Prop. 1984/85:49

om ändring i civilförsvarsiagen (1960:74), m.m.

Regeringens proposition 1984/85: 49

om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74), m.m.;

beslutad den 18 oktober 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar OLOF PALME

ROINE CARLSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de ändringar i civilförsvarslagen 0960: 74) och lagen (l964: 63") om kommunal beredskap som behövs för att kunna genomföra riksdagens beslut om att kommunerna skall ta över ledningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och det plan- läggningsansvar i fred som hänger samman med detta.

] förslagen avspeglar sig dessa principer bl.a. så att de bestämmelser i civilförsvarslagen som tidigare reglerat civilförsvarschefernas verksamhet bytts ut mot i stort sett motsvarande bestämmelser för kommunerna. ] flera nya paragrafer har också kommunernas planläggningsansvar regle- rats. Bl.a. föreskrivs skyldighet för kommunerna att upprätta fem olika planer för verksamheten. Reglerna för skyddsrumsbyggandet har bl.a. ändrats på så sätt att den nuvarande skyddsrumsplanen har ersatts av en skyddsplan som bl. a. skall innehålla uppgifter om tillgång på och behov av allt skydd inom kommunen och också om andra skadeförebyggande åtgär- der för att skydda befolkningen. Vidare regleras i civilförsvarslågen kom- munernas ersättning för civilförsvarsverksamhetcn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den ljanuari 1987. I övergångsbe- stämmelserna har tagits in föreskrifter om att de nya bestämmelserna får tillämpas från och med den ljanuari 1985 för att dels den planläggning som anges där kan genomföras så att planerna är upprättade och antagna före utgången av år 1986. dels kommunerna för planläggningen skall kunna få ersättning av statsmedel.

l Riksdagen 1984/85. ] mm!. Nr 49

Prop. 1984/85: 49

Prop. 1984/85: 49

PJ

Lagförslagen i denna proposition har granskats av lagrådet. Proposi- tionen innehäller därför tre huvuddelar: lagrådsremissen (s. 30), lagrå- dets yttrande (5. 25l) och föredragande statsrådets ställningstaganden till lagrådets synpunkter (s. 256). Den som vill ta del av samtliga skäl för lagförslagen måste därför läsa alla tre delarna.

Prop. 1984/85 : 49

1. Förslag till

'.:J

Lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74)

Härigenom föreskrivs i fråga om civilförsvarslagen (1960: 74)' dels att 9. 19 och 22—26 55, 40 ä 3 mom.. 41 få 3 mom. samt 49. 50 och 75 så skall upphöra att gälla.

dels att i 8, 20 och 61 5.5 samt 79 ä 3 mom. ordet "civilförsvaret" skall bytas ut mot "civilförsvarsorganisationen".

dels att i 11, 13 och 16 åå orden ”tjänstgöring i civilförsvaret" skall bytas ut mot '"civilförsvarstjänstgöring".

dels att i 3 % ordet "civilförsvaret" skall bytas ut mot "civilförsvars- verksamheten",

dels att nuvarande 10 s' skall betecknas 10 a &. dels att 1. 2, 4—7 och nya 10 aää, 12 & 1—3 och 5 mom.. 14.15. 17,18, 27, 28, 36 och 38 åå. 40 ä 1 och 2 mom., 41 ä 1 mom., 42, 44, 45, 54. 57—59, 65, 66, 68. 73, 77, 78. 81 och 83 155 samt kapitelrubrikerna närmast före 3, 40. 47 och 68 %% skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i lagen skall införas nio nya paragrafer, 4 a. 10. 10 b— 10g och 41 a åå, av nedan angivna lydelse,

dels att före nya 10 5 skall införas en ny kapitelrubrik av nedan angivna

lydelse,

dels att före nya 10. nya 10 a och nya 10 b 55 skall införas nya rubriker av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Civilförsvaret har till uppgift att i de hänseenden regeringen bestäm- mer utöva sådan verksamhetför ri- kets först-'är. som avser att skydda och rädda liv och egendom vid an— fall mot riket och som icke åvilar försvarsmakten, så ock annan lik- artad verksamhet.

För olika slag av civilförsvars- verksamhet skola finnas särskilda Ijänstegrenar.

' Lagen omtryckt 1975: 712. Senaste lydelse av 19 5 1984: 273 41 53 mom. 1977: 203 75 5 1978: 263. 2 Senaste lydelse 1984: 273.

Föreslagen lydelse

.,

lä”

! denna lag ges föreskrifter om (:ivilh'irsvarets verksamhet och or- _eanisation.

Civiltörsvarsverksamheten har till s_sfte att vid väpnade angrepp mot riket utifrån skydda och rädda civilbefolkningens liv samt enskild och civil allmän egendom.

Verksamheten omfattar ]. alarmering och andra åtgärder för varning,

2. utrymning. omflyttning och in- kvartering.

3. anordnande av skyddsrum och andra skydd.

4. mörkläggning.

5. räddning av liv och egendom, inbegripet första hjälp åt skadade,

Prop. 1984/85 : 49

Nut-'arande lydelse

Befinner sig riket i krig eller krigsfara, äger regeringen för- ordna. att inom riket eller del därav civilförsvaret skall intaga förstärkt beredskap (civilförsvarsbe- r e (1 s k a p ) . Närmare bestämmelser an- gående olika grader av civilför- svarsbcredskap (b e re d s k 21 p 5 - g r ad e r) meddelas av regeringen.

2 kap. Grunddragen av civilförsva- ret

försvarsorganisationen Föreslagen lydelse

6. brandsläckning,

7. upptäcka/ide och utmärkande avfarliga områden,

8. sanering och liknande skydds- åtgärder.

9. förläggning och utspisning av nödställda.

[().kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att uppgifterna under l—9 skall kunna fullgöras.

[Lp/anläggning och andra för verksamheten behövliga förbere- delser.

Civilförsvarsverksamheten om- fattar också bistånd åt andra som- hällsorgan ifråga om

!. hälso- och sjukvård samt om- händertagande av flyktingar.

2. brådskande åtgärder för att ordningen i olycksdrabbade områ- den skall kunna återställas och upprätthållas,

3. brådskande återställande i funktimzsdugligt skick av oumbär- liga allmänna anläggningar,

4. brådskande begravningar,

5. bevarande av egendom av vä- sentlig betydelse för befolkningens överlevnad.

Regeringen får förordna att civil- helt eller delvis skall inta förstärkt beredskap (civilförsvarsberedskap), om

]. riket är i krig.

2. riket är i krigsfara.

3. det råder sådana utomordent- liga förhållanden som är föran- ledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i.

Närmare bestämmelser om olika grader av civilförsvarsberedskap (beredskapsgrader) och om vilka åtgärder som skall vidtas vid de olika beredskapsgraderna med- delas av regeringen. 2 kap. Grunddragen av civilför- svarsorganisatiimen

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Inom varje lätt handhar länssty- relsen ledningen av civilförsvaret.

(')m civilbeft'ilhavares befattning med civilförsvaret stadgas särskilt.

Om kommuns befattning med ci- vilfz'irsvaret stadgas i 4. 6 och 7 kap.

Om rikets indelning i civilområ- den och om civilbejälltavarnas be- fattning med civil/örsvarsverksam- heten inom civili'mtrådena förord- nar regeringen.

4115

Riket indelas icivilförsvarsområ- den. Om indelningen förordnar re- geringen.

Inom civilförsvarsområde utgör varje kommun ett civilförsvarsdi- strikt. Om särskilda skäl föreligga.

* Senaste lydelse 1977: lll.

Inom varje län leder länssty- relsen civilförsvarsverksamhetcn. Länsstyvelsen skall därvid

!. inrikta och stödja planlägg- ningen av civilförsvarsverksamhe- ten,

2. se till att statliga myndigheter. kommuner och enskilda fullgör sina skyldigheter ifråga om civilför- svarsverksamheten.

3. se till att civilförsvarsorgani- sationen har erforderlig beredskap,

4. under civilförsvarsberedskap se till att civil/örsvarsorganisatio- nens resurser är fördelade mellan kommunerna på ett ändamålsenligt sätt och vid behov fördela om re- surserna ,

5. under civil/örst'arsberedskap ta över ledningen av eller uppdra åt ett kommunalt organ att leda civil- försvars verksamhet som berörflera kommuner, om det behövs för att nå en bättre samordning av för- svarsansträngningarna,

6. i övrigt svara för sådan civil- ]örsvarsverksamhet som inte an-

kommer pä andra statliga myndig- heter. kommunerna eller enskilda.

ss?

Varje kommun leder civilför- svarsverksamheten inom sitt områ- de under civiUörsvarsberedskap. Till kommunens förfogande ställer staten en civilförsvarschef med en civilförsvarsstab och de övriga re-

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

äger länsstyrelsen förordna om an- nan indelning av civilfc'irsvarsom- råde [ civilförsvarsdistrikt.

Föreslagen lydelse

surser som redovisas i den i 10 a &" angivna organisationsplanen.

Om kommunens befattning med planläggningen och andra förbere- delserfinns bestämmelseriZ a. 4, 6 och 7 kap.

6.64

Inom civilJQ'irsvarsområde utövas ledningen av civilförsvaret under civilförsvarsberedskap samt, om regeringen i fråga om visst civil- försvarsområde så förordnar, även eljest av en civilförsvarschef. För civilförsvarschef skall finnas ställ- företrädare .

Civilförsvarschef och ställföre- trädare utses av länsstyrelsen, om ej regeringen för visst civilförsvars- områdeförordnar annorlunda.

För ledningen under civilför- svarsberedskap av civilförsvaret inom cis-'ilförsvarsdistrikt, där led- ningsuppgtfterna ej kunnafullgöras av civilförsvarschefen, skall läns- styrelsen förordna en distriktschef. För distriktschef skall finnas ställ- företrädare.

Det åligger brandbefäl som är anställda hos kommunerna att ta emot uppdrag som avses i denna

paragraf.

75

Civilförsvaret skall anordnas dels som allmänt civilförsvar lokalt för varje civilförsvarsområde samt enligt civilförsvarsstyrelsens be- stämmande regionalt inom län, dels i den mån det finnes erforder- ligt med hänsyn till bebyggelsens beskaffenhet eller eljest som verk- skydd för särskilda anläggningar -och byggnader.

Lokalt allmänt civilförsvar och verks/sydd må anordnas gemen- samt, om det finnes ändamålsenligt med hänsyn till förhållandena på

4 Senaste lydelse 1984: 273. 5 Senaste lydelse 1977: 111.

Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att samordna civil- försvarsverksamheten mellan sig.

Regeringen eller. efter regering- ens bemyndigande. länsstyrelserna får, om särskilda förhållanden på- kallar det. meddela kommunerna de föreskrifter om civil/örnars- verksamhetens inriktning och be- drivande som behövs för samord- ningen av försvarsansträngning- arna under civilförsvarsberedskap.

;

Vid anläggningar och företag. som har stor betydelse för total- försvaret och kan antas bli särskilt utsatta vid stridshandlingar, skall civilförsvarsverksamheten anord- nas iform av verkskydd. Närmare bestämmelser om y'erkslxyddets om- fattning och organisation finns i 4 7 , 48 och 5l 55.

Prop. 1984/85z49 Nuvarande lydelse viss ort och kan ske utan minskning

(tv civilförsvarets förmåga att full- göra sina uppgifter.

Föreslagen lydelse

2 (1 kap. Planläggning m.m.

Regeringen

10.6

10 å

Civilförsvarets omfattning och beskaffenhet inom varje civilför- svarsområde skall till sina huvud- drag angivas i särskild o rg a n i s a - tio n s pl a n. Uppgifter om skydds- rum och utrymmen som avses i22 & andra stycket skola dock angivas i skyddsrumsplan. Om sådan plan finnas bestämmelser i 4 kap.

Organisationsplan upprättas av länsstyrelsen och skall. liksom änd— ring däri, antagas av regeringen el- ler myndighet som regeringen be- stämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fast- ställer i vilka tätorter och på vilka platser skyddsrum skall byggas. Sådana orter och platser benämns skyddsrurnsorter.

En skyddsrumsorts gränser be- stäms enligt grunder som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får fö— reskriva att förberedelser skall vid- tas i en skyddsrumsort för att lämp- liga utrymmen skall kunna ställas i ordning till skyddsrum under civil— förs varsberedskap .

Länsstyrelsen

10 a &

Civilförsvarsorganisationens om— fattning och uppgifter inom varje kommun skall till sina huvuddrag redovisas i en särskild orga ni sa— tionsplan. som skall upprättas och antas av länsstyrelsen. Läns— styrelsen skall ocksåför varje kom— mun upprätta och anta en mobili— serin gsplan .

Länsstyrelsen skall vidare upp- rätta och anta länsplanerför civil- _)Q'irsvarsverksamhet som berör hela länet och särskilda planerfär civil- försvarsverksamhet som behöver samordnas nte/lan kommuner.

Vid planläggningen skall länssty— relsen samråda med berörda kom— muner.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

8 Föreslagen lydelse Kommunen 10 b 55 Kommunen skall upprätta och anta ]. ledningsplan,

2. irtjbrmationsplan,

3. skyddsplan.

4. räddningsplan,

5. personal- och underhålls- tjänstplan.

Regeringen får föreskriva att skyddsplanen för att bli gällande skall helt eller delvis godkännas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Planläggningen skall samordnas med annan kommunal beredskaps— planläggning. Vid planläggningen skall kommunen samråda med länsstyrelsen.

Kommunen skall minst vart tred— je år se över planerna och företa därav-föranledda ändringar. Om de förhållanden som legat till grund för en plan har ändrats väsentligt. ska/[ kommunen upprätta och anta en ändrad plan.

10 c 5 Ledningsplanen skall innehålla uppgifter om I . kommunens krigsorganisa- tion. 2. besluts- och delegations- regler.

3. samverkansbehov,

4. uppehållsplatser.

5. samband,

6. civilförsvarsorganisationens mobilisering.

l0d5

Informationsplanen skall inne- hålla uppgifter om resurser och sann'crkanslormer för informatio- nen till befolkningen.

[() e _Q'

Skyddsplanen skall ge underlag för beslut om de skadeförebyg-

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

gande åtgärder som behövs för att skydda dem som vistas i kom- mun en.

Skyddsplanen skall innehålla uppgifter om

]. riskerna för stridsltandlingar och hot om skadegörelse.

2. indelningen ihemskyddsområ- den.

3. tillgången på och behovet av skydd.

4. de åtgärder som behövs för hänvisning till skydd, omflyttning. byggnadstjänst. utrymning, inkvar- tering och utdelning av skydds- masker.

OM det inom kommunen finns skyddsrumsorter. skall skydds— planen också innehålla uppgifter ()rtt

] . gränserna för skyddsrutnsor— tema,

2. behovet av skyddsrum med hänsyn till befintlig och planerad bebyggelse och med utgångspunkt i det största antal personer som un- der dag eller natt i allmänhet vistas inom skyddsrumsorten under fred.

[Off

Räddningsplanen skall innehålla en kartläggning av riskerna för ska- dor til/följd av fientlig verksamhet och andra uppgifter av betydelse för räddningsverksam/teten i krig. Planen skall också ge underlag för användningen av resurserför rädd- .ning.

[()gå"

Personal- och underhållstjänst- planen skall ittnehålla uppgifter om

]. persona/rekrytering, personal— administration och personalvård,

2. materiel-. förplägnads—, driv— medels-, hälsovårds-. sjukvårds— och kassatjänst samt postbeford- ran och underhållstransporter.

Prop. l984/85: 49

Nuvarande lydelse

] mom. Civilförsvarsplikt skall under tid. då civilförsvarsbered— skap räder, fullgöras i den omfatt- ning som är nödig med hänsyn till fientlig verksamhet ellerfara därför samt till behovet av utbildning och övning i civilförsvarstjänst.

Om det är nödvändigt med hän- syn till försvarsberedskapen äger regeringen förordna. att civilför- svarsplikt skall fullgöras även un- der tid, då civilförsvarsberedskap icke råder. I sådant fall får dock värnpliktig som är inskriven i civil- försvaret tagas i anspråk samman- lagt högst etthundraåttio dagar och annan civilförsvarspliktig samman- lagt högst trettio dagar.

2 momfl andra fall än i 1 mom. sägs är civilförsvarspliktig icke skyldig att tjänstgöra i civilförsva- ret annat än för utbildning och öv- ning.

Civilförsvarspliktig, som jämlikt 175 är inskriven i civilförsvaret, må för utbildning tagas i anspråk under högst trettio dagar; dock må utbildningstiden för civilförsvars- pliktig som krigsplacerats i högre befälsbefattning eller i annan bc- fattning, vilken kräver särskilda in- sikter eller färdigheter, utsträckas till högst sextio dagar.

10. Föreslagen lydelse

ä'

1 mom. Civilförsvarsplikt skall under tid. då civilförsvarsbercd- skap räder. fullgöras i den omfatt- ning som krävs för verksamheten och behovet av utbildning och öv- ning.

Om det är nödvändigt med hän- syn till försvarsberedskapen äger regeringen förordna, att civilför- svarsplikt skall fullgöras även un- der tid, då civilförsvarsberedskap icke råder. ] sådant fall får dock värnpliktig som är inskriven i civilförsvarsorganisationen tagas i anspråk sammanlagt högst etthund- raättio dagar och annan civilför- svarspliktig sammanlagt högst tret- tio dagar.

2 mom. 1 andra fall än i 1 mom. sägs är civilförsvarspliktig icke skyldig att fullgöra civilförsvars- plikt annat än för utbildning och öv- ning.

Civilförsvarspliktig, som jämlikt 17 5 är inskriven i civilförsvarsor- ganisationen, får för utbildning ta- gas i anspråk under högst trettio da— gar; dock får utbildningstiden för civilförsvarspliktig som krigspla- cerats i högre befälsbefattning eller i annan befattning, vilken kräver särskilda insikter eller färdigheter, utsträckas till högst sextio dagar.

Envar civilförsvarspliktig är skyldig att under varje följd av fyra kalen- derår deltaga högst tio dagar i övning, som anordnas av civilförsvarsmyn— dighet. Enligt regeringens bestämmande må del av nämnda tid användas uteslutande till utbildning.

3 mom. Utan hinder av vad i 2 mom. stadgas må värnpliktig. som är inskriven i civilförsvaret, åläggas att deltaga i utbildning och övning under den längre tid. som han efter inskrivningen i civilförsvaret kun- nat åläggas att för motsvarande än- damål tjänstgöra vid försvarsmak- ten.

& Senaste lydelse 1977". lll.

3 mom. Utan hinder av vad i 2 mom. stadgas får värnpliktig. som är inskriven i civilförsvarsorganisa- tionen, åläggas att deltaga i utbild- ning och övning under den längre tid. som han efter inskrivningen kunnat åläggas att för motsvarande ändamål tjänstgöra vid försvars- makten.

Prop. 1984/85: 49 Nuvarande lydelse

5 mom.7 Om ej annat följer äv tredje stycket. är civilförsvarsplik- tig vid fullgörande av civilförsvars- plikt inom det allmänna civilförsva- ret eller verkskyddet berättigad till dagpenning. särskild ersättning för tjänstgöring i viss befattning. rese— förmåner. fri förplägnad. fri inkvar- tering och fri sjukvård. När civil- försvarspliktig tjänstgör enligt 12 s 1 mom. är han dessutom berättigad till fälttraktamente. Avlider civil- försvarspliktig under tid då han är berättigad till fri sjukvård. utgår be- gravningshjälp till hans dödsbo.

Under sådan _fc'ireskriven tjänst- göring idet allmänna civilförsvaret som fullgörs efter inskrivning i ci- viljörsvaret meddelar staten grupp- livförsäkring för dödsfall åt civil- försvarspliktig.

l l Föreslagen lydelse

5 mom. Om ej annat följer av tredje stycket. är civilförsvarsplik- tig vid fullgörande av civilförsvars- plikt berättigad till dagpenning. sär- skild crsättning för tjänstgöring i viss befattning. reseförmåner. fri förplägnad, fri inkvartering och fri sjukvård. När civilförsvarspliktig tjänstgör enligt 12 ä 1 mom. är han dessutom berättigad till fälttrakta- mente. Avlider civilförsvarspliktig under tid då han är berättigad till fri sjukvård. utgår begravningshjälp till hans dödsbo.

Under eii-tilförsvarspliktigs tjänstgöring som fullgörs efter in- skrivning meddelar staten gruppliv— försäkring för dödsfall åt honom. Vad nu sagts gäller dock inte under tjänstgöring [ verkskydd.

Om ej regeringen föreskriver annat. utgår förmån enligt första stycket ej för dygn. under vilket mindre än sju timmar tagas i anspråk för tjänstgöring och färd till eller från tjänstgöringsplatsen.

Om civilförsvarspliktigs rätt till familjebidrag och ersättning för skada eller sjukdom som han ådrager sig under tjänstgöring föreskrives i familje- bidragslagen (1978z520), lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977: 266) om statlig ersättning vid ideell skada.

14 58

Om befrielse för vissa befattningshavare eller yrkesgrupper från fullgö— rande av civilförsvarsplikt äger regeringen meddela bestämmelser.

Särskilda bestämmelser om tjänstgöringsskyldighet utanför ei- vilförsvaret finns i lagen (1984: 272) om skyldighet för civilförsvarsplik- tiga att tjänstgöra utanför civilför- svaret.

Särskilda bestämmelser om tjänstgöringsskyldighet utanför ci- vilförsvarsnrganisalt'onen finns i lä- gen (1984: 272) om skyldighet för ci- vilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret.

155

På anmaning av länsstyrelsen el- ler civilförsvarschefen är civilför- svarspliktig skyldig att inom tid, som föreskrivits i samband med anmaningcn, lämna erforderliga upplysningar rörande personliga

7 Senaste lydelse 1984: 273. ” Senaste lydelse 1984: 273.

På anmaning av länsstyrelsen el- ler kommunen är civilförsvarsplik- tig skyldig att inom tid, som före- skrivits i samband med anmaning- en. lämna erforderliga upplysningar rörande personliga förhållanden av

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

förhållanden av betydelse för frå- gan om den civilförsvarspliktiges tjänstgöring i civilförsvaret.

Föreslagen lydelse

betydelse för frågan om den civil- försvarspliktiges rit-'il/i'irsvars- Utinstgöring.

17.5

Personal som är avsedd att under civilförsvarsberedskap tjänstgöra i det allmänna civilförsvaret eller ver/(skyddet må på förhand uttagas därtill genom inskrivning i den ordning regeringen bestämmer.

Personal som är avsedd att under civilförsvarsberedskap fullgöra ci- vilförsvurstjänstgöring skall på för- hand uttagas därtill genom in - s k riv nin g i den ordning regering- en bestämmer.

Vid inskrivning skall såvitt möjligt tillses, att personalbehovet fyllcs med dem som frivilligt anmäla sig till uttagning. såframt fråga ej är om personer. som på grund av kommunal anställning eller annan särskild orsak böra uttagas i första hand.

Inskrivning må kunna avse, förutom civilförsvarspliktig. jämväl annan som förklarat sig villig därtill, minderårig likväl icke utan samtycke av vårdnadshavaren.

Har annan än civilförsvarspliktig inskrivits. skall beträffande honom i tillämpliga delar gälla vad i detta kapitel stadgas om civilförsvarspliktig.

185

Civilförsvarspliktig åligger att. då fråga uppkommer om hans inskriv- ning i civilförsvaret. efter kallelse personligen inställa sig å utsatt tid och plats inom det (rit-'ilför.s'var.som- råde. där han vistas. Är han av laga förfall förhindrad att inställa sig, skall han så snart ske kan anmäla förfallet till den civilförsvarsmyn- dighet, som utfärdat kallelsen.

')

i.

När skyddsrumsplan har anta- gits och i förekommande fall fast- ställts åligger det kommunen att tillse att planen genomföres. Ge- nomförandet skall ske i den omfatt- ning som tillgängliga medel och öv- riga omständigheter medgiva. Av varje beslut som föranledcs av planen skallframgå var skyddsrum skall anordnas och hur många per- soner som skola beredas plats där.

Civilförsvarspliktig åligger att. då fråga uppkommer om hans inskriv- ning i civilförsvarsorganisationen. efter kallelse personligen inställa sig få tid och plats som civilförsvars- myndigheten bestämmer. Är han av laga förfall förhindrad att inställa sig, skall han så snart ske kan an- mäla förfallet till myndigheten.

Det åligger kommunen att se till att de skyddsrum som enligt skyddsplanen behövs i kommunen byggs i den omfattning som till- gängliga medel och övriga omstän- digheter medger.

285

Inom varje skyddsrumsområde skola finnas ett eller flera skydds- rum. Skyddsrums belägenhet och utformning skall bestämmas med

Ett skyddsrums belägenhet och utformning skall bestämmas med hänsyn till befolkningens möjlighe- ter att uppsöka skyddsrummet vid

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

hänsyn till befolkningens möjlighe- ter att uppsöka skyddsrummet vid alarmering och att stadigvarande uppehålla sig där.

13

Föreslagen lydelse

alarmering och att stadigvarande uppehålla sig där.

36.5

lnom civilförsvarsområde skola vidtagas åtgärder för inkvartering och utspisning av samt annat bi- stånd åt dem. som blivit i behov härav i anledning av krigsskada el- ler utrymning eller andra med krig eller krigsfara sammanhängande förhållanden.

Då biståndsverksamhet som avses iförsta stycket övertages av inkvarteringskommunen, skall ut- rustning, som civilförsvaret anskaf- fat för verksamheten, i erforderlig omfattning ställas till kommunens förfogande.

lnom kommunen skall vidtagas åtgärder för inkvartering och ut- spisning av samt annat bistånd åt dem. som blivit i behov härav i än- ledning av krigsskada eller utrym- ning eller andra med krig eller krigsfara sammanhängande förhål- landen.

En kommun. varifrån utrymning har skett. är skyldig att lämna bi- stånd åt annan kommun där befolk- ningen har inkvarterats i större om- fattning. Enas ej kommunerna om biståndet. skall länsstyrelsen i det län där förstnämnda kommun är belägenförordna om detta.

38%

Borttlyttningsförbud mä medde- las allenast,

a) då det kan befaras, att åtgärder av synnerlig betydelse. vilka vidta- gas eller sannolikt komma att vidta- gas inom området av försvarsmak- ten eller civilförsvaret. eljest skulle bliva väsentligt försvårade;

b) då tillgängliga transportmedel äro nödvändiga för transporter, som böra äga företräde framför bortflyttningen;

c) då bortflyttning är förenad med uppenbar livsfara: eller

(1) då behovet i orten av arbets— kraft för civilförsvarets verksamhet eljest icke skulle bliva tillgodosett.

Bortflyttningsförbud får medde- las allenast.

a) då det kan befaras, att åtgärder av synnerlig betydelse. vilka vid- tages eller sannolikt kommer att vidtagas inom området av försvars- makten eller civilförsvarsorganisa- tionen. eljest skulle bliva väsentligt försvårade:

b) då tillgängliga transportmedel är nödvändiga för transporter, som hör äga företräde framför bortflytt- ningen:

c) då bortflyttning är förenad med uppenbar livsfara: eller

d) då behovet i orten av arbets- kraft för civilförsvarsverksamheten eljest icke skulle bliva tillgodosett.

lntlyttningsförbud må meddelas allenast. då förhållande som angivits ovan under a) föreligger eller då inflyttningen är förenad med uppenbar livsfara.

6 kap. Kommunerna och civilför- svaret

6 kap. Särskilda uppgifterför kont- munerna

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

_l4

Föreslagen lydelse

40?)

1 mom.9 Utöver de uppgifter som ankomma på kommun enligt 4 och 7 kap. åligger det kommun att

a) genom sina myndigheter lämna länsstyrelsen och civiUörsvarsche— fen biträde i sådana frågor rörande civilförsvaret som hava samband med de särskilda myndigheternas verksamhetsområden, varvid kom- mun bland annat har att på därom gjord framställning tillhandahålla tillgängliga, för civilförsvaret erfor- derliga byggnadsritningar. kartor och dylikt;

b) i enlighet med gällande organi— sationsplan inrätta och utrusta led- ningscentraler och andra skyddade uppehållsplatser för det allmänna civilförsvaret samt vidtaga andra byggnadsanordningar ävensom re- servanordningar som äro avsedda uteslutande för brandförsvarets försörjning med vatten så ock un- der civilförsvarsberedskap, i den omfattning civilförsvarsstyrelsen eller efter dennas allmänna anvis— ningar länsstyrelsen bestämmer. utföra ledningscentraler och andra skyddade uppehållsplatser samt vidtaga andra byggnadstekniska åt- gärder avseende det lokala civilför- svaret. oaktat åtgärderna icke upp- tagits i organisationsplanen;

c) inrätta och utrusta skyddsrum som på grund av beslut enligt 27 5 skall anordnas i befintlig anläggning eller byggnad utan samband med tillbyggnad eller på mark, som är avsedd för gata, torg. park eller an- nan allmän plats. ävensom vidtaga förberedelser som avses i 22 5 and- ra stycket och. enligt vad regering- en eller myndighet som regeringen utser därom förordnar. under civil-

försvarsberedskap iordningställa utrymmen som där avses till skyddsrum:

Senaste lydelse 1984: 271.

1 mom. Det åligger kommunen att

a) genom sina myndigheter lämna länsstyrelsen biträde i sådana frå- gor rörande kommunens civilför- svarsverksamhet som har samband med de särskilda myndigheternas verksamhetsområden, varvid kom- munen bland annat har att på där- om gjord framställning tillhandahål- la tillgängliga. för cit-tilförsvarsverk— samheter: erforderliga byggnadsrit- ningar, kartor och dylikt;

b) i enlighet med gällande organi- sationsplan inrätta och utrusta led- ningscentraler och andra skyddade uppehållsplatser för civilförsvarsor- ganisationen utom verkskyddet samt vidtaga andra byggnadsanord- ningar ävensom reservanordningar som är avsedda uteslutande för ci- vilförsvarsverksamhetens försörj- ning med vatten så ock under civil- försvarsberedskap, i den omfatt- ning civilförsvarsstyrelsen eller ef- ter dennas beslut länsstyrelsen be- stämmer, utföra ledningscentraler och andra skyddade uppehålls- platser samt vidtaga andra bygg- nadstekniska åtgärder avseende ci- vilförsvarsverksamheten, oaktat åt- gärderna icke upptagits i organisa- tionsplanen:

c) inrätta och utrusta skyddsrum som skall anordnas i befmtlig an- läggning eller byggnad utan sam- band med tillbyggnad eller på mark, som är avsedd för gata, torg, park eller annan allmän plats, ävensom vidtaga förberedelser som avses i 10 & tredje stycket och. enligt vad regeringen eller myndighet som re- geringen utser därom förordnar, under civilförsvarsberedskap iord- ningställa utrymmen som där avses till skyddsrum;

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

d) vårda och underhålla de under b) och e) omförmälda anordningarna;

e) i den omfattning som tillgängliga medel medger genom återkommande besiktningar kontrollera att skyddsrummen i kommunen har en tillfreds- ställande skyddsförmåga och se till att fel och brister åtgärdas:

t) tillhandahålla lämpliga lokaler för civilförsvarets administration samt. i den mån skyldighet härutin- nan icke åvilar ägare eller inneha- vare av anläggning eller byggnad, för förvaring av materiel och utrust- ning för civilförsvaret ävensom för utbildningsverksamheten inom ci- vilförsvaret;

g) svara för avlöning och annan ersättning till personal, vars tjänst- göring i civilförsvaret enligt 20,5 skall anses fullgjord i kommunal an- ställning;

h) under civilförsvarsberedskap samt vid utbildning och övning. i den omfattning organisationsplanen angivet, till allmänna civilförsva- rets förfogande ställa kommunen tillhörig materiel och annan egen- dom: samt

i) å trafikled eller annan allmän plats, där kommunen ansvarar för gatu- eller vägbelysning. vidtaga erforderliga anordningar för den vägledande belysning, som enligt organisationsplanen skall finnas där under mörkläggning.

2 mom. Därest åtgärd, som avses i 1 mom. b) och d), enligt organisa- tionsplanen hänför sig till flera i samma civilförsvarsområde helt el- ler delvis ingående kommuner. skall den kommun länsstyrelsen be— stämmer vidtaga åtgärden och för- skjuta kostnaderna därför.

f) tillhandahålla lämpliga lokaler för administration av civilförsvars- verksamheten samt, i den mån skyl- dighet härutinnan icke åvilar ägare eller innehavare av anläggning eller byggnad, för förvaring av materiel och utrustning för civilförsvars- verksamheten ävensom för utbild- ning och övning:

g) svara för avlöning och annan ersättning till personal. vars civil- försvarstjänstgöring enligt 20 5 skall anses fullgjord i kommunal an- ställning;

h) under civilförsvarsberedskap samt vid utbildning och övning. i den omfattning organisationsplanen angiver, till civilförsvarsarganisa- tionens förfogande ställa kom- munen tillhörig materiel och annan egendom; samt

i) förbereda utbyggnaden av skyddade utrymmen som avses i 57,5 första stycket d) samt bistå fastighetsägaren med attförse an- läggningen eller byggnaden med sådana utrymmen.

2 mom. Därest åtgärd. som avses i 1 mom. b") och (1). enligt organisa- tionsplanen hänför sig till flera kommuner, skall den kommun läns- styrelsen bestämmer vidtaga åtgär- den och förskjuta kostnaderna där- för.

1 den mån kostnaderna icke täckas av statsmedel. skola kostnaderna eller. om dessa hava bestritts genom lån. amortering och ränta på länet årligen fördelas mellan kommunerna i förhållande till det antal skatte- kronor och skatteören, som inom varje kommun eller del av kommun påförts de skattskyldiga vid nästföregående ars taxering till allmän kom- munalskatt. Påstår kommun. att särskilda skäl finnas för annan fördel- ningsgrund, såsom att vidtagen åtgärd kan antagas bliva till särskilt gagn för viss kommun, eller uppkommer eljest tvist mellan kommunerna beträf- fande skyldigheten att bidraga till kostnaderna, äger länsstyrelsen efter

Prop. 1984/85 : 49

Nuvarande lydelse

16

Föreslagen lydelse

framställning förordna. hur fördelningen skall ske. Sådan framställning skall göras sist inom tre månader efter det kommun anmodats erlägga sin kostnadsandel eller, om framställningen göres av kommun. som förskjutit kostnaderna, efter utgången av det kalenderår. under vilket desamma förskjutits. Till den kommun, som förskjutit kostnaderna. hava övriga kommuner att i överensstämmelse med fördelning som nu sagts utgiva på dem helöpande andelar.

Vad i andra stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning be- träffande sådan i 1 mom. g) avsedd kostnad som uppkommit under ci- vilförsvarsberedskap och hänför sig till ändamål, vilket angivits i organi- sationsplanen såsom gemensamt för flera kommuner. samt beträf- fande förlust i anledning av skada å kommun tillhörig materiel eller an- nan egendom. som jämlikt ] mom. h) under civilförsvarsberedskap ställts till civilförsvarets förfogande för ändamål som nu sagts.

Vad i andra stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning be- träffande sådan i l mom. g) avsedd kostnad som uppkommit under ci- vilförsvarsberedskap och hänför sig till ändamål, vilket angivits i organi- sationsplanen såsom gemensamt för flera kommuner. samt beträf- fande förlust i anledning av skada å kommun tillhörig materiel eller an- nan egendom. som jämlikt 1 mom. h) under civilförsvarsberedskap ställts till ('ivilförsvarsorganisatio- nens förfogande för ändamål som nu sagts.

41.5

l mom.m ] varje kommun skola de kommunen med avseende å ci- vilförsvaret ävilande uppgifterna handhavasav en civilförsvars- n ä m n d. om ej annat följer av and- ra stycket eller av sådant beslut som avses i 3 kap. l4 & kommunal- lagen (1977: 179).

Kommunfullmäktige äger upp- draga åt annan nämnd än civilför- svarsnämnden att upprätta skydds- rumsplan och att lämna besked en- ligt 32 å och godkännande enligt 33 a &. Har enlig123 å överlämnats ät kommunen att antaga skyddsrums- plan, fattas beslutet härom av kom- munfullmäktige.

Kommun får tillsätta särskild ci- vilförsvarsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara civilförsvars- nämnd. Har så ej skett är kommun- styrelsen civilförsvarsnämnd. Un- der civilförsvarsberedskapfår rege- ringen förordna, tttt särskild ('ivil- först-'t'trsnt'imnd skall tillsättas.

'" Senaste lydelse 1983: 334.

] mom. [ varje kommun skall den planläggning och de andra förbere- delser som enligt denna lag ankom- mer på kommunen handhavas av en civilförsvarsnämnd. om ej annat följer av andra stycket eller av sådant beslut som avses i 3 kap. l4 & kommunallagen (l977: 179).

Kommunfullmäktige äger upp- draga åt annan nämnd än civilför- svarsnämnden att upprätta de civil-

försvarsplaner som avses i 10 b # samt lämna besked enligt 32 å och godkännande enligt 33 a 5. Beslut om antagande av t'ivilförsvarspla- nerna fattas av kommunfullmäk— lige.

Kommun får tillsätta särskild ci- vilförsvarsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara civilförsvars- nämnd. Har så ej skett är kommun- styrelsen eivilförsvarsnämnd.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

17

Föreslagen lydelse

411255.

I varje kommun skall den ledning av ('iviljörsi'arsverksamheten som ankommer på kommunen under ei- viljörsvarsberedskap utövas av kommmtstyrelsen.

Under kommunstyrelsen leds ei- vilförsi'arsverksamheten av civil—

försvarse/teten.

Det ankommer på ('iviljörsvars- ehefen att

]. vidta åtgärden/"ör varning och räddning,

2. genomföra kommtmstyrelsens beslut ifråga om befolkningsjör- flyttningar.

3. utöva den ledning av civilför- svarsverksamheten som komman- styrelsen bestämmer,

4. bereda ärenden om civilför— svarsverksamheten för beslut av kommunstyrelsen,

5. samverka med andra myndig- heter samt organisationer oehföre- tag som berörs av civilförsvars- verksamhet inom kommunen.

425"

För kostnad. som kommun fått vidkännas på grund av åtgärd enligt 40 så 1 mom. b), c) eller e) eller 54 & första stycket eller för vård och un- derhåll av de i 40 5 1 mom. c) nämnda anordningarna, äger kom- munen erhålla ersättning av stats- medel. i den mån kostnaden kan anses skälig. Vid ersättningens be- stämmande skall hänsyn i skälig ut- sträckning tagas till det värde som åtgärden kan ha för anläggningens eller byggnadens användning i fred.

För kostnad, som kommun fått vidkännas på grund av åtgärd enligt 40 åå ] mom. b). e). e) eller i) eller 545 första stycket eller för vård och underhåll av de i 40 ä 1 mom. c) nämnda anordningarna. äger kom- munen erhålla ersättning av stats- medel. i den mån kostnaden kan anses skälig. Vid ersättningens be- stämmande skall hänsyn i skälig ut- sträckning tagas till det värde som åtgärden kan ha för anläggningens eller byggnadens användning i fred.

Innan medel finns tillgängliga för beräknad ersättning får skyldighet för kommun att vidtaga åtgärd enligt 40 ä 1 mom. b) eller c) ej göras gällande mot kommunen.

Ersättningen bestäms och betalas ut av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

Kommunen har rätt att erhålla förskott på ersättningen i enlighet med de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

" Senaste lydelse 1984: 271. 2 Riksdagen [984/85. [ saml. Nr 49

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

18

Föreslagen lydelse

44.5

'I'illlzandahåller kommun lokaler för eivilft'irsvt'trets administration. för förvaring av materiel eller ut- rustning för civilförsvaret eller för annan eivilförsvarsutbildning än sådan som avser det egna civilför- svarsmnrädets personal. skall skä- lig ersättning därför utgivas av statsmedel.

Kommunen ltar rätt till ersätt- ning av statsmedel även för andra kostnaderför eii-ilför.svarsverksam- heten än som (utges i 42 s* . Vad nu sagts gäller dock inte kostnader som avses i40 # ] mom. g).

Ersättningen bestäms ()('l1 beta- las ut av regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestämmer.

45%

Har kommunalt anställd perso- nal. tillhörande det allmänna civil- försvaret. jämlikt Sä tagits i an- språk för uppgifter som ej röra det egna eivilförsvarsomrädet, äger kommunen av statsmedel erhålla skälig gottgörelse för avlöning och annan ersättning, som kommunen till följd av bestämmelserna i 20 & utgivit för tjänstgöringen.

Om under högsta eivil/örst-tars- beredskap materiel eller annan egendom. som kommun enligt gäl- lande organisationsplan ställt till allmänna (rivilförsvarets förfogan- de. avsevärt skadats på grund av fientlig verksamhet eller ock under användning utom det egna civil- försvarsområdet, äger kommunen erhålla skälig gottgörelse av Stats- medel.

Gottgörelse enligt denna para- graf bestäntmes av länsstyrelsen i det län, där den ersättningsberätti- gade kommunen är belägen.

7 kap. Fastighetsägarna och eivt'l- försvaret. m.m.

Har kommunalt anställd perso- nal, tillhörande civilförsvarsorgani- sationen. jämlikt 8.5 tagits i an- språk för uppgifter som ej rör den egna kommunen. äger kommunen av statsmedel erhålla skälig gott- görelse för avlöning och annan er- sättning, som kommunen enligt 40 5 1 ntom. g) utgivit för tjänstgö- ringen.

Ersättningen bestäms och beta- las ut av regeringen eller den myrt- dighet som regeringen bestämmer.

7 kap. Fastighetsägarna och civil- försvarsverksarnlteten, m.m.

545

Skall en ledningscentral eller an- nan skyddad uppehållsplats för det allmänna civilförsvaret enligt gäl- lande organisationsplan anordnas i anläggning eller byggnad eller på mark. som äges eller nyttjas av an- nan än kommun. må länsstyrelsen medgiva honom att i stället för

Skall en ledningscentral eller an— nan skyddad uppehållsplats för ei- vilft'irsvarsorganisationen utom verkskyddet enligt gällande organi- sationsplan anordnas i anläggning eller byggnad eller på mark, som äges eller nyttjas av annan än kom- mun,får länsstyrelsen medgiva ho-

Prop. 1984/85 : 49

Nuvarande lydelse

kommunen inrätta och utrusta up- pehållsplatsen. därest det kan ske titan olägenhet för frågans ord— nande. Anordnaren äger för sådant fall att enligt de allmänna föreskrif- ter regeringen meddelar av kom- munen utfå den del av anläggnings- kostnaden. som överstiger skäligt fredsanvändningsvärde. Fördel- ningen av kostnaden i fall som här avses bestämmes av länsstyrelsen.

] 9 Föreslagen lydelse

nom att i stället för kommunen in- rätta och utrusta uppehållsplatsen. därest det kan ske utan olägenhet för frågans ordnande. Anordnaren äger för sådant fall att enligt de all- männa föreskrifter regeringen med- delar av kommunen utfå den del av anläggningskostnaden. som över- stiger skäligt fredsanvändnings- värde. Fördelningen av kostnaden i fall som här avses bestämmes av länsstyrelsen.

Skall åtgärd enligt 40 & l mom. c) vidtagas i sådan anläggning eller byggnad eller på sådan mark som äges eller nyttjas av annan än kommun. mä länsstyrelsen medgiva honom att i stället för kommunen vidtaga åtgär- den. därest det kan ske utan olägenhet för frågans ordnande. Den som vidtager åtgärden äger erhålla ersättning av statsmedel för skäliga kostna- der.

57%

Agare av anläggning eller byggnad är pliktig

a) att vidtaga erforderliga anordningar för alarmering av dem som vistas i eller vid anläggningen eller byggnaden;

b) att vidtaga erforderliga anordningar för mörkläggning av anläggningen eller byggnaden;

e) att. om det finnes vara av särskild betydelse att anläggningen eller byggnaden maskeras. under civilförsvarsberedskap tåla eller vidtaga sådan härför erforderlig åtgärd. som anbefalles av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer:

d) att. enligt vad regeringen eller myndighet som regeringen utser därom förordnar. förbereda och under civilförsvarsberea'skap förse anläggningen eller byggnaden med skyddat utrymme. i vilket de som vistas i anläggningen eller byggna— den kunna beredas skäligt skydd mot radioaktiv strålning. kemiska stridsmedel samt splitter och bygg— nadsras: samt

e) att. om skyddsrum finnes i an— läggningen eller byggnaden. under civilförsvarsberedskap upplåta det— ta åt befolkningen enligt vad som föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm— mer.

Ar anläggningen eller byggnaden helt eller delvis upplåten till annan. skall i fråga om skyldighet som än—

d") att. enligt vad regeringen eller myndighet som regeringen utser därom förordnar. förse anläggning- en eller byggnaden med skyddat ut- rymme. som skall ge skäligt skydd mot radioaktiv strålning. kemiska stridsmedel samt splitter och bygg- nadsras; samt

e) att. om skyddsrum eller skyd- dat utrymme fmnes i anläggningen eller byggnaden. under civilför- svarsberedskap upplåta detta åt be- folkningen enligt vad som föreskri- ves av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Ar anläggningen eller byggnaden helt eller delvis upplåten till annan, skall i fråga om skyldighet som an-

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

gives under b) och d) ägaren vara ansvarig för anskaffning och till— passning av materielen ävensom för anskaffning och uppsättning av an- ordningar för dess anbringande. medan innehavaren skall svara för materielens anbringande och övriga åtgärder för dess användning. Vad under c) eller e) stadgas skall gälla jämväl innehavare.

58

Har byggnad. som användes eller lämpligen kan användas för bo- stadsändamål, skadats genom fient- lig verksamhet. är byggnadens ägare eller innehavare under högsta civilförsvarsberedskap pliktig att följa de föreskrifter i fråga om bygg- nadens iordningställande, som meddelas av länsstyrelsen eller ei- vilförsvarsehefen. Ej må dock nå- gon åläggas att ombesörja åtgärd. som skulle medföra oskälig kostnad eller väsentlig olägenhet för ho- nom.

F ärm-lagen lydelse

gives under b) ägaren vara ansvarig för anskaffning och tillpassning av materielen ävensom för anskaffning och uppsättning av anordningar för dess anbringande. medan innehava- ren skall svara för matericlens an- bringande och övriga åtgärder för dess användning. Vad under 0) eller e) stadgas skall gälla jämväl inneha- vare.

För åtgärd enligt (1) har ägaren rätt till ersättning av statsmedel/ör skäliga kr'mtnader. Ersättningen be- stäms och betalas ut av regeringen eller den myndighet som regering- en bestämmer.

&

Har byggnad, som användes eller lämpligen kan användas för bo- stadsändamål. skadats genom fient- lig verksamhet. är byggnadens ägare eller innehavare under högsta civilförsvarsberedskap pliktig att följa de föreskrifter i fråga om bygg- nadens iordningställandc. som meddelas av länsstyrelsen eller kommunen. Ingen får dock åläggas att ombesörja åtgärd. som skulle medföra oskälig kostnad eller vä- sentlig olägenhet för honom.

59å Har beslut meddelats om Har beslut meddelats om utrymning av visst område. åligger utrymning av eller omflyttning

det envar. som omfattas av beslu— tet. att följa de särskilda föreskrif- ter. som utfärdas i anledning härav.

inom visst område, åligger det en- var. som omfattas av beslutet. att följa de särskilda föreskrifter. som utfärdas i anledning härav.

Den som inom området driver sjukhus. barnhem. ålderdomshem eller annan vårdsanstalt är skyldig att utan ersättning tillhandahålla civilför- svarsmyndighet utrustning, som efter utrymningen icke erfordras för an- staltens verksamhet inom området. för förläggning. i vilken personer från anstalten skola inkvarteras.

Om skyldighet att upplåta bostad för inkvartering föreskrivs i lagen ( 1964 :04 ) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse F öres/egen [_va'else

565 s*? .»

Civilförsvarsmyndigheten får be- sikta en anläggning eller byggnad för att ta reda på vilka åtgärder som har vidtagits eller bör vidtas där till skydd mot skada av fientlig verk- samhet eller för att se om anlägg- ningen ellcr byggnaden lämpligen kan användas för civilfr'irsvaret.

Kommunen får besikta en an- läggning eller byggnad för att ta reda på om skyddsrum bör anord- nas eller förberedas inom anlägg- ningen eller byggnaden eller för att kunna kontrollera skyddsrummen enligt 40 ä 1 mom. e).

Civilförsvarsmyndigheten får be- sikta en anläggning eller byggnad för att ta reda på vilka åtgärder som har vidtagits eller bör vidtas där till skydd mot skada av fientlig verk samhet eller för att se om anlägg- ningen eller byggnaden lämpligen kan användas för eivilförsvarsverk- sam/teten.

Kommunen får besikta en an- läggning eller byggnad för att ta reda på om skyddsrum eller skyd- dade utrymmen bör anordnas eller förberedas inom anläggningen eller byggnaden eller för att kunna kon- trollera skyddsrummen enligt 40 s 1 mom. 6).

665

Det åligger envar att vid förfrå- gan av vederbörlig myndighet läm- na upplysning. huruvida och till vil- ken myckenhet han innehar egen- dom som kan komma att erfordras för civil/örsvaret eller bliva föremål för åtgärd enligt denna lag.

Vägrar någon att lämna begärd upplysning eller finnes skälig anled- ning misstänka att han söker vilse- leda myndighet rörande förhållan- den, om vilka upplysning begärts. må under civilförsvarsberedskap hans kontor. lagerlokal eller annan lägenhet. varöver han förfogar. un- dersökas och hans handelsböcker och affärshandlingar granskas. Vid sådan undersökning skall vad i 28 kap. rättegångsbalken är stadgat om husrannsakan gälla i tillämpliga delar. varvid länsstyrelsen eller ei- vilförst-arsc'he/bn skall utöva den befogenhet. som vid husrannsakan tillkommer undersökningsledaren. åklagaren eller rätten.

8 kap. Förfoganderätt för civilför- svarets behov

': Senaste lydelse l984: 273.

Det åligger envar att vid förfrå- gan av vederbörlig myndighet läm- na upplysning. huruvida och till vil- ken myckenhet han innehar egen- dom som kan komma att erfordras för eivilförsvarsverksamheten eller bliva föremål för åtgärd enligt den— na lag.

Vägrar någon att lämna begärd upplysning eller finnes skälig anled- ning misstänka att han söker vilse- leda myndighet rörande förhållan- den. om vilka upplysning begärts. får under civilförsvarsberedskap hans kontor. lagerlokal eller annan lägenhet. varöver han förfogar. un- dersökas och hans handelsböcker och affärshandlingar granskas. Vid sådan undersökning skall vad i 28 kap. rättegångsbalken är stadgat om husrannsakan gälla i tillämpliga delar. varvid länsstyrelsen eller kommunen skall utöva den befo- genhet. som vid husrannsakan till- kommer undersökningsledaren. åklagaren eller rätten.

8 kap. Förfoganderätt för civilför- svarsorganisationens behov

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

ÖV)

Föreslagen lydelse

68513

C iviWirsvarsc/zef och länsstyrel- se äga under civilförsvarsbered- skap genom förfogande som avses i 5 & första stycket l och 2 förfogan- delagen (l978:262) taga i anspråk markområden. byggnader. utrym- men. livsmedel. transportmedel. utrustningspersedlar. maten'el och annan egendom. som innehaves av annan än staten. därest det finnes erforderligt för att statlig civilför- svarsuppgift skall kunna fullgöras och överenskommelse om egendo- mens avstående ej kan träffas till- räckligt skyndsamt. Civil/Firsi'nrs- chef och länsstyrelse äga härvid endast taga i anspråk sådan egen- dom. som finnes inom deras verk- samhetsområde. Om särskilda skäl föreligga, får dock länsstyrelse el- ler. efter länsstyrelsens medgivan- de. civil/årsvarschef taga i anspråk motordrivna fordon. släpfordon och motorredskap utom området. om de enligt vad därom föreskrives ha uttagits för (:iviljörwarets be- hov.

lanspråktagande enligt första stycket av byggnad eller del därav för inkvartering av vårdbehövande i särskild förläggning ävensom ian- språktagande av utrustning, som erfordras för sådan förläggning. må bestå intill två veckan/rån det att driften av _förläggningen upp- hört att vara en eivilfärsvarmpp- gift-

1 den mån det prövas nödigt för fullgörande av kommuns skyldighe- ter enligt 40 & l mom. b) och e) att egendom tages i anspråk för kom- muns räkning. skall vad i första stycket sägs äga motsvarande tillämpning såvitt gäller egendom. som finnes inom kommunen. Vad sålunda stadgats skall i fråga om utförande av byggnadsanordning gälla jämväl under tid. då civilför-

Senaste lydelse 1978: 263.

Kommunen och länsstyrelsen får under civilförsvarsberedskap ge— nom förfogande som avses i Så första stycket ] och 2 förfogandela- gen (1978: 262) taga i anspråk mark- områden, byggnader. utrymmen, livsmedel. transportmedel. utrust- ningspersedlar. materiel och annan egendom. som innehaves av annan än staten. därest det finnes erfor- derligt för att civiljörsvarsverksam- heten skall kunna fullgöras och överenskommelse om egendomens avstående ej kan träffas tillräckligt skyndsamt. Kommunen och läns- styrelsen får härvid endast taga i anspråk sådan egendom. som finnes inom deras verksamhetsom- råde. Om särskilda skäl föreligga. får dock länsstyrelsen eller. efter länsstyrelsens medgivande, kom- munen taga i anspråk motordrivna fordon, släpfordon och motorred- skap utom området. om de enligt vad därom föreskrives lzar uttagits för civilförsvarsorganisationens be- hov.

I den mån det prövas nödigt för fullgörande av kommuns skyldighe- ter enligt 40 5 1 mom. b). c) och i) att egendom tages i anspråk för kommuns räkning. skall vad i första stycket sägs äga motsvarande tillämpning såvitt gäller egendom. som finnes inom kommunen. Vad sålunda stadgats skall i fråga om utförande av byggnadsanordning gälla jämväl under tid. då civilför-

Prop. 1984/85: 49 Nuvarande lydelse svarsberedskap icke räder: förfo-'

ganderätten må härvid dock endast utövas av länsstyrelsen.

Föreslagen lydelse

svarsberedskap icke råder: förfo— ganderättenfår härvid dock endast utövas av länsstyrelsen.

73 &”

Har under tid. då civilförsvars- beredskap icke råder. egendom ta- gits i anspråk jämlikt 68% tredje stycket andra meningen eller har i anslutning härtill åtgärd vidtagits jämlikt 12 & förfogandelagen(1978:262). bestämmes ersättning med tillämpning av expropriations- lagen (1972: 719).

Ersättning gäldas. om egendo- men tagits i anspråk för kommuns räkning. av kommunen och eljest av staten. Vid fortsatt ianspråkta- gande enligt 68 å andra stycket gäl- das ersättningen av staten.

Har under tid. då civilförsvars- beredskap icke räder. egendom ta- gits i anspråk jämlikt 68ä andra stycket andra meningen eller har i anslutning härtill åtgärd vidtagits jämlikt 12 s' förfogandelagen(1978: 262). bestämmes ersättning med tillämpning av expropriations— lagentl972z7l9).

Ersättning gäldas. om egendo- men tagits i anspråk för kommuns räkning, av kommunen och eljest av staten.

77 s”

Uteblir någon utan anmält laga förfall från tjänstgöring [ civilför- svaret, som jämlikt denna lag åvilar honom och vartill han blivit kallad i vederbörlig Ordning. eller avviker någon olovligen därifrån, må han på framställning av länsstyrelsen el— ler civilförsi-'arscltejen omedelbart hämtas på egen bekostnad genom polismyndighetens försorg. Det- samma skall gälla om civilförsvars- pliktig utan anmält laga förfall un- derlåter att efterkomma jämlikt 18 % utfärdad kallelse till personlig inställelse.

Uteblir någon utan anmält laga förfall från civil/örsvarstjänstgö- ring, som jämlikt denna lag åvilar honom och vartill han blivit kallad i vederbörlig ordning, eller avviker någon olovligen därifrån,får han på framställning av länsstyrelsen eller kommunen omedelbart hämtas på egen bekostnad genom polismyn— dighetens försorg. Detsamma skall gälla om civilförsvarspliktig utan anmält laga förfall underlåter att ef- terkommajämlikt 18 s utfärdad kal- lelse till personlig inställelse.

78.5

Är någon jämlikt rss eller be- stämmelse i 4, 6 eller 7 kap. eller föreskrift. som meddelats med stöd av dylik bestämmelse. ellerjämlikt 80 å andra stycket skyldig att full- göra nägot och underlåter han det. äger länsstyrelsen förelägga honom lämpligt vite. Länsstyrelsen må ock i sådant fall lämna erforderlig hand-

Senaste lydelse 1978: 263. '5 Senaste lydelse 1977: 111.

