Ds 2011:9

Förbättringar inom familjepolitiken

1. Promemorians huvudsakliga innehåll

I promemorian föreslås möjlighet för ett barns föräldrar att kunna få föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. Nuvarande 10 så kallade pappadagar inom den tillfälliga föräldrapenningen kvarstår.

Vidare föreslås att jämställdhetsbonusen förenklas och kopplas till utbetalningen av föräldrapenningen. När den förälder som tagit ut lägst antal dagar tar ut föräldrapenning på sjukpenning- eller grundnivå, får vardera föräldern 50 kronor i jämställdhetsbonus per dag. Vid ett helt jämställt uttag av föräldrapenningen innebär det liksom hittills totalt 13 500 kronor i jämställdhetsbonus. Tid under vilken föräldrarna gör ett samtida uttag av föräldrapenning ska dock inte ge rätt till bonus. Detsamma gäller de första 60 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning. Om föräldrarna ändå väljer att vara hemma samtidigt under den föreslagna tiden om 30 dagar enligt sjukpenning- eller grundnivån, blir den totala bonussumman som högst 10 500 kronor i stället.

I promemorian föreslås också att det särskilda bidraget för hemmavarande barn i bostadsbidraget höjs med 350 kronor till 1 300 kronor per månad för ett barn, med 425 kronor till 1 750 kronor per månad för två barn och med 600 kronor till 2 350 kronor per månad för tre eller fler barn.

2. Promemorians lagförslag

2.1. Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 11 kap. 10 § och 97 kap. 22 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 kap. 4 a § och 110 kap. 5 a §, av följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

10 §

1

Föräldrapenningsförmåner får inte lämnas till båda föräldrarna för samma barn och tid i annat fall än som anges i 12 kap. 6 och 7 §§ samt 13 kap. 10, 11, 13, 26 och 30 §§. För tillfällig föräldrapenning gäller även 13 kap. 3 §.

Föräldrapenningsförmåner får inte lämnas till båda föräldrarna för samma barn och tid i annat fall än som anges i 12 kap. 4 a, 6 och 7 §§ samt 13 kap. 10, 11, 13, 26 och 30 §§. För tillfällig föräldrapenning gäller även 13 kap. 3 §.

Tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 31 e § får lämnas till flera föräldrar för samma barn och tid.

1 Senaste lydelse 2010:2005.

Promemorians lagförslag

Ds 2011:9

12 kap.

4 a §

Föräldrapenning får för samma barn och tid lämnas till båda föräldrarna samtidigt i högst 30 dagar under barnets första levnadsår räknat från barnets födelse eller därmed likställd tidpunkt. Detta gäller endast dagar för vilka det inte för någon av föräldrarna finns hinder enligt 17 § andra stycket mot att avstå föräldrapenning till förmån för den andra föräldern.

Bestämmelser om ansökan i fall som avses i första stycket finns i 110 kap. 5 a §.

97 kap.

22 §

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som särskilt bidrag med

  • 950 kronor till familjer med ett barn,
  • 1 325 kronor till familjer med två barn, och
  • 1 750 kronor till familjer med tre eller flera barn, och
  • 1 300 kronor till familjer med ett barn,
  • 1 750 kronor till familjer med tre eller flera barn.
  • 2 350 kronor till familjer med tre eller flera barn.

110 kap.

5 a §

Ansökan om föräldrapenning i fall som avses i 12 kap. 4 a § ska göras gemensamt av båda föräldrarna.

Ds 2011:9 Promemorians lagförslag

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

2.2. Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

14 §

1

Sedan den slutliga skatten har bestämts ska Skatteverket göra en avstämning av skattekontot.

Innan avstämning görs ska Skatteverket

1. från den slutliga skatten göra avdrag för

a) debiterad F-skatt och särskild A-skatt,

b) avdragen A-skatt,

c) A-skatt som ska betalas på grund av beslut enligt 12 kap. 1 § andra stycket,

d) skatt som överförts från stat med vilken Sverige har ingått överenskommelse om uppbörd och överföring av skatt,

e) skatt som betalats enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. för den tid under beskattningsåret då den skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige,

f) skatt som betalats enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, om den skattskyldige enligt 4 § den lagen har begärt att bli beskattad enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

g) skatt som betalats enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen om skattskyldighet enligt inkomstskattelagen,

h) skatt som avser sådana återbetalningar som ska göras enligt rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av

1 Senaste lydelse 2009:1063. I lagrådsremissen Skatteförfarandet (Fi2011/313) föreslås att 11 kap. 14 § skattebetalningslagen ska överföras till 56 kap. 9 § den nya skatteförfarandelagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Ds 2011:9 Promemorians lagförslag

inkomster från sparande i form av räntebetalningar, senast ändrat genom rådets beslut 2004/587/EG,

i) beslutad jämställdhetsbonus enligt 14 § första stycket lagen ( 2008:313 ) om jämställdhetsbonus,

2. till den slutliga skatten lägga

a) skatt som betalats tillbaka enligt 18 kap. 3 § första stycket,

b) skatt som överförts till en annan stat enligt 18 kap. 5 § första stycket,

c) skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324), och

d) preliminär skattereduktion enligt 17 § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Denna lag träder i den 1 januari 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för jämställdhetsbonus som avser tid före ikraftträdandet.

2.3. Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 32 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

32 §

2

Särskilt pensionstillägg enligt 73 kap. socialförsäkringsbalken ska inte tas upp.

Vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska inte tas upp.

