KVFS 2011:2

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för häkte beslutade den 10 januari 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 29, 30 och 33 §§ häktesförordningen (2010:2011) samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2011:2

FARK Häkte

Utkom från trycket den

4 februari 2011

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

för häkte

beslutade den 10 januari 2011.

Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 29, 30 och 33 §§ häktesförordnin-

gen (2010:2011) samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Krimi-

nalvården och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Inledande bestämmelser

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till häkteslagen

(2010:611) och häktesförordningen (2010:2011). Begrepp och uttryck som används

i föreskrifterna har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen och för-

ordningen, om inte annat anges.

Föreskrifterna gäller den som omfattas av 1 kap.2 och 3 §§häkteslagen samt, i

fråga om bidrag enligt 6 kap., en intagen som förts över till en sådan sjukvårdsin-

rättning eller en undersökningsenhet som avses i 6 § lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård.

2 §

Bestämmelserna avser

– definitioner, intagning i häkte, allmänna rättigheter och skyldigheter samt plan

för häktesvistelse och förberedelser för verkställighetsplanering i anstalt (1 kap.),

– placering och vissa rättigheter (2 kap.),

– besök och andra kontakter (3 kap.),

– särskilda kontroll- och tvångsåtgärder (4 kap.),

– hälso- och sjukvård (5 kap.),

KVFS

2011:2

2

– bidrag av allmänna medel (6 kap.), samt

– övriga bestämmelser (7 kap.).

Definitioner

3 §

Med barn avses en person under 18 år, om inte annat anges.

4 §

Med närstående avses

1. en intagens maka eller make, registrerade partner och sambo,

2. en intagens barn, oavsett ålder,

3. andra barn som stadigvarande sammanbor med en intagen,

4. en intagens föräldrar och syskon, samt

5. en annan person än någon som anges

i 1-4 som har en sådan nära relation till

en intagen att de bör betraktas som närstående till varandra.

Allmänna råd

Andra personer som enligt punkt 5 kan betraktas som närstående till en intagen

kan vara t.ex. en fästmö eller fästman,

en flick- eller pojkvän, ett barnbarn, en far-

eller morförälder eller en person som den intagne stadigvarande bor tillsammans

med utan att de lever i en parrelation. Även ett barn som inte omfattas av punkter-

na 2-4 kan undantagsvis omfattas av bestämmelsen. Kravet på en nära relation

förutsätter normalt att relationen har eller kan antas få en viss varaktighet.

5 §

Med INTIK-systemet avses Kriminalvårdens särskilda system för

kontrollerat telefonerande för intagna.

6 §

Med droger avses alkohol, narkotika, något annat berusningsmedel, något

sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-

medel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vis-

sa hälsofarliga varor.

Med prov för drogkontroll avses urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller

hårprov för kontroll av att en intagen inte är påverkad av droger.

Allmänna råd

Vad som är narkotika framgår av 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) , förteck-

ningen i förordningen ( 1992:1554 ) om kontroll av narkotika samt av Läkemedels-

verkets föreskrifter om förteckningar över narkotika. Med något annat berusnings-

medel avses t.ex. lösningsmedel.

Intagning i häkte

7 §

En dömd som är på fri fot och som inställer sig i häkte med en verkställbar

dom eller ett verkställbart beslut eller som vill avge nöjdförklaring har, oavsett

platstillgång, rätt att bli mottagen i häktet i avvaktan på beslut om anstaltsplacering

eller förflyttning till annat häkte. Det gäller även en intagen som under pågående

verkställighet inställer sig i eller förpassas till häkte.

KVFS

2011:2

3

8 §

Innan en person tas in i häkte ska grunden för frihetsberövandet kontroll-

eras. Kontroll ska också göras av att det är rätt person som tas in.

Bestämmelser om hur kontroll av verkställighetshandlingar ska genomföras,

om nöjdförklaring och om strafftidsberäkning, finns i Kriminalvårdens föreskrifter

och allmänna råd om doms befordran till verkställighet samt strafftidsberäkning

m.m. (FARK DomB).

Allmänna råd

Kontroll av att den som är häktad är rätt person sker normalt genom att polisen

bekräftar den häktades identitet. Kontroll av att annan som ska tas in i häkte är

rätt person kan ske genom identitetshandling, i register eller genom att kriminal-

vårdstjänsteman eller annan myndighetsperson styrker

att det är fråga om rätt

person. Intagning kan ske även om det inte helt går att säkerställa att det är rätt

person som tas in, om det ändå framstår som sannolikt att så är fallet. I sådant fall

måste det rätta förhållandet snarast styrkas.

Allmänna råd till 3 § häktesförordningen (2010:2011)

Den intagnes rätt att underrätta närstående om var han eller hon befinner sig i

anslutning till att han eller hon tas in i häkte eller flyttas från ett häkte till ett annat

bör normalt omfatta en person.

Hänsyn till brottsoffer eller ett besöksförbud kan utgöra särskilda skäl mot att

medge en intagen rätt att meddela en viss närstående.

9 §

En preliminär säkerhetsbedömning ska göras i omedelbar anslutning till att

en intagen tagits in i häkte.

Allmänna råd

Syftet med säkerhetsbedömningen är att identifiera omedelbara behov av säker-

hetsåtgärder i samband med t.ex. akut transport eller vid fara för den intagnes

el-

ler annans liv eller hälsa.

10 § En intagen ska, i anslutning till att han eller hon tas in i häkte, informeras

om lokaler, signalanordningar och brandskydd. Den intagne ska även, om sådan in-

formation inte redan har lämnats vid annat häkte, informeras om

– de rättigheter och skyldigheter som han eller hon har,

– skyldigheten att medverka vid drogkontroll,

– det regelverk som i övrigt gäller för häktesvistelsen, samt

– Kriminalvårdens registrering av personuppgifter.

En intagen ska, om det inte är obehövligt med hänsyn till frihetsberövandets

karaktär och varaktighet, informeras om häktets

– lokala rutiner,

– användning av allmän kameraövervakning,

– sjukvårdsverksamhet, samt

– verksamhet för andlig vård (NAV).

En intagen som avtjänar

fängelse ska informeras om bestämmelserna om upp-

skjuten villkorlig frigivning.

KVFS

2011:2

4

Allmänna råd

Information bör lämnas på ett språk som den intagne förstår, företrädesvis skrift-

ligen. Information kan också lämnas genom skyltning eller i digitalt format.

