Prop. 1979/80:58

om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m.

Regeringens proposition 1979/80: 58

om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m.

beslutad den 8 november 1979.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

lNGEMAR MUNDEBO

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag om en fortsatt reformering av inkomst- skatten. Marginalskattesänkningar föreslås för 1980 års inkomster mellan ca 35 000 kr.och 116000 kr. Den största sänkningen, med 4 procentenheter, genomförs i skikten mellan 58000 kr. och 75 000 kr. Vidare föreslås att en marginalskattespärr inför's. enligt vilken den sammanlagda statliga och kommunala marginalskatten inte får överstiga en viss gräns. Denna före- slås utgöra 80 % i inkomstskikt upp till 30 basenheter 174 000 kr. år 1980 och 85 % för inkomstdelar därutöver. Den gällande regeln om begräns- ning av det totala skatteuttaget. den s.k. 80/85-procentregeln. föreslås an- passad till marginalskattetaket.

l propositionen redovisas den lagtekniska regleringen av den reform av det kommunala skatteUnderlaget som utgjorde ett led i propositionen om den kommunala ekonomin (prop. 1978/79: 95). Grundavdraget vid den kommunala inkomsttaxeringen föreslås i det'sammanhanget höjt från 4 500 kr. till 6000 kr., medan det statliga grundavdraget föreslås slopat. Den särskilda skattereduktionens storlek anpassas till de nya reglerna för grundavdragen och en teknisk anpassning av den statliga inkomstskatte- skalan genomförs.

Även utformningen av folkpensionäremas skattelättnader behandlas i propositionen. För år 1980 föreslås en höjning av det extra avdraget. Vidare läggs förslag fram om deklarationspliktsgränsen för folkpensionärer vid 1980 års taxering.

Slutligen föreslås i propositionen att avgift för arbetslöshetsförsäkring. som tidigare har varit avdragsgill endast inom ramen för det s.k. kapital— försäkn'ngsavdraget, skall få dras av från inkomsten i förvärvskällan.

De nya reglerna föreslas trädai kraft den ljanuari 1980. 1 Riksdagen I979/8(). [ saml. Nr 58

Prop. 1979/80: 58

Prop. 1979/80: 58

1. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1947: 576) om statlig inkomst- skatt'

dels att tis. 95 2 och 3 mom.. 105 1 mom. samt 11.5 1 mom. skall ha ne-

dan angivna lydelse.

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 10 as. av nedan angivna ly- delse.

Nuvarande lydelse

Skal/skyldig fysisk person. som varit här i riket bosatt under he- skttttningsärel. äger att (i den taxe- mde inkomsten åtnjuta sla/ligt grunt/avdrag. varvid 489" .? och 3 mom. samt 49 .5 kommuna/skattein- gen sko/u tiga motsvarande till- liimpning.

Föreslagen lydelse

8.52

Förening. som är hänförlig under 535 1 mom. första stycket e) kommu- nalskattelagen.-äger att från den taxerade inkomsten åtnjuta statligt grund- avdrag med 2000 kronor.

2 mom.-" För skattskyldig ly- sisk person. som varit här i riket bosatt under hela eller någon del av hesk'uttningstiret. utgöres den beska!tninyshuro inkomsten av den raserade inkomsten. minskad med det slutliga grunduvdrttg. vartill den skattskyldige iir berättigad. Den beskattningshuru inkomsten skull angivas i helt hundratal kro- nor. så att iit'erskitttttnde belopp. som it'ke uppgår till helt hundratal kronor. hor/faller.

Finnes sku/tskyldies skatteför- måga huva varit väsentligen ned- satt av anledning. varom i 50.5 2 mom. andra. tredje eller fjärde stycket kommunalskattelagen (1928: 370)_/i)'rmt'iles. md efter taxe— ringsnämndens eller. om besvär an- förts eller oek' särskild framställ- ning därom gjorts senast den 30juni året näst efter taxeringsåret. läns—

95

2 mom. Har skattskyldig varit bosatt här i riket under hela eller någon del av beskattningsåret ut'/: hur Skurffifi'irrmigan varit väsentli- gen nedsatt av sådan anledning. som anges i 50.5 2 mom. andra. tredje eller fjärde stycket kommu- nalskattelagen (1928: 370).får efter taxeringsnämndens eller. om be— svär anförts eller särskild framställ- ning därom gjorts senast den 30juni året näst efter taxeringsåret. läns- rättens prövning den skattskyldiges taxerade inkomst minskas med av- drag enligt bestämmelserna i nämn- da lagrum. Vad härefter återstår avrundas nedåt till helt hundratal kronor och utgör beskattningsbar inkomst.

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 770. 2 Senaste lydelse 1977: 573. 3 Senaste lydelse 1979: 171.

Prop. 1979/80: 58 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse rättens beprövonde den skattskyl- diges taxerade inkomst minskas. förutom med stat/igt grunduvdrttg. med ytterligare avdrag enligt be- stämmelserna i nämnda lagrum. Vad härefter återstär avrundas nedåt till helt hundratal kronor och utgör för skattskyldig. som nu lui/nuts, beskattningsbar inkomst.

F.ör förening som äger rätt till grttndavdrag enligt 815. utgöres den be— skattningsbara inkomsten av den taxerade inkomsten minskad med statligt grundavdrag.

3 mom.4 Ha makar. som under beskattningsåret levt tillsammans och under någon del därav varit bosatta häri riket. båda haft taxerad inkomst. skall beskattningsbar A—inkomst och beskattningsbar B—inkomst för dem båda beräknas enligt följande.

Med A-inkomst förstås inkomst av tjänst. dock icke periodiskt under— stöd eller därmcd jämförlig periodisk intäkt som avses i 31 å kommunal- skattelagen. samt inkomst av _jordbruksfastighct och rörelse om den skatt- skyldige varit verksam i förvärvskällan i ej blott ringa omfattning. Med B- inkomst förstås övriga inkomster.

Beskattningsbar A-inkomst utgö- res av det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges A-inkomst minskat med allmänna avdrag. för- lustavdrag. grunt/avdrag och så- dant avdrag utöver grunduvdrug som avses i 2 mom. andra stycket. Beskattningsbar A—inkomst avrun- das nedåt till helt hundratal kronor, så att överskjutande belopp. som icke uppgår till helt hundratal kro- nor. bortfaller.

Beskattningsbar B-inkomst utgö- res av skillnaden mellan den skatt- skyldiges beskattningsbara in komst. beräknad enligt 2 mom.. och den beskattningsbara A-inkom- sten.

|

Beskattningsbar A-inkomst ut— görs av det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges A-inkomst minskat med allmänna avdrag. för— lustavdrag och sådant avdrag som avses i 2 mom.]örstu stycket. Be— skattningsbar A-inkomst avrundas nedåt till helt hundratal kronor. så att överskjutande belopp. som icke uppgår till helt hundratal kronor. bortfaller.

Beskattningsbar B-inkomst ut— görs av skillnaden mellan den skattskyldiges beskattningsbara in- komst. beräknad enligt 2 eller 4 mom.. och den beskattningsbara A-inkomsten.

Nuvarande lydelse

10.5

I mom.-"* Statlig inkomstskatt utgår för fysiska personer. oskifta döds- bon och familje—stiftelser med viss i särskild ordning bestämd procent av nedan angivna grund belopp.

' Senaste lydelse 1970: 163. -" Senaste lydelse 19781912.

Prop. 1979/80: 58 4

Urundbeloppet utgör: när beskattningsbar inkomst icke överstiger] basen/reter enligt lagen (1977: 1071) om basenhet enligt 10ä 1 mom. lagen (1947:5761 om statlig in- komstskatt:

2 procent av den beskattningsbara inkomsten: när beskattningsbar inkomst överstiger

3 men icke 5 basenheter: grundbeloppet för 3 basenheter och 49% av återstoden; 5 .. .. h .. : .. .. 5 .. .. 80? .. .. ; b " " 7 " : " " 6 ' [392 " " ; 7 8 " : " " 7 " " 1697- " " '. 8 () " : " " 8 " " 209? ' " : 9 lt) " : " " 9 " " 25 % " " ; lt) /I " : " " l0 " " 29% " " ; II " " l2 " : " " II " " 33"? " " : [2 .. .. lj —- : .. .. [2 .. .. 35% .. .. ; IJ .. .. [4 .. : .. .. l.? .. .. 4002 .. .. : [4 .. .. lå .. _. .. .. 14 .. .. 45% .. .. .. If) " " 2() " : " " lö " " 4955? " " : 30 " " 30 " -. " " 20 " " 53% " " ; 3t)basenheter " " 30 " " 58% " " .

Ändå att statlig inkomstskatt skall uttagas med mer än 100 procent av grundbeloppet. må likväl icke den 21 någon del av den beskattningsbara in- komsten belöpande skatten uppgå till högre belopp än som motsvarar 58 procent av denna inkomstdel.

Med familjestiftelse avses i denna lag stiftelse. som enligt de för densam- ma gällande stadgar har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss fa- miljs. vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen.

F öres/age" lydelse

105

I mom. Statlig inkomstskatt utgår för fysiska personer. oskifta dödsbon och familjestiftelser med viss i särskild ordning bestämd procent av nedan angivna grundbelopp.

Grundbeloppet utgör: när beskattningsbar inkomst icke överstiger I basen/tet enligt lagen (1977: 1071) om basenhet enligt ms 1 mom. lagen (1947: 576) om statlig in- komstskatt:

I procent av den beskattningsbara inkomsten: när beskattningsbar inkomst överstiger

I men icke 4 basenhetcr: grundbcloppet för ! buse/thet och 2 % av återstoden; 4 " " 5 " ' " " 4 basenheter och 40?) " " ; 5 6 " 5 " 5'72; " " ; 6 7 () " " 8€£Vn " " : 7 8 7 " " 11% " " ; R 0 8 " " l4% " " : 1) It) . " 9 20% " " : lt) " " II " : " " IO " " 22% " " ; II " " /2 " : " " II " " 26% " " ; lZ " " I.? " : " " 12 " " 30% " " ; 13 " " 14 " : " " 13 " " 34 9? " " ; I4 " " [5 " : " " 14 " " 39% " " ; [5 " " lö " : " " l5 " " 44% " " ; lh " " l7 " '. " " [(> " " 45 % " '. [7 .. .. 2" .. : .. .. 17 .. .. 48% ,. .. : 20 " " 3!) " : " " 20 " " 53 % " " ;

30 basenheter : " " 30 " " 58% "

Prop. 1979/80: 58 5

Ändå att statlig inkomstskatt skall uttagas med mer än 100 procent av grundbeloppet. må likväl icke den å någon del av den beskattningsbara in- komsten belöpande skatten uppgå till högre belopp än som motsvarar 58 procent av denna inkomstdel.

Med familjestiftelse avses i denna lag stiftelse. som enligt de för densam- ma gällande stadgar har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss fa- miljs. vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse I 0 a #

Vid beräkning av statlig inkomstv skatt gällerji'iljande ifråga om jy- sisk person. som varit bosatt här i riket ttnder hela eller någon del av beskattningsåret. oeh _lör oskiftat dödsbo efter den som vid sitt död var bosatt här.

Statlig inkomstskatt tas inte ut i den mån den tillsammans med kommunal inkomstskatt överstiger 80 proeent av någon del av den be— skattningsbara inkontsten upp till 30 basen/leter oelt 85 proeent av någon del av den beskattningsbara inkomsten därutöver.

Har skattskyldig inkomst som enligt kommunalskattelagen (1928: 370) beskattas iannan kommun än hemortsktnnmunen anses inkomst i hemortskommunen utgöra den högsta delen av den sammanlagda inkomsten. Har skattskyldig in- komst i två eller flera kommuner utom hemortskommunen skall den största av dessa inkomster anses utgöra den högsta delen av den sammanlagda inkomsten i nämnda kommuner. Uppgtir inkomst i två ellerjlera kommuner till samma be- lopp skall inkomst i den kommun som ltar den ltögsta skattesatsen. anses utgöra den högsta delen av den sammanlagda inkomsten. ll'lotsvarande skall gälla vid sådan fördelning som avses [60.35 kommu- nalskattelagen.

Skall makars inkomster läggas samman enligt II .Q' I mom. beräk— nas statlig inkomstskatt med ut- gångspunkt i de regler som enligt tredje stycket ovan gällerjör make

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

som har den högsta A-inkomsten. Bestämmelserna tillämpas därvid som om denne make var skattskyl- dig även för andra makens B- inkomst. Har makarna skilda hem- ortskommuner anses hemortskonz- matten för maken med den högsta A-inkomsten vara makarnas ge- mensamma. Är makarnas inkoms- ter lika stora skall den kommun där skattesatsen är högst anses som hemortskommun.

llä

I mom.6 Äkta makar. som under beskattningsåret levt tillsammans. taxeras en var för sin inkomst. varvid anvisningarna till 529' kommunal- skattelagen (1928: 370) äga motsvarande tillämpning.

Har vid dylik taxering avdrag. varom i 45 1 mom. förmäles. helt eller delvis ej kunnat utnyttjas å den ena makens inkomst. må bristen avräknas å den andra makens inkomst.

Avdrag. som i 9.5 2 mom. andra stycket sägs. beräknas för vardera maken för sig. varvid bestämmel- sema i 525 1 mom. fjärde och femte styckena kommunalskattelagen (1928: 370) äga motsvarande till-

lämpnin g.

Avdrag. som i 95 2 mom.]örsta stycket sägs. beräknas för vardera maken för sig. varvid bestämmel- sema i 52.5 1 mom. fjärde och femte styckena kommunalskattelagen (1928: 370.) tillämpas.

1 fall då endast ena maken har beskattningsbar inkomst. beräknas skat- ten på hans beskattningsbara inkomst utan uppdelning i beskattningsbar A-inkomst och beskattningsbar B-inkomst.

Ha båda makama beskattnings- bar inkomst. beräknas skatten en- ligt sjätte —nionde styckena.

Har båda makama beskattnings- bar inkomst. beräknas skatten en- ligt sjätte —ättonde styckena.

Skatt på beskattningsbar A-inkomst beräknas för vardera maken för sig

Ha makarna enbart beskatt- ningsbar B-inkomst. beräknas skat- ten på det sammanlagda beloppet av dessa inkomster oehjördelas pä makarna efter ji'irltällandet mellan de beskattningsbara inkomsterna.

[ annat fall sammanlägges be- skattningsbar B-inkomst hos make.

" Senaste lydelse 1976: 68.

Beskattningsbar B-inkomst hos make. som har den lägsta beskatt- ningsbara A-inkomsten. samman— läggs med andra makens beskatt- ningsbara inkomst. Därefter beräk— nas skatt med tillämpning av 105 1 mom. på summan av nämnda B- inkomst och andra makens beskatt-

Prop. 1979/80: 58 Nuvarande lydelse

som har den lägsta beskattningsba- ra A-inkomstcn. med andra makens beskattningsbara inkomst. Därefter beräknas skatt med tillämpning av 105 1 mom. pä summan av nämnda R-inkomst och andra makens be- skattningsbara inkomst. Skatten på makarnas B-inkomster utgör skill- naden mellan dcn sålunda beräkna- de skatten och den skatt som belö- per på den i nämnda summa ingåen- de beskattningshara A-inkomsten. Skatten pä B—inkomst fördelas på makama efter förhållandet mellan deras beskattningsbara B-inkoms- ter. Bestämmelserna i 105 3 mom. skola därvid iakttagas.

Om det sammanlagda beloppet av makars B-inkomster ii-ke över— stiger 2000 kronor. skola dessa in- komster vid tillämpning av detta moment anses som A—inkomst.

Föreslagen lydelse

ningsbara inkomst. Skatten pä ma- karnas B—inkomster utgör skillna— den mellan den sålunda beräknade skatten och den skatt som belöper på den i nämnda summa ingående beskattningsbara A-inkomslen. Skatten på B-inkomst fördelas på makarna efter förhållandet mellan deras beskattningsbara B-inkoms- ter. Bestämmelserna i 105 3 mom. skall därvid iakttas.

Vid tillämpning av detta moment skall. om det sammanlagda belop- pet av makars B-inkomster inte överstiger 2000 kronor, dessa in- komster anses som A-inkomst. Vidare skall minst 4500 kronor av vardera makens beskattningsbara inkomst anses som beskattningsbar A-inkomst.

Sammanlagda beloppet av skatt på makes beskattningsbara A-inkomst och B-inkomst utgör makes statliga inkomstskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 och tillämpas första gången vid 1981 års taxering.

2. Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen (1928: 370)

dels att 195. 465 2 mom., 485 2 och 3 mom.. 535 1 mom., punkt lav anvisningarna till 205. punkt 14 av anvisningarna till 215. punkt 2 av anvisningarna till 225. punkt 9 av anvisningarna till 245, punkt 9 av anvisningarna till 285. punkt 9 av anvinsningarna till 295, punkt 12 av anvisningarna till 325 samt punkt 2 av anvisningarna till 505 skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i anvisningarna till 335 skall införas en ny punkt, 6, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 51 Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke: vad som vid bodelning eller eljest på grund av giftorätt tillfallit make el- ler vad som förvärvats genom arv. testamente. fördel av oskift bo eller gå- va:

' Senaste lydelse 1978: 944.

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

vinst ä icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som av- ses i 35.5 3 eller 4 mom.;

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning pä häri riket utfärdade premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid vinstdragning på utländska premieobligationer. som uppgår till högst 100 kronor-.

ersättning. som på grund av för- säkringjämlikt lagen (1962: 381) om allmän försäkring. lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring eller la- gen (1976: 380) om arbetsskadeför- säkring tillfallit den försäkrade. om icke ersättningen grundas på för- värvsinkomst av 4500 kronor eller högre belopp för år eller utgör för— äldrapenning. sä ock sådan ersätt- ning enligt annan lag eller särskild författning. som utgått annorledes än på grund av sjukförsäkring. som nyss sagts. till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd eller lagen (1977: 267) om krigsskadeersättning till sjömän om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 4500 kronor eller högre belopp för är. ävensom ersättning. vilken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit nå- gon på grund av annan försäkring. som icke tagits i samband med tjänst. dock att till skattepliktig in- komst räknas ersättning i form av pension eller i form av livränta i den män livräntan är skattepliktig enligt 32% 1 eller 2 mom.. så ock er- sättning som utgår på grund av tra- fikförsäkring eller. med nedan angi- vet undantag. annan ansvarighets- försäkring eller pä grund av skade- ständsförsäkring och avser förlorad inkomst av skattepliktig natur;

ersättning. som på grund av för- säkringjämlikt lagen (1962: 381) om allmän försäkring. lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring eller la- gen (1976: 380) om arbetsskadeför- säkring tillfallit den försäkrade. om icke ersättningen grundas på för- värvsinkomst av 6000 kronor eller högre belopp för är eller utgör för- äldrapenning. så ock sådan ersätt- ning enligt annan lag eller särskild författning, som utgått annorledes än på grund av sjukförsäkring. som nyss sagts. till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd eller lagen (1977: 267) om krigsskadeersättning till sjömän om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 6000 kronor eller högre belopp för är. ävensom ersättning. vilken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit nä- gon på grund av annan försäkring, som icke tagits i samband med tjänst. dock att till skattepliktig in- komst räknas ersättning i form av pension eller i form av livränta i den mån livräntan är skattepliktig enligt 3215 1 eller 2 mom.. så ock er- sättning som utgår på grund av tra- fikförsäkring eller. med nedan angi- vet undantag. annan ansvarighets- försäkring eller på grund av skade- ståndsförsäkring och avser förlorad inkomst av skattepliktig natur:

ersättning på grund av ansvarighetsförsäkring enligt grunder som fast- ställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgår under de första trettio dagarna av den tid den skadade är arbetsoförmögen och beräknas så att ersättningen uppgår för insjuknandedagen till högst 30 kronor och för övriga dagar till högst 6 kro- nor för dag:

Prop. 1979/80: 58 9 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

belopp. som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen ut- gått på grund av kapitalförsäkring:

ersättning på grund av Skadeförsäkring. dock ej i den mån köpeskilling. som skulle hava influtit därest försäkrad egendom i stället försålts, varit att hänföra till intäkt av jordbruksfastighet. av annan fastighet eller av rörelse eller i den mån ersättningen eljest motsvarar sådan skattepliktig intäkt eller motsvarar sådan avdragsgill omkostnad. vilken är att hänföra till någon av nämnda förvärvskällor;

vinstandel. återbäring eller premieåterbetalning. som utgått på grund av annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst. samt vinstandel. som utgått på grund av Skadeförsäkring. och premieåterbetalning på grund av Skadeförsäkring. för vilken rätt till avdrag för premie icke förelegat:

ersättning jämlikt lagen (1956: ersättning jämlikt lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare 293) om ersättning åt smittbärare om icke ersättningen grundas på om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av4500 kronor el- förvärvsinkomst av6000 kronor el- ler högre belopp för är: ler högre belopp för år:

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt. i den mån givaren enligt 205 eller punkt 5 av anvisningarna till 469" icke är berättigad till avdrag för utgivet belopp:

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda för mottagarens utbildning:

studiestöd enligt 2. 3 eller 4 kap. studiestödslagen (1973: 349). internatbi- drag. återbetalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersättning enligt 6 och 7 kap. samma lag samt sådant särskilt bidrag vilket enligt av rege- ringen eller statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådant bidrag likställ- da. och äger i följd härav den bidragsberättigade icke göra avdrag för kost- nader som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag;

allmänt barnbidrag: lön eller annan gottgörelse. för vilken skall erläggas skatt enligt lagen (1958: 295) om sjömansskatt:

kontantunderstöd. som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av statsmedcl:

handikappersättning enligt 9 kap. lagen om allmän försäkring, så ock hemsjukvårdsbidrag. som utgår av kommunala eller landstingskommunala medel till den vårdbehövande:

kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962: 392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension:

kommunalt bostadstillägg till handikappade; bostadsbidrag som avses i förordningen (1976: 263) om statliga bostads- bidrag till bamfamiljer. förordningen (1976: 262) om statskommunala bo- stadsbidrag eller förordningen (1977: 392) om statskommunala bostadsbi- drag till vissa folkpensionärer m.fl.:

sådan gottgörelse för'utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit från personalstiftelse ur medel. för vilka avdrag icke medgivits vid taxering. vid första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen:

gottgörelse som arbetsgivare uppburit från pensionsstiftelse, till den del

Prop. 1979/80: 58

tN'ut'a/"ancle lydelse

10

Föreslagen lydelse

stiftelsen ej ägt andra medel för att lämna gottgörelsen än sådana för vilka avdrag icke åtnjutits vid avsättning till stiftelsen: kompensation av staten för bensinskatt på bensin som förbrukats vid yr- kesmässig användning av motorsåg.

Beträffande vissa försäkringsbelopp som utgår till lantbrukare m.fl. gäl- ler särskilda bestämmelser i punkt 16 av anvisningama till 21 5.

(Se vidare an visningama. )

465

2 mom.2 ] hemortskommunen äger skattskyldig, som varit här i riket bosatt under hela beskattningsåret, därjämte njuta avdrag:

1) för periodiskt understöd eller därmedjämförlig periodisk utbetalning, som icke får avdragas från inkomsten av särskild förvärvskälla, i den utsträckning som framgår av punkt 5 av anvisningarna;

2) för påförda egenavgifter i den omfattning som anges i anvisningama till 41 b 5;

3) för premier och andra av- gifter, som skattskyldig erlagt för försäkringar av följande slag, vilka ägas av honom själv eller, i före- kommande fall, hans make eller hans omyndiga barn, nämligen ka- pitalförsäkring, till den del avdrag för premien ej medges enligt punkt 2 av anvisningarna till 225 eller punkt 9 av anvisningarna till 295. arbetslöshetsförsäkring samt sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring, därunder inbegripen avgift till sjuk- kassa för begravningshjälp, som ej avses i 335 och som ej utgör sjuk- försäkring enligt 2 —4 kap. lagen om allmän försäkring:

3) för premier och andra avgifter. som skattskyldig erlagt för försäk— ringar av följande slag, vilka ägas av honom själv eller. i förekom- mande fall, hans make eller hans omyndiga barn, nämligen kapital- försäkring, till den del avdrag för premien ej medges enligt punkt 2 av anvisningarna till 225 eller punkt 9 av anvisningarna till 29 5, arbetslös- hetsförsäkring, om avdrag ej medges enlig! nyssnämnda lagrum eller punkt 6 av anvisningarna till 33 5. samt sådan sjuk- eller olycks- fallsförsäkring, därunder inbegri- pen avgift till sjukkassa för begrav- ningshjälp, som ej avses i 335 och som ej utgör sjukförsäkring enligt 2—4 kap. lagen om allmän försäk- ring;

4) för belopp som den skattskyldige enligt vid självdeklaration fogat intyg eller annat skriftligt bevis under beskattningsåret utgivit för eller tillgodoräknats som underhåll av icke hemmavarande barn intill dess bar- net fyllt 18 år eller intill dess det fyllt 21 år om det genomgår grundskola, gymnasieskola eller därmed jämförlig grundutbildning, dock högst med 3000 kronor för varje barn;

6) för under beskattningsåret av den skattskyldige erlagd avgift avseen- de annan pensionförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, som äges av arbetsgivare, om försäkringen äges av den skattskyldige.

