PMFS 2017:4

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Johan

Östensson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar;

beslutade den 23 maj 2017.

Polismyndigheten föreskriver, i samråd med Säkerhetspolisen, följande med stöd av 1 § förordningen ( 2004:1319 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m., 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) och meddelar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser

1 § 1 § Bestämmelser om beslag finns i 27 kap. rättegångsbalken (RB). Om förfarande med beslag som avser vilt eller fisk i vissa fall föreskrivs i 47 § andra och tredje styckena jaktlagen (1987:259) respektive 47 § fjärde–sjätte styckena fiskelagen (1993:787) .

Allmänna råd

Information om att förenklad delgivning enligt 22 26 §§ delgivningslagen (2010:1932) kan komma att användas t.ex. vid underrättelse enligt 27 kap. 8 b § RB , bör delges den som drabbas av beslaget. I den mån någon har delgetts informationen om förenklad delgivning med anledning av en förundersökning eller utredning enligt 23 kap. 22 § RB , bör beslagsfrågan anses som en del i förundersökningsärendet/utredningen.

Vid delgivningen av informationen kan formuläret Information om förenklad delgivning (PM400.8) användas.

2 § 2 § Bestämmelser om hantering av egendom som får tas i förvar i avvaktan på rättens beslut om kvarstad finns i 26 kap. RB .

3 § 3 § Bestämmelser om när egendom som frånhänts någon genom brott eller som anträffats utan att vara i någons besittning får tas i förvar finns i lagen ( 1974:1065 ) om visst stöldgods m.m.

4 § 4 § Lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkade egendom och hittegods m.m. gäller, om inte annat följer av lag eller annan författning, egendom som –

tillfallit staten på grund av förverkande, –

tillfallit staten enligt lagen ( 1938:121 ) om hittegods, –

tagits i förvar enligt lagen ( 1974:1065 ) om visst,

PMFS 2017:4 FAP 102-2

Utkom från trycket den 6 juli 2017

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Johan

Östensson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar;

beslutade den 23 maj 2017.

Polismyndigheten föreskriver, i samråd med Säkerhetspolisen, följande med stöd av 1 § förordningen ( 2004:1319 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m., 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) och meddelar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser

1 § 1 § Bestämmelser om beslag finns i 27 kap. rättegångsbalken (RB). Om förfarande med beslag som avser vilt eller fisk i vissa fall föreskrivs i 47 § andra och tredje styckena jaktlagen (1987:259) respektive 47 § fjärde–sjätte styckena fiskelagen (1993:787) .

Allmänna råd

Information om att förenklad delgivning enligt 22 26 §§ delgivningslagen (2010:1932) kan komma att användas t.ex. vid underrättelse enligt 27 kap. 8 b § RB , bör delges den som drabbas av beslaget. I den mån någon har delgetts informationen om förenklad delgivning med anledning av en förundersökning eller utredning enligt 23 kap. 22 § RB , bör beslagsfrågan anses som en del i förundersökningsärendet/utredningen.

Vid delgivningen av informationen kan formuläret Information om förenklad delgivning (PM400.8) användas.

2 § 2 § Bestämmelser om hantering av egendom som får tas i förvar i avvaktan på rättens beslut om kvarstad finns i 26 kap. RB .

3 § 3 § Bestämmelser om när egendom som frånhänts någon genom brott eller som anträffats utan att vara i någons besittning får tas i förvar finns i lagen ( 1974:1065 ) om visst stöldgods m.m.

4 § 4 § Lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkade egendom och hittegods m.m. gäller, om inte annat följer av lag eller annan författning, egendom som –

tillfallit staten på grund av förverkande, –

tillfallit staten enligt lagen ( 1938:121 ) om hittegods, –

tagits i förvar enligt lagen ( 1974:1065 ) om visst,

PMFS 2017:4 FAP 102-2

Utkom från trycket den 6 juli 2017

PMFS 2017:4

2

– stöldgods m.m., –

omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) , –

omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken , eller –

omfattas av 17 § andra stycket lagen ( 2014:1437 ) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Särskilda bestämmelser om försäljning och förstörande av alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har trafikfarlig påverkan finns i lagen ( 1958:205 ) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

5 § 5 § Bestämmelser om rätt för en polis eller annan anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har utsett att besluta om förverkande finns i 3 § fjärde stycket lagen ( 1986:1009 ) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

6 § 6 § Bestämmelser om försäljning, oskadliggörande och förstörande av egendom finns i lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Tillämpningsområde

7 § 7 § Vad som i denna författning sägs om beslag gäller i tillämpliga delar även beträffande egendom med vilken vidtagits åtgärder enligt 26 kap. 3 och 4 §§ RB, egendom som har tagits i förvar enligt lagen ( 1974:1065 ) om visst stöldgods m.m. och egendom som tillfallit staten på grund av förverkande.

Beslagsliggare

8 § 8 § Beslagsliggaren ska föras i DurTvå-systemet (Datoriserad utredningsrutin med Tvångsmedelshantering).

9 § 9 § För beslag i ett ärende som diarieförs i hemliga diariet ska polisregionen eller nationella operativa avdelningen (Noa) föra enskilda särskilda beslagsliggare utanför DurTvå-systemet. I den beslagsliggaren ska ärendets diarienummer antecknas.

Beslagsprotokoll ska numreras i löpande ordning årsvis. Protokollet ska därefter föras i det hemliga diariet och därvid uppfylla de krav på dokumentation m.m. som anges i denna författning.

Ansvar och kontroll

10 § 10 § Polisområden inom respektive polisregion och Noa ska utse minst en anställd med särskilt ansvar för att med oregelbundna intervaller, minst tre gånger per år, granska beslagsliggaren avseende egna ärenden, verifikationer samt föremålsförvaring.

Granskningen ska även omfatta hantering och förvaring av föremål som sköts av annan för lokalpolisområdets eller den organisatoriska enhetens räkning. Minst en av granskningarna ska även omfatta en avstämning mellan beslagsliggaren och det eller de räntebärande konton som myndigheten använder för insättning av beslagtagna kontanter.

PMFS 2017:4

2

– stöldgods m.m., –

omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) , –

omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken , eller –

omfattas av 17 § andra stycket lagen ( 2014:1437 ) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Särskilda bestämmelser om försäljning och förstörande av alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har trafikfarlig påverkan finns i lagen ( 1958:205 ) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

5 § 5 § Bestämmelser om rätt för en polis eller annan anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har utsett att besluta om förverkande finns i 3 § fjärde stycket lagen ( 1986:1009 ) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

6 § 6 § Bestämmelser om försäljning, oskadliggörande och förstörande av egendom finns i lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Tillämpningsområde

7 § 7 § Vad som i denna författning sägs om beslag gäller i tillämpliga delar även beträffande egendom med vilken vidtagits åtgärder enligt 26 kap. 3 och 4 §§ RB, egendom som har tagits i förvar enligt lagen ( 1974:1065 ) om visst stöldgods m.m. och egendom som tillfallit staten på grund av förverkande.

Beslagsliggare

8 § 8 § Beslagsliggaren ska föras i DurTvå-systemet (Datoriserad utredningsrutin med Tvångsmedelshantering).

9 § 9 § För beslag i ett ärende som diarieförs i hemliga diariet ska polisregionen eller nationella operativa avdelningen (Noa) föra enskilda särskilda beslagsliggare utanför DurTvå-systemet. I den beslagsliggaren ska ärendets diarienummer antecknas.

Beslagsprotokoll ska numreras i löpande ordning årsvis. Protokollet ska därefter föras i det hemliga diariet och därvid uppfylla de krav på dokumentation m.m. som anges i denna författning.