11 § Kriminalvården bestämmer när under dygnet en dömd ska friges efter avtjä-

nat straff.

Allmänna rättigheter

12 § En intagen har rätt att få mat vid sedvanliga mattider. Den intagne ska dock

ges möjlighet att inta sina måltider vid tider som är anpassade efter hans eller hen-

nes medicinska behov eller religion.

En intagen har rätt att få vegetarisk mat. Den intagne har också rätt att få mat

som är anpassad efter hans eller hennes medicinska behov eller religion.

En intagen har rätt att under sin fritid själv bereda eller få varm dryck, om det

inte kan äventyra ordningen eller säkerheten.

13 § En intagen ska förses med sängkläder, handdukar och basartiklar för

personlig hygien samt, om den intagne vill det, kläder och skor.

Allmänna råd

För att inte försvåra visitation, vålla sanitär olägenhet eller på annat sätt äventyra

ordningen eller säkerheten bör den intagne normalt inte få förvara fler kläder,

sängkläder och handdukar än vad som behövs mellan två tvättbyten. Om den in-

tagne har möjlighet att själv tvätta sina kläder och handdukar bör den tillåtna

mängden anpassas efter hur ofta den intagne har möjlighet att tvätta.

Med basartiklar för personlig hygien avses i första hand tandborste, tandkräm,

tvål, schampo, deodorant, rakartiklar och menstruationsskydd. Sådana artiklar bör

tillhandahållas för normal konsumtion.

14 § De sängkläder, handdukar och kläder som en intagen förses med ska bytas

regelbundet utifrån allmänna hygieniska krav. Sådana byten behöver inte ske om

den intagne har möjlighet att tvätta själv.

15 § En intagen ska ges möjlighet att dagligen sköta sin personliga hygien.

16 § En intagen som behöver akuttandvård ska beredas sådan vård.

Allmänna råd

Med akuttandvård avses avhjälpande av smärttillstånd orsakat av kariesskada,

tappad fyllning, trauma eller akut infektion från tand, käke, tandfäste eller mun-

slemhinna. Även insättning av temporär tandersättning till följd av akut uppkom-

men framtandsförlust betraktas som akuttandvård.

17 § En intagens bostadsrum ska vara utrustat med stol, bord, skåp, säng, bädd-

utrustning, spegel, anslagstavla, mugg, väckarklocka, radio, TV samt anordning

som gör att den intagne själv kan reglera inflödet av dagsljus.

KVFS

2011:2

5

Första stycket gäller inte om den intagne är placerad i avskildhet. Bostadsrum-

met ska då, utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet, utrustas så att standarden

för ett normalutrustat bostadsrum uppnås i den utsträckning det är lämpligt.

Om den intagne är ålagd restriktioner som avser inskränkningar i rätten att följa

vad som händer i omvärlden får rätten till radio och TV på bostadsrummet

inskränkas.

Allmänna råd

Risk för självskadande handlingar, våldsamt beteende eller skadegörelse påverkar

hur ett bostadsrum bör vara utrustat för en intagen som är placerad i avskildhet.

Även den byggnadstekniska utformningen påverkar hur rummet kan utrustas, t.ex.

om rummet är försett med antennuttag för TV eller om fönstret är försett med per-

sienner. Den tid som avskildhetsplaceringen kan förväntas bestå bör också beaktas

vid bedömningen av hur rummet bör utrustas.

18 § En intagens bostadsrum ska ha en signalanordning för kommunikation med

personal.

19 § En intagen som har möjlighet att dagtid vistas tillsammans med andra

intagna ska i gemensamt utrymme ges tillgång till de lagar, förordningar och

föreskrifter som gäller för frihetsberövandet. En intagen som inte har den möjlig-

heten ska vid förfrågan ges tillgång till regelverket i sitt bostadsrum.

20 § Om en intagen vill tala med en representant för ledningen av häktet, ska

tillfälle till det ges så snart det lämpligen kan ske. Kriminalvården bestämmer vem

som vid ett visst samtal representerar ledningen.

Allmänna skyldigheter

Allmänna råd till 4 § andra stycket häktesförordningen (2010:2011)

Att en intagen ska visa hänsyn mot personal och medintagna innebär t.ex. att den

intagne inte får utsätta någon för trakasserier eller annat otillbörligt eller

hänsynslöst beteende. Med trakasserier avses t.ex. sexuella trakasserier eller

trakasserier på grund av sexuell läggning, etnisk, ideologisk, eller religiös till-

hörighet samt trakasserier på grund av funktionshinder. Skyldigheten att visa

hänsyn innebär även t.ex. att pornografiska bilder inte får sättas upp i bostadsrum

eller i gemensamma utrymmen och att en intagen inte får åstadkomma buller eller

annat ljud som väsentligen kan störa annan intagen.

21 § En intagen får endast vistas på anvisat område.

22 § En intagen får inte

– utan medgivande bruka eller ta annan befattning med sådant som inte får tas

emot och innehas i häkte,

– manipulera Kriminalvårdens egendom, eller

– hantera personliga tillhörigheter eller Kriminalvårdens egendom på ett sätt

som kan äventyra ordningen eller säkerheten.

KVFS

2011:2

6

Allmänna råd

Med att manipulera Kriminalvårdens egendom avses t.ex. att bryta en plombering

eller att göra ingrepp i eller påverka teknisk övervakningsutrustning, brandlarm

eller liknande. Med att äventyra ordningen eller säkerheten avses t.ex. att hantera

tillhörighet eller utrustning på ett brandfarligt sätt. Att det är förbjudet att uppsåt-

ligen förstöra eller skada egendom till men för annan följer av 12 kap. 1–2 §§

brottsbalken . Med annan avses t.ex. Kriminalvården.

23 § En intagen ska hålla god ordning i bostadsrummet och medverka till att

hålla god ordning i gemensamma utrymmen.

Allmänna råd

Med god ordning avses t.ex. att städa bostadsrummet regelbundet och att inte för-

vara livsmedel eller annat på ett sätt som kan vålla sanitär olägenhet.

24 § En intagen får inte röka inomhus. Rökning får ske utomhus på tid och plats

som Kriminalvården anvisar.