Jämställdhetsbonus enligt lagen ( 2008:313 ) om jämställdhetsbonus ska inte tas upp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Lagen omtryckt 2008:803. 2 Senaste lydelse 2010:1277.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus1

dels att 6, 9, 10 och 12–15 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 5, 6, 8–12 och 14 §§ ska utgå,

dels att 2, 5, 7, 8, 11 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Försäkringskassan beslutar i ärenden om jämställdhetsbonus. Jämställdhetsbonus beräknas för månad och lämnas årligen för ett kalenderår.

Jämställdhetsbonus beräknas och betalas ut månadsvis utan ansökan.

5 §

2

Jämställdhetsbonus lämnas till den av ett barns föräldrar (den berättigade föräldern) som vid utgången av det år som bonusen avser har tagit ut föräldrapenning för vård av barnet under högst antal dagar räknat under hela den tid föräldrapenning har tagits ut av någon av föräldrarna.

Jämställdhetsbonus betalas till ett barns båda föräldrar och utgör för var och en av föräldrarna 50 kronor per bonusdag.

Vid flerbarnsfödsel lämnas jämställdhetsbonus gemensamt för barnen.

Har föräldrarna tagit ut föräldrapenning under lika många dagar, lämnas jämställdhets-

1 Senaste lydelse av 9 § 2009:200, 12 § 2010:1302, 14 § 2009:1065. 2 Senaste lydelse 2010:1302. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Promemorians lagförslag

Ds 2011:9

bonus till den förälder som är yngst.

7 §

Jämställdhetsbonus lämnas för de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den andra föräldern än den berättigade föräldern (bonusdagar).

Bonusdagar är de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den förälder som har tagit ut föräldrapenning under lägst antal dagar. Har föräldrarna tagit ut föräldrapenning under lika många dagar utgörs bonusdagarna av de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den ena föräldern.

Vid beräkningen av antalet bonusdagar ska de första 60 dagarna inte räknas med.

Bonusdagarna omfattar inte sådana dagar för vilka en förälder samtidigt med den andra föräldern har tagit ut föräldrapenning enligt 12 kap. 4 a § socialförsäkringsbalken . Detsamma gäller de första 60 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning.

8 §

3

Antalet bonusdagar för ett år ska beräknas till det sammanlagda antalet bonusdagar enligt 7 § minskat med det antal bonusdagar för vilka det för barnet för tidigare år har lämnats jämställdhetsbonus.

Vid beräkningen av jämställdhetsbonus för en månad ska det sammanlagda antalet bonusdagar enligt 7 § minskas med det antal bonusdagar för vilka det för barnet tidigare har betalats ut jämställdhetsbonus.

Om ansökan om jämställd-

3 Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

Ds 2011:9 Promemorians lagförslag

hetsbonus för barnet inte har gjorts för ett tidigare år, ska antalet bonusdagar enligt 7 § minskas också med de dagar för vilka bonus skulle ha lämnats om ansökan hade gjorts.

De bonusdagar med vilka minskning sker ska anses ha infallit före andra bonusdagar.

11 §

4

Vid beräkning av antalet dagar ska dagar för vilka föräldrapenning har lämnats med kvotdel enligt 12 kap. 9 § socialförsäkringsbalken räknas om så att de för respektive månad motsvarar antal dagar med hel föräldrapenning, varvid dag med halv föräldrapenning avrundas uppåt.

Vid beräkning av dagar för vilka det har lämnats föräldrapenning beaktas endast dagar som har infallit under de kalenderår som har passerat innan ansökan senast skulle ha gjorts och för vilka det har betalats ut föräldrapenning senast den 31 januari året efter det år ansökan avser.

16 §

5

Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av jämställdhetsbonus, om den som har tillgodoförts sådan bonus genom att lämna oriktiga upp-

Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av jämställdhetsbonus, om bonus har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp på grund av att en

4 Senaste lydelse 2010:1302. Ändringen innebär att andra stycket upphävs. 5 Senaste lydelse 2010:1302.

Promemorians lagförslag

Ds 2011:9

gifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgiftsskyldighet har orsakat att bonus har tillgodoförts felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om jämställdhetsbonus i annat fall har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp och den som tillgodoförts bonusen har insett eller skäligen borde ha insett detta.

förälder har lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att fullgöra en uppgiftsskyldighet.

Detsamma gäller om jämställdhetsbonus i annat fall har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp och den som har fått bonusen har insett eller skäligen borde ha insett detta. Försäkringskassan ska också besluta om återbetalning av jämställdhetsbonus, om bonus har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp till följd av att föräldrapenning ska återbetalas med stöd av 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

Vad som föreskrivs om ränta i 108 kap.15, 16, 19 och 21 §§socialförsäkringsbalken ska tillämpas på beslut om återbetalning enligt denna paragraf.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för jämställdhetsbonus som avser tid före ikraftträdandet.

3. När jämställdhetsbonus beräknas för tid efter ikraftträdandet ska från antalet bonusdagar avräknas även det antal dagar för vilka bonus skulle ha tillgodoförts för tid före ikraftträdandet, om ansökan om jämställdhetsbonus hade lämnats.

3. Möjlighet för föräldrar att ta ut föräldrapenning samtidigt

3.1. Bakgrund

Föräldrapenning i samband med att ett barn föds eller adopteras kan (med vissa undantag) inte betalas ut till två föräldrar samtidigt för samma barn. Det har under många år funnits en stark vilja hos föräldrar att få möjlighet att under en viss tid vara hemma samtidigt med föräldrapenning i samband med ett barns födelse eller adoption. I dag kan de s.k. pappadagarna inom den tillfälliga föräldrapenningen användas samtidigt som den andra föräldern tar ut föräldrapenning, men i många fall används dagarna till att ta hand om ett äldre barn i familjen under moderns vistelse på sjukhus efter förlossning.

