SOU 1997:32

Följdlagstiftning till miljöbalken : delbetänkande

Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet

Regeringen bemyndigade den 7 april 1993 chefen för Miljö- och natur- resursdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda organisationsförändringar med anledning av ett tidigare förslag till miljöbalk. Med stöd av bemyndigandet förordnades fr.o.m. den 13 april 1993 dåvarande hovrättspresidenten Carl Axel Petri som särskild utredare.

Vid regeringssammanträde den 24 november 1994 beslutades att uppdraget även skulle omfatta att lägga fram ett nytt förslag till miljöbalk.

Vi har antagit namnet Milj öbalksutredningen.

Beträffande sakkunniga, experter och sekreterare hänvisar vi till vårt huvudbetänkande (SOU l996:103) Miljöbalken- En skärpt och samord- nad miljölagstiftning för en hållbar utveckling och delbetänkande (SOU 19962147) Övergångsbestämmelser till miljöbalken. Följande ändringar har dock skett. Som experter har förordnats departementsrådet Erik Casten Carlberg (fr.o.m. den 1 januari 1997), departementssekreteraren Lars-Eric Hult (fr.o.m. den 4 juni 1997), generalsekreteraren Ulrika Rasmuson (fr.o.m. den 14 oktober 1996) och enhetschefen Kitty Victor (fr.o.m. den 24 april 1997). Följande experter har entledigats, Gertrud Berglund (fr.o.m. den 17 juni 1997), Sten Jerdenius och Åsa Wiklund (båda fr.o.m. den 4 juni 1997). Vidare har kammarrättsassessorn Stefan Köhler entledigats den 22 november 1996 som sekreterare. Kammarrättsassessorn Björn Persson förordnades den 13 januari 1997 som sekreterare.

Vi får härmed överlämna delbetänkandet Följdlagstiftning till miljö- balken. '

Vi fortsätter vårt arbete med andra utestående frågor, såsom förordningar.

Stockholm den 17 juli 1997

Carl Axel Petri /Lars Holmgård Per Lagerud Björn Persson

w pau _ Hi 135.313!

' inl-Lilla a'la-ika")

I” I .., _ . , milj» *luH HF. L.,—JJ .m;u.'flj

* ggr-rag- ns.

[m:-h.

. % lår-l "13:13! | .” ”fall:;—

' '" ?7? I".- "» '_'—(# ? .r_"._ .' _

INNEHÅLL Förkortningar ..................................................................................... 9 Sammanfattning ............................................................................... l 1 LAGFÖRSLAG Förslag till Lag om ändring i 1. jordabalken ................................................................................ 13 2. lagen (1902: 71 s.1), innefattande vissa

bestämmelser om elektriska anläggningar ................................ 1 7 3. lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled ........................ 21 4. kommunalskattelagen (1928:3 70) ............................................. 25

5. lagen ( ] 929:4 05 ) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska

vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929 ............................ 31 6. lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder

för vissa kraftanläggningar m.m. .............................................. 45 7. lagen (1 94 7.5 76) om statlig inkomstskatt .................................. 4 7 8. luftfartslagen (195 7:29 7) .......................................................... 51 9. lagen (1962: 627) om vissa åtgärder för

utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m ..................................... 57 10. lagen (1966:314) om kontinentalsockeln .................................. 67 11. lagen (1970:244) om allmänna vatten— och

avloppsanläggningar ................................................................. 77 12. fastighetsbildningslagen (1970:988) ......................................... 79 13. väglagen (1971:948) ................................................................. 85

14. lagen (1971 :850) med anledning av gränsälvs— överenskommelsen den 16 september 1971 mellan

Sverige och Finland ................................................................... 97 15. lagen (1973.'1150) omförvaltning av samfälligheter ............................................................................ 99 16. lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1 149) och lagen (1973: I 150) om förvaltning av samfälligheter. ....................... 103 1 7. lagen (1976:839) om statens va-nämnd ................................. 107 18. lagen (1976.'997) om vattenförbund ....................................... 109 19. lagen ( ] 977:43 9) om kommunal energiplanering .................. 113 20. lagen (1978:160) om vissa rörledningar ................................ 115 21. skogsvårdslagen (1979.'429) .................................................. 119 22. fastighetstaxeringslagen (1979: 1 152) .................................... 125

23. lagen (198030?) om skyldighet för utländska

kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader ............... 129 24. lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

från fartyg ................................................................................ 131 25. lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem ........................ 133 26. lagen (1982:188) om preskription av

skattefordringar m.m. .............................................................. 135 27. lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och

avlysning av allmän farled och allmän hamn .......................... 13 7 28. lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ............................. 141 29. lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel ................. 143 30. lagen ( 1 985 : 620) om vissa torvÅ/ndigheter ............................. 145 31. räddningsljänstlagen (19861 102) .......................................... 149 32. plan— och bygglagen (198710) ............................................... 151 33. jaktlagen (1987:259) ............................................................... 1 71 34. strålskyddslagen (1988:220) ................................................... 1 73 35. lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva

varor ........................................................................................ 1 75 36. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. ................................ 179 3 7. prisregleringslagen (1989.'978) ............................................... 181 38. lagen (1990:663) om ersättningsfonder .................................. 183 39. minerallagen (199145) ........................................................... 185 40. kyrkolagen (] 992: 300) ............................................................ 1 93 41. lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon .................... 195 42. fiskelägen (1993: 787) .............................................................. 201 43. lagen (1994:1776) om skatt på energi ..................................... 203 44. lagen (1995:1649) om byggande av järnväg ........................... 205 45. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus ............................... 213 46. vapenlagen ( 1 9966 7) .............................................................. 215 MOTIVERING 1. Inledning ................................................................................... 217

1.1 Allmänt ............................................................................ 217

1.2 Förslaget till miljöbalk. .................................................... 219 1.3 Förhållandet mellan miljöbalken och andra lagar ................................................................................. 229

2. Plan- och bygglagen (1987: 10) ................................................ 237 2.1 Lagens innehåll ................................................................ 238 2.2 Anpassningen till miljöbalken ......................................... 242 2.3 Författningskommentar ................................................... 259

3. Väglagen (1971 :948) ................................................................ 273 3. 1 Lagens innehåll ................................................................ 273 3.2 Anpassningen till miljöbalken ......................................... 277 3.3 Författningskommentar ................................................... 283

4. Lagen (1995: 1649) om byggande av järnväg ........................... 293 4.1 Lagens innehåll ................................................................ 293 4.2 Anpassningen till miljöbalken ......................................... 296 4.3 Författningskommentar ................................................... 301

5. Luftfartslagen (19571297) ......................................................... 307 5.1 Lagens innehåll ................................................................ 307 5.2 Anpassningen till miljöbalken ......................................... 309 5.3 Författningskommentar ................................................... 313

6. Lagen (1983z293) om inrättande, utvidgning och

avlysning av allmän farled och allmän hamn ........................... 319 6. 1 Lagens innehåll ................................................................ 3 19 6.2 Anpassningen till miljöbalken ......................................... 321 6.3 Författningskommentar ................................................... 324

7. Lagen (l902:71 s.1), innefattande vissa

bestämmelser om elektriska anläggningar ................................ 327 7.1 Lagens innehåll ............ 327 7.2 Anpassningen till miljöbalken ......................................... 329 7.3 Författningskommentar ................................................... 331 8. Lagen (1978: 160) om vissa rörledningar ................................. 335 8.1 Lagens innehåll ................................................................ 335 8.2 Anpassningen till miljöbalken ......................................... 337 8.3 Författningskommentar ................................................... 339 9. Minerallagen (199lz45) ............................................................ 343 9 1 Lagens innehåll ................................................................ 343 9.2 Anpassningen till miljöbalken ......................................... 346 9.3 Författningskommentar ................................................... 352

10. Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter .......................... 359 10.1 Lagens innehåll ............................................................. 359 10.2 Förhållandet till miljöbalken ........................................ 361 10.3 Anpassningen till miljöbalken ...................................... 362 10.4 Författningskommentar ................................................ 366

11. Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln .............................. 373 11.1 Lagens innehåll ............................................................. 374 11.2 Förhållandet till miljöbalken i

geografiskt hänseende .................................................. 375 11.3 Anpassningen till miljöbalken ...................................... 376 11.4 Författningskommentar ................................................ 379

12. Lagen (1992: 1 140) om Sveriges ekonomiska zon ................. 387 12.1 Lagens innehåll ............................................................. 397 12.2 Förhållandet till miljöbalken i

geografiskt hänseende .................................................. 389 12.3 Anpassningen till miljöbalken ...................................... 390 12.4 Författningskommentar ................................................ 392

13. Lagen (19843) om kärnteknisk verksamhet .......................... 397 13.1 Lagens innehåll ............................................................. 397 13.2 Anpassningen till miljöbalken ...................................... 399 13.3 Författningskommentar ................................................ 401

14. Strålskyddslagen (1988z220) .................................................. 405 14.1 Lagens innehåll ............................................................. 405 14.2 Anpassningen till miljöbalken ...................................... 407 14.3 Författningskommentar ................................................ 410

15. Lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar ............................................................... 413 15.1 Allmänt ......................................................................... 413 15.2 F örfattningskommentar ................................................ 415 16. Lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ................. 417 16.1 Allmänt ......................................................................... 417 16.2 Författningskommentar ................................................ 418 17. Skogsvårdslagen (1979z429) .................................................. 419 17.1 Skogen och skogsnäringen i Sverige ............................ 419 17.2 Lagens innehåll ............................................................. 420

17.3 Anpassningen till miljöbalken ...................................... 424 17.4 Författningskommentar ................................................ 433 18. Jordabalken ............................................................................. 439 18.1 Behovet av ändringar .................................................... 439 18.2 Naturvårdsavtal ............................................................. 440 18.3 Författningskommentar ................................................ 450 19. Fiskelagen (1993z787) ............................................................ 453 19.1 Allmänt ......................................................................... 453 19.2 F örfattningskommentar ................................................ 454 20. Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ........................................................................................ 457 20.1 Lagens innehåll ............................................................. 457 20.2 Anpassningen till miljöbalken ...................................... 458 20.3 Författningskommentar ................................................ 459 21. Kommunalskattelagen (19282370) ......................................... 461 21.1 Allmänt ......................................................................... 461 21.2 Författningskommentar ................................................ 462 22. Lagen (l995:1667) om skatt på naturgrus .............................. 463 22.1 Allmänt ......................................................................... 463 22.2 Författningskommentar ................................................ 464 23. Lagen (1976:997) om vattenförbund ...................................... 467 24. Lagen (1980z307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader ................ 469 25. Ekonomiska och andra konsekvenser av förslagen ................ 470 SÄRSKILDA Y l"lRANDEN ....................................................... 473

MILJÖBALKEN ........................................................................... 545

..... Dan-rH-H'dh --.3=+-_--.r.-- ”W&W-HHWQ'WMM 'if-i'- Elihu min...-a.m..h '-'_'=-' ... mwmihm 1151.

1? .: ku VMI." _ 'l '|'|. II"| _ =- %? mergmr-r- 11- -— -—'-— - : ......1... .-n-nllndab-qpi ,18

Qfås "Him—trimtmus. 'm"'"' "W'MW'WH 1351- .Hlunhmåan 3.21

H.- %jLTT'lM'Åuuwr air i'll-Fl "( ... .. mmm wii '1' län. '|'. ”111111.

EEK... ”IM'HHWWHI'WH n...-f.... U_ETEYÅWIJW; .Ql '""tag'f'-l_1'u:"iw.'r"m'"*lzMW" o'u-imnlm 1.91”

33% mma—urlémaintmwdwmq se:-';

lll Fuflntluillu'ilti'lu'lmn-q- Manligt: illan William-salu) maa-lå 115: 12-58831'111Wbr1m5mnw—m Y.- nämn—innefrån" 3 mixen—hattmm..1.».—- WMMWMW åt!-1: £?W1rngr1fw'r'runwm' "'Tmmmqu i 939.

i? Ja i l'11'1'l'...u"il'.,' "'

191... twwwm- ;luteliåttj anagram. 15 tal! ..- .. .... ...-. .—__...-.-.......Jrisml£A it:

11th ":*934- 51.1»- wwqmeammJM'l & ig, 11.1 ] uu". .lp'_._1: -|J| ";-."" fåém.ww..._w_n.amgqlm1hlnm mo 11.111; 3.991) flagg.. .SE.”