Plan för häktesvistelse och förberedelser för verkställighets-

planering i anstalt

25 § För en intagen som är häktad på grund av misstanke om brott ska en plan

för häktesvistelsen upprättas inom två veckor från häktningen. Planen ska vara

individuellt utformad efter omständigheterna i det enskilda fallet. Den intagne ska

få en kopia av planen.

Allmänna råd

Det måste vid utformningen av planen beaktas att åtgärder kan kräva åklagares

medgivande.

Vid utformning av planen bör eventuella barns behov i egenskap av närstående

till den intagne särskilt beaktas. Det kan avse t.ex. barnets behov av att, när det är

till barnets bästa, upprätthålla kontakt med en frihetsberövad förälder. Även bar-

nets behov av skydd bör särskilt beaktas.

26 § Planen för häktesvistelsen ska för varje intagen vara baserad på en riskbe-

dömning och en behovsbedömning. En förnyad risk- eller behovsbedömning ska

göras när det finns anledning till det.

Allmänna råd

Vid riskbedömningen bör identifieras vilka risker som finns utifrån en kartläggning

av de faktorer som har starkast samband med risken för att den intagne

- överträder meddelade restriktioner eller påverkar annan i mål eller ärende,

- rymmer eller fritas,

- använder hot eller våld, eller

- gör sig skyldig till annan allvarlig misskötsamhet.

Utifrån en samlad bedömning bör identifieras vilka riskhanteringsåtgärder som är

nödvändiga.

KVFS

2011:2

7

Vid behovsbedömningen bör vidare identifieras vilka åtgärder som kan motverka

negativa följder av frihetsberövandet samt tillgodose behov av särskilt skydd eller

hälso- och sjukvård.

Skäl att göra en förnyad risk- eller behovsbedömning finns t.ex. när meddelade

restriktioner ändras eller efter förflyttning till annat häkte.

27 § I planen ska, utifrån de risker och behov som identifierats, anges vilka åt-

gärder som ska vidtas under häktesvistelsen. Planen ska följas upp när det finns

anledning till det, dock minst varannan månad. Planen ska ändras när det finns

anledning till det.

28 § För en intagen som avses i 25 § ska, i den utsträckning det är lämpligt och

om den intagne samtycker till det, förberedelser vidtas inför den verkställighets-

plan som, om den intagne döms till fängelse, ska upprättas i anstalt enligt 1 kap. 5

§ andra stycket fängelselagen (2010:610).

2 kap. Placering och vissa rättigheter

Placering

Placering i häkte

Allmänna råd

En intagen som är häktad bör normalt placeras i det häkte som är beläget i eller

nära den ort där rättsprocessen ska äga rum, om inte placering i annat häkte be-

hövs av säkerhets- eller beläggningsskäl.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § andra stycket häkteslagen (2010: 611)

Annan särskild anledning att placera två eller flera intagna i samma rum kan t.ex.

avse fall då placering i enrum kan inverka negativt på den intagnes psykiska hälsa

eller att intagna frivilligt vill placeras tillsammans. En förutsättning för sådan pla-

cering är att det är säkerhetsmässigt och praktiskt möjligt.

Att placera en man och en kvinna i samma rum är bara aktuellt om de är när-

stående.

Allmänna råd till 2 kap. 2 § häkteslagen (2010:611)

Om en intagen inte kan placeras på en häktesavdelning där endast intagna av sam-

ma kön vistas bör åtgärder vidtas för att, utifrån omständigheterna i varje enskilt

fall, undvika att den intagne måste vistas helt ensam.

Allmänna råd till 2 kap. 3 § häkteslagen (2010:611)

När en intagen är under 18 år bör åtgärder vidtas för att, utifrån omständigheter-

na i varje enskilt fall, undvika att den intagne måste vistas helt ensam. Om det inte

går att finna andra åtgärder kan det vara nödvändigt att placera den unge tillsam-

mans med lämpliga intagna över 18 år.

KVFS

2011:2

8

Tillstånd att ha spädbarn i häkte

Allmänna råd till 2 kap. 4 § häkteslagen (2010:611)

Med spädbarn avses ett barn under de allra första levnadsåren.

Att tillåta en intagen att ha sitt spädbarn hos sig i häkte kan anses vara till bar-

nets bästa t.ex. när någon annan lämplig placering av barnet inte hunnit ordnas

eller när barnet föds under vistelsen i häkte.

1 §

En intagen som medges tillstånd att ha sitt spädbarn hos sig ska förses med

nödvändig utrustning och ges sådana bostads- och sysselsättningsförhållanden som

möjliggör vård av barnet.

2 §

Innan ett spädbarn skiljs från en intagen ska samråd ske med social-

nämnden.

Tillsyn av intagna som omhändertagits enligt lagen ( 1976:511 )

om omhändertagande av berusade personer m.m.

3 §

En intagen som har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhänderta-

gande av berusade personer m.m. ska ses till med högst 15 minuters mellanrum.

Vistelse i gemensamhet och avskildhet

Allmänna råd till 2 kap. 5 § häkteslagen (2010:611)

Så kallad samsittning, dvs. att en intagen under viss tid på dagtid vistas tillsam-

mans med någon annan eller några andra intagna i ett bostadsrum, utgör inte ge-

mensamhet om samsittning endast kan erbjudas med en annan intagen. Om gemen-

samhet inte är möjlig bör övervägas om samsittning kan erbjudas för att undvika

att en intagen måste vistas helt ensam.

Samsittning mellan en man och en kvinna bör endast vara aktuell om de är när-

stående.

Sysselsättning och ersättning

4 §

En intagen har rätt till ersättning med elva kronor per timme för tid som han

eller hon deltar i eller utför sysselsättning som anordnats av Kriminalvården.

Allmänna råd

En intagen som under sysselsättning stör ordningen eller vägrar följa anvisningar

och som därigenom försvårar genomförandet av verksamheten anses inte ha utfört

eller deltagit i sysselsättning.

5 §

Utbetalning sker genom att det intjänade beloppet varje eller varannan

vecka, på veckodag som Kriminalvården bestämmer, betalas ut i kontanter eller

sätts in på ett kontantkort avsett för den intagne som är knutet till ett konto vilket

administreras av Kriminalvården.

KVFS

2011:2

9

6 §

En intagen ska vid varje utbetalningstillfälle skriftligen informeras om in-

tjänat belopp, hur det har beräknats och om saldot på det kontantkort som avses i 5

§.