Är någon jämlikt 155 eller be- stämmelse i 2 a. 4. 6 eller 7 kap. eller föreskrift. som meddelats med stöd av dylik bestämmelse. eller jämlikt 80.6 andra stycket skyldig att fullgöra något och underlåter han det.fär länsstyrelsen eller kom- munen. om denna har att besluta i saken. förelägga honom lämpligt

Prop. 1984/85: 49 Nuvarande lydelse

räckning eller ombesörja föreskri- ven åtgärd samt uttaga kostnaden härför av den försumlige. i den mån han icke på grund av stadgande i denna lag är berättigad till ersätt- ning för kostnaden.

Föreslagen lydelse

vite. Länsstyrelsen får oekså i så- dant fall lämna erforderlig hand- räckning eller ombesörja föreskri— ven ätgärd samt uttaga kostnaden härför av den försumlige, i den mån han icke på grund av stadgande i denna lag är berättigad till ersätt— ning för kostnaden.

tills

Till böter eller fängelse i högst ett år eller. om brottet begåtts under högsta civilförsvarsberedskap och är att anse som grovt. till fängelse i högst två år dömes

1. den som är civilförsvarspliktig eller eljest inskriven i civilförsvaret och som. i avsikt att undandraga sig sina skyldigheter. underlåter att ef- ter vederbörlig kallelse inställa sig till tjänstgöring i civilförsvaret eller eljest olovligen undanhåller sig där- ifrån:

2. den som under tjänstgöring [ civilförsvaret vägrar att åtlyda vad vederbörande befäl under tjänsten befallt honom rörande denna eller som eljest under tjänstgöring i civil- försvaret uppsätligen eller av oakt- samhet. som ej är ringa. åsidosätter vad som åligger honom enligt regle- menten. instruktioner eller andra allmänna bestämmelser eller sär— skilda föreskrifter;

1. den som är civilförsvarspliktig eller eljest inskriven i civilförsvars- organisationen och som. i avsikt att undandraga sig sina skyldigheter. underlåter att efter vederbörlig kal- lelse inställa sig till civil/ör- svarstiänstgöring eller eljest olovli- gen undanhåller sig från tjänstgö- ring;

2. den som under civilförsvars- tjänstgöring vägrar att åtlyda vad vederbörande befäl under tjänsten befallt honom rörande denna eller som eljest under ('ivilförsvarstjänst- göring uppsåtligen eller av oakt- samhet, som ej är ringa. åsidosätter vad som åligger honom enligt regle- menten. instruktioner eller andra allmänna bestämmelser eller sär- skilda föreskrifter;

3. den som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift om förhållande. varom han enligt 15 % eller 47 & första stycket e.) är pliktig att lämna upplysning:

4. den som i strid mot föreskrif- ten i 199" eller särskilt meddelat borttlyttningsförbud lämnar sin vis- telseort ävensom den som över- träder särskilt meddelat inflytt- ningsförbud;

4. den som i strid mot särskilt meddelat bortflyttningsförbud läm- nar sin vistelseort eller som över- träder särskilt meddelat inflytt- ningsförbud:

5. den som uppenbart vanvårdar materiel. utrustning eller annan egen- dom, som han mottagit av civilförsvarsmyndighet för förvaring;

6. den som utan skälig anledning vägrar att låta civilförsvarsmyndighet eller kommun besiktiga anläggning eller byggnad efter vad i 65 & sägs;

7. den som vid förfrågan jämlikt 66 & vägrar att lämna upplysning eller som vid sådan förfrågan eller i samband med undersökning eller gransk- ning som avses i nämnda paragraf söker vilseleda myndighet rörande förhållande, som avses i samma paragrafs första stycke:

Prop. 1984/85 : 49 25

Nuvarande lydelse Förut/(igen lydelse

8. den som med vetskap om att eivilförsvarsm_vndighet jämlikt 8 kap. beslutat taga i anspråk egendom, som innehaves av honom. vägrar eller försummar att behörigen elleri rätt tid tillhandahälla myndigheten egendo— men eIler genom att avhända sig egendomen eller på annat sätt omöjliggör egendomens tagande i anspråk: samt

9. den som eljest åsidosätter föreskrift. som meddelats med stöd av bemyndigande i denna lag. eller föreläggande eller liknande beslut. som meddelats enligt lagen eller enligt föreskrift som nyss sades. dock ej om därmed avses äliggande. för vars fullgörande vite kan föreläggas enligt 78 5.

Har någon övertygats om gärning. som enligt denna paragraf är belagd med straff, må rätten. i den mån det finnes skäligt. förklara egendom. som undanhållits genom gärningen, förverkad. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

83 s'”

Över beslut av ('ii'il/"örxi'urst'lzd' eller polismyndighet i ärende. som avses i denna lag. må besvär an- föras hos länsstyrelsen. om ej annat följer av 69 &. Talan mot korn/num'tl myndighets bes/ut enlig! 27 och 32 ## föres hos länsstyrelsen ge— nom besvär.

Mot länsstyrelses beslut om kost- nadsfördelning enligt 49 eller 54 å. om ersättning enligt 53. 55 a eller 56 så eller om föreläggande av vite vid underlåtenhet att fullgöra skyl- dighet enligt 155 föres talan hos kammarrätten genom besvär. I samma ordning föres talan mot be- slut. som länsstyrelse enligt denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser i särskilt fall medde- lat om föreläggande. föreskrift. till- stånd eller godkännande i vad angår inrättande. utrustning. vård eller underhåll av eller andra åtgärder i fråga om skyddsrum, dock ej beslut enligt 31 &.

Över beslut av kcmimun eller po- lismyndighet i ärende. som avses i denna lag. får besvär anföras hos länsstyrelsen. om ej annat följer av 69 &.

Mot länsstyrelses beslut om kost- nadsfördelning enligt 54 s". om er- sättning enligt 53. 55 a eller 565 eller om föreläggande av vite vid underlåtenhet att fullgöra skyldig- het enligt 155 föres talan hos kam- marrätten genom besvär. [ samma ordning föres talan mot beslut. som länsstyrelse enligt denna lag eller med stöd därav utfärdade bestäm- melser i särskilt fall meddelat om föreläggande. föreskn'ft. tillstånd eller godkännande i vad angår inrät- tande. utrustning. vård eller under- håll av eller andra åtgärder i fråga om skyddsrum, dock ej beslut en- ligt 3l &.

I övrigt föres talan mot länsstyrelses beslut enligt denna lag hos regering- en genom besvär, om ej annat följer av 69 s'. Detsamma gäller i fråga om talan mot civilförsvarsstyrelsens beslut enligt lagen.

Talan må icke föras mot beslut. som meddelats enligt 19. 33 a. 34. 35. 37 eller 58 å.

"* Senaste lydelse l984: 271.

Talan får icke föras mot beslut. som meddelats enligt 33 a. 34. 35. 37 eller 58 å.

Prop. 1984/85 : 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Under högsta civilförsvarsberedskap så ock eljest när särskilda skäl äro dänill må myndighet. som meddelat beslut enligt denna lag. förordna att beslutet omedelbart skall lända till efterrättelse.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1987. Med tillämpning av de nya bestämmelserna från och med den 1 januari 1985 skall dock dels den planläggning som anges i 2 a kap. genomföras så att planerna är upprättade och antagna före utgången av år 1986. dels kommunerna för planläggningen ha rätt till ersättning.

2. Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1964: 63) om kommunal beredskap

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (_19641631 om kommunal bered-

Hänvisningar till S2

  • Prop. 1984/85:49: Avsnitt 3.4

skap'

dels att 3 s" skall upphöra att gälla. dels att i ?. & ordet "civilförsvarets'" skall bytas ut mot "civilförsvarsor-

ganisationens" ,

dels att 6. 7. 14 och 16 åå skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Det åligger kommun och lands- tingskommun att redan i fredstid vidtaga de förberedelser som er- fordras för att kommunen eller landstingskommunen skall kunna såväl fullgöra sina uppgifter enligt 1.2 och 4 ss samt 5 & första stycket denna lag som upprätthålla eller ut- öva annan för totalförsvaret viktig verksamhet, vilken åligger kom- munen eller landstingskommunen enligt särskild lag eller författning eller eljest bedrives av kommunen eller landstingskommunen.

Föreslagen lydelse

I den mån det inte följer av sär- skilda beslämmelser åligger det kommun och landstingskommun att redan i fredstid vidtaga de förbere- delser som erfordras för att kom- munen eller landstingskommunen skall kunna såväl fullgöra sina upp- gifter enligt 1. 2 och 4 åå samt 5 & första stycket denna lag som upp- rätthålla eller utöva annan för total- försvaret viktig verksamhet. vilken åligger kommunen eller landstings- kommunen enligt särskild lag eller författning eller eljest bedrives av kommunen eller landstingskommu- nen.

Kommun eller landstingskommun. som ombesörjer distribution av gas, värme, vatten eller elektricitet eller ombesörjer renhållning eller ansvarar för samfärdsleder. kommunikationer eller avlopp eller som utövar annan därmed jämförlig verksamhet, skall även vidtaga förberedelser för att verksamheten i erforderlig omfattning skall kunna återupptagas efter krigsskador.

' Lagen omtryckt 1977:417.

Prop. 1984/85 : 49

Nuvarande lydelse

Efter länsstyrelsens förordnande äro kommun och landstingskom- mun skyldiga att vidtaga reservan- ordningar för gas-. vatten- och elek- tricitetsförsörjningen samt de sär- skilda anordningar eller förberedel- ser för vattenförst'irjningen och den allmänna hälsovården som behövs med hänsyn till planlagd inkvarte- ring i kommunen eller landstings- kommunen. I fråga om kommuns skyldighet att vidta reservanord- ningar som äro avsedda uteslutan- de för brandförsvarets försörjning med vatten gäller dock 40 & 1 mom. b) eivilförsvarslagen (1960: 74).

IJ NJ

Föreslugm lydelse

. Efter länsstyrelsens fi.")rordnandc är kommun och landstingskommun skyldiga att vidtaga reservanord- ningar för gas-. vatten- och elektri- citetsförsörjningen samt de särskil- da anordningar eller förberedelser för vattenförsötjningen och den all— männa hälsovården som behövs med hänsyn till planlagd inkvarte- ring i kommunen eller landstings- kommunen. I fråga om kommuns skyldighet att vidta reservanord- ningar som är avsedda uteslutande för eit'ilfö'rsvarsver/t'sam/terms för- sörjning med vatten gäller dock 405 1 mom. b) civilförsvarslagen (1960174).

Såvitt avser förberedelser enligt andra stycket skola förberedelserna ske under beaktande av den risk för krigsskador. för vilken verksamheten kan antagas vara utsatt.

Finner länsstyrelsen det erfor- derligt med hänsyn till beredskaps- uppgifternas omfattning eller bety- delse i viss kommun eller lands- tingskommun. att dennas förbere- delser redovisas i särskild plan. skäll kommunen eller landstings- kommunen efter länsstyrelsens för- ordnande upprätta och anta sådan plan. Vid planläggningen skall kom— munen eller landstingskommunen samråda med länsstyrelsen. När planen har antagits. skall den insän- das till länsstyrelsen.

,

71?"

Finner länsstyrelsen det erfor— derligt med hänsyn till beredskaps— uppgifternas omfattning eller bety— delse i viss kommun eller lands- tingskommun. att dennas förbere— delser redovisas i särskild plan. skall kommunen eller landstings— kommunen efter länsstyrelsens för— ordnande upprätta och anta sådan plan. Vid planläggningen skall kom- munen eller landstingskommunen samråda med länsstyrelsen. ()m samordning av planläggningen med den kommunala civilförsvars— planliiggningen finns föreskrifter i IO b ,5 tredje stycket ('iVilfier-ursla- gen (1960: 74). När planen har anta- gits. skall den insändas till länssty- relsen.

Länsstyrelsen får förordna om revision av kommunala och landstings- kommunala beredskapsplaner. när det påkallas av ändrade förhållanden. Om länsstyrelsen har förordnat om revision av plan. gäller föreskrifterna i första stycket.

3 Senaste lydelse 1981: 166.

Prop. l984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

145

lnom varje län åligger det länsstyrelsen att följa tillämpningen av denna lag. Länsstyrelsen skall därvid tillse att såväl förberedelsearbetet som själva verksamheten bedrives på ett ändamålsenligt sätt samt samordnas med annan beredskapsplanläggning och försvarsverksamhet.

Under beredskapstillständ äger länsstyrelsen. om det anses oundgäng- ligt för samordning av försvarsansträngningarna. meddela kommun och landstingskommun förskrift i avseende ä verksamhetens bedrivande och

inriktning.

När ntateriel eller personal som är avsedd för kommuns tekniska verksamhet oundgängligen behövs i ('ivil/Örsvarets räddningsarbete. äger ('iviljo'rsvarse/teten under be- redskapsti/[stånd meddela "Hire— skri/ter om inriktningen av kommu- nens nämnda verksamhet. Detta gäller dark ej i den mån länsstyrel- sen enligt andra stycket meddelat _löreskrift om samma verksam/tet.

16 s*

Har kommun efter förordnande av länsstyrelsen enligt 7 s'upprättat särskild plan. har kommunen rätt till statsbidrag med 90 procent eller den större-' del av planläggnings— kostnadens belopp som regeringen medger. Plan/ägg!)ingskostnaden skall beräknas efter grunder som regeringen fastställer. Om kom- munen gärframställning därom till länsstyrelsen inom två månader från den dag då kommunen _fiek del av förordnandet om planläggning. skall statsbidraget dock beräknas efter de redovisade planläggnings- kostnaderna. i den mån dessa katt anses skäliga. Kommun har ej rätt till statsbidrag _för revision av be- redskapsplan.

Vad i första stycket sägs om kommun tillämpas ocksä i fråga om landstingskommun.

3 Senaste lydelse 1981: 166.

Har kommun efter förordnande av länsstyrelsen enligt 7 & upprättat särskild plan. har kommunen rätt till ersättning av statsmedel. om inte annat/"(Mier- av tredje styt'ket.

Till landstingskommun som har upprättat särskild plan enligt 75 lämnas ersättning av statsmedel med 90 procent av planläggnings- kostnaden eller den större del som regeringen medger. Planläggnings- kostnaden skall beräknas efter

Prop. l984/85:49 29 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

grunder som regeringenfastställer. Efter framställning till länsstyrel- sen inom två månader från den dag då landstingskommanenfick del av jörordnandet om planläggning be- räknas dock ersättningen efter de redovisade planläggningskostna- derna. i den mån kostnaderna kan anses skäliga. För revision av planen lämnas ingen ersättning. Vad som sägs i andra stycket om landstingskomman tillämpas oekså på sådana kommuner. som inte till- här någon landstingskomman. i fråga om planläggningskostnader för hälso- och sjukvården samt an- nan verksamhet som normalt om- besörjs av landstingskommunen. Ersättningen bestäms oeh beta— las ut av regeringen eller den m_vn- dighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 165. den ljanuari 1985, och i övrigt den ljanuari 1987.

Prop. 1984/85: 49 30

Utdrag FÖRSVARSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde l984-06-28

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden ]. Carls- son, Feldt. Sigurdsen. Hjelm-Wallén. Peterson. Andersson. Boström. Bodström. Göransson. Gradin, Dahl, R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Thunborg. Wickbom

Föredragande: statsrådet Thunborg

Lagrådsremiss om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74). m.m.

1 Inledning

Enligt beslut av riksdagen skall kommunerna med början senast under budgetåret 1984/85 ta över ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksam- heten på lokal nivå i krig och det planläggningsansvar i fred som hänger samman härmed. Övertagandet skall samordnas med att en hemskydclsor- ganisation införs och med att arbetet med skyddsplaner påbörjas i kommu- nerna (prop. 1981/82: 102 bil. 2. FÖU 18. rskr 374). Riksdagen har vid riksmötet 1982/83 beslutat att övergången till kommunal ledning och plan- läggning i huvudsak skall genomföras under perioden 1984/85 — 1986/87. Övergången skall påbörjas samtidigt i alla län. Vid övergången skall kraven på beredskap beaktas (prop. 1982/83: 100 bil. 6. FÖU 9. rskr 271).

Med stöd av regeringens bemyndigande den l7 juni 1982 tillkallade dåvarande chefen för försvarsdepartcmentet en kommitté' ('Fö 1982:O4) med uppdrag att behandla frågor som har samband med genomförandet av 1982 års totalförsvarsbeslut angående civilförsvaret och kommunerna. Kommittén har bl.a. lett en provplanläggning i 22 kommuner i Malmöhus och Kopparbergs län. I betänkandet (Fö 1983: 10) Kommunerna och civil- försvaret ledning och planläggning på lokal nivå har kommittén redovisat förslag om fördelningen av ansvaret mellan länsstyrelserna och kommunerna för olika planer m.m.. om hur ledningen av den civilförsvars- verksamhet som skall samordnas över kommungränser bör organiseras. om innehållet i och utformningen av de olika planerna för civilförsvars-

' F.d. landshövdingen Harald Pettersson. ordförande. f.d. riksdagsledamoten Bertil Dahlen. landstingsrådet Göran Hammarsjö. faslighetschefen Sture Holmqvist. bor- garrådet Sture Palmgren. f.d. riksdagsledamoten Anna-Greta Skantz och f.d. riks- dagsledamoten Gudrun Sundström.

Prop. 1984/85: 49 31

verksamheten. om erforderliga författningsbestämmelser för genomföran- de av riksdagens beslut i fråga om civilförsvaret och kommunerna samt om regler som bör gälla för ersättning till kommunerna för deras civilförsvars— vcrksamhet i fred. En av kommittén upprättad fristående sammanfattning (SOU 1983: 68) av betänkandet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga ].

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan- serna och en sammanställning av deras yttranden bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

1 1982 års totalförsvarsbeslut angavs också att nuvarande principer för att fastställa verkskyddsplikt bör ändras. Företags och verksamheters betydelse i krig och deras risksituation skall därvid få ett avgörande infly- tande. De enskilda vcrkskydden skall bättre än f.n. anpassas till de behöv och de risker som finns vid resp. företag. En strävan skall vara att få till stånd ett bättre samutnyttjande av personal och materiel för företagens räddningstjänst i krig och fred.

På uppdrag av regeringen har civilförsvarsstyrelsen efter samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar. arbetsmarknadsstyrelsen. Svenska brandförsvarsföreningen. Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges verkskyddsförbund redovisat förslag till nya normer för fastställande av verkskyddsplikt och förslag till principer för verkskyddens organisation. utrustning och utbildning. Civilförsvarsstyrelsens förslag bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3.

Regeringen uppdrog i februari 1975 ät numera kammarrättsrådet Len- nart Nordbeck att utreda frågan om rätt för militär myndighet att för särskilda fall meddela civila myndigheter föreskrift om fullgörande av dem ävilande uppgifter. s.k. militär direktivrätt. 1 oktober 1983 överlämnade utredaren en promemoria (Ds Fö 1983: 7) Om militär direktivrätt. 1 prome- morian föreslås bl.a. att bestämmelsen om militär direktivrätt i 9 5 civil- försvarslagen (1960: 74) skall upphävas. Promemorian bör fogas till proto- kollet i detta ärende som bilaga 4. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna och en sammanställning av deras ytt- randen hör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga5.

2 Allmän motivering

2.1 Allmänt

Grundläggande bestämmelser om civilförsvaret finns i civilförsvarslagen (1960: 74) och civilförsvarskungörelsen (1960:377). Kommunernas med- verkan i de delar av totalförsvaret som inte hör till civilförsvaret regleras i lagen (1964: 63) om kommunal beredskap och kommunala beredskapskun- görelsen (1964: 722). Gällande rätt i dessa frågor har närmare beskrivits i

Prop. 1984/85: 49

'.») iJ

kommitténs betänkande bl.a. i kapitel 2 och de inledande avsnitten av kapitel 3. 4 och 6.

Jag vill här mycket översiktligt redogöra för de grundläggande bestäm- melser som styr civilförsvarsverksamheten.

C'ivilförsvarets uppgift är enligt civilförsvarslagen att i de hänseenden som regeringen bestämmer utöva sådan verksamhet för rikets försvar som avser att skydda och rädda liv vid anfall mot landet och som inte ligger på försvarsmakten (1 få). 1 lå civilförsvarskungörelsen bestäms uppgifterna närmare. Här föreskrivs att civilförsvaret har till uppgift att planlägga och verkställa erforderliga åtgärder för att skydda civilbefolkningen samt an- läggningar. byggnader och annan egendom mot fientliga anfall. att planläg- ga och utföra bevakning av anläggningar, byggnader och annan egendom till skydd mot spioneri och sabotage. att ingripa mot sådan brand eller skada som förorsakas av fientlig verksamhet och i övrigt begränsa eller lindra följderna av sådan verksamhet. att under krig och. i den mån regeringen förordnar om det. vid krigsfara ingripa också mot annan brand eller skada än sådan som förorsakas av fientlig verksamhet. att i den mån regeringen förordnar särskilt om det omhänderta flyktingar samt att biträ- da andra samhällsorgan vid fullgörandet av uppgifter som ankommer på dem till följd av fientlig verksamhet.

Civilförsvarets verksamhet har som framgår en civil. humanitär inrikt- ning. Dess främsta uppgift kan sammanfattningsvis sägas vara att skydda liv och egendom och att för civilbefolkningen och hemorten lindra följder- na av krigshandlingar. [ överenstämmelse med den humanitära inriktning- en av civilförsvarets uppgifter är organisationen för civilförsvarsverksam- heten av helt civil karaktär.

l 3 - 10 åå civilförsvarslagen meddelas de grundläggande bestämmelserna för civilförsvarsorganisationens utformning. Här föreskrivs att ledningen av civilförsvaret utövas under regeringen av civilförsvarsstyrelsen (34.5). lnom varje län handhar länsstyrelsen ledningen av civilförsvaret (4 55). För det lokala civilförsvaret är riket indelat i civilförsvarsområden. Regeringen förordnar om denna indelning. Inom civilförsvarsområdet utgör varje kom- mun ett civilförsvarsdistrikt om inte särskilda skäl föreligger för annan indelning (5 å). inom ett civilförsvarsområde utövas ledningen under civil- försvarsberedskap av en civilförsvarschef och inom ett civilförsvarsdi- strikt av en distriktschef (65). Civilförsvaret skall anordnas dels som allmänt civilförsvar. dels som verkskydd för särskilda anläggningar och byggnader (7 5).

Grunddragen av civilförsvaret inom varje civilförsvarsområde skall anges i en organisalions—plan. Planen upprättas och antas av länsstyrelsen (10 5). Av planen skall framgå omfattningen och beskaffenheten av civilför- svaret inom området. bl.a. vilka verksamhetsgrenar som skall vara före- trädda. antal och sammansättning av civilförsvarsenheterna. utrustning och materiel. områden och orter som planlagts för utrymning och inkvarte-

Prop. 1984/85: 49

'_AJ 'N

ring. antal och storlek av ledningscentraler och andra skyddade uppehålls- platser för det allmänna civilförsvaret m.m. (221? Civilförsvarskungörel- sen).

De åtgärder som civilförsvaret har att företa för att fullfölja sin uppgift brukar indelas i förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder. Till de förebyggande åtgärderna räknas framför allt utrymning med därtill höran- de inkvarteringsverksamhet samt anordnandet av skyddsrum. Bestämmel- ser om skyddsrumsbyggandet finns i 22-33äå civilförsvarslagen. Skydds- rum byggs i de orter. skyddsrumsorter. som bestäms av regeringen. Skyddsrumsbyggandet betalas med statliga medel och styrs av de skydds- rumsplaner som upprättas av kommunerna.

Den .s'kudt'avhjälpundc verksamheten omfattar främst räddningsarbcte av olika slag för att komma nödställda till hjälp. exempelvis omhänderta- gande av skadade och sjuka och räddning av dem som blivit innestängda vid byggnadsras. Vidare ingår i den skadeavhjälpande verksamheten brandbekämpning. röjning av samfärdsleder och byggnader. desarmering av icke exploderade bomber och dylikt. sanering efter gasbeläggning och åtgärder mot radioaktiv strålning samt åtgärder för att skydda egendom från förstörelse till följd av brand och annan skadeverkan. Till de ska- deavhjälpande åtgärderna hör även bistånd åt dem som blivit hemlösa till följd av krigshandlingar och omhändertagande av döda.

För olika slag av civilförsvarets verksamhet skall enligt l & civilförsvars- lagen finnas särskilda tjänstcgrenar. 1 35 eivilförsvarskungörelsen anges närmare de olika tjänstegrenarna och civilförsvarsuppgifternas fördelning mellan dem. Tjänstegrenarna utgörs av ledningstjänst. räddningstjänst. brandtjänst. sjukvårdstjänst och skyddstjänst. I varje civilförsvarsområde skall de tjänstegrenar organiseras som bör vara företrädda med hänsyn till områdets belägenhet och beskaffenhet.

Civilförsvaret är i princip en statlig angelägenhet. När civilförsvarsupp- gifterna skall fullgöras är emellertid såväl de enskilda medborgarnas som kommunernas medverkan nödvändig. Ramen för de enskildas och kommu- nernas skyldigheter härvidlag anges i civilförsvarslagen.

Bland de skyldigheter som lagts på den enskilde märks främst civilför- svan-plikten. som tillgodoser civilförsvarets behov av personal. Enligt ll & civilförsvarslagen är varje i riket boende svensk medborgare. såväl man som kvinna. skyldig att fullgöra sådan tjänstgöring i civilförsvaret som kroppskrafter och hälsotillstånd medger. Civilförsvarsplikten börjar det är när vederbörande fyller 16 år och upphör vid utgången av det är när vederbörande fyller 65 år. Civilförsvarsplikten skall under civilförsvars- beredskap fullgöras i den omfattning som krävs med hänsyn till pågående eller befarad fientlig verksamhet samt till behovet av utbildning och övning i civilförsvarstjänst.

Civilförsvarslagen innehåller också bestämmelser om särskilda civilför- svarsåtgärder i krig eller vid krigsfara. Med stöd av dessa bestämmelser 3 Riksdagen 1984/85. 1 sam/. Nr 49

Prop. 1984/85: 49 34

kan meddelas långtgående skyldigheter för enskilda oberoende av civilför- svarsplikt. Skyldigheterna kan avse utrymning och inkvartering (34-36åå). bortfiyttnings- och inflyttningsförbud (37 och 38 åå) samt allmänna påbud (39å). [ fråga om de allmänna påbuden kan nämnas alarmering och mörk- läggning.

] 40-42. 44 och 45 åå civilförsvarslagen finns ytterligare regler om kum- muner/ras skyldigheter i fråga om civilförsvaret. Enligt 40å har kommunen en allmän skyldighet att genom sina myndigheter lämna länsstyrelsen och civilförsvarschefen biträde i sådana frågor rörande civilförsvaret som har samband med de särskilda myndigheternas verksamhetsomräden. Bland särskilda skyldigheter. som vilar på kommunen i fråga om civilför- svaret. kan nämnas uppgifterna att inrätta och utrusta ledningscentraler m.m.. vidta rescrvanordningar för vattenförsörjningen. tillhandahålla lo- kaler för civilförsvaret och att under civilförsvarsberedskap och vid utbild- ning och övning ställa kommunen tillhörig materiel och annan egendom till det allmänna civilförsvarets förfogande. Kommunen skall vidare vid mörk- läggning sc till att det finns vägledande belysning på de trafikleder och allmänna platser, där kommunen svarar för gatu- och vägbelysningen. Kommunernas uppgifter i fråga om civilförsvaret skall handhas av en civilförsvarsnämnd. som kan vara antingen ett för ändamålet särskilt bildat organ eller ett annat kommunalt organ. ] viss utsträckning är kommunen berättigad till statsbidrag för de kostnader som den fått vidkännas för att den fullgör civilförsvarsuppgifter enligt lagen.

[ 47—67 åå finns bestämmelser som reglerar fastighetsägarnas skyldighe- ter i fråga om civilförsvarsverksamheten. verkskyddet och skyddsrums- byggandet.

För att trygga civilförsvarets tillgång till byggnader. utrymmen. materiel och andra förnödenheter föreliggerjörfoganderän för civilförsvarets myn- digheter. Den närmare regleringen av förfoganderätten finns i 68. 69. 73 och 75 åå civilförsvarslagen.

2.2 Behov av lagändringar

Vad som nu bör författningsregleras för att kunna genomföra det tidigare nämnda riksdagsbeslutet kan enligt min mening sammanfattningsvis anges till tre huvudfrågor. nämligen kommunernas skyldighet att planlägga. led- ningsansvaret samt rätten till ersättning för kostnader.

Enligt 1982 års försvarsbeslut är staten fortfarande huvudman för civil- försvaret även när kommunerna övertar ledningen och planläggningsan- svaret. Detta medför att det är nödvändigt att staten genom föreskrifter styr verksamheten. Eftersom verksamheten och förberedelserna för denna sker för krigstida förhållanden är det nödvändigt. bl.a. med hänsyn till att försvarsansträngningarna måste samordnas och föras med en enhetlig in- riktning. att statsmakterna reglerar kommunernas verksamhet.

Prop. 1984/85: 49 3s

Enligt 8 kap. Så regeringsformen skall grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer bestämmas i lag. 1 lag skall också föreskrifter meddelas om kommunernas befogenheter i övrigt och om deras åligganden. Detta innebär enligt förarbetena i prop. 1973190 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m. att i princip varje föreskrift varigenom kommunen bemyndigas eller åläggs att fullgöra vissa uppgifter skall beslutas som lag. Såvitt gäller kommunernas förpliktelser föreligger här en parallell med bestämmelsen i Skap. 3å regeringsformen om att föreskrifter som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden måste medde- las genom lag. Regeringen kan emellertid stödja en normgivningsbefogen- het när det gäller kommunernas organisation och arbetsformer direkt på regeringsformens regler om regeringens restkompetens.

De nya kommunala uppgifterna kan författningsregleras på flera olika sätt. Som kommitten har framhållit kan flera pågående utredningar påver- ka författningsregleringen. Om man väljer att reglera dessa nya uppgifter i civilförsvarslagen. kan förhållandet till lagen om kommunal beredskap vålla vissa problem. En annan lösning kan vara att inarbeta nämnda lag i civilförsvarslagen. Detta torde dock göra civilförsvarslagen otymplig och oöverskådlig. Dessutom regleras i lagen om kommunal beredskap förhål— landen som inte är civilförsvarsverksamhet. Det får därför anses vara lämpligare att behålla lagen om kommunal beredskap och ifrån denna lag föra över regleringen av verksamhet som kan betraktas som civilförsvars— vcrksamhet till civilförsvarslagen. Lagen om kommunal beredskap skulle därvid endast innehålla föreskrifter om kommunens uppgifter i fråga om övrig totalförsvarsverksamhet.

Förhållandet mellan föreskrifterna i brandlagen (1974180) och civilför- svarslagen kan vålla vissa problem. Brandlagen gäller även i krig och den verksamhet som regleras i lagen skall fortgå i krig. Samtidigt har kommu- nerna skyldighet enligt civilförsvarslagen att ställa brandförsvaret och dess resurser till civilförsvarsorganisationens förfogande. Räddningstjänstkom- mitten har slutfört sitt arbete. I samband med att räddningstjänstkommit- téns förslag (SOU 1983: 77) Effektiv räddningstjänst behandlas i regerings- kansliet får nyss anförda problem klarläggas.

Eftersom kommunerna får allt större uppgifter i fråga om verksamhet i krig. kan det ifrågasättas om inte föreskrifter om sådan verksamhet i viss mån borde regleras i kommunallagstiftningen.

Oavsett vilken lagteknisk lösning som skulle kunna väljas för att reglera kommunernas nya uppgifter. måste de nuvarande bestämmelserna i civil- försvarslagen om civilförsvarsverksamheten ändras. Kommittén har läm- nat förslag till ändringar i civilförsvarslagen och lagen om kommunal beredskap. Lagförslagen har i ston sett godtagits av remissinstanserna. Det förefaller vara det mest lämpliga att de nya kommunala uppgifterna regleras i civilförsvarslagen med vissa följdändringari lagen om kommunal

Prop. 1984/85 : 49 36

beredskap. Förslag till sådana lagändringar har utarbetats. 1 de följande avsnitten och i specialmotiveringen kommer dessa närmare att kommente- ras.

Eftersom flera pågående utredningar kan komma att beröra denna lag- stiftning får dessa förslag ses som en lösning under en övergångsperiod. Förutom den nämnda utredningen om räddningstjänst kan nämnas utred- ningen om den kommunala beslutsprocessen m.m. under beredskap och i krig. Vidare har utredningen om samordning av den centrala ledningen för räddningstjänsten i fred och civilförsvarsverksamheten överlämnat betän- kandet (Ds Fö 1984: 2) Räddningsverket. Det kan också nämnas att betän- kandet (Ds C 1983: 15) Kommunalförbund innehåller förslag till ett förenk— lat sätt att samverka över kommungränserna. vilket kan få betydelse för ett samordningssystem för civilförsvarsverksamhet som berör flera kom- muner. Vidare bör också nämnas det uppdrag som regeringen lämnat försvarets rationaliseringsinstitut att se över ledningen av det civila total- försvaret.

Sammanfattningsvis skall därför framhållas att det inom kort blir nöd— vändigt med en genomgripande översyn av de författningar som berörs av förslagen och jag avser att återkomma till regeringen med förslag om hur en sådan översyn skall genomföras. Av den anledningen hari författnings— förslagen inte giorts någon språklig överarbetning, utan endast så små ingrepp som möjligt i nu gällande författningar. Det är viktigt att kommu- nerna kan komma i gång och planera för övertagandet av ledningen av civilförsvarsverksamheten och att ersättning utgår för detta. Lagförslaget öppnar också en möjlighet för kommunerna att ta över verksamheten när så erfordras samtidigt som det gamla systemet övergångsvis lever kvar. vilket är nödvändigt från beredskapssynpunkt.

2.3. Ledningen av civilförsvarsverksamheten

Hänvisningar till S2-3

  • Prop. 1984/85:49: Avsnitt 2.3.3

2.3.1. Begreppen civilförsvar och civilförsvarsverksamhet

Mitt förslag: Begreppet civilförsvar ges i civilförsvarslagen en defini- tion som närmare knyter an till definitionerna i tilläggsprotokoll Iden 10 juni 1977 till Genevckonventionerna den 10 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter. Civilförsvarets särskilda tjänstegrenar samt skillnaderna mellan regionalt och lokalt civilförsvar avskaffas.

Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag (se betänkandet sid. 73-75)

Prop. 1984/85: 49 37

Remissinstanserna: De flesta godtar utredningens förslag (se bil. 2 avsnitt 2.1)

Skäl för mitt förslag: För att kunna behandla frågorna om såväl ansvarsför- delning som samordning av olika slag av civilförsvarsverksamhet mellan bl.a. statliga myndigheter, kommuner och landstingskommuner krävs en definition av begreppet civilförsvar samt att civilförsvarsverksamhetens innehåll bestäms och avgränsas i förhållande till andra totalförsvarsfunk— tioner. När omfattningen av civilförsvarsverksamheten är klarlagd och definierad på ett tillfredsställandc sätt kan ansvaret för verksamhetens olika delar fördelas mellan statliga myndigheter, kommuner. landstings- kommuner m.fl.

1 de författningar som nu reglerar denna verksamhet används begreppet civilförsvar ibland som ett funktionsbegrepp och ibland som ett organisato- riskt begrepp. 1 1982 års totalförsvarsbeslut (prop. 1981/82: 102. bil. 2 sid. 248 f.) anförde föredragande statsrådet bl.a. att begreppet civilförsvar bör beteckna en verksamhet och inte en organisation. 1 begreppet sammanfat- tas all civilförsvarsverksamhet, oberoende av vem som utför den. Bestäm- melserna i tilläggsprotokoll I den 10juni 1977 till Genevekonventionerna den 10 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter utgör en viktig grund för såväl civil som militär personals fullgö- rande av civilförsvarsuppgifter i krig. Dessa bestämmelser utgör vidare en god grund för att samordnat och anpassat till situationens krav utnyttja våra samlade totalförsvarsresurser.

Enligt kommittén bör i lagstiftningen anges när fråga är om civilförsvars- verksamhet och när själva organisationen avses. Vidare bör enligt kommit- tén med utgångspunkt i nämnda tilläggsprotokoll en precisering göras i lagen av vad som avses med civilförsvarsverksamhet. Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget. Jag godtar mot bakgrund av vad som nu sagts kommitténs förslag i denna del. Jag har dock valt en formule- ring som närmare än kommitténs förslag knyter an till tilläggsprotokollet.

l 1 å civilförsvarslagen föreskrivs att för olika slag av civilförsvarsverk- samhet skall finnas särskilda tjänstegrenar. Bestämmelser om detta har tagits in i 3-5 åå civilförsvarskungörelsen. ] en del hänseenden stämmer inte dessa bestämmelser överens med nuvarande planering och terminolo- gi. Inom ramen för försvarets planerings- och ekonomisystem beskrivs nämligen civilförsvarets omfattning och i fred bedriven produktionsverk- samhet i program- och produktionstermer för huvudprogrammet Civilför- svar. Mot bakgrund av det anförda anserjag att uppdelningen av verksam- heten i tjänstegrenar är föråldrad och inte relevant. Jag förordar därför att den avskaffas.

I 7å civilförsvarslagen finns f.n. föreskrifter om allmänt civilförsvar lokalt och regionalt samt om verkskydd. Vid studier som har genomförts av civilförsvarsstyrelsen har framkommit att någon uppdelning i lokalt och

Prop. 1984/85 : 49 38

regionalt civilförsvar inte behöver göras. Vidare behöver i lagen inte göras någon åtskillnad mellan allmänt civilförsvar och verkskydd. Kommittén har lämnat förslag till lagändringar i dessa hänseenden. Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget i denna del. Jag godtar kommit- te'ns förslag. 1 specialmotiveringen kommer jag att närmare kommentera lagförslaget i denna del.

Hänvisningar till S2-3-1

2.3.2. Ledningen på lokal nivå

Mitt förslag: I varje kommun skall den ledning av civilförsvarsverksam- heten som ankommer på kommunen under civilförsvarsberedskap ut- övas av kommunstyrelsen. Vidare skall det i kommunen finnas en civilförsvarsehef med en civilförsvarsstab som under kommunstyrelsen skall ha ansvaret för den direkta ledningen.

Kommitténs förslag: Överensstämmer i stort sett med mitt förslag (se betänkandet s. 94-98).

Remissinstanserna: De flesta godtar utredningens förslag (se bil.2 avsnitt 2.2 ).

Skäl för mitt förslag: Som angavs i 1982 års totalförsvarsbeslut är det väsentligt att totalförsvarets olika delar på alla ledningsnivåer kan samver- ka och understödja varandra. Kommunernas betydelse i fråga om samord- ningen av totalförsvarsverksamheten på lokal nivå kommer att öka när kommunerna övertar ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksamhe- ten.

Kommittén har mot bakgrund av den genomförda provplanläggningen föreslagit att kommunstyrelsen bör ha det övergripande ansvaret för all på kommunen ankommande totalförsvarsverksamhet. således även för led- ningen av civilförsvarsverksamheten under beredskap och i krig. Härige- nom uppstår enligt kommittén de bästa förutsättningarna för samordning och ledning av verksamheten samt för snabba beslut av stor vikt och omfattning. Remissinstanserna har inte haft några invändningar mot försla- get. Jag delar kommitténs uppfattning i denna del. Enligt min mening motsvarar en sådan lösning bäst de uttalanden som gjordes i 1982 års proposition om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fort- satta utveckling (prop. 1981/82: 102).

Med utgångspunkt i att kommunstyrelsen bör ha det övergripande an- svaret för all på kommunen ankommande totalföt'svarsvcrksamhet har kommittén i betänkandet redovisat ett exempel på en kommuns krigsor- ganisation. 1 exemplet är kommunstyrelsen tillika bl.a. brandstyrelse och civilförsvarsnämnd. Kommittén framhåller därvid att. om kommunstyrel-

Pr0p. 1984/85: 49 39

sen också skall överta andra fredstida nämnders uppgifter. detta bör be- stämmas mot bakgrund av den krigstida verksamheten inom resp. nämnds verksamhetsområde. Enligt min mening hör vad kommittén framhållit i denna del kunna läggas till grund för en kommuns planläggning av den övergripande ledningen av verksamheten under beredskap och i krig. Kommunerna bör dock ha en viss frihet att själva utforma sin krigsorgani- sation inom ramen för vad jag nu har anfört. När det gäller kommitténs förslag att med hänsyn till de speciella förhållanden som råder i den kommunala organisationen i Stockholms kommun kommunstyrelsen där bör kunna uppdra åt en särskild delegation att leda totalförsvarsverksam- hcten inom kommunen anserjag att den frågan får tas upp till prövning i samband med ställningstagandena till de förslag som lämnas av den nämnda utredningen om den kommunala beslutsprocessen m.m. under beredskap och i krig.

Enligt kommittén bör det under kommunstyrelsen finnas en civilför- svarsstab vars chef utövar den direkta ledningen av civilförsvarsverksam- heten inom kommunen. Kommittén föreslår därvid att civilförsvarsstyrel- sen i samarbetc med kommunen och länsstyrelsen skall bestämma sam- mansättningen av civilförsvarsstaben. Vidare bör all personal tas ut av länsstyrelsen med stöd av civilförsvarsplikten. Kommunen bör därvid ha ett avgörande inflytande på valet av personal. Remissinstanserna har inte haft något att invända mot kommitténs lösning av ledningsfrågan. Ävenjag anser att kommitténs förslag i denna del är väl avvägt. Jag förordar emel- lertid att chefen för civilförsvarsstaben benämns civilförsvarschef. I likhet med vad kommittén anfört om att civilförsvarsstaben med chef är en enhet i civilförsvarets krigsorganisation vill jag här framhålla att denna enhet är en statlig resurs som ställs till kommunens förfogande.

I fråga om förhållandet mellan kommunstyrelsen och civilförsvarsstaben bör det enligt min mening vara detsamma som mellan kommunstyrelsen och övriga "stabsorgan" inom kommunen. t.ex. kommunkansliet eller tekniska kontoret. Kommunstyrelsen bör således ansvara för ledningen av den civilförsvarsverksamhet som ankommer på kommunen under bered- skap och i krig. i förekommande fall dock inom ramen för av länsstyrelsen meddelade beslut om inriktning m.m.. och fatta de övergripande besluten.

Nu nämnda beslut kan exempelvis avse befolkningsförflyttningar (utrymning, inkvartering och omflyttning samt

flyktingmottagning m.m.),

utbyggnad och utnyttjande av skyddstillgångarna inom kommunen

(skyddsrum. skyddade utrymmen och skyddsmasker). prioritering av räddning i allvarliga bristsituationer samt samordning och samverkan dels mellan kommunens olika organ. dels med andra lokala myndigheter inom totalförsvaret.

Civilförsvarschefen bör under kommunstyrelsen utöva den direkta led- ningen av civilförsvarsverksamheten inom kommunen. Detta bör innebära

Prop. 1984/85: 49 40

att denne självständigt skall vidtalde åtgärder som behövs för exempelvis varning. '. räddning av liv och egendom. inbegripet viss första hjälp ät skadade. och brandsläckning samt genomförande av kommunstyrelsens beslut i fråga om befolkningsför- flyttningar. utnyttjande av skyddstillgångarna osv. Vidare bör civilförsvarschefen bl.a.

utöva den ledning i övrigt som kommunstyrelsen bestämmer. bereda ärenden för kommunstyrelsens beslut angående civilförsvars- verksamheten.

samverka med lokala civila myndigheter och militära chefer samt orga- nisationer och företag som berörs av civilförsvarsverksamheten inom kommunen samt

samverka med övriga krigsorganiserade förvaltningar (kontor osv.) inom kommunen.

Vad som nu har anförts om ledningen av civilförsvarsverksamheten inom kommunerna bör regleras i civilförsvarslagen. Närmare kommenta- rer till lagförslaget i denna del finns i specialmotiveringen.

Hänvisningar till S2-3-2

2.3.3. Ledningen av civilt—årst'arsverksamhet som berörflera kommuner

Mitt förslag: Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att samordna civilförsvarsverksamheten mellan sig. Om det behövs för att nå en bättre samordning av försvarsansträngningarna. skall länsstyrelsen un- der civilförsvarsberedskap själv kunna ta över ledningen av eller upp- dra åt ett kommunalt organ att leda civilförsvarsverksamhet som berör flera kommuner. Länsstyrelsen ges också befogenhet att under civil- försvarsberedskap fördela om civilförsvarsresurserna mellan kommu-

nerna.

Kommitténs förslag: Kommittén föreslår att kommunerna för samordning- en av civilförsvarsverksamheten skall bilda särskilda civilförsvarsre- gioner. Inom en sådan region bör ledningen av civilförsvarsverksamheten utövas av en särskild regionledning som består av förtroendevalda från kommunerna i regionen och en beredningsgrupp (se betänkandet s. 102-105 och 110-113).

Remissinstanserna: Det flesta godtar kommitténs förslag om bildandet av civilförsvarsregioner. Flera remissinstanser har däremot invändningar mot kommitténs förslag till ledningsansvar. Några remissinstanser avstyrker helt den föreslagna lösningen. Flera remissinstanser föreslår andra lösning- ar av ledningsansvaret (se bil. 2 avsnitt 2.3).

Skäl för mitt förslag: F.n. är riket indelat i civilförsvarsområden. Till grund

Prop. 1984/85: 49 41

för indelningen har legat främst operativa motiv. Sålunda har behovet av samordning av civilförsvarsverksamheten med annan totalförsvarsverk- samhet inom ett större område än den enskilda kommunens tillmätts stor vikt liksom behovet av att snabbt mellan kommunerna inom civilförsvars— området kunna omgruppera och samordna civilförsvarsresurser för rädd- ning i första hand. Det kan vidare framhållas att behovet av att samordna och leda civilförsvarsverksamhct inom ett större område än den enskilda kommunens naturligtvis varierar mellan olika delar av landet och med lägets krav. Det kan vara beroende av bl.a. civilförsvarsverksamhetens art (räddning. utrymning. inkvartering osv.), de enskilda kommunernas geo- grafiska läge (bl.a. hotbilden). struktur och tillgång på resurser för civil- försvarsverksamhet samt behovet av samverkan med andra lokala total- försvarsmyndigheter. t.ex. chef för polisdistrikt. företrädare för sjukvårds- huvudmannen och lokala militära chefer.

Jag vill i detta sammanhang erinra om regeringens skrivelse 1982/83: 22 om huvudmannaskapet för räddningstjänsten i fred. ] skrivelsen anför föredragande statsrådet bl.a. att han i fråga om regionindelningen för räddningstjänsten i fred kan ansluta sig till räddningstjänstkommitte'ns och flertalet remissinstansers uppfattning att en ökad samverkan mellan kom- munerna bör ske inom lämpliga regioner. Regionerna bör få bildas på frivillig väg. Den närmare utformningen av kommunernas samverkan mås- te enligt föredragandens mening grundas på de lokala behoven och förut- sättningarna. Föredraganden delar Svenska kommunförbundets uppfatt- ning att en samarbetsform som ovanifrån trycks på kommunerna kan komma att snarare försvåra än stimulera samarbetet. Föredraganden tar fasta på förbundets erbjudande att genom förbundets länsavdelningar ta initiativ till överläggningar mellan kommunerna i syfte att få till stånd ett vidgat samarbete inom lämpliga regioner. Detta arbete bör komma i gång så snabbt som möjligt. Överläggningarna bör ske i samarbete med länssty- relserna och berörda statliga centrala myndigheter. Föredraganden delar sålunda helt kommunförbundets mening att en frivillig samverkan bör prövas innan några beslut om en obligatorisk indelning i samarbetsregioner fattas. Formerna för samarbetet bör bestämmas av de berörda kommuner- na. Föredraganden tillägger att den samverkan i räddningstjänstregioner som nu kan beräknas växa fram inte bör hindra samarbete utanför regionen i enskilda frågor. Detta kan gälla andra kommuner eller regioner men också samarbete över riksgränserna.

Svenska kommunförbundet har genom en cirkulärskrivelse till samtliga kommuner bl.a. orienterat om nämnda regeringsskrivelse. Kommunför- bundet anser att det är angeläget att kommunerna snarast söker genomföra räddningstjänstkommitténs intentioner i fråga om regionindelningen. Kommunförbundet framhåller därvid att detär av stor vikt att en regionin- delning är klar i hela landet före den ljuli l984.

Kommittén föreslår att den nuvarande indelningen i civilförsvarsområ-

Prop. 1984/85 : 49 42

den upphör. Enligt kommittén bör fastställas en ny indelning i områden vilka benämns civilförsvarsregioner. Enligt kommittén bör behovet av att samordna civilförsvarsverksamhet med annan totalförsvarsverksamhet inom ett större område än den enskilda kommunens tillmätas stor vikt liksom behovet av att snabbt kunna omgruppera civilförsvarsrcsurser mel- lan kommunerna inom området. Remissinstanserna ställer sig positiva till en sådan lösning.

Jag har emellertid valt en annan lösning än kommittén. Som nyss angavs har regeringen i fråga om regionindelningen för räddningstjänsten betonat vikten av frivillighet. Jag kan inte finna att man bör lägga något annat betraktelsesätt på indelningen i civilförsvarsregioner. Jag anser därför att det räcker med att i civilförsvarslagen ta in en föreskrift som anger att kommunerna skall ta till vara möjligheterna att samordna civilförsvars- verksamheten mellan sig. Om denna samordning bör ta formen av särskil— da civilförsvarsregioner får framtiden utvisa. Jag vill dock framhålla den nära kopplingen mellan den fredstida räddningstjänsten och civilförsvars- verksamheten.

Kommitténs förslag om civilförsvarsregioner motiverades framför allt av behoven av att snabbt kunna omgruppera civilförsvarsrcsurscr mellan kommunerna och att samordna civilförsvarsverksamheten inom större områden än en kommuns område. Dessa behov kan man enligt min mening tillgodose genom en föreskrift om att länsstyrelsens ledningsansvar under civilförsvarsberedskap bör innefatta dels en rätt att fördela om civilför- svarsresurser mellan kommunerna. dels en befogenhet att ta över ledning- en eller uppdra åt ett kommunalt organ att leda civilförsvarsverksamhet som berör flera kommuner.

Jag vill i det här sammanhanget erinra om att utredningen om den kommunala beslutsprocessen m.m. under beredskap och i kn'g kommer att ta upp frågor om den kommunala ledningen liksom att försvarets rationali- seringsinstitut har i uppdrag att se över den totala ledningen av totalförsva- rets civila del. När resultatet av dessa utredningar föreligger kan det finnas anledning att återkomma till frågan om utformningen av ledningen av civilförsvarsverksamhet som berör flera kommuner.

Hänvisningar till S2-3-3

2.3.4. Ledningen på central och regional nivå

Kommittén har tagit upp och redovisat ledningsförhållandena på central och regional nivå. Kommittén framhåller därvid att civilförsvarsstyrelsens uppgifter och befogenheter i fråga om ledningen av civilförsvarsverksam- heten under beredskap och i krig inte finns reglerade i nu gällande instruk- tion för styrelsen. Regeringen har i stället i sina anvisningar för den operativa krigsplanläggningen inom totalförsvarets civila delar föreskrivit att civilförsvarsstyrelsen under civilförsvarsberedskap skall utöva den operativa ledningen av civilförsvarsverksamheten. Kommittén pekar emellertid på att utredningen för samordning av den centrala ledningen för

Prop. 1984/85: 49 43

räddningstjänsten i fred och civilförsvarsverksamheten kommer att över- väga och lämna förslag om uppgifter" och befogenheter såväl under normal fredstid som under beredskap och i krig för den centrala förvaltningsmyn- digheten för civilförsvaret. Kommittén frnner därför ingen anledning att närmare behandla civilförsvarsstyrelsens framtida uppgifter inom total- försvaret.

Jag har inte något att erinra mot vad kommittén har anfört om den centrala ledningen. Det finns således inte anledning att föreslå någon förändring innan ställning har tagits till de förslag som den nyssnämnda utredningen numera lagt fram.

Kommittén anser vidare att civilbefälhavarnas uppgifter och befogen- heter i fråga om ledningen av civilförsvarsverksamheten under beredskap och i krig inte behöver ändras. Kommittén pekar emellertid på att civilbe- fälhavaren enligt regeringens anvisningar för den operativa krigsplanlägg- ningen inom totalförsvaret skall leda alarmeringsverksamheten. Därför anser kommittén att bestämmelser om detta bör tas in i instruktionen (1970: 363) för civilbefälhavare. Flera civilbefälhavare anser att civilbefäl- havarnas uppgifter bör läggas fast i civilförsvarslagstiftningen. I och för sig kan jag ansluta mig till den uppfattningen menjag anser att denna fråga får behandlas Vid den kommande översynen av civilförsvarslagen. T.v. får det därför ankomma på regeringen att i instruktionen för civilbefälhavare närmare precisera de ytterligare uppgifter som bör läggas på dem.

I fråga om länsstyrelsens ledningsansvar finner kommittén inte anled- ning att föreslå någon principiell ändring i nuvarande ordning. Kommittén anser dock att en närmare precisering av länsstyrelsens uppgifter och befogenheter i förhållande till kommunerna är önskvärd.

På lägre regional nivå handhas civilförsvarsuppgifterna av länstyrel- serna. Enligt civilförsvarslagen svarar länsstyrelsen för ledningen av civil- försvaret inom länet. Vad detta innebär är närmare angivet i civilförsvars- kungörclsen. [ denna föreskrivs att det bl.a. åligger länsstyrelsen att leda planläggningen av civilförsvarsverksamheten inom länet samt se till att statliga myndigheter. kommuner och enskilda fullgör sina skyldigheter beträffande civilförsvaret. Vid fullgörandet av sina civilförsvarsuppgifter har länsstyrelsen att rätta sig efter de föreskrifter som civilförsvarsstyrel- sen meddelar. Vidare åligger det länsstyrelsen att i civilförsvarsfrägor fortlöpande samarbeta med andra myndigheter inom länet samt med en- skilda organisationer i den mån samverkan med dessa organisationer be- döms vara ändamålsenlig. Enligt länsstyrelseinstrtrktionen ( 1971: 460) ålig- ger det i fred länsstyrelsen särskilt att ta befattning med bl.a. den civila beredskapen. [ samband därmed ankommer det på länsstyrelsen att inom sitt verksamhetsområde övervaka att vad som enligt lag eller annan författ- ning åligger statlig myndighet. kommun. landstingskommun eller enskild blir behörigen fullgjort.

Enligt förordningen (1975: 1004) med krigsinstruktion för länsstyrelserna

Prop. 1984/85: 49 44

skall länsstyrelsen som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. Därvid skall länsstyrel-

sen

verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civila organ som har betydelse för försvarsansträngningarna be'drivs med en enhetlig inriktning. samordna de civila försvarsåtgärderna, i samråd med försvarsområdesbefälhavaren verka för att det civila och det militära försvaret samordnas samt

verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvarsan- strängningarna främjas. Länsstyrelsen skall i försvarsfrågor iaktta föreskrifter som har medde- lats av centrala myndigheter och civilbefälhavaren. Vidare åligger det länsstyrelsen särskilt bl.a. att leda civilförsvaret inom länet.

övervaka att den socialvårdande verksamheten upprätthålls och bedrivs på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till befolkningsförflyttningar och övriga förhållanden samt i övrigt vidta åtgärder för den statliga och kommunala förvaltningens anpassning efter rådande förhållanden. Enligt lagen (1964: 63) om kommunal beredskap skall länsstyrelsen inom länet följa lagens tillämpning. Länsstyrelsen skall därvid se till att såväl förberedelsearbetet som själva verksamheten bedrivs på ett ändamålsen- ligt sätt och samordnas med annan beredskapsplanläggning och försvars- verksamhet. Under beredskapstillstånd får länsstyrelsen. om det anses oundgängligt för samordning av försvarsansträngningarna. meddela kom- muner och landstingskommuner föreskrifter för verksamhetens bedrivan- de och inriktning.

I likhet med kommittén anserjag att länsstyrelsens ansvar för ledningen av civilförsvarsverksamheten bör behållas. Som jag har angett i det föregå— ende avsnittet bör ansvaret utvidgas.

Som kommittén har framhållit bör länsstyrelsens uppgifter och befogen- heter i förhållande till kommunerna preciseras i civilförsvarslagen i enlig- het med vad jag har anfört tidigare.

Prop. 1984/85: 49 ' 45

2.4. Civilförsvarsplanläggning

Hänvisningar till S2-4

  • Prop. 1984/85:49: Avsnitt 4.2.5

2.4.1. Ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen och kommunerna

Mitt förslag: Kommunen skall ansvara för följande fredstida civilför-

' svarsplanläggning:

' — Plan för kommunens övergripande ledning av verksamheten under beredskap och i krig

Plan för kommunal information

Plan för personal- och underhållstjänst för civilförsvarsorganisa- nonen

Skyddsplan. inkl. åtgärdsplaner

Räddningsplan för kommunen. Övrig erforderlig civilförsvarsplanläggning för kommun- och länsni-

vån föreslås åvila länsstyrelsen.

Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag utom i vad avser mobiliseringSplanläggningen. Enligt kommittén bör kommuner— na ansvara för mobiliseringsplanläggningen (se betänkandet s. 129— 130).

