lagen.nu

Dröjsmålsränta

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En ränta som ska erläggas vid försenad betalning av en fordran.

Dröjsmålsräntan kan ses som en form av sanktion vid dröjsmål. Den bestäms enligt räntelagen och är lika med referensräntan plus åtta procentenheter (6 § räntelagen)

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Dröjsmålsränta finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (15)

AD 2005 nr 77: Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en enhetschef vid kommunen. Enligt kommunen har grund för avskedande förelegat bl.a. med hänsyn till att arbetstagaren brutit mot lagen om...
NJA 1987 s. 46: Styrelsen för samfällighetsförening framlade vid föreningsstämma debiteringslängd, varigenom bidrag uttaxerades att utges av föreningens medlemmar med angivna belopp. I längden angavs vidare att, om...
NJA 1989 s. 546: Fråga om tillämpning av 4 § 2 st räntelagen på fordran på grund av proprieborgen för avbetalningsköp.
NJA 1991 s. 217: Utbetalning från bankkonto skedde först mellan en och en halv och två timmar efter det att begäran därom framställts. Dröjsmål med betalningen har ansetts föreligga och banken har oberoende av...
NJA 1991 s. 736: Fråga om dröjsmålsränta i fall då gäldenärens underlåtenhet att betala en skuld berott på att borgenären, som felaktigt påstod att det inte var fråga om slutbetalning, vägrat att utge revers och...
NJA 1991 s. 796: Fråga om dröjsmålsränta på fordran på skadestånd.
NJA 1994 s. 3: Sedan en kapitalskuld har reglerats återstod för gäldenären att erlägga upplupen dröjsmålsränta. Yrkande av borgenären om ränta på dröjsmålsräntan har ogillats.
NJA 1997 s. 612: Fråga om sådan redovisningsskyldighet förelegat att ränta skulle utgå enligt 3 § 2 st räntelagen (1975:635).
NJA 2000 s. 225: En advokat, som dömts för förskingring, har i brottmålsdomen förpliktats ersätta de förskingrade beloppen jämte ränta enligt 4 § 4 st. räntelagen. Enligt villkoren i en av Sveriges advokatsamfund...
NJA 2002 s. 261: Fråga om ränteberäkning vid betalning av tomträttsavgäld efter omprövning.
NJA 2007 s. 115: Statens jordbruksverk har inte ansetts berättigat att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på fordran avseende återbetalning av omställningsstöd enligt den numera upphävda förordningen...
NJA 2007 s. 742: I en exekutionstitel utfärdad före den 1 juli 2002 har angetts att ränta på utdömt kapitalbelopp skall utgå enligt gällande diskonto med ett tillägg av åtta procentenheter. Det har inte ansetts...
NJA 2008 s. 392: Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt har inte bundit bostadsrättsföreningen, varför erlagd insats och upplåtelseavgift skulle återgå. Föreningen har ansetts skyldig att utge avkastningsränta enligt...
NJA 2013 s. 1084: En betalning till Kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 28 § utsökningsbalken medför inte att dröjsmålsränta slutar löpa.
NJA 2016 s. 1035: Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens principer för dröjsmålsränta har ansetts tillämpliga på biträdets fordran. Fordringen har i räntehänseende ansetts förfallen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation