Vattenlagen

Vattenlagen (1983:291) upphävdes 1999 och ersattes av bestämmelser i miljöbalken.