Prop. 1978/79:62

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, m.m.

Regeringens proposition 197 8/79: 62

om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt, m. m.;

beslutad den 2 november 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll denna dag.

På regeringens vägnar ()LA ULLSTEN

SVEN ROMANUS

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i bestämmelserna om regelbun- den permission (s.k. korttidspermission) från kriminalvårdens anstalter. Sålunda markeras möjligheten att vägra permission när det föreligger på- taglig risk att den intagne gör sig skyldig till fortsatt brottslighet. F. n. gäl- ler inskränkningar i rätten till korttidspermission för sådana särskilt flykt- benägna intagna som avses i 7 & tredje stycket kriminalvårdslagen. Kret- sen av sådana intagna föreslås bli något utvidgad till att omfatta även andra intagna än brottslingar med internationell anknytning och narkotikabrotts- lingar som kan befaras fortsätta en brottslig verksamhet av särskilt allvar- lig karaktär. l motsatt riktning verkar förslaget i propositionen att flertalet intagna på lokalanstalter och öppna riksanstalter bör kunna erhålla regel- bunden permission oftare än som nu sker.

Med hänsyn till bl.a. regeringsforrnens krav på lagform för begränsning- ar i skyddet för den kroppsliga integriteten föreslås en reglering i kriminal- vårdslagen av möjligheterna att företa kroppsvisitalion och kroppsbesikt- ning av de intagna i kriminalvårdens anstalter. Motsvarande bestämmelser föreslås också i häkteslagen.

För att kunna genomföra den differentiering efter narkotikaberoende av kriminalvårdsklientelet som statsmakterna har beslutat föreslås bl.a. att intagen i kriminalvårdsanstalt som kan misstänkas vara påverkad av nar- kotika får föreläggas att lämna urinprov.

Prop. 1978/79: 62

Prop. 1978/79: 62

|.)

1. Förslag till Lag om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt

Härigenom föreskrivs i fraga om lagen (låt"/41203) om kriminalvård i am- stalt

dels att 7 och 32 ss skall ha nedan angivna lydelse. dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer. 52 a—SZ (! ss av nedan angivna lydelse.

Navara/ldr [vt/('In: Förtur/uven lvdclsr' . h .

7 s Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter iakttages följande. lntagcn bör placeras i öppen anstalt. om icke annan placering är påkal- lad med hänsyn till föreliggande fara för att han avviker eller eljest av sä- kerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör beredas honom till sa- dant arbete eller sädan undervisning. utbildning eller särskild behandling som icke lämpligen kan anordnas i öppen anstalt.

Den som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid av två är eller mer skall placeras i sluten anstalt. om det med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller eljest kan befaras att han är särskilt benä- gen att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet. rilkwr på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig karaktär. Vad som sagts nu gäller dock ej om annan placering kräves för en ända— målsenlig förberedelse av förestä- ende frigivning eller överföring till vård utom anstalt eller eljest syn- nerliga skäl föreligger för placering i öppen anstalt.

Den som dömts till fängelse i lägst två är eller till internering med en minsta tid av två år eller mer skall placeras i sluten anstalt, om det med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller till ur- tr'n av hans brottslig/ret eller eljest kan befaras att han är särskilt benä- gen att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet av särskilt all- varlig karaktär. Vad som sagts nu gäller dock ej om annan placering kräves för en ändamålsenlig förbe- redelse av förestående frigivning el- ler överföring till vård utom anstalt eller eljest synnerliga skäl förelig- ger för placering i öppen anstalt.

32%

För att underlätta anpassningen i samhället kan intagen beviljas till- stånd att lämna anstalten för viss kort tid (korttidspermission). om ej avsevärd fara för missbruk förelig- ger. Korttidspermission får också ges. om annan särskild anledning föreligger därtill.

För att underlätta anpassningen i samhället kan intagen beviljas till- stånd att lämna anstalten för viss kort tid (korttidspermisson). om ej påtaglig furu ji'ir fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för annat missbruk föreligger. Kort- tidspermission får också ges. om annan särskild anledning föreligger därtill.

Prop. 1978/79: 62

'.;J

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lntagen som avses i 7 & tredje stycket och pa skäl som där anges är pla- cerad i sluten anstalt far beviljas korttidspermission endast om synnerliga skäl föreligger därtill.

För korttidspermission fär ställas de villkor som kan anses erforderliga beträffande vistelseort. anmälningsskyldighet eller annat. Är noggrann till- syn behövlig. kan föreskrivas att den intagne under permissionen skall va- ra ställd trndcr bevakning.

52 a #

Om det inte är uppenbart obe- hol'liut. skall den som intuges i kri— minolrårdsanstult vid ankomsten till anstalten kroppsrisiterus_li'ir ef- tersöka/ide unliiremrll som han en- ligt vad som följer av denna lag ei får inneha.

] o'i'rigt ftir intagen kroppst'isite- ras jör eftersökande av jiiremål som nyss sagts endast när

I. anledning förekommer att så- duntfr'iremt'il skall (mtriifjirs på ho- nom.

.7. det sker i anslutning till större tou/ersökning som av säkerhetsskäl görs av utrymmen inom anstalten oeh den intagne har eller har haft särskild anknytning till utrymme som berörs av undersökningen.

3. den intagne skall mottaga el- ler har haft obevakat besök. eller

4. den intagne efter vistelse utanför anstalten kommer åter till denna.

Vad som hur sagts i andra styr- ke! utgör (ji hinder mot att [ ait/rat fallj'r'iretages sådan ytlig kroppsvi- sita/ion som bedömes nödvändig tll' säkerhetsskäl och som endast avser eftersöka/nie av vapen eller annu!_fiirligtj'r'iretnål.

'J- IJ O' 'ff

Intrigen får krt)ppsbesiktigas när anledning förekonmter att föremål som han enligt vad som följer av denna lag ejj'år inneha skull unträfl j'as på honom.

Den som är intagen [ sluten on- .r'tultjiir kroppsbesiktigas även iji/ll som avses i 52 (1.5 andra stycket 2—4. ont det ("ir oundgängligen på-

Prop. 1978/79: 62

Nuvarande lydelse

'Jl l-J

Föreslagen lydelse

kallat av hänsyn till ordningen och säkerheten i anstalten. Närmare _fi'ireskrif'ter härom meddelas av re- geringen eller tnym'lighet som rege- ringen bestämmer.

C 202

Kroppsvisitation eller kroppsbe- siktning får inte göras tner ingåen- de än vaa' ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som om- ständigheterna medger skall iaktta- gas. Om "löjligt skall vittne närva- ra.

Annan kroppsvisitation än som avses i 52 a # tredje stycket eller kroppsbesiktning får. när åtgärden gäller kvinna. ej verkställas eller bevittnas av annan än kvinna. läka- re eller legitimerad sjuksköterska.

Föremål, som anträffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesikt- ning och som intagen enligt vad som följer av denna lag (j_/'är inne- ha, skall omhändertagas oeh för- varas_f(')'r hans räkning. såvitt (y' an- nat är särskiltföreskrivet.

lntagen sattt kan misstänkas va- ra påverkad av narkotika får före- läggas att lämna urinprov.

Den som är intagen i anstalt. i vilken företrädesvis plaeeras intag- na som ieke eller i endast ringa mån har tagit befattning med nar- kotika. får föreläggas att lämna urinprov. även om han ej misstän- kes vara påverkad av narkotika.

Denna lag träderi kraft den I januari 1979.

Prop. 1978/79: 62

2. Förslag till

'_I'l

Lag om ändring i lagen (1976: 371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (l97(>:37l) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

dels att 2 5 skall ha nedan angivna lydelse. dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. 2 a och 2 b så. av nedan

Hänvisningar till S2

angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Häktad skall senast vid ankoms- ten till föwaringslokalen visiterus. Därvid skall iakttagas all den hän- syn som omständigheterna med- ger. Om möjligt skall vittne närva- ra.

l"öretnål som häktad ejfär inne- ha enligt denna lag eller bestäm— melse som har meddelats nted stöd av lagen skall omhändertagas oeh förvaras för hans räkning.

- Zl

föreslagen lydelse

Om det inte är uppenbart obe- hövligt. skall häktad senast vid an- komsten till l'örvaringslokalen kroppsvisiteras för eftersöka/ide av föremål som han enligt vad som följer av denna lag ejf'år inneha.

I övrigt får häktad kroppsvisite- ras för eftersöka/ide av föremål som nyss sagts endast när

[. anledning _fl'irekommer att så- dantföremäl skall anträffas på ho- nom.

2. det sker i anslutning till större undersökning som av säkerhetsskäl görs av utrymmen inom förva- ringslokalen oeh den häktade har eller ltar haft särskild anknytning till utrymme som berörs av under- sökning en.

3. den häktade skall mottaga el- ler har haft obevakat besök. eller

4. den häktade efter vistelse utanför förvarings/okalen kommer åter till denna.

Vad som har sagts i andra stye- ket utgör ej hinder mot att i annat

.htllföretages sådan ytlig kroppsvi- sitation som bedömes nödvändig av säkerhetsskäl och som endast avser eftersökande av vapen eller annatfarligtföremål.

ff./:

Häktadf'år kroppsbesiktigas när anledning förekommer att föremål som han enligt vad som följer av denna lag ejfår inne/ta skall anträf- fas på honom.

Prop. 1978/79: 62 6 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om det är oundgängligen påkal- lat av hänsyn till ordningen och sä- ker/teten inom jörvaringslokalen. får häktad krt)ppsbesiktigas även i fall som avses i 2 S* andra styeket 2—4.

2 h &

Knrppsvisitation eller kroppsbe- siktning får inte göras mer ingåen- de än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som ont- ständigheterna medger skall iaktta- gas. Om möjligt skall vittne närva- ra.

Annan kroppsvisitation än som avses i .? # tredje styeket eller krtmpsbesiktningfår. när åtgärden gäller kvinna. ej verkställas eller bevittnas av annan än kvinna. läka- re eller legitimerad sjuksköterska.

Föremäl. som anträffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesikt- ning oeh som häktad ett/igt vad som följer av denna lag ejfär inne- ha. skall omhändertagas oeh för— varasf'ör hans räkning. såvitt ej att- nat är särskiltföreskrivet.

Denna lag träder i kraft den I januari l979.

Prop. 1978/79: 62 7

Utdrag JUSTlTlEDEPARTEMENTE'l' PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1978-09-28

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Bohman. Ullsten. Romanus. Turesson. Antonsson. Mogård. Olsson. Dahlgren. Äs- ling, Mundebo. Krönmark. Wikström. Johansson. Friggebo. Wirtén

Föredragande: statsrådet Romanus

Lagrådsremiss om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt. m. m.

1 Inledning

Under sommaren 1976 inleddes en debatt i anledning av vissa uppmärk- sammade rymningar och fritagningar från kriminalvårdsanstalter. [ denna debatt gjordes bl.a. gällande att nuvarande permissionsbestämmelser är alltför liberala och missbrukas i stor utsträckning. Det påstods också att den vidgade användningen av permissioner inom kriminalvården kan vara en av orsakerna till den stigande brottsligheten. Mot denna bakgrund till- sattes i augusti l976 inomjustitiedepartementet en arbetsgrupp mcd repre- sentanter även från kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen'. Ar- betsgruppen avlämnade i december l977 promemorian (Ds Ju 1977: 13) Permissioner inom kriminalvården. l promemorian föreslås bl.a. att be- stämmelsen om korttidspermission i 32 & lagen (1974:203) om kriminal- vård i anstalt (KvaL) ändras så att möjligheten att vägra permission i fall då påtaglig risk föreligger att den intagne gör sig skyldig till fortsatt brotts- lighet särskilt markeras. Vidare föreslås en mindre utvidning av den grupp intagna som med hänsyn till risken för fortsatt brottslighet av särskilt all- varlig karaktär enligt 7 ä tredje stycket KvaL skall placeras i sluten an- stalt. Slutligen framläggs vissa förslag för att få till stånd en bättre ordning i den praktiska tillämpningen av permissionsbestämmelserna och ett vidgat samarbete mellan kriminalvården och polisen. Promemorian bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1.

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av riksåklagaren (RÅ). Svea hovrätt, kammarrätten i Jönköping. rikspolisstyrelsen. krimi-

' Rättschefen Per Jermsten, ordförande. avdelningschefen Clas Amilon. byrådirek- törcn Gunnar Andersson. byråchefen Esbjörn Esbjörnson, departementsrådet Jo- han Leche samt överdirektören Lennart Printz.

Prop. 1978/79: 62 8

nalvårdsstyrelsen. kriminalvårdsnämnden. interneringsnämnden. ung- domsfangelsenämnden. övervakningsnämnden i Örebro, första avdelning- en. övervakningsnämnden i Norrköping. övervakningsnämnden i Skövde. postverket. bankinspektioncn. utredningen (Ju 1976: 07) om isolering inom kriminalvården. Landsorganisationen i Sverige (LO), Centralorganisatio- nen SACO/SR. "ljänstemännens centralorganisation (TCO). Sveriges ad- vokatsamfund. Föreningen Sveriges statsåklagare. Föreningen Sveriges åklagare. Föreningen styresmän och assistenter m.fl. vid kriminalvårds- anstalterna (SAK). Övervakarnas riksförbund. Föreningen Sveriges polis— chefer samt Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS).

RÅ har överlämnat yttranden från överåklagarna i Stockholms och Gö- teborgs åklagardistrikt samt från länsåklagarna i Hallands, Örebro samt Västernorrlands län och Jämtlands län. LO har bifogat yttrande av Stats- anställdas förbund.

Jag avser att nu behandla förslagen i promemorian. Samtidigt villjag ta upp vissa frågor om kroppsvisitation och kroppsbesiktning av intagna på kriminalvårdens anstalter liksom av häktade och anhållna m. fl. Dessa frå- gor har aktualiserats av regeringsformens bestämmelser om att påtvingat kroppsligt ingrepp och kroppsvisitation får företas endast med stöd av lag. 1 detta sammanhang villjag också ta tipp frågan om urinkontroll av intagna på kriminalvårdens anstalter för att fastställa eventuell narkotikapåverkan. Frågan har aktualiserats i prop. 1977/78: 105 (5.54) i samband med önske- målen om en differentiering efter narkotikaberoende av de intagna på kri- minalvårdens anstalter.

2 Permissioner

2.1 Gällande rätt m. m.

1 promemorian redovisas gällande bestämmelser om permission. Vidare lämnas vissa statistiska uppgifter. Jag hänvisar i dessa delar till bilaga 1 (avsnitt 2 och 3).

2.2. Arbetsgruppens överväganden och förslag

Arbetsgruppen menar att permissionsinstitutet kan utgöra ett värdefullt medel i behandlingen av dem som är intagna i anstalt. De undersökningar arbetsgruppen låtit utföra ger inte belägg för att permissioner missbrukas i sådan omfattning eller på sådant sätt att en allmän skärpning av permis- sionsbestämmelserna är motiverad. Av undersökningarna framgår emel- lertid att en mindre grupp intagna. omfattande tvåhundra-trehundra perso- ner som är tidigare starkt kriminellt belastade. i mycket stor utsträckning begår nya brott under permissioner. Undersökningsmaterialet antyder också att denna grupp erhåller permission i större omfattning än övriga in-

Prop. 1978/79: 62 9

tagna. Att en intagen som tillhör denna grupp regelbundet och ofta erhåller permission som utnyttjas för brottslig verksamhet är enligt arbetsgruppens mening otillfrcdsställande. Arbetsgruppen anser därför att permissions- bestämmelsen i 32 & första stycket K vaL bör ändras så att möjlig- heten att vägra permission vid risk för fortsatt brottslig verksamhet särskilt markeras. Bestämmelsen bör enligt arbetsgruppen utformas så att korttids- permission kan beviljas. om inte påtaglig fara för fortsatt brottslig verk- samhet eller avsevärd fara för annat missbruk föreligger. Avgörandet om en intagen skall vägras permission på grund av risken för fortsatt brottslig verksamhet förutsätts ske efter en noggrann prövning i det enskilda fallet. Vid bedömningen av missbruksfaran får en rad faktorer vägas mot varand- ra såsom arten och omfattningen av tidigare kriminalitet. verkställighetens längd. återstående strafftid. pågående narkotikamissbruk etc. Den väsent- ligaste faktorn vid bedömningen av faran för fortsatt brottslig verksamhet måste emellertid enligt arbetsgruppen vara utfallet av tidigare permissio- ner.

Enligt 7 & tredje sty c ket K v a L skall intagen som dömts till fängel- se i lägst två år eller till internering med en minsta tid av två år placeras på sluten anstalt. om det med hänsyn till att den intagne saknar fast anknyt- ning till riket eller av andra skäl kan befaras att han är särskilt benägen att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet. vilken på grund av omfatt- ning och inriktning är av särskilt allvarlig karaktär. lntagen som avses i 7 & tredje stycket oéh på skäl som anges där är placerad i sluten anstalt får un- der vissa förutsättningar hållas avskild från andra intagna (20 5 andra styc- ket KvaL) och får beviljas korttidspermission endast om synnerliga skäl föreligger därtill (32 & andra stycket KvaL).

Arbetsgruppen konstaterar att den brottslighet som begås i samband med permissioner och rymningar har mycket liten betydelse för den totala brottsnivån. För en del brott är betydelsen dock större. Detta gäller sär- skilt väpnade rån mot post- och bankkontor. Andelen sådana brott som be- gicks av permittenter och rymlingar från kriminalvårdens anstalter under år 1976 har beräknats till 16—20 %.

Arbetsgruppen menar att bestämmelsen i 7 5 tredje stycket KvaL i praxis har erhållit ett alltför snävt tillämpningsområde. Det torde enligt gruppens mening inte ha varit avsett att bestämmelsen enbart skulle gälla brottslingar med internationell anknytning och narkotikabrottslingar. Ar- betsgruppen anser att bestämmelsen i 7 & tredje stycket KvaL bör utvidgas till att kunna omfatta även intagna som ägnat sig åt organiserad eller syste- matisk kriminell verksamhet av särskilt samhällsfarlig art och detta även om deras brottslighet saknar internationell anknytning. Arbetsgruppen föreslår att den åsyftade ändringen kommer till stånd genom att orden ”med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller eljest" utgår ur 7 %$ tredje stycket KvaL. 1 sin nya lydelse bör bestämmelsen omfatta in- te endast personer som begått grova narkotikabrott eller brott med interna—

Prop. 1978/79: 62 10

tionell anknytning utan även lagöverträdare som ägnat sig åt annan brotts- lighet av särskilt allvarlig karaktär och därigenom visat likgiltighet för an- nans liv eller hälsa eller särskild hänsynslöshet. Såsom exempel på avsedd brottslighet nämner arbetsgruppen väpnade bank- eller postrån samt an- nan förmögenhetsbrottslighet vid vilken gärningsmannen visat hänsynslös- het genom att t. ex. använda sprängmedel. Arbetsgruppen framhåller att prövningen huruvida en intagen skall hänföras till den kategori brottslingar som avses i 7 & tredje stycket lx'vaL liksom hittills förutsätter en noggrann individuell bedömning av samtliga de faktorer som enligt bestämmelsen in- verkar på frågan.

De undersökningar arbetsgruppen haft som grund för sina ställningsta- ganden har pekat på vissa bristeri den praktiska tillämpningen av permissionsbestämmelserna. ] syfte att få en bättre ordning till stånd föreslår arbetsgruppen bl. a. följande. Kvalitikationstiderna för re- gelbunden permission bör iakttas mera strikt. Samtidigt menar arbetsgrup- pen att kvalifikationstiderna i vissa fall är onödigt långa. Det stora flertalet intagna i lokalanstalt och öppen riksanstalt borde kunna beviljas regelbun- den permission redan efter tre månader (i stället för fyra) och sådana intag- na borde också kunna beviljas regelbunden permission en gång per månad (i stället för varannan månad). Särskilda permissioner bör inte beviljas slentrianmässigt och arbetsgruppen föreslår att närmare. anvisningar med- delas beträffande förutsättningarna för sådana permissioner. Praktiska an- visningar behövs också beträffande förberedelse av permissioneri allmän- het liksom mer detaljerade anvisningar om hur bevakade och beledsagade permissioner skall planeras och genomföras. I fråga om beslutanderätten beträffande permissioner anser arbetsgruppen att det skulle innebära vissa fördelar om bemyndigande av regioncheftill styresman för anstalt att fatta beslut om korttidspermission beträffande intagen i lokalanstalt automa- tiskt återgår. om den intagne gör sig skyldig till permissionsmissbruk som inte är ringa eller till rymning.

Till arbetsgruppen har såväl från kriminalvårdens sida som från polisens sida framhållits att samarbetet dem emellan i vissa avseenden inte fungerar helt tillfredsställande. Från kriminalvården har således pekats på att man ofta inte erhållit besked om brott som intagna gjort sig skyldiga till under permission. Det anges vidare att polisen i regel inte utreder sådan brottslig- het utan enbart sänder den intagne åter till anstalten. Polisen har anfört att den många gånger inte. och i vart fall nästan regelmässigt för sent. får be- sked om när permission beviljats intagna som gjort sig skyldiga till grov brottslighet.

Arbetsgruppen menar att samarbetet mellan kriminalvården oc h pol i sen bör väsentligt utökas. Denna fråga torde få närmare över- vägas vid överläggningar mellan kriminalvårdsstyrelsen och rikspolissty- relsen. Arbetsgruppen riktar dock uppmärksamheten på vissa åtgärder som snarast bör kunna vidtas och som har direkt samband med permis-

Prop. 1978/79: 62 l 1

sionsinstitutet. Bl.a. föreslår arbetsgruppen att en kontaktman utses vid varje polismyndighet och kriminalvårdsanstalt. Kontaktmannen skall handha den rapportering sotn är föreskriven och i övrigt lämna erforderlig information av betydelse för beslut om eller genomförande av permission. För att kriminalvårdsmyndigheten skall kunna göra en riktig och från rätts— säkerhetssynpunkt godtagbar bedömning av faran för fortsatt brottslig verksamhet enligt 32 % Kval. i dess föreslagna lydelse är den i behov av så fullständig information som möjligt beträffande brott begångna under per- missioner. Arbetsgruppen vill därför starkt betona önskvärdheten av att brott begångna under permissioner blir föremål för polisutredning i större omfattning än f. n. är fallet.

2.3. Remissyttrandena

Promemorieförslagen har under remissbehandlingen fått ett övervägan- de gynnsamt mottagande.

De i promemorian föreslagna ändringarna av 7 och 32 M Kv a L har av flertalet remissinstanser tillstyrkts eller lämnats utan erinran. Endast en remissinstans. Örerrukarmzs riksji'irbund. har helt avstyrkt förslaget i dessa delar.

RÅ ansluter sig i huvudsak till vad arbetsgruppen anför och anser det värdefullt inte minst för anstaltsklientelets del att fastare normer införs för reglering av permissioninstitutet. RÅ påpekar dock att de överväganden som gjorts möjligen bör ges ett tydligare uttryck i författningstexten. å ena sidan till vägledning för de intagna och å andra sidan för att motverka en alltför liberal praxis från kriminalvårdsmyndigheternas sida. vilken hittills kanske varit alltför slentrianmässig. Lagstiftningen bör alltså inte i alltför stor mån vila på motivuttalanden. Exempelvis nämner RÅ att borttagandet av uttrycket "med hänsyn till att han saknar fast anknytningtill riket" i 7 s trejde stycket KvaL inte utan vidare ger anvisning om att man nu vill un- derstryka vikten av att särskild restriktivitet bör iakttas beträffande en an- nan grupp av lagöverträdare. RÄ biträder förslaget om en skärpning av praxis när det gäller korttidspermission och förutsätter då att detta kom- mer till uttryck i lagtexten och författningsanvisningar beträffande samar- betet mellan kriminalvårds- och polismyndigheter.

Enligtöverklagurvn [ Göteborgs åklagardistri/tt måste vid sidan av utfal- let av tidigare permissioner arten och omfattningen av tidigare brottslighet tillmätas avgörande betydelse vid bedömningen av faran för fortsatt brotts- lig verksamhet under permissioner. Vid t.ex. grov narkotikabrottslighet finns det anledning att tro att en person som ägnar sig åt en sådan sorts or- ganiserad och mestadels väl genomtänkt brottslighet på grtmd av etablera- de kontakter med säljare av narkotika. den förhållandevis lilla risken att bli upptäckt samt möjligheten att snabbt förtjäna stora pengar utsätts för kraf— tiga frestelser och dessutom många gånger påtryckningar att fortsätta sin

Prop. l978/79:62 12 brottslighet. Sådana brott kan dessutom mycket väl begås under permis- sioner utan att dessa därvid missköts i övrigt. Det är överåklagarens tipp- fattning att man över huvud taget när det gäller personer som är väl etable— rade inom ett visst brottsområde måste vara särskilt vaken för riskerna av fortsatt brottslig verksamhet i samband med permission.

Länsäklugaren :" Hallands län påpekar att om lagstiftaren finner skäl att begränsa permissionerna för det starkt brottsbenägna anstaltsklientelet så kan det kanske vara lämpligt att lagstiftaren samtidigt också uttrycker sitt gillande av en utveckling mot en liberalare tillämpning av permissionsbe- stämmelserna för övriga intagna. Därigenom understryks samhällets vilja att motverka nackdelarna för de intagna av frihetsberövandet samtidigt som man mycket starkt framhäver avståndstagandet till den form av per- missionsmissbruk som består i ny brottslighet under verkställighetstiden.

Svea hovrätt instämmer i allt väsentligt i de sakliga överväganden som redovisas i promemorian. inte minst vad i promemorian anförs rörande tillämpningen av permissionbestämmelserna m.m. (avsnitt 4.3) synes vara av stor betydelse för att komma till rätta med vissa påvisade brister i syste- met. Över huvud taget ger den i promemorian redovisade analysen anled- ning till den bedömningen att en omdömesgill praktisk tillämpning av gäl- lande regler är det i sammanhanget f. n. mest väsentliga. Vid tillämpningen av permissionsbestämmelserna bör. enligt hovrätten, i enlighet med vad som föreslås i promemorian ökad uppmärksamhet ägnas åt risken för fort- satt brottslig verksamhet. Det är därvid uppenbart att särskild restriktivitet är påkallad i fråga om personer med benägenhet att begå allvarliga brott. Vad angår utformningen av de föreslagna lagändringarna har hovrätten in- te någon erinran såvitt avser 7 & KvaL. ] fråga om 32 % KvaL anser hovrät- ten det tveksamt om det föreslagna tillägget rörande "påtaglig fara för fort- satt brottslig verksamhet" är nödvändigt. Det synes stå utom allt tvivel att vad som åsyftas täcks av den nuvarande lydelsen och alltså kan tillämpas titan någon formell ändring av bestämmelsen. Tillägget gör dessutom ett något klumpigt intryck från redaktionell synpunkt. Om en särskild marke- ring av risken för fortsatt brottslig verksamhet likväl anses påkallad vid si- dan av rekvisitet missbruk förordar hovrätten i vart fall att ordet "påtag- lig" utgår. Det innebär enligt hovrättens mening en alltför stark begräns- ning av möjligheten att vägra permission i fall av fara för fortsatt brottslig verksamhet och är ägnat att försvåra tillämpningen av detta rekvisit. Det torde i sammanhanget ändå framstå som uppenbart att en sådan tillämp- ning inte får grundas på lösa misstankar utan skall ha täckning i den intag- nes tidigare beteende eller andra konkreta omständigheter.

Övervakningsnit"/mulen [ Norrköping ifrågasätter beträffande ändringen i 7 % Kval. om det inte vore lämpligare att redan i författningstexten direkt ange vilken typ av brott som åsyftas än att markera skärpningen genom att låta den angivna exemplifieringen utgå och hänvisa tillämpningen till mo- tivuttalanden. Den på föreslagna sätt åstadkomna ändringen ger intryck av att vara av mer redaktionell än saklig natur.

Prop. 1978/79: 62 [%

Örerrukningsnämndwz i Skövde reagerar mot uttalandet att utfallet av tidigare permissioner måste vara den väsentligaste faktorn vid bedömning— en av faran för fortsatt brottsig verksamhet. Nämnden anser att man vid denna bedömning lika mycket skall ta hänsyn till den intagnes sinnesänd- ring och beteende under pågående anstaltsvistelse. Den föreslagna änd- ringen av 7 & KvaL finner nämnden onödig eftersom lagrummet redan nu är tillämpligt på de intagna som ändringen avser.