3.2. Förutsättningar för samtidigt uttag av föräldrapenning

Arbetsgruppens förslag: Föräldrarna till ett barn får möjlig-

het att vara föräldralediga samtidigt med föräldrapenning i 30 dagar under barnets första levnadsår. Vid adoption av ett barn räknas barnets första levnadsår ett år från det att föräldrarna har fått barnet i sin vård. Möjligheten att utnyttja de nuvarande 10 s.k. pappadagarna inom den tillfälliga föräldra-

Möjlighet för föräldrar att ta ut föräldrapenning samtidigt

Ds 2011:9

penningen ändras inte. Den tid under vilken föräldrarna gör ett samtida uttag av föräldrapenning ska, i likhet med de första 60 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning, inte ge rätt till jämställdhetsbonus. Under de dagar för vilka en förälder inte får överlåta föräldrapenning till den andra föräldern, de s.k. reserverade dagarna, får det inte göras samtidigt uttag av föräldrapenning. En förutsättning för samtidigt uttag av föräldrapenning är att föräldrarna gemensamt ansöker om sådant.

Skälen för arbetsgruppens förslag: Regeringens mål inom

familjepolitiken betonar tydligt att familjepolitiken ska stärka föräldrars makt över sin livssituation och öka familjernas valfrihet.

Att bli förälder är en stor omställning och det kan ta tid att hitta nya rutiner och att lära känna den nya familjemedlemmen. Föräldrarna kan behöva en möjlighet att grundlägga det gemensamma ansvaret och att hitta formerna för sin nya familjekonstellation. Redan idag finns det en möjlighet att vara hemma tillsammans den första tiden efter förlossningen genom de 10 s.k. pappadagarna, dvs. de dagar för vilken en far har rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med ett barns födelse. De flesta familjer utnyttjar denna möjlighet och tycker att detta är fullt tillräckligt, men för andra känns denna tid alldeles för kort. För många familjer är det under de allra första veckorna som behovet av att få vara hemma samtidigt är som störst. Mot denna bakgrund föreslår arbetsgruppen att det ska bli möjligt för båda föräldrarna att ta ut föräldrapenning för vård av samma barn i högst 30 dagar under barnets första år, dvs. för tiden fram till och med den dag barnet har fyllt ett år. Dagens tio s.k. pappadagar inom den tillfälliga föräldrapenningen bör behållas. När det gäller adopterade barn ska ettårsgränsen räknas från den tidpunkt när den som adopterat ett barn har fått barnet i sin vård. Det är således i detta fall inte fråga om en beräkning av barnets ålder.

Ds 2011:9 Möjlighet för föräldrar att ta ut föräldrapenning samtidigt

Förslaget innebär ett visst avsteg från principen om att det inte finns anledning att två föräldrar uppbär föräldrapenning samtidigt för att vårda ett barn. Arbetsgruppen anser att principen i huvudsak fortfarande har bärkraft men att avsteget är motiverat då den första tiden efter barnets födelse är en mycket viktig tid och att barn har behov av en tidig och nära kontakt med båda sina föräldrar. Föräldrars tidiga engagemang i sina barn är viktigt. Att föräldrarna samtidigt kan etablera en god kontakt med barnet främjar en fortsatt god utveckling mellan barn och förälder.

För familjer som tar emot ett barn för adoption kan den föreslagna ordningen ge en möjlighet att ta hand om barnet tillsammans utomlands och efter hemkomsten. Enligt arbetsgruppen finns det, trots införandet av den nya möjligheten till samtidigt uttag av föräldrapenning, anledning att behålla de 10 s.k. pappadagarna. Möjligheten att använda sig av dessa dagar har fungerat väl. Dessutom är föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning två helt olika förmåner med olika konstruktion, både när det gäller grundförutsättningarna för rätt till ersättning och beräkning av ersättningens storlek. Föräldrabegreppet inom de olika förmånerna skiljer sig på så sätt att den tillfälliga föräldrapenningen har ett vidare föräldrabegrepp än föräldrapenningen. Detta innebär att andra personer än föräldrar i vissa situationer kan ta ut tillfällig föräldrapenning. När t.ex. en ensamstående mamma behöver hjälp under den första tiden med sitt nyfödda barn kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, en annan person än barnets förälder uppbära tillfällig föräldrapenning under de s.k. pappadagarna.

En förälder kan ta ut föräldrapenning för längre sammanhängande perioder, enstaka dagar eller delar av dagar. Vid beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenning anses en dag med tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning som motsvarande andel av en dag (12 kap. 32 § socialförsäkringsbalken). Denna s.k. nettodagsberäkning innebär att partiella dagar, dvs. dagar för vilka det har tagits ut mindre än hel föräldrapenning, räknas om till hela dagar (två dagar med halv

Möjlighet för föräldrar att ta ut föräldrapenning samtidigt

Ds 2011:9

föräldrapenning räknas exempelvis som en hel dag med föräldrapenning). Samma metod, som för beräkning av antal dagar med föräldrapenning, ska användas även när det gäller avräkning för dagar under vilka föräldrapenning har tagits ut samtidigt av föräldrarna. Vid maximalt samtidigt uttag av föräldrapenning, dvs. samtidigt uttag i 30 dagar, kommer avräkning att göras med 60 dagar eftersom vardera föräldern då tar ut föräldrapenning i 30 dagar. Om föräldrarna väljer att vara hemma samtidigt i enlighet med förslaget ska sådana dagar med samtidigt uttag inte ge rätt till jämställdhetsbonus. En anledning till detta är att möjligheten till samtidigt uttag inte har samma syfte som den förenklade jämställdhetsbonusen, dvs. att öka männens uttag av föräldrapenning samt underlätta kvinnors återgång i arbete. Under de dagar för vilka en förälder inte får överlåta föräldrapenning till den andra föräldern, de s.k. reserverade dagarna, får det inte göras samtidigt uttag av föräldrapenning.

