Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
SFS 2010:950 i lydelse enligt SFS 2021:1134
Ikraft
2022-01-01
Upphäver
Atomansvarighetslag (1968:45)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor, om skyldighet att försäkra eller på annat sätt ekonomiskt säkerställa ansvaret och om ersättning av statsmedel i vissa fall.

Prop. 2009/10:173: Skadeståndsregleringen, som grundas på Paris- och tilläggskonventionen, gäller i utomobligatoriska förhållanden. Det är i och för sig möjligt att anläggningshavaren vid sidan av lagens bestämmelser också blir ansvarig på kontraktsrättslig grund, dvs. genom ett uttryckligt åtagande i avtal.

Definitioner

2 §  Med kärnämne avses i denna lag

 1. uran, plutonium eller ett annat ämne som används eller kan användas för utvinning av kärnenergi (kärnbränsle),
 2. en förening som innehåller ett sådant ämne som avses i 1, och
 3. använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar.

[S2]Med kärnämne avses inte naturligt uran eller utarmat uran när det transporteras eller förvaras tillfälligt.

Prop. 2009/10:173: (artikel 1 a) iii) och iv) i Pariskonventionen)

I paragrafens första stycke definieras ”kärnämne”, som ersätter den tidigare termen atombränsle och det första ledet av ”atomsubstans”. I allt väsentligt överensstämmer definitionen med motsvarande definition i 2 §

andra punkten lagen (1984:3) ...

3 §  Med kärnavfall avses i denna lag

 1. använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,
 2. ett radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervisnings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska, industriella eller kommersiella ändamål,
 3. material eller annat som har blivit radioaktivt förorenat i en kärnteknisk anläggning och inte längre ska användas i en sådan anläggning, och
 4. radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas.

Prop. 2009/10:173: (artikel 1 a) iii) och iv) i Pariskonventionen)

I första stycket definieras ”kärnavfall”, som ersätter det tidigare uttrycket ”radioaktiv produkt” och det andra ledet av ”atomsubstans”. I allt väsentligt motsvaras definitionen av 2 § tredje punkten kärntekniklagen.

4 §  Med kärnreaktor avses i denna lag en anordning som innehåller kärnbränsle under sådana förhållanden att klyvning av atomkärnor i en självunderhållande kedjereaktion kan uppkomma i anordningen utan tillskott av neutroner från en annan källa.

Prop. 2009/10:173: (artikel 1 a) ii) i Pariskonventionen)

I bestämmelsen definieras ”kärnreaktor”, som utan någon ändring i sak ersätter den tidigare termen atomreaktor.

5 §  Med kärnteknisk anläggning avses i denna lag

 1. en kärnreaktor som inte har infogats i ett fartyg eller annat transportmedel för att användas som kraftkälla för transportmedlet,
 2. en anläggning för utvinning, framställning, hantering eller bearbetning av kärnämne,
 3. en anläggning för hantering eller bearbetning av kärnavfall,
 4. en anläggning för slutförvaring av kärnämne eller kärnavfall,
 5. en anläggning för förvaring eller lagring av kärnämne eller kärnavfall, om anläggningen inte är avsedd endast för tillfällig förvaring under transport, och
 6. en kärnreaktor eller annan kärnteknisk anläggning som avvecklas.

Prop. 2009/10:173: (artikel 1 a) ii) i Pariskonventionen)

I första stycket definieras ”kärnteknisk anläggning”, som ersätter den tidigare termen atomanläggning.

Den nya definitionen anpassas till definitionen i den reviderade Pariskonventionen. Ändringen, som behandlas i avsnitt 8.1.4, innebär att ”kärnteknisk anläggning” också omfattar anläggningar för slutförvar samt kärnreaktorer och andra ...

6 §  Med radiologisk olycka avses i denna lag en händelse eller serie av händelser med samma ursprung som orsakar en skada till följd av

 1. joniserande strålning från en strålningskälla i en kärnteknisk anläggning,
 2. radioaktiva egenskaper hos kärnämne eller kärnavfall, eller
 3. radioaktiva egenskaper i förening med giftiga, explosiva eller andra farliga egenskaper hos kärnämne eller kärnavfall.

Prop. 2009/10:173: (artikel 1 a) i) i Pariskonventionen)

I bestämmelsen definieras ”radiologisk olycka”, som ersätter den tidigare termen atomolycka. Att ”radiologisk olycka” numera används innebär ingen ändring i sak. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Med radiologisk olycka avses en händelse eller serie av händelser med samma ursprung som orsakar en skada till följd av sådan joniserande strålning eller sådana radioaktiva egenskaper som anges ...

7 §  Med radiologisk skada avses i denna lag en skada som har orsakats av eller uppkommit till följd av en radiologisk olycka och är

 1. en personskada eller sakskada,
 2. en ekonomisk förlust som är en direkt följd av en personskada eller sakskada,
 3. en inkomstförlust som inte omfattas av 1 eller 2 men till följd av en betydande försämring av miljön har orsakats av en skada på ett ekonomiskt intresse som är direkt knutet till miljön, och
 4. en kostnad för att återställa miljön eller kompensera för förlorade miljövärden, om det är en miljöskada som inte är obetydlig och den eller de åtgärder som kostnaden avser har godkänts som rimliga av den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Med radiologisk skada avses också en kostnad för att, efter en radiologisk olycka eller vid en allvarlig och överhängande fara för en sådan olycka, vidta rimliga åtgärder för att förebygga en skada som avses i första stycket 1, 2, 3 eller 4 och en skada till följd av sådana förebyggande åtgärder.

Prop. 2009/10:173: (artikel 1 a) vii–x) i Pariskonventionen)

I bestämmelsen definieras ”radiologisk skada”, som ersätter den tidigare termen atomskada. Definitionen innebär att skadebegreppet får ett delvis nytt innehåll som motsvarar den utvidgade och preciserade definitionen i den reviderade Pariskonventionen.

Definitionen av radiologisk skada omfattar alla skadetyper som kan berättiga till ersättning. Under alla förhållanden krävs för att ersättning ska kunna betalas att ...