Har skattskyldig under beskattningsåret van't skyldig erlägga sjömans- skatt. skall avdrag för periodiskt understöd, avgift för pensionsförsäkring

2 Senaste lydelse 1978: 913.

Prop. 1979/80: 58 ][ Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

och underhållsbidrag. som i första stycket 4) och 6) här ovan sägs, åtnjutas allenast i den mån hänsyn vid beräkningen av sjömansskatt icke tagits till understödet. avgiften eller underhållsbidraget.

Därest skattskyldig endast under en del av beskattningsåret varit här i riket bosatt, skall avdrag. som nu sagts, åtnjutas allenast i den mån det belöper å nämnda tid.

Avdrag för premier och andra avgifter, som avses i första stycket 3) här ovan, må ej för skattskyldig åtnjutas till högre belopp än 250 kronor: dock att, om skattskyldig under beskattningsåret varit gift och levt tillsammans med andra maken, ifrågavarande avdrag för dem båda gemensamt må åtnjutas med högst 500 kronor. Avdrag, som nu sagts, med högst 500 kronor må vidare åtnjutas om skattskyldig ttnder beskattningsåret varit ogift (varmed jämställes änka. änkling eller frånskild) och haft hemmava- rande barn under 18 år.

Avdrag för avgift som avses i första stycket 6) får ej överstiga den skattskyldiges A-inkomst för antingen beskattningsåret eller året närmast dessförinnan och beräknas med hänsyn till storleken av sådan inkomst. [ fråga om sådan A-inkomst som hänför sig till jordbruksfastighet eller rörelse eller som hänför sig till anställning. om den skattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställning och icke är anställd i aktiebolag eller ekonomisk förening vari han har sådant bestämmande inflytande som avses i punkt 2 e femte stycket av anvisningarna till 295, får avdraget uppgå till sammanlagt högst 35 procent av inkomsten till den del den icke överstiger tjugo gånger det basbelopp som enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring bestämts förjanuari månad året närmast före taxerings- året samt högst 25 procent av den del av inkomsten som överstiger tjugo men icke trettio gånger nämnda basbelopp. I fråga om övrig A-inkomst får avdraget uppgå till högst 10 procent av inkomsten till den del den tillsam- mans med A-inkomst enligt föregående mening icke överstiger tjugo gånger nämnda basbelopp. I stället för vad som angivits i andra och tredje meningarna av detta stycke får avdraget beräknas till högst ett belopp motsvarande angivet basbelopp jämte 30 procent av inkomst som hänför sig till jordbruksfastighet eller rörelse intill en sammanlagd A-inkomst motsvarande tre gånger samma basbelopp. Avdraget beräknas i sin helhet antingen på inkomst som skall upptagas till beskattning under beskatt— ningsåret eller på inkomst året närmast dessförinnan. Med A-inkomst avses inkomst som enligt 95 3 mom. andra stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt är att anse som A-inkomst. Till A-inkomsl räknas även inkomst ombord enligt lagen (1958: 295) om sjömansskatt samt enligt 1 5 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning.

Om särskilda skäl föreligga, får riksskatteverket efter ansökan besluta att avdrag för avgift för pensionsförsäkring får åtnjutas med högre belopp än som följer av bestämmelserna i föregående stycke. Därvid skall dock följande gälla. För skattskyldig, som redovisar inkomst som är att anse som A-inkomst endast av tjänst men som i huvudsak saknar pensionsrätt i anställning, får medges avdrag högst med belopp, beräknat som för in- komst av jordbruksfastighet eller rörelse på det sätt som föreskrivits i föregående stycke. Sådant avdrag får dock icke beräknas för inkomst som härrör från aktiebolag eller ekonomisk förening vari den skattskyldige har sådant bestämmande inflytande som avses i punkt 2 e femte stycket av anvisningarna till 295. Har skattskyldig, som drivit jordbruk, skogsbruk

Prop. 1979/80: 58 17

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

eller rörelse. upphört med driften i förvärvskällan och har han under verksamhetstiden ej skaffat sig ett betryggande pensionsskydd, får avdrag beräknas även på sådan inkomst som enligt 9å 3 mom. andra stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt är att anse som B-inkomst. Avdraget får i detta fall beräknas med beaktande av det antal år varunder den skattskyl- dige drivit jordbruket, skogsbruket eller rörelsen. dock högst för tio år. Hänsyn skall vid bedömningen av avdragets storlek tagas till den skatt- skyldiges övriga pensionsskydd och andra möjligheter till avdrag för avgift som avses i första stycket 6). Avdraget får dock ej överstiga ett belopp som för varje år som driften pågått motsvarar tio gånger det basbelopp som enligt lagen om allmän försäkring bestämts för januari månad det år var- under driften i förvärvskällan upphört och ej heller summan av de belopp som under beskattningsåret redovisats som nettointäkt av förvärvskällan och sådan inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet som är att hänföra till vinst med anledning av överlåtelse av förvärvskällan. Mot beslut av riks- skatteverket i fråga som avses i detta stycke får talan ej föras.

Har skattskyldig erlagt avgift som avses i första stycket 6) men har avdrag för avgiften helt eller delvis icke kunnat åtnjutas enligt bestämmel— serna i femte stycket, medgives avdrag för ej utnyttjat belopp vid taxering för det påföljande beskattningsåret. Sådant avdrag får dock icke åtnjutas med belopp som tillsammans med erlagd avgift sistnämnda år överstiger vad som angives i femte stycket.

Oavsett föreskrifterna i de föregående styckena får avdrag för avgift som avses i första stycket 6) ej åtnjutas till högre belopp än skillnaden mellan sammanlagda beloppet av inkomster från förvärvskällor, som äro skatte- pliktiga i hemortskommunen, och övriga avdrag enligt denna paragraf. Kan avdrag för avgift som avses i första stycket 6) icke utnyttjas i hemorts- kommunen, må avdrag för återstoden av vad sålunda beräknats åtnjutas i annan kommun med belopp intill den där redovisade inkomsten. i före- kommande fall efter andra avdrag enligt denna paragraf som åtnjutes vid taxeringen i kommunen. Vad som sålunda ej kunnat avdragas får den skattskyldige tillgodoföra sig genom avdrag senast vid taxering för sjätte beskattningsåret efter det år då avgiften erlades. Ej helleri sistnämnda fall får avdraget överstiga vad som återstår sedan övriga avdrag enligt denna paragraf åtnjutits.

48 ä

2 mom.3 Skattskyldig fysisk 2 person, som varit här i riket bosatt under hela beskattningsåret. äger

mom. Skattskyldig fysisk person. som varit här i riket bosatt under hela beskattningsåret. äger

att å den i hemortskommunen taxe- rade inkomsten åtnjuta kommunalt grundavdrag med4500 kronor. Har skattskyldig under beskatt- ningsåret uppburit lön eller annan gottgörelse som utgör skattepliktig inkomst enligt lagen (1958: 295) om sjömansskatt skall grundavdraget

3 Senaste lydelse 1974: 769.

att å den i hemortskommunen taxe- rade inkomsten åtnjuta kommunalt grundavdrag medöt)()0 kronor. Har skattskyldig under beskatt- ningsåret uppburit lön eller annan gottgörelse som utgör skattepliktig inkomst enligt lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt skall grundavdraget

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse

minskas med en tal/"rede! för varje period om trettio dagar för vilken den skattskyldige uppburit beskatt— ningsbar inkomst enligt nämnda lag samt enligt 1 .5 2 mom. lagen skat- tepliktig dagpenning. Det sålunda beräknade grunduvdrage! avrun- das uppåt till helt Iiulul kronor.

3 mom.” Skattskyldig fysisk per- son. som varit här i riket bosatt endast under en del av beskatt- ningsåret. äger i hemortskommu- nen åtnjuta kommunalt grundav— drag som för varje kalendermånad eller del därav, varunder han varit här i riket bosatt, utgör en ful/"rede! av 4500 kronor. Härvid gäller be- stämmelserna i 2 mom. andra styc- ket. De! avdragshelupp, som så- lunda erhålles, avrundas uppåt till helt !iural kronor.

13 Föreslagen lydelse

minskas med 500 krmmr för varje period om trettio dagar för vilken den skattskyldige uppburit beskatt- ningsbar inkomst enligt nämnda lag samt enligt 1 5 2 mom. lagen skat- tepliktig dagpenning.

3 mom. Skattskyldig fysisk person. som varit här i riket bosatt endast under en del av beskatt- ningsåret. äger i hemortskommu- nen åtnjuta kommunalt grundav- drag med 500 kronor för varje ka- lendermånad eller del därav. varun- der han varit här i riket bosatt. Här- vid gäller bestämmelsema i 2 mom. andra stycket.

53 ä 1 mom.5 Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej an- nat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser. meddelade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 åå sägs:

a) fysisk person:

för tid, under vilken han vari! här i riket basalt: för all inkomst. som av honom här i riket eller å utländsk on förvärvats:

samt

för tid. under vilken han ej varit här i riket bosatt: för inkomst av här belägen fastighet: för inkomst av rörelse, som här bedrivits: för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån. som utgått av anställ- ning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun:

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag. i den mån inkomsten uppburits härifrån och förvärvats genom verksamhet häri riket:

för pension enligt lagen (1962: 381 ) om allmän försäkring till den del beloppet överstiger 4500 kronor och för annan ersättning en- ligt nämnda lag:

för pension enligt lagen (1962: 381 ) om allmän försäkring till den del beloppet överstiger 6000 kronor och för annan ersättning en- ligt nämnda lag:

för pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten el- ler svensk kommun:

för belopp. som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste- pensionsförsäkring. om försäkringen meddelats i här i riket bedriven för-

säkringsrörelse:

' Senaste lydelse 1978: 913. * Lydelse enligt prop. 1979/80: 32.

Prop. 1979/80: 58 14

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

för ersättning enligt lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring eller la- gen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1956: 293) om ersätt- ning ät smittbärare samt enligt annan lag eller författning. som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänst- göring eller i fall som avses i lagen (1977: 265) om statligt personskade— skydd eller lagen ( 1977: 267) om krigsskadeersättning till sjömän;

för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (1973:37()) om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd:

för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen (1973: 349); för annan härifrån uppburen. genom verksamhet häri riket förvärvad in— komst av tjänst:

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse: samt

för belopp. varmed schablonavdrag för egenavgifter överstigit påförda avgifter. samt restitueradc. avkortade eller avskrivna egenavgifter. allt i den omfattning, som anges i anvisningarna till 41 b 5:

b) staten: för inkomst av jordbruksdomäner. skogar samt uthyrda eller med tomt- rätt eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter: samt

för inkomst av rörelse. som ej härflutit av bank- eller försäkringsrörelse eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och anläggningar eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser att tillgodose sta- tens egna behov-,

c) landsting. kommuner och andra menigheter ävensom hushållnings- sällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som re- geringen bestämmer:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

d) akademier. allmänna untlervisningsverk. sådana sammanslutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar, samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som enligt nämnda stadgar ankommer på sammanslutningarna.

sjömanshus, företagareförening som erhåller statsbidrag. regional ut- vecklingsfond som avses i förordningen (1.978: 504) om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond.

allmänna försäkringskassor. erkända arhetslöshetskassor. understöds- föreningar som inte bedriver till livförsäkring hänförlig verksamhet, pen- sionsstiftelser som avses i lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsut- fästelse m.m.. personalstiftelser som avses i samma lag med ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet. sjukdom eller olycksfall, stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utge avgångsersättning till friställd arbetsta- gare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsned- läggelse eller rationalisering av företags verksamhet. sådana ömsesidiga försäkringsbolag som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring,

Allmänna pensionsfonden. Allmänna sjukförsäkringsfonden, Apotekar- societetens stiftelse för främjande av farmacins utveckling m.m., Bok- branschens Finansieringsinstitut Aktiebolag. Dag Hammarskjölds minnes- fond, Fonden för industriellt utvecklingsarbete. Fonden för industriellt

Prop. 1979/80: 58 15

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

samarbete med u-länder. Järnkontoret och SIS-Standardisen'ngskommis- sionen i Sverige. så länge kontorets respektive kommissionens vinstmedel används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till delägare eller medlemmar. Nobelstiftelsen. Norrlandsfonden, Skeppsfartens sekun- därlånekassa. Stiftelsen Industricentra, Stiftelsen Industriellt utvecklings- centrum i övre Norrland, Stiftelsen för produktutvecklingscentrum i Göte- borg. Svenska bibelsällskapets bibelfond. Svenska Penninglotteriet Aktie— bolag, Svenska skeppshypotekskassan. Svenska UNICEF-kommittén. Sveriges exportråd. Sveriges tun'stråd och Aktiebolaget 'l'ipstjänst:

för inkomst av fastighet;

e) kyrkor, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinst- syfte. barmhärtighetsinrättningar. stiftelser som hava till huvudsakligt än- damål att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar eller att. utan begränsning till viss familj. vissa familjer eller bc- stämda personer. främja vård och uppfostran av barn eller lämna under- stöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverk- samhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning. ävensom ide- ella föreningar som uppfylla i punkt 9 av anvisningarna angivna villkor:

för inkomst av fastighet och av rörelse:

i) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning äro skyldiga att avstå sin vinst. ekonomiska föreningar, samebyar. sam- fund, stiftelser. understödsföreningar. som bedriva till livförsäkring hän- förlig verksamhet. verk. inrättningar och andra inländskajuridiska perso- ner. dock såvitt gäller sådanajuridiska personer som enligt författning eller på därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet endast om samfälligheten har taxerats såsom särskild taxeringsenhet och avser mark- samfällighet eller regleringssamfällighet. samtliga här under () avsedda bo- lag. verk och andra juridiska personer i den mån de ej inbegripas under punkterna d) och e):

för all inkomst. som häri riket eller å utländsk ort förvärvats:

g) utländska bolag: för inkomst av här belägen fastighet: för inkomst av rörelse. som här bedrivits: samt för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse.

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro. efter ansökan förkla- ra. att stiftelse eller förening. som har till huvudsakligt ändamål att främja nordiskt samarbete. i fråga om skattskyldighet eller eljest vid tillämpning av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller förening. som ovan i första stycket vid e.) angives. Sådant beslut må. när omständigheterna det föranleda. av riksskatteverket återkallas. Över beslut. som riksskattever- ket meddelat enligt detta stycke. må klagan icke föras.

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse

16

Föreslagen lydelse

Anvisningar

till 205

1.3 Till skattskyldigs levnads- kostnader, för vilka avdrag enligt denna paragraf ej medgives. räknas bland annat premier för egna per- sonliga försäkringar och avgifter till kassor. föreningar och andra sam- manslutningar. i vilka den skatt- skyldige är medlem. Att i vissa spe- ciella fall avdrag dock får göras för dylika premier och avgifter, fram- går av stadgandena i 255 1 mom., 335 och 465 2 mom. samt punkt 2 av anvisningarna till 225 och punkt 9 av anvisningarna till 29 5.

1. Till skattskyldigs levnadskost- nader. för vilka avdrag enligt denna paragraf ej medges, räknas bland annat premier för egna personliga försäkringar och avgifter till kassor. föreningar och andra sammanslut- ningar. i vilka den skattskyldige är medlem. Avdrag får dock göras för sådana premier och avgifter i den omfattning som anges i 255 1 mom.. 335 och 465 2 mom. samt punkt 2 av anvisningarna till 22 5, punkt 9 av anvisningarna till 295 och punkt 6 av anvisningarna till 33 5. Utgifter för representation och liknande ändamål äro att hänföra till omkostnader i förvärvskälla endast om de hava omedelbart samband med verksamheten, såsom då fråga uteslutande är om att inleda eller bibehålla affärsförbindelser och liknande eller då utgifterna avse jubileum för företa- get, invigning av mera betydande anläggning för verksamheten, stapelav- löpning eller jämförliga händelser eller då utgifterna äro att hänföra till personalvård. Avdrag må i det enskilda fallet icke åtnjutas med större belopp än som kan anses skäligt.

till 21 5

14.7 Sjukpenning enligt lagen 14. Sjukpenning enligt lagen (19621381) om allmän försäkring. lagen (19541243) om yrkesskade- försäkring. lagen (1976: 380) om ar- betsskadeförsäkring. lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977: 267) om krigsska- deersättning till sjömän utgör skat- tepliktig intäkt av jordbruksfastig- het om sjukpenningen grundas på inkomst. som hänför sig till jord- bruksfastighet och för sig eller till- sammans med annan sjukpenning- grundande inkomst uppgår till4500 kronor eller högre belopp för år. Till intäkt av jordbruksfastighet hänföres under nämnda förutsätt- ningar också ersättning enligt lagen (1956: 293) om ersättning åt smitt-x bärare.

5 Senaste lydelse 1976: 1094. " Senaste lydelse 1977: 279.

(1962: 381) om allmän försäkring. lagen (1954-243) om yrkesskade- försäkring. lagen (1976: 380) om ar- betsskadeförsäkring. lagen (1977: 265) om statligt personskadcskydd och lagen (19772267) om krigsska- deersättning till sjömän utgör skat- tepliktig intäkt av jordbruksfastig— het om sjukpenningen grundas på inkomst. som hänför sig till jord- bruksfastighet och för sig eller till- sammans med annan sjukpenning- grundande inkomst uppgår tillöOOI) kronor eller högre belopp för år. Till intäkt av jordbruksfastighet hänföres under nämnda förutsätt- ningar också ersättning enligt lagen (1956: 293) om ersättning åt smitt- bärare.

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse

l7

Föreslagen lydelse

till 22 5 2.8 Till driftkostnad hänföres även speciella skatter och avgifter till det allmänna. såsom till exempel skogsvårdsavgift. Svenska allmänna skatter få icke dragas av (se 20 5).

Avdrag medges för påförda egenavgifter i den omfattning som anges i anvisningarna till 41 b 5.

Bestämmelserna i punkt 9 av an— visningarna till 295 om avdrag för premie för grupplivförsäkring äger motsvarande tillämpning beträffan- de inkomst av jordbruksfastighet.

Bestämmelserna i punkt 9 av an- visningarna till 295 om avdrag för premie för grupplivförsäkring och i punkt 6 av anvisningarna till 33.5 om avdrag för avgift till erkänd ar— betslöshetskassa gäller också be- träffande inkomst av jordbruksfas- tighet.

till 245

9.9 Sjukpenning enligt lagen (1962z38l) om allmän försäkring. lagen (19541243) om yrkesskade- försäkring. Iagen (1976: 380) om ar- betsskadeförsäkring. lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977: 267) om krigsska- deersättning till sjömän utgör skat— tepliktig intäkt av annan fastighet om sjukpenningen grundas på in- komst. som hänför sig till annan fastighet och för sig eller tillsam- mans med annan sjukpenninggrun- dande inkomst uppgår till4500 kro— nor eller högre belopp för år. Till intäkt av annan fastighet hänföres under nämnda förutsättningar ock- så ersättning enligt lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare.

9. Sjukpenning enligt lagen (1962z381) om allmän försäkring. lagen (1954: 243) om yrkesskade- försäkring. lagen (1976: 380) om ar- betsskadeförsäkring. lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977: 267) om krigsska- deersättning till sjömän utgör skat- tepliktig intäkt av annan fastighet om sjukpenningen grundas på in- komst. som hänför sig till annan fastighet och för sig eller tillsam- mans mcd annan sjukpenninggrun- dande inkomst uppgår till 6000 kro- nor eller högre belopp för år. Till intäkt av annan fastighet hänföres under nämnda förutsättningar ock- så ersättning enligt lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare.

till 285

9.” Sjukpenning enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring. lagen (1954: 243) om yrkesskade- försäkring. lagen (1976: 380) om ar- betsskadeförsäkring. lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd och lagen (19771267) om krigsska- dcersättning till sjömän utgör skat- tepliktig intäkt av rörelse om sjuk- Senaste lydelse 1976: 1094.

Senaste lydelse 1977: 279. '" Senaste lydelse 1977: 279. 2 Riksdagen [979/80. ! saml. Nr 58

9. Sjukpenning enligt lagen (19621381) om allmän försäkring. lagen (1954: 243) om yrkesskade- försäkring. lagen (1976: 380) om ar- betsskadcförsäkring. lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977: 267) om krigsska- deersättning till sjömän utgör skat- tepliktig intäkt av rörelse om s_iuk-

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse

penningen grundas på inkomst. som hänför sig till rörelse och för sig eller tillsammans med annan sjukpenninggrundande inkomst uppgår till 4500 kronor eller högre belopp för år. Till intäkt av rörelse hänföres under nämnda förutsätt— ningar också ersättning enligt lagen (1956: 293) om ersättning åt smitt- bärare.

18

Föreslagen lydelse

penningen grundas på inkomst. som hänför sig till rörelse och för sig eller tillsammans med annan sjukpenninggrundande inkomst uppgår till 6000 kronor eller högre belopp för år. Till intäkt av rörelse hänföres under nämnda förutsätt- ningar också ersättning enligt lagen (1956: 293) om ersättning åt smitt- bärare.

till 29 5

9.” Såsom speciella för rörelse utgående skatter eller avgifter till det allmänna må nämnas vissa tillverkningsskatter. stämpelavgifter. tull- och hamnumgälder m. m. dyl. Däremot få svenska allmänna skatter icke avdra- gas (se 20 5).

Avdrag medges för påförda egenavgifter i den omfattning som anges i anvisningarna till 41 b 5.

Premie för grupplivförsäkring. som tecknats av fysisk person i hans egenskap av utövare av viss rörelse. utgör avdragsgill omkostnad i rörel- sen. Om den ersättning. som kan komma att utfalla på grund av försäkring- en. utgår efter förmånligare grunder än vad som gäller enligt grupplivför- säkring för befattningshavare i statens tjänst. skall dock endast den del av premien som kan anses motsvara förmåner enligt grupplivförsäkring för nämnda befattningshavare räknas som omkostnad i rörelsen. För den del av premien som i enlighet härmed icke utgör omkostnad i rörelsen erhålles allmänt avdrag under de förutsättningar som angivas i 465 2 mom.

Bestämmelserna ipunkt 6 av an- visningarna till 33.5 om (utdrag för avgift till erkänd arbetsläshetskas- sa gäller också beträffande inkomst av rörelse.

till 325

12.12 Sjukpenning enligt lagen (1962z381) om allmän försäkring. lagen (1954: 243) om yrkesskade- försäkring. lagen (1976: 380) om ar— betsskadeförsäkring. lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd och lagen (l977z267) om krigsska- deersättning till sjömän utgör skat- tepliktig intäkt av tjänst om sjuk- penningen grundas på inkomst. som hänför sig till tjänst och för sig eller tillsammans med annan sjuk- penninggrundande inkomst uppgår

"- Senaste lydelse 1976: 1094. " Senaste lydelse 1977: 279.

12. Sjukpenning enligt lagen (1962z381) om allmän försäkring. lagen (1954: 243) om yrkesskade— försäkring. lagen (1976: 380) om ar- betsskadeförsäkring. lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977: 267) om krigsska- deersättning till sjömän utgör skat— tepliktig intäkt av tjänst om sjuk- penningen grundas på inkomst. som hänför sig till tjänst och för sig eller tillsammans med annan sjuk- penninggrundande inkomst uppgår

Prop. 1979/80: 58 Nuvarande lydelse

till 4500 kronor eller högre belopp för år. Till intäkt av tjänst hänföres under nämnda förutsättningar ock- så ersättning enligt lagen (1956: 293) om ersättning åt smitt- bärare samt annan lag eller författ- ning. som utgått annorledes än på grund av försäkring. som nyss sagts. till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring.