Vistelse utomhus

Allmänna råd till 2 kap. 7 § häkteslagen (2010:611)

Synnerliga skäl mot att ge möjlighet till en timmes utomhusvistelse varje dag kan

finnas t.ex. vid en oförutsedd situation som av säkerhetsskäl gör det nödvändigt att

hålla intagna, som annars skulle ha vistats i gemensamhet, avskilda från varandra

och det till följd därav saknas praktiska förutsättningar att låta de intagna vistas

utomhus.

Förströelse

Allmänna råd till 2 kap. 8 § häkteslagen (2010:611)

Tillgången till förströelse kan inskränkas av ordnings- eller säkerhetsskäl samt till

följd av praktiska förhållanden inom Kriminalvården som t.ex. häktesrutiner och

resurstillgång.

7 §

Den förströelse som intagna ska ges möjlighet att ägna sig åt ska vara av va-

rierat slag.

8 §

En intagen ska genom Kriminalvårdens försorg ges möjlighet att köpa varor

i kiosk eller i varuautomat.

9 §

En intagen får inte spela med andra intagna om pengar, om andra föremål

eller med pengars värde som insats.

10 § En intagen ska ges möjlighet att ta del av ett varierat utbud av litteratur och

samhällsinformation, om inte restriktioner hindrar det.

Utbud av massmedier

11 § En intagen ska ges möjlighet att ta del av SVT 1, SVT 2 samt TV 4, om inte

restriktioner hindrar det.

Allmänna råd till 2 kap. 9 § häkteslagen (2010:611)

Tillgången till utbud av massmedier kan inskränkas av ordnings- eller säkerhets-

skäl samt till följd av praktiska förhållanden inom Kriminalvården som t.ex. häk-

tesrutiner och resurstillgång.

Religionsutövning

12 § En intagen ska på lämpligt sätt ges möjlighet till kontakt med en repre-

sentant för den egna religionen.

KVFS

2011:2

10

Allmänna råd till 2 kap. 10 § häkteslagen (2010:611)

Möjligheten till kontakt kan inskränkas av ordnings- eller säkerhetsskäl samt till

följd av praktiska förhållanden inom Kriminalvården som t.ex. häktesrutiner och

resurstillgång.

Personliga tillhörigheter

Allmänna råd till 2 kap. 11 § häkteslagen (2010:611)

Med personliga tillhörigheter avses all egendom som tillhör en intagen, t.ex. klä-

der, skor, pengar och försändelser. Egendom som Kriminalvården förser den

intagne med utgör inte personliga tillhörigheter. Med innehav avses att den

intagne förvarar personliga tillhörigheter i bostadsrummet eller i gemensamma ut-

rymmen i häktet. Med innehav avses också att den intagne disponerar pengar på

ett sådant kontantkort som avses i 5 §.

Mottagande och innehav

13 § En intagen får inte ta emot och inneha böcker, tidskrifter eller tidningar som

uppmanar till brott eller som innehåller beskrivningar av vapen eller av hur man

tillverkar droger eller föremål som är ägnade att användas som brottsverktyg.

14 § En intagen får ta emot och inneha kontanter motsvarande högst 1 500

kronor.

Denna bestämmelse gäller inte intagna på häkten där den intagnes pengar sätts

in på ett sådant kontantkort som avses i 5 §.

15 § En intagen får inte ta emot och inneha

– pass,

– rökverk och tillbehör, annat än i samband med tillåten rökning, eller

– utrustning för elektronisk kommunikation eller lagring av data.

Allmänna råd

Med tillbehör till rökverk avses t.ex. tändare, tändstickor och andra elddon samt

tobak, cigarettpapper och lösa filter.

Med utrustning för elektronisk kommunikation avses t.ex. telefoner, datorer,

vissa spelkonsoler och tillbehör till sådan utrustning.

Allmänna råd till 2 kap. 11 § häkteslagen (2010:611)

Bland annat har mängden personliga tillhörigheter betydelse för om ordningen

eller säkerheten kan äventyras, t.ex. om mängden försvårar visitation eller vållar

sanitär olägenhet.

En intagen som är häktad kan endast vägras att ta emot och inneha privata klä-

der och skor om mottagandet och innehavet vid en individuell bedömning bedöms

kunna äventyra ordningen eller säkerheten.

Normalt kan följande övriga personliga tillhörigheter tas emot och innehas utan

att ordningen eller säkerheten kan äventyras:

- glasögon eller annat synhjälpmedel,

- hörselhjälpmedel,

KVFS

2011:2

11

- armbandsur av enklare beskaffenhet,

- vigselring,

- ett fåtal övriga smycken av mindre värde,

- ett fåtal elektriska apparater av enklare slag,

- utrustning som behövs för att utöva religion,

- fotografier, brev, vykort och affischer,

- CD-spelare och hörlurar eller motsvarande,

- CD-skivor eller motsvarande, om den intagne har tillgång till CD-spelare eller

motsvarande,

- telefonkort till INTIK-systemet, samt

- tillhörigheter som är inköpta i kiosk eller varuautomat genom Kriminal-

vårdens försorg.

Den intagne kan även få ta emot och inneha andra personliga tillhörigheter än

de uppräknade efter en prövning i det enskilda fallet av om mottagandet och inne-

havet kan äventyra ordningen eller säkerheten. En förutsättning är dock att till-

hörigheterna kan förvaras och transporteras inom Kriminalvården utan olägenhet.

Tillhörigheter som kan tillåtas efter en prövning i det enskilda fallet är t.ex

- läkemedel som är förskrivna av läkare,

- tillhörigheter som behövs för att utföra sysselsättning,

- spelkonsoler utan möjlighet till elektronisk kommunikation eller lagring av

data,

- musikinstrument,

- sällskapsspel,

- annan utrustning för fritidssysselsättning som kan utföras i bostadsrummet,

t.ex. hobbymaterial eller handarbeten, samt

- andra sängkläder och annan bäddutrustning än vad Kriminalvården tillhanda-

håller, om det finns medicinska skäl.

16 § Ett beslut om mottagande och innehav kan återkallas om mottagandet och

innehavet kan äventyra ordningen eller säkerheten.