Cay... += -—-.w+' __.._,-.-..,. ......_. ...mamlm 1.5.5. w......- . anamma-todettu (Mahdi '" ...Ci 'ta-l. =t'n'1'-l._.".l'i'llél.1--Ir' ”' '."- AL"?

”""1'5'.'r1'lt"T-*-"l='1""

.hnurhl'i'lnutlw'jim f'll- 99:61? [) man.-l &

l.; _"..-.|.un. 1.111] r. '-'..' ' 1. '.!-| 1.1 _ _ . '|'!!- . -| . .. FMC-_.-Maäbmlgihwjainm(”11:11:03913 mm.-hf: oas.... .... ...- .. ....mbmlanäaaml'g—wllh ml MMHHP- alm-a 11.1 alma-151!

['i .i'L. "l1't" ".'l_"|n.-_.' -. .-,.1.

0 %*TMlHM-la v.: mna'iidaamil Sibu-tf. duo Hemma-111111] .. .ES 13. ' ."1.l'._T |"... . . . - . £%'31""Ffrf'ffhm':;"h"*r"1 ...,-..... WW! AQJUWZ ' IDIEF :.."?Jruufn'r—qu-J-l jmuul-u'f-u.wnl-uvrn fm!- |||-"Th Eq Vil-gä 14)—SÖMN "_l-'i '--'. '-..'111"l-1. .. -. l 1 |, .' ['.'-_LL;._.' .1 '. ' .31'1 FT r-_ lgf'u ,_'-_l-ClE' .I'_'l1 _ . 171 brk!!! LT. 1'L.l" 'll ICT-." HL: ' 'F n. -' "' I- ]"1' ? taggat "rn-. lil-ill.. . .. U'] '

Förkortningar

bet. betänkande BoU Bostadsutskottet dir. direktiv

Ds Departementsserien EG Europeiska gemenskapen ha hektar JB jordabalken J oU Jordbruksutskottet MB miljöbalken MKB miljökonsekvensbeslqivning NRL lagen (1987: 12) om hushållning med naturresurser m.m. NU Näringsutskottet PBL plan- och bygglagen (1987:10) prop. proposition rskr. riksdagsskrivelse RRV Riksrevisionsverket RÅ Regeringsrättens årsbok SFS Svensk författningssamling SOU Statens offentliga utredningar TU Trafikutskottet UB utsökningsbalken

Sammanfattning

Den 4 juli 1996 överlämnade vi till regeringen vårt huvudbetänkande (SOU 19962103) Miljöbalken — en skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Förslaget har remissbehandlats och därefter bearbetats i Regeringskansliet. Regeringen beslutade den 3 april 1997 om lagrådsremiss rörande en miljöbalk. Vi har under slutskedet av vårt arbete med iöljdlagstiftning anpassat förslagen till lagrådsremissen.

Enligt lagrådsremissen skall bestämmelserna i 15 lagar arbetas samman i en miljöbalk. Därutöver finns ett stort antal lagar med miljöanknytning. Alla dessa lagar kunde inte arbetas in i miljöbalken om denna skulle få ett rimligt omfång. Många av de utanförliggande lagarna har huvudsakligen andra syften än miljöhänsyn och måste på olika sätt anpassas till balken. I detta betänkande förslår vi sådana följdändringar och utvecklar i samband därmed bl.a. förhållandet mellan miljöbalken och andra lagar.

Av betänkandet framgår bl.a. att miljöbalken gäller även för verksamheter som omfattas av lagar som inte har arbetats in i balken. Det finns därför sällan något behov av genomgripande ändringar för att åstadkomma att miljöhänsyn tas i behövlig omfattning. Lagarna måste dock ändras på en del punkter för att bli tillräckligt anpassade till balken. Bland våra förslag kan nämnas att tillstånd och liknande godkännanden inte skall få ges för ny verksamhet som medverkar till att en miljökvalitetsnorrn överträds. Vid överträdelse av en norm skall vidare ett redan meddelat tillstånd kunna omprövas och villkor ändras. Dessutom skall miljöbalkens regler om miljökonsekvensbesknvningar normalt tillämpas när sådana beskrivningar upprättas enligt andra lagar.

iål'mrö Wi Hui) ritad nygamla/i (en; 'öQQI agniliwetu wjllfiil i.1x.1am)lagningm 't daaim na Jhrus 161 årlmyunmmaolbllöl

-"pnll5mlabasllåd15i s.k!" , _täifåmår'l timminäiad 'IÅ. -_ f' .'. 11.351 ii? Malmo mm - , rm rag; Jm häleri ingår! naima - WW” I am ovansida—[tim _|." a'la ild 115129 minus; * & PJ'I'JÖ'IH'IIÄIEIM m= ammar: "5 mitran-sm mm:-t Jarlmsazhav nun ha "in salabä'ihzwö 1533er rluo aavönqmu ' mia Mlaiiawleannäöd tm

1. Förslag till Lag om ändring i jordabalken;

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 6 Q, 3 kap. 3 &, 7 kap. 3 5 och 9 kap. 33 & jordabalken skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. Fastighet och dess gränser

Har fastighet blivit skild från angränsande vattenområde ge— nom att stranden förskjutits, har fastighetens ägare rätt att nyttja området mellan fastigheten och vattnet under förutsättning att området är av ringa omfattning och att dess ägare icke lider skada eller olägenhet av bety— delse. Fastighetens ägare har därvid samma rätt som enligt 2 kap. 6 & vattenlagen (198329!) tillkommer strandägare.

öå

Har fastighet blivit skild från angränsande vattenområde ge- nom att stranden förskjutits, har fastighetens ägare rätt att nyttja området mellan fastigheten och vattnet under förutsättning att området är av ringa omfattning och att dess ägare icke lider skada eller olägenhet av bety- delse. Fastighetens ägare har därvid samma rätt som enligt 2 kap. 7 5 lagen (0000) med sär- skilda bestämmelser om vatten- verksamhet tillkommer strand- ägare.

3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar

Den som ämnar utföra eller låta utföra grävning eller liknan— de arbete på sin mark skall vidta varje skyddsåtgärd som kan an- ses nödvändig för att förebygga skada på angränsande mark. Be- stämmelser om ersättning för skador till följd av grävning eller liknande arbete finns i miljöskadelagen (] 986.225 ).

Medför skyddsåtgärd uppen- barligen högre kostnad än den skada som åtgärden avser att förebygga, får åtgärden under- låtas. Skadan skall dock ersättas enligt bestämmelserna i miljö— skadelagen. Om det begärs, skall säkerhet enligt vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken ställas hos länsstyrelsen för er- sättningen innan arbetet böljar.

35

Den som ärrmar utföra eller låta utföra grävning eller liknan- de arbete på sin mark skall vidta varje skyddsåtgärd som kan an- ses nödvändig för att förebygga skada på angränsande mark. Be- stämmelser om ersättning för skador till följd av grävning eller liknande arbete finns i 32 kap. miljöbalken.

Medför skyddsåtgärd uppen- barligen högre kostnad än den skada som åtgärden avser att förebygga, får åtgärden under- låtas. Skadan skall dock ersättas enligt bestämmelserna i 32 kap. miljöbalken. Om det begärs, skall säkerhet enligt vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken ställas hos länsstyrelsen för er- sättningen innan arbetet börjar.

Är byggnad eller annan anläggning som hör till angränsande mark, till följd av vårdslöshet vid uppförandet eller brist i underhållet, av sådan beskaffenhet att särskild skyddsåtgärd är nödvändig för att förebygga skada med anledning av arbete som inte sträcks nedanför vanligt källardjup, skall åtgärden bekostas av den angränsande markens ägare. Om anläggningen hör till en tomträtt, skall åtgärden i stället bekostas av tomträttshavaren.

7 kap. Allmänna bestämmelser om nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft.

Av fastighetsägaren åt annan upplåten rätt att avverka skog på fastigheten eller att tillgodogöra sig andra alster av fastigheten eller dennas

naturtillgångar eller att jaga eller fiska på fastigheten är att anse som nyttjanderätt, även om med rättigheten icke är förenad rätt att i övrigt nyttja

fastigheten.

Vad som i denna balk och andra författningar sägs om nyttjanderätt skall tillämpas även när ett avtal har slutits mellan å ena sidan en fastig- hetsägare och å andra sidan staten, en kommun eller en sådan ideell förening som anges i 16 kap. 13 5 miljöbalken och avtalet innebär att fastighets- ägarens rätt att nyttja ett visst område inskränks i avsikt att värna eller utveckla naturvär- den (naturvårdsavtal).

9 kap. J ordbruksarrende

Har jordägaren utgivit er- sättning för markavvattning enligt vattenlagen (1983:29]) eller för byggande av enskild väg enligt lagen (l939:608) om enskilda vägar eller anlägg- ningslagen (1973:1149), får jordägaren uppsäga avtalet, om arrendatorn icke medger skälig höjning av arrendeavgiften. Uppsägning skall ske inom ett år från det företaget fullbor- dades.

1. Denna lag träder i kraft den

339

Har jordägaren utgivit er- sättning för markawattning enligt miljöbalken eller lagen (0000) med särskilda bestäm- melser om vattenverksamhet eller för byggande av enskild väg enligt lagen (l939:608) om enskilda vägar eller anlägg- ningslagen (1973:1149), får jordägaren uppsäga avtalet, om arrendatorn icke medger skälig höjning av arrendeavgiften. Uppsägning skall ske inom ett år från det företaget fullbor- dades.

2. Vad som stadgas om naturvårdsavtal i 7 kap. 3 å andra stycket skall inte gälla avtal som har ingåtts före denna lags ikraftträdande.

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (1902171 s.1), innefattande Vissa bestämmelser om elektriska anläggningar;

Härigenom föreskrivs att 2 & 2 mom., 3 mom. och 28 & lagen (l902:71 s.l), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 & 2mom.

Nätkoncession får meddelas endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt.

Nätkoncession för linje får endast om det finns särskilda skäl meddelas för ledning som är avsedd för spänning som inte överstiger högsta tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av ledningen.

Nätkoncession för område får bara meddelas om området utgör en med hänsyn till nätverksamheten lämplig enhet. Nätkoncession får inte meddelas för ett område som helt eller delvis sammanfaller med ett annat koncessions- område.

Nätkoncession som avser en utlandsförbindelse får inte meddelas om förbindelsen allvarligt skulle försämra möjligheterna att långsiktigt upprätt- hålla elförsörjningen i landet.

Nätkoncession får endast beviljas den som från allmän synpunkt är lämp- lig att utöva nätverksamhet. Nätkoncession för område får endast beviljas den som dessutom är lämplig att bedriva nätverksamhet inom det begärda området.

Nätkoncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestäm- melser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Vid prövning av frågor om meddelande av nätkoncession skall lagen (1987:12) om hus- hållning med naturresurser m.m. tillämpas.

Nätkoncession får inte över- låtas utan tillstånd av rege- ringen eller, efter regeringens bemyndigande, av nätmyndighe- ten. Vid prövning av ansökan om överlåtelse av nätkoncession skall femte stycket tillämpas.

Utöver bestämmelserna i denna lag finns bestämmelser rörande miljöpåverkan i miljö- balken. Vid koncessionspröv- ningen skall 3 och 4 kap., 5 kap. 3 5 och 16 kap. 5 5 miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskriv— ning skall ingå i en ansökan om koncession. Vad gäller förfaran— det, kraven på miljökonsekvens— beskrivningar samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.

Nätkoncession får inte över- låtas utan tillstånd av rege- ringen eller, efter regeringens bemyndigande, av nätmyndighe— ten. Vid prövning av ansökan om överlåtelse av nätkoncession skall femte stycket tillämpas.

2 5 3 mom.

Nätkoncession ges för bestämd tid, längst 40 år.

En nätkoncession skall förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt samt

med de villkor för anlägg— ningens utförande och nyttjan- de som behövs av säkerhetsskäl eller som annars behövs från allmän synpunkt.

En nätkoncession skall förenas med de villkor som behövs för att begränsa eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller om- givningen, främja en hållbar hushållning med naturresurser, trygga säkerheten samt skydda andra allmänna intressen och enskild rätt.

Uppkommer genom verk- samhet för vilken nätkon— cession har meddelats enligt denna lag betydande olägenhet som icke förutsågs när nätkon- cessionen meddelades eller medverkar den till att en miljö- kvalitetsnorm enligt 5 kap. 1 5 miljöbalken överträds, får re- geringen eller, efter rege— ringens bemyndigande, nät- myndigheten föreskriva ytter— ligare eller ändrade villkor för att förebygga eller minska olä— genheterna för framtiden.