Ansvar och kontroll

10 § 10 § Polisområden inom respektive polisregion och Noa ska utse minst en anställd med särskilt ansvar för att med oregelbundna intervaller, minst tre gånger per år, granska beslagsliggaren avseende egna ärenden, verifikationer samt föremålsförvaring.

Granskningen ska även omfatta hantering och förvaring av föremål som sköts av annan för lokalpolisområdets eller den organisatoriska enhetens räkning. Minst en av granskningarna ska även omfatta en avstämning mellan beslagsliggaren och det eller de räntebärande konton som myndigheten använder för insättning av beslagtagna kontanter.

PMFS 2017:4

3

Granskningen ska utföras i den omfattning som behövs för att kunna upptäcka och rätta till t.ex. brister när det gäller tillämpningen av gällande författningar, brister i dokumentationen och föremålshanteringen samt bristande förvarings- och bevakningsrutiner.

Vid granskningen, som får ske genom stickprov, ska värdefulla föremål (uppskattat värde till mer än en tiondels prisbasbelopp), narkotika och misstänkt stulna föremål som saknar känd ägare ägnas särskild uppmärksamhet.

11 § 11 § Vid varje granskning ska ett protokoll upprättas med uppgifter om granskningsdag, granskare, föremålet, föremålens skick och förvaring samt de iakttagelser som granskaren gjort. Av protokollet ska framgå vilka beslagsnummer, med det löpande nummer som föremålet har i beslagsprotokollet, som har kontrollerats.

Efter fullgjord granskning ska en kopia av protokollet sändas till Noas kansli (se formulär PM102.2).

Registrering i beslagsliggaren

12 § 12 § I beslagsliggaren ska registreras

1. det eller de föremål som tas i beslag,

2. beslutet om beslag, efterföljande beslut avseende beslaget samt beslutsfattare,

3. den som verkställt beslaget,

4. den drabbades inställning till beslaget,

5. vid beslut om att häva ett beslag, till vem,

6. förvaringsplats (inklusive annan plats enligt 20 §),

7. förverkande i samband med föreläggande om ordningsbot enligt 13 §,

8. begärande organisatorisk enhet/sektion el. dyl. enligt 14 §,

9. om annan gjort beslaget enligt 15 §,

10. överlämnande av beslag enligt 16 §,

11. att kopior av barnpornografisk digital bild har överlämnats till Noa enligt 17 §,

12. om ett föremål tillfälligt lämnas ut från den ordinarie lagerplatsen, för t.ex. teknisk undersökning eller förevisning inför rätten, ska det antecknas till vem föremålet har lämnats ut och för vilket ändamål det har skett,

13. om ett beslagtaget föremål förverkas ska det antecknas i beslagsliggaren när föremålet försäljs, förstörs eller på annat sätt oskadliggörs,

14. har Polismyndigheten beslutat att förverkad egendom ska oskadliggöras genom att ett föremål tas om hand i referenssamling eller motsvarande enligt 42 § ska uppgifter om beslutet antecknas samt

15. underrättelser och andra åtgärder som vidtas med anledning av beslaget, t.ex. kopiering av material som uppskattas ha immaterialrättsligt värde alternativt barnpornografisk bild.

Av bestämmelserna i 27 kap. 10 § tredje stycket och 13 § första stycket RB följer att ett beslagtaget föremål ska vårdas väl och beskri-

PMFS 2017:4

3

Granskningen ska utföras i den omfattning som behövs för att kunna upptäcka och rätta till t.ex. brister när det gäller tillämpningen av gällande författningar, brister i dokumentationen och föremålshanteringen samt bristande förvarings- och bevakningsrutiner.

Vid granskningen, som får ske genom stickprov, ska värdefulla föremål (uppskattat värde till mer än en tiondels prisbasbelopp), narkotika och misstänkt stulna föremål som saknar känd ägare ägnas särskild uppmärksamhet.

11 § 11 § Vid varje granskning ska ett protokoll upprättas med uppgifter om granskningsdag, granskare, föremålet, föremålens skick och förvaring samt de iakttagelser som granskaren gjort. Av protokollet ska framgå vilka beslagsnummer, med det löpande nummer som föremålet har i beslagsprotokollet, som har kontrollerats.

Efter fullgjord granskning ska en kopia av protokollet sändas till Noas kansli (se formulär PM102.2).

Registrering i beslagsliggaren

12 § 12 § I beslagsliggaren ska registreras

1. det eller de föremål som tas i beslag,

2. beslutet om beslag, efterföljande beslut avseende beslaget samt beslutsfattare,

3. den som verkställt beslaget,

4. den drabbades inställning till beslaget,

5. vid beslut om att häva ett beslag, till vem,

6. förvaringsplats (inklusive annan plats enligt 20 §),

7. förverkande i samband med föreläggande om ordningsbot enligt 13 §,

8. begärande organisatorisk enhet/sektion el. dyl. enligt 14 §,

9. om annan gjort beslaget enligt 15 §,

10. överlämnande av beslag enligt 16 §,

11. att kopior av barnpornografisk digital bild har överlämnats till Noa enligt 17 §,

12. om ett föremål tillfälligt lämnas ut från den ordinarie lagerplatsen, för t.ex. teknisk undersökning eller förevisning inför rätten, ska det antecknas till vem föremålet har lämnats ut och för vilket ändamål det har skett,

13. om ett beslagtaget föremål förverkas ska det antecknas i beslagsliggaren när föremålet försäljs, förstörs eller på annat sätt oskadliggörs,

14. har Polismyndigheten beslutat att förverkad egendom ska oskadliggöras genom att ett föremål tas om hand i referenssamling eller motsvarande enligt 42 § ska uppgifter om beslutet antecknas samt

15. underrättelser och andra åtgärder som vidtas med anledning av beslaget, t.ex. kopiering av material som uppskattas ha immaterialrättsligt värde alternativt barnpornografisk bild.

Allmänna råd

Av bestämmelserna i 27 kap. 10 § tredje stycket och 13 § första stycket RB följer att ett beslagtaget föremål ska vårdas väl och beskri-

PMFS 2017:4

4

vas noga i protokollet. Om ett beslagtaget föremål är skadat, ur funktion, saknar ordinarie eller normalt förekommande delar m.m. vid beslagstillfället, bör detta dokumenteras. I vissa situationer kan det finnas anledning att även med bild dokumentera skador m.m. Det bör även anges om ett beslagtaget föremål är försett med särskilda tillbehör.

En anteckning i beslagsliggaren bör vara utförlig och ange de närmare omständigheterna vid och skälen för beslutet eller åtgärden.

Redan när ett beslag verkställs bör den som drabbas av åtgärden tillfrågas om han eller hon gör anspråk eller avstår från anspråk på föremålet. Ett avstående från anspråk bör göras skriftligen.

13 § 13 § Ett förverkande som sker i samband med föreläggande av ordningsbot ska redovisas i beslagsliggaren genom att föreläggandet skannas in som beslagsbilaga.

14 § 14 § Om beslaget har verkställts av en organisatorisk enhet inom Polismyndigheten

på begäran av en annan organisatorisk enhet ska den begä-

rande enheten antecknas i beslagsliggaren, även om föremålen helt eller delvis blir kvar hos den verkställande enheten. Uppgift om beslutsfattare och den som har verkställt beslaget ska, om möjligt, anges i beslagsliggaren eller annars i en särskild handling, som ska skannas in i beslagsliggaren och biläggas ärendet.

15 § 15 § Har ett beslag gjorts av någon annan än Polismyndigheten ska den mottagande organisatoriska enheten inom myndigheten registrera beslaget i beslagsliggaren.

