Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2020-02-27
Ändring införd
SFS 2020:62 i lydelse enligt SFS 2024:329
Ikraft
2020-04-01
Tidsbegränsad
2025-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-05

Ord och uttryck i lagen

1 §  Hemlig dataavläsning innebär att uppgifter, som är avsedda för automatiserad behandling, i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel läses av eller tas upp i ett avläsningsbart informationssystem.

[S2]I lagen avses med

[S3]avläsningsbart informationssystem: en elektronisk kommunikationsutrustning eller ett användarkonto till, eller en på motsvarande sätt avgränsad del av, en kommunikationstjänst, lagringstjänst eller liknande tjänst,

[S4]kommunikationsavlyssningsuppgifter: uppgifter om innehåll i meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller någon annan adress,

[S5]kommunikationsövervakningsuppgifter: uppgifter om meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller någon annan adress,

[S6]platsuppgifter: uppgifter om i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits,

[S7]kameraövervakningsuppgifter: uppgifter som framkommer genom optisk personövervakning,

[S8]rumsavlyssningsuppgifter: uppgifter som avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträden eller andra sammankomster som allmänheten inte har tillträde till.

Prop. 2019/20:64: Paragrafen innehåller en definition av hemlig dataavläsning och definitioner av andra begrepp i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 9.2 och 9.3.

Typer av uppgifter som får läsas av eller tas upp

2 §  Tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas för att läsa av eller ta upp

 1. kommunikationsavlyssningsuppgifter,
 2. kommunikationsövervakningsuppgifter,
 3. platsuppgifter,
 4. kameraövervakningsuppgifter,
 5. rumsavlyssningsuppgifter,
 6. uppgifter som finns lagrade i ett avläsningsbart informationssystem men som inte avses i 1-5, eller
 7. uppgifter som visar hur ett avläsningsbart informationssystem används men som inte avses i 1-6.

[S2]Vid hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssnings- eller kommunikationsövervakningsuppgifter får meddelanden som överförs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät även hindras från att nå fram.

Prop. 2019/20:64: I första stycket finns en punktlista som uttömmande anger vilka olika uppgiftstyper som får läsas av eller tas upp genom hemlig dataavläsning. Uppgifterna ska vara avsedda för automatiserad behandling (se kommentaren till 1 §). Vilka uppgifter som i det enskilda fallet får läsas av eller tas upp bestäms utifrån ändamålet med åtgärden. Som ett exempel kan nämnas att rumsavlyssningsuppgifter (punkt 5) endast får läsas av i brottsutredande verksamhet och aktualiseras således aldrig i underrättelseverksamhet ...

Grundläggande förutsättning för hemlig dataavläsning

3 §  Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som åtgärden riktas mot eller för något annat motstående intresse.

Hemlig dataavläsning under en förundersökning

4 §  Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som inte gäller rumsavlyssningsuppgifter får beviljas vid en förundersökning om brott som avses i 27 kap. 18 a § andra stycket rättegångsbalken, om någon är skäligen misstänkt för brottet eller brotten och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Lag (2023:540).

Prop. 2021/22:119: I första stycket 2 ändras den hittillsvarande hänvisningen till 27 kap. 2 § andra stycket 2–7 rättegångsbalken till att i stället avse 27 kap. 18 § andra stycket 2–7 rättegångsbalken. Ändringen är föranledd av att uppräkningen i 27 kap. 2 § andra stycket 2–7 förs över till 18 § andra stycket 2–7 och innebär inte någon ändring i sak.

4 a §  Ett tillstånd enligt 4 § får endast avse ett avläsningsbart informationssystem som används, eller som det finns särskild anledning att anta har använts eller kommer att användas, av den misstänkte.

[S2]Ett tillstånd enligt 4 § som gäller kommunikationsavlyssnings-, kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får även avse ett avläsningsbart informationssystem som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

[S3]Ett tillstånd enligt 4 § som gäller kameraövervakningsuppgifter får endast avse en plats där den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig. En sådan plats får dock inte vara någons stadigvarande bostad.

[S4]Trots tredje stycket får ett tillstånd enligt 4 § som gäller kameraövervakningsuppgifter avse den skäligen misstänkte i stället för en viss plats, om det finns särskilda skäl för det. Den hemliga dataavläsningen får då endast användas på en plats där den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig. En sådan plats får dock inte vara någons stadigvarande bostad. Lag (2023:540).

