Författningar utgivna av Kriminalvårdsverket

KVVFS 2005:7: Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrift om övertagande av uppgiften enligt 7 a & förvaltningsprocesslagen (1971: 291) att föra det allmä annas talan (KVVFS 1996: 2)

2018-08-18

KVVFS 2005:5: Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om skyddsbeklädnad för kriminalvårds- personal (KV VF S 1987z3)

2018-08-18

KVVFS 2004:14: Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 2004:12) om ändring i Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ersättningar m.m. till intagna i anstalt och häkte (KVVFS 20015)

2018-08-18

KVVFS 2004:4: Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd för verksamhet vid stödavdelning (KVVFS 1997:1)

2018-08-18

KVVFS 2001:2: Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om rapportering av narkotikamissbrukare (KVVFS 1986:2) beslutade den 25 april 2001. Föreskrifter om rapportering av narkotikamissbrukare (KVVFS 1986:2) skall upphöra att gälla.

2018-08-18

KVVFS 2000:10: Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om massmediakontakter i kriminalvården (KVVFS 1988:3) beslutade den 24 oktober 2000.

2018-08-18

KVVFS 1999:7: Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1988:1) om tjänstebricka och (KVVFS 1989:2) om försäljning av övertalig och kasserad materiel och inventarier

2018-08-18

KVVFS 1998:3: Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1986:29) för redovisningsverk-samheten vid de regionala och lokala myndigheterna beslutade den 9 mars 1998. Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande Föreskrifter (KVVFS 1986:29) för redovisningsverksamheten vid de regio-nala och lokala myndigheterna upphävs.

2018-08-18

KVVFS 1998:1: Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1986:25) om måltidsverksamheten inom kriminalvården beslutade den 19 december 1997. Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande. Föreskrifterna (KVVFS kriminalvården upphävs.

2018-08-18

KVVFS 1997:18: Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (KVVFS 1987:2) angående förhyrning av lägenheter, avsedda för kriminalvårdsklienter beslutade den 10 december 1997. Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande. Föreskrifterna (KVVFS 1987:2) angående förhyrning av lägenheter, avsedda för kriminalvårdsklienter, upphävs.

2018-08-18

KVVFS 1990:3: Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna om marknadsanpassad

2018-08-18