För att det inte ska kunna uppstå någon oklarhet om att det i det enskilda fallet är fråga om samtidigt uttag av föräldrapenning bör det för ett sådant uttag krävas en gemensam ansökan av föräldrarna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Bestämmelserna om samtidigt uttag av föräldrapenning ska träda i kraft den 1 januari 2012. För föräldrapenning som avser tid före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser fortfarande tillämpas. Samtidigt uttag kan dock göras även för ett barn som är fött före ikraftträdandet, om uttaget hänför sig till tiden efter ikraftträdandet. När det gäller ett barn som är fött i januari 2011 och således fyller ett år i januari 2012 kan möjlighet till samtidigt uttag utnyttjas endast under den tidsrymd som löper från ikraftträdande till dess att barnet har fyllt ett år. För ett barn som adopterats gäller motsvarande med utgångspunkt från den tidpunkt när den som adopterat ett barn har fått barnet i sin vård.

Ds 2011:9 Möjlighet för föräldrar att ta ut föräldrapenning samtidigt

Ekonomiska konsekvenser

De föreslagna reglerna innebär att statens utgifter för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring beräknas öka med 79 miljoner kronor per år. De beräknade utgifterna är beaktade i budgetpropositionen för 2011. Arbetsgruppen bedömer att förslaget kommer att medföra en viss ökad administrationskostnad hos Försäkringskassan.

4. Förenklad jämställdhetsbonus

4.1. Bakgrund

Den 1 juli 2008 införde regeringen en jämställdhetsbonus i syfte att ge föräldrar bättre ekonomiska möjligheter och incitament till att fördela föräldraledigheten mer jämlikt samt att även förbättra förutsättningarna för en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Jämställdhetsbonusen utges i dag som en skattereduktion. Viss kritik har riktats mot jämställdhetsbonusens konstruktion som har uppfattats som mycket komplicerad av föräldrar samt det förhållandet att föräldern får del av bonusen långt efter den tid som ger rätt till bonus. Arbetsgruppen föreslår i denna promemoria att jämställdhetsbonusen förenklas och förtydligas.

4.2. Förutsättningar m.m. för jämställdhetsbonus

Arbetsgruppens förslag: Försäkringskassan ska månadsvis

beräkna samt betala ut jämställdhetsbonus till ett barns båda föräldrar i förhållande till hur lika de tar ut föräldrapenning. Kravet på ansökan om jämställdhetsbonus slopas. Bonusen utgör 50 kronor per bonusdag för var och en av föräldrarna. Bonusdagar är de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den förälder som har tagit föräldrapenning under lägst antal dagar. I detta sammanhang beaktas endast föräldrapen-

Förenklad jämställdhetsbonus

Ds 2011:9

ning på sjukpenning- eller grundnivå. Dagar under vilka föräldrarna samtidigt har tagit ut föräldrapenning för samma barn och tid utgör inte bonusdagar. Detsamma gäller de första 60 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning. Beräkning av bonusdagarna görs ackumulerat för ett barn från födseln varefter avräkning görs för det antal bonusdagar för vilka det tidigare har betalats ut bonus.

Jämställdhetsbonusen ska inte längre vara beroende av om en förälder har arbetsinkomst eller studiemedel och ska heller inte tillgodoföras genom kreditering på en förälders skattekonto. Liksom hittills ska jämställdhetsbonusen inte beskattas.

Bestämmelserna om återkrav av jämställdhetsbonus kompletteras på så sätt att återkrav ska beslutas när bonus har lämnats felaktigt eller med för högt belopp till följd av att föräldrapenning ska återbetalas.

Skälen för arbetsgruppens förslag: Jämställdhetsbonusen är

enligt en rapport från Försäkringskassan, än så länge inte särskilt känd bland föräldrar. Till stor del beror det på att det ännu inte fötts så många barn vars föräldrar omfattas av bonusen. Många föräldrar upplever också att dagens jämställdhetsbonus är krånglig och svåröverskådlig. Det är svårt att beräkna effekterna av bonusen i den privata ekonomin, och det är också svårt att se sambandet mellan en jämställd föräldraledighet och utbetalningen. Därför föreslår arbetsgruppen en förenkling av jämställdhetsbonusen på så sätt att nuvarande system med tillgodoförande av bonusen genom kreditering på skattekonto upphävs och att bonusen i stället betalas ut i så nära anslutning till uttaget av föräldrapenning som möjligt. Något krav på arbetsinkomst ska inte längre finnas. Detta får som följd att enbart en myndighet hanterar förmånen vilket i sin tur innebär att hanteringen av ärendena påskyndas betydligt. Den förenklade jämställdhetsbonusen kommer således att vara beroende endast av hur föräldrapenningen fördelas mellan föräldrarna. Det finns därmed

Ds 2011:9 Förenklad jämställdhetsbonus

inte längre något behov av att kräva att ansökan görs för att få bonus. Jämställdhetsbonusen behövs även framöver eftersom löneskillnaderna fortfarande innebär att det för många familjer blir för kostsamt att dela lika på föräldrapenningdagarna. Med bonusen ökar föräldrarnas incitament att fördela föräldrapenningdagarna mer jämnt mellan sig. Genom den föreslagna förenklingen stärks det gemensamma föräldraskapet.