19

Föreslagen lydelse

till 6000 kronor eller högre belopp för år. Till intäkt av tjänst hänföres under nämnda förutsättningar ock- så ersättning enligt lagen (19561293) om ersättning åt smitt- bärare samt annan lag eller författ- ning. som utgått annorledes än på grund av försäkring. som nyss sagts. till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring.

Föräldrapenning och vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring utgö- ra skattepliktig intäkt av tjänst.

Timstudiestöd. inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studiestöds- lagen (l973: 349), utbildningsbidrag för doktorander och timersättning vid grundläggande utbildning för vuxna räknas som skattepliktig intäkt av tjänst.

Dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa och kontant arbetsmark- nadsstöd räknas som skattepliktig intäkt av tjänst.

Dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret räknas som skattepliktig intäkt av tjänst.

Detsamma gäller dagpenning och Stimulansbidrag. vilka enligt av rege- _ ringen eller av statlig myndighet meddelade bestämmelser utgå till deltaga- re i arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådana bidrag lik- ställda.

till 33 5

6. Avdrag medges för avgift till erkänd arbetslös/zers/(assa. Kan så- dant avdrag ifrågakomma i flera förvärvskällör skall det i första hand hänföras till den förvärvskälla där bruttointäkten är störst.

till 50 s"

2.” Vid bedömningen av om skattskyldigs inkomst till icke obetydlig del utgjorts av folkpension iakttages följande. Som folkpension räknas icke barnpension eller vårdbidrag. Den omständigheten att folkpension under ett beskattningsår utgått med ett n'nga belopp, t. ex. till följd av att folkpen- sionen icke åtnjutits under hela året. utgör icke hinder mot att medgiva den skattskyldige avdrag. Avgörande för bedömningen i detta fall är huruvida folkpensionen. om den utgått i full utsträckning, utgjort en icke obetydlig del av inkomsten. Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den enligt lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensions- tillskott.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer närma- re föreskrifter för avdragsberäkningen enligt nedan angivna grunder.

” Senaste lydelse 1978: 9l3.

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse

Avdraget skall i första hand be- stämmas med hänsyn till storleken av den skattskyldiges taxerade in- komst enligt lagen (19471576) om statlig inkomstskatt. Överstiger denna inkomst icke visst högsta be— lopp. skall avdraget beräknas till vad som behövs för att den skatt- skyldige icke skall påföras statligt beskattningsbar inkomst. Detta högsta inkomstbelopp motsvarar taxerad inkomst för skattskyldig. som under beskattningsåret icke haft annan inkomst än ålderspen- sion enligt 6 kap. 2.5 första stycket lagen (1962: 381) om allmän försäk- ring och därutöver skattepliktiga in- täkter av tjänst om sammanlagt 3600 kronor samt åtnjutit avdrag endast med 100 kronor enligt ut 2 mom. första stycket. För gift skatt- skyldig, som uppburit folkpension med belopp som tillkommer gift vars make uppbär folkpension. be— räknas det högsta inkomstbeloppet med utgångspunkt från en pension utgörande 77.5 procent av basbe— loppet. För övriga skattskyldiga be- räknas det med utgångspunkt från en pension utgörande 95 procent av basbeloppet. Sistnämnda beräk- ningsgrund gäller också om gift skattskyldig Linder viss del av be- skattningsåret uppburit folkpension med belopp som tillkommer gift vars make uppbär folkpension. och under återstoden av året uppburit folkpension med belopp som till— kommer gift vars make saknar folk- pension.

20

Föreslagen lydelse

Avdraget skall i första hand be- stämmas med hänsyn till storleken av den skattskyldiges taxerade in- komst enligt lagen (19471576) om statlig inkomstskatt. Överstiger denna inkomst icke visst högsta be- lopp. skall avdraget beräknas till vad som behövs för att den skatt- skyldige icke skall påföras högre statligt beskattningsbar inkomst än 6 000 kronor. Detta högsta inkomst- belopp motsvarar taxerad inkomst för skattskyldig. som under be- skattningsåret icke haft annan in- komst än ålderspension enligt 6 kap. 25 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring och därutöver skattepliktiga in- täkter av tjänst om sammanlagt 5200 kronor samt ätnjutit avdrag endast med 100 kronor enligt 33 ä 2 mom. första stycket. För gift skatt- skyldig. som uppburit folkpension med belopp som tillkommer gift vars make uppbär folkpension. be- räknas det högsta inkomstbeloppet med utgångspunkt från en pension utgörande 77.5 procent av basbe- loppet. För övriga skattskyldiga be- räknas det med utgångspunkt från en pension utgörande 95 procent av basbeloppet. Sistnämnda beräk— ningsgrund gäller också om gift skattskyldig under viss del av be- skattningsåret uppburit folkpension med belopp som tillkommer gift vars make uppbär folkpension. och under återstoden av året uppburit folkpension med belopp som till- kommer gift vars make saknar folk- pension.

Om skattskyldigs statligt taxerade inkomst överstiger det högsta in- komstbeloppet enligt föregående stycke. reduceras avdraget med belopp motsvarande 40 procent av överskjutande taxerad inkomst.

Det avdrag som beräknas med hänsyn till skattskyldigs statligt taxerade inkomst jämkas. om värdet av skattepliktig förmögenhet överstiger 75 000 kronor. Om förmögenhetsvärdet överstiger 125000 kronor. skall avdrag icke medgivas. Värdet av sådan fastighet som avses i 24% 2 mom. denna lag och jordbruksfastighet som i huvudsak användes för bostadsändamål skall inräknas i förmögenhetsvärdet med skäligt belopp. Har den skattskyl-

Prop. 1979/80: 58 21

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse dige eller hans make flera fastigheter av sådant slag gälla bestämmelsema enbart en fastighet. 1 första hand avses fastighet som utgör stadigvarande bostad för den skattskyldige.

Här ovan angivna grunder för avdragsberäkningen får frångås. när sär- skilda omständigheter föranleda det.

Vid beräkning av avdrag för gift skattskyldig iakttages bestämmelserna i 52ä 1 mom. sista stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 och tillämpas första gången vid 1981 års taxering.

3. Förslag till

Lag om ändring i taxeringslagen( 1956: 623)

Härigenom föreskrivs att 22 ä 3 mom. taxeringslagen (1956: 623)1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 225

3 mom.2 Skattskyldig, som upp- burit folkpension, är med undantag som anges i andra stycket skyldig att utan anmaning avlämna själv- deklaration endast om hans brut- tointäkt av en eller flera förvärvs- källor under året uppgått till minst 16 000 kronor, eller. om hans make uppburit folkpension. till minst [3800 kronor. Med folkpension avses folkpension i form av ålders- pension, förtidspension. änkepen- sion och hustrutilllägg. Som folk— pension räknas icke barnpension el- ler vårdbidrag.

3 mom. Skattskyldig, som upp- burit folkpension, är med undantag som anges i andra stycket skyldig att utan anmaning avlämna själv— deklaration endast om hans brut- tointäkt av en eller flera förvärvs- källor under året uppgått till minst [7500 kronor. eller. om hans make uppburit folkpension, till minst [5 200 kronor. Med folkpension avses folkpension i form av ålders- pension. förtidspension. änkepen- sion och hustrutilllägg. Som folk- pension räknas icke barnpension el- ler vårdbidrag.

Bestämmelserna i första stycket gälla icke om den skattskyldiges make är skyldig att utan anmaning avlämna självdeklaration. om den skattskyldi- ge har varit bosatt i riket endast en del av beskattningsåret. om han har skattepliktiga förmögenhetstillgångar överstigande 75 000 kronor eller om garantibelopp för fastighet skall upptagas såsom skattepliktig inkomst för honom. I fråga om makar gälla bestämmelserna i 1 mom. tredje stycket såvitt avser förmögenhet.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1980.

' Lagen omtryckt 1971: 399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 773. 2 Senaste lydelse 1978: 914.

Prop. 1979/80: 58

4. Förslag till

10 's)

Lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272)

Härigenom föreskrivs att 2.5 1, 4 och 5 mom. samt 45 uppbördslagen (1953: 272)' skall ha nedan aggivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 25

l mo m? Där beteckningar. som ant-'ändus i kommunalskattelagen, lagen om statlig inkomstskatt, lagen om statlig förmögenhetsskatt eller taxeringslagen. begagnas i denna lag. hava de, såvida ej annat an- gives eller av sammanhanget fram- går. samma innebörd som inämnda )?)"rfattningar.

1 mom. Beteckningar som an- vänds .i kommunalskattelagcn (1928-370), lagen (I947:576) om statlig _ inkomstskatt. lagen (1947:577) om statlig förmögen- hetsskatt eller taxeringslagen

(I956:623) har samma betydelse i denna lag. om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

Med länsrätt förstås i denna lag även den mellankommunala skatterät- ten. om inte annat framgår av omständigheterna.

4 mom.3 Skattereduktion åtnjutes av ogift skattskyldig. som har hemmavarande bam under 18 år. och av gift skattskyldig. vars make saknar taxerad inkomst enligt lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. med 1800 kronor.

av gift skattskyldig. vars make har taxerad inkomst enligt nämnda lag som understiger 4500 kronor. med 40 procent av det belopp som motsvarar skillnaden mellan 4500 kronor och den taxerade inkoms— ten.

Hu gifta skattskyldiga var för sig till statlig inkomstskatt taxerad in- komst. som understiger 4500 kro- nor. åtnjutes skattereduktion cn- dast av den som har den högsta taxerade inkomsten. Äro de taxera- de inkomsterna lika stora. tillkom- mer skattereduktion den äldre av de skattskyldiga.

Skattereduktion enligt första stycket åtnjutes endast av skatt- skyldig. som varit bosatt här i riket under någon del av beskattnings- året. För gift skattskyldig gäller dessutom följande. För att skatte- reduktion skall lå åtnjutas. skall maken ha varit bosatt här i riket un-

av gift skattskyldig. vars make har taxerad inkomst enligt nämnda lag som understiger 6000 kronor. med 30 procent av det belopp som motsvarar skillnaden mellan 6000 kronor och den taxerade inkom- sten.

Har gifta skattskyldiga var för sig till statlig inkomstskatt taxerad in- komst. som understiger 6000 kro- nor. åtnjutes skattereduktion en- dast av den som har den högsta taxerade inkomsten. Är de taxera- de inkomstema lika stora. tillkom- mer skattereduktion den äldre av de skattskyldiga.

Skattereduktion enligt första stycket åtnjutes endast av skatt- skyldig. som varit bosatt här i riket under någon del av beskattnings- året. För gift skattskyldig gäller dcssutom följande. För att skatte- reduktion skall få åtnjutas. skall maken ha varit bosatt här i riket un-

' Lagen omtryckt 1972: 75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771. 2 Senaste lydelse 1979: 174. 3 Senaste lydelse 1979: 88.

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse

der någon del av beskattningsåret. Avser makens bosättning häri riket större delen av beskattningsåret. sker skattereduktionen enligt första stycket. Avser makens bosättning här i riket endast en mindre del av beskattningsåret. åtnjuter den skattskyldige skattereduktion. om maken saknar taxerad inkomst en- ligt lagen om statlig inkomstskatt. med 900 kronor. och om maken har taxerad inkomst enligt nämnda lag som understiger2250 kronor. med 40 procent av det belopp som mot- svarar skillnaden mellan 2250 kro- nor och den taxerade inkomsten.

Föreslagen lydelse

der någon del av beskattningsåret. Avser makens bosättning här i riket större delen av beskattningsåret. sker skattereduktionen enligt första stycket. Avser makens bosättning här i riket endast en mindre del av beskattningsåret. åtnjuter den skattskyldige skattereduktion. om maken saknar taxerad inkomst en- ligt lagcn om statlig inkomstskatt. med 900 kronor. och om maken har taxerad inkomst enligt nämnda lag som understiger 3000 kronor. med 30 procent av det belopp som mot- svarar skillnaden mellan 3 000 kro- nor och den taxerade inkomsten.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första. andra och tredje styckena skall som taxerad inkomst anses även under beskattningsåret uppburen beskattningsbar inkomst enligt lagen (1958: 295) om sjömansskatt samt en- ligt 1 s 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning. Skattereduktion som tillkommer skattskyldig enligt nämnda bestämmelser skall minskas med en tolftedel för varje period om trettio dagar. för vilken den skattskyldige uppburit inkomst som förut nämnts. Skattereduktion sker icke ifråga om slut/ig_li'irnu'igenhetsskutt. sut'i- -Il/i'irst'ikringsavgift till folkpensio- Ill'l'ill_L'('/l ('n/ig! [9 kap. 3 &" lagen (I%2:38l) om allmän försäkring. til/(tyg.s'pwtsionsat'gi/l, sjukförsäk- ringsuvgif'l. it.v'belsskudefr'irst'ik— ringsuvgi/t. tlt'lpensimtsfi'jrsiik- ringsttt'gift. urlwrsgit'umvgi/"t. all- nu"/'n urhetsgiwtrut'gi/t, avgift för .v/t'Å/o/ks pensionering vt'lt _f'r'irse- ningsttvgift ('n/igt Ill.t't"/'lll_g'.t'/rl_£'('ll stunt unnuilt't ("i uvdikningsltm.

Skattereduktion sker endast i fråga ont statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt. skogs— vårdsavgijl och skattetillägg enligt taxeringslagen( I 956 : 623 ).

Bestämmelserna om skattereduktion iakttagas vid debitering av slutlig skatt. tillkommande skatt och preliminär B-skatt samt vid fastställande av preliminär A-skatt. Ötetal som uppkommer vid beräkning av skattereduk- tion bortfaller.

). mom.4 Skattskyldig fysisk 5 mom. Skattskyldig fysisk person. som varit bosatt eller sta- person. som varit bosatt eller sta- digvarande vistats här i riket under någon del av beskattningsåret åt- njuter särskild skattereduktion med det belopp varmed 0.4 basenheter. enligt lagen (1977: 1071) om basen- ' Senaste lydelse 1978: 915.

digvarande vistats häri riket under någon del av beskattningsåret åt- njuter särskild skattereduktion med det belopp varmed 0.4 basenheter enligt lagen (1977: 1071) om basen-

Prop. l979/80: 58

Nuvarande lydelse

hct enligt lt) .a" l mom. lagen ( |947: 576) om statlig inkomstskatt. överstiger I (>()!) kronor.

l fråga om särskild skattereduk— tion äga bestämmelserna i 4 mom. tjärde. femte och sjätte styckena motsvarande tillämpning.

Föreslagen lydelse

het enligt It) &" I mom. lagen (19471576) om statlig inkomstskatt överstigerZ 000 kronor.

I fråga om särskild skattereduk- tion tillämpas bestämmelserna i 4 mom. fjärde. femte och sjätte styckena.

4.5

l mom.5 Har lokal skattemyn- dighet ej annorledes förordnat. skall. då inkomst av tjänst hänför sig till arbetsanställning som är av- sedd att vara kortare tid än en vec- ka eller då inkomsten eljest avser bestämd tidsperiod och uppbäres vid regelbundet återkommande till— fällen. preliminär A-skatt utgår med belopp. som angivas i skatteta- beller. Regeringen eller den myn- dighet regeringen bestämmer fast- ställer för varje inkomsti'ir sådana tabeller.

Skattetabellcrna skola för olika inkomstbelopp. beräknade för vec- ka eller den längre tid som bestäms av regeringen eller den myndighet regeringen utser. angiva därä belö- pande preliminär skatt. Tabellerna skola grundas på följande förutsätt- ningar, nämligen

att inkomsten samt grttndavdra- get äro oförändrade under inkomstäret.

:!tt den skattskyldige icke kom- mer att taxeras för annan inkomst än som i tabellen angives. ej heller för garantibelopp _liiirj'astigltet eller för_li'irmögenltet.

att den skattskyldige icke ltar att erlägga soc-ialfärst'ikringsavgift lill folkpensioneringen enligt 19 kap. 35 lagen (196138!) om all- män försäkring, tilläggspensions- avgift eller sjukft'irst'ikringsavgift,

att skattskyldig. som avses i 2 mom. första stycket 2) och 4) er— håller skattereduktion. samt

5 Senaste lydelse I977: 1075.

1 mom. För inkomst av tjänst som hänför sig till bestämd tidsperi- od och uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen eller till ar- betsanställning som är avsedd att vara kortare tid än en vecka skall preliminär A-skatt utgå med be— lopp. som anges i skattetabcller. om inte lokal skattemyndighet har bestämt annat. Skattetabellerna skall ange den preliminära skatt som belöper på olika inkomstbe- lopp. beräknade för månad eller den kortare tid som anges i tabel- lerna. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fast- ställer för varje inkomstår sådana tabeller.

Tabellerna skall grundas på föl- jande förutsättningar. nämligen

att inkomsten är oförändrad un- der inkomståret.

att den skattskyldige endast kommer att taxeras för den inkomst som anges i tabellen.

att den skattskyldige inte skall erlägga annan skatt eller avgift som avses i denna lag än statlig in- komstskatt och kommunal inkomst— skatt.

att skattskyldig som avses i 2 mom. första stycket 2 och 4 erhåller skattereduktion,

att den skattskyldige vid taxe- ring för inkomsten inte erhåller andra avdrag än grundavdrag och. såvitt gäller skattskyldig som avses i 2 mom. första stycket 3 och 4, färvärvsavdrag.

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse

att vid taxering för inkomsten icke andra avdrag medgivas den skattskyldige än dels grundavdrag. och. såvitt gäller i 2 mom. första stycket 3) och 4) avsedd skattskyl- dig. avdrag enligt 46 5 3 mom. kom- muna/skattelagen.

2 m 0 m. I skattetabellernaskala i särskilda kolumner upptagas skat- tebelopp för följande grupper av skattskyldiga. nämligen

|) ogift inkomstagare. som icke avses under 4), och gift inkomstta- gare. vars make har en sammanräk- nad nettoinkomst på minst tvåtusen kronor;

2) gift inkomstagare. vars make saknar sammanräknad nettoin- komst eller har sådan inkomst un- derstigande tvåtusen kronor:

3) gift inkomsttagare. som är be- rättigad till avdrag enligt 46.5 3 mom. kommitnalxkattel'agen;

4) ogift inkomsttagare. som är be- rättigad till avdrag enligt 46 # 3 Inom. kommunalskattelagen.

Ogift inkomsttagare. som har hemmavarande barn och som icke är hänförlig till under 4) upptagen grupp av skattskyldiga, skall lik- ställas" med inkomsttagare som un- der 2) avses.

3 mo m.ti Skattetabellerna skola angiva den preliminära skatten un- der förutsättning att statlig in- komstskatt beräknas med tillämp- ning av det procenttal av grundbe- loppet. som bestämts för inkomst- äret samt att det sammanlagt/a be- loppet av kommunal inkomstskatt och landstingsmedel beräknas för skattekrona och skatteöre till vissa i hela krontal bestämda belopp. vilka regeringen eller den myndig- het regeringen bestämmer fast- ställer för varje inkomstår.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer må dock be- träffande Stockholm. Göteborg el- ler Malmö. efter framställning av

" Senaste lydelse l974: 771.

Föreslagen lydelse

2 mom. l skattetabellerna skall i särskilda kolumner tas upp skatte- belopp för följande grupper av skattskyldiga. nämligen

l) ogift inkomsttagare. som inte avses under 4. och gift inkomstta- gare. vars make har en sammanräk- nad nettoinkomst på minst 3000 kronor.

2) gift inkomstagare. vars make saknar sammanräknad nettoin- komst eller har sådan inkomst un— derstigande 3 000 kronor,

3) gift inkomsttagare. som är be- rättigad tillförvärvsavdrag.

4) ogift inkomsttagare. som är be- rättigad till£3rvärmvdrag.

Ogift inkomsttagare. som är be- rättigad till skattereduktion men inte till förvärvsavdrag skall jäm- ställas med inkomsttagare som avses under 2.

3 mom. Skattetabellerna skall ange den preliminära skatten under förutsättning att statlig inkomst- skatt beräknas med tillämpning av det procenttal av grundbeloppet. som har bestämts för inkomståret samt att kommunal inkomstskatt beräknas för skattekrona och skat- teöre till vissa i hela krontal be— stämda belopp, som regeringen el- ler myndighet som regeringen be- stämmer fastställer för varje in— komstår.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmerfår dock be- träffande Stockholm. Göteborg el- ler Malmö, efter framställning av

Prop. 1979/80: 58 Nuvarande lydelse

vederbörande kommun, upprätta särskild tabell för inom kommunen skattskyldiga. avseende en utdebi- tering för kommunalt ändamål i femtiotal ören. samt meddela de närmare föreskrifter. som må er- fordras för tillämpning av tabellen. Den merkostnad. som kan uppkom- ma för upprättandet av sådan ta- bell. skall gäldas av vederbörande kommun.

4 mom. l skattetabellerna skall därjämte intagas en särskild ko- lumn, vari angives det belopp var- med preliminär A-skatt skall beräk- nas [i inkomst för dag av sådan an- ställning som är avsedd vara korta— re tid än en vecka. För samtliga skattetabeller skola enahanda he- lopp angivas i den särskilda kolum- nen att tillämpas oberoende av ar- betstagarens civilstånd och annan i 2 mom. angiven omständighet. Skattebeloppen skolaberäknas på grundval av bcräknelig genomsnitt— lig sysselsättning under året och av den utdebitering till kommunal in— komstskatt och landstingsfria/el. som riksskatteverket bestämmer för varje år. Den särskilda skatte— kolumnen skall avse en lägsta dagsinkomst av tio kronor. l övrigt skall vad ovan i denna paragraf sägs i tillämpliga delar gälla vid skatte- beloppens beräkning.

Föreslagen lydelse

vederbörande kommun. upprätta särskild tabell för inom kommunen skattskyldiga, avseende en skatte- sats för kommunalt ändamål i fem- tiotal ören. samt meddela de när- mare föreskrifter. som kan behövas för tillämpning av tabellen. Den merkostnad. som kan uppkomma för upprättandet av sådan tabell, skall betalas av vederbörande kom- mun.

4 mom. l skattetabellerna skall också tas in en särskild kolumn, vari anges det belopp varmed preli— minär A-skatt skall beräknas på in- komst för dag av sådan anställning som är avsedd vara kortare tid än en vecka. För samtliga skatteta— heller skall samma belopp anges i den särskilda kolumnen att tilläm— pas oberoende av arbetstagarens ci- vilstånd och annan i 2 mom. angi- ven omständighet. Skattebeloppen skall beräknas på grundval av be- räknelig genomsnittlig sysselsätt— ning under året och med ledning av för riket genomsnittlig skattesats till kommunal inkomstskattföregå— ende år. I övrigt skall vad ovan i denna paragraf sägs i tillämpliga de- lar gälla vid skattebeloppens beräk- ning.

Denna lag träder i kraft den I januari [980 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för är 1980 samt slutlig och tillkommande skatt på grund av l98l års taxering.

Prop. 1979/80: 58 5 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt

Härigenom föreskrivs att anvisningarna till 12 5 samt de tabeller som avses i 75 1 mom. och 8å lagen (1958z295) om sjömansskatt' skall ha

nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Anvisningar

till 12 52

Jämkning i fall som avses i 12 ä 1 mom. vid e) må för är räknat med- givas med högst ett belopp. som motsvarar summan av ll'Å'l' utnytt- jat grum/avdrag och det belopp. med vilket avdrag för väsentligen nedsatt skatteförmäga högst skulle huru kunnat medgivas vid taxering till statlig inkomstskatt.

Jämkning i fall som avses i 12% 1 mom. vid e)får för är räknat medgi- vas med högst ett belopp. som motsvarar summan av 6 000 kronor och det belopp. med vilket avdrag för väsentligen nedsatt skatteför- mäga högst skulle ha kunnat medgi- vas vid taxering till statlig inkomst- skatt.

I fråga om sjöman. som utan att vara bosatt i Sverige har att betala sjö- mansskatt enligt 7 9". mä vid jämkning enligt 12 ä 1 mom. hänsyn tagas till sådana i sistnämnda författningsrum omft'örmälda avdrag. vilka sjömannen med tillämpning av grunderna för lagen om statlig inkomstskatt skulle hava kunnat påräkna vid taxering i det land. där sjömannen är bosatt. Har vid nämnda taxering avdrag kunnat utnyttjas av sjömannen själv eller hans make skalljämkning dock ej medgivas.