Remissinstanserna: Flertalet godtar kommitténs förslag. Flera motsätter sig dock lösningen av frågan om mobiliseringsplanläggningen och anser att denna planläggning bör göras av länsstyrelsen (se bil. 2 avsnitt 3.1 ).

Skäl för mitt förslag: Ansvaret för civilförsvarsplanläggningen regleras i civilförsvarslagen. civilförsvarskungörelsen och skyddsrumsförordningerr. Civilförsvarsplanläggningen i fred för lokal nivå utförs f.n. till den helt övervägande delen av länsstyrelserna. Skyddsrumsplanerna utarbetas dock sedan år 1979 av kommunerna. vilka tidigare inte hade något ansvar för civilförsvarsplanläggningen. Verkskyddsplaner utarbetas av de verk- skyddspliktiga företagen. Både skyddsrumsplaner och verkskyddsplaner underställs länsstyrelsen för fastställelse. skyddsrumsplanerna dock en- dast i vissa avseenden.

Omfattningen och innehållet i stort av länsstyrelsens nuvarande plan- läggning för civilförsvarsverksamheten framgår av en sammanställning i betänkandet s. ll8-l 19.

Av dessa planer kan särskilt nämnas organisationsplanen och mobilise- ringsplanen. Organisationsplanen innehåller uppgifter om civilförsvarets organisation. gruppering. territoriella indelning m.m.. kommunens åliggan- den enligt civilförsvarslagen samt enskildas och företags skyldigheter be- träffande skyddsrum resp. verkskydd. Mobiliseringsplancn skall innehålla uppgifter om de åtgärder som skall vidtas vid mobilisering av civilförsvars- organisationen.

Den kommunala beredskapsplanläggningen regleras i lagen om kommu-

Prop. 1984/85: 49 46

nal beredskap och redovisas i en kommunal beredskapsplan. Den utarbe- tas av kommunen och innehåller i regel flera delplaner. Exempel på del- planer har redovisats i betänkandet s. ll9-120.

Som tidigare nämnts har en provplanläggning genomförts. Kommittén har utvärderat provplanläggningen och kommit med förslag till ansvarsför- delning. Inledningsvis framhåller kommittén att planläggningen är endast en del av det system som krävs för att kommunen skall kunna utöva den ledning av civilförsvarsverksamheten och övrig civil totalförsvarsverk- samhet som ankommer på kommunen i krig. Det är angeläget att planlägg- ningen utgör en avvägd del av den beredskap som statsmakterna kräver.

Enligt kommittén bör syftet med civilft'irsvarsplanläggningen i fred vara att dels skapa ett beslutsunderlag för ledningen av civilförsvarsverksamhe- ten i krig. dels ange de åtgärder som bör vidtas när försvarsberedskapen behöver förstärkas. dels utgöra grund för förberedelser i fredstid. exempel- vis att bygga skyddsrum och bedriva övningsverksamhet. Enligt kommit- tén bör planläggningen utformas så att alla tre syftena nås. Kommittén framhåller dock att beredskapen mot överraskande angrepp kräver att planläggningen för att snabbt kunna höja beredskapen och krigsorganisera civilförsvarsorganisationen måste ha företräde framför den övriga civil- försvarsplanläggningen_

Kommittén tar också upp vissa principer för regleringen av planlägg- ningen. Enligt kommittén måste förberedelseri form av fredstida planlägg- ning för totalförsvaret utgå från de föreskrifter som riksdag och regering beslutat. Regeringen meddelar också särskilda anvisningar för den opera- tiva planläggningen inom totalförsvarets civila delar. Anvisningarna ligger till grund för de centrala totalförsvarsmyndigheternas planläggning och utgör dessutom utgångspunkt för de föreskrifter som dessa myndigheter har att meddela för krigsplanläggningen på regional och lokal nivå. Enligt kommitténs mening är det i detta sammanhang viktigt att stryka under att förberedelserna sker för krigstida förhållanden. Dessa skiljer sig avsevärt från den fredstida miljön. [ krigsplanläggningen måste kraven från be- dömda krigstida förhållanden vara styrande.

Regeringens anvisningar för den operativa krigsplanläggningen anger att krigsplanläggningen på alla nivåer skall vara så samordnad att försvaret kan föras med en enhetlig inriktning och de olika försvarsfunktionerna kan stödja varandra. En väsentlig erfarenhet från provplanläggningen är enligt kommittén just behovet av en samordnad planläggning på olika nivåer. Som exempel nämns nödvändigheten av att civilområdes- och länsplaner för utrymning och inkvartering utarbetas som grund för den kommunala planläggningen och att dessa planer på både lokal och regional nivå är väl samordnade med totalförsvarets planläggning i övrigt.

För att uppfylla nyss angivna speciella förutsättningar för krigsplanlägg- ningen OCh för att Specificera kraven på kommunernas planläggning anser kommittén det vara erforderligt med bindande statliga regler för denna.

Prop. 1984/85: 49 47

De av riksdag och regering fastställda grunderna för planläggningen samt de centrala myndigheternas föreskrifter utgör emellertid i de flesta fall inte tillräckligt underlag för kommunernas planläggning. Kommittén vill därför kraftigt framhålla nödvändigheten av det kompletterande planeringsunder- lag som länsstyrelsen i samarbete med bl.a. försvarsområdesbefälhavaren och sjukvårdshuvudmannen måste utarbeta och delge kommunen. För- utom en organisationsplan för varje kommun vilken bl.a. reglerar tilldel- ningen av civilförsvarsenheter nämns det underlag som erfordras för kommunens arbete med övriga planer. För skyddsplaneringen måste enligt kommittén länsstyrelsen även bearbeta underlag från civilbefälhavaren och vidarebefordra detta underlag till kommunerna. Den samverkan mel- lan länsstyrelsen och kommunen som bör fortgå kontinuerligt under plan- läggningcns gång är av utomordentlig betydelse för ett gott resultat av planläggningen och för ömsesidigt förtroende i verkställighetsskedet.

Enligt kommitténs mening bör följande principer läggas till grund för bedömning av frågan om fördelning av ansvaret mellan kommunen och länsstyrelsen för planläggning av civilförsvarsverksamheten. Myndighet som i fred ansvarar för en verksamhet som kommer att pågå även i krig — om än i väsentligt annorlunda omfattning bör ha ansvaret för planlägg- ning och andra beredskapsförberedelser i fred. Motivet härför är bl.a. att planläggningen härigenom kommer att handhas av den personal som är bäst förtrogen med förutsättningarna för verksamheten. Genom tillämp- ning av denna princip nås enligt kommittén effektivitet och förankring av totalförsvarsverksamheten i myndigheten. Myndigheter som skall lösa sina uppgifter under beredskap och i krig med ledning av en plan bör själva upprätta planen eller ges tillfälle att medverka i planläggningen, om denna ombesörjs av en annan myndighet. Detta förhållande bör bidra till att göra den som skall genomföra den planlagda verksamheten mer motiverad för sina krigsuppgifter och även förbättra effekten av utbildning och övning härför. Även planläggning för sådan verksamhet under beredskap och i krig som inte har sin motsvarighet i fred bör enligt kommittén därför så långt som möjligt utföras av den som skall genomföra verksamheten i krig.

Vad kommittén anfört om Vissa allmänna principer för civilförsvarsplanv läggningen har lämnats utan erinran av remissinstanserna. Även jag anser att nämnda principer bör läggas till grund för planläggningen.

Mot bakgrund av erfarenheterna från provplanläggningen föreslår kom- mitten att kommunen bör upprätta sex olika planer. nämligen en lednings- plan. en informationsplan, en mobiliseringsplan. en skyddsplan. en und- sättningsplan samt en personal-och underhållstjänstplan. De flesta remiss- instanscrna godtar kommitténs förslag utom i vad avser ansvaret för mo- biliseringsplanen. Flera remissinstanser anser att länsstyrelsen bör ha det- ta ansvar.

Underlaget för stora delar av mobiliseringsplanen utgörs av centralt dator-producerat material som ofta måste förnyas. Genomförandet av den

Prop. 1984/85: 49 48

planlagda mobiliseringen åvilar civilförsvarsbefäl vilka. som tillägg till sina ordinarie uppgifter. utsetts till mobiliseringschefer medan länsstyrelserna har ansvaret för att genomföra mobiliseringsövningar. Revidering av mo- biliseringsplanen före en sådan övning och uppföljning av det som kan komma fram under övningen bör lämpligen också göras av länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör därför åtminstone t.v. vara den myndighet som upprät- tar och ansvarar för mobiliseringsplanen. Kommunerna bör dock medver- ka i mobiliseringsplanläggningen så till vida att de med underlag som länsstyrelsen lämnar bör vara skyldiga att upprätta en översikt över civil- försvarsorganisationens mobilisering inom kommunen. Denna mobilise- ringsöversikt kan bilda underlag för samordning med kommunens egen krigsorganisering och övrig totalförsvarsverksamhet inom kommunen. Översikten bör tas in i Iedningsplanen. När ytterligare erfarenheter vunnits kan kommunernas ansvar för mobiliseringsplanläggningen ändras till en omfattning som då kan befinnas vara önskvärd och ändamålsenlig.

I övrigt anserjag att kommunen bör upprätta de planer som har föresla- gits. Jag förordar dock att undsättningsplanen benämns räddningsplan. Jag kommer senare i min framställning att ange vad planerna bör innehålla.

Kommittén behandlar i detta sammanhang även länsstyrelsens plan- Iäggningsansvar. Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot kommitténs förslag i denna del. Ävenjag godtar vad kommittén har anfört i fråga om länsstyrelsens planläggningsansvar. l civilförsvarslagen behöver enligt min mening endast anges i stora drag att länsstyrelsen upprättar vissa planer. Det får ankomma på regeringen eller myndighet som rege- ringen utser att närmare precisera innehållet i dessa planer. Jag vill dock här nämna något om denna planläggning.

För vatje kommun bör länsstyrelsen upprätta en organisationsplan. Denna plan är av grundläggande betydelse. Syftet med organisations- planen är att redovisa förutsättningarna för kommunernas civilförsvars- planläggning och de åligganden beträffande civilförsvarsverksamheten som åvilar kommunen m.fl. enligt civilförsvarsförfattningarna. Förutom uppgifter om en preciserad civilförsvarsorganisation. bl.a. innefattande hemskyddsorganisationen. skall denna plan också innehålla uppgifter om utgångsgruppering för civilförsvarsorganisationen. anläggningar för civil- försvarsorganisationen — t.ex. ledningscentral och fasta observations- platser — samt materiel och annan egendom som enligt civilförsvarsförfatt- ningarna skall tillhandahållas av kommunen.

Vidare bör länsstyrelsen upprätta dels särskilda planer för civilförsvars- verksamhet som behöver samordnas mellan flera kommuner. dels läns- planer främst för områdena utrymning och inkvartering. flyktingmottag- ning, byggnadstjänst. fördelning av skyddsmasker och räddning. Länssty- relsen bör också upprätta vissa andra. mera speciella länsplaner såsom sambandsplan, signalskyddsplan. alarmeringsplan. beredskapslarmplan och skyddsplan ABC samt planer för snabbutrymning. Länsstyrelsen bör

Prop. 1984/85: 49 49

vidare behålla ansvaret för att godkänna och kontrollera verkskyddspla- nerna. Genom att ålägga kommunerna ett planläggningsansvar skapas förutsättningar för att på sikt åstadkomma en något mer resurssnål organi- sation på länsnivån.

Hänvisningar till S2-4-1

2.4.2. Det huvudsakliga innehållet (' kommunernas ("ivilförsvarsplaner

Kommittén har mot bakgrund av erfarenheterna från provplanläggning- en redovisat och i detalj föreslagit vad kommunernas civilförsvarsplaner bör innehålla. Remissinstanserna har i stort sett inte haft något att invända mot vad kommittén har anfört. Även jag ställer mig i huvudsak bakom kommitténs förslag i denna del. Jag vill dock peka på följande.

Enligt 1982 års totalförsvarsbeslut skall en hög beredskap mot överras- kande angrepp säkerställas. Det primära syftet med civilförsvarsplanlägg- ningen i fred är att skapa ett grundläggande beslutsunderlag för ledningen av civilförsvarsverksamheten i krig. För att åstadkomma detta måste de fredstida förberedelserna bl.a. omfatta en organisations- och resursplan- läggning. Därutöver måste nödvändiga basfakta. främst beträffande be- folkningsläge och skyddsmöjligheter. dokumenteras. På så vis anger de olika planerna ramar och villkor för att beslut skall kunna fattas och genomföras under beredskap och i krig. Ett tillfredställande beslutsunder- lag för starten av verksamheten är dock det primära. Eftersom möjligheter- na att förutse utvecklingen av tänkbara lägen är mycket begränsade bör planläggningen inte drivas så långt att den låser verksamheten till olika beredskaps- och krigssituationer i detaljer och fasta mönster. I ett verkstäl- lighetsskede måste det rådande läget och de lokala förhållandena styra beslutsfattaren.

Kommunernas civilförsvarsplanläggning måste också som tidigare nämnts utgå från den centrala och regionala inriktningen av civilförsvars- planläggningen. Härvid har länsstyrelsen en viktig roll när det gäller att förse kommunerna med erforderligt underlag. Det är också angeläget att länsstyrelsen bistår kommunerna. De planläggningsregler och den modell med ett av länsstyrelserna utarbetat regionalt planläggningsunderlag som legat till grund för provplanläggningen bör i allt väsentligt kunna användas vid kommande civilförsvarsplanläggning i kommunerna.

lcivilförsvarslagen bör därför mot bakgrund av vad jag nu har anfört tas in bestämmelser som endast i stort anger vad planerna bör innehålla. Statsmakternas beslut bl.a. i form av organisationsplan för kommunerna som upprättas av länsstyrelserna utgör därvid också ett styrmedel för planläggningen. Även vissa verkställighetsregler som meddelas av rege- ringen och myndigheter som regeringen utser kan behöva komplettera lagföreskrifterna. ] det följande skall jag endast dra upp några riktlinjer för planernas innehåll.

Lcdningsplunen bör innehålla en förteckning över kommunens uppgifter i stort i krig och beredskapsuppgifternas fördelning inom den kommunala 4 Riksdagen 1984/85. I saml. Nr 49

Prop. 1984/85: 49 50

förvaltningen. Vidare bör redovisas kommunens krigsorganisation och hur övergången till krigsorganisation skall ske. I övrigt bör planen innehålla de ändringar i arbetsordningen som de krigstida förhållandena bedöms medfö- ra inom kommunen samt besluts- och delegationsregler. Lokalbehov. lo— kalfördelning för kommunens krigsorganisation och en redovisning av sambandsmöjligheterna bör också ingå i planen. Som nämnts tidigare bör planen också innehålla en översikt över civilförsvarsorganisationens mobi- lisering. Planen bör helt kunna samordnas med motsvarande del inom den kommunala beredskapsplanläggningen.

Syftet med informationsplanen bör vara att säkerställa resurser och fastställa samverkansformer för all den information som kommunen har ansvaret för under beredskap och i krig inkl. information om civilförsvars- verksamheten. Även denna plan bör helt samordnas med den kommunala beredskapsplanläggningen.

Personal- och untierhz'lllstjärtstplanen bör innehålla uppgifter om sådan verksamhet som har till syfte att vidmakthålla civilförsvarsorganisationens funktionsduglighet under beredskap och i krig. Det kan t.ex. gälla att fylla vakanser i krigsorganisationen (rekrytering. inskrivning) eller att säkerstäl- la att civilförsvarsorganisationen har tillgång till materiel, livsmedel. driv- medel m.m. Även denna plan kan helt eller till större delen samordnas med den kommunala beredskapsplanläggningen.

Syftet med räddningsplanläggningen bör vara att med utgångspunkt i en kartläggning av riskerna för skador till följd av fientlig verksamhet och andra Uppgifter av betydelse för räddningsverksamheten i krig ge kommu- nens eivilförsvarsledning underlag för användning av disponibla rädd- ningsresurser. Räddningsplanen bör vidare inrymma planläggningen för hur den fredstida räddningstjänsten skall utnyttjas inom civilförsvarsverk- samheten. I planen bör också finnas uppgifter om territoriell indelning. gruppen'ngsplatser för civilförsvarsenheter och lokala samverkansorgan m.m. av betydelse vid räddning.

Skyddsplanens innehåll och syfte villjag i likhet med kommittén utveck- la något mer enligt följande.

Under andra världskriget gjordes omfattande insatser i Sverige för att genom olika förstärkningsåtgärder åstadkomma skydd för befolkningen i de dåvarande städerna. Principerna har sedan dess och fram till år 1979 varit att inom en skyddsrumsort nya byggnader av viss minsta storlek skall förses med skyddsrum. Under denna period skedde vissa förändringar i samhället som påverkade skyddsrumsbyggandet. T.ex. skedde det en boendeutglesning som medförde att det uppstod överskott på skyddsrums- platser i vissa områden. Under senare delen av perioden byggdes också färre flerfamiljshus medan antalet småhus ökade. Eftersom ägarna till de senare var undantagna från skyldigheten att anordna skyddsrum. uppstod det i villaområden brister på skyddsrum och totalt sett minskade produk- tionen av skyddsrum i hela landet.

Prop. 1984/85 : 49 , 51

Från år 1979 grundar sig skyddsrumsproduktionen på en mer allsidigt behovsinriktad planering för skyddsrumsorten. För varje skyddsrumsort skall kommunen upprätta en skyddsrumsplan. Den skall omfatta ortens hela bebyggelse och bör dessutom innefatta områden som är planlagda för framtida bebyggelse eller områden där bebyggelse kan förväntas. Plane- ringen skall förutom produktionen av skyddsrum i anslutning till uppföran- det av nya anläggningar eller byggnader också avse åtgärder för att avhjäl— pa brist på skyddsrumsplatser i redan bebyggda områden. Den som avser att uppföra en ny anläggning eller byggnad inom en skyddsrumsort skall anmäla detta till kommunen. Kommunen prövar sedan anmälan bl.a. med utgångspunkt i behovet enligt skyddsrumsplanen samt tillgängliga medel och lämnar därefter den byggande besked om han behöver bygga skydds- rum och hur stort detta i så fall behöver vara. Den som blivit ålagd att anordna skyddsrum ersätts av staten för sina merkostnader härför.

Genom de nya principerna för att bygga skyddsrum har man i skydds- rumsorterna skapat ett system för produktion av skyddsrum i fred. Emel- lertid kvarstår en del problem att lösa. Detta gäller t.ex. frågan om hur man skall se på skyddsfrågan i områden utanför skyddsrumsorter. Vidare gäller det att finna ett system för att genom omflyttning utnyttja befintliga över- skott på skyddsrumsplatser samt att skapa bättre möjligheter att kunna anordna skyddade utrymmen i bristområden när försvarsberedskapen skall förstärkas. År 1981 lade 1975 års skyddsrumsutredning fram ett förslag i en promemoria (Ds Fö 1981z8) att lokala skyddsplaner skall upprättas i varje kommun. Enligt förslaget skall skyddsplanen ange åtgär- der som bör vidtas i form av att i fred bygga skyddsrum i skyddsrumsor- terna och andra åtgärder för att förbättra befolkningsskyddet i kommunen när försvarsberedskapen skall förstärkas.

Provplanläggningskommittén inhämtade yttranden över promemorian. Remissinstanserna lämnade förslaget utan erinran. I provplanläggningen har skyddsplanen utvecklats ytterligare.

I likhet med kommittén anserjag att syftet med skyddsplaneringen är att skapa underlag för beslut om olika skadeförebyggande åtgärder och att förbereda genomförandet av åtgärderna. Kommunens skyddsplan skall i olika avseenden omfatta hela kommunens yta och innefatta de skadeföre- byggande åtgärder som är lämpliga och möjliga med hänsyn till förutsätt- ningarnai det område planläggningen avser.

Som tidigare nämnts skall enligt riksdagsbeslutet (prop. 1981/82: 102 bil. 2. FöU 18. rskr 3741 kommunernas ledningsansvar samordnas med att en hemskyddsorganisation införs och att arbetet med skyddsplaner påbörjas i kommunerna. Enligt riksdagsbeslutet skall hemskydd organiseras för alla människor. För varje hemskydd utses en hemskyddsledarc. För ledningen av hemskyddet med dess hemskyddsledare behövs ca 8 000 ledningsgrup- per med tre personer i varje grupp. Dessa skall utbildas och övas i fredstid. Hemskyddsorganisationen är en del av civilförsvarsorganisationen och

Prop. 1984/85: 49 52

kommer därmed att lyda under CiVilfÖrsvarschefen. Organisationen bygger vidare på en geografisk indelning av kommunerna i hemskyddsområden. Organisationen är avsedd att under beredskap och i krig fungera som en länk mellan invånarna och kommunens ledning främst i fråga om civilför- svarsverksamheten men även vad gäller andra kommunala myndigheters verksamhet. Varje hemskyddsområde kommer att utgöra ett planerings— område för befolkningsskyddsåtgärder av olika slag. Områdesindelningcn bör göras av kommunen i samverkan med länsstyrelsen.

Skyddsplanen bör således huvudsakligen innehålla uppgifter om ris- kerna för stridshandlingar inom kommunen, kommunens indelning i hem- skyddsområden och tillgång till och behov av skydd inom kommunen. Finns skyddsrumsortcr i kommunen. bör planen innehålla uppgifter om skyddsrumsorternas avgränsning och skyddsrumsbyggandet i fred. dvs. de Uppgifter som i dag finns i skyddsrumsplanen. Vidare bör planen innehålla uppgifter om de åtgärder som behövs för hänvisning till skydd, omflytt- ning, byggnadstjänst. utrymning. inkvartering och utdelning av skydds- masker till befolkningen.

Detta innebär att de uppgifter som finns i skyddsrumsplanen återfinns i skyddsplanen på ett bättre och mera utvecklat sätt. Många kommuner har under provplanläggningen därför diskuterat eller föreslagit att skydds- rumsplanen skulle kunna slopas och att styrningen av skyddsrumsproduk- tionen skulle kunna ske med skyddsplanen som grund. Därvid förutsätter man att de befrntliga produktionsbestämmelserna m.m. ändras så att detta blir möjligt.

I likhet med kommittén förordarjag att skyddsrumsplanen i sin nuvaran- de form slopas. ] skyddsplanen bör det om kommunen har skyddsrums- orter i stället finnas en särskild delplan för den fredstida skyddsrumspro- duktionen. Denna plan bör till innehåll och utformning kunna vara enklare än den nuvarande skyddsrumsplanen. I princip kan den omfatta en sam- manställning av relevanta uppgifteri skyddsanalysen gärna i kartform samt en inriktande del som behandlar målsättningen för skyddsrumsbyg- gandet i kommunen. Den sistnämnda delen bör behandla prioriterings- och avvägningsfrågor. undantag från anmälningsplikten m.m. Sammanställ- ningen bör som underlag för det dagliga arbetet med skyddsrumsproduk- tionen redovisa skyddsrumsortens avgränsning, hemskyddsområden som är planlagda eller på annat sätt reserverade för bebyggelse. riskbedömning- ar, behov av och tillgångar på skydd m.m. 1 övrigt bör skyddsrumsproduk- tionen styras på samma sätt som Sker f.n.

2.4.3. Samordning med kommunal beredskapsp[anläggning

Mitt förslag: Den civilförsvarsplanläggning som kommunen åläggs att utföra skall i största möjliga utsträckning samordnas med den kommu- nala beredskapsplanläggningen.

Prop. 1984/85: 49 . 53

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandet s. 192-194).

Remissinstanserna: Flertalet godtar kommitténs förslag (se bil. 2 avsnitt 3.3).

Skäl för mitt förslag: Kommittén tar upp frågan om integrering och sam- ordning av civilförsvarsplanläggningen med den kommunala beredskaps- planläggningen och framhåller därvid att det finns goda möjligheter till detta. De föreslagna planerna kan helt eller delvis samordnas. Enligt kommittén bör ytterligare samordning kunna göras. Det kan dock bedömas först när formerna för en anpassning av den kommunala beredskapsplan- läggningen till de nya förutsättningarna för denna planläggning bättre har klarlagts.

Remissinstanserna har inte haft något att erinra i denna del. Även jag anser att en integrering och samordning med de kommunala planerna kan göras. Kommittén har av regeringen fått tilläggsdirektiv att göra en prov- planläggning också för den kommunala beredskapen. Resultatet av den planläggningen bör kunna ge underlag för vilka ytterligare samordnings- möjligheter som frnns. ] avvaktan på kommitténs ev. förslag härom bör dock följande riktlinjer kunna dras upp.

Den viktigaste förutsättningen för en samordning är att samma grund- värden används för olika typer av planläggning för totalförsvarets verk- samhet. För civilförsvarsplanläggning och kommunal beredskapsplan- läggning har befolkningsläget en avgörande betydelse som grundvärde vid sidan om riskbedömningen och skyddstillgångarna. Det är nödvändigt att samma beräkningsgrunder och samma bedömning används för de båda planläggningsområdena. F.n. är detta inte fallet.

Från nästan alla kommuner som har deltagit i provplanläggningen har enligt kommittén framförts att de kommunala beredskapsplanerna nu mås- te genomgå en grundlig översyn och samordnas med civilförsvarsplänlägg- ningen. Det främsta motivet härför är att 1982 års totalförsvarsbeslut ändrat de förutsättningar som tidigare gällt för den kommunala bered- skapsplanläggningen. Ändringarna innebär bl.a. att förmågan att möta verkningarna av ett överraskande angrepp skall förbättras, att ökad upp- märksamhet måste ägnas åt skyddet mot kärnvapen och kemiska stridsme- del samt att ledningsorganisationen för civilförsvaret måste ha förmåga att handla med hänsyn till det aktuella läget och att utnyttja de samlade resurserna för befolkningens skydd. Förutsättningarna skiljer sig även i fråga om synen på utrymningar och därmed på det befolkningsläge, som olika slags planläggning skall grundas på. Länsstyrelsernai Malmöhus och Kopparbergs län vitsordar behovet av en grundlig översyn av den kommu- nala beredskapsplanläggningen. Även enligt min uppfattning är det nöd- vändigt med en sådan översyn.

Prop. 1984/85: 49 54

Av de civilförsvarsplaner som kommunen föreslås skola upprätta bör ledningsplarren och informationsplanen helt kunna samordnas med den kommunala beredskapsplanläggningen. Även när det gäller planen för personal- och underhållstjänst för civilförsvarsorganisationen anserjag att den helt eller till större delen bör kunna samordnas med motsvarande delar iden kommunala beredskapsplanläggningen. Detta kan också ha betydelse för vissa organisatoriska enheter i civilförsvarsorganisationen.

] skyddsplanen redovisas kommunens indelning i hemskyddsområden. För varje sådant område görs en skyddsanalys. Både indelningen i hem- skyddsområden och skyddsanalysen utgör utgångsvärden för andra civil- försvarsplaner som kommunen utarbetar. Det är nödvändigt att samma utgångsvärden används även för den kommunala beredskapsplanläggning- en. På så vis kommer en samordning till stånd även mellan skyddsplanen och den kommunala beredskapsplanläggningen.

Hänvisningar till S2-4-3

2.4.4. Antagande och ändring av Git-'ilförxvamplanema

Mitt förslag: Civilförsvarsplanerna skall antas av kommunfullmäktige. Regeringen får dock föreskriva att skyddsplanen för att bli gällande skall helt eller delvis godkännas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Planerna skall ses över minst vart tredje år och revideras om förhållandena har ändrats väsentligt.

Komitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag (se betän- kandet s. 196-197).

Remissinstanserna: Flertalet godtar förslaget (se bil. 2 avsnitt 3.4).

Skäl för mitt förslag: I fråga om antagande av planerna villjag i likhet med kommittén erinra om att även när kommunerna övertar ledningen av civilförsvaret på lokal nivå i krig och därmed sammanhängande bered- skapsåtgärder i fred så utövas huvudmannaskapet för civilförsvarsverk- samheten av staten. För att erhålla en likvärdig planläggning för hela landet och mot bakgrund av att kommunen ersätts av statsmedel är det rimligt och nödvändigt att staten utövar tillsyn över planläggningen. De erfarenheter som gjorts i samband med provplanläggningen har som kom- mittén pekat på visat att samverkan och samordning mellan länsstyrelsen och kommunen har fungerat bra och att staten via länsstyrelsen på ett fullt tillfredsställandc sätt har kunnat följa kommunernas planläggning.

Jag anser därför att kommunen i all civilförsvarsplanläggning skall sam- råda med länsstyrelsen. Kommittén föreslog att skyddsrumsorternas av- gränsning i skyddsplanen borde fastställas av länsstyrelsen eftersom av- gränsningen bl.a. har betydelse för statens kostnader för produktion av skyddsrum i fred. Kommittén föreslog att också mobiliseringsplanen borde

Prop. 1984/85: 49 55

underställas länsstyrelsen. Eftersom jag förordar att mobiliseringsplan- läggningen i huvudsak genomförs av länsstyrelsen i stället för av kom- munen behövs inte detta. Liksom hittills bör skyddsplanen underställas länsstyrelsen i fråga om skyddsrumsorternas avgränsning. ] övrigt anser jag att någon underställning inte behövs.

För kommunernas del bör beslutet om antagande av planerna fattas av kommunfullmäktige.

I likhet med kommittén anser jag vidare att kommunerna bör se över planerna då och då. Kommittén föreslår att översynen bör göras varje år. Enligt min mening bör kommunerna inte tvingas att genomföra en årlig översyn utan det bör räcka med en föreskrift om att översynen skall ske minst vart tredje år. Arbetet med att se över planerna kan dock beroende på frågans art och omfattning ske fortlöpande eller vid ett och samma tillfälle beroende på vilken arbetsmetod kommunen väljer. Sådana över- syner kan ge upphov till att planerna behöver justeras endast i mindre omfattning t.ex. i vad avser namn, adresser eller andra ändringar av formell natur. I dessa fall behöver planerna normalt inte på nytt antas. Om emellertid översynen visar att så ändrade förhållande-n föreligger att kom- munen måste göra genomgripande ändringar i planerna, bör dessa antas på nytt. Detsamma gäller om grunderna för försvarsplanläggningen ändras.

2.4.5. Civilbefälhavarnas civilförsvarsplanläggning

Kommittén har i sitt arbete hemställt om att civilförsvarsstyrelsen skulle belysa civilbefälhavarnas roll i fråga om planläggning.

Enligt civilförsvarsstyrelsen har civilbefälhavarnas roll beträffande plan- läggning av civilförsvarsverksamhet fått större betydelse än tidigare i och med att den nya grundsynen på skydd/utrymning infördes. De regionala målanalyser. som har genomförts av civilbefälhavarna i samverkan med militärbefälhavarna och under medverkan av länsstyrelser och försvars- områdesbefälhavare. har enligt civilförsvarsstyrelsens uppfattning avse- värt förbättrat civilbefälhavarnas förutsättningar för samordning av läns- styrelsernas planläggning. Målanalyserna ger också civilbefälhavarna ett bättre underlag för att lämna övergripande synpunkter på den fredstida produktionen och fördelningen av civilförsvarsresurser.

De regionala målanalyserna ligger enligt civilförsvarsstyrelsen i första hand till grund för planläggningen av utrymning och inkvartering. bygg- nadstjänst under beredskap och i krig samt för fördelning av skydds- masker. Målanalyserna utgör dessutom ett grundläggande underlag för översyner och förändringar av skyddsrumsorts- och larmortsförteckning- arna och för prioriteringar beträffande skyddsrumsbyggande och utbygg— nad av alarmeringsanordningar. Civilförsvarsstyrelsen räknar med att ci- vilbefälhavarna. med utgångspunkt i regeringens anvisningar för den ope- rativa planläggningen inom totalförsvarets civila delar och civilförsvarssty- relsens riktlinjer samt med utgångspunkt i sina grundsyner och de regiona-

Prop. 1984/85: 49 56

la målanalyserna. upprättar civilområdesplaner för i första hand områdena utrymning och inkvartering samt flyktingmottagning. utöver de civilområ- desplaner för alarmering och de skyddsplaner beträffande ABC som redan finns i dag.

Inom dessa områden ligger ett primärt ansvar på civilbefälhavarna när det gäller samordningen av planläggningen i fred och ledningen i krig. Civilområdesplancrna bör spegla civilförsvarsverksamhetens samordning med främst militärbefälhavarnas operativa planläggning. men även med annan totalförsvarsplanläggning såsom sjukvård. försörjning. transporter och information. Planerna bör med utgångspunkt i denna samordning samt civilbefälhavarnas överväganden och slutsatser ange inriktningen av läns- styrelsernas planläggning.

När det gäller planläggning för krigsorganisationens fördelning och plan- läggning för undsättningsverksamheten är enligt civilförsvarsstyrelsen ei- vilbefälhavarnas roll mer begränsad. lnom dessa områden ligger tyngd- punkten beträffande planläggningen i fred och samordnande ledning i krig på länsnivå och lokal nivå. Civilbefälhavarens inriktning av länsstyrelser- nas planläggning bör kunna inrymmas i civilbefälhavarens grundsyn eller i allmänna riktlinjer.

Ur civilförsvarsstyrelsens synvinkel skulle det vara fördelaktigt om ci- vilbefälhavarnas ansvar och befogenheter gentemot länsstyrelserna preci- serades på lämpligt sätt i fråga om krigsplanläggningen för civilförsvars- verksamheten men även i fråga om planeringen av civilförsvar i övrigt. Detta gäller även civilbefälhavarnas ansvar och befogenheter att påverka den fredstida uppbyggnaden och fördelningen av civilförsvarsresurser. En precisering inom dessa områden bör i så fall kombineras med att civilför- svarsstyrelsen ges föreskriftsrätt gentemot civilbefälhavarna motsvarande den föreskriftsrätt som civilförsvarsstyrelsen har beträffande länsstyrel- sernas civilförsvarsverksamhet.

Kommittén delar civilförsvarsstyrelsens syn på civilbefälhavarnas roll i civilförsvarsplanläggningen. Remissinstanserna har inte haft något att erin- ra mot vad kommittén har anfön. Även jag delar den syn som framförts i denna del. Enligt min mening är det nödvändigt att civilområdesplaner utarbetas för bl.a. alarmering, skyddsåtgärder mot ABC-stridsmedel samt utrymning och inkvartering. Härigenom uppnås samverkan med andra totalförsvarsmyndigheter och skapas erforderligt underlag för planläggning på lägre nivåer. För planläggning av byggnadstjänsten är det, för att planläggningen skall bli trovärdig. angeläget att civilbefälhavaren i samver- kan med militära myndigheter gör en bedömning av tillgängliga resurser. Även jag anser att det behövs en precisering av civilbefälhavarens möjlig- heter att styra planläggningen för civilförsvarsverksamheten. Behovet är särskilt angeläget i fråga om utrymning och inkvartering. Det får ankomma på regeringen att vidta de instruktionsändringar som kan behövas.

Prop. 1984/85: 49 57

2.5. Ekonomisk ersättning till kommunerna

Mitt förslag: Ersättning skall utges till kommunerna för att upprätta civilförsvarsplanerna och göra behövliga anpassningar i de kommunala beredskapsplanerna samt för att hålla nämnda planer aktuella.

Kommitténs förslag: Överensstämmer i stort sett med mitt förslag (se betänkandet s. 217-230).

Remissinstanserna: De flesta godtar kommitténs förslag (se bil. 2 avsnitt 4).

Skäl för mitt förslag: F.n. får kommunerna viss ersättning av staten för totalförsvarskostnader. Enligt 42 åjämfön med 405 ] mom. civilförsvars- lagen får kommunen ersättning av staten för kostnader som kommunen har bl.a. för att inrätta och utrusta ledningscentraler, andra skyddade uppe- hållsplatser och vissa skyddsrum. Enligt 16?) lagen om kommunal bered- skap har kommunen rätt till statsbidrag för upprättade beredskapsplaner med 90 % eller den större del av planläggningskostnadens belopp som regeringen medger. Ersättning utges inte för revision av beredskapsplaner- na.

1978 års försvarskommitté föreslog i sitt slutbetänkande att kommuner- na bör ges ansvaret för ledningen på den lokala nivån av civilförsvarsverk- samheten i krig och därav föranledd planläggning i fred samt att kostna- derna för detta i princip bör bäras av staten. I [982 års totalförsvarsbeslut anfördes i ersättningsfrågan att för att få ytterligare underlag för en slutlig uppgiftsfördelning mellan länsstyrelserna och kommunerna en provplan- läggning borde genomföras samt att i samband härmed planläggningsarbe- tet borde tidsstuderas och förslag till bestämmelser om ersättning till kommunerna utarbetas.

Under provplanläggningen har enligt kommittén de båda länsstyrelserna och nästan alla kommunerna fört fram den bestämda åsikten att en sam- ordning av beredskaps- och civi[försvarsplanläggningen är nödvändig bl.a. genom de starka samband som föreligger mellan de olika planläggningsom- rådena. Sådana samband föreligger bl.a. för planen för kommunal informa- tion samt planen för personal- och underhållstjänst. Dessa planer samman- faller delvis eller helt i beredskaps- och civilförsvarsplanläggningen. En bra kommunal beredskapsplanläggning utgör enligt kommitténs mening en väsentlig grund för civilförsvarsverksamheten och planläggningen av den- na. De olika planerna som kompletterar varandra har som främsta gemen- samma syfte att vara underlag för olika åtgärder under beredskap och i krig. Det kan således enligt kommitténs uppfattning inte bli fråga om en bedömning av planläggningen av den kommunala beredskapen och en

Prop. 1984/85 : 49 58

annan bedömning av kommunernas planläggning av civilförsvarsverksam- heten.

Av ovan nämnda skäl bör enligt kommittén kostnaderna för de båda planläggningsområdena behandlas på lika sätt. Kommunernas insatser för att upprätta och vidmakthålla planer måste således betraktas från samma utgångspunkt. Kommittén är av den bestämda meningen att kommunerna bör få ersättning för sina planläggningskostnader oberoende av om det gäller kommunal beredskap eller civilförsvarsverksamhet. Med en sam- ordnad planläggning skulle det dessutom vara praktiskt svårt att skilja den ena typen av ersättning från den andra. Kommunerna har f.n. inte rätt till statsbidrag för revision av sina beredskapsplaner. Med en samlad syn på planläggningen måste man således ta ställning till hur revisionskostnaderna skall ersättas och då mot bakgrund av att planläggningen av civilförsvars- verksamheten blir en ny uppgift för kommunerna.

Enligt kommittén innefattar revideringen i en mera snäv bemärkelse vissa regelbundna översyner av de planer som har utarbetats. Reviderings- begreppet innebär även att erforderliga ändringar görs i totalförsvarsplan- läggningen i kommunen. Sådana ändringar kan bero på att de grundläggan- de förutsättningarna för hela planläggningen har ändrats eller att samord- ningen mellan civilförsvarsplanläggningen och den kommunala bered- skapsplanläggningen leder till behov av ändringar i dessa planer. Denna samlade syn på revideringsbegreppet bör enligt kommittén läggas till grund för utformningen av regler för ersättningen. '

Det är enligt kommittén angeläget att skapa en lokal kunskap och konti- nuitet i planläggningen. Enligt kommitténs mening måste den egna perso- nalen i kommunen ges reella möjligheter att fortlöpande handha planlägg- ningen. Detta medför sannolikt också en inte oväsentlig höjning av bered- skapen. Genom att kommunen svarar för revideringen uppnås enligt kom— mittén väsentliga samordningsfördelar med det löpande kommunala arbe- tet. Detta kan sannolikt också leda till att kostnaderna för revideringsarbe- tet blir lägre och kvaliteten högre än i det fall där omfattande revideringar görs med större tidsmellanrum. ] sådana fall måste troligen många kom- muner projektanställa personal eller anlita konsulter för arbetet. Ett sådant förfarande kan leda till att revidering av planläggningen enbart görs för att uppfylla formalia. Mot bakgrund härav anser kommittén att kommunerna skall ha rätt till ersättning för all revidering av planläggningen.

Mot bakgrund av vad försvarskommittén anfört om kostnaderna fram- håller kommittén att det bör utgå full ersättning till kommunerna för planläggning och löpande revision av planerna. Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot kommitténs förslag i ersättningsfrågan.

Jag delar i princip kommitténs uppfattning om att kommunerna bör få ersättning för att täcka kostnaderna för planläggning och revision av pla- nerna. Kommunernas kostnader kommer att variera med hänsyn till lokala förutsättningar och ambitionsnivå. Ersättningen bör därför vara så hög att

Prop. 1984/85: 49 59

den ger kommunerna förutsättningar att åstadkomma planer av tillräcklig kvalitet. .

Kommittén bedömer att den sammanlagda ersättningen till kommunerna för att upprätta civilförsvarsplanerna och för att anpassa de kommunala beredskapsplanerna bör vara ca 60 milj. kr. Kommmittén föreslår att ersättningen beräknas enligt en schablon som ger varje kommun ett grund- belopp på 20000 kr. och därutöver Skr. per invånare. Schablonen ger en kostnad av 5680000 kr. för det fasta grundbeloppet och ca 41650000 kr. för den rörliga delen. Dessutom bör enligt kommitténs förslag de kom- muner som kan styrka att de har haft högre kostnader än vad schablonen ger och som dessutom uppfyller vissa kriten'er få ytterligare ersättning. Inom den av kommittén angivna ramen om 60 milj. kr. kan ca 12,7 milj. kr. disponeras för dessa ytterligare, behovsprövade ersättningar.

Remissinstanserna godtar i allmänhet den av kommittén föreslagna for- men för att beräkna ersättningen. Flera remissinstanser bl.a. Svenska kommunförbundet, anser emellertid att grundbeloppet i schablonen bör höjas för att inte de mindre kommunerna skall bli missgynnade. Några remissinstanser anser att den föreslagna metoden med en relativt stor del av ersättningen behovsprövad kommer att medföra en besvärlig admini- stration och leda till en känslig och kostsam prövning av ersättningsansprå- ken.

Jag anser att kostnaden för ersättning till kommunerna för att upprätta civilförsvarsplanerna och för att anpassa de kommunala beredskapsplaner- na kan bedömas bli ca 57 milj. kr. Jag har då bl.a. beaktat att kommunernas insatser när det gäller mobiliseringsplanläggningen i enlighet med vad jag tidigare har förordat blir väsentligt mindre än vad kommittén har föresla- git.

Kommittén föreslår att huvuddelen av ersättningen skall utgå enligt en schablonberäkning. En sådan ersättningsform är enkel och föga resurskrä- vande att administrera och bör därför enligt min mening väljas. Jag anser emellertid att det är viktigt att kommunerna på förhand kan räkna ut vilken total ersättning de kommer att få för sin planläggning. Detta går inte att uppnå med en i efterhand behovsprövad del av ersättningen. Vidare blir det svårare att göra en noggrann budgetering av statsutgifterna med en sådan ordning. Jag anser därför att den behovsprövade delen av ersättning- en bör slopas. Ett system där hela det belopp som skall betalas i ersättning till kommunerna schablonberäknas uppfyller alla krav på enkelhet och dessutom rimliga krav på rättvisa. Ett sådant system ökar också kommu- nernas incitament till effektivisering och besparingar.

[ likhet med bl.a. Svenska kommunförbundet anser jag att grundbelop- pet i schablonen bör vara högre än vad kommittén föreslagit. Jag förordar att ersättningen beräknas enligt en schablon som ger varje kommun ett grundbelopp på 55000 kr. och därutöver 5 kr. per invånare. Detta innebär en kostnad av ca 15,6 milj. kr. för det fasta grundbeloppet och ca 41,7 milj.

Prop. 1984/85 : 49 60

kr. för den rörliga delen. .

I likhet med kommittén och remissinstanserna anser jag att värdet av planläggningen från totalförsvarssynpunkt är helt beroende av att planerna hålls aktuella och att kunskaperna hålls levande hos dem som handhar planläggningen. Jag anser således att uppföljningen av planläggningen är av utomordentlig betydelse och på sätt och vis själva livsnerven i syste- met. Härvid är den personella kontiniuteten och kännedomen om förhål- landena i den egna kommunen två viktiga faktorer. Det är således väsent— ligt att arbetet med planläggningen i dess olika stadier utförs av den egna personalen i kommunen och att arbetet med totalförsvarsfrågorna blir en naturlig och integrerad del i den kommunala förvaltningen.

Kommittén framhåller att den saknar underlag för att beräkna de årliga kostnaderna för att hålla planläggningen aktuell. Detta beror dels på att den intregrerade planläggningens innehåll och utformning ännu inte ut- vecklats, dels på att det saknas praktisk erfarenhet av revideringsarbetet. Enligt kommitténs mening är kostnaderna för detta arbete beroende av vilken beredskap som man från samhällets sida anser det nödvändigt att hålla på den lokala nivån. Därför bör kostnadsnivån för att hålla planlägg- ningen aktuell bestämmas med utgångspunkt i valet av en lämplig ambi- tionsnivå.

Med hänsyn till det övergripande syftet — att åstadkomma en levande planläggning och därigenom en godtagbar beredskapsnivå — anser ävenjag att det är nödvändigt att erforderliga ekonomiska resurser tilldelas kommu- nerna. Härvid bör särskilda medel tilldelas dels för att hålla en aktuell kunskap hos personalen, dels för att hålla planläggningen aktuell. Det senare avser både översynen och de revideringar som kan föranledas av ändrade förutsättningar i stort för planläggningen.

För att den ledande personalen i kommunerna skall kunna hålla kunska- perna aktuella måste vissa minimiresurser disponeras av alla kommuner. Jag bedömer i likhet med kommittén att ersättningen härför kan inrymmas i ett årligt belopp av 20000 kr. per kommun. Vid bedömningen av storleken på beloppet har även vägts in det förhållandet att de minsta kommunerna bör erhålla en viss minimiersättning. För 284 kommuner uppgår denna del av ersättningen till ca 5,7 milj. kr. per år. Vidare bedömer jag att ersätt- ningen för det samlade revideringsarbetet — översyn, ändringar och revi- dering bör relateras till kommunens storlek och därvid utgöra ] kr. per invånare och år. Den rörliga årliga ersättningen blir med denna beräkning ca 8,3 milj. kr. Jag har i detta sammanhang utgått ifrån att mer genomgri- pande revideringar inte blir aktuella mer än ca van sjätte år.

Enligt det ovan sagda bedöms således den sammanlagda årliga ersätt- ningen till kommunerna för att hålla planläggningen aktuell uppgå till ca 14 milj. kr. Jag förordar att ersättningen skall utgå från och med året efter det år då planläggningen färdigställts i kommunerna. Ersättningen bör enligt min mening i sin helhet betalas av medel på de under fjärde huvudtiteln

Prop. 1984/85: 49 61

uppförda förslagsanslagen Gl. Civilförsvar och 63. Civilförsvar: Skydds- rum och helt rymmas inom de utgiftsramar för civilförsvaret som riksdagen kan komma att anvisa. Med hänsyn till ersättningssystemets enkelhet bedömerjag att det inte är nödvändigt att avsätta några särskilda resurser för administrationen av ersättningen.

Hänvisningar till S2-5

2.6. Övriga frågor

Hänvisningar till S2-6

  • Prop. 1984/85:49: Avsnitt 4.2.5

2.6.1. Skyddade utrymmen

Mitt förslag: Kommunen skall vara skyldig att förbereda utbyggnaden av skyddade utrymmen samt bistå fastighetsägaren med att förse an- läggningen eller byggnaden med sådana utrymmen. Om en fastighets- ägare åläggs att anordna skyddade utrymmen skall han få ersättning av statsmedel för åtgärderna.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandet s. 151-155,165—167).

Remissinstanserna: De flesta lämnar kommitténs förslag utan erinran (se bil. 2 avsnitt 5.1).

Skäl för mitt förslag: F.n. föreskrivs i 57 & civilförsvarslagen att en fastig- hetsägare är skyldig att efter förordnande av regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer förbereda och under civilförsvarsbered- skap förse fastigheten med s.k. skyddat utrymme. i vilket de som vistas i fastigheten skall kunna beredas skäligt skydd mot radioaktiv strålning. kemiska stridsmedel samt splitter och byggnadsras. Skyldigheten gäller endast för fastighetens eget behov. Någon ersättning av statsmedel utges inte till ägaren.

Som anförts i avsnittet om planläggning tog 1975. års skyddsrumsutred- ning upp frågan om de skyddade utrymmena. Även provplanläggnings- kommittén har berört spörsmålet och anser att skyddsrumsutredningens förslag bör genomföras. Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget. Även jag anser att förslaget bör genomföras. Till detta vill jag anföra följande.

Den tid som står till förfogande innan ett krig bryter ut har en avgörande betydelse för vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra skyddssitua- tionen. Vid anordnandet av skyddade utrymmen kan antalet arbetsplatser bli mycket stort om man på kort tid skall åstadkomma en väsentlig ökning av antalet skydd. För att det skall vara möjligt att genomföra en sådan

Prop. 1984/85: 49 62

förstärkning av skyddsberedskapen behövs dels vissa fredstida förberedel- ser, dels en organisation och ledning som har förmåga att i svåra lägen snabbt vidta kraftfulla åtgärder. Vid beredskap och i krig kommer en stor del av de civila resurserna att tas i anspråk för militära behov. För fastig- hetsägarnas möjligheter att anordna skyddade utrymmen kan detta innebä- ra en begränsning. De kan inte på samma sätt som i fred anskaffa behövliga resurser. Fastighetsägarna måste i en sådan situation genom olika myndig— heter få stöd av samhället.

Mot bakgrund av det anförda anser jag i likhet med skyddsrumsutred- ningen och provplanläggningskommittén att det är nödvändigt att samhäl- let och främst då kommunerna tar ett större ansvar i fråga om anordnandet av skyddade utrymmen. Ett ökat ansvar i detta avseende bör främst innefatta att förbereda utbyggnad av skyddade utrymmen och att bistå fas- tighetsägaren med att förse anläggningen eller byggnaden med sådana utrymmen. Med förberedelser bör här avses främst att i fred välja ut lämpliga lokaler och vidta andra nödvändiga förberedelser för att en ut- byggnad skall kunna komma till stånd när försvarsberedskapen skall för- stärkas. Sådana andra förberedelser bör vara av administrativ eller plane- ringsmässig karaktär. t.ex. förberedelser för att säkerställa de personella och materiella resurser som behövs. eller av teknisk karaktär, t.ex. utarbe- ta tekniska handlingar. Som framförts i avsnittet om planläggning bör uppgifter om skyddade utrymmen tas in i skyddsplanen.

Kommunerna bör vidare så långt förhållandena medger bistå fastighets- ägarna med att förse anläggningar eller byggnader med skyddade utrym- men. Ansvaret bör dock åvila fastighetsägarna.

Samtliga åtgärder för befolkningens skydd bör ses som ett system där staten. kommunerna och de enskilda medborgarna ingår och samarbetar. Oavsett vem som har ansvaret för genomförandet av olika åtgärder. bör befolkningsskyddet som helhet betraktas som ett led i landets försvarsan- strängningar. Genom 1978 års ändringar i civilförsvarslagen övertog staten kostnaderna för att bygga skyddsrum. Enligt min mening finns det anled— ning att ha samma syn då det gäller att anordna skyddade utrymmen. Om en fastighetsägare blir ålagd att anordna skyddade utrymmen. bör han enligt min mening ha rätt till ersättning av statsmedel för skäliga kostnader.

Hänvisningar till S2-6-1

2.6.2. Verkrkydden

Mitt förslag: Principerna för verkskyddsplikten ändras på så sätt att anordnande av Verkskydd skall grundas på om företagets eller anlägg— ningens verksamhet är av stor betydelse för totalförsvaret och om företaget eller anläggningen kan antas bli särskilt utsatt vid stridshand- lingar. Reglerna om dels gemensamma verkskydd. dels verkskydd som anordnas gemensamt med lokalt allmänt civilförsvar upphävs.

Prop. 1984/85: 49 63

Skäl för mitt förslag: Enligt 7 & civilförsvarslagen skall verkskydd för särskilda anläggningar anordnas _om det behövs med hänsyn till bebyggel- sens bcskaffenhet eller eljest. Verkskyddet kan anordnas dels gemensamt med det lokala allmänna civilförsvaret. dels gemensamt med annat verk- skydd enligt 49 och 50 åå civilförsvarslagen. Enligt 19 & civilförsvarskun- görelsen skall verkskydd organiseras vid en anläggning eller en byggnad, inom vilken i fredstid i regel minst 200 personer är sysselsatta. om länssty- relsen frnner verkskydd erforderligt och anläggningen eller byggnaden är belägen inom skyddsrumsort. Länsstyrelsen bestämmer också vilka tjäns- tegrenar som skall finnas vid verkskydden liksom verkskyddens omfatt- ning i fråga om personal och materiel. 1 47 få civilförsvarslagen regleras de skyldigheter som ägaren av ett verkskyddspliktigt företag har.

1 den pr0position som föregick 1982 års totalförsvarsbeslut anförde föredragande statsrådet bl.a. följande i fråga om verkskydden. 1 likhet med försvarskommittén anser jag att nuvarande principer för att fastställa verkskyddsplikt bör ändras. Företags och verksamheters betydelse i krig och deras risksituation bör få ett avgörande inflytande vid fastställandet av verkskyddsplikt. De enskilda verkskydden bör bättre än f.n. anpassas till de behov och de risker som finns vid resp. företag. Ett bättre samutnytt- jande av personal och materiel bör eftersträvas för företagens räddnings- tjänst i kn'g och fred. Härigenom kan verkskydden bidra till att öka vår förmåga att möta verkningarna av ett överraskande angrepp. Civilförsvars- styrelsen anger i sin programplan att styrelsen avser att lämna förslag till nya normer för fastställande av verkskyddsplikt och för verkskyddens organisation och utbildning. Föredragande statsrådet avsåg att senare åter- komma till regeringen i denna fråga.

Provplanläggningskommittén tar också upp verkskyddsfrågan och anför bl.a. (_s. 138-139) att verkskydden även i fortsättningen bör finnas som en lokal civilförsvarsresurs avsedd för skyddet av den egna anläggningen. Kommittén föreslår att gemensamma verkskydd slopas, eftersom de erfa- renhetsmässigt innebär omfattande myndighetsinsatser med en mycket begränsad civilförsvarseffekt. Mot bakgrund av att civilförsvarsstyrelsen utreder verkskyddsfrågan finner kommittén inte anledning att ytterligare behandla denna. Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot vad kommittén har anfört.

Som anförts i inledningen har civilförsvarsstyrelsen inkommit till rege- ringen med förslag till nya normer för fastställande av verkskyddsplikt. Förslagen har lämnats efter samråd med flera myndigheter och organisa— tioner. I stort innebär förslagen att verkskydd bör anordnas vid företag vars verksamhet är av betydelse i krig och farlig i den meningen att den. om den utsätts för stridshandlingar, kan förorsaka omfattande skador i både den egna anläggningen och omgivningen. Avgörande för bedömning- en av verksamhetens betydelse i krigstid skall vara om företaget eller anläggningen planlagts för att bedriva verksamhet i krig. De särskilda

Prop. 1984/85: 49 64

riskerna vid varje företag eller anläggning skall vara vägledande för vilken civilförsvarsverksamhet verkskyddet skall omfatta och hur verkskyddsor— ganisationen skall utformas. Denna riskbedömning bör enligt civilförsvars- styrelsen kunna göras med utgångspunkt i räddningstjänstplaner i fredstid och civilförsvarsplaner för beredskap och krig. Civilförsvarsstyrelsen an- ser också att de gemensamma verkskydden kan slopas.

Jag delar civilförsvarsstyrelsens trppfattning i denna del. Liksom också provplanläggningskommittén föreslagit bör dels de gemensamma verk- skydden. dels de verkskydd som anordnas gemensamt med det lokala allmänna civilförsvaret slopas. Normerna för verkskyddsplikten bör också ändras i princip på det sätt som framgår av civilförsvarsstyrelsens förslag. Det innebär bl.a. att nu gällande. begränsande normer i fråga om antalet sysselsatta (minst 200 personer) och anläggningens lokalisering till skydds- rumsort inte längre är av betydelse. Vad nu anförts innebär bl.a. behov av ändringar i 7 & civilförsvarslagen och att 49 och 50 så samma lag upphävs. Det får ankomma på regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer att i verkställighetsföreskrifter ange närmare vilka principer som bör gälla för verkskyddsplikten.

2.6.3. Militär direktivrätt

Mitt förslag: Bestämmelserna om militär direktivrätt i 9 & civilförsvars- lagen avskaffas.

Utredarens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se promemorian bil. 4 avsnitt 5).

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna biträder förslaget (se bil. 5").

Skäl för mitt förslag: Genom den militära direktivrätten har de militära myndigheterna ett avgörande inflytande över civila myndigheters verk- samhet under krigsförhållanden. Den militära direktivrätten kan sägas vara tänkt som en nödfallsutväg då det militära försvarets effektivitet äventyras av oenighet mellan militära och civila myndigheter i situationer när direk- tiv från högre instans inte kan avvaktas. Bestämmelser om militär direktiv- rätt har tidigare också funnits i lagstiftningen angående sjukvården och veterinärväsendet under krigsförhållanden. Dessa bestämmelser slopades dock såsom obehövliga i samband med tillkomsten av ny lagstiftning i ämnet år 1981.