8 §  I denna lag avses med

[S2]Pariskonventionen: den i Paris den 29 juli 1960 avslutade konventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område i dess lydelse enligt det i Paris den 28 januari 1964 avslutade tilläggsprotokollet eller nämnda konvention i dess lydelse enligt detta protokoll och de i Paris den 16 november 1982 och den 12 februari 2004 avslutade ändringsprotokollen,

[S3]tilläggskonventionen: den i Bryssel den 31 januari 1963 avslutade tillläggskonventionen till Pariskonventionen i den lydelse som tilläggskonventionen har fått genom det i Paris den 28 januari 1964 avslutade tilläggsprotokollet samt de i Paris den 16 november 1982 och den 12 februari 2004 avslutade ändringsprotokollen,

[S4]Wienkonventionen: den i Wien den 21 maj 1963 avslutade konventionen om civilrättsligt ansvar för atomskada eller denna konvention i dess lydelse enligt det i Wien den 29 september 1997 avslutade ändringsprotokollet,

[S5]det gemensamma protokollet: det i Wien den 21 september 1988 undertecknade protokollet rörande tillämpningen av Wienkonventionen och Pariskonventionen,

[S6]konventionsstat: en stat som har tillträtt Pariskonventionen,

[S7]tilläggskonventionsstat: en stat som har tillträtt tilläggskonventionen,

[S8]anläggningsstat: den konventionsstat inom vars område en kärnteknisk anläggning ligger eller, om anläggningen inte ligger inom någon stats område, den konventionsstat som driver eller har godkänt anläggningen,

[S9]innehavare av en svensk anläggning: den som driver eller innehar en kärnteknisk anläggning i Sverige,

[S10]innehavare av en utländsk anläggning: den som i fråga om en kärnteknisk anläggning utanför Sverige är att anse som anläggningens innehavare enligt lagen i anläggningsstaten,

[S11]anläggningshavare: innehavare av en kärnteknisk anläggning,

[S12]säkerhet: en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för fullgörande av ersättningsansvar vid radiologiska olyckor, och

[S13]den som har ställt säkerhet: den som utan att vara ansvarig anläggningshavare har utfärdat en ansvarsförsäkring eller ställt annan ekonomisk säkerhet för fullgörande av anläggningshavarens ersättningsansvar enligt denna lag.

Prop. 2009/10:173: I paragrafen finns ytterligare definitioner av termer och uttryck som används i lagen.

Definitionerna av Pariskonventionen och tilläggskonventionen ändras så att de också omfattar de senaste ändringsprotokollen till konventionerna, dvs. 2004 års ändringsprotokoll.

Nya definitioner införs av Wienkonventionen och det gemensamma protokollet som en direkt följd av det utökade tillämpningsområdet i 9 §. Wienkonventionen definieras så ...

Tillämpning

9 §  Om inte annat följer av denna lag, ska lagen tillämpas på radiologiska skador som har uppkommit i

 1. Sverige eller inom Sveriges ekonomiska zon,
 2. en annan konventionsstat, dess ekonomiska zon eller en annan maritim zon som staten har inrättat enligt internationell rätt, eller
 3. ett annat land, dess ekonomiska zon eller en annan maritim zon som landet har inrättat enligt internationell rätt, om landet
  1. har tillträtt Wienkonventionen och det gemensamma protokollet och den ansvariga anläggningshavarens anläggning är belägen i en konventionsstat som har tillträtt det gemensamma protokollet,
  2. vid tidpunkten för den radiologiska olyckan inte har någon kärnteknisk anläggning på sitt territorium, i sin ekonomiska zon eller i en annan maritim zon som landet har inrättat enligt internationell rätt, eller
  3. vid tidpunkten för den radiologiska olyckan har en lagstiftning som erbjuder motsvarande ersättningsförmåner och som bygger på samma principer som bestämmelserna i Pariskonventionen och tilläggskonventionen.

[S2]Lagen ska tillämpas även om den radiologiska skadan har uppkommit på ett fartyg eller ett luftfartyg som är registrerat i Sverige, i en annan konventionsstat eller i ett land som avses i första stycket 3, dock inte om fartyget eller luftfartyget befann sig inom ett område som tillhör någon annan stat än dem som avses i första stycket.

Prop. 2009/10:173: (artikel 2 i Pariskonventionen)

I paragrafen, som behandlas i avsnitt 8.2, anges lagens tillämpningsområde. Paragrafen motsvarar det utökade tillämpningsområde som följer av den reviderade Pariskonventionen.

Tillämpningsområdet utgår från platsen där skadan har uppkommit. Tidigare har frågan om när en innehavare av en svensk anläggning kan bli ansvarig varit beroende av var själva ...

10 §  Om det samtidigt med en radiologisk olycka som har medfört en radiologisk skada har inträffat en annan händelse som medfört en skada, ska denna lag tillämpas på den skadan i den utsträckning skadan inte kan särskiljas från den radiologiska skadan. Detta gäller dock inte i fråga om ansvar som någon annan än anläggningshavaren kan ha enligt särskilda bestämmelser om skador till följd av joniserande strålning.

Prop. 2009/10:173: (artikel 3 b) i Pariskonventionen)

I paragrafen regleras skador som inte går att särskilja. En motsvarande reglering finns i atomansvarighetslagen.

Av första meningen följer att lagens ersättningsbestämmelser i vissa situationer kan bli tillämpliga även på sådana skador som inte omfattas av lagens definition av radiologiska skador. Bestämmelsen syftar till att man ska undvika att den skadelidande ...

11 §  Denna lag gäller inte skador orsakade av en radiologisk olycka som är en direkt följd av en krigshandling eller en liknande handling under väpnad konflikt, inbördeskrig eller uppror.

Prop. 2009/10:173: (artikel 9 i Pariskonventionen)

I paragrafen finns en ansvarsfrihetsgrund för skador som är en direkt följd av en krigshandling eller liknande handling under väpnad konflikt, inbördeskrig eller uppror. Bestämmelsen ändras i förhållande till vad

som gäller enligt atomansvarighetslagen ...

12 §  Vid tillämpningen av denna lag ska två eller flera svenska kärntekniska anläggningar anses som en anläggning, om anläggningarna har samma innehavare och ligger nära varandra. Denna anläggning ska också anses omfatta anläggningar som innehåller kärnämne eller kärnavfall men som inte är kärntekniska anläggningar, om anläggningarna har samma innehavare som de kärntekniska anläggningarna och ligger nära dem.

Prop. 2009/10:173: (artikel 1 a) ii) i Pariskonventionen)

Paragrafen får en annan språklig utformning och en något ändrad innebörd i sak jämfört med atomansvarighetslagen. Paragrafen har behandlats i prop. 1981/82:163 s. 55 och 56. Paragrafen har utformats med utgångspunkt i ...

13 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta att denna lag inte ska tillämpas i fråga om kärntekniska anläggningar, kärnämnen och kärnavfall där den risk som är förenad med anläggningarna, ämnena eller avfallet är liten.

Prop. 2009/10:173: (artikel 1 b) i Pariskonventionen)

Paragrafen innehåller ett bemyndigande om att helt undanta kärntekniska anläggningar, kärnämnen eller kärnavfall från tillämpningsområdet, om den risk som är förenad med dessa är liten. En sådan möjlighet följer

redan av atomansvarighetslagen ...

14 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att ett land eller en del av ett land ska likställas med en konventionsstat vid tillämpningen av denna lag.

Prop. 2009/10:173: (artikel art 4 e) i Pariskonventionen)

I paragrafen regleras möjligheten att likställa en stat eller en del av en stat med en konventionsstat. I förhållande till atomansvarighetslagen utvidgas bestämmelsen till att också avse en del av en stat.

Bestämmelsen har sin bakgrund i Sveriges och andra konventionsstaters folkrättsliga åtaganden i förhållande till Hong Kong (jfr deklarationen från OECD:s ...

