Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

(FRA-lagen)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2008-07-10
Ändring införd
SFS 2008:717 i lydelse enligt SFS 2021:1173
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-01

Signalspaningens omfattning

1 §  I försvarsunderrättelseverksamhet enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet får den myndighet som regeringen bestämmer (signalspaningsmyndigheten) inhämta signaler i elektronisk form vid signalspaning. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får endast ske i de fall regeringen eller en myndighet som anges i 4 § närmare har bestämt inriktningen av signalspaningen.

[S2]Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga

 1. yttre militära hot mot landet,
 2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genomförandet av sådana insatser,
 3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,
 4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
 5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
 6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
 7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen,
 8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik, eller
 9. sådana företeelser som avses i 1-8, men som inte riktas mot Sverige eller rör svenska intressen, om det är nödvändigt för ett samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer som signalspaningsmyndigheten deltar i.

[S3]Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att

 1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
 2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag. Lag (2021:1173).

Prop. 2008/09:201: Paragrafens första stycke ändras till följd av att vilka myndigheter som får inrikta signalspaningen ska anges i lag.

I paragrafen införs ett nytt andra stycke som anger de närmare ändamål för vilka signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får bedrivas. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.1.

De ändamål för vilka tillstånd till signalspaning får beviljas anges ...

Prop. 2006/07:63: Inhämtning av signaler i elektronisk form vid signalspaning är en sådan särskild metod för teknisk inhämtning som nämns i lagen (2000:130) om

försvarsunderrättelseverksamhet. I paragrafen anges att sådan inhämtning får bedrivas i försvarsunderrättelseverksamheten. Möjligheten att inhämta ...

2 §  Inhämtning som sker i tråd får endast avse signaler som förs över Sveriges gräns i tråd som ägs av en operatör.

Prop. 2006/07:63: Av paragrafen framgår att inhämtning som sker i tråd endast får avse signaler som förs över Sveriges gräns i tråd som ägs av en operatör. Med operatör avses detsamma som enligt 1 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, d.v.s. den som innehar eller på annat sätt råder över ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande installation. Paragrafen behandlas ...

2 a §  Inhämtning får inte avse signaler mellan en avsändare och mottagare som båda befinner sig i Sverige. Om sådana signaler inte kan avskiljas redan vid inhämtningen, ska upptagningen eller uppteckningen förstöras så snart det står klart att sådana signaler har inhämtats. Kravet på förstöring gäller även i fråga om upptagningar och uppteckningar som signalspaningsmyndigheten har fått från ett annat land eller en internationell organisation inom ramen för ett internationellt samarbete.

[S2]Första stycket tillämpas inte i fråga om

 1. signaler som utväxlas autonomt mellan tekniska system i sådana fall där signalerna inte innehåller personuppgifter, eller
 2. signaler som sänds från eller till utländsk militär personal, utländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon. Lag (2021:1173).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen tydliggörs att signalspaningen inte får avse signaler mellan en avsändare och mottagare som båda befinner sig i Sverige. Eftersom det inte är möjligt med nuvarande teknik att fullt ut avskilja sådan trafik kompletteras förbudet med en skyldighet att förstöra upptagning eller uppteckning av inhemsk trafik så snart det står klart att den har sådant innehåll.

Av andra stycket framgår att förbudet inte gäller inhämtning av signaler mellan ...

Sökbegrepp

3 §  Inhämtning av signaler i tråd ska ske automatiserat. Sådan inhämtning får avse endast signaler som identifierats genom sökbegrepp. Även vid annan automatiserad inhämtning ska sökbegrepp användas för identifiering av signaler.

[S2]Sökbegreppen ska utformas och användas med respekt för enskildas personliga integritet och så att signalspaningen medför ett så begränsat integritetsintrång som möjligt. För sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person gäller därutöver att de får användas endast om det är av synnerlig vikt för verksamheten. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Paragrafens andra stycke har förändrats något med anledning av att sökbegreppen ska vara föremål för tillståndsprövning. Förändringen tydliggör att sökbegreppsanvändningen är en viktig del i den proportionalitetsbedömning som enligt 5 § ska göras vid tillståndsprövningen. Stycket har formulerats i enlighet med Lagrådets förslag. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.4.