Jämställdhetsbonusens utformning bör även fortsättningsvis grunda sig på fördelningen av föräldrarnas uttag av föräldrapenning eftersom detta dels kan ses som en indikator på hur ansvaret för föräldraskapet fördelas, dels påverkar förutsättningarna för en jämställd arbetslivskarriär. Huvudprincipen för förslaget om en jämställdhetsbonus bör vara att högsta möjliga bonus erhålls när föräldrarna delar lika på föräldrapenningdagarna. Jämställdhetsbonusen ska utbetalas till båda föräldrarna, eftersom bonusen annars kan ge en otydlig signal, speciellt för separerade föräldrar. Genom att koppla bonusen enbart till uttaget av föräldrapenning, och inte till arbetsinkomst, försvinner krånglig administration för både föräldrar och myndigheter.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att jämställdhetsbonus ska lämnas till föräldrarna när den förälder som har tagit ut lägst antal dagar med föräldrapenning, ackumulerat sedan barnets födelse, tar ut föräldrapenning. Bonusen beräknas genom att antalet framräknade bonusdagar multipliceras med bonusbeloppet (50 kronor per dag) och summeras per månad. Vid flerbarnsfödsel ska bonusen beräknas gemensamt för barnen, dvs. endast en jämställdhetsbonus per förälder lämnas med anledning av föräldrapenninguttaget för dessa barn.

En förälder kan ta ut föräldrapenning för längre sammanhängande perioder, enstaka dagar eller delar av dagar. Vid beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenning anses en dag med tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning som motsvarande andel av en dag. Denna s.k. nettodagsberäkning innebär att partiella dagar, dvs. dagar för vilka det har tagits ut mindre än hel föräldrapenning, räknas om till hela dagar (två dagar med halv föräldrapenning räknas exempelvis

Förenklad jämställdhetsbonus

Ds 2011:9

som en hel dag med föräldrapenning). Samma metod med nettodagsberäkning används för beräkning av antal bonusdagar.

Antalet bonusdagar motsvarar antalet dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivån eller grundnivån för den förälder som har tagit ut sådan föräldrapenning under lägst antal dagar ackumulerat sedan barnets födelse. Vid varje utbetalning avräknas tidigare tillgodoförda bonusdagar.

Dagar med föräldrapenning på hel lägstanivå kan kombineras med arbete motsvarande sju åttondels dag och bör därför inte ligga till grund för beräkning av bonusdagar. Även föräldrapenning enligt grundnivån kan kombineras med arbete på detta sätt men bör enligt arbetsgruppen ändå ligga till grund för beräkning av bonusdagar eftersom de föräldrar som endast har rätt till grundnivån annars skulle uteslutas från reformen. En bonusdag motsvarar således en nettodag med föräldrapenning på sjukpenningnivån eller grundnivån. Syftet med den förenklade jämställdhetsbonusen är inte enbart att öka männens uttag av föräldrapenning utan också att underlätta kvinnors återgång i arbete. Eftersom majoriteten av de kvinnor som får föräldrapenning har ett förvärvsarbete kommer bonusens konstruktion också att öka incitamenten att återgå i arbete. De 60 reserverade dagarna inom föräldrapenningen utgör i sig ett incitament för föräldrarna att använda eftersom de inte går att överlåta till den andra föräldern. Mot denna bakgrund föreslås att varken de första 60 föräldrapenningdagarna på sjukpenning- eller grundnivå som en förälder ensam har tagit ut, de 90 lägstanivådagarna eller de dagar som föräldrarna har valt att ta ut samtidigt, ska ingå i underlaget för beräkningen av jämställdhetsbonus. Med anledning av ovanstående kan jämställdhetsbonus betalas för ett barn med totalt högst 13 500 kronor. När ett samtidigt uttag av föräldrapenning sker, dvs. föräldrarna tar ut föräldrapenningdagar för samma barn och tid, ska sådana dagar inte utgöra bonusdagar. Utnyttjas möjligheten till samtidigt uttag av föräldrapenning på sjukpenning- eller grundnivå fullt ut medför det att högsta möjliga antalet bonusdagar reduceras med 30 dagar,

Ds 2011:9 Förenklad jämställdhetsbonus

vilket innebär att den maximala bonusen för ett barn i ett sådant fall minskas med 3 000 kronor.

Jämställdhetsbonus enligt nuvarande utformning beskattas inte (prop. 2007/08:93 s. 18). De ändringar som föreslås innebär inte att detta förhållande bör ändras. Mot bakgrund av att det föreslås att jämställdhetsbonusen ska betalas ut månadsvis av Försäkringskassan i samband med föräldrapenning, bör det dock införas en bestämmelse i inkomstskattelagen (1999:1229) i vilken det regleras att jämställdhetsbonus ska vara skattefri.

Bestämmelserna om återkrav av jämställdhetsbonus bör kompletteras på så sätt att återkrav ska beslutas när bonus har lämnats felaktigt eller med för högt belopp till följd av att föräldrapenning ska återbetalas.