Huvudregel om ansvaret vid radiologiska olyckor

15 §  Om det inträffar en radiologisk olycka i en kärnteknisk anläggning eller med kärnämne eller kärnavfall från en sådan anläggning, ska anläggningshavaren ersätta de radiologiska skador som olyckan medför.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. skador på den kärntekniska anläggningen, en närbelägen kärnteknisk anläggning eller en kärnteknisk anläggning som uppförs i närheten,
 2. skador på annan egendom som finns inom anläggningsområdet för en anläggning som avses i 1 och som används eller avses att användas i anslutning till anläggningen, eller
 3. om annat följer av 1625 §§.

Prop. 2009/10:173: (artikel 3 i Pariskonventionen)

I första stycket finns huvudregeln om att anläggningshavaren är ansvarig för radiologiska skador till följd av en radiologisk olycka som har inträffat i en kärnteknisk anläggning eller med kärnämne eller kärnavfall som kommer från en sådan anläggning. Bestämmelsen bygger på grundprincipen att den som innehar en kärnteknisk anläggning är ansvarig för alla skador som uppkommer till följd av driften av denna.

I andra ...

Ansvaret vid transporter

16 §  Om det inträffar en radiologisk olycka under en transport eller tillfällig förvaring i samband med en transport av kärnämne eller kärnavfall mellan kärntekniska anläggningar, ska den anläggningshavare som är avsändare ersätta de radiologiska skador som olyckan medför. Detta gäller dock inte om annat följer av 1725 §§.

Prop. 2009/10:173: (artikel 4 i Pariskonventionen)

I denna och de följande paragraferna finns regler om ansvaret om det inträffar en radiologisk olycka under en transport eller tillfällig förvaring i samband med en transport av kärnämne eller kärnavfall mellan kärntekniska anläggningar. I denna paragraf finns huvudregeln i transportfallen, som innebär att den anläggningshavare som är avsändare av transporten ska ersätta de radiologiska skador som olyckan medför. ...

17 §  Vid transport mellan anläggningar i Sverige eller andra konventionsstater gäller avsändarens ersättningsansvar enligt 16 § inte i fråga om olyckor som inträffar efter den tidpunkt då ansvaret enligt ett skriftligt avtal mellan avsändaren och mottagaren övergår på mottagaren eller, om det inte finns något sådant avtal, då mottagaren övertar kärnämnet eller kärnavfallet.

[S2]Ansvaret för en transport får övergå på en annan anläggningshavare genom ett avtal enligt första stycket endast om denne har ett direkt ekonomiskt intresse i de kärnämnen eller det kärnavfall som transporteras.

Prop. 2009/10:173: (artikel 4 a) i och ii), b) i och ii och c) i Pariskonventionen)

I paragrafen anges undantag från huvudregeln om avsändarens ersättningsansvar.

I första stycket anges att vid transport mellan anläggningar i Sverige eller andra konventionsstater gäller avsändarens ersättningsansvar enligt 16 § inte i fråga om olyckor som inträffar efter den tidpunkt då ansvaret enligt ett skriftligt avtal mellan avsändaren och mottagaren övergår på mottagaren eller, ...

18 §  Vid transport från Sverige eller annan konventionsstat till ett land som inte är en konventionsstat gäller avsändarens ersättningsansvar enligt 16 § inte i fråga om olyckor som inträffar efter den tidpunkt då kärnämnet eller kärnavfallet har lossats från det transportmedel som ämnet eller avfallet anlänt till mottagarlandet med.

Prop. 2009/10:173: (artikel 4 a) iv) i Pariskonventionen)

Enligt bestämmelsen övergår ansvaret, vid transport från Sverige eller annan konventionsstat till ett land som inte är en konventionsstat, vid den tidpunkt då kärnämnet eller kärnavfallet har lossats från det transportmedel som ämnet eller avfallet anlände till mottagarlandet med. Bestämmelsen, som saknar motsvarighet i atomansvarighetslagen, införs eftersom lagens tillämpningsområde ...

19 §  Vid transport till Sverige eller annan konventionsstat från ett land som inte är en konventionsstat, ska den anläggningshavare som är mottagare av transporten ersätta de radiologiska skador som olyckan medför, om

 1. mottagaren skriftligen har samtyckt till transporten, och
 2. olyckan inträffar efter den tidpunkt då kärnämnet eller kärnavfallet har lastats på det transportmedel som ämnet eller avfallet ska transporteras med.

Prop. 2009/10:173: (artikel 4 b) iv) i Pariskonventionen)

Enligt bestämmelsen övergår ansvaret, vid transport till Sverige eller annan konventionsstat från ett land som inte är en konventionsstat och mottagaren skriftligen har samtyckt till transporten, vid den tidpunkt då kärnämnet eller kärnavfallet har lastats på det transportmedel som ämnet eller avfallet ska transporteras med. Bestämmelsen innebär att ett avsteg görs från principen om ett avsändaransvar vid transporter från en avsändare i ...

Transporter till eller från reaktordrivna transportmedel

20 §  Om det inträffar en radiologisk olycka under en transport mellan å ena sidan en kärnteknisk anläggning i Sverige eller en annan konventionsstat och å andra sidan en kärnreaktor som används som kraftkälla i ett fartyg eller annat transportmedel, ska innehavaren av den kärntekniska anläggningen ersätta de radiologiska skador som olyckan medför.

[S2]Ersättningsansvaret gäller dock inte i fråga om olyckor som

 1. vid transport från den kärntekniska anläggningen inträffar efter den tidpunkt då kärnämnet eller kärnavfallet övertas av den som driver eller innehar den mottagande reaktorn, eller
 2. vid transport till den kärntekniska anläggningen inträffar före den tidpunkt då kärnämnet eller kärnavfallet övertas av innehavaren av den kärntekniska anläggningen.

Prop. 2009/10:173: (artikel 4 a) iii) och b) iii) i Pariskonventionen)

I paragrafen regleras vem som är ansvarig om det inträffar en radiologisk olycka under en transport mellan å ena sidan en kärnteknisk anläggning i Sverige eller en annan konventionsstat och å andra sidan en kärnreaktor som används som kraftkälla i ett fartyg eller annat transportmedel. Huvudregeln i första stycket är att innehavaren av den kärntekniska anläggningen ska ersätta de radiologiska skador som olyckan medför. Bestämmelserna ...

Transporter mellan länder som inte är konventionsstater

21 §  Om det inträffar en radiologisk olycka under en transport eller tillfällig förvaring i samband med en transport av kärnämne eller kärnavfall mellan länder som inte är konventionsstater, ska den som har tillstånd till transporten enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ersätta de radiologiska skador som olyckan medför. Det som i denna lag gäller i fråga om en anläggningshavares ansvar ska då gälla tillståndshavaren.

Prop. 2009/10:173: I paragrafen, som har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, anges vem som är ansvarig om det inträffar en radiologisk olycka under en transport eller tillfällig förvaring i samband med en transport av kärnämne eller kärnavfall mellan länder som inte är konventionsstater. I sådana fall ska den som har tillstånd till transporten enligt kärntekniklagen ersätta de skador som olyckan medför. Det som i denna lag gäller i fråga om en anläggningshavares ansvar ska då gälla tillståndshavaren. ...