Omhändertagande och förvaring

Allmänna råd till 2 kap. 12 § häkteslagen (2010:611)

Ett omhändertagande av personliga tillhörigheter enligt 2 kap. 12 § häkteslagen

( 2010:611 ) innebär inte någon annan inskränkning i den intagnes rätt att dispone-

ra tillhörigheterna utöver att han eller hon inte får inneha dem.

17 § När personliga tillhörigheter som en intagen inte får ta emot och inneha om-

händertas ska, om möjligt, två tjänstemän medverka.

18 § Inför en transport ska de personliga tillhörigheter som ska följa med vid

transporten packas i emballage som tillhandahålls av Kriminalvården. Emballaget

ska plomberas. Den intagne ska, om möjligt, själv packa tillhörigheterna och plom-

bera emballaget. Utförs uppgifterna av Kriminalvården ska, om möjligt, två

tjänstemän medverka.

Antalet kollin ska förtecknas.

KVFS

2011:2

12

19 § När omhändertagna tillhörigheter med stort ekonomiskt värde förvaras ska

dokumentation ske genom fotografering.

20 § Utöver vad som framgår av 7 § andra stycket häktesförordningen (2010:-

2011), ska dokumentation ske när omhändertagna tillhörigheter lämnas ut.

21 § När en personlig tillhörighet lämnas ut ska mottagandet kvitteras.

Permission

Allmänna råd till 2 kap. 13 § häkteslagen (2010:611)

Permission kan beviljas t.ex. för att en intagen ska kunna besöka en närstående

som är allvarligt sjuk, närvara vid en närståendes begravning eller vid en viktig

angelägenhet som rör den intagnes barn.

Med hinder som av säkerhetsskäl talar mot att permission ska beviljas avses t.ex.

risk för att den intagne begår brott eller avviker.

3 kap. Besök och andra kontakter

Besök

Allmänna råd till 3 kap. 1 § häkteslagen (2010:611)

Med uttrycket lämpligen kan ske avses praktiska förutsättningar för besök, t.ex.

vad som är möjligt med hänsyn till häktets rutiner samt tillgången till personal och

besöksrum.

Besök av en person som avtjänar ett fängelsestraff eller är föremål för kriminal-

vård i frihet bör normalt inte beviljas. Detsamma gäller besök av en person som är

misstänkt för brott, missbrukar narkotika eller är medlem i eller har annan kopp-

ling till ett kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet. Om personen är

närstående till den intagne kan dock kontrollerade besök medges, om riskerna kan

hanteras genom kontrollen.

När besök lämpligen kan ske

1 §

Vid fördelning av tider för besök ska besök av närstående prioriteras.

Besök av barn

2 §

En intagen får ta emot besök av ett barn endast om besöket kan antas vara

till barnets bästa.

Allmänna råd

Besök av barn bör normalt endast tillåtas om barnet är närstående till den intagne.

Barnet bör normalt följas åt av en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara

t.ex. en annan vårdnadshavare, en person från socialtjänsten eller någon annan

som barnet har förtroende för.

KVFS

2011:2

13

Kontroll

3 §

När en intagens besök ska kontrolleras på grund av att det finns risk för

överlämnande av ett otillåtet föremål ska ett besöksrum som omöjliggör att föremål

överlämnas användas, om ett sådant rum finns att tillgå och det inte finns skäl mot

det.

Allmänna råd

Skäl mot att genomföra besök i ett besöksrum som omöjliggör att föremål överläm-

nas kan finnas t.ex. vid besök av barn.

4 §

Om ett besök kontrolleras på ett sådant sätt som avses i 3 kap. 2 §

häkteslagen (2010:611) på grund av att det finns risk för överlämnande av ett

otillåtet föremål får den intagne och besökaren inte ha kroppskontakt, om det inte

finns särskilda skäl.

Allmänna råd

Särskilda skäl att tillåta kroppskontakt kan finnas t.ex. om besökaren är ett barn.

5 §

Om ett besök övervakas ska samtal under besöket föras på ett språk som

förstås av den som övervakar det, om det inte är obehövligt med hänsyn till syftet

med övervakningen. Om samtalet inte kan föras på ett sådant språk ska tolk anlitas.

Om samtalet i strid med vad som gäller för besöket förs på ett språk som inte

förstås av den som övervakar besöket eller av tolken ska besöket avbrytas, om det

inte är uppenbart obehövligt.

Allmänna råd

Om syftet med övervakningen endast är att förhindra överlämnande av otillåtna

föremål kan det vara obehövligt att den som övervakar besöket förstår samtalet.

6 §

Om ett besök övervakas genom bild- eller ljudupptagning ska den intagne

och besökaren informeras om det.

7 §

En besökare får inte spela in ljud eller bild i häktet utan Kriminalvårdens

tillstånd.

Elektronisk kommunikation

Allmänna råd till 3 kap. 4 § häkteslagen (2010:611)

Med uttrycket lämpligen kan ske avses praktiska förutsättningar för elektronisk

kommunikation, t.ex. vad som är möjligt med hänsyn till häktets rutiner samt

tillgången till personal och utrustning för sådan kommunikation.

Tillstånd till elektronisk kommunikation med en person som avtjänar ett fängel-

sestraff eller är föremål för kriminalvård i frihet bör normalt inte beviljas.

Det-

samma gäller elektronisk kommunikation med en person som är misstänkt för

brott, missbrukar narkotika eller är medlem i eller har annan koppling till ett

kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet. Om personen är närstående

KVFS

2011:2

14

till den intagne kan dock tillstånd till avlyssnad kommunikation medges, om

riskerna kan hanteras genom avlyssningen.

Utrustning för elektronisk kommunikation

8 §

En intagen får endast använda sådan utrustning för elektronisk kommunika-

tion som tillhandahålls av Kriminalvården.

Allmänna råd

Med utrustning avses även programvara.

Elektronisk kommunikation via telefon

9 §

En intagens ansökan om telefontillstånd ska betraktas som en ansökan om

tillstånd att ringa inom INTIK-systemet, om inte den intagne anger något annat.

10 § En intagen får beviljas tillstånd att ringa telefonsamtal utanför INTIK-

systemet endast om

1. tillstånd till samtalet av säkerhetsskäl inte kan beviljas inom det systemet och

2. den intagne har starka skäl för att få ringa samtalet.

Tillstånd till ett telefonsamtal som Kriminalvården ska bekosta genom bidrag

till den intagne får medges utanför INTIK-systemet, även om tillstånd inom det

systemet kan beviljas.