4 b §  Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssningsuppgifter får, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, även beviljas för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet eller brotten vid en förundersökning om brott som avses i 27 kap. 18 b § andra stycket rättegångsbalken.

[S2]Hemlig dataavläsning enligt första stycket får endast avse ett avläsningsbart informationssystem som

 1. det finns särskild anledning att anta att gärningsmannen eller någon annan som har medverkat till brottet eller brotten under den tid som tillståndet avser har använt eller kommer att använda, eller
 2. det finns synnerlig anledning att anta att gärningsmannen eller någon annan som har medverkat till brottet eller brotten under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta. Lag (2023:540).

5 §  Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, beviljas för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet eller brotten vid en förundersökning om brott som avses i 27 kap. 19 b § andra stycket rättegångsbalken.

[S2]Hemlig dataavläsning enligt första stycket får endast avse ett avläsningsbart informationssystem som har använts vid ett brott eller i anslutning till en brottsplats vid brottstidpunkten eller som av någon annan anledning är av synnerlig vikt för utredningen. Lag (2023:540).

6 §  Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter får beviljas vid en förundersökning om brott som avses i 27 kap. 20 d § andra stycket rättegångsbalken, om någon är skäligen misstänkt för brottet eller brotten och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

[S2]Ett tillstånd enligt första stycket får endast avse ett avläsningsbart informationssystem som används, eller som det finns särskild anledning att anta har använts eller kommer att användas, av den misstänkte.

[S3]Ett tillstånd enligt första stycket får endast avse en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Om platsen är någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes, får tillstånd till hemlig dataavläsning beviljas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

[S4]Trots tredje stycket får ett tillstånd enligt första stycket avse den skäligen misstänkte i stället för en viss plats, om det finns särskilda skäl för det. Den hemliga dataavläsningen får då endast användas på en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Om platsen är någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes, får den hemliga dataavläsningen användas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där. Lag (2023:540).

6 a §  Hemlig dataavläsning som gäller kameraövervaknings- eller rumsavlyssningsuppgifter får aldrig användas på en plats dit tillträdestillstånd enligt 13 § inte får beviljas. Lag (2023:540).

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

6 b §  Ett tillstånd till hemlig dataavläsning enligt 4 § som gäller kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får även beviljas om det är av synnerlig vikt för att kunna lokalisera någon som är anhållen eller häktad för brott som avses i 27 kap. 19 b § andra stycket rättegångsbalken och åtgärden syftar till att möjliggöra verkställighet av frihetsberövandet.

Vid tillämpningen av första stycket gäller bestämmelserna i denna lag om hemlig dataavläsning under en förundersökning. Det som sägs om den misstänkte ska då avse den eftersökte.

Om det är fara i dröjsmål, får tillstånd till hemlig dataavläsning ges av åklagaren i avvaktan på rättens beslut. Om åklagaren har gett ett sådant tillstånd gäller vad som sägs i 17 § andra och tredje styckena. Lag (2024:329).

Hemlig dataavläsning utanför en förundersökning

Förhindrande av vissa särskilt allvarliga brott

7 §  Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas om det med hänsyn till omständigheterna finns en påtaglig risk för

 1. att en person kommer att utöva brottslig verksamhet som innefattar brott som anges i 1 § lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, eller
 2. att brottslig verksamhet som innefattar brott som anges i 1 § eller 1 a § den lagen kommer att utövas inom en organisation eller grupp och det kan befaras att en person som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer att främja denna verksamhet.

[S2]Ett tillstånd enligt första stycket får beviljas endast om åtgärden är av synnerlig vikt för att förhindra sådan brottslig verksamhet som anges i det stycket.

[S3]Hemlig dataavläsning som gäller kameraövervakningsuppgifter får användas endast på en plats där den person som anges i första stycket kan antas komma att uppehålla sig. En sådan plats får dock inte vara någons stadigvarande bostad.

[S4]Ett tillstånd får inte avse rumsavlyssningsuppgifter. Lag (2023:540).

8 §  Hemlig dataavläsning enligt 7 § får avse ett avläsningsbart informationssystem som används, eller som det finns särskild anledning att anta har använts eller kommer att användas, av en person som anges i den bestämmelsen.