En nätkoncession får för sin giltighet göras beroende av att säkerhet ställs för att den som innehar nätkoncession skall fullgöra skyldigheten enligt 3 5 1 mom. att ta bort ledningen och vidta andra åtgärder för åter- ställning. I fråga om beskafen- heten av säkerheten gäller 2 kap. 25 5 utsökningsbalken. Sä- kerheten skall prövas av rege- ringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten och förvaras av länsstyrelsen i

Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är be- lagd med straff enligt brottsbal- ken.

1. Denna lag träder i kraft den

285

det län där verksamheten be- drivs. Staten, kommuner, lands- ting och kommunalförbund be- höver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten enligt fjärde stycket inte är tillräcklig, för regeringen eller, efter rege- ringens bemyndigande, nätmyn- digheten besluta om ytterligare säkerhet.

Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är be- lagd med straff enligt brottsbal- ken eller miljöbalken.

2. Ett ärende om prövning av nätkoncession skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer skall dock tillämpas omedelbart.

3. Förslag till Lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled;

Härigenom föreskrivs att 7 och 13 55 lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

76

Om någon i strid mot lag eller givna föreskrifter utför anläggning eller annan anordning i en allmän flottled skall han själv stå för den skada som flottningen orsakar på anordningen. Utför någon anläggning eller anordning i en allmän flottled utan att begära och invänta skyddsbestämrnelser enligt andra stycket, skall han själv stå för den skada som flottningen orsakar under tiden.

Menar någon som utfört eller avser att utföra vattenföretag där en allmän flottled finns, att särskilda anläggningar eller åtgärder till skydd mot skada eller intrång till följd av flottningen bör bekostas av de flottande, får han väcka talan mot flottningsföreningen hos

Menar någon som utfört eller avser att utföra vatten— verksamhet där en allmän flottled finns, att särskilda anläggningar eller åtgärder till skydd mot skada eller intrång till följd av flottningen bör bekostas av de flottande, får han väcka talan mot flottnings—

vattendomstolen rörande be- stämmelser om erforderliga skyddsanordningar. I fråga om en sådan talan gäller be- stämmelserna i vattenlagen (1983z291) om stämningsmål.

föreningen hos miljödomstolen rörande bestämmelser om erforderliga skyddsanordningar. I fråga om en sådan talan gäller fortfarande bestämmelserna i vattenlagen (1983z291) om stämningsmål.

135

Finnes flottningsskada bliva så stadigvarande, att värdet därå kan genom uppskattning på förhand utrönas, skall, om ersättningstagaren påstår det, ersättningen på förhand bestämmas att utgå vare sig i årlig avgift under hela den tid flottning kommer att fortgå eller ock på en gång, allt efter ty skäligt prövas. Ej må, ändå att parterna må vara ense om visst belopp, ersättningen bestämmas till högre belopp än som kan anses skäligt.

Bestämmelserna om betal- ning av ersättning samt läns- styrelsens befattning med ned- satta ersättningsmedel i 16 kap. vattenlagen (19831291) skall tillämpas också i fråga om ersättning för flottningsskada som på förhand har bestämts att utgå på en gång. I beslutet om ersättning skall skiljemännen ange om nedsättning av ersätt— ningsbeloppet skall ske.

Ett beslut varigenom ersättning bestäms på förhand gäller, sedan det har vunnit laga kraft, även mot framtida ägare och innehavare av fastigheter som

berörs av beslutet.

Har genom beslut enligt denna lag eller enligt 9 kap. 3 5 andra stycket vattenlagen (1983z291) eller motsvarande äldre bestämmelser ersättning för skada eller intrång fastställts att utgå med årliga belopp, utgör den omständigheten att beslutet

Bestämmelserna om betal- ning av ersättning samt läns- styrelsens befattning med ned- satta ersättningsmedel i 16 kap. vattenlagen (1983z291) skall fortfarande tillämpas i fråga om ersättning för flottningsskada som på förhand har bestämts att utgå på en gång. I beslutet om ersättning skall skiljemännen ange om nedsättning av ersätt- ningsbeloppet skall ske.

Har genom beslut enligt denna lag eller enligt 9 kap. 3 5 andra stycket vattenlagen (1983 :29 1) eller motsvarande äldre bestämmelser ersättning för skada eller intrång fastställts att utgå med årliga belopp, utgör den omständigheten att beslutet

härom har vunnit laga kraft inte hinder för vattendomstolen att i samband med beslut om nya eller ändrade anordningar eller föreskrifter för flottleden, eller senare efter talan i den ordning som enligt vattenlagen gäller för stämningsmål, meddela sådana ändrade bestämmelser om er- sättningen och sättet för betal- ning som föranleds av de ändrade förhållandena.

1. Denna lag träder i kraft den

2. Vad som sägs i 7 5 andra stycket om vattenverksamhet, som utförts där en

härom har vunnit laga ld'aft inte hinder för miljödomstolen att i samband med beslut om nya eller ändrade anordningar eller föreskrifter för flottleden, eller senare efter talan i den ordning som enligt vattenlagen gäller för stämningsmål, meddela sådana ändrade bestämmelser om er- sättningen och sättet för betal- ning som föranleds av de ändrade förhållandena.

allmän flottled finns, gäller också vattenföretag.

4. Förslag till Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928z370);

Härigenom föreskrivs att 20 & kommunalskattelagen (1928:370) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

zog

Vid beräkningen av inkomsten från särskild förvärvskälla skall alla omkostnader under beskattningsåret för intäktemas förvärvande och bibehållande avräknas från samtliga intäkter i pengar eller pengars värde (bruttointäkt), som har influtit i förvärvskällan under beskattningsåret.

Avdrag får inte göras för: Avdrag får inte göras för:

den skattskyldiges levnads- den skattskyldiges levnads- kostnader och därtill hänförliga kostnader och därtill hänförliga utgifter, såsom vad skattskyldig utgifter, såsom vad skattskyldig utgett som gåva eller som utgett som gåva eller som periodiskt understöd eller där— periodiskt understöd eller där- med jämförlig periodisk utbetal- med jämförlig periodisk utbetal- ning till person i sitt hushåll; ning till person i sitt hushåll;

kostnader i samband med plockning av vilt växande bär och svampar eller kottar till den del kostnaderna inte överstiger de intäkter som är skattefria enligt 19 5;

Värdet av arbete, som i den skattskyldiges förvärvsverksam- het utförts av den skattskyldige själv eller andre maken eller av den skattskyldiges barn som ej fyllt 16 år;

ränta på den skattskyldiges eget kapital som har nedlagts i hans förvärvsverksamhet;

svenska allmänna skatter; kapitalavbetalning på skuld;

ränta enligt 8 kap. 1 & stu- diestödslagen (l973:349), 52, 52 a och 55551agen(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, 32 å och 49 & 4 mom. uppbördslagen (19532272), 5 kap. 12 5 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 13 och 14 55 lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, 30 5 tullagen (1987:1065), 60 & fordons- skattelagen (1988:327) och 16 kap. 12 och 13 55 mervärdes- skattelagen (19942200) och 36 5 lagen (1996le30) om under— hållsstöd samt kvarskatteavgift och dröjsmålsavgift beräknad enligt uppbördslagen.

kostnader i samband med plockning av vilt växande bär och svampar eller kottar till den del kostnaderna inte överstiger de intäkter som är skattefria enligt 19 5;

värdet av arbete, som i den skattskyldiges förvärvsverksam— het utförts av den skattskyldige själv eller andre maken eller av den skattskyldiges barn som ej fyllt 16 år;

ränta på den skattskyldiges eget kapital som har nedlagts i hans förvärvsverksamhet;

svenska allmänna skatter; kapitalavbetalning på skuld;

ränta enligt 8 kap. 1 & stu— diestödslagen (1973:349), 52, 52 a och 55 55 lagen (19412416) om arvsskatt och gåvoskatt, 32 å och 49 5 4 mom. uppbördslagen (19532272), 5 kap. 12 5 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 13 och 14 55 lagen (1984:668) om upphörd av socialavgifter från arbetsgivare, 30 & tullagen (1987:1065), 60 & fordons- skattelagen (1988z327) och 16 kap. 12 och 13 åå mervärdes- skattelagen (1994z200) och 36 5 lagen (1996:1030) om under- hållsstöd samt kvarskatteavgift och dröjsmålsavgift beräknad enligt uppbördslagen;

avgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift;

avgift enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10);

avgift enligt 10 kap. 7 & utlänningslagen (19891529);

avgift enligt 8 kap. 5 & arbetsmiljölagen (1977: 1 160);

avgift enligt 26 & arbets- tidslagen (l982:673);

avgift enligt 21 & insi- derlagen (1990: 1342);

avgift enligt 22 & tredje stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag;

skadestånd, som grundas på lagen (1976:580) om medbe- stämmande i arbetslivet eller annan lag som gäller förhållan- det mellan arbetsgivare och ar- betstagare, när skadeståndet av- ser annat än ekonomisk skada;

företagsbot enligt 36 kap. brottsbalken;

straffavgift enligt 8 kap. 7 5 tredje stycket rättegångsbalken;

belopp för vilket arbetsgiva- re är betalningsskyldig enligt 75 & uppbördslagen (19532272) eller för vilket betalningsskyl- dighet föreligger på grund av underlåtenhet att göra avdrag

avgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift;

avgift enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10);

avgift enligt 10 kap. 7 5 utlänningslagen (1989z529);

avgift enligt 8 kap. 5 & arbetsmiljölagen (1977:l 160);

avgift enligt 26 & arbets- tidslagen (l982:673);

avgift enligt 21 & insi- derlagen (1990: 1342);

avgift enligt 22 & tredje stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag;

skadestånd som grundas på lagen (l976z580) om medbe- stämmande i arbetslivet eller annan lag som gäller förhållan— det mellan arbetsgivare och ar- betstagare, när skadeståndet av— ser annat än ekonomisk skada;

företagsbot enligt 36 kap. brottsbalken;

straffavgift enligt 8 kap. 7 & tredje stycket rättegångsbalken;

belopp för vilket arbetsgiva- re är betalningsskyldig enligt 75 & uppbördslagen (1953c272) eller för vilket betalningsskyl- dighet föreligger på grund av underlåtenhet att göra avdrag

enligt lagen (1982:1006) om av- drags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragser- sättningar;

avgift enligt lagen (1976:206) om felparkerings- avgift;

kontrollavgift enligt lagen (1984:3 1 8) om kontrollavgift vid olovlig parkering;

överförbrulmingsavgift en- ligt ransoneringslagen (19781268);

vattenföroreningsavgift en- ligt lagen (1980:424) om åtgär- der mot vattenförorening från faltyg;

avgift enligt 3 5 lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor;

lagringsavgift enligt lagen (1984:1049) om beredskaps- lagring av olja och kol eller lagen (1985:635) om försörj- ningsberedskap på naturgasom- rådet;

avgift enligt 18 5 lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elekt— riska anläggningar;

enligt lagen (1982:1006) om av- drags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragser- sättningar;

avgift enligt lagen (1976:206) om felparkerings- avgift;

kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering;

överförbrulmingsavgift en- ligt ransoneringslagen (1978 :268);

miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken;

vattenföroreningsavgift en- ligt lagen (l980:424) om åtgär- der mot förorening från fartyg;

avgift enligt 3 5 lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor;

lagringsavgift enligt lagen (1984:1049) om beredskaps- lagring av olja och kol eller lagen (1985:635) om försörj- ningsberedskap på naturgasom- rådet;

avgift enligt 18 5 lagen (1902271 5. 1), innefattande vissa bestämmelser om elekt- riska anläggningar;

kapitalförlust m.m. i vidare mån än som särskilt föreskrivs;

avgift enligt 10 kap. 5 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi;

ingående skatt enligt mer- värdesskattelagen (1994:200) för vilken det finns rätt till avdrag enligt 8 kap. eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. nämnda lag;

avgift enligt 11 kap. 16 5 och 13 kap. 6 a 5 aktiebolagslagen (l975:1385).

Denna lag träder i kraft den

kapitalförlust m.m. i vidare mån än som särskilt föreskrivs;

avgift enligt 10 kap. 5 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi;

ingående skatt enligt mer- värdesskattelagen (1994:200) för vilken det finns rätt till avdrag enligt 8 kap. eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. nämnda lag;

avgift enligt 11 kap. 16 5 och 13 kap. 6 a 5 aktiebolagslagen (l975:1385).

5. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-

norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929;

Härigenom föreskrivs att 1-12, 14-15, 17-18 och 20-22 55 lagen (l929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929 skall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse

Ansökan i mål, som jämlikt konventionen anhängiggöres vid vattendomstol, skall ingivas i ett exemplar utöver det antal, som

för varje särskilt fall eljest finnes föreskrivet. Skall enligt art. 14 av

konventionen ansökan vara åt-

Föreslagen lydelse

Ansökan i mål eller ärende, som jämlikt konventionen an— hängiggöres vid miljödomstol eller länsstyrelse skall ingivas i ett exemplar utöver det antal, som för varje särskilt fall eljest finnes föreskrivet.

Skall enligt art. 14 av konventionen ansökan vara åt-

följd av förklaring, som avses där, och är sådan förklaring ej bilagd ansökningen, skall den avvisas. Görs ansökan om förordnande avförrättningsman till förrättning enligt 12 kap. vattenlagen (1983.'291), får i fall, som nu nämnts, förord- nande ej meddelas med mindre sådan förklaring föreligger. Vad som nu sagts skall dock icke äga tillämpning i fråga om ansökan av norska staten.

Vad i vattenlagen (1983s291) stadgas om ansökans innehåll skall äga tillämpning jämväl i fråga om företagets verkningar i Norge; dock erfordras ej uppgift å där belägna fastigheter, som beröras av företaget, eller å ägare eller nyttjanderättshavare till sådan fastighet eller å de ersättnings— belopp, som böra utgå till ägare eller annan för skada å egendom iNorge.

I kungörelse, som utfärdas om ansökningen, skall i vad angår företagets verkningar i Norge allenast intagas uppgift å det vattenområde, som där kan

25

komma att röna inverkan av företaget.

Vattendomstolen skall, så snart kungörelse utfärdats om ansökningen, översända ett exemplar av ansökningshand- lingama jämte kungörelsen till utrikesdepartementet för att

35

följd av förklaring, som avses där, och är sådan förklaring ej bilagd ansökningen, skall den avvisas. Vad som nu sagts skall dock icke äga tillämpning i fråga om ansökan av norska staten.

Vad som stadgas om ansökans innehåll skall äga tillämpning jämväl i fråga om företagets verkningar i Norge; dock erfordras ej uppgift å där belägna fastigheter, som beröras av företaget, eller å ägare eller nyttjanderättshavare till sådan fastighet eller å de ersättnings- belopp, som böra utgå till ägare eller annan för skada å egendom iNorge.

Miljödomstolen eller läns- styrelsen skall, så snart kun- görelse utfärdats om ansök- ningen, översända ett exemplar av ansökrringshandlingama jämte kungörelsen till utrikes-

tillställas vederbörande norska myndighet. Sedan den förbe- redande skriftväxlingen avslu- tats, får fortsatt behandling av målet icke äga rum, innan det från utrikesdepartementet kommit underrättelse som avses i 4 eller 55.

Skall frågan behandlas vid

förrättning enligt 12 kap. vattenlagen (] 983.291), skall förrättningsmannen, så snart

sammanträde med sakägarna utsatts, till utrikesdepartementet översända avskrift av ansök- ningshandlingarna jämte upp— gift om tid och plats för sammanträdet. Innan under- rättelse, som nyss nämnts, kommit förrättningsmannen till handa får det ej meddelas slut- ligt utlåtande angående före— taget.

Finner vattendomstolen eller förrättningsmannen med hänsyn till omfattningen och beskaffen— heten av den utredning, som ytterligare behövs, att frågan bör behandlas av kommission, får framställning om detta sändas till utrikesdepartementet, var— efter regeringen meddelar beslut i anledning av framställningen.

Har till utrikesdepartementet inkommit meddelande, att sam- tycke å norsk sida ej erfordras

45

departementet för att tillställas vederbörande norska myndig- het. Sedan den förberedande skriftväxlingen avslutats, får fortsatt behandling av målet eller ärendet icke äga rum, innan det från utrikesdeparte- mentet kommit underrättelse som avsesi4eller5 5.

Finner miljödomstolen eller länsstyrelsen med hänsyn till omfattningen och beskaffen— heten av den utredning, som ytterligare behövs, att frågan bör behandlas av kommission, får framställning om detta sändas till utrikesdepartementet, var— efter regeringen meddelar beslut i anledning av framställningen.

Har till utrikesdepartementet inkommit meddelande, att sam- tycke å norsk sida ej erfordras

eller att samtycke givits utan att därför uppställts villkor, skall underrättelse därom meddelas vattendomstolen eller förrätt- ningsmannen.

Har samtycke vägrats, skall besked därom meddelas vatten— domstolen eller förrättnings- mannen; och varde ansökning- en av vattendomstolen eller förrättningsmannen avslagen.

Om det för samtycke, som givits på norsk sida, uppställts särskilda villkor, ankommer det på regeringen att besluta huru- vida regeringen vill förbehålla sig prövningen av fråga, som avses i andra punkten av art. 20 i konventionen. Sedan den prövning som kan föranledas av detta ägt rum, skall underrättelse om regeringens beslut samt de från norsk sida meddelade villkoren tillställas vattendomstolen eller förrätt— ningsmannen för den vidare prövning, som med iakttagande av nämnda beslut och villkor erfordras för målets avgörande.

Får regeringen enligt första stycket förbehålla sig pröv- ningen av en viss fråga och är företaget av sådan beskaffenhet att på grund av en bestämmelse i vattenlagen ( 1 983.291 ) en fråga angående företaget kunnat

55

eller att samtycke givits utan att därför uppställts villkor, skall underrättelse därom meddelas miljödomstolen eller länsstyrel- sen.

Har samtycke vägrats, skall besked därom meddelas miljö- domstolen eller länsstyrelsen; och varde ansökningen av miljödomstolen eller länsstyrel— sen avslagen.

Om det för samtycke, som givits på norsk sida, uppställts särskilda villkor, ankommer det på regeringen att besluta huru- vida regeringen vill förbehålla sig prövningen av fråga, som avses i andra punkten av art. 20 i konventionen. Sedan den prövning som kan föranledas av detta ägt rum, skall underrättelse om regeringens beslut samt de från norsk sida meddelade villkoren tillställas miljödomstolen eller länssty- relsen för den vidare prövning, som med iakttagande av nämnda beslut och villkor erfordras för målets eller ärendets avgörande.

Får regeringen enligt första stycket förbehålla sig pröv- ningen av en viss fråga och är företaget av sådan beskaffenhet att på grund av en bestämmelse i miljöbalken en fråga angående företaget kunnat prövas av

prövas av regeringen, skall den prövning, som sålunda i sär- skilda hänseenden kan an— komma på regeringen, företas i ett sammanhang.

65

regeringen, skall den prövning, som sålunda i särskilda hän- seenden kan ankomma på regeringen, företas i ett sammanhang.

Stadgandet i art. 7 av konventionen om meddelande av tillstånd för bestämd tid skall icke äga tillämpning i vad angår strömfall eller fast egendom eller intresse här i riket, för vars räkning företaget skall verkställas

Meddelas tillstånd för be- stämd tid, skall i fråga om strömfall eller fast egendom eller intresse, som berörs därav, bestämmelserna i 15 kap. 3 5 vattenlagen (1 983.291 ) om omprövning icke gälla. Tiden för tillståndet får icke sättas längre än till 60 år från det kalenderår, under vilket före- taget enligt därom meddelad bestämmelse skall ha fullbor- dats.

Om kungörelse eller annat meddelande, som enligt vatten- lagen (! 983.291 ) skall införas i ortstidning, rör sakägare i Norge, skall ett exemplar av kungörelsen eller meddelandet översändas till utrikesdeparte— mentet för att jämlikt art. 15 i konventionen tillställas veder- börande norska myndighet.

Vattenlagens bestämmelser om underrättelse samt om delgivning av kungörelse eller

75

Meddelas tillstånd för be- stämd tid, skall i fråga om strömfall eller fast egendom eller intresse, som berörs därav, bestämmelserna i 24 kap. 5 5 miljöbalken om omprövning icke gälla. Tiden för tillståndet får icke sättas längre än till 60 år från det kalenderår, under vilket företaget enligt därom meddelad bestämmelse skall ha full- bordats.

Om kungörelse eller annat meddelande, som skall införas i ortstidning, rör sakägare i Norge, skall ett exemplar av kungörelsen eller meddelandet översändas till utrikesdeparte- mentet för att jämlikt art. 15 i konventionen tillställas veder- börande norska myndighet.

Bestämmelser om under- rättelse samt om delgivning av kungörelse eller annat medde-

annat meddelande skall gälla även vad angår sakägare i Norge.

85

lande skall gälla även vad angår sakägare i Norge.

Förklaring, som avses i art. 14 av konventionen, meddelas av regeringen.

Den som vill erhålla sådan förklaring, har att till vatten- domstolen ingiva ansökan därom. I ansökningen skola så fullständigt som möjligt upp givas företagets beskaffenhet, omfattning och verkningar med angivande av det vattenområde som av företaget kan kommer att beröras. Vattendomstolen översänder med eget yttrande ansökningen till utrikesde- partementet.

Då ansökan angående ett företag, vilken ingivits till myndighet i Norge, inkommit till Utrikesdepartementet, skall den jämte tillhörande bilagor sändas till vattendomstolen. Vad som nu sagts skall även gälla i fråga om upplysningar som avses i tredje punkten av art. 15 i konventionen.

Sedan de i första stycket av- sedda handlingarna inkommit till vattendomstolen skall dom- stolen genast utfärda kungörelse om ansökan. Kungörelsen skall

95

Den som vill erhålla sådan förklaring, har att till miljö- domstolen eller länsstyrelsen ingiva ansökan därom. I an- sökningen skola så fullständigt som möjligt uppgivas företagets

beskaffenhet, omfattning och verkningar med angivande av det vattenområde, som av företaget kan komma att beröras. Miljödomstolen eller länsstyrelsen översänder med eget yttrande ansökningen till utrikesdepartementet.

Då ansökan angående ett företag, vilken ingivits till myndigheti Norge, inkommit till Utrikesdepartementet, skall den jämte tillhörande bilagor sändas till miljödomstolen eller länsstyrelsen. Vad som nu sagts skall även gälla i fråga om upplysningar som avses i tredje punkten av art. 15 i konven- tionen.

Sedan de i första stycket av- sedda handlingarna inkommit till miljödomstolen eller länssty- relsen skall denna genast utfärda kungörelse om ansökan. Kun-

innehålla dels uppgift om före- tagets beskaffenhet och om- fattning samt de verkningar, som därav kan väntas upp- komma inom svenskt område, dels underrättelse om vad sak- ägare, som vill hos norsk myndighet framställa erinran i anledning av företaget, har att iaktta samt om att erinn'ngar i anledning av ansökan skall inom en viss, i kungörelsen utsatt tid insändas till vattendomstolen. Kungörelsen skall innehålla tillkännagivande att ett exemplar av ansökningshandlingama finns tillgängligt på vatten- domstolens kansli eller på annan lämplig plats som vatten— domstolen bestämmer. Genom vattendomstolens försorg skall kungörelsen så snart det kan ske införas i ortstidning. Ett exem- plar av kungörelsen skall dess- utom sändas till Utrikes departementet, Kammarkolle- giet, Fiskeriverket, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter vilkas verksamhet kan beröras av ansökan samt till berörda kommuner.

görelsen skall innehålla dels uppgift om företagets beskaf- fenhet och omfattning samt de verkningar, som därav kan väntas uppkomma inom svenskt om- råde, dels underrättelse om vad sakägare, som vill hos norsk myndighet framställa erinran i anledning av företaget, har att iaktta samt om att erinringar i anledning av ansökan skall inom en viss, i kungörelsen utsatt tid insändas till miljödomstolen eller länsstyrelsen. Kungörelsen skall innehålla tillkännagivande att ett exemplar av ansökningshand- lingama finns tillgängligt på miljödomstolens eller läns- styrelsens kansli eller på annan lämplig plats som miljödomstolen eller länsstyrelsen bestämmer. Genom miljödomstolens eller länsstyrelsens försorg skall kungörelsen så snart det kan ske införas i ortstidning. Ett exemplar av kungörelsen skall dessutom sändas till Utrikesdepartementet, Kammarkollegiet, Fiskeriverket, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter vilkas verksamhet kan beröras av ansökan samt till berörda kommuner.