Andra fall där olyckan inträffar utanför en anläggning

22 §  Om det i ett fall som inte omfattas av 1621 §§ inträffar en radiologisk olycka med kärnämne eller kärnavfall som inte finns i en kärnteknisk anläggning, ska den anläggningshavare som vid tidpunkten för olyckan har eller senast haft ämnet eller avfallet i sin besittning ersätta de radiologiska skador som olyckan medför. Detta gäller dock endast om kärnämnet eller kärnavfallet har

 1. kommit från en kärnteknisk anläggning i Sverige eller en annan konventionsstat, eller
 2. transporterats till Sverige från ett land som inte är en konventionsstat.

[S2]En anläggningshavares ersättningsansvar enligt första stycket gäller inte om en annan anläggningshavare genom ett skriftligt avtal har övertagit ansvaret.

Prop. 2009/10:173: (artikel 3 a) och 5 c) i Pariskonventionen)

I paragrafen regleras ansvaret för t.ex. en container som utan att vara under transport finns utanför en kärnteknisk anläggning. Bestämmelserna överförs från atomansvarighetslagen utan ändring i sak och kommenteras i prop. 1968:25 s. 101 och 102. ...

Andra fall där olyckan inträffar i en anläggning

23 §  Om det i ett fall som inte omfattas av 1622 §§ inträffar en radiologisk olycka med kärnämne eller kärnavfall som förvaras tillfälligt i en kärnteknisk anläggning vid transport till eller från en annan kärnteknisk anläggning, ska den som innehar den kärntekniska anläggning där kärnämnet eller kärnavfallet förvaras ersätta de radiologiska skador som olyckan medför endast om ersättningsansvaret följer av ett skriftligt avtal som anläggningshavaren är bunden av.

Prop. 2009/10:173: (artikel 5 b) i Pariskonventionen)

I paragrafen, som har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, regleras ansvaret vid en olycka med kärnämne eller kärnavfall som förvaras tillfälligt i en kärnteknisk anläggning vid transport till eller från en annan kärnteknisk anläggning. I sådana fall ska den som innehar den kärntekniska anläggning där kärnämnet eller kärnavfallet förvaras ersätta de skador som olyckan medför endast om ersättningsansvaret följer av ett skriftligt ...

Transportörers ansvar

24 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att en transportör i stället för en eller flera anläggningshavare ska vara ersättningsansvarig för de radiologiska skador som uppkommer till följd av en radiologisk olycka under eller i anslutning till transporten, om

 1. transportören har ansökt om ett sådant beslut och visat att det för transporten finns en säkerhet som krävs enligt denna lag, och
 2. anläggningshavarna har samtyckt till detta.

[S2]I fråga om den transport som omfattas av beslutet ska det som i denna lag gäller i fråga om en anläggningshavares ansvar gälla transportören.

Prop. 2009/10:173: (artikel 4 e) i Pariskonventionen)

Med stöd av denna paragraf, som överförs från atomansvarighetslagen utan ändring i sak, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i det enskilda fallet besluta att en transportör i stället för innehavaren av en kärnteknisk anläggning ska vara ersättningsansvarig för en olycka som inträffar under transporten. Behovet av bestämmelsen är i praktiken ringa. Pariskonventionens ...

25 §  Om det i en annan konventionsstat har meddelats ett beslut som motsvarar ett beslut enligt 24 §, gäller det beslutet i samma utsträckning som om det hade varit meddelat enligt 24 §.

Prop. 2009/10:173: (artikel 4 e) i Pariskonventionen)

Paragrafen överförs från atomansvarighetslagen utan ändring i sak. Bestämmelsen innebär att ett beslut motsvarande det som avses i 24 §, och som meddelats enligt en annan konventionsstats lag för det ansvar som gäller för en anläggningshavare i den staten, ska gälla även när svensk lag är tillämplig för att bedöma ersättningsanspråket. Som konstateras beträffande 24 § är det praktiska ...

Anläggningshavares ansvar

26 §  Om en anläggningshavare är ersättningsansvarig enligt denna lag, får anspråk på ersättning enligt lagen eller motsvarande bestämmelser i ett annat land riktas endast mot anläggningshavaren, om inte annat följer av lagen eller Sveriges internationella åtaganden.

Prop. 2009/10:173: (artikel 6 a) i Pariskonventionen)

I paragrafen finns bestämmelsen om att ersättningsansvaret enligt lagen är kanaliserat till anläggningshavaren (kanalisationsprincipen). Paragrafen ändras i förhållande till atomansvarighetslagen endast redaktionellt för att tydliggöra lagens centrala bestämmelser.

Av paragrafen följer, som huvudregel, att anläggningshavaren ska bära alla kostnader i samband ...

27 §  Om en anläggningshavare är ersättningsansvarig enligt denna lag, gäller ansvaret även om anläggningshavaren eller någon som denne ansvarar för inte har vållat skadan.

[S2]Ersättningsansvaret är obegränsat, om inte annat följer av 28 eller 29 §.

Prop. 2009/10:173: (artikel 3, 7 och 10 b) i Pariskonventionen)

I första stycket behandlas den grundläggande bestämmelsen att anläggningshavaren har ett objektivt, strikt ersättningsansvar som gäller oberoende av om anläggningshavaren själv eller någon som anläggningshavaren ansvarar för är vållande till skadan.

I andra stycket införs en ny bestämmelse som uttryckligen anger att en anläggningshavares ersättningsansvar är obegränsat, om inte annat följer av 28 ...

28 §  Om en innehavare av en utländsk anläggning är ersättningsansvarig och ansvaret är begränsat enligt de bestämmelser som gäller i anläggningsstaten, ska den begränsningen gälla för ersättning enligt denna lag.

Prop. 2009/10:173: (artikel 7 d) i Pariskonventionen)

Paragrafen överförs från atomansvarighetslagen utan ändring i sak. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Även med stöd av atomansvarighetslagen gäller att svensk rätt ska tillämpas i de fall svensk domstol är behörig. Lagen bygger på att lagen i den stat där den behöriga ...

29 §  För skador i ett land utanför Sverige ska ersättningsansvaret enligt denna lag begränsas så att ersättningen inte överstiger det belopp som enligt det landets bestämmelser gäller i fråga om ersättning för skador i Sverige.

[S2]Första stycket gäller inte skador i länder som saknar kärntekniska anläggningar eller om annat följer av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Prop. 2009/10:173: (artikel 7 g) i Pariskonventionen)

I paragrafen införs bestämmelser om reciprocitet, dvs. ömsesidighet, som innebär att anläggningshavarens ersättningsansvar begränsas till det ansvarsbelopp som gäller i den andra staten i förhållande till Sverige. Bestämmelserna innebär ett undantag från anläggningshavarens obegränsade ansvar enligt 27 §.

Första stycket innebär att ansvarsbeloppet är begränsat till det belopp som gäller i den andra staten i förhållande ...