[S2]Hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssnings-, kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får även avse ett avläsningsbart informationssystem som det finns synnerlig anledning att anta att en person som anges i 7 § under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

Prop. 2023/24:117: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på koppling mellan ett avläsningsbart informationssystem och den enskilde vid tillstånd som avses i 7 § (preventivlagsfallen). Övervägandena finns i avsnitt 7.2.1.

Prop. 2019/20:64: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på koppling mellan ett avläsningsbart informationssystem och den enskilde vid tillstånd som avses i 7 § (preventivlagsfallen). Övervägandena finns i avsnitt 10.2.3.

Särskild kontroll av vissa utlänningar

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

9 §  Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas för att läsa av eller ta upp uppgifter i ett avläsningsbart informationssystem som används, eller som det finns särskild anledning att anta har använts eller kommer att användas, av en utlänning som omfattas av

 1. ett utvisningsbeslut enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar, eller
 2. ett avvisnings- eller utvisningsbeslut enligt 8 kap. eller 8 a kap.utlänningslagen (2005:716) om det finns sådana omständigheter i fråga om utlänningen som avses i 2 kap. 1 § lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar.

[S2]Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssnings-, kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får också beviljas för att läsa av eller ta upp uppgifter i ett avläsningsbart informationssystem som det finns synnerlig anledning att anta att utlänningen under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

[S3]Tillståndet får beviljas endast om Migrationsverket, regeringen eller en domstol har beslutat att 5 kap.5 och 6 §§ lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar samt denna lag ska tillämpas på utlänningen. Det förfarande och de förutsättningar som gäller för ett beslut om att 5 kap.5 och 6 §§ lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar ska tillämpas i fråga om utlänningen gäller också för ett beslut i fråga om hemlig dataavläsning.

[S4]Ett tillstånd får beviljas endast om det finns synnerliga skäl och det är av betydelse för att klarlägga om

 1. utlänningen tillhör eller verkar för en organisation eller grupp som planlägger eller förbereder brott enligt terroristbrottslagen (2022:666) eller om det finns en risk för att utlänningen kan komma att engagera sig i en sådan organisation eller grupp,
 2. det finns risk för att utlänningen själv planlägger eller förbereder brott som avses i 1, eller
 3. det finns risk för att utlänningen själv eller tillsammans med andra medverkar i eller på annat sätt främjar ett allvarligt brott som rör Sveriges säkerhet.

[S5]Ett tillstånd får inte avse rumsavlyssningsuppgifter. Lag (2022:711).

Prop. 2019/20:64: I första stycket finns även ett krav på koppling mellan utlänningen och det avläsningsbara informationssystem som åtgärden ska avse. Bestämmelsen är utformad på motsvarande sätt som bestämmelsen i 4 § med den skillnaden att den enskilde som är föremål för åtgärden inte är en misstänkt person utan den utlänning som omfattas av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Vad gäller kopplingen som sådan är ingen skillnad avsedd i förhållande till vad som gäller enligt 4 §, se kommentaren till den bestämmelsen. ...

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

9 §  Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas för att läsa av eller ta upp uppgifter i ett avläsningsbart informationssystem som används, eller som det finns särskild anledning att anta har använts eller kommer att användas, av en utlänning som omfattas av

 1. ett utvisningsbeslut enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar, eller
 2. ett avvisnings- eller utvisningsbeslut enligt 8 kap. eller 8 a kap.utlänningslagen (2005:716) om det finns sådana omständigheter i fråga om utlänningen som avses i 2 kap. 1 § lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar.

Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssnings-, kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får också beviljas för att läsa av eller ta upp uppgifter i ett avläsningsbart informationssystem som det finns synnerlig anledning att anta att utlänningen under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.

Tillståndet får beviljas endast om Migrationsverket, regeringen eller en domstol har beslutat att 5 kap. 5 och 6 §§ lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar samt denna lag ska tillämpas på utlänningen. Det förfarande och de förutsättningar som gäller för ett beslut om att 5 kap. 5 och 6 §§ lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar ska tillämpas i fråga om utlänningen gäller också för ett beslut i fråga om hemlig dataavläsning.

