Lag (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2018-05-24
Ändring införd
SFS 2018:550 i lydelse enligt SFS 2022:1141
Ikraft
2018-07-01
Upphäver
Lag (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Lagens innehåll

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU, i den ursprungliga lydelsen (EU:s energimärkningsförordning).

Prop. 2017/18:227: I paragrafen anges att lagen kompletterar EU:s energimärkningsförordning. Hänvisningen till EU-förordningen är utformad så att den avser förordningen i en viss angiven lydelse, s.k. statisk hänvisning. Det innebär att när det hänvisas till EU:s energimärkningsförordning i andra paragrafer är det dess ursprungliga lydelse som avses.

Övervägandena finns i avsnitt 7. En redogörelse för EU-förordningen finns ...

Ordförklaringar

2 §  I denna lag betyder

Prop. 2020/21:189: Paragrafen innehåller definitioner av vissa centrala begrepp som används i lagen.

Paragrafen ändras på så sätt att definitionen av förordning (EG) nr 765/2008 ersätts med en definition av EU:s marknadskontrollförordning och definitionen av en marknadskontrollmyndighet ändras genom att hänvisningen till förordning (EG) nr 765/2008 ersätts med en hänvisning till EU:s marknadskontrollförordning.

Hänvisningen till EU:s marknadskontrollförordning är statisk. Övervägandena ...

Prop. 2017/18:227: I paragrafen anges vad som avses med EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och med marknadskontrollmyndighet. Hänvisningen till EU-förordningen är utformad så att den avser förordningen i en viss angiven lydelse, s.k. statisk hänvisning. Det innebär att när det hänvisas till EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll i andra paragrafer är det dess ursprungliga lydelse som avses.

Valet av hänvisningsteknik behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2017/18:227#S7" ...

Marknadskontrollmyndighet

3 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara marknadskontrollmyndighet.

[S2]Bestämmelser om marknadskontroll finns i EU:s energimärkningsförordning och i EU:s marknadskontrollförordning. Lag (2021:682).

Prop. 2020/21:189: Paragrafens andra stycke ändras på så sätt att det anges att bestämmelser om marknadskontroll finns i EU:s marknadskontrollförordning.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Prop. 2017/18:227: Av paragrafens första stycke, som ansluter till artikel 8 i EU:s energimärkningsförordning, framgår att regeringen bestämmer vilken myndighet som ska vara marknadskontrollmyndighet. Det framgår av definitionen av marknadskontrollmyndighet i 2 § att myndigheten ska utöva marknadskontroll enligt EU:s energimärkningsförordning, EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll och denna lag.

I andra stycket finns en upplysningsbestämmelse om att bestämmelser om ...

3 a §  Vid marknadskontroll enligt EU;s marknadskontrollförordning har marknadskontrollmyndigheten befogenhet

 1. att enligt artikel 14.4 a-14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,
 2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,
 3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,
 4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
 5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,
 6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
 7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och
 8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

[S2]Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

[S3]Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.

[S4]När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla. Lag (2022:1141).

Prop. 2020/21:189: Paragrafen är ny och reglerar vilka befogenheter en marknadskontrollmyndighet har vid kontroll av produkter.

I första stycket anges att en marknadskontrollmyndighet i enlighet med artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning har befogenhet att besluta om att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, att få tillträde till lokaler, mark och transportmedel samt att införskaffa, inspektera och demontera varuprover.

Artikel ...

Förelägganden

4 §  Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att EU:s energimärkningsförordning och EU:s marknadskontrollförordning ska följas. Lag (2022:1141).

Prop. 2017/18:227: Enligt paragrafen får marknadskontrollmyndigheten besluta de förelägganden och förbud som behövs för att EU:s energimärkningsförordning ska följas. Ett beslut enligt paragrafen kan t.ex. vara ett sådant åläggande som avses i artikel 9.2 i EU:s energimärkningsförordning.

Övervägandena finns i avsnitt 8.2.

5 §  Ett beslut enligt 3 a eller 4 § får förenas med vite. Lag (2021:682).

Prop. 2020/21:189: Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar vissa beslut får förenas med vite.

Paragrafen ändras på så sätt att hänvisningen till beslut enligt förordning (EG) nr 765/2008 ersätts med en hänvisning till 3 a §. Bestämmelserna i 3 a § innehåller befogenheterna som anges i artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning Dessa befogenheter motsvarar i huvudsak de befogenheter som i dag följer av artikel 19.1 andra stycket i förordning (EG) nr 765/2008. Ändringen ...

Prop. 2017/18:227: Enligt paragrafen får vissa beslut av marknadskontrollmyndigheten förenas med vite. Ett föreläggande om att vidta rättelse i fråga om en energimärkningsetikett eller ett produktblad är exempel på beslut som kan förenas med vite. Allmänna bestämmelser om viten finns i viteslagen (1985:206). Övervägandena finns i avsnitt 8.2.

