycket faller in under bestämmelsen i KapL när denna utökas till att avse även EBA och ESRB.

I prop. 2010/11:110 (s. 85) gjordes bedömningen att den verksamhet som ska bedrivas inom ramen för tillsynskollegier enligt artikel 131a i kreditinstitutsdirektivet är av en sådan art att den ryms inom Finansinspektionens skyldigheter enligt 10 kap. 9 § KapL och 13 kap. 6 a § LBF. Den ändring i artikeln som innebär att EBA involveras i tillsynskollegiernas arbete genomförs genom den tidigare behandlade utvidgningen av de nämnda paragraferna till att omfatta även EBA.

I artikel 132.1 i kreditinstitutsdirektivet införs en möjlighet för Finansinspektionen att hänskjuta fall till EBA där en behörig myndighet inte har lämnat väsentliga uppgifter, eller, en begäran om samarbete, i synnerhet en som syftar till utbyte av relevanta uppgifter, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Det bör anges i lag vilka fall Finansinspektionen kan hänskjuta en fråga till EBA för tvistlösning.

Artikel 143.2 i kreditinstitutsdirektivet är i svensk rätt genomförd genom 11 kap. 2 § KapL. Artikeln handlar om kontroll av ett kreditinstitut med huvudkontor, moderbolag eller företag i tredjeland som inte är föremål för gruppbaserad tillsyn enligt kreditinstitutsdirektivet. Enligt den ändrade lydelsen av artikeln ska den behöriga myndighet som genomför denna kontroll samråda med EBA i stället för den Europeiska bankkommittén innan beslut fattas. Bestämmelsen i KapL bör ändras i enlighet härmed.

Artikel 143.3 i kreditinstitutsdirektivet är i svensk rätt genomförd i 11 kap. 3 § KapL. Om tillsynen av ett kreditinstitut med moderföretag utanför EES inte bedöms likvärdig ska Finansinspektionen enligt paragrafen underrätta de berörda behöriga myndigheterna och kommissionen om eventuella andra tillsynsmetoder än de som regleras i 9 och 10 kap. KapL används. Finansinspektionens underrättelseskyldighet enligt bestämmelsen bör utökas till att även omfatta EBA.

De ändringar av artiklar i kreditinstitutsdirektivet som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Artikel 6 i kreditinstitutsdirektivet är en av flera artiklar som handlar om villkor för rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut.

Villkor för kreditinstitut som beviljats tillstånd finns i lag, förordning och Finansinspektionens föreskrifter. Någon bestämmelse om att kommissionen ska informeras om dessa villkor finns inte i gällande svensk rätt. Det bör heller inte vara nödvändigt att i lag införa en sådan bestämmelse när informationsskyldigheten utvidgas till att omfatta även EBA..

Enligt artikel 9.2 i kreditinstitutsdirektivet finns en möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa lägre startkapital för vissa kreditinstitut. Sverige har utnyttjat denna möjlighet som direktivet ger och den regleras i 3 kap. 7 § andra stycket LBF. Någon bestämmelse om att Sverige ska informera kommissionen om skälen för att utnyttja denna möjlighet finns inte i gällande rätt. Den ändring som omnibusdirektivet nu introducerar i medlemsstaternas underrättelseskyldighet – genom att även EBA ska underrättas – medför ingen annan bedömning.

Artiklarna 14 och 17.2 i kreditinstitutsdirektivet innehåller regler för beviljade respektive återkallelse av tillstånd. Vad gäller beviljade tillstånd ändrar omnibusdirektivet i inspektionens underrättelseskyldighet på så vis att det är till EBA i stället för till kommissionen som besluten ska anmälas. Vad gäller återkallade tillstånd ska inspektionen anmäla dessa, förutom till kommissionen, till EBA. Anmälningsskyldigheten till kommissionen finns inte föreskriven i gällande rätt. Ändringarna som införs med omnibusdirektivet föranleder inte lagstiftningsåtgärder i denna del. En sådan regel bör i stället införas på förordningsnivå.

Artikel 33 i kreditinstitutsdirektivet ger värdmedlemsstatens behöriga myndigheter möjlighet att i brådskande fall vidta interimistiska åtgärder.

Den underrättelseskyldighet om vidtagna åtgärder som finns gentemot andra medlemsstaters behöriga myndigheter och kommissionen utökas nu till att även omfatta EBA. Underrättelseskyldigheten har inte tidigare varit föremål för lagstiftningsåtgärder. Ändringen som nu införs medför ingen annan bedömning. En sådan regel bör i stället införas på förordningsnivå.

I artikel 36 i kreditinstitutsdirektivet utökas underrättelseskyldigheten vad gäller olika avslag av ansökningar om att få etablera filial.

Underrättelseskyldigheten har inte varit föremål för lagstiftningsåtgärder. Ändringen som nu införs medför ingen annan bedömning. En sådan regel bör i stället införas på förordningsnivå.

Någon bestämmelse som motsvarar artikel 38.2 i kreditinstitutsdirektivet om anmälan av tredjelands filialer finns inte i svensk rätt. Den ändring som nu införs i artikeln medför ingen lagstiftningsåtgärd.

I artikel 42b i kreditinstitutsdirektivet ersätts Europeiska banktillsynskommittén med EBA. Artikeln är inte genomförd i svensk rätt. De ändringar som görs i artikeln påkallar ingen lagstiftningsåtgärd.

Artikel 63a i kreditinstitutsdirektivet som innehåller vissa krav på instrument som får ingå i ett kreditinstituts kapitalbas är i svensk rätt genomförd i Finansinspektionens föreskrifter. Någon lagstiftningsåtgärd är inte påkallad med anledning av att artikeln ändras. Angående artikel 63a.6 avser den EBA:s skyldighet att utarbeta tekniska standarder på ett visst område. Bestämmelsen ger mandat till EBA och kommissionen.

Någon genomförandeåtgärd är därför inte nödvändig.

Artikel 122a.10 i kreditinstitutsdirektivet riktar sig till EBA och kommissionen. Någon genomförandeåtgärd är därför inte nödvändig.

Artikel 131 i kreditinstitutsdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 10 kap. 9 § KapL och 35 § förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Hänvisningen till artikel 28 i ESA-förordningarna samt den ändringen att det nu är EBA och inte kommissionen som ska hållas underrättad om avtal om delegering påkallar ingen lagstiftningsåtgärd.

Artikel 140.3 i kreditinstitutsdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 10 kap. 9 § KapL och 26 § förordningen om kapitaltäckning och stora exponeringar. I förordningen regleras bl.a. att förteckningar över finansiella holdingföretag vid varje förändring ska överlämnas till kommissionen. Någon lagstiftningsåtgärd är inte aktuell med anledning av att förteckningarna ska lämnas även till EBA.

5.10. Kapitalkravsdirektivet – direktiv 2006/49/EG

Regeringens bedömning: De ändringar som görs i omnibusdirektivet beträffande kapitalkravsdirektivet medför inga lagändringar.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna lämnar bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 i omnibusdirektivet ska följande bestämmelser genomföras i nationell rätt, nämligen artiklarna 10.2, 10.3 a och 10.4.

Artikel 10.2 ändrar i artikel 22.1 i kapitalkravsdirektivet. I artikeln införs ett nytt stycke om att en behörig myndighet som frångår den gruppbaserade tillämpningen av kapitalkraven ska underrätta kommissionen och EBA om detta.

Artikel 10.3 a ändrar artikel 32.1 i kapitalkravsdirektivet. Artikel 32.1 andra stycket ändras på så sätt att, utöver rådet och kommissionen, EBA

ska underrättas om de rutiner relaterade till övervakning och kontroll av stora exponeringar som ska finnas enligt första stycket.

Artikel 10.4 ändrar i artikel 36.1 kapitalkravsdirektivet. I artikeln införs en bestämmelse om att medlemsstaterna utöver kommissionen ska underrätta EBA om vilka myndigheter som är behöriga att utföra de åligganden som föreskrivs i direktivet och i förekommande fall ansvarsfördelningen mellan dessa.

Skälen för regeringen bedömning: Artikel 22 i kapitalkravsdirektivet ger en möjlighet för den behöriga myndigheten att, från fall till fall, frångå gruppbaserad tillämpning av kapitalkraven. Sverige har inte valt att utnyttja denna möjlighet. Artikeln är därför inte genomförd i svensk rätt. Den ändring som görs i artikeln föranleder därför inte heller någon lagändring.

Artikel 32.1 i kapitalkravsdirektivet har i svensk rätt genomförts i

Finansinspektionens föreskrifter. Artikeln ålägger de behöriga myndigheterna att upprätta rutiner för att förhindra att instituten avsiktligt undviker de ytterligare kapitalkrav de annars skulle ådra sig för sådana exponeringar som överskrider vissa gränser som fastställts i kreditinstitutsdirektivet. EBA ska ingå i den krets som enligt direktivet ska underrättas om dessa rutiner. Någon lagändring bedöms inte nödvändig för att genomföra direktivet i denna del.

Artikel 36 i kapitalkravsdirektivet är i svensk rätt genomförd bl.a. i 1 kap. 3 § 2 och 10 kap. 9 § KapL. Direktivets underrättelseskyldighet har inte tidigare varit föremål för lagstiftningsåtgärder. Nu aktuell ändring, att även EBA ska underrättas, medför ingen annan bedömning.

5.11. UCITS IV-direktivet – direktiv 2009/65/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden. Det anges i lag i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning. Finansinspektionens rapporteringsskyldighet anpassas till den nya europeiska tillsynsstrukturen i ett antal fall.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i UCITS IVdirektivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 i omnibusdirektivet ska artiklarna 11.2, 11.4, 11.11, 11.14, 11.19, 11.31, 11.32 b (avseende artikel 108.1 i direktiv 2009/65/EG), 11.33, 11.34 och 11.36 genomföras i nationell rätt.

Artikel 11.2 ändrar i artikel 6.1 i UCITS IV-direktivet. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma om tillstånd som ges till aktiebolag att driva fondverksamhet samt tillstånd för att bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Esma ska offentliggöra och hålla aktuell en förteckning över auktoriserade förvaltningsbolag på sin webbplats.

Artikel 11.4 ändrar i artikel 9.2 i UCITS IV-direktivet. Ändringen innebär att förutom kommissionen, även Esma ska underrättas av medlemsstaterna om alla svårigheter av allmän natur som fondföretag möter vid marknadsföringen av sina andelar i tredjeland. Enligt det nya andra stycket i 9.2 ska kommissionen så snabbt som möjligt undersöka dessa svårigheter för att finna en lämplig lösning, varvid Esma ska bistå.

Artikel 11.11 a ändrar i artikel 21.5 i UCITS IV-direktivet. Artikeln innehåller bestämmelser om ingripanden mot förvaltningsbolag och fondföretag av värdmedlemsstat och ändringen i artikeln innebär att i de fall Finansinspektionen som värdmedlemsstat anser att behörig myndighet i ett förvaltningsbolags hemland, efter en underrättelse om att ett förvaltningsbolag inte har följt ett föreläggande från Finansinspektionen, inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot bolaget får

Finansinspektionen hänskjuta ärendet till Esma som får agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma.

Artikel 11.11 b ändrar i artikel 21.7 i UCITS IV-direktivet. Artikeln handlar om Finansinspektionens möjlighet att i brådskande fall vidta åtgärder interimistiskt mot ett förvaltningsbolag och att nu även Esma, förutom kommissionen och berörda behöriga myndigheter snarast ska underrättas om sådana åtgärder.

Artikel 11.11 c ändrar i artikel 21.9 i UCITS IV-direktivet. Utöver kommissionen ska nu även Esma underrättas om vissa typer av avslagsbeslut samt åtgärder som vidtagits enligt artikel 21.5.

Artikel 11.14 ändrar i artikel 32.6 i UCITS IV-direktivet. Utöver kommissionen ska nu även Esma underrättas om vissa undantag som omfattar investeringsbolag.

Artikel 11.19 ändrar i artikel 52.4 i UCITS IV-direktivet. Enligt den artikelns tredje stycke ska medlemsstaterna utöver till kommissionen även till Esma överlämna en förteckning över vissa skuldförbindelser och utgivare.

Artikel 11.31 ändrar i artikel 97.1 UCITS IV-direktivet. Ändringen innebär att utöver kommissionen även Esma ska underrättas om vilka myndigheter som har utsetts som behöriga myndigheter enligt direktivet.

Artikel 11.32 b ändrar i artikel 101.8 UCITS IV-direktivet. I de fall där en begäran om att utbyta uppgifter enligt artikel 109, eller att utföra en utredning eller kontroll på plats enligt artikel 110 eller om tillstånd för de egna tjänstemännen att följa med den utländska behöriga myndighetens tjänstemän har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid kan

Finansinspektionen hänskjuta frågor till Esma som har att agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma.

Artikel 11.33 ändrar i artikel 102 i UCITS IV-direktivet. Ändringen i artikel 102.2 innebär att det som sägs om tystnadsplikt enligt punkten 1 inte ska hindra att medlemsstaternas behöriga myndigheter lämnar uppgifter även till Esma eller ESRB. För sådana uppgifter ska tystnadsplikt gälla enligt artikelns punkt 1. Ändringen i artikel 102.5

innebär att det som sägs om tystnadsplikt i artikeln inte ska hindra utbyte av information mellan Finansinspektionen och någon av den europeiska tillsynsmyndigheterna.

Artikel 11.34 ändrar i artikel 103.3 i UCITS IV-direktivet. Utöver kommissionen och de andra medlemsstaterna ska även Esma få information om vilka myndigheter som har rätt att motta information enligt artikeln.

Artikel 11.36 ändrar i artikel 108 i UCITS IV-direktivet. Artikel 108.5 första stycket led b) införs en möjlighet för Finansinspektionen att hänskjuta en fråga till Esma som har att agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma. Andra stycket i artikel 108.5 ändras på så vis att även Esma ska underrättas om vissa åtgärder som kan vidtas enligt artikelns första stycke.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS

IV-direktivet) är i svensk rätt i huvudsak genomfört genom lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på UCITS IV-direktivet är följande.

Det bör i lag anges när Finansinspektionen kan hänskjuta frågor till Esma i vilka Esma har att agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma. De situationer som omnibusdirektivet pekar ut för UCITS IV-direktivets del är följande.

Artikel 21.5. Om Finansinspektionen som behörig myndighet i värdmedlemsstat finner att ett förvaltningsbolag som har en filial eller tillhandahåller tjänster i Sverige överträder en av de regler som gäller för bolaget i Sverige kan Finansinspektionen enligt artikel 21.5 vidta vissa åtgärder. Om Finansinspektionen anser att behörig myndighet i förvaltningsbolagets hemland efter underrättelser inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot bolaget, får Finansinspektionen enligt artikeln hänskjuta ärendet till Esma.

Vidare ska Finansinspektionen enligt omnibusdirektivet ha möjligheten att hänskjuta sådana fall som beskrivs i artikel 101 i UCITS IVdirektivet. Dessa avser situationer när en behörig myndighets begäran om utbyte av uppgifter har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid, när en begäran om att utföra en utredning eller kontroll på plats har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid (artikel 110) samt om tillstånd för de egna tjänstemännen att följa med den utländska behöriga myndighetens tjänstemän har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Slutligen i de fall Finansinspektionen är behörig myndighet i värdmedlemsstat för ett fondföretag enligt artikel 108 i UCITS IVdirektivet, kan Finansinspektionen hänskjuta frågor till Esma om hemmedlemsstatens åtgärder visar sig otillräckliga eller fondföretagets hemmedlemsstat inte agerat inom rimlig tid.

Enligt artikel 21.7 i UCITS IV-direktivet har Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet i en värdmedlemsstat möjlighet att i brådskande fall vidta interimistiska åtgärder mot ett förvaltningsbolag. Artikeln är genomförd i svensk rätt genom 12 kap. 15 § LIF. Förutom kommissionen och de andra berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter ska nu även Esma snarast möjligt underrättas om sådana

åtgärder. Paragrafen i LIF bör kompletteras för att överensstämma med direktivet.

De ändringar i artikel 102.2 och 102.5 i UCITS IV-direktivet avser informationsutbyte och tystnadsplikt vid uppgiftslämnande mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och Esma, EBA, Eiopa och ESRB. Genomförandet av dessa ändringar bör tas om hand genom att den allmänna bestämmelsen om samarbete och utbyte av information i 10 kap. 5 § LIF utvidgas till att uttryckligen omfatta även de nämnda myndigheterna. När det gäller sekretessfrågan hänvisas till avsnitt 5.12.

Artikel 108.5 andra stycket i UCITS IV-direktivet är genomförd i svensk rätt genom 12 kap. 17 a § LIF. Utöver kommissionen ska nu även

Esma omedelbart underrättas om åtgärder som Finansinspektionen vidtar mot ett fondföretag enligt bestämmelsen. Bestämmelsen bör kompletteras för att överensstämma med direktivet.

De ändringar av artiklar i UCITS IV-direktivet som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Artikel 6.1 i UCITS IV-direktivet är genomförd i svensk rätt genom 1 kap. 4 § LIF. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska underrätta

Esma om de tillstånd som Finansinspektionen ger till svenska aktiebolag enligt bestämmelsen. Underrättelseskyldigheten bör lämpligen regleras på förordningsnivå.

Artikel 9.2 i UCITS IV-direktivet är inte genomförd i svensk rätt. Den ändring som nu införs, att även Esma (tidigare endast kommissionen) ska underrättas av medlemsstaterna om svårigheter att marknadsföra fondandelar i tredjeland, medför ingen annan bedömning.

Artikel 21.9 i UCITS IV-direktivet är delvis genomförd i förordningen (2004:75) om investeringsfonder. Den utökade underrättelseskyldigheten som omnibusdirektivet föreskriver bör genomföras på förordningsnivå.

Ändringen i artikel 32.6 i UCITS IV-direktivet behandlar investeringsbolag. Investeringsbolag är inte tillåtna i Sverige och artikeln är inte tidigare genomförd i svensk rätt. Ingen åtgärd på lagstiftningsnivå krävs därför.

Artikel 52.4 tredje stycket i UCITS IV-direktivet har inte föranlett genomförandeåtgärder i svensk rätt. Den ändring som omnibusdirektivet föreskriver medför ingen annan bedömning.

Den underrättelseskyldighet som föreskrivs i artikel 97.1 i UCITS IVdirektivet är inte genomförd i svensk rätt. Att även Esma (tidigare endast kommissionen) ska underrättas av medlemsstaterna om de behöriga myndigheter som utsetts enligt det direktivet föranleder ingen annan bedömning.

Artikel 103 i UCITS IV-direktivet är inte genomförd i svensk rätt. Den utökade underrättelseskyldighet som föreskrivs i omnibusdirektivet medför ingen annan bedömning.

5.12. Sekretess

Regeringens bedömning: Det saknas behov av att ändra nu gällande sekretessbestämmelser med anledning av genomförandet av omnibusdirektivet.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna: Sveriges advokatsamfund anser, med hänsyn till att det är fråga om sekretess och därmed undantag från grundlagsskyddade rättigheter, att det kan ifrågasättas om inte nu aktuell sekretessreglering av Finansinspektionens samarbete med de europeiska tillsynsmyndigheterna bör ske i svensk lag.

Bakgrund: I ESA-förordningarna (artikel 35.1) stadgas att medlemsstaternas behöriga myndigheter – på begäran av de europeiska tillsynsmyndigheterna – ska lämna alla nödvändiga uppgifter så att dessa europeiska tillsynsmyndigheter kan fullgöra de verksamhetsuppgifter som de tilldelats genom ESA-förordningarna, under förutsättning att dessa myndigheter har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna, och under förutsättning att begäran om uppgifter är nödvändig med avseende på den aktuella verksamhetsuppgiftens karaktär.

I skäl 26 till omnibusdirektivet fastslås att med den nya tillsynsstrukturen som införs genom ESFS kommer det att krävas att de nationella behöriga myndigheterna samarbetar nära med de europeiska tillsynsmyndigheterna. Ändringar i den tillämpliga lagstiftningen bör säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder för de skyldigheter om utbyta av uppgifter som har införts i förordningarna om inrättande av de europeiska tillsynsmyndigheterna.

I exempelvis öppenhetsdirektivet finns i artikel 25 regler om sekretess och samarbete mellan medlemsstaterna. I artikel 25.1 stadgas sedan tidigare att sekretess ska gälla för alla personer som arbetar eller har arbetat för den behöriga myndigheten och för enheter till vilka den behöriga myndigheten delegerar vissa uppgifter samt att information som omfattas av sekretess får överlämnas till andra personer eller myndigheter endast där detta föreskrivs i lag eller annan författning i medlemsstaten.

Genom omnibusdirektivet införs tre nya punkter i denna artikel som behandlar samarbetet mellan de behöriga myndigheterna och Esma (se artikel 25.2a–c). Dessutom införs i artikel 25.3 en ny första mening som innebär att vad som sägs under punkten 1 i artikeln inte ska hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiella uppgifter med eller förmedla uppgifter till Esma och ESRB inrättade enligt ESA-förordningen (nr 1092/2010).

När det gäller en rad av de andra direktiv som ändras genom omnibusdirektivet har i stort sett en motsvarande reglering kring samarbete och sekretess som i öppenhetsdirektivet sedan tidigare funnits, för att nu på ett liknande sätt ändras genom omnibusdirektiv.

Skälen för regeringens bedömning: Som nämnts reglerar artikel 25 i öppenhetsdirektivet samarbete mellan medlemsstaterna. I en ny punkt 2c stadgas att de behöriga myndigheterna omgående ska förse Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter enligt öppenhetsdirektivet och artikel 35 i förordningen om inrättande av Esma.

I sistnämnd artikel sägs att medlemsstaternas behöriga myndigheter – på begäran av Esma – ska lämna alla nödvändiga uppgifter så att Esma kan fullgöra de verksamhetsuppgifter som den tilldelats genom förordningen, under förutsättning att dessa myndigheter har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna, och under förutsättning att begäran om uppgifter är

nödvändig med avseende på den aktuella verksamhetsuppgiftens karaktär.

När det gäller information som omfattas av sekretess anges i artikel 25.1 i öppenhetsdirektivet att sådan information får överlämnas till andra personer eller myndigheter endast när detta föreskrivs i lag eller annan författning i medlemsstaten. Sedan tidigare anges i artikel 25.3 att bestämmelsen artikel 25.1 inte ska hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiell information. Sistnämnd bestämmelse ändras nu genom omnibusdirektivet till att även inbegripa Esma och ESRB. I sammanhanget bör även uppmärksammas skäl 26 till omnibusdirektivet (se ovan).

Sekretess gäller i Finansinspektionens verksamhet för uppgift om affärs- eller driftsförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan anses att denne lider men om uppgiften röjs, och för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser (se 30 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400], OSL).

En uppgift för vilken sekretess gäller enligt OSL får inte röjas för enskilda eller andra myndigheter, om inte annat anges i den lagen eller i lag eller förordning som den lagen hänvisar till (se 8 kap. 1 § OSL).

En svensk myndighets möjligheter att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till en utländsk myndighet regleras i 8 kap. 3 § OSL. Sekretessbelagda uppgifter får enligt den bestämmelsen inte lämnas ut till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om inte utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller förordning eller om uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller den mellanfolkliga organisationen.

Vid genomförandet av öppenhetsdirektivet bedömdes det inte vara nödvändigt att göra någon lagändring med anledning av de regler om sekretess och samarbete mellan behöriga myndigheter som finns i artikel 25 (se prop. 2006/07:65 s. 249 f.). Det ansågs att gällande rätt i form av 1 kap. 3 § och 8 kap. 5 §sekretesslagen (1980:100) svarade mot direktivets krav – bestämmelser som motsvarar 8 kap. 3 § 2 samt 30 kap. 4 och 7 §§ OSL (sistnämnd bestämmelse behandlar internationella avtal). Det saknas skäl att nu göra en annan bedömning.

När det gäller sekretess och samarbete mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna läggs nya regler fast i ESA-förordningarna (artikel 35.1). I de direktiv som ändras genom omnibusdirektivet hänvisas i detta avseende till ESA-förordningarna. Som framgått ovan får en svensk myndighet lämna ut en uppgift som det gäller sekretess för till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, bl.a. om det sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller förordning (8 kap. 3 § 1 OSL). Med lag likställs EUförordningar (se prop. 1998/99:18 s. 41 och 75 samt prop. 1999/2000:126 s. 160 och 283). Svensk sekretesslagstiftning hindrar således inte Finansinspektionen att lämna nödvändiga uppgifter till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Sveriges advokatsamfund har ifrågasatt om inte nu aktuell sekretessreglering i stället bör ske i OSL och efterlyst de konstitutionella skälen till att så inte föreslås. Advokatsamfundet hänvisar i det sammanhanget till att Lagrådet (prop. 1998/99:18) har uttalat att en EUförordning, enligt principerna om EU-rättens överhöghet, anses ta över även sekretesslagen, såvida inte starka konstitutionella skäl talar däremot.

När det gäller denna fråga bör uppmärksammas att offentlighetsprincipen är tryckfrihetsförordningens utgångspunkt. I nu aktuella avseenden utvidgar EU-förordningen offentligheten. Förslaget innebär således inte några undantag från grundlagsskyddade rättigheter. Mot denna bakgrund anser vi att det inte uppkommer några problem från konstitutionell synpunkt med det föreslagna sättet att reglera utlämnande av sekretessbelagda uppgifter.

Sammantaget saknas det behov av att ändra nu gällande sekretessbestämmelser med anledning av genomförandet av omnibusdirektivet.

Hänvisningar till S5-12

6. Ekonomiska konsekvenser

En ny struktur har skapats inom EU för tillsynen av den finansiella sektorn. Syftet är att uppnå en väsentlig förbättring av möjligheterna att följa och analysera utvecklingen och att vidta relevanta åtgärder för att främja den finansiella stabiliteten i Sverige och i Europa. Detta system för finansiell tillsyn består bl.a. av tre europeiska tillsynsmyndigheter; Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. De nya tillsynsmyndigheterna ska till 60 procent finansieras av de nationella tillsynsmyndigheterna och till 40 procent över EU-budgeten. Från och med 2012 anvisas ett särskilt anslag på statens budget för ändamålet.

Genom förslagen i denna proposition genomförs omnibusdirektivet. Direktivet innehåller ändringar av en rad sektorsdirektiv på bank-, värdepappersmarknads- och tjänstepensionsområdena. Ändringarna innebär – förutom preciseringar av de europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter – en rad nya krav på de nationella behöriga myndigheterna om samarbete och utbyte av information med de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Finansinspektionen har i enlighet med förslaget i budgetpropositionen för 2012 tillförts ökade resurser bl.a. för att stärka arbetet med regelverken, utvidga tillsynen, öka det internationella arbetet och förbättra statistiken. Genomförandet av omnibusdirektivet kommer att innebära ett visst ökat ansvar och merarbete för Finansinspektionen när det gäller samarbete och utbyte av information med de europeiska tillsynsmyndigheterna. Myndigheten har i enlighet med förslaget i budgetpropositionen anvisats ökade resurser bl.a. för detta ändamål. Finansiering sker således inom befintliga ramar.

De förslag som presenteras i propositionen är i huvudsak inriktade på regler som säkerställer ett väl fungerande samarbete mellan de behöriga myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna. Några regler

som innebär direkt ökade krav på de finansiella företagen eller på andra myndigheter än Finansinspektionen föreslås inte. Förslagen torde därför endast få obetydliga konsekvenser för dessa.

7. Författningskommentar

7.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2 kap. 26 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen innehåller bestämmelser som Finansinspektionen ska iaktta i beslutsprocessen med anledning av ansökningar om godkännande av prospekt. Ändringarna i paragrafen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma om prospekt som har godkänts av inspektionen och förse Esma med kopia av desamma. När det gäller kravet på att prospektet ska göras tillgängligt för Esma m.fl. (artikel 5.6 i omnibusdirektivet) så är det uppfyllt genom bestämmelsen i 2 kap. 31 § LHF om offentliggörande av prospekt på Finansinspektionens elektroniska hemsida.

Ändringen innebär att artikel 5.5 a och 5.6 i omnibusdirektivet genomförs.

2 kap. 27 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

I paragrafen anges att Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande får överlämnas till en annan behörig myndighet inom EES om den går med på det. Den ändring som görs innebär att utöver godkännande från mottagande behörig myndighet, ska en anmälan ha gjorts till Esma innan Finansinspektionen beslutar om överlämnande av ansökan till en annan behörig myndighet inom EES. Paragrafen har utformats i enlighet med vad Lagrådet har föreslagit.

Ändringen innebär att artikel 5.5 b i omnibusdirektivet genomförs.

2 kap. 34 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen innehåller bestämmelser som Finansinspektionen ska iaktta i beslutsprocessen med anledning av ansökningar om tillägg till prospekt. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma om gjorda tillägg och förse Esma med kopia av desamma. Den genomför artikel 5.5 a i omnibusdirektivet.

2 kap. 35 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen behandlar den situationen att Finansinspektionen har godkänt ett prospekt och emittenten eller den som har upprättat prospektet begär att inspektionen ska överlämna ett intyg om godkännandet till berörda behöriga myndigheter inom EES. Ändringen i första stycket innebär att ett sådant intyg även ska överlämnas till Esma. Den genomför artikel 5.9 i omnibusdirektivet.

2 kap. 36 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

I paragrafen behandlas den situationen att ett prospekt som har godkänts av en annan behörig myndighet inom EES också är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen erhåller ett intyg från den behöriga myndigheten med innehåll att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Enligt ett tillägg som görs i paragrafen ska Finansinspektionen på sin elektroniska hemsida offentliggöra en förteckning över godkända prospekt. Förteckningen ska hållas aktuell och informationen ska vara tillgänglig under minst 12 månader. Ändringen genomför artikel 5.9 i omnibusdirektivet.

4 kap. 23 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

I paragrafen ges möjligheter till undantag från bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande och ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget i vissa fall. Ändringen innebär att det införs en beslutsordning för Finansinspektionen att, efter ansökan, bevilja undantag enligt paragrafen. Finansinspektionen ska informera Esma om de undantag som beviljas. Den genomför artikel 7.12 a i omnibusdirektivet.

4 kap. 24 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

I paragrafen ges möjlighet till undantag från bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier i vissa fall. Ändringen innebär att det införs en beslutsordning för Finansinspektionen att, efter ansökan, bevilja undantag enligt paragrafen. Finansinspektionen ska informera Esma om de undantag som beviljas. Den genomför artikel 7.12 a i omnibusdirektivet.

6 kap. 1 e §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen behandlar vissa säkerhetsåtgärder som Finansinspektionen i egenskap av värdmedlemsstat kan vidta. Ändringarna i första och andra styckena medför att Finansinspektionens underrättelseskyldighet utvidgas

till att också omfatta Esma. Den genomför artikel 5.12 i omnibusdirektivet.

6 kap. 1 h §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

Paragrafen behandlar vissa säkerhetsåtgärder som Finansinspektionen i egenskap av värdmedlemsstat kan vidta. Ändringarna i första och andra styckena medför att Finansinspektionens underrättelseskyldighet utvidgas till att också omfatta Esma. Den genomför artikel 7.15 i omnibusdirektivet.

6 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitten 5.5 och 5.7.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och öppenhetsdirektivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utökas till att också omfatta Esma. Den genomför artiklarna 5.10 a och 7.14 i omnibusdirektivet.

6 kap. 5 a §

Förslaget har behandlats i avsnitten 5.5 och 5.7.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Esma för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet. Ändringarna innebär att artiklarna 5.11 a och 7.14 i omnibusdirektivet genomförs.

Hänvisningar till S7-1

7.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

Paragrafen innehåller definitioner av begrepp som används i lagen. Som en följd av ändringarna i 9 och 16 §§ ändras definitionen av ”anmält avvecklingssystem” när det gäller mottagaren av anmälan i fråga.

9 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

I paragrafen regleras anmälningsskyldigheten av godkända avvecklingssystem. Finansinspektionen ska i fortsättningen anmäla sådana

avvecklingssystem till Esma i stället för som nu till kommissionen. Ändringen innebär att artikel 1.2 i omnibusdirektivet genomförs.

11 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

I paragrafen regleras Finansinspektionens underrättelseskyldighet beträffande beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion som avser deltagare i ett anmält avvecklingssystem. Utöver kommissionen eller Eftas övervakningsmyndighet ska även ESRB och Esma underrättas om detta. Ändringen innebär att artikel 1.1 i omnibusdirektivet genomförs.

16 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

I paragrafen regleras återkallelse av godkännande av ett avvecklingssystem. Ändringen i andra stycket innebär att Finansinspektionen omedelbart ska underrätta Esma i stället för kommissionen om återkallelsen. Den innebär att artikel 1.2 i omnibusdirektivet genomförs.

7.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 kap. 1 §

I definitionen av egna medel i första stycket görs ett tillägg så att den senaste ändringen av UCITS IV-direktivet framgår.

10 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av UCITS IV-direktivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utökas till att omfatta också Esma, EBA, Eiopa och ESRB. Den genomför artikel 11.33 i omnibusdirektivet.

10 kap. 5 a §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Esma för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.5, 101.8 och 108.5 i UCITS IV-direktivet. Ändringen innebär att artiklarna 11.11 a, 11.32 b och 11.36 i omnibusdirektivet genomförs.