Om det sedan kungörelse utfärdats från myndighet i Norge korrrrner underrättelse om frågans fortsatta behandling där, skall också ett sådant meddelande kungöras på sätt som nu har angetts.

Är företaget av beskaffenhet, att någon menlig inverkan därav här i riket uppenbarligen icke är att motse, erfordras ej kungörelse, som ovan nämnts.

Kan företaget antagas bliva till men för allmänna intressen såsom samfärdsel eller flottning eller fiske av någon betydenhet eller för vattenreglerings— eller torrläggningsföretag, som redan verkställts eller med sannolikhet kan motses, åligger vattendom- stolen att inhämta yttrande från myndighet, som i sådant hän- seende har att bevaka det allmännas rätt, ävensom från styrelse eller syssloman för företag, som av frågan beröres. Yttrande skall avgivas inom den tid för erinringars framställ- ande, som bestämts i kungörel- sen.

Sedan den enligt 9 5 utsatta tiden för erinringars insändande utgått, skall vattendomstolen till regeringen avge yttrande huru- vida enligt art. 12 av konven— tionen samtycke till företaget på svensk sida kan anses erfor- derligt samt huruvida till följd av omfattningen och beskaffen- heten av den utredning, som ytterligare behövs, frågan an- gående företaget bör behandlas av kommission. Om det med hänsyn till utredningens full- ständighet kan ske, bör vatten- domstolen också meddela huru— vida enligt domstolen samtycke bör lämnas och för sådant fall avge förslag till de villkor, som

105

115

Kan företaget antagas bliva till men för allmänna intressen såsom samfärdsel eller flottning eller fiske av någon betydenhet eller för vattenreglerings- eller torrläggningsföretag, som redan verkställts eller med sannolikhet kan motses, åligger miljö- domstolen eller länsstyrelsen att inhämta yttrande från myndig- het, som i sådant hänseende har att bevaka det allmännas rätt, ävensom från styrelse eller syssloman för företag, som av frågan beröres. Yttrande skall avgivas inom den tid för erin- ringars framställande, som be- stämts i kungörelsen.

Sedan den enligt 9 5 utsatta tiden för erinringars insändande utgått, skall miljödomstolen eller länsstyrelsen till regeringen avge yttrande huruvida enligt art. 12 av konventionen sam- tycke till företaget på svensk sida kan anses erforderligt samt huruvida till följd av omfatt- ningen och beskaffenheten av den utredning, som ytterligare

behövs, frågan angående företaget bör behandlas av kommission. Om det med

hänsyn till utredningens full- ständighet kan ske, bör miljö— domstolen eller länsstyrelsen också meddela huruvida enligt denna samtycke bör lämnas och

därför bör uppställas. Yttrandet skall åtföljas av samtliga till ärendet hörande handlingar. Avskrift av regeringens beslut i ärendet skall tillställas vatten- domstolen.

Yttrande som avses i 8 eller 11 5 avges av vattendomstolens ordförande. Om frågans be- skaffenhet påkallar det, skall han samråda med den tekniske ledamoten och nämndemännen. Erfordras särskild undersökning, får ordföranden uppdra åt den tekniske ledamoten att med eller utan biträde av nämndeman verkställa sådan.

Kostnaden för undersökningen och utgifter i anledning av kungörelser och dylikt betalas av statsmedel.

Förklaring som avses i art. 22 av konventionen, meddelas av vattendomstol. Ansökan om sådan förklaring inges till vattendomstolen i tre exemplar. Görs ansökan efter utgången av den i art. 22 stadgade tiden, skall den avvisas av vatten- domstolen.

125

145

för sådant fall avge förslag till de villkor, som därför bör uppställas. Yttrandet skall åt— följas av samtliga till ärendet hörande handlingar. Avskrift av regeringens beslut i ärendet skall tillställas miljödomstolen eller länsstyrelsen.

När miljödomstolen skall yttra sig enligt 8 eller 11 5 avges yttrandet av domstolens ord- förande. Om frågans beskaffen- het påkallar det, skall han sam- råda med miljörådet och de sakkunniga ledamöterna. Erfor- dras särskild undersökning, får ordföranden uppdra åt miljö— rådet att med eller utan biträde av sakkunnig ledamot verkställa sådan.

Förklaring som avses i art. 22 av konventionen, meddelas av miljödomstol eller länssty- relse. Ansökan om sådan för- klaring inges till miljödomstolen eller länsstyrelsen i tre exem- plar. Görs ansökan efter ut- gången av den i art. 22 stadgade tiden, skall den avvisas av miljödomstolen eller länsstyrel- sen.

I samband med förklaring, som nämnts i första stycket, skall också prövning äga rum av fråga som avses i art. 3 mom. 2 eller art. 6 och är av beskaffen- het att besked däri skolat enligt vattenlagen ( ! 983.291 ) tas upp i medgivande till företaget.

Har ansökningshandlingama ej ingivits i föreskrivet antal exemplar eller finner vatten- domstolen flera exemplar vara erforderliga eller innehåller icke handlingarna behövliga upplys- ningar för behandlingen av en fråga, som avses i denna paragraf, får vattendomstolen förelägga sökanden att inom viss tid fullständiga vad som sålunda brister vid äventyr, om det försummas, att ansökningen kan förklaras förfallen.

Angående behandlingen av fråga, som avses i 14 5, skall i tillämpliga delar gälla vad som är föreskrivet beträffande ansök- ningsmål i vattenlagen

(! 983.291).

Ansökan eller ärende, som avses i 8, 9 eller 14 5, tas upp av den vattendomstol, inom vilkens område den inverkan på vattenförhållandena, som det är fråga om, uppkommer.

155

175

I samband med förklaring, som nämnts i första stycket, skall också prövning äga rum av fråga som avses i art. 3 mom. 2 eller art. 6 och är av beskaffen- het att besked däri skolat enligt miljöbalken tas upp i med- givande till företaget.

Har ansökningshandlingama ej ingivits i föreskrivet antal exemplar eller timer miljödom- stolen eller länsstyrelsen flera exemplar vara erforderliga eller innehåller icke handlingarna be- hövliga upplysningar för be— handlingen av en fråga, som avses i denna paragraf, får miljödomstolen eller länsstyrel- sen förelägga sökanden att inom viss tid fullständiga vad som sålunda brister vid äventyr, om det försummas, att ansökningen kan förklaras förfallen.

Angående behandlingen av fråga, som avses i 14 5, skall i tillämpliga delar gälla vad som är föreskrivit beträffande ansök- ningsmål i miljöbalken.

Ansökan eller ärende, som avses i 8, 9 eller 14 5, tas upp av den miljödomstol eller läns- styrelse, inom vilkens område den inverkan på vattenför- hållandena, som det är fråga om, uppkommer.

Vad som i vattenlagen (! 983.291) stadgas om skyldig— het att ta del i kostnaden för ett företag eller att utge bidrag till detta skall även tillämpas på företag, som enligt konven- tionen verkställs till förmån för strömfall eller fast egendom eller intresse här i riket. Hänsyn skall dock tas endast till nytta, som här uppkommer genom företaget.

185

Vad som stadgas om skyldighet att ta del i kostnaden för ett företag eller att utge bidrag till detta skall även tillämpas på företag, som enligt konventionen verkställs till för- män för strömfall eller fast egendom eller intresse här i riket. Hänsyn skall dock tas endast till nytta, som här uppkommer genom företaget.

Skall till följd av överenskommelse, som avses i art. 10 av konventionen, skyldighet att ta del i ett företag åvila även fast egendom eller intresse i Norge, skall vid tillämpningen av denna paragraf såsom kostnad för företaget anses endast den del därav, som enligt nämnda överenskommelse faller på egendom eller intresse här i riket.

Är med vattenföretag enligt vattenlagen (198329! ) förenad skyldighet för tillståndshavaren att erlägga bygdeavgift, skall vad som sålunda stadgats lända till efterrättelse även i fråga om företag, vartill tillstånd med- delas enligt konventionen. Sådan skyldighet får dock icke åläggas till förmån för intressen utom riket. Vid bestämmande av antalet avgiftsenheter och inpla- cering i avgiftsklass skall hän- syn endast tas till verkningama här i riket.

205

Är med vattenföretag förenad skyldighet för tillstånds- havaren att erlägga bygdeavgift, skall vad som sålunda stadgats lända till efterrättelse även i fråga om företag, vartill tillstånd meddelas enligt konventionen. Sådan skyldighet får dock icke åläggas till förmån för intressen utom riket. Vid bestämmande av antalet avgiftsenheter och inpla- cering i avgiftsklass skall hän- syn endast tas till verkningama här i riket.

Avgift som avses i första stycket får, om det är skäligt med hänsyn till avgiftsskyldighet som ålagts enligt art. 8 av konventionen eller andra omständigheter, sättas lägre än vad som eljest är stadgat eller också helt efterges.

215

Vad i 12 5 är stadgat om yttrande, som där sägs, skall äga tillämpning jämväl i fråga om meddelande av upplysning, varom enligt art. 16 av konven- tionen framställning inkommer till vattendomstolen.

Vill myndighet här i riket inhämta upplysning, som avses i nämnda artikel, skall framställningen därom insändas till utrikesdepartementet för att

Vad i 12 5 är stadgat om yttrande, som där sägs, skall äga tillämpning jämväl i fråga om meddelande av upplysning, varom enligt art. 16 av konven- tionen framställning inkommer till miljödomstolen eller länssty— relsen.

tillställas vederbörande norska myndighet.

Fråga om ställande av säker- het, som avses i art. 11 av konventionen, prövas beträffan- de företag, för vilket ansökan görs här i riket, i samband med tillstånd till företaget samt eljest vid meddelande av samtycke till företaget eller i den ordning, som i 14 och 15 55 är föreskriven för där avsett fall. Angående sådan säkerhet till- lämpas vad som är föreskrivet i 22 kap. 3 5 vattenlagen (198329!)

25

Fråga om ställande av säker- het, som avses i art. 11 av konventionen, prövas beträffan- de företag, för vilket ansökan görs här i riket, i samband med tillstånd till företaget samt eljest vid meddelande av samtycke till företaget eller i den ordning, som i 14 och 15 55 är föreskriven för där avsett fall. Angående sådan säkerhet till- lämpas vad som är föreskrivet i 9 kap. 3 5 lagen (0000) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den

2. Mål som före denna lags ikraftträdande har inletts hos en förättningsman skall slutföras av denne. Målet skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser.

3. Mål som före denna lags ikraftträdande har inletts hos en vattendomstol skall därefter handläggas av den miljödomstol som är behörig enligt 20 kap. 8 5 miljöbalken.

6. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.;

Härigenom föreskrivs att 12 och 13 55 lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Mål om tillstånd enligt vattenlagen (198329!) till an- läggning, som under 2 5 1) eller 2) sägs, eller till väsentlig ombyggnad, ändring eller ut- vidgning av sådan anläggning får inte avgöras med mindre prövningsmyndighetens utlåt- ande föreligger.

Föreslagen lydelse

125

Mål om tillstånd enligt miljöbalken till anläggning, som under 2 5 1) eller 2) sägs, eller till väsentlig ombyggnad, änd- ring eller utvidgning av sådan anläggning får inte avgöras med mindre prövningsmyndighetens utlåtande föreligger.

Vad i första stycket är stadgat gäller också ärende angående tillstånd enligt 2 5 lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, till utförande av elektrisk ledning som under 2 5 3) i denna lag sägs samt ärende angående koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar, dock ej om ärendet avser rörledning för transport av

fjärrvärme. 13 5

Den ökning i byggnads- Den ökning i byggnads— kostrraden, som föranleds av kostnaden, som föranleds av skyddsåtgärder enligt denna lag, skyddsåtgärder enligt denna lag, skall inte tas i beräkning vid den skall inte tas i beräkning vid den prövning som avses i 3 kap. 4 5 prövning som avses i 11 kap. 6 vattenlagen (198329!) 5 miljöbalken.

Vid meddelande av tillstånd som anges i 12 5 första stycket skall beaktas de föreskrifter som prövningsmyndigheten har meddelat i fråga om vattenanläggningens utförande.

Denna lag träder i kraft den

7 Förslag till Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt;

Härigenom föreskrivs att 25 5 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 5 2 mom.

