Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2012-05-16
Ändring införd
SFS 2012:278 i lydelse enligt SFS 2022:1522
Ikraft
2012-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket får, under de förutsättningar som anges i denna lag, i underrättelseverksamhet i hemlighet från den som enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst som inte är en nummeroberoende interpersonell kommunikationstjänst hämta in uppgifter om

 1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress,
 2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst geografiskt område, eller
 3. i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits. Lag (2022:501).

Prop. 2011/12:55: I paragrafen anges vem som får hämta in uppgifter enligt lagen, vilka uppgifter som får hämtas in och från vem inhämtningen får ske. Övervägandena finns i avsnitten 6.1, 6.3.1 och 6.4.

Bestämmelsen ger polismyndighet (såväl den öppna polisen som Säkerhetspolisen) och Tullverket befogenhet att i underrättelseverksamhet i hemlighet hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation och lokaliseringsuppgifter avseende elektroniska kommunikationsutrustningar från den som enligt lagen ...

2 §  Uppgifter får hämtas in om omständigheterna är sådana att åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar

 1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
 2. sabotage enligt 13 kap. 4 § brottsbalken,
 3. kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap.5 a § första eller andra stycket eller 5 b § första stycketbrottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,
 4. brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 § brottsbalken,
 5. spioneri, utlandsspioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller mot person enligt 19 kap. 5, 6 a eller 8 §, 10 § andra stycket, 10 a § andra stycket eller 10 b § andra stycketbrottsbalken,
 6. företagsspioneri enligt 26 § lagen (2018:558) om företagshemligheter, om det finns anledning att anta att den brottsliga verksamheten utövas på uppdrag av eller understöds av en främmande makt eller av någon som agerar för en främmande makts räkning,
 7. samröre med en terroristorganisation, grovt brott, finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, eller utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, enligt 5 § tredje stycket, 6 § tredje stycket, 7 § tredje stycket, 8 § tredje stycket eller 9 § tredje stycketterroristbrottslagen (2022:666),
 8. grov misshandel eller olaga frihetsberövande enligt 3 kap. 6 § eller 4 kap. 2 § första stycketbrottsbalken i avsikt att påverka offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

[S2]Uppgifter får bara hämtas in om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som åtgärden riktar sig mot eller för något annat motstående intresse. Lag (2022:1522).

Prop. 2018/19:86: 3. kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 5 a § första eller andra stycket eller 5 b § första stycket brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

Prop. 2021/22:55: Paragrafen innehåller förutsättningarna för att de uppgifter som anges i 1 § ska få hämtas in. Övervägandena finns i avsnitt 5.8.

Prop. 2021/22:133: I första stycket ändras hänvisningar i punkt 7. Ändringen görs till följd av att lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet upphävs och ersätts av en ny terroristbrottslag. ...

Prop. 2011/12:55: Paragrafen innehåller förutsättningarna för att de uppgifter som anges i 1 § ska få hämtas in. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1.

Genom rekvisitet ”brottslig verksamhet” i första punkten framgår att regleringen inte ställer upp något krav på att det ska finnas en misstanke om ett specifikt brott. Det föreligger därför en principiell skillnad i förhållande till tillämpningsområdet för straffprocessuella ...

3 §  Beslut om inhämtning av uppgifter fattas av åklagare vid Åklagarmyndigheten efter ansökan av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket. Lag (2019:499).

Prop. 2018/19:86: Paragrafen innehåller bestämmelser om vem som fattar beslut om inhämtning av uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Hittills har myndigheterna själva fattat beslut om inhämtning. Ändringen innebär att åklagare vid Åklagarmyndigheten ska fatta beslut om inhämtning av uppgifter. Enligt paragrafen ska en ansökan göras av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket.

Prop. 2011/12:55: Paragrafen innehåller en särskild reglering i fråga om vissa brott som ligger inom Säkerhetspolisens verksamhetsområde. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1.

Möjligheten till inhämtning av uppgifter utvidgas i förhållande till 2 § till att även omfatta brottslig verksamhet som innefattar vissa särskilt angivna brott som har ett minimistraff som understiger fängelse två år. De aktuella brotten återfinns ...

4 §  I ett beslut om inhämtning av uppgifter ska det anges vilken brottslig verksamhet och vilken tid beslutet avser samt vilket telefonnummer eller vilken annan adress, vilken elektronisk kommunikationsutrustning eller vilket geografiskt område beslutet avser. Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt och får, när det gäller tid som infaller efter beslutet, inte överstiga en månad från dagen för beslutet.

[S2]Om det inte längre finns skäl för ett beslut om inhämtning av uppgifter ska den ansökande myndigheten omedelbart häva beslutet. Lag (2019:499).

Prop. 2018/19:86: Om det inte längre finns skäl för ett beslut om inhämtning av uppgifter ska den ansökande myndigheten omedelbart häva beslutet.

Paragrafen reglerar vad som ska ingå i ett beslut om inhämtning och när ett sådant beslut ska hävas. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Ändringen i första stycket är redaktionell.

Andra stycket ändras som en följd ...

Prop. 2011/12:55: Paragrafen reglerar vilka som får besluta att inhämta uppgifter enligt denna lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2.