Utredningen om isolering inom kriminalvården stäHEr sig tveksam till den föreslagna ändringen av 32 s KvaL. Även intagna som regelmässigt utnyttjar permissioner för ny brottslighet bör ges möjlighet till att regel- bundet komma utanför anstalten. Detta önskemål kan tillgodoses genom att de beviljas bevakade permissioner. Om en permission görs bevakad katt nämligen fara för fortsatt brottslig verksamhet sällan föreligga. Att en liten grupp intagna ges tillfälle att under täta permissioner begå omfattande brottslighet kan emellertid också i stor utsträckning förhindras genom att gällande bestämmelser och kvalifikationstider iakttas och genom att inte ringa permissionsmissbruk beivras på så sätt att kommande permission se- nareläggs. Utredningen ställer sig bakom förslaget om en förkortning av kvalitikationstiderna för vissa grupper intagna. Om en sådan förkortning genomförs och om kvalitikationstiderna strikt iakttas torde behovet av en skärpning av permissionsbestämmelserna bli väsentligt mindre. För att kvalifikationstiden skall kunna förkortas och beviljade permissioner förbe- redas_bättre torde emellertid krävas ett tillskott av assistenter till kriminal- vården. Utredningen ställer sig tveksam även till den föreslagna ändringen av 7 & KvaL. Enligt utredningen har arbetsgruppen inte särskilt beaktat att en intagen som hänförs till 7 & tredje stycket KvaL kan hållas avskild från andra intagna enligt 20 å andra stycket KvaL. Mot samhällets behov av skydd skall vägas inte blott den s. k. behandlingen av den intagne såsom gjorts i promemorian utan även de krav humanitära hänsyn ställer. Med hänsyn härtill ifrågasätter utredningen om inte den brottslighet som skall omfattas av bestämmelsen i 7 & tredje stycket KvaL fått alltför vid omfatt- ning. Förutom narkotikabrottslighet och brott med internationell anknyt- ning kan brott som utförts med vapen eller vid vilka gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet omfattas. Däremot bör inte blott det faktum att den intagne visat sig oemottaglig för påverkan att upphöra med sin brottslighet i och för sig utgöra tillräcklig grund för att hänföra honom till bestämmel- sen. Den utvidgning av möjligheterna att hålla intagen avskild från andra intagna som förslaget till ändring av 7 & tredje stycket KvaL innebär bör närmare övervägas. På samma sätt som kriminalvårdsnämndens praxis i ärenden om villkorlig frigivning inte avses påverkas av den föreslagna änd- ringen av 7 % tredje stycket KvaL bör också avskildhetsbestämmelsen i 20 å andra stycket Kval nu lämnas oförändrad. Utredningen kommer att i

samband med en total översyn av avskildhetsbestämmelserna i KvaL prö- va också omfattningen av detta stadgande.

Prop. 1978/79: 62 14

Bankinspcktinncn understryker behovet av att ändringar i permissions- bestämmclserna i enlighet med promemorian genomförs när det gäller så- dana intagna som gjort sig skyldiga till väpnade rån mot bank- och post- kontor. Med sådana brott bör jämställas rån mot värdctransporter samt sprängningar av serviceboxar. Inspektionen ifrågasätter dock om bestäm- melsen i 7 .5 tredje stycket KvaL efter den föreslagna ändringen verkligen komtner att tillämpas på hela den avsedda kategorin. Enligt promemorie- förslaget skall det alltjämt krävas att den befarande brottsliga verksamhe- ten skall vara "av särskilt allvarlig karaktär". Ordet "särskilt" bör enligt inspektiOnen utgå. Vidare ifrågasätter inspektionen om inte stadgandet i 32 å andra stycket KvaL. som anger att permission för ifrågavarande kate- gori skall vara en undantagsföreteelse. böt skärpas genom att man tillfogar det ytterligare villkoret att permissionen kan anordnas på sådant sätt att risken för missbruk är obetydlig.

Adw»kulsanzjiuulm anser att det föreslagna tillägget i 32 s' KvaL snarast ger intryck av att en skärpning av möjligheten för intagna i allmänhet att få permission är åsyftad. Detta eftersom den lilla grupp som ändringen i 32 s" KvaL främst tar sikte på i allmänhet också kommer att omfattas av 7 & tredje stycket KvaL i dess i promemorian föreslagna lydelse. Samfundet framhåller dock att det i och för sig ställer sig bakom tanken att permission skall kunna vägras då påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet förelig- ger.

SAK anser att den totala missbruksfrekvensen av permissioner är avse- värt högre än vad statistiken visar. Det finns anledning att förmoda att per- mittcnters delaktighet vid ouppklarade brott är inte oväsentlig. insmugg— ling och langning av narkotika vid återkomst från permission kan med san- nolikhet bedömas som mycket vanligt förekommande. SAK anser att kri- terierna pa missbrukad eller misskött permission är vagt formulerade i per- missionsbestämmelserna. Därför varierar praxis vid bedömningen från an- stalt till anstalt. SAK påtalar särskilt den stora oreda som skapades i sam- band med introduktionen av KvaL. Begreppet ”höjd toleransnivå" innebä- rande bl.a. att man på anstalterna inte skulle fästa så stor vikt vid om per- mittenten var full eller på annat sätt påverkad vid återkomst från permis— sion har skapat stor osäkerhet hos anstalspersonalen. Personalen upplever mycket påtagligt att den hamnat i ett normkaos. Man är över huvud glad för varje intagen som återkommer efter permission. Detta har också med- fört högst olika praxis i vilka fall styresmän anser sig böra hos kriminal- vårdsstyrelsen begära prövning enligt 35 å KvaL. SAK förmodar att ett okänt antal misskötta permissioner (för sen ankomst. sprit- och narkotika- berusning) inte rapporteras. SAK tillstyrker de föreslagna lagändringarna men ifrågasätter om inte den intagnes skötsamhet i anstalt bör vägas in vid prövningen av permissionsärende.

Örarvakarnas riksförbund anser att de föreslagna ändringarna av 7 och 32 åå KvaL inte bör genomföras. Förslagen medför att de skadliga verk—

Prop. 1978/79: 62 15

ningarna av ett frihetsstraff ytterligare ökar. Ändringen av 32 s' KvaL skul- le f'å till följd att ett flertal intagna vägras ett från behandlingssynpunkt nödvändigt avbrott i fängelsevistelsen. Om man vid bedömningen av faran för fortsatt brottslig verksamhet går tillbaka och ser efter hur den intagne tidigare skött sina permissioner kommer detta att få till följd att en intagen som tidigare misslyckats med permissioner kommer att löpa en ännu större risk att misslyckas i framtiden. då fängelsestraffet kommer att drabba ho- nom ännu hårdare på grund av uteblivna permissioner. Den föreslagna ändringen av 7 s Kval. katt komma att leda till att gruppen "brottsfixera- de" växer samt till att den s. k. återanpassningen av de intagna som tillhör denna grupp avsevärt försvåras.

Föreningen Sverige polise/tdi'r tillstyrker de föreslagna lagändringarna. Föreningen framhåller särskilt att den uppfattat innebörden av ändringen i 32 så KvaL bl. a. vara den att prövningen av permissionsansökningar skall ske med särskild noggrannhet i de fall den intagne dömts för svåra vålds- brott. grova narkotikabrott och liknande grövre brott. Permissioner åt in- tagna tillhörande denna grupp har förorsakat avsevärda problem inte bara för polisen utan vad värre är även för allmänheten. l begreppet permissio- ncr inbegriper föreningen även deltagande i sådana särskilt svårövervaka- de aktiviteter som idrottstävlingar utanför inhägnat område etc. Visserli- gen föreligger för den avsedda gruppen av intagna de starkaste skälen för en aktiv återanpassningsinriktad vård men allmänhetens skyddsintresse bör dock inte tvingas i bakgrunden av den anledningen. Särskilt påfallande blir problematiken då fråga är om dömda med långa frihetsstraff som inte skall återanpassas till det svenska samhället utan förpassas ur riket.

RNS förordar att 7 & tredje stycket KvaL får en sådan lydelse att be- stämmelsen kan tillämpas på alla som dömts för grovt narkotikabrott. dvs. även på intagna som ådömts ett frihetsstraff på mellan ett och två år. Vida- re bör enligt RNS möjligheten att vägra permission kunna utnyttjas i högre grad än vad som föreslagits i promemorian. Permission bör sålunda kunna förvägras även andra än dem som bevisligen regelmässigt utnyttjat permis- sionerna till att begå brott. Följden blir annars att bevissvårigheter vid per- missionsmissbruk leder till att den dömde beviljas ny permission trots att han ofta eller kanske t. o. rn. vanligen missbrukar sina permissioner. Vid bedömningen av om fara för fortsatt brottslig verksamhet föreligger eller inte förtjänar ett aktuellt narkotikamissbruk mycket stor uppmärksamhet. Stor kriminell belastning är mycket ofta nära förknippad med narkotika- missbruk. Då en permittent med aktuellt missbruk synes ha påtagligt svårt att undvika återfall i såväl missbruk som brott ifrågasätter RNS om sådana interner över huvud taget skall beviljas permission på egen hand. Vidare bör insmuggling av narkotika till anstalterna betraktas som ett mycket all- varligt permissionsmissbruk vilket på ett mera uttryckligt sätt bör framgå av själva lagen.

Beträffande de frågor som i promemorian tas upp rörande tillämp-

Prop. 1978/79: 62 16

ningen av permissionsbestämmelserna m.m. samt samar- betet mellan kriminalvården och polisen har ett övervägande antal remissinstanser. i den mån de yttrat sig över dem. tillstyrkt förslagen eller lämnat dem utan erinran.

RÅ avstyrker förslaget till tätare permissioner vid lokalanstalter och öppna riksanstalter. RÅ menar att förslaget i denna del saknar tillräckligt underlag i utredningen beträffande avvägningen mellan fördelarna för de intagna och kostnaderna för dessa och för det allmänna. RÅ hänvisar till vad som om detta anförts i betänkandet Kriminalvård i anstalt (SOU l97lz74) sid. 154 f. RÅ anför vidare.

Beträffande samarbetet mellan kriminalvården och polisen är det som ar- betsgruppen påpekat uppenbart att detta f. n. inte är helt tillfredsställande. vilket synes ha sin grund i dels att uttryckliga föreskrifter saknas för poli- sens vidkommande. dels att de anvisningar som gäller för kriminalvården inte iakttas fullt ut. Jag vill understryka de synpunkter som lämnats om frå- gans snara lösning. Jag ställer mig dock tveksam till antydningen att ofull- ständiga brottsutredningar skulle få utgöra beslutsunderlag för kriminal- vårdsmyndighet i permissionsfrågor på annat sätt än att fortsatt permission bör kunna vägras i avbidan på att utredningen görs fullständig. Från rätts- säkerhetssynpunkt kan hävdas att endast klart utredda och erkända brott borde få beaktas. Jag är mot denna bakgrund inte främmande för att poli- sen åläggs att tidsmässigt söka prioritera utredningar av brott begångna un- der permission. Vidare kan ifrågasättas om inte åklagarinträde alltid bör ske före underrättelse till kriminalvårdsmyndighet. Härigenom skulle man få vissa garanti för att meddelandet är tillräckligt välgrundat från rättssä- kerhetssynpunkt. Praktiskt sett syfterjag exempelvis på att man bör und- vika den koniliktsituationen att en polisrapport om brottsmisstanke, som föranleder permissionsindragning. senare inte leder till beslut om åtal eller underlåtelse härav på grund av att brott ej kan anses styrkt. En viss fara ligger nämligen erfarenhetsmässigt i att det hårt belastade klientel som det här är fråga om låt vara inte oberättigat — i regel ä priori utsätts för miss- tanke om brott på permissionsorten. i synnerhet när polisen på förhand fått underrättelse om deras vistelse.

Länsåklagarvn [ Örebro län anför att det självfallet endast ankommer på åklagare att avgöra om brott begångna under rymning kan medföra ytterli- gare påföljd. Förslaget att polisen i vissa fall skall göra utredningar med lägre ambitionsgrad att användas enbart av kriminalvårdsmyndighet som beslutsunderlag avvisas.

Krimina[vårdssrj'rclsen upplyser att en omarbetning av gällande anvis- ningar för permission f.n. pågår inom styrelsen. Omarbetningen, som sker enligt de riktlinjer som anges i promemorian, beräknas vara slutförd i sam- band med att lagändringarna träder i kraft. Vid samma tidpunkt bör riktlin- jer ha dragits upp för hur ett närmare samarbete mellan polis och kriminal— vård i permissionsärenden skall utformas. Kriminalvårdsstyrelsen betonar att det inte minst vid bedömning av om ny permission skall beviljas vid misstanke om att brott begåtts under tidigare permission är angeläget att

Prop. 1978/79: 62 17

samarbetet med polisen fungerar tillfredsställande. Vid en sådan bedöm- ning skall en avvägning göras mellan å ena sidan risken för fortsatt brotts- lig verksamhet och å andra sidan den enskilde intagnes rättssäkerhetsin- tresse. Det är därvid av största vikt att kriminalvårdsmyndigheterna har tillgång till fullständigast möjliga information från polisen rörande grunden för misstanken. Kriminalvårdsstyrelsen anför vidare att det beträffande de särskilda permissionerna är angeläget att man för visst fall inte hårdrar re— sonemanget om att permissionen kan tillgodoses på annat sätt. Särskilda permissioner fyller en inte oväsentlig funktion inför många intagnas frigiv— ning. Främst för lokalanstalternas del bör det även fortsättningsvis finnas utrymme för särskilda permissioner inför frigivningen.

LO ansluter sigi och för sig till förslagen om ett förbättrat informationsut- byte mellan kriminalvård och polis och bättre utredning av brott begångna under permission. men konstaterar att det i promemorian inte gjorts några beräkningar av vilka resurser det kräver att genomföra förslaget. LO anser också att rättssäkerhetsaspekterna behandlas alltför knapphändigt. 'l'ill- fredsställande rättssäkerhetsgarantier för den enskilde intagne måste ska- pas innan förslaget genomförs. LO är vidare tveksam till tanken på att vid lokalanstalter permissionsmissbruk skall leda till att beslutanderätten be- träffande permissioner återgär till regionchefen. Förslaget rymmer risk för byråkrati och fördröjning av besluten. Man bör inte minska kraven på an- staltscheferna utan se till att dessa verkligen tar på sig det fulla ansvaret.

Starsanställu'asjörhund menar att en minskning av kvalifikationstidcrna för erhållande av regelbunden permission medför behov av mer personal inom kriminalvården.

SACO/SR betonar att vad som saknas inom kriminalvården är möjlighe- ter att inbegripa permissionsinstitutet i ett psykosocialt behandlingssam- manhang. SACO/SR stöder förslaget att frivårdsorganisationen bör bistå en intagen redan under anstaltstidcn under förutsättning att psykologorga- nisationen inom frivärdcn får mera resurser för att kunna hinna med arbe- tet också på lokalanstalterna. Även flera riksanstalter har behov av egna psykologtjänster. Enligt SACO/SR är vidare förslaget om att beslutande- rätten vid misskött permission vid lokalanstalt skall återgå till regionche- fen inte helt invändningsfritt. Risk föreligger för en omfattande byråkrati- sering.

TCO understryker att det förslag som läggs fram om att även misstanke om brott skall ligga som grund för beslut om permission inte får användas på sådant sätt att rättssäkerheten kan ifrågasättas. Vidare bör samarbetet mellan polis och kriminalvård kunna ske på sådana villkor att exempelvis polisens uppfattning om den intagnes förhållanden under den tid han varit avviken från anstalt tas med i bedömningen då ny permission skall bevil- jas.

Föreningen Sveriges stutsåklagare finner det vanskligtifrån rättssäker- hetssynpunkt att polisen i fall då skuldfrågan inte är klarlagd till kriminal-

Prop. 1978/79: 62 18

vården rapporterar misstankar mot en intagen om brottsligt förfarande och att sådant material läggs till grund för en skärpning i behandlingen av den intagne. Såsom underlag för kriminalvårdsmyndighets bedömning av faran för fortsatt brottslig verksamhet bör tjäna åtalsbeslut och åtalsunderlåtelse som på sedvanligt sätt kan fås genom personbladsrutinen inom Rl-syste- met.

Föreningen Sveriges åklagare ifrågasätter om inte åklagare alltid bör in- träda som förundersökningslcdare innan underrättelse om brott som inta- gen misstänks ha begått under permission avges till kriminalvårdsmyndig— het. Härigenom skulle viss garanti erhållas för att meddelande endast läm- nas i sådana fall då misstanken är från rättssäkerhetssynpunkt tillräckligt välgrundad.

SAK ställer sig i princip positiv till förslaget att förkorta kvalifikationsti- derna för erhållande av regelbunden permission. En sådan utvidgning av permissionsinstitutet innebär dock ökade kostnader för statsverket dels för mer personal på anstaltssidan. dels för täckning av de intagnas utgifter i samband med permission. SAK är vidare allmänt positiv till vad som an- förs i promemorian om beslutanderätten beträffande permissioner. men vill inte oförbehållsamt instämma i förslaget att bemyndigande om att be- sluta i permissionsärende vid lokalanstalt skall återgå efter missbruk. Om- gången med att begära prövning av permissionsärenden hos högre instan- ser underlättar på intet sätt styresmännens resp. assistenternas arbetsupp- gifter. Vad beträffar inte endast riksanstalterna utan också lokalanstalter- na anser SAK det viktigt att de inspekteras av personal från kriminalvårds- styrelsen. SAK anser slutligen att det efter ändringen år l976 av 47 & KvaL. som medförde att permissionsmissbruk inte längre kan disciplinärt bestraffas. blivit svårare för intagna att återkomma i rätt tid efter permis- sion. Mänga intagna ser det nu närmast som en rättighet att ta ”semester" på lämplig tidpunkt.

Hänvisningar till S2-3

2.4. Överväganden

1973 års kriminalvårdsreform innebar bl. a. att man i ökad utsträckning satsade på öppna vårdformer och andra åtgärder såsom generösa permis- sionsbestämmelser i syfte att underlätta de intagnas anpassning i samhäl- let. Därmed ökades också möjligheterna för de intagna att avvika från an- stalterna genom rymningar eller genom att inte återvända efter permission. Mot bakgrund av en stigande brottslighet och i ljuset av vissa uppmärk- sammade rymningar och fritagningar har man i den allmänna debatten ibland gjort gällande att de nya reglerna inte tillgodoser samhällets behov av skydd mot det mest brottsaktiva klientelet. Man har även ifrågasatt om inte 1973 års kriminalvårdsreform med dess mera liberala permissionsbe- stämmelser är en av orsakerna till den ökande brottsligheten.

Mot denna bakgrund tillsattes hösten 1976 inom justitiedepartementet

Prop. 1978/79: 62 19

en arbetsgrupp med representanter även för kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen. Gruppen fick i uppdrag att kartlägga permissionsbe— stämmelsernas tillämpning och effekt och pröva behovet av åtgärder för att begränsa eventuellt permissionsmissbruk. Gruppen har i december I977 presenterat sina överväganden i en departementspromemoria. Per- missioner inom kriminalvården.

] promemorian läggs fram förslag rörande permissionssystemet. För- slagen syftar till att minska riskerna för att permissioner missbrukas. Ar- betsgruppen har därvid koncentrerat sig på det missbruk som består i att den intagne begår nya brott. ] promemorian förslås ändringar i 7 och 32 äs KvaL. Vidare framläggs förslag rörande tillämpningen av permissionsbe- stämmelserna samt samarbetet mellan kriminalvården och polisen.

Promemorian har remissbehandlats. Den har därvid fått ett övervägande positivt mottagande. Även jag anser promemorieförslaget vara väl ägnat att läggas till grund för lagstiftning.

l promemorian konstateras att den brottslighet som begås i samband med permissioner och rymningar betyder mycket litet för den totala brotts- nivån. Arbetsgruppens undersökningar visar också att det vidgade per— missionsinstitutet som infördes genom KvaL för de flesta intagna har visat sig fungera väl. Omkring 90 'if-= av permissionerna sköts. Med hänsyn härtill kan jag ansluta mig till arbetsgruppens uppfattning att det inte är påkallat med en sådan skärpning av permissionsbestämmelserna som skulle leda till en allmän minskning av antalet beviljade permissioner. Permissionsin- stitutet kan utgöra ett värdefullt medel i behandlingen av dem som är intag— na i anstalt. Arbetsgruppens undersökningar ger snarast stöd för uppfatt- ningen att det bör vara möjligt att ytterligare liberalisera permissionsbe- stämmelserna för vissa grupper intagna. Till denna fråga återkommerjag i det följande.

Även om således permissionerna i allmänhet utnyttjas av de intagna på avsett sätt visar arbetsgruppens material att en mindre grupp intagna. upp- skattningsvis omfattande tvåhundra trehundra personer som är tidigare starkt kriminellt belastade. i mycket stor utsträckning begår nya brott un- der permissioner. Undersökningsmaterialet antyder också att denna grupp tycks erhålla permission i större omfattning än övriga intagna. En sådan ordning är självklart inte tillfredsställande. Jag biträder därför arbetsgrup- pens förslag om en skärpning av permissionsbestämmelsen i 3 2 & första stycket KvaL så att möjligheten att vägra permission vid risk för fort- satt brottslighet särskilt markeras.

Förslaget innebär att korttidspermission skall kunna beviljas. om inte påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för annat missbruk föreligger.

Under remissbehandlingen har det föreslagna tillägget ”påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet” fått viss kritik dels för att det inte skulle va- ra tillräckligt klargörande. dels för att tillägget inte skulle vara nödvändigt.

Prop. 1978/79: 62 20

En remissinstans har vidare förordat att ordet påtaglig skall utgå eftersom det innebär en alltför stark begränsning av möjligheten att vägra permis— sion i fall av fara för fortsatt brottslig verksamhet och dessutom är ägnat att försvåra tillämpningen av detta rekvisit. För egen del godtarjag arbets- gruppens lagtekniska lösning. Genom kravet på att faran för fortsatt brottslig verksamhet skall vara påtaglig klargörs att tillägget tar sikte främst på den begränsade grupp av kriminellt aktiva intagna som mera re- gelmässigt utnyttjar permission för ny brottslighet. Någon allmän skärp- ning av möjligheten för de intagna att erhålla permission är som jag nyss nämnt. inte avsedd. Den valda formuleringen är enligt min mening nödvän- dig för att förebygga missförstånd på denna punkt.

Arbetsgruppen menar att man vid prövningen av missbruksfaran får vä- ga en rad faktorer mot varandra såsom arten och omfattningen av tidigare kriminalitet. verkställighetens längd. återstående strafftid. pågående nar- kotikamissbruk etc. Den väsentligaste faktorn måste dock enligt arbets- gruppen vara utfallet av tidigare permissioner. Dessa uttalanden har föran— lett vissa remissinstanser att framhålla andra faktorer som mera avgörande för bedömningen. För egen del vill jag understryka att det av hänsyn till rättssäkerheten givetvis är nödvändigt att kriminalvårdsmyndigheterna gör en så noggrann prövning av det individuella fallet som är möjlig varvid samtliga relevanta faktorer får vägas mot varandra. Det ligger därvid i sa- kens natur att man tar särskild hänsyn till vad som har förekommit i sam- band med tidigare permissioner. Mot bakgrund av den ökade risk för brottslighet som ofta hänger samman med ett pågående. intensivt narkoti- kamissbruk bör den aktuella situationen i detta hänseende också noga be- aktas. Jag ansluter mig i allt väsentligt till arbetsgruppens överväganden på denna punkt.

För att kriminalvårdsmyndigheterna skall kunna göra en från olika syn- punkter tillfredsställande bedömning av faran för fortsatt brottslig verk- samhet behövs ökade insatser av polisen för att utreda brott begångna un- der permissioner. Vidare behövs ett bättre och utvidgat informationsutby- te mellan polis och kriminalvård. Till dessa frågor återkommer jag i det följande.

Den nyssnämnda minst sagt förvånande uppgiften att det särskilt brotts- intensiva klientelet synes ha fått permission i större omfattning än andra intagna kan bl. a. bero på att de i större utsträckning än normalklientelet ansöker om särskild permission enligt 32 å första stycket andra punkten KvaL. Som arbetsgruppen påpekar bör särskild permission inte beviljas med mindre den verkligen fyller en väsentlig funktion som inte kan till- godoses på annat sätt. Framför allt när det föreligger fara för missbruk av permission bör man enligt min mening noga undersöka om inte ändamålet med permissionen kan tillgodoses på annat sätt. Och om man finner att särskild permission bör ges —- som kriminalvårdsstyrclsen påpekar fyller särskilda permissioner en inte oväsentlig funktion inför många intagnas fri-

Prop. 1978/79: 62 Zl

givning måste denna förberedas och planeras så noggrant och detaljerat som möjligt. Uttalade risker för missbruk bör vidare kunna uppvägas av att den intagne under permissionen ställs under bevakning.

Arbetsgruppen konstaterar att en större andel brott begås under frigiv- ningspermissioner än ttnder andra former av vistelse utanför anstalt och cf- ter rymningar. Med hänsyn bl.a. till syftet med institutet frigivningsper- mission delar jag emellertid gruppens mening att det inte finns anledning föreskriva att man vid prövningen av fråga om sådan permission skall ta hänsyn till faran för missbruk. Det finns dock anledning att poängtera atti fall då risken för missbruk under frigivningspermission bedöms vara sär- skilt framträdande ökad omsorg bör läggas ned på att förbereda permissio- nen.

Som jag tidigare har nämnt tyder arbetsgruppens material på att den brottslighet som begås i samband med permissioner och rymningar har en mycket liten betydelse för den totala brottsnivån. För en speciell brottstyp är förhållandet dock helt annorlunda. nämligen väpnade rån mot post— och bankkontor. Andelen sådana brott i hela landet som begicks av permitten- ter och rymlingar från kriminalvårdens anstalter under år 1976 har beräk- nats utgöra 16—20 %. Av arbetsgruppens material framgår att intagna som dömts till långvariga frihetsberövandcn inte sällan har missbrukat förmå- nen av permission genom att avvika och begå allvarliga brott.

Enligt 7 & tredje stycket KvaL skall intagen som har dömts till fängelse lägst två år eller till internering med en minsta tid av två år place- ras på sluten anstalt. om det med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller av andra skäl kan befaras att han är särskilt benägen att avvi— ka och fortsätta en brottslig verksamhet. vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig karaktär. lntagen som avses i 7 15 tred— je stycket kan enligt vissa bestämmelser i Kval. särbehandlas på olika sätt. Således kan han under vissa omständigheter hållas avskild från andra in— tagna. om det kan befaras att han planlägger rymning eller att annan plan— lägger fritagningsförsök och avskildheten är nödvändig för att hindra att sådan plan sätts i verket (20 å andra stycket KvaL). Vidare får. som tidiga— re har nämnts. sådan intagen beviljas korttidspermission endast om syn— nerliga skäl föreligger (32 å andra stycket KvaL). lntagen som omfattas av 7 & tredje stycket hör också som regel till det klientel som enligt kriminal- vårdsnämndens praxis inte kan påräkna villkorlig frigivning efter halva strafftiden utan friges villkorligt först när han har avtjänat två tredjedelar av denna.

Enligt förarbetena till KvaL utgörs det klientel som avses med 7 & tredje stycket av lagöverträdare som har ägnat sig åt organiserad eller systema- tisk kriminell verksamhet av särskilt samhällsfarlig natur. inte sällan med internationell anknytning. Främst avses personer som har ägnat sig åt grov narkotikabrottslighet.

Arbetsgruppen menar att bestämmelsen i 7 s' tredje stycket KvaL i

Prop. 1978/79: 62 ”

praxis har erhållit ett något för snävt tillämpningsomräde. Det har inte va- rit avsett att bestämmelsen enbart skulle avse brottslingar med internatio- nell anknytning och narkotikabrottslingar. Arbetsgruppen anser att be— stämmelsen i 7 s tredje stycket Kval, bör utvidgas till att kunna omfatta även intagna som har ägnat sig åt organiserad eller systematisk kriminell verksamhet av särskilt samhällsfarlig art och detta även om deras brottslig- het saknar internationell anknytning eller avser annat än grova narkotika— brott. Arbetsgruppen föreslär att det sker genom att orden "med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller eljest" utgär ur 7 & tredje stycket KvaL. Med denna lydelse bör bestämmelsen omfatta inte endast personer som begått grova narkotikabrott eller brott med internationell anknytning utan även lagöverträdare som har ägnat sig åt annan brottslig- het av särskilt allvarlig karaktär och därigenom visat likgiltighet för annans liv eller hälsa eller särskild hänsynslöshet. Såsom exempel på avsedd brottslighet nämner arbetsgruppen väpnade bank- eller postrån samt an- nan förmögenhetsbrottslighet vid vilken gärningsmannen visat hänsynslös- het t.ex. genom att använda sprängmedel. Arbetsgruppen framhåller att prövningen huruvida en intagen skall hänföras till den kategori brottslingar som avses i 7 & tredje stycket liksom hittills förutsätter en noggrann indivi- duell bedömning av samtliga de faktorer som enligt bestämmelsen inverkar på frågan.