Enligt gällande bestämmelser i civilförsvarslagen har militära befälhava- re fortfarande rätt att ge direktiv till länsstyrelserna och civilförsvarsmyn- dighet som lyder under länsstyrelserna.

Prop. 1984/85: 49 65

Allteftersom de civila delarna av totalförsvaret har vunnit ökad organi- satorisk stadga och hunnit förbereda sig bättre för sin krigstida verksamhet har från civilt håll hävdats att den militära direktivrätten saknar berättigan- de. .

Samtliga remissinstanser ansluter sig till utredarens förslag om ett av- skaffande av den militära direktivrätten på central och regional nivå. 1 fråga om militär direktivrätt på lokal nivå biträder huvuddelen av remissin- stanserna utredarens förslag att den kan avskaffas.

Överbefälhavaren och länsstyrelsen i Värmlands län vill dock behålla direktivrätten på lokal nivå och förordar att frågan ytterligare utreds. Överbefälhavaren har därvid bl.a. anfört att frågan om militär direktivrätt på lokal nivå lämpligen bör prövas av utredningen (Fö 1982: 03) om tillträ- desskydd. Också civilförsvarsstyrelsen anser att den militära direktivrät— ten bör finnas kvar på lokal nivå samt att den bör kompletteras med en militär föreskriftsrätt.

Såväl överbefälhavaren som civilförsvarsstyrelsen och länsstyrelsen i Värmlands län har som skäl för sin ståndpunkt anfört att det trnder vissa förutsättningar finns behov av att meddela direktiv till civilbefolkningen. Som exempel på områden där en direktivrätt kan behövas anges vägtraf— ken och avspärrningar.

Den militära direktivrätt som f.n. finns byggde vid tillkomsten år 1944 på principen att civilförsvaret ingick som ett led i det totala försvaret men att ledningen till en mycket väsentlig del tillkom de militära myndigheterna. Numera torde det inte föreligga något behov för militära chefer att genom direktivrätt kunna påverka den civilförsvarsverksamhet som har till syfte att avhjälpa eller lindra verkningarna av inträffade skador.

l 5 & militära vägtratlkkungörelsen (1974: 97) ges ett generellt bemyndi- gande för kompanichef eller högre chef att — om det är oundgängligen nödvändigt för att genomföra en militär operation —- medge undantag från den militära vägtrafikkungörelsen. körkortslagen(1977: 477), körkortsför- ordningen (1977z722). terrängtrafikkungörelsen (19721594). fordonSkun- görelsen (1972:595). vägtrafikkungörelsen t1972:603) samt kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtraflklagstiftning eller lokal trafikföre- skrift. Jag anser att dessa bestämmelser väl tillgodoser det behov av militär direktivrätt som kan behövas för vägtrafiken.

Enligt lagen (1940: 358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. (skyddslagen) har militära myndigheter möjlighet att förbjuda civil- befolkningen tillträde till bl.a. områden där strider pågår. Jag anser att dessa bestämmelser tillgodoser önskemålen om militär direktivrätt i fråga om rätten att vistas inom stridszoner och liknande områden.

Min slutsats blir alltså att den militära direktivrätten sådan den kommer till uttryck i civilförsvarslagen kan avskaffas. Jag anser dock att det är angeläget att överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen i sin planering

5 Riksdagen [984/85. [ sam/. Nr 49

Prop. 1984/85: 49 66

ägnar ökad uppmärksamhet ät frågan om samverkan på den lokala nivån mellan de militära och de civila delarna av totalförsvaret.

Hänvisningar till S2-6-3

2.7. Ikraftträdande

Kommittén anför bl.a. att det inför starten av planläggningen är nödvän- digt att vissa informations- och utbildningsaktiviteter genomförs. De vikti- gaste mälgrupperna härvid är förtroendevalda och tjänstemän i kommuner- na samt personal vid länsstyrelsernas försvarsenheter. En övergripande information om innebörden av 1982 års totalförsvarsbeslut för kommuner- nas del har redan inletts av Svenska kommunförbundet och civilförsvars- styrelsen. Enligt vad kommitte'n har inhämtat kommer utbildning inför planläggningen att genomföras under år 1984 så att planläggningen kan påbörjas i kommunerna hösten 1984. Kommittén anser att det krävs en period om ca två år för att samtliga kommuneri landet skall ha genomfört den civilförsvarsplanläggning som kommittén har föreslagit. Detta innebär att kommunerna bör kunna överta ansvaret för ledningen av civilförsvars- verksamheten på lokal nivå i krig senast vid utgången av är 1986. Under denna tvåårsperiod måste utbildning påbörjas av förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna även för deras krigstida uppgifter.

Enligt min mening bör de föreslagna lagändringarna träda i kraft den ljanuari 1985. I likhet med kommittén anserjag att det krävs en period om ca två år för att kommunerna skall ha genomfört planläggningen. Kommu- nerna bör således överta ledningsansvaret senast vid utgången av år 1986. Under tiden bör det nuvarande ledningssystemet på lokal nivå alltjämt vara kvar. Bestämmelser om detta bör tas in i övergångsbestämmelserna till lagändringarna.

3. Upprättade lagförslag

] enlighet med det anförda har inom försvarsdepartementet upprättats förslag till

1. lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74).

2. lag om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap. Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 6.

Hänvisningar till S3

  • Prop. 1984/85:49: Avsnitt 3

4. Speeialmotivering

Som redan har framgått av den allmänna motiveringen kan kommitténs lagförslag i allt väsentligt läggas till grund för de lagändringar som behövs. Av redovisningen i den allmänna motiveringen framgår dock att vissa delar av lagförslagen måste få en annan utformning. När det gäller författnings-

Prop. 1984/85: 49 67

ändringarnas allmänna utformning har en strävan varit att. som också kommittén föreslår. göra sa små ingrepp som möjligt i den gällande civil- försvarslagen och lagen om kommunal beredskap. [ enlighet med tidigare principer bör endast de grundläggande bestämmelserna tas in i lagarna. Bestämmelserna bör som hittills avse såväl den fredstida verksamheten som förhållanden under beredskap och i krig. Den närmare regleringen bör ske bl.a. genom verkstälIighetsföreskrifter till lagarna.

Rörande de enskilda bestämmelserna i lagförslagen kan i övrigt följande anföras.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 1984/85:49: Avsnitt 3, 2.5

4.1. Förslaget till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)

Ingressen

] den allmänna motiveringen har närmare redovisats vad som innefattas i begreppen civilförsvar, civilförsvarsorganisation och civilförsvarsverk- samhet. I lagen bör det framgå huruvida man avser organisationen eller verksamheten. De paragrafer och rubriker som inte ändrats i annat hänse- ende än att begreppet "civilförsvar" preciserats till att avse antingen '”civilförsvarsorganisationen" eller ”'civilförsvarsverksamhet"' har angetts i ingressen. l ingressen har vissa paragrafer upphävts. Dessa paragrafer kommenteras i det följande under sitt paragrafnummer.

1.5

F.n. föreskrivs i denna paragraf allmänt om civilförsvarets uppgifter och tjänstegrenar. Med hänsyn till att kommunerna får utökade civilförsvars- uppgifter bör som anförts i den allmänna motiveringen en närmare precise- ring i lagen ske än f.n. om vad som utgör civilförvarsverksamhet. 1 1982 års totalförsvarsbeslut anges att bestämmelserna i artikel 61 i tilläggsprotokoll I den 10juni 1977 till Genévekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter utgör en viktig grund för fullgörande av civilförsvarsuppgifter i krig. I den allmänna motivering- en har detta närmare redovisats.

] paragrafen har med hänsyn till detta en precisering av civilförsvars- verksamheten gjorts med utgångspunkt i definitionen i nämnda tilläggspro- tokoll. Av de punkter som räknas upp i artikel 61 har punkterna 6 och 11- 14 undantagits från uppräkningen i 1 5. Dessa uppgifter är av sådan art att de ombesörjs av andra ordinarie samhällsorgan.

] ett fjärde stycke har tagits in bestämmelser som anger att civilförsvars- verksamhet omfattar också bistånd åt andra samhällsorgan i de frågor som enligt artikel 61 hänförs till civilförsvarsverksamhet men. som nyss nämnts. har undantagits från civilförsvarsorganisationens ordinarie verk- samhet.

Prop. 1984/85: 49 68

vs

l denna paragraf regleras frågor om civilförsvarsorganisationens bered- skap. Till skillnad mot tidigare bör förstärkt beredskap kunna intas inte bara i krig eller vid krigsfara utan också vid andra utomordentliga förhål- landen som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket befunnit sig i. Paragrafen har ändrats i enlighet med det anförda.

4.5

Denna paragrafinnehåller f.n. dels föreskrifter om länsstyrelsens befatt- ning med ledningen av civilförsvaret. dels vissa hänvisningar till bestäm- melser som berör civilbefälhavarna och kommunerna.

] den allmänna motiveringen har civilbefälhavarens roll redovisats. De förändringar som där föreslås får regleras i instruktionen för civilbefälha- vare. Den hänvisning som nu finns i lagen har behållits i denna paragraf med ett tillägg om civilomräden. Hänvisningen i det nu gällande tredje stycket i fråga om kommunerna kan tas bort. Kommunernas befattning med civilförsvarsverksamhet kommer nämligen att beröras i de flesta av lagens kapitel. Bestämmelser som berör länsstyrelsen har tagits in i en ny paragraf. 4 a &.

40.6

I den allmänna motiveringen har närmare redogjorts för länsstyrelsens befogenheter gentemot kommunerna i fråga om civilförsvarsverksamhe- ten. Bl.a. anförs att en närmare precisering bör göras i lagen. 1 första stycket har därför förts in bestämmelser om länsstyrelsens huvudsakliga uppgifter. 1 andra stycket har förts in bestämmelser om att regeringen eller efter regeringens bemyndigande länsstyrelsen får meddela kommunerna föreskrifter om civilförsvarsverksamhetens inriktning och bedrivande som behövs för samordningen av försvarsansträngningarna under civilförsvars- beredskap.

5.5

I denna paragraf finns f.n. föreskrifter om civilförsvarsområden och civilförsvarsdistrikt. Dessa bestämmelser har ersatts med bestämmelser som allmänt reglerar kommunens befattning med ledningen av civilför- svarsverksamheten. Föreskrifterna om vilka organ i kommunen som har hand om civilförsvarsverksamheten finns i 41 å och i en ny paragraf4l a 5. Den planläggning som kommunen är skyldig att göra regleras i sex nya paragrafer. 10 b-lO g åå.

Kommunens ledningsuppgifter och planläggningsuppgifter beskrivs när- mare i den allmänna motiveringen. I lagen anges också att staten ställer en civilförsvarschef med en civilförsvarsstab och övriga resurser till kommu- nens förfogande. Dessa resurser bestäms i första hand av statsmakterna genom de fleråriga försvarsbesluten och årligen i statsbudgeten. Civilför-

Prop. 1984/85: 49 69

svarsstyrelsen omsätter dessa beslut genom att fördela resurser till länen. Länsstyrelsen fördelar sedan dessa resurser på kommunerna. För kommu- nernas del är det närmast organisationsplanen som redovisar vilka resurser som ställs till kommunens förfogande. Bestämmelser om detta har tagits in i paragrafen.

6 .9'

F.n. föreskrivs i denna paragraf om civilförsvarschef och om distrikts- chef. Dessa bestämmelser kan upphävas. I stället har här tagits in bestäm— melser om att kommunerna skall ta till vara möjligheterna att samordna civilförsvarsvcrksamheten mellan sig. 1 den allmänna motiveringen har dessa frågor närmare belysts.

7.5

l denna paragraf finns f.n. föreskrifter om lokalt och regionalt allmänt 'civilförsvar och om verkskydd. Enligt förslaget kan skillnaderna mellan regionalt och lokalt civilförsvar tas bort. Vidare innebär ändringsförslaget att man inte längre skall göra någon uppdelning i allmänt civilförsvar och verkskydd. l lagens övriga paragrafer som rör denna fråga får därför särskilt anges när en föreskrift inte berör verkskyddet. Vidare har bestäm- melserna om gemensamt verkskydd upphävts.

Som framgår av den allmänna motiveringen bör förutsättningarna för att anordna verkskyddet ändras. [ denna paragraf har bestämmelserna utfor- mats i enlighet härmed.

9 35 F.n. innehåller paragrafen bestämmelser om militär myndighets direk- tivrätt mot civilförsvarsmyndighet. 1 den allmänna motiveringen har föror- dats att denna direktivrätt bör slopas. Paragrafen har därför upphävts.

10.4

I denna paragraf föreskrivs f.n. att civilförsvarets omfattning och be— skaffenhet skall anges i en organisationsplan samt att uppgifter om skydds— rum skall anges i en skyddsrumsplan. Denna paragraf skall enligt förslaget betecknas 10 a &. Kommentarer till ändringarna i den tidigare 10 så finns under 10 a &. len ny 10 & under rubriken "Regeringen” har bestämmelser om skyddsrum förts in. 1 första och tredje styckena föreskrivs var skydds— rum skall byggas och att vissa förberedelser skall göras för att under civilförsvarsberedskap kunna ställa i ordning andra utrymmen till skydds- rum. Motsvarande bestämmelser finns i den nu gällande 22 å som upphävs. 1 andra stycket anges att skyddsrumsortens gränser bestäms enligt grunder som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- mer. Motsvarande bestämmelser frnns i den nu gällande 24 å som upphävs.

Prop. 1984/85: 49 ' 70

[Ouf

I den allmänna motiveringen finns en redogörelse för kommunernas skyddsplanering. Av denna framgår att skyddsrumsplanerna i nuvarande form kan avskaffas. Hänvisningen till 4 kap. kan därför tas bort. I stället bör läggas fast att länsstyrelsen upprättar och antar organisationsplaner. Till skillnad mot tidigare skall organisationsplanen omfatta endast en kom- mun. Vad som bör redovisas i organisationsplanen framgår av mitt anfö- rande i den allmänna motiveringen. I denna paragraf bör också läggas fast länsstyrelsens skyldighet att upprätta och anta mobiliseringsplaner för kommunerna. länsplaner för länet och särskilda planer för civilförsvars- verksamhet som behöver samordnas mellan flera kommuner. En föreskrift om att länsstyrelsen skall samråda med berörda kommuner har också tagits in i denna paragraf. [ den allmänna motiveringen harjag lämnat en närmare redogörelse för länsstyrelsens planläggning. Det får ankomma på regeringen eller myndighet som regeringen utser att meddela ytterligare föreskrifter om länsstyrelsernas planläggning.

10 h-IO ;: 55

I dessa sex nya paragrafer har bestämmelser som reglerar kommunernas skyldighet att planlägga för civilförsvarsverksamheten tagits in. I den allmänna motiveringen harjag redovisat min syn på omfattningen av denna planläggning. De föreskrifter i lag som reglerar planläggningen bör vara ganska detaljrika.

] 10 b & första stycket tas först in en uppräkning av de planer som kommunen skall upprätta.

I andra stycket har tagits in en möjlighet för regeringen att föreskriva att skyddsplanen för att bli gällande helt eller delvis skall godkännas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

I tredje stycket slås också fast att kommunens civilförsvarsplanläggning skall samordnas med den kommunala beredskapsplanläggningen. En mot- svarande bestämmelse föresläs i lagen om kommunal beredskap. Vissa civilförsvarsplaner bör därvid vara gemensamma med motsvarande bered- skapsplaner. Ledningsplanen. informationsplanen och personal- och un- derhållstjänstplanen är sådana planer som bör vara gemensamma med motsvarande beredskapsplaner. l paragrafen har också samrådsskyldighet med länsstyrelsen tagits in.

I fjärde stycket föreskrivs om översyn och revidering av planerna. [ 10 c-10 g ås" har tagits in bestämmelser som reglerar innehållet i stort i planerna.

Om planernas innehåll har en närmare redogörelse lämnats i den all- männa motiveringen. Till skillnad mot vad kommittén föreslår sä förordas i den allmänna motiveringen att länsstyrelsen fär ansvaret för mobiliserings- planläggningen. Dock bör kommunen med underlag från länsstyrelsen upprätta en s.k. mobiliseringsöversikt. l punkten 6i 10 e s" har därför tagits

Prop. 1984/85: 49 71

in en bestämmelse om att ledningsplanen skall innehålla uppgifter om civilförsvarsorganisationens mobilisering.

Som anförts i den allmänna motiveringen hör skyddsrumsplanen i sin nuvarande form avskaffas och motsvarande planering tas in i skydds- planen. 1 10 e 5 har i ett tredje stycke tagits in bestämmelser som rör planeringen av skyddsrum. Bestämmelserna motsvarar nuvarande 24 och 26 st som upphävs.

12 5

I denna paragrafl'rnns föreskrifter om civilft'irsvarsplikt. Ändringarna är närmast av redaktionell art. 1 & i lagförslaget bygger på att de nuvarande sjukvårdsplutonerna förs över till sjukvärdshuvudmännen. För att tillgo- dose personalbehovet för sjukvärdsplutonerna mäste förmodligen civil- försvarsplikten användas. Med nuvarande reglering torde inte detta kunna förenas. Emellertid har riksdagen under 1983/84 års riksmöte antagit ett förslag till lag om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret (prop. 1983/84: 114. FÖU 16. rskr 287). Med den nya lagen kan denna fråga lösas. Någon särbestämmelse i civilförsvarslagen behövs således inte.

15 9'

I denna paragraf regleras rätten för civilförsvarschefcrna att infordra uppgifter från de civilförsvarspliktiga. Ändringen innebär att denna befo- genhet nu läggs på kommunerna.

175

Ändringen i denna paragraf är närmast av redaktionell an och föranledd av ändringen i 7 s".

18 #

F.n. föreskrivs i denna paragrafatt en civilförsvarspliktig för inskrivning i civilförsvaret är skyldig att inställa sig på utsatt tid och plats inom det civilförsvarsområde där han vistas. Eftersom civilförsvarsområdena av- skaffas. mäste bestämmelsen ändras. Något behov att ha en sådan liknan- de begränsning finns inte längre. Eftersom länsstyrelserna ombesörjer inskrivningen ligger redan en begränsning till länet. vilket får anses vara tillräckligt.

19 #

F.n. finns i denna paragraf vissa bestämmelser om förbud för den ClVll- försvarspliktige att under högsta civilförsvarsberedskap lämna civilför- svarsomrädet. Bestämmelserna har numera inte någon betydelse. Paragra- fen kan därför upphävas.

Prop. 1984/85: 49 72

22-78 st

Somjag har angett iden allmänna motiveringen kan skyddsrumsplanen i sin nuvarande form avskaffas. Det berör föreskrifterna i 22—28 5.5.

Föreskrifterna i 22 5 har flyttats till nya 10 & varför 22 % kan upphävas. ] 23 & finns bestämmelser om skyddsrumsplaner. Dessa föreskrifter kan upphävas.

] 24 s' föreskrivs att skyddsrumsplanen skall ange skyddsrumsorternas gränser. Dessa gränser skall enligt förslaget tas in i skyddsplanen enligt 10 e &. l paragrafen finns också regler om hur gränserna skall bestämmas. Dessa föreskrifter har tagits in i 10.5 andra stycket. 245 kan därför upphä— vas.

F.n. innehåller 25 & bestämmelser om skyddsrumsområden. Paragrafen kan upphävas med hänsyn till vad som anförts om skyddsplanen.

26 & innehällcr grundläggande bestämmelser om beräkning av skydds- rumsbehovet. Dessa bestämmelser har tagits in i den nya 10 e & varför 26 :$ kan upphävas.

27 & har ändrats på grund av att skyddsrumsplanen i sin nuvarande form avskaffas. I stället skall det läggas fast att kommunen är skyldig att tillse att det byggs skyddsrum enligt skyddsplanen. Genomförandet får i övrigt ske på samma sätt som förut. Uppgifter om behov m.m. framgår av skyddsplanen.

Ändringen i 28 s är en följd av att skyddsrumsområdena avskaffas.

36.6

I denna paragraffinns f.n. vissa bestämmelser om inkvartering m.m. Det nuvarande andra stycket behövs inte och kan upphävas. [ stället har. med vissa redaktionella jämkningar. från lagen om kommunal beredskap förts över bestämmelser som reglerar sådant som är att anse som civilförsvars— verksamhet.

38.5

Ändringarna i denna paragraf är av redaktionell art.

40 s*

I denna paragraf finns f.n. föreskrifter som reglerar kommunernas skyl- digheti visst hänseende i fråga om civilförsvarsverksamheten. Dessa upp- gifter skall alltjämt finnas kvar. Vissa redaktionella jämkningar och följd- ändringar i lagtexten har emellertid gjorts. Bl.a. har bestämmelser som rör civilförsvarschefen i 1 mom. a) tagits bort. Föreskrifterna i punkten 1 mom. i) om ansvaret för bl.a. gatubelysning har numera mist sin betydelse. Föreskrifterna kan därför upphävas.

] den allmänna motiveringen redovisas skyddsrumsutredningens förslag i fråga om skyddade utrymmen. F.n. ankommer det på fastighetsägare att förse byggnader med skyddade utrymmen. Någon ersättning utgår inte.

Prop. 1984/85: 49 73

Enligt skyddsrumsutredningens förslag bör skyddade utrymmen inte vara knutna till den enskilda byggnadens behov utan ses som en kollektiv nyttighet på samma sätt som skyddsrummen.

Det är enligt utredningen nödvändigt att kommunerna fär ett ökat an— svar. Ansvaret bör bestä i att i fred välja ut lämpliga lokaler och platser för skyddade utrymmen och att vidta förberedelser bl.a. i form av inventering. åtgärdsförslag och planläggning. sä att utbyggnaden kan ske snabbt när försvarsberedskapen behöver förstärkas. En bestämntelse med detta inne- håll har förts in i punkten 1 mom. i). Kommunen bör också få ersättning för dessa ätgärder. Detta regleras i 42 s. Fastighetsägaren skall alltjämt vara den som har skyldigheten att ställa i ordning dessa utrymmen. Ersättning bör också utgä för fastighetsägarens ätgärder. Bestämmelser om detta finns i 57 &.

Bestämmelserna i paragrafens tredje moment kan upphävas med hänsyn till kommunernas nya roll i fräga om civilförsvarsverksamheten.

41 s

I denna paragraf regleras f.n. vilka organ i kommunen som har hand om eivilförs 'arsverksamhcten. Kommunens organisation har behandlats i den allmänna motiveringen. 1 41 & bör endast den fredstida organisationen behandlas. 1 första stycket har därför angetts att det är fråga om fredstida förberedelser. 1 andra stycket har bestämmelserna som berör skyddsrums— plan tagits bort. I stället har förts till bestämmelser om att kommunfull— mäktige antar kommunens civilförsvarsplaner. ] tredje stycket har bestäm- melser som berör beredskapsförhällanden tagits bort.

Bestämmelserna i tredje momentet kan upphävas p.g.a. kommunens nya roll i fråga om civilförsvarsverksamhet.

41 (? S*

I denna nya paragraf har bestämmelser tagits in som berör ledningen av civilförsvarsverksamheten under eivilförsvarsberedskap. En närmare re- dogörelse i dessa frågor finns i den allmänna motiveringen. 1 första stycket har föreskrivits att kommunstyrelsen utövar den ledning av civilförsvars- verksamheten som ankommer på kommunen under civilförsvarsbered- skap. Kommunens lcdningsansvar regleras i 5 s.

1 andra och tredje styckena regleras den direkta ledningen av civilför- svarsverksamheten. Som beskrivs i den allmänna motiveringen skall civil- försvarschefen ha det direkta ansvaret i vissa frågor som har angetts i paragrafen. Civilförsvarsehefen tas ut av länsstyrelsen genom inskrivning i civilförsvaret. Kommunen bör fä det avgörande inflytandet på valet genom att lämna förslag till länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör således följa försla- get om inte starka skäl talar emot. Normalt bör chefen vara den brandehef som tjänstgör i kommunen. Som anförts i den allmänna motiveringen är civilförsvarschefen med sin stab en enhet i krigsorganisationen och således en statlig resurs som ställs till kommunens förfogande (jfr 5. s").

Prop. 1984/85 : 49 74

2 f I denna paragraf regleras vissa ersättningsfrägor. Som anförs i motive— ringen till 40 & bör kommunen få ersättning för förberedande åtgärder i fråga om skyddade utrymmen enligt 40 5 1 mom. i). En föreskrift om detta har tagits in i denna paragraf.

445

Paragrafen innehåller f.n. vissa bestämmelser om ersättning till kom- munen. ] den allmänna motiveringen förordas att kommunen skall få ersättning av statsmedel för de kostnader som kommunen har för ledning- en av civilförsvarsverksamheten och förberedelser i fred för denna verk- samhet. Med förberedelser avses i första hand att upprätta och vidmakt- hålla angivna planer för verksamheten. Kommunen bör dock inte ha er- sättning för kostnader för egen pcrsonal som avses i 20 s. Bestämmelser om vad nti sagts har förts in i denna paragraf. Ersättningen bör bestämmas och betalas ut av regeringen eller av den myndighet som regeringen be- stämmer. Ersättningen bör som framgår av den allmänna motiveringen beräknas efter en schablonmetod.

45 #

Ändringen i denna paragraf är en följdändring av andra ändringar i lagen.

49 (N'/150 55.5

F.n. innehåller dessa paragrafer bestämmelser om gemensamt verk— skydd. Som framgår av den allmänna motiveringen kan. med hänsyn till vad som anförts i kommentaren till 7 & om att reglerna om gemensamt verkskydd kan upphävas. också dessa bäda paragrafer upphävas.

5455

Ändringarna i denna paragraf är av redaktionell art.

57.6

I denna paragraf regleras vissa skyldigheter för fastighetsägare. Som anförts tidigare i kommentaren till 40 ?; bör reglerna ändras i fråga om skyddade utrymmen. Punkten (1) har således ändrats på sa sätt att skyl- digheten att anordna skyddade utrymmen också skall kunna gälla under fredstid och inte bara under civilförsvarsberedskap. Vidare innebär änd— ringen att det skyddade utrymmet inte bara avser den egna fastighetens behov. I likhet med vad som gäller för skyddsrumsbyggandet är det inte nödvändigt att själva byggnaden förses med det skyddade utrymmet. Möj- lighet bör finnas att anordna ett skyddat utrymme friliggande i anslutning till byggnaden. Punkten e) har ändrats så att skyldighet föreligger att upplåta det skyddade utrymmet ät befolkningen. 1 ett nytt stycke har ersättningsregler tagits in som innebär att fastighetsägaren fär ersättning för nämnda ätgärder.

Prop. 1984/85: 49 75

58 å' Ändringen i denna paragraf innebär att vad som f.n. föreskrivs om civilförsvarschef skall i fortsättningen gälla för kommunen.

59 a'

I denna paragraf finns föreskrifter om utrymning. Föreskrifterna bör ocksä avse omflyttning vilket lagts till i paragrafen. Det kan ifrågasättas om inte bestämmelserna om fastighetsägarnas skyldighet som nu finns i lagen (l964: 64) om skyldighet att upplåta inkvarteringslmstad i krig m.m. borde tas in i civilförsvarslagen. Det får dock t.v. räcka med att en hänvisning till denna lag tas in i paragrafen.

65 #5

Ändringarna i denna paragraf föranleds av att kommunerna fått upp- gifter i fräga om skyddade utrymmen (jfr 40 & 1 mom. i). För att kommu- nerna skall kunna fullgöra dessa uppgifter måste möjlighet ges för kommu- nerna att besikta anläggningar och byggnader.

66 s* l denna paragraf behandlas bl.a. civilförsvarsehefens befogenheter. Des- sa befogenheter tilläggs nu kommunerna.

68 ;5

I denna paragraf finns f.n. bestämmelser om förfoganderätt för bl.a. civilförsvarschef. Den rätten böri stället avse kommunen. En bestämmel- se om detta har förts in i 68 & första stycket. Kommunens förfoganderätt kommer. som framgår av 41 a &, att i första hand utövas av kommunstyrel- sen. Ingenting hindrar dock kommunstyrelsen från att överlämna ät kom- munens civilförsvarschef att besluta på kommunstyrelsens vägnar (jfr 41 a & tredje stycket 3).

Andra stycket kommer att sakna aktualitet och kan upphävas. [ tredje stycket har viss förfoganderätt tillförts kommunen för kommu- nens nya uppgifter i fråga om skyddade utrymmen.

73 #

Denna ändring är endast av redaktionell art.

75 s" Bestämmelserna i denna paragraf kommer att sakna betydelse och kan upphävas.

773?

I denna paragraf finns f.n. reglerat vissa befogenheter för civilförsvars- chef. Dessa befogenheter läggs nu på kommunen.

Prop. 1984/85: 49 76

78 s*"

I denna paragraf finns f.n. föreskrifter som ger länsstyrelsen möjlighet att förelägga vite om nägon underlåter att fullgöra skyldigheter som åligger honom enligt civilförsvarslagen. Föreläggande kan ocksä riktas mot en försumlig kommun. Denna möjlighet bör utsträckas till att omfatta ocksä försummelser beträffande kommunens nya skyldigheter enligt 2 a kap. om planläggning m.m. eller föreskrifter som meddelas med stöd av bestämmel— serna i detta kapitel. Paragrafen har ändrats i enlighet härmed.

] prop. l983f'84: ll3 om ändring i civilförsvarslagen som antagits av riksdagen vid 1983184 ärs riksmöte (FÖU l7. rskr 278) föresläs bl.a. regler som älägger kommunerna att kontrollera skyddsrumsbeständet i kom— munen och se till att fel och brister ätgärdas. ] det lagstiftningsarbetet diskuterades om kommunerna skulle tilläggas rätt att förelägga viten. Emellertid framhölls då att den frågan borde prövas i det lagstiftningsar- bete som förbereds i fråga om kommunernas övertagande av ledningsan- svaret för civilförsvaret. Det är rimligt att kommttnerna får rätt att föreläg- ga vitcn i sådana fall där kommunen har aktualiserat en skyldighet för någon att fullgöra något enligt civilft'irsvarslagen. En bestämmelse om detta har lagts till i denna paragraf.

815

Ändringarna i straffbestämmelserna är av redaktionell art.

83 s' Denna paragraf innehåller besvärsbestämmelser. De besvärsbestäm— melser som f.n. avser beslut av civilförsvarschef har ändrats till att avse beslut av kommunen. I övrigt är ändringarna av redaktionell art.

Ikraftträdanda/.nuvlämmelser

Lagen föreslås träda i kraft den l januari l985. Vid den tidpunkten kommer dock kommunerna inte att kunna överta ledningen av civilför- svarsverksamheten. Det beräknas kunna ske först den I januari l987. Av det skälet föreskrivs att äldre bestämmelser alltjämt skall tillämpas till den tidpunkten.

När kommunerna övertar ansvaret för ledningen av civilförsvarsverk- samheten på lokal nivå i krig. måste de planer som anges i 2 a kap. vara upprättade och antagna. Det är därför nödvändigt att planläggningen kom- mer i gång sä tidigt att planerna är klara vid utgängen av december 1986. I ikraftträdandebestämmelserna föreskrivs därför att planläggningen skall starta utan hinder av att de äldre bestämmelserna gäller. Planläggningen måste ske med stöd av de nya bestämmelserna. Föreskrift om detta ges också. Den föreskriften innebär att alla nya bestämmelser som har med planläggningen att göra blir tillämpliga vid genomförandet av den. Det innebär bl.a. att kommunerna får rätt till ersättning för arbetet med pla- nerna enligt dcn nya 44 å.

Prop. 1984/85: 49 77

4.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1964: 63) om kommunal beredskap

3 $;

1 den allmänna motiveringen framhålls att civilförsvarsverksamheten bör regleras i civilförsvarslagen och att lagen om kommunal beredskap endast bör innehålla föreskrifter om kommunens uppgifter i fråga om övrig civil totalförsvarsverksamhet.

Denna paragraf innehåller f.n. föreskrifter om sadant som är att anse som civilförsvarsverksamhet. Kommunens uppgifter i detta hänseende regleras i civilförsvarslagen. Paragrafen kan därför upphävas.

6 #

I denna paragraf regleras bl.a. kommunens skyldighet att vidta förbere- delser i fredstid för viss totalförsvarsverksamhet. exempelvis planlägg- ning. Emellertid skall kommunen planlägga sin civilförsvarsverksamhet enligt bestämmelser i civilförsvarslagen. Ett tillägg till första stycket har därför gjorts med innehåll att kommunens planläggning enligt lagen om kommunal beredskap kan begränsas av särskilda bestämmelser. t.ex. i civilförsvarslagen. Övriga ändringar är av redaktionell art.

7.5

I denna paragraf finns föreskrifter om kommunens beredskapsplanlägg- ning. l paragrafen har gjorts ett tillägg med hänvisning till lt) bä tredje stycket civilförsvarslagen som innehåller föreskrifter om samordning av beredskapsplanläggningen med civilförsvarsplanläggningen.

14 35 I tredje stycket finns föreskrifter som berör civilft'årsvarsehef. Föreskrif- terna behövs inte och kan därför upphävas.

[(> s*

Denna paragraf innehäller föreskrifter om ersättning till kommunen för planläggningskostnader. F.n. får kommunen inte fttll kostnadstäckning och inte heller ersättning för planrevision. Som anförts i den allmänna motive— ringen (avsnitt 2.5) bör kommunerna få samma ersättning för den kommu— nala beredskapsplaneringcn som för civi|försvarsplaneringen. dvs. fttll kostnadsersättning samt ersättning för planrevision. Paragrafen har änd- rats i enlighet med det anförda.

[kraft!/iidarrc/chcstämmv/ser

Denna lag bör träda i kraft vid samma tidpunkt som lagen om ändring i civilförsvarslagen. dvs. den I januari 1985. Som anförts tidigare kommer kommunerna emellertid inte att kunna överta ledningen av civilförsvars— verksamheten förrän tidigast den ljanuari l987. Äldre bestämmelser i

Prop. 1984/85: 49 78

civilförsvarslagen mäste därför gälla till den tidpunkten. Av samma anled- ning måste också de äldre bestämmelserna i lagen om kommunal bered- skap alltjämt tillämpas t.o.m. utgången av december 1986.

Kommunerna mäste emellertid påbörja sin planläggning enligt 2 a kap. civilförsvarslagen redan den 1 januari 1985. Den planläggningen skall kom- munerna samordna med den kommunala beredskapsplanläggningen. Där- för måste utan hinder av att äldre bestämmelser alltjämt skall gälla de nya bestämmelserna i lagen om kommunal beredskap tillämpas på den kommu- nala beredskapsplanli'iggning som är nödvändig för samordningen med eivilförsvarsplanläggningen. Det innebär bl.a. att kommunerna får ersätt- ning enligt den nya lö &.

Hänvisningar till S4-2

5. Hemställan Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till

1. lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74). 2. lag om ändring i lagen (1964: 63) om kommunal beredskap.

Hänvisningar till S5

  • Prop. 1984/85:49: Avsnitt 2.6.3

6. Beslut

Regeringen beslutari enlighet med föredragandens hemställan.

Prop. 1984/85: 49 79

.///1

få Försvarsdepartementet

Kommunerna och Civilförsvaret

Fristående sammanfattning av betänkande Ds Fö l983:1()

Stockholm 1983

Pmp. 1984/85 : 49 80

Förord

Regeringen bemyndigade i juni 1982 chefen för försvarsdepartementet att tillkalla en kommitté med uppdrag att behandla frågor som har samband med genomförandet av 1982 års totalförsvarsbeslut angäende civilförsvaret och kommunerna. Kommittén antog benämningen Provplanläggningskommit- ten — Civilförsvaret och Kommunerna (Pro CK). l oktober 1983 överlämnade kommittén till försvarsministern betänkandet (Ds Fö 1983: 10) Kommunerna och Civilförsvaret — Ledning och planläggning på lokal nivå.

Under kommitténs arbete har från många håll framhållits att det föreligger ett stort behov av och intresse för att ta del av kommitténs överväganden och förslag. Man har framfört att det skulle vara av stort värde om kommitténs förslag kunde sammanfattas och spridas i en lättillgänglig form.

Mot denna bakgrund har kommittén utarbetat föreliggande publikation som utgör en relativt fyllig sammanfattning av innehållet i betänkandet.

Stockholm i november 1983

Provplanläggningskommittén — Civilförsvaret och Kommunerna

Prop. 1984/85: 49

InnehåH

1. Bakgrund

IJ

Ledning

3. Planläggning m.m.

4. Ekonomi

5. Lagändringar m.m.

6. Sammanfattning av förslagen 7. Särskilda yttranden

Bilaga 1 Kmnmilléns sammansättning

6 Riksdagen 1984/85. 1 mm!. Nr 49

81

Prop. l984/85: 49 82

1 Bakgrund

Även om civilförsvaret har genomgått många förändringar under tiden efter andra världskriget har lednings- och ansvarsförhållanden inte nämnvärt ändrats sedan tillkomsten av 1960 års civilförsvarslag. Ett antal faktorer talar emellertid nu för en förändring i dessa avseenden. De viktigaste faktorerna redovisas nedan.

:! Antalet kommuner i landet har minskat kraftigt. ] dag finns 284 kommuner. 1960 var antalet drygt 1 000. Kommunerna har fått ett ökat ansvar inom olika områden av samhällsplaneringen och för kommunin- vånarnas trygghet. D Nästan alla fredstida förberedelser för totalförsvarets verksamhet bygger på principen att den som har ett ansvar för en verksamhet i fred bör även i krig ha motsvarande ansvar om denna verksamhet skall fortsätta då. D Enligt 1982 års totalförsvarsbeslut skall strävan vara att åstadkomma en stark samhällsanknytning av civilförsvarsverksamheten. Vidare bör man skapa förutsättningar för befolkningen att aktivt delta i verksamheten. En god lösning när det gäller att tillgodose dessa önskemål är att förankra verksamheten hos de ordinarie samhällsorganen och där möjliggöra ett politiskt inflytande.

Frågan om ett ökat kommunalt ansvar för ledningen av civilförsvaret på lokal nivå har utretts mycket grundligt. Det skedde först i interna utredningar inom civilförsvarsstyrelsen i början av 1970-talet. När 1978 års försvarskom- mitté intresserade sig för frågan tog diskussionen fart på allvar. En särskild expertgrupp inom försvarskommittén. den s.k. CK—gruppen, fick i uppdrag att utreda frågan och utarbetade två rapporter. Försvarskommitténs förslag låg till grund för 1982 års totalförsvarsbeslut. Riksdagen beslutade därvid bl.a. om följande tre väsentliga förändringar för civilförsvarets del: D Kommunerna skall med början senast under budgetåret 1984/85 ta över ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och det planläggningsansvar i fred som hänger samman härmed. CJ Lokala skyddsplaner skall upprättas i samtliga kommuner. B En hemskyddsorganisation skall byggas upp under 1980-talet.

I försvarsbeslutet betonades att övergången till det ökade kommunala ansvaret skall samordnas med att hemskyddsorganisationcn införs och arbetet med skyddsplaner.

l försvarsbeslutet uttalades klart att civilförsvaret även i fortsättningen

Prop. 1984/85: 49 83

skall vara en statlig angelägenhet. Enkelt uttryckt kan man säga att staten uppdrar åt kommunerna att mot ekonomisk ersättning genomföra vissa förberedelser i fred för att under beredskap och i krig kunna leda civilförsvarsverksamheten på lokal nivå. Staten är således även i fortsätt— ningen huvudman för civilförsvaret. Riksdagcn tog inte ställning till storleken av statens ersättning till kommunerna och formerna för denna. För att genom en prtwplanlåggning praktiskt pröva den framtida ansvarsfördelningen mellan länsstyrelserna och kommunerna, kostnadsfrågan m.m. beslöt regeringen att tillkalla en parlamentarisk kommitté. Denna kommitté, Provplanläggningskommittén - Civilförsvaret och Kommunerna (Pro CK), tillsattes i juni 1982. Den fick till uppgift att med utgångspunkt i den inriktning av civilförsvarsvcrksamheten som framgår av totalförsvarsbeslutet leda provplanläggningen samt att överväga och lämna förslag om El fördelningen av ansvaret mellan länsstyrelserna och kommunerna för olika planer och andra därmed sammanhängande beredskapsåtgärdcr i fred när det gäller såväl civilförsvarsverksamhcten inom den enskilda kommunen som den civilförsvarsverksamhet som skall samordnas över kommungränser, El hur ledningen av den civilförsvarsverksamhet som skall samordnas över kommungränser bör organiseras, Et innehåll och utformning av de olika planerna för civilförsvarsverksamhe- ten. El erforderliga författningsbestämmelser för genomförande av riksdagens beslut i fråga om civilförsvaret och kommunerna samt Cl regler som bör gälla för ersättning till kommunerna för deras civilför- svarsverksamhet i fred.

Provplanläggnin gen

För att få underlag för våra överväganden och förslag har 22 kommuner i Malmöhus och Kopparbergs län genomfört en provplanläggning under vår ledning. Valet av län och kommuner har gett goda möjligheter till en bred behandling av frågor om civilförsvarsplanläggning. Sålunda har olika problem kunnat belysas såväl i stora och medelstora kommuner som i mindre kommuner av glesbygdskaraktär.

De kommuner som deltagit i provplanläggningen är i Malmöhus län: Burlöv. Eslöv. Hörby. Höör. Kävlinge. Lomma. Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala. Trelleborg och Vellinge samt i Kopparbergs län: Borlänge, Gagnef, Leksand. Malung. Mora, Orsa. Rätt— vik. Säter, Vansbro och Älvdalen.

Figuren på sidan 9 visar översiktligt samverkansformerna under provplan— läggningen.

] ett första steg utarbetade de centrala fackmyndigheterna förslag till regler (föreskrifter och allmänna råd) för olika planer. Sedan vi hade godkänt reglerna att ligga till grund för provplanläggningen översändes dessa till de båda länsstyrelserna. Dessa överlämnade de fastställda reglerna till kom—

Prop. 1984/85: 49 84

munerna tillsammans med erforderligt regionalt planeringsunderlag. Därvid presenterade länsstyrelserna innehållet i reglerna och underlaget. Redan tidigare hade länsstyrelserna lämnat information till berörd personal avseende civilförsvarets organisation och verksamhet och dessutom genom- fört en viss utbildning av samma personal.

Svenska kommunförbundets länsavdelningar informerades kontinuerligt om och medverkade i viss omfattning i provplanläggningen.

Under provplanläggningen begränsade vi våra direktkontakter med provplanläggningskommunerna i fråga om det konkreta planläggningsarbe- tet. Kontakterna till oss kanaliserades i stället via länsstyrelserna för att ge en bild av en bedömd framtida planeringssituation. Däremot genomfördes uppföljning av erfarenheterna frän provplanläggningen i direktkontakt mellan bl.a. kommunerna och oss.

Länsstyrelserna hade under hela provplanläggningen den viktiga uppgif— ten att på olika sätt bistä kommunerna. Förutom att ansvara för planlägg- ningsundcrlaget. vilket krävde en relativt stor arbetsinsats. genomförde länsstyrelserna inledningsvis de tidigare berörda informations- och utbild- ningsinsatscrna. Dessutom utvecklades en rutin genom vilken den enskilda kommunen snabbt kunde få svar på olika frågor och diskutera uppkomna problem.

SAMVERKAN UNDER PROV— PLANLÄGGNINGEN

Länssty— relsen i M lön

Sv. Kommun—

förb. löns- ovd i M lan

Provplonldgg- ningskommit- fén

förb. löns— avcl i W lön

Länssty- relsen i W lön

Underlngsl'cim—

1 det följande redovisas kortfattat våra viktigaste överväganden och förslag rörande ledning, planläggning, ekonomi, lagändringar och tidsförhållan- den.

Prop. 1984/85: 49 85

2 Ledning

Ledning av civilfijirsvarsverksamheten inom kommun

Vi anser att kommunstyrelsen skall ha det övergripande ansvaret för all på kommun ankommande totalförsvarsverksamhet under beredskap och i krig. Härigenom uppnäs goda förutsättningar för en nödvändig samordning och ledning av verksamheten.

Vi föreslår att i samtliga kommuner skall finnas en civilförsvarsstab som skall verka under beredskap och i krig. Denna är kommunstyrelsens stabsorgan för ledningen av civilförsvarsverksamheten inom kommunerna. [ civilförsvarsstaben bör sakkunniga från vissa av kommunens förvaltningar ingå. Kommunstyrelsen och civilförsvarsstaben utgör tillsammans kom— munens civilförsvarslcdning. Kommunen bör ha ett avgörande inflytande när det gäller krigsplacering av personal i civilförsvarsstaben. Vi anser att chefen för civilfi'irsvarsstaben skall ha ansvaret för den operativa ledningen av civilförsvarsverksamheten inom kommun. Ansvaret för andra uppgifter — bl.a. för att anordna skydd. för information och för röjning bör kunna anförtros andra kommunala organ.

Exempel på kommuns krigsorganisation framgår av figuren på sidan 12.

Ledning av civilförsvarsverksamheten inom civilförsvarsregion

Behov finns av samordning under beredskap och i krig av civilförsvarsverk- samheten mellan kommuner. Vidare föreligger behov av samordning med annan totalförsvarsverksamhet inom ett större område än den enskilda kommunen. Behovet av sådan samordning torde variera i olika delar av landet och med hänsyn till lägets krav. lnom en del län torde dessutom antalet kommuner vara så stort att länsstyrelsen i akuta situationer inte har möjlighet att svara för erforderlig ledning och samordning.

Nuvarande förordning om rikets indelning i civilförsvarsområden behöver ersättas med en ny förordning i vilken regeringen fastställer antalet civilförsvarsregioner och vilka kommuner som skall ingå i varje region. Det bör föreligga synnerliga skäl från totalförsvarssynpunkt om därvid den frivilligt överenskomna indelningen i räddningstjänstregioner skall frän- gäs.

Oavsett de fredstida formerna för samarbete inom räddningstjänstregio-

Kommunstyrelse TEEKENFORKLARINQ

_— Orderllnje

tillika ... - - - , '- EXEMPEL PÅ KOMMUNS _ civilförsvarsnämnd arg/ngar)?»- samverkan med CVll

KRlGSORGANlSÅHON —brondstyr.else ——-Linj'e som visar overgriponde ledning

—b unudsnamnd enligt "5 lagen Mel..-63) om kommunal " beredskap

o...-||I|-.-.|oicu: .-o.o-n..--...-.--o

Byggnads-

Leder och samordnar Tekniskt kontor

genomförandet av kontor

c'v'lfocsvarsverksam- Materielfjänsf Personaltjänsf Kassofjdnsf

heten inom kommunen Drivmedels- och Information Skyddade ut- brdrsletjönst Posttjänst rymmen mm Transporter S_dmordning av all Tekniska ärenden pa kommunen on- Kristids—

. - . — - . . - . . . Röjningstj'dnst kommande totol- nämnd försvursverksomhef

u...-o......-

Förpl'cignodsfj'cinsf

Omhändertagande av hemlösa fran egen och annan kommun samt flyktingar Krigshj'dlp

Prop. 1984/85

49

86

Prop. 1984/85: 49 87

nerna mäste för civilförsvarsregion en regionledning vara förberedd och omgående kunna krigsorganiseras för att samordna och leda civilförsvars- verksamheten under beredskap och i krig.

När det gäller regionledningens uppgifter bör förtroendevalda från kommunerna inom regionen ha ett gemensamt ansvar för civilförsvarsverk- samheten. Regionledningen skall under länsstyrelsen svara för att verksam- heten blir samordnad inom regionen och att den bedrivs med enhetlig inriktning. Vidare skall regionledningen svara för att regionens olika resurser för verksamheten vid behov blir omfördelade mellan kommunerna och utnyttjade så att försvarsansträngningarna främjas. Regionledningcn mäste kunna fatta beslut som blir bindande för kommunerna i regionen. Detta kräver författningsmässigt stöd. Vi föreslår att regionledningen skall bestå av en politikergrupp och en beredningsgrupp. l politikergruppen skall en f("irtroendevald och en ersättare för denne ingå från var och en av de kommuner som ingår i regionen. Beredningsgruppen, som i regel samman- sätts av tjänstemän. skall utgöra politikergruppens stabsorgan. Genom denna sammansättning av regionledningen skapas en god grund för kommunal samverkan inom civilförsvarsrcgionen. En sådan regionledning bidrar dessutom till en stark samhällsanknytning av civilförsvarsverksamhe- ten, vilket är strävan i 1982 års totalförsvarsbeslut.

Politikergruppen utser inom sig ordförande och vice ordförande. I brådskande lägen skall ordföranden ensam eller den som ersätter honom kunna fatta beslut.

Genomförandet av regionledningens beslut skall enligt vår mening ankomma på civilförsvarsledningen i vederbörande kommun såvida inget annat överenkoms mellan länsstyrelsen. regionledningen och kommunen.

Beredningsgruppen är en enhet i civilförsvarets krigsorganisation. Av länsstyrelsen i samråd med kommunerna inom regionen utsedda personer bör således vara civilförsvarspliktiga och erhålla utbildning och övning för sina uppgifter med stöd av denna plikt.

Regionledningen samgrupperas med civilförsvarsstaben i den resursstar- kaste kommunen inom regionen. dvs. i regel i nuvarande huvudcentral. För att begränsa kostnaderna bör den kommun där regionledningen uppehåller sig genom sin civilförsvarsstab ge den stabs- och sambandsscrvicc m.m. som kan erfordras för såväl regionledningens politikergrupp som dess bered- ningsgrupp.

Regionindelningen m.m. illustreras i följande figur.

Prop. 1984/85: 49 88

Ledning inom civilförsvarsregion

Länet indelas vid behov i ci- viltorevareregloner. Exemplet visar ett lan med fyra regioner (A - D).

I region A ingår, som fram- går av exemplet, kommunerna al b) och c).

Regionledningen där består av tre förtroendevalda och tre ereattare for dessa från de tre kommunerna samt ett etabeor- gan I form av en berednings— grupp om 5-10 personer.

Reglenlednlngene uppehållaplats ar clvlltorevarete ledninga- centrel I kommunen b), som tidi— gare utgjorde den s k huvud- centralen l clvllförevarsområdet.

Ledning av civilförsvarsverksamheten inom län

Beträffande länsstyrelses ledning och samordning av civilförsvarsverksam- heten har vi inte funnit anledning att ändra nuvarande ordning. Däremot är en närmare precisering önskvärd av länsstyrelses uppgifter och befogenheter i förhållande till kommunerna. En sådan precisering framgår av vårt förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen där vi har utvecklat länsstyrelsens ledningsansvar och dess roll i de fredstida förberedelserna.

Prop. 1984/85: 49 89

3 Planläggning m.m.

Syfte med civill'örsvarsplanläggningen

Syftet med civilförsvarsplanläggningen i fred är att I! skapa ett grundläggande beslutsunderlag för ledningen av civilft'irsvars-

verksamheten i krig.

ange de åtgärder som bör vidtas när försvarsberedskapen behöver förstärkas samt J utgöra grund för förberedelser i fredstid. exempelvis att bygga skyddsrum och att bedriva övningsverksamhet.

Planläggning på olika nivåer

Förberedelser i form av fredstida planläggning för totalförsvaret mäste utgä från av riksdag och regering utfärdade författningar. Regeringen utfärdar ocksä särskilda anvisningar för den operativa krigsplanläggningen inom tutalförsvarets civila delar. Anvisningarna ligger till grund för de centrala totalförsvarsmyndigheternas planläggning och utgör dessutom utgångspunkt för de föreskrifter m.m. som dessa myndigheter har att utfärda för krigsplanläggningen pä regional och lokal nivå.

Det är i detta sammanhang viktigt att understryka att förberedelserna sker för krigstida förhållanden. lkrigsplanläggningcn måste kraven från bedömda krigstida förhållanden vara styrande.

Regeringens anvisningar för den operativa krigsplanläggningen anger att planläggningen pä alla nivåer skall vara så samordnad att försvaret kan föras med enhetlig inriktning och sa att de olika försvarsfunktionerna kan stödja varandra.

En väsentlig erfarenhet från provplanläggningen är just behovet av samordnad planläggning på olika nivåer. Som exempel kan här nämnas nödvändigheten av att hade civilomrädes— och länsplaner för utrymning och inkvartering utarbetas som grund för den kommunala planläggningen och att dessa planer pa bäde lokal och regional nivå är väl samordnande med tetalförsvarets planläggning i övrigt.

Figuren på sidan 16 illustrerar översiktligt planläggningsansvaret pä olika nivaer.

Prop. 1984/85: 49

90

Regeringen! anvisningar tor den operativa krlgeplunleggnlngen

Centrala myndigheters grund- eynor, riktlinjer m m

Plan— läggning på olika nivåer

Clvitområdeevlaner lor civil- lor-varuvurkeamhoten

Lan-planer for clvlilorovnre- verkeamheton

Regionplunu tor civtitoreverl- verk-emhet nom einen oemordnu ever kommungruneer

Kommunplanol lor clvlltoruvaru- verkllmhoton

==HMMU5=—=—C—|>'H==-'H

| Lansplaner for ! ex utrym- lErforderligt plan-

Länssty— ning/inkvartering och laggningsunderlag relsen byggnadstjangt för kommunernas utarbetar """ planlaggntng bl a

' Regionplaner for civiitor— organisationsplan

svarsregionerna, t ex utrym- fo' Ville kommun ning/inkvartering och und- sättning

'Ledningsplan llntormationspian lPian för personal- och underhållstjansten lSkyddsplan lUndeattningsplan .Mobiiieeringspian

Kommunen utarbetar

lKommunaia beredskapsplaner

Prop. 1984/85: 49 gl

Av figuren framgår att kommunerna enligt vår mening skall upprätta sex olika civilförsvarsplaner. Innehållet i stort i dessa redovisas senare.

Länsstyrelsen skall ansvara för att upprätta organisationsplan för varje kommun inom länet. l denna plan anges den civilförsvarsorganisation som tilldelas kommun och andra grundläggande förutsättningar för kommuns civilförsvarsverksamhet. Länsstyrelsen skall vidare ha ansvaret för erforder- lig civilförsvarsplanläggning på länsnivän och för planläggningen för civilförsvarsregionerna. Vidare skall länsstyrelsen utarbeta och delge kom- mun det planläggningsunderlag som krävs för att kommun skall kunna upprättat sina planer.

Underlag för kommunernas planläggning

Kommunernas civilförsvarsplanläggning måste utgå från den centrala och regionala inriktningen av civilförsvarsplanläggningen. Härvid utgör de målanalyser som civilbefälhavarna i samråd med militärbefälhavarna har utarbetat viktiga grundvärden. Analyserna omformas av länsstyrelserna till en riskbedömning, som i sin tur utgör ett väsentligt underlag för kommu- nernas planläggning.

Länsstyrelserna har således en viktig roll när det gäller att förse kommunerna med erforderligt underlag före planläggningens början. Det är även angeläget att länsstyrelserna fortlöpande under arbetets gång bistår kommunerna.

Innehåll i kommunernas civilförsvarsplanläggning

Plan för kommuns övergripande ledning av verksamheten under beredskap och i krig

Planen innehåller en förteckning över kommunens uppgifter i stort i krig och beredskapsuppgifternas fördelning inom den kommunala förvaltningen. Vidare redovisas kommunens krigsorganisation och hur övergången till krigsorganisation skall ske. I övrigt innehåller planen de ändringar i arbetsordningen som de krigstida förhållandena bedöms medföra inom kommunen samt besluts- och delegationsregler. Lokalbehov. lokalfördel- ning för kommunens krigsorganisation och en redovisning av sambandsmöj- ligheterna ingår också i planen. .

Vi föreslår att denna plan helt samordnas med motsvarande del inom den kommunala beredskapsplanläggningen.

Plan för kommunal information

Denna planläggning skall säkerställa resurser och fastställa samverkansfor- mer för all den information som kommunen har ansvaret för under beredskap och i krig - inkl. information om civilförsvarsverksamhet.

Vi anser att även denna plan helt bör samordnas med den kommunala beredskapsplanläggningen.

Prop. 1984/85: 49 92

Plan för personal- och underhållstjänst för civilförsvarsorganisationen

Personal— och underhållstjänst år verksamhet med syfte att vidmakthålla civilförsvarsorganisationens funktionsduglighet under beredskap och i krig. Det kan t.ex. gälla att fylla vakanser i krigsorganisationen (rekrytering, inskrivning) eller att säkerställa att civilförsvarsorganisationen har tillgång till materiel, livsmedel. drivmedel m.m.

Även denna plan kan enligt vår mening helt eller till större delen samordnas med den kommunala beredskapsplanläggningen.

Undsättningsplan för kommun

Syftet med undsättningsplanläggningen är att med utgångspunkt i en kartläggning av risker och andra fi'irhållanden ge kommunens civilförsvars- ledning underlag för användning av disponibla undsättningsresurser.

