Inaktuell version

Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2009:1259
Upphäver
Lag (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag skall tillämpas på

 1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar,
 2. kontroll av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter,
 3. märkning och registrering av djur, samt
 4. åtgärder för att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar.

[S2]Vad som sägs i denna lag om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen överensstämmer i sak med 1 § nuvarande provtagningslagen.

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

2 §  Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

[S2]I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.

Provtagning och undersökning

3 §  För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

[S2]För att kontrollera förekomsten av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt denna lag.

4 §  Provtagning eller undersökning enligt 3 § skall utföras av veterinär eller annan person som utses av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Provtagningen eller undersökningen får utföras på djur och djurprodukter, foder samt material i övrigt enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S3]Provtagningen eller undersökningen får utföras utan samtycke av ägare eller annan rättsinnehavare och skall genomföras på ett sätt som innebär så små olägenheter som möjligt för denne.

Prop. 2005/06:128: Paragraferna överensstämmer i sak med 2 och 3 §§ nuvarande provtagningslagen.

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor för livdjursförsäljning

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en veterinär eller den som är ansvarig för ett laboratorium skall iaktta i fråga om skyldighet att anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar.

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om

 1. skyldighet att anmäla verksamheten till en myndighet och att föra anteckningar om verksamheten,
 2. skyldighet att anmäla misstanke om djursjukdom till en veterinär,
 3. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara journaler som rör sådan behandling, samt
 4. krav på hygien i djurhållningen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att djur får säljas till annat än slakt eller flyttas från ett område till ett annat inom landet, endast om djuren är fria från viss sjukdom.

Prop. 2005/06:128: Paragraferna överensstämmer med 3 a och 4 §§ nuvarande provtagningslagen.

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller djurs hälsa

7 §  För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. avlivning av djur,
 2. isolering av djur, samt
 3. begränsningar eller andra villkor när det gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller när det gäller kontakter mellan djur och människor.

[S2]Om bekämpning av epizootiska sjukdomar och vissa zoonoser finns särskilda bestämmelser i epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658).

8 §  I fråga om livsmedelsproducerande djur eller produkter från sådana djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. omhändertagande eller märkning av djur eller djurprodukter,
 2. förbud mot att djur eller djurprodukter flyttas, överlåts eller används till livsmedel, samt
 3. avlivning av djur.

Prop. 2005/06:128: Paragraferna överensstämmer i huvudsak med 4 a och 4 b §§ nuvarande provtagningslagen. I 8 §, som har kommenterats i avsnitt 13.2, har punkten 4 utgått ur lagtexten i förhållande till bestämmelsen i 4 b § i den nuvarande provtagningslagen. Paragrafen har också omformulerats något i syfte att bättre överensstämma med terminologin i bl.a. Europaparla-...

Märkning m.m.

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av identitetshandlingar för djur,
 2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
 3. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, samt
 4. förbud mot användning av anläggningar som inte uppfyller krav på registrering som föreskrivs med stöd av 3.

[S2]I föreskrifter enligt första stycket kan det föreskrivas att en organisation får föra register och utfärda identitetshandlingar.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.2, överensstämmer i huvudsak med 5 § nuvarande lagen. Enligt paragrafens första stycke får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om bl.a. märkning, journalföring, registrering av djur och djurhållare. Till skillnad från bemyndigandet i den nuvarande provtagningslagen är detta bemyndigande inte begränsat till att avse föreskrifter som ...

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

10 §  Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Statens jordbruksverk eller andra statliga myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelserna eller kommunerna att utöva offentlig kontroll. En kommuns uppgift skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.3, har sin huvudsakliga motsvarighet i 7 § första stycket nuvarande provtagningslagen. Paragrafen har utformats på samma sätt som motsvarande bestämmelser i bl.a. livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter. Begreppet tillsyn ersätts med begreppet offentlig kontroll. Med offentlig kontroll ...

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

11 §  Jordbruksverket samordnar den kontrollverksamhet som verket har överlämnat till länsstyrelserna eller kommunerna samt lämnar råd och hjälp i kontrollverksamheten.

[S2]Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 9.4 och 13.3, har inte någon motsvarighet i den nuvarande provtagningslagen. Bestämmelsen i första stycket innebär att det i lagen slås fast att Jordbruksverket har ett ansvar för att samordna den offentliga kontrollen som verket har överlämnat till länsstyrelserna eller kommunerna samt lämna råd och hjälp i kontrollverksamheten.

I andra stycket anges att kontrollmyndigheterna utöver den offentliga kontrollen även skall bistå enskilda ...

Föreskrifter om offentlig kontroll

12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, samt
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.4, motsvaras delvis av 7 § fjärde stycket nuvarande provtagningslagen.

Innehållet i punkten 2 är nytt och tar främst sikte på föreskrifter om skyldighet för länsstyrelserna, kommunerna och de kontrollorgan som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 att lämna uppgifter till den myndighet som ansvarar för att underlag ...

Rätt till upplysningar och tillträde

13 §  En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller där djurprodukter, foder eller material i övrigt förvaras eller annars hanteras och där göra undersökningar och ta prover.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller också den som vidtar åtgärder enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.5, motsvarar delvis 8 § första och andra styckena nuvarande provtagningslagen. Den innehåller bestämmelser om rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och om rätt till upplysningar m.m. En kontrollmyndighet kan med stöd av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 delegera särskilda uppgifter i den offentliga kontrollen till ...