Arbetsgruppens förslag har mottagits positivt av remissinstanserna. En- dast en remissinstans avstyrker helt. För egen del ansluterjag mig till upp- fattningen att bestämmelsen har fått ett väl snävt tillämpningsomräde. 7 & tredje stycket KvaL bör därför ändras.

Arbetsgruppens förslag att orden "med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller eljest” skall utgå ur bestämmelsen har mött viss kritik under remissbehandlingen.

Övervakningsnämnden i Norrköping förordar att man i författningstex- ten direkt anger vilken typ av brott som åsyftas. Liknande synpunkter framförs av RÅ. För egen del godtar jag arbetsgruppens lagtekniska lös- ning. Det är enligt min mening inte lämpligt att uttryckligen låsa bestäm- melsen till vissa brott. Därmed skulle man riskera en automatik i tillämp- ningen knuten till brottstypen i stället för en noggrann individuell prövning av rymnings- och återfallsrisk. Bestämmelsen tar liksom hittills främst sik- te på personer som har ägnat sig åt grov narkotikabrottslighet eller brott med internationell anknytning. Trots att lagrummet även i fortsättningen bör tillämpas med stor försiktighet bör emellertid även lagöverträdare som har ägnat sig åt annan brottslighet av särskilt allvarlig karaktär och därige- nom visat likgiltighet för annans liv eller hälsa eller särskild hänsynslöshet kunna omfattas av bestämmelsen. Som exempel på avsedd brottslighet kan nämnas väpnade bank- eller posträn samt annan förmögenhetsbrotts- lighet vid vilken gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet genom att t. ex. använda sprängmedel. Som arbetsgruppen framhåller kan hänsyns-

l—J '..»

Prop. 1978/79: 62

lösheten även manifesteras i en långvarig och mycket frekvent kriminalitet av allvarlig beskaffenhet genom vilken den intagne har visat sig oemottag- lig för påverkan att upphöra med sin brottslighet. Prövningen huruvida en intagen skall hänföras till den nu angivna kategorin brottslingar förutsätter liksom hittills en noggrann individuell bedömning av samtliga relevanta faktorer. Det skall således föreligga en klart uttalad risk för att den intagne skall aVVika och dessutom för att han skall fortsätta en brottslighet av sär- skilt allvarlig karaktär.

Den nu förordade ändringen får betydelse för möjligheterna såväl att av- skilja en intagen från övriga intagna enligt 20 å andra stycket KvaL som att meddela korttidspermission enligt 32 5 andra stycket KvaL. Däremot bör som arbetsgruppen påpekar kriminalvårdsnämndens praxis i ärenden om villkorlig frigivning inte påverkas av lagändringen.

Jag har i det föregående antytt vikten av att särskilda permissioner och frigivningspermissioner noga förbereds i syfte att förebygga återfall i brott. Arbetsgruppen föreslår också att närmare anvisningar meddelas beträffan- de särskilda permissioner liksom i fråga om permissioner i allmän- het. Särskilt anges att kvalifikationstiderna för regelbunden permission bör iakttas mera strikt än som synes ske f.n. Mera detaljerade anvisningar anses också behövas om hur bevakade och beledsagade permissioner skall planeras och genomföras. Beträffande den närmare innebörden av arbets- gruppens förslag i dessa delar hänvisar jag till bilaga l (avsnitt 4.3.1—4.3.4l. Förslagen har lämnats utan erinran av remissinstanserna. Även jag finner dem välbetänkta. Det ankommer på kriminalvårdsstyrel- sen att meddela sådana anvisningar. Av styrelsens remissyttrande framgår att arbetet med att omarbeta gällande anvisningar för permission redan har påbörjats. Omarbetningen sker enligt de riktlinjer som har angivits i pro- memorian och beräknas vara slutförd i samband med att de föreslagna lag— ändringarna kan träda i kraft.

Arbetsgruppens undersökningar ger som nämnts visst stöd för uppfatt- ningen att det bör vara möjligt att ytterligare liberalisera permissionsbe- stämmelserna för vissa grupper av intagna. Arbetsgruppen menar sålunda att det stora flertalet intagna vid lokalanstalt och öppen riksanstalt borde kunna beviljas regelbunden permission efter tre månader i stället för som nu efter fyra månader. Vidare kan enligt arbetsgruppen övervägas om inte vid lokalanstalt och öppen riksanstalt regelbunden permission borde kun- na beviljas en gång per månad. I dag beviljas sådan permission en gång varannan månad. Dessa förslag har under remissbehandlingen i stort sett lämnats utan erinran. RÅ avstyrker dock att de intagna vid lokalanstalter och öppna riksanstalter skulle erhålla regelbunden permission med kortare mellanrum än f.n. RÅ menar att förslaget i denna del saknar tillräckligt un- derlag i utredningen beträffande avvägningen mellan fördelarna för de in- tagna och kostnaderna för dessa och för det allmänna. Några ytterligare re- missinstanser har också betonat att en minskning av kvalifikationstiderna

Prop. 1978/79: 62 24

för erhållande av regelbunden permission kommer att medföra ökade kost- nader för statsverket. För egen del vill jag ånyo understryka permissioner- nas värde för de intagnas anpassningi samhället. Även humanitära skäl ta- lar för en liberal syn i dessa frågor. De merkostnader som ett genomföran- de av förslaget kan medföra är svåra att beräkna men torde knappast vara av en sådan storlek att man av kostnadsskäl bör avstå från den föreslagna ändringen. Jag biträder därför arbetsgruppens förslag. Det ankommer på kriminalvårdsstyrelsen att meddela föreskrifter om permissionsfrekvens rn. m.

Arbetsgruppen tar också upp frågan om beslutanderätten beträffande permissioner. Gruppen förordar en föreskrift som innebär att ett bemyndi- gande av regionchefen till styresman för lokal anstalt att fatta beslut om korttidspermission automatiskt återgår. om den intagne gör sig skyldig till permissionsmissbruk som inte är ringa eller till rymning. Detta förslag in- nefattar enligt LO och SACO/SR risker för ökad byråkrati m. m. För egen del menarjag att riskerna härför inte bör överbetonas. I en del regioner går redan i dag beslutanderätten i dessa fall åter till regionchefen. Som arbets— gruppen betonar är det viktigt att permissionsmissbruk beivras. om man skall kunna upprätthålla ett permissionssystem med ofta återkommande permissioner. De intagna torde komma att uppfatta en återgång av beslu- tanderätten som en sanktion i sig. En återgångsregel skulle också skapa förutsättningar för en enhetligare permissionspraxis inom regionen och bättre garantier för att kvalifikationstiderna för erhållande av ny permis- sion efter missbruk iakttas. Jag biträder därför arbetsgruppens förslag. Det ankommer på kriminalvårdsstyrelsen att meddela erforderliga föreskrifter.

Beträffande riksanstalterna överväger arbetsgruppen en ordning som motsvarar vad som nyss har förordats beträffande lokalanstalterna nämli- gen att beslut om korttidspermission efter missbruk överflyttas från styres- mannen till kriminalvårdsstyrelsen. Tanken avvisas emellertid av grup- pen. Jag har samma uppfattning. Ett sådant förfarande skulle bli för admi- nistrativt tungrott för att i praktiken fungera väl. Som arbetsgruppen fram- håller är det emellertid angeläget att kriminalvårdsstyrelsen genom inspek- tioner och på annat sätt fortlöpande kontrollerar att de gällande reglerna för permission efterlevs och detta på såväl anstalts- som regionnivå.

Den ändring i 32 .5 andra stycket KvaL som jag har förordat i det föregå- ende förutsätter ett förbättrat samarbete mellan kriminalvården och polisen bl. a. för att säkra ett gott beslutsunderlag åt kriminalvår- dens myndigheter vid prövning av fråga huruvida påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet utgör hinder för bifall till permissionsansökan. Ar- betsgruppen menar att frågan om ett närmare samarbete mellan kriminal- vården och polisen får övervägas vid överläggningar mellan kriminalvårds- styrelsen och rikspolisstyrelsen. Enligt vad jag har erfarit pågår sådana överläggningar f. n. Arbetsgruppen riktar vidare uppmärksamheten på vis- sa åtgärder som snarast bör kunna vidtas och som har direkt samband med

Prop. 1978/79: 62

IJ 'Jt

permissionsinstitutet. Bl. a. föreslår arbetsgruppen att en kontaktman utses vid varje polismyndighet och kriminälVårdsanstalt. Kontaktmannen skall handha den rapportering som är föreskriven och i övrigt lämna erforderlig information av betydelse för beslut om eller genomförandet av permission. Frågan om sådana kontaktmän samt omfattningen av den rapportering som bör ske övervägs vid överläggningarna mellan kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen.

Arbetsgruppen tar särskilt upp frågan i vilken omfattning polisen skall utreda brott begångna av permittenter. [ dag är förhållandet det att sådana brott ofta inte blir föremål för utredning. om ej permittenten har tagits på bar gärning eller erkänner brottet. Anledningen härtill är följande. Polisen har inte resurser att utreda alla brott. En prioritering måste därför göras. lnom polisen har man den uppfattningen att brott begångna under permis— sion många gånger inte medför någon ytterligare påföljd för permittenten. Av denna anledning underlåter man i tveksamma fall att starta en vidlyftig utredning. Arbetsgruppen understryker att det naturligtvis är önskvärt att brott begångna under permissioner utreds på ett sådant sätt att skuldfrågan blir klarlagd. Men även om brottsutredningen inte görs fullständig torde det dock vara av stort värde för kriminalvårdsmyndigheten att den som un— derlag för sitt agerande får ett så fylligt utredningsmaterial som möjligt. Flera rätt väl grundade misstankar om brottslig verksamhet under permis- sion bör kunna vara tillräckligt för att kriminalvårdsmyndigheten skall kunna fatta ett från rättssäkerhetssynpunkt godtagbart beslut om avslag på en permissionsansökan.

Arbetsgruppens sistnämnda uttalande har föranlett viss remisskritik. RÅ har ställt sig tveksam till antydningen att ofullständiga brottsutredning- ar skulle få utgöra beslutsunderlag för kriminalvårdsmyndighet i permis- sionsfrågor på annat sätt än att fortsatt permission bör kunna vägras i avbi- dan på att utredningen görs fullständig. Från rättssäkerhetssynpunkt kan hävdas att endast klart utredda och erkända brott borde få beaktas. RÅ är mot denna bakgrund inte främmande för att polisen åläggs att tidsmässigt söka prioritera utredningar av brott begångna under permission. Vidare kan enligt RÅ ifrågasättas om inte åklagarinträde alltid bör ske före under- rättelse till kriminalvårdsmyndighet. Härigenom skulle man få viss garanti för att meddelandet är tillräckligt välgrundat ur rättssäkerhetssynpunkt. Länsåklagaren i Örebro län. Föreningen Sveriges statsåklagare samt För- eningen Sveriges åklagare har anfört liknande synpunkter. TCO har under- strukit att det förslag som läggs fram om att även misstanke om brott skall kunna läggas som grund för beslut om vägrad permission inte får användas på sådant sätt att rättssäkerheten kan ifrågasättas. Även LO har tryckt på rättssäkerhetsaspekten.

För egen del vill jag erinra om att en väsentlig faktor vid bedömningen av faran för fortsatt brottslig verksamhet bör vara utfallet av tidigare per- missioner. Har den intagne missbrukat dessa genom att begå nya brott är

Prop. 1978/79: 62 26

faran för fortsatt brottslig verksamhet mera påtaglig. Vad som har sagts nu måste dock vägas mot rättssäkerhetsaspekterna. Det är naturligtvis önsk— värt av rättssäkerhetsskäl att skuldfrågan är klarlagd. Rättsväsendets re— surser är emellertid begränsade och det är inte realistiskt att räkna med att alla misstankar om brott blir föremål för en grundlig polisutredning och åklagarprövning. Med hänsyn till att arbetsgruppens förslag synes ha blivit föremål för olika tolkningar vid remissbehandlingen vill jag understryka att den som prövar permissionsfrågan måste ha mer än vaga misstankar om att brott har begåtts att lägga till grund för ett beslut om avslag på permis- sionsansökan. Däremot kan rättssäkerhetsskälen inte motivera en ordning som innebär att permissioner beviljas personer som på mycket goda grun- der kan antas ha begått brott under tidigare permissioner men där full be— visning därom inte stått att uppbringa. Flera välgrundade misstankar om brottslig verksamhet under permission bör enligt min mening vara tillräck- _ligt för att kriminalvårdsmyndigheten skall kunna fatta ett från rättssäker— hetssynpunkt godtagbart beslut om avslag på en permissionsansökan. Jag vill emellertid i likhet med arbetsgruppen starkt betona önskvärdheten av att brott begångna under permission blir föremål för polisutredning i större omfattning än som f. n. är fallet. Kriminalvårdsstyrelsens och rikspolissty— relsens nyss nämnda överläggningar avser bl.a. den frågan.

Hänvisningar till S2-4

3. Kroppsvisitation m. m.

Hänvisningar till S3

3.1. Inledning

Enligt 2 kap. 6 & regeringsformen i den lydelse som trädde i kraft den I januari 1977 är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot bl. a. påtvingat kroppsligt ingrepp. kroppsvisitation och husrannsakan. ln- skränkning i dessa grundläggande fri- och rättigheter får enligt 12 & första stycket samma kap. göras endast genom lag. F.nligt övergångsbestämmel- serna till regeringsformen äger emellertid äldre författning eller föreskrift fortsatt giltighet utan hinder av att den inte har kommit till i den ordning som skulle ha iakttagits vid tillämpning av regeringsformen i dess nya ly- delse. En sådan äldre författning eller föreskrift får däremot inte längre ändras i samma ordning som den har tillkommit. Nya bestämmelser i äm- net får meddelas endast med iakttagande av regeringsformen i dess nya ly- delse. Det innebär att om en myndighet vill ha en ändring till stånd beträf- fande bestämmelser som myndigheten före utgången av år 1976 har utfär- dat om rätt att företa t. ex. kroppsvisitation eller kroppsbesiktning så kan ändringen ske endast genom lag.

Bestämmelserna i 2 kap. 6 % regeringsformen gäller i princip också i för- hållande till intagna i kriminalvårdsanstalt. häktade, anhållna m.fl. utan hinder av att de har berövats friheten. Redan tillkomsten av de nyssnämn-

Prop. 1978/ 79: 62 27

då bestämmelserna i regeringsformen motiverar enligt min mening att man " prövar frågan om en reglering i lag av husrannsakan. kroppsvisitation och kroppsbesiktning på kriminalvårdsanstalter. häkten och liknande institu- tioner. En sådan prövning aktualiseras dessutom av kriminalvårdsverkets önskemål om att ersätta det s.k. vårdeirkuläret [Kriminalvårdsstyrelsens cirkulär nr l/l974 Föreskrifter i anslutning till lagen om kriminalvård i an- stalt (KvaL) och Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen om kriminalvård i anstalt (Kval.K)] med ett nytt. Vårdcirkuläret innehåller sådana betämmelser om kroppsbesiktning och kroppsvisitation som numera kräver lagform.

3.2. Nuvarande ordning

Bestämmelserna om husrannsakan hos samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning av intagna i kriminalvårdsanstalt återfinns i 7 och 130—13255 vårdcirkuläret. I 75 första stycket föreskrivs sålunda att i samband med intagningen skall visitering ske av kläder och annan egen- dom som skall föras in i anstalten. Vidare föreskrivs i [30 & första stycket att de intagnas bostadsrum och där befintlig egendom skall visiteras för att förebygga. uppdaga eller utreda rymningsförberedelser. innehav av otillå- ten egendom eller andra förhållanden som kan äventyra säkerheten inom anstalten. För nyss angivna ändamål får enligt 130 & andra stycket även kroppsvisitation och kroppsbesiktning ske av intagen. I 131 och 132 åå ges slutligen vissa bestämmelser om tillvägagångssättet vid kontrollerna samt om beslutsordningen m.m.

Motsvarande bestämmelser gäller för dem som har häktats. anhållits el- ler pä liknande sätt berövats friheten. Enligt 2 & första stycket första me- ningen häkteslagen skall sålunda häktad visiteras senast vid ankomsten till förvaringslokalen. l 83 & första och andra styckena i det 5. k. häktescirku- läret l (Kriminalvårdsverkets författningssamling l977: ]) finns dessutom föreskrifter som motsvarar dem i l30 & första och andra styckena vårdcir- kuläret. Ytterligare föreskrifter rörande tillvägagångssättet och beslutsord- ningen m.m. återfinns i 2 & häkteslagen, 4 9" förordningen (l976:376) om behandlingen av häktade och anhållna rn. tl. (häktesförordningen) samt 84 och 85 åå häktescirkuläret l.

3.3. Överväganden

Det är uppenbart att sådana kontrollåtgärdcr som husrannsakan hos samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning av dem som har berövats fri- heten måste kunna vidtas för att uppdaga innehav av otillåten egendom el- ler andra förhållanden som kan äventyra säkerheten inom förvaringsloka- len. Som framgår av det föregående är dessa krav också tillgodosedda inom ramen för den nuvarande författningsregleringen. och det är i princip

Prop. 1978/79: 62 28

endast föreskrifterna i regeringsformen i dess lydelse fr.o.m. den ljanuari 1977 som föranleder mig att nu ta upp dessa frågor. När så sker. vill jag emellertid passa på att föreslå en del smärre ändringar.

Till en början skall jag något beröra begreppsbildningen när det gäller kontrollåtgärder. Begreppet "visitering" används exempelvis i häktescir- kuläret ] som samlingsrubrik för å ena sidan undersökning av de intagnas bostadsrum m.m. och å den andra kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. ] 7 & vårdcirkuläret används begreppet så att det närmast utesluteri varje fall kroppsbesiktning. Vidare brukas i 4 5 häktesförordningen begreppet "visitation" på ett sätt som i första hand för tankarna till kroppsvisitation samtidigt som det måste anses åtminstone delvis innesluta kroppsbesikt- ning och utesluta husrannsakan. Jämsides med begreppen visitering och visitation förekommer alltså dessutom de mera preciserade begreppen "kroppsvisitation" och "kroppsbesiktning". Begreppet "husrannsakan" förekommer däremot inte i detta sammanhang.

Det är mot bakgrund av vad jag nu har sagt klart att man vid författnings- regleringen av kontrollåtgärderna i samband med frihetsberövanden till en del har avvikit från terminologin i t. ex. rättegångsbalkens bestämmelser om tvångsmedel med anledning av misstanke om brott. När det gäller be- greppet '"husrannsakan" harjag somjag strax skall utveckla —— förståel- se för avvikelserna från den gängse terminologin. Vad angår begreppen "kroppsvisitation" och ”kroppsbesiktning" är dessa emellertid mycket väl lämpade som beteckning på sådana kontrollåtgärder som avses här. in- te minst emedan de genom auktoritativa uttalanden i skilda sammanhang måste betraktas som förhållandevis noggrant definierade. Jag anser därför att en lagreglering av de kontrollåtgärder som direkt rör den kroppsliga in- tegritetcn helt bör bygga på begreppen "kroppsvisitation" och "kroppsbe- siktning".

Som jag har nämnt tidigare gäller skyddet enligt 2 kap. 6 s regeringsfor- men i princip även dem som i laga ordning har berövats friheten. Såvitt angår skyddet för den kroppsliga integriteten vållar kravet på en uttöm- mande reglering av kontrollåtgärderna inte heller några särskilda problem. När det gäller husrannsakan och liknande intrång ställer sig saken något annorlunda. Själva frihetsberövandet får således anses innebära en rättig- hetsinskränkning av så övergripande och vittgående slag att undersökning- ar av förvaringslokalen eller av egendom inom denna som de intagna inte bär på eller med sig ijämförelse därmed framstår som helt underordnade åtgärder. De intagna kan i förhållande till myndigheterna självfallet inte heller tillerkännas någon egentlig besittningsrätt eller ens dispositionsrätt över förvaringslokalen.

Följaktligen ligger det enligt min mening i sakens natur att undersök- ningar av lokaler som nyttjas för förvaring av dem som har berövats frihe- ten får företas utan särskilt författningsstöd i den utsträckning som behövs för ett effektivt vidmakthållande av frihetsinskränkningen. Detsamma gäl-

Prop. 1978/79: 62 29

ler i fråga om all den egendom som finns inom förvaringslokalen så länge den kan undersökas utan att de intagnas kroppsliga integritet samtidigt träds för när. Någon skillnad härvidlag behöver inte heller göras mellan egendom som finns i gemensamma utrymmen inom förvaringslokalen och egendom som de intagna har hos sig i bostadsrummen. Jag ämnar således inte lägga fram något förslag till lagreglering av dessa kontrollåtgärder. utan jag förutsätter att kriminalvårdsstyrelsen också i fortsättningen kom- mer att meddela erforderliga föreskrifter i detta hänseende.

Vad härefter angår kroppsvisitation och kroppsbesiktning av intagna i kri minalv ård sanstalt bör reglerna härom tas upp i KvaL.

Kroppsvisitation skall i princip alltid ske vid ankomsten till anstalten. Efter ankomsten bör intagen få kroppsvisitcras för eftersökande av för- bjudna föremål endast under vissa särskilt angivna förutsättningar. Ett första typfall bör vara när det finns anledning till misstanke om att han bär sådant föremål på sig. Det måste alltså föreligga en konkret misstanke här- om. Styrkan i misstanken behöver dock inte vara särskilt stor.

Ett andra typfall då kroppsvisitation bör få ske under pågående anstalts- vistelse är i anslutning till sådana större undersökningar som av säkerhets- skäl ibland görs av t.ex. de särskilda visitationspatruller som finns inom kriminalvården. De fortlöpande kontroller som mer eller mindre daglig— dags görs av t.ex. de intagnas bostadsrum bör däremot inte kunna läggas till grund för en rutinmässig kroppsvisitation av intagen. l lagtexten bör ut- trycket "större undersökning" användas för att markera att undersökning- en skall avse hela avdelningar eller i varje fall grupper av intagna. Men yt- terligare en begränsning bör göras. En större undersökning av exempelvis den för alla intagna gemensamma matsalen bör inte grunda rätt att rutin- mässigt företa kroppsvisitation av samtliga intagna. Endast om den intagne har eller har haft särskild anknytning till utrymme som berörs av en sådan större undersökning bör han få underkastas kroppsvisitation utan särskild anledning till misstanke om att han innehar förbjudet föremål.

En förutsättning för en liberal tillämpning av besöks- och permissions- bestämmelserna är att besöken och permissionerna inte utnyttjas för smuggling av narkotika. vapen och andra otillåtna ämnen eller föremål. Yt- terligare typfall då kroppsvisitation av den intagne rutinmässigt bör få ske är därför när den intagne skall mottaga eller har haft ett obevakat besök liksom då den intagne återkommer till anstalten efter vistelse utanför den- na.

Jag har hittills uppehållit mig vid kroppsvisitation i egentlig mening. dvs. undersökning av en persons kläder eller något denne bär med sig t. ex. en handväska. En lindrigare variant av kroppsvisitation sker genom s. k. skyddsvisitation. Den består i att kriminalvårdspersonalen genom att kän— na utanpå kläderna övertygar sig om att den intagne inte bär på t. ex. före— mål som kan användas som tillhygge mot andra intagna eller vårdpersona— len. En så jämförelsevis lite ingripande visitation bör kunna företas slump—

Prop. 1978/79: 62 30

vis eller rutinmässigt t. ex. i samband med transporter av de intagna inom eller utom anstalten. Jag förordar därför en särskild regel om att vårdper- sonalen även när inte något av de typfall för vilka jag har redogjort i det föregående år för hunden får företa sådan ytlig kroppsvisitation som be- döms nödvändig av säkerhetsskäl och som endast avser kontroll av even- tuellt innehav av vapen eller annat farligt föremål.

De bestämmelser som jag nu har förordat om kroppsvisitation bör tas upp i KvaL i en särskild paragraf. 9 a &.

Kroppsbesiktning är en åtgärd som innebär avsevärt större risk för in- tegritetskränkning än kroppsvisitation. Självklart måste man därför vara mycket restriktiv när det gäller möjligheterna till kroppsbesiktning. Helt kan man emellertid inte avstå från sådana åtgärder.

Kroppsbesiktning måste sålunda kunna företas när anledning förekom- mer att den intagne i t.ex. någon kroppshålighet förvarar en förpackning narkotika eller annat förbjudet föremål. Liksom vid kroppsvisitation bör det alltså föreligga en konkret misstanke om otillåtet innehav innan kroppsbesiktning företas.

Man kan emellertid inte stanna vid detta. På vissa säkerhetsavdelningar finns i dag särskilt rymningsbenägna intagna av det slag som avses i 7 & tredje stycket KvaL. Somjag kommer att utveckla i det följande (avsnitt 4) har statsmakterna vidare våren 1978 beslutat om en differentiering efter narkotikaberoende av vissa intagna. De som på grund av sitt narkotika- missbruk är starkt störande för övriga intagna eller som deltar i narkotika- hantering inom anstalterna skall skiljas från övriga intagna och placeras på avdelningar med större säkerhetsgrad och slutenhet. Uppenbarligen kan förhållandena på en anstalt eller avdelning av anstalt kanske tillfälligt beroende på den aktuella sammansättningen av de intagna vara sådana att man måste kunna rutinmässigt eller stickprovsvis företa även så ingri- pande åtgärder som kroppsbesiktning. l enlighet härmed förordar jag att. om det är oundgängligen påkallat med hänsyn till ordningen och säkerhe- ten på anstalten. kroppsbesiktning får ske på sluten anstalt även i följande fall. nämligen när det sker i anslutning till större undersökning som av säkerhetsskäl

görs av utrymmen inom anstalten och den intagne har eller har haft sär- skild anknytning till utrymme som berörs av undersökningen — den intagne skall mottaga eller har haft obevakat besök den intagne efter vistelse utanför anstalten återkommer till denna.

De bestämmelser om kroppsbesiktning som jag nu har förordat bör tas upp i en särskild paragraf. 9 b 5.

Att det är kriminalvårdsstyrelsen som har beslutanderätten i fråga om kroppsvisitation och kroppsbesiktning följer av 58.5 KvaL. Regeringen kan emellertid enligt 60 å KvaL förordna om överflyttning av kriminal- vårdsstyrelsens befogenhet till tjänsteman inom kriminalvården. ] fråga om kroppsvisitation bör sålunda beslutanderätten utan vidare kunna dele-

Prop. 1978/79: 62 31

geras till styresmannen på anstalten eller den han förordnar. Kroppsbe- siktning återigen rymmer stor risk för integritetskränkning. Beslut om kroppsbesiktning på grund av misstanke om förbjudet innehav bör därför fattas av styresmannen på anstalten utan möjlighet till delegering för annat fall än då fara är i dröjsmål. När det gäller beslutanderätten i frågor om ru- tinmässig eller Stickprovsvis kroppsbesiktning bör det dock alltid ligga på kriminalvårdsstyrelsen att efter en noggrann avvägning av integritetshän- syn och säkerhetsskäl bestämma på vilken anstalt eller avdelning sådan kroppsbesiktning skall ske och hur omfattande kontrollen skall vara. Där- emot bör det ankomma på styresmannen för anstalten att bestämma den närmare ordningen för genomförandet av beslutad stickprovskontroll. Jag avser att i annat sammanhang föreslå att bestämmelser rörande beslutsord- ningen skall föras in i KvaLK.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning är som nyss nämnts åtgärder som lätt uppfattas som integritetskränkande av dem som blir föremål för åtgärden. Självfallet bör kroppsvisitation eller kroppsbesiktning inte få gö— ras mer ingående än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med åtgärden. All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall vittne närvara. Jag förordar att bestämmelser härom tas in i KvaL. Jag vill i anslutning till dessa bestämmelser anmärka att kroppsbe- siktning bör utföras av sjukvårdsutbildad personal. om sådan finns till- gänglig. Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av intagen kvinna bör inte heller få verkställas eller bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legiti- merad sjuksköterska. Också i dessa hänseenden avser jag att i annat sam- manhang föreslå bestämmelser i KvaLK. Vidare bör i KvaL föreskrivas att föremål som intagen inte får inneha skall tas om hand och förvaras för hans räkning. Jag vill erinra om att i 63 & KvaL finns bestämmelser om att omhändertagna berusningsmedel m.m. skall förverkas. De nu förordade bestämmelserna bör tas upp i en särskild paragraf. 9 c &.