12 kap. 15 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11.

Paragrafen behandlar åtgärder som Finansinspektionen får vidta mot ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet i Sverige, om bolaget bryter mot här i landet gällande lagar, andra författningar eller vissa fondbestämmelser.

I första hand ska Finansinspektionen förelägga bolaget att göra rättelse. Om bolaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland. Om rättelse inte sker, får inspektionen vidta vissa åtgärder.

I brådskande fall får Finansinspektionen vidta sådana åtgärder utan föregående föreläggande eller underrättelse till hemlandsmyndigheten. I dessa fall ska hemlandsmyndigheten, kommissionen och, efter ett tillägg som görs i tredje stycket, även Esma underrättas så snart som möjligt.

Ändringen innebär att artikel 11.11 b i omnibusdirektivet genomförs.

12 kap. 17 a §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11.

Paragrafen reglerar Finansinspektionens underrättelseskyldighet och möjligheter att ingripa när det finns skäl att anta att ett fondföretag vid marknadsföringen här i Sverige åsidosätter sina skyldigheter enligt UCITS IV-direktivet. Underrättelseskyldigheten för Finansinspektionen avseende vidtagna åtgärder enligt bestämmelsen utvidgas till att omfatta även Esma. Ändringen innebär att artikel 11.36 i omnibusdirektivet genomförs.

7.4. Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

13 kap. 6 a §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i EU. Ändringen innebär att denna skyldighet utökas till att omfatta också EBA. Den genomför artiklarna 9.17, 9.18 och 9.35 i omnibusdirektivet.

13 kap. 6 b §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till EBA för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1 och 132.1 kreditinstitutsdirektivet. Ändringen innebär att artiklarna 9.14, 9.32 och 9.36 i omnibusdirektivet genomförs.

7.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

17 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av marknadsmissbruksdirektivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utvidgas till att också omfatta Esma. Den genomför artikel 3.4 i omnibusdirektivet.

17 b §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Esma för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 16.2 och 16.4 i marknadsmissbruksdirektivet. Ändringen innebär att artiklarna 3.6 a och 3.6 b i omnibusdirektivet genomförs.

Hänvisningar till S7-4

 • Ds 2015:2: Avsnitt 13.1
 • Prop. 2015/16:10: Avsnitt 13.1

7.6. Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

1 kap. 3 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2. I paragrafen kompletteras punkt 11 så att det framgår att konglomeratdirektivet senast är ändrat genom omnibusdirektivet.

4 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

Enligt paragrafen ska Finansinspektionen, när den är samordnare, lämna information om att gruppen är ett finansiellt konglomerat och om att inspektionen är samordnare för konglomeratet. Informationen ska lämnas till de företag och myndigheter som nämns i andra stycket 1 samt, efter en ändring i andra stycket 2, till den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna som har inrättats genom artikel 54 i förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010. Ändringen innebär att artikel 2.1 a i omnibusdirektivet genomförs.

6 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet. Ändringen innebär att bestämmelsen utökas till att också omfatta de tre europeiska tillsynsmyndigheterna och ESRB. Den genomför artiklarna 2.7 och 2.9 i omnibusdirektivet.

6 kap. 5 a §

Förslaget har behandlat i avsnitt 5.2.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till respektive europeisk tillsynsmyndighet för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 18.1a i konglomeratdirektivet. Ändringen innebär att artikel 2.11 b i omnibusdirektivet genomförs.

8 kap. 2 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

Paragrafen reglerar Finansinspektionens kontroll av tillsyn som utövas av tillsynsmyndighet i tredje land. Bestämmelsen bygger på artikel 18 i konglomeratdirektivet. Den artikeln har ändrats så att de behöriga myndigheterna inte längre har någon skyldighet att rådfråga Kommittén för finansiella konglomerat innan beslut fattas om huruvida tillsynen som utövas av tillsynsmyndighet i tredje land är likvärdig med den särskilda tillsyn som föreskrivs enligt konglomeratdirektivet. Sista meningen i paragrafens tredje stycke utgår därmed.

7.7. Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

10 kap. 6 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

Paragrafen behandlar situationer i vilka ett gemensamt beslut inte har fattats enligt 5 § och den beslutsprocess som då gäller. Nya tredje och fjärde stycken införs som reglerar de fall där en eller flera berörda behöriga myndigheter har hänskjutit ärendet till EBA enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av EBA och anger hur de båda beslutsprocesserna ska hanteras i förhållande till varandra. Ändringen innebär att artiklarna 9.15 a och 9.32 i omnibusdirektivet genomförs.

10 kap. 6 b §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

Paragrafen behandlar situationer i vilka ett gemensamt beslut inte har fattats enligt 6 a § och den beslutsprocess som då gäller. Nya tredje och fjärde stycken införs som reglerar de fall där en eller flera berörda

behöriga myndigheter har hänskjutit ärendet till EBA enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av EBA och anger hur de båda beslutsprocesserna ska hanteras i förhållande till varandra. Ändringen innebär att artiklarna 9.15 a och 9.32 i omnibusdirektivet genomförs.

10 kap. 9 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av kapitaltäckningsdirektivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utvidgas till att omfatta också EBA och ESRB. Den genomför artiklarna 9.17, 9.33 och 9.35 i omnibusdirektivet.

10 kap. 9 a §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till EBA för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1 och 132.1 i kreditinstitutsdirektivet. Ändringen innebär att artiklarna 9.14, 9.32 och 9.36 i omnibusdirektivet genomförs.

11 kap. 2 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

Paragrafen reglerar Finansinspektionens kontroll av tillsyn som utövas av tillsynsmyndighet i tredje land och ifall den kan anses likvärdig med den gruppbaserade tillsyn som anges i kreditinstitutsdirektivet. Innan Finansinspektionen gör sitt ställningstagande enligt bestämmelsen ska inspektionen i enlighet med ändringen i andra stycket, rådfråga EBA. Ändringen genomför artikel 9.38 i omnibusdirektivet.

11 kap. 3 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

För de fall Finansinspektionen anser att den gruppbaserade tillsynen inte är likvärdig med den som anges i kreditinstitutsdirektivet i sitt beslut enligt 2 §, får inspektionen besluta att använda andra tillsynsmetoder som säkerställer att tillräcklig tillsyn bedrivs. I enlighet med tillägget i tredje stycket ska även EBA underrättas när sådana andra tillsynsmetoder används. Ändringen genomför artikel 9.38 i omnibusdirektivet.

7.8. Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

1 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6.

I paragrafen kompletteras punkterna 7 och 29 så att det framgår att MiFID och öppenhetsdirektivet senast är ändrade genom omnibusdirektivet.

18 kap. 8 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

I paragrafen ges möjlighet till undantag från bestämmelserna i 3–6 §§ för utgivare av skuldebrev i vissa fall. Ändringen innebär att det införs en beslutsordning för Finansinspektionen att, efter ansökan, bevilja undantag enligt paragrafen. Finansinspektionen ska underrätta Esma om de undantag som beviljas. Den genomför artikel 7.12 a i omnibusdirektivet.

18 kap. 9 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

I paragrafen ges möjlighet till undantag från bestämmelserna i 10– 12 §§ för utgivare av aktier i vissa fall. Ändringen innebär att det införs en beslutsordning för Finansinspektionen att, efter ansökan, bevilja undantag enligt paragrafen. Finansinspektionen ska underrätta Esma om de undantag som beviljas. Den genomför artikel 7.12 a i omnibusdirektivet.

22 kap. 8 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6.

Paragrafen reglerar offentliggörande av beslut om handelsstopp och stängning. Finansinspektionen ska i vissa fall underrätta behöriga myndigheter i andra länder inom EES om beslut om handelsstopp. Ändringen innebär att Finansinspektionens underrättelseskyldighet utvidgas och att även Esma ska underrättas om sådana beslut om handelsstopp. Den innebär att artikel 6.14 i omnibusdirektivet genomförs.

23 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6.

I paragrafen regleras Finansinspektionens skyldighet att samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter när det gäller direktivet om marknader för finansiella instrument och öppenhetsdirektivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utvidgas till att omfatta också samarbete och utbyte av information med Esma och

ESRB. Den genomför artiklarna 6.18, 6.19, 6.21 a och b, 6.23 b, 6.25 samt 7.14 i omnibusdirektivet.

23 kap. 5 a §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Esma för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 58a, 62.1, 62.2 och 62.3 i MiFID samt artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet. Ändringen innebär att artiklarna 6.24, 6.27 och 7.14 i omnibusdirektivet genomförs.

25 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6.

I paragrafen har införts ett nytt femte stycke. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma när beslut om återkallelse av ett värdepappersbolags eller en börs tillstånd meddelas. Den innebär att artiklarna 6.3 och 6.13 i omnibusdirektivet genomförs.

25 kap. 12 och 13 §§

Förslagen har behandlats i avsnitt 5.6.

Paragraferna reglerar hur Finansinspektionen ska agera om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES överträder olika i paragraferna angivna bestämmelser. Ändringen innebär att Finansinspektionens informationsskyldighet utvidgas och att även Esma omedelbart ska informeras när ett föreläggande eller förbud meddelas. Den innebär att artikel 6.27 i omnibusdirektivet genomförs.

25 kap. 24 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

Paragrafen behandlar Finansinspektionens befogenheter om en emittent som inte har Sverige som hemmedlemsstat men vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel vid en reglerad marknad i Sverige inte uppfyller vissa krav i öppenhetsdirektivet. De underrättelser som Finansinspektionen ska göra enligt första stycket, till berörd behörig myndighet och enligt andra stycket till kommissionen, utökas till att även omfatta Esma. Ändringen innebär att artikel 7.15 i omnibusdirektivet genomförs.

7.9. Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

16 kap. 12 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.4.

För försäkringsföretag som bedriver försäkringsverksamhet gäller enligt 7 § att Finansinspektionen i vissa fall kan begränsa eller förbjuda förfoganderätten över företagets tillgångar i Sverige. I denna paragrafs första stycke regleras viss anmälningsskyldighet beträffande beslut i sådana frågor till behöriga myndigheter i andra EES-länder där företaget har tillgångar. Ändringen innebär att anmälningsskyldigheten utökas till att omfatta Eiopa om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

Av paragrafens andra stycke framgår att Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i övriga länder inom EES. Ändringen innebär att anmälningsskyldigheten utökas till att omfatta Eiopa om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

Ändringarna innebär att artikel 4.3 i omnibusdirektivet genomförs.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

dels att 2 kap. 26, 27 och 34–36 §§, 4 kap. 23 och 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h och 5 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

26 §2

Finansinspektionen skall meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, skall Finansinspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, skall Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, ska Finansinspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, ska Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078. 2 Senaste lydelse 2007:535.

När ett prospekt har godkänts, skall Finansinspektionen registrera det.

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättas om godkännandet. Tillsammans med underrättelsen ska fogas en kopia av prospektet. Finansinspektionen ska även registrera prospektet.

27 §

Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande av prospekt skall lämnas över till en behörig myndighet i en annan stat inom EES, om den myndigheten går med på det. Sökanden skall underrättas om ett överlämnande inom tre arbetsdagar från det att Finansinspektionen fattade sitt beslut.

Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande av prospekt ska lämnas över till en behörig myndighet i en annan stat inom EES, om den myndigheten går med på det och anmälan görs till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Sökanden ska underrättas om ett överlämnande inom tre arbetsdagar från det att Finansinspektionen fattade sitt beslut.

34 §3

Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av ett prospekt och som inträffar eller uppmärksammas efter det att prospektet har godkänts men innan anmälningstiden för erbjudandet av överlåtbara värdepapper till allmänheten löper ut eller de överlåtbara värdepapperen tas upp till handel på en reglerad marknad, skall tas in eller rättas till i ett tillägg till prospektet. Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, skall kompletteras om det är nödvändigt för att återge informationen i tillägget.

Frågan om godkännande av ett tillägg till ett prospekt får prövas av Finansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspek-

Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av ett prospekt och som inträffar eller uppmärksammas efter det att prospektet har godkänts men innan anmälningstiden för erbjudandet av överlåtbara värdepapper till allmänheten löper ut eller de överlåtbara värdepapperen tas upp till handel på en reglerad marknad, ska tas in eller rättas till i ett tillägg till prospektet. Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, ska kompletteras om det är nödvändigt för att återge informationen i tillägget.

Frågan om godkännande av ett tillägg till ett prospekt får prövas av Finansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspek-

3 Senaste lydelse 2007:535.

tionen skall meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande av ett tillägg inom sju arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget skall därefter offentliggöras på samma sätt som prospektet har offentliggjorts på.

tionen ska meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande av ett tillägg inom sju arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget ska därefter offentliggöras på samma sätt som prospektet har offentliggjorts på.

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättas om godkännandet. Tillsammans med underrättelsen ska fogas en kopia av tillägget.

En investerare som innan tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet.

35 §4

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, skall inspektionen, på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, överlämna ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet skall överlämnas inom tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begäran bifogats ansökan om godkännande, inom en arbetsdag från godkännandet av prospektet.

Av intyget skall det framgå

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska inspektionen, på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, överlämna ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet ska överlämnas inom tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begäran bifogats ansökan om godkännande, inom en arbetsdag från godkännandet av prospektet.

Intyget ska samtidigt överlämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Av intyget ska det framgå

1. att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet, samt

2. om information har utelämnats enligt 19 § och i så fall skälen för detta.

4 Senaste lydelse 2007:535.

Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, skall översättningen bifogas den begäran som ges in till Finansinspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första–tredje styckena skall tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §.

Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, ska översättningen bifogas den begäran som ges in till Finansinspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första–tredje styckena ska tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §.

36 §

Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet.

Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet.

Inspektionen

ska på sin elektroniska hemsida offentliggöra en förteckning över sådana intyg. Förteckningen ska hållas aktuell och informationen ska vara tillgänglig under minst 12 månader.

4 kap.

23 §

Bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget behöver inte iakttas av ett sådant bolag som avses i 22 § om det uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 15 i öppenhetsdirektivet.

Bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget behöver inte iakttas av ett sådant bolag som avses i 22 § om det uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 15 i öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen får, efter ansökan, besluta om undantag enligt första stycket. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska informeras om de undantag som beviljas.

24 §

Bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier behöver inte iakttas av ett sådant bolag som avses i 22 § om det uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 14 i öppenhetsdirektivet.

Bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier behöver inte iakttas av ett sådant bolag som avses i 22 § om det uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 14 i öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen får, efter ansökan, besluta om undantag enligt första stycket. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska informeras om de undantag som beviljas.

6 kap.

1 e §5

När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, skall Finansinspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet, om emittenten eller ett utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna i 6 kap. 1 b § denna lag eller 15– 18 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottsligheten eller överträdelsen, får Finansinspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas skall inspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska

När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, ska Finansinspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om emittenten eller ett utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna i 6 kap. 1 b § denna lag eller 15– 18 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottsligheten eller överträdelsen, får Finansinspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas ska inspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknads-

5 Senaste lydelse 2007:535.

gemenskapernas kommission så snart som möjligt.

myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt om vidtagna åtgärder.

1 h §6

Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, där bolaget ger in det dokument som anges i artikel 10 i prospektdirektivet.

Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, och en sådan anmälan skall göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige skall anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen.

Innan åtgärden vidtas skall inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommission så snart som möjligt.

Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, där bolaget ger in det dokument som anges i artikel 10 i prospektdirektivet. Finansinspektionen ska också underrätta

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, och en sådan anmälan ska göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige ska anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen.

Innan åtgärden vidtas ska inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt.

Samarbete och utbyte av information med behöriga myndigheter

Samarbete och utbyte av information

6 Senaste lydelse 2007:365.

5 §7

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hän-

skjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

7 Senaste lydelse 2007:365.

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Härigenom föreskrivs1 att 2, 9, 11 och 16 §§ lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden samt rubriken närmast före 9 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §2

I denna lag avses med

administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska kommissionen eller till

Eftas övervakningsmyndighet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till

Eftas övervakningsmyndighet,

central värdepappersförvarare: ett företag som har auktorisation att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat därmed jämförbart förfarande,

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att överföringsuppdrag verkställs mellan systemen.

Anmälan av avvecklingssystem till Europeiska kommissionen

Anmälan av avvecklingssystem till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

9 §3

Finansinspektionen ska anmäla godkända avvecklingssystem till

Europeiska kommissionen, liksom vem som är administratör för dem.

Finansinspektionen ska anmäla godkända avvecklingssystem till

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, liksom

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078. 2 Senaste lydelse 2011:733. 3 Senaste lydelse 2011:733.

På begäran av Riksbanken ska inspektionen även anmäla avvecklingssystem som drivs av banken.

vem som är administratör för dem. På begäran av Riksbanken ska inspektionen även anmäla avvecklingssystem som drivs av banken.

11 §

När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett anmält avvecklingssystem, skall inspektionen omedelbart underrätta den eller de myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som behörig mottagare av en sådan underrättelse.

När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett anmält avvecklingssystem, ska inspektionen omedelbart underrätta den eller de myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som behörig mottagare av en sådan underrättelse. Även Europeiska systemrisknämnden och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas om detta.

16 §4

Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finansinspektionen om

1. administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har återkallats,

2. administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats, eller

3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3 meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

4 Senaste lydelse 2011:733.

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:46) om investeringsfonder

dels att 1 kap. 1 §, 10 kap. 5 §, 12 kap. 15 och 17 a §§ samt rubriken närmast 10 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §2

1. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

2. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag),

4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

5. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

6. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet,

8. fondföretag: ett utländskt företag

a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket, med kapital från

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078. 2 Senaste lydelse 2011:882.

allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare,

b) som tillämpar principen om riskspridning, och

c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar,

9. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant tillstånd som avses i 8 a,

10. fondverksamhet: förvaltning av en investeringsfond, försäljning och inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder,

11. företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG, eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

12. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag,

13. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte, 14. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

15. investeringsfond: värdepappersfond eller specialfond, 16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

19. mottagarfond: en värdepappersfond som

a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

b) inte är en matarfond, och

c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag, 20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som

a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

c) inte är ett matarfondföretag, och

d) inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag, 21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt sådana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

23. specialfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 6 kap.,

24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26. överlåtbart värdepapper:

a) aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som an ges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 8, 23 och 25 jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

10 kap.

Samarbete mellan behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av

information

5 §3

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

5 a §

Finansinspektionen får hän-

skjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i

3 Senaste lydelse 2011:882.

de fall som framgår av artikel 21. 5, 101.8 och 108.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

12 kap.

15 §4

Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter anmälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar bolagets verksamhet i Sverige eller fondbestämmelserna för en värdepappersfond som förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, får Finansinspektionen förelägga bolaget att göra rättelse.

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som avses i 1 § andra stycket första meningen eller förbjuda förvaltningsbolaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Inspektionen får också besluta att bolaget inte längre får förvalta en värdepappersfond. Innan en åtgärd enligt detta stycke vidtas ska inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland. I brådskande fall får inspektionen dock vidta en sådan åtgärd utan föregående föreläggande enligt första stycket eller underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna och Europeiska kommissionen ska då underrättas så snart som möjligt.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som avses i 1 § andra stycket första meningen eller förbjuda förvaltningsbolaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Inspektionen får också besluta att bolaget inte längre får förvalta en värdepappersfond. Innan en åtgärd enligt detta stycke vidtas ska inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland. I brådskande fall får inspektionen dock vidta en sådan åtgärd utan föregående föreläggande enligt första stycket eller underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna, Europeiska kommissionen och

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska då underrättas så snart som möjligt.

Om Finansinspektionen har vidtagit en åtgärd enligt tredje stycket utan föregående föreläggande eller underrättelse till hemlandsmyndigheten och kommissionen därefter har beslutat att åtgärden ska undanröjas, ska inspektionen göra det.

17 a §5

Om Finansinspektionen har skäl att anta att ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § vid marknadsföringen åsidosätter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i annat fall än som avses i 17 §, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland.

4 Senaste lydelse 2011:882. 5 Senaste lydelse 2011:882.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas, får Finansinspektionen förelägga fondföretaget att göra rättelse eller förbjuda fondföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan en sådan åtgärd vidtas ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland. Europeiska kommissionen ska omedelbart underrättas när en sådan åtgärd vidtagits.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas, får Finansinspektionen förelägga fondföretaget att göra rättelse eller förbjuda fondföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan en sådan åtgärd vidtas ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland. Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas när en sådan åtgärd vidtagits.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

dels att 13 kap. 6 a § och rubriken närmast före den paragrafen ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 6 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.

Samarbete

med behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av

information

6 a §2

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

6 b §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 42 a, 129.1 och 132 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG .

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078. 2 Senaste lydelse 2006:1387.

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

dels att 17 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk).

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk).

17 b §

Finansinspektionen får hän-

skjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 16.2 och 16.4 i direktiv 2003/6/EG.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

Förslag till lag om ändring i lagen ( 2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

dels att 4 kap. 5 §, 6 kap. 5 § och 8 kap. 2 § samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

5 §

När Finansinspektionen har fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2 skall inspektionen lämna en underrättelse om beslutet och om att inspektionen är samordnare. En sådan underrättelse skall lämnas till det moderföretag som finns i toppen av ett konglomerat eller, om det inte finns något moderföretag, det reglerade företag som har den största balansomslutningen inom den största sektorn.

När Finansinspektionen har fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2 ska inspektionen lämna en underrättelse om beslutet och om att inspektionen är samordnare. En sådan underrättelse ska lämnas till det moderföretag som finns i toppen av ett konglomerat eller, om det inte finns något moderföretag, det reglerade företag som har den största balansomslutningen inom den största sektorn.

Den information som anges i första stycket skall också lämnas till

Den information som anges i första stycket ska också lämnas till

1. behöriga myndigheter som auktoriserat reglerade företag i konglomeratet och behöriga myndigheter i det land inom EES där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor, och

2. Europeiska gemenskapernas kommission.

2. den gemensamma kommittéen för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

6 kap.

5 §

Samarbete och utbyte av information med behöriga myndigheter

Samarbete och utbyte av information

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten i de fall som framgår av artikel 18.1 i konglomeratdirektivet.

8 kap.

2 §

Finansinspektionen skall kontrollera om den tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den särskilda tillsyn över finansiella konglomerat som föreskrivs i konglomeratdirektivet.

Finansinspektionen ska kontrollera om den tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den särskilda tillsyn över finansiella konglomerat som föreskrivs i konglomeratdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att utföra en sådan kontroll på begäran av moderföretaget eller av något av de reglerade företag i konglomeratet som auktoriserats inom EES.

Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, skall inspektionen höra övriga relevanta behöriga myndigheter. Inspektionen skall också ha rådfrågat Kommittén för finansiella konglomerat

Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, ska inspektionen höra övriga relevanta behöriga myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

dels att 10 kap. 6, 6 b och 9 §§ samt 11 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 9 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

6 §2

Finansinspektionen skall inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in komma överens med de övriga berörda behöriga myndigheterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan. Denna överenskommelse och skälen för den skall redovisas skriftligen. Om Finansinspektionen är ansvarig för den gruppbaserade tillsynen inom EES, skall inspektionen fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända över det till sökandena.

Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader, skall Finansinspektionen, om ansökan getts in till inspektionen, ensam fatta beslut med anledning av ansökan. Beslutet skall innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer från övriga behöriga myndigheter som kommit till uttryck under sexmånadersperioden.

Finansinspektionen ska inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in komma överens med de övriga berörda behöriga myndigheterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan. Denna överenskommelse och skälen för den ska redovisas skriftligen. Om Finansinspektionen är ansvarig för den gruppbaserade tillsynen inom EES, ska inspektionen fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända över det till sökandena.

Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader, ska Finansinspektionen, om ansökan getts in till inspektionen, ensam fatta beslut med anledning av ansökan. Beslutet ska innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer från övriga behöriga myndigheter som kommit till uttryck under sexmånadersperioden.

Om någon eller några av de

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078. 2 Senaste lydelse 2011:752.

Ett beslut som fattas av en utländsk behörig myndighet efter en överenskommelse enligt första stycket eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader gäller i Sverige. Det är bindande för det berörda institutet och för Finansinspektionen samt skall ligga till grund för inspektionens tillsyn.

berörda behöriga myndigheterna inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt andra stycket och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt 19.3 i samma förordning. Ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten ska följas av Finansinspektionen.

Ärendet får inte hänskjutas till Europeiska bankmyndigheten efter det att sexmånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

Ett beslut som fattas av en utländsk behörig myndighet efter en överenskommelse enligt första stycket eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader gäller i Sverige. Det är bindande för det berörda institutet och för Finansinspektionen samt ska ligga till grund för inspektionens tillsyn.

6 b §3

Om en överenskommelse enligt 6 a § inte har träffats inom fyra månader, ska Finansinspektionen, med beaktande av de behöriga myndigheternas bedömning av risken hos dotterföretagen, ensam fatta ett beslut på gruppnivå.

Om Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över dotterföretag till ett moderinstitut inom EES eller till ett finansiellt moderholdingföretag inom EES, ska inspektionen fatta ett sådant beslut som avses i 6 a § tredje stycket på individuell nivå eller undergruppsnivå. Inför beslutet ska inspektionen beakta synpunkter som framförts av den utländska behöriga myndighet som ansvarar för den gruppvisa tillsynen.

Om någon eller några av de berörda behöriga myndigheterna, inom två månader från det att Finansinspektionen har lämnat sin rapport enligt 6 a §, har hänskjutit

3 Senaste lydelse 2011:752.

ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt första stycket och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten ska följas av Finansinspektionen.

Ärendet får inte hänskjutas till Europeiska bankmyndigheten efter det att den inledande tvåmånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

9 §4

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter och med myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i någon stat inom EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom EES i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden samt med myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i någon stat inom EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom EES, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

4 Senaste lydelse 2011:752.

9 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 42 a, 129 .1, 129.2, 129.3 och 132 i kreditinstitutsdirektivet.

11 kap.

2 §

Finansinspektionen skall kontrollera om den gruppbaserade tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den gruppbaserade tillsyn som anges i kreditinstitutsdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att på begäran av moderföretaget eller av ett institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag som ingår i företagsgruppen och som auktoriserats inom EES utföra kontrollen. Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, skall inspektionen höra övriga berörda behöriga myndigheter inom EES. Inspektionen skall också före ställningstagandet ha rådfrågat den Europeiska bankkommittén.

Finansinspektionen

ska

kontrollera om den gruppbaserade tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den gruppbaserade tillsyn som anges i kreditinstitutsdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att på begäran av moderföretaget eller av ett institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag som ingår i företagsgruppen och som auktoriserats inom EES utföra kontrollen. Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, ska inspektionen höra övriga berörda behöriga myndigheter inom EES. Inspektionen ska också före ställningstagande samråda med

Europeiska bankmyndigheten.

3 §5

Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen tillämpa bestämmelserna om finansiella företagsgrupper i 9 och 10 kap. som om moderföretaget haft sitt huvudkontor inom EES.

Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får Finansinspektionen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säkerställer att instituten i företagsgruppen är föremål för tillräcklig tillsyn. Inspektionen får då förelägga en ägare till institutet att inrätta ett finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES och tillämpa bestämmelserna i denna lag på instituten i den företagsgrupp som leds av detta holdingföretag.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndig-

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndig-

5 Senaste lydelse 2011:752.

heterna och Europeiska kommissionen när sådana andra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

heterna, Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten när sådana andra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

dels att 1 kap. 5 §, 18 kap. 8 och 9 §§, 22 kap. 8 §, 23 kap. 5 §, 25 kap. 5, 12, 13 och 24 §§ samt rubriken närmast 23 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 23 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §2

I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller

d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster,

2. behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

3. börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

4. clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clearingorganisation,

5. clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. att driva clearingverksamhet,

6. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078. 2 Senaste lydelse 2009:365.

a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk valuta,

b) genom att träda in som part eller som garant ta över ansvaret för att förpliktelserna fullgörs, eller

c) på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas genom överförande av likvid eller instrument,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG4,

8. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

9. emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

10. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en enda filial,

11 genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet,

12. handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading Facility, MTF) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

13. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

14. investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och verksamheter som anges i 2 kap. 1 §,

15. kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

16. koncern: detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

3 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1–44., 32004L0039. 4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120161, Celex 32010L0078.

17. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

18. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

19. professionell kund: en sådan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 §, 20. reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

21. sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §, 22. sidoverksamheter:

a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och 4 §§,

b) för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och

c) för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §, 23. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

24. systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform,

25. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

26. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

27. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige,

28. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet, och

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/22/EG.

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU.

18 kap.

8 §

En utgivare av skuldebrev behöver inte tillämpa bestämmelserna i 3–6 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

En utgivare av skuldebrev behöver inte tillämpa bestämmelserna i 3–6 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser. Finansinspektionen får, efter ansökan, besluta om undantag enligt första stycket. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska informeras om de undantag som beviljas.

9 §

En utgivare av aktier behöver inte tillämpa bestämmelserna i 10– 12 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

En utgivare av aktier behöver inte tillämpa bestämmelserna i 10– 12 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser. Finansinspektionen får, efter ansökan, besluta om undantag enligt första stycket. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska informeras om de undantag som beviljas.

22 kap.

8 §

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning skall omedelbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om handelsstopp enligt 2 § första stycket, skall inspektionen samtidigt underrätta de behöriga myndigheterna i andra länder inom EES.

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning ska omedelbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om handelsstopp enligt 2 § första stycket, ska inspektionen samtidigt underrätta de behöriga myndigheterna i andra länder inom EES och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

23 kap.

Samarbete mellan behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av

information

5 §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av direktivet om marknader för finansiella instrument och öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av direktivet om marknader för finansiella instrument och öppenhetsdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hän-

skjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 57, 58, 62 .1, 62.2 och 62.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument.

25 kap.

5

Finansinspektionen skall återkalla ett svenskt värdepappersinstituts, en börs eller en svensk clearingorganisations tillstånd om

Finansinspektionen ska återkalla ett svenskt värdepappersinstituts, en börs eller en svensk clearingorganisations tillstånd om

Finansinspektionen skall återkalla ett svenskt värdepappersinstituts, en börs eller en svensk clearingorganisations tillstånd om

1. företaget har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2. företaget inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan rörelse som tillståndet avser,

3. företaget har förklarat sig avstå från tillståndet,

4. företaget under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan rörelse som tillståndet avser, eller

5. när det är fråga om svenska aktiebolag som har beviljats tillstånd att driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet, bolagets egna kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom tre månader från det att den blev känd för bolaget.

I de fall som avses i första stycket 1, 2, 4 och 5 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt.

Vid tillämpningen av första Vid tillämpningen av första

5 Senaste lydelse 2005:551.

stycket 5 skall det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

stycket 5 ska det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

Om ett värdepappersbolags eller en börs tillstånd återkallas, ska Finansinspektionen underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

12 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem eller överträder bestämmelser i genomförandeförordningen som hänför sig till någon av följande bestämmelser:

– uppföranderegler m.m. i 8 kap. 1, 12 och 22–33 §§, – hantering av limitorder i 9 kap. 1 §, – systematiska internhandlare i 9 kap. 2–8 §§, – information efter handel i 9 kap. 9 §, – dokumentation i 10 kap. 2 §, eller – rapportering av transaktioner i 10 kap. 3 och 4 §§. Om företaget inte följer föreläggandet, skall Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige.

Innan förbud meddelas skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Europeiska kom-

missionen skall omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

Om företaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige.

Innan förbud meddelas ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Europeiska kom-

missionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

13 §

Om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, överträder någon annan bestämmelse igenomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag än dem som anges i 12 §, skall Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, överträder någon annan bestämmelse igenomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag än dem som anges i 12 §, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Detsamma gäller om ett företag som genom direkt tillhandahållande av tjänster eller genom att driva en handelsplattform överträder någon bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen.

Detsamma gäller om ett företag som genom direkt tillhandahållande av tjänster eller genom att driva en handelsplattform överträder någon bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen.

Om värdepappersföretaget efter en sådan underrättelse fortsätter överträdelsen genom att handla på ett sätt som tydligt skadar investerarnas intresse i Sverige eller leder till att marknaden inte fungerar korrekt, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse eller förbjuda företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige.

Innan föreläggande eller förbud meddelas, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Europeiska skall omedelbart informeras när ett föreläggande eller förbud meddelas.

Innan föreläggande eller förbud meddelas, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Europeiska kommissionen och

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart informeras när ett föreläggande eller förbud meddelas.

24 §

Om Finansinspektionen finner att en emittent som inte har Sverige som hemmedlemsstat men vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel vid en reglerad marknad i Sverige inte uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet i fråga om behandling av innehavare av värdepapperen och information till sådana innehavare, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat inom EES där emittenten enligt tillämplig nationell rätt skall lagra sin regelbundna finansiella information. Detsamma gäller om inspektionen finner att emittenten inte offentliggör information som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som uppfyller sådana krav.

Om Finansinspektionen finner att en emittent som inte har Sverige som hemmedlemsstat men vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel vid en reglerad marknad i Sverige inte uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet i fråga om behandling av innehavare av värdepapperen och information till sådana innehavare, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat inom EES där emittenten enligt tillämplig nationell rätt skall lagra sin regelbundna finansiella information. Detsamma gäller om inspektionen finner att emittenten inte offentliggör information som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som uppfyller sådana krav. Finansinspektionen ska också underrätta

Europeiska värdepappers- och

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, skall inspektionen offentliggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet skall Finansinspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska kommissionen så snart som möjligt.

marknadsmyndigheten.