Ett tillstånd får beviljas endast om det finns synnerliga skäl och det är av betydelse för att

 1. klarlägga om utlänningen tillhör eller verkar för en organisation eller grupp som planlägger eller förbereder brott enligt terroristbrottslagen (2022:666) eller om det finns en risk för att utlänningen kan komma att engagera sig i en sådan organisation eller grupp,
 2. klarlägga om det finns risk för att utlänningen själv planlägger eller förbereder brott som avses i 1,
 3. klarlägga om det finns risk för att utlänningen själv eller tillsammans med andra medverkar i eller på annat sätt främjar ett allvarligt brott som rör Sveriges säkerhet, eller
 4. kunna lokalisera en utlänning som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar.

Ett tillstånd får inte avse rumsavlyssningsuppgifter. Ett tillstånd enligt fjärde stycket 4 får endast avse kommunikationsövervaknings- och platsuppgifter. Lag (2024:329).

Förebyggande, förhindrande och upptäckande av brottslig verksamhet

10 §  Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får beviljas om åtgärden är av synnerlig vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott som anges i 2 § lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

[S2]Vid hemlig dataavläsning enligt första stycket får meddelanden inte hindras att nå fram enligt 2 § andra stycket.

[S3]Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsövervakningsuppgifter får endast avse uppgifter i förfluten tid.

Förbud mot hemlig dataavläsning

11 §  Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får inte avse ett avläsningsbart informationssystem som stadigvarande används eller är särskilt avsett att användas

 1. i verksamhet där tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,
 2. i verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
 3. av präster inom trossamfund eller av dem som har motsvarande ställning inom sådana samfund, i verksamhet för bikt eller enskild själavård.

Tillträdestillstånd

12 §  Vid hemlig dataavläsning får den verkställande myndigheten, efter särskilt tillstånd, i hemlighet skaffa sig tillträde till och installera tekniska hjälpmedel på en plats som annars skyddas mot intrång. Ett sådant tillstånd får endast avse en plats där det finns särskild anledning att anta att det avläsningsbara informationssystemet finns tillgängligt. Om platsen är en bostad som stadigvarande används av någon annan än den misstänkte eller en sådan person som anges i 7 § första stycket eller 9 § första stycket, får tillstånd beviljas endast om det finns synnerlig anledning att anta att informationssystemet finns där.

Prop. 2019/20:64: Av paragrafen framgår också att ett tillstånd endast får avse en plats där det finns särskild anledning att anta att det avläsningsbara informationssystemet finns tillgängligt. Kravet på att informationssystemet ska finnas tillgängligt innebär inte att det behöver finnas fysiskt tillgängligt på den plats där tillträdet äger rum. Det kan i vissa fall vara så att det tekniska hjälpmedlet kan installeras på distans, t.ex. via en kopplingsstation i källaren i ett flerbostadshus, i stället för att den ...

13 §  Ett tillträdestillstånd enligt 12 § får inte avse en plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas

 1. för verksamhet där tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,
 2. för verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
 3. av präster inom trossamfund eller av dem som har motsvarande ställning inom sådana samfund, för bikt eller enskild själavård.

Prop. 2019/20:64: Av paragrafen framgår att ett tillträdestillstånd aldrig får avse platser som stadigvarande används eller är särskilt avsedda att användas för sådana verksamheter som anges i 11 §, se kommentaren till den paragrafen. Kravet på att en plats stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas för det fredade ändamålet medför att det inte är möjligt att undvika ett tillträdestillstånd endast genom att tillfälligtvis upplåta eller inrätta en lokal för sådan skyddad verksamhet (<a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:178#sid102" ...

Tillståndsprövning

14 §  Frågor om hemlig dataavläsning prövas av rätten på ansökan av åklagaren. En ansökan om hemlig dataavläsning enligt 9 § ska dock göras av Säkerhetspolisen.

[S2]Om ansökan avser den skäligen misstänkte enligt 4 a § fjärde stycket eller 6 § fjärde stycket, ska åklagaren i samband med ansökan föreslå sådana villkor som avses i 18 § första stycket 4.Lag (2023:540).

15 §  Frågor om hemlig dataavläsning under en förundersökning prövas av den domstol som anges i 19 kap.rättegångsbalken. Om förundersökningen avser ett brott som anges i 27 kap. 34 § rättegångsbalken, får frågan även prövas av Stockholms tingsrätt.

[S2]Frågor om hemlig dataavläsning enligt 7 och 8 §§ prövas av den domstol som är behörig enligt 6 § lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.

[S3]Frågor om hemlig dataavläsning enligt 9 eller 10 § prövas av Stockholms tingsrätt. Lag (2023:540).