Paragrafen har i övrigt ...

Prop. 2006/07:63: I paragrafens första stycke slås fast att ett villkor för att få bedriva inhämtning av signaler i tråd är att inhämtningen sker automatiserat. Vid sådan inhämtning skall signalerna ha identifierats genom sökbegrepp. Med sökbegrepp avses här att man genom att ange ett eller flera begrepp kan söka igenom en informationsmängd och hitta de poster eller uppgiftskonstellationer där begreppet förekommer. Sökbegrepp kan också innefatta parametrar som utesluter större informationsmängder. Krav på ...

Inriktning

4 §  I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om regeringens och myndigheters inriktning av sådan verksamhet. Inriktning av signalspaning får anges endast av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten.

[S2]Regeringen bestämmer inriktningen av sådan verksamhet som bedrivs enligt 1 § andra stycket 9 och tredje stycket.

[S3]En inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk person. Lag (2021:1173).

Prop. 2008/09:201: Första stycket andra meningen har utan förändring i sak flyttats och utgör paragrafens tredje stycke. I stället har i första stycket andra meningen lagts till en bestämmelse som begränsar vilka myndigheter som får inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.

Prop. 2011/12:179: I paragrafen regleras bland annat vilka myndigheter som får inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Ändringen behandlas, tillsammans med Lagrådets synpunkter, i avsnitt 7.

Paragrafens första stycke ändras på så sätt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som får inrikta signalspaning. Genom begränsningen till den verksamhet som bedrivs vid ...

Prop. 2006/07:63: I paragrafens första stycke erinras om att regeringens och myndigheters inriktning av sådan signalspaning som är försvarsunderrättelseverksamhet regleras i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. När det gäller inriktning av verksamhet som gäller signalspaning anges att en sådan inriktning inte får avse endast en viss fysisk person. Signalspaningsverksamheten måste visserligen i vissa fall beröra enskildas kommunikationer ...

Tillstånd

4 a §  Signalspaningsmyndigheten ska ansöka om tillstånd hos Försvarsunderrättelsedomstolen för signalspaning enligt 1 §. En sådan ansökan ska innehålla uppgifter om

 1. det inhämtningsuppdrag som ansökan avser, med en närmare redogörelse för det behov som föranleder ansökan och uppgift om vilken inriktning uppdraget hänför sig till,
 2. vilken eller vilka signalbärare avseende signaler i tråd som signalspaningsmyndigheten behöver ha tillgång till för att fullgöra uppdraget,
 3. de sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som är avsedda att användas vid inhämtningen,
 4. vilken tid tillståndet ska gälla, och
 5. de omständigheter i övrigt som myndigheten vill åberopa till stöd för sin ansökan. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen är ny. I och med att tillståndskravet inte längre avser annan myndighets inriktning ska en ansökan göras av signalspaningsmyndigheten. Tillståndskravet gäller oavsett vilket bakomliggande underrättelsebehov som föranleder signalspaningen; något undantag från kravet finns inte. Av 1 § förslaget till lag om Försvarsunderrättelsedomstol framgår att denna prövar ansökan om tillstånd. I paragrafen anges därefter vad en ansökan ska innehålla.

Den första punkten utgår från ...

5 §  Tillstånd för signalspaning enligt visst inhämtningsuppdrag får lämnas endast om

 1. uppdraget är förenligt med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och denna lag,
 2. syftet med inhämtningen inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt,
 3. uppdraget beräknas ge information vars värde är klart större än det integritetsintrång som inhämtning i enlighet med ansökan kan innebära,
 4. de sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som är avsedda att användas är förenliga med 3 §, och
 5. ansökan inte avser endast en viss fysisk person. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Av paragrafens ursprungliga lydelse kvarstår kriterierna för tillstånd. Dessa har dock bearbetats för att anpassa bestämmelsen till det nya systemet för tillståndsprövning.

Den första punkten innebär att domstolen ska pröva om det underrättelsebehov som inhämtningsuppdraget avser motsvaras av de tillåtna ändamål som följer av lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och som närmare preciseras i 1 § andra ...