Omedelbar verkställbarhet

6 §  Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 3 a eller 4 §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Lag (2021:682).

Prop. 2020/21:189: Paragrafen anger vilka beslut av en marknadskontrollmyndighet som kan gälla omedelbart.

Paragrafen ändras på så sätt att hänvisningen till beslut enligt förordning (EG) nr 765/2008 ersätts med en hänvisning till 3 a §. Bestämmelserna i

3 a § innehåller befogenheterna som anges i artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning. ...

Prop. 2017/18:227: I paragrafen anges att marknadskontrollmyndigheten får bestämma att myndighetens beslut enligt 4 § eller enligt EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll ska gälla omedelbart. Om marknadskontrollmyndigheten konstaterar att det finns förutsättningar för ett föreläggande eller förbud, är det i regel ändamålsenligt att beslutet gäller omedelbart och att verkställigheten inte förhalas i avvaktan på prövningen av ett överklagande. Detsamma gäller marknadskontrollmyndighetens beslut enligt ...

Hjälp från Polismyndigheten

7 §  På begäran av marknadskontrollmyndigheten ska Polismyndigheten ge den hjälp som behövs när marknadskontrollmyndigheten vidtar åtgärder enligt 3 a §, om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2021:682).

Prop. 2020/21:189: Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar en marknadskontrollmyndighet har möjlighet att begära hjälp av Polismyndigheten för att vidta åtgärder för marknadskontroll.

Paragrafen ändras på så sätt att hänvisningen till artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 ersätts med en hänvisning till 3 a §. Bestämmelserna i 3 a § innehåller befogenheterna som anges i artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning. Dessa befogenheter motsvarar i huvudsak de befogenheter ...

Prop. 2017/18:227: Enligt paragrafen kan marknadskontrollmyndigheten begära hjälp från Polismyndigheten, förutsatt att det finns ett verkligt behov av en polismans särskilda befogenheter att använda våld. Sådana särskilda omständigheter som avses i paragrafen kan exempelvis finnas om marknadskontrollmyndigheten inte får tillträde till lokaler för att utöva kontroll. Ett exempel på synnerliga skäl kan vara att det finns en överhängande risk att utrustning eller handlingar kommer att förstöras och att man därför inte ...

Ekonomisk ersättning

8 §  En leverantör ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för kostnader för granskning av handlingar samt för provtagning och undersökning av prov, om det vid kontrollen visar sig att produkten inte uppfyller kraven enligt EU:s energimärkningsförordning.

Prop. 2017/18:227: I paragrafen finns bestämmelser om ekonomisk ersättning från leverantörer till marknadskontrollmyndigheten. Bestämmelsen motsvarar 18 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter och 4 § förordningen (2011:1022) om ...

9 §  Marknadskontrollmyndigheten ska ersätta en leverantör för varuprover och liknande, om det finns särskilda skäl för det.

Prop. 2017/18:227: I paragrafen finns en bestämmelse om ekonomisk ersättning från marknadskontrollmyndigheten till leverantörer. Bestämmelsen saknar motsvarighet i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. Bestämmelsen har utformats med 34 § första stycket produktsäkerhetslagen och 30 § lagen om leksakers säkerhet som förebilder. Särskilda skäl för ersättning kan vara ...

Tystnadsplikt

10 §  Den som har befattat sig med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt EU:s energimärkningsförordning och denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon då har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Prop. 2017/18:227: I paragrafen finns bestämmelser om tystnadsplikt för den som har befattat sig med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt EU:s energimärkningsförordning och denna lag i fråga om någons affärs- eller driftförhållanden. Första stycket får betydelse om uppgifter i ett ärende om marknadskontroll hanteras av sådana personer utanför det allmännas verksamhet som inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Marknadskontrollmyndigheten ...

Överklagande

11 §  Marknadskontrollmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2017/18:227: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av marknadskontrollmyndighetens beslut. I första stycket anges att överklagande ska ske till allmän förvaltningsdomstol. I andra stycket ställs krav på prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. I paragrafen regleras endast överklagande av marknadskontrollmyndighetens beslut enligt lagen. Att marknadskontrollmyndighetens beslut med stöd av EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll kan överklagas, i den mån ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 2. Genom lagen upphävs lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förelägganden och förbud som har beslutats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:279, Prop. 2017/18:227, Bet. 2017/18:NU15
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2021:682) om ändring i lagen (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning

Förarbeten
Rskr. 2020/21:383, Prop. 2020/21:189, Bet. 2020/21:NU29
Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6, 7 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2021-07-16

Lag (2022:1141) om ändring i lagen (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
ändr. 2, 3 a, 4 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2022-07-25