Prop. 2021/22:119: I första stycket ändras den hittillsvarande hänvisningen till 27 kap. 2 § andra stycket 2–8 rättegångsbalken till att i stället avse 27 kap. 18 § andra stycket 2–7 rättegångsbalken med tillägg för vad som tidigare framgick av 27 kap. 2 § andra stycket 8. Ändringen är föranledd av att uppräkningen i 27 kap. 2 § andra stycket 2–7 förs över till 18 § andra stycket ...

16 §  När en ansökan eller anmälan om hemlig dataavläsning har kommit in till rätten, ska rätten så snart som möjligt utse ett offentligt ombud i ärendet och hålla ett sammanträde. Vid sammanträdet ska den som gjort ansökan eller anmälan och det offentliga ombudet närvara.

[S2]För offentliga ombud i ärenden om hemlig dataavläsning gäller 27 kap.26 och 27 §§, 28 § andra stycket samt 29 och 30 §§rättegångsbalken.

17 §  Om det kan befaras att det skulle medföra en fördröjning av väsentlig betydelse för utredningen eller för möjligheterna att förebygga, förhindra eller upptäcka den brottsliga verksamheten att inhämta rättens tillstånd i en fråga om hemlig dataavläsning, får tillstånd ges av åklagaren i avvaktan på rättens beslut. Ett sådant tillstånd får dock aldrig avse hemlig dataavläsning vid särskild utlänningskontroll enligt 9 §.

[S2]Om åklagaren har gett ett tillstånd enligt första stycket, ska åklagaren snarast möjligt skriftligt anmäla beslutet till rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden anges. Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att det inte finns skäl för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

[S3]Om åklagarens beslut har verkställts innan rätten gjort en prövning som avses i andra stycket, ska rätten pröva om det funnits skäl för åtgärden. Om rätten finner att det saknats sådana skäl, får de uppgifter som lästs av eller tagits upp inte användas i en brottsutredning till nackdel för den som har omfattats av åtgärden, eller för någon annan som uppgifterna avser. Lag (2023:540).

18 §  I ett tillstånd till hemlig dataavläsning ska följande anges:

 1. vilken tid tillståndet avser,
 2. vilket avläsningsbart informationssystem tillståndet avser,
 3. vilken typ av uppgift enligt 2 § första stycket som får läsas av eller tas upp,
 4. villkor för att tillgodose intresset av att enskildas personliga integritet inte kränks i onödan, och
 5. vem som är skäligen misstänkt för brottet eller brotten, vid åtgärd som gäller rumsavlyssningsuppgifter.

[S2]Om tillståndet avser en plats enligt 4 a § tredje stycket, 6 § tredje stycket eller 7 § tredje stycket ska även platsen anges i tillståndet. Om tillståndet är förenat med ett tillträdestillstånd enligt 12 §, ska det anges i beslutet.

[S3]Om tillståndet avser den skäligen misstänkte enligt 4 a § fjärde stycket eller 6 § fjärde stycket, ska det anges i beslutet.

[S4]Tiden för tillståndet får inte bestämmas längre än nödvändigt. När det gäller tid som infaller efter beslutet får tiden inte överstiga en månad från dagen för beslutet. Lag (2023:540).

19 §  På förfarandet enligt denna lag tillämpas reglerna i rättegångsbalken om handläggning vid domstol av frågor om tvångsmedel i brottmål och om överklagande av beslut i sådana frågor, om inte något annat anges i denna lag. Handläggningen ska ske skyndsamt.

20 §  Ett beslut i frågor om hemlig dataavläsning får verkställas omedelbart.

[S2]Om det inte längre finns skäl för ett tillstånd till hemlig dataavläsning, ska den som ansökt om åtgärden eller rätten omedelbart upphäva beslutet.

21 §  När rätten har beslutat i frågor om hemlig dataavläsning ska den skyndsamt underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om beslutet.

Genomförande av hemlig dataavläsning

Tillåtna tekniska metoder

22 §  När ett tillstånd till hemlig dataavläsning har beviljats får de tekniska hjälpmedel som behövs för avläsningen och upptagningen användas. Om det är nödvändigt får systemskydd brytas eller kringgås och tekniska sårbarheter utnyttjas.