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, ska inspektionen offentliggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet ska Finansinspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom föreskrivs1 att 14 kap. 3 § och 16 kap. 12 §försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt rubrikerna närmast före 14 kap. 3 § och 16 kap. 12 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 kap.

Samarbete med behöriga myndigheter

Samarbete och utbyte av information

3 §

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska kommissionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

16 kap.

Anmälan till behörig myndighet Anmälan till behörig myndighet och till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

12 §

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver försäkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom anmälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har tillgångar.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver försäkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom anmälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har tillgångar samt Europeiska försäkrings- och tjänstepensions-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i övriga länder inom EES.

myndigheten.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i övriga länder inom EES samt till

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.

Finansinspektionen får i samband med en anmälan enligt första eller andra stycket begära att den behöriga myndigheten i samarbete med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder. Om företagets tillstånd har återkallats, får begäran avse att den behöriga myndigheten även i övrigt vidtar de åtgärder som behövs för att skydda de intressen som försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar har.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Förteckning över remissinstanserna

Sveriges riksbank, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Kammarrätten i Stockholm, Finansinspektionen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Datainspektionen, Konsumentverket, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Regelrådet, Näringslivets regelnämnd, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Sveriges advokatsamfund, Svensk Försäkring, Svenska Aktuarieföreningen, AFA försäkring, Försäkringsjuridiska föreningen, Utländska försäkringsbolags förening, Svenska försäkringsförmedlares förening, Dina Försäkringar Riksförbund, Svenska Bankföreningen, Sparbankernas riksförbund, Finansbolagens förening, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB), Svenska Fondhandlareföreningen, Fondbolagens förening, Euroclear Sweden AB, Nasdaq OMX Stockholm AB, Nordic Groth Market NGM AB, Svenskt Näringsliv, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Landsorganisationen i Sverige (LO).

Prop. 2011/12:70

Bilaga 4

165

Parallelluppställning – Förteckning över

bestämmelser som genomför omnibusdirektivet i

svensk rätt

Förkortningar

Avvecklingslagen – lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser

på finansmarknaden

Lagen om finansiella konglomerat – lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat

Marknadsmissbrukslagen – lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk

vid handel med finansiella instrument

Försäkringsrörelselagen – försäkringsrörelselagen (2010:2043)

LHF – lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

LVM – lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

LBF – lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

KapL – lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

LIF – lagen (2004:46) om investeringsfonder

OSL – offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Omnibusdirektivet – direktiv 2010/78/EU

Finalitydirektivet – direktiv 98/26/EG

Konglomeratdirektivet – direktiv 2002/87/EG

Marknadsmissbruksdirektivet – direktiv 2003/6/EG

Tjänstepensionsdirektivet – direktiv 2003/41/EG

Prospektdirektivet – direktiv 2003/71/EG

Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) – direktiv

2004/39/EG

Öppenhetsdirektivet – direktiv 2004/109/EG

Kreditinstitutsdirektivet – direktiv2006/48/EG

Kapitalkravsdirektivet – direktiv 2006/49/EG

UCITS IV-direktivet – direktiv 2009/65/EG

Omnibusdirektivet Finalitydirektivet Genomförande

Artikel 1.1

Artikel 6.3

11§ avvecklingslagen

Artikel 1.2

Artikel 10.1

9

och

16

§§

avvecklingslagen

Omnibusdirektivet Konglomerat-

direktivet

Genomförande

Artikel 2.1a

Artikel 4.2

4 kap. 5 § lagen om

finansiella konglomerat

Artikel 2.2

Artikel 9.2

Genomförs inte i lag

Artikel 2.5

Artikel 10.1

Ej genomförande

Artikel 2.7

Artikel 12.1

6 kap. 5 § lagen om

finansiella konglomerat

Artikel 2.9

Artikel 14.1

6 kap. 5 § lagen om

finansiella konglomerat

Artikel 2.11b

Artikel 18.1a

6 kap. 5a§ lagen om

finansiella konglomerat

Omnibusdirektivet Marknadsmiss- bruksdirektivet

Genomförande

Artikel 3.4 Artikel 14 17 § marknadsmiss- brukslagen Artikel 3.6 a Artikel 16.2 17 b § marknadsmiss- brukslagen Artikel 3.6 b Artikel 16.4 17 b § marknadsmiss- brukslagen

Omnibusdirektivet Tjänstepensions- direktivet

Genomförande

Artikel 4.1 a Artikel 9.1 a Genomförs inte i lag Artikel 4.3 Artikel 14.4 16 kap. 12 §

försäkringsrörelselagen

Omnibusdirektivet Prospekt- direktivet

Genomförande

Artikel 5.5 a Artikel 13.2 2 kap. 26 och 34 §§ LHF Artikel 5.5 b Artikel 13.5 2 kap. 27 § LHF Artikel 5.6 Artikel 14 Genomförd (jfr 2 kap. 31 § LHF) Artikel 5.8 Artikel 17 Genomförd (jfr 2 kap. 35 och 36 §§ LHF) Artikel 5.9 Artikel 18.3 2 kap. 35 och 36 §§ LHF Artikel 5.10 a Artikel 21.1a och b 6 kap. 5 § LHF Artikel 5.10 b Artikel 21.2 Ej genomförande Artikel 5.10 c Artikel 21.4 Ej genomförande Artikel 5.11 a Artikel 22.2 6 kap. 5 a § LHF Artikel 5.11b Artikel 22.3 Genomförd (jfr 8 kap. 3 § 2 samt 30 kap. 4 och 7 §§ OSL) Artikel 5.12 Artikel 23 6 kap. 1 e § LHF

Omnibusdirektivet MiFID Genomförande

Artikel 6.1 Artikel 5.3 Genomförs inte i lag Artikel 6.3 Artikel 8 25 kap. 5 § LVM Artikel 6.5 a Artikel 15.1 Genomförs inte i lag Artikel 6.10 Artikel 27.2 Genomförs inte i lag

Artikel 6.13 Artikel 36 25 kap. 5 § LVM Artikel 6.14 Artikel 41.2 22 kap. 8 § LVM Artikel 6.16 Artikel 47 Genomförs inte i lag Artikel 6.17 a Artikel 48 Genomförs inte i lag Artikel 6.17 b Artikel 48 Ej genomförande Artikel 6.18 Artikel 51.4 och 5 23 kap. 5 § LVM

Artikel 51.6 Ej genomförande – avser Esma

Artikel 6.19 Artikel 53.3 23 kap. 5 § LVM Artikel 6.21 a Artikel 56.1 23 kap. 5 § LVM

Artikel 6.21 b Artikel 56.4 23 kap. 5 § LVM Artikel 6.23 b Artikel 58.5 23 kap. 5 § LVM Artikel 6.24 Artikel 58 a 23 kap. 5 a § LVM Artikel 6.25 Artikel 59 23 kap. 5 § LVM Artikel 6.27 Artikel 62 23 kap. 5 a§ samt 25 kap. 12 och 13 §§ LVM

Omnibusdirektivet Öppenhets- direktivet

Genomförande

Artikel 7.12 a Artikel 23.1 4 kap. 22–24 LHF och 18 kap. 8 och 9 §§ LVM Artikel 7.13 Artikel 24.1 Genomförs inte i lag

Artikel 24.3 Ej genomförande

Artikel 7.14 Artikel 25.2 a–c 23 kap. 5 och 5a §§ LVM och 6 kap. 5 och 5 a §§ LHF

Artikel 25.3 Genomförd (jfr 8 kap. 3 § 2 och 30 kap. 4 och 7 §§ OSL) Artikel 25.4 6 kap. 5 § LHF och 23 kap. 5 § LVM (jfr 30 kap. 4 och 7 §§ OSL)

Artikel 7.15 Artikel 26.1 och 2 25 kap. 24 § LVM samt 6 kap. 1 h §§ LHF Artikel 7.16 Rubrik kapitel VI Ej genomförande

Omnibusdirektivet Kreditinstituts- direktivet

Genomförande

Artikel 9.1a

Artikel 6 Genomförs inte i lag

Artikel 9.2 Artikel 9.2 Genomförs inte i lag Artikel 9.3 Artikel 14 Genomförs inte i lag Artikel 9.4 Artikel 17.2 Genomförs inte i lag Artikel 9.10 Artikel 33 Genomförs inte i lag Artikel 9.11 Artikel 36 Genomförs inte i lag Artikel 9.12 Artikel 38.2 Genomförs inte i lag Artikel 9.14 Artikel 42 10 kap. 9 a § KapL och 13 kap. 6 b § LBF Artikel 9.15 a Artikel 42 a 10 kap. 6 och 6 b §§ KapL Artikel 9.15 b Artikel 42 a Ej genomförande – avser EBA Artikel 9.16 Artikel 42 b Ej genomförande Artikel 9.17 Artikel 44.2 13 kap. 6 a § LBF och 10 kap. 9 § KapL Artikel 9.18 Artikel 46 13 kap. 6 a § LBF Artikel 9.20 Artikel 63 a Genomförs inte i lag Artikel 9.29 Artikel 122 a.10 Ej genomförande – avser EBA Artikel 9.32 Artikel 129.1 10 kap. 9 a § och 13 kap.

6 b § LBF

Artikel 129.2 10 kap. 6 och 6 b §§ KapL Artikel 129.3 10 kap. 6 och 6 b §§ KapL

Artikel 9.33 Artikel 130.1 10 kap. 9 § KapL (jfr 8 kap. 3 § 2 och 30 kap. 4 och 7 §§ OSL) Artikel 9.34 Artikel 131 Genomförs inte i lag Artikel 9.35 Artikel 131a 10 kap. 9 § KapL och 13 kap. 6 a § LBF Artikel 9.36 Artikel 132.1 10 kap. 9 a § KapL och 13 kap. 6 b § LBF Artikel 9.37 Artikel 140.3 Genomförs inte i lag Artikel 9.38 Artikel 143.2 11 kap. 2 § KapL

Artikel 143.3 11 kap. 3 § KapL

Artikel 9.39 Artikel 144 Ej genomförande – avser EBA

Omnibusdirektivet Kapitalkravs-

direktivet

Genomförande

Artikel 10.2 Artikel 22.1 Ej genomförd Artikel 10.3 a Artikel 32.1 Genomförs inte i lag Artikel 10.4 Artikel 36.1 Genomförs inte i lag

Omnibusdirektivet UCITS IV-

direktivet

Genomförande

Artikel 11.2 Artikel 6.1 Genomförs inte i lag Artikel 11.4 Artikel 9.2 Ej genomförd Artikel 11.11a Artikel 21.5 10 kap. 5 a § LIF Artikel 11.11 b Artikel 21.7 12 kap. 15 § LIF Artikel 11.11 c Artikel 21.9 Genomförs inte i lag Artikel 11.14 Artikel 32.6 Ej genomförd Artikel 11.19 Artikel 52.4 Ej genomförd Artikel 11.31 Artikel 97.1 Ej genomförd Artikel 11.32 b Artikel 101.8 10 kap. 5 a § LIF Artikel 11.33 Artikel 102 10 kap. 5 § LIF (jfr 8 kap. 3 § 2 och 30 kap. 4 och 7 §§ OSL) Artikel 11.34 Artikel 103.3 Ej genomförd Artikel 11.36 Artikel 108 10 kap. 5 a § och 12 kap. 17 a § LIF

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

dels att 2 kap. 26, 27 och 34–36 §§, 4 kap. 23 och 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h och 5 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

26 §2

Finansinspektionen skall meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, skall Finansinspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, skall Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, ska Finansinspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, ska Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2007:535.

När ett prospekt har godkänts, skall Finansinspektionen registrera det.

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättas om godkännandet. Tillsammans med underrättelsen ska Finansinspektionen lämna en kopia av prospektet. Finansinspektionen ska även registrera prospektet.

27 §3

Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande av prospekt skall lämnas över till en behörig myndighet i en annan stat inom EES, om den myndigheten går med på det. Sökanden skall underrättas om ett överlämnande inom tre arbetsdagar från det att Finansinspektionen fattade sitt beslut.

Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande av prospekt ska lämnas över till en behörig myndighet i en annan stat inom EES, om den myndigheten går med på det och anmälan om detta görs till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Sökanden ska underrättas om ett överlämnande inom tre arbetsdagar från det att Finansinspektionen fattade sitt beslut.

34 §4

Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av ett prospekt och som inträffar eller uppmärksammas efter det att prospektet har godkänts men innan anmälningstiden för erbjudandet av överlåtbara värdepapper till allmänheten löper ut eller de överlåtbara värdepapperen tas upp till handel på en reglerad marknad, skall tas in eller rättas till i ett tillägg till prospektet. Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, skall kompletteras om det är nödvändigt för att återge informationen i tillägget.

Frågan om godkännande av ett

Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av ett prospekt och som inträffar eller uppmärksammas efter det att prospektet har godkänts men innan anmälningstiden för erbjudandet av överlåtbara värdepapper till allmänheten löper ut eller de överlåtbara värdepapperen tas upp till handel på en reglerad marknad, ska tas in eller rättas till i ett tillägg till prospektet. Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, ska kompletteras om det är nödvändigt för att återge informationen i tillägget.

Frågan om godkännande av ett

3 Senaste lydelse 2005:833. 4 Senaste lydelse 2007:535.

tillägg till ett prospekt får prövas av Finansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspektionen skall meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande av ett tillägg inom sju arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget skall därefter offentliggöras på samma sätt som prospektet har offentliggjorts på.

tillägg till ett prospekt får prövas av Finansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande av ett tillägg inom sju arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget ska därefter offentliggöras på samma sätt som prospektet har offentliggjorts på. När Finansinspektionen har godkänt ett tillägg till prospekt, ska

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättas om godkännandet. Tillsammans med underrättelsen ska Finansinspektionen lämna en kopia av tillägget.

En investerare som innan tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet.

35 §5

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, skall inspektionen, på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, överlämna ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet skall överlämnas inom tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begäran bifogats ansökan om godkännande, inom en arbetsdag från godkännandet av prospektet.

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska inspektionen, på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, överlämna ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet ska överlämnas inom tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begäran bifogats ansökan om godkännande, inom en arbetsdag från godkännandet av prospektet.

Intyget ska samtidigt överlämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

5 Senaste lydelse 2007:535.

Av intyget skall det framgå Av intyget ska det framgå

1. att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet, samt

2. om information har utelämnats enligt 19 § och i så fall skälen för detta.

Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, skall översättningen bifogas den begäran som ges in till Finansinspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första–tredje styckena skall tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §.

Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, ska översättningen bifogas den begäran som ges in till Finansinspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första–tredje styckena ska tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §.

36 §6

Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet.

Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Finansinspektionen ska på sin elektroniska hemsida offentliggöra en förteckning över sådana intyg. Förteckningen ska hållas aktuell och informationen ska vara tillgänglig under minst 12 månader.

4 kap.

23 §7

Bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget behöver inte iakttas av ett sådant bolag som avses i 22 § om det uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 15 i öppenhetsdirektivet.

För ett sådant bolag som avses i 22 § får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget, om bolaget uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av

6 Senaste lydelse 2005:833. 7 Senaste lydelse 2007:365.

artikel 15 i öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

24 §8

Bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier behöver inte iakttas av ett sådant bolag som avses i 22 §, om det uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 14 i öppenhetsdirektivet.

För ett sådant bolag som avses i 22 § får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier, om bolaget uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 14 i öppenhetsdirektivet. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

6 kap. 1 e §9

När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, skall Finansinspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet, om emittenten eller ett utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna i 6 kap. 1 b § denna lag eller 15– 18 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottsligheten

När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, ska Finansinspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om emittenten eller ett utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna i 6 kap. 1 b § denna lag eller 15– 18 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottsligheten

8 Senaste lydelse 2007:365. 9 Senaste lydelse 2007:535.

eller överträdelsen, får Finansinspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas skall inspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommission så snart som möjligt.

eller överträdelsen, får Finansinspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas ska inspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt om vidtagna åtgärder.

1 h §10

Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, där bolaget ger in det dokument som anges i artikel 10 i prospektdirektivet.

Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, och en sådan anmälan skall göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige skall anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen. Innan åtgärden vidtas skall inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommission så snart

Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, där bolaget ger in det dokument som anges i artikel 10 i prospektdirektivet. Finansinspektionen ska också underrätta

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, och en sådan anmälan ska göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige ska anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen. Innan åtgärden vidtas ska inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska

10 Senaste lydelse 2007:365.

som möjligt. värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt.

Samarbete och utbyte av information med behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av information

5 §11

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

11 Senaste lydelse 2007:365.

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Härigenom föreskrivs1 att 2, 9, 11 och 16 §§ samt rubriken närmast före 9 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §2

I denna lag avses med administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska kommissionen eller till

Eftas övervakningsmyndighet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till

Eftas övervakningsmyndighet,

central värdepappersförvarare: ett företag som har auktorisation att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat därmed jämförbart förfarande,

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att överföringsuppdrag verkställs mellan systemen.

Anmälan av avvecklingssystem till Europeiska

kommissionen

Anmälan av avvecklingssystem till Europeiska värde-

pappers- och marknadsmyndigheten

9 §3

Finansinspektionen ska anmäla godkända avvecklingssystem till

Europeiska kommissionen, liksom vem som är administratör för dem.

Finansinspektionen ska anmäla godkända avvecklingssystem till

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, liksom

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2011:733. 3 Senaste lydelse 2011:733.

På begäran av Riksbanken ska inspektionen även anmäla avvecklingssystem som drivs av banken.

vem som är administratör för dem. På begäran av Riksbanken ska inspektionen även anmäla avvecklingssystem som drivs av banken.

11 §

När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett anmält avvecklingssystem, skall inspektionen omedelbart underrätta den eller de myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som behörig mottagare av en sådan underrättelse.

När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett anmält avvecklingssystem, ska inspektionen omedelbart underrätta den eller de myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som behörig mottagare av en sådan underrättelse. Även Europeiska systemrisknämnden och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas.

16 §4

Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finansinspektionen om

1. administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har återkallats,

2. administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats, eller

3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3 meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

4 Senaste lydelse 2011:733.

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:46) om investeringsfonder

dels att 1 kap. 1 §, 10 kap. 5 §, 12 kap. 15 och 17 a §§ samt rubriken närmast 10 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §2

I denna lag betyder

1. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

2. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag),

4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)3, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU4,

5. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

6. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet,

8. fondföretag: ett utländskt företag

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2011:882. 3 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065). 4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161 (Celex 32010L0078).

a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket, med kapital från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare,

b) som tillämpar principen om riskspridning, och

c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar,

9. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant tillstånd som avses i 8 a,

10. fondverksamhet: förvaltning av en investeringsfond, försäljning och inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder,

11. företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning5, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG6, eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

12. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag,

13. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte, 14. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

15. investeringsfond: värdepappersfond eller specialfond, 16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

19. mottagarfond: en värdepappersfond som

a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

b) inte är en matarfond, och

c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag, 20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som

a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

c) inte är ett matarfondföretag, och

d) inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag,

5 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1 (Celex 31983L0349). 6 EUT L 164, 26.6.2009, s. 42 (Celex 32009L0049).

21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt sådana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

23. specialfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 6 kap.,

24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26. överlåtbart värdepapper:

a) aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 8, 23 och 25 jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

10 kap.

Samarbete mellan behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av

information

5 §7

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt

Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av

Europaparlamentets och rådets

7 Senaste lydelse 2011:882.

direktiv 2009/65/EG.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.5, 101.8 och 108.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

12 kap.

15 §8

Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter anmälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar bolagets verksamhet i Sverige eller fondbestämmelserna för en värdepappersfond som förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, får Finansinspektionen förelägga bolaget att göra rättelse.

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som avses i 1 § andra stycket första meningen eller förbjuda förvaltningsbolaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Inspektionen får också besluta att bolaget inte längre får förvalta en värdepappersfond. Innan en åtgärd enligt detta stycke vidtas ska inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland. I brådskande fall får inspektionen dock vidta en sådan åtgärd utan föregående föreläggande enligt första stycket eller underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna och Europeiska kommissionen ska då underrättas så snart som möjligt.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som avses i 1 § andra stycket första meningen eller förbjuda förvaltningsbolaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Inspektionen får också besluta att bolaget inte längre får förvalta en värdepappersfond. Innan en åtgärd enligt detta stycke vidtas ska inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland. I brådskande fall får inspektionen dock vidta en sådan åtgärd utan föregående föreläggande enligt första stycket eller underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna, Europeiska kommissionen och

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska då underrättas så snart som möjligt.

8 Senaste lydelse 2011:882.

Om Finansinspektionen har vidtagit en åtgärd enligt tredje stycket utan föregående föreläggande eller underrättelse till hemlandsmyndigheten och kommissionen därefter har beslutat att åtgärden ska undanröjas, ska inspektionen göra det.

17 a §9

Om Finansinspektionen har skäl att anta att ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § vid marknadsföringen åsidosätter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i annat fall än som avses i 17 §, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas, får Finansinspektionen förelägga fondföretaget att göra rättelse eller förbjuda fondföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan en sådan åtgärd vidtas ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland. Europeiska kommissionen ska omedelbart underrättas när en sådan åtgärd vidtagits.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas, får Finansinspektionen förelägga fondföretaget att göra rättelse eller förbjuda fondföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan en sådan åtgärd vidtas ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland. Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas när en sådan åtgärd vidtagits.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

9 Senaste lydelse 2011:882.

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

dels att 13 kap. 6 a § och rubriken närmast före 13 kap. 6 a § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 6 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.

Samarbete

med behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av

information

6 a §2

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

6 b §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1 och 132.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2006:1387.

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

dels att 17 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk).

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)2, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU3.

17 b §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 16.2 och 16.4 i direktiv 2003/6/EG.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078). 2 EUT L 96, 12.4.2003, s. 16–25, (Celex 32003L0006). 3 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, (Celex 32010L0078).

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 5 §, 6 kap. 5 § och 8 kap. 2 § samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §2

I denna lag betyder 1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

2. behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett reglerat företag med huvudkontor inom EES,

3. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett reglerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett finansiellt konglomerat,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller fondbolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,

b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2–10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag

a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag eller motsvarande utländska företag samt finansiella institut och anknutna företag (bank- och värdepapperssektorn),

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2011:769.

b) försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag och försäkringsholdingföretag (försäkringssektorn), och

c) blandade finansiella holdingföretag,

7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8. försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),

9. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkringsföretag, ett utländskt direktförsäkringsföretag, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsbolag, utländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag,

10. institut: kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag, 11. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG,

11. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

4

,

12. kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

13. reglerat företag:

a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller

b) ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag, 14. relevant behörig myndighet:

a) en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell företagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som ingår i ett finansiellt konglomerat,

b) någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till samordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c) någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och b kommer överens om är relevant,

15. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

3 EUT L 35, 11.2.2003, s. 1 (Celex 32010L0078). 4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, (Celex 32010L0078).

16. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar som gäller för den rörelse som drivs av institut och försäkringsföretag,

17. utländskt återförsäkringsföretag: ett företag som inte är ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att försäkra risker som överlåts av försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag, och

18. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

4 kap.

5 §

När Finansinspektionen har fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2 skall inspektionen lämna en underrättelse om beslutet och om att inspektionen är samordnare. En sådan underrättelse skall lämnas till det moderföretag som finns i toppen av ett konglomerat eller, om det inte finns något moderföretag, det reglerade företag som har den största balansomslutningen inom den största sektorn.

När Finansinspektionen har fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2, ska inspektionen lämna en underrättelse om beslutet och om att inspektionen är samordnare. En sådan underrättelse ska lämnas till det moderföretag som finns i toppen av ett konglomerat eller, om det inte finns något moderföretag, det reglerade företag som har den största balansomslutningen inom den största sektorn.

Den information som anges i första stycket skall också lämnas till

Den information som anges i första stycket ska också lämnas till

1. behöriga myndigheter som auktoriserat reglerade företag i konglomeratet och behöriga myndigheter i det land inom EES där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor, och

2. Europeiska gemenskapernas kommission.

2. den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

6 kap.

Samarbete och utbyte av information

med behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av information

5 §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska systemrisknämnden i den utsträck-

ning som följer av konglomeratdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten i de fall som framgår av artikel 18.1a i konglomeratdirektivet.

8 kap.

2 §

Finansinspektionen skall kontrollera om den tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den särskilda tillsyn över finansiella konglomerat som föreskrivs i konglomeratdirektivet.

Finansinspektionen ska kontrollera om den tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den särskilda tillsyn över finansiella konglomerat som föreskrivs i konglomeratdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att utföra en sådan kontroll på begäran av moderföretaget eller av något av de reglerade företag i konglomeratet som auktoriserats inom EES.

Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, skall inspektionen höra övriga relevanta behöriga myndigheter. Inspektionen skall också ha rådfrågat Kommittén för finansiella konglomerat

Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, ska inspektionen höra övriga relevanta behöriga myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

dels att 10 kap. 6, 6 b och 9 §§ samt 11 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 9 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

6 §

Finansinspektionen skall inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in komma överens med de övriga berörda behöriga myndigheterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan. Denna överenskommelse och skälen för den skall redovisas skriftligen. Om Finansinspektionen är ansvarig för den gruppbaserade tillsynen inom EES, skall inspektionen fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända över det till sökandena.

Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader, skall Finansinspektionen, om ansökan getts in till inspektionen, ensam fatta beslut med anledning av ansökan. Beslutet skall innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer från övriga behöriga myndigheter som kommit till uttryck under sexmånadersperioden.

Finansinspektionen ska inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in komma överens med de övriga berörda behöriga myndigheterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan. Denna överenskommelse och skälen för den ska redovisas skriftligen. Om Finansinspektionen är ansvarig för den gruppbaserade tillsynen inom EES, ska inspektionen fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända över det till sökandena.

Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader, ska Finansinspektionen, om ansökan getts in till inspektionen, ensam fatta beslut med anledning av ansökan. Beslutet ska innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer från övriga behöriga myndigheter som kommit till uttryck under sexmånadersperioden.

Om någon eller några av de

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078).

Ett beslut som fattas av en utländsk behörig myndighet efter en överenskommelse enligt första stycket eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader gäller i Sverige. Det är bindande för det berörda institutet och för Finansinspektionen samt skall ligga till grund för inspektionens tillsyn.

berörda behöriga myndigheterna, inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt andra stycket och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyndigheten efter det att sexmånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

Ett beslut som fattas av en utländsk behörig myndighet efter en överenskommelse enligt första stycket eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader gäller i Sverige. Det är bindande för det berörda institutet och för Finansinspektionen samt ska ligga till grund för inspektionens tillsyn.

6 b §2

Om en överenskommelse enligt 6 a § inte har träffats inom fyra månader, ska Finansinspektionen, med beaktande av de behöriga myndigheternas bedömning av risken hos dotterföretagen, ensam fatta ett beslut på gruppnivå.

Om Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över dotterföretag till ett moderinstitut inom EES eller till ett finansiellt moderholdingföretag inom EES, ska inspektionen fatta ett sådant beslut som avses i 6 a § tredje stycket på individuell nivå eller undergruppsnivå. Inför beslutet ska inspektionen beakta synpunkter som framförts av den utländska behöriga myndighet som ansvarar för den gruppvisa tillsynen.

Om någon eller några av de berörda behöriga myndigheterna, inom fyra månader från det att Finansinspektionen har lämnat sin

2 Senaste lydelse 2011:752.

rapport enligt 6 a §, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt första stycket och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyndigheten efter det att fyramånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

9 §3

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter och med myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i någon stat inom EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom EES i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden samt med myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i någon stat inom EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom EES, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

3 Senaste lydelse 2011:752.

9 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1, och 132.1 i kreditinstitutsdirektivet.

11 kap.

2 §

Finansinspektionen skall kontrollera om den gruppbaserade tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den gruppbaserade tillsyn som anges i kreditinstitutsdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att på begäran av moderföretaget eller av ett institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag som ingår i företagsgruppen och som auktoriserats inom EES utföra kontrollen. Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, skall inspektionen höra övriga berörda behöriga myndigheter inom EES. Inspektionen skall också före ställningstagandet ha rådfrågat den

Europeiska bankkommittén.

Finansinspektionen

ska

kontrollera om den gruppbaserade tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den gruppbaserade tillsyn som anges i kreditinstitutsdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att på begäran av moderföretaget eller av ett institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag som ingår i företagsgruppen och som auktoriserats inom EES utföra kontrollen. Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, ska inspektionen höra övriga berörda behöriga myndigheter inom EES. Inspektionen ska också före ställningstagandet ha rådfrågat

Europeiska bankmyndigheten.

3 §4

Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen tillämpa bestämmelserna om finansiella företagsgrupper i 9 och 10 kap. som om moderföretaget haft sitt huvudkontor inom EES.

Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får Finansinspektionen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säkerställer att instituten i företagsgruppen är föremål för tillräcklig tillsyn. Inspektionen får då förelägga en ägare till institutet att inrätta ett finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES och tillämpa bestämmelserna i denna lag på instituten i den företagsgrupp som leds av detta holdingföretag.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndig-

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndig-

4 Senaste lydelse 2011:752.

heterna och Europeiska kommissionen när sådana andra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

heterna, Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten när sådana andra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

dels att 1 kap. 5 §, 18 kap. 8 och 9 §§, 22 kap. 8 §, 23 kap. 5 §, 25 kap. 5, 12, 13 och 24 §§ samt rubriken närmast 23 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 23 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §2

I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller

d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster,

2. behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

3. börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

4. clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clearingorganisation,

5. clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. att driva clearingverksamhet,

6. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078). 2 Senaste lydelse 2009:365.

a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk valuta,

b) genom att träda in som part eller som garant ta över ansvaret för att förpliktelserna fullgörs, eller

c) på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas genom överförande av likvid eller instrument,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG,

7. direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU4,

8. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

9. emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

10. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en enda filial,

11. genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet5,

12. handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading Facility, MTF) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

13. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

14. investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och verksamheter som anges i 2 kap. 1 §,

15. kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

3 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039). 4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161 (Celex 32010L0078). 5 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

16. koncern: detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

17. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

18. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

19. professionell kund: en sådan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 §, 20. reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

21. sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §, 22. sidoverksamheter:

a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och 4 §§,

b) för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och

c) för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §, 23. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

24. systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform,

25. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

26. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

27. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige,

28. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet, och

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv

2001/34/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/22/EG.

2001/34/EG6, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU7.

18 kap.

8 §

En utgivare av skuldebrev behöver inte tillämpa bestämmelserna i 3–6 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

För en utgivare av skuldebrev får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 3–6 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

9 §

En utgivare av aktier behöver inte tillämpa bestämmelserna i 10– 12 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

För en utgivare av aktier får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 10–12 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

22 kap.

8 §

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning skall omedelbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om handelsstopp enligt 2 § första stycket, skall inspektionen samtidigt underrätta de behöriga myndigheterna i andra länder inom EES.

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning ska omedelbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om handelsstopp enligt 2 § första stycket, ska inspektionen samtidigt underrätta de behöriga myndigheterna i andra länder inom EES och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

6 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109). 7 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161 (Celex 32010L0078).

23 kap.

Samarbete mellan behöriga

myndigheter

Samarbete och utbyte av

information

5 §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av direktivet om marknader för finansiella instrument och öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av direktivet om marknader för finansiella instrument och öppenhetsdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 58 a, 62.1, 62.2 och 62.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument och artikel 25.2 a i öppenhetsdirektivet.

25 kap.

5 §

Finansinspektionen skall återkalla ett svenskt värdepappersinstituts, en börs eller en svensk clearingorganisations tillstånd om

Finansinspektionen ska återkalla ett svenskt värdepappersinstituts, en börs eller en svensk clearingorganisations tillstånd om

1. företaget har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2. företaget inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan rörelse som tillståndet avser,

3. företaget har förklarat sig avstå från tillståndet,

4. företaget under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan rörelse som tillståndet avser, eller

5. när det är fråga om svenska aktiebolag som har beviljats tillstånd att driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet, bolagets egna kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom tre månader från det att den blev känd för bolaget.

I de fall som avses i första stycket 1, 2, 4 och 5 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt.

Vid tillämpningen av första Vid tillämpningen av första

stycket 5 skall det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

stycket 5 ska det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

Om ett värdepappersinstituts eller en börs tillstånd återkallas, ska Finansinspektionen underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

12 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem eller överträder bestämmelser i genomförandeförordningen som hänför sig till någon av följande bestämmelser:

– uppföranderegler m.m. i 8 kap. 1, 12 och 22–33 §§, – hantering av limitorder i 9 kap. 1 §, – systematiska internhandlare i 9 kap. 2–8 §§, – information efter handel i 9 kap. 9 §, – dokumentation i 10 kap. 2 §, eller – rapportering av transaktioner i 10 kap. 3 och 4 §§. Om företaget inte följer föreläggandet, skall Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan förbud meddelas skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Europeiska gemenskapernas kommission skall omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

Om företaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan förbud meddelas ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Europeiska kommissionen och

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

13 §

Om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, överträder någon annan bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag än dem som anges i 12 §, skall Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, överträder någon annan bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag än dem som anges i 12 §, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Detsamma gäller om ett företag som genom direkt tillhandahållande av tjänster eller genom att driva en handelsplattform överträder någon bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen.