Vid jämkning enligt 12 ä 3 och 5 mom. för i Sverige icke bosatt sjöman skall slutlig skatt beräknas med tillämpning av svenska beskattningsreglcr.

Med deltidstjänstgöring enligt 12 ä 5 mom. förstås tjänstgöring som en— ligt anställningsavtal skall fullgöras på kortare tid än heltid.

' Lagen omtryckt 1970: 933. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 777. 2 Senaste lydelse 1978: 916.

Prop. 1979/80: 58 28

Bilaga Nuvarande lydelse Tabeller för beräkning av sjömansskatt3 Fjärrfart Tabell F kolumn 1 (Ogift sjöman utan barn) Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns. kr. nedre gräns 1 710—— 1 800 10,20 + 32,0 % 1 800— 2 400 39 +32,0 % 2 400— 3 000 231 +36,5 % 3 000— 3 600 450 + 42,0 % 3 600— 4 200 702 +47,0 % 4 200— 4 800 984 + 53,0 % 4 800—- 5 400 1 302 + 59,0 % 5 400— 6 000 1656 +62,0 % 6000— 6600 2028 +68,5 % 6600— 7200 2439 +73,0 % 7 200— 7 800 2 877 + 75,5 % 7 800— 8 400 3 330 +77,0 % 8400— 9000 3792 +77.0 % 9000— 9600 4254 +80,0 % 9 600—10000 4734 +81,0 % 10000—13800 5058 +81,0 % 13 800— 8 136 +86,0 % Tabell F kolumn 2-—-3 (Gift sjöman) Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns, kr. nedre gräns 2200-— 2400 11,00 +32,0 % 2 400—— 3 000 75 + 36,5 % 3 000— 3 600 294 +42,0 % 3 600— 4 200 546 +46,5 % 4 200—— 4 800 825 + 53,0 % 4 800— 5 400 1 143 +58,5 % 5 400— 6 000 1494 +62,5 % 6 000— 6 600 1 869 +68,0 % 6 600— 7 200 2 277 + 73,0 % 7200—— 7800 2715 +75,5% 7 800—— 8 400 3 168 +77,0 % 8 400—— 9 000 3 630 + 77,0 % 9000— 9600 4092 +79,5 % 9600—-10000 4569 +81,0 % 10000—-13800 4893 +81,0 % 13 800— 7971 +86,0%

___.________—————_————_————

" Senaste lydelse 1978: 916.

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse

Tabell F kolumn 4 (Ogift sjöman med barn)

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns, kr. nedre gräns

2 370— 2 400 12,40 +32,0 % 2 400— 3 000 22 + 34,5 % 3 000— 3 600 229 +40,5 % 3 600— 4 200 472 +45,5 %

4 200— 4 800 745 +51,0 % 4 800—— 5 400 1 051 +57,0 % 5 400— 6 000 1393 +61,5 % 6 000— 6 600 1 762 +66,5 %

6 600— 7 200 2161 +72,0 % 7 200— 7 800 2 593 + 74,5 % 7 800-— 8 400 3 040 + 77,0 % 8400— 9000 3 502 +77,0%

9 000— 9 600 3 964 +78,5 % 9 600—10 000 4 435 +81,0 % 10 000—14 000 4 759 +81,0 % 14 000— 7 999 + 86,0 %

Tabell F kolumn U (Utländsk sjöman)

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns, kr. nedre gräns

1 790— 2 400 10,05 + 9,5 % 2 400— 3 000 68 + 32,5 % 3 000—— 3 600 263 + 38,0 % 3 600— 4 200 491 +42,0 %

4 200— 4 800 743 +47,5 % 4 800— 5 400 1 028 + 53,0 % 5 400— 6 000 1 346 +56,0 % 6 000— 6 600 1682 +61,0 %

6 600— 7 200 2 048 - +66,0 % 7 200— 7 800 2 444 + 68,0 % 7 800— 8 400 2 852 +69,0 % 8 400— 9 000 3 266 + 69,5 %

9000— 9600 3683 +71,5 % 9 600—10 000 4 112 + 73,0 % 10 000—13 800 4 404 +73,0 % 13 800— 7178 +77,5 %

Prop. 1979/ 80: 58 30 Nuvarande lydelse

Närfart Tabell N kolumn 1 (Ogift sjöman utan barn)

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns, kr. nedre gräns 810— 1 200 12,00 +30,0 % 1200-— 1800 129 +31,5 % 1 800— 2 400 318 +32,5 % 2400— 3000 513 +38,5 % 3 000— 3 600 744 +43,0 % 3 600— 4 200 1002 ' +4s,5 % ' 4 200-— 4 800 1 293 +55,0 % 4 800— 5 400 1623 +59,5 % 5400—6000 1980 +64,0% 6000— 6600 2364 +70,S% 6600— 7200 2787 +73,0% 7 200-— 7 800 3 225 + 76,5 % 7 800— 8 400 3 684 +77,0 % 8 400— 9 000 4 146 +77,0 % 9000— 9600 4608 +81,0% 9600—10000 5094 +81,0 % 10 000—13 600 5 418 +81,0 % 13 600—— 8 334 +86,0 % Tabell N kolumn 2——3 (Gift sjöman) Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns, kr. nedre gräns 1 330-— 1 800 11,60 +32,0 % 1 800—— 2 400 162 +32,5 % 2 400— 3 000 357 + 38,0 % 3 000— 3 600 585 + 43,0 % 3 600— 4 200 843 +48,5 % 4200—— 4800 1 134 +55,0 % 4 800— 5 400 1 464 +59,5 % 5 400— 6000 1821 +63,5 % 6000— 6600 2202 +70,5 % 6600— 7200 2625 +73,0 % 7 200— 7 800 3 063 +76,5 % 7 800— 8 400 3 522 + 77,0 % 8400— 9000 3984 +77,0 % 9000— 9600 4446 +80,5 % 9 600—10 000 4 929 +81,0 % 10 000—13 600 5253 +81,0 % 13 600— 8169 +86,0 %

Prop. 1979/80: 58 31

Nuvarande lydelse

Tabell N kolumn 4 (Ogift sjöman med barn)

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns, kr. nedre gräns

1 490— 1 800 10,35 + 31,5 % 1 800— 2 400 108 +32,0 % 2 400— 3 000 300 + 36,5 % 3 000— 3 600 519 +42,0 % 3 600— 4 200 771 +46.5 %

4 200— 4 800 1 050 + 53,0 % 4 800— 5 400 1 368 +58,5 % 5 400— 6 000 1719 +62,5 % 6 000— 6 600 2 094 + 68,0 %

6 600— 7 200 2 502 + 73,0 % 7 200— 7 800 2 940 +75,5 % 7 800— 8 400 3 393 + 77,0 % 8 400— 9 000 3 855 +77,0 %

9 000— 9 600 4 317 +79,5 % 9 600—10 000 4 794 +81,0 % 10000—13800 5118 +81,0% 13 800— 8 196 +86,0 %

Tabell N kolumn U (Utländsk sjöman)

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns, kr. nedre gräns 830— 1 200 10,70 + 19,0 % 1200— 1800 81 + 19,5 % I 800—— 2 400 198 +20,5 % 2 400— 3 000 321 + 34,5 % 3 000— 3 600 528 +38.5 %

3 600— 4 200 759 +43,S % 4 200— 4 800 1 020 + 49,5 % 4 800— 5 400 1317 +53,5 % 5 400— 6 000 1 638 + 57,5 % 6 000— 6 600 1 983 +63,0 %

6 600— 7 200 2 361 + 66,0 % 7 200— 7 800 2 757 + 69,0 % 7800—— 8400 3171 +69,0% 8 400— 9 000 3 585 + 69,5 %

9 000— 9 600 4 002 +72,5 % 9 600—10 000 4 437 +73,0 % 10 000—13 600 4 729 + 73,0 % 13 600— 7 357 +77,5 %

Prop. 1979/80: 58

Föreslagen lydelse Tabeller för beräkning av sjömansskatt Fjärrfart

Tabell F kolumn ] (Ogift sjöman utan barn)

Beskattningsbar Skatt på inkomst månadsinkomst. vid skiktets nedre kr. gräns. kr.

1 770— 1 800 12.40 1800— 2400 22 2400— 3000 217 3000— 3600 421 3600— 4200 649 4zuy-4a» WH 4800— 5400 1 192 5400— 6000 15.01 6000— 6600 1840

6600— 7200 2209 7200— 7800 2617 7800— 8400 3052 8400— 9000 3499

9000— 9600 3955 9600— 10(XX) 4417

10000 — 14400 4 741

14400— 8261

Tabell F kolumn 2—3 (Gift sjöman)

Beskattningsbar Skatt på inkomst månadsinkomst, vid skiktets nedre kr. - gräns. kr.

2250— 2400 11.25 2400— 3000 60 3(XX)— 36m 267 3600- 4200 492

4 200— 4 800 744 48m— 5400 1032 5400— 6000 1344 6000— 6600 1680

6 600— 7 200 2 049 7 200— 7 800 2 454 7800— 8400 2889 8400— 9000 3339

9000— 965) 3795 9600— 10000 4254 10 000 — 14 400 4 578 14 400— 8098

32

Bilaga

Skatt på inkomst utöver skiktets nedre gräns

+32.0 C? + 32,5 % +34,0 %- +38.0% +42,0 C?- +48.5 C? +51.5C?- +56.5 C?- +m5%

+68.0% + 72.5 % + 74.5 % + 76.095

+ 77.0 '.??- + 81.096 + 80.0 % + 85.0 %

Skatt på inkomst ulöver skiktets nedre gräns

+32.5 C? +34,5 C?. +37.5 'I? +42.0%

+48.0C/?— + 52.0??1 +56,0C'?- +61 .5 C?

+6759? +715a +nn% +mo%

+76.5 % +8|.0'J? +81),0 % +85_0C?

Prop. 1979/80: 58 33

Föreslagen lydelse

Tabell F kolumn 4 (Ogift sjöman med barn)

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns. kr. nedre gräns 2420— 3000 11.70 +33,5% 3 000— 3 600 206 + 37.0 % 3 600— 4 200 428 + 40551; 4200— 4800 671 +46.5% 4 800 — 5 400 950 + 50.5 '.'-?- 5400— 6000 1253 +55.0% 6000— 6600 1583 +6().5 C?- 6 600— 7 200 1 946 + 65 .5 C"- 7200— 7800 2339 +71_5 7800— 8400 2768 +74.ocz.. 8400— 9000 3212 +76,0% 9000— 9600 3668 +76.0% 9600—10000 4124 +so, % 10000—14600 4444 +80.0C?.. 14600— 8124 +85.0C?-

Tabell F kolumn U (Utländsk sjöman)

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst. vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns. kr. nedre gräns

1 850— 2 400 10.00 + 8.0 '.P'Z 2400— 3000 54 +31,0'£-l 3000— 3600 240 +34.0C?- 3600— 4200 444 +37.5.C/r

4 200— 4 800 669 + 43 .5 Ci.- 4800— 5400 930 +46.5 % 5400— 6000 1209 +50_5'..f'2- 6000— 6600 1512 +55.0C-?- 6600— 7200 1842 +61.0',7?, 7200— 7800 2208 +65,5';-? 7800— 8400 2601 +67.0C? 8400— 9000 3003 +68.5 C?- 9000— 9600 3414 +69.0C? 9600—10000 3828 +73.0C? 10000—14400 4120 +72.0% 14400— 7288 +76,5 C?-

Prop. 1979/80: 58 34 Föreslagen lydelse

Närl'arl Tabell N kolumn 1 (Ogift sjöman utan barn)

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst. vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns, kr. nedre gräns

850— 1200 11.00 +30.0',-""c 1200— 1800 116 +31.0C?; 1800— 2400 302 +32.5 % 2400— 3000 497 +35.0C="c 3000— 3600 707 +39,0% 3600— 4200 941 +44.0% 4 200— 4 800 1 205 4.491) % 4800— 5400 1499 +53.0€5?'.- 5400— 6000 1817 +58.0C'? 6000-_ 6600 2165 +63.5'?2 6600— 7200 2546 +69.5 % 7 200— 7 800 2 963 + 72.5 C?- 7800— 8400 3398 +75.5% 8400— 9000 3851 +76.0% 9000+ 9600 4307 +78.5% 9600— 10 000 4775 +80.5 % 10000— 14200 5 100 +80.0% 14 200— 8460 +85,0 %

Tabell N kolumn 2—3 (Gift sjöman)

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst. vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns. kr. nedre gräns 1370— 1800 11.70 +31 .091- 1 800— 2 400 . 145 +32,5 % 2400— 3000 340 +35.0% 3000— 3600 550 +39.0'7-r- 3 600— 4 200 784 +44.0 C?! 4 200— 4 800 1 048 + 49.0 %- 4800- 5400 1342 +52.5% 5400— 6000 1657 +58.0% 6000— 6600 2005 +63-0'7c 6600— 7200 2383 +69.59'P' 7 200— 7 800 2 800 + 72.5 % 7800— 8400 3235 +75,5% 8400— 9000 3688 +76.0% 9000-- 9601) 4144 +78.5% 9600— 10000 4615 +30.5 % 10 000— 14200 4937 +80.0% 14 200— 8 297 +85,0 %

Prop. 1979/80: 58

Föreslagen lydelse

Tabell N kolumn 4 (Ogift sjöman med barn)

Beskattningsbar Skatt på inkomst månadsinkomst. vid skiktets nedre kr. gräns. kr.

1530— 1800 11.00 1 800— 2400 92 2400— 3000 284 3000— 3600 491 3600— 4200 719

4200— 4800 968 4 800— 5 400 1 259 5400— 6000 1 568 6000— 6600 1907

6600— 7200 2273 7200— 7800 2681 7 800— 8400 3 113 8400— 9000 3563

9000— 9600 4019 9 600 10000 4 478 10000—14400 4802 14400— 8322

Tabell N kolumn U (Utländsk sjöman)

35

Skatt på inkomst utöver skiktets nedre gräns

+30.0% +RD% +34,5% +38.0% +41.5%

+48.5% +51.5% +56.5% 1-61.0% +68,0% +72,0% +HD% +76.0% +76.5% +81.0% +80,0% +85.0%

Beskattningsbar Skatt på inkomst Skatt på inkomst månadsinkomst, vid skiktets nedre utöver skiktets kr. gräns, kr. nedre gräns 870— 1200 10.95 + 18.5% 1200— 1 800 72 + 19.09?! 1800— 2400 186 +20.0% 2400— 3000 306 +31.5% 3000— 3600 495 +35.0% 3600— 4200 705 +39.5 % 4200— 4800 942 +44.0% 4800— 5400 1206 +47.5% 5400— 6000 1491 +52,0% 6000— 6600 1803 +57_.0% 6600— 7200 2145 +62,5% 7200— 7800 2520 +65.5 % 7800— 8400 2913 +68.0%1 8400— 9000 3321 +68,0% 9000— 9 600 3 729 +70,5 % 9600— 10000 4152 +73.0% 10000— 14200 4444 +72,0% 14 200— 7468 +76.5%

Prop. 1979/80: 58 36

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. De nya tabellerna tillämpas från och med ikraftträdandet vid redares avräkning med sjöman av belopp som utgör beskattningsbar inkomst. Äldre lydelse av tabellerna gäller dock fortfarande i fråga om sjömansskatt som har avräknats eller hade bort avräknats från beskattningsbar inkomst före ikraftträdandet av denna lag.

Prop. 1979/80: 58

6 Förslag till

37

Lag om ändring i lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1965: 269) med särskilda bestäm- melscr om kommuns och annan menighcts utdebitering av skutt. m. m.'

dels att 2 & skall upphöra att gälla. dels att I. _3 och 4 ss skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Ft'ires'luyen lydelse

1152

Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall bestämmas i förhållande till det antal skattekronor och skat- teören, som enligt länsstyrelsens beräkning kommer att påföras de skattskyldiga vid taxeringen det år skattesatsen skall fastställas. just- erar enligt 2.5 och ökat med det an- tal skattekronor. som staten upp— skattas skola tillskjuta enligt lagen (1979: 362) om skatteutjämningsbi- drag och med bidragsunderlag en- ligt bestämmelserna om skattebon- fal/shidrag.

Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall bestämmas i förhållande till det antal skattekronor och skat— teören. som enligt länsstyrelsens beräkning kommer att påföras de skattskyldiga vid taxeringen det år skattesatsen skall fastställas. ökat med det antal skattekronor. som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (1979: 362) om skatteut- jämningsbidrag.

Om enligt 4 kap. 45 andra stycket kommunallagen (1977: 17.9) annan skattesats slutligt fastställs än den som har bestämts tidigare. skall den nya Skattesatsen om möjligt bestämmas med hänsyn till det antal skattekronor och skattcören som har påförts dc skattskyldiga vid taxeringen det är skattesatsen skall fastställas.

333

Länsstyrelsen skall senast den 10 september varje år lämna kommun. lundstingskommun och församling uppgift om det.i/tutt1.'1tmlerla_1_'. som enligt 2 ,») skall ballt/as rid bestå/11- llHl/ltlt' ar utt/('hiteriny.

' Lagen omtryckt 1973: 437 Senaste lydelse av lagens rubrik 1977: 191 23 1977: 1076- 2 Senaste lydelse 1979: 392. " Senaste lydelse 1976: 198.

Länsstyrelsen skall senast den 10 september varje år lämna kommun. landstingskommun och församling uppgift om det beräknade antalet skattekronor m'lt .skattec'iren som avses i I .5_/i'>'rstu styrket.

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse

38

Föreslagen lydelse

4å4.

Kommun är berättigad att under visst är av staten uppbära kom— munalskatt med belopp som mot- svarar vad som skulle utgå på grundval av antalet skattekronor och skatteören i kommunen vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering. beräknat efter den skatte- sats som har bestämts för året före taxeringsåret. Vid beräkningen av antalet skattekronor och skatteören beaktas bestämmelserna i2 å.

Kommun är berättigad att under visst är av staten uppbära kom- munalskatt med belopp som mot- svarar vad som skulle utgå på grundval av antalet skattekronor och skatteören i kommunen vid det föregående årets (taxeringsåret") taxering, beräknat efter den skatte- sats som har bestämts för året före taxeringsåret.

Har enligt 4 kap. 4 & kommunallagen (1977: 179) annan skattesats slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare. skall till grund för utbetalning- en läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att budgeten fastställdes.

Kommun är berättigad att av sta- ten såsom förskott uppbära det be— lopp som på grundval av taxerings- nämnds beslut visst år (taxerings- år) rörande taxering till kommunal inkomstskatt har beslutats till utde- bitering för det kommande året. Vid beräkningen av _Rirskottsbelop— pet justeras antalet skattekronor och skatteören enligt 2 5. Vad som har beslutats till utdebitering ingår i kommunens fordran hos staten vid ingången av året näst efter det år, då beslutet fattades. Förskottet av— räknas mot den kommunalskatt, som kommunen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under året efter det år. då förskottet utanordnas enligt bestämmelserna i femte stycket.

Kommun är berättigad att under visst år av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har beslutats för året oeh det antal skattekronor och .s'kattetiiren. som enligt ta.t'eringsnämnds beslut rö- rande det föregående årets taxe- ring till kommunal inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet ingår i kom- munens fordran hos staten vid in- gången av året näst efter det år. då beslutet fattades. Förskottet avräkÅ nas mot den kommunalskatt. som kommunen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under året efter det år. då förskot- tet utanordnas enligt bestämmel- serna i femte stycket.

Är antalet hos länsstyrelsen registrerade kyrkobokförda invånare i kom- munen vid mitten av augusti månad taxeringsåret större än det var vid mitten av augusti månad två år tidigare, skall förskott, beräknat enligt tredje stycket, ökas i förhållande till ökningen i kommunens invånarantal mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens fordran hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Länsstyrelsen skall senast den 10 september lämna kommunen uppgift om det invånarantal och det däremot svarande beräknade antalet skattekronor och skatteören, som skall ligga till grund för ökningen av förskottet.

' Senaste lydelse 1979: 392.

Prop. 1979/80: 58 39

Belopp. som vid ingången av ett är utgör kommunens fordran hos staten enligt denna paragraf. skall länsstyrelsen under samma år utanordna till kommunen med en sjättedel på åttonde dagen i var och en av månaderna januari. mars. maj._iuli. septemberouh november. Är kommunens fordran icke uträknad vid utbetalningstilltället ijanuari månad, skall vid detta till- fälle utbetalas samma belopp som har utbetalats i november månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får länsstyrelsen dock förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om det belopp som utbetalades ijanuari månad icke motsvarar en sjättedel av kommunens fordran, skall den jämkning som föranledes härav ske i fråga om det be- lopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om kommunalskatt tillämpas på motsvarande sätt i fråga om landstingsskatt. ] fråga om församlingsskatt gäller däremot be- stämmelserna i 84 & lagen (l96lz436) om församlingsstyrclse.

Denna lag träder i kraft den ] januari 1980. Äldre bestämmelser om bestämmande av utdebitering samt förskottsutbetalning av allmän kom- munalskatt gäller fortfarande i fråga om åren 1980 och 1981.

7 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1961: 436) om församlingsstyrelse

Härigenom föreskrivs att 84% lagen (l96lz436) om församlingsstyrelse1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

84.52

Församling är berättigad att un- der visst är av staten uppbära för- samlingsskatt med belopp som mot— svarar vad som skulle utgå på grundval av antalet skattekronor och skatteören i församlingen vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skatte— sats som har bestämts för året före taxeringsaret. Vid beräkningen av anta/el skattekronor och skatteören beaktas bestämmelserna i 2 13 lagen (1965.'269) med särskilda bestäm- melser om kommuns och annan menig/rets utdebitering av skatt. Har skattskyldig enligt lagen (1951: 691) om viss lindn'ng i skatt- skyldigheten för den som inte till— hör svenska kyrkan ätnjutit lindring i skattskyldigheten till församling- en. skall belopp, som församlingen annars skulle ha varit berättigad att uppbära av staten, nedsättas i mot— svarande män.

* Lagen omtryckt 19761500. 2 Senaste lydelse 1979: 391.

Församling är berättigad att un- der visst är av staten uppbära för- samlingsskatt med belopp som mot- svarar vad som skulle utgå på grundval av antalet skattekronor och skattcören i församlingen vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering. beräknat efter den skatte- sats som har bestämts för året före taxeringsåret. Har skattskyldig en- ligt lagen (l95l269l) om viss lind- ring i skattskyldigheten för den som inte tillhör svenska kyrkan ätnjutit lindring i skattskyldigheten till för- samlingen, skall belopp. som för- samlingen annars skulle ha varit be- rättigad att uppbära av staten, ned- sättas i motsvarande mån.

Prop. 1979/80: 58

Nuvarande lydelse

Församling är berättigad att av staten såsom förskott uppbära det belopp, som på grundval av taxe— ringsnämnds beslut visst är rörande taxering till kommunal inkomst- skatt heslutats till utdebitering för nästkommande år. Vid beräkning- en 11 t'_lörskottsbelappe/ justeras an- talet skattekronor och skatteören enligt 25? lagen med särskilda be- stämmelser am kommuns och an- nan menig/tets utdebitering av skatt. Vad sålunda beslutats till at- debitering ingår i församlingens fordran hos statsverket vid ingång- en av året näst efter det, då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den församlingsskatt. som församv lingen äger uppbära av statsverket på grundval av taxeringen under året efter det då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

40 Föreslagen lydelse

Församling är berättigad att un- der visst är av staten såsom för- skott uppbära ett belopp som mot- svarar produkten av den skattesats som har beslutats för året och det antal skattekronor ()(-h skattet'iren. som enligt taxeringsnämnds beslut rörande det/öregående årets taxe- ring till kommunal inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet ingår i försam- lingens fordran hos staten vid in- gången av året efter det är. då be- slutet fattades. Förskottet avräknas mot den församlingsskatt. som för- samlingen har rätt att uppbära av stulen på grundval av taxeringen under året efter det. då förskottet enligt bestämmelsema i nästföljan- de stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör församlingens fordran hos staten enligt första och andra styckena, skall länsstyrelsen under samma år utanordna till kommun, i vilken församlingen är belägen, med en sjättedel på åttonde dagen i var och en av månaderna januari. mars, maj, juli, september och november. Är församlingens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällct ijanuari månad, skall vid detta tillfälle utbetalas sam- ma belopp som utbetalades i november månad föregående år. När särskil- da skäl föranleder det får länsstyrelsen dock förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om det belopp som utbetalades ijanuari månad inte motsvarar en sjättedel av församlingens fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp som utbetalas i mars månad. Kommunen skall därefter avlämna medlen till kyrkorådet.

Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till församlingen överlämna för nästföregående år upprättad redovisning över församlingen tillkommande och till församlingen utanordnad församlingsskatt.

Närmare föreskrifter angående dylik redovisning meddelas av regering- en eller den myndighet regeringen förordnar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari l980. Äldre bestämmelser om be- räkning av skatteunderlag gäller fortfarande i fråga om åren [980 och l98l.

Prop. 1979/80: 58 41 8 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 3 5 lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i vissa fall1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 52 Vid prövning av skattebegränsningen fastställes ett spärrbelopp med hänsyn till den beskattningsbara inkomst som beräknats för den skattskyl- dige enligt lagen (l947: 576) om statlig inkomstskatt för det år vartill skat- ten hänför sig.

Den be skattningsbara inkomsten skall

Den beskattningsbara inkoms- ten. minskad med 4500 kronor, skall

ökas med avdrag enligt lagen (1975: I 147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt eller därmed jämförlig författning,

ökas med sådant schablonavdrag för egenavgifter som avses i punkt 2 a av anvisningama till 22.5 och punkt 9a av anvisningarna till 295 kommu- nalskattelagen ( l928: 370). samt

ökas med avdrag och minskas med intäkt som avses i andra och tredje styckena av anvisningarna till 4l b 5 nämnda lag.

allt under förutsättning att den skattskyldige vid beräkningen av den be- skattningsbara inkomsten erhållit avdrag eller beskattats för intäkt av här

angivet slag.

()m den skattskyldige erlagt sjömansskatt under beskattningsåret. skall den beskattningsbara inkomsten ökas med den till sjömansskatt beskatt- ningsbara inkomsten och enligt l s 2 mom. lagen (l958: 295) om sjömans- skatt skattepliktig dagpenning.

Spärrbeloppet utgör 80 procent av den del av den skattskyldiges enligt första stycket beskattnings- bara inkomst. ökad eller minskad enligt andra och tredje styckena. som ej överstiger 200000 kronor och 85 procent av överskjutande belopp.

Spärrbeloppet utgör 80 procent av den del av den skattskyldiges enligt första stycket beskattnings- bara inkomst. ökad eller minskad enligt andra och tredje styckena. som ej överstiger 30 basenheter en- ligt lagen ( 1977:1071 ) om basen- het enligt 10 5 1 mom. lagen ( I 947:576) om statlig inkomstskatt och 85 procent av överskjutande belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 och tillämpas första gången i fråga om skatt som påförs på grund av 1981 års taxering.

' Senaste lydelse av lagens rubrik l974: 772. 7 Senaste lydelse 1976: 1095

Prop. 1979/80: 58 9 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 3 kap. lä lagen (1962: 38l) om allmän försäk- ring' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Förtur/agan [lule/.ru

3 kap.

Hos allmän försäkringskassa in- skriven försäkrad äger enligt vad nedan sägs rätt till sjukpenning. om hans sjukpenninggrundande in- komst uppgår till minst fj'ruluswt- fhm/tundra kronor.

l-"örsäkrad. som är inskriven i all- män försäkringskassa men som icke har sjukpenninggrundande in- komst uppgående tilljj'ratusen/"('In— Im/nlm kronor. skall ändå vara bc- rättigad till sjukpenning enligt vad nedan sägs. förutsatt att han är gift och stadigvarande sammanbor med sin make eller. i annat fall. stadig- varande sammanbor med barn un- der sexton år till honom eller hans make eller med någon. med vilken han varit gift eller har eller har haft barn.

Hos allmän försäkringskassa in- skriven försäkrad äger enligt vad nedan sägs rätt till sjukpenning. om hans sjukpenninggrundande in- komst uppgår till minst .rurlurun kronor.

Försäkrad. som är inskriven i all— män försäkringskassa men som icke har siukpenninggrundande in— komst uppgående till .rurmswz kro- nor. skall ändå vara berättigad till sjukpenning enligt vad nedan sägs. förutsatt att han är gift och stadig- varande sammanbor med sin make eller. i annat fall. stadigvarande sammanbor med barn under sexton år till honom eller hans make eller med någon. med vilken han varit gift eller har eller har haft barn.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1980. Den som vid utgången av är [979 är inskriven vid allmän försäkringskas- sa. men vars sjukpenninggrundande inkomst da ieke uppgår till sextusen kronor. skall vid sjukdom uppbära sjukpenning enligt äldre bestämmelser så länge hans inkomst av förvärvsarbete uppgar till fyratusenfemhundra kronor men ej till sextusen kronor.

' Lagen omtryckt 19771630.

Prop. 1979/80: 58 43 10 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976: 380.) om arbetsskadeförsäkring

Härigenom föreskrivs att 3 kap. (»s och 4 kap. 6.5 lagen tl9761380) om arbetsskadetTnsäkringl skall ha nedan angivna lydelse.

Nlll'urmu/z' [rdr/yr ["i'il'r'.slrl_uu/l [wir/.ru

3 kap. 6 s

Sjukpenningunderlag utgöres av

1. för den som är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen (Nol: 38!) om allmän försäkring:

hans s_jukpenninggrundande inkomst enligt 3 kap. 2s' nämnda lag.

2. för den som ej är s_jukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen om allmän försäkring men likväl har inkomst av förväerarbete:

den inkomst som skulle ha ut- gjort sjukpenninggrundande in-

den inkotnst som skulle ha ut- gjort sjukpenninggrundande in— komst för honom enligt 3 kap. 29" nämnda lag. om han hade varit sjukpenninglörsäkrad. dock lägst 450!) kronor.

komst för honom enligt 3 kap. 2.5 nämnda lag. om han hade varit s_jukpenningförsäkrad. dock lägst 6000 kronor.

3. för försäkrad som avses i I kap. 1 9" andra stycket eller som i annat fall genomgick yrkesutbildning när skadan inträffade:

hans livränteunderlag enligt 4 kap. Bestämmelserna i 4 kap. 8.5 äger motsvarande tillämpning i fråga om sjukpenningunderlag. Sjukpenningunderlagct får ej beräknas till högre be- lopp än som motsvarar sju och en halv gånger det basbelopp enligt 1 kap. 65 lagen om allmän försäkring som gällde vid årets början.

4 kap. 6 9"

för den som ej är sjukpenning- försäkrad enligt 3 kap. lagen (I9h21381) om allmän försäkring men likväl har inkomst av förvärvs- arbete utgöres livränteunderlaget av den inkomst som skulle ha ut- gjort sjukpenninggrundande in- komst för honom enligt 3 kap. :s" nämnda lag. om han hade varit sjukpenningförsäkrad. dock lägst 45()() kronor.

För den som ej är sjukpenning- försäkrad enligt 3 kap. lagen (l*)62:38l) om allmän försäkring men likväl har inkomst av förvärvs- arbete utgöres livränteunderlaget av den inkomst som skulle ha ut- gjort sjukpenninggrundande in— komst för honom enligt 3 kap. 2.5 nämnda lag. om han hade varit sjtlkpenningförsäkranl. dock lägst (100!) kronor.

Denna lag träder i kraft den I januari Nöt). Beträffande sjukpenning till skadad vars sjukpenningunderlag vid ut— gängen av ar l*)79 ej uppgar till 6001) kronor skall äldre bestämmelser allt— jämt äga tillämpning.

' Lagen omtryckt 1977: 264.

Prop. 1979/80: 58 44

Utdrag BUDGE'l'DEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1979- 1 1-08

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande och statsråden Ullsten. Bohman. Mundebo, Wikström. Mogård, Dahlgren, Åsling. Söder, Krön- mark, Johansson. Wirtén. Holm, Andersson. Boo. Winberg, Adelsohn. Danell, Petri

Föredragande: statsrådet Mundebo

Proposition om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m.

1 Inledning

[ prop. 1978/79: 160 om fortsatt reformering av inkomstskatten. m.m. framlades förslag om bl.a. marginalskattelättnader för år 1980, marginal- skattcspärr och lagteknisk reglering av den förenkling av det kommunala skatteunderlaget som utgjorde ett led i prop. 1978/79: 95 om den kommu- nala ekonomin. Förslagen om en förenklad beräkning av det kommunala skatteunderlaget grundade sig på förslag som lagts fram av 1976 års kom- munalekonomiska utredning (KEU 76) i dess slutbetänkande (SOU 1977: 78—79) "Kommunerna. Utbyggnad. utjämning, finansiering" och förslagen i övrigt på 1972 års skatteutrednings slutbetänkande (SOU 1977z9l) ”Översyn av skattesystemet". l prop. 1978/79: 160 behandlades också på grundval av sistnämnda betänkande folkpensionäremas skatte- lättnader.

Riksdagen avslog propositionen 1978/79: 160 såvitt avser de förut nämnda förslagen och begärde att förslag till skatteomläggning avseende 1980 års inkomster skulle föreläggas riksdagen i höst (SkU l978/79155, rskr 1978/79: 334).

Jag avser att nu åter ta upp de förut angivna frågorna. En sammanfatt- ning av KEU 76:s förslag i dessa delar och av remissyttrandena däröver finns intagen i bilagorna 8 och 9 till prop. 1978/79: 95 och av 1972 års skatteutrednings förslag i dessa delar och remissyttrandena däröver i bila— gorna 2:1 och 212 till prop. 1978/79: 50, vartill kan hänvisas.

[ 1972 års skatteutrednings slutbetänkande föreslogs också en utvidg- ning av rätten till avdrag för avgift för arbetslöshetsförsäkring. Jag avser att nu ta upp denna fråga och kommer att i samband därmed redogöra för förslaget och remissyttrandena i denna del.

Prop. 1979/80: 58 45

2 Föredragandens överväganden

2.1 Utgångspunkter för den ekonomiska politiken

Inledningsvis vill jag efter samråd med chefen för ekonomidepartemen- tet anlägga några synpunkter på utgångspunkterna för den ekonomiska politiken. _ I regeringsförklaringen konstateras att Sveriges ekonomi i betydelsefulla avseenden förbättrats sedan 1976. Detta gäller bl.a. vår internationella konkurrenskraft som i sin tur är av avgörande betydelse för sysselsättning och välfärd. Möjligheterna att nå balans i ekonomin tedde sig också vid början av innevarande år relativt ljusa. Krisen i Iran och den därpå föl- jande oljeprisstegringen har emellertid kraftigt förändrat förutsättningarna för den svenska ekonomins utveckling.

För det första ser vi nu en avmattning i den internationella konjunkturen med en dämpad tillväxt på våra exportmarknader. För det andra har oljeprisstegringarna påtagligt ökat inflationstrycket i den svenska ekono- min. För det tredje har de höjda oljepriserna lett till en kraftig försvagning av bytesbalansen.

Det bör också tilläggas att osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen nu är stor och att risken för fortsatta oljeprisstegringar är betydande. En sådan utveckling skulle ytterligare försvåra vår situation.

Svårigheterna har alltså uppträtt på just de punkter som är särskilt viktiga för att vi skall nå balans i ekonomin. En god exportutveckling. en förbättrad bytesbalans och låg inflationstakt är nödvändiga villkor för att klara de övriga centrala målen för den ekonomiska politiken: full syssel- sättning, god tillväxt, regional balans och en rättvis inkomstfördelning.

Om vi inte på annat sätt kan komma tillrätta med underskottet i bytesba— lansen kommer vi förr eller senare att tvingas till drastiska åtstramningsåt- gärder, som genom att skära ner den privata konsumtionen visserligen håller tillbaka importen och därigenom förbättrar bytesbalansen. men som då också måste gå ut över sysselsättning och välfärd.

För att undvika att vi kommer i en sådan situation måste den ekonomis- ka politiken inriktas på att skapa förutsättningar för en successivt ökad export och för en dämpad utveckling av importen. Det är emellertid en väg som ställer stora krav och som är förenad med betydande svårigheter. En markant nedgång i den internationella konjunkturen kan förutses under 1980. BNP-tillväxten i OECD-området beräknas enligt konjunkturinstitu- tets bedömningar minska från ca 3 % 1979 till ca 2 % 1980. Världshandeln förutses komma att expandera relativt långsamt eller med 4 % i volym 1980 jämfört med 6 % innevarande år. Marknadstillväxten inom OECD—områ- det för våra bearbetade varor, dvs. ungefär tre fjärdelar av vår export. förutses i konjunkturinstitutets höstrapport sjunka från ca 9 % 1978—1979 till ca 5 % 1979—1980.

Prop. 1979/80: 58 46

Orsakerna till uppbromsningen i världshandeln är framför allt att söka i förändringarna på oljemarknaden med kraftiga prishöjningar och stor osä- kerhet om den framtida utbudssituationen. Således lägger många länder om politiken i restriktiv riktning i syfte att minska risken för en inflatorisk utveckling till följd av oljeprishöjningarna. 1 länder som redan i utgångslä— get har bytesbalansproblem motiveras åtstramningen även av behovet att motverka belastningen av de ökade oljekostnaderna.

I vissa hänseenden måste man räkna med att de i år inträffade oljepris— höjningarna får allvarligare effekter än vad som var fallet efter oljepris- chocken 1973— 1974. Den gången räknade man nred att de ökade priserna skulle medföra en relativt snabb ökning av utbudet på olja. Enligt OECD:s bedömningar beräknas ökningen av oljeproduktionen nu stanna vid ca 2 % per år. Det ligger dessutom i sakens natur att denna prognos är ytterst osäker och att riskerna för att den nämnda siffran kommer att underskridas torde vara större än utsikterna för att den kommer att överskridas.

Tillgången på olja uppfattas därmed denna gång som en absolut restrik- tion för den möjliga BNP-tillväxten i den industrialiserade världen. Enligt OECD:s bedömningar begränsas medlemsländernas potentiella tillväxt till ca 3 % per år vid en ökad tillgång på olja om 2 % per år. Tillväxtutsikterna på medellång sikt är därmed sämre än vad tidigare prognoser givit vid handen.

De omedelbara effekterna av oljeprishöjningarna i år torde bli mindre dramatiska än efter 1973— 1974. Dessa beräknas denna gång medföra ett relativt sett mindre efterfrågebortfall ca 1.5 % av BNP mot då ca 3 %. Dessutom kom konjunkturutvccklingen då att bli nära synkroniserad i de viktigaste OECD-länderna. Denna gång är recessionstendenscrna starkast i Förenta staterna och där har uppbromsningen blivit påtaglig redan inne- varande år. Tillväxten i Västeuropa beräknas enligt konjunkturinstitutets höstrapport däremot bli ungefär oförändrad 1979 eller ca 3 %. För OECD- ländernasammantagnaförutser konjunkturinstitutet en BN P-ökning om ca 2 % 1980. De internationella utsikterna är f. n. utomordentligt osäkra. Alla bedömningar måste därför omgärdas med osedvanligt kraftiga reserva- tioner; i första hand föreligger risker föratt utvecklingen blir sämre än vad ovan angivna siffror anger.

Regeringen avser att i frnansplanen ijanuari mer fullständigt redovisa uppläggningen av den ekonomiska politiken. Då kommer beslutsunderla- get att på viktiga punkter vara mer fullständigt än det som f.n. föreligger. Det gäller bl.a. OECD: s bedömningar av den internationella utvecklingen för 1980. en mer definitiv redovisning av betalningsbalansdelegationens slutsatser i vad avser vår egen bytesbalans och resultatet av OPEC-mötet i december samt därav föranledda justeringar i prognoserna för bl.a BNP- och exportutveckling.

På vissa punkter måste emellertid åtgärder vidtas redan dessförinnan. Det gäller bl.a. den höjning av energiskatterna. om vilken förslag redan

Prop. 1979/30; 58 47

förelagts riksdagen ( prop. 1979/80: 30 ), och den omläggning av den statliga inkomstskatten till vilkenjag återkommer i det följande.

Enligt konjunkturinstitutets beräkningar kommer underskottet i bytes— balansen att uppgå till ca 12.8 miljarder kr. 1979, en markant försämring från föregående år då underskottet stannade vid 3.4 miljarder kr. För 1980 förutser ktmjunkturinstitutet. under förutsättning av oförändrad ekono- misk politik. att bytesbalansunderskottet blir drygt 16 miljarder kr. Enligt betalningsbalansdelegationens preliminära slutsatser bör bytesbalansstati- stiken korrigeras så att nivån på de nämnda siffrorna sjunker med mellan 2.5 och 5 miljarder kr. Delegationens definitiva rapport väntas föreligga inom kort. När så är fallet kommer statistiska centralbyrån också att vidta motsvarande förändringari nationalbudgetens BN P-. export-, import- och produktionssiffror m.m.

Även om således nivån i bytesbalansunderskotten under de olika åren härigenom sänks är det oroande att underskotten återigen växer. För att vi skall kunna bryta denna utveckling måste den utlandskonkurrerande sek- torn vinna marknadsandelar. För varje procentenhet som exporten kan ökas förbättras bytesbalansen med drygt 1 miljard kr. En nödvändig förut- sättning för att detta skall ske är givetvis att vår internationella konkur- renskraft ytterligare förstärks. Detta innebär i sin tur att vi måste söka uppnå en långsammare kostnadsökning och en snabbare produktivitetsför- bättring än jämförbara länder. I detta perspektiv har skattepolitiken en viktig uppgift. Det är av flera skäl angeläget att fortsätta det inledda reformarbetet på att sänka marginalskatterna. Vid utformningen av försla- get till ny skatteskala. för vilken jag kommer att redogöra i det följande. harjag också beaktat behovet att genom inkornstskattesänkningar under- lätta avtalsförhandlingarna på arbetmarknaden och möjliggöra en rimlig reallöneutveckling utan starkt kostnadsuppdrivande effekter.

Att framgångsrikt kunna bekämpa intiationen är av vikt inte endast för att försvara den utlandskonkurrerande sektorns konkurrenskraft utan ock- så därför att de fördelningspolitiska verkningarna av en hög inflationstakt är starkt negativa. Företagen och arbetsmarknadens parter har i lika hög grad som regeringen möjlighet att genom sitt handlande påverka denna utveckling.

Vi vet inte i dag vilka oljepriser vi har att räkna med den närmaste tiden; sedan december förra året har prisökningen varit nära 70 %. Det innebär en överföring av årliga inkomster i storleksordningen 90 miljarder dollar från oljekonsumenter till oljeproducenter. För Sveriges del innebär det en förlust för folkhushållet motsvarande närmare 2 % av BNP. Det är själv- klart att vi inte kan kompensera oss för denna reala inkomstminskning på något annat sätt än genom en ökad export och en dämpad importutveck- ling.

På längre sikt är en förutsättning för att bytesbalansen skall kunna förbättras att den utlandskonkurrerande sektorn, i första hand industrin.

Prop. 1979/80: 58 48

byggs ut. Detta ställer bestämda krav på industripolitiken och arbetsmark— nadspolitiken. Den nödvändiga strukturomvandlingen måste underlättas samtidigt som man säkerställer att processen äger mm i socialt godtagbara former så att enskilda människor eller regioner inte utsätts för oacceptabla påfrestningar.

En viktig förutsättning för industrins utbyggnad är att investeringarna stimuleras, vilket bl. a. förutsätter bättre villkor för sådant sparande som inriktas på produktiva ändamål.

I syfte att främja investeringarna har regeringen nyligen beslutat att investeringsfonderna skall få tas i anspråk också under 1980. Däremot har det inte ansetts lämpligt att ytterligare förlänga det särskilda investerings- avdrag på 25 % (med motsvarande bidragsmöjlighet) som infördes l976.

I en period av svag tillväxt i världshandeln är det inte möjligt att uppnå den nödvändiga förbättringen av bytesbalansen enbart genom att vinna andelar på exportmarknadema. Vi måste också dämpa den snabba import— tillväxten. Även härvidlag spelar den utlandskonkurrerande sektorn en central roll. Det är viktigt att den svenska industrin vinner marknadsande- lar också på hemmamarknaden.

Därutöver är det av stor vikt att vi på alla sätt försöker nedbringa kostnaderna för vår ökande oljenota. En minskning av oljeimporten ligger också i linje med våra internationella åtaganden. Åtgärder för att spara energi och för att utveckla säkra inhemska energikällor måste mot denna bakgrund ges högsta prioritet.

Även beskattningen av energiförbrukningen måste Utformas för att pre- miera sparande och hushållning. Regeringen har därför nyligen föreslagit riksdagen att skatten på olja höjs med 40 kr. per ma. på bensin med 25 öre per liter (med en motsvarande höjning av kilometerskatten) och på el med 1 öre per kWh. Regeringen avser att vidta särskilda åtgärder så att inte de som bor i glesbygden skall få en i förhållande till andra försämrad situation genom de höjda energiskatterna. I samband med skattehöjningama ökas också beredskapsavgiften med 5 kr. per maolja resp 5 öre per liter bensin.

Totalt beräknas skattehöjningama öka statsinkomstema med ca "2900 milj. kr. per år vid oförändrad förbrukning. De prishöjningar som skatte— och avgiftsökningarna medför. drygt 4 % på oljan. ca 13 % på bensin och knappt 5 % för el. kommer givetvis att ha en dämpande effekt på efterfrå- gan. Hur stor minskningen blir beror på priselasticiteten. Det kan nämnas att för varje procentenhet som förbrukningen av olja. bensin och el sjunker minskas belastningen på bytesbalansen med uppskattningsvis 375 milj. kr. och statsinkomstema går ned med ca 100 milj. kr. Det är naturligtvis angeläget att spareifekten blir så stor som möjligt men med alla rimliga antaganden får höjningarna en klart positiv effekt för budgetbalansen.

De ökande oljepriserna. behovet att skapa realt utrymme för en ökande export och för den nödvändiga strukturomvandlingen och kapacitetsut- byggnaden av den utlandskonkurrerande sektorn medför vilket också

Prop. 1979/80: 58 49

ströks under i regeringsförklaringen att utrymmet för inhemsk konsum— tionsökning. såväl offentlig som privat. blir ytterst begränsat under de närmaste åren. Självfallet finns härvidlag ett samband: ju mer den offent- liga utgiftsökningen kan hållas tillbaka desto större blir utrymmet för reallöneökningar.

F. n. växer utgifterna i den konsoliderade offentliga sektorn (summan av staten, kommunerna och socialförsäkringssektorn) trendmässigt med drygt 6 % i volym. Utvecklingen är mycket stabil sedan 1960-talet. Samti- digt beräknas BNP i konjunkturinstitutets höstrapport öka med ca 4 % i volym 1980. Eftersom de offentliga utgifterna motsvarar närmare 2/3 av BNP skulle detta. vid oförändrad utgiftspolitik, innebära att dessa i stort sett toge i anspråk hela den ekonomiska tillväxten 1980. Dessutom torde den långsiktigt möjliga tillväxttakten i BNP ligga lägre, eller på ca 3 % per år i volym. Vid oförändrad utgiftspolitik skulle därför de offentliga utgif— terna på sikt tai anspråk betydligt mer än hela den ekonomiska tillväxten. Självfallet vore en sådan utveckling on'mlig', den skulle bl.a. leda till växande bytesbalansunderskott. förvärrad inflation och sjunkande real— löner.

Om de offentliga utgifterna fortsatte att öka i samma takt skulle också mycket stora krav på skattehöjningar komma att ställas. De skulle i sin tur leda till ökad inflation som riskerar att underminera konkurrenskraften. I en ond cirkel skulle därmed tillväxten i ekonomin minska vilket i sin tur sänker de reala skatteinkomsterna. Möjligheterna att genom höjda skatter minska budgetunderskotten är starkt begränsade.

Årets budgetarbete måste mot denna bakgrund präglas av mycket stor restriktivitet och åtgärder måste vidtas för att minska automatiken i utgifts- ökningarna.