Har i fall som avses i första stycket beslaget beslutats av en annan myndighet, t.ex. Kustbevakningen, ska den myndighetens beslagspunkter skannas in som bilaga i beslagsliggaren och föremålen registreras i beslagsliggaren i den ordning och med de upplysningar som anges i det bifogade dokumentet.

I beslagsliggaren ska anges från vilken person och, i förekommande fall, från vilken myndighet som de beslagtagna föremålen har övertagits samt ändamålet med beslaget och vad som i övrigt är av betydelse i ärendet.

16 § 16 § När en utredning överlämnas till en annan organisatorisk enhet inom Polismyndigheten

för slutlig handläggning bör beslagtagna föremål kvar-

stanna i den första organisatoriska enhetens förvar om det inte av utredningen uttryckligen krävs att föremålet flyttas.

Finns behov av att flytta föremålet ska detta ske genom samverkan mellan mottagande och avlämnande part, med utgångspunkt att föremålet hämtas av mottagaren.

Beslag av barnpornografiska digitala bilder

17 § 17 § Beslag av digitala bilder som innehåller bedömt barnpornografiskt material ska kopieras och med angivande av K-nummer överlämnas till Noa

PMFS 2017:4

4

vas noga i protokollet. Om ett beslagtaget föremål är skadat, ur funktion, saknar ordinarie eller normalt förekommande delar m.m. vid beslagstillfället, bör detta dokumenteras. I vissa situationer kan det finnas anledning att även med bild dokumentera skador m.m. Det bör även anges om ett beslagtaget föremål är försett med särskilda tillbehör.

En anteckning i beslagsliggaren bör vara utförlig och ange de närmare omständigheterna vid och skälen för beslutet eller åtgärden.

Redan när ett beslag verkställs bör den som drabbas av åtgärden tillfrågas om han eller hon gör anspråk eller avstår från anspråk på föremålet. Ett avstående från anspråk bör göras skriftligen.

13 § 13 § Ett förverkande som sker i samband med föreläggande av ordningsbot ska redovisas i beslagsliggaren genom att föreläggandet skannas in som beslagsbilaga.

14 § 14 § Om beslaget har verkställts av en organisatorisk enhet inom Polismyndigheten

på begäran av en annan organisatorisk enhet ska den begä-

rande enheten antecknas i beslagsliggaren, även om föremålen helt eller delvis blir kvar hos den verkställande enheten. Uppgift om beslutsfattare och den som har verkställt beslaget ska, om möjligt, anges i beslagsliggaren eller annars i en särskild handling, som ska skannas in i beslagsliggaren och biläggas ärendet.

15 § 15 § Har ett beslag gjorts av någon annan än Polismyndigheten ska den mottagande organisatoriska enheten inom myndigheten registrera beslaget i beslagsliggaren.

Har i fall som avses i första stycket beslaget beslutats av en annan myndighet, t.ex. Kustbevakningen, ska den myndighetens beslagspunkter skannas in som bilaga i beslagsliggaren och föremålen registreras i beslagsliggaren i den ordning och med de upplysningar som anges i det bifogade dokumentet.

I beslagsliggaren ska anges från vilken person och, i förekommande fall, från vilken myndighet som de beslagtagna föremålen har övertagits samt ändamålet med beslaget och vad som i övrigt är av betydelse i ärendet.

16 § 16 § När en utredning överlämnas till en annan organisatorisk enhet inom Polismyndigheten

för slutlig handläggning bör beslagtagna föremål kvar-

stanna i den första organisatoriska enhetens förvar om det inte av utredningen uttryckligen krävs att föremålet flyttas.

Finns behov av att flytta föremålet ska detta ske genom samverkan mellan mottagande och avlämnande part, med utgångspunkt att föremålet hämtas av mottagaren.

Beslag av barnpornografiska digitala bilder

17 § 17 § Beslag av digitala bilder som innehåller bedömt barnpornografiskt material ska kopieras och med angivande av K-nummer överlämnas till Noa

PMFS 2017:4

5

för inläggning i det nationella referensbiblioteket över barnpornografi. Åtgärden ska registreras i beslagsliggaren.

Föremålsbeteckning

18 § 18 § Vid registrering i beslagsliggaren ska en föremålsetikett skrivas ut för varje föremål.

På föremålsetiketten finns en föremålsbeteckning som består av

1. årtalet (fyra siffror) då beslaget verkställdes,

2. koden för den organisatoriska enhet som har registrerat föremålet,

3. beslagsprotokollets nummer i beslagsliggaren och

4. det löpande nummer som föremålet har i beslagsprotokollet.

19 § 19 § Varje föremål ska i samband med att beslaget verkställs eller snarast därefter förses med tillhörande föremålsetikett. Denna får inte ändras under den fortsatta handläggningen.

Föremålsetiketten ska anbringas på ett sådant sätt att den inte riskerar att förstöra eller skada föremålet eller tänkbara spår på föremålet.

Förvaring av beslagtagna föremål m.m.

20 § 20 § Beslagtagna föremål ska förvaras på i förväg fastställda platser (lagerplats) och så att de inte är åtkomliga för obehöriga.

Om föremålet kräver särskild hantering får det förvaras på annan plats än lagerplats vilket antecknas i beslagsliggaren. Beslagtagna föremål får inte förvaras i arkivlagda akter eller i arkivlokaler.

Föremål med ett uppskattat värde till mer än en tiondels prisbasbelopp (värdeföremål) ska förvaras avskilt i säkerhetsskåp eller annat lika säkert förvaringsutrymme.

Undantag från kravet att ett föremål ska förvaras på lagerplats kan göras för föremål som kräver särskild hantering, som t.ex. särskilt känsliga eller skrymmande föremål. Ett annat skäl kan vara att föremålet innehåller forensiska spår som riskerar att kontamineras eller förstöras. I sådana fall bör samråd ske med forensiker om lämplig förvaringsplats och åtgärder beträffande hantering och förvaringssätt.

Föremålen bör om storleken medger det förvaras i de av Polismyndigheten upphandlade transparanta förvaringspåsar (bevispåsar) för bevisbeslag eller andra spår.

21 § 21 § Narkotiska preparat, droger eller preparat som kan antas vara skadliga för hälsan ska hanteras enligt regionens eller den organisatoriska enhetens lokala rutiner och hållas avskilt i säker förvaring motsvarande säkerhetsskåp.

PMFS 2017:4

5

för inläggning i det nationella referensbiblioteket över barnpornografi. Åtgärden ska registreras i beslagsliggaren.

Föremålsbeteckning

18 § 18 § Vid registrering i beslagsliggaren ska en föremålsetikett skrivas ut för varje föremål.

På föremålsetiketten finns en föremålsbeteckning som består av

1. årtalet (fyra siffror) då beslaget verkställdes,

2. koden för den organisatoriska enhet som har registrerat föremålet,

3. beslagsprotokollets nummer i beslagsliggaren och

4. det löpande nummer som föremålet har i beslagsprotokollet.

19 § 19 § Varje föremål ska i samband med att beslaget verkställs eller snarast därefter förses med tillhörande föremålsetikett. Denna får inte ändras under den fortsatta handläggningen.

Föremålsetiketten ska anbringas på ett sådant sätt att den inte riskerar att förstöra eller skada föremålet eller tänkbara spår på föremålet.

Förvaring av beslagtagna föremål m.m.

20 § 20 § Beslagtagna föremål ska förvaras på i förväg fastställda platser (lagerplats) och så att de inte är åtkomliga för obehöriga.

Om föremålet kräver särskild hantering får det förvaras på annan plats än lagerplats vilket antecknas i beslagsliggaren. Beslagtagna föremål får inte förvaras i arkivlagda akter eller i arkivlokaler.