Detsamma gäller om ett företag som genom direkt tillhandahållande av tjänster eller genom att driva en handelsplattform överträder någon bestämmelse i genomförandeförordningen, denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen.

Om värdepappersföretaget efter en sådan underrättelse fortsätter överträdelsen genom att handla på ett sätt som tydligt skadar investerarnas intresse i Sverige eller leder till att marknaden inte fungerar korrekt, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse eller förbjuda företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan föreläggande eller förbud meddelas, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Europeiska gemenskapernas kommission skall omedelbart informeras när ett föreläggande eller förbud meddelas.

Om värdepappersföretaget efter en sådan underrättelse fortsätter överträdelsen genom att handla på ett sätt som tydligt skadar investerarnas intresse i Sverige eller leder till att marknaden inte fungerar korrekt, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse eller förbjuda företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan föreläggande eller förbud meddelas, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart informeras när ett föreläggande eller förbud meddelas.

24 §

Om Finansinspektionen finner att en emittent som inte har Sverige som hemmedlemsstat men vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel vid en reglerad marknad i Sverige inte uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet i fråga om behandling av innehavare av värdepapperen och information till sådana innehavare, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat inom EES där emittenten enligt tillämplig nationell rätt skall lagra sin regelbundna finansiella information. Detsamma gäller om inspektionen finner att emittenten inte offentliggör information som uppfyller de krav som följer av

Om Finansinspektionen finner att en emittent som inte har Sverige som hemmedlemsstat men vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel vid en reglerad marknad i Sverige inte uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet i fråga om behandling av innehavare av värdepapperen och information till sådana innehavare, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat inom EES där emittenten enligt tillämplig nationell rätt ska lagra sin regelbundna finansiella information. Detsamma gäller om inspektionen finner att emittenten inte offentliggör information som uppfyller de krav som följer av

bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som uppfyller sådana krav.

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, skall inspektionen offentliggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet skall Finansinspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommission så snart som möjligt.

bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som uppfyller sådana krav. Finansinspektionen ska också underrätta

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, ska inspektionen offentliggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet ska Finansinspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom föreskrivs1 att 16 kap. 12 § och rubriken närmast före 16 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 kap.

Anmälan till behörig myndighet

Anmälan till behörig myndighet och till Europeiska

försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

12 §

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver försäkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom anmälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har tillgångar.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i övriga länder inom EES.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver försäkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom anmälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har tillgångar samt till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i övriga länder inom EES samt till

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078).

Finansinspektionen får i samband med en anmälan enligt första eller andra stycket begära att den behöriga myndigheten i samarbete med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder. Om företagets tillstånd har återkallats, får begäran avse att den behöriga myndigheten även i övrigt vidtar de åtgärder som behövs för att skydda de intressen som försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar har.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Lagrådets yttrande

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-01-23

Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff.

Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet

Enligt en lagrådsremiss den 22 december 2011 (Finansdeparte-mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

2. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

3. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

4. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-rörelse,

5. lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmiss-bruk vid handel med finansiella instrument,

6. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

7. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

8. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

9. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren Charlotta Tajthy.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Allmänt

Remissen föranleds av att Europaparlamentet och rådet genom ett antal förordningar beslutat om ett europeiskt system för finansiell tillsyn. Genom förordningarna inrättas tre nya europeiska tillsyns-myndigheter och en europeisk systemrisknämnd på finansmarknadsområdet, vilka ska samarbeta med nationella myndigheter. De nationella myndigheterna ska underrätta de europeiska myndigheterna i olika avseenden, t.ex. om fattade beslut och vidtagna åtgärder. Tillsynsmyndigheterna ska vidare i gränsöver-skridande situationer med bindande verkan lösa tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter.

Inrättandet av de europeiska myndigheterna innebär att ett antal direktiv på finansmarknadsområdet (nio stycken) ändrats. Detta har gjorts i ett gemensamt direktiv, det s.k. omnibusdirektivet. I de nya artiklarna regleras vilka uppgifter de nationella tillsynsmyndigheterna (för Sveriges del Finansinspektionen) ska få i förhållande till de europeiska

myndigheterna. Det handlar om dels vilka underrättelser som ska lämnas till de europeiska myndigheterna, dels i vilka fall tvister ska hänskjutas till dem. Genom lagrådsremissens förslag införlivas omnibusdirektivet i svensk rätt.

Det måste påpekas att det förfaringssätt som använts vid ändringen av direktiven medför att det är svårt att bilda sig en uppfattning om vad ändringarna innebär i sak. Såvitt Lagrådet, inom ramen för sin granskning, kunnat bedöma har ändringarna dock – med det undantag som påpekas i det följande – införlivats på ett korrekt sätt.

Till den del bestämmelserna reglerar vilken information m.m. som Finansinspektionen ska ge de europeiska myndigheterna är det fråga om föreskrifter som med fördel skulle kunna meddelas i förordning. Så avses också delvis bli fallet. Lagrådet ser dock ingen anledning till invändningar i de delar bestämmelserna tas in i lag eftersom det i det stora flertalet fall är fråga om kompletteringar till de underrättelseskyldigheter som redan gäller i förhållande till övriga nationella myndigheter och vissa europeiska institutioner. Det är givetvis en fördel om bestämmelserna finns på ett ställe.

Förslaget till lag om ändring i lagen om handel med finansiella instrument

2 kap. 27 §

Bestämmelsen reglerar Finansinspektionens möjlighet att besluta att en annan behörig myndighet inom EES ska pröva en ansökan om godkännande av ett prospekt. Ett sådant beslut förutsätter att denna myndighet går med på det. Den ändring i bestämmelsen som föranleds av omnibusdirektivet (artikel 5.5 b) är att ett sådant beslut även ska föregås av en anmälan till den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Enligt direktivet ska således en sådan anmälan ha gjorts innan beslutet fattas. Detta skulle tydligare framgå om bestämmelsens första mening löd:

Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande av prospekt ska lämnas över till en behörig myndighet i en annan stat inom EES, om den myndigheten har gått med på det och om anmälan om detta har gjorts till Europeiska värdepappers- och marknads-myndigheten.

Förslaget till lag om ändring i lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar

10 kap. 6 §

I bestämmelsen behandlas beslut av Finansinspektionen över ansökningar om användning av olika metoder för att beräkna skilda slag av risker hos en finansiell företagsgrupp över vilken Finansinspektionen utövar tillsyn. Om de berörda behöriga myndigheterna inte kommit överens om vilket beslut som ska fattas kan inspektionen hänskjuta

tvisten till Europeiska bankmyndigheten. Dennas beslut blir därefter bindande för de behöriga myndigheterna och Finansinspektionen ska således följa detta beslut. Samma ordning gäller om en motsvarande situation uppkommer i ett fall då en behörig myndighet i ett annat medlemsland ansvarar för tillsynen över en finansiell företagsgrupp.

Av artikel 60 i förordning (EU) nr 1093/2010 följer att varje sådant beslut kan överklagas hos den gemensamma överklagandenämnden av varje fysisk eller juridisk person, om beslutet är riktat till den personen eller om det, trots att det är riktat till en annan person, direkt berör den överklagande personligen. Detta torde innebära att även det berörda företaget har klagorätt. Överklagandenämndens beslut kan enligt artikel 61 överklagas hos EU-domstolen.

Det kan tilläggas att överklaganden även kan avse beslut rörande andra frågor som regleras i förordningen men också avse beslut som fattas vid tillämpning av de andra förordningarna.

Beslut som Finansinspektionen sedan fattar på grundval av den europeiska myndighetens beslut kan överklagas enligt nationell rätt.

I remissen har de frågor av processuell natur som kan uppkomma med anledning av dessa regleringar inte uppmärksammats. Enligt Lagrådets mening bör frågorna behandlas vid den fortsatta beredningen av ärendet.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 februari 2012

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden, Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Norman, Attefall, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf

Föredragande: statsrådet Norman

Regeringen beslutar proposition 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som

inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EUregler

Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

32010L0078

Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

32010L0078

Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

32010L0078

Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

32010L0078

Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

32010L0078

Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

32010L0078

Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

32010L0078

Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

32010L0078

Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

32010L0078

(1)

(2)

(3)

L 331/120

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/78/EU

av den 24 november 2010

om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG,

2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för

Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten

(Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten

(Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­

sätt, särskilt artiklarna 50, 53.1, 62 och 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande

(1) Yttrandet avgivet den 18 mars 2010 (EUT C 87, 1.4.2010, s. 1).

,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit­

téns yttrande

(2) Yttrandet avgivet den 18 mars 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 september 2010 (ännu ej

offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 17 november 2010.

, och

av följande skäl:

(1)

Under finanskrisen 2007 och 2008 framträdde betydande

brister i den finansiella tillsynen, såväl i fråga om enskilda

fall som när det gäller det finansiella systemet som helhet.

De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit

jämna steg med den finansiella globaliseringen och den

faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanlän­

kade europeiska finansmarknaderna, där många finansin­

stitut opererar över nationsgränserna. Genom krisen

uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning,

konsekvens i tillämpningen av unionsrätten och ömsesi­

digt förtroende mellan de nationella behöriga

myndigheterna.

(2)

I ett flertal resolutioner före och under finanskrisen har

Europaparlamentet uppmanat till en förändring i riktning

mot en mer integrerad europeisk tillsyn, för att säkerställa

verkligt likvärdiga förutsättningar för alla aktörer på uni­

onsnivå och avspegla finansmarknadernas ökande integra­

tion i unionen (i dess resolutioner av den 13 april 2000 om

kommissionens meddelande om att genomföra handlings­

ramen för finansmarknaderna: en handlingsplan, av den

21 november 2002 om tillsynsregler i Europeiska unio­

nen, av den 11 juli 2007 om politiken på området finan­

siella tjänster (2005–2010) – vitbok, av den 23 september

2008 med rekommendationer till kommissionen om hed­

gefonder och private equity och av den 9 oktober 2008

med rekommendationer till kommissionen om uppfölj­

ningen av Lamfalussyprocessen: framtida tillsynsstruktu­

rer, och i sina ståndpunkter av den 22 april 2009 om det

ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direk­

tiv om upptagande och utövande av försäkrings- och åter­

försäkringsverksamhet (Solvens II) och av den 23 april

2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets för­

ordning om kreditvärderingsinstitut).

(3)

I november 2008 gav kommissionen en högnivågrupp

med Jacques de Larosière som ordförande i uppdrag att ge

rekommendationer om hur tillsynsordningarna i Europa

skulle kunna förstärkas så att de bättre skyddar medbor­

garna och återställer förtroende för det finansiella systemet.

Högnivågruppen rekommenderade i sin slutrapport, som

lades fram den 25 februari 2009 (”de-Larosière-

rapporten”), att tillsynsramarna skulle förstärkas för att

minska risken för och mildra effekterna av framtida finans­

kriser. Högnivågruppen rekommenderade långtgående

reformer av tillsynsstrukturen för den finansiella sektorn i

unionen. Gruppen rekommenderade också att ett europe­

iskt system för finansiell tillsyn (ESFS) skulle inrättas, bestå­

ende av tre europeiska tillsynsmyndigheter (nedan kallade

de europeiska tillsynsmyndigheterna), en för tillsyn över bank­

sektorn, en för värdepapperssektorn och en för

försäkrings- och tjänstepensionssektorn; dessutom rekom­

menderades inrättande av ett europeiskt systemriskråd.

(1)

(2)

(3)

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/121

(4)

I sitt meddelande av den 4 mars 2009 med titeln ”Främja

återhämtning i Europa” föreslog kommissionen att förslag

till lagstiftning om inrättande av ESFS skulle läggas fram,

och i meddelandet av den 27 maj 2009 med titeln ”Den

finansiella tillsynen i Europa” presenterade den närmare

hur strukturen för detta nya tillsynssystem skulle kunna

utformas.

(5)

I sina slutsatser av den 18 och 19 juni 2009 rekommen­

derade Europeiska rådet att ett europeiskt system för finan­

siell tillsyn, bestående av tre nya europeiska

tillsynsmyndigheter, skulle inrättas. Systemet bör syfta till

att förbättra kvalitet och enhetlighet i den nationella tillsy­

nen, stärka kontrollen av gränsöverskridande företag och

inrätta ett enhetligt europeiskt regelverk som bör tilläm­

pas på alla finansinstitut på den inre marknaden. Europe­

iska rådet framhöll vidare att de europeiska

tillsynsmyndigheterna också bör ha tillsynsbefogenheter

när det gäller kreditvärderingsinstitut och uppmanade

kommissionen att lämna konkreta förslag på hur ESFS

skulle kunna agera kraftfullt i krissituationer.

(6)

Den 23 september 2009 antog kommissionen förslag till

tre förordningar om inrättande av ESFS, inbegripet skapan­

det av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna.

(7)

För att ESFS ska fungera effektivt krävs det ändringar av

unionsrättsakter när det gäller de tre europeiska tillsyns­

myndigheternas verksamhetsområde. Sådana ändringar

avser fastställandet av räckvidden för vissa befogenheter

som de europeiska tillsynsmyndigheterna har, integratio­

nen av vissa befogenheter som föreskrivs i unionsrättsak­

ter samt ändringar som ska se till att de europeiska

tillsynsmyndigheternas verksamhet fungerar smidigt och

effektivt inom ramen för ESFS.

(8)

Inrättandet av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna bör

åtföljas av utarbetandet av en enda regelbok för att säker­

ställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig til­

lämpning och därigenom bidra till att den inre marknaden

fungerar mer effektivt.

(9)

Enligt förordningarna om inrättande av ESFS får de euro­

peiska tillsynsmyndigheterna utarbeta förslag till tekniska

standarder inom de områden som särskilt anges i den til­

lämpliga lagstiftningen, vilka ska läggas fram för kommis­

sionen för antagande i enlighet med artiklarna 290

och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(EUF-fördraget) i form av delegerade akter eller genomför­

andeakter. En första grupp av sådana områden bör anges i

detta direktiv, utan att det påverkar möjligheten att lägga

till ytterligare områden i framtiden.

(10)

I den tillämpliga lagstiftningen bör det fastställas inom

vilka områden som de europeiska tillsynsmyndigheterna

har befogenhet att utarbeta förslag till tekniska standarder

och hur de ska antas. I den tillämpliga lagstiftningen bör

fastställas de delar, villkor och specifikationer som anges i

artikel 290 i EUF-fördraget när det gäller delegerade akter.

(11)

Vilka områden som ska omfattas av tekniska standarder

bör fastställas genom att det görs en lämplig avvägning så

att det införs en enda uppsättning harmoniserade regler

utan att regelverket och verkställigheten kompliceras i

onödan. Här bör endast sådana områden väljas ut där

enhetliga tekniska regler på ett väsentligt och effektivt sätt

kan bidra till att syftet med den relevanta lagstiftningen

uppnås, samtidigt som det säkerställs att de politiska ställ­

ningstagandena görs av Europaparlamentet, rådet och

kommissionen i enlighet med de gängse förfarandena.

(12)

De frågor som behandlas i tekniska standarder bör vara av

genuint teknisk karaktär där tillsynsexperters sakkunskap

behövs för utarbetandet. Genom de tekniska standarder

som antagits som delegerade akter bör man ytterligare

utveckla, specificera och fastställa villkor för konsekvent

harmonisering av reglerna i de grundläggande rättsakter

som har antagits av Europaparlamentet och rådet för att

komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lag­

stiftningsakten. Tekniska standarder som antagits som

genomförandeakter bör fastställa villkor för en enhetlig til­

lämpning av rättsligt bindande unionsakter. Tekniska stan­

darder bör inte innehålla politiska ställningstaganden.

(13)

Vad gäller tekniska standarder för tillsyn är det lämpligt att

införa det förfarande som föreskrivs i artiklarna 10–14 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande

av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyn­

digheten)

(1) Se sidan 12 i detta nummer av EUT.

, i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrät­

tande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska

försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten)

(2) Se sidan 48 i detta nummer av EUT.

och i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande

av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten)

(3) Se sidan 84 i detta nummer av EUT.

. Tekniska

standarder för genomförande bör antas i enlighet med det

förfarande som föreskrivs i artikel 15 i förordning (EU)

nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 och i för­

ordning (EU) nr 1095/2010. Europeiska rådet har ställt sig

bakom Lamfalussymodellen med fyra nivåer, som syftar till

att göra lagstiftningsprocessen för unionens finansiella lag­

stiftning effektivare och mer transparent. Kommissionen

har befogenhet att anta nivå 2-åtgärder inom många områ­

den, och ett stort antal nivå 2-förordningar och nivå

2-direktiv från kommissionen är i kraft. Om de tekniska

standarderna för tillsyn utarbetas för att ytterligare

utveckla, specificera eller fastställa tillämpningsvillkoren

för sådana nivå 2-åtgärder, bör de antas först när den til­

lämpliga nivå 2-åtgärden har antagits och bör vara kom­

patibel med innehållet i den nivå 2-åtgärden.

(1)

L 331/122

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

(14)

Bindande tekniska standarder bidrar till en enhetlig upp­

sättning regler för lagstiftningen om finansiella tjänster, vil­

ket Europeiska rådet stödde i sina slutsatser från juni 2009.

I den mån vissa krav i unionens lagstiftningsakter inte är

helt harmoniserade och i enlighet med försiktighetsprinci­

pen för tillsyn bör bindande tekniska standarder som

utvecklar, specificerar eller fastställer tillämpningsvillkoren

för dessa krav inte hindra att medlemsstater begär ytterli­

gare uppgifter eller inför strängare krav. Tekniska standar­

der bör därför medge att medlemsstaterna gör så inom

specifika områden när lagstiftningsakterna lämnar ett

sådant utrymme.

(15)

Som fastställs i förordningarna om inrättande av ESFS bör

de europeiska tillsynsmyndigheterna i tillämpliga fall

genomföra öppna offentliga samråd vad gäller de tekniska

standarderna och analysera de potentiella kostnaderna

och fördelarna innan dessa standarder lämnas till

kommissionen.

(16)

Tekniska standarder bör kunna omfatta övergångsåtgärder

där lämpliga tidsfrister anges, om kostnaderna för ett ome­

delbart genomförande är orimliga i förhållande till nyttan.

(17)

I förordningarna om inrättande av ESFS föreskrivs en

mekanism för att lösa tvister mellan nationella behöriga

myndigheter. Om en behörig myndighet ogillar en annan

behörig myndighets förfarande, med avseende på innehål­

let i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den

avstått från att vidta åtgärder inom ett område som speci­

ficeras i unionsrättsakter i enlighet med förordning (EU)

nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förord­

ning (EU) nr 1095/2010, där den tillämpliga lagstiftningen

kräver samarbete, samordning eller gemensamma beslut av

nationella behöriga myndigheter från mer än en medlems­

stat, bör de europeiska tillsynsmyndigheterna på begäran

av en av de berörda behöriga myndigheterna kunna bistå

dessa myndigheter med att nå fram till en överenskom­

melse inom den tidsfrist som fastställs av de europeiska till­

synsmyndigheterna, vilken bör beakta eventuella relevanta

tidsfrister i den tillämpliga lagstiftningen och hur komplex

och brådskande tvisten är. Om en sådan tvist kvarstår, bör

de europeiska tillsynsmyndigheterna kunna avgöra tvisten.

(18)

Enligt förordningarna om inrättande av de europeiska till­

synsmyndigheterna ska sektorsspecifik lagstiftning ange

när tvistlösningsmekanismen får användas för att lösa tvis­

ter mellan nationella behöriga myndigheter. Detta direktiv

bör fastställa en första grupp med sådana fall, och bör inte

hindra tillägg av ytterligare fall i framtiden. Detta direktiv

bör inte hindra de europeiska tillsynsmyndigheterna från

att agera i enlighet med andra befogenheter eller utföra

uppgifter som specificeras i förordningarna om deras inrät­

tande, inklusive icke-bindande medling, och sörja för en

konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillämpning av uni­

onsrättsakterna. Inom områden där det redan finns någon

form av icke-bindande medling i den tillämpliga rättsakten

eller där det förekommer tidsfrister för gemensamma

beslut som ska fattas av en eller flera nationella behöriga

myndigheter, krävs det dessutom ändringar för att säker­

ställa klarhet och minsta möjliga avbrott i processen för att

nå ett gemensamt beslut, men också att de europeiska till­

synsmyndigheterna vid behov ska kunna lösa tvister. Det

bindande förfarandet för att lösa tvister är avsett att klara

ut situationer där nationella behöriga myndigheter inte

själva mellan sig kan lösa förfarandefrågor eller väsentliga

problem när det gäller att följa unionsrättsakter.

(19)

Detta direktiv bör därför identifiera de situationer där man

behöver lösa förfarandefrågor eller väsentliga problem när

det gäller att följa unionsrätten och där de nationella behö­

riga myndigheterna inte kan lösa problemet på egen hand.

I sådana fall bör en av de berörda nationella behöriga myn­

digheterna hänskjuta frågan till den berörda europeiska till­

synsmyndigheten. Denna europeiska tillsynsmyndighet

bör handla i enlighet med dess inrättandeförordning och

detta direktiv. Den berörda europeiska tillsynsmyndighe­

ten bör med bindande verkan för de berörda behöriga

myndigheterna kunna begära att de berörda behöriga myn­

digheterna vidtar särskilda åtgärder eller avstår från åtgär­

der för att lösa problemet och för att säkerställa

förenligheten med unionsrätten. I fall där den tillämpliga

unionsrättsakten ger medlemsstaterna beslutanderätt, bör

den europeiska tillsynsmyndighetens beslut inte kunna

ersätta de behöriga myndigheternas utövande av denna

beslutanderätt i enlighet med unionsrätten.

(20)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av

den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksam­

het i kreditinstitut

(1) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

föreskrivs medling eller gemen­

samma beslut för att fastställa betydande filialer för

deltagande i tillsynskollegier, modellvalidering och riskvär­

dering av grupper. Inom samtliga dessa områden bör det i

ändringarna klart anges att om det uppstår en tvist under

den föreskrivna tidsperioden kan Europeiska tillsynsmyn­

digheten (Europeiska bankmyndigheten) lösa denna tvist

med hjälp av det förfarande som anges i förordning (EU)

nr1093/2010. På så sätt blir det tydligt, även om Europe­

iska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten)

inte bör ersätta behöriga myndigheters utövande av beslu­

tanderätt i enlighet med unionsrätten, att tvister kan lösas

och samarbete stärkas innan ett slutligt beslut fattas eller

utfärdas till ett institut.

(1)

(2)

(3)

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/123

(21)

För att säkerställa en smidig övergång av de verksamhets­

uppgifter som i dag ombesörjs av europeiska banktillsyns­

kommittén, kommittén för europeiska myndigheter med

tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner och europe­

iska värdepapperstillsynskommittén till de nya europeiska

tillsynsmyndigheterna bör hänvisningarna till dessa kom­

mittéer i relevant lagstiftning bytas ut mot hänvisningar till

Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndig­

heten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) respektive

Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers-

och marknadsmyndigheten).

(22)

För att de nya ramar som föreskrivs i EUF-fördraget ska få

full verkan är det nödvändigt att anpassa och ersätta de

genomförandebefogenheter som anges i artikel 202 i för­

draget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-

fördraget) med tillämpliga bestämmelser i enlighet med

artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Denna översyn

bör slutföras inom tre år från och med Lissabonfördragets

ikraftträdande och de kvarstående befogenheter som tillde­

las enligt artikel 202 i EG-fördraget bör upphöra att gälla

den dagen.

(23)

Anpassningen av kommittéförfaranden till EUF-fördraget,

och i synnerhet till artiklarna 290 och 291, bör ske från

fall till fall. För att beakta den tekniska utvecklingen på

finansmarknaderna och specificera de krav som fastställs

genom de direktiv som ändras genom detta direktiv bör

kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i

enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

(24)

Europaparlamentet eller rådet bör kunna invända mot den

delegerade akten inom en period på tre månader från del­

givningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ

bör denna frist kunna förlängas med tre månader i fråga

om väsentliga problemområden. Europaparlamentet och

rådet bör också ha möjlighet att underrätta de övriga insti­

tutionerna om sina avsikter att inte invända. Ett sådant

tidigt godkännande av delegerade akter är särskilt lämpligt

om en tidsfrist måste respekteras, till exempel när det finns

tidsplaner i grundakten för kommissionens rätt att anta

delegerade akter.

(25)

I förklaringen (nr 39) om artikel 290 i EUF-fördraget, som

fogats till slutakten från den regeringskonferens som antog

Lissabonfördraget, noterade konferensen kommissionens

avsikt att i enlighet med sin etablerade praxis även i fort­

sättningen samråda med av medlemsstaterna utsedda

experter vid utarbetandet av kommissionens utkast till

delegerade akter på området finansiella tjänster.

(26)

Med den nya tillsynsstruktur som införs genom ESFS kom­

mer det att krävas att de nationella behöriga myndighe­

terna

samarbetar

nära

med

de

europeiska

tillsynsmyndigheterna. Ändringar i den tillämpliga lagstift­

ningen bör säkerställa att det inte finns några rättsliga hin­

der för de skyldigheter om utbyte av uppgifter som har

införts i förordningarna om inrättande av de europeiska

tillsynsmyndigheterna.

(27)

Uppgifter som överlämnas till eller utväxlas mellan behö­

riga myndigheter och de olika europeiska tillsynsmyndig­

heterna eller ESRB bör omfattas av den tystnadsplikt som

gäller för anställda och tidigare anställda hos den behöriga

myndighet som erhåller uppgifterna.

(28)

Enligt förordningarna om inrättande av de europeiska till­

synsmyndigheterna får dessa utveckla kontakter med till­

synsmyndigheter i tredjeländer och medverka i

utarbetandet av beslut om likvärdighet avseende tillsyns­

ordningar i tredjeländer. Europaparlamentets och rådets

direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader

för finansiella instrument

(1) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

och direktiv 2006/48/EG bör

ändras för att göra det möjligt för de europeiska tillsyns­

myndigheterna att ingå samarbetsavtal med tredjeländer

och utbyta uppgifter, om dessa tredjeländer kan lämna

garantier för att tystnadsplikten kommer att skyddas.

(29)

Att ha en enda konsoliderad förteckning eller ett konsoli­

derat register för varje kategori av finansinstitut inom unio­

nen, något som nu hanteras av varje nationell behörig

myndighet, kommer att ge förbättrad insyn och är lämpli­

gare inom ramen för den inre finansmarknaden. De euro­

peiska tillsynsmyndigheterna bör få till uppgift att

upprätta, offentliggöra och regelbundet uppdatera register

och förteckningar över finansiella aktörer i unionen. Detta

gäller förteckningar över auktorisationer som nationella

behöriga myndigheter har beviljat kreditinstitut, registret

över samtliga värdepappersföretag och förteckningen över

reglerade marknader enligt direktiv 2004/39/EG. Europe­

iska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers-

och marknadsmyndigheten) bör också få till uppgift att

upprätta, offentliggöra och regelbundet uppdatera förteck­

ningen över godkända prospekt samt intyg om godkän­

nande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt

som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmän­

heten eller tas upp till handel

(2) EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

.

(30)

Inom områden där de europeiska tillsynsmyndigheterna är

skyldiga att utarbeta förslag till tekniska standarder bör

dessa förslag lämnas till kommissionen inom tre år efter de

europeiska tillsynsmyndigheternas inrättande, såvida inte

andra

tidsfrister

fastställts

i

den

tillämpliga

lagstiftningsakten.

(31)

Europeiska

tillsynsmyndighetens

(Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten) uppgifter med

avseende på Europaparlamentets och rådets direktiv

98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i

system för överföring av betalningar och värdepapper

(3) EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.

bör inte påverka Europeiska centralbankssystemets behö­

righet att främja väl fungerande betalningssystem, i enlig­

het med artikel 127.2 fjärde strecksatsen i EUF-fördraget.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

L 331/124

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

(32)

De tekniska standarder som Europeiska tillsynsmyndighe­

ten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndig­

heten) ska utarbeta i enlighet med detta direktiv och med

avseende på Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och till­

syn över tjänstepensionsinstitut

(1) EUT L 235, 23.9.2003, s. 10.

bör inte påverka med­

lemsstaternas behörighet i fråga om aktsamhetskrav för

sådana institut enligt direktiv 2003/41/EG.

(33)

Enligt artikel 13.5 i direktiv 2003/71/EG får den behöriga

myndigheten i hemmedlemsstaten besluta att godkännan­

det av prospektet ska överlämnas till den behöriga myn­

digheten i en annan medlemsstat, förutsatt att denna

myndighet godtar detta. Enligt artikel 28.4 i förordning

(EU) nr 1095/2010 ska sådana delegeringsöverenskom­

melser anmälas till Europeiska tillsynsmyndigheten (Euro­

peiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) minst en

månad innan de börjar gälla. Med tanke på erfarenheterna

av att överlämna ett godkännande enligt direktiv

2003/71/EG, där kortare tidsfrister anges, bör emellertid

inte artikel 28.4 i förordning (EU) nr 1095/2010 tillämpas

på denna situation.

(34)

Det finns för närvarande inget behov av att de europeiska

tillsynsmyndigheterna utarbetar förslag till tekniska stan­

darder när det gäller de nuvarande kraven på att personer

som leder verksamheten i värdepappersföretag, kreditinsti­

tut, fondföretag och deras förvaltningsbolag ska ha den

vandel och erfarenhet som krävs för att säkerställa en sund

och ansvarsfull ledning. Med tanke på hur viktiga dessa

krav är bör emellertid de europeiska tillsynsmyndigheterna

prioritera att fastställa bästa praxis i riktlinjer och se till att

tillsyns- och aktsamhetspraxis överensstämmer med denna

bästa praxis. Myndigheterna bör även fastställa bästa praxis

och se till att det råder överensstämmelse när det gäller akt­

samhetskraven för dessa organs huvudkontor.

(35)

Det enhetliga europeiska regelverk som ska tillämpas på

alla finansinstitut på den inre marknaden bör säkerställa

adekvat harmonisering av kriterier och metoder som ska

användas av de behöriga myndigheterna för att bedöma

risken för kreditinstituten. Syftet med att utarbeta förslag

till tekniska standarder när det gäller metoden för intern

riskklassificering, internmätningsmetoden och metoden

med interna modeller för marknadsrisk, i enlighet med

detta direktiv, bör vara att sörja för dessa metoders kvalitet

och stabilitet och se till att behöriga myndigheter fortlö­

pande ser över metoderna. Dessa tekniska standarder bör

göra det möjligt för behöriga myndigheter att tillåta finans­

institut att utforma olika metoder utifrån sin egen erfaren­

het och sina egna särdrag, i enlighet med kraven i direktiv

2006/48/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för vär­

depappersföretag och kreditinstitut

(2) EUT L 177, 30.6.2006, s. 201.

, och med förbehåll

för kraven i relevanta tekniska standarder.

(36)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förbättra

den inre marknadens funktion genom att säkerställa en

hög, effektiv och enhetlig nivå på reglering och tillsyn,

skydda insättare, investerare och förmånstagare och däri­

genom företag och konsumenter, skydda finansmarkna­

dernas integritet, effektivitet och korrekta funktion,

upprätthålla stabiliteten och hållbarheten i det finansiella

systemet, skydda realekonomin, säkra de offentliga finan­

serna och stärka den internationella samordningen av till­

synen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av

medlemsstaterna, och de därför på grund av deras räckvidd

bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgär­

der i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i för­

draget om Europeiska unionen. I enlighet med

proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direk­

tiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa

mål.

(37)

Kommissionen bör senast den 1 januari 2014 rapportera

till Europaparlamentet och rådet om de europeiska tillsyns­

myndigheternas överlämnande av förslag till tekniska stan­

darder i enlighet med detta direktiv och lägga fram lämpliga

förslag.

(38)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den

19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överfö­

ring av betalningar och värdepapper

(3) EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.

, Europaparlamen­

tets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december

2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföre­

tag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglome­

rat

(4) EUT L 35, 11.2.2003, s. 1.

, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG

av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig

marknadspåverkan (marknadsmissbruk)

(5) EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

, direktiv

2003/41/EG, direktiv 2003/71/EG, direktiv 2004/39/EG,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av

den 15 december 2004 om harmonisering av insynskra­

ven angående upplysningar om emittenter vars värdepap­

per är upptagna till handel på en reglerad marknad

(6) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av

den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det

finansiella systemet används för penningtvätt och finansie­

ring av terrorism

(7) EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

, direktiv 2006/48/EG, direktiv

2006/49/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar

och andra författningar som avser företag för kollektiva

investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

(8) EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

bör därför ändras i enlighet med detta.

(*)

(*)

(**)

(***)

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/125

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 98/26/EG

Direktiv 98/26/EG ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3.

Den medlemsstat som avses i punkt 2 ska omedelbart

underrätta Europeiska systemrisknämnden, övriga medlems­

stater och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan kallad

Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets för­

ordning (EU) nr 1095/2010 .

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84. ”

2. I artikel 10.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.

Medlemsstaterna ska ange vilka system, och vilka res­

pektive systemoperatörer, som kommer att omfattas av detta

direktivs tillämpningsområde och ska anmäla dem till Esma

samt underrätta den myndigheten om vilka myndigheter de

har utsett enligt artikel 6.2. Esma ska offentliggöra dessa upp­

gifter på sin webbplats.”