Säkerhet för ersättningsansvaret

30 §  En innehavare av en svensk anläggning ska ha en ansvarsförsäkring eller se till att annan ekonomisk säkerhet ställs som vid varje tidpunkt täcker ersättningsansvaret enligt denna lag upp till ett belopp som

 1. motsvarar 700 miljoner euro, eller
 2. om anläggningen är en kärnkraftsreaktor i drift för att utvinna kärnenergi, motsvarar 1 200 miljoner euro.

Prop. 2009/10:173: (artikel 7 och 10 i Pariskonventionen)

I paragrafen anges kravet på en innehavare av en svensk anläggning att upp till vissa ansvarsbelopp garantera ersättning enligt lagen. Ersättning ska garanteras genom en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet.

Lagrådet har anfört att kravet enligt svenskt språkbruk bör avse skyldighet ”att ha en ansvarsförsäkring eller ställa annan ekonomisk säkerhet”. Bestämmelsen har utformats med utgångspunkt i Lagrådets ...

31 §  Regeringen får i det enskilda fallet besluta att en säkerhet som avses i 30 § inte behöver täcka

 1. mer än 70 miljoner euro för varje radiologisk olycka, om beslutet inte gäller en kärnkraftsreaktor i drift för att utvinna kärnenergi och begränsningen är lämplig med hänsyn till slaget av anläggning och den sannolika omfattningen av en radiologisk olycka, eller
 2. mer än 80 miljoner euro för varje radiologisk olycka, om beslutet gäller en transport av kärnämne eller kärnavfall och begränsningen är lämplig med hänsyn till ämnenas eller avfallets karaktär och de risker som transporten innebär.

Prop. 2009/10:173: (artikel 7 b) i Pariskonventionen)

Paragrafen innehåller bestämmelser om att i det enskilda fallet besluta om en lägre ansvarsnivå än vad som anges i 30 §.

Bemyndigandet i punkten 1 avser kärntekniska anläggningar som är mindre riskfyllda. Ett undantag har gjorts för kärnkraftsreaktorer som är i drift för utvinning av kärnenergi, ...

32 §  Ersättningsansvaret för skador till följd av en radiologisk olycka under en transport får täckas av en särskild försäkring.

Prop. 2009/10:173: Av paragrafen följer, i likhet med vad som gäller enligt atomansvarighetslagen, att det är möjligt för anläggningshavaren att teckna separat försäkring för ansvarighet under transport.

33 §  Den som har rätt till ersättning enligt denna lag har rätt att få ut ersättningen direkt av den som har ställt säkerhet.

[S2]För att befria sig från ansvar får den som har ställt säkerhet inte mot den skadelidande åberopa omständigheter som beror på någon annan än den skadelidande.

Prop. 2009/10:173: (artikel 6 a) i Pariskonventionen)

I första stycket regleras möjligheten att få ut ersättning direkt av försäkringsgivaren eller den som har ställt säkerhet av annat slag för anläggningshavarens ersättningsansvar. Bestämmelsen motsvarar vad som gäller enligt atomansvarighetslagen.

Av bestämmelsen följer att en skadelidande inte behöver föra talan mot anläggningshavaren. Detta gäller alltid ...

34 §  Även om en säkerhet som har ställts enligt denna lag har sagts upp eller på annat sätt upphört att gälla, är den som har ställt säkerheten skyldig att fullfölja sitt åtagande, om en radiologisk olycka som omfattades av åtagandet inträffar

 1. inom två månader från det att den myndighet som regeringen bestämmer har underrättats om att säkerheten har sagts upp eller annars upphört att gälla, eller
 2. under en transport som har påbörjats innan säkerheten sades upp eller annars upphörde att gälla.

Prop. 2009/10:173: (artikel 10 d) i Pariskonventionen)

Av paragrafen följer att ersättningsskyldigheten för försäkringsgivaren eller den som ställt annan säkerhet kvarstår mot den skadelidande två månader efter det att försäkringsavtalet eller säkerheten har sagts upp eller av andra skäl upphört. Vid transport gäller säkerheten om transporten har påbörjats innan säkerheten sades upp.

35 §  Om den som har ställt säkerhet inte har gjort något annat förbehåll, gäller säkerheten för anläggningshavarens ersättningsansvar enligt denna lag eller motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat.

Prop. 2009/10:173: (artikel 6 i Pariskonventionen)

I bestämmelsen regleras förhållandet mellan å ena sidan försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet och å andra sidan försäkringstagaren eller anläggningshavaren. Av bestämmelsen, som överförs

från atomansvarighetslagen ...

36 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska pröva om säkerheter enligt 3032 §§ är tillräckliga.

Prop. 2009/10:173: (artikel 10 a) i Pariskonventionen)

I paragrafen införs en bestämmelse som grundar sig på Pariskonventionen och som anger att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska pröva om säkerheter enligt 30–32 §§ är tillräckliga. Anläggningshavaren ska visa att säkerheterna är tillräckliga för att säkerställa ersättningsansvaret enligt lagen. Det kan vara fråga om en eller flera ansvarsförsäkringar eller andra ekonomiska säkerheter. Frågan om vem som bör pröva frågan ...

37 §  Om ett ersättningsansvar enligt denna lag säkerställs med såväl en eller flera ansvarsförsäkringar som andra ekonomiska säkerheter, ska de andra säkerheterna användas för att fullgöra ersättningsansvaret endast i den mån ansvarsförsäkringarna inte räcker för att betala full ersättning.

Prop. 2009/10:173: (artikel 7 i Pariskonventionen)

Paragrafen är ny och innebär att man vid fullgörande av ersättningsansvaret enligt lagen i första hand ska använda sig av de ansvarsförsäkringar som har tecknats. Andra ekonomiska säkerheter, t.ex. moderbolagsborgen, ska användas endast om det inte finnas några ansvarsförsäkringar eller om gällande ansvarsförsäkringar inte räcker för att betala ersättning till de skadelidande. Andra ekonomiska säkerheter kan aktualiseras redan av den anledningen ...

38 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas enligt denna lag.

Prop. 2009/10:173: (artikel 10 a) i Pariskonventionen)

Paragrafen är ny och bemyndigar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas enligt lagen. Det vidgade skadebegreppet och de höjda beloppsnivåer som gäller för säkerställande av ersättning till skadelidande innebär att det tills vidare kommer att behövas kompletterande säkerheter till den ansvarsförsäkring som sedan tidigare säkerställt anläggningshavares ...

Statlig återförsäkring

39 §  Regeringen får i fråga om ansvaret vid radiologiska olyckor göra ekonomiska åtaganden för staten. Det ska göras genom att statliga garantier i form av återförsäkringsåtaganden ställs ut.

[S2]För statens åtaganden ska anläggningshavare betala en avgift för den ekonomiska risk som staten bär för kostnader som kan uppkomma i händelse av radiologiska olyckor.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek och betalning.