Föremål med ett uppskattat värde till mer än en tiondels prisbasbelopp (värdeföremål) ska förvaras avskilt i säkerhetsskåp eller annat lika säkert förvaringsutrymme.

Allmänna råd

Undantag från kravet att ett föremål ska förvaras på lagerplats kan göras för föremål som kräver särskild hantering, som t.ex. särskilt känsliga eller skrymmande föremål. Ett annat skäl kan vara att föremålet innehåller forensiska spår som riskerar att kontamineras eller förstöras. I sådana fall bör samråd ske med forensiker om lämplig förvaringsplats och åtgärder beträffande hantering och förvaringssätt.

Föremålen bör om storleken medger det förvaras i de av Polismyndigheten upphandlade transparanta förvaringspåsar (bevispåsar) för bevisbeslag eller andra spår.

21 § 21 § Narkotiska preparat, droger eller preparat som kan antas vara skadliga för hälsan ska hanteras enligt regionens eller den organisatoriska enhetens lokala rutiner och hållas avskilt i säker förvaring motsvarande säkerhetsskåp.

PMFS 2017:4

6

Särskilda bestämmelser om kontanter och värdehandlingar m.m.

22 § 22 § Kontanter i svensk valuta som har tagits i beslag ska, om de inte omedelbart behöver företes som bevis i en rättegång, utan dröjsmål överlämnas till den som ansvarar för beslagsliggaren eller till någon annan inom den organisatoriska enheten särskilt utsedd handläggare. Denne ska utfärda kvitto Inkomstkvitto (PM972.5) som utvisar ärendets diarienummer, beslagsnummer samt namn och personnummer eller samordningsnummer på den person hos vilken beslaget har skett. Originalkvittot, exemplar 1, ska ges till den som överlämnat pengarna, exemplar 2 ska ingå i de utredningshandlingar som arkiveras hos den organisatoriska enheten och exemplar 3 ska sitta kvar i blockstammen.

23 § 23 § Kontanter i svensk valuta som tagits i beslag eller penningmedel som har trätt i stället för föremål ska, om det inte är olämpligt, utan dröjsmål sättas in på ett räntebärande konto i bank, antingen så att ett konto i Polismyndighetens namn öppnas för varje beslags- eller motsvarande ärende eller så att ett koncernkonto öppnas i Polismyndighetens namn under vilket flera konton kan öppnas.

Belopp upp till ett värde motsvarade en tiondels prisbasbelopp får i stället förvaras avskilt i ett säkerhetsskåp eller annat lika säkert förvaringsutrymme. Detsamma gäller vid tillfällig förvaring av kontanter i avvaktan på att de ska sättas in på räntebärande konto i bank.

Exempel på situationer när det är olämpligt att sätta in kontanter på ett konto är om det är fråga om specifika föremål, såsom myntsamlingar, eller om det är fråga om beslag i syfte att säkra spår eller undersöka nummerserier.

24 § 24 § Avser beslaget en fordran eller annan rättighet (penningbeslag) och har gäldenären eller annan förpliktad meddelats förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än Polismyndigheten gäller, istället för vad som sägs i 25 §, den hantering enligt det meddelade förbudet som åklagaren eller undersökningsledaren har beslutat.

Uppgifter om penningbeslaget och det beslutade förbudet ska dokumenteras i beslagsliggaren.

Enligt 12 § lagen ( 2014:307 ) om straff för penningtvättsbrott får egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt samma lag, eller ett motsvarande värde, tas i beslag (penningbeslag). Med fordran eller annan rättighet avses sådant som kontobehållningar, aktiedepåer eller liknande som kan finnas hos t.ex. en bank eller annan verksamhetsutövare och åklagarens eller undersökningsledarens beslut är avsett att förhindra att egendomen flyttas eller på annat sätt disponeras.

PMFS 2017:4

6

Särskilda bestämmelser om kontanter och värdehandlingar m.m.

22 § 22 § Kontanter i svensk valuta som har tagits i beslag ska, om de inte omedelbart behöver företes som bevis i en rättegång, utan dröjsmål överlämnas till den som ansvarar för beslagsliggaren eller till någon annan inom den organisatoriska enheten särskilt utsedd handläggare. Denne ska utfärda kvitto Inkomstkvitto (PM972.5) som utvisar ärendets diarienummer, beslagsnummer samt namn och personnummer eller samordningsnummer på den person hos vilken beslaget har skett. Originalkvittot, exemplar 1, ska ges till den som överlämnat pengarna, exemplar 2 ska ingå i de utredningshandlingar som arkiveras hos den organisatoriska enheten och exemplar 3 ska sitta kvar i blockstammen.

23 § 23 § Kontanter i svensk valuta som tagits i beslag eller penningmedel som har trätt i stället för föremål ska, om det inte är olämpligt, utan dröjsmål sättas in på ett räntebärande konto i bank, antingen så att ett konto i Polismyndighetens namn öppnas för varje beslags- eller motsvarande ärende eller så att ett koncernkonto öppnas i Polismyndighetens namn under vilket flera konton kan öppnas.

Belopp upp till ett värde motsvarade en tiondels prisbasbelopp får i stället förvaras avskilt i ett säkerhetsskåp eller annat lika säkert förvaringsutrymme. Detsamma gäller vid tillfällig förvaring av kontanter i avvaktan på att de ska sättas in på räntebärande konto i bank.

Allmänna råd

Exempel på situationer när det är olämpligt att sätta in kontanter på ett konto är om det är fråga om specifika föremål, såsom myntsamlingar, eller om det är fråga om beslag i syfte att säkra spår eller undersöka nummerserier.

24 § 24 § Avser beslaget en fordran eller annan rättighet (penningbeslag) och har gäldenären eller annan förpliktad meddelats förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än Polismyndigheten gäller, istället för vad som sägs i 25 §, den hantering enligt det meddelade förbudet som åklagaren eller undersökningsledaren har beslutat.

Uppgifter om penningbeslaget och det beslutade förbudet ska dokumenteras i beslagsliggaren.

Allmänna råd

Enligt 12 § lagen ( 2014:307 ) om straff för penningtvättsbrott får egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt samma lag, eller ett motsvarande värde, tas i beslag (penningbeslag). Med fordran eller annan rättighet avses sådant som kontobehållningar, aktiedepåer eller liknande som kan finnas hos t.ex. en bank eller annan verksamhetsutövare och åklagarens eller undersökningsledarens beslut är avsett att förhindra att egendomen flyttas eller på annat sätt disponeras.

7

25 § 25 § Värdehandlingar och utländska kontanter ska förvaras avskilt i bankfack eller i ett annat av Polismyndigheten godkänt förvaringsutrymme som uppfyller motsvarande säkerhetskrav.

Om tillgång till sådana värdehandlingar tillfälligtvis behövs av utredningstekniska skäl, får de under en kortare tidsperiod förvaras avskilt på något annat betryggande sätt, t.ex. i ett säkerhetsskåp.

26 § 26 § Kontroll av eventuell vinst eller utdelning på värdepapper ska göras med sådana intervaller att preskription inte riskeras.

27 § 27 § Polisregionen och Noa ska förordna ett tillräckligt antal anställda som två i förening får göra uttag från konton som avses i 23 §.

Polisregionen och Noa ska förordna ett tillräckligt antal anställda som två i förening får ha tillträde till bankfack eller motsvarande förvaringsutrymme. I bankfacket respektive förvaringsrummet ska det finnas en förteckning över de föremål som förvaras där. När föremålen läggs in eller tas ut ska detta noteras med datum och föremålsbeteckning. Noteringen ska signeras av de befattningshavare som är närvarande.