Handläggning

Som tidigare nämnts ska uttaget av föräldrapenning läggas till grund för rätten till jämställdhetsbonus. Om förutsättningarna för jämställdhetsbonus är uppfyllda ska utbetalning ske med 50 kronor till vardera föräldern för varje dag som den förälder som har tagit ut minst antal dagar tar ut föräldrapenning. Mot denna bakgrund är det mest ändamålsenligt att förlägga handläggningen av utbetalningen av jämställdhetsbonus till Försäkringskassan, som har de uppgifter om uttaget av föräldrapenning som behövs för att bestämma om rätt till jämställdhetsbonus föreligger och även bonusens storlek. Jämställdhetsbonus kan betalas ut först när en hel nettodag har uppnåtts under en månad. Föräldrapenning betalas vanligen ut en gång i månaden eller vid ersättningsperiodens slut. Syftet med den förenklade jämställdhetsbonusen är bland annat att föräldrarna ska kunna se sambandet mellan en jämställd föräldraledighet och utbetalning av bonusen. Det är därför viktigt att bonusen betalas ut i så nära anslutning som möjligt till utbetalningen av de föräldrapenningdagar som ger rätt till bonus. Detta uppnås om bonusen betalas ut månadsvis.

Förenklad jämställdhetsbonus

Ds 2011:9

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2012. Jämställdhetsbonus för år 2011 och tidigare år omfattas av tidigare bestämmelser. Detta innebär att jämställdhetsbonus för år 2011 kommer att tillgodoföras den berättigade föräldern genom att hans eller hennes skattekonto krediteras under år 2012 efter att Skatteverket av Försäkringskassan har fått uppgifter om bonusens årsbelopp för år 2011. Vid beräkning av jämställdhetsbonus för år 2012 ska bonusdagar uppkomna före den 1 januari 2012 avräknas oavsett om rätt till bonus har förelegat, se även författningskommentaren till ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2007:313) om jämställdhetsbonus.

Ekonomiska konsekvenser

De föreslagna reglerna innebär att statens utgifter för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring beräknas öka med 60 miljoner kronor per år. De beräknade utgifterna är beaktade i budgetpropositionen för 2011. Arbetsgruppen bedömer att förslaget kommer att medföra en viss ökad administrationskostnad hos Försäkringskassan.

4.3. EU-rättsliga frågor

Arbetsgruppens bedömning: Den förenklade jämställdhets-

bonusen utgör en särskild stimulansåtgärd i syfte att öka jämställdheten mellan föräldrar. Enligt arbetsgruppens uppfattning kan den därför inte anses vara en socialförsäkringsförmån eller någon annan social förmån enligt unionsrätten.

Skälen för arbetsgruppens bedömning: Syftet med den förenk-

lade jämställdhetsbonusen är detsamma som med nuvarande bonus, dvs. att öka familjernas ekonomiska möjligheter att för-

Ds 2011:9 Förenklad jämställdhetsbonus

dela föräldraledigheten mer jämlikt, vilket förbättrar förutsättningarna för jämställdhet och en stärkt relation mellan barnet och bägge föräldrarna. Förenklingen innebär att kopplingen till arbete upphör och utbetalning sker direkt i samband med utbetalning av föräldrapenning och inte som en skattekreditering. Härigenom försvinner besvärlig administration både för föräldrar och för myndigheter.

Bonusen är inte tänkt att utgöra något försörjningsstöd och är heller inte avsedd att täcka några speciella kostnader. Den syftar i sig heller inte till att bereda föräldrarna möjlighet att vara hemma med ett barn utan ska såvitt gäller föräldrapenning endast utgöra ett ekonomiskt incitament för barnets vårdnadshavare att fördela föräldraledigheten så jämnt som möjligt mellan sig.

5. Höjt bostadsbidrag i form av särskilt bidrag

Arbetsgruppens förslag: Bostadsbidrag i form av det sär-

skilda bidraget för hemmavarande barn höjs med 350 kronor till 1 300 kronor per månad för ett barn, med 425 kronor till 1 750 kronor per månad för två barn och med 600 kronor till 2 350 kronor per månad för tre eller fler barn.

Skälen för arbetsgruppens förslag: För att stärka ekonomin för

de barnfamiljer som har den sämsta ekonomin och därmed öka deras marginaler föreslås en höjning av bostadsbidraget i form av det särskilda bidraget. Förslaget innebär att det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs med 350 kronor till 1 300 kronor per månad för ett barn, med 425 kronor till 1 750 kronor per månad för två barn och med 600 kronor till 2 350 kronor per månad för tre eller fler barn.

Arbetsgruppen föreslår en förbättring av bostadsbidraget trots att arbetet i utredningen angående särlevande föräldrar (S2009:04) som regeringen har tillsatt pågår. Utredningen kartlägger situationen för särlevande föräldrar med syftet att ensamstående föräldrar ska ges förbättrade förutsättningar för ett bra samarbete. En bättre situation för barn i ekonomiskt svaga hushåll är emellertid en angelägen fråga och situationen kan förbättras inom ramen för bostadsbidraget utan att invänta utredningens utlåtande. Förslaget att höja det särskilda bidraget gynnar

Höjt bostadsbidrag i form av särskilt bidrag

Ds 2011:9

hushållen med de lägsta inkomsterna. Det gynnar också ekonomiskt utsatta barn oavsett hushållskonstellation.

Förslaget kommer att medföra att ett visst antal hushåll, cirka 12 000, tillkommer i systemet och de får därmed högre marginaleffekter än de har i dag. De som tillkommer kommer dock endast att få låga belopp.

För närvarande är det inte möjligt, med anledning av reduceringen av bostadsbidraget med ökad inkomst, att samtidigt ha inkomster över brytgränsen för statlig skatt och uppbära bostadsbidrag. Med 2010 års brytpunkt innebär förslaget att en ensamstående med tre barn eller fler med en inkomst mellan 384 600 kronor per år och 390 000 kronor per år får betala statlig inkomstskatt samtidigt som personen får 100 kronor i bostadsbidrag. I och med att brytpunkten ändras varje år torde detta inte inträffa i praktiken.