Kravet på en lägre takt i utgiftsökningen gäller inte minst den kommuna- la sektorn. För 1979 uppskattar konjunkturinstitutet kommunernas ök- ningstakt till 5.4 % vilket är avsevärt mer än de 3 % varom regeringen och kommunförbunden slutit en av de fyra största partierna godkänd överens- kommelse. Visserligen kan enligt preliminära beräkningar kanske en pro— centenhet av den höga ökningstakten förklaras av särskilda insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten. men det är likväl uppenbart att ökning- en ligger klart över den överenskomna ramen.

l regeringsförklaringen erinras om att riksdagen i våras uttalade att ytterligare åtgärder för att begränsa den kommunala tillväxten måste prö- vas. om den kommunala expansionen visar tecken att fortsätta i samma snabba takt som hittills.

En lägre tillväxt i den offentliga sektorn är också nödvändig för att industrin skall kunna rekrytera den arbetskraft som behövs för en fortsatt expansion. Behovet av en växande utlandskonkurrerande sektor har starkt ökat genom de ökade oljekostnaderna. Som ett räkneexempel kan nämnas att en ca lO-procentig ökning av förädlingsvärdet i den utlandskonkurre- 4 Riksdagen 1979/80. I saml. Nr 58

Prop. 1979/80: 58 50

rande sektorn skulle förbättra bytesbalansen med ungefär 10 miljarder kr. och innebära ca 90000 nya sysselsättningstillfällen inom första hand indu- strin.

När det gäller den privata konsumtionen ligger gjorda åtaganden gent— emot pensionärer och barnfamiljer m.fl. fast. Detta innebär att uppskatt- ningsvis l,5 % av det utrymme som kan avsättas för en privat konsum- tionsökning är intecknat. Det ytterligare utrymme som kan stå till förfo- gande för reallöneökningar blir under dessa förutsättningar med nödvän- dighet synnerligen begränsat.

2.2 Fortsatt reformering av inkomstskatten

Med 1977 års beslut om sänkning av den statliga inkomstskatten och införande ' av ett inflationsskydd för skatteskalan inleddes ett långsiktigt reformarbete beträffande inkomstbeskattningen. År 1978 beslöts om en utvidgning av inflationsskyddet så att den särskilda skattereduktionens belopp anpassas till penningsvärdets utveckling. Alla skattskyldiga ges därmed. oavsett inkomst. samma kompensation för inflationens urholk- ning av grundavdragets värde. Samtidigt beslöts om vissa margi- nalskattclättnader för år 1979.

Det är angeläget att nu fortsätta det inledda reformarbetet. Ett primärt mål är att dämpa marginalskatteeffekterna. ] detta avseende innebär mina förslag dels fortsatta sänkningar av skattesatserna i ett brett inkomstskikt. dels införande av en s.k. marginalskattespärr. dvs. en regel om begräns- ning av den sammanlagda statliga och kommunala marginalskatten. Vid utformningen av förslaget till ny skatteskala harjag också beaktat behovet av att genom inkomstskattesänkningar underlätta avtalsförhandlingama på arbetsmarknaden.

Ändringar av inkomstbeskattningen är aktuella även av andra skäl. l prop. 1978/79: 95 uttalade jag att det kommunala skatteunderlaget för framtiden bör bestämmas på ett betydligt enklare sätt än f. n. Den lagtek- niska regleringen av denna förenklade beräkning bör tas upp i detta sam- manhang. varvid bl.a. frågor som rör det statliga och det kommunala grundavdraget och den särskilda skattereduktionen aktualiseras.

En ytterligare punkt där tiden nu enligt min mening är mogen för en reform gäller den skattemässiga behandlingen av avgifter till de erkända arbetslöshetskassorna. F. n. ses dessa som likställda med premier för s.k. K—försäkringar och de får endast dras av tillsammans med sådana premier inom en total ram av 250/500 kr. Som bl.a. l972 års skatteutredning påpekat ligger det numera. sedan utfallande ersättningar från arbetslös- hetskassorna blivit skattepliktiga. närmare till hands att göra avgifter till dessa obegränsat avdragsgilla. Jag tar i detta sammanhang tipp förslag till en sådan ändring.

På andra områden krävs ytterligare överväganden innan ställning kan tas

Prop. 1979/30: 58 51

till olika reformönskemål. 1 prop. 1978/79: 160 angav jag några sådana områden, där utredningsarbete redan inletts eller inom kort skall påbörjas. Jag vill nu särskilt peka på problemet med stimulanser till hushållens sparande. Ett fortsatt högt och om möjligt ökat sådant sparande är av samhällsekonomiska skäl ytterligt önskvärt. Samtidigt är det angeläget att detta sparande kan kanaliseras till de områden där det särskilt behövs. t.ex. som riskvilligt kapital i näringslivet. Ett faktum är emellertid att dagens beskattningsregler i förening med inflationen relativt sett missgyn- narjust de sparformer som är de samhällsekonomiskt viktigaste och som i första hand står öppna för småsparare. medan spekulativa och från sam- hällelig synpunkt mer onyttiga placeringar kommer att framstå som gynna- de.

Olika mer genomgripande förslag har framförts om hur dessa problem skall kunna angripas. Jag vill här bl.a. hänvisa till den progressiva utgifts- skatten. som har belysts genom 1972 års skatteutrednings försorg. och den s.k. reala inkomstbeskattningen. som f.n. undersöks av realbeskattnings- utredningen (B 1978: 07). Studierna av dessa och andra tänkbara alternativ bör drivas vidare. Det är emellertid uppenbart att sådana mer genomgri- pande lösningar endast kan vara aktuella på förhållandevis lång sikt. insat— ser för att komma till rätta med de värsta snedvridningarna måste emeller- tid göras så snabbt som möjligt. Införandet av det s.k. skattesparandet (prop. 1977/78: 165. FiU 1977/78: 37. rskr 1977/78: 346. SFS 1978: 423— 429) är exempel på en åtgärd i detta syfte. varigenom möjlighet har öppnats för ett visst begränsat sparande på bank eller i särskilda aktiefonder med en nettoavkastning som ligger betydligt över vad man normalt kan räkna med i dessa sammanhang. Men ytterligar åtgärder behövs, inte minst för att öka intresset för aktiesparande. Jag avser att nästa år återkomma i denna fråga.

1 det följande tarjag först upp frågan om det kommunala skatteunderla- get eftersom denna sammanhänger med vissa grundläggande moment vid inkomstbeskattningen. Därefter behandlar jag skatteskalans närmare ut- formning m. m. och i det sammanhanget tarjag också upp folkpensionärer- nas särskilda skattelättnader för år 1980. Slutligen tarjag upp utformningen av avdragsrätten för avgifter till arbetslöshetskassa.

2.3 Det kommunala skatteunderlaget

Enligt lä lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. inräknas inte i det kommunala skatteunderlaget vissa skattepliktiga förmåner. Så är bl.a. fallet med sjukpenning enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring. AFL. Reglerna om detta tillkom genom lagstiftning år 1973 (prop. 1973: 49. SkU 1973130. rskr 1973: 199. SFS 1973:434 och 437) när sjukpenningen m.fl. liknande ersättningar gjordes skattepliktiga. Skälet härtill var att staten. som skulle finansiera de ökade kostnaderna för sjukpenningreformen,

Prop. 1979/80: 58 52

skulle ges kompensation härför i samband med avräkningen av kommu— nalskatremedel mellan staten och kommunerna. Denna modell har sedan korrnnit till användning i fråga om ytterligare skattepliktiga ersättningar.

Det konununala skatteunderlaget skall f.n. även ändras med hänsyn till vissa bidrag. Sä skall enligt 15 nyssnämnda lag underlaget ökas med skattebortfallshidrag i anledning av 1970 års skattereform; förordningen (1972: 140) om skattebonfallshidrag. Även i anledning av 1974 års skattere- fonn tillförsäkrades kommunerna kompensation och bestämmelser om detta togs in i den tidigare angivna 25 (prop. 1975/76: 147. FiU 1975/76: 30. rskr 1975/76: 258. SFS 1976: 198).

Dessa olika justeringar gör f. n. beräkningen av det kommunala skat- teunderlaget komplicerad och svåröverskådlig. KEU 76 ansåg en förenk- ling angelägen. varigenom å ena sidan särbehandlingen av skatteunderlaget från de nämnda förmånerna upphör och å andra sidan Skattebortfallsbidra- get och kompensationen i anledning av 1974 års skattereform slopas. Nettoeffekten av dessa åtgärder innebär emellertid en betydande omedel- bar ökning av det kommunala skatteunderlaget och en motsvarande ökad kostnad för staten. KEU 76 pekade på hur denna effekt skulle kunna balanseras genom avräkning mot vissa statsbidrag. men som jag närmare redovisat i propositionen om den kommunala ekonomin står denna väg inte längre öppen. I stället bör en annan lösning väljas som bygger på att grundavdraget vid den kommunala inkomsttaxeringen höjs från 4500 kr. till 6000 kr. samtidigt som den av staten finansierade särskilda skattere— duktionen minskas i motsvarande mån. Denna minskning bör därvid mot- svara genomsnittlig kommunalskatt på mellanskillnaden 1500 kr.. dvs. 435 kr. Genom en sådan omläggning minskar det kommunala skatteunderlaget medan statens skatteinkomster ökar. Förändringens storlek har avpassats så att övergången till de nya reglerna skall bli neutral i fråga om kostnads- fördelningen mellan stat och kommun. På sikt innebär däremot den förenk- lade skatteunderlagsberäkningen enligt de prognoser som redovisades i den nyss nämnda propositionen en växande inkomstöverföring till kom- munsektorn. [ de överläggningar om den kommunala ekonomin som regel- bundet skall hållas i fortsättningen mellan regeringen och företrädare för kommunförbunden får detta förhållande givetvis beaktas. Om i framtiden de skattepliktiga förmånernas omfattning ökar mer markant kan det t. ex. bli aktuellt med en ny anpassning av det kommunala grundavdraget resp. den särskilda skattereduktionen.

För de enskilda skattskyldiga innebär omläggningen ingen ändring av skatten i kommuner med genomsnittlig utdebitering. 1 kommuner med högre utdebitering sjunker däremot skatten något. medan den blir något högre i kommuner med lägre utdebitering än genomsnittet. Avvikelserna kan beräknas uppgå till högst ca 60 kr.

Höjningen av det kommunala grundavdraget aktualiserar frågan om det statliga grundavdragets utformning. Det statliga grundavdraget får sägas

Prop. 1979/80: 58 53

utgöra en del av den statliga skatteskalan. Detta grundavdrag skulle för framtiden kunna undvaras. genom att skalan i stället ändras samtidigt som den särskilda skattereduktionen anpassas härtill. Dessa justeringar avser jag att närmare behandla i följande avsnitt om teknisk anpassning av skatteskalan. m. m.

Höjningen av det kommunala grundavdraget till 6 000 kr. påkallar ytterli- gare ändringar. Jag har tidigare föreslagit (prop. 1978/79: 111. bil. 7) att deklarationspliktsgränsen höjs till 6000 kr. Motsvarande höjning bör ske även i fråga om andra gränser med anknytning till grundavdragets storlek. Även ifråga om det s.k. hemmamakeavdraget i ut 4 mom. uppbördslagen (1953: 272). UL. får en ändring göras. Också dessa frågor avser jag att ta upp i närmast följande avsnitt.

Mina förslag i förevarande avsnitt föranleder följande lagändringar. 1 lagen (19651269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets tttdebitering av skatt. m.m. bör 25 upphävas. Följdändringar får göras i 1, 3 och 4 så samt i 84.5 lagen (1961: 436) om församlingsstyrelse.

Ändringarna i fråga om grundavdragen bör tas in i 48.6 kommunalskatte- lagen (1928: 370). KL. och 85 lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt, Si. I fråga om den särskilda skattereduktionen föranleder de nya bestämmel- serna ändringar i 2 s 5 mom. UL. Jag återkommer i ett senare avsnitt till de närmare detaljerna i dessa ändringar. liksom till de följdändringar som blir behövliga.

De nya reglerna bör såvitt gäller grundavdrag och skattereduktion till- lämpas första gången vid 1981 års taxering. Detta bör också gälla i fråga om det ändrade kommunala skatteunderlaget. De nya bestämmelserna tilläm- pas första gången i fråga om utdebitering för år 1982. Denna skall beräknas på grundval av 1981 års taxering. Jag föreslår att ikraftträdandet bestäms till den ljanuari 1980.

I fråga om utdebiteringslagen bör äldre bestämmelser om utdebitering samt om förskottsutbetalning av allmän kommunalskatt tillämpas i fråga om åren 1980 och 1981. I dessa delar är det fråga om åtgärder som bygger på 1979 och 1980 års taxeringar. Under åren 1980 och 1981 skall dessutom länsstyrelsen lämna de uppgifter som nu är föreskrivna i 3 så. Detta följer av vad jag nyss sagt om att äldre bestämmelser om utdebitering m.m. skall tillämpas under dessa år. På motsvarande sätt bör övergångsbestämmelscr finnas i fråga om justering av det kommunala skatteunderlaget enligt 25 i den nyss nämnda utdebiteringslagen. Nuvarande bestämmelser skall allt- jämt gälla vid 1979 och 1980 års taxeringar.

2.4 Teknisk anpassning av skatteskalan, m. m.

Som jag redan nämnt bör det statliga grundavdraget slopas i samband med reformeringen av det kommunala skatteunderlaget. Isolerad skulle denna åtgärd leda till skatteskärpningar som varierar från 90 kr. i skatte- 5 Riksdagen 1979/80. 1 saml. Nr 58

Prop. 1979/80: 58 54

skalans första skikt till 2610 kr. i det högsta. De flesta inkomsttagare skttlle också få höjd marginalskatt. Ett sådant resultat är givetvis inte avsett och därför måste en teknisk anpassning ske av skatteskalan. En mindre ökning av den särskilda skattereduktionen krävs också. Jag vill samtidigt erinra om att minskning av denna reduktion med 435 kr. motiveras av att det kommunala grundavdraget enligt mitt tidigare förslag ökar med 1 500 kr.

Den särskilda skattereduktionen uppgår f.n. till det belopp varmed 0.4 basenhcter. enligt lagen ( 1977:1071 ) om basenhet enligt 10 ä 1 mom. lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt. överstiger 1600 kr. En lämplig juste— ring uppnas genom att gränsen om 1600 kr. ändras till 2000 kr.. vilket allt- så innebär en minskning av reduktionen med 400 kr. Basenheten för år 1980 uppgår till 5 800 kr., vilket innebär att den särskilda skattereduktionen för året blir 320 kr. med mitt förslag.

Genom att inte längre något grundavdrag skall göras vid den statliga bc- skattningen kommer en given taxerad inkomst att motsvaras av en större beskattningsbar inkomst än tidigare. En omräkning får därför göras av skattesatserna för att undvika de höjningar av marginalskatten som detta eljest innebär. Som framgår av följande uppställning kommer det totala skatteuttagct efter ändring av grundavdragcn och den särskilda skattere— duktionen och med tillämpning av den omräknade statsskatteskalan att mycket nära överensstämma med det som följer av gällande regler. Den kommunala utdebiteringen har i beräkningen antagits uppgå till 29 kr. Skattebeloppen avser skattskyldig utan skattereduktion om 1 800 kr.

Taxerad Skatt nr 1980 Andring efter inkomst. enligt nuvarande teknisk anpass- kr. regler. kr. ning. kr. 10 000 985 — 3 20000 4085 — 3 30 000 7347 — 19 40000 10942 6 50000 15289 11 60000 20318 50 70000 26 086 54 80000 32 409 + 15 90000 39524 — 40 100000 47 032 34 120 000 62 632 + 126 150000 87 212 + 146 200000 129 287 +37l 300000 216 287 +37l

Upp till en inkomst som motsvarar 20 basenheter 116000 kr. år 1980 är avvikelserna obetydliga. Vid högre inkomster uppstår en mindre skat- teökning. För att undvika denna skulle nya skiktgränser behöva införas i skatteskalan vid 21 resp. 31 basenheter. vilket jag finner mindre lämpligt. Jag vill också förutskicka att jag i det följande kommer att föreslå skatte-

Prop. 1979/80: 58 55

lättnader som mer än väl uppväger den skärpning som den tekniska an- passningen här medför. Sammantaget kommer mina förslag alltså att med- föra en skattesänkning även i de högsta inkomstskikten. De nu nämnda ändringarna bör tillämpas första gången på 1980 års inkomster. Jag avser att i ett senare avsnitt ta upp de ytterligare ändringar av teknisk natur som föranleds av mitt förslag.

2.5 Marginalskattefrågor, m. m.

2.5.1 Sänkta marginalskatterför år 1980

Jag hari flera tidigare sammanhang deklarerat att en sänkning av margi- nalskatterna är en av de mest angelägna skattefrågorna i dag. Skatteutskot- tet anförde också i sitt betänkande med anledning av prop. 1978/79: 160 (SkU 1978/79: 55) att en sänkning av marginalskatterna numera är angeläg- nare än någonsin tidigare under 1970-talet.

Av internationellajämförelser som utförts. t. ex. av OECD:s sekretariat. framgår att den svenska inkomstbeskattningen är unik framför allt genom den starka progressiviteten redan i normala inkomstlägen för heltidsarbe- tande. Det finns andra länder i OECD-redovisningen som har ett högt ge- nomsnittligt inkomstskatteuttag, men inget med så hög marginalskatt för inkomster motsvarande den genomsnittlige industriarbetarens eller något därutöver. ! någon mån återspeglar detta en hög utjämningsambition i värt land. Till stor del är det emellertid ett resultat av många års alltför kortsik- tigt inriktad skattepolitik. '1'ill följd av de starka höjningarna av de kommu- nala skattesatserna och den tidigare avsaknaden av ett inflationsskydd för skatteskalan har denna successivt kommit att ändra karaktär. Genom att den högsta skiktgränsen i den statliga skatteskalan legat stilla i nominella termer under lång tid före innevarande år har skatteskalan kommit att bli allt mer sammanträngd. Marginalskatten stiger snabbt med smala skikt i de normala inkomstlägena, medan någon differentiering mellan höga och mycket höga inkomster knappast finns kvar. Skattesatser som förut varit avsedda som utjämningsfaktor beträffande ett begränsat antal personer med särskilt höga inkomster har kommit att bli aktuella för allt större grupper.

För att komma ur denna situation fordras en flerårig målmedveten re- formpolitik. Ett avgörande steg har tagits genom beslutet att införa ett in- llationsskydd för skatteskalan ( prop. 1977/78: 49 , SkU 1977/78: 14. rskr 1977/78: 48. SFS 1977: 1070 och 1071 ). Därmed har en fast grund lagts för successiva sänkningar av marginalskattesatserna. Man riskerar inte längre att inflationen varje år raserar vad som i detta avseende vunnits genom ti- digare ars beslut.

1972 års skatteutredning har lagt fram ett förslag till marginalskattesänk- ningar i tre steg. 1 förhållande till 1978 ars skala innebar detta sammanlag- da sänkningar med upp till 14 prtjicentenheter. Resultatet skulle bl.a. bli att marginalskatten när förslaget genomförts kommer att ligga under 50

Prop. 1979/80: 58 56

% för inkomster upp till ca 64000 kr. i nuvarande penningvärde och överstiga 60% först vid ca 75 000 kr. inkomst. Enligt min mening bör ett program av minst denna omfattning genomföras. Ett mindre steg har tagits redan genom beslutet om 1979 års skatt ( prop. 1978/79: 50 bil. 2. SkU 1978/ 79: 19, rskr 1978/79: 107, SFS l978z912—915). Utrymmet för en skatteom- läggning var då med hänsyn till det samhällsekonomiska läget mycket begränsat. Också för 1980 är det samhällsekonomiska läget ansträngt, men samtidigt är inkomstskattelättnader angelägna för att underlätta avtalsför- handlingama på arbetsmarknaden. Ett ytterligare steg bör därför tas i fråga om marginalskattesänkningarna. Tyngdpunkten bör ligga i de skikt där de stora grupperna av heltidsarbetande befinner sig. Jag föreslår därför att den statliga inkomstskatten sänks med 4 procentenheter i skikten mellan 10 och 13 basenheter, vilket med hänsyn tagen till det slopade grundavdra- get beräknas motsvara inkomster mellan 58000 kr. och 75400 kr. för år 1980. Såväl under som över de nu nämnda skikten bör mindre justeringar ske och i allt berör mina förslag inkomstskikt som för år 1980 beräknas sträcka sig från 34800 kr. upp till 116000 kr. Det kan visserligen göras gällande att marginalskatterna redan är förhållandevis måttliga i skikten upp till 10 basenheter (58000 kr.) men jag vill erinra om att de samman- lagda marginaleffektema med hänsyn tagen till förekomsten av inkomst- prövade bidrag trots detta kan bli besvärande höga. Insatser här har också särskild betydelse från de synpunkter som sammanhänger med avtalsför- handlingama. Lättnader är därför motiverade även i dessa skikt.

De närmare effekterna av mitt förslag framgår av följande uppställning— ar. 1 den första. som anger den föreslagna nya skatteskalan. redovisas ock- sa resultatet av den tekniska anpassning av nuvarande skatteskala som jag redogjort föri ett tidigare avsnitt. 1 den andra uppställningen anges margi- nalskattesänkningarnas effekt och i den tredje redovisas den skattelättnad som uppstär i olika inkomstlägen. Hänsyn är därvid tagen till såväl effek- ten av den tekniska anpassningen som inverkan av de sänkta marginalskat- terna. l)e ytterligare verkningarna av den marginalskattespärrjag avser att föreslå och effekterna av denna kommerjag att redovisa i följande avsnitt. Uppställningarna bygger på en kommunal utdebitering om 29 kr. Skattebe- loppen har beräknats för skattskyldiga utan rätt till skattereduktion om 1 800 kr.

Vad som här redovisats hänför sig till effekten av statsskatteförändring— arna. Under senare år har emellertid människorna vid flera tillfällen kun- nat krmstatera att minskningarna i statlig skatt helt eller delvis kommit att uppvägas av höjd kommunal skatt. Enligt de bedömningar som nu kan gö— ras är emellertid kommunsektorns finansiella utgångsläge inför är 1980 re- lativt gott. linligt en överenskommelse mellan regeringen och kommunfi'ir— bunden skall en fortsatt dämpning av den kommunala expansionen efter— strävas. l')en väsentliga utbyggnad av de statliga skatteutjämningsbidragen som riksdagen beslöt om vid föregående riksmöte ( prop. 1978/79: 95 . FiU

Prop. 1979/80: 58

Slutukulmskulan

Beskattningsbar inkomst Skatteskala för år 1980. i enligt de föreslagna reglerna procent. enligt basenheter omräkning av förslaget

nuvarande skala

I 2 3

0 - I 1 l 1— 4 2 2 4— 5 4 4 5— 6 5 5 6— 7 9 8 7— 8 14 11 8— 9 16 14 9— 10 21 20 lll - l 1 26 22 l l -- 12 30 26 12— 13 34 30 13— 14 36 34 14— 15 41 39 15—- 16 45 44 16— 17 46 45 l7-- 20 49 43 20-—30 53 53 30— 58 58 Margimi[skuHc/är]nader/ia år [980

Beskattningsbar inkomst enligt de Total marginalskatt år 1980. i föreslagna reglema procent. enligt basenheter kronor omräkning av förslaget

nuvarande skala

1 2 3 4

6— 7 34800—40600 38 —1 37 7— 8 40600—46400 43 —3 40 8— 9 46400—52200 45 —2 43 9-— 10 52 200—58000 50 —1 49 10— 11 58000—63800 55 —4 51 11— 12 63 800—69600 59 —4 55 12— 13 (9600—75 400 63 —4 59 13— 14 75400—81200 65 —2 63 14— 15 81200—87000 70 —2 68 15— 16 87000—92800 74 —1 73 16— 17 92800—98600 75 -1 74 17—20 98600—116000 78 —1 77

Prop. 1979/80: 58 58

Ska”emfas/mint: år 1981) genom ändringen av skatteskala. grundavdrag och särskild skattereduktion

Taxerad inkomst 'l'otal skatt är Därav statlig Ändring enligt år 1980. kr. 1980 enligt gäl— skatt. kr. förslaget. kr. lande regler. kr.