Utlämnande

När ett föremål som varit taget i beslag lämnas ut bör mottagaren uppmanas att granska föremålet. Om denne framför klagomål på föremålets skick bör uppgifterna dokumenteras.

Om ett skadeståndsanspråk framställs av någon vars föremål varit taget i beslag bör denne inte i förhand utlovas ersättning. I stället bör den berörde anmodas att inge ett skriftligt krav till Polismyndigheten, till vilket bör bifogas kvitton eller andra verifikationer som kan styrka anspråket.

Har ett beslag hävts och uppkommer fråga om att återlämna föremålet till någon som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller häkte eller på institution för sluten ungdomsvård, rättspsykiatrisk vård eller vård av unga, bör kontakt tas med ansvarig föreståndare eller motsvarande för samråd om huruvida föremålet kan anses utgöra en säkerhetsrisk på anstalten, häktet eller institutionen och om hur föremålet i ett sådant fall lämpligen kan översändas dit.

Motsvarande förfaringssätt bör tillämpas när ett sådant föremål ska återlämnas till någon som är intagen för vård enligt lagen ( 1991:1128 ) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen ( 1988:870 ) om vård av missbrukare i vissa fall.

Kungörande

28 § 28 § Enligt 2 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska en kungörelse som där avses innehålla uppgift om egendomen och om de omständigheter under vilka den anträffats. I kungörel-

PMFS 2017:4

7

25 § 25 § Värdehandlingar och utländska kontanter ska förvaras avskilt i bankfack eller i ett annat av Polismyndigheten godkänt förvaringsutrymme som uppfyller motsvarande säkerhetskrav.

Om tillgång till sådana värdehandlingar tillfälligtvis behövs av utredningstekniska skäl, får de under en kortare tidsperiod förvaras avskilt på något annat betryggande sätt, t.ex. i ett säkerhetsskåp.

26 § 26 § Kontroll av eventuell vinst eller utdelning på värdepapper ska göras med sådana intervaller att preskription inte riskeras.

27 § 27 § Polisregionen och Noa ska förordna ett tillräckligt antal anställda som två i förening får göra uttag från konton som avses i 23 §.

Polisregionen och Noa ska förordna ett tillräckligt antal anställda som två i förening får ha tillträde till bankfack eller motsvarande förvaringsutrymme. I bankfacket respektive förvaringsrummet ska det finnas en förteckning över de föremål som förvaras där. När föremålen läggs in eller tas ut ska detta noteras med datum och föremålsbeteckning. Noteringen ska signeras av de befattningshavare som är närvarande.

Utlämnande

Allmänna råd

När ett föremål som varit taget i beslag lämnas ut bör mottagaren uppmanas att granska föremålet. Om denne framför klagomål på föremålets skick bör uppgifterna dokumenteras.

Om ett skadeståndsanspråk framställs av någon vars föremål varit taget i beslag bör denne inte i förhand utlovas ersättning. I stället bör den berörde anmodas att inge ett skriftligt krav till Polismyndigheten, till vilket bör bifogas kvitton eller andra verifikationer som kan styrka anspråket.

Har ett beslag hävts och uppkommer fråga om att återlämna föremålet till någon som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller häkte eller på institution för sluten ungdomsvård, rättspsykiatrisk vård eller vård av unga, bör kontakt tas med ansvarig föreståndare eller motsvarande för samråd om huruvida föremålet kan anses utgöra en säkerhetsrisk på anstalten, häktet eller institutionen och om hur föremålet i ett sådant fall lämpligen kan översändas dit.

Motsvarande förfaringssätt bör tillämpas när ett sådant föremål ska återlämnas till någon som är intagen för vård enligt lagen ( 1991:1128 ) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen ( 1988:870 ) om vård av missbrukare i vissa fall.

Kungörande

28 § 28 § Enligt 2 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska en kungörelse som där avses innehålla uppgift om egendomen och om de omständigheter under vilka den anträffats. I kungörel-

PMFS 2017:4

8

sen ska även anges viss tid, ej understigande en månad, inom vilken den som vill göra anspråk på egendomen ska ge sig till känna.

29 § 29 § Kungörelse enligt 2 , 2 a och 2 b §§ lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska ske genom annons i en lokal dagstidning. Om den förvarstagna eller omhändertagna egendomen är av större värde (uppskattat till mer än en fjärdedel av prisbasbeloppet) eller kan misstänkas inte komma från orten ska även en rikstäckande dagstidning användas. Kungörelse ska ske även om egendomen har sålts.

Istället för vad som sägs i första stycket får en kungörelse ske på Polismyndighetens externa webbsida. En annons om kungörelsen ska då införas i motsvarande dagstidning som sägs i första stycket.

En annons i lokal eller rikstäckande dagstidning som avses i andra stycket bör kunna begränsas till att innehålla en kortfattad upplysning om vad kungörelsen avser och var den kan återfinnas.

Med egendom av större värde, som nämns i 31 §, avses egendom med ett uppskattat värde överstigande ett prisbasbelopp.

Försäljning, oskadliggörande och förstörande av egendom

Är det fråga om datorer som ska försäljas bör lagrad information eller programvara som skyddas av upphovsrätt hanteras på samma sätt som vid avveckling av Polismyndighetens egen IT-utrustning.

När det gäller annan teknisk utrustning som lagrar elektronisk information, som t.ex. mobiltelefoner, faxar och vissa digitalkameror, kan det vara svårt att radera informationen på ett sätt som gör att den inte går att återskapa. Om informationen lagras i utrustningens hårddisk, minneskort eller motsvarande och inte enbart på externt lagringsmedium lämpar den sig därför inte för försäljning utan bör i stället förstöras eller på annat sätt oskadliggöras.

30 § 30 § Enligt 4 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. får myndighet som omhänderhar egendom som avses i lagen under vissa förutsättningar omedelbart låta försälja egendomen.

Uppkommer fråga om omedelbar försäljning av egendom enligt 4 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. bör i förekommande fall försök göras att klarlägga vem som äger egendomen. Försäljning av sådan egendom bör, om möjligt, ske genom ett anbudsförfarande som dock kan begränsas till att föremålet i fråga muntligen bjuds ut till mer än en intresserad köpare.

I beslagsliggaren bör antecknas vilka försök som har gjorts för att klarlägga äganderättsförhållandena eller varför något sådant försök

PMFS 2017:4

8

sen ska även anges viss tid, ej understigande en månad, inom vilken den som vill göra anspråk på egendomen ska ge sig till känna.

29 § 29 § Kungörelse enligt 2 , 2 a och 2 b §§ lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska ske genom annons i en lokal dagstidning. Om den förvarstagna eller omhändertagna egendomen är av större värde (uppskattat till mer än en fjärdedel av prisbasbeloppet) eller kan misstänkas inte komma från orten ska även en rikstäckande dagstidning användas. Kungörelse ska ske även om egendomen har sålts.

Istället för vad som sägs i första stycket får en kungörelse ske på Polismyndighetens externa webbsida. En annons om kungörelsen ska då införas i motsvarande dagstidning som sägs i första stycket.

Allmänna råd

En annons i lokal eller rikstäckande dagstidning som avses i andra stycket bör kunna begränsas till att innehålla en kortfattad upplysning om vad kungörelsen avser och var den kan återfinnas.

Med egendom av större värde, som nämns i 31 §, avses egendom med ett uppskattat värde överstigande ett prisbasbelopp.

Försäljning, oskadliggörande och förstörande av egendom

Allmänna råd

Är det fråga om datorer som ska försäljas bör lagrad information eller programvara som skyddas av upphovsrätt hanteras på samma sätt som vid avveckling av Polismyndighetens egen IT-utrustning.