Med avyttring av fastighet likställs överföring av mark eller andel i sam— fällighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. och uppdelning i lotter ge- nom klyvning enligt 11 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988), om över- föringen eller uppdelningen sker mot ersättning helt eller delvis i pengar, samt avstående av mark genom inlösen enligt 8 kap. samma lag. Har den ersättning i pengar som en skattskyldig erhållit på grund av en överföring en- ligt 5 kap. eller en uppdelning enligt 11 kap. nämnda lag inte överstigit 5 000 kronor, är dock inte någon del av vinsten skattepliktig. Om ersättningen i pengar överstiger 5 000 kronor, skall som skattepliktig inkomst tas upp så stor del av hela realisationsvinsten som ersättningen i pengar, minskad med 5 000 kronor, utgör av det totala vederlaget för överföringen eller uppdel- ningen, minskat med 5 000 kronor, dock att den skattepliktiga inkomsten inte skall tas upp till högre belopp än som motsvarar den del av ersättningen i pengar som överstiger 5 000 kronor.

Avyttring av fastighet anses vidare föreligga när ägare av fastighet fått engångsersättning på grund av allframtidsupplå- telse. Härmed avses ersättning på grund av sådan inskränkning i förfoganderätt till fastigheten som skett enligt naturvårds— lagen (!964.'822) eller på grund av motsvarande inskränkningar enligt andra författningar eller på grund av upplåtelse av nytt- janderätt eller servitutsrätt till fastigheten för obegränsad tid. Engångsersättningen är i dessa fall att betrakta som köpe- skilling, varvid så stor del av fastigheten anses avyttrad som ersättningsbeloppet utgör av fastighetens hela värde vid tiden för beslutet om fastighetens hela värde vid tiden för beslutet om inskränkningen i förfoganderät— ten eller för upplåtelsen av nytt- janderätten eller servitutsrätten.

Avyttring av fastighet anses vidare föreligga när ägare av fastighet fått engångsersättning på grund av allframtidsupplå- telse. Härmed avses ersättning på grund av sådan inskränkning i förfoganderätt till fastigheten som skett enligt 3! kap. miljöbalken eller på grund av motsvarande inskränkningar enligt andra författningar eller på grund av upplåtelse av nytt- janderätt eller servitutsrätt till fastigheten för obegränsad tid. Engångsersättningen är i dessa fall att betrakta som köpe- skilling, varvid så stor del av fastigheten anses avyttrad som ersättningsbeloppet utgör av fastighetens hela värde vid tiden för beslutet om fastighetens hela värde vid tiden för beslutet om inskränkningen i förfoganderät- ten eller för upplåtelsen av nytt- janderätten eller servitutsrätten.

Har den skattskyldige i samband med allframtidsupplåtelse fått ersätt- ning på grund av upplåtelse av avverkningsrätt skall ersättningen, om den skattskyldige yrkar det, anses som engångsersättning på grund av allfram- tidsupplåtelsen. Har den skattskyldige i nu avsett fall fått ersättning för avyttrade skogsprodukter, får 60 procent av ersättningen behandlas som en- gångsersättning på grund av allframtidsupplåtelse. Vad som sägs i detta stycke gäller dock endast om skatteplikt för ersättningen för avverknings- rätten eller skogsproduktema inträtt under samma beskattningsår som er— sättningen på grund av allframtidsupplåtelsen.

Från det sammanlagda beloppet av den eller de engångsersättningar som den skattskyldige under ett beskattningsår har fått på grund av allframtids- upplåtelse är han berättigad till avdrag med 5 000 kronor, om han inte visar att han haft avdragsgilla omkostnader till samma eller högre belopp. Avdra- get får dock inte överstiga det sammanlagda ersättningsbeloppet för upplå- telsema.

Denna lag träder i kraft den

8. Förslag till Lag om ändring i luftfartslagen

(19571297);

Härigenom föreskrivs i fråga om luftfartslagen (19572297) dels att 6 kap. 5, 6, 7 och 8 55 skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 6 kap. 5 a, 6 a, 6 b och 7 a 55, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap. Flygplatser och markorganisationen i övrigt

55

Tillstånd får beviljas bara om hinder inte möter av hänsyn till det allmänna. Vid prövningen skall hänsyn, förutom till annat, tas till mark- förhållandena, till störningar som kan uppkomma för omgivningen och till totalförsvaret. Vidare skall hänsyn tas till sökandens tekniska och ekono- miska förutsättningar att driva flygplatsen.

Avser prövningen inrättandet av en flygplats som skall kunna användas under instrumentväderförhållanden (trafikflygplats), utbyggnad av en flyg- plats till trafikflygplats eller ombyggnad av en trafikflygplats, skall pröv-

ningen omfatta även investeringens lönsamhet och dess inverkan på andra flygplatser i regionen.

Vid tillståndsprövning skall lagen (1987:12) om hushåll- ning med naturresurser m.m. tillämpas.

Tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syf— tet med planen eller bestämmel- serna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Utöver bestämmelserna i denna lag finns bestämmelser rörande miljöpåverkan i miljö— balken.

Vid tillståndsprövningen skall 3 och 4 kap., 5 kap. 3 5 och 16 kap. 5 5 miljöbalken tillämpas.

Tillstånd för inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syf- tet med planen eller bestämmel- serna inte motverkas, fär dock mindre avvikelser göras.

5a5

En miljökonsekvensbeskriv— ning skall ingå i en ansökan om tillstånd.

Innan miljökonsekvensbe— skrivningen upprättas skall den som avser att inge ansökan ha samråd enligt 6 kap. 4 5 första stycket miljöbalken med berörda länsstyrelser och enskilda samt, i förekommande fall, med Luft- fartsverket.

Vad gäller förfarandet i övrigt, kraven på miljökonse- kvensbeskrivningar samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 5, 4 5 tredje stycket, 5—8

Tillståndet får tidsbegrän— sas. Rätt till inlösen kan för- behållas staten.

5 5 och ! 0-12 55 miljöbalken äga motsvarande tillämpning.

Innan ansökan om tillstånd prövas skall miljökonsekvens— beskrivningen godkännas av länsstyrelsen. Beslutet får inte överklagas.

Innehållet i miljökonsekvens- beskrivningen och resultatet av samråd och yttranden skall be— aktas vid tillståndsprövningen.

När tillstånd till flygplatsen, förutom enligt detta kapitel, krävs enligt miljöbalken gäller inte andra—femte styckena. Då skall i stället 6 kap. 3 5, 7 5, 9— !2 55 miljöbalken tillämpas.

6 %

När tillståndet meddelas av regeringen, får villkor föreskri— vas av den myndighet rege— ringen bestämmer.

Tillståndet får tidsbegrän- sas. Rätt till inlösen kan för- behållas staten.

6a5

Tillståndsmyndigheten får förena ett tillstånd med ytter- ligare eller ändrade villkor, om det genom verksamheten upp- kommer betydande olägenhet som inte förutsågs när till— ståndet meddelades eller om verksamheten medverkar till att

Om en tillståndshavare i väsentlig mån åsidosätter vill- koren för verksamheten, får regeringen återkalla tillståndet. Detsamma gäller, om det måste antas att tillståndshavaren inte kan firllgöra sina förpliktelser i fråga om anläggningen och dess drift.

75

en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 1 5 miljöbalken överträds.

6b5

Ett tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den som avser att bedriva verk- samheten ställer säkerhet för kostnaderna för sin skyldighet enligt 7 a 5 att ta bort anlägg- ningar och vidta andra åtgärder för återställning. Staten, kom- muner, landsting och kommu- nalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är till— räcklig, får tillståndsmyndig- heten besluta om ytterligare sä- kerhet.

Ifråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 5 ut- sökningsbalken. Säkerheten skall prövas av tillståndsmyn- digheten och förvaras av läns- styrelsen i det län där verksam- heten bedrivs.

Om en tillståndshavare i väsentlig mån åsidosätter före- skrifterna för verksamheten, får regeringen återkalla tillståndet. Detsamma gäller, om det måste antas att tillståndshavaren inte kan fullgöra sina förpliktelser i

fråga om anläggningen och dess drift.

Om tillståndet har meddelats av annan myndighet än regeringen får också denna myndighet återkalla tillståndet.

Regeringen får föreskriva att det krävs tillstånd för att inrätta och driva även andra anlägg— ningar för luftfarten än all- männa flygplatser. Frågor om tillstånd och om villkoren för detta prövas av regeringen eller den myndighet regeringen be- stämmer.

85

7a5

Om ett tillstånd upphör att gälla är den som senast har innehaft tillståndet skyldig att i den omfattning det behövs ta bort anläggningar och vidta andra åtgärder för återställ- ning.

Om skyldigheten att vidta sådana åtgärder inte har be- stämts genom villkor i tillstån— det, skall frågan prövas av rege— ringen eller tillståndsmyndighe— ten isamband med att tillståndet upphör.

Om den som har haft tillstån- det inte iakttar vad som har ålagts honom, får tillståndsmyn- digheten vid vite förelägga ho- nom att fullgöra sina åtaganden. Vitesföreläggandet skall delges.

Regeringen får föreskriva att det krävs tillstånd för att inrätta och driva även andra anlägg- ningar för luftfarten än all- männa flygplatser. Frågor om tillstånd och om villkoren för detta prövas av regeringen eller den myndighet regeringen be- stämmer. Därvid gäller bestäm— melserna i 5-7 a 55.

1. Denna lag träder i kraft den

2. Ett ärende om tillstånd till allmän flygplats skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnorrner skall dock tillämpas omedelbart.

9. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.;

Härigenom föreskrivs att 1-7, 9-12 och 15-19 åå lagen (l962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i denna lag om meddelande av tillstånd till vissa företag i vatten tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i denna lag om meddelande av tillstånd till vissa företag i vatten skall tillämpas.

15

Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i denna lag om meddelande av tillstånd till viss vattenverksamhet tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i denna lag om meddelande av tillstånd till viss vattenverksamhet skall tilläm- pas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

För bättre utnyttjande av vattenkraft får, efter ansökan hos vattendomstolen enligt 13 kap. vattenlagen (1983:291), tillstånd enligt denna lag läm- nas till tillfällig vattenreglering eller annat vattenföretag, som avsesi ] kap. 3 59 första stycket ] vattenlagen, eller också ändrade bestämmelser meddelas om innehållande eller tappning av vatten, om åtgärden prövas ur allmän synpunkt medföra fördelar, som överväger kostna- derna samt skadorna och olä- genheterna av den.

För bättre utnyttjande av vattenkraft får, efter ansökan hos miljödomstolen enligt miljö— balken tillstånd enligt denna lag lämnas till tillfällig vattenreg- lering eller annan vatten- verksamhet, som avses i 11 kap. 2 5? ] miljöbalken, eller också ändrade bestämmelser meddelas om innehållande eller tappning av vatten, om åtgärden prövas ur allmän synpunkt medföra fördelar, som överväger kost- naderna samt skadorna och olägenheterna av den.

3 5 Bestämmelserna i vatten- Bestämmelserna i miljö- lagen (1983:291) skall tillämpas balken och lagen (0000) med på företag enligt denna lag, om särskilda bestämmelser om inte annat föranleds av bestäm- vattenverksamhet skall tilläm- melsema i det följande. pas på vattenverksamhet enligt denna lag, om inte annat

Tillstånd till företag enligt denna lag skall meddelas för viss tid, högst tre år.

föranleds av bestämmelserna i det följande.

Tillstånd till vattenverksamhet

enligt denna lag skall meddelas för viss tid, högst tre år.

Sedan tiden för tillståndet eller, om nytt tillstånd med- delats, tiden därför gått till ända, skall sökanden vidtaga de åtgärder, som erfordras för att återställa förhållandena i lämpligt skick. Vattendom- stolen har att i samband med tillståndet meddela erfor- derliga bestämmelser härom.

Bestämmelsen i 3 kap. 4 5 vattenlagen (1983.'291) skall inte äga tillämpning i fråga om företag enligt denna lag.

Bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen (1983:291) om vattenreglering med tvångs- delaktighet gäller inte regle- ringar, som avses i denna lag. Är det uppenbart, att en reglering är till nytta för annan som tillgodogör vattenkraft, är denne dock skyldig att i den mån så kan anses skäligt bidra till kostnaden för regleringen. I fråga om talan om sådant bidrag tillämpas vattenlagens bestäm- melser om stämningsmål.