Undsättningsplanen inrymmer planläggningen för räddningstjänsten i fred och innehåller därutöver uppgifter om territoriell indelning. grupperings- platser för civilförsvarsenheter och lokala samverkansorgan m.m. av betydelse vid undsättning. '

Skyddsplan

Under andra världskriget gjordes omfattande insatser i Sverige för att genom olika förstärkningsåtgärder åstadkomma skydd för befolkningen i byggnader i de dåvarande städerna. Principen har sedan dess och fram till år 1979 varit att inom en skyddsrumsort skall nya byggnader av viss minsta storlek förses med skyddsrum. Under denna period skedde vissa förändringar i samhället som påverkade skyddsrumsbyggandet. T.ex. skedde det en boendeutgles- ning som medförde att det uppstod överskott på skyddsrumsplatser i vissa områden. Under senare delen av perioden byggdes också färre errfamiljshus medan antalet småhus ökade. Eftersom ägarna till de senare var undantagna från skyldighet att anordna skyddsrum uppstod det i villaområden brister på skyddsrum och totalt sett minskade produktionen i hela landet.

Från 1979 grundar sig skyddsrumsproduktionen på en mer allsidigt behovsinriktad planering för skyddsrumsorten. För varje skyddsrumsort skall kommunen upprätta en skyddsrumsplan. Den skall omfatta ortens hela bebyggelse och bör dessutom innefatta områden som är planlagda för framtida bebyggelse eller områden där bebyggelse kan förväntas. Planering- en skall förutom produktionen av skyddsrum i anslutning till uppförande av ny anläggning eller byggnad också avse åtgärder för att avhjälpa brist på skyddsrumsplatseri redan bebyggda områden. Skyddsrumsplanen är således ett grundläggande underlag för produktionen av skyddsrum. Den som avser att uppföra en ny anläggning eller byggnad inom en skyddsrumsort skall anmäla detta till kommunen. Denna prövar sedan anmälan bl.a. med utgångspunkt i behovet enligt skyddsrumsplanen samt tillgängliga medel och lämnar därefter den byggande besked om han behöver bygga skyddsrum och hur stort detta behöver vara. Den som blivit ålagd att anordna skyddsrum ersätts av staten för sina merkostnader.

Genom de nya principerna för att bygga skyddsrum har man i skydds-

Prop. 1984/85: 49 93

rumsorterna skapat ett system för produktion av skyddsrum i fred. Emellertid kvarstår en del problem att lösa. Detta gäller t.ex. frågan om hur man skall se på skyddsfrågan i områden utanför skyddsrumsorter. Vidare gäller det att finna ett system för att genom omflyttning utnyttja befintliga överskott på skyddsrumsplatser samt att skapa bättre möjligheter att kunna anordna skyddade. utrymmen i bristområden när försvarsberedskapen skall förstärkas. År 1981 lade 1975 års skydt'lsrumsutredning fram ett förslag att lokala skyddsplaner skall upprättas i varje kommun. En skyddsplan anger både de åtgärder som hör vidtas i form av att i fred bygga skyddsrum i skyddsrumsorterna och andra åtgärder för att förbättra befolkningsskyddet i kommunen när försvarsberedskapen skall förstärkas.

Syftet med skyddsplaneringen är att skapa underlag för beslut om olika skadeförebyggande åtgärder och att förbereda deras genomförande. Kom- muns skyddsplan skall i olika avseenden omfatta hela kommunens yta och innefatta de skadeförebyggande åtgärder som är lämpliga och möjliga med hänsyn till förutsättningarna i det område planläggningen avser. Skyddspla— nen kan illustreras med följande figur.

SKYDDSPLANENS INNEHÅLL

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR (Tillhandahålls delvis av länstymlsenl

SKYDDSPLAN

OHRÅDESINDELNING SKYDDSANALYS

SKYDDSRUMSPLAN men FöR SKADE- FÖREBYGGANDE BE- REDSKAPSÅTGARDER

- Byggndstjönst ' l-hnvisning

- Omfiynning ' Utrymning/Inkvurl ' Utdelning av skyddsmasker

Med planeringsförutsättningar avses bl.a. det planläggningsunderlag som länsstyrelsen lämnar till kommunen. Detta innefattar t.ex. en bedömning av de risker som anses föreligga för olika områden i kommunen.

Prop. 1984/85: 49 94

Områdesindelningen innebär att kommunen indelas i hemskyddsområ- den. Varje hemskyddsområde utgör därvid ett planeringsområde för skadeförebyggande åtgärder av olika slag. Hemskyddsområdena klassifice- ras med hänsyn till läge och risk.

Skyddsanalyscn innebär en kartläggning för varje hemskyddsområde beträffande behovet av skyddsplatser samt möjligheterna att anordna skydd och att genomföra omflyttning m.m.

Skyddsrumsplanen har inte varit föremål för provplanläggning. Det erfordras enligt vår mening dock även framdeles en plan för att styra den fredstida skyddsrumsproduktionen. Erfarenheterna från arbetet med skyddsanalysen innebär att den delvis kan ersätta nuvarande skyddsrums- plan. Det bör även i övrigt vara möjligt att förenkla de befintliga skyddsrumsplanerna.

Planerna för de skadeförebyggande beredskapsåtgärderna syftar till att så långt möjligt i fred förbereda åtgärder och säkerställa resurser så att verksamheten under beredskap och i krig kan genomföras med erforderlig snabbhet och säkerhet.

Planläggningen för ' D byggnadstjänsten omfattar såväl byggnadsåtgärder avseende skydd för befolkningen (skyddade utrymmen.) som utbyggnad av krigsbranddam- mar och skydd för civilförsvarsorganisationens enheter, D hänvisning till skydd omfattar åtgärder för att göra det möjligt för människor att från sina bostäder och arbetsplatser snabbt kunna komma i skydd, Cl omflyttning syftar till att utarbeta ett beslutsunderlag så att tillgängliga skydd i så stor utsträckning som möjligt kan utnyttjas,

D utrymning och inkvartering omfattar en dokumentation rörande utrym— ningi olika hemskyddsområden alternativt möjligheterna till inkvartering i dessa. Av planläggningen skall också framgå organisationen för att genomföra utrymning och inkvartering. D utlämning av skyddsmasker omfattar en kartläggning av behovet samt åtgärder för att dela ut skyddsmaskcrna.

Mobiliseringsplan för civilförsvarsorganisationen

Mobiliseringsplanens syfte är att kommunens eivilförsvarsorganisation skall kunna mobiliseras inom fastställd tid och under förutsättning att beredskaps- larm ges utan att beredskapshöjande åtgärder har vidtagits tidigare. Mobiliseringsplanen måste därför ge konkreta handlingsregler för ett tidsbegränsat verkställighetsskede.

Mobiliseringsplanen innehåller mobiliseringskalender samt vid behov en mobiliseringsöversikt. Mobiliseringskalendern utgör underlag för att genom- föra mobilisering av mobiliseringsenhet. Denna består av personal, materiel och fordon sammanförda till en för mobilisering lämplig styrka. Mobilise— ringsöversikten innehåller en samlad redovisning av de väsentligaste delarna av de olika mobiliseringskalendrarna. Den är avsedd för kommuns civilförsvarsledning.

Prop. 1984/85: 49 95

Ambitionsnivå för planläggningen m.m.

Enligt 1982 års totalförsvarsbeslut skall en hög beredskap mot överraskande angrepp säkerställas. Det primära syftet med civilförsvarsplanläggningen i fred är att skapa ett grundläggande beslutsunderlag för ledningen av eivilförsvarsverksamheten i krig. För att åstadkomma detta måste de fredstida förberedelserna bl.a. omfatta en organisations- och resursplanlägg- ning. Därutöver måste nödvändiga basfakta, främst beträffande befolknings— läge och skyddsmöjligheter. dokumenteras. På så vis anger de olika planerna ramar och villkor för att beslut skall kunna fattas och genomföras under beredskap och i krig. Ett tillfredsställandc beslutsunderlag för starten av verksamheten är dock det primära. Eftersom möjligheterna att förutse utvecklingen av tänkbara lägen är mycket begränsade bör planläggningen inte drivas så långt att den låser verksamheten till olika beredskaps- och krigssituationer i detaljer och fasta mönster. I ett verkställighetsskede måste det rådande läget och de lokala förhållandena styra besluten.

De planläggningsregler och modellen att länsstyrelserna utarbetat regio- nalt planläggningsunderlag som legat till grund för provplanläggningen bör i allt väsentligt kunna användas vid kommande civilförsvarsplanläggning i kommunerna. l planläggningsreglerna har samordning med hemskyddsor- ganisationens verksamhet tillgodosetts bl.a. genom reglerna för indelning av kommunerna i hcmskyddsområden.

Provplanläggningen har gett många erfarenheter. Beträffande planlägg- ningsreglerna bör vissa ändringar och kompletteringar göras inför komman- de planläggning. Vi anser att bl.a. följande inriktning bör gälla vid arbetet med en slutlig utformning av planläggningsreglerna CJ precisering av hur datorstöd bättre skall kunna nyttjas. klarare regler för inventering av lämpliga lokaler och platser för att anordna skyddade utrymmen, :! bättre regler för hur resursplanläggningen skall genomföras samt D klarare regler för samordningen med den kommunala beredskapsplan- läggningen.

Härutöver bör enligt vår mening även lämpliga planläggningsexempel utarbetas. Vidare måste ambitionsnivån för vissa av planerna ses över. När det gäller de nu befintliga skyddsrumsplanerna kan dessa förenklas.

Samordningsmöjligheter

Det föreligger goda möjligheter att samordna civilförsvarsplanläggningen med den kommunala beredskapsplanläggningen. Vi anser sorti tidigare nämnts att vissa av ovan redovisade planer helt eller till större delen kan samordnas. Möjligheter till ytterligare samordning torde emellertid finnas. Dessa kan dock bedömas först när formerna för en anpassning av den kommunala beredskapsplanläggningen till de nya förutsättningarna för denna planläggning bättre har klarlagts.

Prop. 1984/85: 49 % Hemskyddsorganisationen

Hemskyddsorganisationen är en yttäckande organisation som omfattar hela riket och bygger på en indelning av kommunerna i hemskyddsområden. Organisationen är avsedd att under beredskap och i krig fungera som en länk mellan invånarna och kommunens ledning främst beträffande civilförsvars- verksamheten men även vad gäller andra kommunala myndigheters verk- samhet.

l—lemskyddsorganisationen är en del av eivilförsvarsorganisationen och leds av civilförsvarsstaben. Denna reglerar hemskyddsorganisationcns samverkan med övriga lokala totalförsvarsorgan efter riktlinjer som lämnas av kommunstyrelsen.

l-lemskyddsorganisationens lydnadsförliållanden m.m. illustreras i följan- de figur.

HEMSKYDDSORGANISATIONEN

Kommun- styrelsen

Civil- försvars. staben

Andra kommu- nala f'orvalt- ningar i kommunens kngsorga- nisation

En hemskyddsgrupp svarar för verksam- heten inom sitt hemskyddsområde (500 ' 2000 invl

H: Ett hemskyddsombud svarar för verksamheten inom sitt hemskydd (50 ' 200 invl

När kt'mtmunerna tar över ansvaret för civilförsvarsverksamlieten på lokal nivå innebär detta ett samlat ansvar för befolkningsskyddsåtgärder. Skydds- planen ger underlag för beslut om och genomförande av sådana åtgärder. Härvid utnyttjar kommunen sin kunskap om de lokala f("irutsattningarna för att komplettera skyddsåtgärderna.

Skyddsplanen grundar sig huvudsakligen på de förhållanden som råder i

Prop. 1984/85: 49 97

fred. När skyddsåtgärder skall genomföras mäste dock aktuellt beslutsun- derlag finnas. I det sammanhanget har hemskyddsorganisationen en viktig uppgift. l-lemskyddsgrupper och hemskyddsombud orienterar sig om läget i sitt område vad gäller t.ex. boende. sysselsatta och vilka verksamheter som finns där och stämmer av detta mot skyddsplanens uppgifter. Resultatet rapporteras till kommunens civilförsvarsledning som då kan justera sitt beslutsunderlag.

Enligt totalförsvarsbeslutet 1982 skall utbildning av hemskyddsorganisa- tionen om möjligt förläggas till hemkommunerna. Erfarenheterna frän provplanläggningen har understrukit behovet av lokalt anpassat underlag för utbildningsverksarnheten. Vi anser att utbildningen av hemskyddst.)rganisa- tionen skall genomföras med utgångspunkt i den egna kommunens totalförsvarsplanläggning och att skyddsplanen härvid bör utgöra ett viktigt underlag. Det bästa resultatet erhälls om både grundutbildning och övningar genomförs i hemkommunen. Härigenom fär hemskyddsorganisationen redan i fred god kunskap om förhällanden och resurser i det område där den skall verka under beredskap och i krig.

Vi vill i detta sammanhang framhälla betydelsen av att övningstillfällena även utnyttjas för att ge underlag för revidering av kommunens totalför— svarsplanläggning.

Uppskov för personal i kommunerna m.m.

Vi har tidigare redovisat vår syn på kommunstyrelsens ledande roll i kommunens krigsorganisation. Vi har även redovisat behovet av sakkunskap från vissa kommunala förvaltningar i civilförsvarsstaben. Det är enligt vår mening oundgängligen nödvändigt att uppskov ges för den nyckelpersonal. som erfordras för viktiga funktioner i kommunens krigsorganisation.

Brandförsvarets personal har en betydelsefull ställning i civilförsvarets lednings- och undsättningsorganisation. Tillgången till denna personal är av största vikt för möjligheterna att upprätthålla en tillfredsställant'le beredskap i samband med mobilisering. Frågan om uppskov för brandförsvarets personal måste därför lösas snarast. Behovet av uppskov är lika klart uttalat såväl i fråga om heltids— som deltidspersonal.

Vi vill även peka på vikten av att personalförsörjning för barnomsorgen i krig i kommunerna blirtillgodosedd. I samband med provplanläggningen har bl.a. flera kommuner framhållit betydelsen av att barnomsorgen fungerar för att tilltron till övriga beredskapsförberedelser skall kunna upprätthållas.

Behov av grundutbildning och övning

Kommunernas fredstida planläggning av civilförsvarsverksamheten är enbart en del i totalförsvarsförberedelserna pä lokal nivå. Andra förbere- delser måste också genomföras. Bland dessa intar utbildningsverksamheten en särställning genom att den bl.a. kan tillföra planläggningen värdefulla erfarenheter. Vi har inte haft till uppgift att behandla utbildningsfrägor men vill ändå framhålla betydelsen av att möjligheter skapas fören väl fungerande

Prop. 1984/85: 49 98

grundutbildning och en regelbundet återkommande övningsverksamhet för förtroendevalda och tjänstemän som har uppgifter i kommunens krigsorga- nisation.

Prop. l984/85: 49 99

4 Ekonomi

Regler för ekonomisk ersättning till kommunerna

Vi anser att det föreligger starka samband mellan planläggningen av civilförsvarsverksamheten och planläggningen av den kommunala beredska— pen. En integrering eller samordning av planläggningen är nödvändig. Det föreligger så starka samband att en utebliven samordning skulle kunna undergräva trovärdigheten av planläggningens syfte. Vi anser därför att det är lämpligt att lägga en helhetssyn på kostnaderna.

Vi föreslår således att full ersättning skall utgå till kommunerna för kostnaderna för att utarbeta civilförsvarsplanerna och att göra en nödvändig anpassning av de kommunala beredskapsplanerna samt för att fortlöpande hålla planerna aktuella. Ersättningen skall till större delen fördelas mellan rikets kommuner som en fast schabloniserad ersättning.

Den sammanlagda ersättningen till kommunerna för att upprätta civilför- svarsplanerna och att anpassa den kommunala beredskapsplanläggningen bedöms uppgå till ca 60 milj.kr. i 1983 års prisläge.

Ersättningssystemet bör utformas enligt följande: C] Varje kommun erhåller ett grundbelopp på 20 ()()0 kr. D Varje kommun erhåller utöver grundbeloppet ett rörligt belopp på 5 kr. per invånare.

D De kommuner som kan styrka högre kostnader än vad som svarar mot den schabloniserade ersättningen och som dessutom uppfyller vissa närmare redovisade kriterier kan erhålla ytterligare ersättning. Beslut om ersättning bör fattas av civilförsvarsstyrelsen efter prövning av länssty- relse. Cl Schabloncrsättningcn enligt de tvä förstnämnda punkterna bör kunna utbetalas successivt och slutregleras när resp. kommun har färdigställt sin planläggning. Den ytterligare ersättningen enligt den tredje punkten kan beräknas först när i princip alla kommuner har färdigställt planläggning— en.

Värdet av planläggningen från totalförsvarssynpunkt är helt beroende av att planerna hålls aktuella samt att kunskaperna hålls levande hos alla som har att handha planläggningen. Uppföljningen av planläggningen är saledes av vital betydelse. Kostnadsnivän för att fortlöpande hålla planerna aktuella hör av olika skäl kunna bestämmas med utgångspunkt i valet av en lämplig ambitionsnivå. Vad gäller de enskilda kommunerna bör den årliga ersätt- ningen besta av ett belopp på Zl.) 0th kr. och därutöver en krona per invånare.

Prop. 1984/85: 49 ltltl

Den årliga ersättningen uppgår pä sä vis totalt för riket till ca l—l milj.kr. i 1983 års prisläge.

Ersättningen till kommunerna för att fortlöpande hälla planerna aktuella skall utgä fran och med året efter det är dä planläggningen har färdigställts i kommunerna.

Vi vill framhålla att de ovan framlagda förslagen rörande ersättning till kommunerna utgär frän en helhetssyn. Ersättningen för nyplanläggningen kan således inte ses isolerad frän ersättningen för att hålla planläggningen aktuell och omvänt. Inte heller bör man som vi tidigare framhållit se civilförsvarsplanIäggingen och den kommunala beredskapsplanläggningen var för sig. Om man således skulle ändra formerna eller grunderna för ersättningen mäste ävun de samlade bedömningar vi gjort i våra (.ivervägan- den och förslag tas under förnyad prövning. Dessutom bedömer vi att kommunernas benägenhet att medverka i planläggningen är starkt beroende av att ersättningsfri'tgan kan lösas utifrän denna helhetssyn.

Framtida erfarenheter kan ge upphov till ändringar i ersättningssystemet. Det är därför nödvändigt att lägga in en kontrollstation för att göra en eventuell översyn av ersättningssystemet. En sådan kontrollstation bör läggas in i anslutning till utgängen av den första treärsperioden som systemet har varit i drift.

Följande figur redm'isar sammanfattat nuvarande regler för ersättning till kommunerna samt värt förslag.

Kommunal Civilförsvars- beredskaps- planläggning planläggning

Värt förslag

90 % av Länsstyrel- kostnader serna utf'or na ers"n huvuddelen

a 5 av arbetet 1

Lansstyrel- serna utlor huvuddelen av arbetet 1)

F = Full ersättning till kommunerna 1) Skyddsrumsplaner utarbetas dock av kommunerna. Ingen ersättning utgår härför.

Prop. 1984/85: 49 ml

5 Lagändringar m.m.

Grundläggande bestämmelser om civilförsvaret meddelas i civilförsvarslagen och verkställighctsföreskrifter till denna. främst i civilförsvarskungörelsen. Lagen om kommunal beredskap och verkställighetsföreskrifter till denna i kommunala beredskapskungörelsen reglerar i huvudsak kommunernas uppgifter i fråga om övrigt civilt totalförsvar.

Vad som nu bör författningsregleras kan sammanfattningsvis anges till tre huvudfrågor, nämligen kommunernas skyldighet i fråga om civilförsvars- planläggning, ledningsansvaret och rätten till ersättning för köstnader.

Enligt 1982 års totalförsvarsbeslut är staten fortfarande huvudman för civilförsvaret även när kommunerna övertar ledningen av civilförsvarsverk- samheten i krig på lokal nivå och planläggningsansvaret härför. Detta medför att det är nödvändigt att staten genom föreskrifter styr verksamheten. Eftersom verksamheten och förberedelserna för denna sker för krigstida förhållanden är det dessutom nödvändigt. bl.a. med hänsyn till att försvarsansträngningar måste samordnas och föras med en enhetlig inrikt- ning, att statsmakterna reglerar kommunernas verksamhet relativt detalje- rat.

Enligt 8 kap. 55 regeringsformen skall grunderna för kommunernas organisation och vcrksamhetsformer bestämmas i lag. [ lag skall också föreskrifter meddelas om kommunernas befogenheter i övrigt och om deras åligganden.

De nya kommunala uppgifterna kan författningsregleras pä flera olika sätt. Oavsett vilken lagteknisk lösning som väljs mäste de nuvarande bestämmelserna i civilförsvarslagen om civilförsvarsverksamhetcn ändras. Vi har därför funnit det vara lämpligt att de nya kommunala uppgifterna regleras i civilförsvarslagen tried vissa följdändringar i lagen om kommunal beredskap.

Eftersom flera pägaende utredningar kan komma att beröra denna lagstiftning får vara förslag ses som en övergängsvis lösning. Förutom utredningarna om räddningstjänsten i fred santt den kommunala beslutspro- cessen vid beredskap och krig kan nämnas utredningen om samordning av den centrala ledningen för räddningstjänsten i fred och civilförsvarsverksamv heten. Det kan också nämnas att i betänkandet (Ds C 1983:15) Kommunal— förbund lämnas förslag till ett förenklat sätt att samverka över kommun- gränserna. Detta kan få betydelse för vara förslag beträffande samordning av civilförsvarsverksamhet som berör flera kommuner.

I framtiden är det således nödvändigt med en genomgripande översyn av

Prop. 1984/85: 49 102

de författningar som berörs av våra förslag. Nu är det dock viktigt att kommunerna kan genomföra planläggningen och ta över ledningen av civilförsvarsverksarnheten och att reglerna för ersättning härför klarläggs. Lagförslaget tillgodoser dessa krav men ger också möjlighet för kommu- nerna att ta över verksamheten när så erfordras samtidigt som det nuvarande systemet övergångsvis lever kvar, vilket är nödvändigt från beredskapssyn- punkt.

Mot bakgrund av våra överväganden och förslag redovisar vi erforderliga ändringar i civilförsvarslagen och i lagen om kommunal beredskap.

Tidsförhållanden för planläggningen

Inför starten av planläggningen är det nödvändigt att vissa informations— och utbildningsaktiviteter genomförs. De viktigaste målgrupperna härvid är förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna samt personal vid länsstyrel- sernas försvarsenheter. En övergripande information om innebörden av 1982 års totalförsvarsbeslut för kommunernas del har redan inletts av Svenska kommunförbundet och civilförsvarsstyrelsen. Enligt vad vi har inhämtat kommer utbildning inför planläggningen att genomföras under 1984 så att planläggningen kan påbörjas i kommunerna hösten 1984. Då beräknas ett riksdagsbeslut bl.a. beträffande ansvaret för civilförsvarsplanläggning och regler för ekonomisk ersättning till kommunerna föreligga. Vi anser att det krävs en period om ca två år för att samtliga kommuner i landet skall ha

Tidsförhållanden I stort för kommunernas överta ande av lednln sansvaret och förberedelser inför detta

1983 1984 1985 1986 1987 Ak

..... . .. . .. """"iiliill'l'lw"

Rimin-

behandling

av Pro GK:s Propo— _ hunnit-nde sition R|ksdags-

beslut

Provplanlägg- nlng I 22 kommuner

Utbildning av personal vid

länsstyrelser och kommuner "'"" p'an' Planläggning ! kommunerna läggningen Utbildning av personal i kommunernas krlgsorg

| Utbildning av hemskyddsorganisationen _)

Kommunerna över— tar ledningsan- svaret senast 31/12 1986

Prop. 1984/85: 49 103

genomfört den civilförsvarsplanläggning som vi har föreslagit. Detta innebär att kommunerna bör kunna överta ansvaret för ledningen av civilförsvars- verksamheten i krig pä lokal nivå senast vid utgången av är 1986. Under denna tvåårsperiod måste utbildning påbörjas av förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna även för deras krigstida uppgifter.

Figuren pä föregående sida illustrerar översiktligt de beskrivna tidsföriiål— landena.

Organisation av arbetet vid länsstyrelse och kommun

Kommunernas nya ansvar i vad gäller eivilförsvarsplanläggning i fred medför att länsstyrelsens arbetsuppgifter och ansvar delvis ändras.. Vissa av de direkta planläggningsuppgifter som i dag ävilar länsstyrelsen kommer - enligt vad vi föreslär - att utföras av kommunerna i framtiden. Dessutom kommer kommunerna att svara för skyddsplaneringen, vilken inte har någon motsvarighet i dag. Mot denna bakgrund kommer således länsstyrelsens arbetsformer inom berörda omräden att bli av mera inriktande och stödjande karaktär i framtiden. Under prcwplanläggningen gjordes omfattande erfa- renheter rörande länsstyrelsens nya arbetsformer. organisationen av arbetet inom kommunen och vid länsstyrelses försvarsenhet samt formerna för samverkan mellan länsstyrelse och kommun.

Vi är medvetna om att förhållandena under provplanläggningen har skilt sig fran de förhållanden som kan antas komma att råda då planläggningsar- betet genomförs i rikets samtliga län och kommuner. [ framtiden torde bl.a. längre tid stå till förfogande för att genomföra planläggningen och reglerna för planläggningen vara bättre utformade. Detta ger en gynnsammare planeringssituation än vad som har varit fallet under provplanläggningen. Vi anser dock att erfarenheterna fran provplanläggningen är så allmängiltiga och av så stort intresse att de kan delges berörda myndigheter. De läsare som är intresserade av våra erfarenheter och rekommendationer bör ta delav värt betänkande (Ds Fö 1983210. avsnitt 5.5 och bilaga 6).

Prop. 1984/85: 49 104

Hänvisningar till US34

6 Sammanfattning av förslagen

Sammanfattningsvis innebär våra förslag att

Cl

Cl

inom varje kommun skall under beredskap och i krig finnas en civilförsvarsledning som består av kommunstyrelsen och en civilförsvars- stab, kommunstyrelsen skall ha det övergripande ansvaret för all på kommu- nen ankommande totalförsvarsverksamhet. chefen för civilförsvarsstaben. som i regel bör vara kommunens brand- chef, skall utöva den operativa ledningen av civilförsvarsverksamheten inom kommunen, nuvarande indelning av riket i civilförsvarsområden skall ersättas med en indelning i civilförsvarsregioner. i varje civilförsvarsregion skall under beredskap och i krig finnas en regionledning. som består av en politikergrupp med en beredningsgrupp som stabsorgan, regionledningen skall leda den civilförsvarsverksamhet, som måste samordnas över kommungränser. det primära syftet med civilförsvarsplanläggningen skall vara att skapa ett grundläggande beslutsunderlag för ledningen av civilförsvarsverksamhc— ten i krig och att planläggningen skall begränsas till att omfatta erforderligt beslutsunderlag för starten av verksamheten. kommun skall upprätta sex olika civilförsvarsplaner. nämligen lednings- plan, informationsplan, plan för personal- och underhållstjänst. skydds- plan. undsättningsplan och mobiliseringsplan. kommuns civilförsvarsplanläggning skall samordnas med den kommunala beredskapsplanläggningen, länsstyrelse skall utarbeta och lämna planläggningsunderlag för kommuns planläggning. länsstyrelse skall upprätta en organisationsplan för varje kommun samt civilförsvarsplaner för civilförsvarsregion och för länsnivån. vi har - med utgångspunkt i reglerna som legat till grund för provplan- läggningen - lämnat inriktning för en slutlig utformning av planläggnings- reglerna. mobiliseringsplanen och skyddsplanen (i vad avser skyddsrumsorternas avgränsning) skall fastställas av länsstyrelsen, övriga civilförsvarsplaner som upprättas av kommunen skall fastställas av kommunfullmäktige, full ersättning skall utgå till kommunerna för att upprätta civilförsvars-

Prop. 1984/85: 49 105

planerna och anpassa de kommunala beredskapsplanerna samt för att fortlöpande hålla planerna aktuella. D ändringar görs i civilförsvarslagen och i lagen om kommunal beredskap samt att

U kommunerna övertar ledningsansvaret senast vid utgången av år 1986 och att en tvåårsperiod dessförinnan avsätts för att genomföra planläggning m.m.

Prop. 1984/85: 49

l ()6

7. Särskilda yttranden

Särskilda yttranden har lämnats av ledamoten Sture Palmgren och experten Eva Blomgren-Edenstrand.

Av Palmgrens särskilda yttrande framgår bl.a. att

B

ett genomförande av ett kommunanknutet civilförsvar enligt föreliggande betänkande bl.a. skulle innebära en förstärkt försvarsberedskap de merkostnader som uppstår vid ett genomförande bör kunna kompen- seras av en begränsning av resurserna på central och regional nivå det är nödvändigt att kommunerna erhåller full ersättning för de nya uppgifter man på statens uppdrag skall genomföra enligt förslaget såväl ersättningen för den grundläggande planläggningen som för en fortlöpande reviderings- och utbildningsverksamhet är en förutsättning för att ett genomförande skall vara meningsfullt samt att om det statsfinansiella läget ej skulle medge att full ersättning utgår för kommunernas kostnader avseende grundläggande planläggning och revidering bör förslaget ej genomföras eftersom kommunerna cj skall åläggas nya uppgifter utan att de erhåller ersättning.

Av Blomgren-Edenstrands yttrande framgår bl.a. att

Cl det är logiskt och rationellt att, som kommittén föreslår, behandla civilförsvarsplaneringen och den kommunala beredskapsplaneringcn samlat och på ett enhetligt sätt

hon inte delar kommitténs uppfattning i fråga om principer för kostnadsersättning till kommunerna och att enligt hennes mening samma principer bör tillämpas på civilförsvarspla- neringen som sedan lång tid tillämpats på den kommunala beredskaps- planeringen - dvs. statsbidrag med 90 % av planläggningskostnadcn och ingen ersättning för revision av planerna.

Prop. 1984/85: 49

Bilaga 1

Ledamöter Pettersson, Harald Dahlén, Bertil Hammarsjö, Göran Holmqvist, Sture Palmgren, Sture Skantz, Anna-Greta Sundström. Gudrun

Sakkunnig Gyllö. Sture A.

Experter

Ahrland, Nils Backlund, Hans Bengtsson, Gunnar Bjurman, Ulf Blomgren-Edenstrand, Eva Byström, l—lans Cedmark, Jan Danell, Ingemar Eliasson, Lars-Mårten Fischer. Ola Frank, Aage Frödin, Sven-Erik Janson. Björn LCWensjö. Åke Lindberg, Lennart Nordmark, Bengt Rudbert, Lars Sjöstrand, Bengt

Huvudsekreterare Dahlén. Rune

landshövding, ordf f. d. riksdagsledamot landstingsråd fastighetschef borgarråd f. d. riksdagsledamot f. d. riksdagsledamot

f. d. avdelningschef

försvarsdirektör försvarsdirektör försvarsdirektör kansliråd departementssekreterare försvarsdirektör kanslichef byråchef överingenjör

major

kansliråd avdelningsdircktör hovrättsassessor sektionschef organisationsdirektör major säkerhetschef

]. vice brandchef

byråchef

1 Har främst deltagit i vissa arbetsgrupper

l07

Kommitténs sammansättning

Förordnad 1982-06-21 l982-06-2l 1982-12-09 1982-06-21 1982-06-21 1982-06-21 1982-12-09

1982-06-21

1982-06-21 1982—06-21 1983-01-10! 1982-06-21 1982-06-21 1983—01-10' 1982-06-21 1983-01-10] 1982-06-21 1982-06—21 1982-06-21 1982-06-21 1982-11-1 1 1982-06-21 1982-06-21 1982-10-01 1983—01—10' 1983-01-101

1982-06-21

Entledigad

1982-10—01

Prop. 1984/85 : 49

l08 Sekreterare Mattsson, Sture byrådirektör 1982-06-21 Norrmann. Sten—Inge avdelningsdirektör 1982-06-21 Zetterberg, Evert sekreterare 1982-l)6-21

l sekretariatet har även ingått assistent Ann-Britt Schönning samt under vissa perioder assistent Karlsson

Prop. 1984/85: 49 10.9

Sammanställning av remissyttrandena över betänkandet (Ds Fö 1983: 10) Kommunerna och civilförsvaret led- ning och planläggning på lokal nivå

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av hovrätten för Övre Norrland. kammarrätten i Sundsvall. rikspolisstyrelsen. överbefälha- varen. fortifikatit'msförvaltningen. värnpliktsverket. civilförsvarsstyrel- sen, statens brandnämnd. överstyrelsen för ekonomiskt försvar. bered- skapsnämnden för psykologiskt försvar, försvarets forskningsanstalt, för- svarets rationaliseringsinstitut. civilbefälhavarna i Södra. Västra. Östra. Bergslagens och Övre Norrlands civilomräden. riksnämnden för kommu- nal beredskap. socialstyrelsen, postverket. televerkct, transportrådet. byggnadsstyrelsen. statens jordbruksnämnd. arbetsmarknadsstyrelsen. statens planverk. statskontoret, riksrevisionsverket. statistiska central- byrån, samtliga länsstyrelser. Huddinge, Solna. Stockholms, Södertälje. Enköpings, Uppsala. Linköpings. Vadstena. Eksjö. Jönköpings. Sölves- borgs, Hässleholms, Simrishamns. Malmö. Svalövs. Varbergs. Göteborgs. Mölndals, Ale, Mullsjö, Kristinehamns, Köpings, Falu, Hofors. Sandvi- kens. Sundsvalls. Härjedalens. Bjurholms och Åsele kommuner, Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Svenska röda korset. Svenska brandförsvarsföreningen, Sveriges Radio AB. Tjänstemännens centralor- ganisation, Centralorganisationen SACO/SR och Brandmännens riksför- bund. Dessutom har yttrande avgetts av Svenska Brandbefälets Riksför- bund. Vidare har länsstyrelsen i Södermanlands län bifogat yttranden från Eskilstuna, Flens. Katrineholms. Nyköpings. Oxelösunds och Strängnäs kommuner, länsstyrelsen i Gotlands län yttrande från Gotlands kommun. länsstyrelsen i Blekinge län yttranden från Karlshamns och Karlskrona kommuner. länsstyrelsen i Kristianstads län yttrande från Kristianstads kommun. länsstyrelsen i Hallands län yttranden frän Falkenbergs. Halm- stads. Hylte. Kungsbacka och Laholms kommuner och länsstyrelsen i Älvsborgs län yttranden från Marks. Trollhättans och Åmåls kommuner.

] Allmänt

De förslag som lämnas i betänkandet får i sina huvuddrag ett positivt mottagande av remissinstanserna. En del av remissinstanserna har haft invändningar mot och synpunkter på delar av förslagen. Dessa redovisas i det följande.

Hovrätten för Övre Norrland anser att den lagtekniska lösning som kommittén har valt. nämligen att inte inarbeta lagen om kommunal bered- skap i civilförsvarslagen utan behålla den förstnämnda lagen och från den föra över regleringen av verksamhet som kan betraktas som civilförsvars- verksamhet. är den i princip mest lämpliga. Utöver nägra detaljpåipckan-

Prop. 1984/85: 49 1 lt)

den har hovrätten inte heller någon erinran mot de förslag till ändringar i de båda lagarna som kommittén har lagt fram.

Däremot ställer hovrätten sig ytterst tveksam till tanken att dessa för- fattningsändringar skall genomföras utan hänsyn till resultat av flera andra pågående utredningar som har samband med denna lagstiftning. Det kan sålunda enligt hovrätten bli nödvändigt att med hänsyn till alla dessa utredningsresultat snart nog göra en genomgripande översyn av bl.a. civil- försvarslagen och lagen om kommunal beredskap. Mot denna bakgrund och då civilförsvarslagstiftningen som hovrätten påpekat i flera remiss- svar de senaste åren numera har blivit mycket svåröverskådlig och föga enhetlig måste det enligt hovrätten vara ett bestämt krav att hela denna författningsmateria snarast möjligt ses över så att det skapas en enhetlig. väl sammanhållen och modern lagstiftning om all civilförsvarsverksamhet.

Kammarrätten i Sundsvall konstaterar att staten forfarande skall vara huvudman för civilförsvaret även när kommunerna tar över den lokala ledningen och planläggningen. Staten har därför att genom föreskrifter styra verksamheten. Att kommunernas nya uppgifter därvid i sina grund— drag anges i lag står i överensstämmelse med föreskrifterna i 8 kap. 55 regeringsformen. Kammarrätten anser liksom kommittén att de nya kom— munala uppgifterna bör regleras i civilförsvarslagen och att därav föran— ledda följdändringar bör göras i lagen om kommunal beredskap. Även om vissa grundläggande frågor om den kommunala organisationen och verk— samheten i en beredskaps- och krigssituation är föremål för pågående utredningar framstår enligt kammarrätten det förslag till ändringar i civil— försvarslagen och lagen om kommunal beredskap som nu läggs fram emel— lertid såsom väl ägnat att redan nu läggas till grund för kommunernas övertagande av ledningsansvaret för eivilförsvarsverksamheten. Enligt kammarrättens mening är det dock av särskild vikt att en mera genomgri— pande översyn av de författningar som berörs av det nu framlagda förslaget sker när samtliga pågående utredningar slutförts. Liknande synpunkter på behovet av en framtida översyn av författningarna redovisas av länsstyrel- sen [ Gävleborgs län, Enköpings kommun. Uppsala kommun och Svenska kommunförbundet.

Överstyrelsen för ekonomisktförsvar delar inte kommitténs uppfattning att lagen om kommunal beredskap endast skall innehålla föreskrifter om kommunernas uppgifter i fråga om annan totalförsvarsverksamhet än civil- försvar. Överstyrelsen anser att kommunens alla beredskapsuppgifter bör vara samlade i lagen om kommunal beredskap.

Riksrt'visionsverkct anser att om kommunerna får ledningsansvaret för civilförsvaret på lokal nivå i krig och ansvaret för planläggningen i fredstid så finns det inga motiv för att ha kvar lagen om kommunal beredskap. Bestämmelserna för kommunal beredskapsplanering bör i stället integreras med föreskrifterna om civilförsvarsplanering.

Civilbeft'ilhuvart'n i Östra ('ivilotnrådet framhåller att civilförsvarslagen

Prop. 1984/85: 49 l l l

ger ett synnerligen oredigt intryck på grund av den osystematiska bland— ningen av detaljföreskrifter och övergripande föreskrifter för både fred och civilförsvarsbercdskap/krig. Detta har inte ändrats genom kommitténs för- slag till nödvändiga ändringar som snarare förstärker behovet av en total nyskrivning av civilförsvarslagen.

Länsst_vrt»lsen i Gotlands län anser att en hel del av de detaljbestäm- melser som tagits in i förslaget till ändring av civilförsvarslagen i stället bör hänföras till civilförsvarskungörelscn eller andra tillämpningsbestäm- melser. Liknande synpunkter framförs av länsstyrelsen th'imt/unds län och Härjedalens kommun.

?. Ledningen av civilförsvarsverksamheten 2.1 Begreppen civilförsvar och civilförsvarsverksamhet

Hovrätten för Övre Norrland ifrågasätter om det i lagtexten behöver sägas att civilförsvarsvcrksamheten också omfattar förberedelserna för denna verksamhet.

Civilförsvarsstyrelscn delar den uppfattning som framförs i betänkandet rörande begreppet civilförsvarsverksamhet. Styrelsen föreslår dock att "förvarning och alarmering" byts ut mot "varning" i civilförsvarslagens l &. Begreppen förvarning och alarmering är starkt knutna till nuvarande verksamhet och uppgiftsfördelning såväl mellan olika ledningsnivåer som mellan myndigheter på samma nivå. Enligt styrelsen finns det emellertid ett behov av ett vidare begrepp för varning av civilbefolkningen vid fara.

Överstyrelsenj't'ir ekonomisktförsvar delar uppfattningen att civilförsvar betecknar en verksamhet och inte en organisation och att i begreppet bör sammanfattas all civilförsvarsverksamhet oberoende av vem som utför den. Detta kan emellertid leda till viss oklarhet beträffande ansvarsförhäl- landena mellan myndigheter med beredskapsuppgifter. Det finns andra gränsdragningsfrågor i planeringen som uppstår på grund av delat ansvar på central nivå men där det på lokal nivå inte är praktiskt att dra gränser. l betänkandet konstateras att det föreligger ett stort antal gränsdragningsfrå- gori vad avser civilförsvarsverksamhet och annan kommunal verksamhet. Därför förordar kommittén en samordning av civilförsvarsplanläggning och övrig kommunal planläggning. Överstyrelsen delar den uppfattningen att civilförsvarsverksamheten måste integreras med övrig kommunal verk- samhet. På grund av de gränsdragningsfrågor som finns ifrågasätter över- styrelsen om det inte vore enklare att frångå begreppen civilförsvarsverk- samhet och civilförsvarsorganisation när man nu överväger att ge kommu- nerna det fulla ansvaret för verksamheten i kommunerna vid krigsfara och i krig och dessutom överväger möjligheterna att på central nivå integrera beredskapsförberedelser med fredsmässig verksamhet genom hopslagning av civilförsvarsstyrelsen mcd statens brandnämnd m.fl. Många gränsdrag-

Prop. 1984/85 : 49 I 12

ningsproblem mot övrig verksamhet i kommunen skulle undanröjas om man i stället enbart använder termer som bygga skyddsrum. leda. utrymma. rädda. försörja etc.

Statensjordbruksnämnd föreslår att ordet "bespisning" i förslaget till lydelse av lå punkt 9 civilförsvarslagen byts ut mot "utspisning" som används ijordbruksnämndens nu gällande anvisningar och i de allmänna råd för planläggning av kollektiv utspisning som tillämpas i den fortsatta provplanläggningen.

2.2 Ledningen på lokal nivå

Försvaretsjknkaningsunsmlt framhåller att den föreslagna Iedningsprin- eipen för civilförsvarsverksamheten på lokal nivå innebär att en politisk instans införs i en i övrigt tjänstemannastyrd organisation. Detta innebär att man för in ett nytt och oprövat element i ledningen av civilförsvarsverk- samheten. Det är därför viktigt att arbetsfördelningen mellan civilförsvars— nämnden (dvs. kommunstyrelsen) och civilförsvarsstaben (som består av tjänstemän) prövas ingående så att ledningsfunktionen utformas på ett ändamålsenligt sätt.

Överstyrelsenför ekonomisk!försvar anser i likhet med kommittén att kommunen skall ha det övergripande ansvaret för all på kommunen an- kommande verksamhet under beredskap och i krig. Överstyrelsen delar kommitténs uppfattning att det i kommunens krigsorganisation skall finnas ett särskilt organ för ledning vid katastrofer. krigsfara och i krig. Översty— relsen anser att begreppet civilförsvarsstab bör bytas ut mot katastroflcd— ningsgrupp e.d. Ledningsgruppens namn bör anpassas till kommunal ter- minologi. Enligt överstyrelsens uppfattning skall kommunen ha rätt att med utgångspunkt i sina egna förutsättningar i samråd med länsstyrelsen välja hur denna ledningsgrupp skall organiseras.

Riksnämndcnför kommunal beredskap anser att informationsverksam- heten bör organiseras direkt under kommunstyrelsen och knytas till kom- munkansliet därför att denna verksamhet enligt nämndens uppfattning är av utomordentligt stor betydelse i krig. Riksnämnden framhåller att det är viktigt att övergång till krigsorganisation i kommunerna kan ske snabbt och smidigt. F.n. gäller olika regler för kommunal beredskap och civilför- svarsberedskap. Nämnden anser att en enhetlighet bör åstadkommas.

Soda/styrelsen framhåller att det är viktigt att samordna verksamheten i kommunen så att totalförsvarsaspckterna beaktas i olika sammanhang och inom olika områden. Det gäller inte enbart mellan civilförsvar och exem- pelvis socialtjänst och hälsoskydd utan även mellan dessa verksamheter och hälso- och sjukvårdens resurser inom kommunen. Socialstyrelsen anser att detta bör beaktas så att representantter) för hälso- och sjukvården ingår i organisationen vid kommunens ledningscentral.

Civilbe/Yilhuvaren :" Södra (irl/området påpekar att det är civilbefälha—

Prop. 1984/85: 49 ] H

varen som leder alarmeringsverksamhcten inom civilområdct och att det endast är då de ordinarie systemen inte fungerar som det kan bli aktuellt för en chef på lokal nivå att fatta beslut om förvarning och alarmering. Däremot ligger beslut om avalarmering inom en sådan chefs ansvarsområ- de. Civilbefälhavaren föreslår därför att texten i 41 bä civilförsvarslagen ändras från "det ankommer på chefen för civilförsvarsstaben att 1. besluta om förvarning. alarmering och undsättning" till "det ankommer på chefen för civilförsvarsstaben att ]. besluta om avalarmering och undsättning samt då så erfordras om förvarning och alarmering". Civilbefi'ilhavaren ( Östra civilornrådet framför liknande synpunkter.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län föreslår att chefen för civil- försvarsstaben får benämningen civilförsvarschef.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län vänder sig mot det förord som kommit- tén ger för att kommunens brandchef skall vara chef för civilförsvarssta- ben. Länsstyrelsen anser att det är den bedömda civilförsvarsverksamhe- ten som skall vara avgörande vid val av chef för staben. Om räddnings- tjänst bedöms vara den väsentligaste uppgiften bör brandchefen vara chef eftersom detta är hans specialitet. Saknar däremot kommunen sannolika anfallsmål eller är dessa belägna så att en bekämpning inte drabbar civilbe— folkningen kan det vara skäl att välja en annan chef. Bedöms t.ex. inkvar- tering och omhändertagande av utrymmande. bostadslösa eller flyktingar vara den väsentligaste civilförsvarsverksamheten torde socialchefen vara mera lämpad som chef.

Länsstyrelsen ifrågasätter om benämningen på ledningsorganet för civil- försvaret bör vara ”stab" eftersom det begeppet inte torde förekomma i den kommunala förvaltningen i övrigt.

Länsstyrelsen anser att personal i kommunens fredsorganisation som tas i anspråk med civilförsvarsplikt i civilförsvarsstaben inte får komma i en sämre ekonomiskt situation än de som fullgör andra bcredskapsuppgifter i kommunens krigsorganisation.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län biträder inte kommitténs förslag att civilförsvarsstabens personal rekryteras med civilförsvarsplikt bland i fred anställd kommunal personal eftersom stabspersonalen då får en annan status än övrig i kommunens krigsorganisation ingående personal. Detta torde komma att medföra komplikationer genom skillnader i ansvar. an- ställningsförhållandcn. ekonomiska ersättningar m.m. Enligt länsstyrel- sens uppfattning behövs en ledningsorganisation för civilförsvarsverksam- heten som bygger på fredsorganisationen och har till uppgift att leda all totalförsvarsverksamhet i kommunen under beredskap och i krig. En så- dan organisation kan också med fördel utnyttjas vid fredskatastrofer eller fredskriser av skilda slag.

Rent principiellt anser länsstyrelsen att det är viktigt att den lagstiftning som reglerar kommunens verksamhet under beredskap och i krig så litet som möjligt avviker från motsvarande bestämmelser i fred. Kommitténs 8 Riksdagen 1984/85. I saml. Nr 49

Prop. 1984/85: 49 [14

förslag om civilförsvarsstab liksom om regionledning komplicerar enligt länsstyrelsen ledningsstrukturen oCh medför stora avsteg från i fred gällande regler för delegering av ärenden m.m.

Också länsstyrelsen i Jämtlands län anser att det skulle vara både oriktigt och opraktiskt att ge kommunanställd personal som är krigspla- cerad i civilförsvarsstaberna försämrade villkor genom sin krigsplacering eftersom kömmunen ändå skall ha ansvaret för verksamheten. Länsstyrel- sen förcslår därför att 20 % första stycket och 40% 1 mom. g) civilförslagen ändras så att denna oformlighet bortfaller.

Huddinge kommun tillstyrker kommitténs förslag om ledning av civil- försvarsverksamheten inom kommun men vill fästa uppmärksamheten på de speciella förhållanden som råder i Stockholmsregionen och i andra storstadsområden. I sådana områden är det olämpligt att en enskild kom- mun skall få fatta beslut om befolkningsomllyttningar (utrymning m.m.) som i hög grad kan beröra grannkommunerna. Detsamma gäller beslut om förvarning och alarmering. I Stockholmsområdet bör dessa beslut enligt kommunens mening fattas av länsstyrelsen.

Enköpings kommun anser att kommunens inflytande på sammansätt- ningen av civilförsvarsstaben bör förstärkas i förhållande till kommitténs förslag för att ge kommunen möjlighet att bevaka sambandet mellan total- försvarsverksamhetens olika delar. Länsstyrelsen bör i varje fall vara skyldig att inhämta kommunens förslag på bcfattningshavare i staben före beslut.

Hässleholms kommun anser att både chefen för och personalen i civil- försvarsstaben bör tillsättas av kommunen efter samråd med länsstyrelsen. Kommunen framhåller vidare att brandchefen har en naturlig anknytning till civilförsvaret eftersom han i fredstid har motsvarande arbetsuppgifter. Enligt kommunen finns det inte något annat realistiskt alternativ än brand- chefen när det gäller att tillsätta chefen för civilförsvarsstaben. Därför bör det bestämmas att denna skall vara chef för civilförsvarsstaben om inte speciella skäl föreligger att välja någon annan.

Simrishamns kommun anser att en förutsättning för att kommunen skall kunna ta på sig ansvaret för ledningen av civilförsvaret är att kommunsty- relsen efter samråd med länsstyrelsen får ta ut både chefen för och perso- nalen i civilförsvarsstaben. Halmstads kommun och Varbergs kommun framför liknande synpunkter.

Sandvikens kommun anser att vilka och hur många som skall ingå i civilförsvarsstaben bör överlämnas till resp. kommun att besluta om.

2.3 Ledningen av civilförsvarsverksamhet som berör flera kommuner

Civilförsvarsstyrelsen anser i likhet med kommittén att nuvarande indel- ning i civilförsvarsområden behöver ersättas med en indelning i civilför- svarsregioner. Styrelsen delar kommitténs uppfattning om behovet av

Prop. 1984/85: 49 t 15.

ledning och samordning inom civilförsvarsregionerna och om de uppgifter som bör åvila en regionledning. När det gäller kommitténs förslag till organisation och arbetsformer hänvisar emellertid styrelsen till de utred- ningar som pågår om totalförsvarets ledning och om den kommunala beslutsprocessen under beredskap och i krig. Dessa utredningar bör ge ytterligare underlag för överväganden om regionledningens utformning. Detsamma gäller enligt styrelsen i hög grad erfarenheterna från det inter- kommunala samarbete som kommer att etableras inom räddningstjänstre- gionerna. Styrelsen föreslår därför att ett slutligt ställningstagande till regionledningens organisation och arbetsformer anstår tills ytterligare un- derlag föreligger. Att en reglering av regionledningens utformning i civil- försvarslagen anstår har enligt vad styrelsen bedömer ingen avgörande betydelse för övergången till kommunal planläggning eller för förberedel- serna för övergång till kommunal ledning på lokal nivå. Ett slutligt ställ- ningstagande måste dock föreligga senast då kommunerna tar över led- ningsansvaret. Indelningen i civilförsvarsregioner måste emellertid ske så snan som möjligt liksom erforderlig planläggning för samordning inom civilförsvarsregion. Regeringen bör därför nu uppdra åt styrelsen att lämna förslag till en ny territoriell indelning i civilförsvarsregioner. Det bör i övrigt enligt styrelsen tills vidare vara tillräckligt att lagstifta om att sam- ordning skall ske om det behövs och att kommunerna skall bilda civilför- svarsregioner om regeringen förordnar om detta. I anslutning härtill före- slär civilförsvarsstyrelsen att andra meningen i andra stycket i den före- slagna lydelsen av 6 9" civilförsvarslagen utgår.

Statens brandnämnd anser att ledningsförhållandcna inom civilförsvars- region inte är helt klara i det förslag som kommittén har lämnat. Även med utgångspunkt i att de förtroendevalda från kommunerna inom civilför- svarsregionen gemensamt ansvarar för civilförsvarsverksamheten så bör det enligt brandnämnden övervägas om inte länsstyrelsen som skall svara för samordningen av verksamheten inom regionen bör fungera som ytterst ansvarig regionledning.

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar en'nrar om att varje kommun lyder direkt under länsstyrelsen i vad avser all övrig totalförsvarsverksamhet. Därför är det risk för att svåröverskådliga lydnadslinjer skapas på lokal nivå om en regionledning inrättas mellan kommuner och länsstyrelser. Överstyrelsen anser därför att behovet av regionindelning skall utgå från hur kommunerna i länet samarbetar i andra frågor och hur den fredstida katastrofledningen är uppbyggd i länet. Det bör enligt överstyrelsens upp- fattning ankomma på länsstyrelsen i kraft av dess tillsynsskyldighet och i egenskap av högsta totalförsvarsmyndighet i länet att samråda med och vid behov ålägga kommunerna en regionindelning. Överstyrelsen anser att länsstyrelsen och inte regeringen skall förordna om civilförsvarsregioner. Därför bör det också uppdras ät länsstyrelserna i stället för civilförsvars- styrelsen att i samarbete med berörda kommuner. myndigheter och organi-

Prop. 1984/85: 49 l 16

sationer fastställa en eventuell indelning i civilförsvarsregioner.

Försvarets rationaliseringsinstitut anser att komplexa och sväröver- skådliga lydnadslinjer skapas om en mellannivå inrättas enligt kommitténs förslag om regionledning. Institutet konstaterar också att kommittén inte närmare har belyst hur den föreslagna åtgärden påverkar möjligheterna att utöva en effektiv ledning av totalförsvarsverksamheten på lokal nivå. Enligt institutets mening bör alternativa sätt att tillgodose de aktuella samverkansbehoven prövas.

.S'oeialstyrelsen anser att begreppet civilförsvarsregion inte är lämpligt därför att region inom sjukvården omfattar ett betydligt större område. Socialstyrelsen lämnar förslag till annan nomenklatur: civilförsvarsdi— strikt. kommunblock. civilförsvarsblock. kommunalförbund etc.

.S'tatskontoret ställer sig mycket tveksamt till kommitténs förslag om regionledning i form av en politikergrupp som under beredskap och i krig skall leda civilförsvarsverksamhet som måste samordnas över kommun- gränserna. Enligt statskontorets uppfattning är förslaget svårt att genomfö- ra i praktiken. En svårighet är att samma kommunala "nyckelpersoner" kan komma att bli engagerade i både kummunens och regionens krigsor- ganisation. Ett annat problem är att det kommer att bli svårt att fatta beslut med den snabbhet som krävs i krig. Dessutom anser statskontoret att det är svårt att på ett lämpligt sätt placera in civilförsvarsregionen med dess snävare ansvarsområde i en hierarki med länsstyrelse och kommunstyrelse som båda har det övergripande ansvaret för all på länet resp. kommunen ankommande totalförsvarsverksamhet. 1 krig måste befälsförhållandena enligt statSkontorets mening vara strikta.

Enligt Statskontorets uppfattning bör i första hand övervägas om läns- styrelsen kan samordna samt under beredskap och i krig leda sådan verk- samhet som är kommungränsövergripande. I de län där antalet kommuner är så stort att länsstyrelsen i akuta situationer inte anses ha möjlighet att leda verksamheten torde det enligt statskontoret finnas flera alternativa lösningar som bygger på delegering eller förordnande från länsstyrelsens sida.

Statskontoret anser vidare att benämningen region endast bör användas vid organisation av verksamhet som omfattar minst ett helt län. Benäm- ningen civilförsvarsregion bör därför inte användas då detta kan leda till missuppfattningar om den samhällsnivå som avses. Förslagsvis kan i stäl- let den nuvarande benämningen civilförsvarsområde användas även i fort- sättningen. I konsekvens härmed bör benämningen räddningstjänstområde användas för fredsräddningstjänsten.

Riksrevisionsverket anser att studier bör genomföras eller praktiska erfarenheter från fredsmässiga förhållanden och övningsverksamhet skaf- fas innan beslut fattas om en ledningsnivå mellan länsstyrelser och kom- muner. Frivillig samverkan i olika former mellan kommuner kan vara att föredra framför en formaliserad samverkan med en av statsmakterna be-

Prop. 1984/85: 49 ] l7

stämd enhetlig regionledning. Under vissa förhållanden i krig bör enligt riksrevisionsverkets mening ansvaret för en samordnad ledning kunna övergå direkt till länsstyrelsen.

Civilbefälhavaren i Södra L'ivilområdet framhållet att om kommitténs förslag om regionledningens sammansättning och krigsuppchållsplats reali- seras så kommer många kvalificerade personer att bindas till tid och rum utanför den egna kommunen. Det kan då ifrågasättas om de utsedda förtroendevalda då fortfarande som kommittén anger kan vara ledamöter i nämnder och styrelseri hemkommunen. I räddningstjänstregionerna torde det i fred komma att finnas någon form av kansliorganisation Denna organisation borde enligt Civilbefälhavaren kunna utnyttjas för regionled- ning under beredskap och i krig.