Prop. 2009/10:173: (artikel 7 i Pariskonventionen)

I första stycket bemyndigas regeringen att i fråga om ansvaret vid radiologiska olyckor göra ekonomiska åtaganden för staten. Det ska göras genom att statliga garantier i form av återförsäkringsåtaganden ställs ut. Bestämmelsen i andra meningen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Frågan om förutsättningarna att finansiellt säkerställa de ansvarsnivåer som anges i 30 § behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2009/10:173#S7-4" ...

Transportcertifikat

40 §  En anläggningshavare som är ersättningsansvarig enligt 1523 §§ ska till transportören lämna över ett certifikat om den eller de säkerheter som gäller för transporten. Certifikatet ska vara utställt av den eller de som har ställt säkerheterna och innehålla uppgifter om

 1. anläggningshavarens namn och adress,
 2. säkerheternas belopp, typ och varaktighet, och
 3. vilka slag av kärnämnen eller kärnavfall och vilken transport som säkerheterna avser.

[S2]Certifikatet ska vara försett med ett intyg om att anläggningshavaren är innehavare av en kärnteknisk anläggning i Pariskonventionens mening. Intyget ska vara utfärdat av den myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 2009/10:173: (artikel 4 d) i Pariskonventionen)

Paragrafen innehåller bestämmelser om transportcertifikat och överförs med endast vissa justeringar i lagtexten från atomansvarighetslagen. Ett certifikat ska utformas enligt formulär som fastställs av Strålsäkerhetsmyndigheten, jfr 6 § förordningen (1981:327) ...

Solidariskt ansvar

41 §  Om två eller flera är ersättningsansvariga för samma skada, ska de solidariskt svara för ersättningen. Ingen av de ansvariga är dock skyldig att betala mer än vad som följer av att dennes ansvar är begränsat.

[S2]Om ersättningsansvaret grundas på någon av bestämmelserna om transport eller tillfällig förvaring i 1625 §§ och transporten eller förvaringen avser flera partier kärnämnen eller kärnavfall i ett och samma transportmedel eller på en och samma förvaringsplats, är det sammanlagda ersättningsansvaret begränsat till det högsta belopp som gäller för någon av de ersättningsansvariga.

[S3]De ersättningsansvarigas inbördes ansvar ska bestämmas med utgångspunkt i de olika anläggningarnas bidrag till skadans uppkomst och övriga omständigheter.

Prop. 2009/10:173: (artikel 5 d) i Pariskonventionen)

Paragrafen, som behandlar anläggningshavarnas solidariska ansvar och den slutliga fördelningen när två eller flera anläggningshavare är ansvariga för samma skada, ändras i förhållande till motsvarande reglering i atomansvarighetslagen för att stå i överensstämmelse med anläggningshavarnas obegränsade ansvar. Ändringen innebär att begränsningen av det solidariska ansvaret till ett ...

Statlig ersättning

42 §  Staten ska betala ersättning till en skadelidande som har rätt till ersättning enligt denna lag, om den skadelidande visar att ersättningen inte kan fås från den ansvarige anläggningshavarens säkerhet.

[S2]Statens sammanlagda ersättningsansvar enligt första stycket är för varje radiologisk olycka begränsat till 1 200 miljoner euro plus ränta. Ansvaret gäller upp till detta belopp även om den ansvarige anläggningshavarens ansvar är begränsat enligt 30 § 1 eller 31 §.

Prop. 2009/10:173: (artikel 10 c) i Pariskonventionen)

Paragrafen innehåller bestämmelser om statens ersättningsskyldighet.

I första stycket anges att staten ska betala ersättning till en skadelidande som har rätt till ersättning enligt denna lag, om den skadelidande visar att ersättningen inte kan fås från den ansvarige anläggningshavarens säkerhet. Statens sammanlagda ersättningsansvar är enligt andra stycket begränsat till 1 200 miljoner euro plus ränta för ...

43 §  Om en skadelidande som har rätt till ersättning enligt denna lag inte får skadan fullt ersatt från den ansvarige anläggningshavarens säkerhet enligt 3032 §§ eller från staten enligt 42 §, ska staten med bidrag från andra stater enligt tilläggskonventionen betala den ytterligare ersättning som behövs för att ersätta skadan.

[S2]Det sammanlagda ersättningsansvar som staten har tillsammans med andra stater enligt första stycket är för varje radiologisk olycka begränsat till 300 miljoner euro plus ränta.

Prop. 2009/10:173: (artikel 2–3 i tilläggskonventionen)

I paragrafen regleras när ersättning kan betalas av gemensamma statsmedel, dvs. av stater som har tillträtt tilläggskonventionen. Förutsättning-

arna för sådan ersättning framgår av denna paragraf och de två följande. För att den reviderade tilläggskonventionen ska uppfyllas görs flera ändringar ...

44 §  För ersättning enligt 43 § krävs att

 1. den ansvarige anläggningshavarens anläggning finns i Sverige eller annan tilläggskonventionsstat och används endast för fredliga ändamål, och
 2. svensk domstol enligt 58 § är behörig att pröva ersättningsanspråket.

Prop. 2009/10:173: (artikel 2–3 i tilläggskonventionen)

I paragrafen anges vissa förutsättningar för att ersättning ska betalas enligt 43 §. Det krävs att den ansvarige anläggningshavarens anläggning finns i Sverige eller annan tilläggskonventionsstat och används endast för fredliga ändamål och att svensk domstol enligt 58 § är behörig att pröva ersättningsanspråket.

45 §  För ersättning enligt 43 § krävs också att skadan har uppkommit

 1. i Sverige eller annan tilläggskonventionsstat,
 2. i eller över marina områden utanför Sveriges eller en annan tilläggskonventionsstats territorium och
  1. ombord på ett fartyg som seglar under en tilläggskonventionsstats flagg eller ett luftfartyg som är registrerat i en tilläggskonventionsstat,
  2. på en konstgjord ö, anläggning eller konstruktion som omfattas av en tilläggskonventionsstats jurisdiktion, eller
  3. drabbat en medborgare i Sverige eller annan tilläggskonventionsstat, eller
 3. i eller över den ekonomiska zon eller på den kontinentalsockel som hör till Sverige eller annan tilläggskonventionsstat i samband med utvinning eller forskning av naturtillgångar inom den ekonomiska zonen eller på kontinentalsockeln.

[S2]Det som enligt första stycket 2 c gäller i fråga om en medborgare ska också tillämpas på ett bolag, en förening eller ett annat samfund, en stiftelse eller annan sådan inrättning som är hemmahörande i Sverige eller annan tillläggskonventionsstat. Detsamma gäller en person som är stadigvarande bosatt i en annan tilläggskonventionsstat och som enligt den statens lagstiftning i fråga om rätten till ersättning är jämställd med en medborgare.

Prop. 2009/10:173: (artikel 2–3 i tilläggskonventionen)

I paragrafen anges ytterligare förutsättningar för att ersättning ska betalas enligt 43 §. Övriga förutsättningar framgår av 43 och 44 §§.

