BOLFS 2015:1

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Ansvarig utgivare: Peter Källenfors

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

BOLFS 2015:1

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets

föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk

ansökan och anmälan för vissa företag m.m.;

beslutade den 1 december 2015.

Utkom från trycket

den 15 december 2015

Bolagsverket föreskriver med stöd av

18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism,

att 1 § Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan

och anmälan för vissa företag m.m. ska ha följande lydelse.

Tillämpningsområde

1 §1 Dessa föreskrifter gäller för elektronisk ingivning av handlingar till

Bolagsverket enligt

aktiebolagslagen (2005:551),

aktiebolagsförordningen (2005:559),

sparbankslagen (1987:619),

lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse,

försäkringsrörelselagen (1982:713),

försäkringsrörelseförordningen (1982:790),

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

förordningen (1987:978) om ekonomiska

föreningar,

lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

bostadsrättslagen (1991:614),

1 Senaste lydelse BOLFS 2009:4.

bostadsrättsförordningen (1991:630),

lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

förordningen (2002:106) om kooperativ

hyresrätt,

handelsregisterlagen (1974:157),

handelsregisterförordningen (1974:188),

lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

förordningen (1992:308) om utländska filialer

m.m.,

lagen (2009:704) om europeiska grupperingar

för territoriellt samarbete, och

förordningen (2009:705) om register över

europeiska grupperingar för territoriellt

samarbete,

lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt

och finansiering av terrorism,

förordningen (2009:92) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016.

På Bolagsverkets vägnar

ANNIKA BRÄNSTRÖM

Irina Hedborg