I fråga om förvaltningen av ett vattenregleringsföretag med flera deltagare gäller vad som i lagen (1973:1150) om förvalt-

Sedan tiden för tillståndet eller, om nytt tillstånd med- delats, tiden därför gått till ända, skall sökanden vidtaga de åtgärder, som erfordras för att återställa förhållandena i lämpligt skick. Miljödomstolen har att i samband med tillståndet meddela erforderliga bestäm- melser härom.

55

Bestämmelsen i 1] kap. 6 5 miljöbalken skall inte äga tillämpning i fråga om vatten- verksamhet enligt denna lag.

65

Bestämmelserna i 5 kap. lagen (0000) med särskilda bestämmelser om vattenverk- samhet om vattenreglering med tvångsdelaktighet gäller inte regleringar, som avses i denna lag. Är det uppenbart, att en reglering är till nytta för annan som tillgodogör vattenkraft, är denne dock skyldig att i den mån så kan anses skäligt bidra till kostnaden för regleringen. I fråga om talan om sådant bidrag tillämpas bestämmelserna om stämningsmål i lagen (0000) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

I fråga om förvaltningen av ett vattenregleringsföretag med flera deltagare gäller vad som i lagen (1973:1150) om förvalt-

ning av samfälligheter är stadgat om samfälligheter enligt vattenlagen.

I stället för bestämmelserna i 11 kap. 1 och 2 559 vattenlagen (1983:291) gäller vid tillämp- ning av denna lag i fråga om vattenföretag som där avses bestämmelserna i 11 kap. 3 5? vattenlagen.

Bestämmelserna i 11 kap. 7- 11 595 och 13 kap. 19 59 andra stycket vattenlagen skall inte gälla i &åga om företag enligt denna lag.

Vid meddelande av tillstånd till företag enligt denna lag får vattendomstolen, om det behövs för att undvika dröjsmål med företaget, skjuta upp frågan om de föreskrifter, som erfordras angående ersättning, avgifter eller annat. Därvid tillämpas 13 kap. 49 5 andra — femte styckena vattenlagen( 1 983 :291 ).

Ersättning, som bestämmes i penningar, må fastställas att utgå för år eller del av år, så länge företaget äger bestånd. Har

75

95

105

ning av samfälligheter är stadgat om samfälligheter enligt lagen (0000) med särskilda bestämmelser om vattenverk— samhet.

I stället för bestämmelserna i 17 kap. 1 &" miljöbalken gäller vid tillämpning av denna lag i fråga om vattenverksamhet som där avses bestämmelserna i 17 kap. 3 59 miljöbalken.

Bestämmelserna i 6 kap. 4-5 395? miljöbalken skall inte gälla i fråga om vattenverksamhet enligt denna lag.

Vid meddelande av tillstånd till vattenverksamhet enligt denna lag får miljödomstolen, om det behövs för att undvika dröjsmål med verksamheten, skjuta upp frågan om de föreskrifter, som erfordras angående ersättning, avgifter eller annat. Därvid tillämpas 22 kap. 23 5 andra - femte stycket miljöbalken.

Ersättning, som bestämmes i penningar, må fastställas att utgå för år eller del av år, så länge verksamheten äger bestånd. Har

tillstånd till företaget tagits i anspråk, skall sådan ersättning utgå för hela den tid därefter, för vilken tillståndet meddelats, om ej vattendomstolen förordnar annorlunda.

När skäl äro därtill, må vattendomstolen höja eller sänka ersättning, som fastställts att utgå för år eller del av år, eller meddela nya eller ändrade be- stämmelser om vidtagande av åtgärder, som kunna erfordras för tillgodoseende av allmän eller enskild rätt.

Vattendomstols beslut, vari- genom meddelats bestämmelser om skyldighet att förebygga eller avhjälpa skada eller olä- genhet till följd av ]?iretag enligt denna lag eller att utgiva er- sättning därför, skall, såframt tillståndet till företaget tagits i anspråk, gå i verkställighet som om det vunnit laga kraft, där ej annorlunda förordnas.

Belopp, som i enlighet med vattendomstolens beslut nedsatts hos länsstyrelsen eller guldits i annan ordning, må ej åter— krävas.

llé

tillstånd till företaget tagits i anspråk, skall sådan ersättning utgå för hela den tid därefter, för vilken tillståndet meddelats, om ej miljödomstolen förordnar annorlunda.

När skäl äro därtill, må miljödomstolen höja eller sänka ersättning, som fastställts att utgå för år eller del av år, eller meddela nya eller ändrade be- stämmelser om vidtagande av åtgärder, som kunna erfordras för tillgodoseende av allmän eller enskild rätt.

Miljödomstols beslut, vari- genom meddelats bestämmelser om skyldighet att förebygga eller avhjälpa skada eller olä— genhet till följd av vatten- verksamhet enligt denna lag eller att utgiva ersättning därför, skall, såframt tillståndet till verksamheten tagits i anspråk, gå i verkställighet som om det vunnit laga kraft, där ej annorlunda förordnas.

Belopp, som i enlighet med miljödomstolens beslut nedsatts hos länsstyrelsen eller guldits i annan ordning, må ej åter- krävas.

Anspråk på ersättning för skada, förlust eller intrång som inte förutsetts av vattendom— stolen skall, för att få tas upp till prövning, anmälas till vatten- domstolen inom fem år eller den längre tid, högst tolv år, som vattendomstolen kan ha före- skrivit, räknat från det tiden för tillståndet eller, om nytt tillstånd meddelats, tiden därför gått till ända. Efterföljes företag enligt denna lag av företag, vartill tillstånd meddelas enligt vatten- lagen (1983:291 ), får anspråk med anledning av det förra företaget framställas inom den tid, som gäller för det senare företaget enligt 15 kap. 17 & tredje stycket vattenlagen. Anmälan om ersättningsanspråk skall vara skriftlig och den skall ges in till vattendomstolen i två exemplar. Vattendomstolen skall i domen erinra om vad skade— lidande har att iaktta.

Bestämmelserna i 4 kap. 5 59 andra och tredje styckena vattenlagen (] 983.291 ) hindrar inte att ansökan om tillstånd till åtgärder enligt denna lag tas upp till prövning.

125

rss

Anspråk på ersättning för skada, förlust eller intrång som inte förutsetts av miljödom— stolen skall, för att få tas upp till prövning, anmälas till miljödom— stolen inom fem år eller den längre tid, högst tolv år, som miljödomstolen kan ha före- skrivit, räknat från det tiden för tillståndet eller, om nytt tillstånd meddelats, tiden därför gått till ända. Efterföljes vattenverksam- het enligt denna lag av vatten- verksamhet, vartill tillstånd meddelas enligt miljöbalken, får anspråk med anledning av den förra verksamheten framställas inom den tid, som gäller för den senare verksamheten enligt 21 kap. 12 59 tredje stycket miljöbalken. Anmälan om er- sättningsanspråk skall vara

skriftlig och den skall ges in till miljödomstolen i två exemplar. Miljödomstolen skall i domen erinra om vad skadelidande har att iaktta.

Bestämmelserna i 11 kap. 17 38” andra och tredje stycket miljöbalken hindrar inte att ansökan om tillstånd till åtgärder enligt denna lag tas upp till prövning.

I mål enligt denna lag skall ett exemplar av ansölmings- handlingarna jämte kungörelsen av vattendomstolen tillställas länsstyrelsen i det län, inom vilket företaget huvudsakligen skall verkställas.

Vid tillämpning i mål, varom nu är fråga, av bestämmelserna i 13 kap. 29 och 37 5959 vattenlagen (1983:291) får i brådskande fall de i dessa lagrum angivna fristerna be- gränsas. Parterna skall dock beredas skäligt rådrum.

I mål enligt denna lag får på begäran av sökanden vatten- domstolen utan huvudförhand- ling i brådskande fall medge att åtgärder för vattenföretaget vid- tas, innan frågan om sådana åt- gärder slutligen avgörs. Är fråga om åtgärd, som omfattar vidlyftigare arbete, eller är av- sevärt intrång på allmän eller enskild rätt att befara därav, får förordnande meddelas endast om riket är i krig.

När synnerliga skäl före- ligger, får vattendomstolen i mål enligt denna lag medge sökan- den att utan hinder av be- stämmelsen i 4 kap. 1 5 andra stycket vattenlagen (1983:291) påbörja arbete, som där avses.

reg

17g

I mål enligt denna lag skall ett exemplar av ansöknings- handlingama jämte kungörelsen av miljödomstolen tillställas länsstyrelsen i det län, inom vilket vattenverksamheten hu- vudsakligen skall verkställas.

Vid tillämpning i mål, varom nu är fråga, av bestämmelsen i 22 kap. 13 5? miljöbalken får i brådskande fall den i detta lagrum angivna fristen begrän- sas. Parterna skall dock beredas skäligt rådrum.

I mål enligt denna lag får på begäran av sökanden miljö- domstolen utan huvudförhand- ling i brådskande fall medge att åtgärder för vattenföretaget vid- tas, innan frågan om sådana åt- gärder slutligen avgörs. Är fråga om åtgärd, som omfattar vidlyftigare arbete, eller är av- sevärt intrång på allmän eller enskild rätt att befara därav, får förordnande meddelas endast om riket är i krig.

När synnerliga skäl före- ligger, får miljödomstolen i mål enligt denna lag medge sökan- den att utan hinder av be- stämmelsen i 11 kap. 10 _? miljöbalken påbörja arbete, som där avses.

Vattendomstolens beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart, men det kan ändras när förhållandena föranleder det.

Är riket i krig och är med hänsyn till kraftförsörjningen oundgängligen erforderligt att åtgärd, som avses i 2 &, vidtas utan dröjsmål, får regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer förordna att åtgärden får, ändå att den är av beskaffenhet att vattendom- stolens medgivande därtill skall inhämtas, vidtas utan föregåen- de prövning av vattendom— stolen. Vidtar någon åtgärd med stöd av vad nu sagts, skall han ofördröjligen efter dess verk- ställande göra ansökan hos vattendomstolen om godkännan- de av åtgärden.

I fråga om ansökan, som i första stycket sägs, och påföljd för underlåtenhet att göra sådan ansökan gäller vad i vatten- lagen (1983:291) stadgas för fall som avses i 4 kap. 4 59 samma lag.

Säkerhet, som avses i 13 kap. 49 och 50 3959 vattenlagen(1983:291 ), skall i mål, varom är fråga i denna lag, gälla all

185

195

Miljödomstolens beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart, men det kan ändras när förhållandena föranleder det.

Är riket i krig och är med hänsyn till krattförsörjningen oundgängligen erforderligt att åtgärd, som avses i 2 &, vidtas utan dröjsmål, får regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer förordna att åtgärden får, ändå att den är av beskaffenhet att miljödom- stolens medgivande därtill skall inhämtas, vidtas utan föregåen- de prövning av miljödomstolen. Vidtar någon åtgärd med stöd av vad nu sagts, skall han oför- dröjligen efter dess verk- ställande göra ansökan hos miljödomstolen om godkännan- de av åtgärden.

I fråga om ansökan, som i första stycket sägs, och påföljd för underlåtenhet att göra sådan ansökan gäller vad i miljö- balken stadgas för fall som avses i 11 kap. 16 5? samma lag.

Säkerhet, som avses i 23 kap. 23 och 24 5959 miljöbalken, skall i mål, varom är fråga i denna lag, gälla all ersättning,

ersättning, som icke skall erläggas innan meddelat till- stånd tages i anspråk, ävensom kostnader för åtgärd, som vattendomstolen kan ha före- skrivit med stöd av 4 & andra stycket.

Denna lag träder i kraft den

som icke skall erläggas innan meddelat tillstånd tages i an- språk, ävensom kostnader för åtgärd, som miljödomstolen kan ha föreskrivit med stöd av 4 5 andra stycket.

10. Förslag till Lag om ändring i lagen (l966:3l4) om kontinentalsockeln;

Härigenom föreslqivs i fråga om lagen (1966:314) om kontinental— sockeln

dels att 3, 4, 10, 10 a, 11 och 12 åå skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas åtta nya bestämmelser, 1 a, 1 b, 3 a, 3 b, 4 a, 4 b, 4 c och 5 a åå, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Iaf

Utöver bestämmelserna i denna lag finns bestämmelser rörande miljöpåverkan i miljöbalken. Av 10 och 10 a 55 följer att bl.a. denna lag och miljöbalken kan gälla även utanför territorialgränsen.

lb;

Vid utforskning av kontinentalsockeln och utvin- ning av naturtillgångar från den skall bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken gälla.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger meddela tillstånd för annan än staten att genom geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtillgångar från denna.