14 §  Bestämmelserna i 13 § gäller också för

 1. EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna, samt
 2. företrädare för behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom Europeiska unionen, om kontrollen utövas eller åtgärderna utförs tillsammans med företrädare för en svensk myndighet.

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

15 §  Den som är föremål för offentlig kontroll eller andra åtgärder enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen eller åtgärderna skall kunna genomföras.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen har sin motsvarighet i 8 § andra stycket nuvarande provtagningslagen.

Förelägganden och förbud

16 §  Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har sin huvudsakliga motsvarighet i 7 § andra stycket nuvarande provtagningslagen, reglerar kontrollmyndighetens befogenheter att meddela förelägganden och förbud i de fall då det fordras ett ingripande. Paragrafen har utformats på samma sätt som motsvarande bestämmelser i bl.a. livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter.

I EG-förordningar som kompletteras av lagen finns bestämmelser ...

Vite

17 §  Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Prop. 2005/06:128: Enligt paragrafen, vars huvudsakliga motsvarighet finns i 7 § andra stycket nuvarande provtagningslagen, får förelägganden eller förbud enligt lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen förenas med vite. För vitesföreläggande gäller bestämmelserna i lagen (1985:206) om viten.

Rättelse

18 §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.6, innehåller bestämmelser om rättelse på enskilds bekostnad. Den har inte någon egentlig motsvarighet i den nuvarande lagen.

Hjälp av polismyndighet

19 §  Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl.

Prop. 2013/14:110: I paragrafen regleras polishandräckning.

Prop. 2005/06:128: I första stycket anges att polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utförande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut som har meddelats med stöd av provtagningslagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Paragrafens andra stycke har inte någon motsvarighet i den nuvarande lagen. I stycket klargörs att biträde av polismyndighet får begäras endast i sådana situationer när det finns ett verkligt ...

Avgifter

20 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

 1. offentlig kontroll enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,
 2. provtagning, undersökning, märkning, godkännande och registrering samt för utfärdande av identitetshandlingar enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

[S2]Bemyndigandet enligt första stycket 1 innefattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommuner att ta ut sådana avgifter.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter, kontrollorgan och sådana organisationer som avses i 9 § andra stycket.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 13.8, motsvarar i princip 9 § nuvarande provtagningslagen. I första stycket 1 bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll. I första stycket 2 finns ett bemyndigande att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för provtagning, undersökning, märkning m.m. Härmed ...

Straffbestämmelser

21 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

 1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av 6 §, 7 § första stycket, 8 § eller 9 § första stycket,

[S2]eller

 1. inte fullgör sina skyldigheter enligt 15 §.

[S3]Till böter döms även den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.

Prop. 2005/06:128: Enligt paragrafens första stycke, som har kommenterats i avsnitt 13.9, döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 6 §, 7 § första stycket, 8 § eller 9 § första stycket eller den som inte fullgör sina skyldigheter att tillhandahålla hjälp enligt 15 § till böter. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 10 § första stycket nuvarande provtagningslagen. ...

22 §  Om en gärning som avses i 21 § är att anse som ringa, döms inte till ansvar.

[S2]Om ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen motsvarar 10 § andra och tredje styckena nuvarande provtagningslagen. Ändringarna i bestämmelsen är av språklig karaktär och någon ändring i sak är inte avsedd.

Överklagande m.m.

23 §  Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen motsvarar i princip 11 § första stycket nuvarande provtagningslagen. I paragrafen har det tillägget gjorts, i förhållande till den nuvarande bestämmelsen, att även beslut som en kommunal nämnd har meddelats med stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen överklagas till länsstyrelsen.

24 §  En statlig förvaltningsmyndighets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats

 1. enligt denna lag,
 2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
 3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

[S2]Detsamma gäller beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i 9 § andra stycket eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

[S3]Det allmännas talan hos förvaltningsdomstol ska föras av

 1. den myndighet som utövar offentlig kontroll om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation, eller
 2. den myndighet som har förordnat den officiella veterinären.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1259).

Prop. 2008/09:211: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 9.6. Paragrafen har ändrats redaktionellt. Vidare har i det nya andra stycket införts en bestämmelse om att beslut som har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen om officiella veterinärer kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I det nya tredje stycket föreskrivs att den myndighet som har förordnat den officiella veterinären ska föra ...

Prop. 2005/06:128: Paragrafen motsvarar i princip 11 § andra–fjärde styckena nuvarande provtagningslagen. I paragrafen har det tillägget gjorts, i förhållande till den nuvarande bestämmelsen, att även beslut som har meddelats med stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

25 §  Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen motsvarar 11 § femte stycket nuvarande provtagningslagen. Ett tillägg har gjorts i paragrafen i förhållande till den nuvarande bestämmelsen. Även beslut som har fattats enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall gälla omedelbart om inte något annat beslutas.

26 §  Bestämmelserna i 22, 23-28 och 30 §§förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas, om beslutet har meddelats av en organisation.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen motsvarar 12 § nuvarande provtagningslagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.
 2. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter och som avser hantering av djurkadaver eller andra animaliska biprodukter skall anses beslutade enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Övriga förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter skall anses meddelade med stöd av denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
CELEX-nr
32005R0001
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:1259) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:27, Prop. 2008/09:211, Bet. 2009/10:MJU7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2014:518) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:266, Prop. 2013/14:182, Bet. 2013/14:MJU23
Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:705) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2018:827) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2018-07-01