När det gäller annan teknisk utrustning som lagrar elektronisk information, som t.ex. mobiltelefoner, faxar och vissa digitalkameror, kan det vara svårt att radera informationen på ett sätt som gör att den inte går att återskapa. Om informationen lagras i utrustningens hårddisk, minneskort eller motsvarande och inte enbart på externt lagringsmedium lämpar den sig därför inte för försäljning utan bör i stället förstöras eller på annat sätt oskadliggöras.

30 § 30 § Enligt 4 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. får myndighet som omhänderhar egendom som avses i lagen under vissa förutsättningar omedelbart låta försälja egendomen.

Allmänna råd

Uppkommer fråga om omedelbar försäljning av egendom enligt 4 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. bör i förekommande fall försök göras att klarlägga vem som äger egendomen. Försäljning av sådan egendom bör, om möjligt, ske genom ett anbudsförfarande som dock kan begränsas till att föremålet i fråga muntligen bjuds ut till mer än en intresserad köpare.

I beslagsliggaren bör antecknas vilka försök som har gjorts för att klarlägga äganderättsförhållandena eller varför något sådant försök

9

inte har gjorts. Där bör vidare antecknas till vilka egendomen har bjudits ut och de anbud som har lämnats.

31 § 31 § Enligt 6 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska egendom som inte har sålts enligt 4 § eller oskadliggjorts enligt 5 § säljas genom den förvarande myndighetens försorg. Kan egendomen inte säljas får den förstöras.

Det bör uppmärksammas att enligt 1 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. gäller den lagen bara om inte annat följer av lag eller annan författning. Det innebär bl.a. att bestämmelserna om att egendom får förstöras inte är tillämpliga om det av annan lag, t.ex. bokföringslagen (1976:125) i fråga om räkenskapsmaterial, framgår att egendomen ska bevaras.

Försäljning av egendom som tillfallit staten genom förverkande eller tagande i förvar enligt lagen ( 1974:1065 ) om visst stöldgods m.m. bör ske genom ett öppet anbudsförfarande och med en marknadsmässig prissättning.

Försäljning bör ske genom företag med vilka Polismyndigheten har ingått ramavtal eller annars genom företag med vilket Polismyndigheten ingått avtal om försäljning.

Om föremål ska direktförsäljas bör detta ske genom anbudsförfarande som föregås av en öppen annonsering.

Värdering bör göras med anlitande av en oberoende värderingsman, från t.ex. Handelskammaren. Uppgifter om värderingen bör dokumenteras i ett värderingsintyg.

32 § 32 § När föremål direktförsäljs ska en räkning ställas ut. På denna ska föremålet specificeras, föremålsbeteckning antecknas och uppgift anges om att försäljningen avser förverkad eller förvarstagen egendom.

33 § 33 § Om föremål säljs mot kontant betalning ska kvitto utfärdas, Inkomst- kvitto (PM972.5). På kvittot ska föremålet specificeras och föremålsbeteckningen anges. Kontanta medel som har influtit vid direktförsäljningen ska sättas in på ett konto som är kopplat till statens centralkonto i Riksbanken.

Oskadliggörande

34 § 34 § Enligt 5 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska egendom som kan befaras komma till brottslig användning eller eljest är olämplig för försäljning oskadliggöras.

Kan lämplig åtgärd med egendom utesluta risk för att den kommer till brottslig användning bör den säljas sedan den åtgärden har vidtagits.

Oskadliggörande enligt 5 § lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. kan ske genom att egendomen

PMFS 2017:4

9

inte har gjorts. Där bör vidare antecknas till vilka egendomen har bjudits ut och de anbud som har lämnats.

31 § 31 § Enligt 6 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska egendom som inte har sålts enligt 4 § eller oskadliggjorts enligt 5 § säljas genom den förvarande myndighetens försorg. Kan egendomen inte säljas får den förstöras.

Allmänna råd

Det bör uppmärksammas att enligt 1 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. gäller den lagen bara om inte annat följer av lag eller annan författning. Det innebär bl.a. att bestämmelserna om att egendom får förstöras inte är tillämpliga om det av annan lag, t.ex. bokföringslagen (1976:125) i fråga om räkenskapsmaterial, framgår att egendomen ska bevaras.

Försäljning av egendom som tillfallit staten genom förverkande eller tagande i förvar enligt lagen ( 1974:1065 ) om visst stöldgods m.m. bör ske genom ett öppet anbudsförfarande och med en marknadsmässig prissättning.

Försäljning bör ske genom företag med vilka Polismyndigheten har ingått ramavtal eller annars genom företag med vilket Polismyndigheten ingått avtal om försäljning.

Om föremål ska direktförsäljas bör detta ske genom anbudsförfarande som föregås av en öppen annonsering.

Värdering bör göras med anlitande av en oberoende värderingsman, från t.ex. Handelskammaren. Uppgifter om värderingen bör dokumenteras i ett värderingsintyg.

32 § 32 § När föremål direktförsäljs ska en räkning ställas ut. På denna ska föremålet specificeras, föremålsbeteckning antecknas och uppgift anges om att försäljningen avser förverkad eller förvarstagen egendom.

33 § 33 § Om föremål säljs mot kontant betalning ska kvitto utfärdas, Inkomst- kvitto (PM972.5). På kvittot ska föremålet specificeras och föremålsbeteckningen anges. Kontanta medel som har influtit vid direktförsäljningen ska sättas in på ett konto som är kopplat till statens centralkonto i Riksbanken.

Oskadliggörande

34 § 34 § Enligt 5 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. ska egendom som kan befaras komma till brottslig användning eller eljest är olämplig för försäljning oskadliggöras.

Allmänna råd

Kan lämplig åtgärd med egendom utesluta risk för att den kommer till brottslig användning bör den säljas sedan den åtgärden har vidtagits.

Oskadliggörande enligt 5 § lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. kan ske genom att egendomen

10

på ett betryggande sätt tas om hand för att användas som förevisnings-, studie- eller referensobjekt vid t.ex. polisregion, Polismuseet eller nationellt forensiskt centrum (NFC).

35 § 35 § Av lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. följer att barnpornografiska bilder som tagits i beslag och förverkats ska oskadliggöras.

36 § 36 § Kopior av handlingar som uppskattas ha immaterialrättsligt värde eller barnpornografisk bild (analoga eller digitala) som har använts för bearbetningar i ett ärende ska oskadliggöras samtidigt som de beslagtagna originalen efter beslut oskadliggörs.

37 § 37 § Digitala kopior av beslagtagna digitala handlingar som framställts med hjälp av forensiska analysprogram, s.k. bevisfiler, hanteras i enlighet med Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2014:41) respektive (RA-MS 2012:31) samt Riksarkivets föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1997:6).

Föreskrifterna (RA-MS 2014:41) respektive (RA-MS 2012:31) är upphävda, men enligt (RA-MS 2015:34) gäller att de upphävda RA-MS

1. får tillämpas på tidigare myndigheters handlingar som har överlämnats till Polismyndigheten så länge det behövs och

2. får tillämpas på handlingar i Polismyndighetens arkiv som har tillkommit fram till och med 2017-12-31.

38 § 38 § Enligt 7 § 5 lagen ( 1992:860 ) om kontroll av narkotika får narkotika innehas av den som fått särskilt tillstånd till det för utbildningsändamål eller något annat samhällsnyttigt ändamål. Enligt 8 § samma lag prövar Läkemedelsverket frågor om sådant tillstånd.

39 § 39 § Har beslut fattats om att förverkad egendom ska oskadliggöras genom att ett föremål tas om hand i referenssamling inom polisen eller ska egendomen enligt regeringens medgivande överlämnas till Säkerhetspolisen, ska uppgifter om beslutet antecknas i beslagsliggaren.