3. Följande artikel ska införas:

”Artikel 10a

1.

De behöriga myndigheterna ska samarbeta med Esma

vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med förordning

(EU) nr 1095/2010.

2.

De behöriga myndigheterna ska omgående förse Esma

med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksam­

hetsuppgifter, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

Artikel 2

Ändringar av direktiv 2002/87/EG

Direktiv 2002/87/EG ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Den samordnare som utsetts i enlighet med arti­

kel 10 ska informera det moderföretag som finns i top­

pen av en grupp eller, i avsaknad av moderföretag, den

reglerade enhet som har den största balansomslutningen

inom den största finansiella sektorn i en grupp, om att

gruppen har identifierats som ett finansiellt konglome­

rat och om utnämningen av samordnare.

Samordnaren ska också informera de behöriga myndig­

heter som har auktoriserat reglerade enheter i gruppen

och de behöriga myndigheterna i den medlemsstat i vil­

ken det blandade finansiella holdingföretaget har sitt

huvudkontor samt den gemensamma kommittén för de

europeiska tillsynsmyndigheterna, inrättad genom arti­

kel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande

av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bank­

myndigheten) , Europaparlamentets och rådets förord­

ning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om

inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europe­

iska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten)

respektive Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrät­

tande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten)

(nedan

kallad den gemensamma kommittén).

(*)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(**) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

(***) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84. ”

b) Följande punkt ska läggas till:

”3.

Den gemensamma kommittén ska på sin webb­

plats offentliggöra förteckningen över identifierade

finansiella konglomerat och fortlöpande uppdatera för­

teckningen. Dessa uppgifter ska vara tillgängliga via länk

på var och en av de europeiska tillsynsmyndigheternas

webbplatser.”

2. I artikel 9.2 ska följande led läggas till:

”d) Arrangemang som införts för att vid behov bidra till och

utveckla lämpliga arrangemang och planer för rekon­

struktion och avveckling. Sådana arrangemang ska upp­

dateras regelbundet.”

3. Rubriken på avsnitt 3 ska ersättas med följande:

”ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA EXTRA TILLSYN OCH DEN

GEMENSAMMA KOMMITTÉNS BEFOGENHETER”

4. Följande artikel ska införas i avsnitt 3:

”Artikel 9a

Den gemensamma kommitténs roll

Den gemensamma kommittén ska, i enlighet med artikel 56 i

förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU)

nr1094/2010 respektive i förordning (EU) nr1095/2010,

säkerställa samstämmig sektorsövergripande och gränsöver­

skridande

tillsyn

och

överensstämmelse

med

unionslagstiftningen.”

5. Artikel 10.1 ska ersättas med följande:

”1.

För att säkerställa tillfredsställande extra tillsyn över de

reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat ska en enda

samordnare med ansvar för samordning och utövande av

den extra tillsynen utses bland de berörda medlemsstaternas

behöriga myndigheter, inbegripet de som finns i den med­

lemsstat i vilken det blandade finansiella holdingföretaget har

sitt huvudkontor. Samordnarens identitet ska offentliggöras

på den gemensamma kommitténs webbplats.”

(*)

L 331/126

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

6. I artikel 11.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”För att den extra tillsynen ska kunna underlättas och få en

bred rättslig grund ska samordnaren, de andra relevanta

behöriga myndigheterna och vid behov de övriga berörda

behöriga myndigheterna införa samordningsarrangemang.

Genom dessa samordningsarrangemang kan samordnaren

anförtros ytterligare uppgifter och förfaranden specificeras

för de relevanta behöriga myndigheternas beslutsprocesser

enligt artiklarna 3, 4, 5.4, 6, 12.2, 16 och 18, samt för sam­

arbetet med andra behöriga myndigheter.

I enlighet med artikel 8 och det förfarande som fastställs i

artikel 56 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU)

nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010

ska de europeiska tillsynsmyndigheterna, genom den gemen­

samma kommittén, utveckla riktlinjer i syfte att uppnå enhet­

lighet i tillsynsrutinerna i fråga om samstämmigheten i

tillsynssamordningsarrangemangen i enlighet med arti­

kel 131a i direktiv 2006/48/EG och artikel 248.4 i direktiv

2009/138/EG.”

7. I artikel 12.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”När det är nödvändigt för utförandet av deras respektive

verksamhetsuppgifter, får de behöriga myndigheterna också

utbyta uppgifter om reglerade enheter i ett finansiellt kong­

lomerat med följande myndigheter i enlighet med bestäm­

melserna i särreglerna: centralbanker, Europeiska

centralbankssystemet, Europeiska centralbanken, Europeiska

systemrisknämnden i enlighet med artikel 15 i Europaparla­

mentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den

24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella syste­

met på EU-nivå och om inrättande av en europeisk

systemrisknämnd .

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 1. ”

8. Följande artikel ska införas:

”Artikel 12a

Samarbete och utbyte av uppgifter med den

gemensamma kommittén

1.

När det gäller tillämpningen av detta direktiv ska de

behöriga myndigheterna samarbeta med den gemensamma

kommittén i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010,

förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU)

nr 1095/2010.

2.

De behöriga myndigheterna ska omgående till den

gemensamma kommittén överlämna alla uppgifter som den

behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter, i enlighet

med artikel 35 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning

(EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

9. Artikel 14.1 ska ersättas med följande:

”1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det inte finns några

rättsliga hinder inom deras jurisdiktion för att de fysiska och

juridiska personer, vare sig dessa är reglerade enheter eller ej,

som omfattas av extra tillsyn inbördes utbyter uppgifter som

kan vara relevanta för den extra och europeiska tillsynen, och

utbyta uppgifter i enlighet med detta direktiv och med de

europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 35 i

förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU)

nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010,

vid behov genom den gemensamma kommittén.”

10. I artikel 16 ska andra stycket ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.2 får med­

lemsstaterna fastställa vilka åtgärder deras behöriga myndig­

heter får vidta när det gäller blandade finansiella

holdingföretag. I enlighet med artiklarna 16 och 56 i förord­

ning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010

respektive i förordning (EU) nr 1095/2010, får de europeiska

tillsynsmyndigheterna, genom den gemensamma kommit­

tén, utarbeta riktlinjer för åtgärder när det gäller blandade

finansiella holdingföretag.”

11. Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Utan att detta påverkar tillämpningen av särreg­

lerna ska de behöriga myndigheterna i de fall där arti­

kel 5.3 är tillämplig kontrollera huruvida reglerade

enheter, vilkas moderföretag har huvudkontor i tredje­

land, är föremål för sådan tillsyn som utövas av den

behöriga myndigheten i detta tredjeland som är likvär­

dig med den extra tillsyn som föreskrivs i detta direktiv

beträffande sådana reglerade enheter som avses i arti­

kel 5.2. Kontrollen ska utföras av den behöriga myndig­

het som skulle vara samordnare om kriterierna i

artikel 10.2 hade varit tillämpliga, på begäran av moder­

företaget eller av någon av de reglerade enheter som auk­

toriserats i unionen eller på egen begäran.

Den behöriga myndigheten ska samråda med de andra

relevanta behöriga myndigheterna och göra sitt yttersta

för att iaktta alla tillämpliga riktlinjer som den gemen­

samma kommittén har utarbetat enligt artiklarna 16

och 56 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning

(EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

b) Följande punkt ska införas:

”1a.

Om en behörig myndighet har invändningar

mot ett beslut som fattats av en annan relevant behörig

myndighet enligt punkt 1 ska artikel 19 i förordning

(EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010

respektive i förordning (EU) nr 1095/2010 vara

tillämplig.”

(*)

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/127

12. Artikel 19.2 ska ersättas med följande:

”2.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 218.1

och 218.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(EUF-fördraget) ska kommissionen med stöd av den gemen­

samma kommittén, Europeiska bankkommittén, Europeiska

försäkrings- och tjänstepensionskommittén och Kommittén

för finansiella konglomerat granska resultatet av de förhand­

lingar som avses i punkt 1 och den därigenom uppkomna

situationen.”

13. I artikel 20.1 ska följande stycke läggas till:

”Dessa åtgärder ska inte omfatta innehållet i de befogenheter

som delegerats till och tilldelats kommissionen i fråga om de

poster som anges i artikel 21a.”

14. Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

De europeiska tillsynsmyndigheterna, genom den

gemensamma kommittén, får ge allmänna riktlinjer om

huruvida det är sannolikt att de system för extra tillsyn

som tillämpas av behöriga myndigheter i tredjeländer

kommer att uppfylla det mål för den extra tillsynen som

ställs upp i detta direktiv, när det gäller reglerade enhe­

ter i ett finansiellt konglomerat vars ledande enhet har

sitt huvudkontor i tredje land. Den gemensamma kom­

mittén ska fortlöpande se över alla sådana riktlinjer och

beakta varje förändring i den extra tillsyn som utförs av

sådana behöriga myndigheter.”

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

Senast den 1 december 2011 ska kommissionen

se över artikel 20 och lägga fram eventuella lämpliga lag­

stiftningsförslag för att möjliggöra fullständig tillämp­

ning av delegerade akter i enlighet med artikel 290 i

EUF-fördraget och genomförandeakter i enlighet med

artikel 291 i EUF-fördraget med avseende på detta direk­

tiv. Utan att det påverkar tillämpningen av de genomför­

andeåtgärder som redan antagits, ska kommissionens

befogenheter enligt artikel 21 att anta genomförandeåt­

gärder som fortsätter att gälla efter Lissabonfördragets

ikraftträdande, upphöra att gälla den 1 december 2012.”

15. Följande artikel ska införas:

”Artikel 21a

Tekniska standarder

1.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

detta direktiv får de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlig­

het med artikel 56 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förord­

ning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU)

nr 1095/2010 utarbeta förslag till tekniska standarder för till­

syn med avseende på

a) artikel 2.11 i syfte att specificera tillämpningen av arti­

kel 17 i rådets direktiv 78/660/EEG inom ramen för

detta direktiv,

b) artikel 2.17 i syfte att fastställa förfaranden eller specifi­

cera kriterier för fastställande av ’relevanta behöriga

myndigheter’,

c) artikel 3.5 i syfte att specificera alternativa parametrar

för att identifiera ett finansiellt konglomerat,

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 respektive i

förordning (EU) nr 1095/2010.

2.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

detta direktiv får de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlig­

het med artikel 56 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förord­

ning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU)

nr 1095/2010 utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande med avseende på

a) artikel 6.2 i syfte att säkerställa enhetliga tillämpnings­

villkor för de beräkningsmetoder som anges i bilaga I del

II, men utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.4,

b) artikel 7.2 i syfte att säkerställa enhetliga tillämpnings­

villkor för förfarandena för när de poster som täcks av

definitionen av ’riskkoncentrationer’ ska ingå i den till­

syn som avses i artikel 7. 2 andra stycket,

c) artikel 8.2 i syfte att säkerställa enhetliga tillämpnings­

villkor för förfarandena för när de poster som täcks av

definitionen av ’transaktioner inom det finansiella kong­

lomeratet’ ska ingå i den tillsyn som avses i artikel 8.2

tredje stycket,

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning

(EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

Artikel 3

Ändringar av direktiv 2003/6/EG

Direktiv 2003/6/EG ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.5 ska följande stycken läggas till:

”Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers-

och marknadsmyndigheten) (nedan kallad Esma), inrättad

genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1095/2010 , får utarbeta förslag till tekniska standarder

för genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämp­

ningsvillkor för de akter som antas av kommissionen i enlig­

het med denna artikel, i fråga om godtagen marknadspraxis.

L 331/128

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i andra stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84. ”

2. I artikel 6 ska följande punkt läggas till:

”11.

Esma får utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpnings­

villkor för de akter som antas av kommissionen i enlighet

med punkt 10 första stycket sjätte strecksatsen.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

3. Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a) Den befintliga texten ska bli punkt 1.

b) Följande punkt ska läggas till:

”2.

Esma får utarbeta förslag till tekniska standarder

för genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämp­

ningsvillkor för akter som antas av kommissionen i

enlighet med punkt 1.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

4. I artikel 14 ska följande punkt läggas till:

”5.

Medlemsstaterna ska årligen ge Esma uppgifter i aggre­

gerad form om alla administrativa åtgärder och sanktioner

som beslutats i enlighet med punkterna 1 och 2.

Om den behöriga myndigheten har offentliggjort en admi­

nistrativ åtgärd eller sanktion ska den samtidigt informera

Esma om detta.

Om den offentliggjorda sanktionen gäller ett värdepappers­

företag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2004/39/EG

ska Esma lägga till en hänvisning till den offentliggjorda

sanktionen i det register över värdepappersföretag som upp­

rättats enligt artikel 5.3 i det direktivet.”

5. Följande artikel ska införas:

”Artikel 15a

1.

De behöriga myndigheterna ska samarbeta med Esma

vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med förordning

(EU) nr 1095/2010.

2.

De behöriga myndigheterna ska omgående förse Esma

med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksam­

hetsuppgifter, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

6. Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i för­

draget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget) får en behörig myndighet vars begäran om

uppgifter inte ger resultat inom rimlig tid eller avslås,

hänskjuta detta inom rimlig tid till Esma. Esma får i

sådana fall som avses i första meningen agera i enlighet

med artikel 19 i förordning (EU) nr1095/2010, utan att

det påverkar vare sig de möjligheter att vägra att tillmö­

tesgå en begäran om uppgifter som anges i andra stycket

i denna punkt eller Esmas möjligheter att handla i enlig­

het med artikel 17 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b) I punkt 4 ska femte stycket ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i

EUF-fördraget får en behörig myndighet, vars begäran

om att inleda en undersökning eller om tillstånd för de

egna tjänstemännen att följa med den utländska behö­

riga myndighetens tjänstemän inte ges något svar inom

rimlig tid eller avslås, hänskjuta detta inom rimlig tid till

Esma. Esma får i sådana fall som avses i första meningen

agera i enlighet med artikel 19 i förordning (EU)

nr 1095/2010, utan att det påverkar vare sig de möjlig­

heter att vägra att tillmötesgå en begäran om uppgifter

som anges i fjärde stycket i denna punkt eller Esmas

möjligheter att handla i enlighet med artikel 17 i förord­

ning (EU) nr 1095/2010.”

c) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

punkterna 2 och 4 får Esma utarbeta förslag till tekniska

standarder för genomförande för förfaranden och for­

mer för utbyte av uppgifter och för inspektioner över

nationsgränserna enligt denna artikel.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

7. Följande artikel ska införas:

”Artikel 17a

Senast den 1 december 2011 ska kommissionen se över

artiklarna 1, 6, 8, 14 och 16 och lägga fram eventuella lämp­

liga lagstiftningsförslag för att möjliggöra fullständig tillämp­

ning av delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget och genomförandeakter i enlighet med artikel 291

i EUF-fördraget med avseende på detta direktiv. Utan att det

påverkar tillämpningen av de genomförandeåtgärder som

redan antagits, ska kommissionens befogenheter enligt arti­

kel 17 att anta genomförandeåtgärder som fortsätter att gälla

efter Lissabonfördragets ikraftträdande upphöra att gälla den

1 december 2012.”

(*)

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/129

Artikel 4

Ändringar av direktiv 2003/41/EG

Direktiv 2003/41/EG ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 a ska ersättas med följande:

”a) institutet registreras i ett nationellt register av den

behöriga myndigheten eller är auktoriserat; vid

sådan verksamhet över gränserna som avses i arti­

kel 20 ska även de medlemsstater där institutet är

verksamt framgå av registret, och dessa uppgifter

ska meddelas Europeiska tillsynsmyndigheten

(Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyn­

digheten) (nedan kallad Eiopa), inrättad genom Euro­

paparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1094/2010 , som ska offentliggöra dem på sin

webbplats.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48. ”

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

När det gäller sådan verksamhet över gränserna

som avses i artikel 20 ska villkoren för att få bedriva

sådan verksamhet godkännas i förväg av de behöriga

myndigheterna i hemmedlemsstaten. När medlemssta­

terna ger ett sådant godkännande, ska de omedelbart

informera Eiopa.”

2. Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a) Den befintliga texten ska bli punkt 1.

b) Följande punkt ska läggas till:

”2.

Eiopa får utarbeta tekniska standarder för genom­

förande när det gäller formerna för och utformningen av

de dokument som förtecknas i punkt 1 c i-vi.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.”

3. I artikel 14.4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Varje beslut om att förbjuda ett institut att utöva sin verk­

samhet ska omfatta utförliga skäl och delges institutet. Detta

ska också anmälas till Eiopa.”

4. I artikel 15.6 ska första stycket ersättas med följande:

”6.

För att kunna åstadkomma den ytterligare harmonise­

ring av reglerna för beräkningen av tekniska avsättningar

som kan vara motiverad – i synnerhet vad gäller räntesat­

serna och andra antaganden som påverkar de tekniska avsätt­

ningarna – ska kommissionen, på grundval av Eiopas

utlåtande, vartannat år eller på begäran av en medlemsstat

lägga fram en rapport om situationen när det gäller utveck­

lingen av verksamhet över gränserna.”

5. I artikel 20 ska följande punkt läggas till:

”11.

Medlemsstaterna ska underrätta Eiopa om sina natio­

nella bestämmelser av tillsynskaraktär som är relevanta när

det gäller tjänstepensionsplaner och som inte omfattas av

hänvisningen till nationell social- och arbetsmarknadslagstift­

ning i punkt 1.

Medlemsstaterna ska regelbundet och minst vartannat år

uppdatera dessa uppgifter och Eiopa ska offentliggöra dem

på sin webbplats.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna

punkt ska Eiopa utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande för de förfaranden som ska följas och de for­

mat och mallar som de behöriga myndigheterna ska använda

när de överlämnar och uppdaterar relevanta uppgifter till

Eiopa. Eiopa ska överlämna sina förslag till tekniska standar­

der för genomförande till kommissionen senast den 1 januari

2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.”

6. Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a) Titeln ska ersättas med följande:

”Samarbete mellan medlemsstaterna, Eiopa och kom­

missionen”

b) Följande punkt ska införas:

”2a.

De behöriga myndigheterna ska samarbeta med

Eiopa vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med

förordning (EU) nr 1094/2010.

De behöriga myndigheterna ska omgående förse Eiopa

med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verk­

samhetsuppgifter enligt detta direktiv och enligt förord­

ning (EU) nr 1094/2010, i enlighet med artikel 35 i den

förordningen.”

c) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Varje medlemsstat ska informera kommissionen

och Eiopa om allvarligare problem som tillämpningen

av detta direktiv ger upphov till.

Kommissionen, Eiopa och berörda medlemsstaters

behöriga myndigheter ska undersöka sådana problem så

snart som möjligt för att finna en lämplig lösning.”

(*)

L 331/130

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

Artikel 5

Ändringar av direktiv 2003/71/EG

Direktiv 2003/71/EG ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

detta direktiv får Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan kallad

Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets för­

ordning (EU) nr 1095/2010 utarbeta förslag till tekniska

standarder för tillsyn i syfte att specificera undantagen i

punkt 1 a–e och punkt 2 a–h.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84. ”

2. I artikel 5.2 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta

direktiv och de delegerade akter som antas av kommissionen

i enlighet med punkt 5 ska Esma utarbeta förslag till tekniska

standarder för genomförande i syfte att säkerställa enhetliga

tillämpningsvillkor för de delegerade akter som antas av

kommissionen i enlighet med punkt 5 när det gäller en

enhetlig mall för sammanfattningens utformning och för att

göra det möjligt för investerare att jämföra det berörda vär­

depappret med andra relevanta produkter.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

3. I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

”4.

Esma får utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpnings­

villkor för de delegerade akter som antas av kommissionen i

enlighet med punkt 1.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

4. I artikel 8 ska följande punkt läggas till:

”5.

Esma får utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpnings­

villkor för de delegerade akter som antas av kommissionen i

enlighet med punkt 4.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

5. Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a) Följande stycke ska läggas till i punkt 2:

”Den behöriga myndigheten ska underrätta Esma om

godkännandet av och varje tillägg till prospektet samti­

digt som detta godkännande meddelas emittenten, erbju­

daren eller den person som ansöker om upptagande till

handel på en reglerad marknad, allt efter omständighe­

terna. De behöriga myndigheterna ska samtidigt ge Esma

en kopia av prospektet och eventuella tillägg till detta.”

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten

får besluta att godkännandet av prospektet ska överläm­

nas till den behöriga myndigheten i en annan medlems­

stat, förutsatt att förhandsanmälan görs till Esma och att

den behöriga myndigheten godkänner detta. Ett över­

lämnande ska meddelas emittenten, erbjudaren eller den

person som ansöker om upptagande till handel på en

reglerad marknad inom tre arbetsdagar från den dag då

den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten fattade

sitt beslut om överlämnande. Samma tidsfrist som i

punkt 2 ska löpa från och med den dagen. Artikel 28.4

i förordning (EU) nr 1095/2010 ska inte tillämpas på

överlämnande av godkännandet av prospektet enligt

denna punkt.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta

direktiv och underlätta kommunikationen mellan de

behöriga myndigheterna och mellan de behöriga myn­

digheterna och Esma, får Esma utarbeta förslag till tek­

niska standarder för genomförande i syfte att fastställa

standardformulär, mallar och förfaranden för meddelan­

den enligt denna punkt.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i andra stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

6. Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

När prospektet har godkänts ska det registreras av

den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och

göras tillgängligt för Esma av den behöriga myndighe­

ten samt göras tillgängligt för allmänheten av emitten­

ten, erbjudaren eller den person som ansöker om

upptagande till handel så snart det är praktiskt möjligt

och under alla omständigheter i skälig tid före och senast

vid den tidpunkt då erbjudandet till allmänheten börjar

gälla eller de berörda värdepappren tas upp till handel.

Dessutom ska prospektet, om det rör sig om det första

erbjudandet till allmänheten av en kategori av aktier som

ännu inte upptagits till handel på en reglerad marknad

och som ska tas upp till handel för första gången, vara

tillgängligt minst sex arbetsdagar innan erbjudandet

löper ut.”

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/131

b) Följande punkt ska införas:

”4a.

Esma ska på sin webbplats offentliggöra förteck­

ningen över prospekt som har godkänts enligt artikel 13,

i tillämpliga fall tillsammans med länkar till prospekt

som offentliggjorts på webbplatsen för den behöriga

myndigheten i hemmedlemsstaten, på emittentens

webbplats eller på webbplatsen för den reglerade mark­

naden. Den offentliggjorda förteckningen ska hållas

aktuell och alla poster ska ligga kvar på webbplatsen

under minst 12 månader.”

7. I artikel 16 ska följande punkt läggas till:

”3.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering, spe­

cificera de krav som fastställs i denna artikel och beakta den

tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Esma utar­

beta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att spe­

cificera situationer där en ny omständighet av betydelse eller

ett sakfel eller förbiseende i uppgifterna i prospektet kräver

att ett tillägg till prospektet offentliggörs. Esma ska över­

lämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till

kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

8. Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

När ett erbjudande till allmänheten eller ett upp­

tagande till handel på en reglerad marknad planeras i en

eller flera medlemsstater eller i en annan medlemsstat än

hemmedlemsstaten, ska det prospekt som godkänts i

hemmedlemsstaten, liksom eventuella tillägg till detta,

vara giltigt för erbjudanden till allmänheten eller uppta­

gande till handel i varje värdmedlemsstat, förutsatt att

anmälan görs till Esma och den behöriga myndigheten i

varje värdmedlemsstat i enlighet med artikel 18; detta

ska dock inte påverka tillämpningen av artikel 23. Värd­

medlemsstatens behöriga myndighet ska inte företa

något godkännande eller annat administrativt förfarande

i fråga om prospektet.”

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Om nya omständigheter, sakfel eller förbiseenden

av betydelse som avses i artikel 16 uppdagas efter god­

kännandet av prospektet, ska den behöriga myndighe­

ten i hemmedlemsstaten kräva att ett tillägg offentliggörs

och godkänns i enlighet med artikel 13.1. Esma och den

behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten får upplysa

den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om

behovet av nya uppgifter.”

9. I artikel 18 ska följande punkter läggas till:

”3.

Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska

underrätta Esma om intyget om godkännande av prospektet

samtidigt som den behöriga myndigheten i värdmedlemssta­

ten underrättas.

Esma och den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten

ska på sina webbplatser offentliggöra förteckningen över

intyg om godkännande av prospekt och eventuella tillägg till

dessa som har anmälts i enlighet med denna artikel, i tillämp­

liga fall tillsammans med länkar till de handlingar som offent­

liggjorts på webbplatsen för den behöriga myndigheten i

hemmedlemsstaten, på emittentens webbplats eller på webb­

platsen för den reglerade marknaden. Den offentliggjorda

förteckningen ska hållas aktuell och alla poster ska ligga kvar

på webbplatsen under minst 12 månader.

4.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

detta direktiv och beakta den tekniska utvecklingen på finans­

marknaderna får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för genomförande i syfte att fastställa standardformulär,

mallar och förfaranden för anmälan av intyget om godkän­

nande, kopian av prospektet, tillägget till prospektet och

översättningen av sammanfattningen.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

10. Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a) Följande punkter ska införas:

”1a.

De behöriga myndigheterna ska samarbeta med

Esma vid tillämpningen av detta direktiv, i enlighet med

förordning (EU) nr 1095/2010.

1b.

De behöriga myndigheterna ska omgående förse

Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina

verksamhetsuppgifter, i enlighet med artikel 35 i förord­

ning (EU) nr 1095/2010.”

b) I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska meddela kommissionen, Esma och

de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna

alla beslut som fattas i fråga om delegering av uppgifter,

inbegripet de exakta villkor som reglerar sådan

delegering.”

c) Följande stycke ska läggas till i punkt 4:

”I enlighet med artikel 21 i förordning (EU)

nr1095/2010, ska Esma ha rätt att delta i inspektioner

på plats enligt led d, om dessa utförs gemensamt av två

eller flera behöriga myndigheter.”

(*)

(*)

L 331/132

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

11. Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”De behöriga myndigheterna får till Esma hänskjuta

situationer där en begäran om samarbete, i synnerhet för

utbyte av upplysningar, har avslagits eller inte lett till

åtgärder inom rimlig tid. Utan att det påverkar tillämp­

ningen av artikel 258 i fördraget om Europeiska unio­

nens funktionssätt (EUF-fördraget) får Esma i de fall som

avses i första meningen agera i enlighet med de befogen­

heter som myndigheten tilldelats genom artikel 19 i för­

ordning (EU) nr 1095/2010.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Punkt 1 ska inte hindra de behöriga myndighe­

terna från att utbyta konfidentiella uppgifter eller från att

överlämna konfidentiella uppgifter till Esma eller Euro­

peiska systemrisknämnden (nedan kallad ESRB), med

förbehåll för begränsningar avseende företagsspecifika

uppgifter och effekter på tredjeländer som föreskrivs i

förordning (EU) nr 1095/2010 respektive Europaparla­

mentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av

den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finan­

siella systemet på EU-nivå och om inrättande av en euro­

peisk systemrisknämnd . Uppgifter som utväxlas

mellan behöriga myndigheter och Esma eller ESRB ska

omfattas av den sekretess som gäller för anställda och

tidigare anställda hos den behöriga myndighet som

erhåller uppgifterna.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 1. ”

c) Följande punkt ska läggas till:

”4.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering

av denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen på

finansmarknaderna, ska Esma utarbeta förslag till tek­

niska standarder för tillsyn i syfte att specificera de upp­

gifter som krävs enligt punkt 2.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tek­

niska standarder för tillsyn som avses i första stycket i

enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

punkt 2 och beakta den tekniska utvecklingen på finans­

marknaderna får Esma utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande i syfte att fastställa

standardformulär, mallar och förfaranden för samarbete

och utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i tredje stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

12. Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

Säkerhetsåtgärder

1.

I fall då värdmedlemsstatens behöriga myndighet kon­

staterar att emittenter eller finansinstitut med ansvar för för­

farandena i samband med erbjudanden till allmänheten

begått oegentligheter, eller att emittenten inte uppfyllt de

skyldigheter som följer av att ett värdepapper tas upp till han­

del på en reglerad marknad, ska den meddela dessa under­

sökningsresultat till den behöriga myndigheten i

hemmedlemsstaten och till Esma.

2.

Om emittenten eller det finansinstitut som ansvarar för

erbjudandet till allmänheten fortsätter att överträda gällande

lagar och andra författningar, trots de åtgärder som vidtagits

av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten eller där­

för att dessa visat sig otillräckliga, ska den behöriga myndig­

heten i värdmedlemsstaten, efter att ha informerat den

behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och Esma, vidta

alla lämpliga åtgärder för att skydda investerarna och så snart

som möjligt underrätta kommissionen och Esma om detta.”

Artikel 6

Ändringar av direktiv 2004/39/EG

Direktiv 2004/39/EG ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3.

Varje medlemsstat ska registrera samtliga värdepap­

persföretag. Detta register ska vara tillgängligt för allmänhe­

ten och innehålla uppgift om vilka tjänster eller verksamheter

värdepappersföretagen är auktoriserade för. Det ska uppda­

teras regelbundet. Varje auktorisation ska anmälas till Euro­

peiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers-

och marknadsmyndigheten) (nedan kallad Esma), inrättad

genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1095/2010 .

Esma ska upprätta en förteckning över samtliga värdepap­

persföretag i unionen. Denna förteckning ska innehålla

uppgift om vilka tjänster eller verksamheter värdepappersfö­

retagen är auktoriserade för och den ska uppdateras regel­

bundet. Esma ska offentliggöra denna förteckning på sin

webbplats och fortlöpande uppdatera den.

När en behörig myndighet har återkallat en auktorisation i

enlighet med artikel 8 b–d ska denna återkallelse synas i för­

teckningen i fem år.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84. ”

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/133

2. I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

”4.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel och artiklarna 9.2-9.4, 10.1 och 10.2 får Esma

utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att

fastställa

a) de uppgifter som ska lämnas till de behöriga myndighe­

terna enligt artikel 7.2, inbegripet en verksamhetsplan,

b) kraven i fråga om värdepappersföretags ledning enligt

artikel 9.4 samt de uppgifter som behövs för underrät­

telse enligt artikel 9.2,

c) kraven i fråga om aktieägare och delägare med kvalifice­

rade innehav, samt faktorer som kan hindra den behö­

riga myndigheten från att utöva sin tillsynsfunktion på

ett effektivt sätt, enligt artikel 10.1 och 10.2.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet

med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för artik­

larna 7.2 och 9.2 får Esma utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande i syfte att fastställa

standardformulär, mallar och förfaranden för lämnande och

tillhandahållande av de uppgifter som anges i de artiklarna.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

3. I artikel 8 ska följande stycke läggas till:

”Varje återkallad auktorisation ska anmälas till Esma.”

4. I artikel 10a ska följande punkt läggas till:

”8.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn för att upprätta en uttömmande förteckning

över uppgifter enligt punkt 4, som tilltänkta förvärvare ska

foga till sin underrättelse, utan att det påverkar tillämpningen

av punkt 2.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för

tillsyn till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för artik­

larna 10, 10a och 10b ska Esma utarbeta förslag till tekniska

standarder för genomförande i syfte att fastställa standardfor­

mulär, mallar och förfaranden för det samråd mellan de rele­

vanta behöriga myndigheterna som avses i artikel 10.4.

Esma ska överlämna sina förslag till tekniska standarder för

genomförande till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i fjärde stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

5. Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen

och Esma om alla svårigheter av allmän natur som deras

värdepappersföretag möter vid etablering eller tillhanda­

hållande av investeringstjänster eller utförande av inves­

teringsverksamhet i tredjeland.”

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

När det genom de rapporter som avses i punkt 1

kommer till kommissionens kännedom att ett tredjeland

inte erbjuder värdepappersföretag hemmahörande i

unionen effektivt marknadstillträde jämförbart med det

som unionen erbjuder värdepappersföretag från ifråga­

varande tredjeland, ska kommissionen med beaktande

av riktlinjerna från Esma lämna förslag till rådet om

lämpligt förhandlingsmandat i syfte att uppnå jämför­

bara konkurrensmöjligheter för värdepappersföretag

hemmahörande i unionen. Rådet ska besluta med kvali­

ficerad majoritet.

Europaparlamentet ska omedelbart och fullständigt

informeras i alla skeden av förfarandet i enlighet med

artikel 217 i fördraget om Europeiska unionens funk­

tionssätt (EUF-fördraget).

Esma ska bistå kommissionen vid tillämpningen av

denna artikel.”

6. I artikel 16.2 ska följande stycke läggas till:

”Esma får utarbeta riktlinjer för de metoder för övervakning

som avses i detta stycke.”

7. I artikel 19.6 ska första strecksatsen ersättas med följande:

”— De tjänster till vilka det hänvisas i ingressen avser aktier

som upptagits till handel på en reglerad marknad eller på

en likvärdig marknad i tredjeland, penningmarknadsin­

strument, obligationer eller andra former av skuldförbin­

delser (exklusive obligationer eller skuldförbindelser som

omfattar derivat), fondandelar och andra okomplicerade

finansiella instrument. En marknad i tredjeland ska anses

vara likvärdig med en reglerad marknad om den uppfyl­

ler krav som är likvärdiga med dem som fastställs i

avdelning III. Kommissionen och Esma ska på sina webb­

platser offentliggöra en förteckning över de marknader

som ska anses vara likvärdiga. Denna förteckning ska

regelbundet uppdateras. Esma ska bistå kommissionen i

bedömningen av marknader i tredjeland.”