Civilbefälhavaren i Västra civilmnrådet är tveksam till att införa en mellanledningsnivå i form av regionledning. Dess organisationsform anges vara något konstlad och den kommer enligt civilbefälhavarens uppfattning svårligen att kunna få den tyngd och effektiva besluts- och ledningsordning som krävs. Den övergripande samordningen bör därför åvila länsstyrelsen. I fredstid förekommer samarbete mellan flera kommuner. Detta samarbete bör kunna fortsätta i krig utan någon formell överorganisation. Länsstyrel- sen bör vid behov föreskriva om erforderlig samordning och befälsföring. Civilbefälhavaren avstyrker därför förslaget om civilförsvarsregioner.

Civilbefälhavaren i Bergslagens civila/"råde har den uppfattningen att den kommungränsövergn'pande verksamheten i krig bör ledas på ett sätt som överensstämmer med fredstida samarbetsmönster. Det bör således inte sättas upp speciella ledningsenheter enban för den eventualiteten att de skulle behövas i krig. Om samarbete och samverkansavtal finns i fred mellan kommuner är det naturligt att bygga på dessa även vid verksamhet i krig. Om sådant samarbete inte finns i fred men krävs i krig torde länssty- relse och berörda kommuner i ett aktuellt läge kunna komma överens om hur samarbete skall ordnas och uppgifter skall lösas liksom hur ledningen skall skötas. Detta förekommer redan i fred vid störreolyckor och kata- strofer. Civilbefälhavaren anser inte att en särskild ledningsnivå skall organiseras mellan länsstyrelse och kommun.

Civilbefälhavaren i Övre Norrland.; civilamråde anser det vara felaktigt att införa ytterligare en ledningsnivå som mellanled mellan kommun och länsstyrelse. Om det i fred finns ett naturligt samarbete mellan flera kom— muner så kommer detta samarbete att fungera också i krig. Rent formellt kan samarbetet konfirmeras i orostid genom att länsstyrelsen föreskriver vilka kommuner som då skall samverka och vilka kommuner som skall ha huvudansvaret för civilförsvarsverksamheten. Detta bör inte ske i fredstid utan först vid en tidpunkt som avgörs av det aktuella läget. Att i fred besluta om särskilda regioner med särskilda ledningsorgan kommer enligt civilbefälhavarens uppfattning att komplicera och fördyra verksamheten.

Länsstyrelsen i Stockholms län vänder sig mot kommitténs förslag att

Prop. 1984/85: 49 [IS

det skall föreligga "synnerliga skäl" för att frångå indelningen i räddnings- tjänstregioner vid fastställandet av civilförsvarsregioner. Länsstyrelsen framhåller att civilförsvarsverksamheten omfattar flera verksamhetsområ- den än räddningstjänst. Vidare kan regionala och lokala totalförsvarsför- hållanden motivera olika områdesindelning i fred och krig. Enligt länssty- relsens mening kan antalet räddningstjänstregioner bli så ston att länssty- relsens övergripande ledning i kn'g kan försvåras om full överensstäm- melse med civilförsvarsregioner skall råda. Länsstyrelsen anser därför att det bör räcka med "särskilda skäl" för att indelningen i räddningstjänstre- gioner skall kunna frångås vid fastställandet av civilförsvarsregioner.

Länsstyrelsen i Södermanlands län anser att ansvar för regionledning- ens verksamhet bör läggas på den resursstarkaste kommunen som en tillikauppgift. Formerna för samverkan inom en region bör klarläggas i fred. Det bör även prövas om civilförsvarsstaben i den resursstarkaste kommunen måste förstärkas och om rekryteringen av staben skall ske i samråd med de kommuner som ingår i regionen. Den kommun som svarar för regionledning bör även svara för erforderlig planläggning av denna i fred.

Länsstyrelsen i Östergötlands län anser att ett införande av en lednings- nivå med den av kommittén föreslagna uppgiften och organisationen kom- mer att försvåra och fördröja beslutsprocessen. Civilförsvarsverksamhe- ten omfattar och påverkar en så betydande del av den kommunala verk- samheten att den föreslagna regionledningen möjligen kan underlätta sam- ordningen av räddningstjänsten men knappast av övrig verksamhet där kommunerna i dag samarbetar över kommungränserna titan regiontän- kande. Länsstyrelsen föreslår att någon regionledning inte införs och att den rerursstarkaste kommunen inom en region åläggs att understödja övriga kommuner i regionen i första hand i vad avser räddningstjänst.

Länsstyrelsen iJönköpings län anser att en särskilt organiserad region- ledning inte behövs. Den föreslagna regionledningen blir en extra lednings- funktion som fortlöpande måste hålla sig underrättad om läget inom civil- försvaret i varje kommun i regionen för att den effektivt skall kunna överta ledningen utan att förorsaka fördröjningar. Den civilförsvarsverksamhet som kan behöva ledas för större områden än en kommun är av sådan karaktär att snabb och odiskutabel beslutsfattning krävs. Problem av mera långsiktig karaktär kan lösas utan tillgång till en särskild regionledning. Vid vissa tillfällen då ledning över kommungränserna behövs kan den för det tillfället lämpligaste civilförsvarsstaben ges den uppgiften. Ett annat alter— nativ som länsstyrelsen föreslär är att redan i fred föreskriva att den resursstarkaste kommunen skall leda den kommungränsövergripande ci- vilförsvarsverksamheten inom regionen i krig.

Länsstyrelsen i Kronobergs län framhåller att det skulle vara ekono- miskt fördelaktigt att låta nuvarande civilförsvarsområden bilda civilför- svarsregioner eftersom ledningscentraler, sambandsnät, civilförsvarets grupperingsplatser m.m. är utbyggda med dessa som grund. Kostnadsför-

Prop. 1984/85: 49 I 19

delningen mellan kommunerna för drift och underhåll av ledningscentraler m.m. sker i dag också med civilförsvarsområdet som grund. Länsstyrelsen föreslår att den av kommittén föreslagna texten i bä civilförsvarslagen ändras så att "synnerliga skäl" från totalförsvarssynpunkt inte skall behö- va föreligga för att det skall vara möjligt att frångå den fredstida indelning- en i räddningstjänstregioner då civilförsvarsregioner skall bildas.

Länsstyrelsen i Kalmar län anser att det är lämpligt att även i framtiden ha en ledningsnivå mellan länsstyrelse och kommun för samordning fram- för allt av utrymningar, inkvartering och större undsättningsinsatser inom områden som ungefär motsvarar nuvarande civilförsvarsområden. Endast mycket starka fredsräddningstjänstskäl bör få påverka dagens indelning som har god överensstämmelse för de viktigaste totalförsvarsfunktionerna i krig såsom civilförsvar. militärt försvar, sjukvård och polisverksamhet. Länsstyrelsen förordar att kommunerna lyder direkt under länsstyrelsen framför en indelning i civilförsvarsregioner som påtagligt avviker från dagens indelning i civilförsvarsområden. Länsstyrelsen anser också att benämningen civilförsvarsområde bör bibehållas i stället för att den nya benämningen civilförsvarsregion införs.

Länsstyrelsen anser vidare att kommitténs förslag till ledningsorgan för regionerna är olämpligt och förordar i stället ett traditionellt ledningsorgan som ingår i civilförsvarets krigsorganisation och som består av en chef med ställföreträdare och en liten stab. Cheferna bör utses av länsstyrelserna efter samråd med berörda kommuner.

Länsstyrelsen i Blekinge län konstaterar att någon regionledning inte behövs i det egna länet.

Länsstyrelsen i Malmöhus län anmäler en betydande tveksamhet till kommitténs förslag till beslutsordning för regionledningen. ] frågor av den typ som regionledningen har att lösa måste den föreslagna beslutsordning- en betecknas som mindre lämplig med tanke på beslutssituationen. Den säkerhetsventil som kommittén har velat skapa genom att föreslå att ordfö- randen i brådskande fall kan besluta ensam anser länsstyrelsen inte vara mycket värd eftersom oenighet kan uppstå om fallet är brådskande eller inte. Länsstyrelsen pekar i stället på möjligheten att betrakta regionled- ningen som en delegation av länsstyrelsen med en för besluten ansvarig chef som beslutar på länsstyrelsens vägnar.

Länsstyrelsen illa/lands län är tveksam till bildandet av civilförsvarsre- gioner åtminstone i det egna länet där länsstyrelsen själv kan svara för erforderlig samordning av verksamheten. En mellannivå skulle kunna leda till fördröjningar av verkställigheten'i lägen då det minst av allt är önsk- värt. t.ex. efter en så omfattande bekämpning av en ort att den egna kommunens undsättningsstyrkor inte förslår. I fred direktsamverkar kom- munernas brandförsvar vid större nödlägen medan länsstyrelsen går in i det fall ett övergripande organ behövs för att prioritera och samordna olika insatser. En liknande ordning bör enligt länsstyrelsens mening vara lämplig även i krig.

Prop. 1984/85: 49 120

Ett annat skäl för att inte tillskapa särskilda civilförsvarsregioner är att kommunerna själva behöver sina ledande förtroendemän i krig. Mot den föreslagna regionledningen talar också det förhållandet att den militära verksamheten inom länet är organiserad så att det inom varje kommun finns en militär chef med stab som samverkar direkt med kommunen. Länsstyrelsen är i krig organiserad och övad för att kunna leda och sam- ordna kommunernas verksamhet och i länsstyr'elsens krigsorganisation i Hallands län finns personal med kommunal erfarenhet.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser för det egna länet att länsstyrelsen där skall utöva den direkta ledningen och svara för samord- ningen av den kommungränsövergripande verksamheten.

Länsstyrelsen i Älvsborgs län anser att frågan om regionledningens sammansättning och beslutsbefogenheter ytterligare bör övervägas med hänsyn till det reella myndighetsansvar som förutsätts åvila den. För att regionledningen skall kunna verka effektivt bör den ges längre gående befogenheter än vad kommittén föreslår. Enligt länsstyrelsens mening måste det ställas synnerligen höga kvalifikationskrav på regionledningens medlemmar. Det finns därför skäl att utforma organisationsföreskrifterna så att den enskilda kommunen inte ges tillfälle att i första hand tillgodose sitt eget behov av kvalificerad personal och därefter lämna "det som blir över" till en regionledning.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län framhåller att det är nödvändigt att regionledningarna får personal med hög kompetens och att deras uppgifter och befogenheter ges ett klart författningsmässigt stöd. Vidare måste kra- ven på utbildning och övning för regionledningarna ställas minst lika höga som för dagens civilförsvarsstaber.

Länsstyrelsen i Värmlands län anser att frågan om regionindelning bör utredas ytterligare i syfte att finna en mindre resurskrävande lösning som ändå fungerar praktiskt. Enligt länsstyrelsens mening bör samverkansfrå- gor och mera långsiktiga frågor kunna lösas i samarbete mellan kommuner- na i en region. För den direkta ledningen i en region bör prövas en från krigslänsstyrelsen decentraliserad regionledning en krigslänsstyrelsens förlängda arm. En sådan ledning (2-3 personer) bör kunna betjänas av huvudkommunens civilförsvarsstab. Dess verksamhet bör planeras av länsstyrelsen. Alternativt kan civilförsvarsstaberna i de största kommu- nerna där nuvarande huvudcentraler för civilförsvaret är belägna fungera som regionledningar enligt planer som sammanhålls av länsstyrelsen och med befogenheter som ges dem av krigslänsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Örebro län anser det inte vara befogat att tillskapa ytterligare ledningsorgan —— politikergrupper och beredningsgrupper för civilförsvaret. En sådan konstlad ledningskonstruktion minskar handlings- beredskapen. åderläter kommunerna på förtroendevalda och tjänstemän och minskar därmed i varje fall de mindre kommunernas möjligheter att lösa sina totalförsvarsuppgifter. Det är länsstyrelsens bestämda uppfatt-

Prop. 1984/85: 49 121

ning att civilförsvarsstaben i den kommun där civilförsvarets huvudcentral nu är belägen bör kunna ta ansvar för den direkta ledningen av civilför- svarsverksamheten inom den region som kommunen tillhör. Överenskom- melse härom kan vid behov träffas mellan kommunerna i resp. region. Långsiktiga frågor som inte kräver beslut omedelbart bör kunna lösas i samarbete mellan kommunerna på sedvanligt sätt.

Länsstyrelsen i Västmanlands län anser inte att förslaget om kommuna- la beslutsfattare (I+ 1 från varje kommun) är rationellt. Det svarar inte mot de effektivitetskrav som bör ställas. Viktiga beslut kan komma att fördrö- jas genom att beslutsfattaren kan känna ett förståeligt behov av att söka stöd och sanktion för ställningstaganden i sin kommunstyrelse särskilt om regionledningen inte är enig. För att inte sådana för civilförsvarsverksam- heten otillfredsställande situationer skall uppstå föreslår länsstyrelsen att beslutsfattarna i regionledningarna ersätts med en civilförsvarsenhet som motsvarar chefsenhet typ ] i civilförsvarets organisation 80. En sådan lösning minskar personalbehovet för beslutsfunktionen i regionledningarna till mindre än hälften av vad kommittén har föreslagit. Regionledningen kan då i sin helhet fungera som länsstyrelsens "förlängda arm" med uppgift att samordna civilförsvarsverksamheten inom regionen och att ge råd och anvisningar i olika sammanhang. I de fall då regionledningen anser det vara nödvändigt att ingripa med tvingande föreskrifter är detta att anse som en länsstyrelsens åtgärd enligt den föreslagna 4aå civilförsvarslagen.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län påminner om att 1982 års totalförsvars- beslut starkt gav uttryck för att förändringar i bl.a. ledningsförhållandena skall undvikas i krig i så stor utsträckning som möjligt. Att under bered- skap och i krig införa ytterligare en ledningsnivå som dessutom inte har någon motsvarighet inom totalförsvaret i övrigt kan inte vara i överens— stämmelse med detta uttalande. Enligt 1982 års totalförsvarsbeslut skall också vår försvarsplanen'ng skapa förutsättningar för en hög handlingsbe- redskap. Länsstyrelsen anser inte att detta uppnås genom att tillskapa nya ledningsorgan. Kommitténs förslag om regionledning kommer att medföra en kraftig brandskattning på kvalificerad personal för många kommuner med knappa resurser i vad gäller personal. Dessa personer behövs i myc- ket större utsträckning hos resp. kommun för att kommunen skall kunna fullgöra sina totalförsvarsuppgifter. Länsstyrelsen motsätter sig därför kommitténs förslag om civilförsvarsregioner med regionledningar. Läns- styrelsen anser att ledning och samordning av civilförsvarsverksamhet som berör flera kommuner skall utövas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ställer sig tveksam till den av kommittén föreslagna regionledningen. Det torde vara svårt att utan mycket omfat- tande utbildning och övning av såväl politikergruppen som berednings- gruppen göra regionledningen kompetent att fullgöra sina uppgifter enligt förslagen. Länsstyrelsen bedömer det vara bättre att låta kommunerna behålla sina politiker och tjänstemän så att man där kan skapa en effektiv

Prop. 1984/85 : 49 | ru ix)

ledning. Kommunerna bör inte uttunnas på vare sig politiker eller tjänste- män med hänsyn till de omfattande kommunala beredskapsuppgifterna. Kommunerna samverkar i fred och torde kunna göra det även i krig utan någon speciell regionledning. Länsstyrelsen måste även i framtiden leda verksamheten i länet och kunna beordra bistånd i olika former kommuner- na emellan. [ Gävleborgs län torde särskilda regionledningar vara onödiga. Länet har tio kommuner varav tre saknar undsättningsenheter förutom enstaka brandgrupper. Länsstyrelsen anser att det bör ankomma på varje enskild länsstyrelse att med hänsyn till länets speciella förhållanden avgöra om regionledningar skall organiseras eller inte.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län anser inte att det behöver bildas civilförsvarsregioner i det egna länet för att underlätta samordningen av civilförsvarsverksamheten mellan kommunerna eftersom det enligt läns- styrelsens uppfattning finns goda möjligheter för länsstyrelsen att direkt leda länets sju kommuner. Att införa en ny ledningsnivå i krig mellan länsstyrelsen och kommunerna strider enligt länsstyrelsens mening dessut- om mot principen ansvar i fred ansvar i krig. En frivillig samverkan bör kunna komma till stånd utan ytterligare administrativ byråkrati.

Länsstyrelsen iJämtluna's län anser att det i det egna länet. som har åtta kommuner, inte finns anledning att göra en indelning i civilförsvarsre- gioner. Den samordning och övergripande ledning som behövs kan skötas av krigslänsstyrelsen som eventuellt kan behöva förstärkas med viss per- sonal och sambandsresurser härför. Erforderligt primärkommunalt infly- tande bör enligt länsstyrelsens mening kunna säkras dels genom en sam- verkan mellan länsstyrelsen och Svenska kommunförbundets länsavdel- ning, dels genom rekrytering till länsstyrelsens civilförsvarssektion av kommunala bcfattningshavare.

Länsstyrelsen i Norrbottens län anser att det inte behöver bildas särskil- da civilförsvarsregioner med regionledningar i det egna länet. Norrbottens län är i militärt hänseende indelat i tre försvarsområden. Länsstyrelsen organiserar vid beredskap och i krig två särskilda civila ledningsgrupper som består av företrädare för länsstyrelsen och lokala totalförsvarsmyn- digheter. I ledningsgrupperna ingår kvalificerade kommunala befattnings- havare. Huvudlänsstyrelsen och ledningsgrupperna är grupperade i var sitt försvarsområde. Ledningsgrupperna har till uppgift att samordna den civi- la totalförsvarsverksamheten i samverkan med försvarsområdesbefälha- varna. Grupperna får genom delegationsbeslut vad som normalt benämns länsstyrelseuppgifter.

Enköpings kommun anser att den av kommittén föreslagna konstruk- tionen av civilförsvarsregioner med regionledningar är tungrodd och att det finns risker för kompetenskonflikter inbyggda i det föreslagna syste- met. Kommunen föreslår att det övervägs att förstärka regionledningens roll i den direkta ledningen av civilförsvaret varvid i så fall förutsätts att politikergruppen sammansätts av förtroendevalda med en mycket stark

Prop. 1984/85: 49 ,23

ställning inom resp. kommun. Ett annat alternativ som framförs av kom- munen är att den resursstarkaste kommunen inom regionen tilldelas re— gionledningen för att få en regionledning som kan fatta snabba beslut om den direkta ledningen inom regionen. ] ett sådant fall skall det åligga denna kommun att så långt det är praktiskt möjligt samråda med övriga kom— muner innan viktigare beslut fattas.

Nyköpings kommun anser att en regionledning där länsstyrelsen i sam- råd med kommunerna får ett direkt ansvar och inflytande skulle ge en i förhållande till kommitténs förslag mer handlingskraftig samordning och ledning av civilförsvarsverksamheten inom regionen och länet. Den före- slagna regionledningens handlingsmöjligheter är i stor utsträckning styrda av länsstyrelsens planer och direktiv. Särskilt i regioner som består av bara två kommuner blir regionledningen en svag organisation. I vissa regioner finns redan i fredstid svårigheter när det gäller interkommunal samordning. Beredningsgruppen skall bestå av 6-8 personer vilket medför risk för resurssplittring när det gäller att fördela nyckelpersoner till kommunernas civilförsvarsstaber och regionledningens beredningsgrupp.

Oxelösunds kommun ifrågasätter kommitténs förslag till regionledning- ar. De politiker som kan komma i fråga för den föreslagna regionledningen behövs för att ombesörja ledningen av bl.a. den egna kommunens civilför- svarsverksamhet. De uppgifter som enligt kommitténs förslag skall åvila regionledningarna bör enligt kommunens uppfattning kunna åläggas läns- styrelserna. Kommunen föreslår att statsmakterna åtminstone t.v. avstår från att binda sig för den föreslagna regionledningen i avvaktan på de ytterligare erfarenheter som kommer att vinnas under det fortsatta plan- läggningsarbetet fram till år l986.

Eskilstuna kommun delar inte kommitténs uppfattning att regionledning— en skall utgöras av en fristående politikergrupp och beredningsgrupp. Kommunen anser i stället att regionledningen bör läggas som en till- läggsuppgift på kommunstyrelsen och civilförsvarsstaben i den resursstar- kaste kommunen inom regionen. I de slutliga reglerna för länsstyrelsens delegation av ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksamheten inom civilförsvarsregion bör behovet av interkommunal samverkan kunna in- rymmas på ett enklare sätt än vad som föreslagits av kommittén.

Linköpings kommun framhåller att de förtroendevalda som skall ingå i regionledningen måste ha en stark ställning inom sin kommun. Samtidigt behövs dessa för ledningen av verksamheten inom den egna kommunen. Ett alternativ som därför bör prövas är att anförtro regionledningen åt den resursstarkaste kommunen inom regionen. Vid en sådan lösning måste det åligga denna kommun att så långt som detär praktiskt möjligt samråda med de andra kommunerna i regionen innan viktiga beslut fattas.

Vadstena kommun anser att civilförsvarsstaben i den största kommunen förstärkt med ledande politiker och tekniker från andra kommuner bör vara regional stab.

Prop. 1984/85: 49 l24

Eksjö kommun framhåller att det med nuvarande korta mandatperioder kan bli svårt att skapa kontinuitet i den föreslagna regionledningen.

Jönköpings kommun biträder kommitténs förslag men föreslår att ordfö— randen i regionledningen skall utses från den resursstarkaste kommunen inom regionen. att beredningsgruppens personal skall utses-i proportion till invånarantalet i kommunerna och att chefen för civilförsvarsstaben i den största kommunen skall ingå i beredningsgruppen.

Sölvesborgs kommun vänder sig mot kommitténs förslag som enligt kommunen leder till en sammanblandning av kommunalt och regionalt ansvar inom länet på ett sätt som skapar tröghet i den direkta ledningen och andra svårigheter.

Karlskrona kommun är tveksam till om det behöver inrättas någon särskild regionledning inom Blekinge län. Om ett kommungränsövergri- pande ledningsorgan skall finnas är det enligt kommunens mening väsent- ligt att reglerna för denna tillkommande beslutsnivå utformas på ett sådant sätt att fördröjningar inte uppstår i beslutsprocessen.

Hässleholms kommun framhåller att ordföranden i regionledningen mås- te ges stöd i författning att fatta omedelbara beslut för hela regionen för att det inte skall bli en långsammare beslutsgång än vad som är fallet i nuvarande civilförsvarsorganisation.

Malmö kommun framhåller att det inte kan uteslutas att det kan bli svårt att samla regionledningen i ett akut läge för att fatta kommungränsövergri- pande beslut. Därför bör representanter för de i regionen ingående kom- munerna ges möjlighet att på ett enklare sätt och efter gemensamt samråd fatta de beslut som kan behövas. Viss tveksamhet kan råda om insatserna vid akutlägen inom civilförsvarsregionerna bäst blir tillgodosedda om en slutlig beslutsrätt på av kommittén föreslaget sätt tillförs regionledning- arna. Det kan ifrågasättas om inte länsstyrelserna med erfarenheter och insikter också i andra regioners akutlägen är bäst skickade att fatta snabba, rationella och totalt sett mest adekvata beslut i situationer som kan uppstå synnerligen plötsligt och oväntat.

Falkenbergs kommun anser att det inte behövs en mellaninstans för samordning och ledning av den kommungränsövergripande civilförsvars- verksamheten, i varje fall inte i Hallands län. Kommunerna kan samverka utan en sådan organisation och den samordning som behövs bör skötas av länsstyrelsen. Härigenom torde också samordningen och samverkan mel- lan civilförsvaret och länets militära territoriella chefer kunna underlättas. Vidare torde oklarheter i frågor om ansvarsfördelning mellan kommunen, regionledningen och länsstyrelsen uppstå om förslaget genomförs. Ytterli- gare en negativ faktor är det konkurrensförhållande som uppstår mellan regionledningen och kommunen om personalresurser och nyckelpersoner inom civilförvarsverksamheten.

Halmstads kommun framhåller att det är viktigt att regionledningen snabbt kan fatta beslut. Kommunen anser därför att det bör övervägas om

Prop. 1984/85 : 49 125

inte den restrrsstarkaste kommunen i regionen skall anförtros regionled- ningen. Ett ytterligare skäl härför är att mindre kommuner om kommitténs förslag genomförs kan få beslutanderätt över en betydligt resursstarkare kommun.

Kungsbacka kommun konstaterar att regionledningen måste bestå av förtroendevalda med stark ställning inom sin kommun samtidigt som dessa behövs för ledningen i den egna kommunen. Kommunen förordar att regionledningen i mindre län anförtros länsstyrelsen.

Varbergs kommun ställer sig tveksam till förslaget att bilda en mellan- nivå mellan länet och kommunerna.

Göteborgs kommun framhåller att även om den föreslagna principen för regionledningar bedöms vara tillämplig för landet som helhet så måste denna lösning ifrågasättas för storstäderna. Kommunen ifrågasätter lämp- ligheten av att politiker från kranskommunerna i princip leder och samord- nar verksamheten för Göteborg. I stället böt länsstyrelsen direkt leda Göteborgsregionen. Ett alternativ som bör undersökas närmare anges vara att den resursstarkaste kommunen inom regionen anförtros ledningen av civilförsvarsverksamheten.

Mölndals kommun anser att det vore olyckligt att i en onormal situation såsom beredskap eller krig splittra upp samhällets resurser på ytterligare ett nytt ledningsorgan för regionledning. Ledningen av den kommungräns- övergripande verksamheten bör därför åläggas länsstyrelsen. På detta sätt erhålls en anpassning till den fredstida räddningstjänsten samtidigt som det organ som ansvarar för planläggningen också svarar för verkställigheten i krig. Med tanke på de varierande organisationsformer som kan komma att gälla för räddningstjänstregionerna bedömer kommunen att en anpassning av civilförsvarsregionerna till räddningstjänstregionerna knappast är möj- lig.

Trollhättans kommun framhåller att det är viktigt att civilförsvarsregio- nerna och räddningstjänstregionerna görs så lika som det är möjligt med hänsyn till effektiviteten. Det är dock enligt kommunens mening viktigt att kravet på ett gemensamt område för räddningstjänsten och civilförsvaret inte åsidosätter de effektivitetsskäl som motiverar indelningen i civilför— svarsregioner.

Kristinehamns kommun anser att regional fördelning av undsättning alltid bör skötas av chefen för civilförsvarsstaben i den resursstarkaste kommunen.

Köpings kommun anser att det råder oklarhet om förhållandet mellan den föreslagna regionala ledningen och den primärkommunala ledningen. [ vissa lägen måste den regionala ledningen ta över ansvaret för gemensam— ma insatser inom regionen. Frågan är då vem som är beslutande och vilka befogenheter som kan tilläggas det regionala organet. Visserligen anges i förslaget att beslut skall kunna fattas av regionledningen och bli bindande för kommunerna i regionen. Denna typ av beslut kräver författningsmäs—

Prop. 1984/85: 49 176

4.

sigt stöd. Trots detta kvarstår att göra en principiell uppdelning när det gäller ansvar mellan regionledningen och den kommunala ledningen på ett sådant sätt att någon oklarhet inte råder när de större avgörande besluten skall fattas för regionen. Det är också viktigt att klara delegationsbestäm- melser utformas så att regionledningen kan fatta snabba beslut antingen genom sin politikergrupp eller genom sin beredningsgrupp.

Sundsvalls kommun anser att kommunerna själva bör få bestämma om att inrätta civilförsvarsregioner och om vilka kommuner som skall ingå i samma region. Kommunen framhåller att regionledningen måste bestå av förtroendevalda med en stark ställning inom sina kommuner för att över- gripande beslut skall kunna fattas och genomföras. Därför bör om möjligt kommunstyrelseordförandena ingå i regionledningen varvid ordföranden i den största kommunen bör tilldelas ordförandeposten.

Härjedalens kommun ställer sig tveksam till om det behövs någon indel- ning i civilförsvarsregioner i Jämtlands län. Kommunen anser att länssty- relsen bör kunna sköta den ledning och samordning av civilförsvarsverk- samheten som behövs.

Åsele kommun framhåller att viss tröghet kan uppstå med flera besluts- instanser och handläggare och att det därför är viktigt att klara och enty- diga regler utformas så att konfliktsituationer i ledningsftrnktionen på lokal-. regional- och länsnivå undviks.

Svenska kommunförbundet framhåller att regionledningen måste bestå av förtroendevalda med en stark ställning inom sin egen kommun. Samti- digt behövs dessa för ledningen av verksamheten inom den egna kom- munen. Kommunförbundet anser att ett alternativ som bör prövas är att anförtro regionledningen åt den resursstarkaste kommunen inom regionen. Vid en sådan lösning måste det åligga denna kommun att så långt som det är praktiskt möjligt samråda med övriga kommuneri regionen innan vikti- gare beslut fattas. Ett ytterligare alternativ är att i vissa storstadsregioner låta länsstyrelsen ansvara för regionledningen med hänsyn till den kom- plexa ledningssituation som kan uppstå i sådana områden under beredskap och i krig.

Kommunförbundet accepterar kommitténs förslag till organisation och sammansättning av regionledningen som huvudprincip. Kommunförbun- det anser dock att det i vissa lån på grund av lokala förhållanden kan vara motiverat att pröva andra lösningar i syfte att åstadkomma största möjliga effektivitet i ledningsorganisationen.

Svenska brandförsr'arsföreningen understryker betydelsen av att klara ansvarslinjer finns mellan politikergruppen och beredningsgruppen i de föreslagna civilförsvarsregion]edningarna.

Centralorganisationen SAC ()lSR ifrågasätter lämpligheten av att inrätta regionledningar med den sammansättning som kommittén har föreslagit. SACO/SR framhåller att någon längre tid för överläggningar inte torde komma att stå till buds innan beslut måste fattas. Med den föreslagna

Prop. 1984/85: 49 127

sammansättningen av regionledningen finns det risk för en avsevärd för- dröjning i beslutsfattandet. SACO/SR har den uppfattningen att den re- sursstarkaste kommunens civilförsvarslcdning har erfarenhet och kompe— tens att samordna verksamheten även inom civilförsvarsregionen på sam- ma sätt som samordning Sker inom den fredstida räddningstjänsten. då i samverkan med länsstyrelse. försvarsmakt och berörda kommuner. SACO/SR föreslår därför att kommunerna inom en civilförsvarsregion ges möjlighet att besluta att den resursstarkaste kommunens civilförsvarsled- ning skall svara för samordningen över kommungränserna i samverkan med berörda kommuner och länsstyrelse. Motsvarande synpunkter fram- förs av Svenska Brundhefälets Riksförbund.

2.4 Ledningen på central och regional nivå

Civilförsvarsstyrelsen delar kommitténs uppfattning att det är önskvärt att länsstyrelsernas uppgifter och befogenheter gentemot kommunerna preciseras i civilförsvarslagen. Styrelsen anser dock att 4aä civilförsvars- lagen i andra stycket innehåller en onödig begränsning av länsstyrelsens befogenheter att meddela föreskrifter. Lagen bör enligt styrelsens mening rimligen utgå från att länsstyrelserna under civilförsvarsberedskap inte utövar sin föreskriftsrätt på ett godtyckligt sätt utan att de föreskrifter som meddelas kommunerna är oundgängliga för ledning och samordning av försvarsansträngningarna. Styrelsen föreslår därför att orden . . om det anses oundgängligt..." utgår ur andra stycket i den föreslagna 4 a & civilförsvarslagen. Liknande synpunkter framförs av länsstyrelserna i Sö- dermanlands, Östergötlands och Västmanlands lätt.

Civilbeft'ilhavaren [ Västra eivilamrådet framhåller att ett flertal utred- ningar under senare år har pekat på civilbefälhavarnas viktiga roll när det gäller samordning och inriktning av totalförsvarets civila delar. Civilbcfäl- havaren anser att de konkreta uppgifter som civilbefälhavarna har i dag såväl i vad gäller planläggning i fred som ledning i krig av civilförsvars- verksamheten borde ha föranlett en beskrivning av civilbefälhavarnas roll i civilförsvarslagen där ju övriga ledningsnivåer behandlas. Civilbefälha- varna i Östra. Bergslagens och Övre Norrlands civilområden anför liknan- de synpunkter.

Länsstyrelsen l Västernorrlands län pekar på nödvändigheten av att närmare klara ut hur samverkan mellan länsstyrelsen och kommunförbun- dets länsavdelning bör organiseras såväl i fredsplaneringen som under beredskap och i krig.

Prop. 1984/85: 49 128

3 Civilförsvarsplanläggning

3.1. Ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen och kommunerna

Civilbefälhavaren i Västra civilomrädet noterar att kommittén motiverar sitt förslag att kommunerna skall ansvara för mobiliseringsplanerna för civilförsvarsorganisationen med ett antal angivna fördelar härmed. Civil- befälhavaren förnekar inte att sådana fördelar finns men hyser dock en farhåga för att bl.a. den eftersträvade lokala förankringen kan utebli bero- ende på hur kommunen fördelar planläggningsarbetet. Detta kan spridas på flera tjänstemän för att få full förankring, koncentreras till en tjänste- man eller i sämsta fall uppdras åt en konsult. Civilbefälhavaren anser därför att det bör finnas större utrymme än vad som kommittén har föreslagit för att låta länsstyrelserna själva ansvara för mobiliseringsplan- läggningen.

Länsstyrelsen i Stockholms lätt anser att länsstyrelserna bör ges större frihet att avgöra om en plan skall upprättas av länsstyrelsen eller av kommunerna. Denna frihet föreslås gälla alla planer.

Länsstyrelsen i Östergötlands län framhåller att i begreppet mobilise- ringsansvar bör innefattas ansvar för bemanning, utbildning och övning av organisationen. planläggning av regional och lokal materielanskaffning, prioritering och styrning av centralt anskaffad materiel till olika enheter i krigsorganisationen, säkerställande av lämpliga lokaler m.m. och ansvar för att enheterna i krigsorganisationen är insatsberedda inom föreskriven tid. Länsstyrelsen anser att det inte är rationellt att detta ansvar åläggs kommunerna eftersom mobiliseringsplanerna kontinuerligt måste revide- ras och kompletteras beroende på förändringar i samhället och centrala och regionala anvisningar och samråd. Dessutom är länsstyrelsens och försvarsområdesbefälhavarens gemensamma grundsyn en väsentlig grund för planeringen. Länsstyrelsen föreslår att begreppet mobiliseringsansvar definieras och att länsstyrelsen ges ansvaret för mobiliseringsplanläggning- en efter samråd med kommunerna. Härigenom underlättas också länssty- relsens möjligheter att leda och samordna verksamheten.

Länsstyrelsen i Hallands län noterar att kommittén anser att det är att föredra att ge kommunerna ansvaret för mobiliseringsplanläggningen trots att kostnaderna blir lägre om länsstyrelsen genomför denna planläggning. Länsstyrelsen kan för sin del acceptera båda modellerna men vill i första hand förorda länsstyrelsealternativet. Ett skäl härför är att flertalet av de uppgifter som skall ligga till grund för planläggningen under alla förhållan- den måste tas fram av länsstyrelsen. Kommunalternativct skulle med hänsyn härtill medföra ett betydande dubbelarbete. Vidare ställs mycket högre krav på aktualitet när det gäller mobiliseringsplaner än när det gäller övriga planer. Enligt länsstyrelsens uppfattning medför detta att mobilise- ringsplanläggningen i längden kommer att ta betydligt större resurser i

Prop. 1984/85: 49 129

anspråk hos kommunerna för fortlöpande revidering än vad kommitténs bedömning av engångsinsatsen ger vid handen.

Denna typ av planläggning saknar dessutom sin motsvarighet i kommu- nernas normala verksamhet. Kommitténs motivering att planläggningen får en bättre förankring om den sköts av kommunerna är därför enligt länsstyrelsens mening långsökt särskilt som det i realiteten inte är kommu- nala tjänstemän titan civilförsvarspliktiga tnobiliseringsförrättare som skall svara för verkställigheten enligt planerna. Detta innebär att planerna måste förankras i civilförvarsorganisationcn genom utbildning och övningar. en verksamhet som länsstyrelsen hittills och förmodligen även framgent skall svara för.

Länsstyrelsen i Skaraborgs lätt framhåller att begreppet mobilisering i dag inte finns i den ordinarie kommunala verksamheten. Mobiliseringsför- beredelser kräver speciella kunskaper och insikter angående samordning av verksamheten inom områdena förrådshållning. materiel. fordon och personal i de för mobilisering speciella tidsförhållandena. Det finns. bl.a. av ekonomiska skäl. ett behov av att hålla samman mobiliseringsansvaret på ett begränsat antal mobiliseringsmyndigheter samtidigt som mobilise- ring mäste kunna genomföras på ett stort antal platser. Att öka antalet mobiliseringsmyndigheter från 24 (länsstyrelser) till 284 (kommuner) skulle enligt länsstyrelsens mening avsevärt försvåra såväl civilförsvarsstyrel- sens som länsstyrelsernas möjligheter att överblicka mobiliseringsläget och att vid behov leda en mobilisering. Andra områden som skulle bli svåra att överblicka är revidering av mobiliseringsplanerna och uppföljning av personal- och materielläget. Länsstyrelsen kan inte tillstyrka att mobili- seringsansvaret förs över från länsstyrelsen till kommunerna eftersom detta bedöms medföra en allvarlig nedgång av mobiliseringsberedskapen under lång tid. Länsstyrelsen bör i stället ha kvar mobiliseringsansvaret och därvid ha till uppgift att ställa färdigmobiliserade enheter till kommu- nernas förfogande.

Länsstyrelsen i Värmlands län framhåller att mobiliseringsplanläggning- en utgör grunden för att civilförsvaret snabbt skall kunna krigsorganiseras. Planerna för mobilisering är och måste vara mycket komplicerade för att alla komponenter skall fungera vid Organisering av fältdugliga civilförsvar- senheter. Det är en mängd pusselbitar som skall passas in personal. krigsplaceringsordcr. krigstjänstgöringsorder. mobiliseringstabeller. mate- riel. reversal. förråd. lokaler. förläggning. förplägnad m.m. Underlaget för stora delar av planen utgörs av centralt datorproducerat material som ofta förnyas. Verkställigheten enligt planerna åvilar civilförsvarsbefäl vilka. som tillägg till sin ordinarie befattning. utsetts till mobiliseringschefer. Länsstyrelsen måste som ansvarig inom länet för civilförsvarets mobilise- ring disponera utdrag ur och sammanställningar av mobiliserings- enheternas planer.

Mobiliseringsplanering är en artfrämmande verksamhet för kommunala

9 Riksdagen 1984/85. ! saml. Nr 49

Prop. 1984/85: 49 130

tjänstemän. De kommunala resurserna finns och ftingerar i fred. De behö— ver vid krigsorganisering endast justeras enligt en plan för övergång till krigsorganisation för kommunen. Om kommunerna ges ansvaret för civil- försvarets mobiliseringsplaner krävs det en omfattande utbildning och ett omfattande underlag från länsstyrelserna. Efter genomförd planläggning krävs sammanställningar av länsstyrelsens totala behov och en kontinuer- lig ajourhålling av underlaget för planerna.

Av erfarenheterna från provplanläggningen framgår att mobiliserings- planläggningen i Malmöhus län varit mera rationell och lett till ett enhetli— gare resultat än i Kopparbergs län. där den bedrevs av kommunerna. Länsstyrelsen föreslår därför att kommunerna tills vidare endast åläggs att. med underlag från länsstyrelsen. upprätta mobiliseringsöversikter som skall bilda underlag för samordning med kommunens egen krigsorganise- ring och för samverkan med övriga totalförsvarsftinktioner. När ytterligare erfarenheter vunnits kan därefter kommunernas ansvar för mobiliserings- planläggningen utökas till en omfattning som då kan befinnas vara önsk- Värd och ändamålsenlig.

Länsstyrelsen i Örebro län framhåller att mobiliseringsplanen består av dels mobiliseringsöversikt. dels mobiliseringskalendrar. Mobiliseringska- lendrarna skall göra det möjligt för vederbörande mobiliseringsenhetschef att genomföra mobilisering. Mobiliseringschefer är högre civilförsvarsbe- fäl som tillagts mobiliseringsledningen som tillikauppgift.

Mobiliseringsplanen består till sin helt övervägande del av mobilise- ringskalendrar. Länsstyrelsen anser att det inte skulle vara rationellt att sysselsätta tjänstemän hos kommunerna med denna artfrämmande plan- läggning som kontinuerligt förändras beträffande personal. fordon m.m. och som kräver ofta återkommande byten av datahandlingar etc. Mobili- seringskalendrarna ärinte heller avsedda att utnyttjas av kommunal perso- nal titan av befäl vid de civilförsvarsenheter som skall sättas upp. Länssty— relsen anser därför att huvuddelen av mobiliseringsplanläggningen (arbetet med mobiliseringskalendrar) bör ligga kvar hos länsstyrelserna. Länssty- relserna. som har ansvaret för mobiliseringen av civilförsvaret inom länet. måste f.ö. under alla omständigheter upprätta länssammandrag och åt- gärdskalendrar för denna verksamhet. Varje kommun bör dock enligt länsstyrelsens mening upprätta en mobiliseringsöversikt för civilförsvars- organisationen inom kommunen. Planläggningsunderlag härför skall till- handahållas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Västmanlands län anser att det inte finns några påvis- bara fördelar med att lägga ansvaret för mobiliseringsplanläggningen på kommunerna. Länsstyrelsen anför följande motiv för att mobiliserings- planläggningen skall ske på länsstyrelserna. Mobiliseringsenhetschef för civilförsvarsbas (den mest krävande mobiliseringsenheten) är fältchefen. Denne rekryteras i flera fall med reservofficer (s.k. befälsanställd) vars kvarvarande tjänstetid används för utbildning och övningar samt viss

Prop. 1984/85: 49 Ht

tjänstgöring vid länsstyrelsen. Uppgiften vid tjänstgöringen på länsstyrel- sen är att revidera "de egna" mobiliserings- och tindsättningsplanerna. Samråd i samband med planläggning och revidering av planer förekommer med försvarsområdesbefälhavaren beträffande gruppering. verkstadstill- gångar och samordning av viss verksamhet. Uttagning av fordon. fastighe- ter m.m. och viss kompletterandc utrustning är uppgifter för vilka det på länsplanct finns fungerande samrådskontakter i en omfattning som saknas på det kommunala planet. Länsstyrelsens genomförandeansvar för bl.a. mobiliseringsövningar gör att revidering före en övning och/eller uppfölj- ning av någonting som kommit fram under övningens gång lämpligen också bör göras av länsstyrelsen. Kommitténs kostnadsberäkning pekar på en besparing om ca 2.5. milj. kr. om ansvaret för mobiliseringsplanläggningen ligger kvar på länsstyrelserna.

SfUt'Å'I'IU/IIIX kommun anför att mobiliseringsplanläggningen för Stock- holms kommun bör skötas av länsstyrelsen eftersom kommunens civilför- svarsbaser är belägna i andra kommuner.

Södertälje kommun anser att det borde räcka om kommitténs förslag till ansvarsfördelning mellan länsstyrelse och kommuner får tjäna som n'kt- märke. Eftersom förhållandena varierar från kommun till kommun är det mest praktiskt om länsstyrelsen och den enskilda kommunen kommer överens om ansvarsfördelningen. Länsstyrelsen är enligt kommunens me- ning sannolikt den som bäst kan genomföra mobiliseringsplanläggningen. Detta bl.a. med hänsyn till att flera kommuner kommer att få civilförsvars— baser som är belägna utanför den egna kommunens område.

Karlshamns kommun anser att det bör åvila länsstyrelsen att svara för mobiliseringsplanläggningen. Ett intimt samarbete mellan länsstyrelsen och kommunerna i detta planläggningsarbetc bedöms ge tillräcklig förtro- genhet med mobiliseringsfrägorna i ett verkställighetsskede i kommunen.

Sölvesborgs kommun anser att mobiliseringsplanen för civilförsvarsor- ganisationen. som är artskild från övrig planläggning. bör utarbetas av länsstyrelsen.

Hässleholms kommun anser att i motsats till vad kommittén föreslår så bör kommunerna upprätta även organisationsplanerna. Vidare anser kom- munen också i motsats till vad kommitten föreslår att kommunerna själva skall fastställa alla planer de upprättar dvs. även organisationsplanen. mobiliseringsplanen och skyddsplanen i sin helhet.

Varbergs kommun ställer sig tveksam till att ta över ansvaret för mobili- seringsplanläggningen. En vägledande princip vid all försvarsplanering är att ansvaret för en verksamhet skall ligga på samma myndighet i krig som i fred. Mobiliseringsplanläggningen har i dag ingen som helst motsvarighet i kommunens verksamhet. Den kommunala beredskapsplanen berör inte heller dessa frågor. I betänkandet understryks att hög aktualitet och detal- jeringsgrad fordras i mobiliseringsplanen. Eftersom länsstyrelsen har allt underlag som behövs och dessutom erfarenhet och kunnande inom områ-

Prop. 1984/85: 49 l 17

det anser kommtinen att länsstyrelsen är bäst skickad att även framöver sköta denna planering. Därigenom garanteras även samma detaljerings- grad i olika kommuners planer. Kommunen finner det också rimligt att anta att ett sådant förfarande ger samordningsvinster eftersom det finns kunnig personal på länsstyrelserna och varje kommun i annat fall måste ha tränad personal för denna uppgift.

Mullsjt't' kommun anser att det vore fel att överföra mobiliseringsan- svaret från länsstyrelsen till kommunerna. Länsstyrelsen bör bibehålla mobiliseringsansvaret och ha till uppgift att ställa färdigmobiliserade staber och enheter till kommunernas förfogande.

KriSflnl'lHllHllS kommun anser att mobiliseringsplanläggningen med hän- syn till dess art även i fortsättningen bör utföras av länsstyrelsen som har det övergripande ansvaret när det gäller mobilisering av de civila delarna av totalförsvaret.

Hänvisningar till S3-1

3.2. Det huvudsakliga innehållet i kommunernas civilförsvarsplaner

Ovarbq/älhai'arwt framhåller att i vad gäller byggnadstjänsten som be- rörs främst i samband med skyddsplanen är det angeläget att planläggning- en görs flexibel. Beredskap måste finnas att möta olika lägen med varieran- de tillgäng på resurser ur byggnads- och reparationsberedskapcn och vari- erande tid för byggnadsverksamhet.

Civil/'o'rsvarss-tyrelsen framhåller att en av de bärande idéerna bakom skyddsplanen är att den skall samla planeringen för alla åtgärder för befolkningens skydd oavsett om det gäller åtgärderi fred eller krig. Åtgär- derna skall grundas på skyddsplanens områdesindelning och skyddsana- Iys. Detta gäller även för skyddsrumsbyggandet i fred. För denna verksam- het behövs särskilda styrinstrument som kan ingå som en del i skydds- planen. Styrelsen räknar med att skyddsrumsplanen kan förenklas inom ramen för skyddsplanen. I övrigt strävar styrelsen efter att tillgodose de krav på förenklingar och förtydliganden som kommittén redovisar. Detta gäller inte minst planläggningen av byggnadstiänsten.

Sta/ens brundnämtu/ anser att den i skyddsplanen ingående byggnads- tjänsten bör omfatta åtgärder inte bara för personal utan också för vital materiel t.ex. fordon.

Arhetsmarknadsstyralswt framhåller om omflyttning att målsättningen för denna inte bara får vara att avståndet mellan ordinarie bostad och inkvarteringsbostad blir så litet som möjligt utan en viktig faktor bör vara att avståndet och vägen till arbetsplatserna inte blir sådana att möjligheter- na till fortsatt arbete försvåras eller omintetgörs. Styrelsen anser vidare att det bör finnas en planläggning för mottagning av flyktingar.

Statens planverk framhåller att enligt 32åcivilförsvarslagen skall den som avser att uppföra en ny anläggning eller byggnad i skyddsrumsort anmäla detta till kommunen. Kommunen skall ge den som har gjort anmä-

Prop. 1984/85: 49 133

lan besked huruvida skyddsrum skall anordnas. Det är enligt planverkets mening angeläget att bcslutsunderlaget för sådana "skyddsrumsbcsked" är sa tydligt som möjligt. Planverket delar därför kommitténs uppfattning att det inom ramen för skyddsplanen bör finnas ett särskilt dokument som motsvarar nuvarande skyddsrumsplan.

Riksrcvisionst'crket anser att skyddsanalysen bör förenklas. Det kan t.ex. ifrågasättas om det i detalj för varje hemskyddsområde skall anges uppgifter om befolkningen med uppdelning pä åldersklasser för beräkning av behovet av andningsskydd eftersom befolkningssammansättningen snabbt kan förändras vid ett beredskapstillständ.

('it-ilbt'jällzut'urun i Östra ('it'iloml'åclt't framhåller att kommunerna re- dan nu är ålagda att ha en informationsplan för krig. Civilbefälhavaren finner det därför vara fel att som i den föreslagna lydelsen av lOcs civilförsvarslagen ställa krav på ytterligare en informationsplan. De delar som rör civilförsvarsverksamhet bör liksom andra totalft'årsvarsfunktioner ingå i kommunens informationsplan inom ramen för den kommunala be- redskapsplanläggningen.

Länsstyrelsen i Blekinge län ifrågasätter skyddsplanens detaljerings- grad. 1 lägbefolkadc områden synes det inte vara nödvändigt att ha en särskild plan för byggnadstjänst. Det bör räcka med en flexibel råd- och anvisningsdel.

Förenklingen av skyddsrumsplanen får enligt länsstyrelsens mening inte drivas så långt att skyddsrumsplanen blir ett för trubbigt beslutsunderlag med allt för stora toleranser. Skyddsrumsplanen har stora verkningar redan i fredstid varför felbeslut blir kostsamma för staten.

L("insstyrelu'n i Kristianstads" län framhåller att ansvar m.m. då vissa åtgärder enligt 40.5civilförsvarslagen hänför sig till flera kommuner bör regleras i organisationsplanen.

Länsstyrelsen anser att antalet områdestyper för hemskyddsområde kan reduceras från föreslagna sex till fyra.

Länsstyrelsen framhåller vidare att det för ledning av undsättningsverk— samhet i krig kommer att engageras många personer som inte är sysselsatta i fredsräddningstjänsten. Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt att undsättningsplancn för kommun kompletteras med de insatsplancr som upprättas av brandförsvaren i fred.

Länsstyrelsen :" Malmöhus län anser att det finns en sådan sammanflät- ning mellan primärkommunal och landstingskommunal verksamhet att en enkel samverkansplan bör upprättas för att samverkansbehoven skall kun- na överblickas och tillgodoses.

Länsstyrelswt i Göteborgs och Bohus län föreslår att det i Nbs civil- försvarslagen anges att Iedningsplanen skall innehålla en krigsuppgiftsför— teckning.

Länsstyrelsen t' Älvsborgs län framhåller att det även i framtiden inom ramen för skyddsplanen bör finnas en särskild plan för den fredstida

Prop. 1984/85: 49 134

skyddsrumsproduktionen. Denna plan är enligt länsstyrelsens mening ett synnerligen viktigt dokument i det dagliga arbetet. Planen bör bl.a. inne- hålla aktuella prioriterings- och avvägningsfrågor samt uppgifter om mål— sättningen för skyddsrumsbyggandet inom kommunen. Det är också vik- tigt att den integreras med annan kommunal fredsplanläggning och att den hålls aktuell så att skyddsrumsbesked alltid kan lämnas inom föreskrivna tidsramar.

Länsstyrelsen anser att det geografiska planeringsområdet för omflytt— ning bör var hela orten. Vid beräkning av omflyttningsbehov bör hänsyn inte tas till de yrkesverksamma i samhällsviktig verksamhet eftersom den uppgiften endast har marginellt värde och dessutom snabbt blir inaktuell.

l förslaget till ny lydelse av 59ä civilförsvarslagen hänvisas till lagen (Hb—4:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m. Sist- nämnda lag omfattar inte inkvarteringsbehov som är föranlett av omflytt- ning och bör därför också bli föremål för ändring.

Kommittén föreslår att regeln om krigsplacerad befälspersonals medver- kan vid personalrekrytering bör utgå ur föreskrifterna för planläggning av personaltjänst. Länsstyrelsen delar inte den uppfattningen. Befälspersona- len i civilförsvarsorganisationen har de bästa förutsättningarna att rätt bedöma vilka kvalifikationskrav som måste ställas vid rekryteringen. Den erfarenhet som dessa har vunnit genom att delta i övningar i fred bör tas till vara.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län ifrågasätter om inte skyddsplanen med det innehåll som kommittén föreslår blir alltför omfattande och detaljrik. Det borde räcka om skyddsplanen omfattar hänvisning. omflyttning och utrymning/inkvartering och utlämning av skyddsmaSker. Planläggning av byggnadstjänsten, utöver skyddsrumsplanen. bör enligt länsstyrelsens me- ning ingå i skyddsplanen i mån av tid och resurser och vara ett uttryck för en högre ambitionsnivå.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län anser att innehållet i skyddsplanen bör kunna begränsas i förhållande till kommitténs förslag. Enligt länsstyrelsens mening behöver inte särskilda planer för skadeförebyggandc beredskapsåt- gärder upprättas i den omfattning som föreslås. Länsstyrelsen anser att enbart en plan för byggnadstjänsten behöver upprättas medan uppgifterna i övriga delplaner lämpligen bör framgå av en mera genomarbetad skydds— analys. Det är vidare länsstyrelsens uppfattning att inriktningen av bygg- nadstjänsten inte får koncentreras på de särskilda riskområdena i skydds- rumsorterna. s.k. SR—områden. i den omfattning som föreslås. En strävan bör i stället vara att uppnå så stor effekt som möjligt över hela ytan.

] skyddsrumsplanen redovisas en klassificering av hemskyddsområden. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till denna uppdelning av områden som måste bli rätt godtycklig från län till län. Några klara regler för den förfinade uppdelning som föreslås redovisas inte i förslaget. Länsstyrelsen anser det vara tillräckligt med en uppdelning i "Skyddsrumsort (S)",

Prop. l984/85: 49 l35

"Annan tätort (T)". och ”Glesbygd (G)".

Lc'ins.styrel.wn i t'Vorrbottens län anser att ambitionsnivån för skydds- planen har satts för högt. Reglerna för skyddsplanering bör ses över. Detaljeringskraven bör minskas. Det bör på ett enklare och klarare sätt anges vad som skall planläggas i en skyddsrumsort och i övriga områden. Reglerna bör inte innehålla mer text än vad som är direkt nödvändigt för att beskriva uppgiften. Eventuella förklaringar och motiveringar kan läm- nas i en särskild publikation som även kan innehålla planläggningsexem- pel.

De restriktioner som finns i reglerna för skyddsanalysen när det gäller omflyttning inom eller till riskområden leder till ett dåligt utnyttjande av befintliga skyddsrum. l skyddsrumsorter med många riskområden eller stora ytmål kan ett betydande ”överskott" på skyddsrumsplatser som inte kan utnyttjas uppstå. Detta medför i sin tur att ett ökat behov uppstår av att bygga skyddade utrymmen på annat håll. Även om grundtanken med restriktionerna är riktig. dvs. att ingen skall behöva flytta från ett område med lägre bedömd risk till ett med högre risk om andra och bättre alterna- tiv finns. ifrågasätter länsstyrelsen om inte reglerna måste förtydligas på denna punkt.

På grund av den begränsade tillgången på resurser för byggnadsverk- samheten bör enligt länsstyrelsens mening detaljplanering och resursbe- räkning cndast omfatta sådana objekt som kan färdigställas under en första arbetsmånad.

Länsstyrelsen föreslår att i planen för underhållstjänst tas med ett av- snitt om förläggningstjänst.

Solna kommun anser att det är viktigt att få med också hemskyddsombu- den. hemspråkslärare och läromedelscentralerna när informationsplanen utformas.

Svenska kommunförbundet föreslår att skyddsrumsplanen slopas. Styr- ningen av skyddsrumsproduktionen i fred bör kunna ske med hjälp av skyddsanalysen. För att på ett bättre sätt kunna utnyttja material och data som tas fram för kommunernas ordinarie planering bör föreskrifterna för skyddsplaneringen göras så flexibla att en anpassning till befintligt material kan ske. Kraven på kartredovisning bör inte ställas högre än att befintliga kartor i normalfallet kan utnyttjas.

Undsättningsplanen bör starkare knytas till kommunens plan för rädd- ningstjänst i fred. För många kommuner utan större riskområden eller riskobjekt bör det räcka med en enkel komplettering av räddningstjänst- plancn. Styrelsen vill också ifrågasätter begreppet undsättningsplan. Efter- som flertalet kommuner har en plan för räddningstjänst i fred verkar det vara mera naturligt att tala om räddningstjänst även under beredskap och i krig.

Sveriges Radio AB saknar en beskrivning av bolagets medverkan i den inriktning som föreslås för planläggningen av informationsverksamheten på lokal nivå.

Prop. 1984/85: 49 136

Hänvisningar till S3-2

  • Prop. 1984/85:49: Avsnitt 3.4

3.3. Samordning med kommunal beredskapsplanläggning

Hovrätten för Övre Norrland understryker vikten av att det finns en samlad syn på planläggningen och om möjligt också på genomförandet av alla de viktiga totalförsvarsuppgifter som en kommun har under beredskap och i krig.