Kostnaderna för förslaget beräknas till 710 miljoner kronor i ökade kostnader för bostadsbidrag. Samtidigt minskar kostnaderna för bostadstillägg till pensionärer och personer med sjukersättning med 49 miljoner kronor och kostnaderna för kommunernas försörjningsbidrag med 90 miljoner. Nettokostnaden för den offentliga sektorn beräknas därför till 571 miljoner kronor.

Förslaget föreslås träda ikraft från och med den 1 januari 2012.

6. Författningskommentar

6.1. Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

11 kap. 10 §

I första stycket införs en hänvisning till 12 kap. 4 a §, som är en ny bestämmelse om föräldrars uttag av föräldrapenning för samma barn och tid. Detta innebär att det införs ytterligare ett undantag från huvudregeln om att föräldrapenningsförmåner inte får lämnas till båda föräldrarna för samma barn och tid.

12 kap. 4 a §

I paragrafen, som är ny, regleras rätten för ett barns båda föräldrar att ta ut föräldrapenning samtidigt. Samtidigt uttag får göras under högst 30 dagar. Vid samtidigt uttag tar båda föräldrarna ut föräldrapenning för samma tid och barn. Ett samtidigt uttag i 30 dagar innebär att föräldrapenning för barnet konsumeras för sammanlagt 60 dagar.

Under de dagar för vilka en förälder inte får överlåta föräldrapenning till den andra föräldern, de s.k. reserverade dagarna enligt 12 kap. 17 § andra stycket denna balk, får det inte göras samtidigt uttag av föräldrapenning.

Samtidigt uttag för föräldrapenning får göras endast under ett barns första levnadsår, dvs. för tiden fram till och med den dag barnet har fyllt ett år. När det gäller adopterade barn följer av 11 kap. 7 § andra stycket att denna ettårsgräns inom vilken sam-

Författningskommentar Ds 2011:9

tidigt uttag av föräldrapenning kan göras räknas från den tidpunkt när den som adopterat ett barn har fått barnet i sin vård. Det är således i detta fall inte fråga om en beräkning av barnets ålder.

I andra stycket görs en hänvisning till 110 kap. 5 a §, som innehåller en bestämmelse om gemensam ansökan.

110 kap. 5 a §

Enligt denna paragraf, som är ny, ska ansökan om samtidigt uttag av föräldrapenning enligt 12 kap. 4 a § göras gemensamt av föräldrarna. En ansökan om samtidigt uttag av föräldrapenning som är ofullständig på så sätt att endast den ena föräldern har undertecknat densamma kan därför inte läggas till grund för att bevilja föräldrapenning. Kvarstår denna ofullständighet efter Försäkringskassans föreläggande om att avhjälpa bristen kan ansökan avvisas enligt 110 kap. 10 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2012.

Bostadsbidrag i form av särskilt bidrag som avser tid före ikraftträdandet ska fortfarande beräknas enligt äldre föreskrifter.

Även för föräldrapenning som avser tid före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser fortfarande tillämpas. Den nya möjligheten enligt 12 kap. 4 a § till samtidigt uttag av föräldrapenning i högst 30 dagar under barnets första levnadsår kan således utnyttjas endast för tid efter ikraftträdandet. Samtidigt uttag kan dock göras även för ett barn som är fött före ikraftträdandet, om uttaget hänför sig till tiden efter ikraftträdandet. När det gäller ett barn som är fött i januari 2011 och således fyller ett år i januari 2012 kan möjlighet till samtidigt uttag utnyttjas endast under den tidsrymd som löper från ikraftträdande till dess att barnet har fyllt ett år. För ett barn som adopterats gäller motsvarande med utgångspunkt från den tidpunkt när den som adopterat ett barn har fått barnet i sin vård.

Ds 2011:9 Författningskommentar

6.2. Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

11 kap. 4 §

Bestämmelsen i andra stycket i slopas eftersom jämställdhetsbonus inte längre ska tillgodoföras genom kreditering på skattekonto. I stället ska bonusen betalas ut av Försäkringskassan, vilket regleras i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

6.3. Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

11 kap. 32 §

Av tredje stycket som är nytt framgår att jämställdhetsbonus, liksom tidigare, inte utgör skattepliktig inkomst.

6.4. Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

2 §

I andra stycket görs den ändringen att jämställdhetsbonus i stället för att lämnas årligen ska betalas månadsvis. Vidare föreskrivs att bonus lämnas utan ansökan. Samtidigt upphävs bestämmelserna om ansökan i 12 och 13 §§. Det förhållande att jämställdhetsbonus ska lämnas utan ansökan innebär att Försäkringskassan på eget initiativ ska besluta om och betala ut jämställdhetsbonus när föräldrapenning har tagits ut på sådant sätt att rätt till jämställdhetsbonus har uppkommit.

5 §

I första stycket görs den ändringen att jämställdhetsbonus ska betalas till ett barns båda föräldrar i stället för som hittills till den av föräldrarna som har tagit ut föräldrapenning under flest dagar.

Författningskommentar Ds 2011:9

Begreppet ”den berättigade föräldern” utmönstras eftersom jämställdhetsbonus ska lämnas till båda föräldrarna.

Vidare görs den ändringen att det i första stycket anges att jämställdhetsbonusen uppgår till 50 kronor per bonusdag som ska betalas ut till vardera föräldern.