(*)

L 331/134

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

8. I artikel 23.3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.

Medlemsstater som beslutar att tillåta att värdepap­

persföretag utser anknutna ombud ska upprätta ett offentligt

register. Anknutna ombud ska införas i det offentliga regist­

ret i den medlemsstat där de har sitt driftsställe. Esma ska på

sin webbplats offentliggöra hänvisningar eller länkar till de

offentliga register som upprättats enligt denna artikel av de

medlemsstater som beslutat att tillåta värdepappersföretag att

utse anknutna ombud.”

9. Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Utan att det påverkar ansvarsfördelningen för

genomförandet av bestämmelserna i Europaparlamen­

tets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari

2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåver­

kan (marknadsmissbruk) ska medlemsstaterna, under

Esmas samordning i enlighet med artikel 31 i förordning

(EU) nr 1095/2010, se till att det finns lämpliga åtgärder

så att den behöriga myndigheten har möjlighet att över­

vaka verksamheten i värdepappersföretagen för att se till

att dessa handlar hederligt, rättvist och professionellt

och på ett sätt som främjar marknadernas integritet.

(*) EUT L 96, 12.4.2003, s. 16. ”

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföre­

tagen under minst fem års tid håller relevanta uppgifter

om samtliga transaktioner med finansiella instrument

som de har utfört, såväl för egen räkning som för kunds

räkning, tillgängliga för den behöriga myndigheten. När

det gäller transaktioner för kunders räkning ska uppgif­

terna innefatta alla upplysningar och identitetsuppgifter

om kunden samt de uppgifter som krävs enligt direktiv

2005/60/EG.

Esma får begära tillgång till dessa uppgifter i enlighet

med det förfarande och på de villkor som anges i arti­

kel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

10. Artikel 27.2 ska ersättas med följande:

”2.

Den behöriga myndigheten för den likviditetsmässigt

mest relevanta marknaden, såsom den definieras i artikel 25,

för varje aktie ska avgöra minst en gång per år, på grundval

av det aritmetiska medelvärdet av de order som utförts på

marknaden för aktien i fråga, vilken kategori av aktier som

den tillhör. Dessa uppgifter ska offentliggöras för alla mark­

nadsdeltagare och vidarebefordras till Esma, som ska offent­

liggöra dem på sin hemsida.”

11. Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”I det fall ett värdepappersföretag avser att använda sig

av anknutna ombud, ska den behöriga myndigheten i

värdepappersföretagets hemmedlemsstat på begäran av

den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten och

inom rimlig tid meddela vilka anknutna ombud som

värdepappersföretaget har för avsikt att använda sig av i

den medlemsstaten. Värdmedlemsstaten får offentlig­

göra sådana uppgifter. Esma får begära tillgång till dessa

uppgifter i enlighet med det förfarande och på de villkor

som anges i artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b) Följande punkt ska läggas till:

”7.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering

av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska

standarder för tillsyn för att specificera vilka uppgifter

som ska anmälas i enlighet med punkterna 2, 4 och 6.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tek­

niska standarder för tillsyn som avses i första stycket i

enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning

(EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande i syfte att fastställa standard­

formulär, mallar och förfaranden för överlämnandet av

uppgifter i enlighet med punkterna 3, 4 och 6.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i tredje stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

12. I artikel 32 ska följande punkt läggas till:

”10.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska

anmälas i enlighet med punkterna 2, 4 och 9.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna

artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar

och förfaranden för överlämnandet av uppgifter i enlighet

med punkterna 3 och 9.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/135

13. I artikel 36 ska följande punkt läggas till:

”6.

Varje återkallad auktorisation ska anmälas till Esma.”

14. Artikel 41.2 ska ersättas med följande:

”2.

En behörig myndighet som begär att handeln med ett

instrument ska stoppas tillfälligt eller avföras från handel på

en eller flera reglerade marknader ska omedelbart offentlig­

göra sitt beslut och informera Esma och de behöriga myn­

digheterna i övriga medlemsstater. De behöriga

myndigheterna i de övriga medlemsstaterna ska begära att

handeln med detta finansiella instrument tillfälligt stoppas

eller att instrumentet avförs från handel på de reglerade

marknader och MTF-plattformar som står under deras tillsyn,

såvida inte en sådan åtgärd allvarligt skulle skada investerar­

nas intressen eller hindra den inre marknaden från att fung­

era korrekt.”

15. I artikel 42.6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den reglerade marknaden ska delge den behöriga myndig­

heten i sin hemmedlemsstat i vilken medlemsstat den avser

att vidta sådana åtgärder. Den behöriga myndigheten i hem­

medlemsstaten ska inom en månad vidarebefordra dessa

upplysningar till den medlemsstat där den reglerade markna­

den avser att vidta sådana åtgärder. Esma får begära tillgång

till dessa uppgifter i enlighet med det förfarande och på de

villkor som anges i artikel 35 i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

16. Artikel 47 ska ersättas med följande:

”Artikel 47

Förteckning över reglerade marknader

Varje medlemsstat ska upprätta en förteckning över de reg­

lerade marknader för vilka den är hemmedlemsstat och över­

sända denna till övriga medlemsstater och till Esma. Varje

ändring av denna förteckning ska översändas på motsva­

rande sätt. Esma ska offentliggöra och uppdatera denna för­

teckning på sin webbplats.”

17. Artikel 48 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Varje medlemsstat ska utse de behöriga myndig­

heter som ska fullgöra var och en av de uppgifter som

föreskrivs i detta direktiv. Medlemsstaterna ska under­

rätta kommissionen, Esma och övriga medlemsstaters

behöriga myndigheter om vilka behöriga myndigheter

som är ansvariga för att utföra varje enskild uppgift och

om eventuell uppdelning av ansvaret.”

b) I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska meddela kommissionen, Esma och

de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna

alla beslut som fattas i fråga om delegering av uppgifter,

inbegripet de exakta villkor som reglerar sådan

delegering.”

c) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Esma ska offentliggöra och uppdatera en förteck­

ning över de behöriga myndigheter som avses i punk­

terna 1 och 2 på sin webbplats.”

18. I artikel 51 ska följande punkter läggas till:

”4.

Medlemsstaterna ska årligen ge Esma uppgifter i aggre­

gerad form om alla administrativa åtgärder och sanktioner

som beslutats i enlighet med punkterna 1 och 2.

5.

Om den behöriga myndigheten har offentliggjort en

administrativ åtgärd eller sanktion ska den samtidigt infor­

mera Esma om detta.

6.

Om den offentliggjorda sanktionen gäller ett värdepap­

persföretag som auktoriserats i enlighet med detta direktiv

ska Esma lägga till en hänvisning till den offentliggjorda

sanktionen i det register över värdepappersföretag som upp­

rättats enligt artikel 5.3.”

19. I artikel 53 ska följande punkt läggas till:

”3.

De behöriga myndigheterna ska underrätta Esma om

de klagomåls- och överprövningsförfaranden enligt punkt 1

som finns tillgängliga inom deras jurisdiktion.

Esma ska offentliggöra och uppdatera en förteckning över

samtliga system utanför domstol på sin webbplats.”

20. Rubriken på kapitel II ska ersättas med följande:

”Samarbete mellan de behöriga myndigheterna i medlemssta­

terna och med Esma”

21. Artikel 56 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”För att underlätta och påskynda samarbetet, särskilt

utbytet av uppgifter, ska medlemsstaterna utse en enda

behörig myndighet som kontaktpunkt vad gäller detta

direktiv. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen,

Esma och de andra medlemsstaterna namnen på de myn­

digheter som har utsetts att motta förfrågningar om

utbyte av uppgifter eller samarbete enligt denna punkt.

Esma ska offentliggöra en förteckning över dessa myn­

digheter på sin webbplats och fortlöpande uppdatera

den.”

L 331/136

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Om en behörig myndighet har goda skäl att mis­

stänka att enheter som inte står under dess överinseende

har utfört handlingar i en annan medlemsstat som stri­

der mot detta direktiv ska den anmäla detta på ett så tyd­

ligt sätt som möjligt till den behöriga myndigheten i den

andra medlemsstaten och till Esma. Den underrättade

behöriga myndigheten ska vidta lämpliga åtgärder. Den

ska underrätta den behöriga myndighet som lämnat

anmälan och Esma om resultatet av åtgärden och, i den

mån det är möjligt, om hur ärendet utvecklas i stort.

Denna punkt ska inte påverka befogenheterna för den

behöriga myndighet som har lämnat underrättelsen.”

c) Följande punkt ska läggas till:

”6.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska

standarder för genomförande i syfte att fastställa stan­

dardformulär, mallar och förfaranden för de samarbets­

former som avses i punkt 2.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

22. Artikel 57 ska ändras på följande sätt:

a) Den befintliga texten ska bli punkt 1.

b) Följande punkter ska läggas till:

”2.

I syfte att uppnå samstämmighet i tillsynspraxis

ska Esma kunna delta i tillsynskollegiernas verksamhet,

inbegripet kontroller eller utredningar på plats som

genomförs gemensamt av två eller fler behöriga myndig­

heter i enlighet med artikel 21 i förordning (EU)

nr 1095/2010.

3.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

punkt 1 får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn i syfte att specificera de uppgifter som ska

utbytas mellan behöriga myndigheter när de deltar i

samarbete avseende tillsynsverksamhet, kontroller på

plats och vid utredningar.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tek­

niska standarder för tillsyn som avses i första stycket i

enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

punkt 1 får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för genomförande i syfte att fastställa standardfor­

mulär, mallar och förfaranden för behöriga myndigheter

när de ska samarbeta avseende tillsynsverksamhet, kon­

troller på plats och vid utredningar.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i tredje stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

23. Artikel 58 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

punkterna 1 och 2 får Esma utarbeta förslag till tekniska

standarder för genomförande i syfte att fastställa stan­

dardformulär, mallar och förfaranden för utbyte av

uppgifter.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

Varken denna artikel, artikel 54 eller artikel 63

ska hindra en behörig myndighet från att till Esma, Euro­

peiska systemrisknämnden (nedan kallad ESRB), central­

bankerna, Europeiska centralbankssystemet och

Europeiska centralbanken i deras egenskap av monetära

myndigheter och, där så är lämpligt, till andra offentliga

myndigheter med ansvar för att övervaka betalnings-

och avvecklingssystem överlämna konfidentiella uppgif­

ter som ska användas för att de ska kunna fullgöra sina

verksamhetsuppgifter. Dessa myndigheter eller organ

ska inte heller hindras från att meddela de behöriga

myndigheterna de uppgifter dessa eventuellt behöver för

att utföra sina verksamhetsuppgifter enligt detta

direktiv.”

24. Följande artikel ska införas:

”Artikel 58a

Bindande medling

De behöriga myndigheterna får till Esma hänskjuta situatio­

ner där en begäran enligt ett av följande led har avslagits eller

inte lett till åtgärder inom rimlig tid, nämligen

a) en begäran om att utföra tillsynsverksamhet, en kontroll

på plats eller en utredning enligt artikel 57, eller

b) en begäran om att utbyta uppgifter enligt artikel 58,

I de situationer som avses i första stycket får Esma agera

i enlighet med artikel 19 i förordning (EU)

nr 1095/2010, utan att det påverkar vare sig de möjlig­

heter att vägra att tillmötesgå en begäran om uppgifter

som anges i artikel 59a eller Esmas möjligheter att

handla i enlighet med artikel 17 i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

25. I artikel 59 ska andra stycket ersättas med följande:

”När den behöriga myndigheten har för avsikt att inte tillmö­

tesgå en sådan begäran ska denna underrätta den behöriga

myndighet som lämnat begäran och Esma om detta och

lämna så fullständiga uppgifter som möjligt.”

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/137

26. I artikel 60 ska följande punkt läggas till:

”4.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

punkterna 1 och 2 får Esma utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande i syfte att fastställa standardformu­

lär, mallar och förfaranden för samråd med andra behöriga

myndigheter före beviljande av auktorisation.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

27. Artikel 62 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Om ett värdepappersföretag fortsätter att handla på ett

sätt som tydligt skadar värdmedlemsstatens investerares

intressen eller leder till att marknaderna inte fungerar

korrekt, trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga

myndigheten i hemmedlemsstaten, eller om sådana

åtgärder visar sig vara otillräckliga, ska följande gälla:

a) Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten

ska efter att ha underrättat den behöriga myndighe­

ten i hemmedlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för

att skydda investerarna och se till att marknaderna

fungerar väl; detta ska inbegripa möjligheten att

hindra värdepappersföretag som bryter mot

bestämmelserna från att inleda fler transaktioner

inom deras territorium. Kommissionen och Esma

ska omgående informeras om sådana åtgärder.

b) Dessutom får den behöriga myndigheten i värdmed­

lemsstaten hänskjuta ärendet till Esma, som får

agera i enlighet med de befogenheter som den till­

delats genom artikel 19 i förordning

nr 1095/2010.”

b) I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om värdepappersföretaget trots att värdmedlemsstaten

vidtagit åtgärder fortsätter att bryta mot de bestämmel­

ser i lagar och andra författningar som avses i första

stycket och som gäller i värdmedlemsstaten, ska följande

gälla:

a) Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten

ska efter att ha underrättat den behöriga myndighe­

ten i hemmedlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för

att skydda investerarna och se till att marknaderna

fungerar väl. Kommissionen och Esma ska omgå­

ende informeras om sådana åtgärder.

b) Dessutom får den behöriga myndigheten i värdmed­

lemsstaten hänskjuta ärendet till Esma, som får

agera i enlighet med de befogenheter som den till­

delats genom artikel 19 i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

c) I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Om den reglerade marknaden eller MTF-plattformen

fortsätter att handla på ett sätt som tydligt skadar värd­

medlemsstatens investerares intressen eller leder till att

marknaderna inte fungerar korrekt, trots de åtgärder

som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemmed­

lemsstaten, eller om sådana åtgärder visar sig vara otill­

räckliga, ska följande gälla:

a) Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten

ska efter att ha underättat den behöriga myndighe­

ten i hemmedlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för

att skydda investerarna och se till att marknaderna

fungerar väl; detta ska inbegripa möjligheten att

hindra den reglerade marknaden eller MTF-

plattformen från att ge i värdmedlemsstaten etable­

rade medlemmar på distans eller aktörer på distans

tillgång till dess funktioner. Kommissionen och

Esma ska omgående informeras om sådana åtgärder.

b) Dessutom får den behöriga myndigheten i värdmed­

lemsstaten hänskjuta ärendet till Esma, som får

agera i enlighet med de befogenheter som den till­

delats genom artikel 19 i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

28. Följande artikel ska införas:

”Artikel 62a

Samarbete och utbyte av uppgifter med Esma

1.

De behöriga myndigheterna ska samarbeta med Esma

vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med förordning

(EU) nr 1095/2010.

2.

De behöriga myndigheterna ska omgående förse Esma

med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksam­

hetsuppgifter enligt detta direktiv, i enlighet med artikel 35 i

förordning (EU) nr 1095/2010.”

29. Artikel 63.1 ska ersättas med följande:

”1.

Medlemsstaterna och, i enlighet med artikel 33 i för­

ordning (EU) nr 1095/2010, Esma får ingå samarbetsavtal

om utbyte av uppgifter med de behöriga myndigheterna i

tredjeländer endast om de utlämnade uppgifterna omfattas av

garantier om tystnadsplikt som minst motsvarar dem som

krävs enligt artikel 54. Detta utbyte av uppgifter måste vara

avsett för fullgörande av dessa behöriga myndigheters

verksamhetsuppgifter.

Medlemsstaterna och Esma får överföra personuppgifter till

tredjeland i enlighet med kapitel IV i direktiv 95/46/EG.

L 331/138

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

Medlemsstaterna och Esma får också ingå samarbetsavtal om

utbyte av uppgifter med tredjeländers behöriga myndigheter,

organ och fysiska eller juridiska personer som ansvarar för en

eller flera av följande verksamheter:

a) Tillsynen över kreditinstitut, andra finansinstitut, försäk­

ringsföretag och finansmarknader.

b) Värdepappersföretags likvidation och konkurs eller lik­

nande förfaranden.

c) Lagstadgad revision av värdepappersföretags och andra

finansinstituts, kreditinstituts och försäkringsföretags

räkenskaper vid fullgörandet av sina tillsynsuppgifter,

eller som förvaltar ersättningssystem vid fullgörandet av

sina verksamhetsuppgifter.

d) Tillsyn över organ som är inblandade i värdepappersfö­

retags likvidation och konkurs eller liknande

förfaranden.

e) Tillsyn över personer med uppdrag att utföra lagstadgad

revision av räkenskaperna hos försäkringsföretag, kredit­

institut, värdepappersföretag och andra finansinstitut.

De samarbetsavtal som avses i tredje stycket får endast ingås

om de utlämnade uppgifterna omfattas av garantier om tyst­

nadsplikt som minst motsvarar dem som krävs i artikel 54.

Detta utbyte av uppgifter ska vara avsett för fullgörande av

dessa myndigheters och organs eller fysiska eller juridiska

personers verksamhetsuppgifter.”

30. Följande artikel ska införas:

”Artikel 64a

Tidsfristklausul

Senast den 1 december 2011 ska kommissionen se över

artiklarna 2, 4, 10b, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27-30,

40, 44, 45, 56 och 58 och lägga fram eventuella lämpliga

lagstiftningsförslag för att möjliggöra fullständig tillämpning

av delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget

och genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i EUF-

fördraget när det gäller detta direktiv. Utan att det påverkar

tillämpningen av de genomförandeåtgärder som redan anta­

gits, ska kommissionens befogenheter enligt artikel 64 att

anta genomförandeåtgärder som fortsätter att gälla efter Lis­

sabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 upp­

höra att gälla den 1 december 2012.”

Artikel 7

Ändringar av direktiv 2004/109/EG

Direktiv 2004/109/EG ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.3 ska ändras på följande sätt:

a) Första stycket ska ersättas med följande:

”3.

I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utveck­

lingen på finansmarknaderna, specificera kraven och

säkerställa en konsekvent tillämpning av punkt 1 ska

kommissionen, i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b

och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i

artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder avseende defini­

tionerna i punkt 1.”

b) Tredje stycket ska ersättas med följande:

”De åtgärder som avses i leden a och b i andra stycket

ska fastställas genom delegerade akter i enlighet med

artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de

villkor som anges i artiklarna 27a och 27b.”

2. Artikel 5.6 ska ändras på följande sätt:

a) Första stycket ska ersättas med följande:

”6.

Kommissionen ska i syfte att beakta den tekniska

utvecklingen på finansmarknaderna anta åtgärder, i

enlighet med artikel 27.2 eller artikel 27.2a, 27.2b

och 27.2c, för att specificera kraven och säkerställa en

enhetlig tillämpning av punkterna 1–5 i den här

artikeln.”

b) Tredje stycket ska ersättas med följande:

”De åtgärder som avses i led a ska antas i enlighet med

förfarandet i artikel 27.2. De åtgärder som avses i leden

b och c ska fastställas genom delegerade akter i enlighet

med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll

för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b.”

c) Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Där så är lämpligt får kommissionen också anpassa den

femårsperiod som avses i punkt 1 genom en delegerad

akt i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och

med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a

och 27b.”

3. Artikel 9.7 ska ändras på följande sätt:

a) Första stycket ska ersättas med följande:

”7.

Kommissionen ska genom delegerade akter i

enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med

förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a

och 27b, anta åtgärder i syfte att beakta den tekniska

utvecklingen på finansmarknaderna och för att specifi­

cera de krav som föreskrivs i punkterna 2, 4 och 5.”

b) Andra stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet

med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll

för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, spe­

cificera den maximala längden på den ’korta avvecklings­

tid’ som avses i punkt 4 i denna artikel samt lämpliga

kontrollmekanismer för den behöriga myndigheten i

hemmedlemsstaten.”

(*)

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/139

4. Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 8 ska ändras på följande sätt:

i) I första stycket ska inledningen ersättas med

följande:

”8.

I syfte att beakta den tekniska utvecklingen

på finansmarknaderna och för att specificera de

krav som föreskrivs i punkterna 1, 2, 4, 5 och 6 i

denna artikel, ska kommissionen genom delegerade

akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c,

och med förbehåll för de villkor som anges i artik­

larna 27a och 27b, anta följande åtgärder:”

ii) Led a ska utgå.

iii) Andra stycket ska utgå.

b) Följande punkt ska läggas till:

”9.

För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpning

av denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen på

finansmarknaderna får Europeiska tillsynsmyndigheten

(Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)

(nedan kallad Esma), inrättad genom Europaparlamen­

tets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 utar­

beta förslag till tekniska standarder för genomförande i

syfte att ta fram standardformulär, mallar och förfaran­

den som ska användas när emittenten underrättas enligt

punkt 1 i denna artikel eller när uppgifter enligt arti­

kel 19.3 registreras.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84. ”

5. Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i) Första stycket ska ersättas med följande:

”2.

Kommissionen ska genom delegerade akter i

enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och

med förbehåll för de villkor som anges i artik­

larna 27a och 27b, anta åtgärder i syfte att beakta

den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna

och för att specificera de krav som föreskrivs i

punkt 1. Den ska i synnerhet fastställa”

ii) Led c ska ersättas med följande:

”c) innehållet i underrättelsen,”

iii) Andra stycket ska utgå.

b) Följande punkt ska läggas till:

”3.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

punkt 1 i denna artikel och beakta den tekniska utveck­

lingen på finansmarknaderna får Esma utarbeta förslag

till tekniska standarder för genomförande i syfte att ta

fram standardformulär, mallar och förfaranden som ska

användas när emittenten underrättas enligt punkt 1 i

denna artikel eller när uppgifter enligt artikel 19.3

registreras.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

6. Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

”2.

Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet

med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de

villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i

syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarkna­

derna och för att specificera de krav som föreskrivs i punkt 1.”

7. Artikel 17.4 ska ersättas med följande:

”4.

Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet

med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de

villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i

syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarkna­

derna och utvecklingen av informations- och kommunika­

tionstekniken samt för att specificera de krav som föreskrivs

i punkterna 1, 2 och 3. Kommissionen ska särskilt specificera

genom vilka kategorier av finansinstitut en aktieägare får

utöva sina finansiella rättigheter enligt punkt 2 c.”

8. Artikel 18.5 ska ersättas med följande:

”5.

Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet

med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de

villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i

syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarkna­

derna och utvecklingen av informations- och kommunika­

tionstekniken samt för att specificera de krav som föreskrivs

i punkterna 1–4. Kommissionen ska särskilt specificera

genom vilka kategorier av finansinstitut en skuldebrevsinne­

havare får utöva sina finansiella rättigheter enligt punkt 2 c.”

9. Artikel 19.4 ska ersättas med följande:

”4.

Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet

med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de

villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder för

att specificera de krav som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3.

Kommissionen ska i synnerhet fastställa enligt vilket förfa­

rande emittenten, en aktieägare, en innehavare av andra

finansiella instrument eller en person eller enhet som avses i

artikel 10, ska ge in uppgifter till den behöriga myndigheten

i hemmedlemsstaten enligt punkt 1 respektive 3, i syfte att

göra det möjligt att utföra registreringen med elektroniska

hjälpmedel i hemmedlemsstaten.”

L 331/140

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

10. Artikel 21.4 ska ersättas med följande:

”4.

Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet

med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de

villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i

syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarkna­

derna och utvecklingen av informations- och kommunika­

tionstekniken samt för att specificera de krav som föreskrivs

i punkterna 1, 2 och 3.

Kommissionen ska i synnerhet fastställa

a) miniminormer för spridning av obligatoriska uppgifter

enligt punkt 1,

b) miniminormer för den mekanism för centrallagring som

avses i punkt 2.

Kommissionen får också upprätta och uppdatera en förteck­

ning över medier som kan användas för att sprida uppgif­

terna till allmänheten.”

11. I artikel 22.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.

Esma ska utarbeta riktlinjer, i enlighet med artikel 16 i

förordning (EU) nr 1095/2010, för att ytterligare förbättra

tillgången för allmänheten till de uppgifter som ska offent­

liggöras enligt direktiv 2003/6/EG, direktiv 2003/71/EG och

det här direktivet.”

12. Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Om en emittent har sitt säte i ett tredjeland får

den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten

undanta emittenten från kraven i artiklarna 4–7, 12.6

och 14-18, förutsatt att det berörda tredjelandets lagstift­

ning innehåller motsvarande krav eller att emittenten

uppfyller de krav som fastställs i det tredjelandets lag­

stiftning och som den behöriga myndigheten i hemmed­

lemsstaten anser vara likvärdiga.

Den behöriga myndigheten ska därefter informera Esma

om det undantag som beviljats.”

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

punkt 1 ska kommissionen i enlighet med förfarandet i

artikel 27.2 anta genomförandeåtgärder

i) genom vilka en mekanism införs som garanterar

likvärdigheten mellan de krav på uppgifter som fast­

ställs i detta direktiv inbegripet finansiell redovis­

ning och finansiella uppgifter, som krävs enligt lag

eller administrativa bestämmelser i ett tredjeland,

ii) där det anges att det tredjeland där emittenten är

registrerad garanterar att informationskrav likvär­

diga dem som fastställs i detta direktiv ska tillämpas

enligt dess lagar och andra författningar eller enligt

praxis och rutiner som är grundade på de interna­

tionella standarder som fastställts av internationella

organisationer.

I samband med led ii i första stycket ska kommissionen

med hjälp av delegerade akter i enlighet med arti­

kel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de

villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, även anta

åtgärder för bedömningen av normer som är relevanta

för emittenterna i mer än ett land.

Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i arti­

kel 27.2 fatta de beslut som krävs, enligt de villkor som

fastställs i artikel 30.3, om huruvida de redovisnings­

standarder som används av emittenter i tredjeland

motsvarar gemenskapsbestämmelserna. Om kommissio­

nen beslutar att redovisningsstandarderna i ett tredjeland

inte motsvarar gemenskapsbestämmelserna kan den til­

låta att de berörda emittenterna fortsätter att använda

sådana redovisningsstandarder under en lämplig

övergångsperiod.

I samband med tredje stycket ska kommissionen genom

delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b

och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i

artiklarna 27a och 27b, även anta åtgärder som syftar till

att upprätta allmänna likvärdighetskriterier avseende

redovisningsstandarder som är relevanta för emittenter i

mer än ett land.”

c) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

För att specificera de krav som föreskrivs i punkt 2

får kommissionen genom delegerade akter i enlighet

med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll

för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta

åtgärder i vilka det fastställs vilken typ av uppgifter som

offentliggjorts i ett tredjeland och som är viktig för all­

mänheten i unionen.”

d) I punkt 7 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska också genom delegerade akter i

enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med

förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a

och 27b, anta åtgärder som syftar till att upprätta all­

männa likvärdighetskriterier med avseende på första

stycket.”

e) Följande punkt ska läggas till:

”8.

Esma ska bistå kommissionen att fullgöra sina

uppgifter enligt denna artikel, i enlighet med artikel 33 i

förordning (EU) nr 1095/2010.”

13. Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.

Varje medlemsstat ska utse den centrala myndig­

het som avses i artikel 21.1 i direktiv 2003/71/EG till

central behörig myndighet med ansvar för att uppfylla

skyldigheterna i det här direktivet och att säkerställa att

de bestämmelser som antas till följd av det här direktivet

tillämpas. Medlemsstaterna ska underrätta kommissio­

nen och Esma om detta.”

(*)

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/141

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen,

Esma, i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EU)

nr 1095/2010, och de behöriga myndigheterna i övriga

medlemsstater om alla eventuella överenskommelser om

delegering av uppgifter, inklusive de exakta villkoren för

delegeringen.”

14. Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a) Följande punkter ska införas:

”2a.

De behöriga myndigheterna får till Esma hän­

skjuta situationer där en begäran om samarbete har

avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Utan

att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i fördraget

om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)

får Esma, i de situationer som avses i första meningen,

agera i enlighet med de befogenheter som myndigheten

tilldelats genom artikel 19 i förordning (EU)

nr 1095/2010.

2b.

De behöriga myndigheterna ska samarbeta med

Esma vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med

förordning (EU) nr 1095/2010.

2c.

De behöriga myndigheterna ska omgående förse

Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina

verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv och enligt för­

ordning (EU) nr 1095/2010 i enlighet med artikel 35 i

den förordningen.”

b) I punkt 3 ska den första meningen ersättas med följande:

”3.

Punkt 1 ska inte hindra de behöriga myndighe­

terna från att utbyta konfidentiella uppgifter med eller

förmedla uppgifter till Esma och Europeiska systemrisk­

nämnden (ESRB), inrättad genom Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den

24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella

systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk

systemrisknämnd .

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 1. ”

c) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Medlemsstaterna och Esma får i enlighet med arti­

kel 33 i förordning (EU) nr 1095/2010 ingå samarbets­

avtal som föreskriver utbyte av uppgifter med behöriga

myndigheter eller organ i tredjeland som enligt sin res­

pektive lagstiftning får utföra någon av de verksamhets­

uppgifter som de tilldelas genom detta direktiv i enlighet

med artikel 24. Medlemsstaterna ska informera Esma när

de ingår samarbetsavtal. Detta utbyte av uppgifter ska

omfattas av garantier om sekretess som minst motsva­

rar dem som krävs i den här artikeln. Detta utbyte av

uppgifter ska vara avsett för fullgörande av de behöriga

myndigheternas eller organens tillsynsuppgifter. Om

uppgifterna ursprungligen kommer från en annan med­

lemsstat får de endast lämnas vidare om uttryckligt med­

givande ges från de behöriga myndigheter som har

lämnat dem, och i så fall endast i det syfte som avsågs

när dessa myndigheter gav sitt medgivande.”

15. Artikel 26 ska ersättas med följande:

”Artikel 26

Säkerhetsåtgärder

1.

Om den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat

konstaterar att emittenten, aktieägaren, innehavaren av andra

finansiella instrument eller den person som avses i artikel 10

gjort sig skyldig till oegentligheter eller inte uppfyllt sina skyl­

digheter, ska den vidarebefordra uppgifterna om detta till den

behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och till Esma.

2.

Om emittenten eller värdepappersinnehavaren fortsät­

ter att överträda gällande lag eller andra bestämmelser trots

de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i

hemmedlemsstaten eller därför att dessa åtgärder varit otill­

räckliga ska den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten,

efter att ha underrättat den behöriga myndigheten i hemmed­

lemsstaten, vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med arti­

kel 3.2 för att skydda investerarna genom att snarast möjligt

meddela detta till kommissionen och Esma.”

16. Rubriken på kapitel VI ska ersättas med följande:

”DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER”

17. Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2a ska ersättas med följande:

”2a.

Befogenheten att anta de delegerade akter som

avses i artiklarna 2.3, 5.6, 9.7, 12.8, 13.2, 14.2, 17.4,

18.5, 19.4, 21.4, 23.4, 23.5 och 23.7 ska ges till kom­

missionen för en period på fyra år från och med den

4 januari 2011. Kommissionen ska utarbeta en rapport

om de delegerade befogenheterna senast sex månader

innan perioden på fyra år löpt ut. Delegeringen av befo­

genhet ska automatiskt förlängas med perioder av

samma längd, om den inte återkallas av Europaparla­

mentet eller rådet i enlighet med artikel 27a.”

b) Följande punkter ska införas:

”2b.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt

ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet

och rådet denna.

2c.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till

kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i

artiklarna 27a och 27b.”

(*)

(**)

(***)

L 331/142

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

18. Följande artiklar ska införas:

”Artikel 27a

Återkallande av delegering

1.

Den delegering av befogenhet som avses i artik­

larna 2.3, 5.6, 9.7, 12.8, 13.2, 14.2, 17.4, 18.5, 19.4, 21.4,

23.4, 23.5 och 23.7 får när som helst återkallas av Europa­

parlamentet eller rådet.

2.

Den institution som inlett ett internt förfarande för att

besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas

ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och

kommissionen inom en rimlig tid innan det slutliga beslutet

fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan

komma att återkallas.

3.

Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de

befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får

verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet

datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som

redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens

officiella tidning.

Artikel 27b

Invändningar mot delegerade akter

1.

Europaparlamentet eller rådet får invända mot en dele­

gerad akt inom en period om tre månader från delgivnings­

dagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna

period förlängas med tre månader.

2.

Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången

av den tidsperiod som avses i punkt 1 har invänt mot den

delegerade akten, ska den offentliggöras i Europeiska unionens

officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens

officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut,

förutsatt att både Europaparlamentet och rådet underrättat

kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några

invändningar.

3.

Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en

delegerad akt inom den tidsperiod som avses i punkt 1 ska

akten inte träda i kraft. I enlighet med artikel 296 i EUF-

fördraget ska den institution som invänder mot den delege­

rade akten ange skälen för detta.”

Artikel 8

Ändringar av direktiv 2005/60/EG

Direktiv 2005/60/EG ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 11.4 ska ersättas med följande:

”4.