Överstyrelsen för ekonomisktförsvar noterar att kommittén föreslår att kommunerna skall upprätta ett antal planer och därvid framhåller att dessa planer skall samordnas med den kommunala beredskapsplanläggningen. Överstyrelsen vill betona vikten av att civilförsvarsplanläggningen inte bara samordnas med utan integreras med övrig planläggning. Överstyrel- sen instämmer i kommitténs uttalande att kommunernas fredstida plan- läggning av civilförsvarsverksamheten enbart är en del av totalförsvarsför- beredelserna på lokal nivå.

Beredskapsnätnndenför psykologisktförsvar tolkar kommitténs förslag så att eivilförsvarsplanen för information ingår som en integrerad del av kommunernas beredskapsplanläggning för information. Någon särskild plan enbart för civilförsvarsinformation behöver därmed inte upprättas.

FÖI'SVHI'CIS rationa(iseringsinstitut stödjer kommitténs åsikter om bety- delsen av samordningen av civilförsvarets verksamhet på lokal nivå och vikten av att försvarsansträngningarna totalt sett bedrivs med en enhetlig inriktning. Institutet kan komma att återkomma till kommunernas roll som samordnare i den utredning om ledningen av totalförsvarets civila delar som pågår inom institutet.

Statensjordbruksnämnd instämmer i kommitténs uttalande om behovet av en grundlig översyn av den kommunala beredskapsplanläggningen. Den bör genomföras enligt kommitténs intentioner och samordningen på lokal nivå av de båda planläggningsområdena civilförsvar och kommunal bered- skap bör vara en huvudfråga.

Arbetsmarknadsstyrelsen anser att det är nödvändigt att civilförsvars— planeringen samordnas med övrig planläggning och att allt sker enligt samma planeringsförutsättningar.

Statskontoret anser att det är en praktisk och även konsekvent lösning mot bakgrund av motiven till 1982 års totalförsvarsbeslut att kommunernas civilförsvarsplanläggning samordnas med den kommunala beredskaps- planläggningen.

C'iv'ilbcfäI/zavaren i Södra civilotnrådet understryker det nödvändiga i att integrera civilförsvarsplanläggningen med övrig kommunal beredskaps- planläggning. Ekonomiska förhållanden får därvid inte vara någon återhål- lande eller begränsande faktor.

Civilheji'i/havaren i Västra civi/områdel noterar att kommittén föreslår att planen för personal- och underhållstjänst helt eller till större delen integreras med den kommunala beredskapsplanläggningen. Enligt civilbe- fälhavarens uppfattning är eivilförsvarsorganisationens storlek avgörande

Prop. 1984/85: 49 | 37

för hur långtgående integrering som är lämplig. Ett effektivt civilförsvar är beroende av ett väl fungerande underhållssystem.

Lättsstyrelsen [ Hallands län delar kommitténs uppfattning att planen för informalionsverksamhet bör vara övergripande och avse kommunens samtliga totalförsvarsuppgifter. Länsstyrelsen anser att informationsverk- samheten vid såväl fredskriser som under beredskap och i krig bör ägnas ökad uppmärksamhet.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus lätt anser att vissa planer för civilförsvarsverksamheten och den kommunala beredskapen kan vara ge- mensamma och förslår därför att det anges i civilförsvarslagen och i lagen om kommunal beredskap att ledningsplan och informationsplan skall vara gemensamma.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län understryker kraftigt behovet av sam- ordning mcllan civilförsvarsplanläggning och övrig kommunal beredskaps- planläggning. Länsstyrelsen anser att om inte underlag i form av nya fackanvisningar för den kommunala beredskapsplanläggningen som är samordnade med underlaget för civilförsvarsplanläggningen finns tillgäng- liga vid den planerade tidpunkten för planläggningsstart så bör det allvar- ligt övervägas att senarelägga denna. Av samhällsekonomiska och arbets- mässiga skäl är det nödvändigt att genomföra dessa två uppgifter som ligger så nära varandra samtidigt.

Länsstyrelsen i Kopparbergs lätt anser att planen för övergripande led- ning och informationsplanen skall upprättas i form av planer för kommu- . nens totala verksamhet under beredskap och i krig. Planen för personal- oeh underhållstjänst bör också helt kunna samordnas med den befintliga kommunala beredskapsplanläggningen sedan en översyn gjorts av denna planläggning.

Länsstyrelsen iJämtlands lätt framhåller att det är viktigt att författ- ningstexter samt föreskrifter och allmänna råd rörande den kommunala beredskapen och civilförsvaret snarast samordnas.

Strängnäs kommun anser att en samordning av den nya planläggningen med den redan befintliga kommunala beredskapsplanen är nödvändig. speciellt för ledningsfunktionen. Detta medför ett behov av en grundlig översyn av nuvarande kommunala planer-.

Karlskrona kommun har den uppfattningen att en samordning mellan civilförsvarsplanläggningen och den kommunala beredskapsplanläggning- en i flera fall är en förutsättning för att den kommunala verksamheten och civilförsvarsverksamheten skall kunna integreras på ett effektivt sätt.

Hässleholms kommun anser att det är självklart att de olika planerna måste samordnas med varandra. Detta torde bäst kunna ske genom att det är en och samma huvudman för de olika planerna. Kan sedan samma personer vara delaktiga vid upprättandet av samtliga planer och dessutom vara krigsplacerade i kommunens organisation är det ännu bättre.

Kungsbacka kommun anser att det endast bör finnas en plan för kommu-

Prop. 1984/85: 49 138

nens övergripande ledning av all på kommunen ankommande totalför— svarsverksamhet. En integrering av civilförsvarsplanläggning och kommu- nal beredskapsplanläggning är alltså nödvändig.

Mullsjö kommun noterar att kommittén har belyst behovet av samord- ning av den kommunala beredskapsplanläggningen och föreslagen plan- läggning av civilförsvarsverksamheten i kommunerna. Kommunen anser att det både samhällsekonomiskt och arbetsmässigt är en klar fördel om dessa planer utarbetas samtidigt.

Trollhättans kommun anser att det stöd som kommunen kan ha av de kommunala beredskapsplanerna vid civilförsvarsplanläggningen är viktigt och i viss utsträckning kan underlätta den nya planläggningen.

Köpings kommun anser att det är viktigt att samordning sker av civil- försvarsverksamheten med den övriga kommunala verksamheten. Kom- munen betonar att den kommunala beredskapsplanläggningen skall utgå från den normala kommunala verksamheten i fred som enbart skall anpas- sas till en förändrad situation i krig. Detta gäller även för civilförsvarsverk- samheten som kan betraktas som en utökad och förstärkt räddningstjänst- verksamhet. Detta betyder att civilförsvarsverksamheten i så stor ut- sträckning som möjligt skall bygga på övrig kommunal verksamhet som brandförsvar och räddningstjänst.

Hofors kommun anser att möjligheterna till samordning bör tillvaratas så långt som det är möjligt redan i den grundläggande civilförsvarsplanlägg- ningen. lnriktningen bör vara att åstadkomma ett plankomplex som omfat- tar kommunens samtliga totalförsvarsuppgifter. Planläggningsregler och anvisningar för civilförsvarsplanläggningen bör därför konkret peka på samordningsmöjligheterna.

Svenska kommunfi't'rbundet framhåller att det är nödvändigt att civilför- svarsplanläggningen och den kommunala beredskapsplanläggningen inte- greras. Det bör bara finnas en plan för den övergripande ledningen och en plan för informationsverksamheten inom varje kommun.

Tjänstemännens ('entralorganisation biträder kommitténs uppfattning om behovet av en samordnad planläggning på olika nivåer och understry- ker att det är viktigt att länsstyrelserna har nödvändiga resurser för att utarbeta det planläggningsunderlag som behövs för kommunernas plane- ring.

3.4 Fastställelse och ändring av civilförsvarsplanerna

Hässleholms kommun anser att samtliga planer som upprättas av kom- munen skall fastställas av dess fullmäktige.

Svenska kommunförbtmdet har inga erinringar mot kommitténs förslag om fastställelse av planerna men ifrågasätter om mindre kommuner utan särskilda riskområden eller riskobjekt verkligen behöver göra en årlig översyn av planerna.

Prop. 1984/85: 49 139

Hänvisningar till S3-3

3.5. Civilbefälhavarnas eivilförsvarsplanläggning

Civilbe/i't'llu'tvaren i Södra eivilr'rmrädet framhåller att det finns tendenser att förstora betydelsen av de regionala målanalyserna. Dessa är självfallet viktiga men de har också sina begränsningar. De är dock en viktig grund för civiIt'tmrådesplanerna. F.n. finns det inte ett entydigt stöd i författning för att upprätta sådana planer eller för att de skall beaktas av t.ex. länssty- relserna. Civilbefälhavaren delar därför kommitténs uppfattning att det behövs en precisering av civilbefälhavarnas möjligheter att styra planlägg- ningen av civilförsvarsverksamheten.

Också eivilbe/älltavarna i Västra. Östra. Bergslagens och Övre Norr- lands eivilomräden anser att det behövs en precisering av civilbefälhavar- nas uppgifter och bcfogenhetcr i vad gäller eivilförsvarsplanläggnittg.

4 Ekonomisk ersättning till kommunerna

Hovrätten för Övre Norrland biträder kommitténs förslag att full ersätt- ning skall utgå till kommunerna för kostnaderna för att utarbeta civilför- svarsplanerna och att göra en nödvändig anpassning till den kommunala beredskapsplaneringen. Enligt hovrättens mening borde det likväl vara möjligt för kommunerna att gå med på en ersättning efter samma principer som har tillämpats på den kommunala beredskapsplaneringcn — dvs. stats- bidrag med 90 % av planläggningskostnaden — men då under förutsättning att, i olikhet med nyssnämnda principer. kommunen får ersättning för att fortlöpande hålla planerna aktuella. Om det statsfinansiella läget inte skul- le medge att full ersättning utgår till kommunerna för att revidera planerna. kan enligt hovrättens uppfattning kommunerna inte åläggas att genomföra en sådan revidering. Det skulle då inte heller vara meningsfullt att genom- föra den grundläggande planläggningen. Den skulle utan en fortlöpande översyn snabbt förlora i aktualitet och riskera att. som så mycken annan planläggning. bli ett dyrbart och föråldrat planverk i de kommunala arki- vens gömmor.

("it'ilji'jrst'arsstyrelsen biträder kommitténs förslag om att kommunerna skall få full kostnadstäckning för civilförsvarsplanläggningen. såväl för nyplanläggning som för vidmakthållande och revidering av planerna. Sty- relsen anser att planernas aktualitet och förankring i kommunens organisa- tion får en avgörande betydelse för civilförsvarets mobiliserings- och in- satsbcredskap. Styrelsen anser vidare att de föreslagna reglerna fyller kraven på enkelhet och. så långt möjligt. önskemålen om full kostnads- täckning.

Överstyrelsen för ekonomiskt jörsvar framhåller att om kommitténs förslag genomförs kan man inte bortse från att motsvarande behov av ersättning via statsbudgeten kan hävdas för näringslivet och de affärsdri—

Prop. 1984/85: 49 I4tt

vande verken. som i dag betalar sitt del av kostnaderna. (i:)verstyrelsen anser att det bör övervägas att inrymma kostnadskompensation för plan- läggning i de övergripande uppgörelser om fördelning av skattemedel som träffas mellan stat och kommun.

Försvarets rutitmuIiseriri_t:sinstitut godtar den av kommittén föreslagna modellen för sehablonersättning med undantag för möjligheten till ytterli— gare ersättning efter särskild ansökan. Storleksordningen på den föreslag- na särskilda ersättningen ställd i relation till de kommunala budgetarna fär bedömas vara så ringa att de rättviseskäl som kan motivera ytterligare ersättning inte bör ges stor tyngd. Mot bakgrund av den administration som följer med regler om ytterligare ersättning finner institutet att denna möjlighet inte bör erbjudas.

Riksnämnden ji"):- kommuna/ beredskap framhåller att erfarenheterna från nuvarande ersättningssystem för den kommunala beredskapsplanlägg— ningen bäde i vad gäller nya planer. t.ex. för barnomsorg. och revision av befintliga planer ger nämnden anledning att understryka det av kommittén föreslagna ersättningssystcmets betydelse för en helhjärtad insats frän kommunernas sida vid den förestående planläggningen.

Sm'iulstyrelsen har samma uppfattning som kommittén om ersättning för planering av civilförsvarsverksamhet och övrig kommunal beredskap och för uppföljning av planeringen. Denna planering exempelvis på barn- och äldreomsorgssidan är många gånger nödvändig för att personal inom total- försvaret skall kunna inställa sig i synnerhet efter endast kort varsel. Kommunerna bör därför få ersättning enligt en schabloniserad ram.

Förslaget att det skall utgå full ersättning för att upprätta civilförsvars- planerna och anpassa de kommunala beredskapsplanerna har trans-porträ- det inget att invända mot. Däremot är förslaget om ersättning för revide- ring av planerna en fråga som bör behandlas principiellt i ett större sam— manhang. Det kan få till följd att det kommer att ställas ersättningsanspräk för annan verksamhet inom totalförsvaret. Enligt transporträdets uppfatt- ning finns starka skäl som talar för att beredskapsplanläggning och andra uppgifter som tjänar beredskapen inom totalförsvaret är något som naturv ligt bör ingå i den ordinarie verksamheten. Detta bör gälla säväl kommunal som statlig och privat verksamhet.

Statensjordbruksnämnd ansluter sig till kommitténs helhetssyn beträf- fande ersättningen för kommunernas beredskapsplanläggning och anser att den bör utgå såväl för grundplanläggning som för revidering.

Arbetsmarknadsslyrelsen biträdet" kommitténs förslag rörande ersätt- ning till kommunerna och ser detta som en förutsättning för att kunna genomföra l982 års totalförsvarsbeslut om civilförsvaret och kommuner- na.

Statskontoret anser det vara en praktisk och även en konsekvent lösning mot bakgrund av motiven till 1982 års totalförsvarsbeslut att kommunernas civilförsvarsplanläggning samordnas med den kommunala beredskaps-

Prop. 1984/85: 49 t4t

planläggningen. Statskontoret delar kommitténs uppfattning att kommu- nerna bör få ersättning för både planläggnings- och revideringsarbetet. Visserligen har kommunerna f.n. inte rätt till statsbidrag för revision av sina beredskapsplaner. Statskontoret anser emellertid att man inte bor skilja mellan planläggning och revidering eftersom det skulle kunna tolkas som att revideringen är mindre viktig. Statskontoret tillstyrker även försla— get om en schabloniserad beräkningsgrund för kostnaderna. vilket under- lättar den administrativa hanteringen. Statskontoret anser också att beräk— ningsmetoden förefaller vara relativt enkel att tillämpa.

Däremot delar statskontoret inte kommitténs uppfattning att full ersätt— ning skall utgä till kommunerna. Enligt statskontorets mening bör det finnas starka skäl för att frångå en sedan länge etablerad norm om statsbi- drag med 90% av kostnaderna som i dag tillämpas för den kommunala beredskapsplanläggningen. En ändring av normen bedöms kunna leda till krav på full kostnadsersättning även för andra åtgärder enligt lagen om kommunal beredskap t.ex. rescrvanordningar för gas-. vatten-. elektrici- tetsförsörjning m.m.. alltsammans åtgärder som kommunerna har stor nytta av även i fredstid.

Statskontoret anser att det finns skäl som talar för att statsbidraget bör vara lägre än 90%. Kommunerna svarar f.n. för hela kostnaden när det gäller revidering av beredskapsplaner. Kommitténs förslag innebär att hela denna kostnad fiyttas över till staten. Det är enligt statskontorets mening rimligt med en avräkning som motsvarar kommunernas minskade kostna- der för revidering. samtidigt som hänsyn tas till den nytta som kommuner- na kan ha av planläggningen redan i fredstid. Statskontoret anser att statsbidrag förslagsvis skulle kunna utgå med 80% av kommunernas kost- nader för planläggning och revidering. oavsett om kostnaderna är schab- lonberäknade eller faktiskt styrkta.

Statskontoret anser slutligen att ett lägre statsbidrag för styrkta kostna- der utöver den schablonberäknade kan förväntas öka kommunernas incita- ment till effektivisering och besparingar.

Riksrevisitzmsverket anser att kommunerna bör ta över ansvaret för hela civilförsvarsvcrksamheten dvs. även för anskaffning och förrådshällning av materiel. uppförande och underhåll av skyddsrum och anläggningar för civilförsvarsändamål, utbildnings- och övningsverksamhet m.m. Ett sä- dant kommunalt totalansvar bör enligt riksrevisionsverket medföra ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Beslutet att kommunerna skall överta ledningsansvaret för civilförsvaret i krig bör enligt riksrevisionsver— kets mening kombineras med ett principbeslut om att kommunerna på sikt skall fä ansvaret även för totalsystemet i fred. Riksrevisionsverket anser att det skyndsamt bör utredas hur övriga delar av systemet lämpligen kan överföras till kommunerna. Denna utredning bör då även klarlägga hur kommunernas kostnader för de nu nämnda uppgifterna inom civilförsvaret skall bestridas. ] avvaktan på en sådan utredning anser riksrevisionsverket

Prop. 1984/85: 49 142

att planläggningsarbetet bör påbörjas i huvudsak enligt den uppläggning och det tidsschema som kommittén har föreslagit. Ambitionen och därmed kostnaderna i planläggningen bör dock begränsas i förhållande till vad kommittén har föreslagit.

Riksrevisionsverket delar kommitténs uppfattning att frågorna om er- sättning för kommunernas planläggning av civilförsvaret och den kommu- nala beredskapsplanläggningen måste bedömas i ett sammanhang eftersom planerna har ett starkt inbördes beroende.

Riksrevisionsverket framhåller att kommitténs förslag att kommunerna skall få full kostnadstäckning för såväl nyplanläggning som revidering av civilförsvars— och kommunala beredskapsplaner innebär kraftigt ökade kostnader för staten eftersom kommittén inte redovisat några besparingar inom andra delar av eivilförsvarsbudgeten.

Riksrevisionsverket anser att det inte är uteslutet att de nya planlägg- ningsuppgifterna skulle kunna klaras inom en oförändrad kostnadsram om kommunerna övertar samtliga delar av civilförsvaret på lokal nivå.

Civilhqfälhavaren i Södra (lvl/område! understryker det nödvändiga i att integrera civilförsvarsplanläggningen med övrig kommunal beredskaps- planläggning. Ekonomiska förhållanden får därvid inte vara någon återhål- lande eller begränsande faktor.

Civilbefälhavaren i Västra civilmnrådet tillstyrker kommitténs ersätt- ningsförslag som anges vara en förutsättning för att planläggningsansvar i fred skall kunna läggas på kommunerna. Vidare tillstyrker civilbefälha— varen de två sista styckena i det särskilda yttrandet av ledamoten Sture Palmgren och avstyrker det särskilda yttrandet av experten Eva Blomgren- Edenstrand.

Länsstyrelsen i Stockholms län ansluter sig till utformningen av det ersättningssystem som kommittén har utarbetet. Länsstyrelsen anser att det är helt nödvändigt att kommunerna får full ersättning för att utarbeta planer för civilförsvaret. för vilken verksamhet staten fortfarande skall vara huvudman. Risken är annars att den beräknade effektiviseringen av civilförsvarsverksamheten som är den yttersta avsikten med överföring- en av ansvar till kommunerna helt uteblir.

Länssrvrelsen i Uppsala län anser att full kostnadstäckning måste garan- teras kommunerna för att upprätta civilförsvarsplanerna. anpassa de kom- munala beredskapsplanerna till övrig planläggning och för att fortlöpande hålla planerna aktuella. Kan inte denna garanti ges finns det enligt länssty- relsen stor risk för att vissa kommuner kommer att ge försvarsarbetet en mycket låg prioritet i förhållande till övriga kommunala uppgifter. Uppstår en sådan situation kommer beredskapsläget att avsevärt försämras i förhål- lande till nuläget.

Länsstyrelsm i Södermanlands län anmäler att flertalet av kommunerna inom länet har påpekat att det är väsentligt att kommunerna får full kostnadstäckning både för nyplanläggningen och den fortlöpande revide-

Prop. 1984/85: 49 143

ringen. En kommun i länet har föreslagit att det fasta beloppet för såväl planläggningen som den årliga revideringen höjs till 50000 kr. för att kom- muner med förhållandevis liten befolkning inte skall missgynnas ekono- miskt. Länsstyrelsen tar inte ställning till beloppets storlek men har den principiella uppfattningen att planernas aktualitet och beredskapsvärde kommer att vara relaterat till den ersättning som kommunerna får.

Länsstyrelsen i Östergötlands län betonar vikten av att kommunerna får kostnadstäckning dels för införandet av förslaget. dels för vidmakthållan- det av planer och organisation.

Länsstyrelsen :" Jönkt'ipings liin finner de föreslagna reglerna för ersättv ning väl underbyggda och angivna belopp skäliga. Reglerna anses vara enkla att tillämpa. Länsstyrelsen betonar vikten av att full kostnadstäck- ning utgår och särskilt då ersättning för att årligen hålla planläggningen aktuell. Detta anges vara av särskild vikt när kommunerna får planlägg— ningsansvaret inte bara för sin egen kommunala beredskap utan också för en stor och mycket viktig del av det civila totalförsvaret i sin helhet med staten som huvudman. Med hänvisning till Eva Blomgren-Edenstrands särskilda yttrande framhåller länsstyrelsen att det finns en grundläggande skillnad mellan kommunal beredskapsplanläggning och civilförsvarsplan— läggning. Den förstnämnda avser kommunal verksamhet med befintliga kommunala resurser medan den senare avser uppbyggnad och vidmakthål- lande av en särskild krigsorganisation. Skulle inte kommunerna få ersätt- ning för nödvändig revidering för att upprätthålla en hög beredskap på krigsorganisationen skulle stor risk finnas för att revideringen helt efter- sätts.

Länsstyrelsen i Kronobergs län anser att ersättningen till kommuner med litet invånarantal för nyplanläggning blir så låg att det finns risk för att dessa kommuner inte får full kostnadstäckning. Eftersom staten även i fortsättningen skall vara huvudman för civilförsvaret betonar länsstyrelsen vikten av att kommunerna får full kostnadstäckning för såväl nyplanlägg- ning som fortlöpande revideringar. Om så inte blir fallet befarar länsstyrel- sen att kommunerna i ett ekonomiskt ansträngt läge inte kan avsätta erforderliga resurser för planläggningen. Då är det bättre att länsstyrelsen behåller ansvaret för planläggningen av civilförsvarsverksamheten.

Länsstyrelsen i Kalmar län anser att full ersättning skall utgå till kom- munerna för att motivera dessa till en fullödig planläggningsinsats. Vissa kommuner i länet har enligt länsstyrelsen ifrågasatt hela den föreslagna förändringen av ansvarsförhållanden m.m. om inte full ersättning utgår för planläggningsarbete och övriga kommunala insatser.

Länsstyrelsen i Gotlands län tillstyrker förslaget till statsbidrag för att hålla planläggningen aktuell endast under förutsättning av att det som länsstyrelsen uppfattat det -— enbart avser kostnader för egentlig planrevi- sion och det upprätthållande av kunskapsnivån hos kommunens personal som därigenom erhålls.

Prop. 1984/85: 49 |44

Länsstyrelsen iBlekinge län framför den uppfattningen att en fullständig kostnadstäckning för kommunernas del utgör en förutsättning för ett fun- gerande civilförsvar med lokal förankring.

Lt'insstyrelsen [ Ix'ristianstads län anser att kommunerna skall ha ersätt- ning för planläggningskostnaderna såväl i samband med nyplanläggning som revidering. Länsstyrelsen ansluter sig också till de av kommittén föreslagna ersättningsschablonerna och förutsätter att dessa täcker kom- munernas verkliga kostnader.

Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att kommitténs förslag om ersätt- ning till kommunerna är lämpligt. [ polemik mot vad som framförs i det särskilda yttrandet av Eva Blomgren—Edenstrand påpekar länsstyrelsen att planerna för civilförsvar och kommunal beredskap i fortsättningen till stor del kommer att vara integrerade. Därför kan i praktiken endast ett ersätt- ningssystem administreras. Eftersom civilförsvarsplanläggningen är större till volymen än planläggningen enligt lagen om kommunal beredskap bör ersättningsformen för civilförsvarsdelen vara styrande. Civilförsvarsplan- läggningen har tidigare varit en statlig angelägenhet. Ett åläggande för kommunerna att stå för l0 % av planläggningskostnaderna och 100% av revisionskostnaderna skulle innebära en övervältring av civilförsvarskost- nader på kommunerna.

Länsstyrelsen anger sig ha mindre goda erfarenheter av kommunernas möjligheter att hålla skyddsrumsplaner och kommunala beredskapsplaner aktuella om ingen ersättning utgår för revision. Vissa kommuner har haft kapacitet härför men många har haft svårt att finna utrymme för revisions- arbetet i konkurrens med den löpande verksamheten. Ett resurstillskott är i praktiken nödvändigt för att skapa utrymme och motivation för bered- skapsverksamheten.

Länsstyrelsen framhåller att det är viktigt att det i framtiden finns ett bra arbetsklimat mellan de statliga och kommunala myndigheter som i samver- kan skall handha förberedelserna för civilförsvarsverksamheten och den med denna till stor del integrerade kommunala beredskapsplanläggningen. Det vore enligt länsstyrelsen olyckligt om statsmakterna nu gled ifrån sin tidigare ståndpunkt att staten i princip skall betala kostnaderna för civilför- svarets krigsorganisation liksom för de fredstida förberedelserna. En så- dan utveckling skulle kunna skapa en förtroendeklyfta och brist på good- will till men för den civila försvarsberedskapen. Priset i kronor räknat om full ersättning utges för att undvika sådana negativa effekter måste dessut- om betraktas som lågt.

Länsstyrelsen i Hallands län ser det som en självklarhet att kommuner- nas kostnader skall täckas fullt ut. Erfarenheterna av den nuvarande kostnadsersättningen för kommunal beredskapsplanläggning är inte sär- skilt goda. Rcvideringarna har varit knapphändiga och sporadiska vilket lett till att planerna efterhand har blivit inaktuella. Länsstyrelsen förutsät- ter att schablonbeloppen indexregleras med hänsyn till kostnadsutveek- lingen.

Prop. 1984/85: 49 145

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bolins lätt framför som sin bestämda uppfattning att kommunerna skall ha full kostnadstäckning från och med planläggningsstarten för såväl den grundläggande planläggningen som för fortlöpande reviderings- och utbildningsverksamhet. Det är särskilt viktigt att ersättning utgår för fortlöpande planuppföljning och revidering. Detta har inte varit fallet vid den kommunala beredskapsplanläggningen vilket har haft till följd att främst personalplanen stadigvarande tappat aktualitet vilket i sin tur givetvis inverkat menligt på kommunernas beredskap.

Länsstyrelsen iÄli'sborgs län finner det angeläget att understryka bety- delsen av att kommunerna får full ersättning för de arbetsuppgifter som följer med planläggningsansvaret.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län understryker noga vad kommittén fram- håller om samordning av civi[försvarsplanläggningen och den kommunala beredskapsplanläggningen och om lämpligheten av att ha en helhetssyn på kostnaderna för dessa båda planläggningar. Länsstyrelsens erfarenhet av underhåll av nu gällande kommunala beredskapsplaner understryker beho- vet av ekonomisk ersättning för att arbetet skall bli genomfört. Länsstyrel- sen uppfattar kommitténs ersättningsförslag som en absolut förutsättning för att kommitténs förslag i övrigt skall kunna genomföras och för att beredskapskraven i l982 års totalförsvarsbeslut skall kunna tillgodoses.

Länsstyrelsen i Värmlands län framhåller att en förutsättning för att försvarsbeslutet skall kunna fullföljas är att statsmakterna beviljar anslag som ger kommunerna full kostnadstäckning för både investeringskostna- derna och de årliga ajourhållningskostnaderna. Länsstyrelsen framhåller vidare att den föreslagna konstruktionen med mera än 20% av ersättningen behovsprövad torde komma att leda till att många kommuner skapar system för kostnadsuppföljning. Detta leder till extra kostnader och fönar fördelarna med ett schablonsystem. Kriterierna för att kunna få behovs- prövad ersättning är dessutom utformade så att mindre kommuner och vissa landsdelar. särskilt glesbygdsområdena, missgynnas. Konstruk— tionen leder slutligen till en känslig och kostsam administrativ prövning av ersättningsanspråken. Länsstyrelsen föreslår därför att grundbeloppet höjs till minst 40000kr. för samtliga kommuner med ett rörligt tilläggsbelopp enligt förslaget med 5 kr. per invånare.

Länsstyrelsen i Örebro län understryker kraftigt att kommunerna måste kunna påräkna full ersättning dels för de nya arbetsuppgifter de åläggs. dels för fortlöpande planrevideringar. Den avsedda reformen kan annars komma att äventyra befolkningsskyddsfunktionen. Länsstyrelsen anser att mindre kommuner kommer att missgynnas om en så stor del som kommit- tén föreslår från början innehålls för att därefter utgå som ersättning till kommuner som kan styrka att planläggningen dragit högre kostnader än den schabloniserade. Länsstyrelsen föreslår därför att ersättningen till kommunerna för att upprätta civilförsvarsplanerna och anpassa den kom- munala beredskapsplanläggningen utgår med dels ett grundbelopp av 10 Riksdagen 1984/85. 1 saml. Nr 49

Prop. 1984/85: 49 [46

50000 kr., lika för alla kommuner. dels ett i förhållande till förslaget oför- ändrat rörligt belopp om 5 kr. per invånare. Resterande ca 4 milj. kr. bör avsättas för ytterligare ersättningar om synnerliga skäl därtill kan företes.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län tillstyrker helt vad kommittén har föreslagit om ersättning till kommunerna och ansluter sig till vad ledamo- ten Sture Palmgren anfört i sitt särskilda yttrande dvs. att om kommunerna inte får full kostnadstäckning för den grundläggande planeringen och den fortsatta revideringen så bör förslaget inte genomföras.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län anser att den genomförda provplanlägg- ningen är så avvikande från verkligheten att den inte kan läggas till grund för beslut om bl.a. storleken på ersättningen. Länsstyrelsen framhåller att en förutsättning för att kommunerna med intresse skall överta planlägg- ningsansvaret m.m. är att de får full kostnadstäckning. Detta gäller inte bara själva planläggningsarbetet utan i lika hög grad underhållet av planer- na. Erfarenheterna från den kommunala beredskapsplanläggningen talar starkt för detta.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län tillstyrker den av kommittén före- slagna ekonomiska modellen för ersättning till kommunerna. Mot bak- grund av erfarenheterna av den kommunala beredskapsplanläggningen framhåller länsstyrelsen med skärpa att en förutsättning för ett överföran- de av planläggningsansvaret till kommunerna är att dessa får full ersättning både för planläggning och underhåll av planerna.

Länsstyrelsen i Jämtlands län framhåller att schablonersättningen för kommunernas planläggning måste vara så avpassad att den ger full täck- ning för kommunernas kostnader. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunerna uppfattar sina civilförsvarsåtaganden positivt och att de upp- lever att deras åtgärder är en hela samhällets angelägenhet som stöds av statsmakterna. Den föreslagna reformen är angelägen men torde stå och falla med frågan om kommunerna får tillräcklig kostnadstäckning av staten eller inte för att genomföra reformen och vidmakthålla planläggningen.

Länsstyrelsen i Västerbottens län tillstyrker kommitténs förslag men anser att staten också skall stå för kostnaderna för hanteringen av skydds- rumsärenden och för fortlöpande vård och underhåll av civilförsvarets anläggningar för krigsorganisationen.

Länsstyrelsen i Norrbottens län understryker vikten av att planläggning- en för civilförsvarsuppgifterna samordnas med den planläggning som kom- munen gör för sina övriga totalförsvarsuppgifter. Länsstyrelsen framhåller att för att få alla de positiva effekter som redovisats i betänkandet vid ett överförande av ledningen av civilförsvarsverksamheten i krig och därav föranledd planläggning och integrering med den kommunala bered- skapsplaneringen måste kommunerna få full ersättning för kostnaderna dels för planläggning av civilförsvarsverksamheten. dels för anpassning av de kommunala beredskapsplanerna. dels för revision av upprättade planer. Om full kostnadstäckning inte erhålls finns det enligt länsstyrelsen stor risk

Prop. 1984/85: 49 147

för att planläggningen inte när den nivå som svenska folket har anledning att kräva.

Sammanlagt 47 kommuner har yttrat sig över betänkandet. Av dessa har alla utom tre särskilt tagit upp frågan om ekonomisk ersättning till kommu- nerna och därvid understrukit vikten av att kommunerna får full kostnads- täckning för sitt arbete mcd planläggning och revidering av planerna. De flesta kommunerna har godtagit kommitténs förslag till modell för ekono- misk ersättning men några har haft invändningar mot det.

Stockholms kommun påtalar att det i kommitténs förslag inte lämnas några garantier för att kommunerna verkligen skall få full kostnadstäck- ning för sina åtaganden trots att principen i förslaget är att full ersättning skall utgå till kommunerna för att upprätta och fortlöpande revidera civil- försvarsplanerna. Kommunen anser att alla kostnader som kommunerna äsamkas för planläggningen skall ersättas av staten. Detta anges vara en förutsättning för att kommunen skall kunna åta sig de nya uppgifterna. Kravet på garantier om full kostnadstäckning måste enligt kommunen betraktas som rimligt mot bakgrund av att det är staten i sin egenskap av huvudman för civilförsvaret som uppdrar åt kommunerna att mot ekono- misk ersättning genomföra förberedelserna.

Södertälje kommun anser att det i ett kommande beslut måste ges utrymme för kommunerna att utöver de schabloniserade ersättningarna få kompletterande ersättning för att därigenom uppnå full täckning för plan- läggningskostnaderna. Kommunen framhåller att det är nödvändigt att slå fast kravet på full kostnadstäckning och att betrakta denna som en förut- sättning för att ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksamheten i krig och därmed sammanhängande planläggning i fred skall kunna föras över till kommunerna. Kommunen anser också att detär viktigt att reglerna för ekonomisk ersättning blir så entydiga att de inte ger utrymme för några godtyckliga tolkningar och inte heller kan göras beroende av medelstill- gången hos civilförsvarsstyrelsen.

Enköpings kommun framhåller att endast en ersättningsnivå som ger full kostnadstäckning för kommunernas arbete kan ge garantier för att samtliga kommuner uppnår en ambitionsnivå i sitt planeringsarbete som kan god- tas. Eftersom en bra kommunal beredskapsplanläggning är en förutsätt- ning för att civilförsvarsverksamheten skall fungera måste enligt kom- munen principen om full ersättning även gälla denna. Kommunen accepte- rar av administrativa skäl schabloner som grund för ersättningsbeloppen men föreslår att antingen grundbeloppet höjs till 50000 kr. eller det rörliga beloppet höjs från 5 till 6 kr. per invånare.

Uppsala kommun framför liknande synpunkter men föreslår att grund- beloppet höjs från 20000 till 30000 kr. Kommunen anser att det är nödvän- digt att kostnadsutvecklingcn beaktas och att ersättningarna anpassas här- till.

Katrineholms kommun framhåller att det föreslagna ersättningssystemet

Prop. 1984/85: 49 148

torde komma att missgynna små kommuner eftersom den huvudsakliga ersättningen grundas på invånarantalet medan kraven i fråga om planlägg- ning är desamma oavsett om kommunen har många eller få invånare. Kommunen betonar också att det är nödvändigt att staten står för sin del av ansvaret och således ersätter kommunerna fullt ut för deras kostnader. även i fråga om revidering. Enligt kommunen visar erfarenheten att i mindre kommuner med bristande planeringsresurser riskerar denna typ av planer att så småningom bli inaktuella varför beredskapen sjunker.

Strängnäs kommun framhåller att det finns en risk för att ambitionsni- vån sätts för låg om statsbidraget sätts för lågt. Kommunen föreslår att grundbeloppet fastställs till 50000 kr. per kommun och att det rörliga beloppet bibehålls vid 5 kr. per invånare. Beloppen förutsätts bli indexreg- lerade med hänsyn tagen till kostnadsutvecklingen.

Linköpings kommun anser att förslaget att kommuner som kan styrka högre kostnader än vad som svarar mot den schabloniserade ersättningen erhåller ersättning först när alla kommuner har färdigställt planläggningen är otillfredsställande. Kriterierna för att få ersättning som överstiger den schablonberäknade måste enligt kommunen vara så utformade att en kom- mun själv på förhand kan räkna ut vilken total ersättning som kommer att utgå.

Visby kommun har ingen erinran mot kommitténs förslag om ersättning- en för nyplanläggningen men anser att det föreslagna statsbidraget för att hålla planläggningen aktuell och till övrig drift av kommunal civilförsvars- verksamhet är otillräckligt. Enligt kommunen bör förslaget inte genomfö- ras om det statsfinansiella läget inte medger att full ersättning utgår för kommunernas kostnader för en fortlöpande reviderings- och utbildnings- verksamhet.

Sölvesborgs kommun anser det vara självklart att staten skall stå för alla kostnader för de uppgifter som avses läggas på kommunerna. Kommunen anser dock att ersättningssystemet är mindre väl utformat eftersom plan- läggningen av civilförsvaret i kommunerna i allt väsentligt sammanfaller oavsett befolkningens antal och att det därför framstår som omotiverat att ersättningen till de befolkningsmässigt större kommunerna blir så mycket högre än till de mindre.

Kristianstads kommun anser att ersättningen inte skall grundas på schabloner utan i stället motsvara de av kommunen nedlagda faktiska kostnaderna så att full kostnadstäckning erhålls.

Simrishamns kommun har inget att invända mot förslaget till generella ersättningsregler. Kommunen anser dock att kommunerna skall vara ga- ranterade en ersättning som till fullo motsvarar kommunernas verifierade kostnader för planläggningen och ajourhållning av planerna.

Malmö kommun föreslår att det rörliga ersättningsbeloppet höjs till 6kr. per invånare för planläggningen och till 2 kr. per invånare för revideringen.

Falkenbergs kommun anser att grundbeloppet för såväl planläggningen

Prop. 1984/85: 49 149

som den fortlöpande revideringen bör höjas från 20000kr. till 40000kr. med hänsyn till att även befolkningsmässigt små kommuner får lägga ned ett omfattande arbete varför ersättningen i något mindre grad bör relateras till kommunens storlek.

Kungsbacka kommun anser det vara nödvändigt att kostnadsutveckling- en följs och att ersättningen anpassas till vunna erfarenheter och till pen- ningvärdesförändringar. Kommunen anser det vidare vara självklart att ersättningarna skall utbetalas till kommunerna i takt med att kommunerna har de faktiska kostnaderna'och inte vid en senare tidpunkt.

Göteborgs kommun är tveksam till om de föreslagna reglerna för ersätt- ning för nyplanläggning och revidering kommer att ge täckning för kommu- nernas kostnader och anser att i varje fall beloppet för revidering bör fördubblas.

Marks kommun anser att en högre schablonersättning är önskvärd. Köpings kommun bedömer att det föreslagna ersättningssystemet inte kommer att ge kommunen full täckning för de kostnader kommunen kom- mer att få vid planläggningen och revideringen av planerna.

Svenska kommunförbundet framhåller att civilförsvarsverksamheten i princip är en statlig uppgift under statligt huvudmannaskap. Av praktiska skäl och för att få ett effektivare civilförsvar avses väsentliga uppgifter läggas på kommunerna. En grundförutsättning härför är emellertid enligt kommunförbundets bestämda mening att kommunerna får full ersättning för sina kostnader för verksamheten. I likhet med kommittéledamoten Sture Palmgren anser kommunförbundet att någon överflyttning av ansva- ret till kommunerna inte bör ske om staten av något skäl inte anser sig kunna svara för de kostnader som överflyttningen medför. Eftersom en bra kommunal beredskapsplanläggning är en förutsättning för civilförsvars- verksamheten måste principen om full ersättning gälla även denna.

Enligt kommunförbundet bör av administrativa skäl en schabloniserad ersättning eftersträvas. Den föreslagna konstruktionen med ett fast grund- belopp och ett rörligt belopp per invånare godtas av kommunförbundet även om kommunernas riskklass inte alltid är relaterad till invånarantalet. Den möjlighet till särskild ersättning utöver schablonersättningen som föreslås bedöms kunna rätta till sådana svagheter i systemet. Erfarenheter- na från provplanläggningen visar att alla kommuner oavsett invånarantalet har vissa initialkostnader. Dessa motiverar enligt kommunförbundet att grundbeloppet för ersättning höjs från 20000 kr till 30000 kr. per kommun. Kommunförbundet framhåller att det är nödvändigt att kostnadsutveek- lingen följs upp och att ersättningarna anpassas till gjorda erfarenheter och till eventuella penningvärdesförändringar.

Tjänstemännens centra/organisation och Centra/organisationen SACO/SR anser att det är nödvändigt att kommunerna får full täckning för de kostnader som civilförsvarsplanläggningen kommer att medföra och bedömer mot den bakgrunden att den föreslagna referensnivån om ca

Prop. 1984/85: 49 ISO

60 milj. kr. för ersättning till kommunerna kan komma att visa sig vara alltför lågt beräknad.

5 Övriga frågor 5.1 Skyddade utrymmen

Länsstyrelsen i Älvsborgs län framhåller att kommitténs förslag om ersättning till fastighetsägare för att anordna skyddade utrymmen är av utomordenlig betydelse genom att det gör det möjligt att redan i fredstid anordna sådana utrymmen i områden med brist på skyddsrumsplatser.

5.2 ikraftträdande

Civilbefälhavaren t' Bergslagens civilomräde har den uppfattningen att det inte är nödvändigt att hela planeringsarbetet slutförs innan kommuner- na formellt tar över ledningsansvaret. Erfarenheterna från landstingens sätt att ta över ledningsansvaret efter 1981 inom hälso- och sjukvården i krig ger anledning att förmoda att aktiviteten och engagemanget i plane- ringen skulle öka inom kommunerna om de redan i ett tidigt skede medan planerna fortfarande håller på att utformas hade ansvaret för genomförandet. I varje fall bör överförandet av ledningsansvaret i krig inte fördröjas ytterligare även om en del planläggningsarbete återstår efter 1986.

Länsstyrelsen i Uppsala län är tveksam till om länsstyrelsen och 'kom- munerna skall kunna utföra de nödvändiga arbetsuppgifterna under den av kommittén föreslagna tidsperioden. Provplanläggarna har påtalat behovet av mera praktiska regler och föreskrifter för den slutliga planläggningen. Detta blir ett tidskrävande arbete på central nivå som med största sanno- likhet kommer att krympa den redan snålt tilltagna arbetstid som står till förfogande på länsstyrelser och i kommuner. Ett annat skäl att skynda långsamt är enligt länsstyrelsen de pågående arbetena med civilförsvars- lag-brandlag-kommunal beredskapslag samt den slutliga utformningen av räddningstjänsten i fred och andra pågående organisationsutredningar. Allt detta bör slutföras innan arbetet på länsstyrelserna och i kommunerna inför överförandet av ledningsansvaret påbörjas.

Länsstyrelsen i Östergötlands län bedömer att den föreslagna tidsplanen är alltför optimistisk. För att kunna genomföra den föreslagna planlägg- ningen och för att bygga upp den kompetens som behövs i kommunerna behövs en omfattande utbildning där länsstyrelsens medverkan krävs i stor omfattning. Om den föreslagna tidsplanen skall kunna hållas krävs därför en genomgripande omprioritering av arbetsuppgifterna vid försvarsenhe- terna vid länsstyrelserna på bekostnad av bl.a. servicen till allmänhet, företag och myndigheter. Länsstyrelsen föreslår att ansvaret för ledningen

Prop. 1984/85: 49 151

på lokal nivå av civilförsvarsverksamheten i krig förs över till kommuner- na tidigast den ljanuari l988.

Länsstyrelsen i Kalmar län framhåller att den arbetsinsats som krävs vid länsstyrelsens försvarsenhet för att genomföra de föreslagna förändringar- na tillsammans med kommunerna inom den av kommittén föreslagna tids- ramen kommer att innebära att andra angelägna uppgifter för totalförsvaret och räddningstjänsten inte kan fullgöras under den aktuella perioden enligt den ambitionsnivå som angavs av statsmakterna i l982 års totalförsvars- beslut. På central nivå pågår ett antal utredningar som med stor sannolik- het kommer att påverka förutsättningarna för och innehållet i den föreslag- na planläggningen m.m.

Länsstyrelsen föreslår därför att starten för kommunernas planläggning sker tidigast den I juli 1985. Vidare bör möjligheterna att genomföra övningar i en första omgång före överförandet av ledningsansvaret analy- seras och tidpunkten för överförandet anpassas till att övningar först genomförs.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har ingenting att invända mot den tidsplan som kommittén anger men föreslår ändå med hänvisning till det otillfredsställande personalläget och den rådande arbetsbelastningen att det övervägs att låta kommunerna ta över ledningsansvaret den ljuli 1987, dvs. ett halvt år senare än vad kommittén har föreslagit. Länsstyrel- sen anser att beredskaps- och mobiliseringsläget inte skulle påverkas i särskilt stor utsträckninghärigenom.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län anser att den av kommittén föreslagna tidsplanen bör kunna hållas men detta förutsätter att erforderligt plane- ringsunderlag kan tillhandahållas vid den planerade tidpunkten för plan- läggningsstarten i kommunerna.

Länsstyrelsen i Värmlands län erinrar om att 1982 års totalförsvarsbe- slut innebär dels att kommunerna med början senast under budgetåret 1984/85 skall ta över ansvaret för ledningen på lokal nivå av civilförsvars- verksamheten i krig och det planläggningsansvar i fred som hänger sam- man härmed, dels att övertagandet skall samordnas med att hemskyddsor- ganisationen införs och med att arbetet med skyddsplaner påbörjas i kom- munerna. Balansen och effekten i ett framtida civilförsvar är enligt länssty- relsens mening starkt beroende av att denna samordning fullföljs till alla delar. De fyra komponenterna ledning i krig, planläggningsansvar i fred. hemskydd och skyddsplaner måste utvecklas och fullföljas samtidigt. Om någon eller några av dessa komponenter måste förändras på ett avgörande sätt eller ifrågasätts så måste enligt länsstyrelsens mening hela försvars- beslutet omprövas.

Länsstyrelsen tillstyrker kommitténs förslag att kommunerna skall ta över ansvaret för ledningen vid utgången av år 1986.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län tillstyrker den föreslagna tidsplanen men framhåller att det är viktigt att ansvaret för ledningen tas över samti-

Prop. 1984/85: 49 152

digt av alla kommuner i hela landet.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län bedömer att kommunerna kan ta över ledningen först den 1 juli 1987 men anser att det är praktiskt att vänta med övergången till den ljanuari 1988 med hänsyn till att kommunernas bud- getår är kalenderår. Länsstyrelsen anser att en sådan tidsförskjutning är till fördel för såväl länsstyrelserna som kommunerna och därmed även för civilförsvaret.

Enköpings kommun anser att det kanske borde övervägas att förlänga planläggningstiden utöver vad kommittén förutsatt för att det skall bli möjligt att låta kommunens egen ordinarie personal genomföra planlägg- ningen. Det kommer att krävas betydande arbetsinsatser av kommunens förvaltningar under de två år som står till buds om kommunen skall ta över ledningsansvaret den ljanuari 1987.

Halmstads kommun betonar nödvändigheten av att övertagandet av ledningsansvaret bestäms till en tidpunkt så långt efter beslut att kommu- nerna får en reell möjlighet att genomföra erforderlig planläggning.

Kungsbacka kommun anser det vara en klar fördel att avsätta tillräckligt med tid för såväl utbildning som själva planläggningsarbetet i kommuner- na. Härigenom undviks att reformen blir ett hastverk eller en halvmesyr.

Göteborgs kommun noterar att kommittén förutsätter att planläggnings- arbetet påbörjas av kommunerna under hösten 1984. Kommunen anser att starten av planläggningsarbetet bör anpassas till kommunernas budgetår så att organisatoriska förberedelser i erforderlig omfattning hinner vidtas. Med start den 1 januari 1985 skulle kommunerna kunna ta över ledningsan- svaret den ljanuari 1987.

Trollhättans kommun framhåller särskilt att det är viktigt att kommuner- na ges tillräcklig tid för den planläggning som de kommer att åläggas att genomföra. Den tidtabell som anges av kommittén är mycket snävt tillta- gen. Det är angeläget att erforderlig utbildning inför planläggningen kan genomföras i sådan tid att kommunerna får två år på sig för sin planering.

Prop. 1984/85: 49 15?

VERKSKYDDSUTREDNINGEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 UTGÅNGSPUNKTER

1.1 GÄLLANDE NORMER

1.1.1 FASTSTÄLLANDE AV VERKSKYDDSPLIKT

1.1.2 PLANLÄGGNING, UTBILDNING OCH UTRUSTNING

1.2 1982 ARS FÖRSVARSBESLUT

1.2.1 REGERINGENS PROPOSITION l981/82:102

2 UTREDNINGENS BEDRIVANDE

3 ÖVERVÄGANDEN

3.1 VERKSKYDD UNDER BEREDSKAP OCH I KRIG

3.2 UTNYTTJANDE AV VERKSKYDD I FRED

3.3 LIKFORMIGHET FÖRSLAG

4.1 NORMER FÖR VERKSKYDDSPLIKT

4.2 PRINCIPER FöR ORGANISATION, UTRUSTNING OCH UTBILDNING

4 . 3 GENOMFÖRANDE

Prop. 1984/85: 49 154

UTREDNING ANGÅENDE NYA NORMER FÖR FASTSTÄLLANDE AV VERK- SKYDDSPLIKT SAMT FÖR VERKSKYDDENS ORGANISATION, UTRUSTNING OCH UTBILDNING

l UTGÅNGSPUNKTER 1.1 GÄLLANDE NORMER M M 1.1.1 Gällande normer för fastställande av verkskydds-

Elikt

Verkskydd skall enligt 5 19 i civilförsvarskungörelsen orga— niseras vid anläggning eller byggnad, inom vilken i fredstid i regel minst 200 personer är sysselsatta, om länsstyrelsen finner verkskydd erforderligt och anläggningen eller bygg- naden är belägen inom skyddsrumsort.

Beträffande anordnande av verkskydd i centrala verk och myn- digheter har regeringen meddelat särskilda föreskrifter.

1.1.2 Verkskyddens uppgifter, organisation och omfattning

Enligt 5 19 i civilförsvarskungörelsen bestämmer länsstyrel- sen vilka tjänstegrenar som skall finnas vid verkskydden liksom verkskyddens omfattning i fråga om personal och

materiel.

Civilförsvarsstyrelsen meddelar anvisningar för länsstyrel- sernas förordnande av verkskyddsplikt och för verkskyddens

organisation.

Prop. 1984/85: 49 155

Civilförsvarsstyrelsen fastställde 1977-03—08 nu gällande föreskrifter om verkskyddets organisation, mobilisering och

planläggning (FVskOrg).

Verkskydd skall dimensioneras enligt nedanstående tabell

ANTAL SYSSELSATTA 400 | 500 3 500

Verkskyddspersonal i procent av antalet sysselsatta

Vid anläggning med mer än 3 500 sysselsatta skall den und— sättande organisationen inte överstiga 350 personer. Sär- skilda lokala förhållanden kan 1 vissa fall ge anledning till mindre avvikelser från den angivna personalramen.

Verkskyddet består för närvarande av 670 enheter och om- fattar inklusive mobiliseringsreserv ca 43 000 personer. En översikt över verkskyddens fördelning på län lämnas i bilaga 1.

I fråga om verkskydd vid anläggning eller byggnad som till— hör eller används av kommunikationsverk, vissa kommunala eller enskilda kraftföretag samt försvarsmakten gäller

särskilda föreskrifter.

Verkskydd anordnas för närvarande vid centrala verk och myn— digheter enligt bilaga 2.

1.1.3 Planläggning, utbildning och utrustning

För arbete med uppgörande av verkskyddsplaner, materielan- skaffning, personalrekrytering m m svarar varje företag som åläggs verkskyddsplikt. Länsstyrelsen förordnar om verk- skyddsplikt, fastställer uppgjorda planer, handhar personal

Prop. 1984/85 : 49 156

registrering samt inspekterar verkskyddsföretagen. Staten utbildar och övar verkskyddspersonalen. Verkskyddsövningar leds av länsstyrelse. Verkskyddsplanläggning sker i samråd mellan berört företag och ortens brandchef. Alla kostnader

för verkskydd bestrids av företaget.

Verkskyddspliktigt företags skyldigheter regleras i 5 47 i civilförsvarslagen.

1.2 1982 ÅRS FÖRSVARSBESLUT 1.2.1 1978 års försvarskommitté

1978 års försvarskommitté anger i sitt betänkande 'Säkerhetspolitiken och totalförsvaret" (Ds Fö 1981:l,

sid 186) följande principiella inriktning av verkskydds— plikten.

'Försvarskommitténs bedömningar av ett eventuellt framtida krigs karaktär talar för att verkskyddet också i framtiden har mycket viktiga funktioner att fylla inom civilförsvaret Verkskydden skapar förutsättningar för snabba insatser vid skador på för landets försörjning och försvarsförmåga vik- tiga företag och anläggningar.

Mot bakgrund av vad kommittén tidigare uttalat beträffande

grunderna för planeringen av skyddsrumsbyggandet bör nuva— rande principer för att fastställa verkskyddsplikt ändras.

Sålunda bör företags och verksamheters betydelse i krigstid och deras risksituation få ett avgörande inflytande vid

fastställandet av verkskyddsplikt.

För att få största möjliga effekt av verkskyddet bör de en- skilda verkskydden bättre än för närvarande anpassas till de behov och risker som föreligger vid respektive företag. Vidare bör ett bättre samutnyttjande av såväl materiella son

Prop. 1984/85: 49 157

personella resurser eftersträvas beträffande företagens räddningstjänst i krig och fred. Härigenom kan verkskyddet bidra till att öka civilförsvarsorganisationernas förmåga

att möta verkningarna av överraskande anfall.

Det bör enligt försvarskommitténs uppfattning ankomma på civilförsvarsstyrelsen att i samråd med berörda parter utarbeta förslag till nya normer för fastställande av verk- skyddsplikt och för verkskyddens organisation, utbildning m m. En utgångspunkt skall därvid enligt kommitténs mening vara oförändrade principer för verkskyddens finansiering". 1.2.2 Re erin ens ro osition 1981 82:102

I regeringens proposition biträds försvarskommitténs principiella inriktning och föredraganden anger följande "I likhet med försvarskommittén anser jag att nuvarande principer för att fastställa verkskyddsplikt bör ändras. Företags och verksamheters betydelse i krigstid och deras risksituation bör få ett avgörande inflytande vid fast- ställandet av verkskyddsplikt. De enskilda verkskydden bör bättre än för närvarande anpassas till de behov och de risker som finns vid respektive företag. Ett bättre samut- nyttjande av personal och materiel bör eftersträvas för företagens räddningstjänst i krig och fred. Härigenom kan verkskydden bidra till att öka vår förmåga att möta verk- ningarna av ett överraskande inlett angrepp. Civilförsvarsstyrelsen anger i sin programplan att styrelsen avser lämna förslag till nya normer för fastställande av verkskyddsplikt och för verkskyddens organisation och ut— bildning. Jag återkommer senare till regeringen i denna

fråga".

Prop. 1984/85: 49 158

2 UTREDNINGENS BEDRIVANDE

Med utgångspunkt från försvarsbeslutets principiella inrikt- ning påbörjade civilförsvarsstyrelsen under våren 1983 en utredning angående nya normer för verkskyddsplikt samt för verkskyddens organisation, utrustning och utbildning.

Utredningsarbetet har bedrivits av en arbetsgrupp bestående av representanter från Sveriges Verkskyddsförbund, Svenska Brandförsvarsföreningen, Securitas Verkskyddstjänst, läns— styrelsen i Stockholms län, länsstyrelsen i Göteborgs— och

Bohus län samt med ordförande i arbetsgruppen från civil- försvarsstyrelsen.

Arbetsgruppen eftersträvade att lösa utredningsuppdraget i fyra steg. Först skulle normer för verkskyddsplikt tas fram, därefter föreskrifter och allmänna råd för verkskyddens organisation och utrustning samt principer för grundutbild- ning och övning. Slutligen skulle de särskilda föreskrifter— na för statliga verkskydd ses över. Förslag beträffande alla

fyra stegen beräknades föreligga i november 1983.

Arbetsgruppen har enligt regleringsbrev 1982/83 och 1983/84 redovisat arbetsläget till regeringen (cfs skr 1983—04-25, dnr 2417-1106/83 och cfs skr 1983-10-18, dnr 2417-1106/83).

Arbetsgruppen har under våren 1983 i grupparbeten diskuterat utredningens huvudfrågor vid Sveriges Verkskyddsförbunds årsstämma, där ett hundratal representanter från verkskydds— pliktiga företag deltog.