Ändring görs också på så sätt att bonusen framdeles ska lämnas till vardera föräldern med 50 kronor per bonusdag i stället för som tidigare endast till en av föräldrarna och då med högst 100 kronor per dag.

Bestämmelserna i tredje stycket slopas. De hittillsvarande bestämmelserna om till vem jämställdhetsbonus ska lämnas när föräldrarna har tagit ut föräldrapenning under lika många dagar behövs inte, eftersom bonusen enligt första stycket ska lämnas till båda föräldrarna.

7 §

I första stycket slopas begreppet den berättigade föräldern, se kommentaren till 5 §. Bonusdagarna utgörs i stället av de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den förälder som har tagit ut sådan ersättning under lägst antal dagar.

Enligt andra stycket ska vissa dagar under vilka en förälder har tagit ut föräldrapenning inte utgöra bonusdagar. Detta gäller sådana dagar under vilka ett barns båda föräldrar samtidigt för samma barn och tid får föräldrapenning med stöd av 12 kap. 4 a § socialförsäkringsbalken. Sådant samtidigt uttag av föräldrapenning kan göras under högst 30 dagar för ett barn. Ett samtidigt uttag av föräldrapenning under 30 dagar innebär att vardera föräldern tar ut föräldrapenning under 30 dagar, dvs. sammanlagt 60 dagar. Enligt första stycket denna paragraf utgörs bonusdagarna av de dagar under vilka föräldrapenning har tagits ut av den förälder som har tagit ut föräldrapenning under lägst antal dagar.

Vidare ska i likhet med hittillsvarande ordning de första 60 dagarna under vilka den ena föräldern har tagit ut föräldrapenning inte ingå i bonusdagarna. Detta motsvarar antalet s.k. reserverade dagar för vilka föräldrapenning inte kan överlåtas

Ds 2011:9 Författningskommentar

mellan föräldrarna. Som de första 60 dagarna räknas endast dagar när en förälder ensam för ett barn har tagit ut föräldrapenning. Begreppet ensam innebär att i beräkningen av de första 60 dagarna ingår inte de dagar för vilka föräldrarna för samma barn och tid har gjort samtida uttag av föräldrapenning. Dagarna med samtida uttag utgör ”överhoppningsbar tid” med avseende på de första 60 dagarna. Detta innebär att antalet bonusdagar reduceras av ett samtida uttag av föräldrapenning, oavsett om detta uttag görs under de första eller senare dagarna med föräldrapenning.

8 §

I paragrafen finns bestämmelser om beräkning av de bonusdagar som ska ligga till grund för jämställdhetsbonus för en månad. Den beräkning av antalet bonusdagar som då ska göras utförs på motsvarande sätt som vid den hittillsvarande årsberäkningen. Detta innebär att vid varje beräkningstillfälle beräknas antalet bonusdagar ackumulerat för barnet från födseln, varefter avdrag görs för de bonusdagar för vilka bonus redan har betalats ut. Det sålunda uppkomna nettot av bonusdagar ligger sedan till grund för bonus för den aktuella månaden.

16 §

I paragrafen görs ändringar med anledning av att jämställdhetsbonus utan ansökan (se 2 §) ska betalas ut till båda föräldrarna i stället för att som hittills tillgodoföras endast den ena föräldern. Återkrav enligt denna paragraf kan således komma att avse jämställdhetsbonus som har betalats ut till båda föräldrarna.

Skyldighet att återbetala föräldrapenning införs som en kompletterande grund för återkrav av jämställdhetsbonus. Om föräldrapenning som legat till grund för jämställdhetsbonus ska återbetalas enligt socialförsäkringsbalken, ska återkrav ske av jämställdhetsbonus till den del som den har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp. Jämställdhetsbonusen utgör för var och en av föräldrarna 50 kronor per bonusdag. Återbetalning av föräldrapenning för en dag kan medföra att en bonusdag har tillgodoräknats föräldrarna felaktigt. I sådant fall ska återkrav ske av

Författningskommentar Ds 2011:9

jämställdhetsbonus för en bonusdag, dvs. med 100 kronor, varav 50 kronor från vardera föräldern.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Enligt punkten 2 gäller äldre föreskrifter fortfarande för jämställdhetsbonus som en förälder har kvalificerat sig för före ikraftträdandet. Detta innebär att jämställdhetsbonus för år 2011 eller tidigare år ska beräknas helt enligt de äldre föreskrifterna. Innebörden av detta är bl.a. att bonus för de åren fortfarande tillgodoförs genom kreditering på den berättigade förälderns skattekonto och att bonusens storlek beräknas i förhållande till den berättigade förälderns arbetsinkomster eller studiemedel.

Den som vill ha jämställdhetsbonus för år 2011 ska fortfarande ansöka om bonus. Ansökan ska då enligt de äldre föreskrifterna i 12 § ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 mars året efter det år ansökan avser, vilket innebär att ansökan för det året ska ha kommit in senast den 1 mars 2012, dvs. efter det att de nya reglerna har trätt i kraft.

Bestämmelsen i punkten 3 motsvarar 8 § andra stycket i lagens äldre lydelse, som enligt punkten 2 fortfarande gäller för jämställdhetsbonus som en förälder har kvalificerat sig före ikraftträdandet. Punkten 3 innebär att den äldre bestämmelsen i 8 § andra stycket om avräkning för ej utnyttjade bonusdagar som infallit före ikraftträdandet ska avräknas även vid beräkning av jämställdhetsbonus för tiden efter ikraftträdandet. Sådan avräkning kan dock inte bli aktuell när det gäller bonus för barn som är födda så sent under 2011 att det inte kan uppkomma några bonusdagar redan under det året.