Allmänna råd

Starka skäl att få ringa telefonsamtal utanför INTIK-systemet kan finnas t.ex. för

samtal till en närstående, om behovet av kontakt inte kan tillgodoses på annat sätt,

eller för samtal till en advokat.

11 § Om tillstånd till telefonsamtal inom INTIK-systemet inte kan beviljas på

grund av säkerhetsskäl och samtal i stället genomförs utanför det systemet enligt

10 § ska samtalet avlyssnas, om det inte är uppenbart obehövligt.

Allmänna råd

Att samtal mellan en intagen och hans eller hennes offentlige försvarare inte får

avlyssnas framgår av 3 kap. 5 § andra stycket häkteslagen (2010:611) .

12 § Avlyssning av ett telefonsamtal ska ske i realtid. Om det inte är möjligt får

samtalet spelas in och avlyssnas i efterhand, om det innebär tillräcklig kontroll.

13 § Ett telefonsamtal som avlyssnas ska föras på ett språk som förstås av den

som avlyssnar samtalet. Om samtalet inte kan föras på ett sådant språk ska tolk

anlitas. Om samtalet förs på ett språk som inte förstås av den som avlyssnar sam-

talet eller av tolken ska samtalet avbrytas, om det inte är uppenbart obehövligt.

KVFS

2011:2

15

Elektronisk kommunikation via dator

14 § En intagen som deltar i utbildning som anordnas av Kriminalvården får

kommunicera via dator med Kriminalvårdens lärare och studie- och yrkesväg-

ledare.

Försändelser

15 § En försändelse till eller från en intagen ska befordras samma dag som för-

sändelsen kommer till häktet, om det är möjligt och försändelsen inte ska granskas

eller hållas kvar.

16 § Bestämmelserna i 17-20 §§ gäller endast om den intagne har medgivit att

försändelsen granskas.

Allmänna råd

Medgivande till granskning sker normalt genom att den intagne skriver under ett

s.k. postgranskningsmedgivande.

17 § Vid granskning av en försändelse ska, om möjligt, två tjänstemän medverka.

18 § En försändelse till eller från en intagen får granskas genom

– genomlysning av försändelsen i oöppnat skick,

– öppnande utan genomläsning av innehållet, eller

– öppnande och genomläsning av innehållet.

Om en försändelse har öppnats, ska den förseglas när granskningen är slutförd.

19 § Granskning av en försändelse till eller från en intagen ska ske skyndsamt.

Efter granskningen ska försändelsen lämnas ut till den intagne så snart som möj-

ligt, om den inte ska omhändertas enligt 2 kap. 12 § häkteslagen (2010:611) eller

hållas kvar enligt 3 kap. 9 § samma lag.

Om innehållet i en granskad försändelse bedöms kunna vara straffbart i sam-

band med innehav eller spridning eller om det lämnar upplysningar om brott, för

vilket fängelse är föreskrivet och som kan antas föranleda annan påföljd än böter,

ska Polisen underrättas så snart som möjligt.

Allmänna råd till 3 kap. 9 § häkteslagen (2010:611)

Särskilda skäl mot att lämna ut en granskad försändelse kan finnas om ordningen

eller säkerheten skulle äventyras vid befordran av försändelsen. Om försändelsen

innehåller information som kan utgöra fara för någon annans liv eller hälsa eller

uppgifter som kan äventyra ordningen eller säkerheten i häktet även efter att den

intagne frigivits kan det finnas särskilda skäl att hålla kvar försändelsen även efter

den tidpunkten.

Allmänna råd till 11 § häktesförordningen (2010:2011)

Särskilda skäl mot att underrätta en intagen om att en försändelse har hållits kvar

kan t.ex. vara att arbetet i en redan inledd förundersökning skulle kunna skadas,

om försändelsen i sig tyder på att Polisen eller Kriminalvården har vetskap om

planerad brottslighet eller om försändelsen innehåller information om ett planerat

KVFS

2011:2

16

brott, rymnings- eller upploppsplaner eller information som kan användas för att

hota eller trakassera andra intagna eller kriminalvårdspersonal.

20 § Den intagne ska underrättas när en försändelse har granskats. Underrättelsen

ska innehålla information om

1. vilken försändelse som har granskats,

2. med stöd av vilket lagrum granskningen har skett,

3. vilken typ av granskning som har utförts,

4. datum för granskningen, samt

5. vem eller vilka som utfört granskningen.

Gemensamma bestämmelser

Samtycke av den som kontakt ska äga rum med

21 § Den som en intagen vill ta emot besök av eller kommunicera elektroniskt

med ska tillfrågas om han eller hon samtycker till att kontakten ska äga rum. I

samband med det ska den som kontakten ska äga rum med informeras om

– att han eller hon, om samtycke till kontakt lämnas, kan komma att registreras i

Kriminalvårdens datasystem,

– att Kriminalvården, om samtycke till kontakt lämnas, kan komma att under-

söka om han eller hon är dömd eller misstänkt för brott eller för att utöva brottslig

verksamhet och inhämta upplysningar om hans eller hennes personliga förhållan-

den i övrigt, samt

– att han eller hon kan komma att bli föremål för kroppsvisitation eller ytlig

kroppsbesiktning vid ett besök.

Den intagne ansvarar för att samtycke inhämtas på en blankett som fastställs av

Kriminalvården.

Allmänna råd

Om den som kontakten ska äga rum med är ett barn ankommer det enligt reglerna

i föräldrabalken på den eller dem som är vårdnadshavare att ta ställning till om

samtycke till kontakten ska lämnas.

22 § Om den som kontakten ska äga rum med inte samtycker till kontakt med

den intagne, får den intagne inte beviljas tillstånd till kontakten.

23 § Vad som anges i 21-22 §§ gäller inte

1. om den som kontakten ska äga rum med är advokat eller tjänsteman på eller

uppdragstagare till en svensk myndighet eller ett internationellt organ som har av

Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda, och kontakten sker i

anledning av den ställningen,

2. vid telefonsamtal som är av stor vikt för den intagnes frigivningsförberedelser

och samtalet sker utanför INTIK-systemet,

3. när en intagen underrättar en närstående om var han eller hon befinner sig

enligt bestämmelsen i 3 § häktesförordningen (2010:2011), eller

KVFS

2011:2

17

4. om kontakten med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogad

och en tillfredsställande kontroll kan uppnås.