Bestämmelserna återger det som anges i den reviderade tilläggskonventionen om vilka skador som det gemensamma statsansvaret ska tillämpas på. Utgångspunkten för tillämpningen är att skadelidande i de stater som omfattas av konventionsregleringen ska ges ett extra skydd i händelse av ...

Ersättningens storlek och betalning

46 §  Ersättning enligt denna lag ska bestämmas med tillämpning av allmänna skadeståndsrättsliga regler, om inte annat följer av lagen.

Prop. 2009/10:173: (artikel 11 i Pariskonventionen)

I paragrafen anges att ersättning enligt lagen ska bestämma med tillämpning av allmänna skadeståndsrättsliga regler, om inte annat följer av lagen. Av artikel 11 i Pariskonventionen följer att frågor om skadeståndets art, form och omfattning liksom frågor om en rättvis fördelning av tillgängliga medel avgörs med stöd av nationell rätt.

47 §  Ersättning enligt denna lag får jämkas efter vad som är skäligt, om den skadelidande har medverkat till skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

Prop. 2009/10:173: (artikel 11 i Pariskonventionen)

I likhet med vad som gäller enligt atomansvarighetslagen får jämkning ske endast vid uppsåt eller grov vårdslöshet från den skadelidandes sida.

Bestämmelsen innebär att mindre försummelser, av t.ex. en anställd i en kärnteknisk anläggning, ...

48 §  Om de medel som ska användas för betalning av ersättning enligt denna lag inte räcker till full ersättning åt alla skadelidande, ska betalningen fördelas proportionellt så att förhållandet mellan varje skadelidandes fordran och den ersättning som betalas är detsamma för alla skadelidande.

Prop. 2009/10:173: (artikel 11 i Pariskonventionen)

I paragrafen regleras det fallet att den sammanlagda ersättningen upp till 1 500 miljoner euro – som finansieras av anläggningshavarens försäkring, annan ekonomisk säkerhet och statlig ersättning – inte räcker för att ersätta samtliga skadelidande. Om en radiologisk olycka skulle få en sådan omfattning ska ersättningen till de skadelidande, och den ränta som löper på beloppet, sättas ned proportionellt.

Paragrafen innehåller, ...

49 §  Om det efter en radiologisk olycka kan befaras att de medel som ska användas för att betala ersättning enligt denna lag inte kommer att räcka till full ersättning åt alla skadelidande, ska ersättningen betalas ut i delbetalningar som fördelas proportionellt på det sätt som anges i 48 §.

[S2]Den ersättningsansvarige får med stöd av första stycket inte dröja med en betalning längre än vad som är skäligt med hänsyn till olyckans omfattning och omständigheterna i övrigt.

Prop. 2009/10:173: (artikel 11 i Pariskonventionen)

I första stycket anges att om det efter en radiologisk olycka kan befaras att de medel som ska användas för att betala ersättning enligt denna lag inte kommer att räcka till full ersättning åt alla skadelidande, ska ersättningen betalas ut i delbetalningar som fördelas proportionellt på det sätt som anges i 48 §. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Betydelsen av bestämmelsen minskar genom ...

50 §  Omräkning till svensk valuta ska göras efter den kurs som gällde den dag då den radiologiska olyckan inträffade.

Prop. 2009/10:173: I paragrafen regleras omräkning till svensk valuta och motsvarar i övrigt den bestämmelse om omräkning från särskilda dragningsrätter till svenska kronor som atomansvarighetslagen innehåller.

Preskription

51 §  Rätten till ersättning enligt denna lag går förlorad om den skadelidande inte anmäler sitt anspråk hos eller väcker talan mot den som är ersättningsansvarig inom tre år efter det att den skadelidande fått kännedom om eller rimligen borde ha fått kännedom om skadan och vem som är ansvarig för den. En talan om ersättning ska väckas senast tio år efter den radiologiska olyckan, om anspråket avser en annan skada än personskada, eller senast trettio år efter olyckan, om anspråket avser en personskada.

Prop. 2009/10:173: (artikel 8 i Pariskonventionen, artikel 6 i tilläggskonventionen)

I paragrafen, som behandlas i avsnitt 8.5, regleras preskription av anspråk på ersättning för en radiologisk skada. Bestämmelsen hänför sig till både anläggningshavares ersättning och statlig ersättning, inklusive ersättning av gemensamma statsmedel med stöd av tilläggskonventionen.

I första meningen regleras ...

52 §  Regeringen får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta att en skadelidande trots 51 § ska ha kvar rätten att väcka talan när det råder tvist om vilken stats domstol som är behörig att pröva anspråket.

Prop. 2009/10:173: (artikel 8 e) i Pariskonventionen, artikel 6 i tilläggskonventionen)

Paragrafen syftar till att en skadelidande inte ska riskera att förlora sin rätt att framställa krav på ersättning om det råder tvist om behörig domstol t.ex. när olyckan inträffat utanför konventionsstaternas områden och talan skulle kunna väckas vid domstolar i skilda stater. En sådan tvist ska enligt Pariskonventionen lösas av en särskild konfliktdomstol, den Europeiska energitribunalen (European Energy ...

Återkrav och regress

53 §  Ersättning enligt denna lag som har betalats till en skadelidande, får inte krävas tillbaka från den skadelidande, om inte annat följer av 54 §.

Prop. 2009/10:173: (artikel 11 i Pariskonventionen)

Enligt bestämmelsen får ersättning enligt denna lag som har betalats till en skadelidande inte krävas tillbaka från den skadelidande, om inte annat följer av 54 §. Förbudet mot att kräva tillbaka ersättning gäller i fall då nedsättning av ersättning görs med stöd av 49 §.

54 §  Den som enligt denna lag har betalat ersättning eller bidragit till en ersättning för en radiologisk skada har rätt att i sin tur kräva ersättning endast från

 1. den ansvarige anläggningshavaren,
 2. en fysisk person som uppsåtligen har orsakat skadan,
 3. den som i ett skriftligt avtal med den ansvarige anläggningshavaren har åtagit sig att ersätta skadan, eller
 4. en annan anläggningshavare, i den utsträckning som följer av 41 § tredje stycket.

Prop. 2009/10:173: (artikel 6 e) och f) i Pariskonventionen, artikel 5 i tilläggskonventionen)

I paragrafen regleras anläggningshavarens och statens regressrätt samt undantag från kanalisationsprincipen. En motsvarande reglering finns i atomansvarighetslagen.

Av artikel 5 i tilläggskonventionen följer att tilläggskonventionsstaterna har samma rätt till återkrav som anläggningshavare har enligt Pariskonventionen ...

55 §  Den som har betalat ersättning eller bidragit till en ersättning för en radiologisk skada har i den skadelidandes ställe rätt till ersättning av den ansvarige anläggningshavaren eller staten, om betalningen avsett en skada som ger rätt till ersättning enligt

 1. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage,
 2. lagen (2010:510) om lufttransporter,
 3. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
 4. ett internationellt fördrag, eller
 5. lagstiftning i ett annat land än Sverige.