Prop. 2006/07:63: I paragrafens första stycke slås fast att det krävs tillstånd för att de myndigheter som regeringen bestämmer skall kunna ge närmare inriktning av signalspaningsverksamheten. Kravet på tillstånd gäller inte för inriktning som har angetts av regeringen eller Regeringskansliet. Undantaget har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter. Ett tillstånd gäller för högst sex månader och kan efter förnyad prövning förlängas med högst sex månader i taget. Omfattningen av en sådan förnyad ...

5 a §  I ett tillstånd ska anges

 1. det inhämtningsuppdrag för vilket inhämtning får ske,
 2. vilken eller vilka signalbärare avseende signaler i tråd som signalspaningsmyndigheten ska få tillgång till för att fullgöra uppdraget,
 3. vilka sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som får användas vid inhämtningen,
 4. den tid som tillståndet avser, och
 5. de villkor i övrigt som behövs för att begränsa intrånget i enskildas personliga integritet.

[S2]Ett tillstånd får ges för högst sex månader från dagen för beslutet och kan efter förnyad prövning förlängas med högst sex månader i taget.

[S3]Om det för fullgörande av inhämtningsuppdrag för vilket tillstånd givits uppstår behov av tillgång till ytterligare signalbärare eller användning av andra tillståndspliktiga sökbegrepp, ska särskilt tillstånd sökas. Vid ansökan och prövning gäller 4 och 5 §§ i tillämpliga delar. Ett sådant tillstånd ska ha samma varaktighet som tillståndet för det inhämtningsuppdrag inom vilket tillgång till signalerna behövs eller sökbegreppen är avsedda att användas. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen är ny och anger vad ett tillstånd ska innehålla, ett tillstånds varaktighet och vad som gäller för kompletterande tillstånd.

Det första stycket anger i fyra punkter de grundläggande delarna i ett tillstånd och ger i en femte punkt domstolen möjlighet att meddela ytterligare villkor.

Den första punkten anknyter till bestämmelsen i 4 a § om vad en ansökan ska avse, dvs. ett inhämtningsuppdrag. Detta ska i tillståndet anges på ett sådant sätt ...

5 b §  Om det kan befaras att inhämtande av Försvarsunderrättelsedomstolens tillstånd skulle medföra sådan fördröjning eller annan olägenhet som är av väsentlig betydelse för något av de i 1 § angivna syftena, får tillstånd till signalspaningen ges av den befattningshavare vid signalspaningsmyndigheten som regeringen föreskriver. Ett sådant tillstånd ska utformas i enlighet med 5 a §.

[S2]Har tillstånd lämnats enligt första stycket ska åtgärden genast anmälas skriftligen till Försvarsunderrättelsedomstolen. I anmälan ska skälen för åtgärden anges. Försvarsunderrättelsedomstolen ska skyndsamt pröva ärendet och, om den finner att det inte finns skäl för åtgärden, upphäva eller ändra beslutet. Om ett beslut enligt första stycket har upphört att gälla innan domstolen har prövat ärendet, ska signalspaningsmyndigheten anmäla åtgärden till kontrollmyndigheten.

[S3]Om Försvarsunderrättelsedomstolen upphäver eller ändrar ett beslut enligt första stycket ska upptagning eller uppteckning av uppgifter som redan inhämtats omgående förstöras i den utsträckning upptagningen eller uppteckningen kan hänföras till ändringen. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen är ny men motsvarar delvis nuvarande 5 § tredje stycket. Bestämmelsen har bearbetats redaktionellt för att anpassa lydelsen till att tillstånd ska omfatta inhämtningsuppdrag. Bestämmelsen har också förtydligats i andra avseenden. Paragrafen är i huvudsak utformad med utgångspunkt från motsvarande reglering i 4 och 6 §§ lagen (<a href="https://lagen.nu/2008:854" ...

6 §  Bestämmelser om Försvarsunderrättelsedomstolen finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: I paragrafen föreskrivs inte längre hur tillståndsmyndigheten ska vara sammansatt. Istället hänvisas till den särskilda lag som innehåller bestämmelser om Försvarsunderrättelsedomstolen.

Prop. 2006/07:63: Paragrafen innehåller bestämmelser om den myndighet som skall pröva frågor om tillstånd enligt 5 §. Regeringen bestämmer vilken myndighet som skall anförtros uppgiften. Denna myndighet skall vara fristående från signalspaningsmyndigheten. I enlighet med vad Lagrådet förordat regleras också den grundläggande strukturen hos den enhet inom myndigheten som skall besluta om tillstånd. I bestämmelsen anges att ledamöterna skall utses av regeringen för en bestämd tid, minst fyra år. Ordföranden ...

