Dröjsmålsränta

En ränta som ska erläggas vid försenad betalning av en fordran.

Dröjsmålsräntan kan ses som en form av sanktion vid dröjsmål. Den bestäms enligt räntelagen och är lika med referensräntan plus åtta procentenheter (6 § räntelagen)