Huvudregeln är att vittne alltid skall närvara vid kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Vittne ger den undersökte ett skydd mot att visitationen eller besiktningen utförs på ett otillbörligt sätt. Lika viktigt är att vittnet kan skydda den undersökande personalen mot anklagelser för övergrepp eller annat missbruk. Från arbetarskyddssynpunkt kan det också vara an- geläget att förrättningsmannen har en kollega närvarande vid kroppsvisita- tion eller kroppsbesiktning.

Det finns emellertid undantagsfall där det idag inte är möjligt att upprätt— hålla principen att vittne alltid skall vara närvarande. Den i det föregående förordade regeln att kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av kvinna får verkställas eller bevittnas endast av kvinna. läkare eller legitimerad sjuk- sköterska innebär exempelvis med den nuvarande könsfördelningen bland personalen på kriminalvårdens anstalter — liksom på institutioner där häk- teslagen är tillämplig att man måste räkna med att det ibland inte går att få tag i ett kvinnligt vittne till en undersökning som av säkerhetsskäl måste

Prop. 1978/79z62 32 företas omedelbart. I sådant fall bör i likhet med vad som gäller idag — åtgärden få vidtas utan vittne. Man kan heller inte utesluta situationer där det över huvud taget inte är möjligt att uppbringa ett vittne.

H äktade. an hal Ina m. fl. på vilka häkteslagen är tillämplig befinner sig i en situation som företer många likheter med kriminalvårdsklientelets. Vissa skillnader finns dock. Även om det bland häktesklientelet ingår dömda som tillfälligt har placerats på häkte är det övervägande flertalet in- te övertygade om brott och många. t. ex. de som har omhändertagits enligt lagen (l976: 511) om omhändertagande av berusade personer m.m.. sätts inte ens i samband med brott. Förvaringen i häkte sker också under sträng- - are avskildhet än vad som är regel i kriminalvårdens anstalter. De korta omhändertagandetiderna för häktesklientelet medger ofta inte heller tillfäl- le att förbereda och genomföra smuggling. Även om man saledes kan peka på skillnaderi villkor mellan häktes- och kriminalvårdsklientelet som i viss mån talar för att det bör vara möjligt att begränsa utrymmet för kroppsvisi- tation och kroppsbesiktning av häktesklientelctjämfört med vad som mås- te gälla på kriminalvårdens anstalter överväger enligt min mening likheter- na och jag förordar att man i häkteslagen upptar bestämmelser som mot- svarar vad jag har föreslagit beträffande KvaL.

[ enlighet härmed föreslårjag att i 2 och 2 a åå häkteslagen upptas direk- ta motsvarigheter till vadjag har förordat beträffande 9 a och 9 b åå KvaL. Jag hänvisar till vad jag anförde i det sammanhanget.

Bestämmelserna i 9 c 5 Kval. bör på samma sätt få sin motsvarighet i 2 b & häkteslagen. [ sammanhanget förtjänar att påpekas att innehållet i (len föreslagna paragrafen till stora delar överensstämmer med nuvarande 2 & häkteslagen. Jag vill vidare förutskicka att tillämpningsföreskrifterna i 4 s" häktesförordningen kommer att behövajtrsteras bl. a. med anledning av den ändrade terminologin i fråga om kroppsvisitation m.m. Dessa före- skrifter bör sålunda utformas i överensstämmelse med vad jag tidigare har förordat skall föras in i KvaLK.

Hänvisningar till S3-3

4. Urinprov

Hänvisningar till S4

  • Prop. 1978/79:62: Avsnitt 3.3

4.1. Nuvarande ordning

Gällande lag medger inte att intagen föreläggs lämna urinprov för att t. ex. utröna eventuell påverkan av narkotika. Däremot förekommer frivil- lig urinkontroll i dag på vissa anstalter som ett led i narkotikabekämpning- en. Intagna som vill undvika kontakt med narkotika under straffverkstäl— ligheten har således fått förbinda sig att frivilligt lämna urinprov. Förbin— delsen utgör förutsättning för de intagnas placering på viss avdelning samt för deltagande i särskilda behandlingskedjor. Konstaterat missbruk eller vägran att lämna prov kan leda till omplacering. Verksamheten bedrivs f. n. inom särskilda avdelningar vid kriminalvårdsanstalterna Österåker, Hall. Malmö och Hinseberg.

Prop. 1978/79: 62 33

4.2. Överväganden

Frågan om kontroll av narkotikamissbruk genom urinprov på intagna i kriminalvårdens anstalter aktualiseras av den synnerligen svåra narkotika- situationen på vissa anstalter. Jag skall inte här lämna en redogörelse för det aktuella tillståndet utan hänvisar till vad regeringens ledningsgrupp för narkotikafragor anfört härom i promemorian (Ds S 1978: 2) Åtgärder mot narkotikamissbruk (prop. l977/78: lllS bilaga s. 96 ff). För att få till stånd en bättre ordning förordade chefen för socialdepartementet i samråd med mig en lörsöksverksamhet som innebär att de intagna i kriminalvårdens anstalter i ökad utsträckning differentieras med hänsyn till narkotikabe- roende. Förslaget innebär bl.a. att grava missbrukare vid upprepad narko- tikapåverkan skall kunna skiljas från övriga intagna och placeras på avdel- ningar med större säkerhetsgrad och slutenhet. Åtgärder som syftar till ökad säkerhet och slutenhet skall endast avse dem som på grund av sitt narkotikamissbruk är starkt störande för övriga intagna eller som deltar i narkotikahantering inom anstalterna. På de nu ifrågavarande säkra och slutna avdelningarna skall erbjudas olika former av åtgärdsprogram t.ex. social färdighetsträning med bl.a. användning av särskilda videoprogram.

En förutsättning för en verklig differentiering efter narkotikaberoende är att det objektivt kan fastslås om den intagne är påverkad av narkotika. Det medel som i detta hänseende står till buds är urinanalys. [ nyssnämnda prop. l977/781l05 ts. 54) erinrade departementschefcn om att lednings- gruppen tillstyrkt ett förslag från kriminalvårdsstyrelsen att man genom lagstiftning skapar möjlighet att vid misstanke om narkotikapåverkan av- kräva intagen urinprov för narkotikaanalys. Jag förordar att kriminalvårds- styrelsens förslag nu genomförs.

I enlighet härmed föreslår jag att i 9 d s första stycket Kval. upptas en regel om att intagen som kan misstänkas vara narkotikapåverkad får före- läggas att lämna urinprov. Endast när omständigheterna i det särskilda fal- let ger anledning till misstanke om narkotikapt'tverkan får föreläggande ges. Något slumpmässigt urval av intagna som föreläggs lämna urinprov får således inte ske rrred stöd av denna bestämmelse.

Den nu föreslagna bestämmelsen är avsedd att tillämpas på intagna i all- mänhet. lnom kriminalvården pågår som jag tidigare har nämnt redan s. k. kontraktsvård inom särskilda avdelningar vid kriminalvårdsanstalterna Österåker. Hall. Malmö och Hinseberg. De intagna på dessa avdelningar har förbundit sig att frivilligt lämna urinprov. Den föreslagna bestämmel- sen begränsar självfallet inte möjligheterna att avkräva dessa intagna urin- prov enligt förbindelsen.

Utöver den s. k. kontraktsvår'den och den tidigare nämnda differentie- ringen av de intagna avses emellertid liknande åtgärder bli genomförda från ytterligare en utgångspunkt. Kriminalvårdsstyrelsen planerar sålunda att på vissa ännu inte bestämda anstalter placera intagna som kan antas ha

Prop. 1978/79: 62 34

ingen eller ringa narkotikacrfarenhct i syfte att hindra att de blir narkotika— beroende under anstaltsvistelsen. För att säkerställa att dessa anstalter verkligen hålls helt fria från narkotika fordras det att de som är intagna där kan föreläggas att lämna urinprov utan hinder av det eljest gällande kravet på konkret misstanke i varje särskilt fall. I enlighet härmed förordar jag att det görs undantag från kravet på konkret misstanke i fråga om de anstalter som kriminalvårdsstyrelsen i nyssnämnd ordning avser att förbehålla ett narkotikafritt klientel. Bestämmelsen bör placeras som ett andra stycke i 9 d s

Beslut om föreläggande att lämna urinprov bör vare sig det sker med an- ledning av konkret misstanke eller i annat fall fattas av styresmannen på anstalten titan möjlighet till delegering. Jag kommer vid ett annat tillfälle att föreslå att bestämmelser härom skall tas in i KvaLK.

Bestämmelserna om lämnande av urinprov är inte sanktionerade. Vägrar intagen att efterkomma föreläggande att lämna urinprov får urinprovet självfallet inte tas med våld. Inte heller kan vägran som sådan föranleda disciplinär bestraffning. senareläggning av permission eller annan åtgärd som av den intagne kan uppfattas som repressalier. Eftersom hela syftet med möjligheten till kontroll genom urinanalys är att ge ett tillförlitligt un- derlag för den önskvärda differentieringen måste en vägran däremot tillmä- tas betydelse i samband med överväganden rörande behovet av en förflytt- ning av den intagne.

5. Hemställan

] enlighet med vad jag nu har anfört har inomjustitiedepartementet upp- rättats förslag till

I. lag om ändring i lagen (19741203) om kriminalvård i anstalt.

2. lag om ändring i lagen (1976: 37l) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2. Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över de upprättade lag- förslagen.

Hänvisningar till S5

6. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Justitiedepartementet

Permissioner inom kriminalvården

Ds .lu l977: l3

35

Bilaga !

Prop. 1978/79: 62 36

Innehåll

Sid. Förord ....................................................... 37 Förslag till lag om ändring i lagen ( I974: 203) om kriminalvard i anstalt 39 ! INLEDNING .............................................. 41 2 NLMVÅRANDF. ORDNING .................................. 43 2.| Allmänt ................................................ 43 2.2 Permissionsbestämmelser ................................ 44 2.2.l Korttidspermission ................................. 44 2.2.2 lrigiv ningspermission ............................... 48 2. Ber räkning av vuksldllthlelld ............................ 49 24 Bes lut .................................................. 49 2.4. l Beslut om koittidspetmission ........................ 49 2.4. 2 Beslut om ltlgnmngspenntsston ...................... it) 2. 5 Anvisningar lör personal vid permission .................... 5| 3S”lAl'lSTlSKA UPPGll'ThR M.S'l ............................ 51

3. | Sambandet mellan samhällelig brottsnivå och permissioner och rymningar från kriminalvårdens anstalter .................. 52 .2 Tillämpningen av gällande permissionsregler ................ 54 3. 3 Vissa ovriga statistiska uppgifter .......................... 56 4()Vl RVÄGANDFN ()CH FÖRSLAG ........................ 60 4. l Förutsättningar för beviljande av permission ................ (10 4.2 Bestämmelsen i 7 ä tredje stycket Kval. .................... 66 4.3 Tillämpningen av permissionsbestämmelserna m.m. ......... 70 4.3.1 Kvalifikationstider för regelbunden permission ........ 71 4.3.2 Särskilda permissioner .............................. 72 4.3.3 Förberedelse av permissioner ........................ 72 4.3.4 Bevakade och beledsagade permissioner .............. 73 4.3.5 Beslutanderätten beträffande permissioner ............ 73 4.4 Samarbetet mellan kriminalvården och polisen .............. 74

Bilaga [. Klippkort på kriminalen—problemet med de ständigt återkom- mande lagöverträdarna. En studie av sambandet mellan samhällelig brotts- nivå samt permissioner och rymningar från kriminalvårdens anstalter.

Bilaga] P.romemo|ia om permissioner uteblivanden m.m. '

' Bilagorna uteslutna här.

Prop. 1978/79: 62 37

FÖRORD

Denna promemoria har upprättats av en inom jttstitiedepartementet till- satt arbetsgrupp. I gruppen har ingått representanter för kriminalvårdssty- relsen och rikspolisstyrelsen. Ledamöter i arbetsgruppen har varit rätts- chefen Per Jermsten. ort'lförande. avdelningschefen Clas Amilon. byrådi- rektören Gunnar Andersson. byråehefen Esbjörn Esbjörnson. departe- mentsrådet Johan Leche samt överdirektören Lennart Printz. Såsom ex- perter har byråchefen Norman Bishop. polisintendenten Oskar Heiman samt kriminologen Leif Persson deltagit. Sekreterare har varit hovrättsas- sessorn Axel Lundqvist.

Prop. 1978/ 79: 62 3.9

Förslag till Lag om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt

Härigenom föreskrives att 7 och 32 ss lagen ( 1.974: 203) om kriminalvård i anstalt skall ha nedan angivna lydelse. EVIIl-Yll'ulldl' lydelse Ft'irt's'lugt'n lvl/else 7 s"

Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter iakttages följande.

lntagen bör placeras i öppen anstalt. om icke annan placering är påkal- lad med hänsyn till föreliggande fara för att han avviker eller eljest av sä- kerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör beredas honom till så— dant arbete eller sådan undervisning. utbildning eller särskild behandling som icke lämpligen kan anordnas i öppen anstalt.

Den som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid av två år eller mer skall placeras i sluten anstalt. om det med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller eljest kan befaras att han är särskilt benä- gen att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet. vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig karaktär. Vad som sagts nu gäller dock ej om annan placering kräves för en ända- målsenlig förberedelse av förestå- ende frigivning eller överföring till vård tttom anstalt eller eljest syn- nerliga skäl föreligger för placering i öppen anstalt.

Den som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid av två åt' eller mer skall placeras i sluten anstalt. om det kan befaras att han är särskilt benägen att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet. vilken på gt'und av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig karaktär. Vad som sagts nu gäller dock ej om annan placering kräves för en ända- målsenlig förberedelse av förestå- ende frigivning eller överföring till vård utom anstalt eller eljest syn- nerliga skäl föreligger för placering i öppen anstalt.

32.5

För att underlätta anpassningen i samhället kan intagen beviljas till- stånd att lämna anstalten för viss kort tid (korttidspermission) om ej avsevärd fara för missbruk förelig- ger. Korttidspcrmission får också ges. om annan särskild anledning föreligger därtill.

För att underlätta anpassningen i samhället kan intagen beviljas till— stånd att lämna anstalten för viss kot't tid (korttidspermission) om ej påtaglig furu _/'ör fortsatt brottslig verksam/zur eller avsevärd fara för annat missbruk föreligger. Kort- tidspertnission fåt' också ges. om annan särskild anledning föreligger därtill.

Prop. 1978/79: 62 40

lntagen som avses i 7 s tredje stycket och pa skäl som där anges är place- rad i sluten anstalt far beviljas korttidspermission endast om synnerliga skäl föreligger" därtill.

För korttidspermission fär ställas de villkor som katt anses erforderliga beträffande vistelseort. anmälningsskyldighet eller annat. Är noggrann till- syn behövlig. kan föreskrivas att den intagne under permissionen skall va- ra ställd under bevakning.

Prop. 1978/79: 62 41

1 inledning

Den 1 juli 1976 befann sig 447 personer som var inskrivna vid våra krimi- nalvårdsanstalter på fri fot efter att ha rymt eller uteblivit efter permission. Av dessa personer hade 83 varit frånvarande i mer än sex månader. Det to- tala antalet inskrivna på anstalterna var vid samma tid 3075. Drygt 14 9? av de inskrivna hade således avvikit och var på fri fot vid halvårsskiftet.

Enligt lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt (KvaL) kan en krimi- nalvårdsanstalt vara antingen riksanstalt eller lokalanstalt. Såväl riks— som lokalanstalt liksom avdelning av anstalt kan vara öppen eller sluten. Vid val mellan placering i öppen och sluten anstalt gäller som huvudregel att intagen skall placeras i öppen anstalt. om inte annan placering är påkallad med hänsyn till flyktfara. säkerhets- eller behandlingskkäl.

1 den delvis ganska livliga debatt som fördes under sommaren 1976 i an- ledning av vissa uppmärksammade rymningar och fritagningar från krimi- nalvårdsanstalter ifrågasattes bl. a. om det mest belastade klicntelet verkli- gen förvaras på ett sådant sätt att samhällets behov av skydd tillgodoses. Man gjorde i det sammanhanget också gällande att nuvarande permissions- bestämmelser är alltför liberala och missbrukas i alltför stor utsträckning. En viss oklarhet förelåg samtidigt angående omfattningen av missbruket.

Debatten har främst gällt det kriminalvårdsklientelet som normalt för- varas på de slutna riksanstalterna. Av de inledningsvis nämnda 447 intagna som olovligen befann sig på fri fot vid halvårsskiftet hade 142 rymt eller uteblivit frän slutna riksanstalter under första halvåret 1976. Nära 12% av dem som vid halvårsskiftet var inskrivna på slutna riksanstalter befann sig olovligen på fri fot. Härtill kommer några som avvikit redan under år 1975.

Av dem som sålunda avvikit från slutna riksanstalter har endast en mindre del rymt i egentlig mening. Av dem som rymmer från sådana an- stalter är det mindre än hälften som genomför en flykt direkt från anstalten medan resten avviker medan de i andra sammanhang befinner sig utanför anstaltsområdet. Under första halvåret 1976 ägde sålunda sammanlagt 110 rymningar rum från slutna riksanstalter varav endast 46 skedde direkt från anstalten. Övriga skedde i samband med vistelse i utelag. under transport eller från sjukhus (43). under frigångjämlikt | 1 s" Kva1.(1) eller vid vistelse utom anstalt enligt 14 eller 34.5 KvaL (20).

Även om det inte föreligger några uppgifter om hur de ovannämnda 142 personerna avvikit från de slutna riksanstalterna kan man utgå från att det övervägande flertalet inte har återvänt efter permission. Under det första halvåret 1976 påbörjades sammanlagt 5023 permissioner från de slutna riksanstalterna varav 4587 var korttidspermissioner. 1 625 fall. motsvaran- de drygt 12 ?? av samtliga permissioner. uteblev den intagne vid permissio- nens slut. Lägger man till detta atti 127 fall permissionen missköttes på an- nat sätt kan man säga att permissionerna under det första halvåret 1.976

Prop. 1978/79: 62 42

från de slutna riksanstalterna misslyckades till 15 ('i.

I detta sammanhang bör också nämnas den kritik som kriminologen Leif Persson i en studie av inbrottstjuvar i Stockholm' riktat mot 1973 års kri- minalvårdsreform. Enligt Persson svarade 1467 personer för omkring 70 ”få av samtliga inbrott som klarades upp i Stockholms polisdistrikt under år 1975. Uppskattningsvis en tredjedel av alla fordonstillgrepp och omkring 90 C?- av alla grövre inbrott i bostäder. affärer och kontor inom Stockholms polisdistrikt under år 1975 har enligt Persson begåtts av medlemmar i den- na grupp. Dessa 1467 personer har i regel en omfattande och lång tidigare brottsbelastning. l genomsnitt har varje person meddelats domar eller åtalsunderlätelser för ett våldsbrott. 20 förmögenhetsbrott och fyra brott mot allmänheten under den senaste tioårsperioden. Till detta skall läggas dom eller åtalsunderlåtelse på i genomsnitt ett narkotikabrott och sex kva- lificerade trafikbrott.

Trots att denna grupp genomgående är så högt brottsbelastad är det än- då möjligt att urskilja en "brottsclit" inom den. 10'3-"2 av gruppen. 144 per- soner. svarar nämligen för lika många grövre förmögenhetsbrott under åren 1974—75 som de övriga 90 (:?i- tillsammans. Denna grupp har också en tidigare genomsnittlig registrerad kriminalitet som dels är ungefär dubbelt så hög som för hela materialet. dels är starkt koncentrerad under den se- naste femårsperioden. I genomsnitt har varje person av de 144 dömts eller meddelats åtalsunderlåtelse för ett våldsbrott. 48 l'örmögenhetsbrott och tre brott mot allmänheten. Mer än 90 % av dessa brott hänför sig till den se- naste femårsperioden. Till denna brottslighet skall läggas dom på i genom- snitt ett narkotikabrott och dom. åtalsunderlåtelse eller godkänt strafföre— läggande på åtta grova trafikbrott under samma tid.

Persson pekade på att 1973 års kriminalvårdsreform fått till resultat att bl.a. permissionsbestämmelserna blivit mer liberala än tidigare. Det är en- ligt Persson troligt att detta som en av flera samverkande orsaker fått som konsekvens att de faktiska brottsmöjligheterna kraftigt ökat för den lilla. ofta hårt institutionsbelastade grupp som enligt hans undersökning ligger bakom en majoritet av inbrottcn. Detta skulle förklara varför det just är de grövre inbrotten i storstäderna. och speciellt Stockholm. som visat en när- mast explosionsartad ökning under senhösten 1974 och under år 1975.

Mot bakgrund av de här i korthet redovisade förhållandena tillsattes i augusti 1976 inom justitiedepartementet en arbetsgrupp med representan- ter även från kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen. Gruppen fick i uppdrag att göra en kartläggning av gällande permissionsreglers tillämp- ning och effekt samt att med utgångspunkt i detta material pröva om sär- skilda åtgärder var påkallade för att begränsa permissionsmissbruket inom kriminalvården.

' lnbrottstjuvar i Stockholm — en studie av individuell brottsbelastning. samhällelig brottsnivå och brottsutvcckling. Svensk .luristtidning 1976 sid. 527 ff.

Prop. 1978/79: 62 43

2 Nuvarande ordning

2.1 Allmänt

Gällande regler för kriminalvård i anstalt finns i Kval. och i kungörelsen (1974: 248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av Kval. (KvaLK). Den praktiska tillämpningen av reglerna framgår framför allt av kriminalvårdsstyrelsens vårdcirkulär (C 1/1974) med föreskrifter i anslut- ning till l's'vaL och KvaLK samt av kriminalvårdsstyrelsens anvisningscir- kulär (C 2/1974) med anvisningar och föreskrifteri anslutning till vårdcir- kulärets bestämmelser för personal inom kriminalvårdsverket. Tillämp- ningsföreskriftet' för permissioner återfinns vidare i kriminalvårdsstyrel- sens rundskrivelse nr 95/1974 angående intagning. 'föttlyttning. permission och frigång i vissa fall samt i rundskrivelsen 75/1976 angående bevakade och beledsagade permissioner.

Kval- bygger på grundtanken att anstaltsvården redan från början skall inriktas på konkreta åtgärder som förbereder den intagne för tillvaron utanför anstalten. allt i den utsträckning det kan ske utan att kravet på samhällets skydd blir eftersatt. Lagen syftar också till en ökad integrering mellan anstaltsvård och frivärd. Vidare betonas vikten av samverkan mel- lan kriminalvård och andra samhälleliga organ (4.5 åå).

Anstaltssystemet består som inledningsvis har nämnts av riksanstalter och lokalanstalter av sluten eller öppen typ. Meningen är att den som ådömts fängelse i högst ett år skall placeras i lokalanstalt som skall erbjuda vidgade möjligheter för de intagna att under arbetstid utföra arbete eller delta i annan särskilt anordnad verksamhet utanför anstalten (s.k. frigång) och ökad kontakt med samhällets stöd- och hjälporgan (6.11 åå). Den som ådömts fängelse i mer än ett år. ungdomsfängelse eller internering skall fö- reträdesvis placeras i riksanstalt.

Även intagna med långa strafftider, som från början placerats i riksan- stalter skall emellertid kunna föras över till lokalanstalter när det behövs för en ändamålsenlig förberedelse av frigivning eller övergång till vård utom anstalt (65).

Vid fördelningen av de intagna mellan öppen och sluten anstalt gäller att intagen bör placeras i öppen anstalt. om inte annan placering är påkallad med hänsyn till rymningsfara eller andra säkerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör beredas honom till sådant arbete eller sådan undervis- ning. utbildning eller särskild behandling som inte lämpligen kan anordnas i öppen anstalt (7 å).

Skärpta regler gäller för en speciell kategori intagna som dömts till långa straff. Det gäller brottslingar vilka dömts till fängelse i lägst två år eller in- ternering med minsta tid av två år eller mer. En brottsling med sådan strafftid skall placeras på sluten anstalt. om det med hänsyn till att han sak- nar fast anknytning till Sverige eller av andra omständigheter kan befaras

Prop. 1978/79: 62 44

att han är särskilt benägen att rymma och fortsätta en brottslig verksam- het. vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig ka- raktär (75 tredje stycket). Avgränsningen av denna kategori intagna har skett med ledning av de riktlinjer som dragits upp i prop. 1972: 67 med för— slag till vissa åtgärder mot narkotikamissbruket m. m. Det är fråga om lag- överträdare som ägnat sig åt organiserad eller systematisk kriminell verk- samhet av särskilt samhällsfarlig natur. inte sällan med internationell an- knytning. Främst avses personer som ägnat sig åt grov narkotikabrottslig- het. 1 många fall saknar lagöverträdarna i denna kategori annan anknytning till Sverige än den som betingas av deras brottsliga verksamhet. Förutsätt- ningarna för en positiv påverkan genom skilda kriminalvårdande åtgärder är i dessa eller liknande fall ytterst begränsade. Allmänt gäller därför att vård i öppen anstalt inte skall förekomma annat än i mycket begränsad ut- sträckning för denna kategori brottslingar. Prövningen huruvida vissa in- tagna skall hänföras till den kategori brottslingar som 7å tredje stycket di- rekt tar sikte på förutsätter givetvis en individuell bedömning av samtliga de faktorer som enligt bestämmelsen inverkar på frågan.

Kval. innebar vidare ökade möjligheter till permissioner av olika slag jämfört med tidigare. Samtidigt infördes emellertid särskilda bestämmelser om att en strängare praxis skall iakttas när det gäller att bereda korttids- permissioner för dem som avses i 7 E% tredje stycket (32 å).

Bestämmelserna om permission finns införda i 32 och 33 åå KvaL. Man skiljer mellan två slag av permissioner: korttidspermission (32 å) och fri- givningspermission (33 5).

2.2.1. Korttidspermission

För att underlätta anpassningen i samhället kan intagen beviljas tillstånd att lämna anstalten för viss kort tid. om inte avsevärd fara för missbruk föreligger. Korttidspermission får också ges. om annan särskild anledning föreligger därtill. lntagen som omfattas av bestämmelsen i 75 tredje styc- ket KvaL och som därför är placerad i sluten anstalt får emellertid beviljas korttidspermission endast om synnerliga skäl föreligger därtill. För kort- tidspertnission får ställas de villkor som kan behövas beträffande vistelse- ort. anmälningsskyldighet eller annat. Är noggrann tillsyn behövlig kan fö- reskrivas att den intagne under permissionen skall vara ställd under bevak- ning.

Närmare föreskrifter angåendc korttidspermission finns i IOS—117.515 vårdcirkuläret. Återkommande korttidspermissioner skall vid längre an- staltstid regelmässigt ingå såsom ett led i behandlingen (regelbunden per- mission). ()avsett anstaltstidens längd kan dock korttidspermission före- komma om särskild anledning till permission föreligger (särskild permis-

Prop. 1978/79: 62 45

sion). Regelbunden permission får inte beviljas. om den intagnes bostads- förhållanden under permissionen inte är ordnade. Permissionstiden skall. när permission första gängen beviljas. omfatta högst 48 timmarjämte res- tid samt. när permission därefter beviljas. högst 72 timmar jämte restid ( 108 15).

För den som vistas i anstalt för att undergå fängelse eller internering gäl- ler i fräga om regelbunden permission följande kvalifrkationstider. Vid lo- kalanstalt och öppen riksanstalt beviljas permission efter fyra månader. om inte synnerliga skäl föreligger däremot. Vid sluten riksanstalt bör per- mission beviljas tidigast efter sex månader. Ny permission bör beviljas ef- ter tva månader från den senaste permissionens början (1095?) För den som vistas i anstalt för att undergå ungdomslängelse gäller att permission bör beviljas första gängen efter tre månader. Ny permission bör beviljas ef- ter två månader från den senaste permissionens början (lltlä).

l kvalifikationstid för regelbunden permission skall inräknas häktnings- tid i anslutning till den aktuella domen. lntagen bör dock inte beviljas re- gelbunden permission förrän verkställigheten av påföljden pågått under en sammanhängande tid av två månader. räknat från verkställighetens början enligt strafftidsresolutionen (lll å).

Enbart på grund av rymning eller permissionsmissbruk får intagen inte förvägras ny permission under längre tid från återkomsten till anstalt eller från det verkställigheten annars återupptagits än som motsvarar kvalifika- tionstiden för första permissionen (112 å).