Förstöringsskyldighet

7 §  En upptagning eller uppteckning av uppgifter som har inhämtats enligt denna lag eller som signalspaningsmyndigheten har fått från ett annat land eller en internationell organisation inom ramen för ett internationellt samarbete ska omgående förstöras om innehållet

 1. berör en viss fysisk person och har bedömts sakna betydelse för verksamhet som avses i 1 §,
 2. avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller som omfattas av efterforskningsförbudet i 3 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen,
 3. omfattar uppgifter i sådana meddelanden mellan en person som är misstänkt för brott och hans eller hennes försvarare vilka skyddas enligt 27 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken, eller
 4. avser uppgifter lämnade under bikt eller enskild själavård, såvida det inte finns synnerliga skäl att behandla uppgifterna för syften som anges i 1 § andra stycket. Lag (2021:1173).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen ändras på så sätt att en fjärde grund för förstöring införs. Enligt den nya fjärde punkten ska förstöring ske av upptagning eller uppteckning av uppgifter om innehållet avser uppgifter lämnade under bikt eller enskild själavård. Begreppen bikt och enskild själavård har samma innebörd som enligt 36 kap. 5 § fjärde stycket rättegångsbalken. Förstöringsskyldigheten är långtgående och kan endast underlåtas om det finns ...

Prop. 2015/16:126: Paragrafen reglerar i vilken utsträckning uppgifter som upptagits eller upptecknats omgående ska förstöras. Paragrafens tredje punkt ändras så att den anger att förstöringsskyldigheten avser uppgifter i sådana meddelanden mellan en person som är misstänkt för brott och hans eller hennes försvarare vilka skyddas enligt 27 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken. På så vis återställs bestämmelsen till att ha den innebörd ...

Prop. 2017/18:260: 2. avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller som omfattas av efterforskningsförbudet i 3 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen, ...

Prop. 2006/07:63: Enligt paragrafens första punkt skall upptagning eller uppteckning av uppgifter som inhämtats enligt lagen omgående förstöras om innehållet i upptagningen eller uppteckningen berör en viss fysisk person och har bedömts sakna betydelse för den verksamhet som avses i 1 §, dvs. för försvarsunderrättelseverksamheten eller för den verksamhet som beskrivs i 1 § andra stycket. Detta gäller givetvis oavsett om inhämtningen skett med hjälp av automatiserad behandling eller med manuella metoder. Ett ...

Rapportering

8 §  Underrättelser med uppgifter som inhämtats enligt denna lag ska rapporteras till berörda myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Om uppgifterna berör en viss fysisk person, får rapporteringen endast avse förhållanden som är av betydelse i de hänseenden som anges i 1 § den lagen. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen har endast ändrats redaktionellt.

Prop. 2006/07:63: I paragrafens första mening erinras om att underrättelser med uppgifter som inhämtats genom signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten skall rapporteras till berörda myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Den verk-

samhet ...

Internationellt samarbete

9 §  I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om internationellt samarbete på försvarsunderrättelseområdet.

[S2]Signalspaningsmyndigheten får för den verksamhet som anges i 1 § tredje stycket, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen har inte ändrats i sak. Däremot har i förtydligande syfte tilllagts ett nytt första stycke som hänvisar till den reglering av internationellt samarbete på försvarsunderrättelseområdet som återfinns i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Detta tydliggör att förutsättningarna är desamma för motsvarande samarbete när det gäller verksamhet enligt 1 § tredje stycket, dvs. för att följa förändringar i signalmiljön ...

Prop. 2006/07:63: Paragrafen medger att den myndighet som regeringen bestämmer (Försvarets radioanstalt) får bedriva internationellt signalspaningssamarbete för sådan verksamhet som regleras i 1 § andra stycket, dvs. för sådan inhämtning som inte är försvarsunderrättelseverksamhet. När det gäller försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om internationellt samarbete i 3 § lagen (2000:130) ...