Av beslutet ska framgå vem som har fattat det, tidpunkten och skälen för beslutet, vid vilken organisatorisk enhet eller motsvarande föremålet ska förvaras, till vilket ärende föremålet är hänförligt och vilka andra åtgärder som har vidtagits med föremålet, exempelvis plombering och liknande.

Innan ett beslut fattas om att vidta en sådan åtgärd som sägs i första stycket ska behovet av åtgärden noga övervägas.

Behovet av att ta om hand föremål för att de ska ingå i referenssamling är främst motiverat av att föremålen behövs som studieobjekt vid NFC, Noa, polisregionernas forensiska sektioner eller Polismuseet. Det kan också finnas behov av att förevisa föremål för annan berörd personal. Det kan vara aktuellt när det gäller t.ex. vissa typer av frekvent förekommande vapen eller förfalskade föremål som är i omlopp.

PMFS 2017:4

10

på ett betryggande sätt tas om hand för att användas som förevisnings-, studie- eller referensobjekt vid t.ex. polisregion, Polismuseet eller nationellt forensiskt centrum (NFC).

35 § 35 § Av lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. följer att barnpornografiska bilder som tagits i beslag och förverkats ska oskadliggöras.

36 § 36 § Kopior av handlingar som uppskattas ha immaterialrättsligt värde eller barnpornografisk bild (analoga eller digitala) som har använts för bearbetningar i ett ärende ska oskadliggöras samtidigt som de beslagtagna originalen efter beslut oskadliggörs.

37 § 37 § Digitala kopior av beslagtagna digitala handlingar som framställts med hjälp av forensiska analysprogram, s.k. bevisfiler, hanteras i enlighet med Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2014:41) respektive (RA-MS 2012:31) samt Riksarkivets föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1997:6).

Föreskrifterna (RA-MS 2014:41) respektive (RA-MS 2012:31) är upphävda, men enligt (RA-MS 2015:34) gäller att de upphävda RA-MS

1. får tillämpas på tidigare myndigheters handlingar som har överlämnats till Polismyndigheten så länge det behövs och

2. får tillämpas på handlingar i Polismyndighetens arkiv som har tillkommit fram till och med 2017-12-31.

38 § 38 § Enligt 7 § 5 lagen ( 1992:860 ) om kontroll av narkotika får narkotika innehas av den som fått särskilt tillstånd till det för utbildningsändamål eller något annat samhällsnyttigt ändamål. Enligt 8 § samma lag prövar Läkemedelsverket frågor om sådant tillstånd.

39 § 39 § Har beslut fattats om att förverkad egendom ska oskadliggöras genom att ett föremål tas om hand i referenssamling inom polisen eller ska egendomen enligt regeringens medgivande överlämnas till Säkerhetspolisen, ska uppgifter om beslutet antecknas i beslagsliggaren.

Av beslutet ska framgå vem som har fattat det, tidpunkten och skälen för beslutet, vid vilken organisatorisk enhet eller motsvarande föremålet ska förvaras, till vilket ärende föremålet är hänförligt och vilka andra åtgärder som har vidtagits med föremålet, exempelvis plombering och liknande.

Innan ett beslut fattas om att vidta en sådan åtgärd som sägs i första stycket ska behovet av åtgärden noga övervägas.

Allmänna råd

Behovet av att ta om hand föremål för att de ska ingå i referenssamling är främst motiverat av att föremålen behövs som studieobjekt vid NFC, Noa, polisregionernas forensiska sektioner eller Polismuseet. Det kan också finnas behov av att förevisa föremål för annan berörd personal. Det kan vara aktuellt när det gäller t.ex. vissa typer av frekvent förekommande vapen eller förfalskade föremål som är i omlopp.

11

Det torde sällan finnas anledning att låta flera föremål av samma sort eller serie ingå i en referenssamling och särskild restriktivitet bör i det avseendet iakttas när det gäller skjutvapen.

40 § 40 § Föremål som ska ingå i en referenssamling ska förses med en märkning som visar att föremålet ingår i regionens eller avdelningens referenssamling.

41 § 41 § Föremål som ingår i referenssamling ska förvaras på ett säkert sätt i god ordning.

42 § 42 § Polisregionen, Noa och NFC ska föra en särskild förteckning över de föremål som ingår i respektive referenssamling, föremålets ursprung och var föremålen förvaras.

43 § 43 § Polisregionen, Noa och NFC ska utse en anställd som har huvudansvar för respektive referenssamling och för att föra förteckningen över referenssamlingen.

Särskilt om förfalskade pengar och personhandlingar

44 § 44 § Förfalskade eller på annat sätt manipulerade sedlar och mynt som har förverkats ska överlämnas till NFC för att ingå i referenssamling där.

Detsamma gäller förfalskade eller manipulerade identitetskort, körkort eller andra personhandlingar.

45 § 45 § Förfalskade eller på annat sätt manipulerade pass, viseringar, uppehållstillstånd, nationella identitetskort eller liknande handlingar som är förverkade ska överlämnas till NFC. Om det förekommer ytterligare exemplar av sådana föremål och polisregionen eller Noa behöver något av dessa för egen referenssamling ska samråd ske med NFC innan polisregionen eller Noa tar om hand föremålet.

Förstörande av egendom

46 § 46 § Enligt 6 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. får egendomen förstöras om den inte kan säljas.

47 § 47 § När förverkad eller förvarstagen egendom, som uppskattas ha ett värde högre än en hundradels prisbasbelopp, förstörs ska detta ske i närvaro av minst två personer, som i ett intyg ska dokumentera uppgifter om sättet och dagen för förstörandet.

Om egendomen kräver särskild hantering, som t.ex. vid förstörande av stora mängder alkohol, miljöfarliga ämnen eller explosiva varor, och förstörandet skett genom en extern myndighets eller ett företags försorg ska den som ansvarar för förstörandet skriftligen intyga hur och var det har skett.

Läkemedelsverket meddelar närmare föreskrifter om förstörande av narkotika och narkotikaprekursorer som tagits i beslag.

PMFS 2017:4

11

Det torde sällan finnas anledning att låta flera föremål av samma sort eller serie ingå i en referenssamling och särskild restriktivitet bör i det avseendet iakttas när det gäller skjutvapen.

40 § 40 § Föremål som ska ingå i en referenssamling ska förses med en märkning som visar att föremålet ingår i regionens eller avdelningens referenssamling.

41 § 41 § Föremål som ingår i referenssamling ska förvaras på ett säkert sätt i god ordning.

42 § 42 § Polisregionen, Noa och NFC ska föra en särskild förteckning över de föremål som ingår i respektive referenssamling, föremålets ursprung och var föremålen förvaras.

43 § 43 § Polisregionen, Noa och NFC ska utse en anställd som har huvudansvar för respektive referenssamling och för att föra förteckningen över referenssamlingen.

Särskilt om förfalskade pengar och personhandlingar

44 § 44 § Förfalskade eller på annat sätt manipulerade sedlar och mynt som har förverkats ska överlämnas till NFC för att ingå i referenssamling där.

Detsamma gäller förfalskade eller manipulerade identitetskort, körkort eller andra personhandlingar.

45 § 45 § Förfalskade eller på annat sätt manipulerade pass, viseringar, uppehållstillstånd, nationella identitetskort eller liknande handlingar som är förverkade ska överlämnas till NFC. Om det förekommer ytterligare exemplar av sådana föremål och polisregionen eller Noa behöver något av dessa för egen referenssamling ska samråd ske med NFC innan polisregionen eller Noa tar om hand föremålet.