Medlemsstaterna ska underrätta varandra, Europeiska

tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) (nedan

kallad EBA), inrättad genom Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1093/2010 , Europeiska

tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepen­

sionsmyndigheten) (nedan kallad Eiopa), inrättad genom

Europaparlamentets

och

rådets

förordning

(EU)

nr 1094/2010

och Europeiska tillsynsmyndigheten (Euro­

peiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan

kallad Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1095/2010

(nedan tillsammans kal­

lade de europeiska tillsynsmyndigheterna), i den mån det är av

betydelse för tillämpningen av detta direktiv och i enlighet

med relevanta bestämmelser i förordning (EU) nr 1093/2010,

i förordning (EU) nr 1094/2010 och i förordning (EU)

nr 1095/2010, och kommissionen om fall där de anser att ett

tredjeland uppfyller de villkor som anges i punkterna 1 eller 2

eller i andra situationer som uppfyller de tekniska kriterier

som fastställs i enlighet med artikel 40.1 b.

(*)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(**) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

(***) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84. ”

2. Artikel 16.2 ska ersättas med följande:

”2.

Medlemsstaterna ska underrätta varandra, de europe­

iska tillsynsmyndigheterna i den mån det är av betydelse för

tillämpningen av detta direktiv och i enlighet med relevanta

bestämmelser i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning

(EU) nr 1094/2010 och i förordning (EU) nr 1095/2010 och

kommissionen om fall där de anser att ett tredjeland uppfyl­

ler de villkor som anges i punkt 1 b.”

3. Artikel 28.7 ska ersättas med följande:

”7.

Medlemsstaterna ska underrätta varandra, de europe­

iska tillsynsmyndigheterna i den mån det är av betydelse för

tillämpningen av detta direktiv och i enlighet med relevanta

bestämmelser i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning

(EU) nr 1094/2010 och i förordning (EU) nr 1095/2010 och

kommissionen om fall där de anser att ett tredjeland uppfyl­

ler de villkor som anges i punkt 3, 4 eller 5.”

4. Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Medlemsstaterna, de europeiska tillsynsmyndig­

heterna i den mån det är av betydelse för tillämpningen

av detta direktiv och i enlighet med relevanta bestäm­

melser i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning

(EU) nr 1094/2010 och i förordning (EU) nr 1095/2010,

och kommissionen ska underrätta varandra om fall där

lagstiftningen i ett tredjeland inte tillåter tillämpning av

de åtgärder som krävs enligt i punkt 1 första stycket, och

samordnade åtgärder kan vidtas för att finna en lösning.”

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/143

b) Följande punkt ska läggas till:

”4.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering

av denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen i

kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

får de europeiska tillsynsmyndigheterna, med beaktande

av det befintliga regelverket och vid behov i samarbete

med andra relevanta unionsorgan på området, utarbeta

förslag till tekniska standarder för tillsyn i enlighet med

artikel 56 i förordning 1093/2010, i förordning

1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010,

i syfte att specificera vilken typ av ytterligare åtgärder

som avses i punkt 3 i den här artikeln samt den minsta

insats som ska göras av kreditinstituten och finansinsti­

tuten då tredjelandets lagstiftning inte tillåter tillämpning

av de åtgärder som krävs enligt punkt 1 första stycket i

den här artikeln.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tek­

niska standarder för tillsyn som avses i första stycket i

enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning

(EU) nr 1093/2010.”

5. I artikel 34 ska följande punkt läggas till:

”3.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen i kampen

mot penningtvätt och finansiering av terrorism får de euro­

peiska tillsynsmyndigheterna, med beaktande av det befint­

liga regelverket och vid behov i samarbete med andra

relevanta unionsorgan på området, utarbeta förslag till tek­

niska standarder för tillsyn i enlighet med artikel 56 i förord­

ning 1093/2010, i förordning 1094/2010 respektive i

förordning (EU) nr 1095/2010, i syfte att specificera det

minsta innehållet i den underrättelse som avses i punkt 2.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.”

6. Följande artikel ska införas:

”Artikel 37a

1.

När det gäller tillämpningen av detta direktiv ska de

behöriga myndigheterna samarbeta med de europeiska till­

synsmyndigheterna i enlighet med förordning (EU)

nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 respektive

förordning (EU) nr 1095/2010.

2.

De behöriga myndigheterna ska till de europeiska till­

synsmyndigheterna överlämna alla uppgifter som de behö­

ver för att fullgöra sina verksamhetsuppgifter enligt detta

direktiv och i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010,

förordning (EU) nr 1094/2010 respektive förordning (EU)

nr 1095/2010.”

7. Rubriken på kapitel VI ska ersättas med följande:

”DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER”

8. Artikel 40 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i) I första stycket ska inledningen ersättas med

följande:

”1.

För att ta hänsyn till den tekniska utveck­

lingen i kampen mot penningtvätt och finansiering

av terrorism och specificera de krav som fastställs

genom detta direktiv, får kommissionen anta föl­

jande åtgärder:”

ii) Andra stycket ska ersättas med följande:

”Åtgärderna ska antas genom delegerade akter i

enlighet med artikel 41.2a, 41.2b och 41.2c, och

med förbehåll för de villkor som anges i artik­

larna 41a och 41b.”

b) I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Åtgärderna ska antas genom delegerade akter i enlighet

med artikel 41.2a, 41.2b och 41.2c, och med förbehåll

för de villkor som anges i artiklarna 41a och 41b.”

9. Artikel 41 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

”2.

När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5

och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande

av artikel 8 i det beslutet, förutsatt att de åtgärder som

antas i enlighet med det förfarandet inte ändrar de

väsentliga bestämmelserna i detta direktiv.”

b) Punkt 2a ska ersättas med följande:

”2a.

Befogenheten att anta de delegerade akter som

avses i artikel 40 ska ges till kommissionen för en period

på fyra år från och med den 4 januari 2011. Kommis­

sionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befo­

genheterna senast sex månader innan perioden på fyra år

löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt för­

längas med perioder av samma längd, om den inte åter­

kallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med

artikel 41a.”

c) Följande punkter ska införas:

”2b.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt,

ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet

och rådet denna.

2c.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till

kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i

artiklarna 41a och 41b.”

d) Punkt 3 ska utgå.

(*)

L 331/144

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

10. Följande artiklar ska införas:

”Artikel 41a

Återkallande av delegering

1.

Den delegering av befogenhet som avses i artikel 40 får

när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.

Den institution som inlett ett internt förfarande för att

besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas

ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och

kommissionen inom en rimlig tid innan det slutliga beslutet

fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan

komma att återkallas.

3.

Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de

befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får

verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet

datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som

redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens

officiella tidning.

Artikel 41b

Invändningar mot delegerade akter

1.

Europaparlamentet eller rådet får invända mot en dele­

gerad akt inom en period om tre månader från delgivnings­

dagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna

period förlängas med tre månader.

2.

Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången

av den tidsperiod som avses i punkt 1 har invänt mot den

delegerade akten, ska den offentliggöras i Europeiska unionens

officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens

officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut,

förutsatt att både Europaparlamentet och rådet underrättat

kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några

invändningar.

3.

Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en

delegerad akt inom den tidsperiod som avses i punkt 1 ska

den inte träda i kraft. I enlighet med artikel 296 i EUF-

fördraget ska den institution som invänder mot den delege­

rade akten ange skälen för detta.”

Artikel 9

Ändringar av direktiv 2006/48/EG

Direktiv 2006/48/EG ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) Nuvarande stycke ska ersättas med följande:

”1.

Medlemsstaterna ska föreskriva att kreditinstitut

ska ha erhållit auktorisation innan de inleder sin verk­

samhet. De ska, utan att det påverkar tillämpningen av

artiklarna 7–12, fastställa de villkor som ska gälla för

auktorisationen och anmäla dem till kommissionen och

till Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank­

myndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (nedan kallad

EBA).

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12. ”

b) Följande stycken ska läggas till:

”2.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering

av denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska

standarder för tillsyn

a) när det gäller de uppgifter som ska lämnas till de

behöriga myndigheterna i samband med ansökan

om auktorisation av kreditinstitut, inbegripet verk­

samhetsplanen enligt artikel 7,

b) som specificerar villkoren för att uppfylla kravet

enligt artikel 8,

c) som specificerar dels de krav som gäller för aktieä­

gare och medlemmar med kvalificerade innehav,

dels de faktorer som kan hindra den behöriga myn­

digheten från att utöva en effektiv tillsyn enligt

artikel 12.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tek­

niska standarder för tillsyn som avses i leden a, b och c i

första stycket i enlighet med förfarandet i artik­

larna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

3.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande för standardformulär, mallar

och förfaranden för sådant överlämnande av uppgifter.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

2. I artikel 9.2 ska led b ersättas med följande:

”b) de berörda medlemsstaterna ska anmäla sina skäl för att

utnyttja denna möjlighet till kommissionen och EBA,

och”

3. Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Varje auktorisation ska anmälas till EBA.

Namnen på varje enskilt kreditinstitut som har beviljats auk­

torisation ska uppföras på en förteckning. EBA ska offentlig­

göra och fortlöpande uppdatera denna förteckning på sin

webbplats.”

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/145

4. Artikel 17.2 ska ersättas med följande:

”2.

En återkallelse av auktorisation ska anmälas till kom­

missionen och EBA och ska motiveras. Berörda personer ska

delges motiveringen.”

5. I artikel 19 ska följande punkt läggas till:

”9.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder

för tillsyn för att upprätta en uttömmande förteckning över

uppgifter enligt artikel 19a.4, som tilltänkta förvärvare ska

foga till sin underrättelse, utan att det påverkar tillämpningen

av punkt 3 i den här artikeln.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta

direktiv får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande för att upprätta gemensamma förfaranden,

formulär och mallar för samrådet mellan de relevanta behö­

riga myndigheterna enligt artikel 19b.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

6. I artikel 22 ska följande punkt läggas till:

”3.

För att specificera de krav som fastställs i denna artikel

och säkerställa konvergens i tillsynspraxis får EBA utarbeta

förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera

de styrformer, metoder och rutiner som avses i punkt 1, i

enlighet med principerna om proportionalitet och omfatt­

ning enligt punkt 2.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.”

7. I artikel 25 ska följande punkt läggas till:

”5.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska

anmälas i enlighet med denna artikel.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna

artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar

och förfaranden för sådana underrättelser.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder till

kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.

Kommissionen ges också befogenhet att anta de tekniska

standarder för genomförande som avses i andra stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

8. I artikel 26 ska följande punkt läggas till:

”5.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska

anmälas i enlighet med denna artikel.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna

artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar

och förfaranden för sådana underrättelser.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder till

kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.

Kommissionen ges också befogenhet att anta de tekniska

standarder för genomförande som avses i andra stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

9. I artikel 28 ska följande punkt läggas till:

”4.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska

anmälas i enlighet med denna artikel.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna

artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar

och förfaranden för sådana underrättelser.

EBA ska lämna in dessa förslag till tekniska standarder till

kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.

Kommissionen ges också befogenhet att anta de tekniska

standarder för genomförande som avses i andra stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

L 331/146

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

10. I artikel 33 ska första stycket ersättas med följande:

”Innan åtgärder vidtas i den ordning som föreskrivs i arti­

kel 30, får värdmedlemsstatens behöriga myndigheter i bråd­

skande fall interimistiskt vidta de åtgärder som är nödvändiga

till skydd för insättare, investerare och andra mottagare av

tjänster. Kommissionen, EBA och de andra medlemsstaternas

behöriga myndigheter ska underrättas om sådana åtgärder så

snart det kan ske.”

11. Artikel 36 ska ersättas med följande:

”Artikel 36

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och EBA om

antalet och arten av de fall i vilka underrättelse vägrats enligt

artikel 25 och artikel 26.1, 26.2 och 26.3 och i vilka fall

åtgärder har vidtagits med stöd av artikel 30.3.”

12. Artikel 38.2 ska ersättas med följande:

”2.

De behöriga myndigheterna ska göra anmälan till

kommissionen, EBA och Europeiska bankkommittén om alla

auktorisationer för filialer som beviljats kreditinstitut med

huvudkontor i ett tredjeland.”

13. Artikel 39 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 ska följande led läggas till:

”c) att EBA kan inhämta de uppgifter som medlemssta­

ternas behöriga myndigheter har mottagit från

nationella myndigheter i tredjeländer i enlighet med

artikel 35 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

b) Följande punkt ska läggas till:

”4.

EBA ska bistå kommissionen vid tillämpning av

denna artikel, i enlighet med artikel 33 i förordning (EU)

nr 1093/2010.”

14. I artikel 42 ska följande punkter läggas till:

”De behöriga myndigheterna får till EBA hänskjuta situatio­

ner där en begäran om samarbete, i synnerhet en som syftar

till utbyte av uppgifter, har avslagits eller inte lett till åtgärder

inom rimlig tid. Utan att det påverkar tillämpningen av arti­

kel 258 i EUF-fördraget får EBA, i de situationer som avses i

första meningen, agera i enlighet med de befogenheter som

den ges inom ramen för artikel 19 i förordning (EU)

nr 1093/2010.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna

artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för

tillsyn för att specificera uppgifterna i den.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna

artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar

och förfaranden för krav på utbyte av uppgifter som kan för­

väntas underlätta övervakningen av kreditinstituten.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder till

kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i tredje stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.

Kommissionen ges också befogenhet att anta de tekniska

standarder för genomförande som avses i fjärde stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

15. Artikel 42a ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska följande stycke införas efter fjärde stycket:

”Om någon eller några av de berörda behöriga myndig­

heterna har hänskjutit ärendet till EBA i enlighet med

artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, när den inle­

dande tvåmånadersperioden har löpt ut, ska de behöriga

myndigheterna i värdmedlemsstaten skjuta upp sitt

beslut och invänta det beslut som EBA kan fatta enligt

artikel 19.3 i den förordningen. De behöriga myndighe­

terna i värdmedlemsstaten ska fatta sitt beslut i enlighet

med EBA:s beslut. Denna tvåmånadersperiod ska anses

utgöra förlikningsskedet i den mening som avses i arti­

kel 19 i den förordningen. EBA ska fatta sitt beslut inom

en månad. Ärendet får inte hänskjutas till EBA efter det

att den inledande tvåmånadersperioden har löpt ut eller

ett gemensamt beslut har fattats.”

b) I punkt 3 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för tillsyn för att specificera allmänna villkor för

tillsynskollegiers funktionssätt.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tek­

niska standarder för tillsyn som avses i fjärde stycket i

enlighet med förfarandet i artiklarna 10-14 i förordning

(EU) nr 1093/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande för att fastställa tillsynskolle­

giers operativa funktionssätt.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i sjätte stycket i

enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU)

nr 1093/2010.”

(*)

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/147

16. Artikel 42b ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

När de fullgör sina skyldigheter ska de behöriga

myndigheterna beakta samstämmighet i tillsynsverktyg

och tillsynspraxis när de tillämpar de lagar, andra författ­

ningar och administrativa krav som antagits enligt detta

direktiv. Medlemsstaterna ska därför se till att

a) de behöriga myndigheterna deltar i EBA:s

aktiviteter,

b) de behöriga myndigheterna följer EBA:s riktlinjer

och rekommendationer, och motiverar de fall då så

inte sker,

c) de nationella uppdrag som de behöriga myndighe­

terna tilldelas inte hindrar dem från att fullgöra sina

uppgifter som medlemmar i EBA eller enligt detta

direktiv.”

b) Punkt 2 ska utgå.

17. Artikel 44.2 ska ersättas med följande:

”2.

Vad som sägs i punkt 1 ska inte hindra medlemssta­

ternas behöriga myndigheter från att utbyta uppgifter eller

förmedla uppgifter till EBA i enlighet med detta direktiv,

andra direktiv som gäller för kreditinstitut och artiklarna 31

och 35 i förordning (EU) nr 1093/2010. För sådana uppgif­

ter ska tystnadsplikt gälla enligt punkt 1.”

18. Artikel 46 ska ersättas med följande:

”Artikel 46

I enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 1093/2010 får

medlemsstaterna och EBA ingå samarbetsavtal om utbyte av

uppgifter med behöriga myndigheter i tredjeländer samt med

myndigheter eller organ i tredjeländer enligt definitionen i

artiklarna 47 och 48.1 i detta direktiv endast om de lämnade

uppgifterna är föremål för garantier om tystnadsplikt som

minst är likvärdiga med dem som avses i artikel 44.1 i detta

direktiv. Syftet med detta utbyte av uppgifter är att låta

nämnda myndigheter eller organ utföra sin tillsynsuppgift.

Om uppgifterna ursprungligen kommer från en annan med­

lemsstat får de inte lämnas vidare utan uttryckligt medgi­

vande från de myndigheter som har lämnat dem, och i så fall

endast i det syfte som avsågs när dessa myndigheter gav sitt

medgivande.”

19. Artikel 49 ska ändras på följande sätt:

a) Första stycket ska ersättas med följande:

”Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte utgöra hinder

för en behörig myndighet att lämna ut uppgifter till föl­

jande myndigheter eller organ för att de ska kunna full­

göra sina verksamhetsuppgifter:

a) Centralbanker inom det Europeiska centralbanks­

systemet och andra organ med liknande verksam­

hetsuppgifter i deras egenskap av monetära

myndigheter, om de uppgifterna är relevanta för

utövandet av deras respektive uppdrag föreskrivna i

lag, inklusive bedrivandet av monetär politik och

tillhandahållande av likviditet i detta sammanhang,

övervakning av systemen för betalningar, clearing

och avveckling, samt för skyddet av det finansiella

systemets stabilitet.

b) I förekommande fall, andra offentliga myndigheter

med uppgift att utöva tillsyn över betalningssystem.

c) Europeiska systemrisknämnden (nedan kallad

ESRB), om dessa uppgifter är relevanta för att utöva

dess i lag föreskrivna verksamhetsuppgifter i enlig­

het med Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om

makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå

och

om

inrättande

av

en

europeisk

systemrisknämnd .

Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte utgöra hin­

der för myndigheter och organ enligt första stycket

att till de behöriga myndigheterna vidarebefordra

sådana uppgifter som de kan behöva för tillämp­

ningen av artikel 45.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 1. ”

b) Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”I en kritisk situation enligt artikel 130.1 ska medlems­

staterna medge att de behöriga myndigheterna omgå­

ende skickar uppgifterna till centralbankerna inom

Europeiska centralbankssystemet om dessa uppgifter är

relevanta för utövandet av deras respektive i lag före­

skrivna verksamhetsuppgifter, inklusive bedrivandet av

monetär politik och relaterade åtgärder för att tillföra lik­

viditet, övervakning av systemen för betalningar, clea­

ring och värdepappersavveckling, och för skyddet av det

finansiella systemets stabilitet, samt till ESRB i enlighet

med förordning (EU) nr 1092/2010 om dessa uppgifter

är relevanta för utövandet av dess i lag föreskrivna

verksamhetsuppgifter.”

20. Artikel 63a ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Enligt de bestämmelser som reglerar instrumen­

tet ska kapital, icke betalda räntor eller utdelning vara av

sådan art att de absorberar förluster och inte förhindrar

en rekapitalisering av kreditinstitutet genom lämpliga

mekanismer som har utarbetats av EBA enligt punkt 6.”

(*)

L 331/148

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

b) Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering

liksom konvergens i tillsynspraxis ska EBA utarbeta för­

slag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specifi­

cera kraven i fråga om de instrument som avses i punkt 1

i denna artikel. EBA ska överlämna dessa förslag till tek­

niska standarder för tillsyn till kommissionen senast den

1 januari 2014. Till kommissionen delegeras befogenhet

att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i för­

sta stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14

i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ska även utfärda riktlinjer för de instrument som

avses i led a i artikel 57 första stycket.

EBA ska övervaka tillämpningen av dessa riktlinjer.”

21. I artikel 74.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta

direktiv ska de behöriga myndigheterna från och med den

31 december 2012 tillämpa enhetliga format, intervall och

datum för rapportering när kreditinstituten ska meddela

dessa beräkningar. För att säkerställa enhetliga tillämpnings­

villkor för detta direktiv ska EBA utarbeta förslag till tekniska

standarder för genomförande i syfte att införa enhetliga for­

mat (med motsvarande anvisningar), intervall och datum för

rapportering inom unionen före den 1 januari 2012. Rappor­

teringsformaten ska stå i proportion till arten och omfatt­

ningen av kreditinstitutens verksamhet och till dess

komplexitetsgrad.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta

direktiv ska EBA också utarbeta förslag till tekniska standar­

der för genomförande för de it-lösningar som ska tillämpas

vid sådan rapportering.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i andra och tredje styckena

i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

22. I artikel 81.2 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna

artikel ska EBA i samråd med Europeiska tillsynsmyndighe­

ten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)

(nedan kallad Esma), inrättad genom Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1095/2010 , utarbeta förslag till

tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera en värde­

ringsmetod för kreditvärderingar. EBA ska överlämna dessa

förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den

1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84. ”

23. I artikel 84.2 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna

artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för till­

syn i syfte att specificera en värderingsmetod enligt vilken de

behöriga myndigheterna kan tillåta kreditinstitut att använda

IRB-metoden.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i led a i första stycket i enlig­

het med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.”

24. I artikel 97.2 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna

artikel ska EBA i samråd med Esma utarbeta förslag till tek­

niska standarder för tillsyn i syfte att specificera en värde­

ringsmetod för kreditvärderingar. EBA ska överlämna dessa

förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen

senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.”

25. I artikel 105.1 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna

artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för till­

syn i syfte att specificera en värderingsmetod enligt vilken de

behöriga myndigheterna kan tillåta kreditinstitut att använda

internmätningsmetoder.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.”

26. Andra stycket i artikel 106.2 ska ersättas med följande:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna

punkt ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för

tillsyn i syfte att specificera undantagen i leden c och d, samt

för att specificera de villkor som används för att avgöra om

det föreligger en grupp av kunder med inbördes anknytning

i enlighet med punkt 3. EBA ska överlämna dessa förslag till

tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den

1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.”

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/149

27. Artikel 110.2 ska ersättas med följande:

”2.

Medlemsstaterna ska föreskriva att rapporteringen ska

ske minst två gånger om året. De behöriga myndigheterna

ska från och med den 31 december 2012 tillämpa enhetliga

format, intervall och datum för rapportering. För att säker­

ställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv ska EBA

utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i

syfte att införa enhetliga format (med motsvarande anvis­

ningar), intervall och datum för rapportering inom unionen

före den 1 januari 2012. Rapporteringsformaten ska stå i

proportion till arten och omfattningen av kreditinstitutens

verksamhet och till dess komplexitetsgrad.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta

direktiv ska EBA också utarbeta förslag till tekniska standar­

der för genomförande för de it-lösningar som ska tillämpas

vid sådan rapportering.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första och andra styckena

i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU)

nr 1093/2010.”

28. I artikel 111.1 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna får fastställa ett lägre tröskelvärde än 150

miljoner EUR och ska informera EBA och kommissionen om

detta.”

29. Artikel 122a.10 ska ersättas med följande:

”10.

EBA ska årligen rapportera till kommissionen om de

behöriga myndigheternas efterlevnad av denna artikel.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna

artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för

tillsyn för att uppnå samstämmighet i tillsynspraxis med

avseende på denna artikel, inklusive vilka åtgärder som ska

vidtas vid bristande uppfyllelse av erforderlig noggrannhet

och skyldigheter i fråga om riskhantering. EBA ska över­

lämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till

kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.”

30. I artikel 124 ska följande punkt läggas till:

”6.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder

för tillsyn i syfte att specificera såväl denna artikel som ett

gemensamt förfarande och en gemensam metod för

riskvärdering.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.”

31. Artikel 126.4 ska ersättas med följande:

”4.

De behöriga myndigheterna ska underrätta kommis­

sionen och EBA om alla överenskommelser inom ramen för

punkt 3.”

32. Artikel 129.1 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska följande stycke införas efter första stycket:

”Om den samordnande tillsynsmyndigheten underlåter

att utföra de uppgifter som avses i första stycket eller om

de behöriga myndigheterna inte samarbetar med den

samordnande tillsynsmyndigheten i den omfattning som

krävs för att utföra de uppgifter som avses i första stycket

kan någon av de berörda behöriga myndigheterna hän­

skjuta detta till EBA, som får agera i enlighet med arti­

kel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

b) I punkt 2 ska följande läggas till sist i femte stycket:

”Om någon av de berörda behöriga myndigheterna har

hänskjutit ärendet till EBA enligt artikel 19 i förordning

(EU) nr 1093/2010 när sexmånadersperioden har löpt

ut, ska den samordnande tillsynsmyndigheten skjuta

upp sitt beslut och invänta eventuella beslut som EBA

kan fatta enligt artikel 19.3 i den förordningen om dess

beslut och fatta sitt beslut i enlighet med EBA:s beslut.

Denna sexmånadersperiod ska anses utgöra förliknings­

skedet i den mening som avses i den förordningen. EBA

ska fatta sitt beslut inom en månad. Ärendet får inte hän­

skjutas till EBA efter det att sexmånadersperioden har

löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.”

c) I punkt 2 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en enhetlig tillämpning av den gemen­

samma beslutsprocess som avses i denna punkt, och i

syfte att underlätta gemensamma beslut, får EBA utar­

beta förslag till tekniska standarder för genomförande

för ansökningar om sådana tillstånd som avses i artik­

larna 84.1, 87.9 och 105 samt i del 6 i bilaga III.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i sjätte och sjunde

styckena i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förord­

ning (EU) nr 1093/2010.”

d) Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i) I tredje stycket ska namnet ”Europeiska banktill­

synskommittén” ersättas med ”EBA”.

L 331/150

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

ii) Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Om de behöriga myndigheterna inte kan fatta ett

sådant gemensamt beslut inom fyra månader ska

den samordnande tillsynsmyndigheten fatta ett

beslut om tillämpningen av artiklarna 123, 124

och 136.2 på gruppbasis efter att vederbörligen ha

övervägt den riskvärdering av filialerna som har

utförts av relevanta behöriga myndigheter. Om

någon av de berörda behöriga myndigheterna har

hänskjutit ärendet till EBA enligt artikel 19 i förord­

ning (EU) nr 1093/2010 när fyramånadersperioden

har löpt ut, ska den samordnande tillsynsmyndig­

heten skjuta upp sitt beslut och invänta eventuella

beslut som EBA kan fatta enligt artikel 19.3 i den

förordningen och fatta sitt beslut i enlighet med

EBA:s beslut. Denna fyramånadersperiod ska anses

utgöra förlikningsskedet i den mening som avses i

den förordningen. EBA ska fatta sitt beslut inom en

månad. Ärendet får inte hänskjutas till EBA efter det

att fyramånadersperioden har löpt ut eller ett

gemensamt beslut har fattats.”

iii) Femte stycket ska ersättas med följande:

”Beslutet om tillämpningen av artiklarna 123, 124

och 136.2 ska fattas av respektive behöriga myndig­

heter med ansvar för tillsynen av dotterföretaget till

ett moderkreditinstitut inom unionen eller ett finan­

siellt moderholdingföretag inom unionen, individu­

ellt eller på undergruppsbasis, efter att

vederbörligen ha beaktat synpunkter och invänd­

ningar från den samordnande tillsynsmyndigheten.

Om någon av de berörda behöriga myndigheterna

har hänskjutit ärendet till EBA enligt artikel 19 i för­

ordning (EU) nr 1093/2010 när fyramånadersperio­

den har löpt ut, ska den samordnande

tillsynsmyndigheten skjuta upp sitt beslut och

invänta eventuella beslut som EBA kan fatta enligt

artikel 19.3 i den förordningen och fatta sitt beslut

i enlighet med EBA:s beslut. Denna fyramånaders­

period ska anses utgöra förlikningsskedet i den

mening som avses i den förordningen. EBA ska fatta

sitt beslut inom en månad. Ärendet får inte hänskju­

tas till EBA efter det att fyramånadersperioden har

löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.”

iv) Sjunde stycket ska ersättas med följande:

”Om EBA har tillfrågats ska samtliga behöriga myn­

digheter beakta dess råd och förklara alla betydande

avvikelser från sådana råd.”

v) Tionde stycket ska ersättas med följande:

”EBA får utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att säkerställa enhetliga til­

lämpningsvillkor för den beslutsprocess som avses

i denna punkt, med beaktande av tillämpningen av

artiklarna 123, 124 och 136.2, i syfte att underlätta

gemensamma beslut.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska

standarder för genomförande som avses i tionde

stycket i enlighet med förfarandet i artikel 15 i för­

ordning (EU) nr 1093/2010.”

33. I artikel 130.1 ska första och andra styckena ersättas med

följande:

”1.

Om en kritisk situation uppstår, inklusive en sådan

situation som definieras i artikel 18 i förordning (EU)

nr 1093/2010 eller en situation med en negativ utveckling på

marknaderna, som kan äventyra marknadernas likviditet och

stabiliteten hos det finansiella systemet i någon av de med­

lemsstater där enheter ur en grupp har auktoriserats eller där

betydande filialer enligt artikel 42a har inrättats, ska den sam­

ordnande tillsynsmyndigheten enligt kapitel 1 avsnitt 2 sna­

rast möjligt underrätta EBA, ESRB och de myndigheter som

avses i artikel 49 fjärde stycket och artikel 50 och lämna alla

uppgifter som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina

verksamhetsuppgifter. Denna skyldighet ska gälla för alla de

behöriga myndigheter som anges i artiklarna 125 och 126

och för den behöriga myndighet som anges i artikel 129.1.

Om den myndighet som avses i artikel 49 fjärde stycket blir

medveten om en situation som beskrivs i första stycket, ska

den så snart det är praktiskt möjligt underrätta de behöriga

myndigheter som avses i artiklarna 125 och 126 samt EBA.”

34. I artikel 131 ska tredje stycket ersättas med följande:

”De behöriga myndigheter som ansvarar för att auktorisera

ett dotterföretag vars moderföretag är ett kreditinstitut, får

genom bilaterala avtal, i enlighet med artikel 28 i förordning

(EU) nr 1093/2010, delegera ansvaret för tillsynen till de

behöriga myndigheter som beviljat moderföretaget auktori­

sation och utövar tillsyn över detta, så att dessa myndigheter

ikläder sig ansvar för tillsynen över dotterföretaget i enlighet

med detta direktiv. EBA ska hållas underrättat om förekom­

sten av sådana avtal och om deras innehåll. Den ska vidare­

befordra sådana uppgifter till de behöriga myndigheterna i

övriga medlemsstater och till Europeiska bankkommittén.”

35. Artikel 131a ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Den samordnande tillsynsmyndigheten ska

inrätta tillsynskollegier för att underlätta utförandet av

de uppgifter som anges i artiklarna 129 och 130.1 och,

med beaktande av de krav på konfidentialitet som anges

i punkt 2 i den här artikeln och unionsrättens krav, tillse

att samordning och samarbete vid behov sker med

berörda myndigheter i tredjeländer.

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/151

EBA ska bidra till att främja och övervaka effektivitet,

ändamålsenlighet och konsekvens i arbetet i de tillsyns­

kollegier som avses i denna artikel, i enlighet med arti­

kel 21 i förordning (EU) nr 1093/2010. I detta syfte ska

EBA delta i den utsträckning den finner lämpligt och ska

i detta sammanhang betraktas som behörig myndighet.

Tillsynskollegierna ska tillhandahålla ett ramverk åt den

samordnande tillsynsmyndigheten, EBA och övriga

behöriga myndigheter för att utföra följande

verksamhetsuppgifter:

a) Utbyta uppgifter sinsemellan och med EBA i enlig­

het med artikel 21 i förordning (EU) nr 1093/2010.

b) Enas om en frivillig fördelning av verksamhetsupp­

gifter och frivillig delegering av ansvarsområden,

där så är lämpligt.

c) Fastställa program för tillsynsgranskning, baserat på

en riskvärdering av gruppen i enlighet med

artikel 124.

d) Öka tillsynens effektivitet genom att avlägsna onö­

diga dubbleringar av tillsynskraven, bland annat i

samband med de förfrågningar om uppgifter som

anges i artiklarna 130.2 och 132.2.

e) Konsekvent tillämpa tillsynskraven enligt detta

direktiv i samtliga enheter inom en bankgrupp, utan

att det påverkar de alternativ och det handlingsut­

rymme som ges genom unionslagstiftningen.

f) Tillämpa artikel 129.1 c med hänsyn tagen till arbe­

tet i andra forum som kan komma att inrättas på

detta område.

De behöriga myndigheter som deltar i tillsynskollegierna

och EBA ska ha ett nära samarbete. Kraven på konfi­

dentialitet enligt kapitel 1 avsnitt 2 får inte förhindra att

de behöriga myndigheterna utbyter konfidentiella upp­

gifter inom tillsynskollegier. Tillsynskollegiers inrättande

och funktion ska inte påverka de behöriga myndigheter­

nas rättigheter och skyldigheter enligt detta direktiv.”

b) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i) Andra stycket ska ersättas med följande:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska

standarder för tillsyn för att specificera allmänna

villkor för tillsynskollegiernas funktionssätt.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de

tekniska standarder för tillsyn som avses i andra

stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14

i förordning (EU) nr 1093/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska

standarder för genomförande för att fastställa till­

synskollegiernas operativa funktionssätt.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska

standarder för genomförande som avses i fjärde

stycket i enlighet med förfarandet i artikel 15 i för­

ordning (EU) nr 1093/2010.”

ii) Sjätte stycket ska ersättas med följande:

”Med förbehåll för de krav på konfidentialitet som

anges i kapitel 1 avsnitt 2 ska den samordnande till­

synsmyndigheten informera EBA om aktiviteterna i

tillsynskollegiet, bland annat i kritiska situationer,

och meddela alla uppgifter som är särskilt relevanta

till EBA för att uppnå samstämmighet i tillsynen.”