Allmänna råd

En uppdragstagare kan vara t.ex. en person som Kriminalvården har förordnat

som personutredare.

Telefonsamtal som är av stor vikt för den intagnes frigivningsförberedelser kan

vara t.ex. samtal till ett utländskt konsulat eller en hyresvärd.

En situation där en kontakt kan vara uppenbart befogad trots att något samtycke

inte har lämnats kan vara t.ex. om det krävs brådskande åtgärder som rör ett

gemensamt barn. Det ska vara fråga om en objektivt sett klart befogad kontakt.

För att en tillfredsställande kontroll ska kunna uppnås kan kommunikationen be-

höva avlyssnas.

Giltighet för tillstånd till besök och elektronisk kommunikation

24 § Ett tillstånd till besök eller elektronisk kommunikation för en annan än en

närstående upphör att gälla om den intagne förflyttas till ett annat häkte. Detsamma

gäller ett sådant tillstånd för en närstående, om förflyttningen sker av säkerhets-

skäl.

Allmänna råd

Att ett tillstånd till besök eller elektronisk kommunikation fortsätter att gälla efter

en förflyttning hindrar inte det mottagande häktet att vid behov genomföra en ny

kontroll och eventuellt återkalla tillståndet, om det finns grund för det. Behov av

att göra en ny kontroll kan finnas t.ex. om det har gått lång tid sedan föregående

kontroll eller om det finns anledning att anta att en närståendes personliga

förhållanden har förändrats i något avseende som påverkar prövningen av till-

ståndet.

4 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Allmänna bestämmelser

Allmänna råd till 13 § häktesförordningen (2010:2011)

Att en kroppsbesiktning ska utföras med beaktande av så stor enskildhet som om-

ständigheterna medger innebär att en sådan undersökning normalt inte ska utföras

i närvaro av en annan intagen. I undantagsfall kan dock en undersökning ske un-

der sådana förhållanden, om det finns mycket starka säkerhetsskäl och åtgärden

inte kan skjutas upp.

1 §

Kroppsvisitation genom undersökning av föremål som en besökare vill ta

med till den lokal där besöket ska äga rum ska genomföras i besökarens närvaro.

Föremål som besökaren inte vill ta med till den lokal där besöket ska äga rum

får bara undersökas om det finns särskilda skäl och ska förvaras så att ingen

KVFS

2011:2

18

obehörig kan komma åt dem. Besökaren ska genom skyltning eller på annat sätt

informeras om att sådan undersökning kan ske.

Allmänna råd

Särskilda skäl att undersöka ett föremål som en besökare inte tar med till den lokal

där besöket ska äga rum kan finnas t.ex. om det finns misstankar om att föremålet

kan äventyra ordningen eller säkerheten i häktet trots att det inte tas med till

besöksrummet, t.ex. utrustning som kan möjliggöra otillåten elektronisk kommuni-

kation eller explosiva föremål.

2 §

Den som underkastas en kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska få

ombyteskläder eller annat att skyla sig med, om det behövs och syftet med under-

sökningen därigenom inte äventyras.

Allmänna råd

Syftet med ett urinprov kan äventyras om den intagne får ha på sig t.ex. en mor-

gonrock när provet lämnas och det därigenom uppstår en risk för manipulation.

Särskilt om prov för drogkontroll

Allmänna råd till 4 kap. 5 § häkteslagen (2010:611)

Kriminalvården bestämmer vilken form av prov för drogkontroll en intagen ska

lämna.

3 §

Blodprov på en intagen får endast tas av sjukvårdspersonal.

4 §

Andra prov för drogkontroll än blodprov ska tas av eller lämnas i närvaro av

kriminalvårdspersonal. En intagen får dock lämna urinprov enskilt om

1. det finns synnerliga skäl och

2. det kan ske utan risk för att provet manipuleras.

Allmänna råd

Synnerliga skäl att få lämna urinprov enskilt kan finnas t.ex. om en intagen har

dokumenterade medicinska svårigheter att lämna urinprov i närvaro av personal.

Om den intagne har missbruksproblem finns normalt risk för att provet manipu-

leras.

5 §

En intagen får inte utan medgivande ta med föremål till rum där urinprov

tas.

Allmänna råd

Vätskor, pulver och liknande är exempel på föremål som inte får tas med utan

medgivande.

6 §

En intagen ska så snart det kan ske underrättas om resultatet av ett prov för

drogkontroll.

KVFS

2011:2

19

7 §

Om en preliminär analys av ett prov för drogkontroll genom saliv- eller

svettprov visar positivt resultat ska den intagne föreläggas att lämna ett nytt prov

för slutlig analys.

Allmänna råd

Det nya provet bör vara ett urinprov.

8 §

Ett positivt resultat av en preliminär analys av ett prov för drogkontroll får

bara utgöra underlag för beslut av inskränkande karaktär om beslutet inte kan

skjutas upp.

Allmänna råd

Ett beslut som inte kan skjutas upp kan avse t.ex. vistelse utanför häktet eller be-

sök.

Särskilt om tulltoalett

9 §

En intagen som underkastas en kroppsbesiktning, som genom användning

av tulltoalett syftar till att avgöra om den intagne har något föremål i kroppen, ska

hållas under ständig tillsyn.

Allmänna råd

Med tulltoalett avses en toalett som ger Kriminalvården möjlighet att undersöka

vad som finns i den intagnes avföring.

Omhändertagande av otillåtna föremål

Allmänna råd till 4 kap. 8 § häkteslagen (2010:611)

Insulinpennor och andra liknande läkemedel som har förskrivits av läkare är inte

särskilt ägnade att användas vid narkotikamissbruk eller för annan befattning med

narkotika och bör därför inte omhändertas med stöd av denna bestämmelse.

10 § Sådana medel, varor och föremål som avses i 4 kap. 8 § häkteslagen

(2010:611) och som medförs, påträffas eller sänds på ett sätt som avses i samma

bestämmelse ska omhändertas. Finns det inte någon känd ägare till egendomen ska

den förstöras. Finns det en känd ägare ska egendomen förstöras, om det inte finns

synnerliga skäl mot det.

Omhändertagna medel, varor och föremål som inte ska förstöras ska hanteras

enligt bestämmelserna om omhändertagande av personliga tillhörigheter i 2 kap.

häkteslagen.