Särskild permissio'n får ges. om särskild anledning föreligger. Så som ex- empel pä sådan anledning anger cirkuläret inställelse inför domstol enligt kallelse. vistelse utom anstalt trnder kortare tid av dagen i samband med besök eller besök hos närstående som är svårt sjuk. En annan form av sär- skild permission är s.k. lokalanstaltspermission. lntagen i lokalanstalt skall i den mån detär påkallat med hänsyn till hans personliga förhållanden beviljas permission för att besöka skyddskonsulent eller assistent inom fri— vården. sociala myndigheter. sjukvårdsinrättningar. övervakare. tilltänkta arbetsgivare eller andra som kan medverka till förberedelser inför frigiv- ningen eller överförandet till vård utom anstalt (113 5).

Korttidspermission kan äga rum som bevakad permission eller beledsa- gad permission. Innan föreskrift meddelas om att den intagne under per- missionen skall vara ställd under bevakning skall noga övervägas om inte ändamålet med permissionen kan tillgodoses på annat sätt (114 s*).

Särskilda bestämmelser om korttidspermission för intagen som dömts till fängelse i lägst två är eller internering med minsta tid av två är eller mer har meddelats av kriminalvårdsstyrelsen i rundskrivelse 95/1974. Speciella bestämmelser. som medger tätare permissioner än vad som följer av vård- cirkuläret. gäller för kriminalvårdsanstalterna Tillberga och Skogome.

1 den nyssnämnda rundskrivelsen 95/1974 ges närmare anvisningar betr. behandlingen i vissa hänseenden av intagna som dömts till fängelse i lägst

Prop. 1978/79: 62 46

två år eller internering med en minsta tid av två år eller mer. Med formule- ringen "dömts till" avses att den dom eller någon av de domar som förelig- ger för verkställighet är av lägst två års varaktighet. Någon sammanlägg- ning av flera kortare påföljder eller förverkanden för att uppnå tvåårsgrän- sen har inte avsetts. Beträffande den särskilda kategori av intagna som av- ses i 7.5 tredje stycket KvaL sägs att för bedömningen om en intagen skall hänföras under bestämmelsen skall särskilt uppmärksammas rymningsfa- ran och risken för fortsatt brottslighet av speciellt farlig natur. Bestämmel- sen i 7.5 tredje stycket Kval. avser inte enbart utländska medborgare. Prin- cipiellt skall likställighet räda mellan alla intagna oberoende av nationali— tet. Bestämmelsen syftar främst på sådana som saknar annan anknytning till Sverige än som följer av att de begått brott här och vars brottslighet även i övrigt är av mer eller mindre internationell karaktär. Omständighe- terna kring en förvisningsdom och dess verkställighet har också betydelse. Avgöranden beträffande denna kategori intagna har förutsatts inte komma att ske efter schematiska grunder. 1 det särskilda fallet kan hänsyn tas till speciella förhållanden.

l rundskrivelsen finns ett särskilt avsnitt om permission. Där anges bl. a. För samtliga kategorier intagna gäller att permission inte får beviljas. om avsevärd fara för missbruk föreligger. Vid bedömning av missbruksfaran får en rad olika faktorer vägas mot varandra såsom arten och omfattning- en av kriminaliteten. verkställighetstidens längd. återstående strafftid. anknytning till riket. förvisningsdom. utfall av tidigare permissioner. den intagnes pcrsonlighetstrtveckling. beteenden i olika situationer på och utom anstalten. alkohol- och narkotikavanor. ligatillhörighet. familjeband och andra relationer till omgivningen etc. För den kategori som avses i 7.5 tredje stycket KvaL gäller därutöver att permission får beviljas endast om synnerliga skäl föreligger. Det ankommer på den som ansöker om permis- sion och den som tillstyrker densamma att visa att synnerliga skäl" för per- mission föreliggcr och att faran för missbruk inte är avsevärd. De minsta kvalifikationstider som anges i 109 och rrzss vårdcirkuläret är inte till- lämpliga på denna kategori. De kan således inte åberopas som synnerliga skäl för permission. lntagens mentalhygieniska behov av någon form av avbrott i en mycket långvarig vistelse på sluten anstalt kan i vissa fall ut- göra synnerligt skäl av nyss angiven art (s.k. lufthålspermission). Behovet av permission för s. k. utslussningsträning i slutskedet av verkställigheten eller för en ändamålsenlig förberedelse av förestående frigivning eller överföring till vård utom anstalt kan också godtas som synnerliga skäl. När det gäller synnerligen samhällsfarliga narkotikabrottslingar eller eljest in- ternationellt yrkesverksamma lagöverträdare kan permission över huvud taget inte komma i fråga annat än undantagsvis och i samband med speciel- la förhållanden.

Vidare anges i rundskrivelsen att för korttidspermission får ställas de villkor som kan anses erforderliga beträffande vistelseort. anmälningsskyl-

Prop. 1978/79: 62 47

dighet eller annat. Bevakad eller beledsagad permission kan komma i fråga. Skrivelsen hänvisar vidare till uttalanden i förarbetena till KvaL i vilka un- derstryks att nran bör göra stora ansträngningar för att få till stånd permis- sioner i lämpliga former så att en tillfredsställande avvägning sker mellan intresset av att de intagna bevarar kontakten med samhället och intresset av att de allmänna säkerhets- och skyddssynpunkterna blir tillgodosedda.

Även om pcrtnissionsmöjligheterna för det grövsta klientelet således är begränsade. är avsikten inte att i praktiken helt avskära dem från möjlighet att få permission. Avsikten är i stället främst att skapa garantier för att frå- gan om permission i dessa fall alltid blir föremål för en mycket noggrann och allsidig prövning. Bevakad permission kan sålunda ifrågakomma för de kategorier lagöverträdare som är underkastade särskilda restriktioner i frå- ga om korttidspermission.

Kriminalvårdsstyrelsens rundskrivelse 75/1976 innehåller direktiv för beviljande och genomförande av bevakade och beledsagade permissioner. Under hänvisning till Il4s vårdcirkuläret anförs att en gradering av till- synsbehovet i samband med permission skall göras. Den striktare formen — bevakad permission — är främst avsedd att tillämpas när den intagne kan bedömas vara rymningsbenägen men permission ändå måste tillgripas på grund av brådskande angelägenhet som oundgängligen kräver den in- tagnes personliga närvaro. Stor restriktivitet skall därför iakttas vid bcvil- jande av bevakad permission. Innan bevakad permission beviljas skall sty- resmannen noga pröva om syftet med permissionen inte kan tillgodoses på annat sätt. Det åligger härvid frivårdspersonal att lämna erforderlig hjälp när så lämpligen kan ske. Bistånd kan också sökas hos t.ex. socialvården eller polisen. [ en del fall torde även hjälp kunna påkallas från anhöriga till den intagne. Vid bevakad permission skall den intagne åtföljas av minst två tjänstemän ur tillsynspersonalcn.

Beträffande den ringarc grad av tillsyn som åsyftas i 1149" vårdcirkuläret beledsagad permission sägs att den är tänkt att tillämpas när rym- ningsrisken i sig själv bedöms som ringa men risk föreligger att den intagne genom alkoholförtäring eller liknande kan missbruka permissionen eller då permittenten eljest för vissa ändamål är i behov av det stöd som beledsaga- ren kan lämna. Vid företrädesvis lokalanstalterna kan dessutom beledsa- gade permissioner förekomma i stor utsträckning som ett normalt led i be- handlingsarbetet. Vid beledsagad permission skall den intagne åtföljas av tjänsteman inom kriminalvårdsverket. Även övervakarc eller annan lämp- lig pcrson bör emellertid kunna komtna i fråga som beledsagare. — För in- tagen som av säkerhetsskäl under lång tid inte kunnat medges regelbunden permission men som i ett senare skede av verkställigheten bedöms böra ifrågakomma för sådan permission kan som en förberedelse härför beviljas en eller flera dagspermissioner under tillsyn. I sådant fall är beledsagad permission vanligen att föredra framför bevakad.

Det poängeras i rundskrivelsen att permission alltid skall föregås av en

Prop. 1978/79: 62 48

noggrann planering. Om permission skall ske till privat bostad är särskild försiktighet erfarenhetsmässigt påkallad. Permission för sådant ändamål bör därför beviljas med yttersta restriktivitet. lnnan sådan permission be- viljas. skall styresmannen låta kontrollera bostadens karaktär. förslagsvis genom den lokala polismyndigheten. om detta inte uppenbarligen är obe- hövligt. Är det fråga om lufthålspermission eller permission som förbere- delse för regelbunden permission eller permission som annars inte beviljas för särskilt ändamål. skall permissionsplan upprättas i samråd med den in- tagne med angivande av vart permissionen skall gå. de aktiviteter som pla- neras och de villkor som i övrigt skall iakttas. Av säkerhetsskäl kan det dock i vissa fall finnas anledning att den intagne inte informeras om detalj— planeringen. Det framhålls att permissioner vars huvudändamål är restau- rangbesök inte får beviljas. ()m permission förläggs till tid som gör det omöjligt för den intagne att få mat i anstalten skall han få tillfälle att äta på lämpligt näringsställe. Alkoholhaltiga drycker får inte förtäras. Tiden för permission skall inte sträckas utöver vad som är nödvändigt för att till- godose syftet. Det åligger styresmannen att i god tid före bevakad eller be— ledsagad permission noggrant informera åtföljande bevakningspersonal el- ler beledsagare om ändamålet med permissionen samt om de villkor som skall gälla. (.")ckså den intagne skall informeras härom.

2.2.2. Frigit'ningar/)crmission

'l'ill förberedande av frigivning eller överförande till vård utom anstalt kan intagen som undergår fängelse eller dömts till ungdomsfängelse eller internering beviljas permission under viss längre tid. Den som undergår fängelse på högst fyra månader och för vilken villkorlig frigivning därför inte kan komma i fråga får beviljas frigivningspermission endast om syn- nerliga skäl föreligger. Annan som undergår fängelse och den som dömts till internering får inte beviljas frigivningspermission före den dag då vill— korlig frigivning eller överförande till vård tltom anstalt tidigast kan ske. För frigivningspermission får ställas de villkor som kan anses erforderliga beträffande vistelseort. anmälningsskyldighet eller annat (Bä KvaL).

Frigivningspermission utgör ett led i förberedelserna för den intagnes frigivning eller övergång till vård utom anstalt. Genom sådan permission bereds den intagne möjlighet att själv medverka aktivt i detta förberedel- searbete. Närmast gäller det här att ordna arbete och andra praktiska ange- lägenheter som ingår bland förutsättningarna för beviljande av villkorlig frigivning eller övergång till vård utom anstalt. Eftersom frigivningsper- mission normalt bör kunna övergå direkt till vard i frihet bör i princip så- dan permission inte beviljas förrän övriga förutsättningar för övergång till frivård föreligger. Som nämnts krävs synnerliga skäl för att den som ådömts fängelse i högst fyra månader skall kunna beviljas frigivningsper- mission. Sådana skäl kan enligt förarbetena föreligga om den intagne ge- nom sådan permission kan få en arbetsanställning. undervisning. utbild-

Prop. 1978/79: 62 49

ning e. d. som är alldeles särskild lämpad för honom och som han skulle gå miste om i fall permissionen inte beviljades. lngen tidsbegränsning finns för frigivningspermission men i förarbetena framhålls att permissionen all- tid skall beviljas för viss bestämd tid. som kan förlängas. om förhållandena påkallar det.

Enligt 3515 KvaL skall tid för vistelse utanför anstalt enligt 32 och 33 åå Kval. inräknas i verkställighetstiden. om inte särskilda skäl talar däremot. Sådana särskilda skäl kan vara återfall i brott eller rymning i samband med permissionen. Det har ansetts vara rimligt att den som på detta eller lik- nande sätt missbrukar den lättnad i verkställigheten som permission utgör. skall få vidkännas den konsekvensen att tiden utom anstalten helt eller del- vis inte inräknas i verkställighetstiden.

2.4 Beslut

Besltttsfttnktionerna rörande permission regleras i KvaL och KvaLK.

2.4.] Bar/m om A"urltids—permisvin/t

Enligt 58% Kval. beslutas korttidspermission av kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen kan dock förordna om delegering av kriminalvårdsstyrelsens besltttsbefogenhet (ötlä KvaL). Så har skett genom 33% KvaLK. Sålunda meddelas beslut i fråga om korttidspermission beträffande intagen i lokal- anstalt av regionchef eller. efter hans bemyndigande. styresmannen och beträffande intagen i riksanstalt av styresmannen. Kriminalvårdsstyrelsen beslutar dock i fråga om korttidspermission beträffande i sluten anstalt in- tagen som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid av två år eller mer. l de fall kriminalvårdsstyrelsen finner lämp- ligt kan dock beslut i fråga om korttidspermission beträffande intagen som nu sagts meddelas i den ordning som gäller för vanliga intagna. Enligt 42% KvaLK kan regionchef ändra vad tjänsteman vid lokalanstalt har beslutat och kriminalvårdsstyrelsen ändra vad tjänsteman inom kriminalvården be— slutat. Kriminalvårdsstyrelsens beslttt i särskilt fall kan överklagas i kam- marrätt (59.5 KvaL).

l rundskrivelsen 95/ l974 ges närmare anvisningar om beslutsfttnktionen. Inledningsvis anförs att krimimtlvårdsstyrelsen besltttar bl. a. om intagning i eller förflyttning till öppen anstalt och permission från sluten anstalt för den som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid avt !å år eller mer. l'ieslutandcrätten kan ide fall kriminalvärdsstyrelsen finner lämpligt delegeras till regionchef/styresman för riksanstalt. I ett sär- skilt avsnitt om delegation sägs att kriminalvårdsstyrelsen. efter individu— ell prövning i varje särskilt fall. kommer att delegera beslutanderätten be-

Prop. 1978/79: 62 50

träffande sådana långtidsdömda som inte tillhör den kategori som avses i 7.5 tredje stycket KvaL. Har beslutanderätten delegerats. gäller vad som föreskrivs i ltlt's—l 139"; vårdcirkuli'tret. Delegationsbeslut upphör och be- slutandcrätten återgår automatiskt till kriminalvårdsstyrelscn. om den in— tagne gör sig skyldig till permissionsmissbruk som inte är ringa eller rym- mer från anstalt. [ alla de fall kriminalvårdsstyrelsen skall besluta skall ärendet överlämnas till styrelsen så snart placeringen eller permissionen aktualiserats av den intagne eller på annat sätt och erforderlig utredning hunnit verkställas.

2.4.3. Brat/ul om_Ii'igit'niltg.spt'rntixsi:ut

Enlig 54.5 Kval. och kungörelsen (l965: 625) om inskränkning i övervak- ningsnämnds befogenhet att pröva fråga om villkorlig frigivning beslutas ft'igivningspermission av

!. kriminalvårdsnämndcn beträffande den som undergår fängelse i mer än ett år.

2. den övervakningsnämnd till vars verksamhetsområde anstalten hör beträffande den som undergår fängelse i högst ett år.

3. ungdomsfängelsenämnden beträffande intagen som undergår ting- domsfängelse.

4. interneringsnämnden beträffande intagen som undergår internering. Regeringen kan dock förordna om delegering av beslutsfunktionen ost KvaL). Så har skett genom bestämmelser i KvaLK. Dessa bestämmelser innehåller i huvudsak följande.

l fråga om frigivningspermission kan l. kriminalvårdsnämndcn delegera sin beslutsfunktion till övervak- ningsnämnd. som i sin tur kan delegera beslutsfunktionen till styresman- nen vid anstalt i brådskande fall eller när det annars finns särskild anled- ning till det (3435).

2. övervakningsnämnd delegera sin beslutsfunktion till styresmannen vid anstalt i brådskande fall eller när det annars finns särskild anledning till det (35 ål.

3. ungdomstängelsenämndcn och interneringsnämnden delegera sina beslutsfunktioner till övervakningsnämnd. som i sin tur kan delegera be- slutsfunktionen till styresmannen vid anstalt i brådskande fall eller när det annars finns särskild anledning till det (36.5).

Enligt 37% KvaLK skall styresman som meddelar beslut med stöd av be- myndigande enligt 34—36 åå snarast underrätta övervakningsnämnden där- om. Övervakningsnämnd skall snarast underrätta vederbörande centrala nämnd om beslut som övervakningsnämnd eller styresman meddelat med stöd av bemyndigande enligt 34 eller 36 &. Enligt 40.5 KvaLK kan övervak— ningsnämnden ändra vad styresman beslutat i fall som avses i 34—36åå. Enligt 55 & KvaL kan den intagne påkalla prövning av beslut som övervak- ningsnämnden meddelat efter bemyndigande av kriminalvårdsnämnden.

Prop. 1978/79: 62 51

ungdomslängelsenämndcn eller interneringsnämndcn hos resp. centrala nämnd. Prövning av övervakningsnämnds beslut i övrigt kan av den intag- ne påkallas hos kriminalvårdsnämnden. Mot ungdosmfängelsenämndens. interneringsnämndens och kriminalvånlsnämndens beslut får talan inte föras (57 s* KvaL).

2.5. Anvisningar för personal vid permission

Anvisningar för personal vid permission finns i 35—37 så anvisningscir- kuläret. När permission beviljas skall styresmannen ombesörja att permis- sionssedel utfärdas. Om det behövs skall genom styresmannens försorg underrättelse om permissionen lämnas till polismyndigheten på den ort där den permitterade huvudsakligen skall vistas ttnder permissionen. Sådan underrättelse skall alltid lämnas vid frigivningspertnission för den som vis- tas i anstalt föratt undergå undomsfängclse eller internering samt vid kort- tidspermission för den som vistas i anstalt för att undergå internering och är dömd för brott mot annans personliga säkerhet.

Finner styresmannen att tid för vistelse utanför anstalt med anledning av korttidspermission och — såvitt avser intagen som undergår fängelse — fri— givningspermission inte bör inräknas i verkställighetstiden eller att det är tveksamt om sådan inräkning bör ske. skall han ofördröiligen göra anmä- lan härom till kriminalvårdsstyrelsen. Sådan anmälan skall styresmannen göra såvitt avser frigivningspermission för intagen som undergår undgoms— fängelse eller internering till undomsfängelsenämnden resp. internerings- nämnden. I samtliga nu avsedda fall skall såvitt avser frigivningspermis- sion anmälan även göras till vederbt'irande övervakaingsnämnd.

Har permitterad uteblivit efter permission eller har intagen avvikit. skall styresmannnen ombesörja att närmaste lokala polismyndighet omedelbart underrättas per telefon. Därefter skall efterlysning begäras skriftligen hos kriminalvårdsstyrelsen.

3 Statistiska uppgifter m. m.

För att undersöka httr brottsligheten i samband med permissioner och rymningar påverkar den totala brottsnivån i samhället samt för att belysa tillämpningen av gällande regler om permission har arbetsgruppen initierat vissa undersökningar. Kriminologen Leif Persson har sålunda studerat permittenters och rymlingars inverkan på den totala brottsnivan. lnom kri— tninalvårsstyrelsen har tillämpningen av gällande permissionsreglcr under— sökts. Bcträffande den fullständiga redovisningen av undersökningsmeto- derna och resultaten hänvisas till bilagor/tu I ()(/121. Här skall endast läm—

nas en sammanfattning.

' Bilagorna uteslutna här.

Prop. 1978/79: 62 52

3.1 Sambandet mellan samhällelig brottsnivå och permissioner och rym- ningar fra'n kriminalvårdens anstalter (bilaga ])

Syftet med studien har varit att undersöka hur brottslighet i samband med permissioner och rymningar påverkar den totala brottsnivän i samhäl- let. Med permissioner avses sftväl korttidspermissioner som frigivnings- permissioner.

Undersökningens material utgörs av de mest belastade lagöverträdarna i Stockholm under är l976. sammanlagt 966 personer. Av dessa utgjordes 860 av män (89 '$; ). Den äldersmässiga tyngdpunkten i materialet ligger mellan 18—35 är. Sammanlagt 70 '.'-2 av samtliga återfinns i detta aldersin- tervall. Mer än en tredjedel är mellan IS och 26 år.

lnslaget av missbrukare i materialet är mycket högt. De skattningar som gjorts visar att andelen som har ett pägaende missbruk av narkotika över- stiger 50 '.'-'i. Andelen alkoholmissbrukare ligger kring 25 fli-.

Personernas tidigare brottsbelastning är utomordentligt hög. Den totala registrerade brottsmängden för hela materialet kan skattas till mer än 90000 brott mot brottsbalken (BrB) (huvudsakligen stölder). c:a l5000 brott mot trafikbrottslagen och c:a 3000 narkotikabrott. Detta ger en ge- nomsnittlig känd belastning på mer än 100 brott per individ. Den mest be- lastade personen i undersökningsmaterialet finns antecknad i det centrala person- och belastningsregistrct för bl. a. c:a 900 brott mot BrB.

De rättsliga åtgärder som samhället satt in mot dessa personer är av mycket stor omfattning. Fram t.o.m. maj I977 har de meddelats c:a 8000 domar i anledning av sin brottslighet. Antalet åtalsunderlätelser. godkända strafföreli'tgganden och kvarstående skäliga misstankar uppgår vid samma tidpunkt till närmare 5000. Skattningar visar att de dessutom berövats fri- heten genom gripanden. anhällanden och häktningar vid 30000 40 000 tillfällen samt att de tvangsvis omhändertagits med stöd av socialrättslig lagstiftning (exempelvis barnavårdslagen och nykterhetsvardslagen) vid i vart fall nägra tusen tillfällen.

Den mest belastade personen har dömts till frihetsberövande påföljd inom kriminalvården (fängelse. ungdomstängelsc. internering. skyddstill- syn med behandling i anstalt) vid 33 tillfällen. l materialet finns personer som dömts till fängelse eller annan frihetsberövande påföljd vid fyra tillfal- len eller mer under ett och samma år.

Drygt hälften av hela materialet (54 (..-"%) utgörs av personer som avtjänat frihetsberövande påföljd inom krinimalvärden någon gang under är l976. Genomsnittligt är deras kända brottslighet ungefär tre gånger så hög som för resten av materialet. Andelarna missbrukare är också avsevärt högre. C:a 75 '.32 i denna grupp beräknas saledes ha ett pågående narkotikamiss- bruk.

Hela det undersökta-1 materialet svarar för väsentliga andelar av den tota- la brottsligheten i Stor—Stockholmsområdet när det gäller vissa traditionel-

Prop. 1978/79: 62 53

la brott som inbrottsstölder. enklare bedrägerier. våldsamt motstånd och liknande. Mellan 5 och 57 '.f; av den totala uppklarade brottsligheten för olika brottstyper i området under 1976 kan hänföras till de undersökta per- sonerna. Relativt sett har de mindre betydelse för våldsbrottsligheten. större betydelse för inbrottsstölder och bilstölder och störst betydelse för de brott som består i olika konfrontationer med företrädare för polisen. ordningsvakter o.d.

Det visar sig också att de personer som avtjänat frihetsberövande på- följd inom kriminalvården nagon gång under år l976 har en registrerad brottslighet under de perioder som de vistats i frihet som är tre gånger så hög som för de som inte varit berövade friheten ttnder samma år.

Trots materialets höga brottslighet och dess betydelse för den totala brottsnivän för vissa speciella brott visar utredningen att den brottslighet som begås i samband med permissioner och rymningar i mycket liten ut- sträckning påverkar den totala brottsnivån i Stockholms län och Stock- holms polisdistrikt. Resultaten visar således att:

(a) högst 7 (;;. av den totala uppklarade brottsligheten mot 3—7 kap BrB i Stor-Stockholmsområdet under år 1976 har begåtts av rymlingar eller per- mittenter fran krinimalvardens anstalter

(b) högst 3 (..-"? av den totala uppklarade brottsligheten mot 8-l2 kap BrB under samma tid och i samma område har begåtts av denna grupp

(c) högst 3 '.?2- av den totala brottsligheten mot 3— l7 kap. BrB som klarats tipp iområdet under år I976 har begåtts i samband med permissioner eller rymningar från kriminalvårdens anstalter.

För fyra speciella brottsgrupper har dock rymlingama och permittenter- na större betydelse än så. nämligen för väpnade rån mot post och banker, inbrott i bostäder. affärer. kontor etc.. tillgrepp av fordon samt vissa enklare bedrägerier (uttag av pengar på stulna och förfalskade checker och postlöneblanketter etc. ).

Vad beträffar väpnade rån mot post och banker torde andelen sadana brott i hela landet som begicks av permittenter och rymlingar från krimi- nalvårdens anstalter utgöra c:a 16—209? under det aktuella året. För inbrotten utgör andelen högst 8 %.

Trots den ringa betydelse som permittenter och rymlingar enligt under- sökningen har för den totala brottsnivän antyder dock resultaten att en mindre grupp (c:a 200—300 i hela landet) av de som är intagna på kriminal- vårdens anstalter kontinuerligt gör sig skyldiga till brottslighet i samband med permissioner eller rymningar. Materialet antyder även att denna grupp har väsentligt fler permissioner än grupper av intagna med lägre missbruk och kriminalitet.

En slutsats av undersökningen är att den ökade användningen av per- missioner samt det faktum att även antalet rymningar ökat under 70-talet förklarar förhållandevis litet av den totala brottsutvecklingen. Under per— ioden l970—76 kan således permissions- och rymningsfaktorcrna maximalt

Prop. 1978/79: 62 S4

förklara c:a I0 !=; av ökningen av inbrottsstölderna i Stor-Stockholtnsom- rådet.

Syftet med undersökningen har varit att kartlägga hur utevistelser och avvikanden (från anstalt eller i samband med utevistelser) varierar bland de intagna samt att beskriva resultatet av tillämpningen av KvaLzs regler beträffande vistelser utom anstalt. Däremot har inte frågan om brottslig verksamhet under olika former av utevistelser eller under den tid den in- tagne varit avviken behandlats. Undersökningen baseras på ett urval av personer som avgick från anstalt under tiden maj —juli 1976. Totalt avgick under dessa månader 2722 personer från kriminalvårdsanstalerna. 1 under- sökningen har dessa med hänsyn till påföljd och strafftid grupperats i sex grupper. Grupperna är

skyddstillsyn med behandling i anstalt fängelse upp till fyra månader fängelse fyra till tolv månader fängelse mer än tolv manader

ungdomsfängelse internering.

Fran varje grupp gjordes ett systematiskt urval. Sammanlagt undersök- tes 307 personer. Genomgången av dessa personers behandlingsjournaler har tidsmässigt begränsats till att omfatta perioden mellan frihetsberövan- det i samband med senaste domen och avgången frän anstalt.

Med "avvikande" avses i undersökningen samtliga former av otillaten frånvaro. således även rymning direkt från anstalt. Med "uteblivande" avses att den intagne inte inställt sig inom föreskriven tid efter någon fortn att beviljad utevistelse enligt KvaL på egen hand. För sen ankomst har inte räknats som avvikande eller uteblivande om inte efterlysning hunnit utfär- das.

57 av de undersökta personerna hade inte vid något tillfälle under den tid undersökningen avsåg tillåtits att vistas utom anstalt.

Det totala antalet avvikanden för de undersökta personerna är 396. Den procentuella andelen intagna som någon gång avvikit är för de olika grup— perna följande

skyddstillsyn med behandling i anstalt 46 ”.??- tängelse upp till fyra månader 7 '.'/€- fängelse fyra till tolv månader 58 '.??-

fangelse över tolv manader 60 ';??- ungdomsfängelse 84 C;.-

internering 74 ');-. Det genomsnittliga antalet avvikanden per person är följande: skyddstillsyn med behandling i anstalt 0.63

Prop. 1978/79: 62

'Jl '.h

fängelse upp till fyra månader 0.11 fängelse fyra till tolv månader 1.39 fängelse över tolv månader 1.23 ungdomsfangelse 3.13 internering 1.74.

Beträffande de som ådömts fyra till tolv månaders fängelse har 78 Cé- av avvikandena skett under utevistelse på egen hand och 22 '.'("- genom rym- ning eller i samband med bevakad eller beledsagad utevistelse. Avvikande- na har i nästan 60 G? av fallen skett i samband med särskild permission en- ligt 32s KvaL. Över huvud taget är avvikande för samtliga grupper vanli- gast i samband med särskilda permissioner.

Enligt en skattning som gjorts i undersökningen svarar grttppcn fängelse fyra till tolv månader för 47 '.f-f- av samtliga avvikanden inom krinimalvår- den under ett år. Grupperna ungdomsfängelse och internering. som har höga avvikandefrekvenser. svarar. genom att de är antalsmässigt så små. för endast 14 (3-5- av avvikandena. Den antalsmässigt dominerande gruppen. dömda till högst fyra månaders fängelse. svarar för 13 (92. av avvikandena.