36. Artikel 132.1 ska ändras på följande sätt:

a) Följande stycken ska införas efter första stycket:

”De behöriga myndigheterna ska samarbeta med EBA

vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med förord­

ning (EU) nr 1093/2010.

De behöriga myndigheterna ska förse EBA med alla upp­

gifter den behöver för att utföra sina verksamhetsupp­

gifter enligt detta direktiv och enligt förordning (EU)

nr 1093/2010, i enlighet med artikel 35 i den

förordningen.”

b) Följande stycken ska läggas till:

”De behöriga myndigheterna får till EBA hänskjuta situa­

tioner där

a) en behörig myndighet inte har lämnat väsentliga

uppgifter, eller

b) en begäran om samarbete, i synnerhet en som syf­

tar till utbyte av relevanta uppgifter, har avslagits

eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i EUF-

fördraget får EBA i de situationer som avses i sjunde

stycket agera i enlighet med de befogenheter som EBA

ges enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

37. I artikel 140 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

De behöriga myndigheter som har ansvar för grupp­

baserad tillsyn ska upprätta förteckningar över sådana finan­

siella holdingföretag som anges i artikel 71.2. Dessa

förteckningar ska överlämnas till de behöriga myndigheterna

i andra medlemsstater, till EBA och till kommissionen.”

(*)

L 331/152

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

38. Artikel 143 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i) Följande mening ska läggas till i slutet av första

stycket:

”EBA ska bistå kommissionen och Europeiska bank­

kommittén med utförandet av dessa uppgifter, vil­

ket också inbegriper huruvida dessa riktlinjer bör

uppdateras.”

ii) Andra stycket ska ersättas med följande:

”Den behöriga myndighet som utför den kontroll

som avses i punkt 1 första stycket ska beakta all

sådan vägledning. Den behöriga myndigheten ska i

detta syfte samråda med EBA innan beslut fattas.”

b) I punkt 3 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Tillsynsteknikerna ska utformas så att de uppfyller de

mål för den gruppbaserade tillsynen som ställs upp i

detta kapitel och ska rapporteras till de andra berörda

behöriga myndigheterna, EBA och kommissionen.”

39. I artikel 144 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna

artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att fastställa format, struktur, innehålls­

förteckning och årligt publiceringsdatum för de uppgifter

som föreskrivs genom denna artikel. EBA ska överlämna sina

förslag till tekniska standarder för genomförande till kom­

missionen senast den 1 januari 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

40. I artikel 150 ska följande punkt läggas till:

”3.

EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpnings­

villkor för detta direktiv angående

a) punkterna 15–17 i bilaga V,

b) punkt 23 l i bilaga V vad gäller kriterierna för faststäl­

lande av de lämpliga förhållandena mellan den fasta och

den rörliga delen av den samlade ersättningen och

punkt 23 o ii i bilaga V vad gäller angivande av vilka

kategorier av instrument som uppfyller de kriterier som

anges i den punkten,

c) del 2 i bilaga VI vad gäller de kvantitativa faktorerna

enligt punkt 12, de kvalitativa faktorerna enligt punkt 13

och referensvärdet enligt punkt 14.

EBA ska överlämna sina förslag till tekniska standarder för

genomförande till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första stycket i enlighet

med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

41. Artikel 156 ska ändras på följande sätt:

a) Termen ”Europeiska banktillsynskommittén” ska ersät­

tas med ”EBA”.

b) Första stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska, i samarbete med EBA och med­

lemsstaterna och med beaktande av Europeiska central­

bankens synpunkter regelbundet kontrollera om detta

direktiv tillsammans med direktiv 2006/49/EG väsent­

ligt påverkar konjunkturcykeln och med stöd av denna

granskning överväga om eventuella åtgärder för att

komma till rätta med situationen är motiverade.”

Artikel 10

Ändringar av direktiv 2006/49/EG

Direktiv 2006/49/EG ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 18 ska följande punkt läggas till:

”5.

Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank­

myndigheten) (nedan kallad EBA), inrättad genom Europa­

parlamentets och rådets förordning (EU) nr1093/2010 får

utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att

specificera de värderingsmetoder enligt vilka de behöriga

myndigheterna får tillåta institut att använda interna model­

ler för att beräkna kapitalkrav enligt detta direktiv.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10-14 i förordning (EU)

nr 1093/2010.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12. ”

2. I artikel 22.1 ska följande stycke läggas till:

”Om de behöriga myndigheterna frångår gruppbaserad til­

lämpning av kapitalkraven i enlighet med denna artikel ska

de underrätta kommissionen och EBA.”

3. Artikel 32.1 ska ändras på följande sätt:

a) Andra stycket ska ersättas med följande:

”De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA, rådet

och kommissionen om dessa rutiner.”

b) Följande stycke ska läggas till:

”EBA ska utfärda riktlinjer för de rutiner som avses i

denna punkt.”

(*)

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/153

4. Artikel 36.1 ska ersättas med följande:

”1.

Medlemsstaterna ska utse de myndigheter som är

behöriga att utföra de åligganden som föreskrivs i detta direk­

tiv. De ska underrätta EBA och kommissionen om detta och i

förekommande fall om hur ansvaret fördelats.”

5. I artikel 38.1 ska följande stycken läggas till:

”De behöriga myndigheterna ska samarbeta med EBA vid til­

lämpning av detta direktiv, i enlighet med förordning (EU)

nr 1093/2010.

De behöriga myndigheterna ska omgående förse EBA med

alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhets­

uppgifter enligt detta direktiv och enligt förordning (EU)

nr 1093/2010 i enlighet med artikel 35 i den förordningen.”

Artikel 11

Ändringar av direktiv 2009/65/EG

Direktiv 2009/65/EG ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

”8.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan kallad

Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets för­

ordning (EU) nr 1095/2010 , utarbeta förslag till tekniska

standarder för tillsyn i syfte att specificera de uppgifter som

ska lämnas till de behöriga myndigheterna i samband med

ansökan om auktorisation av ett fondföretag.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1095/2010.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84. ”

2. I artikel 6.1 ska följande stycke läggas till:

”Esma ska underrättas om alla auktorisationer som beviljas

och ska offentliggöra och hålla aktuell en förteckning över

auktoriserade förvaltningsbolag på sin webbplats.”

3. I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

”6.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn i syfte att specificera

a) vilka uppgifter som ska lämnas till den behöriga myn­

digheten i ansökan om auktorisation av förvaltningsbo­

laget, inklusive verksamhetsplanen,

b) vilka krav som gäller för förvaltningsbolaget enligt

punkt 2 och vilka uppgifter som ska ingå i den anmälan

som föreskrivs i punkt 3,

c) vilka krav som gäller för aktieägare och delägare med

kvalificerade innehav, samt de faktorer som kan hindra

den behöriga myndigheten från att effektivt utöva sin

tillsynsfunktion, enligt artikel 8.1 i detta direktiv och i

artikel 10.1 och 10.2 i direktiv 2004/39/EG, i enlighet

med artikel 11 i det här direktivet.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna

artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar

och förfaranden för meddelanden eller tillhandahållande av

de uppgifter som anges i första stycket a och b.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

4. Artikel 9.2 ska ersättas med följande:

”2.

Medlemsstaterna ska underrätta Esma och kommissio­

nen om alla svårigheter av allmän natur som fondföretag

möter vid marknadsföringen av sina andelar i tredjeland.

Kommissionen ska så snabbt som möjligt undersöka dessa

svårigheter för att finna en lämplig lösning. Esma ska bistå

kommissionen vid utförandet av denna uppgift.”

5. I artikel 11 ska följande punkt läggas till:

”3.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

detta direktiv får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn för att upprätta en fullständig förteckning över

uppgifter, enligt vad som föreskrivs i denna artikel och med

avseende på artikel 10b.4 i direktiv 2004/39/EG, som till­

tänkta förvärvare ska foga till sin anmälan, utan att det påver­

kar tillämpningen av artikel 10a.2 i det direktivet.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna

artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar

och förfaranden för det samråd mellan de relevanta behöriga

myndigheterna vilket föreskrivs i denna artikel och med avse­

ende på artikel 10.4 i direktiv 2004/39/EG.

L 331/154

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

6. Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i) Första stycket ska ersättas med följande:

”3.

Utan att det påverkar tillämpningen av arti­

kel 116 ska kommissionen genom delegerade akter

i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och

med förbehåll för de villkor som anges i artik­

larna 112a och 112b, anta åtgärder som specifice­

rar de förfaranden och arrangemang som avses i

punkt 1 andra stycket led a och de strukturer och de

organisatoriska krav för att minimera intressekon­

flikter som avses i punkt 1 andra stycket led b.”

ii) Andra stycket ska utgå.

b) Följande punkt ska läggas till:

”4.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande i syfte att specificera tillämp­

ningsvillkoren för de delegerade akter som antas av

kommissionen i fråga om de förfaranden, arrangemang,

strukturer och organisatoriska krav som avses i punkt 3.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

7. Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i) I första stycket ska inledningen ersättas med

följande:

”2.

Utan att det påverkar tillämpningen av arti­

kel 116 ska kommissionen, genom delegerade akter

i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och

med förbehåll för de villkor som anges i artik­

larna 112a och 112b, anta åtgärder för att se till att

förvaltningsbolag fullgör de skyldigheter som avses

i punkt 1, särskilt”

ii) Andra stycket ska utgå.

b) Följande punkt ska läggas till:

”3.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande i syfte att ytterligare specificera

de delegerade akter som antas av kommissionen i fråga

om de kriterier, principer och åtgärder som avses i

punkt 2.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

8. I artikel 17 ska följande punkt läggas till:

”10.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska

anmälas i enlighet med punkterna 1, 2, 3, 8 och 9.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för genomförande i syfte att fastställa standardformulär,

mallar och förfaranden för överlämnandet av uppgifter i

enlighet med punkterna 3 och 9.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

9. I artikel 18 ska följande punkt läggas till:

”5.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska

anmälas i enlighet med punkterna 1, 2 och 4.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna

artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar

och förfaranden för överlämnandet av uppgifter i enlighet

med punkterna 2 och 4.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

10. I artikel 20 ska följande punkt läggas till:

”5.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn i syfte att fastställa vilka uppgifter som ska läm­

nas till de behöriga myndigheterna då ett förvaltningsbolag

ansöker om att förvalta ett fondföretag som är etablerat i en

annan medlemsstat.

Kommissionen får anta de tekniska standarder för tillsyn som

avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artik­

larna 10-14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/155

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna

artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar

och förfaranden för ett sådant överlämnande av uppgifter.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

11. Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

Om förvaltningsbolaget, trots de åtgärder som

vidtagits av de behöriga myndigheterna i förvaltningsbo­

lagets hemmedlemsstat eller eftersom sådana åtgärder

visar sig vara otillräckliga eller inte är möjliga i medlems­

staten i fråga, fortsätter att vägra att lämna de uppgifter

som förvaltningsbolagets värdmedlemsstat begär in

enligt punkt 2, eller fortsätter att bryta mot de bestäm­

melserna i lagar eller regelverk som avses i samma punkt

och som gäller i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat

får de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets

värdmedlemsstat vidta endera av följande åtgärder:

a) Efter att ha underrättat de behöriga myndigheterna

i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat, vidta lämp­

liga åtgärder, inbegripet inom ramen för artik­

larna 98 och 99, för att förhindra eller beivra

ytterligare oegentligheter och, i den mån det är nöd­

vändigt, för att förhindra att förvaltningsbolaget

påbörjar några ytterligare transaktioner inom deras

territorium. Medlemsstaterna ska se till att det inom

deras territorium är möjligt att delge förvaltnings­

bolagen de juridiska handlingar som dessa åtgärder

kräver. I de fall då tjänsten som tillhandahålls inom

förvaltningsbolagets värdmedlemsstat består i för­

valtning av ett fondföretag får förvaltningsbolagets

värdmedlemsstat kräva att förvaltningsbolaget upp­

hör med förvaltningen av det fondföretaget.

b) I de fall då de anser att den behöriga myndigheten i

förvaltningsbolagets hemmedlemsstat inte har age­

rat korrekt, hänskjuta ärendet till Esma, som får

agera i enlighet med de befogenheter som den ges

enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b) I punkt 7 ska första och andra styckena ersättas med

följande:

”7.

Innan åtgärder vidtas i den ordning som före­

skrivs i punkt 3, 4 eller 5 får de behöriga myndigheterna

i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat i brådskande fall

interimistiskt vidta de åtgärder som är nödvändiga till

skydd för investerare och andra mottagare av tjänster.

Kommissionen, Esma och de andra berörda medlemssta­

ternas behöriga myndigheter ska snarast möjligt under­

rättas om sådana åtgärder.

Efter samråd med de berörda medlemsstaternas behöriga

myndigheter får kommissionen besluta att medlemssta­

ten i fråga ska ändra eller upphäva dessa åtgärder, utan

att detta påverkar Esmas befogenheter i enlighet med

artikel 17 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

c) I punkt 9 ska första stycket ersättas med följande:

”9.

Medlemsstaterna ska underrätta Esma och kom­

missionen om antalet och arten av de fall i vilka de inte

har beviljat auktorisation enligt artikel 17 eller avslagit

en ansökan enligt artikel 20 samt eventuella åtgärder

som vidtagits i enlighet med punkt 5 i den här artikeln.”

12. Artikel 23.6 ska ändras på följande sätt:

a) Första stycket ska ersättas med följande:

”6.

Kommissionen får, genom delegerade akter enligt

artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de

villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta

bestämmelser för åtgärder som ska vidtas av ett förva­

ringsinstitut för att detta ska kunna fullgöra sina skyldig­

heter avseende ett fondföretag som förvaltas av ett

förvaltningsbolag som är etablerat i en annan medlems­

stat, inklusive de uppgifter som behöver ingå i de stan­

dardavtal som ska användas av förvaringsinstitutet och

förvaltningsbolaget i enlighet med punkt 5.”

b) Andra stycket ska utgå.

13. I artikel 29 ska följande punkter läggas till:

”5.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

detta direktiv får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn i syfte att specificera

a) vilka uppgifter som ska lämnas till de behöriga myndig­

heterna i ansökan om auktorisation av investeringsbola­

get, inklusive verksamhetsplanen,

b) vilka faktorer som kan hindra den behöriga myndighe­

ten från att utöva en effektiv tillsyn, enligt punkt 1 c.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

6.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för genomförande i syfte att fastställa standardformulär,

mallar och förfaranden för överlämnandet av uppgifter i

enlighet med punkt 5 första stycket a.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

(*)

L 331/156

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

14. Artikel 32.6 ska ersättas med följande:

”6.

Medlemsstaterna ska underrätta Esma och kommissio­

nen om vilka investeringsbolag som omfattas av undantagen

i punkterna 4 och 5.”

15. Artikel 33.6 ska ändras på följande sätt:

a) Första stycket ska ersättas med följande:

”6.

Kommissionen får, genom delegerade akter i

enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med

förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a

och 112b, anta bestämmelser för åtgärder som ska vid­

tas av ett förvaringsinstitut för att detta ska kunna full­

göra sina skyldigheter avseende ett fondföretag som

förvaltas av ett förvaltningsbolag som är etablerat i en

annan medlemsstat, inklusive de uppgifter som behöver

ingå i de standardavtal som ska användas av förvarings­

institutet och förvaltningsbolaget i enlighet med

punkt 5.”

b) Andra stycket ska utgå.

16. Artikel 43 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 5

i) ska första stycket ersättas med följande:

”5.

Kommissionen får, genom delegerade akter i

enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och

med förbehåll för de villkor som anges i artik­

larna 112a och 112b, anta åtgärder för att närmare

beskriva innehåll, format och kommunikationssätt

för de uppgifter som avses i punkterna 1 och 3.”

ii) ska andra stycket utgå.

b) Följande punkt ska läggas till:

”6.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande i syfte att specificera tillämp­

ningsvillkoren för de delegerade akter som antas av

kommissionen vad gäller innehåll, format och metod för

att lämna de uppgifter som avses i punkterna 1 och 3 i

denna artikel.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

17. I artikel 50 ska följande punkt läggas till:

”4.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn i syfte att specificera bestämmelserna om vilka

kategorier av tillgångar som fondföretag kan investera i enligt

denna artikel samt enligt delegerade akter som kommissio­

nen antagit om dessa bestämmelser.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

18. Artikel 51 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska följande stycke ska läggas till:

”De nationella behöriga myndigheterna ska säkerställa

att alla uppgifter som erhålls enligt föregående punkt,

och som sammanställs för alla de förvaltnings- och

investeringsbolag de utövar tillsyn över, finns tillgäng­

liga för Esma i enlighet med artikel 35 i förordning (EU)

nr 1095/2010 och för Europeiska systemrisknämnden

(ESRB), inrättad genom Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november

2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på

EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisk­

nämnd , i enlighet med artikel 15 i den förordningen

så att systemrisker kan övervakas på unionsnivå.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 1. ”

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 116

ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet

med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll

för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b,

anta åtgärder för att specificera

a) kriterier för att bedöma lämpligheten i det förfa­

rande för riskhantering som används av förvalt­

ningsbolaget i enlighet med punkt 1 första stycket,

b) detaljerade regler avseende en exakt och oberoende

bedömning av värdet på OTC-derivat, och

c) detaljerade regler för innehållet i och förfarandet

som ska följas vid överlämnande av uppgifter som

avses i punkt 1 tredje stycket till de behöriga myn­

digheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat.”

c) Följande punkt ska läggas till:

”5.

För att säkerställa enhetliga villkor för tillämp­

ningen av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tek­

niska standarder för genomförande i syfte att fastställa

tillämpningsvillkoren för de delegerade akter som antas

av kommissionen gällande de kriterier och regler som

avses i punkt 4.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/157

19. I artikel 52.4 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska till Esma och kommissionen över­

lämna en förteckning över de kategorier av obligationer som

avses i första stycket och över de kategorier av emittenter

som, enligt gällande lag och enligt sådana tillsynsregler som

avses i det stycket, beviljats tillstånd att emittera sådana obli­

gationer som uppfyller kriterierna i den här artikeln. Till för­

teckningen ska fogas uppgifter om vad slags garantier som

erbjudits. Kommissionen och Esma ska till övriga medlems­

stater genast vidarebefordra dessa uppgifter jämte de kom­

mentarer de anser lämpliga samt göra uppgifterna tillgängliga

för allmänheten på sin webbplats. Uppgifterna kan tas upp

till diskussion i Europeiska värdepapperskommittén som

avses i artikel 112.1.”

20. Artikel 60 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 6 ska ändras på följande sätt:

i) I första stycket ska inledningen ersättas med

följande:

”6.

Kommissionen får, genom delegerade akter i

enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och

med förbehåll för de villkor som anges i artik­

larna 112a och 112b, anta åtgärder för att

specificera”

ii) Andra stycket ska utgå.

b) Följande punkt ska läggas till:

”7.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande i syfte att fastställa tillämp­

ningsvillkoren för de delegerade akter som antas av

kommissionen gällande det avtal, de åtgärder och de för­

faranden som avses i punkt 6.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

21. Artikel 61 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Kommissionen får, genom delegerade akter i

enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med

förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a

och 112b, anta åtgärder för att specificera

a) de uppgifter som ska ingå i det avtal som avses i

punkt 1, och

b) de kategorier av oegentligheter enligt punkt 2 som

ska anses få negativa återverkningar på

feederfondföretaget.”

b) Följande punkt ska läggas till:

”4.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande i syfte att fastställa tillämp­

ningsvillkoren för de delegerade akter som antas av

kommissionen gällande det avtal, de åtgärder och de

kategorier av oegentligheter som avses i punkt 3.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

22. Artikel 62.4 ska ersättas med följande:

”4.

Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet

med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för

de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgär­

der för att specificera innehållet i det avtal som avses i punkt 1

första stycket.”

23. Artikel 64 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Kommissionen får, genom delegerade akter i

enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med

förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a

och 112b, anta åtgärder för att specificera

a) format för och det sätt på vilket de uppgifter som

anges i punkt 1 ska tillhandahållas, eller

b) om feederfondföretaget överför alla eller en del av

sina tillgångar till masterfondföretaget i utbyte mot

andelar, förfarandet för värdering och revision av

detta apporttillskott samt formerna för feederfond­

företagets förvaringsinstituts medverkan i detta

förfarande.”

b) Följande punkt ska läggas till:

”5.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

hur uppgifterna ska tillhandahållas, får Esma utarbeta

förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte

att fastställa tillämpningsvillkoren för de delegerade

akter som antas av kommissionen gällande formatet för

och sättet för tillhandahållande av de uppgifter och det

förfarande som avses i punkt 4.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

24. I artikel 69 ska följande punkt läggas till:

”5.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn i syfte att specificera bestämmelserna om inne­

hållet i prospektet, årsrapporten och halvårsrapporten enligt

bilaga I samt formatet för dessa dokument.

L 331/158

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

25. Artikel 75.4 ska ersättas med följande:

”4.

Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet

med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för

de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgär­

der för att fastställa de särskilda villkor som ska uppfyllas när

prospektet tillhandahålls via ett varaktigt medium, annat än i

pappersform, eller via en webbplats som inte är ett varaktigt

medium.”

26. Artikel 78 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.

Kommissionen ska, genom delegerade akter i

enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med

förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a

och 112b, anta åtgärder i vilka följande fastställs:

a) Det detaljerade och fullständiga innehållet i de bas­

fakta som ska tillhandahållas investerare i enlighet

med punkterna 2, 3 och 4.

b) Det detaljerade och uttömmande innehållet i de bas­

fakta som ska tillhandahållas investerare i följande

specifika fall:

i) För fondföretag med flera delfonder, basfakta

som ska tillhandahållas investerare som tecknar

sig för en särskild delfond, däribland hur byte

till en annan delfond kan ske och avgifterna för

detta.

ii) För fondföretag som erbjuder flera aktiekatego­

rier, de basfakta som ska tillhandahållas inves­

terare som tecknar sig för en särskild

aktiekategori.

iii) För fond-i-fondföretag, de basfakta som ska till­

handahållas investerare som tecknar sig för

fondföretag som i sin tur placerar i andra fond­

företag eller i andra företag för kollektiva inves­

teringar enligt artikel 50.1 e.

iv) För master/feederstrukturer, de basfakta som

ska lämnas till investerare som tecknar sig för

andelar i feederfonder.

v) För strukturerade, kapitalskyddade och andra

jämförbara fondföretag, de basfakta som ska

tillhandahållas investerare avseende de sär­

skilda kännetecknen för sådana fondföretag.

c) Närmare uppgifter om format för och presentation

av de basfakta som ska tillhandahållas investerare i

enlighet med punkt 5.”

b) Följande punkt ska läggas till:

”8.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande i syfte att fastställa tillämp­

ningsvillkoren för de delegerade akter som antas av

kommissionen i enlighet med punkt 7 när det gäller de

uppgifter som avses i punkt 3.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

27. Artikel 81.2 ska ersättas med följande:

”2.

Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet

med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för

de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgär­

der för att fastställa de särskilda villkor som ska uppfyllas när

basfakta för investerare tillhandahålls via ett varaktigt

medium i annan form än pappersform eller via en webbplats

som inte utgör ett varaktigt medium.”

28. I artikel 83 ska följande punkt läggas till:

”3.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn för att specificera vilka krav som enligt denna

artikel gäller för upplåning.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

29. I artikel 84 ska följande punkt läggas till:

”4.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standar­

der för tillsyn i syfte att specificera vilka villkor ett fondföre­

tag ska uppfylla, efter det att återköp eller inlösen av andelar

i fondföretaget tillfälligt senarelagts i enlighet med punkt 2 a,

när beslut har fattats om uppskov.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska

standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med

artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

30. Artikel 95 ska ersättas med följande:

”Artikel 95

1.

Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet

med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för

de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgär­

der för att specificera

a) omfattningen av de uppgifter som avses i artikel 91.3,

(*)

(**)

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/159

b) åtgärder för att de behöriga myndigheterna i fondföre­

tagets värdmedlemsstat lättare ska få tillgång till de upp­

gifter eller handlingar som avses i artikel 93.1, 93.2

och 93.3 i enlighet med artikel 93.7.

2.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för arti­

kel 93 får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för

genomförande i syfte att fastställa

a) form och innehåll för den standardiserade notifierings­

skrivelse som ska användas av ett fondföretag för anmä­

lan enligt artikel 93.1, inklusive en anvisning om vilka

handlingar som översättningarna avser,

b) form och innehåll för en standardmall för intyg som

medlemsstaternas behöriga myndigheter ska använda

enligt artikel 93.3,

c) förfarandet för de behöriga myndigheternas utbyte av

uppgifter och användning av elektronisk kommunika­

tion vid anmälan enligt artikel 93.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

31. Artikel 97.1 ska ersättas med följande:

”1.

Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter

som ska utföra de uppgifter som föreskrivs i detta direktiv.

De ska underrätta Esma och kommissionen om detta och i

förekommande fall om hur ansvaret fördelats.”

32. Artikel 101 ska ändras på följande sätt:

a) Följande punkt ska införas:

”2a.

De behöriga myndigheterna ska samarbeta med

Esma vid tillämpningen av detta direktiv, i enlighet med

förordning (EU) nr 1095/2010.

De behöriga myndigheterna ska omgående förse Esma

med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verk­

samhetsuppgifter, i enlighet med artikel 35 i förordning

(EU) nr 1095/2010.”

b) Punkterna 8 och 9 ska ersättas med följande:

”8.

De behöriga myndigheterna får till Esma hän­

skjuta situationer där en begäran

a) om att utbyta uppgifter enligt artikel 109 har avsla­

gits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid,

b) om att utföra en utredning eller kontroll på plats

enligt artikel 110 har avslagits eller inte lett till

åtgärder inom rimlig tid, eller

c) om tillstånd för de egna tjänstemännen att följa med

den utländska behöriga myndighetens tjänstemän

har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig

tid.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(EUF-fördraget) får Esma, i de situationer som avses

i första stycket, agera i enlighet med de befogenhe­

ter som den tilldelats inom ramen för artikel 19 i

förordning (EU) nr 1095/2010, utan att det påver­

kar vare sig de möjligheter att vägra att efterkomma

en begäran om uppgifter eller utredning som avses

i punkt 6 i denna artikel eller Esmas förmåga att i

sådana fall handla i enlighet med artikel 17 i den

förordningen.

9.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för

denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska stan­

darder för genomförande i syfte att fastställa gemen­

samma förfaranden för samarbete mellan behöriga

myndigheter vid utförandet av kontroller på plats och

utredningar enligt punkterna 4 och 5.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska stan­

darder för genomförande som avses i första stycket i

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

33. Artikel 102 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

”2.

Vad som sägs i punkt 1 ska inte hindra medlems­

staternas behöriga myndigheter från att utbyta uppgifter

i enlighet med detta direktiv eller annan unionslagstift­

ning som gäller för fondföretag eller för företag som

medverkar i deras affärsverksamhet eller från att över­

lämna uppgifter till Esma i enlighet med förordning (EU)

nr 1095/2010 eller ESRB. För sådana uppgifter ska tyst­

nadsplikt gälla enligt punkt 1.”

b) I punkt 5 ska följande led läggas till:

”d) Esma, Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

bankmyndigheten), inrättad genom Europaparla­

mentets

och

rådets

förordning

(EU)

nr 1093/2010 , Europeiska tillsynsmyndigheten

(Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyn­

digheten), inrättad genom Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1094/2010

och ESRB.

(*) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(**) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48. ”

34. Artikel 103.3 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Medlemsstaterna ska meddela Esma, kommissio­

nen och de övriga medlemsstaterna vilka myndigheter

som har tillåtelse att motta uppgifter enligt punkt 1.”

L 331/160

SV

Europeiska unionens officiella tidning

15.12.2010

b) Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.

Medlemsstaterna ska meddela Esma, kommissio­

nen och de övriga medlemsstaterna vilka myndigheter

eller organ som har tillåtelse att motta uppgifter enligt

punkt 4.”

35. Artikel 105 ska ersättas med följande:

”Artikel 105

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för bestäm­

melserna i detta direktiv gällande uppgiftsutbyte får Esma

utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i

syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för förfarandena för

utbyte av uppgifter mellan de behöriga myndigheterna samt

mellan de behöriga myndigheterna och Esma.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standar­

der för genomförande som avses i första stycket i enlighet

med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

36. Artikel 108.5 ska ändras på följande sätt:

a) Led b i första stycket ska ersättas med följande:

”b) om så krävs hänskjuta ärendet till Esma, som får

agera i enlighet med de befogenheter som den till­

delats enligt artikel 19 i förordning (EU)

nr 1095/2010.”

b) Andra stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen och Esma ska omgående informeras om

eventuella åtgärder som vidtas enligt led a i första

stycket.”

37. Rubriken på kapitel XIII ska ersättas med följande:

”DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEBEFOGENHETER”

38. Artikel 111 ska ersättas med följande:

”Artikel 111

Kommissionen får anta tekniska anpassningar av detta direk­

tiv i fråga om

a) förtydligande av definitionerna för att säkerställa en kon­

sekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av

detta direktiv inom hela unionen, eller

b) konsekvent terminologi och utformning av definitioner

i enlighet med senare akter om fondföretag samt närstå­

ende frågor.

De åtgärder som avses i första stycket ska antas genom dele­

gerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4,

och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a

och 112b.”

39. Artikel 112 ska ersättas med följande:

”Artikel 112

1.

Kommissionen ska biträdas av Europeiska värdepap­

perskommittén, inrättad genom kommissionens beslut

2001/528/EG.

2.

Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i

artiklarna 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81,

95 och 111 ska ges till kommissionen för en period på fyra

år från och med den 4 januari 2011. Kommissionen ska utar­

beta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex

månader innan perioden på fyra år löpt ut. Delegeringen av

befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av

samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet

eller rådet i enlighet med artikel 112a.

3.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt, ska

kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet

denna.

4.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommis­

sionen med förbehåll för de villkor som anges i artik­

larna 112a och 112b.”

40. Följande artiklar ska införas:

”Artikel 112a

Återkallande av delegering

1.

Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 12,

14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 och 111

får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.

Den institution som inlett ett internt förfarande för att

besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas

ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och

kommissionen inom en rimlig tid innan det slutliga beslutet

fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan

komma att återkallas.

3.

Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de

befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får

verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet,

datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som

redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens

officiella tidning.

Artikel 112b

Invändningar mot delegerade akter

1.

Europaparlamentet eller rådet får invända mot en dele­

gerad akt inom en period om tre månader från delgivnings­

dagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna

period förlängas med tre månader.

15.12.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/161

2.

Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången

av den period som anges i punkt 1 har invänt mot den dele­

gerade akten, ska den offentliggöras i Europeiska unionens offi­

ciella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens

officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut,

förutsatt att både Europaparlamentet och rådet underrättat

kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några

invändningar.

3.

Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en

delegerad akt inom den tidsperiod som anges i punkt 1 ska

den inte träda i kraft. I enlighet med artikel 296 i EUF-

fördraget ska den institution som invänder mot den delege­

rade akten ange skälen för detta.”

Artikel 12

Översyn

Kommissionen ska senast den 1 januari 2014 för Europaparla­

mentet och rådet lägga fram en rapport om huruvida de europe­

iska tillsynsmyndigheterna har lagt fram de förslag till tekniska

standarder för tillsyn och de förslag till tekniska standarder för

genomförande som avses i detta direktiv, oavsett om det är obli­

gatoriskt eller frivilligt att lägga fram sådana förslag, samt even­

tuella förslag med anledning av detta.

Artikel 13

Införlivande

1.

Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2011 sätta i

kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att

följa artiklarna 1.1, 1.2, 2.1 a, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11 b, 3.4, 3.6

a, 3.6 b, 4.1 a, 4.3, 5.5 a, 5.5 b första stycket, 5.6, 5.8, 5.9 (angå­

ende artikel 18.3 i direktiv 2003/71/EG), 5.10, 5.11 a och b, 5.12,

6.1 (angående artikel 5.3 första stycket i direktiv 2004/39/EG),

6.3, 6.5 a, 6.10, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17 a och b, 6.18, 6.19 (angå­

ende artikel 53.3 första stycket i direktiv 2004/39/EG), 6.21 a och

b, 6.23 b, 6.24, 6.25, 6.27, 7.12 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 9.1 a,

9.2, 9.3, 9.4, 9.10, 9.11, 9.12, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.20, 9.29,

9.32, 9.33 a och b, 9.33 d ii-iv, 9.34, 9.35, 9.36 b ii, 9.37 b, 9.38,

9.39, 10.2, 10.3 a, 10.4, 11.2, 11.4, 11.11, 11.14, 11.19, 11.31,

11.32b (angående artikel 101.8 i direktiv 2009/65/EG), 11.33,

11.34, och 11.36 i det här direktivet. De ska genast överlämna

texterna till dessa bestämmelser till kommissionen samt en jäm­

förelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta

direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en

hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning

när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningarna

ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten

till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar

inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det

har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 24 november 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

O. CHASTEL

Ordförande