Förstörande av egendom

46 § 46 § Enligt 6 § lagen ( 1974:1066 ) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. får egendomen förstöras om den inte kan säljas.

47 § 47 § När förverkad eller förvarstagen egendom, som uppskattas ha ett värde högre än en hundradels prisbasbelopp, förstörs ska detta ske i närvaro av minst två personer, som i ett intyg ska dokumentera uppgifter om sättet och dagen för förstörandet.

Om egendomen kräver särskild hantering, som t.ex. vid förstörande av stora mängder alkohol, miljöfarliga ämnen eller explosiva varor, och förstörandet skett genom en extern myndighets eller ett företags försorg ska den som ansvarar för förstörandet skriftligen intyga hur och var det har skett.

Läkemedelsverket meddelar närmare föreskrifter om förstörande av narkotika och narkotikaprekursorer som tagits i beslag.

PMFS 2017:4

12

Är det fråga om datorer som ska förstöras bör lagrad information eller programvara som skyddas av upphovsrätt, hanteras på samma sätt som vid avveckling av Polismyndighetens egen IT-utrustning.

Särskilt om fordon, kontanter och värdepapper

48 § 48 § Har ett svenskt registreringspliktigt fordon tillfallit staten genom förverkande ska den handläggande organisatoriska enheten med angivande av Polismyndighetens organisationsnummer ombesörja en äganderättsanmälan för statens räkning och låta avställa fordonet.

49 § 49 § Har ett utlandsregistrerat fordon förverkats, ska Polismyndigheten ge in en ansökan om registrering och avställning till Transportstyrelsen. Till ansökan ska fogas en kopia av den lagakraftvunna domen som föranlett förverkandet.

50 § 50 § När Polismyndigheten ska sälja ett fordon som varit taget i beslag och som inte hämtats ut sedan beslaget hävts, varit taget i förvar enligt lagen ( 1974:1065 ) om visst stöldgods m.m. eller egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen ( 2014:1437 ) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska Polismyndigheten säkerställa att en äganderättsanmälan görs för köparens räkning. Till ansökan ska fogas en kopia av beslut om hävande av beslaget respektive förvar samt kopia av beslut om försäljning av egendomen.

Det bör observeras att det endast är själva försäljningen som sker för statens räkning, men att

äganderätten till egendomen i dessa fall inte

övergår till staten, till skillnad mot vad som gäller när egendom har förverkats.

51 § 51 § Bedöms försäljning som olönsam ska fordonet skrotas genom Polismyndighetens försorg.

Skrotningspremie ska i förekommande fall betalas in till ett konto som är kopplat till statens centralkonto i Riksbanken.

52 § 52 § Kontanter i svensk valuta som tillfallit staten ska tillsammans med upplupen ränta sättas in på ett konto som är kopplat till statens centralkonto i Riksbanken.

53 § 53 § Kontanter i utländsk valuta som tillfallit staten ska växlas till svensk valuta. Beloppet sätts in på ett konto som är kopplat till statens centralkonto i Riksbanken.

54 § 54 § Värdepapper som tillfallit staten ska lämnas till bank för försäljning. Betalningen sätts in på ett konto som är kopplat till statens centralkonto i Riksbanken.

PMFS 2017:4

12

Allmänna råd

Är det fråga om datorer som ska förstöras bör lagrad information eller programvara som skyddas av upphovsrätt, hanteras på samma sätt som vid avveckling av Polismyndighetens egen IT-utrustning.

Särskilt om fordon, kontanter och värdepapper

48 § 48 § Har ett svenskt registreringspliktigt fordon tillfallit staten genom förverkande ska den handläggande organisatoriska enheten med angivande av Polismyndighetens organisationsnummer ombesörja en äganderättsanmälan för statens räkning och låta avställa fordonet.

49 § 49 § Har ett utlandsregistrerat fordon förverkats, ska Polismyndigheten ge in en ansökan om registrering och avställning till Transportstyrelsen. Till ansökan ska fogas en kopia av den lagakraftvunna domen som föranlett förverkandet.

50 § 50 § När Polismyndigheten ska sälja ett fordon som varit taget i beslag och som inte hämtats ut sedan beslaget hävts, varit taget i förvar enligt lagen ( 1974:1065 ) om visst stöldgods m.m. eller egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen ( 2014:1437 ) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska Polismyndigheten säkerställa att en äganderättsanmälan görs för köparens räkning. Till ansökan ska fogas en kopia av beslut om hävande av beslaget respektive förvar samt kopia av beslut om försäljning av egendomen.

Allmänna råd

Det bör observeras att det endast är själva försäljningen som sker för statens räkning, men att

äganderätten till egendomen i dessa fall inte

övergår till staten, till skillnad mot vad som gäller när egendom har förverkats.

51 § 51 § Bedöms försäljning som olönsam ska fordonet skrotas genom Polismyndighetens försorg.

Skrotningspremie ska i förekommande fall betalas in till ett konto som är kopplat till statens centralkonto i Riksbanken.

52 § 52 § Kontanter i svensk valuta som tillfallit staten ska tillsammans med upplupen ränta sättas in på ett konto som är kopplat till statens centralkonto i Riksbanken.

53 § 53 § Kontanter i utländsk valuta som tillfallit staten ska växlas till svensk valuta. Beloppet sätts in på ett konto som är kopplat till statens centralkonto i Riksbanken.

54 § 54 § Värdepapper som tillfallit staten ska lämnas till bank för försäljning. Betalningen sätts in på ett konto som är kopplat till statens centralkonto i Riksbanken.

PMFS 2017:4

13

Verifikationer

55 § 55 § Kvitton avseende utlämnade föremål, värderingsintyg, skrotningsintyg och andra liknande handlingar, som inte har registrerats i beslagsliggaren, ska förvaras i särskild ordning i anslutning till huvudförvaringsstället vid polisområde, avdelning eller annan motsvarande organisatorisk enhet där föremålet förvaras eller har förvarats.

Reservrutin

56 § 56 § Varje polisregion och Noa ska ha en reservrutin som ska användas om beslagsliggaren inte är tillgänglig. Rutinen ska tillgodose kraven på dokumentation av beslut, åtgärder och förvaring beträffande föremål som tas i beslag, förverkas eller tas i förvar.

Uppgifter om beslut, åtgärder och förvaring som har dokumenterats enligt reservrutinen ska omgående registreras i beslagsliggaren när den åter är tillgänglig.

Övrigt

57 § 57 § Polismyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2017, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar (RPSFS 2014:1, FAP 102-2) ska upphöra att gälla.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Mats Hjelmgren (Nationella operativa avdelningen)

PMFS 2017:4

13

Verifikationer

55 § 55 § Kvitton avseende utlämnade föremål, värderingsintyg, skrotningsintyg och andra liknande handlingar, som inte har registrerats i beslagsliggaren, ska förvaras i särskild ordning i anslutning till huvudförvaringsstället vid polisområde, avdelning eller annan motsvarande organisatorisk enhet där föremålet förvaras eller har förvarats.

Reservrutin

56 § 56 § Varje polisregion och Noa ska ha en reservrutin som ska användas om beslagsliggaren inte är tillgänglig. Rutinen ska tillgodose kraven på dokumentation av beslut, åtgärder och förvaring beträffande föremål som tas i beslag, förverkas eller tas i förvar.

Uppgifter om beslut, åtgärder och förvaring som har dokumenterats enligt reservrutinen ska omgående registreras i beslagsliggaren när den åter är tillgänglig.

Övrigt

57 § 57 § Polismyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2017, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar (RPSFS 2014:1, FAP 102-2) ska upphöra att gälla.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Mats Hjelmgren (Nationella operativa avdelningen)