Av undersökningens 307 personer har 237 haft någon utevistelse på egen hand under observationsperioden. Av dessa 237 har 60 (,T-'%- uteblivit någon gång.

] betydligt mindre än hälften av fallen har utevistelse på egen hand före- kommit före avvikandet. Lägsta frekvensen utevistelser på egen hand före avvikandet uppvisar grupperna med kortaste strafftiden. Den avtjänade ti- den till första tttevistelsen på egen hand efter dom eller till första utevistel- sen på egen hand efter avvikande är i många fall mycket kort och under- skrider ofta de enligt vårdcirkttläret gällande kvalifikationstiderna. Även med hänsyn taget till att exempelvis föregående avvikande kan ha varit kortvarigt och följts av egen inställelse eller till att särskilt skäl kan ha furt- nits för att bevilja permission synes det dock som om i stor utsträckning vårdcirkttlärcts bestämmelser om kvalifikationstider inte efterlevs.

Den genomsnittliga avbrottstiden i straffverkställigheten på grund av av- vikande är förhållandevis kort. Med undantag för gruppen fängelse mer än tolv månader är avbrotten kortare än sju dagar i mer än hälften av de un- dersökta fallen. Med samma undantag överstiger tiden i mindre än 10 % av fallen 30 dagar.

1 omkring en tredjedel av de undersökta fallen har den intagne efter avvi- kandet själv inställt sig för fortsatt verkställighet. Högsta frekvensen egna inställelser. 40 G?. redovisar gruppen fängelse fyra till tolv månader. 1 övri- ga fall har inställelsen skett efter gripande av polis. Resultatet av under- sökningen tyder påatt i hela landet 3 500-4 000 personer på ett år, eller 10 — 11 personer om dagen. grips av polisen och återförs till anstalt.

Prop. 1978/79: 62 56

lnom kriminalvardsstyrelsens utvecklingsenhet har utförts en undersök- ning i syfte att beskriva brottsbilden (antal brott och typer av brott) för kri- minalvårdsklientcr vilka gripits av polisen i Stockholm och som vid tid- punkten för gripandet undergick frihetsberövande påföljd (kriminalvårds- styrelsens Rapport nr 23 1977. Gripnai Stockholm). Alla personer registre- rade sotn gripna under april. maj och juni 1976 hos Stockholmspolisen un- dersöktes för att utröna vilka som hade en pågående kriminalvårdspåföljd.

Av utredningen framgår bl.a. följande. Polisen i Stockholms kommun gjorde under den undersökta perioden totalt 2835 gripanden. Kriminal- vårdsklienter. såväl personer inom frivården som personer med frihetsbe- rövande påföljd. svarade för totalt 1050 av dessa gripanden (37 %). An- staltsklienterna svarade för 8 ')? (228) av samtliga polisingripanden ttnder perioden och frivårdsklienter för 29 92. 192 anstaltsklienter greps på grund av efterlysning för rymning. ttteblivande efter permission. på annat sätt misskött vistelse utanför anstalten eller på grund av att de var misstänkta för brott. 47 % av anstaltsklienterna hade missbrukat särskild permission. 11 % frigivningspermission och 17 % hade rymt. 62 av de 192 anstalts- klienterna greps för brott eller misstanke om brott vid 69 tillfällen av totalt 2 835. C:a en tredjedel av anstaltsgruppen svarade således för brott vid 2 % av samtliga polisingripanden under perioden. Av dessa 62 personer svara- de 56 för 158 brott. Sex personer svarade för 100 brott. samtliga i samband med bedrägeribrott. De vanligast förekommande brotten var. förutom be— drägeribrotten. stöld och olovlig körning. En förhållandevis betydligt stör- re andel brott begicks ttnder frigivningspermissioner än under andra for- mer av vistelser utanför anstalt och efter rymningar. Vad beträffar permit- tenters och rymlingars betydelse för den totala brottsligheten föreligger så- ledes hög överensstämmelse mellan resultaten av denna och den tidigare under 3.1 redovisade undersökningen.

lnom kriminalvårdsstyrelsen har för arbetsgruppens räkning gjorts vissa ytterligare undersökningar av permissioner. En undersökning avsåg intag- na i anstalt vid årsskiftet 1976/77 som avtjänade straff på sammanlagt minst två års fängelse eller internering med en minsta tid av två år. Under- sökningsmaterialet omfattade ursprungligen 262 personer. 15 personer" bortföll då de avtjänat mindre än sex månader av de ådömda straffen. var- för observationstiden ansågs för kort. Av de återstående 247 personerna avtjänade 123 straff på sammanlagt fyra år (härmed och i fortsättningen av- ses såväl fängelse i fyra år som internering med en minsta tid av fyra år) el- ler mer. För 36 av dessa fanns förvisningsbeslut i domen. Av övriga 124 personer som avtjänade straff på mellan två och fyra år hade 35 förvis- ningsbeslttt i domen.

Den tid ttndersökningcn av de olika personerna avsåg fördelar sig enligt följande. För 7 '.'-"('. omfattade den en verkställighetstid mellan sex och nio

Prop. 1978/79: 62 57

månader. för 17 % nio till tolv månader. för 14 C? tolv till femton månader. för 11 9-5. femton till aderton månader. för 14 '.??- aderton till tjugofyra måna— der samt för 37 '."?- merän tjugofyra månader.

1 undersökningen används "uteblivande" för de fall då permittent efter särskild permission på egen hand eller regelbunden permission ej återkom- mit vid permissionstidens utgång. Med "avvikande" avses de fall då per- mittent efter bevakad eller beledsagad permission ej återkommit vid per- missionstidens utgång. ”Rymning" avser övriga fall av illegal frånvaro.

Av de undersökta personerna hade fram till den ljanttari 1977 38 (15 G?.) ännu inte beviljats någon permission. 45 personer ( 18 (..?-?) hade beviljats en- dast bevakad eller beledsagad permission.

Av de 38 personer som inte beviljats någon permission hade 10 stycken rymt någon gång.

Rymnings— och avvikandefrekvensen bland de 45 personer som enbart beViljats bevakad eller beledsagad permission framgår av följande upp-

ställning. Kategori Personer Personer C-å Personer Summa Missbruks- totalt som av- som en- miss— tillfällen vikit bart rymt brukare %. Förvisade 4 år eller mer 14 4 29 — 29 4 Ej förvisade 4 år eller mer 9 b 67 67 6 Förvisade mindre än 4 år 15 2 13 1 20 3 Ej förvisade mindre än 4 år 7 2 29 — 29 2 Summa 45 14 31 1 33 15

Missbruksfrekvensen (rymning. avvikande eller uteblivande) i gruppen sotn beviljats någon permission på egen hand. 164 personer. är 39 ("";-. För- delningen efter kategori m. m. är följande.

Kategori Personer Personer C»?- Personer Missbruka— Missbruks— totalt som ute— som rymt re totalt tillfällen blivit eller av- (i? (även i vikit kombina— tion med rymn el avv)

För-visade.

4 år eller mer 13 4 31 — 31 7 Ej förvisade 4 år eller mer 63 25 40 4 46 65 Förvisade mindre än 4 år 10 3 30 — 30 3 Ej förvisade mindre än 4 år 78 26 33 2 36 38

Summa 164 58 35 6 39 113

Prop. 1978/79: 62 58

164 personer hade således haft någon permission på egen hand. För 48 av dessa var första permissionen på egen hand särskild permission och för 116 regelbunden permission. Av nedanstående tabeller framgår tiden till första permission på egen hand. Tiden är mätt från häktningsdatum till be— slutsdatum. I båda grupperna har omkring 30 % beviljats permission mind- re än sex månader efter häktningsdatum. De personer som undersökning- en omfattar tillhör det klientel som så gott som undantagslöst placeras på slutna riksanstalter. Anmärkas bör dock att undersökningen hänför sig till beslutsdatum för permission och inte till datum då permission påbörjats.

Särskild permission som första permission på egen hand. Tid mellan häktning och beslutsdatum för permissionen.

Tid i månader

..... 6 *» 12 > 18 Kategori 56 s 12 & 18 &"24 t>24 Summa Förvisade 4 år eller mer l 4 2 3 10 Ej förvisa- de 4 år el- ler mer 2(1) 5 4 4 2 17

Förvisade mindre än 4 år [(O) 5 1 — _ 7 Ej förvisa— de mindre

än 4 år ”(G) 2 l — — 14 Summa 14(7) 13 10 6 5 48 '.'?J- 29( 15) 27 21 13 10 100

Uppgift inom parentes anger personer för vilka tiden är mindre än fem månader.

Regelbunden permission som första permission på egen hand. Tid mel- lan häktning och beslutsdatum för permissionen

Tid i månader

l). V |.) 0 & IJ IA */ IJ _ & oc (A V

Kategori 56 > 24 Summa Förvisade 4 år eller

mer _ Ej förvisa-

de 4 år el- ler mer 4t 1) 20 11 8 3 46 Förvisade mindre än 4 år Ej förvisa- de mindre ån 4 år 33( 14) 29 2 — — 64

Summa 37(15) 51 14 10 4 116 G;- 32( 13) 44 12 9 3 100

IJ 0—3

IJ | 1 L.:

Uppgift inom parentes anger personer för vilka tiden är mindre än fem månader.

Prop. 1978/79: 62 59

För den grupp personer som beviljats nagon permission och i samband med denna eller därefter uteblivit. avvikit eller rymt framgår tiden från gri- pande eller frän egen inställelse till beslutsdatum för första permission pä egen hand därefter och tiden mellan beslutsdatum och två tredjedelsdatum av verkställighetstiden (återstående tid) av nedanstående tabell. Samman- lagt har 37 personer som haft någon permission beviljats permission på egen hand efter missbruk. Missbruket äri 25 fall uteblivande. i tre fall avvi- kande och i nio fall rymning.

Tid till permission på egen hand :?:»2 man >4 man > 6 man > ( r ( 52 män 54 man 56man 512 mab Summa

Åter- 5; 6 man — 1 2 2 — 5 sta- ':'-v 6 män ende 5.12 man — 4 2 — — () tid > 12 män

5:18 man 5 1 2 3 — 11

» 18 man 524 man — 1 2 1 4 > 2 är 5 3 är 1 — 3 l 2 7 * 3 är — — 1 — 3 4

Summa 6 7 12 7 5 37

Sammanlagt 12 personer som haft regelbunden permission och i sam- band med denna uteblivit eller därefter avvikit eller rymt har beviljats ny regelbunden permission. Tiden mellan gripande eller egen inställelse och besltrtsdatum för den nya regelbundna permissionen och tiden mellan be- slutsdatum och l 'ä tredjedelsdatum av verkställighetstiden (återstående tid) framgår av följande uppställning.

Tid till permission >2 man >4 män >6 män

52 man 54 man 5.6 mån 512 män >I är Summa Åter- 5 6 man - 1 - 1 stä— >.- 6 män ende 512 man — 1 2 — % tid >12 mån 518 män 1 -— l 2 > 18 mån 524 män — 1 1 — — 2 > 2 är — — 1 1 2 4 Summa 1 2 4 3 2 12

1 den nu sist redovisade undersökningen ingick 87 personer vilka avtjä- nade frihetsstraff på sammanlagt minst fyra års fängelse eller internering med en minsta tid av fyra är eller mer och beträffande vilka ej meddelats beslut om förvisning. Beträffande dessa 87 personer har inom kriminal- värdsstyrelsen företagits en ytterligare undersökning inriktad på brottslig- heten i samband med rymningar och permissioner. Av de 87 personerna

Prop. 1978/79: 62 60

hade enligt uppgift från rikspolisstyrelsen 41 inte begått brott eller miss- tänkts för brott under den aktuella verkställighetsperioden. De resterande 46 personerna var misstänkta för brott i olika omfattning. Av dessa 46 bortföll 8 personer på grund av vissa ofullsti'rndigheteri materialet. Av de återstående 38 personerna hade 16 gjort sig skyldiga till brott vid ett brotts- tillfälle (detta kan omfatta flera brott vilka dock begåtts under en och sam- ma frånvaroperiod). 17 vid två. tre Vid tre och två vid fyra brottstilllällen. Tiden räknat fri-rn häktningsdatum till den första permissionen de i under- sökningen ingående personerna beviljats varierar mycket. Längsta tid är 29 månader och 21 dagar (påföljd internering minsta tid sex år). Bland de kortare tiderna förekommer även en del under sex månader.

15 personer hade inte beviljats nagon permission före första brottstillfäl- let. Tva personer hade en permission före första brottstillfället. atta perso- ner hade två permissioner. två personer tre till fem pemtissioner och tio personer mer än fem permissioner före första brottstillfället.

Av brotten vid första brottstilltället begicks tre av intagna under tid för obevakad permission. 21 intagna gjorde sig skyldiga till brott i samband med uteblivande efter permission. sju efter rymning och sju på anstalten. Motsvarande siffror vid andra brottstillfr'illcn var en intagen under obeva- kad persmission. elva vid uteblivande efter permission. fyra efter rymning samt fem på anstalt.

Beträffande de uppgifter som vidare redovisas i undersökningen rörande thjänad tid mellan häktningsdatum och första brottstidptrnkt och tid till permission efter de olika brottstidpunkterna samt den redovisning som ges av de olika brott som begåtts eller brottsmisstankar som förelegat spänner dessa över ett vitt fält för de olika personerna. Eftersom någon redovisning cj sker av anledningen till att permission beviljats är det svårt att av mate- rialet dra några generella slutsatser. 1 ett par fall har misstankar om brott funnits. som senare resulterat i dom eller åtalsunderlatelse. utan att an- teckning om misstankarna finns i behandlingsjournalerna. I dessa fall har det tydligen brustit i kontakten mellan polis och kriminalvård. l nägra fall finns anteckningar i behandlingsjournalerna om brott rubricerade som nar- kotikabrott. olaga narkotikainnehav eller narkotikaförseelser vilka seder- mera resulterat i ätalsunderlåtelse. En del av dessa brott har begåtts på an- stalt. Regelmässigt har i dessa fall obevakad permission beviljats efter mycket kort tid. högst en dryg månad och lägst elva dagar.

4 Överväganden och förslag

Systemet med korttidspermission infördes i vårt land i slutet av 1930- talet. Olika regler gällde därvid för dem som dömts till ungdomsfängclse

Prop. 1978/79: 62 61

och övriga intagna. Den förra kategorin kunde få tillstånd att för kortare tid vistas utanför anstalten. om det prövades vara till gagn. Övriga intagna kunde enbart få permission för att besöka närstående som var svårt sjuk el- ler föratt bevista närståendes begravning. Tillstand till sådan särskild per— mission fiek inte ges i annat fall än då starka skäl förelåg och fara för miss- bruk ansågs utesluten.

l förarbetena till 1945 års vcrkställighetslag hänvisade strafflr-tgbered- ningen till att permissionsinstitutet fungerat tillfredsställande sedan flera år tillbaka. Beredningen föreslog därför att permissionsgrunderna skulle vid- gas till att omfatta även andra fall än de nyss nämnda. De nya permissions— skäl som därvid kunde komma i fråga esemplilierades på följande. sätt. En intagen kunde behöva bevaka sina intressen vid t. ex. en civil rättegång el— ler behöva delta i undervisning eller studiecirkel som hölls utanför anstal- ten. Vidare kunde det ur eftervardssynpunkt vara önskvärt att en intagen någon tid före frigivningen eller utskrivningen genom personlig hänvändel- se till arbetsgivare lick möjlighet att söka anställning. Beredningen ansåg vidare att permission sktrlle ktlnna beviljas av mer privata skäl såsom för att undvika risken för en invcrtering av sexuallivet. Permissioner ansågs likväl inte kunna komma i fråga för alla intagna. Farliga eller rymningsbe- nägna fångar skulle inte få möjlighet till permission. Varje enskilt fall borde noga prövas och permission ges endast då fara för missbruk inte kunde an- ses föreligga.

Permissionsbestämmelsen i verkställighetslagen gavs den utformningen att intagen kunde meddelas tillstånd att besöka närstående som var svårt sjuk eller bevista närståendes begravning samt också i annat fall, då med hänsyn till strafftidens längd eller eljest starka skäl var därtill. lämna an- stalten för viss kort tid. En allmän förutsättning för permissionen var dock att fara för missbruk inte kunde anses föreligga.

Permissionsbestämmelserna i verkställighetslagen överfördes med en- dast vissa redaktionella jämkningar till 1964 års bchandlingslag.

(')aktat den lagtext som reglerade möjligheterna till korttidspermission således var i sak off"—ändrad fr.o.m. den 1 jttli 1946 och till dess KvaL. trädde i kraft den ljuli 1974 ökade antalet korttidspermissioner under den— na tidsperiod i avsevärd grad. Ökningen berodde på att kriminalvårdssty— relsens praxis fortlöpande liberaliserades när det gällde att bedöma vad som skulle anses vara "starka skäl"" för att en intagen skulle få lämna an— stalten för viss kort tid. Under förarbetena till verkställighetslagen hade denna fråga väckt stort intresse. Fran olika håll betonades att permission skulle beviljas med återhållsamhet. Utvecklingen blev dock en annan. Re- dan ar 1949 skedde en uppdelning av korttrdspermissionerna i särskilda permissioner och regelbundna permissioner. Under år 1960 beviljades to- talt 5082 permissioner. Motsvarande siffra var Linder är 1965 8 729. år 1970 14281 samt är 1973 21784. Samtidigt sjönk det genomsnittliga antalet in— tagna från 4480 år 1960 till 4218 år 1973.

Prop. 1978/79: 62 62

Enligt KvaL (32 &) kan man för att underlätta intagens anpassning i sam- hället bevilja honom tillstånd att lämna anstalten för viss kort tid (korttids- permission). om ej avsevärd fara för missbruk föreligger. Korttidspermis- sion får också ges. om annan särskild anledning föreligger" därtill. Sedan Kval..:s tillkomst har antalet permissioner fortsatt att öka kraftigt. Sålunda beviljades ar 1974 26 377 permissioner. år 1975 36 864 samt år 1976 42 663. 1 uppgifterna ingår även frigivningspermissioner. Antalet sådana var 1906 under år 1976. Det genomsnittliga antalet intagna var år 1974 3600 och år 1976 3 362.

Det procentuella antalet misskötta permissioner har sedan år 1960 varit tämligen konstant och pendlat mellan 11 och 9 CP.-. Procentandelen permis- sioner som misskötts genom att den intagne uteblivit vid permissionens slut har under samma tid varierat mellan 6 och 9 G?.

Det under år 1976 totala antalet beviljade permissioner fördelar sig mel- lan olika anstaltstyper och mellan korttidspermissioner och frigivningsper- missioner enligt följande. Från slutna lokalanstalter beviljades 10 123 kort- tidspermissioner samt 690 frigivningspermissioner. Av dessa missköttes genom uteblivande 999. dvs. 9.2 (32- av det totala antalet permissioner. Från öppna lokalanstalter beviljades 17534 korttidspermissioner samt 279 fri- givningspermissioner. Av dessa missköttes genom uteblivande 946 (5.3 '.)? ). Från slutna riksansta1ter beviljades 8486 korttidspermissioner samt 825 frigivningspermissioner. Genom uteblivande missköttes 1 207 (13.0 $'%-). Från öppna riksanstalter slutligen beviljades 4614 korttidsper- missioner samt 112 frigivningspermissioner. Antalet misskötta permissio- ner genom uteblivande var här 250 (5.3 (??-).

1 flera av de utredningar som föregick 1973 års kriminalvi'trdsreform be- tonades starkt värdet av korttidspermissionerna. Sålunda framhöll kom— mitten för anstaltsbehandling inom kriminalvården (KAlK; SOU 1971: 74) att det stora antalet permissioner i och för sig medför risker för missbruk men att frågan huruvida permissionsinstitutet ytterligare borde utvidgas tick bedömas enbart med hänsyn till de fördelar från behandlingssynpunkt som ett ökat antal permissioner kunde föra med sig. Beträffande de regel- bundna korttidspermissionerna framhöll KAIK att dessa i synnerhet för intagna med längre anstaltstider utgjorde ett positivt inslagi behandlingen. Genom att den intagne kunnat förutse när han kunde påräkna sådan per- mission minskade den psykiska pressen som anstaltsvistelsen innebär. De intagna tick genom dessa permissioner också möjlighet att upprätthålla en direkt och personlig kontakt med sina anhöriga och med yttervärlden i öv- rigt.

Liksom KAIK ansåg kriminalvårdsberedningen (SOU 1972: 64) att kort- tidspermission utgjorde ett värdefullt medel att både förhindra skadliga verkningar av anstaltsisoleringen och att hjälpa de intagna att behålla kon- takten med anhöriga och andra som kan bidra till deras resocialisering.

I propositionen (prop. 1974: 20) till KvaL betonade dåvarande departe-

Prop. 1978/79: 62 63

mcntschefen de regelbundna korttidspcrmissionernas värde såsom ett vik- tigt led i kriminalvårdens åtgärder för att underlätta den intagnes anpass- ning i samhället. Korttidspermissionernas värde var från denna synpunkt enligt departementschefen så betydande att avgörande hinder inte borde föreligga mot en ordning som innebaratt en intagen skulle kunna få komma i åtnjutande av sådana permissioner även om det föreligger en viss risk för missbruk. Permission borde därföri regel vägras endast om faran för miss- bruk var avsevärd. Vad gällde korttidspermission av annan särskild anled- ning. t.ex. föratt den intagne skulle kunna besöka närstående som är svårt sjuk. borde beaktas att det kunde föreligga speciellt starka skäl för permis- sion i sådant fall varför mera påtagliga risker för missbruk i regel borde kunna neutraliseras genom att den intagne ställdes under bevakning. De- partementschefen menade därför att frånvaro av risk för missbruk inte borde uppställas som en uttrycklig förutså'tttning för sådan korttidspermis- sion som kan ges av särskild anledning.

Enligt arbetsgruppens mening kan permissionsinstitutct utgöra ett vär- defullt medel i behandlingen av dem som är intagna i anstalt. De regel- bundna korttidspermissionerna äran del av permissionsinstitutet som uti- från denna synpunkt har störst betydelse. Bortsett från intagna med myck- et korta strafftider och från intagna som avses i 7.4 tredje stycket Kval. in— går regelbundna korttidspermissioner som ett normalt led i anstaltsvården. Möjligheten att på grund a ' avsevärd fara för missbruk vägra korttidsper— mission tillämpas i praktiken så gott som uteslutande beträffande det klien- tel med lägst två års strafftid beträffande vilket beslutanderätten ligger hos kriminalvårdsstyrclsen.

Det vidgade permissionsinstitut som infördes genom Kval. har för de flesta intagna visat sig fungera Väl. Omkring 90 '.T-;- av permissionerna sköts. lin skärpning av permissionsbestämmelserna som leder till en all— män minskning av antalet beviljade permissioner skulle enligt arbetsgrup- pen innebära betydande nackdelar. De negativa effekterna av ängelsevis- telser är väl dokumenterade. De intagnas anknytning till icke kriminella normer. som ofta är mycket svag. riskerar att minskas ytterligare om de i högre grad än nu är fallet avskärmas från samhället i övrigt. Under sådana förhållanden innebär anstaltsvistelsen att de intagnas anpassning i samhäl- let inte främjas titan försämras. En annan följd av en allmän minskning av antalet permissioner skulle med all sannolikhet bli en försämring av klima— tet i anstalterna. vilket i sin tur försämrar personalens möjligheter att på- verka de intagna i positiv riktning. En ytterligare allvarlig effekt av en minskning av permissionerna kan bli att de disciplinära problemen ökar. kanske med ökade inslag av våld mot personal och medintagna. Med en minskning av antalet permissioner följer också risken för att rymningarna direkt från anstalterna skulle öka.

Vid utformningen av ett lämpligt permissionsinstitut gäller det ytterst att göra en rimlig avvägning mellan å ena sidan permissionernas betydelse för

Prop. 1978/79: 62 64

de. intagnas hälsa och anpassning i samhället och å andra sidan samhällets krav på skydd. De statistiska och andra undersökningar som arbetsgrup- pen låtit utföra ger vid en sådan bedömning inte belägg för att permissioner missbrukas i en sådan omfattning eller på sådant sätt att en allmän skärp- ning av permissionsbestämmelserna är motiverad.

En permission kan betecknas som misskött av flera olika anledningar. Misskötsamheten kan bestå i att den intagne återkommer berusad till an- stalten. att han återkommer någon timme upp till något dygn för sent. att han är borta en längre tid men dock inställer sig frivilligt. att han definitivt försöker undandra sig straffverkställigheten. att han utnyttjar en särskild permission för annat ändamål än för vilket den beviljats. att han vid äter- komsten till anstalten försöker smuggla in otillåtna föremål eller narkotika. att han begår nya brott under permission. Misskötsamheten spänner såle- des över ett vitt fält från lindriga ordningsförseelser till allvarlig brottslig- hct.

Det missbruk som från samhällets synpunkt är allvarligast är att den in- tagne begår nya brott. En intagen bör dock inte kunna fråntas möjligheten till permission endast på den grund att viss risk för fortsatt brottslig verk- samhet föreligger. Av de undersökningar arbetsgruppen låtit utföra fram- går emellertid att en mindre grupp intagna. omfattande tvåhundra-trehund- ra personer som är tidigare starkt kriminellt belastade. i mycket stor ut- sträckning begår nya brott under permissioner. Undersökningsmaterialet antyder också att denna grupp tycks erhålla permission i större omfattning än övriga intagna. Att en intagen som tillhör denna grupp regelbundet och ofta erhåller permission som utnyttjas för brottslig verksamhet är enligt ar- betsgruppens mening otillfrcdsställant'le. Samhällets krav på skydd mot fortsatt brottslig verksamhet av den som dömts till frihetsberövande på- följd kan beträffande denna grupp inte anses tillgodosett i rimlig utsträck- ning. Permissionsinstitutet fyller i dessa fall inte heller sin funktion som ett _ led i de intagnas anpassning i samhället utan bidrar fastmer till att antstalts- vistelserna ständigt förlängs genom nya domar för brott begångna under permission eller under avvikande i samband med permission.

Arbetsgruppen anser att permissionsbestämmelsen i 32ä första stycket Kval. bör ändras så att möjligheten att vägra permission vid risk för fort- satt brottslig verksamhet särskill markeras. Arbetsgruppen föreslår att be- stämmelsen utformas så att korttidspermission kan beviljas. om inte påtag- lig fara för fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för annat miss- bruk föreligger. 1)et föreslagna tillägget om fara för fortsatt brottslig verk- samhet tar främst sikte på den lilla grupp av intagna som regelmässigt ut- nyttjar permissioner för ny brottslighet. Någon allmän skärpning av möj- ligheten för de intagna att erhålla permission är inte avsedd. Att viss risk för fortsatt brottslig verksamhet föreligger" skall. liksom hittills. inte med- föra att permission inte beviljas. Det är i de fall då risken mot bakgrund av den intagnes tidigare brottslighet och misskötsamhet framstår som särskilt

Prop. 1978/79: 62 65

påtaglig som den föreslagna bestämmelsen blir tillämplig. Avgörandet av om en intagen skall vägras permission på grund av risken för fortsatt brottslig verksamhet förutsätts ske efter en noggrann prövning av det indi- viduella fallet. Vid bedömningen av missbruksfaran får en rad olika fakto— rer vägas mot varandra såsom arten och omfattningen av tidigare krimina- litet. verkställighetens längd. återstående strafftid. pågående narkotika- missbruk etc. Mot bakgrund av den stora svårighet som alltid föreligger när det gäller att ställa prognoser beträffande en persons framtida agerande måste emellertid den väsentligaste faktorn vid bedömningen av faran för fortsatt brottslig verksamhet vara utfallet av tidigare permissioner. ] detta sammanhang bör inte endast erfarenheterna från tidigare permissioner un— der den pågående verkställighetspenoden vägas in utan även utfallet av permissioner under tidigare. i tiden näraliggande verkställighetsperioder.

För att kriminalvardsmyndigheterna skall kunna göra en från olika syn- punkter tillfredsställande bedömning av faran för fortsatt brottslig verk- samhet behövs ökade insatser av polisen för att utreda brott begångna un- der permissioner. Vidare behövs ett bättre och vidgat informationsutbyte mellan polis och kriminalvård. Arbetsgruppen återkommertill dessa frågor under avsnitt 4.4.