40000 10942 647 _53 45 000 13 042 1 297 _ 176 50000 15 289 2094 —315 55000 17703 3058 _4|| 60000 20318 4223 _ 536

(35 000 23 118 5 573 —738 70 000 26 086 7 091 _940 75000 29 204 8759 _| mg 80000 32409 10514 _| 179 90 000 39 524 14729 _1404 100000 47032 19337 —1498 110000 54 832 24 237 —1598 120000 62 632 29137 _1493 150000 87212 45017 _ | 473 200000 129 287 72 592 1 253

Särskilt! skattereduktion har avräknats fran statlig skatt.

1978/79: 35, rskr 1978/79: 335. SFS 1979:362) innebär en avsevärd in- komstökning för ett stort antal kommuner och landstingskommuner redan år 1980. Jag framhöll i det sammanhanget att de ökade statliga bidragen inte får utnyttjas till att driva upp den kommunala expansionstakten. Enligt de uppgifter som föreligger om det kommunala budgetarbetet finns det inte heller någon anledning att räkna med att kommunala skattehöjningar den— na gång skall behöva omintetgöra skattelättnaden.

Innan jag övergar till att behandla frågan om en marginalskattespärr vill jag nagot inervända till det tidigare resonemanget om behovet av en fler- ärig mälmedveten reformpolitik för att pressa ned marginalskatterna. l yt- terligare en uppställning belyses nämligen de sammanlagda skatteföränd- ringarna mellan är 1976 och år 1980 i de inkomstlägen som är aktuella för heltidsarbetande. Alla belopp är därvid uttryckta i fast penningvärde (1980 års) sa att de reala förändringarna framgår. Jag vill understryka att upp— ställningen inte gör anspråk påatt visa vad som hänt individuella inkomst- tagare. som ju kan ha haft mycket varierande inkomstutveckling under perioden. I stället är det skatten pä en given inkomst år 1980 och den däre- mot med hänsyn till konstnnentprisutvccklingen svarande inkomsten är 1976 som jämförs. Priserna antas därvid schematiskt komma att stiga med 6 ("i i arstakt under aterstaende del av perioden.

Prop. 1979/80: 58 59

I'ir'iriimlriug m- tolu/ skull och murgimt/x/t'ut/ (iran I976 198()_/i')'r l't'u/l o/i'ir- ändrad inkomst

Taxerad Skatteförändring 1976—80. kr. Total marginalskatt i procent ink vinst är 11.180. om kommunal- när kommunal- enligt 1976 är 1980 om kom— år 1980 när kr. skatten le- skatten höjts års regler munalskatten kommunal—

gat stilla med 3 kr. legat stilla skatten höjts med 3 kr.

45000 592 + 578 46 37 —9 40 -—6 50000 970 + 350 48 40 —8 43 —5 55000 —1551 81 48 46 —2 49 +1 60000 —1898 — 278 54 48 —6 51 —3 65000 —2 292 — 522 59 52 —7 55 —4 70000 —2 667 747 64 56 —8 59 —5 75000 —3067 — 997 64 56 —8 59 —5 80000 —3 283 —1063 64 60 —4 63 —1 90000 —3093 573 64 70 +6 73 +9 100000 -—2 523 + 297 69 74 +5 77 +8 150000 —1097 +3 223 79 79 i() 82 +3 200000 + 205 +6025 79 84 +5 87 +3

Av materialet framgar att det trots en höjning av den genomsnittliga kommunala skattesatsen från 26 till 29 kr. varit möjligt att astadkomma in- te obetydliga marginalskattelättnader i de inkomstskikt som omfattar de största grupperna av heltidsarbetande. För inkomster däröver har däremot marginalskatteskärpningar inte kunnat undvikas. vilka delvis varit avse— värda. (h'saken är här framför allt att under periodens förra del inget infla— tionsskydd för skatteskalan funnits. Om man ser till de absoluta skattebe— Ioppen. sa visar det sig att mindre sänkningar uppstatt endast i inkomst— skalans tnitt. tnedan höjningar inträffat saväl ttnder sorti över denna. Bety— delsen av den kommunala skattesatsens utveckling framstar här tydligt. Uppställningen visar ocksa klart att föreställningen om att skattepolitiken under perioden lett till stora skattesänkningar i de högsta inkomstlägena saknar grttnd.

De ändringar som jag föreslagit i fraga om inkomstbeskattningen bör till- lämpas även i fraga om dem som erlägger skatt enligt reglerna i lagen (1958: 2951 om sjömansskatt. Sjl.. [ samband med ändringarna av sjömans— skatten för är 1979 öppnades en möjlighet för riksskatteverket att titan riksdagens medverkan fastställa de sjömansskattetabeller som avses i 9 a s* Sjl, och som alltsa används för beräkningen av sjömansskatten i de enskilda fallen ( prop. 1978/79: 56 . SkU 1978/79: 20. rskr 1978/791103. SFS 1978z916—918). Denna befogenhet har riksskatteverket i den man sjö- mansskatten paverkas av ändringar i fraga om uttaget av statlig inkomst— skatt eller storleken av den skattereduktion som medges enligt UL. Emel- lertid går de ändringar som jag nu föreslår längre än så genom att även t.ex. det kommunala grundavdraget ändras. Även för är 1980 bör därför riksdagen medverka vid sjömansskattens fastställande. Jag föreslår därför

Prop. 1979/80: 58 60

att sjömansskatten anpassas till de förslag som jag nu har lagt fram i fråga om skatteskala. grundavdrag och särskild skattereduktion. Med tanke på att sjömansskatten nyligen har ändrats bör enligt min mening inga ytterli— gare justeringar göras. t.ex. på grundval av höjda skattesatser för kommu- nal inkomstskatt. Å andra sidan avser jag inte heller att föreslå att den ändring av rätten till avdrag för avgift till erkänd arbetslöshetskassa, som jag återkommer till i det följande, utsträcks att gälla även sjömansbeskatt— ningen.

2.5.2 Marginalskattespärr I propositionen 1978/79: 50 bil. 2 med förslag bl.a. om 1979 års skatter uttalade jag avsikten att senare behandla frågan om en marginalskatte- spärr. 1 1972 ars skatteutrednings slutbetänkande ( SOU 1977:91 ) framför- des reservationsvis förslag om en sådan spärr. Flertalet av de remissin- stanser som tog upp denna fråga tillstyrkte förslaget. .lag vill här redovisa följande överväganden. Enligt min mening framstår det som ett rimligt krav att en skattskyldig som får en inkomstökning alltid skall kunna få behålla en viss minsta del av denna. Givetvis kan man ha olika åsikter om httr stor en sådan del lämpli- gen bör vara. 1 den nyss nämnda reservationen förordades en spärr vid 85 "2. dvs. den skattskyldige skttlle alltid fa behålla minst 15 (..-i- av en in— komstökning. Under remissbehandlingen uttrycktes också önskemål om en spärr på lägre nivft. (. ex. 50. 60 eller 70 '."? marginalskatt. Jag vill här återknyta till min tidigare diskussion om skatteskalans ändra- de karaktär. Det är enligt min mening svårt att se det berättigade i en extremt hög marginalbeskattning som är riktad mot löneökningar som är en följd av befordran eller en extra arbetsinsats. Inte heller ter det sig rimligt i fråga om t.ex. upphovsmän eller uppfinnare att praktiskt taget hela ersättningen för en framgång skall gå bort i skatt. Men situationen har. somjag tidigare har nämnt, numer blivit den att de högsta marginalskatter— na i stor utsträckning träffarjust dessa kategorier av inkomster. Åtgärder bör enligt min mening nu vidtas för att se till att problemen på denna punkt i vart fall inte ytterligare förvärras. Pa någon sikt bör man sträva efter att upphäva den sammanpressning av skatteskalan som upp— stätt. Skatteskikten bör göras bredare och de högsta skattesatserna kom- ma in först vid betydligt större inkomster än i dag. Detta är emellertid nä- got som inte kan genomföras snabbt. De alternativ som står öppna på kort sikt är att sänka skattesatserna i statsskatteskalans topp eller att införa en marginalskattespärr. dvs. en bestämmelse om att summan av statlig och kommunal skattesats inte får överstiga en viss gräns. Tanken på en sådan spärr fär ses mot bakgrund av de stora variationerna i kommunala skatte— satser. Vore dessa överallt ungefär desamma. så skulle givetvis det riktiga vara att sätta de statliga skattesatserna pa en sådan nivä att den samman— lagda marginalskatten inte blir för hög. Så är emellertid inte fallet, utan de

Prop. 1979/30: 58 01

koiitmunala skattesatserna varierar mellan ca 25 kr. och ca 33 kr. Om man da vill kunna garantera att marginalskatten ingenstans skall överstiga t. ex. 85 "'i så måste statsskatten anpassas till det högsta av dessa värden. 1 för- hallande till dagens skala .sktille en avsevärd sänkning krävas i högsta skik- tet och en mindre i det näst högsta. Men större delen av skattelättnaden till följd av ett sadan atgärd sktillc komma att tillfalla personer sotn bor i kom— muner med lägre skattesats och där sänkningen inte behövt vara så stor för att na det asyl'tade resultatet. Marginalskattespiftrreit kan alltsa sägas vara en atgärd sont mei precist än ett generell sänkning av statsskattcn ger (11- tr_vck just för vad ittait vill i'istadkomina. nämligen en garanti föratt en viss minsta del av en inkomstökning alltid skall kunna behallas av den skatt- skt ldige.

Mot denna bakgrund förordar jag alternativet med en marginalskatte- sparr. Bedömningen kan emellertid i en framtid bli en annan om utveckling- en gär mot minskade skillnader i de kommunala skattesatserna. bl.a. till följd av utbyggnaden och förbättringen av den kommunala skatteutjäm— ningen. Som jag skall återkomma till uppstår nämligen vissa tekniska komplikationer vid tillämpningen av en spärr. som inte skulle uppkomma vid en generell skattesatssänkning.

Fragan är itu pa vilken niva itiargiiialskattespärren bör ligga. [ likhet med reservanterna i skatteutredniitgen finner jag att en iitgt'ingspunkt för be- dömningen här ges av den s. k. 80/85-proceiiti'egeln enligt vilken summan av inkomst— och föritiögctihetsskatt inte far överstiga vissa andelar av in— kottisteti. Närmare bcstäniiticlsei om detta fittns i lagen (1970: 1721 om be— gränsning av skatt i vissa fall. Dett soiti tjänar högst 200000 kr. skall nor- malt alltid ft'i beh-alla minst 20 'i av sitta inkomster och den sotn har högre inkomster minst 15 ':' av överskjutande del. Regeln har betydelse främst för den som äger förmögenhet. När regeln blir tillämplig för en skattskyldig kommer deti emellertid i praktiken ocksa att fungera som marginalskatte— spärr. Den skattskyldige far regelmässigt behalla 20 'i eller 15 "'i av en iii— komstökning även om deti tillän'ipliga ittargittalskattesatseit i princip sktille vara högre ätt 80 '; icsp. 8.5 'i. l-Änligt min mening är det naturligt att tänka sig att en itiolsvarande förmän bör kunna komma även löntagare titan för- mögenhet till del.

Jag är medveten om att problemet med de extremt höga iiiargiitaleffek— terna finns inte bara i ink—.nustskalans öv re delar. Kombinationen av margi- nalskatt och inkoinstpt'övade bidrag katt i vissa situationer ge upphov till väl sa kraftiga effekter även i lägre inkomstskikt. Framför allt gäller detta barnfamiljer. där hostadsbidragetis avtrappning sker i skikt där marginal- skatterna redan htiitiiit bli höga. I vissa fall katt problemen ytterligare för- x ärras genom att avgifterna i deti kommunala harntillsynen stiger vid en in— koiitstökniiig. Mot dessa ft'irhallanden är en spärr som enbart avser margi— nalskatten inte effektiv. Jag vill emellertid erinra om att det här är fraga om inkomstskikt där jag i det föi'egx'icttdc har föreslagit marginalskattesänk- 6 Riksdagen 1979/80. I sunt]. Nr 58

Prop. 1979/80: 58 6”

ningar och där fortsatta sadana bör genomföras urtder de kommande ären. Rent tekniskt torde det också vara utomordentligt svart att göra en spärr tillämplig på strmntan av marginalskatt. bidragsavtrappning och avgiftsök- tting eftersom inkomstprövningen sker efter helt olika regler och vid skilda tidpunkter. .lag vill här peka pä att flera utredningar. däribland ocksa l972 ars skatteutredning. undersökt möjligheten att mildra de särskilda margi— naleffekterna för barnfamiljer genom att göra bostadsbidragen skatteplikti- ga. Nägon tillfredssti'tllande lösning efter denna linje har emellertid inte kttnnat konstrueras.

Sökandet efter en bättre utformning av bidragen mäste givetvis fortsät- ta. Dåvarande chefen för socialdepartementet har den 28 augusti 1979 tillkallat en kommitté (S 1979: 06) för översyn av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna med särskild inriktning på flerbarnsfamiljerna. Kommittén skall enligt sina direktiv (Dir l979:48) bl.a. analysera de tröskel- och marginaleffekter som de nuvarande stödformerna medför. Jag vill emeller— tid erinra om att de höga marginaleffektema för vissa barnfamiljer delvis är ett trttryck för en målkonflikt. Samhället har ambitionen att genom olika bidragsformer garantera en tillräcklig disponibel inkomst för hushåll där den egna inkomsten är otillräcklig i förhållande till försörjningsbördan. Dessa bidrag behöver med hänsyn till de mest utsatta fallen göras så höga att det inte är rimligt att de utgår generellt. oberoende av inkomsten. Att en extra marginaleffekt dä uppstår när hushållet ökar sin egen inkomst är oundvikligt. Vad man kan sträva efter är emellertid att genom successiva marginalskattesänkningar komma ned till en nivå där den sammanlagda marginaleffekten inte längre kan bli så extremt hög som i dag i vissa fall kan förekomma. Ett steg i denna riktning tas genom mitt förslag i dag om sänkning av den statliga inkomstskatten.

Jag föreslår mot bakgrund av det anförda att en marginalskattespärr itt- förs och att den samordnas med nuvarande 80/85-proeentregeln. Gränser- na kan lämpligen utformas sa att statlig och kommunal inkomstskatt inte far ttttas med mer än 80 '.'/' i inkomstskikt tipp till 30 basenheter vilket för är 1980 motsvarar inkomster på högst 174000 kr. I fråga om inkomstdelar därutöver bör gränsen sättas vid 85 '.!-('. Den skattenedsättning som kan bli aktuell far avse den statliga skatten. alltsa samma modell som gäller för nu- varande 80/85-procentregel. Beträffande XO/XS-procentregeln föreslar jag en anpassning till basenhetssystemet på så sätt att gränsen mellan 80 och 85 % i totalt skatteuttag bestäms till 30 basenheter. Detta innebär för år 1980 en sänkning från 200000 till 174000 kr. Gränsen kommer sedan suc- cessivt att stiga. En ändring med den innebörden bör göras i fis lagen (197ltzl72tom begränsning av skatt i vissa fall.

De nya reglerna om en marginalskattespärr bör lämpligen tas in i Si. .lag fi'öreslar att en ny paragraf. l0 a &. införs med sådana regler.

[ fråga om de individuella verkningarna av den nya spärren villjag näm— na följande. l:'.ffckten kommer att bli beroende av skattesatsen i den kom-

Prop. 1979/80: 58 63

mtin där inkomsten beskattas. Understiger denna 27 kr.. vilket den i dag gör i ett antal lagskattekommuner. så träder spärren inte i funktion. Vid skattesatser över denna gräns blir den aktuell för inkomstdelar över 20 basenheter. Om skattesatsen överstiger 32 kr., vilket kan förekomma i enstaka fall. kommer spärren in även i skiktet mellan 17 och 20 basenheter.

Skattenedsättningens storlek i en kommun med en skattesats om 29 kr. blir 560 kr. vid en inkomst om 150000 kr. och 1560 kr. vid en inkomst om 200000 kr. Vid högre skattesatser och större inkomster blir nedsättningen i princip större, men i sådana fall torde den många gånger inte få fullt genomslag för den enskilde. För skattskyldiga med mycket stora inkoms— ter blir nämligen ofta också förmögenhetsskatt aktuell. Om då inte utdebi- teringen är låg, så blir i dag 80/85-procentregeln snabbt tillämplig varige- nom den totala skatten sätts ned. Marginalskattespärrens effekt blir då helt eller delvis bara en omfördelning så att inkomstskatten minskar medan fönnögenhetsskatten ökar.

Marginalskattespärren bör tillämpas första gången i fråga om 1980 års in— komster. Jag aterkommer i ett senare avsnitt till vissa tekniska frågor.

2.6 Folkpensionärernas skattelättnader

Sedan lång tid tillbaka beskattas folkpensionärer regelmässigt gynnsam- mare än inkomsttagare i aktiv alder med motsvarande inkomst. Detta sker genom att en pensionär medges ett extra avdrag för nedsatt skatteförmaga vid inkotnsttaxeringen. Det extra avdraget nedtrappas i takt med stigande inkomst.

Från början hade skattelättnadema en mer generell utformning. något som far sägas ha varit naturligt eftersom en folkpensionär då ofta inte hade annan inkomst än pensionen. Folkpensionssystemet har emellertid för- bättrats med tiden och vidare har det sociala skyddet i övrigt byggts ut. bl.a. genom tillkomsten av ATP och andra förmåner. Jag vill här nämna de pensionstillskott som tillkommer pensionärer utan ATP eller med lag sä- dan. Dessa tillskott. som f.n. utgör 37 % av basbeloppet enligt AFL. höjs med fyra procentenheter Varje budgetår till dess de den 1 juli 1981 uppgår till 45 "a av basbeloppet. Antalet pensionärer som bara har folkpension och pensionstillskott har också minskat starkt under årens lopp. I stället har antalet pensionärer som har ATP eller andra pcnsionsförmåner ökat kraf- tigt.

Skatteutredningen har i sitt slutbetänkande behandlat även folkpensio— närernas ekonomiska förhållanden. Utredningen ansåg att skattelättnader var motiverade för pensionärer med låga inkomster. eftersom de lägsta pensionerna inte kunde anses ge full skattekraft. Däremot ansågs skäl inte föreligga för en förmånsbehandling även av pensionärer med inkomster som var jämförbara med de aktiva gruppernas. Denna uppfattning delades av flertalet remissinstanser som yttrade sig i frågan.

Prop. 1979/80: 58 64

För egen del kan jag konstatera att frågan om folkpensionärernas ställ- ning i skattehänseende rymmer flera. delvis svårbemästrade avvägnings- problem. Det är inte bara fråga om hur lättnader vid beskattningen bör va- ra utformade rent tekniskt och hur stora de lämpligen bör vara. Det finns också ett mycket nära samband med pensionsförmånernas närmare ut- formning och med reglerna om bl. a. kommunala bostadstillägg till folkpen- sionen m. rn. Dessa förhållanden föranleder följande bedömning från min sida.

För inkomståret l979 har skattelättnaderna. liksom för de närmast före— gående åren. varit så avvägda att en folkpensionär med enbart ålderspen- sion oeh pensionstillskott inte påförs skatt. Detsamma bör gälla för år 1980. Detta medför att det extra avdraget måste ökas. Med hänsyn till omläggningen av grundavdragen får den tekniska konstruktionen av avdra- get samtidigt justeras något. I lagen bör anges att avdraget vid en viss högsta sidoinkomst skall medges med så stort belopp att den statligt beskattningsbara inkomsten uppgår till högst 6000 kr. Med beaktande av detta och av det tidigare förslaget i fråga om den särskilda skattereduk- tionen far beloppsgränsen i punkt 2 av anvisningarna till 505 KL sättas till 5200 kr. för att syftet skall uppnås.

Som jag nyss nämnde rymmer de nuvarande reglerna om folkpensionä- rernas beskattning flera problem. 1972 års skatteutredning har pekat på en del av dessa och ytterligare synpunkter framkom vid remissbehandlingen av utredningens betänkande. Likaså har man i den praktiska tillämpningen av nuvarande regler mött problem. Det gäller både frågor som hänger sam- man med den principiella utformningen av systemet och detaljfrågor. Dessa problem kan enligt min mening inte få en mera långsiktig lösning utan ett ganska omfattande utredningsarbete. Jag avser att begära rege— ringens bemyndigande att tillkalla en särskild kommitté för att göra denna utredning.

Enligt 2225 taxeringslagen(1956: 623) är skattskyldig som har uppburit folkpension i regel skyldig att avlämna deklaration endast om hans inkomst har uppgått till minst l6000 kr. eller, om hans make har uppburit folkpen- sion. till minst B 800 kr. Beloppen är avvägda med hänsyn till de regler om extra avdrag som gällde för 1978 års inkomster. För 1980 års taxering. som avser [979 års inkomster. kan beloppen höjas till 17500 resp. l5200 kr.

2.7 Tekniska frågor

Jag avser nu att redovisa mina överväganden och förslag rörande de tek- niska ändringar som föranleds av grundaydragsreformen och marginal— skattespärren.

Höjningen av det kommunala grundavdraget och slopandet av tlet statli— ga kräver en lång rad följdändringar i Kl. och UL. Höjningen av grundav- draget föranleder ändringar i 48 ä 2 och 3 mom. KL. Det höjda grundav-

Prop. 1979/80: 58 65

draget medför att någon kommunal skatt inte blir aktuell förrän inkomsten överstiger 6000 kr. Statsskatt beräknas däremot även för mindre inkoms- ter. "fill följd av den särskilda skattereduktionen kommer emellertid inte någon slutlig skatt att påföras. Skattskyldighet inträder därför i praktiken först när inkomsterna överstiger grundavdraget. Jag vill erinra om att jag redan i propositionen 1978/79zlll bil. 7 har föreslagit att deklarations— pliktsgränsen höjs till 6000 kr. Motsvarande beloppshöjning bör ske även på andra håll i skattelagstiftningen där en anknytning finns till grundavdra— gets storlek. Så är fallet med de sociala förmåner som är inkomstskatte- pliktiga. t. ex. sjukpenningen. Skatteplikt föreligger här i den mån sjukpen- ningen grundas på en inkomst om 4500 kr. eller däröver. Här bör gränsen för framtiden vara 6000 kr. I denna del får ändringar göras i 19 &. punkt 14 av anvisningarna till 21 &. punkt 9 av anvisningarna till 24 &. punkt 9 av att—- visningarna till 28 & samt punkt 12 av anvisningarna till 32 & Kl.. Likaså bör skattefrihetsgränscn i 53 ä 1 mom. KL för vissa pensionsförn'tåner till utomlands bosatta personer höjas från 4500 kr. till 6000 kr.

Regler som rör det statliga grundavdraget finns i 8 ä. 9 5 2 och 3 mom. samt 11 5 I mom. Si. Dessa bestämmelser får således ändras. lin anknyt— ning till det statliga grundavdraget finns vidare i anvisningarna till 12 .5 S_il.. Bestämmelsen anger högsta belopp förjämkning på grttnd av väsentli— gen nedsatt skatteförmåga vid sjömansbeskattningen. Även här bör en ändring göras. [ fråga om den särskilda skattereduktionen får ändring gö» ras i 29” 5 mom. L'L. Jag vill samtidigt föreslå en redaktionell ändringi ?. #4 mom. UL. Av enkelhetsskäl bör det för framtiden anges vilka skatter m.m. som kan komma i fråga för skattereduktion. F.n. anges i stället när reduktion inte skall ske.

Mina nu redovisade förslag påkallar ändringar i AFL och lagen (1976: 3th) om arbetsskadeförsäkring.

Som erinrades i prop, 1973: 46 angående utformningen av beskattad sjukpenning (s. 99) har. alltsedan den obligatoriska sjukpenningförsäkring- en infördes. den nedre inkomstgränsen för tillhörighet till försäkringen nä- ra följt deklarationspliktsgränsen. 1 det nuvarande systemet med beskattad sjukpenning är anknytningen mellan deklarationspliktsgränsen och den re-- ella skattepliktsgränsen å ena sidan och den nedre gränsen för tillhörighet till sjukpenningförsäkringen särskilt motiverad. Dessa båda gränser bör sa- ledes överensstämma. Jag föreslår därför att den nedre gränsen för tillhö— righet till sjukpenningförsäkringen i 3 kap. 1 s AFL höjs på samma sätt som deklarationspliktsgränsen till 6000 kr. För den föreslagna höjningen av den nedre inkomstgränsen talar också den allmänna löneutvecklingen sedan år 1973 då den nuvarande gränsen fastställdes. Som en konsekvens av ändringarna i A Fl. föreslår jag att 3 kap. 6 s och 4 kap. 6 & lagen om ar— hetsskadeft'irsäkring ändras på motsvarande sätt.