Teknikanpassning och otillåten tilläggsinformation

23 §  Den teknik som används i samband med hemlig dataavläsning ska anpassas efter det tillstånd som beviljats. Tekniken får inte göra det möjligt att läsa av eller ta upp någon annan typ av uppgift än vad som anges i tillståndet. Om sådana uppgifter har lästs av eller tagits upp ska upptagningar och uppteckningar av dessa uppgifter omedelbart förstöras och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden underrättas.

[S2]Uppgifter som anges i första stycket får inte användas i en brottsutredning till nackdel för den som har omfattats av åtgärden eller för någon annan som uppgifterna avser.

Prop. 2019/20:64: I första stycket anges att den teknik som används i samband med hemlig dataavläsning ska anpassas efter det tillstånd som beviljats. Det är den verkställande myndigheten som ansvarar för det. I bestämmelsen regleras inte hur anpassningen ska gå till. Det blir en fråga för den verkställande myndigheten att se till att de anpassningar som gjorts är tillräckliga. Brister i det avseendet kan även påtalas av tillsynsmyndigheten i efterhand.

Skyldighet att medverka

24 §  Den som bedriver verksamhet som ska anmälas enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation är på begäran av den verkställande myndigheten skyldig att medverka i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning.

[S2]Den som medverkar enligt första stycket har rätt till ersättning för kostnader som uppstår vid sådan medverkan. Ersättningen ska betalas av den verkställande myndigheten. Lag (2022:510).

Prop. 2019/20:64: I första stycket slås fast att det på begäran av den verkställande myndigheten finns en skyldighet för den som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att medverka i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning. Det innebär att det är aktörer som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät ...

Aktsamhetskrav

25 §  När ett beslut om hemlig dataavläsning verkställs får någon olägenhet eller skada inte förorsakas utöver vad som är absolut nödvändigt. Informationssäkerheten i andra avläsningsbara informationssystem än det tillståndet avser får dock inte åsidosättas, försämras eller skadas till följd av verkställigheten.

[S2]När verkställigheten avslutas ska den verkställande myndigheten vidta de åtgärder som behövs för att informationssäkerheten i det avläsningsbara informationssystem som tillståndet avser ska hålla minst samma nivå som vid verkställighetens början.

[S3]Ett tekniskt hjälpmedel som har använts ska tas bort, avinstalleras eller annars göras obrukbart så snart det kan ske efter att tiden för tillståndet har gått ut eller tillståndet upphävts.

Prop. 2019/20:64: I första stycket anges att vid genomförande av hemlig dataavläsning får olägenhet eller skada inte förorsakas utöver vad som är absolut nödvändigt. Bestämmelsen är en generellt utformad aktsamhetsregel som alltid gäller vid verkställighet av hemlig dataavläsning. Den motsvarar vad som föreskrivs vid hemlig rumsavlyssning i 27 kap. 25 a § femte stycket RB och vid husrannsakan i <a href="https://lagen.nu/1942:740#K28P6S1" ...

26 §  Den verkställande myndigheten ska utse en eller flera personer som får verkställa hemlig dataavläsning. Sådana personer ska vara särskilt lämpade för uppdraget och ha särskilda kunskaper om informationssäkerhet samt den särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet som i övrigt är nödvändig.

Förbud att läsa av eller ta upp vissa uppgifter

27 §  Hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 6 eller 7 får inte avse uppgifter som enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken hindrar beslag.

[S2]Hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssnings- eller rumsavlyssningsuppgifter får inte avse uppgifter i telefonsamtal, samtal eller andra meddelanden eller tal där någon som yttrar sig, på grund av bestämmelserna i 36 kap. 5 § andra-sjätte styckenarättegångsbalken, inte skulle ha kunnat höras som vittne om det som har sagts eller på annat sätt kommit fram.

[S3]Om det under verkställigheten kommer fram uppgifter som omfattas av första eller andra stycket ska verkställigheten omedelbart avbrytas och upptagningar och uppteckningar omedelbart förstöras i de delar som de omfattas av förbudet. Lag (2023:540).

Överskottsinformation, granskning och underrättelse till enskilda

Förundersökning

28 §  När hemlig dataavläsning används eller har använts under en förundersökning ska det som gäller för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt 27 kap.23 a och 24 §§rättegångsbalken i lydelsen före den 1 oktober 2023 tillämpas för åtgärden. Det som gäller för hemlig rumsavlyssning ska dock tillämpas för hemlig dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter.