En avsevärd del av de permissioner som f. n. beviljas den begränsade grupp av brottsaktiva intagna som den föreslagna bestämmelsen tar sikte på är särskilda permissioner enligt 3235 första stycket andra punkten KvaL. Beträffande sådana permissioner gäller f. n. att en avvägning får gö— ras mellan syftet med den särskilda permissionen och faran för missbruk. Något missbruksrekvisit har inte upptagits i lagtexten. Med hänsyn till att det skall föreligga speciella skäl för att erhålla särskild permission har ar- betsgruppen inte funnit anledning föreslå någon ändring i förhållande till nu gällande ordning beträffande denna permissionstyp.

Arbetsgruppen vill dock beträffande de särskilda permissionerna fram- hålla följande. 1 1135 vårdcirkuläret ges en uppräkning av anledningar som kan motivera särskild permission. Uppräkningen ärinte avsedd att vara ut- tömmande men ger en uppfattning om styrkan av de skäl som skall finnas föratt särskild permission skall kunna beviljas. Särskild permission bör så- ledes inte beviljas med mindre den verkligen fyller en väsentlig funktion för den intagne som inte kan tillgodoses på annat sätt. Framför allt när det föreligger fara för missbruk av permissionen skall noga undersökas om inte ändamålet med permissionen kan tillgodoses på annat sätt. eventuellt ge- nom biträde av kriminalvårdens tjänstemän vid anstalter eller inom frivar— den. övervakarc. polis. sociala myndigheter eller andra samhällsorgan. ()m man finner att särskild permission bör ges måste denna förberedas och planeras så noggrant och detaljerat som möjligt. Uttalade risker för miss- bruk bör vidare kunna trppvägas av att den intagne under permissionen ställs under bevakning.

Frigivningspermission enligt 335.1(vaL utgör ett led i förberedelserna

Prop. 1978/79: 62 66

för den intagnes frigivning eller överförande till vård utom anstalt. Avsik— ten är att bereda den intagne möjlighet att själv aktivt delta i strävandena att ordna arbete och bostad eller liknande och härigenom medverka till att för—utsättningarna inför frigivningen blir sådana att risken för återfall i brottslighet minskar. Frågan om frigivningspermission prövas av kriminal- vårdS-. ungdomsfangclse- eller interneringsnämndcn eller av övervak- ningsnämnd. Sasom konstaterats under 3.3 begås relativt sett en större an- del brott under frigivningspermissioner än under andra former av vistelser utanför anstalt och efter rymningar. Av under är l976 totalt beviljade 42 663 permissioner var 1906 frigivningspermissioner. Med hänsyn till syf- tet med institutet frigivningspermission och till att sådan inte får beviljas före den dag då villkorlig frigivning eller överförande till vård utom anstalt tidigast fär ske. anser arbetsgruppen det inte vara lämpligt att föreskriva att vid prövningen av fråga om sådan permission hänsyn skall tas till faran för missbruk. Arbetsgruppen vill dock poängtera att i fall då risken för missbruk under frigivningspermission bedömes vara särskilt påtaglig bör detta leda till att ökad omsorg läggs ned på att förbereda permissionen. Fri- vårdsorganisationen. som efter den villkorliga frigivningen eller överföran- det till vård tttom anstalt skall bistå den intagne, bör underrättas och hjälpa honom redan under permissionen. Om intagen under frigivningspermis- sion gör sig skyldig till nya brott. bör detta vägas in vid bedömningen av om korttidspermission skall beviljas under en därpå följande verkställig- hetsperiod.

Enligt 7 s tredje stycket KvaL skall intagen som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid av två år placeras på slu- ten anstalt. om det med hänsyn till att den intagne saknar fast anknytning till n'ket eller av andra skäl kan befaras att han är särskilt benägen att avvi- ka och fortsätta en brottslig verksamhet. vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig karaktär. Detta gäller dock inte om annan placering krävs för en ändamålsenlig förberedelse av förestående frigivning eller överföring till vård utom anstalt eller eljest synnerliga skäl föreligger för placering i öppen anstalt.

lrttagen som avses i 7 & tredje stycket KvaL och på skäl som där anges är placerad i sluten anstalt far hållas avskild från andra intagna. om det kan befaras att han planlägger rymning eller att man planlägger fritagningsför- sök och avskildhcten är nödvändig för att hindra att sådan plan sätts i ver- ket (20 & andra stycket KvaL). Sådan intagen får beviljas korttidspermis- sion endast om synnerliga skäl föreligger därtill (32 å andra stycket KvaL). lntagna som avses i 7 & tredje stycket hör vidare som regel till det klientel som enligt kriminalvårdsnämndens praxis inte kan påräkna villkorlig fri-

Prop. 1978/79: 62 67

givning efter halva strafftiden utan friges villkorligt först när de avtjänat två tredjedelar av denna.

Enligt förarbetena": till KvaL utgörs det klientel som avses med 7 & tredje stycket av lagöverträdare som ägnat sig åt organiserad eller systematisk kriminell verksamhet av särskilt samhällsfarlig natur. inte sällan med inter- nationell anknytning. Främst avses personer som ägnat sig åt grov narkoti- kabrottslighet.

l domstolspraxis har 7 ? tredje stycket kommit att tolkas jämförelsevis restriktivt. I en uppmärksammad dom den 2 mars [977 har regeringsrätten tagit upp till prövning huruvida en intagen kunde anses hänförlig till den kategori intagna som avses i 7 & tredje stycket. Regeringsrätten konstate— rade att den intagne var starkt belastad i kriminellt hänseende. Efter domar på ungdomslängelse och fängelse under 1960-talet hade han dömts till in- ternering första gången år 1969. Under verkställigheten av interneringen hade han avvikit vid fem olika tillfällen. Han hade därvid begått nya brott och den ådömda interneringspåföljden hade genom olika domar förklarats skola avse även de nya brotten. Den brottslighet som den intagne gjort sig skyldig till avsåg bl. a. urkundsförfalskning. tillgrepp av fortskaffningsme- del och grova stölder. i några fall medelst inbrott i bank. Brotten som ofta aVsett betydande värde hade i allmänhet förövats tillsammans med två el- ler flera andra personer. Regeringsrätten anförde att fastän det måste befa- ras att den intagne var särskilt benägen att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet. som är av omfattande och svårartad karaktär. så kunde dock med hänsyn till innehållet i förarbetena till KvaL hans brottslighet inte be- dömas vara av den särskilda beskaffenhet som åsyftas i 7 & tredje stycket. Regeringsrätten torde därmed ha åsyftat att hans brottslighet som saknade internationell anknytning och inte heller avsåg narkotika inte kunde be- tecknas som varande av "särskilt allvarlig karaktär".

De nuvarande bestämmelserna om placering i sluten anstalt. avskildhet och permission beträffande intagen som avses med 7 ä tredje stycket grundar sig på vissa riktlinjer som drogs upp i en är 1972 framlagd och av riksdagen godkänd proposition med förslag till vissa åtgärder mot narkoti- kamissbruket m.m. (prop. 1972: 67). Propositionen innebar att lagöverträ- dare med strafftider på lägst två år som ägnat sig åt organiserad eller syste- matisk kriminell verksamhet och beträffande vilka samhälleliga stödåtgär— der kan förväntas sakna effekt inte sktrlle beviljas permission eller få för- månen av vård i öppen anstalt i samma omfattning som dittills. Bakgrunden till förslaget var det stigande antalet rymningar under pågående verkställig- het i eller utan samband med permissioner som företagits av personer ofta utan fast anknytning till Sverige — vilka dömts till långvariga frihets- straff. i många fall för grova narkotikabrott. Som grund för särbehandling- en av denna grupp intagna anfördes i propositionen bl. a. följande.

Det gäller en grupp av brottslingar som i många avseenden skiljer sig från majoriteten av dem som vi återfinner på våra fångvårdsanstalter. Det

Prop. 1978/79: 62 68

är personer som vid planeringen av sin brottsliga verksamhet noga kalkyle- rar med såväl riskerna för upptäckt som möjligheterna att genom avvikan- de undandra sig verkställigheten av det frihetsberövande som väntar om de blir upptäckta. Många är till skillnad från det övriga brottslingsklientelet inte åtkomliga för en aktiv kriminalvård. baserad på sociala stödåtgärder m.m. Med hänsyn till deras bestämda attityd till fortsatt brottslig verksam- het är förutsättningarna för en positiv påverkan genom skilda kriminal- vårdsåtgärder i dessa fall över huvud taget ytterst begränsade. Det är där- för från kriminalpolitiska synpunkter i allmänhet av mindre betydelse om de kommer i åtnjutande av vård i öppen anstalt. permissioner och tidig vill- korlig frigivning i samma utsträckning som anses bör vara normalt. Ett vä- sentligt syfte med att döma dessa personer till långvariga frihetsberövan- den måste därför vara — förutom att tillgodose allmänpreventiva hänsyn att för avsevärd tid hindra dem att fortsätta sin brottsliga verksamhet. Fri- hetsberövandet måste med andra ord i första hand få karaktären av en skyddsåtgärd.

Som konstaterats ovan under 3.1 betyder den brottslighet som begås i samband med permissioner och rymningar mycket litet för den totala brottsnivån. För en speciell brottstyp är betydelsen dock större. nämligen väpnade rån mot post— och bankkontor. Andelen sådana brott i hela landet som begicks av permittenter och rymlingar från kriminalvårdens anstalter under år 1976 torde utgöra 16—20%. Av de statistiska undersökningar som utförts inom kriminalvårdsstyrelsen framgår att intagna som dömts till långvariga frihetsberövanden inte sällan missbrukat förmånen av permis- sion genom att avvika och begå nya allvarliga brott.

Enligt arbetsgruppens mening har bestämmelsen i 7 & tredje stycket i praxis erhållit ett väl snävt tillämpningsområde. Avsikten torde inte i 1972 års proposition och inte heller vid KvaL: s tillkomst ha varit att bestäm— melsen enbart skulle avse brottslingar med internationell anknytning och narkotikabrottslingar. Det finns inom kriminalvården en mindre grupp in- tagna som i samband med rymningar och avvikanden under permissioneri mycket stor omfattning gör sig skyldiga till allvarlig brottslighet. som inte avser narkotika och som saknar intemationell anknytning. Det rör sig of- tast om intagna som i princip kontinuerligt är föremål för anstaltsvård. Detta speciella brottslixerade klientel kan inte bedömas vara åtkomligt för en aktiv kriminalvård eller för sociala stödåtgärder. Beträffande åtskilli- ga i den nu nämnda gruppen är förhållandena sådana att det enligt arbets- gruppens mening är nödvändigt att möjligheter tillskapas för att i möjligas- te mån effektivt hindra dem från att under den tid de avtjänar frihetsstraff begå nya brott. Behandlingen av den intagne måste i dessa fall vika för samhällets behov av skydd. Dessa uttalanden kan inte anses strida mot tankegångarna bakom 1973 års kriminalvårdsreform.

Arbetsgruppen anser att bestämmelsen i 7 & tredje stycket bör utvidgas till att kunna omfatta även intagna som ägnat sig åt organiserad eller syste- matisk kriminell verksamhet av särskilt samhällsfarlig art och detta även om deras brottslighet saknar internationell anknytning. Arbetsgruppen

Prop. 1978/79: 62 ' 69

föreslår att bestämmelsen i 7 & tredje stycket första punkten ändras så att intagen som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid av två år eller mer skall placeras i sluten anstalt. om det kan be- faras att han är särskilt benägen att avvika och fortsätta en brottslig verk- samhet. vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig karaktär. Främst avses, såsom hittills. personer som ägnat sig åt grov nar- kotikabrottslighet eller brott med internationell anknytning. Trots att lag- rummet även i fortsättningen bör tillämpas med stor försiktighet börlemel- lertid även lagöverträdare som ägnat sig åt annan brottslighet av särskilt allvarlig karaktär och därigenom visat likgiltighet för annans liv eller hälsa eller särskild hänsynslöshet kunna omfattas av bestämmelsen. Såsom ex- empel på avsedd brottslighet kan nämnas väpnade bank- eller postrån samt annan förmögenhetsbrottslighet vid vilken gärningsmannen visat hänsyns- löshet genom att t. ex. använda sprängmedel. Hänsynslöshetcn kan även manifesteras i en långvarig och mycket frekvent kriminalitet av allvarlig beskaffenhet genom vilken den intagne visat sig oemottaglig för påverkan att upphöra med sin brottslighet.

Det bör framhållas att prövningen huruvida en intagen skall hänföras till den kategori brottslingar som avses i 7 & tredje stycket liksom hittills förut— sätter en noggrann individuell bedömning av samtliga de faktorer som en— ligt bestämmelsen inverkar på frågan. Det skall således föreligga en klart uttalad risk för att den intagne skall avvika och dessutom för att han skall fortsätta en brottslig verksamhet av särskilt allvarlig karaktär. Denna be— dömning får främst göras utifrån tidigare erfarenheter av den intagnes upp— förande inom kriminalvården. Även för intagna som undergår sitt första frihetsstraff kan dock situationen. med hänsyn till straffets längd och den intagnes särskilda förhållanden. vara sådan att bestämmelsen undantags— vis kan bli tillämplig.

Såsom ovan nämnts hör intagna som avses i 7 & tredje stycket i dess nu- varande Iydelse som regel till det klientel som enligt kriminalvårdsnämn- dens praxis inte kan påräkna villkorlig frigivning efter att ha avtjänat halva strafftiden. Denna praxis grundar sig på ett uttalande i propositionen 1972: 67 där föredragande statsrådet fann det angeläget att möjligheterna till frigivning efter halva verkställighetstiden tillämpas med största åter- hållsamhet i fråga om lagöverträdare som undergår långvariga fängelse- straff för grov narkotikabrottslighet eller i övrigt för grova brott som utgör led i en yrkesmässig eller på annat sätt i organiserade former bedriven kri— minell verksamhet. Det poängterades att detta särskilt gällde lagöverträda- re som saknar fast anknytning till Sverige.

Arbetsgmppen har i det föregående givit uttryck för en vårdpessimism beträffande det brottsintensiva klientel som ägnar sig åt brottslighet av sär- skilt allvarlig natur och förordat att samhällsskyddet här skall komma i första rummet. Risken för fortsatt brottslig verksamhet är för detta klientel särskilt stor. Det ligger nära till hands att som en konsekvens av denna in-

Prop. 1978/79: 62 70

ställning förorda att detta klientel inte heller skall komma i åtnjutande av förmånen av halvtidsfrigivning.

Genom att knyta kriminalvårdsnämndens praxis i ärenden om villkorlig frigivning så nära som möjligt till bestämmelsen i 7 & tredje stycket KvaL når man också en i och för sig önskvärd klarhet i påföljdssystemet. Det för- tjänar emellertid att påpekas att fullständig överensstämmelse inte är möj- lig att nå. Bl.a. saknar rymningsrisken all betydelse vid prövning av fråga om villkorlig frigivning men spelar en avgörande roll vid klassificeringen enligt 7 & tredje stycket KvaL.

Frågan om frigivningsinstitutets utformning är f.n. under diskussion. Brottsförebyggande rådets kriminalpolitiska arbetsgrupp har i november 1977 publicerat en rapport om vårt påföljdssystems framtida utformning (Nytt straffsystem — idéer och förslag. Brottsförebyggande rådets rapport 1977:7). Frigivningsinstitutet behandlas också inom nordiska straffrätts- kommitte'n med sikte på att söka få till stånd enhetliga regler i de nordiska länderna beträffande villkorlig frigivning. Arbetet är långt framskridet och ett betänkande kan väntas under år 1979.

Med hänsyn till det arbete som sålunda pågår och som syftar till att öka tillämpningen av halvtidsfrigivning stannar arbetsgruppen för att förorda att kriminalvårdsnämndens praxis inte nu skall påverkas av den föreslagna utvidgningen av tillämpningsområdet för 7 & tredje stycket KvaL. När ställning tas till brottsförebyggande rådets och nordiska straffrättskom- mitte'ns förslag beträffande villkorlig frigivning finns det anledning att på nytt ta upp frågan om en samordning av kriminalvårdsnämndens praxis och 7 & tredje stycket KvaL och därvid överväga om den nuvarande särbe- handlingen hos kriminalvårdsnämnden av vissa intagna skall läggas fast i lag.

4.3 Tillämpningen av permissionsbestämmelserna m. m.

Kriminalvårdens permissionssystem har kritiserats mer eller mindre häftigt alltsedan 1973 års kriminalvårdsreform trädde i kraft. För att per- missionerna skall fylla sin funktion i strävandena att anpassa de intagna till samhället och att motverka allvarliga skadeverkningar av frihetsberövan- dcn kan man visserligen inte inskränka dem till enbart fall där risken för missbruk är obefintlig. Det liggeri sakens natur att man för att nå resultat även i svara fall måste ta en viss risk för bakslag i samband med permis- sion. Många av de intagna har exempelvis alkoholproblem och det är inte ägnat att förvåna att några av dem återvänder alkoholpåverkade efter per- mission. Der förtjänar att understrykas att många av de registrerade per— missionsmissbruken är av denna eller liknande jämförelsevis lindn'g natur. Men det måste samtidigt konstateras att det förhållandet att permissioner i inte obetydlig omfattning direkt används för kriminell verksamhet inte kan

Prop. 1978/79: 62 .- 71

anses tillfredsställande från samhällets synpunkt. Det måste således enligt arbetsgruppens mening konstateras att den inledningsvis nämnda kritiken mot permissionssystemet har visst fog för sig.

Arbetsgruppen har i det föregående föreslagit en justering av 32 & KvaL. Därigenom skapas enligt arbetsgruppens mening bättre möjligheter än f. n. till en lämplig avvägning mellan önskemålen att anpassa de intagna till samhället och samhällets behov av skydd mot brottslighet. Därutöver fordras emellertid vissa ytterligare åtgärder. Det arbetsmaterial som ar- betsgruppen haft som grund för sitt arbete har pekat på vissa brister i den praktiska tillämpnirtgcn av permissionsbestämmelserna. Arbetsgruppen kommer i det följande att lägga fram vissa förslag för att få en bättre ord- ning till stånd.

4.3.1. Kt'rtli/iktttitttrsliderför regelbunden permission

De närmare bestämmelserna om kvalifikationstider för regelbunden per- mission ftnns i 109—112 åå vårdcirkuläret. Kvalifikationstidcn för erhål- lande av permission är vid lokalanstalt och öppen riksanstalt fyra månader och vid sluten riksanstalt sex månader. För den som dömts till ungdoms- fängelse gäller en kvalifikationstid på tre månader. Ny permission bör be- viljas efter två månader från den senaste permissionens början. Enbart på grund av rymning eller permissionsmissbruk får intagen inte vägras ny per- mission under längre tid från återkomsten till anstalt än som motsvarar kvalifikationstiden för första permission.

Dessa regler tillämpas i praktiken högst varierande. Arbetsgruppen an- ser att kvalifikationstiderna striktare bör iakttas. Regelbunden permission bör i princip inte beviljas förrän kvalifikationstiden gått ut. Det kan emel- lertid övervägas om inte tiderna i vissa fall är onödigt långa. Det stora fler- talet intagna vid lokalanstalt och öppen riksanstalt borde kunna beviljas re- gelbunden permission efter tre månader. För de slutna riksanstalternas del synes skäl inte föreligga för någon ändring av gällande kvalifikationstider. Vidare kan övervägas om inte vid lokalanstalt och öppen riksanstalt regel- bunden permission borde kunna beviljas en gång per månad. Den väsentli— gaste bristen i efterlevnaden av reglerna om kvalifikationstid är att efter missbruk av permission ny permission i många fall erhålls mycket snabbt. En misskött permission synes ofta inte innebära någon som helst konse- kvens för den intagne. Enligt arbetsgruppens åsikt är det av stor betydelse för upprätthållandet av ett permissionssystem med ofta återkommande permissioner att misskötsamhet beivras. Risk föreligger annars för åtgär- der som går ut över de intagna som är skötsamma och som utnyttjar sina permissioner på avsett vis. Om en permission missbrukats i icke ringa grad bör detta få till följd att kommande permissioner senareläggs. Detta gäller om inte missbruket är av så allvarlig art att regelbunden permission enligt 32 & KvaL helt bör förvägras den intagne. Om så inte är fallet bör besked lämnas den intagne att han under viss tid. normalt ej understigande kvalifi-

Prop. 1978/79: 62 72

kationstidcn för första permission. inte kan påräkna regelbunden korttids- permission. Beträffande det klientel med en verkställighetstid av två år el- ler mer som kriminalvärdsstyrelsen beslutar om korttidspermission för. bör de nu nämnda kvalifrkationstiderna för erhållande av permission — om än efter en individuell prövning i varje enskilt fall — ställas i lämplig rela- tion till verkställighetens längd. Ringa missbruk. såsom för sen ankomst med någon timmes tid. bör inte föranleda någon mera ingripande åtgärd med mindre det upprepas.

Hänvisningar till S4-3-1

  • Prop. 1978/79:62: Avsnitt 2.4

4.3.2. Särskilda permissioner

Såsom berörts ovan under 4.1 beviljas särskilda permissioner i stor om- fattning. Arbetsgruppen har fått intrycket att särskilda permissioner ofta beviljas slentrianmässigt och utan närmare undersökning av syftet med (lem eller möjligheten att i stället avvakta nästa regelbundna permission. Arbetsgruppen finner det angeläget att närmare anvisningar för särskilda permissioner utfärdas. l anvisningarna bör mer detaljerat anges under vil- ka förhållanden särskilda permissioner får beviljas samt råd ges för hur onödiga särskilda permissioner kan undvikas genom att ändamålet med permissionerna tillgodoses på annat sätt. Många av de angelägenheter för vilka särskild permission nu beviljas torde kunna klaras upp genom kon- takter per telefon. hjälp av anhöriga eller sociala myndigheter eller i sam- band med regelbundna permissioner.

4.3.3. Förberedelse av permissimtr'r

Genom att permissioner ordentligt förbereds minskar risken för miss- bruk. Att i detalj förbereda samtliga permissioner är dock varken nödvän- digt eller möjligt. .lu svårare personlig och social situation den intagne har desto väsentligare är dock förberedelsearbetet. Detta gäller främst då en intagen första gången erhåller permission samt vid särskild permission för den som ej erhåller regelbunden sådan. Den intagne måste ha såväl lämplig bostad att vistas i Linder permissionen som tillräckliga medel för sitt uppe- hälle. Kontakt bör vid förberedelsearbetet tas med frivårdsorganisationen och även med. vid behov. sociala myndigheter. Även i denna fråga fordras närmare praktiska anvisningar. Arbetsgruppen vill som sin mening uttala att det synes lämpligt att ålägga regionchefen att i samband med faststäl- lande av behandlingsplanen — av vilken permissionerna utgör en viktig del också ta ställning till tidpunkten och sättet för genomförandet av den första permissionen beträffande intagna som tillhör det s.k. normalkliente- let. dvs. intagna som undergår fängelse i mer än fyra månader men högst ett år. Planeringen bör därvid ske i nära samarbete med vederbörande fri- vårdstjänstemän och eventuell övervakarc liksom med den intagnes anhö- riga. Regionchefen bör vidare genom kontinuerlig inspektionsverksamhet eller på annat lämpligt sätt förvissa sig om att följande permissioner ges i

Prop. 1978/79: 62 73

överensstämmelse med gällande regler och i enlighet med upprättad be- handlingsplan.

4.3.4. Bevakade (IC/l beledsagadc permissioner"

Kriminalvårdsstyrelsens nuvarande anvisningar för bevakade och be— ledsagade permissioner återfinns i rundskrivelse 75/1976. l rttndskrivelsen ges vissa knapphändiga direktiv för beviljande och genomförande av såda- na permissioner (se ovan under 2.2.1). Av rundskrivelsen framgår att de— taljerade anvisningar rörande bevakade och beledsagade permissioner är under utarbetande inom kriminalvårdsstyrelsen. .lustitieombtrdsmannen har i senaste ämbetsberättelsen (Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1977/78 s. 172 ffoch 182 ff) riktat kritik mot planeringen och genomföran- det av bevakade permissioner". Otvivelaktigt är de anvisningar som nu finns otillräckliga såväl vad gäller förberedelsen av permissioner av detta slag som genomförandet av dem. Arbetsgruppen finner angeläget att mer detaljerade anvisningar snarast utfärdas.

4 .3 .5 Beslutrlnderä!ren beträffande permissioner

Beslut i fråga om korttidspermission beträffande intagen i lokalanstalt meddelas av regionchef eller efter hans bemyndigande av styresman för anstalt. Sådant bemyndigande till styresman lämnas vanligtvis. Om den in- tagne gjort sig skyldig till permissionsmissbruk. kvarligger beslutanderät- ten hos styresmannen i en del regioner under det att i andra beslutanderät- ten återgår till regionchefen. Beträffande den som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid av två är och är intagen i slu- ten anstalt besltrtar kriminalvårdsstyrelsen om korttidspermission. ! de fall kriminalvårdsstyrclsen finner lämpligt kan dock beslut som nu sagts dele- geras till regionchef eller styresman för riksanstalt. Delegationsbeslutet upphör dock och beslutanderätten återgår automatiskt till styrelsen, om den intagne gör sig skyldig till permissionsmissbruk som inte är ringa eller rymmer från anstalt (rundskrivelse 95/1974). Ett motsvarande förfarande beträffande beslut om korttidspermissioner vid lokalanstalter skulle inne- bära vissa fördelar. De intagna skulle troligen uppfatta en återgång av be- slutanderätten som en sanktion i sig. Styresmännens arbete skulle under- lättas. om de kunde hänvisa intagna som missbrukat permission till att be- slut om ny permission fattas av regionchefen. Regionchefen skulle kunna verka för att en enhetligare praxis kommer till stånd inom regionen och för att kvalifikationstiderna för erhållande av ny permission efter missbruk iakttas. Regionchefen skulle också få en bättre information om vilka an- stalter inom regionen som har speciella problem med permissionsmiss- bruk. Arbetsgruppen anser att en föreskrift. som innebär att ett bemyndi- gande av regionchefen till styresman att fatta beslut om korttidspermission automatiskt återgår. om den intagne gör sig skyldig till permissionsmiss-

Prop. 1978/79: 62 74

bruk som inte är ringa eller till rymning. bör övervägas av kriminalvårds- styrelsen.

Beslut om korttidspermission för intagen i riksanstalt meddelas. med det undantag som ovan nämnts. av styresmannen. En bestämmelse som inne- bär att sådant beslut efter missbnrk överflyttas på kriminalvårdsstyrelsen anser arbetsgruppen i och för sig kunna innebära fördelar av det slag som nyss anförts beträffande förhållandena vid lokalanstalterna. Ett sådant för- farande skulle dock bli för administrativt tungrott för att i praktiken kunna fungera väl. Arbetsgruppen vill dock mot bakgrund av sina iakttagelser be- träffande tillämpningen av nu gällande bestämmelser framhålla det ange- lägna i att kriminalvårdsstyrelsen genom inspektioner och på annat sätt fortlöpande kontrollerar att de gällande reglerna för permission efterlevs och detta på såväl anstalts— som regionnivå. Arbetsgruppen förutsätter att frågor om resurser och organisation för kriminalvårdsstyrelsens inspek- tionsverksamhet blir föremål för övervägande inom utredningen (Ju 1976: 06) om kriminalvårdsstyrelsens organisation. m.m.

4.4. Samarbetet mellan kriminalvården och polisen

Till arbetsgruppen har såväl från kriminalvårdens sida som från polisens sida framhållits att samarbetet dem emellan i vissa avseenden inte fungerar helt tillfredsställande. Från kriminalvården har således pekats på att man ofta inte erhållit besked om brott som intagna gjort sig skyldiga till under permission. Det anges vidare att polisen i regel inte utreder sådan brottslig- het utan enbart sänder den intagne åter till anstalten. Polisen har anfört att den många gånger inte. och i vart fall nästan regelmässigt för sent. får be- sked om när permission beviljas intagna som gjort sig skyldiga till grov brottslighet.

l författning finns. med undantag för allmänna uttalanden i 4 & allmänna verksstadgan (1965: 600) och 3 & polisinstruktionen (19721511). inte några föreskrifter om samarbetet mellan kriminalvården och polisen. Däremot finns i kriminalvårdsstyrelsens anvisningscirkulär en skyldighet för styres- man vid kriminalvårdsanstalt att i begränsad omfattning underrätta polis- myndighet om intagens permission (35 & anvisningscirkuläret). Således skall genom styresmannens försorg underrättelse om permissionen lämnas till polismyndigheten på den ort där den permitterade huvudsakligen skall vistas under permissionen. Sådan underrättelse skall alltid lämnas vid fri- givningspermission för den som vistas i anstalt för att undergå ungdoms- fängelse eller internering samt vid korttidspermission för den som vistas i anstalt för att undergå internering och är dömd för brott mot annans per- sonliga säkerhet. I 37 & anvisningscirkuläret föreskrivs dessutom att sty— resmannen. om permittent uteblivit efter permission. skall ombesörja att närmaste lokala polismyndighet omedelbart underrättas per telefon.