Vid en nedre inkomstgräns av 6000 kr. skttlle försäkrade som f. n. har en årlig förvärvsinkomst mellan 4 500 kr. och 6000 kr. komma att ställas utan—

Prop. 1979/80: 58 66

för sjukpenninglörsäkringen. För att förebygga att personer som vid tiden för lagändringens ikraftträdande är sjukpenningförsäkrat'le pä grttnd av så— dan inkomst fftr en försämring i skyddet vid sjukdom förordar jag att dessa försäkrade övergangsvis får behålla sin sjukpenningförsäkring enligt nuva— rande regler sa länge de har en inkomst som uppgår till 4500 kr. Stiger in— komsten till 6000 kr. eller däröver kommer självfallet den nya regeln att bli tillämplig pri den försäkrade.

Jag vill papeka att ytterligare ändringar kan behöva göras i en del kungö- relser. Här fär regeringen utfärda nya bestämmelser längre fram om de av mig redovisade förslagen godtas av riksdagen. Likaså kan höjningen till 6000 kr. inverka pa en del dubbelbeskattningsavtal. Beloppsgränser på 4 500 kr. förekommer i vissa avtal. men gränserna har inte den omedelbara anknytning till grundavdraget som bestämmelserna i de lagrum jag redovi- sat i det föregaende. Beträffande dubbelbeskattningsavtalen far eventuella ändringar övervägas i annat sammanhang.

Jag vill nu ta upp nagra speciella frägor som aktualiseras genom ändrade grundavdrag och skattereduktion och där ytterligare överväganden är på- kallade.

Först villjag behandla den skattereduktion på 1800 kr. (s. k. hemmama- keavdrag) som enligt :s 4 mom. Ul, medges bl.a. gift skattskyldig vars make saknar taxerad inkomst. Denna reduktion avtrappas och upphör helt när den andre makens inkomst när upp till 4500 kr. År makens taxerade in- komst lägre innebär avtrappningen att skattereduktionen uppgår till 4007. av det belopp som motsvarar skillnaden mellan 4500 kr. och den taxerade inkomsten. Dessa bestämmelser bör anpassas till det höjda grundavdraget men inte i övrigt ändras på sådant sätt att skattelättnaderna blir annorlunda än f. n. Jag föreslär att regeln utformas så att skattereduktionen uppgår till 30532; av skillnaden mellan 6000 kr. och den lägre taxerade inkomsten. En bättre anknytning till den marginalskattesats som blir aktuell för inkomster överstigande grundavdraget uppnäs därigenom. En ändring får göras även i 45 2 mom. UL och som rör kolumnindclningar i skattetabellerna. Den nuvarande gränsen vid 2000 kr. har bestämts med beaktande av nuvarande skattereduktions anknytning till grundavdraget. Mina förslag medför att gränsen för framtiden får sättas vid 3000 kr. Jag vill i detta sammanhang föreslå redaktionella ändringar i 2:11 | mom. och 41; 1. 3 och 4 mom. UL.

lin ytterligare fraga avser beskattningen av makars B-inkomster. F.n. gäller enligt 11 & Si att sådana inkomster skall sammanläggas och skatten beräknas som om hela beloppet utgjort inkomst för den make som har den högsta A—inkomsten. (.)m makarnas sammanlagda B-inkomster inte uppgår till ltltlt) kr. behandlas de dock vid skatteberäkningcn som A-inkomst. litt slopande av det statliga grundavdraget skulle här leda till en skärpt be— skattning i atskilliga fall. Så blir genomgående fallet vid sammanläggning när makes A—inkomst inte uppgår till 45th kr. Detta beror på att den be— skattningsbara ll—inkomsten enligt %" 3 mom. sista stycket utgörs av skill—

Prop. 1979/80: 58 67

naden mellan den beskattningsbara B-inkomsten och den beskattningsbara A-inkomsten. varvid bl. a. grundavdraget avräknas från sistnämnda in- komst. Slopandct av det statliga grundavdraget bör inte medföra en skatte— skärpning av nu nämnt slag. Jag föreslår därför att en regel införs i 11 s om att vid skarteberäkningen minst 4500 kr. av vardera makens inkomst skall behandlas som A-inkomst. Härigenom blir" beskattningen i sammanlägg— ningsfallen i princip oförändrad.

Av motsvarande skäl bör en ändring göras i flå lagen om begränsning av skatt i vissa fall. Vid beräkning av spärrbeloppet bör den beskattningsbara inkomsten minskas med 4500 kr.

De bestämmelser som jag nu tagit upp bör tillämpas första gången vid 1981 års taxering.

Jag övergår nu till frågan om marginalskattespärrens närmare utform- ning och tillämpning.

En marginalskattcspärr måste utformas så att den blir tekniskt lätthan- terlig. Det är viktigt både för skattemyndigheterna och för de skattskyldiga som bör ha möjlighet att själva kunna beräkna sin skatt. Det innebär att spärregeln hör byggas trpp med utgångspunkt i den situation som är aktuell för llertalet av de skattskyldiga som kan komma att beröras. Det är nämli- gen inte möjligt att redan från början förutse varje tänkbar variation av skilda inkomstförhallanden och andra omständigheter som kan påverka skattens storlek och beakta den vid bestämmelsernas utformning.

l-"ör skattskyldig vars inkomster både statligt och kommunalt beskattas i hernortskommunen erbjuder tillämpningen av en spärregel inga särskilda svårigheter. Inkomsterna läggs ihop och skattesatsen sätts ned i de in- komstskikt där så skall ske för att inte det angivna skatteuttaget skall över— skridas. Detsamma gäller även i fråga om två makar som båda har inkoms- ter -.'.v nu nämnt slag.

Bilden kompliceras emellertid i de fall där skattskyldighet föreligger" i fle- ra kommuner. Antag att en person förutom sin löneinkomst. som skall be— skattas i hemortskommunen. även har inkomster där beskattning skall ske i annan komrnrrn. s. k. utbokommun. Den skattskyldige äger t. ex. en jord- bruksfastighet som ligger i en utbokommun. De kommunala skattesatserna är då regelmässigt olika och man måste ta ställning till hur nedsättningen av de statliga skattesatserna skall ske med hänsyn till att olika kommunala skattesatser gäller för skilda delar av den sammanlagda inkomsten. För att nå fram till ett principiellt riktigt resultat skulle man för fall av detta slag fa skapa speciella fördelningsregler av komplicerad natur. Än större svårig— heter uppkommer om den skattskyldige har inkomster inte i bara en utbo- kommun utan i flera. Det är emellertid inte möjligt att inom ramen för ett någorlunda lätthanterligt system skapa millimeterrättvisa i sådana fall som jag nyss berört. Dessa torde inte heller vara vanliga. Jag vill därför i för— enklande syfte föreslå att man i första hand låter skattesatsen i hemorts- kommunen vara avgörande vid tillämpningen av marginalskattespärren.

Prop. 1979/80: 58 68

Det kan också uttryckas sa att inkomsterna i hemortskomtnunen antas lig- ga i toppen av den sammanlagda inkomstsumrnan trär marginalskatten be- räknas. t')m inkomsterna och skattesatsen i utbokommunen är sådana att den skattskyldige fortfarande ligger inom området för spärren far skatte- satsen i denna kommun vara avgörande i denna del. Ett exempel får belysa det sagda.

1 hetnortskomntunen där inkomsterna uppgår till 95000 kr.. är skatte- satsen 29 kr. och i utbokomtnunen. där inkomsterna är 120000 kr.. är skat— tesatsen 31 kr. Vid statstaxeringen är alltså inkomsten (95 + 120) 215000 kr. De kommunala skattesatserna är så höga att marginalskattespärren skall tillämpas. 1 skiktet 1 16000 —— 174 000 kr. är skatten vid den statliga taxering- en 53'1- och 58% på beloppen däröver. Mitt förslag innebär att hemorts- komtnunens skattesats i första hand blir avgörande. På beloppet mellan 174000 kr. och 215000 kr. skall marginalskatten nedsättas från 875"? (58+ 29) till 85 '.'-'I. Av inkomsten i hemortskommunen återstår nu 54000 kr. (95—41) och på denna del blir marginalskatten 80??- i stället för 825-'i'. Nu återstår i skiktet 116000—174000 kr ett belopp av 4000 kr. och även här uttas skatt med 8095-- i stället för 84'J4-153+3l).

(')tn exemplet ändras så att skattesatsen i hemortskomrnunen antas vara bara 25 kr. blir marginalskattespärren bara tillämplig i fråga om det sist- nämnda beloppet 4000 kr.

l-letnortskotnmunens skattesats blir alltså avgörande i första hand. Bc- rörs flera utbokomtnuner bör därnäst skattesatsen i den kommun där den högsta utboinkotnsten finns bli avgörande osv. Motsvarande bör gälla i de sällsynta fall fysisk person har inkomster i flera församlingar" utan att Vara mantalsskriven i någon. Även här bör fördelningen ske efter inkotttsternas storlek i de skilda förs'amlingarna. Skulle i något fall inkomsterna i olika kommuner vara lika stora. bör den högsta skattesatsen vara vägledande.

Beträffande makar ttppkotnmcr i vissa fall särskilda problem beroende på santbeskattningen. Sambeskattningen sker i princip så att [_l—inkomster— na vid beräkningen av den statliga inkomstskatten läggs i toppen hos den tnake som har den högsta A-inkomsten. Så länge makarna har inkomster bara i hemortskommuncn behövs inte några särskilda regler. Så är där— emot fallct om den make. sotn har den lägre A—inkotnsten har B-inkomst i annan kotntntrn med annan skattesats än hemortskommunen. Jag har nyss föreslagit att man för det fall maken med den högre A—inkomsten haren B- inkotnst i annan kommun låter skattesatsen i hemortskommunen vara av- görande i första hand. Denna modell är enligt min åsikt också den lämpli— gaste för det fall som nu avses. Även vid sambeskattning bör alltså skatte— satsen t hetnortskontmturen bli avgörande. För de sällsynta fall där makar. som skall sambcskattas. är skrivna i olika kommuner bör motsvarande gäl- la. Det innebär att skatten i hetnortskomntunen för den som har den högsta A—inkontstett blir avgörande. Är inkomsterna lika stora bör den kommun som har den högsta skattesatsen anses sotn hemortskotntnun.

Prop. 1979/80: 58 69

Vid sambeskattning i sadana fall där båda makarna har B-inkomster skall skatten fördelas dem emellan efter inkonrsternas storlek. Då marginalskat- tespärren tillämpas bör man först. liksom nu. räkna ut den sammanlagda skatten på srrnrrrran av högsta A-inkomster och makarnas B—inkomster. Den skatt som skall fördelas mellan makarna bör sedan motsvara skillna- den nrellan denna srrnrnra och skatten på A—inkomsten. Detta följer av gäl- lande hestänrmelseri lls' 1 mom. Si.

Genom de lösningar som jag nu har förordat i sanrbeskattningsfallen er— hålls ett system som är relativt enkelt att tillämpa i praktiken. Det står ock— så i överensstän'rmelse nred reglerna för sambeskattningen av makars B— inkonrst. Dessa regler bygger på tanken att skatten så långt möjligt bör bli densamma oavsett t ilken av makarna som har B-inkomsten.

l-Än ytterligare fraga som jag vill beröra gäller de fall där statligt och kom— rrrrrrralt beskattningsbar inkomst uppgår till olika belopp. ()m den statliga beskattningsbara inkomsten är lägre än den kommunala träffas överskju— tande konrrrrrrrralt beskattningsbar inkomst bara av den kommunala skatte— satsen. Nagra egentliga marginalskatteproblem föreligger inte. Detsamma far sägas vara läget i det omvända fallet. Uppgår den statligt beskattnings— bara inkomsten till ett högre belopp än den kommunalt beskattningsbara. nagot som till följd av grundavdragsreformen ofta blir fallet i framtiden. så träffas orerskjutande del bara av statlig inkomstskatt. Jag förordar därför att rnargirralskattespärrcn tillämpas till de delar inkomsterna sammanfaller men inte mer. Om den statligt beskattningsbara inkomsten uppgår till 140000 kr. och den kommunala till 200000 kr. kan spärren tillämpas i in-- komstskikten tipp till 140000 kr. och detsamma bör gälla också i det om- Vända fallet. Några uttryckliga bestämmelser om detta anserjag inte behö— vas.

Jag vill avslutningsvis ta tipp nägra detaljfrågor som aktualiseras av den fifrreslagna marginalskattespärren. Först villjag påpeka att spärren liksom den nu gällande 80/85-procentregeln skall tillämpas bara i fråga om fysisk person som är bosatt här i landet samt dödsbo efter sådan person. Spärren anses krrnna tillämpas även i fråga om preliminär skatt.

Marginalskattespärren innebär en minskning av skatteuttaget. Den skall självfallet beaktas vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal och vid avräkning av utländsk skatt enligt 24—28 135 Si. Skall t.ex. utländsk skatt avräknas från svensk skatt fastställs den svenska skatten med beaktande av spärregeln. Likaså skall marginalskattespärren tillämpas innan nedsätt- ning sker enligt den nuvarande 80/85—procentregeln. För den som inte tillhör svenska kyrkan nedsätts församlingsskatten med 70%. Detta leder till att den kommunala skattesatsen blir lägre vilket givetvis skall beaktas vid spärrens tillämpning. Några särskilda regler för de falljag nu behandlat torde inte behövas.

l)a nrarginalskattespärren tillämpas komnrer den självfallet att något för- svara beräkningen av skatten. För flertalet fall torde emellertid beräkning—

Prop. 1979/80: 58 70

arna kunna bemästras någorlunda enkelt. Det får bli en uppgift för riks- skatteverket att närmare informera enskilda och myndigheter om hur de nya reglerna skall tillämpas. Marginalskattespi'rr'ren bör" tillämpas första gången i fråga om 1980 ars inkomster.

2.8 Avdrag för avgift för arbetslöshetsförsäkring

1. princip föreligger vid den skattemässiga behandlingen av försi'rkringar reciproeitet mellan avdrag för försäkringsprcmier och beskattning av utfal— lande ersättningar. Antingen medges avdrag förde erlagda avgifterna och beskattas utfallande försäkringsbelopp eller också vägras avdrag för avgif- tema och är de utfallande beloppen skattefria. [ fråga om livförsäkringar behandlas pcnsionsförsäkringar (P-försäkringar) på det förra sättet och kapitalförsäkringar (K-försäkringar) på det senare.

En rätt till avdrag nred begränsat belopp för prenrier för sådana försäk— ringar sonr behandlas som K—försäkringar har dock funnits alltsedan år 1910. Avdrag får således enligt 465 2 mom. KL göras för premier och andra avgifter för kapitalförsäkring. arbetslöshetsft'frrsäkring samt sjuk- ellcr olycksfallsförsäkring. därunder inbegripen avgift till sjukkassa för begravningshjälp (kapitalförsäkringsavdraget). Rätt till avdrag enligt dessa regler föreligger dock inte i vissa fall då premien i stället är avdragsgill enligt särskilda bestämmelser och inte heller för avgift till sjukförsäkring enligt 2—4 kap. AFL. Avdraget är maximerat till 250 kr. för ensamstående samt till 500 kr. för sammanlevande makar gemensamt och för ensam— stående med hemmavarande barn. Avdraget har till syfte att. stimulera försäkringssparande.

Avdrag för medlemsavgift till arbetslöshetskassa är avdragsgill endast inom ramen för kapitalförsäkringsavdraget. Utfallande belopp är sedan ar 1974 skattepliktig intäkt (prop. 1973: 49. SkU 1973: 30. rskr 1973: 199, SFS 1973:505). Sjukpenningutredningen hade i betänkandet (SOU 1972:60) Beskattade förmåner vid sjukdom och arbetslöshet m.m. föreslagit infö— rande av skatteplikt för bl. a. sjukpenning. dagpenning från arbetslöshets- försäkringen och kontant arbetsmarknadsstöd. Utredningen uttalade att avdrag i praktiken redan erhölls inom ramen för försäkringsavdraget och att anledning därför inte förelåg att föreslå ändrade avdragsregler.

Under remissbehandlingen riktades kritik mot förslaget från bl.a. Svenska nretallindustriarbetareförbrrrrdet. Arbetslöshetskassornas samor- ganisation och Tjänstemännens eentralorganisation.

Dåvarande departementschefen anförde att. rrred hänsyn bl.a. till att försäkringsavdraget var under översyn av 1972 års skatteutredning och till att utgående avgifteri regel rymdes inom maximibeloppcr. skäl inte. förelåg att då föresla någon ändring.

1972 års skatteutredning föreslog en oinskränkt avdragsrätt för avgift till arbetslt'frshetsförsäkringen genom att denna avgift lades utanför belopps— gränsen för försäkringsavdraget.

Prop. 1979/80: 58 71

Försiikringsinspyklionen. Iiiltsstyrt'ls't'rnu [ Slider/nunlands. Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt Norrbottens län. Centrulorgunisationen SACO/SR, Kooperativa förbundet, Svenska försäkringsbolags riksfär- bund och Uärtstemännwzs (:enrralarganisation tillstyrkte förslaget eller lämnade det utan erinran. Några remissinstanser. däribland länsstyrelser— na i St'idermanlands och Östergötlands län. påpekade att förslaget har nackdelar från administrativ synpunkt. Riks-revt.s-imrsvurker och Förening— en Sveriges fögcleritjiiluta/niin ansåg att avdraget bör slopas. Landstings— förbundet anslöt sig till utredningens synsätt men ansåg att frågan borde prövas i ett större sammanhang i anslutning till förslag från 1974 års utredning om en allmän arbetslöshctsförsäkring (A 1974108). Att resultatet av nämnda utredning borde avvaktas ansåg också bl.a. riksskartuvarket. Försäkringsinspektionen och Svenska jiirsäkringsbolags riksförbund tog upp frågan om en höjning av försäkringsavdraget.

För egen del vill jag anföra följande. Den skattemässiga behandlingen av arbetslöshetsförsäkringen strider mot den princip som gäller för beskattning av försäkringar. [ fråga om avdrag för premier jämställs den med K-försäkringar och i fråga om utfal- lande ersättning med P-försäkringar. Redan detta förhållande motiverar i och för sig en ändring av avdragsrätten.

Avgifterna till arbetslöshetskassorna varierar kraftigt. från några tiotal kronor per år till flera hundratal. Skillnaderna beror i viss mått på olikheter beträffande utfallande förmåner men till stor del på risken för arbetslöshet inom vcrksamhetsområdet. De tar vanligen i anspråk en betydande del av försäkringsavdraget och i vissa fall räcker detta inte till. Detta drabbar i första hand dem som har ett yrke där risken för arbetslöshet är särskilt stor.

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört vill jag därför föreslå att en Särskild rätt till avdrag införs för avgift till erkänd arbetslöshetskassa. Den nyssnämnda rrtredningen har numera lagt fram betänkandet (SOU 1978: 45) Allmän arbetslöshetslörsäkring. Enligt utredningens förslag skall en allmän arbetslöshetsförsäkring inte finansieras genom avgifter från de försäkrade. Det är f.n. inte möjligt att bedöma när de statsfinansiella förutsättningarna för en sådan reform kan komma att föreligga. Jag anser det därför inte motiverat att på grund av det framlagda förslaget underlåta att nu reformera avdragsrätten.

Avdraget bör medges i förvärvskälla. i de flesta fall från tjänsteinkomst. Kan flera förvärvskällor komma i fråga bör avdraget i första hand hänföras till den där intäkterna är störst. Förslaget medför ändringar i 46.5 2 mom. och anvisningama till 20. 22. 29 och 33.55 KL. De nya reglerna bör tillämpas första gången vid 1981 års taxering.

Prop. 1979/80: 58 "11 3 Inkomsteffekter för år 1980

De marginalskattesänkningarjagidet föregående har föreslagit kan bc- räknas medföra ett inkomstbortfall år 1980 för staten om ca 2650 milj. kr. Jag har därvid tagit hänsyn också till effekterna av grundavdragsrcformen och den tekniska anpassningen av skatteskalan. Skara.-bortf.-iller till följd av marginalskattespärren kan uppskattas till ca 80 milj. kr. om man beaktar inverkan av 80/85—procentregeln och variationerna i de kommunala skatte— satserna. Slutligen beräknas omläggningen av avdragsrätten för avgift till arbetslöshetskassa ge upphov till en sådan ökning av de skattemässiga avdragen att skattebortfallet uppgår till ca 50 milj. kr. Sammantaget blir effekten av de föreslagna åtgärderna alltså en inkomstminskning år 1980 om ca 2780 milj. kr.

Statsbudgetcn för nästa år påverkas emellertid inte endast av de här behandlade inkomstskatteförändringarna. .lag vill erinra om att regeringen tidigare i prop. 1979/80: 30 om höjning av skatten på energi. m.m. har föreslagit höjningar av skatten på bensin. olja och elektrisk kraft som -— även om skattehöjningarna främst har ett cuergipolitiskt syfte - kan bc- räknas medföra en betydande inkomstökning för staten. Likaså innebär den höjning av skatterna på alkoholhaltiga drycker och tobak som riksda- gen redan har beslutat om (prop. 1979/80: 28. SkU 1979/80: 8. rskr 1979/ 80: l. SFS 1979: 858 —860) också en inkomstförsti'rrkning. l båda fallen är ett huvudsyfte med skattehöjnir'rgarna att hålla tillbaka förbrukningen. vilket gör en noggrann beräkning av inkonrstcffckterna vansklig. Effekter— ua vid oförändrad konsumtionsvolym uppgår till ca 2900 milj. kr. i fråga om energibeskattningen och drygt 1400 rrrilj. kr. i fråga om skatten pa alkohol och tobak.

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anft'ftrt hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att antaga inom budgetdcpartcmentct upprättade förslag till

1. lag om ändringi lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt. lag om ändring i kommunalskattelagcn (1928: 370), . lag om ändring i taxeringslagen(1956: 633). lag om ändring i uppbördslagen (19531273).

LIIAWI'J

lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt, 6. lag om ändring i lagen (l9t'1513b9l med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt m.m.. 7. lag om ändring i lagen (1961: 436) om försarnlingsstyrelsc. 8. lag om ändring i lagen ( 1970: 173) om l.)egränsning av skatt i vissa fall. 9. lag om ändring i lagen (19621381) om allmän försäkring.

Prop. 1979/80: 58 7 3.

10. lag om ändring i lagen (19761380lom arbetsskadeförstikring. Det under 7 angivna förslaget har upprättats i samrad med chefen för kommundepartementet och de. under L) och 10 upptagna förslagen i samråd med chefen för stleialdepartemeutet.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra— ganden lagt fram.

Prop. 1979/lll": 5251 Innehåll

Propositionen ............................................... Propositionens huvudsakliga innehåll .......................... Lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomst- skatt ....................................................... Förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370) . . Förslag till lag om ändring i taxeringlagen (1956: 623) ......... Förslag till lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272) ........ Förslag till lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt . 6 Förslag till lag om ändring i lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. '.A & »: ha 7 Förslag till lag om ändring i lagen (1961 : 436) om församlingssty— relse ....................................................... 8 Förslag till lag om ändring i lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i vissa fall ............................................. 9 Förslag till lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäk— ring ........................................................ 10 Förslag till lag om ändring i lagen (1976: 380) om arbetskadeför-

säkring .....................................................

Utdrag av protokoll vid regeringssammanträdc 1979-11-08 ........ | inledning ................................................. 2 Föredragandens överväganden .............................. 2.1 Utgångspunkter för den ekonomiska politiken ............. 2.2 Fortsatt reformering av inkomstskatten .................. 2.3 Det kommunala skattetmderlaget ........................ 2.4 Teknisk anpassning av skatteskalan m.m. ................ 2.5 Margittalskattefragor. m. m. ............................. 2.5.1 Sänkta marginalskatter för är 1980 ..................

2.5.2 Marginalskattespärr ..............................

2.6 Folkpensionärernas skattelättnader ...................... 2.7 Tekniska frågor ....................................... 2.8 Avdrag för avgift för arbetslöshetsförsäkring ..............

3 Inkomsteffekter för år 1980 ................................. 4 Hemställan ............................................... 5 Beslut ...................................................

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979

70