Tillstånd skall avse bestämt område och viss tid.

Regeringen äger föreskriva att visst slag av verksamhet som avses i första stycket får äga rum utan tillstånd.

] ärenden om tillstånd att utvinna naturtillgångar från kontinentalsockeln skall lagen

(1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. tillämpas.

3a5

Vid prövning av tillstånd att utvinna naturtillgångar från kontinentalsockeln tillämpas bestämmelserna om hushållning med mark— och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken samt bestämmelserna om miljökvali— tetsnormer i 5 kap. 3 5 och 16 kap. 5 & miljöbalken.

En miljökonsekvensbeskriv— ning skall ingå i en ansökan om tillstånd att genom borrning eller sprängning utforska konti-

Vid tillstånd skall fogas de villkor som är påkallade från allmän synpunkt, såsom villkor om företagets ledning, sättet för arbetenas utförande, anlägg— ningar på kontinentalsockeln för arbetena, karta över arbetena, provtagning, rapportering rör— ande verksamheten, användning av produkterna och åtgärder till bevarande av jyndighet eller borrhål, samt de villkor som behövs till skydd för miljön eller till skydd för sjöfarten, fisket eller annat allmänt eller enskilt intresse.

45

nentalsockeln eller att utvinna naturtillgångar från den. Ifråga om förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt planer och planerings- underlag gäller 6 kap. miljö- balken.

3175

Vid prövning av tillstånd till täkt av berg, sten, grus, sand, lera eller andra jordarter på kontinentalsockeln skall behovet av materialet vägas mot de skador på djur- och växtlivet och på miljön i övrigt som täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en täkt som kan befaras försämra livsbetingelserna för någon djur— eller växtart som är hotad, sällsynt eller värdefull.

Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs för att begränsa eller motverka olägenheter för människors hälsa eller skada på omgivning- en, främja en hållbar hushåll- ning med naturresurser, trygga säkerheten samt skydda andra allmänna intressen och enskild rätt.

När tillstånd meddelas, kan bestämmas i vilken omfattning undersökning eller utvinning skall ske för att den rätt som grundas på tillståndet skall äga bestånd.

Tillstånd kan även förbindas med villkor om statligt del- tagande i verksamheten eller om utgivande till staten av avgifter för tillståndet, beräknade i förhållande till mängden eller värdet av utvunna produkter eller på annat sätt, eller av andel av produkterna eller med annat liknande villkor.

Villkoren kan bland annat avse åtgärder för att förebygga luft- eller vattenföroreningar, skydda djur- och växtlivet, bevara fyndigheter eller borrhål eller skydda sjöfarten eller fisket. De kan avse sättet att leda företaget, utföra arbetet, utforma anläggningar på kan- tinentalsockeln för arbetena eller använda produkterna. Villkoren kan också avse krav på kartor över arbetena, provtagningar och rapportering av verksamheten.

4a5

Tillståndsmyndigheten får förena ett tillstånd med ytter— ligare eller ändrade villkor, om det genom verksamheten upp- kommer betydande olägenheter eller skador som inte förutsågs när tillståndet meddelades eller om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 1 59 miljöbalken överträds.

41);

När ett tillstånd meddelas, kan det bestämmas vilken om— fattning en undersökning eller utvinning skall få ha för att den rätt som grundas på tillståndet skall fortsätta att gälla.

Tillstånd kan även förbindas med villkor om att staten skall delta i verksamheten eller om att avgifter skall betalas till staten för tillståndet, beräknade antingen i förhållande till mängden eller värdet av de utvunna produkterna eller av andelar av produkterna eller på något annat sätt eller med något annat liknande villkor.

4cå

Ett tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort anläggningar och för andra åt— gärder för återställning. Staten, kommuner, landsting och kom- munalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är till- räcklig, får tillståndsmyndig— heten besluta om ytterligare säkerhet.

Ifråga om arten av säker- heten gäller 2 kap. 25 5 utsök- ningsbalken. Säkerheten skall prövas av tillståndsmyndigheten och förvaras av länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs eller som närmaste del av Sveriges sjöterritorium ligger 1.

5a5

Om ett tillstånd upphör att gälla är den som senast har innehaft tillståndet skyldig att ta bort anläggningar och vidta andra åtgärder för återställ- ning, om detta inte är obehöv— ligt från allmän eller enskild synpunkt.

Om skyldigheten att vidta sådana åtgärder inte har be— stämts genom villkor i tillstån- det, skall frågan prövas av regeringen eller tillståndsmyn- digheten i samband med att tillståndet upphör.

Om den som har haft tillståndet inte iakttar vad som har ålagts honom, får till- ståndsmyndigheten vid vite förelägga honom att fullgöra sina skyldigheter. Vitesföreläg—

gandet skall delges. 10 & Inom anläggning och Inom anläggning och säkerhetszon utanför territorial- säkerhetszon utanför territorial- gränsen tillämpas svensk lag gränsen tillämpas svensk lag

med undantag av bestämmel- serna i miljöskyddslagen (1969:387), om inte annat följer av 10 a 5, samt i minerallagen (1991245), vattenlagen (1983:291) och lagstiftningen angående jakt och fiske. Därvid anses anläggningen och zonen belägna inom närmaste del av Sveriges sjöterritorium.

lOaé

Gäller ett tillstånd enligt denna lag verksamhet som skall bedrivas utanför territorialgrän- sen, får regeringen, om det finns särskilda skäl, som villkor för tillståndet ange att prövning enligt miljöskyddslagen (1969:387) skall ske hos den myndighet som regeringen be- stämmer. Vad som nu har föreskrivits gäller endast om tillstånd enligt miljöskyddslagen behövs för en motsvarande verksamhet innanför territorial- gränsen.

Miljöskyddslagen skall till— ämpas på en verksamhet som omfattas av villkor enligt första stycket. Regeringen skall ange vilken myndighet som skall utöva tillsyn enligt miljöskydds- lagen över verksamheten.

med undantag av bestämmel- serna i minerallagen (1991:45) och lagstiftningen angående jakt och fiske. Därvid anses anlägg— ningen och zonen belägna inom närmaste del av Sveriges sjö- territorium.

Gäller ett tillstånd enligt denna lag en verksamhet som skall bedrivas utanför territo— rialgränsen, får regeringen, om det finns särskilda skäl, som villkor för tillståndet ange att tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken skall ske hos den myndighet som regeringen be- stämmer. Detta gäller dock endast om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken behövs för en motsvarande verksamhet innan- för territorialgränsen.

Miljöbalken skall tillämpas på en verksamhet som omfattas av villkor enligt första stycket. Regeringen skall ange vilken myndighet som skall utöva till- syn enligt miljöbalken över verksamheten.

115

Den som utan lov utforskar kontinentalsockeln eller utvinner naturtillgångar från denna eller vidtager åtgärd för sådan utforskning eller utvinning dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff dömes den som 1. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 4 & första stycket, 2. underlåter att efterkomma vad tillsynsmyndigheten fordrar eller föreskriver med stöd av 8 & andra eller tredje stycket, eller 3. vid fullgörande av uppgifts- skyldighet som är förbunden med tillstånd eller som är före- skriven i eller som ålagts enligt 8 5 andra stycket uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.

Till samma straff döms den som 1. bryter mot ett villkor som har meddelats med stöd av 4 eller 4 a 59, 2. underlåter att efterkomma vad tillsynsmyndigheten fordrar eller föreskriver med stöd av 8 & andra eller tredje stycket, eller 3. vid fullgörande av uppgifts- skyldighet som är förbunden med tillstånd eller som är före- skriven i eller som ålagts enligt 8 & andra stycket uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.

Den som överträder förbudet i 6 & att segla in i säkerhetszon eller föreskrift som utfärdats för tryggande av sådan zon dömes till böter.

Har innehavare av tillstånd underlåtit att ställa sig till efterrättelse föreskrift som med- delats med stöd av 4 & första stycket eller vad som åligger honom enligt 9 & eller att efterkomma anfordran eller föreskrift som tillsynsmyndighet meddelat med stöd av 8 5 andra eller tredje stycket, äger till- synsmyndigheten ålägga honom vid vite att fullgöra sina skyl- digheter.

125

Har en innehavare av ett tillstånd låtit bli att följa villkor som har meddelats med stöd av 4 eller 4 a 5 eller vad han är skyldig att göra enligt 9 5 eller att följa en anfordran eller föreskrift som en tillsyns- myndighet har meddelat med stöd av 8 & andra eller tredje stycket, får tillsynsmyndigheten ålägga honom vid vite att fullgöra sina skyldigheter.

Medför underlåtenheten uppenbar fara för allmänt intresse, äger tillsynsmyndigheten förbjuda arbetets fortsatta bedrivande och låta genom polismyndighetens försorg vidtaga rättelse på tillståndshavarens bekostnad.

1. Denna lag träder i kraft den

2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer skall dock tillämpas omedelbart.

3. Den nya lydelsen av 10 a & skall inte tillämpas i fråga om tillstånd som har meddelats i enlighet med ett före ikraftträdandet av denna lag beviljat tillstånd. Har tillstånd meddelats i enlighet med ett efter den 31 december 1992 beviljat tillstånd skall i stället äldre lydelse av 10 a & tillämpas.

11. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten— och avloppsanläggningar;

Härigenom föreskrivs att 12 a och 30 && lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12aé

När en allmän va-anläggning eller en utvidgning av en sådan planeras skall, om anläggningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, huvudmannen upprätta en miljökonsekvensbe- skrivning som möjliggör en samlad bedömning av den in— verkan anläggningen har på miljön, hälsan och hushåll- ningen med naturresurserna.

Försummar fastighetsägare att betala avgift som avses i

30%

När en allmän va-anläggning eller en utvidgning av en sådan planeras skall, om anläggningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, huvudmannen upprätta en miljökonsekvensbe- skrivning. Därvid gäller 6 kap. 3 5 och 5-12 få miljöbalken.

Försummar fastighetsägare att betala avgift som avses i

denna lag eller att i annat hän- seende iakttaga vad som åligger honom och är försummelsen vä- sentlig får huvudmannen stänga av vattentillförseln till fastig- heten, om han ej genom anma- ning har kunnat åstadkomma rättelse och avstängning kan ske utan att sanitär olägenhet upp- kommer. Kostnad för avstäng- ningsåtgärd får påföras fastig- hetsägaren.

Denna lag träder i kraft den

denna lag eller att i annat hän- seende iakttaga vad som åligger honom och är försummelsen vä- sentlig får huvudmannen stänga av vattentillförseln till fastig- heten, om han ej genom anma- ning har kunnat åstadkomma rättelse och avstängning kan ske utan att olägenhet för männi- skors hälsa uppkommer. Kost- nad för avstängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren.

12. Förslag till Lag om ändring i fastighetsbild- ningslagen (1970z988);

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10 a &, 7 kap. 2 och 9 55, 9 kap. 1 och 7 55 samt 14 kap. l & fastighetsbildningslagen (1970z988) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. Fastighetsbildningsförrättning

10aé

Om ansökan har gjorts om fastighetsbildning för bebyggel se eller annat ändamål som kräver medgivande enligt natur- vårdslagen (1964.'822) får lant- mäterimyndigheten efter sam- tycke av sökanden begära sådant medgivande.

Om ansökan har gjorts om fastighetsbildning för bebyggel— se eller annat ändamål som kräver medgivande enligt 7 kap. miljöbalken, får lantmäterimyn- digheten efter samtycke av sökanden begära sådant med- givande.

7 kap. Särskilda bestämmelser om servitut och ledningsrätt

25

Servitut som avser skogsfång eller rätt att dra ledning enligt led-

Servitut som kan upplåtas till förmån för ett vattenföretag enligt 8 kap. 1 5 vattenlagen (1983:291) får bildas genom fastighetsreglering endast om tillstånd till företaget har meddelats enligt vattenlagen eller om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom före- tagets inverkan på vattenför- hållandena. Andra servitut som kan upplåtas enligt vattenlagen får inte bildas genom fastig- hetsreglering.

ningsrättslagen (1973:1144) får inte bildas genom fastighetsreglering.

Servitut som kan upplåtas till förmån för vattenverksamhet enligt 28 kap. 4 eller 10 59