Kontroll

10 §  Den myndighet som regeringen bestämmer (kontrollmyndigheten) ska kontrollera att denna lag följs. Kontrollen ska särskilt avse granskning av sökbegrepp som avses i 3 §, förstöring av uppgifter som avses i 7 § samt rapportering enligt 8 §.

[S2]Myndigheten får besluta att viss inhämtning ska upphöra eller att upptagning eller uppteckning av inhämtade uppgifter ska förstöras, om det vid kontroll framkommer att inhämtningen inte är förenlig med tillstånd meddelat enligt denna lag.

[S3]Myndigheten ska ledas av en nämnd vars ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid, minst fyra år. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter ska utses bland personer som föreslagits av partigrupperna i riksdagen. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Paragrafens första stycket är ändrat redaktionellt. I det andra stycket görs ändringar för att tydliggöra att kontrollmyndighetens tillsyn inte innefattar någon prövning av de tillstånd som domstolen meddelar. Beslut om att inhämtning ska upphöra eller inhämtade uppgifter förstöras ska därför kunna fattas endast om det framkommer att inhämtningen inte är förenlig med ett meddelat tillstånd.

Ändringarna i det tredje stycket innebär att de beslut om avbrytande ...

Prop. 2006/07:63: Enligt paragrafen skall den myndighet som regeringen bestämmer (Försvarets underrättelsenämnd) kontrollera att lagen följs, på motsvarande sätt som myndigheten gör i fråga om försvarsunderrättelseverksamheten i stort, se avsnitt 8. De sökbegrepp som avses i 3 §, förstöring enligt 7 § och den rapportering som avses i 8 § skall granskas särskilt.

I andra stycket ges myndigheten möjlighet att med ...

10 a §  Kontrollmyndigheten är skyldig att på begäran av en enskild kontrollera om hans eller hennes meddelanden har inhämtats i samband med signalspaning enligt denna lag och, om så är fallet, huruvida inhämtningen och behandlingen av inhämtade uppgifter har skett i enlighet med lag. Kontrollmyndigheten ska underrätta den enskilde om att kontrollen har utförts. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen är ny och innebär att kontrollmyndigheten är skyldig att på begäran av en enskild kontrollera om hans eller hennes kommunikation har inhämtats i samband med signalspaning enligt lagen och om inhämtningen och behandlingen av inhämtade uppgifter i sådant fall har skett i enlighet med lag. En sådan begäran kan framställas av alla, oavsett medborgarskap eller hemvist. Även juridiska personer kan framställa en sådan begäran. Myndigheten är i dessa fall alltid skyldig att företa den kontroll ...

11 §  Inom signalspaningsmyndigheten ska det finnas ett råd med uppgift att utöva fortlöpande insyn i de åtgärder som vidtas för att säkerställa integritetsskyddet i signalspaningsverksamheten. Rådets ledamöter utses av regeringen för viss tid. Rådet ska rapportera sina iakttagelser till signalspaningsmyndighetens ledning och, om rådet finner att det finns skäl för det, till kontrollmyndigheten. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen är endast ändrad redaktionellt.

Prop. 2006/07:63: Paragrafen innehåller bestämmelser om det råd som skall finnas inom signalspaningsmyndigheten med uppgift att utöva fortlöpande insyn i de åtgärder som vidtas för att säkerställa integritetsskyddet i signalspaningsverksamheten. Lagregleringen av rådets verksamhet föranleds av

Lagrådets synpunkter.

Rådets ledamöter utses av regeringen för viss tid. Ansvaret för signalspaningsmyndighetens verksamhet vilar på myndighetens ledning. Detta påverkas inte ...

Underrättelseskyldighet

11 a §  Om det vid signalspaning enligt denna lag har använts sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person, ska personen underrättas om detta, om inte annat följer av 11 b §. Underrättelsen ska innehålla uppgift om när inhämtningen skett och syftet med inhämtningen.

[S2]En underrättelse ska lämnas så snart det kan ske utan men för försvarsunderrättelseverksamheten, dock senast en månad efter att det inhämtningsuppdrag som föranlett inhämtningen avslutades. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen är ny. Den anger i vilken utsträckning signalspaningsmyndigheten är skyldig att lämna underrättelse till enskild. I det första stycket anges till vem underrättelse ska lämnas och vad en sådan underrättelse ska innehålla. Kretsen av underrättelsemottagare anges på så sätt att om det vid inhämtning har använts sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysiskt person, ska den person som sökbegreppen avser underrättas om detta. Endast beträffande sådana personer, som på förhand ...