[S2]För underrättelse till en enskild vid hemlig dataavläsning under förundersökning gäller 27 kap.31-33 §§rättegångsbalken. Det som anges där om

 • hemlig kameraövervakning ska tillämpas för hemlig dataavläsning som gäller kameraövervakningsuppgifter
 • hemlig rumsavlyssning ska tillämpas för hemlig dataavläsning som gäller rumsavlyssningsuppgifter
 • hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska tillämpas för hemlig dataavläsning i övrigt
 • telefonnummer, annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning ska avse avläsningsbart informationssystem. Lag (2023:540).

Förhindrande av vissa särskilt allvarliga brott

29 §  När hemlig dataavläsning används eller har använts i fall som anges i 7 § ska 12 och 13 §§ lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott i lydelsen före den 1 oktober 2023 tillämpas.

[S2]För underrättelse till en enskild vid hemlig dataavläsning i fall som anges i 7 § gäller 16-18 §§ lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Det som anges där om

 • hemlig kameraövervakning ska tillämpas för hemlig dataavläsning som gäller kameraövervakningsuppgifter
 • hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska tillämpas för hemlig dataavläsning i övrigt
 • telefonnummer, annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning ska avse avläsningsbart informationssystem. Lag (2023:540).

Särskild kontroll av vissa utlänningar

30 §  När hemlig dataavläsning används eller har använts i fall som anges i 9 § ska 5 kap.20 och 23 §§ lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar tillämpas. Det som anges där om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning ska tillämpas för hemlig dataavläsning. Lag (2022:711).

Förebyggande, förhindrande och upptäckande av brottslig verksamhet

31 §  När hemlig dataavläsning används eller har använts i fall som anges i 10 § ska 6 och 8 §§ lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet tillämpas. Det som anges där om inhämtning av uppgifter ska tillämpas för hemlig dataavläsning.

[S2]Uppgifter som har kommit fram vid hemlig dataavläsning enligt 10 § får användas i en förundersökning endast efter tillstånd till hemlig dataavläsning enligt 4 eller 5 § som gäller kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter. Utan ett sådant tillstånd får dock inhämtade uppgifter ligga till grund för beslut om att inleda en förundersökning.

Prop. 2019/20:64: I första stycket anges genom en hänvisning till inhämtningslagen att de regler som gäller enligt den lagen i frågor om användning av överskottsinformation, granskning och bevarande blir tillämpliga även för hemlig dataavläsning i inhämtningslagsfallen.

Tystnadsplikt

32 §  Den som i samband med verksamhet som ska anmälas enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation har fått del av eller tillgång till en uppgift som hänför sig till användning av hemlig dataavläsning, får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han eller hon fått del av eller tillgång till. Lag (2022:510).

Rätt att meddela föreskrifter

33 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om

 1. underrättelser enligt 23 §, och
 2. medverkan och ersättning enligt 24 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning

Förarbeten
Rskr. 2019/20:170, Prop. 2019/20:64, Bet. 2019/20:JuU19
Ikraftträder
2020-04-01

Lag (2022:328) om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning

Förarbeten
Rskr. 2021/22:243, Prop. 2021/22:119, Bet. 2021/22:JuU15
Omfattning
ändr. 4, 15 §§
Ikraftträder
2022-06-01

Lag (2022:510) om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning

Förarbeten
Rskr. 2021/22:302, Prop. 2021/22:136, Bet. 2021/22:TU17
Omfattning
ändr. 24, 32 §§
Ikraftträder
2022-06-03

Lag (2022:711) om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
 2. Bestämmelsen i 9 § första stycket 1 i den nya lydelsen tillämpas även vid ett beslut om utvisning som har meddelats före ikraftträdandet enligt 1 § 2 och 2 § första stycket i den upphävda lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:323, Prop. 2021/22:131, Bet. 2021/22:JuU30
Omfattning
ändr. 9, 14, 30 §§, rubr. närmast före 9, 30 §§
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2023:540) om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2023.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:2, Prop. 2022/23:126, Bet. 2022/23:JuU31
Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29 §§; nya 4 a, 4 b, 6 a §§
Ikraftträder
2023-10-01

Lag (2024:329) om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning

Förarbeten
Rskr. 2023/24:216, Prop. 2023/24:108, Bet. 2023/24:JuU26
Omfattning
ändr. 9 §; ny 6 b §
Ikraftträder
2024-07-01