[S2]Den som uppsåtligen har orsakat skadan eller i ett skriftligt avtal har åtagit sig att ersätta skadan har inte rätt till ersättning enligt första stycket för det som denne har betalat enligt 54 §2 eller 3.

Prop. 2009/10:173: (artikel 6 d) och g) i Pariskonventionen)

I första stycket regleras de situationer när annan än innehavaren av en kärnteknisk anläggning har betalat ersättning för en radiologisk skada och träder i den skadelidandes ställe mot anläggningshavaren eller staten. Bestämmelsen kommenteras i prop. 1968:25 s. 119-121.

I ...

Tillsyn

56 §  Tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs ska utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 2009/10:173: I bestämmelsen, som är ny, anges att tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs ska utövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Behovet av tillsyn enligt lagen är ganska begränsat. Vissa aspekter av skyldigheten för anläggningshavare att inneha en ansvarsförsäkring eller annan säkerhet för ansvaret bör dock kunna kontrolleras. En självklarhet är att förvissa sig om att det finns en försäkring ...

56 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt denna lag och anslutande föreskrifter. Lag (2012:33).

Straff

57 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sin skyldighet enligt denna lag att ha en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet upp till den nivå som följer av 30 eller 31 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Prop. 2009/10:173: I paragrafen anges straffansvar för den anläggningshavare som åsidosätter skyldigheten att ha en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet enligt lagen. Bestämmelsen omfattar såväl uppsåtliga som oaktsamma gärningar. Straffskalan är densamma som i bestämmelsen i atomansvarighetslagen.

En överträdelse av bestämmelsen faller in under allmänt åtal och omfattas av åklagares åtalsplikt (jfr <a href="https://lagen.nu/1942:740#K20P3" ...

Behörig domstol

58 §  Talan om ersättning enligt denna lag får väckas i Sverige, om den radiologiska olyckan har inträffat

 1. helt eller delvis i Sverige eller inom Sveriges ekonomiska zon, eller
 2. i sin helhet utanför en konventionsstats områden eller på en plats som det inte är möjligt att med säkerhet bestämma och den ansvarige anläggningshavarens anläggning är belägen i Sverige.

[S2]Talan enligt första stycket ska väckas genom ansökan om stämning vid Nacka tingsrätt (mark- och miljödomstolen).

[S3]Ett mål om ersättning enligt denna lag ska handläggas enligt de bestämmelser som gäller för stämningsmål enligt miljöbalken. Lag (2010:951).

Prop. 2009/10:173: (artikel 13 i Pariskonventionen)

Paragrafen, som även behandlas i avsnitt 8.6.2, innehåller bestämmelser om svensk domstols behörighet att pröva en talan om ersättning för en radiologisk skada.

Svensk domstol är enligt punkten 1 behörig om den radiologiska olyckan helt eller delvis inträffat i Sverige. Svensk domstol är också behörig då den radiologiska olyckan inträffat ...

Ränta och rättegångskostnader

59 §  Ränta och ersättning för rättegångskostnader som följer av domstols dom eller beslut i mål om ersättning enligt denna lag ska inte anses som ersättning enligt lagen utan ska betalas av den ersättningsskyldige utöver ersättningen enligt lagen.

Prop. 2009/10:173: (artikel 7 h) i Pariskonventionen)

Enligt bestämmelsen ska ränta och ersättning för rättegångskostnader som följer av domstols dom eller beslut i mål om ersättning enligt denna lag inte anses som ersättning enligt lagen, utan ska betalas av den ersättningsskyldige utöver ersättningen enligt lagen. Bestämmelsen innebär att ränta och rättegångskostnader inte ska räknas in i det belopp för ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet som krävs enligt bestämmelserna om säkerställande ...

Verkställighet av dom

60 §  En dom om ersättning för radiologisk skada som har meddelats av en behörig domstol i en annan konventionsstat ska, när domen har fått laga kraft och får verkställas i den stat där den har meddelats, efter en ansökan förklaras verkställbar i Sverige utan att en ny prövning sker av den sak som avgjorts genom domen. Lag (2014:932).

Prop. 2009/10:173: (artikel 13 i) i Pariskonventionen)

Enligt bestämmelsen ska en dom om ersättning för radiologisk skada som har meddelats av en behörig domstol i en annan konventionsstat, när domen har vunnit laga kraft och får verkställas i den stat där den har meddelats, på ansökan verkställas i Sverige utan att en ny prövning sker av den sak som avgjorts genom domen.

61 §  En ansökan om att en dom om ersättning för radiologisk skada ska förklaras verkställbar enligt 60 § görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Ansökan ska innehålla

 1. domen i original eller i en kopia som har bestyrkts av en myndighet, och
 2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen har meddelats att domen avser ersättning enligt Pariskonventionen samt att domen har fått laga kraft och kan verkställas i den staten.

[S2]Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där domen har meddelats.

[S3]Handlingar på andra språk än svenska, danska eller norska ska ges in också i översättning till svenska. Översättningen ska vara bestyrkt av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius publicus. Lag (2014:932).

Prop. 2009/10:173: (artikel 13 i) i Pariskonventionen)

I paragrafen finns bestämmelser om verkställighet av en utländsk dom om ersättning för radiologisk skada. Bestämmelserna överförs från atomansvarighetslagen utan ändring i sak.

62 §  Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. Lag (2014:932).

Prop. 2009/10:173: (artikel 13 i) i Pariskonventionen)

I paragrafen införs, i enlighet med Lagrådets förslag, bestämmelser om förfarandet i domstol vid ansökan om verkställighet av en dom som har meddelats av en domstol i en annan konventionsstat.

63 §  Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:932).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom lagen upphävs atomansvarighetslagen (1968:45).
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om radiologiska olyckor som inträffat före ikraftträdandet.
 3. Trots det som föreskrivs i 2 ska en ansökan om verkställighet som gjorts till Svea hovrätt före den 10 januari 2015 även i fortsättningen handläggas där. Vid handläggningen i Svea hovrätt tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av en tingsrätts beslut. En ansökan får inte bifallas utan att motparten har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Högsta domstolen. Vid handläggningen i Högsta domstolen tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av en hovrätts beslut. Lag (2014:932).
Förarbeten
Rskr. 2009/10:360, Prop. 2009/10:173, Bet. 2009/10:CU29
CELEX-nr
31997R2027
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2010:951) om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Förarbeten
Rskr. 2009/10:364, Prop. 2009/10:215, Bet. 2009/10:JuU27
Omfattning
ändr. 58 §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2012:33) om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Förarbeten
Rskr. 2011/12:73, Prop. 2010/11:149, Bet. 2011/12:CU3
Omfattning
ny 56 a §

Lag (2014:932) om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Förarbeten
Rskr. 2013/14:380, Prop. 2013/14:219, Bet. 2013/14:CU27
Omfattning
ändr. 60, 61, 62, 63 §§; ny p 3 övergångsbest.

Förordning (2021:1133) om ikraftträdande av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Omfattning
ikrafttr.

Förordning (2021:1134) om ikraftträdande av lagen (2010:951) om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Omfattning
ikrafttr. av 2010:951