11 b §  Underrättelse enligt 11 a § får skjutas upp, om sekretess hindrar att underrättelsen lämnas. Har det på grund av sekretess inte kunnat lämnas någon underrättelse inom ett år från det att inhämtningsuppdraget avslutades, behöver någon underrättelse inte lämnas.

[S2]En underrättelse ska inte lämnas om inhämtningen uteslutande avser främmande makts förhållanden eller förhållanden mellan främmande makter. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen, som är ny, anger de situationer då en underrättelse antingen ska skjutas på framtiden eller helt underlåtas.

Enligt första stycket ska en underrättelse till enskild skjutas upp under den tid det råder sekretess för uppgiften. Den sekretess som aktualiseras är främst sekretess enligt 15 kap. 1 eller <a href="https://lagen.nu/2009:000#P2" ...

Övriga bestämmelser

12 §  I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns bestämmelser om operatörers skyldighet att överföra signaler för att möjliggöra inhämtning enligt denna lag.

[S2]Endast kontrollmyndigheten ska ha rådighet över signalbärare innehållande sådana signaler som överförs i enlighet med de bestämmelser som avses i första stycket. Myndigheten ska ge signalspaningsmyndigheten tillgång till signalbärare endast i den utsträckning det följer av tillstånd enligt 5 a eller 5 b §. Lag (2009:967).

Prop. 2008/09:201: I paragrafen har införts ett nytt andra stycke som reglerar rådigheten över de signaler i tråd som av operatörer överförs till samverkanspunkter. Av bestämmelsen framgår att endast kontrollmyndigheten ska ha rådighet över signalbärare innehållande sådana signaler. Myndigheten ska ge signalspaningsmyndigheten tillgång till signalbärare endast i den utsträckning det följer av tillstånd enligt 5 a eller 5 b §. När ett tillstånd föreligger ska kontrollmyndigheten inte göra någon prövning av ...

Prop. 2006/07:63: Paragrafen innehåller en hänvisning till de bestämmelser i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som reglerar operatörernas skyldighet att överföra signaler för att möjliggöra inhämtning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Se avsnitt 7.3.7 och kommentaren till de föreslagna ändringarna i lagen om elektronisk kommunikation, ...

12 a §  I lagen (2021:000) om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt finns ytterligare bestämmelser om behandlingen av inhämtade personuppgifter. Lag (2021:1173).

Prop. 2008/09:201: Paragrafen, som är ny, innehåller en hänvisning till den reglering av förutsättningarna för personuppgiftsbehandling i samband med signalspaning som återfinns i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.2. ...

Prop. 2020/21:224: Paragrafen innehåller en upplysning om att det i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet finns ytterligare bestämmelser om behandlingen av inhämtade personuppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 16.

13 §  Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2006/07:63: I paragrafen slås fast att beslut som fattas enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet inte får överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:266, Prop. 2006/07:63, Bet. 2007/08:FöU15
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:967) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.
 2. Verksamhet som vid ikraftträdandet bedrivs med stöd av tillstånd meddelade enligt äldre bestämmelser får bedrivas till dess att tiden för tillståndet löper ut.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:3, Prop. 2008/09:201, Bet. 2009/10:FöU3
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; nya 2 a, 4 a, 5 a, 5 b, 10 a, 11 a, 11 b, 12 a §§, rubr. närmast före 1, 3, 4, 4 a, 7, 8, 9, 10, 11 a, 12 §§
Ikraftträder
2009-12-01

Lag (2012:801) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2012/13:61, Prop. 2011/12:179, Bet. 2012/13:JuU7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2014:691) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:558) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:225, Prop. 2015/16:126, Bet. 2015/16:FöU10
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2016-07-15

Lag (2018:1918) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260, Bet. 2018/19:KU3
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2021:1173) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2021/22:45, Prop. 2020/21:224, Bet. 2021/22:FöU2
Omfattning
ändr. 1, 2 a, 4, 7, 12 a §§
Ikraftträder
2022-01-01