Det kan vidare nämnas att en rekommendation om visst samarbete med

Prop. 1978/79: 62 . 75-

polismyndighet vid bevakade och beledsagadc permissioner finns i krimi- nalvårdsstyrelsens rundskrivelse 75/1976. Samarbetet syftar till att onödig- göra särskild permission genom att permissionsändamålet tillgodoses på annat sätt. Kn"minalvärdsmyndigheterna kan exempelvis påkalla polisens hjälp för kontroll av om ett påstått inbrott i en intagens lägenhet verkligen har ägt rum. Ett annat syfte med samarbetet är att kriminalvårdsrnyndighe— terna med polisens hjälp skall få upplysningar rörande den tänkta permis- sionsplatsen för att därigenom undvika att permissionen sker till en s. k. knarkarkvart eller annan plats som för polisen är känd som tillhåll för ett kriminellt klientel.

Frågan om rutiner för och omfattningen av en rapportering av permissio- ner till polismyndighet inom ramen för Rl-systemet är föremål för över- läggningar mellan kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen. Enligt ett förslag som föreligger skall uppgifter om samtliga permissioner databe- handlas. Sedan den 11januari 1977 sker databehandling av frigivningsper- missioner. transportpermissioner, uteblivanden efter permission samt av- brutna frigivningspermissioner. F.n. sker således ingen maskinell bearbet- ning av uppgifter om korttidspermissioner. När systemet är utbyggt avses den lokala polismyndigheten i vissa fall. beroende på vilken typ av brotts- lighet den intagne gjort sig skyldig till, får direkt rapport om permissioner.

Rikspolisstyrelsen har i en enkät till landets samtliga polisstyrelser ställt vissa frågor angående samarbetet mellan kriminalvården och polisen i samband med permissioner. Svar på enkäten har inkommit från landets samtliga 118 polisdistrikt. Av svaren framgår bl.a. följande. 1 9 polisdi- strikt har det under år 1976 förekommit att kriminalvårdsmyndighet in- hämtat yttrande från polisen innan permission har beviljats intagen. Frå- gan hur många meddelanden enligt 35 & anvisningscirkuläret som under november månad 1976 inkom till distriktet lämnades obesvarad av 92 di- strikt. Detta troligtvis beroendc på att meddelandena i de flesta distrikt in- te arkiveras för sig utan läggs i personakterna och således är svåra att få fram. 24 distrikt uppgav att meddelanden inkommit. Stockholms polisdi- strikt hade erhållit 20 meddelanden och de övriga ett varierande antal un- der 10 stycken. 36 meddelanden (för Stockholms distrikt 10) hade inkom- mit före permissionens början. En tendens synes vara att meddelandena inkommer först samma dag permissionen skall påbörjas eller efter permis- sionens början. 57 distrikt uppgav att utredning inte sker om avvikna per- mittenters förehavanden under den tid de hållit sig undan. l 8 distrikt sker sådan utredning alltid. medan 51 distrikt uppgav att utredning verkställs endast i vissa fall. och då främst när misstanke om brott föreligger. 84 di- strikt meddelar alltid vederbörande kriminalvårdsmyndighet när misstan- ke föreligger att permittent gjort sig skyldig till brott. 8 distrikt gör det ald- rig medan 23 distrikt gör det i vissa fall. enligt svaren vid "anhållande" el- ler "grundad misstanke om brott”. På fråga vilken åtgärd som vidtas när en påträffad permittent brutit mot en med permissionen förknippad före-

Prop. 1978/79: 62 76

skrift (exempelvis angående vistelseort) uppgav 83 distrikt att kriminal— vårdsanstaltcn underrättas. 7 distrikt vidtar ingen åtgärd medan 23 distrikt uppgav att problemet inte varit aktuellt. 21 distrikt anser att samarbetet mellan kriminalvårdsmyndighet och polismyndighet fungerar mycket bra. 68 distrikt att det är bra/tillfredsställande. 12 anser det vara dåligt och 3 mycket dåligt. 10 distrikt har uppgivit att samarbete ej förekommer.

Avsikten med underrättelse enligt 35 5 anvisningscirkuläret är att poli- sen skall vara förberedd på att något kan komma att inträffa. Vid en förfrå- gan från kriminalvårdsstyrelsen till ett antal kriminalvårdsanstalter om hur 35 s' anvisningscirkuläret tillämpas har betydande brister framkommit. På flera anstalter förefaller det som man närmast helt underlåter den rapporte— ring som är föreskriven. Även i de fall rapportering sker i viss utsträck- ning. händer det inte sällan att sådan underlåts. om de första permissioner- na utfaller väl. De anstalter som har det mest brottsbelastade klientelet är å andra sidan de som i störst utsträckning fullgör sin rapporteringsskyldig- het. Från anstaltshäll har framförts att det ofta verkar som om polismyn— digheten inte har något intresse av den rapportering som sker.

Det är enligt arbetsgruppens mening uppenbart att samarbetet mellan kriminalvården och polisen inte är helt tillfredsställande. Samarbetet bör väsentligt utökas och fasta rutiner för det tillskapas. Samarbetet synes bn'sta inte enbart i de delar det berör permissioner från kriminalvårdsan— stalterna utan även på andra områden. Frågan i sin helhet torde närmare få övervägas vid överläggningar mellan kriminalvårdsstyrelsen och rikspolis- styrelsen. Vid dessa överläggningar får man undersöka vilken information som behövs och hur denna skall förmedlas för att effektivt kunna använ- das. Härvid bör även polisens funktion vid bevakade och beledsagade per- missioner övervägas.

Arbetsgruppen vill i det följande rikta uppmärksamheten på vissa åtgär- der som snarast bör kunna vidtas och som har direkt samband med per- missionsinstitutet.

Från kriminalvårdens sida bör man. i avvaktan på att ett maskinellt rap- porteringssystem inom ramen för Rl—systemet kan tas i bruk. se till att 35 & anvisningscirkuläret iakttas. Det är därvid angeläget att meddelande läm- nas i god tid innan permission påbörjas. Om tiden är knapp bör utöver skriftligt meddelande även ett muntligt besked lämnas. Den obligatoriska rapportskyldigheten bör utvidgas till att omfatta permissioner för intagna som ådömts frihetsberövande påföljd och som gjort sig skyldiga till grov narkotikabrottslighet eller grov våldsbrottslighet eller förmögenhetsbrotts- lighet av särskilt allvarligt slag. såsom organiserad seriebrottslighet, bank- eller postrån eller bankboxsprängningar. Det är dock väsentligt att rap- portskyldigheten inte blir för omfattande utan läggs på en nivå som är praktiskt hanterlig.

Från polisens sida bör rapportering alltid ske till vederbörande kriminal- vårdsanstalt i de fall då en permittent misstänks för nya brott. Rapporte-

Prop. 1978/79: 62 77

ringen som kan ske muntligen bör snarast följas av den skriftliga dokumen- tation som polismyndigheten anser sig kunna överlämna.

Vid varje polismyndighet och kriminalvårdsanstalt bör kontaktman ut- ses för att handha den rapportering som är föreskriven och för att i övrigt lämna erforderlig information av betydelse för beslut om eller genomföran- de av permission. Även när den maskinella rapporteringen via data är ut— byggd. kvarstår ett behov av muntlig rapportering av permissioner i alla de fall permissionsbeslut meddelas i ett sent skede.

Ett problem som får särskild aktualitet genom den av arbetsgruppen fö- reslagna ändringen i 32 & KvaL är i vilken omfattning polisen skall utreda brott begångna av permittenter. 1 dag är förhållandet det att sådana brott ofta inte blir föremål för utredning. om ej permittenten tagits på bar gär- ning eller erkänner brottet. Anledningen härtill är följande. Polisen har inte resurser att utreda alla brott. En prioritering måste därför göras. lnom po- lisen har man den uppfattningen att brott begångna under permission många gånger inte medför någon ytterligare påföljd för permittenten. Av denna anledning underlåter man i tveksamma fall att starta en vidlyftig ut- redning. Brottets svårhetsgrad har naturligtvis betydelse vid denna bedöm- ning. Den angivna ordningen är otillfredsställande av flera anledningar. Arbetsgruppen vill endast betona den som har betydelse för 32 & KvaL i den föreslagna lydelsen. För att kriminalvårdsmyndigheten skall kunna gö- ra en riktig och från rättssäkerhetssynpunkt godtagbar bedömning av faran för fortsatt brottslig verksamhet är den i behov av så fullständig informa- tion som möjligt beträffande brott begångna under permissioner. Såsom anförts ovan under 4.1 blir den väsentligaste faktorn vid bedömningen av faran för fortsatt brottslig verksamhet utfallet av tidigare permissioner som den intagne beviljats. Har han missbrukat dessa genom att begå nya brott medför det att faran för att han skall göra sig skyldig till fortsatt brottslig- het under permissioner framstår som mer påtaglig. Den som prövar per- missionsfrågan måste dock ha något mer än vaga misstankar om att brott har begåtts att grunda ett beslut om att vägra permission på. Önskvärt är naturligtvis att brott begångna under permissioner utreds på ett sådant sätt att skuldfrågan blir helt klarlagd. Men även om brottsutredningen inte görs fullständig torde det dock vara av stort värde för kriminalvårdsmyndighe- ten att den som underlag för sitt agerande får ett så fylligt utredningsmate- rial som möjligt. Flera rätt väl grundade misstankar om brottslig verksam- het under permission bör kunna vara tillräckligt för att kriminalvårdsmyn- digheten skall kunna fatta ett från rättssäkerhetssynpunkt godtagbart be- slut om avslag på en permissionsansökan. Kontakt bör i tveksamma fall tas mellan polis och kriminalvård innan en brottsutredning läggs ner. Om ett brott begånget under permission utreds på ett sådant sätt att kriminal- vårdsmyndigheten erhåller ett godtagbart beslutsunderlag, torde detta också innebära en viss arbetslättnad i framtiden för polisen genom att den intagne under viss tid inte erhåller permission. Arbetsgruppen vill med

Prop. 1978/79: 62 73

hänsyn till det anförda starkt betona önskvärdheten av att brott begångna under permissioner blir föremål för polisutredning i större omfattning än som f. n. är fallet.

Prop. 1978/79: 62

Hänvisningar till S4-4

1 Förslag till

79

Bilaga .?

Lag om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård ilanstalt . Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (l974: 203) om kriminalvård 1 an- stalt

dels att 7 och 32 se skall ha nedan angivna lydelse. dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer. 9 a. 9 b. 9 c och 9 d så. av nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse 7 %

Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter iakttages följande.

lntagen bör placeras i öppen anstalt. om icke annan placering är påkal- lad med hänsyn till föreliggande fara för att han avviker eller eljest av så- kerhetsskäl eller med hänsyn till att möjlighet bör beredas honom till så- dant arbete eller sådan undervisning. utbildning eller särskild behandling Nuvarande lydelse som icke lämpligen kan anordnas i öppen anstalt.

Den som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid av två år eller mer skall placeras i sluten anstalt. om det med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller eljest kan befaras att han är särskilt benä- gen att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet. vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig karaktär. Vad som sagts nu gäller dock ej om annan placering kräves för en ända- målsenlig förberedelse av förestå- ende frigivning eller överföring till vård utom anstalt eller eljest syn- nerliga skäl föreligger för placering i öppen anstalt.

Den som dömts till fängelse i lägst två år eller till internering med en minsta tid av två år eller mer skall placeras i sluten anstalt. om det kan befaras att han är särskilt benägen att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet. vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig karaktär. Vad som sagts nu gäller dock ej om annan placering kräves för en ända- målsenlig förberedelse av förestå- ende frigivning eller överföring till vård utom anstalt eller eljest syn- nerliga skäl föreligger för placering i öppen anstalt.

s

Om det inte är uppenbart ube- hövligt. skall den som intages i kri- minalvårdsanstalt vid ankomsten till anstalten kroppsvisiteras för ef- tersökande av föremål som han ej får inneha enligt denna lag eller be- stämmelse som har meddelats med Stöd av lagen. Efter ankomsten får

Prop. l978/79: 62

Nuvarande lydelse

80. Föreslagen lydelse

intagen kroppsvisiteras för eftersö- kande av föremål som nyss sagts endast när

[. anledning förekommer att så- dant föremål skall anträffas på Ito- nom.

2. det sker i anslutning till större undersökning som av säkerhetsskäl görs av utrymmen inom anstalten och den intagne har eller har haft särskild anknytning till utrymme som berörs av undersökningen.

3. den intagne skall mottaga eller har haft obevakat besök. eller

4. den intagne efter vistelse utan- för anstalten kommer åter till den- nu. Vad som har sagts i första styc- ket utgör ej hinder mot att i annat fall företuga sådan ytlig kroppsvisi- tation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och som endast av- ser kontroll av eventuellt innehav av vapen eller annat farligt före-

::

mal.

9135

lntagen får kroppsbesiktigas när anledning förekommer att föremål som han ejfår inneha enligt denna lag eller bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen skall antraHas på honom.

Ont det är oundgängligen påkal- lat med hänsyn till ordningen och säkerheten i anstalten, kan före- skrivas att intagen i sluten anstalt får kroppsbesiktigas även ifall som anges i 9 a 35 försm styeket 2—4.

&

Kroppsvisitation eller kroppsbe- siktning får inte göras mer ingåen- de än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med åtgär- den. All den hänsyn som omstän- digheterna medger skall iakttagas. Om möjligt skall vittne närvara.

Föremål som intagen ejfår inne- ha enligt denna lag eller bestäm-

Prop. 1978/79: 62 *”

Nuvarande lydelse Föresla gen lydelse

melse som ltar meddelats med stöd av lagen skall omlu'indertagas och förvaras för hans räkning.

9 d %

lntagen som katt misstt'inkas va- ra påverkad av narkotika får före- läggas att lätnna urinprov.

Ifråga om anstalt på vilken före- trädesvis har placerats intagna med ingen eller ringa erfarenhet av narkotika kan f'r'ireskrivas att inta- gen färjöreläggas att lämna urin- prov även i anntttfall än som avses iförsta styeket.

32 %

För att underlätta anpassningen i För att underlätta anpassningen i samhället kan intagen beviljas till- samhället kan intagen beviljas till- stånd att lämna anstalten för viss stånd att lämna anstalten för viss kort tid (korttidspermission). om ej kort tid (korttidspermission). om ej avsevärd fara för missbruk förelig- påtaglig fara för fortsatt brottslig ger. Korttidspermission får också verksamhet eller avsevärd fara för ges. om annan särskild anledning annat missbruk föreligger. Kort- föreliggcr därtill. tidspermission får också ges. om

annan särskild anledning föreligger därtill.

lntagen som avses i 7 & tredje stycket och på skäl som där anges är place- rad i sluten anstalt fär beviljas korttidspermission endast om synnerliga skäl föreligger därtill.

För korttidspermission fär ställas de villkor som kan anses erforderliga beträffande vistelseort. anmälningsskyldighet eller annat. Är noggrann till- syn behövlig. kan föreskrivas att den intagne under permissionen skall va' ra ställd under bevakning.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1979.

2 Förslag till Lag om ändring i lagen (1976: 371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl. Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976: 371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. dels att Zå skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. 2 a och 2 b ss. av nedan angivna lydelse.

Prop. 1978/79: 62

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25

Häktad skall senast vid ankoms- ten till förvaringslokalen visiteras. Därvid skall iakttagas all den hän- syn som omsländigheterna med- ger. Um möjligt skall vittne närva- fll.

Ft'iremäl som häktad ej får inne- ha enligt denna lag eller bestäm- melse som har meddelats med stöd av lagen skall t)mhärulertagas och fi'irvaras för hans räkning.

Om det inte är uppenbart obe- hövligt. skall häktad senast vid an- komsten till förvaringslokalen kroppsvisiteras för eftersökande av föremål som han eifär inneha en- ligt derom lag eller bestämmelse som har meddelats med stöd av la- gen. Efter ankomsten fär häktad kroppsvisiteras för cftersökande av föremål som nyss sagts endast när

]. anledning jörekwnmer att så- dantföremäl skall anträffas pä ho—

Ill)lll.

2. det sker i anslutning till större undersökning som av säkerhetsskt'il görs av utrymmen inom förva- ringslokalen oclt den intagne har eller har haft särskild anknytning till utrymme som berörs av under- sökningen.

3. den intagne skall mottaga eller har haft obevakat besök. eller

4. den intagne efter vistelse utan- för fi'irvaringslokalert kontmer åter till derom.

Vad som har sagts iförsta styc— ket utgör ei hinder mot att i annat fallföretaga sådan ytlig kroppsvisi- tation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och som endast av- ser kontroll av eventuellt innehav av vapen eller annat farligt före- ntäl.

a %

Häktad för kroppsbesiktigas när anledning förekommer att föremål som han eifär inneha enligt denna lag eller bestämmelse som har tneddelats med stöd av lagen skall anträffas på honom.

Om det är oundgängligen påkal- lat med hänsyn till ordningen och säkerheten inom förvaringslokalen. får häktad kroppsbesiktigas även i fall som avses i 2 äförsta stycket 2—4.

Prop. 1978/79: 62 83

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 bä

Kroppsvisitation eller kroppsbe— siktning får inte göras mer ingäen- de än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med åtgär- den. All den hänsyn som omstän- digheterna medger skall iakttagas. Ont möjligt skall vittne närvara.

Föremål som häktad ej får inne- ha enligt denna lag eller bestäm- melse som har meddelats" med stöd av lagen skall omhändertagas och förvaras för hans räkning.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1979.

Prop. 1978/79: 62 84

Utdrag LAGRÄDET PROTOKOLL

vid sammanträde 1978-10-31

Närvarande: justitierådet Hesser. regeringsrådet Hamdahl. justitierådet Höglund. justitierådet Hessler.

Enligt utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 28 september 1978 har regeringen på hemställan av statsrådet Romanus beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt.

2. lag om ändring i lagen (1976: 371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsasscssorn Axel Lundqvist och kammaråklagaren Jan Danielsson.

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt

7 5

Enligt nuvarande lydelse av tredje stycket i förevarande paragraf skall. med vissa angivna undantag, den som dömts till fängelse i lägst två är eller till internering med en minsta tid av två år eller mer placeras i sluten anstalt om det "med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller eljest kan befaras att han är särskilt benägen att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet, vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt all- varlig karaktär". Enligt lagens förarbeten avses med bestämmelsen lag- överträdare som har ägnat sig åt organiserad eller systematisk kriminell verksamhet av särskilt samhällsfarlig natur. inte sällan med internationell anknytning. Främst har avsetts personer som har ägnat sig åt grov narkoti— kabrottslighet. Enligt vad som anförs i rcmissprotokollet och den därtill fo- gade departementspromemorian har bestämmelsen i praxis fått ett väl snävt tillämpningsområde. Behov föreligger därför av en utvidgning av till- lämpningsomrädet, så att bestämmelsen kommer att omfatta även intagna. som har ägnat sig åt organiserad eller systematisk kriminell verksamhet av särskilt samhällsfarlig art utan att brottsligheten har internationell anknyt- ning eller avser grova narkotikabrott. I detta syfte föreslås. att orden "med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller eljest" får utgå ur lagtexten. Därmed avses bestämmelsen kunna omfatta inte bara personer som begått grova narkotikabrott eller brott med internationell anknytning utan också lagöverträdare som har ägnat sig åt annan brottslighet av sär-

Prop. 1978/79: 62 85

skilt allvarlig karaktär och därigenom visat likgiltighet för annans liv eller hälsa eller särskild hänsynslöshet. Som exempel nämns väpnade bank- el- ler postrån samt annan förmögenhetsbrottslighet vid vilken gärningsman- nen visat hänsynslöshet. t. ex. genom att använda sprängmedel.

Den föreslagna ändringen kan visserligen tänkas medföra en utvidgning av tillämpningsområdet såtillvida. att uppmärksamheten inte längre inrik- tas just på intagna med anknytning till främmande land. Den utformning lagtexten fatt enligt förslaget ger emellertid närmast intryck av att bestäm- melsen avser intagna som genom sitt beteende ådagalagt rymningsbenä- genhet. t. ex. genom tidigare rymningar eller rymningsförsök. Syftet torde dock vara att bestämmelsen fortfarande skall ta sikte även på t. ex. sådana intagna som med hänsyn till den typ av brottslighet som ligger dem till last kan antas ha sådana förbindelser att fara föreligger för fritagning eller an- nan medhjälp till avvikande. För att bestämmelsen skall genom sin lydelse bättre behålla ett sådant vidare tillämpningsområde förordar lagrådet. att de uteslutna orden får kvarstå och att till dessa görs ett tillägg som anger den åsyftade utvidgningen av bestämmelsens tillämpningsområde. Ett så- dant tillägg torde böra få ett innehåll som antyder rymningsbenägenhet med hänsyn till arten av den intagnes brottslighet. I samband med att ett sådant tillägg görs synes lämpligt att den i det senare ledet av bestämmel- sen gjorda hänvisningen till den fortsatta brottslighetens omfattning och in- riktning får utgå såsom obehövlig.

[ enlighet med det anförda föreslår lagrådet, att bestämmelsen i tredje stycket första meningen får det innehållet att den som dömts till någon av där angivna påföljder skall placeras i sluten anstalt. om det med hänsyn till att han saknar fast anknytning till riket eller till arten av hans brottslighet eller eljest kan befaras att han är särskilt benägen att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet av särskilt allvarlig karaktär.

9 a 9 d 55

l dessa paragrafer föreslås en lagreglering av kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt bestämmelser om föreläggande att lämna urinprov. Placeringen av de nya paragraferna närmast efter 9 &. som inleder 2 kap. med närmare bestämmelser om kriminalvården i anstalt och som följs av flera andra paragrafer med allmänna riktlinjer för vården. synes mindre lämplig. Lagrådet föreslår att bestämmelserna får sin plats i slutet av 2 kap.. närmast efter 52 å. och betecknas 52 a—52 d åå.

9 a 5

1 de föreslagna 9 a 9 c åå meddelas bestämmelser om eftersökande av föremål. som den intagne ej får inneha enligt förevarande lag eller be- stämmelse som har meddelats med stöd av lagen. samt om omhänderta- gande och förvaring av sådana föremål. Lagen innehåller inte någon ut- trycklig regel om förbud att inneha viss egendom. Hänvisningarna i 9 a ——

Prop. 1978/79: 62 86

9 (' ss torde emellertid avse bestämmelserna i 24 å. i vilka det får anses underförstått att den intagne inte får inneha egendom i vidare män än som där anges. Dä något direkt förbud inte är uttalat i 24 å. synes den redaktio- nella jämkningen böra vidtagas att bestämmelserna i 9 a 9 c åå får avse föremål. som den intagne enligt vad som följer av lagen ej får inneha. Första meningen i 9 a i;" första stycket bör ändras i enlighet härmed.

Andra meningen synes lämpligen böra bilda ett nytt andra stycke. Andra stycket i det remitterade förslaget får. med därav föranledd jämkning. bil- da ett tredje stycke.

9 b %

Första stycket bör ändras på motsvarande sätt som 9 a & första stycket första meningen.

Andra stycket synes böra direkt innehålla den åsyftade materiella re- geln. att den som är intagen i sluten anstalt får kroppsbesiktigas även i de fall som avses i 9 a äförsta stycket 2—-4 i det remitterade förslaget. om det är oundgängligen påkallat av hänsyn till ordningen och säkerheten i anstal- ten. Närmare föreskrifter om kroppsbesiktning med stöd av bestämmelsen kan meddelas av regeringen enligt 8 kap. 13 å första stycket 1 regeringsfor- men eller av myndighet. till vilken regeringen delegerat sin beslutanderätt enligt tredje stycket i samma paragraf.

9cä

1 28 kap. 13. & rättegångsbalken. som gäller kroppsvisitation och kropps- besiktning. ftnns en särskild regel om förfarandet då åtgärden avser kvin— na. En motsvarande bestämmelse finns i 4 _5 förordningen (1976: 376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. Lagrådet föreslår. att före- Skrift i ämnet tas in i förevarande lag och sålunda inte. såsom avsetts, i till- lämpningskungörelsen. Bestämmelsen. som bör få sin plats i ett andra styc- ke av förevarande paragraf. kan ges det innehållet att annan kroppsvisita- tion än som avses i 9 a å andra stycket i det remitterade förslaget eller kroppsbesiktning ej får. när åtgärden gäller kvinna. verkställas eller bevitt- nas av annan än kvinna. läkare eller legitimerad sjuksköterska.

lakttas vad lagrådet nu föreslagit. får andra stycket enligt det remitter. - de förslaget bilda ett tredje stycke. Beträffande räckvidden av bestämmel- sen i detta stycke synes viss tveksamhet kunna råda. ] detta sammanhang torde det inte vara lämpligt att reglera förfarandet i fråga om andra föremål än sådana som anträffats vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. Ett Särskilt förfarande skall iakttas beträffande alkoholhaltiga drycker och andra berusningsmedel enligt 63 5. Även i övrigt kan av särskilda regler följa att det i förevarande bestämmelse angivna förfarandet inte skall till- lämpas. En erinran härom bör göras. Vidare bör göras den jämkning som angivits vid 9 a &. Lagrådet föreslår att bestämmelsen får det innehållet. att föremål, som anträffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och

Prop. 1978/79: 62 87

som den intagne enligt vad som följer av förevarande lag ej får inneha. skall omhändertagas och förvaras för hans räkning. såvitt ej annat är sär- skilt föreskrivet.

9 d 5

Andra stycket synes böra direkt innehålla den åsyftade materiella re— geln. Med viss redaktionelljämkning synes böra föreskrivas att den som är intagen i anstalt. i vilken företrädesvis placeras intagna som icke eller i en- dast ringa man har tagit befattning med narkotika. fär föreläggas att lämna urinprov. även om han ej misstänkes vara påverkad av narkotika. Beträf- fande verkställighetsföreskrifter erinras om vad som anförts vid 9 b s.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976: 371 ) om behandlingen av häktade och anhållna m. 11.

l 2 s". 2 a 5 första stycket och 2 b & bör göras ändringar motsvarande dem som föreslagits beträffande 9 a ä. 9 b s" första stycket och 9 c 5 i det remitterade förslaget till lag om ändring i lagen om kriminalvård i anstalt.

Prop. 1978/79: 62 88

Utdrag JUSTl'HEDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1978-] H)?!

Närvarande: statsministern Ullsten. ordförande. och statsråden Sven Ro- manus. Mundebo. Wikström. Friggebo. Wirtén, Huss. Rodhe. Wahlberg. Hansson. Enlund. Lindahl. Winther. De Geer. Blix. Cars. Gabriel Roma- nus. Tham. Bondestam

Föredragande: statsrådet Sven Romanus

Proposition om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt. m. m.

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande ' över förslag till

1. lag om ändring i lagen (t9741203) om kriminalvård i anstalt.

2. lag om ändring i lagen (l976: 371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. Vad lagrådet förordat beträffande 7 & lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt (KvaL) bör godtas. Att hänvisningen till den fortsatta brottslighe- tens omfattning och inriktning utgår betingas av rent redaktionella skäl. Vid den noggranna individuella prövning som skall ske för att i samband med beslutet om anstaltsplacering avgöra huruvida en intagen skall hänfö- ras till den nu diskuterade kategorin brottslingar måste självfallet dessa faktorer tillmätas oförändrat stor betydelse.

Beträffande 9 b & KvaL har lagrådet förordat att den materiella regeln i andra stycket ges det innehållet. att den som är intagen i sluten anstalt får kroppsbesiktigas även i de fall som avses i 9 a 5 första stycket 2—4 i det remitterade förslaget (efter besök m. m. ). om det är oundgängligen påkallat av hänsyn till ordningen och säkerheten i anstalten. Som lagrådet anger är det emellertid möjligt för regeringen eller myndighet som regeringen be- stämmer att — på sätt förutsatts i remissprotokollet närmare ange på vil- ka slutna anstalter och under vilka förutsättningar i övrigt stickprovskon- troller etc. av nu avsett slag skall få företas. En erinran härom bör för tyd- lighetens skull göras i lagtexten.

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 28 september l978.

Prop. 1978/79: 62 89

Vad lagrådet i övrigt förordat beträffande KvaL och lagen (19761371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. bör godtas. Detta innebär bl. a. att de nya 9 a—9 d ss KvaL i stället skall betecknas 52 a—SZ d äs. Dessutom bör vissa redaktionella jämkningar företas i de remitterade lag- texterna.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen

att antaga de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna änd- ringar.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1978/79: 62