Av första stycket framgår att det är myndigheten som beslutar om inhämtning av uppgifter (jfr. kommentaren till 1 §). Beslutanderätten ligger därmed för polisens del hos rikspolischefen, säkerhetspolischefen och länspolismästarna och för tullens del hos generaltulldirektören. ...

5 §  Den ansökande myndigheten ska underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om ett beslut om inhämtning av uppgifter enligt denna lag. Underrättelsen ska lämnas senast en månad efter det att ärendet om inhämtning avslutades. Lag (2019:499).

Prop. 2018/19:86: Paragrafen reglerar underrättelseskyldigheten till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Genom ändringen klargörs att det alltjämt är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket som har ansvar för att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden underrättas om ett beslut om inhämtning. Underrättelseskyldigheten bör fullgöras genom att en kopia av beslutet lämnas ...

Prop. 2011/12:55: Paragrafen reglerar vad som ska ingå i ett beslut om inhämtning och när ett beslut om inhämtning ska hävas. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1.

Första stycket reglerar vilka uppgifter ett beslut om inhämtning av uppgifter ska innehålla och motsvarar i princip vad som gäller vid hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt 27 kap. 21 § andra och tredje styckena <a href="https://lagen.nu/1942:740" ...

6 §  Om det vid inhämtning av uppgifter enligt denna lag har kommit fram uppgifter om annan brottslig verksamhet än som omfattas av beslutet om inhämtning, får uppgifterna användas för att förhindra brott. Lag (2019:499).

Prop. 2011/12:55: Paragrafen reglerar underrättelseskyldigheten till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2.

Av paragrafen framgår att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska underrättas om ett beslut om tillstånd till inhämtning av uppgifter enligt lagen. Underrättelsen ska lämnas senast en månad efter det att inhämtningsärendet har avslutats, se vidare kommentaren till 5 ...

7 §  Uppgifter som har kommit fram vid inhämtning enligt denna lag får användas i en förundersökning endast efter tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Utan ett sådant tillstånd får dock inhämtade uppgifter ligga till grund för beslut om att inleda en förundersökning. Lag (2019:499).

Prop. 2011/12:55: Paragrafen reglerar polisens och Tullverkets användning av inhämtade uppgifter för att förhindra brott. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.3.

I paragrafen finns ingen begränsning i fråga om användningen av inhämtade uppgifter i syfte att förhindra brott.

8 §  Uppteckningar av uppgifter ska granskas snarast möjligt.

[S2]Uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som omfattas av beslutet om inhämtning eller för att förhindra annat brott, bevaras så länge det behövs för något av dessa syften. De ska därefter förstöras.

[S3]Andra stycket hindrar inte att brottsbekämpande myndigheter behandlar uppgifter från uppteckningar i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet i lag. Lag (2019:499).

Prop. 2011/12:55: Paragrafen reglerar polisens och Tullverkets användning av inhämtade uppgifter för att utreda brott. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.3.

Av paragrafens första mening framgår att inhämtade uppgifter får användas i en förundersökning endast om tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har meddelats. Frågan om sådant tillstånd ...

9 §  Har betecknats 8 § genom lag (2019:499).

Prop. 2011/12:55: I paragrafen regleras polisens och Tullverkets hantering och behandling av uppteckningar av inhämtade uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.4.

Enligt första stycket ska en uppteckning av uppgifter, på samma sätt som vid hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, granskas snarast möjligt (jfr 27 kap. 24 § rättegångsbalken). ...

Ändringar

Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2011/12:212, Prop. 2011/12:55, Bet. 2011/12:JuU8
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2011/12:212, Prop. 2011/12:55, Bet. 2011/12:JuU8
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2019-10-01

Lag (2013:935) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:38, Prop. 2012/13:180, Bet. 2013/14:JuU7
Omfattning
ändr. i 2012:279

Lag (2014:387) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:259, Prop. 2013/14:51, Bet. 2013/14:KU29
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:654) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1422) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:22, Prop. 2013/14:237, Bet. 2014/15:JuU2
Omfattning
ändr. av upph. i 2012:279

Lag (2016:839) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:320, Prop. 2015/16:177, Bet. 2015/16:JuU35
Omfattning
ändr. av upph. i 2012:279

Lag (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:343, Prop. 2016/17:186, Bet. 2016/17:JuU28
Omfattning
ändr. av upph. i 2012:279

Lag (2019:498) om ändring i lagen (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2018/19:296, Prop. 2018/19:86, Bet. 2018/19:JuU27
Omfattning
ändr. av upph. i 2017:718

Lag (2019:499) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2018/19:296, Prop. 2018/19:86, Bet. 2018/19:JuU27
Omfattning
nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 2 §, de nya 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2019-10-01

Lag (2022:501) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2021/22:302, Prop. 2021/22:136, Bet. 2021/22:TU17
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-06-03

Lag (2022:685) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2021/22:324, Prop. 2021/22:133, Bet. 2021/22:JuU31
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:1522) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2022/23:11, Rskr. 2021/22:222, Prop. 2021/22:55, Bet. 2022/23:KU7, Bet. 2021/22:KU16
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2023-01-01