Allmänna råd

Synnerliga skäl att inte förstöra medel och varor enligt 10 § kan finnas t.ex. om det

är fråga om legala medel eller varor till ett inte obetydligt värde.

KVFS

2011:2

20

Fängsel

11 § En intagen som har belagts med fängsel för att han eller hon uppträder

våldsamt ska hållas under noggrann tillsyn så länge åtgärden består.

5 kap. Hälso- och sjukvård

1 §

En intagen ska, i anslutning till att han eller hon tas in i häkte, tillfrågas om

sitt hälsotillstånd. Den intagne ska så snart som möjligt ges möjlighet att få sin

hälsa undersökt av en sjuksköterska, om en sådan undersökning inte har genom-

förts i ett annat häkte eller i en anstalt. En intagen som har en pågående medicinsk

behandling ska dock alltid ges möjlighet att träffa sjuksköterska.

2 §

En intagen som har förskrivits viss medicin ska få tillgång till den enligt

förskrivningen.

Allmänna råd

Att den intagne ska få tillgång till sin medicin innebär inte att han eller hon alltid

har rätt att inneha den enligt bestämmelserna om personliga tillhörigheter i 2 kap.

3 §

Vid akut sjukdom eller skada ska den intagne omedelbart få sjukvård.

Allmänna råd till 5 kap. 1 § tredje stycket häkteslagen (2010:611)

Villkor ska vara individuellt utformade utifrån riskbedömningen och omständig-

heterna i det enskilda fallet. Villkor kan avse t.ex.

- skyldighet att följa uppgjord planering för vistelsen utanför häktet,

- skyldighet att under hela eller delar av vistelsen utanför häktet vistas inom ett

visst geografiskt område, eller

- åtföljande av personal under vistelsen utanför häktet.

6 kap. Bidrag av allmänna medel

1 §

En intagen får beviljas bidrag enligt bestämmelserna i detta kapitel, om det

är skäligt med hänsyn till den intagnes ekonomiska förhållanden och omständighe-

terna i övrigt. Bidrag för telefonsamtal som är av stor vikt för den intagnes frigiv-

ningsförberedelser får dock beviljas oavsett den intagnes ekonomiska förhållanden.

Allmänna råd

Det är normalt inte skäligt att bevilja bidrag om den intagne kan betala själv eller

om det går att förutse att han eller hon inom en rimlig tidsperiod kan täcka kostna-

den genom ersättning för sysselsättning eller någon annan inkomst och åtgärden

som ska täckas genom bidraget kan skjutas upp. Kriminalvårdens utredning om

den intagnes betalningsförmåga kan variera beroende på vad för slags bidrag den

intagne ansöker om.

KVFS

2011:2

21

Om den intagne saknar pengar och det beror på att han eller hon inte har hus-

hållat med dem på ett rimligt sätt bör det vägas mot hur angelägen den åtgärd som

ska täckas genom bidraget är.

Allmänt ekonomiskt bidrag (häktesbidrag)

2 §

En intagen får beviljas häktesbidrag med högst 90 kronor per vecka.

Information och samtycke vid besök och andra kontakter

3 §

En intagen får beviljas bidrag för att skicka en sådan blankett som avses i 3

kap. 21 §.

Telefonsamtal

4 §

En intagen får beviljas bidrag för ett kortare telefonsamtal per vecka med

närstående barn, om det kan antas vara till barnets bästa. En intagen får också be-

viljas bidrag för telefonsamtal som är av stor vikt för hans eller hennes frigivnings-

förberedelser eller som annars är särskilt angelägna.

Allmänna råd

Särskilt angelägna telefonsamtal kan t.ex. vara en sådan underrättelse till närstå-

ende som avses i 24 kap. 21 a § rättegångsbalken eller 3 § häktesförordningen

( 2010:2011 ) eller ett telefonsamtal till närstående vid allvarlig sjukdom.

Bidrag för telefonsamtal kan ges genom att Kriminalvården låter den intagne

ringa utanför INTIK-systemet utan att debitera honom eller henne för samtalskost-

naden eller genom att Kriminalvården ger den intagne telefonkort till INTIK-syste-

met.

Tandvård

5 §

En intagen som behöver akuttandvård får beviljas bidrag för sådan vård.

Allmänna råd

Vad som avses med akuttandvård framgår av allmänna råd till 1 kap. 16 §.

Glasögon

6 §

En intagen som behöver göra en synundersökning eller behöver glasögon

får beviljas bidrag för det.

Allmänna råd

Behovet av glasögon bör vara utrett genom intyg av legitimerad optiker eller

ögonläkare. En intagen som uppfyller Transportstyrelsens krav på synskärpa för

B-körkort (personbil) utan villkor om synkorrigering (binokulär synskärpa på

minst 0,5) bör normalt inte beviljas bidrag för glasögon. Bidrag för glasögon bör

inte heller beviljas vid mindre synförändringar eller om endast kort tid kan antas

återstå av frihetsberövandet. Bidrag bör endast beviljas för enklare bågar och glas

av standardtyp.

KVFS

2011:2

22

Frigivning

7 §

En intagen som vid frigivningen har ett akut hjälpbehov som inte kan till-

godoses genom socialnämnden får, i avvaktan på tid för besök där, beviljas bidrag

för hemresa och uppehälle. Bidrag får under samma förutsättningar också beviljas

för kläder och skor som är anpassade för årstiden, om den intagne saknar sådana.

Bidrag för uppehälle ska beräknas med utgångspunkt i den riksnorm som avses i

4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och Socialstyrelsens allmänna råd om

ekonomiskt bistånd. Bidrag för resor ska beräknas med utgångspunkt i 14 § andra

och tredje meningarna förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Allmänna råd

Det finns inte något akut hjälpbehov om den intagne kan få kläder och skor

lämnade eller skickade till sig.

7 kap. Övriga bestämmelser

1 §

Chefen för Kriminalvården kan besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 april 2011.

Genom författningen upphävs

1. Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för behandling i häkte (KVFS

2007:1),

2. Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och

allmänna råd (KVFS 2007:1) om behandling i häkte (KVFS 2008:10), samt

3. Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och

allmänna råd för behandling i häkte (KVFS 2007:1) (KVFS 2010:2).

LARS NYLEN

Ulf Jonson