Parallellt med verkskyddsutredningen har pågått andra utred— ningar som påverkar överväganden och förslag. Detta gäller Räddningstjänstkommittén och Provplanläggningskommittén samt ÖEF utredning angående översyn av planläggningsverk- samheten (Ag Plan). ömsesidigt informationsutbyte har ägt rum med Sekretariaten för kommittéerna samt med ÖEF.

Prop. 1984/85: 49 159

Under oktober OCh november 1983 har ett utredningsförslag (arbetsgruppens PM 1983-10-13) remitterats till Sveriges Verkskyddsförbund, Näringslivets beredskapsbyrå, Svenska Brandförsvarsföreningen, Securitas Verkskyddstjänst AB, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, Arbetsmarknadsstyrel— sen, vissa länsstyrelser samt de statliga myndigheter och

verk som berörs av de särskilda föreskrifterna för statliga verkskydd.

Utarbetandet av föreliggande utredningsförslag har skett under december 1983 och januari 1984 med utgångspunkt från remissyttranden och överväganden i anslutning till remissbe- handlingen av Provplanläggningskommitténs betänkande.

3 ÖVERVÄGANDEN 3.1 VERKSKYDD UNDER BEREDSKAP OCH I KRIG 3.1.1 Principer

Som grund för sina överväganden har verkskyddsutredningen haft följande principiella inriktning av verkskyddsplikten.

Verkskydd utgör en del av civilförsvarsorganisationen och anordnas vid företag eller anläggning med uppgift att vid beredskap och i krig rädda liv och egendom samt genom främst skadeavhjälpande åtgärder skydda viktig verksamhet vid företaget eller anläggningen.

Principer för anordnande av verkskydd bör vara verksamhetens betydelse i krigstid och de risker verksamheten innebär. De särskilda riskerna vid varje företag eller anläggning bör vara vägledande för vilken civilförsvarsverksamhet verk- skyddet skall omfatta och hur verkskyddsorganisationen skall

utformas. Dessa principer bör regleras i civilförsvarslagen.

Prop. 1984/85: 49 160

Normer för förordnande om verkskyddsplikt samt komplette— rande föreskrifter m m bör utformas på ett sådant sätt att organisation, utrustning och utbildningsverksamhet blir anpassad till det enskilda företagets eller anläggningens särskilda behov och härigenom även skapar bättre förut- sättningar för att kunna uttnyttja verkskyddsresurserna vid nödlägen i fredstid.

Avgörande för bedömningen av verksamhetens betydelse i krigstid måste vara om företaget eller anläggningen plan— lagts för att bedriva verksamhet i krig. Företagets eller anläggningens risksituation beror dels på verksamhetens art dels på verksamhetens belägenhet. Denna risksituation bör kunna bestämmas med utgångspunkt från räddningstjänstplaner för fredstid och civilförsvarsplaner för beredskap och krig.

Denna principiella inriktning av verkskyddsplikten innebär att nu gällande begränsande normer i fråga om antalet syssel- satta (minst 200 personer) och företagets/anläggningens lokalisering till skyddsrumsort ej längre är relevanta.

Civilförsvarsstyrelsen delar provplanläggningskommitténs uppfattning att länsstyrelserna skall bibehålla ansvaret för att godkänna och kontrollera verkskyddsplanerna, samt att de gemensamma verkskydden kan slopas.

3.1.2 Verksamhetens betydelse

Huruvida ett företag eller anläggning är planlagd för Verk- samhet i krig är en avgörande grund för förordnande av verk- skyddsplikt med avseende på verksamhetens betydelse i krigs- tid.

Kommunerna skall under budgetåret 1984/85 påbörja planlägg- ning av civilförsvarsverksamhet. Bl a skall kommunerna upprätta skyddsplaner. Som en del i denna skyddsplanering

Prop. 1984/85: 49 16l

genomförs en skyddsanalys, som skall ge ett samordnat underlag för kommunens planering Och genomförande av befolk- ningsskyddsåtgärder i fred samt vid beredskap och i krig.

I skyddsanalysen skall redovisas förekomst av samhällsviktig verksamhet. I redovisningen anges typ av verksamhet, läge, antal sysselsatta, skyddsbehov för personal och ev besökan- de, tillgängliga skyddsmöjligheter samt om verksamheten föranleder att särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas. Dessutom bör anges om verksamheten ingår i annan beredskaps-

planering.

Länsstyrelsen ger kommunen underlag för vilka verksamheter som bör prioriteras vid planläggning och genomförande av vissa beredskapsåtgärder.

Vissa verksamheter är av sådan art att de måste fortgå under beredskap och i krig (s k samhällsviktig verksamhet). För att möjliggöra detta måste personalen tillförsäkras ett tillfredsställande skydd. Detta kan bl a innebära att verk- samheten bör prioriteras vid tilldelning av resurser för byggande av skyddat utrymme.

Exempel på verksamheter som kan anses samhällsviktiga är bl a följande:

- Företag (industrier och andra verksamheter) som enligt myndigheternas inom ekonomiskt försvar bedömningar betecknats som viktiga

- Statlig och kommunal administration och förvaltning med väsentliga uppgifter vid beredskap och i krig

- Serviceorgan av olika slag (post, tele, försäkrings- kassa etc)

— Sjukvård.

ll Riksdagen [984/85. ! .vaml. Nr 49

Prop. 1984/85: 49 l62

I detta sammanhang bör länsstyrelsen även kunna avgöra vilka företag och anläggningar som med utgångspunkt från verk- samhetens betydelse bör åläggas verkskyddsplikt. Civilför— svarsstyrelsen bör dock i likhet med nuvarande ordning ange

regler för vilka verksamheter verkskydd ej bör anordnas.

Som en följd av ÖEF utredning angående översyn av planlägg- ningsverksamheten (Ag Plan) pågår ett arbete med att utforma föreskrifter för planläggning av företag och organisationer. Innan planläggning påbörjas av ett företag skall en bedöm— ning göras om verksamheten är av sådan art att speciella åtgärder måste vidtas för att verksamheten skall kunna upprätthållas även under krig. ÖEF bedömer att antalet K—företag som behöver dessa speciella åtgärder kommer att minska i framtiden jämfört med nuvarande antal K-företag.

Kravet att företaget eller anläggningen skall vara planlagd för verksamhet i krig innebär att företaget/anläggningen även upprättar personalplaner. En förutsättning för att söka uppskov är en personalplan som visar företagets/anläggning- ens behov av och tillgång på arbetskraft i krig.

Nyckelpersoner i företagets fredstida drifts- och skydds— organisation bör utgöra kärnan i verkskyddsorganisationen för att få effektivare verkskydd i krig och större förut— sättningar för utnyttjande av verkskyddsresurserna i fred.

I de fall dessa personer är värnpliktiga kan uppskov sökas i första hand för den planlagda verksamheten och i andra hand för verkskyddsorganisation. AMS verkar för, i samråd med civilförsvarsstyrelsen, att värnpliktiga med uppskov (lednings- och.produktionsbefattningar) skall kunna skrivas in och krigsplaceras i företagets verksskydd och undantas från skyldigheten att tjänstgöra i hemvärnet.

Prop. 1984/85: 49 163

3.1.3 Risksituationen

Företagets risksituation beror dels på företaget belägenhet dels på verksamhetens art. Om verksamhetens art innebär sär— skilda risker framgår detta av lokala insatsplaner för fredsräddningstjänsten. Om insatsplanering är gjord i fred och företagets belägenhet ökar riskerna i krig genom att företaget ligger inom ett utsatt område eller att dess belägenhet i övrigt ej medger tillräckligt snabb insats från de kommunala räddningsenheterna i krig skall företaget med hänsyn till verksamhetens betydelse anordna verkskydd. Verkskydd skall då anordnas med hänsyn till de särskilda risker som gäller för varje företag. Detta gäller de civil- försvarsverksamheter som verkskyddet skall utöva samt den organisation och utrustning som behövs för detta. Civilför— svarsstyrelsen bör dock ange vissa minimikrav på verkskydds— organisationens omfattning ooh utrustning.

Av stor betydelse är huruvida bedömanden rörande ett före- tags eller anläggnings risksituation kan grundas på kom-

munernas skydds— och undsättningsplaner.

I den kommande kommunala skyddsplaneringen ingår analyser av såväl förekomsten av samhällsviktig verksamhet som riskerna för verksamheten med avseende på dess belägenhet. Den kom- munala planen för fredsräddningstjänst med dess insatsplaner för särskilda riskobjekt skall utgöra en grund för den kommunala undsättningsplanen. De kommunala planerna bör kunna ange tillräckliga grunder för länsstyrelsernas bedömanden av företagets eller anläggningens risksituation i krig, sam- tidigt som koppling kommer att finnas till fredsräddnings- tjänstens insatsplanering. Dessa bedömanden om företagets risksituation måste därför göras i samverkan med den lokala brandchefen.

Prop. 1984/85 : 49 164

3.2 UTNYTTJANDE AV VERKSKYDD I FRED

Fredsräddningstjänstens dimensionering medför att de kom— munala räddningsresurserna kan vara otillräckliga för in— satser vid nödlägen vid företag med särskilda risker eller med sådan belägenhet att kraven på snabb insats ej kan tillgodoses med det kommunala brandförsvaret.

Utöver brandlagens 5 15, enligt vilken länsstyrelse kan ålägga anläggningsinnehavare att vidtaga särskilda brand— skyddsåtgärder finns ingen författning som reglerar skyldig- het till materiell beredskap för insatser vid nödlägen i fredstid. Civilförsvarsstyrelsen har dock i sina nu gällande tillämpningsföreskrifter till verkskyddsplikten medgivit att verkskyddsresurserna får användas vid bränder och andra nödlägen i fredstid. Detta medgivande har dock ej något egentligt stöd i civilförsvarslag och civilförsvarskungörel- se.

I försvarsbeslutet påpekas att ett bättre samutnyttjande av personal och materiel bör eftersträvas för företagens rädd- ningstjänst i krig och i fred.

Från dessa utgångspunkter kan det vara fördelaktigt att ut- sträcka verkskyddsplikten att gälla såväl för fredstida upp- gifter som för uppgifter under beredskap och i krig.

Utredningsgruppen föreslog därför i sin PM 1983-10-13 efter överläggningar med sekretariatet för Räddningstjänstkommit— tén att företag eller anläggning borde upprätthålla en be- redskapsstyrka för insatser vid nödlägen i fredstid och att denna beredskapsstyrka borde baseras på personal och mate- riel ur verkskyddsorganisationen. Detta förhållande skulle kunna skapas genom att det i den kommande räddningstjänst- lagen reglerades om skyldighet för företag eller anläggning med verkskydd att årligen på arbetsstället öva verkskydd i samverkan med det kommunala brandförsvaret.

Prop. 1984/85: 49 165

Utsträckning på detta sätt av en företagsanpassad verk— skyddsplikt skulle medföra ur samhällssynpunkt ett effekti— vare utnyttjande av verkskyddsutbildning och verkskyddsut- rustning samtidigt som fredsutnyttjande av verkskydd bör leda till att dessa får högre beredskap för sina krigsupp- gifter.

Efter fortsatta överväganden anser emellertid civilförsvars- styrelsen att förslag om ålägganden i kommande räddnings- tjänstlag i denna fråga bör ske i anslutning till behand- lingen av räddningstjänstkommitténs överväganden och för- slag.

Civilförsvarsstyrelsen begränsar därför sina förslag i detta sammanhang till att ange normer för verkskyddsplikt och principer för kompletterande föreskrifter m m på ett sådant sätt att organisation, utrustning och utbildning kan bli anpassad till det enskilda företagets/anläggningens särskil- da behov och därigenom skapa bättre förutsättningar för fredsanvändning i verkskyddsresurserna. Medgivande till att verkskyddsresurserna får utnyttjas vid nödlägen i fredstid bör ha stöd i civilförsvarskungörelsen.

3.3 LIKFORMIGHET

Utredningsgruppen ansåg i sin PM 1983-10—13 att bestämmel— serna för statliga och militära verkskydd skulle samordnas med övriga verkskydd.

Mot denna bakgrund föreslogs att den särskilda regleringen i civilförsvarskungörelsens 19 5 4 mom och 94 5 samt Kungl Maj:t kungörelser 1969 nr 361 och nr 362 skulle utgå. Verk— skydd vid centrala verk och myndigheter skulle regleras på samma sätt som övriga verkskydd. Dessutom föreslog arbets- gruppen vissa förändringar av förordnande om skyldighet att organisera verkskydd.

Prop. 1984/85: 49 166

Nästan samtliga berörda myndigheter och verk ansåg emeller— tid i sina yttranden över arbetsgruppens PM att de även fortsättningsvis skall vara centrala myndigheter för verk— skydd och för övrigt civilförsvar inom respektive ansvars— område samt att grunderna i gällande kungörelser bör bibe— hållas för anordnande av verkskydd i centrala verk och myndigheter.

Mot denna bakgrund föreslår civilförsvarsstyrelsen att gällande särskilda bestämmelser för verkskydd i centrala verk och myndigheter bibehålls tills vidare. En översyn av bestämmelserna bedömer dock civilförsvarsstyrelsen vara nödvändig. Denna översyn kommer i ett senare sammanhang att genomföras i samråd med berörda verk och myndigheter med utgångspunkt från bl a de yttranden som lämnats.

4 FÖRSLAG

4.1 NORMER FÖR VERKSKYDDSPLIKT

Med utgångspunkt från överväganden i avsnitt 3 föreslås följande författningsändringar.

Civilförsvarslagen

7 5 ny lydelse av andra stycket

"Verkskydd skall anordnas vid företag och anläggning vars verksamhet är av stor betydelse i krigstid och innebär särskilda risker. Verkskydd skall omfatta den civilförsvars- verksamhet som med hänsyn till riskerna bedöms erforderlig".

49 5 och 50 5 angående gemensamt verkskydd utgår.

Prop. 1984/85: 49 167 Civilförsvarskungörelsen

5 5 angående tjänstegrenar inom verkskydd kan utgå med hänvisning till förslag till 7 5 i civilförsvarslagen,

andra meningen. 19 5 ny lydelse.

1 mom

"Länsstyrelse beslutar att verkskydd skall organiseras vid företag eller anläggning, som av totalförsvarsmyndighet planlagts för att bedriva för samhället i krig särskilt viktig verksamhet och vars verksamhet innebär särskilda risker".

2 mom

"Med hänsyn till de risker som föreligger bestämmer läns— styrelsen vilken civilförsvarsverksamhet som skall bedrivas vid verkskydden liksom verkskyddens omfattning i fråga om personal och materiel".

3 mom "Beträffande anordnande av verkskydd vid centrala verk och myndigheter meddelar regeringen särskilda föreskrifter".

4 mom

'Civilförsvarsstyrelsen utfärdar föreskrifter Och allmänna råd för länsstyrelsens uttagning av företag och anlägg— ningar, vid vilka verkskydd skall anordnas, och för verk- skyddens organisation, samt för verkskyddsresursernas ut- nyttjande vid nödlägen i fred".

20 5 fjärde stycke utgår.

Prop. 1984/85: 49 168

4.2 PRINCIPER FÖR ORGANISATION, UTRUSTNING OCH UTBILDNING

4.2.1 Organisation

I nuvarande föreskrifter är verkskyddets organisation regle- rad i detalj. Alla verkskydd oavsett verksamhet har i prin- cip samma organisation frånsett att antalet grupper varierar beroende på företagets/anläggningens storlek.

Mot bakgrund av gjorda överväganden, — i syfte att åstad— komma en mer företagsanpassad organisation - föreslås föl— jande principer för verkskyddens organisation.

— Verkskyddsorganisationen bör baseras på utförd risk- bedömning och även ta hänsyn till företagets/anlägg- ningens struktur, verksamhet och skyddstillgångar

- Verkskydden bör ha funktioner för ledning, räddning, omhändertagande av skadade och vid behov teknisk verk- samhet.

- Personal i företagets/anläggningens fredstida drift— och skydds(räddnings)organisation bör utgöra kärnan i verkskydden. En förutsättning för detta är att värn- pliktiga med uppskov för K-produktion skall kunna skri— vas in och krigsplaceras i verkskyddet, och alltså undantas från skyldighet att tjänstgöra i hemvärnet

- Vid företag med verkskyddsplikt, som har egen företags- hälsovård, bör personalen i dessa i största möjliga

utsträckning kunna krigsplaceras i verkskyddet

Prop. 1984/85: 49 169

Organisationsplaner för verkskydd bör upprättas i samråd med kommunal brandchef som tillika i regel är

ansvarig för räddningstjänsten i krig

- Verkskyddets personalorganisation bör normalt inte överstiga ca 150 man, i syfte att uppnå mindre och slagkraftigare enheter

- Ledningsfunktionen bör byggas upp för att leda rädd— ningsinsatser vid företaget/anläggningen, men även för att i olika situationer kunna verka inom kommunens sam-

lade civilförsvarsorganisation under civilförsvarsstaben

- Efter moblisering bör verkskydden kunna inta samma beredskap som gäller för övriga civilförsvarsenheter inom kommunen enligt chefen för civilförsvarsstabens bestämmande.

4.2.2 Utrustning

I nuvarande föreskrifter finns i detalj angivet såväl per- sonlig skyddsutrustning som gemensam utrustning. Bestämmel- serna är generella och oberoende av företagets/anläggningens risksituation.

Mot bakgrund av gjorda övervägande bör följande principer gälla för verkskyddens utrustning

- Verkskydden utrustas för räddning och släckning med hänsyn till de särskilda behov som bedöms kunna före- ligga för det enskilda företaget/anläggningen.

- Finns räddningsutrustning i fredsorganisationen kom- pletteras denna med hänsyn till krigssituationens behov. Särskilt bör beaktas möjligheterna till brand- vattenförsörjning i krig

Prop. 1984/85: 49 170

Viss utrustning - anpassad till krigssituationens be— hov bör vara obligatorisk både i form av personlig

utrustning och grupputrustning

- Dimensionering av materielbehovet i övrigt bör ske enligt gjord insatsplanering i samråd med det kommunala brandförsvaret

Inom ordinarie verksamhet befintlig utrustning inom företaget/anläggningen och som är lämplig för rädd- ningstjänst, rekommenderas för användning av verk- skyddet

- För att verkskydden ledningsmässigt på ett effektivt sätt skall kunna integreras i den lokala civilförsvars- organisationen bör verkskydden ha radiosamband med civil försvarsstaben .

- För att verkskydden i krig skall, i likhet med andra civilförsvarsenheter, kunna verka även under flyglarms- tillstånd bör möjlighet finnas att avlyssna LUFOR.

4.2.3 Utbildning

Mot bakgrund av gjorda överväganden bör följande principer gälla för verkskyddens utbildning:

- Grundutbildningen sker som hittills i civilförsvars- styrelsens regi. Genomförandeansvaret för övningsverk-

samheten åvilar länsstyrelserna

Verkskyddsledarna bör erhålla utbildning enligt nuva- rande system men i utbildningen bör även ingå ABC- skyddstjänst

Prop. 1984/85: 49 171

4.3

Om gruppenheter kan rekryteras från företagets/anlägg- ningens fredsräddningstjänst eller företagshälsovård

kan utbildningen av denna personal reduceras

Verkskyddscheferna bör erhålla en orientering omfattan- de 1/2 dag vartannat år. Orienteringen bör omfatta information i aktuella frågor beträffande verkskydd, civilförsvar i övrigt, krigsproduktion och andra total— försvarsfrågor. Denna orientering lämnas av länsstyrel-

sen

Övningar med hela verkskyddet bör ske en gång vart fjärde år. Denna övning genomförs av övningsledare från civilförsvarsstyrelsen eller av person godkänd av länsstyrelsen

Den särskilda övningen för befäl, som för närvarande sker vartannat år, bör ersättas med övningar årligen i den omfattning som kommunens räddningschef i samråd med

den verkskyddsansvarige anser nödvändig.

GENOMFÖRANDE

Enligt regeringens proposition l982/83:100 skall kommunerna,

med början under 1984/85, ta över ansvaret för ledningen av

civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och det plan— läggningsansvar i fred som hänger samman härmed. Övertagan—

det skall samordnas med införandet av lokala skyddsplaner i

kommunerna och med att en hemskyddsorganisation införs.

Övergången till kommunal ledning och planläggning bör i huvudsak genomföras under perioden 1984/85 - 1986/87 och

bör påbörjas samtidigt i alla län. Vid övergången bör kraven på beredskap beaktas.

Prop. 1984/85: 49 172

Med den starka knytning till den kommunala civilförsvars- planläggningen som de nya normerna för verkskyddsplikt får, bör införandet av dessa samordnas med övergången till kom- munal ledning och planläggning.

Civilförsvarsstyrelsen har i sin programplan 1984/89 redo— Visat en preliminär tidsplan för kommunernas arbete med civilförsvarsplanläggningen och när de bör överta lednings-

ansvaret för den lokala civilförsvarsverksamheten vid bered- skap och i krig.

Civilförsvarsstyrelsen räknar med att den kommunala plan— läggningen kan påbörjas i början av 1985, sedan riksdags— beslut angående bl a ansvarsfördelning och ersättningsregler för planläggningen fattats.

Detta riksdagsbeslut bör då även omfatta ändrade principer för verkskyddsplikt, så att uttagning av företag och anlägg— ningar, som skall anordna verkskydd, sker i sammanhang med länsstyrelsernas och kommunernas arbete med organisations- planer, skydds— och undsättningsplaner. I detta arbete måste ändock överväganden göras rörande verksamhetens betydelse i krigstid och olika risksituationer.

Det är dessutom av stor betydelse att kommunernas planlägg- ning redan från början sker med utgångspunkt från bl a verk— skyddspliktiga företag och anläggningar som uttagits och skall organiseras enligt nya normer. Det bör även vara fördelaktigt om anpassning av verkskyddens organisation och planläggning är påbörjad då kommunerna övertar lednings—

ansvaret.

Dessa tidsförhållanden för överväganden och uttagning inne— bär att civilförsvarsstyrelsen snarast måste påbörja arbetet med kompletterande föreskrifter och allmänna råd efter de förslag till normer och principer som redovisats i avsnitt 4 .

Prop. 1984/85: 49 173

Uttagning enligt ändrade normer av företag och anläggningar, som skall anordna verkskydd, bör kunna vara genomförd vid utgången av budgetåret 1984/85. Under budgetåret 1985/86 genomförs erforderlig verkskyddsplanläggning och inskrivning av personal. Fr o m budgetåret 1986/87 genomförs verkskydds- utbildning med utgångspunkt från de föreslagna principerna för organisation och utbildning. Framtill detta budgetår genomförs såväl grundutbildning som övning enligt nu gällan- de principer med företag som enligt länsstyrelsernas bedöm-

ande även fortsättningsvis skall anordna verkskydd.

Prop. 1984/85: 49 174

BILAGA 1

UTREDNINGEN ANGÅENDE NYA NORMER FÖR VERKSKYDDSPLIKT SAMT FÖR VERKSKYDDENS UPPGIFTER, ORGANISATION OCH UTBILDNING

VERKSKYDD 1984-01—26

" ANTAL VERKSKYDD PERSONAL

H ha H N) M F4 F'bd & LJ w sa H

C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y X

Prop. 1984/85: 49 175

BILAGA 2

UTREDNINGEN ANGÅENDE NYA NORMER FÖR FASTSTÄLLANDE AV VERKSKYDDSPLIKT SAMT FÖR VERKSKYDDENS UPPGIFTER, ORGANISATION OCH UTBILDNING

VERKSKYDD VID CENTRALA VERK OCH MYNDIGHETER

Myndigheter enligt SFS 1969/361 (civilförsvar vid verks- anläggning)

Postverket

Televerket

Statens vägverk

Statens vattenfallsverk Statens järnvägar Luftfartsverket

Myndigheter enligt SFS 1969/362 (civilförsvar vid militär- anläggning)

Försvarsmakten genom överbefälhavaren

Prop. 1984/85: 49 177

%% få???

(Fä—e?

(fä—d FÖRSVARSDEPARTEMENTET

PM OM __ MILITAR DIREKTIVRATT

Ds Fö 1983:7

12 Rikxdugcn 1984/85. I saml. Nr 49

Prop. 1984/85: 49 178

Till statsrådet och chefen för försvarsdepartementet

Till fullgörande av det uppdrag, som lämnats mig, att utreda frågan om rätt för militär myndighet att för särskilda fall meddela civila myndig- heter föreskrift om fullgörande av dem åvilade uppgifter överlämnar jag upprättad PM om militär direktivrätt, innehållande förslag i ämnet.

Stockholm i oktober 1983

Lennart Nordbeck Kammarrättsråd

Prop.]984/85z49 179

INNEHÅLL FÖRKORTNINGAR Sid 1 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

2 GÄLLANDE BESTÄMMELSER 2.1 Civilförsvaret 2.2 Postverket 2.3 Televerket 2.4 Undanförsel och förstöring 2.5 Vägtrafiken 2.6 Säkerhetsområden

3 TIDIGARE UTREDNINGAR M M .1 Civilbefälhavarnas skrivelse 1961 1960 års försvarsledningsutredning 1 SOU 1963:53 .2 Remissyttranden 3 Prop 1964:109 1964 års civilbefälhavarutredning .1 DsK 1967:6 .? Remissyttranden (» (a) t..: (») (AJ OJ ta (ut) (JJ . . . . . . . . & (» LJ w N N rv N

. .

Ny lagstiftning om sjukvården i krig

4 ÖVERVÄGANDEN

.1 Granskning av gällande bestämmelser Behovet av militär direktivrätt Tidigare framförda synpunkter Allmänna synpunkter på behovet Behovet på regional nivå Behovet på central nivå Behovet på lokal nivå & b 4) & 45 & & & . . . . . . . (.c—J N N N N N N

. . . n .

Lh & (...) N 0—-

Undanförsel och förstöring

5 FÖRSLAG

Bilaga 1964 års civilbefälhavarutrednings förslag till kungörelse om militär direktivrätt.

Prop. 1984/85 : 49 180

FÖRKORTNINGAR

CB civilbefälhavare

CBU 1964 års civilbefälhavarutredning FLU 1960 års försvarsledningsutredning MB militärbefälhavare ÖB överbefälhavaren

ÖEF överstyrelsen för ekonomiskt försvar

Prop. 1984/85: 49 131

1 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

I denna promemoria behandlas frågan om rätt för militär myndighet att för särskilda fall meddela civila myndigheter föreskrift om fullgörande av dem åvilade uppgifter, s.k. militär direktivrätt. Härmed förstås vanligen att militär myndighet i krig och under bestämda förutsättningar har rätt att - som 1964 års civilbefälhavarutredning uttryckt det - "med åsidosättande av gällande administrativ ordning och föreskrivna lydnadsförhållanden myndig- heterna emellan, för konkreta fall meddela civila myndigheter bindande föreskrifter om att vidta eller inställa viss åtgärd".

Den militära direktivrätten reglerar alltså förhållandet mellan militära och civila myndigheter. Genom den ges militär myndighet under krigsför— hållanden nöjlighet att öva ett avgörande inflytande över civila nyndig- heters verksamhet. Syftet härmed är att säkerställa den i krig nödvändiga samordningen mellan de militära och de civila försvarsansträngningarna i fall då det visar sig att samordningen inte kan uppnås genom samverkan mellan de militära och de civila myndigheterna. Den militära direktivrät- ten kan sägas vara tänkt som en nödfallsutväg då det militära försvarets effektivitet äventyras av oenighet mellan militära och civila myndigheter i situationer när direktiv från högre instans ej kan avvaktas.

Bestämmelser om militär direktivrätt finns för närvarande i författningar som rör civilförsvaret, postverket och televerket. Tidigare fanns sådana bestämmelser också i lagstiftningen angående sjukvården och veterinär- väsendet under krigsförhållanden. Dessa bestämmelser slopades dock såsom obehövliga i samband med tillkomsten av ny lagstifning i ämnet år 1981.

Ibland har ansetts att också vissa bestämmelser i lagstiftningen om undan— försel och förstöring ger uttryck för en militär direktivrätt. Bestämmel- serna behandlas därför i denna promemoria även om ett sådant betraktelse- sätt från formell synpunkt knappast är helt korrekt.

Vid sidan av bestämmelserna om militär direktivrätt finns andra typer av föreskrifter, som rör förhållandet mellan militära och civila nyndigheter under krigsförhållanden. De är av nwcket olika karaktär. En del av dem föreskriver samråd och samverkan mellan militära och civila myndigheter. Enligt andra — t.ex. i förfogandelagstiftningen - åläggs civil myndighet att i vissa fall lämna företräde åt försvarsmakten. Bestämmelser av detta slag brukar inte hänföras till begreppet militär direktivrätt och behand—

las inte i denna promemoria.

Prop. 1984/85: 49 l82

Det finns vidare bestämmelser som ger militär myndighet befogenhet att i krig besluta i angelägenheter, över vilka civila myndigheter råder l fredstid. Inte heller sådana bestämmelser innebär vad som vanligen menas med militär direktivrätt. I det följande (avsnitten 2.5 och 2.6) redovisas dock några exempel på sådana bestämmelser, eftersom de bedömts vara av betydelse vid prövningen av om det finns behov av militär direktivrätt.

I kungörelsen (1958:262l angående tillämpningen av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig finns en bestämmelse som ibland har karakte— riserats som militär direktivrätt. Enligt 6 S äger militär chef rätt att hos länsstyrelsen eller lokal polischef begära den medverkan av polismän som oundgängligen behövs för att avvärja ett fientligt angrepp. Länssty- relsen eller polischefen kan emellertid vägra sådan medverkan om polisper- sonalen redan fullgör trängande civila försvarsuppgifter eller ett efter- kommande av den militära chefens begäran skulle allvarligt äventyra den allmänna ordningen och säkerheten. Det ligger alltså i den civila nwndig- hetens befogenheter att avgöra om begärt bistånd skall lämnas. Med hänsyn härtill är det inte fråga om en militär direktivrätt i vedertagen bemär- kelse. I promemorian behandlas därför inte denna bestämmelse. Både lagen om polisens ställning i krig och dess tillämpningskungörelse är emellertid föråldrade. 1975 års polisutredning har också i betänkandet Polisen i totalförsvaret (SOU 1979:75) föreslagit att de skall upphävas och ersättas med nya bestämmelser om polisens uppgifter inom totalförsvaret. De före- slagna bestämmelserna innehåller inte någon regel som kan sägas innefatta en militär direktivrätt.

Gällande bestämmelser om militär direktivrätt har tillkommit vid olika tidpunkter och företer betydande skillnader från både saklig och formell synpunkt. Det finns anledning ifrågasätta om dessa skillnader är motivera- de. Bestämmelserna har inte alltid anpassats efter vidtagna förändringar i totalförsvarets ledningsorganisation. De är därför i stor utsträckning föråldrade. En allmän översyn av bestämmelserna är alltså behövlig. Som framgår av det följande finns dessutom skäl att över huvud taget ifråga- sätta behovet av en militär direktivrätt bl.a. mot bakgrund av den ut- veckling inom totalförsvarets område som har ägt rum sedan de nuvarande bestämmelserna infördes.

Till en början synes införandet av militär direktivrätt på olika områden inte ha mötts av några allvarliga gensagor. Det förefaller som om man under den organisatoriska uppbyggnaden av totalförsvarets civila delar

Prop. 1984/85: 49 183

ganska allmänt funnit militär direktivrätt nödvändig i de fall där den införts. Allt eftersom de civila delarna av totalförsvaret vunnit ökad organisatorisk stadga och hunnit planlägga sin krigstida verksamhet bättre har dock den uppfattningen vuxit fram att den militära direktivrätten innebär ett artfrämmande inslag i totalförsvaret. Det gäller framförallt sedan civilbefälhavarinstitutionen tillskapats som ett uttryck för princi- pen att totalförsvaret på såväl högre som lägre regional nivå skall ledas av en civil och en militär chef som i samråd med varandra skall - var och en inom sitt område - verka för att högsta möjliga totalförsvarseffekt uppnås. Särskilt av civilbefälhavanna har den militära direktivrätten kommit att uppfattas som ett oberättigat underkännande av civila myndighe- ters kompetens och förståelse för nödvändigheten att i en krigssituation lämna det militära försvaret erforderligt stöd liksom också i övrigt in- rikta totalförsvaret på de mest väsentliga uppgifterna.

I en skrivelse 1961 till dåvarande chefen för inrikesdepartementet hem— ställde civilbefälhavarna om åtgärder i syfte att undanröja en ordning, som innebär militär direktivrätt på det civila totalförsvarets område gentemot civilbefälhavare och länsstyrelser. Framställningen överlämnades till 1960 års försvarsledningsutredning (FLU) som behandlade frågan om den militära direktivrätten i betänkandet Totalförsvarets regionala ledning (SOU 1963:65).

FLU ansåg att militär direktivrätt gentemot vissa delar av det civila försvaret bör finnas i särskilda fall. Det kunde dock enligt utredningen ifrågasättas om gällande regler i detta hänseende är ändamålsenliga. Ut- redningen ansåg att frågan borde undersökas närmare. Därvid kunde det bl.a. förtjäna att övervägas om inte direktivrätten bör preciseras och differentieras mer än nu.

Den av FLU föreslagna översynen av bestämmelserna om militär direktivrätt tillstyrktes av remissmyndigheterna. I anslutning därtill ifrågasatte dock flera CB och länsstyrelser om det fanns tillräckliga skäl för att behålla den militära direktivrätten.

Det uppdrogs därefter åt 1964 års civilbefälhavarutredning (CBU) att i anslutning till sina överväganden om civilbefälhavarnas ställning och uppgifter uppmärksamma frågan om den militära direktivrätten. Utredningen redovisade sitt arbete i denna del i betänkandet Civilbefälhavarnas ställ- ning och uppgifter (Ds K 1967:06). I enlighet med sitt uppdrag gick utred- ningen inte närmare in på förhållandena i central instans utan begränsade

Prop. 1984/85: 49 I84

sig till att lägga fram förslag enbart för regional och lokal nivå. I huvudsak ansåg utredningen emellertid att dess synpunkter på den militära direktivrätten på regional och lokal nivå kan tillämpas även på förhållan- dena i central instans.

Enligt CBU måste man även i fortsättningen räkna med militär direktivrätt på regional och lokal nivå som en garanti för att absolut nödvändiga mili- tära intressen tillgodoses i det oförmodade men trots allt tänkbara fallet att berörda civila och militära chefer inte kan nå enighet beträffande en betydelsefull åtgärd i en situation, då den militära verksamheten måste ha absolut företrädesrätt och högre instans ställningstagande inte kan eller hinner inhämtas. Utredningen ansåg vidare att de motiv som kan anföras som grund för militär direktivrätt i de fall där den nu förekommer med samma styrka kan göras gällande beträffande varje område inom den civila sektorn där åtgärder från civil myndighets sida kan tänkas inverka på förutsätt— ningarna för de militära operationerna. Den militära direktivrätten borde därför enligt utredningen inte på sätt som nu är fallet vara begränsad till särskilt angivna områden av den civila sektorn eller avse vissa sär- skilt angivna åtgärder från civil myndighets sida. Utredningen lade därför fram förslag om en mer generellt utformad direktivrätt.

Vid remissbehandlingen av betänkandet visade det sig råda delade meningar om utredningens förslag. ÖB biträdde för sin del vad utredningen anfört om behovet av militär direktivrätt. Samtliga CB och det övervägande antalet länsstyrelser som yttrade sig i frågan bestred eller ifrågasatte däremot behovet av en militär direktivrätt - i vart fall på regional nivå. Civil- befälhavarna och några länsstyrelser förde i stället fram tanken att den militära direktivrätten borde kunna ersättas av någon form av författ- ningsreglerad företrädesrätt för det militära försvaret i vissa speciella lägen.

De remissmyndigheter som inte hade något att erinra mot militär direktiv- rätt i och för sig ställde sig i allmänhet positiva - eller i vart fall inte avvisande - till CBU:s förslag om en generellt utformad direktivrätt. I fråga om den närmare utformningen av en sådan direktivrätt möttes dock utredningens förslag med erinringar på flera punkter.

CBU:s förslag i fråga om den militära direktivrätten har inte lett till ändringar i gällande bestämmelser i ämnet.

Prop. 1984/85: 49 l85

Av denna redovisning torde framgå att det råder allmän enighet om att gällande bestämmelser om militär direktivrätt är otillfredsställande och bör ses över. Härmed synes det dock vara slut med enigheten. FLU och CBU har liksom ÖB och flera andra myndigheter hävdat att det finns behov av en militär direktivrätt. Civilbefälhavarna och ett växande antal länsstyrel- ser har däremot i olika sammanhang bestritt eller ifrågasatt behovet av en militär direktivrätt - i vart fall på regional nivå. En så beständig och allt mera enhetlig opinion mot militär direktivrätt inom en betydande del av de myndigheter som närmast berörs av frågan utgör i och för sig skäl nog att ingående granska skälen för och emot militär direktivrätt.

Mot denna bakgrund granskas i det följande om det behövs en militär direk- tivrätt. Granskningen inleds med en redovisning av gällande bestämmelser och en sammanfattning av vad som tidigare anförts i ämnet. Därefter redo— visas de allmänna synpunkter som ansetts böra ligga till grund för en prövning av behovet av en militär direktivrätt. Det konstaterades därvid att en direktivrätt kan komma i fråga på såväl central som regional-och lokal ledningsnivå men att förutsättningarna och behovet är olika på de skilda nivåerna. Frågan om det behövs en militär direktivrätt behandlas därför för varje ledningsnivå för sig. Först belyses därvid den regionala nivån, som tidigare framför allt uppmärksammats, när den militära direk- tivrätten diskuterats.

På regional nivå är militär direktivrätt tänkt som en nödfallslösning när samverkande militär och civil chef inte kan uppnå enighet om vilka civila åtgärder som måste vidtas för att militära operationers effektivitet skall säkerställas och när direktiv från högre instans inte kan avvaktas. Lös- ningen innebär en rätt för militärbefälhavare och försvarsområdesbefälha- vare att meddela bindande föreskrifter för Civilbefälhavaren reSpektive länsstyrelsen om att viss konkret åtgärd skall vidtas eller underlåtas i syfte att anpassa den civila verksamheten efter det militära intresset. Sådana situationer kan givetvis uppkomma men bedöms inte vara särskilt sannolika. Det framhålls vidare att de militära kraven, hur angelägna de än är, inte rimligen kan vara så kategoriska att de absolut måste tillgo- doses utan varje som helst hänsyn till motstående civila intressen. Dessa kan tvärtom förutsättas ha en betydande tyngd i beskrivna situationer då en civilbefälhavare eller en länsstyrelse finner det omöjligt att tillmö- tesgå de militära önskemålen. När man prövar vilka anpassningsåtgärder som bör vidtas på civil sida måste därför de militära kraven och de civila intressena alltid vägas mot varandra. Denna vägning bör grundas på en

Prop. 1984/85 : 49 186

bedömning inte bara av de krav som det militära läget ställer utan också av förutsättningarna för civila anpassningsåtgärder och de konsekvenser som sådana åtgärder kan få, inte minst för motståndsviljan och därmed ytterst för försvarseffekten. Det framstår därför som svårt att motivera varför det yttersta ansvaret för avvägningen bör vila på den militäre chefen. På grund härav avvisas lösningen med en militär direktivrätt på regional nivå. I stället hävdas att avvägningen bör göras av de samverkan- de cheferna tillsammans under gemensamt ansvar. Risken för att detta kan medföra att försvarsansträngningarna inte kommer att bedrivas med en en— hetlig inriktning och att den nödvändiga samordningen mellan det militära och det civila försvaret äventyras bedöms vara mycket liten. Genom de samövningar av skilda slag och genom den gemensamma planläggning som bedrivs på regional nivå har en betydande förståelse kunnat skapas mellan berörda chefer för den militära resp. civila verksamhetens förutsättningar och behov.

Såvitt angår den centrala ledningsnivån uttalas att behovet av en militär direktivrätt där är mindre framträdande än det är i regional instans. Bland skälen härtill märks att de centrala myndigheterna rent praktiskt har lättare att inhämta regeringens ställningstagande när oenighet uppkom- mer och att de har större möjligheter att avvakta besked, eftersom de arbetar med mera långsiktiga frågeställningar, vilka inte kräver lika snabba avgöranden som i regional instans. Det anses därför inte finnas något behov av militär direktivrätt på central nivå.

På den lokala ledningsnivån är frågan om behovet av militär direktivrätt mer komplicerad på grund av de stora samverkanssvårigheter som av flera anledningar råder där. Den splittrade bild som den civila ledningsorgani- sationen företer på denna nivå medför att eventuella militära direktiv får riktas mot den civila myndighet som i varje särskilt fall bedöms vara utrustad med befogenheter och praktiska förutsättningar att tillgodose det föreliggande militära anspråket. Eftersom förutsättningarna för och beho— vet av militär direktivrätt är olika för skilda verksamhetsområden bör dessa granskas vart och ett för sig.

En annan frågeställning som bör uppmärksammas, när behovet av en militär direktivrätt på lokal nivå övervägs, är om det är enskilda personers hand— lande eller myndigheternas verksamhet i egen regi som behöver påverkas. Lokal militär chefs behov av att kunna styra allmänhetens handlande kan nämligen tillgodoses både med en militär direktivrätt mot den civila myn-

dighet som förfogar över erforderliga befogenheter och genom en lösning

Prop. 1984/85: 49 187

som innebär att den militäre chefen utrustas med befogenhet att själv meddela allmänheten föreskrifter i stället för den civila myndighet som normalt gör detta. På den senare lösningen finns i gällande lagstiftning flera exempel, bl a den militära vägtrafikkungörelsen, som innehåller bestämnelser enligt vilka lokal militär chef kan reglera vägtrafiken när detta behövs för att genomföra en militär operation. Lösningen har sin begränsning - bl a bör den inte tillämpas annat än såvitt avser krigs- skådeplats eller dess närhet och när myndighetsutövningen inte kan om- besörjas av de ordinarie samhällsorganen - men från andra synpunkter be- döms lösningen vara att föredra framför ordningen med en militär direk- tivrätt. Det bör därför i första hand prövas om inte de befogenheter, som lokal militär chef har tillagts och lämpligen kan tilläggas med stöd av sådana bestämmelser, på ett tillfredsställande sätt tillgodoser hans behov av inflytande över allmänhetens uppträdande. I den mån så är fallet bort- faller behovet av en militär direktivrätt.

Vid den närmare granskning som redovisas i det följande av behovet av militär direktivrätt på olika verksamhetsområden konstateras att det för närvarande bara är i civilförsvarslagstiftningen som det finns bestämmel- ser om militär direktivrätt på lokal nivå. Där görs vidare den bedömningen att det numera knappast finns något beaktansvärt behov för lokala militära chefer att genom direktivrätt kunna påverka den civilförsvarsverksamhet som har till syfte att avhjälpa eller lindra verkningarna av inträffade skador. Det intresse av en militär direktivrätt gentemot civilförsvaret som bedöms kvarstå synes grundat på lokala militära chefers behov av att kunna påverka befolkningens uppträdande inom och i anslutning till en krigsskådeplats. För de militära operationernas effektivitet kan det t ex vara angeläget att trafiken regleras på visst sätt eller att ett område spärras av och utryms. En tänkbar lösning för att säkerställa sådana behov är att utrusta lokal militär chef med direktivrätt gentemot lokal civil- försvarschef, komunal trafiknämnd eller lokal polischef, vilka har befo- genheter av intresse i sammanhanget. Lösningen avvisas dock som obehövlig och mindre rationell. För det första bedöms intresset av att kunna reglera vägtrafiken tillräckligt tillgodosett genom de befogenheter som tillagts lokal militär chef i den militära vägtrafikkungörelsen. Dessutom fram- hålls att lokal militär chefs behov av att inom krigsskådeplats kunna påverka befolkningens uppträdande genom avspärrning, utrymning och dylika åtgärder mest rationellt bör kunna tillgodoses genom egna befogenheter att meddela föreskrifter direkt till allmänheten. I den s k skyddslagen

( 1940:358 ) finns för närvarande bestämmelser av denna art, som t ex inne-

bär befogenhet att utfärda tillträdesförbud för s k säkerhetsområden var-

Prop. 1984/85: 49 188

med bl a förstås krigsskådeplats. Dessa bestämmelser föreslås bli föremål för en översyn. Under förutsättning att de ges ett lämpligt innehåll bör en militär direktivrätt i nu ifrågavarande syfte kunna anses överflödig.

Övervägandena utmynnar i förslaget att gällande bestämmelser om militär direktivrätt skall upphävas som obehövliga på såväl central som regional och lokal ledningsnivå.

I den i detta sammanhang jämförelsevis sent tillkomna lagstiftningen om undanförsel och förstörning föreslås inte någon ändring.

Den av civilbefälhavarna och några länsstyrelser väckta tankten att den militära direktivrätten bör ersättas av någon form av författningsreglerad företrädesrätt för det militära försvaret i vissa speciella lägen behand- las inte närmare i denna promemoria. Skälet härtill är att de civila myn- digheterna redan enligt totalförsvarets principiella grundvalar och all- männa målsättning samt givna instruktioner är skyldiga att lämna det mili- tära försvaret företräde när omständigheterna påkallar det och att det inte kan anses behövligt att vid sidan om denna allmänna skyldighet ha en författning om militär företrädesrätt i vissa angivna situationer.

Prop. 1984/85: 49 189

2 GÄLLANDE BESTÄMMELSER 2.1 Civilförsvaret

Enligt 9 S civilförsvarslagen (1960:74) får, om det prövas oundgängligt för nödig samordning av civilförsvaret och försvarsmakten, regeringen eller efter regeringens bemyndigande ÖB förordna att militär myndighet under högsta civilförsvarsberedskap får för särskilda fall meddela civil— försvarsmyndighet föreskrift om fullgörandet av uppgifter, som åvilar civilförsvaret.

Bestämmelsen överfördes vid gällande civilförsvarslags tillkomst orda— grannt och utan närmare kommentarer från 1944 års civilförsvarslag (1944z536). Om bestämmelsen yttrade departementschefen i prop 1944:268 med förslag till civilförsvarslag bl a följande.

Civilförsvaret ingår som ett led i det totala försvaret, och ledningen av detta måste till mycket väsentlig del tillkomma de militära myndig— heterna. Direktivrätten synes emellertid böra begränsas till att avse allenast verksamheten under krig. Under fred torde nämligen möjlighe- ten att i sista hand hänskjuta uppkomna meningsskiljaktigheter till Kungl Maj:ts avgörande vara tillfyllest. Vidare synes direktivrätten icke böra innefatta rätt att meddela allmänna föreskrifter om civil- försvarets verksamhet utan endast befogenhet att för särskilda fall meddela civilförsvarsmyndighet föreskrifter om fullgörandet av civil— försvaret åvilande uppgifter. Dylika föreskrifter böra få avse alle- nast frågor, som otvetydigt äro att hänföra till den operativa led— ningen av civilförsvaret.

Den militära direktivrätten på civilförsvarets område har utformats närma- re i Kungl Maj:ts ämbetsskrivelse 1947-05-23 till civilförsvarsstyrelsen.

Enligt skrivelsen föreligger direktivrätt för ÖB gentemot civilförsvars— styrelsen och för MB (armékårschef, försvarsområdesbefälhavare, fördel- nings- och brigadchef) gentemot länsstyrelse och civilförsvarsmyndighet som lyder under länsstyrelsen. I trängande fall tillkommer viss direktiv- rätt även annan militär chef (lägst bataljonschef) gentemot civilförsvars— myndighet som lyder under länsstyrelsen. ÖB och MB kan besluta om inskränkning av direktivrätten samt, efter överenskommelse med civilför- svarsstyrelsen respektive länsstyrelsen, om delegering av sådan rätt till lägre militär chef.

Direktivrätten innebär befogenhet att meddela de föreskrifter om verkstäl- lande av beslut om utrymning och bortflyttningsförbud m m, som är särskilt

Prop. 1984/85: 49 190

påkallade ur militär synpunkt. Inom område, som utsatts för fientligt anfall eller eljest omedelbart berörs av militära operationer, innebär direktivrätten dessutom befogenhet att meddela de föreskrifter om civil- försvarsverksamhetens inriktning, som är nödvändiga med hänsyn till på- gående militära operationer eller säkerställande av militära transporter eller som eljest är påkallade ur militär synpunkt.

Enligt ämbetsskrivelsen bör militär chef samråda med berörd civilförsvars- myndighet innan direktiv meddelas.

Enligt 48 5 förordningen ( 1965:842 ) med instruktion för televerket får MB eller annan chef som lyder direkt under ÖB under beredskapstillstånd och krig inom område som är underställt honom anbefalla åtgärd som fordras för militärt ändamål i fråga om teleanläggningar under televerkets ledning. Om förhållandena oundgängligen kräver det får MB eller annan chef som lyder direkt under ÖB i samråd med regional eller lokal chef för televerket inskränka eller helt förbjuda privat teletrafik inom vederbörligt område. Samma befogenhet tillkommer även annan territoriell befälhavare i fråga om område som är underställt honom.

ÖB eller efter dennes bestämmande chefen för försvarsstaben bestämmer omfattningen av område och utsträckningen av befälhavares befogenhet en- ligt det nyss sagda.

Enligt lagen ( 1961:655 ) om undanförsel och förstöring kan regeringen vid

krig eller krigsfara besluta att egendom av betydelse för försvaret eller

Prop. 1984/85: 49 191

folkförsörjningen eller eljest för det allmänna skall flyttas till annan förvaringsplats (undanförsel) för att förhindra att egendomen förstörs genom krigshandlingar eller går förlorad på annat sätt. Befogenheten kan av regeringen överlåtas på ÖEF. Undanförsel skall i princip ombesörjas av egendomens ägare eller innehavare men kan beräknas kräva aktiva insatser från nwndigheternas sida - centralt av ÖEF och regionalt av CB och läns— styrelse. Dessa kan bl a förväntas utfärda mer eller mindre detaljerade bestämmelser om verkställigheten av beslutad undanförsel.

Genom 6 S kungörelsen (1961:656) om undanförsel och förstöring tilläggs ÖB och MB befogenhet att, då högsta beredskap gäller för försvarsmakten, meddela de föreskrifter för verkställighet av beslutad undanförsel, som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer. Befogenheten kan av ÖB eller MB delegeras till annan militär myndighet.

Går det inte att föra undan egendom som är av sådan beskaffenhet att fien- dens krigsansträngningar skulle väsentligen underlättas om egendomen faller i hans hand och föreligger det trängande fara för att egendomen skall göra det kan regeringen med stöd av lagen om undanförsel och för- störing föreskriva att egendomen skall förstöras eller eljest göras obruk- bar (förstöring). Befogenheten kan av regeringen överlåtas på ÖEF, som i sin tur kan bemyndiga CB eller länsstyrelse att besluta om förstöring i samråd med vederbörande militära myndigheter.

Har förstöring beslutats får ÖB eller MB enligt 10 S nämnda kungörelse meddela föreskrifter om tiden för beslutets verkställande samt, i den mån det är påkallat från militär synpunkt, om andra förhållanden av betydelse för verkställigheten. Sådana föreskrifter kan också meddelas av annan militär myndighet, som därtill bemyndigas av ÖB eller MB. Meddelade före- skrifter skall snarast möjligt delges länsstyrelsen som svarar för att beslut om förstöring och föreskrifter om verkställigheten kommer egen- domens ägare eller innehavare till del. Denne är i sin tur skyldig att låta förstöra egendomen enligt myndigheternas anvisningar.

I fråga om undanförsel och förstöring av järnvägsanläggningar, elkraftan- läggningar, teleanläggningar, luftfartsanläggningar, väganläggningar, sjöfartsanläggningar samt viss annan egendom, som tillhör eller innehas av statlig myndighet, har särskilda bestämmelser meddelats (I970:644-650).

Enligt dessa skall beslut om undanförsel meddelas av vederbörande centrala

civila statsmyndighet i samråd med ÖB och andra berörda civila myndighe—

Prop. 1984/85: 49 192

ter. Även i dessa fall får ÖB och MB, när högsta beredskap gäller för försvarsmakten, meddela de föreskrifter för verkställighet av beslutad undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operatio- ner. Befogenheten kan av ÖB eller MB delegeras till annan militär myndig— het.

När det gäller förstöring av anläggningar som nyss nämnts beslutar ÖB eller av ÖB bemyndigad militär myndighet i samråd med vederbörande civila myndigheter. I viss utsträckning ansvarar beslutsmyndigheten även för verkställigheten av beslutad förstöring. Beslut om förstöring av telean- läggning meddelas dock av televerket, i samråd med vederbörande civila och militära myndigheter. Har förstöring av teleanläggning beslutats meddelar militär myndighet föreskrifter om tiden för beslutets verkställande.

I militär vägtrafikkungörelse (1974z97) finns bestämmelser om undantag från den allmänna vägtrafikkungörelsen ( 1972:603 ). Undantagsbestämmelserna avser i första hand trafik på väg eller i terräng med fordon som brukas av försvarsmakten samt beskaffenheten och utrustningen av sådana fordon. Emellertid innehåller den militära vägtrafikkungörelsen också bestämmel— ser, enligt vilka militär myndighet bemyndigas att under vissa förutsätt- ningar föreskriva undantag från vad som eljest gäller för civil trafik.

Om det behövs för att genomföra en militär operation varmed i detta sammanhang förstås verksamhet för att försvara landet genom insättande av stridskrafter - får således kompanichef eller högre chef enligt 20 S mili- tära vägtrafikkungörelsen meddela lokal trafikföreskrift, som avses i 147 S vägtrafikkungörelsen. Samma befogenhet tillkommer chef för trafik- pluton eller militärpolispluton. Befogenheten innebär en rätt att för viss väg eller viss vägsträcka eller för samtliga vägar inom visst område ut- färda t ex förbud mot trafik med fordon av visst slag eller föreskrift om körriktning eller om andra särskilda åtgärder för reglering av trafiken.

Den som meddelar lokal trafikföreskrift enligt 20 5 skall underrätta läns- styrelsen om föreskriften. Rör föreskriften trafiken under längre tid eller eljest i större omfattning skall samråd ske med länsstyrelsen innan föreskriften meddelas.

Lokal trafikföreskrift som avses i 20 5 skall tillkännages genom vägmärken

eller på annat lämpligt sätt. Uppkommer under militär operation behov av

Prop. 1984/85: 49 193

tillfällig trafikreglering lämnas anvisningar för trafiken av trafikpost och om det är lämpligt genom vägmärken.

I 23 S militära vägtrafikkungörelsen föreskrivs vidare att militära tra- fikanvisningsmärken får anbringas vid allmän väg om det behövs för att genomföra militär operation.

Utöver nu refererade bestämmelser innehåller militära vägtrafikkungörelsen (5 5) ett generellt bemyndigande för kompanichef eller högre chef att - om det är oungängligen nödvändigt för att genomföra en militär operation - medge undantag från den militära vägtrafikkungörelsen, körkortslagen (1977z477), körkortsförordningen (1977:722) , terrängtrafikkungörelsen ( 1972:594 ), fordonskungörelsen ( 1972:595 ), vägtrafikkungörelsen samt kungörelsen ( 1972:605 ) om införande av ny vägtrafiklagstiftning eller lokal trafikföreskrift.

Lagen (1940:358) ned vissa bestämmelser till skydd för försvaret m m - den s k skyddslagen - innehåller främst bestämmelser som syftar till att i fredstid tillgodose behovet av skydd för anläggningar och områden m m av betydelse för försvarsväsendet.

Föreskrifter för tillämpningen av skyddslagen finns i bevakningskungörel- sen ( 1940:383 ). Bestämmelserna tillägger militär befälhavare befogenhet att utfärda förbud för obehöriga att beträda anläggning eller område som tillhör försvarsväsendet eller nyttjas av detta eller för dess räkning. För anläggning eller område som eljest är av betydelse för försvarsväsen- det utfärdas tillträdesförbud av länsstyrelsen.

Skyddslagen innehåller emellertid även vissa bestämmelser, som syftar till att öka de militära myndigheternas befogenheter under krig, krigsfara och andra utomordentliga av krig föranledda förhållanden. Under sådana förhål- landen får således regeringen enligt 3 S skyddslagen avdela särskilda säkerhetsområden, där befogenheten att utfärda bl a tillträdesförbud en— ligt regeringens bemyndigande skall i stället för länsstyrelsen tillkomma militär befälhavare. Som säkerhetsområde skall enligt samma lagrum också anses krigsskådeplats.

13 Riksdagen ]984/85. I mm!. Nr 49

Prop. 1984/85: 49 194

2.2. Postverket

Enligt 52 5 förordningen (1969:736) med instruktion för postverket får MB - om förhållandena oundgängligen kräver det under beredskapstillstånd och krig i samråd med CB och regional chef hos postverket inskränka eller helt förbjuda posttrafik inom militärområdet. MB eller enligt dennes bemyndigande annan territoriell befälhavare får vidare efter samråd med CB eller länsstyrelse och regional eller lokal chef hos postverket anbefalla åtgärder som erfordras för militärt ändamål i fråga om postanordningarna inom vederbörligt område.

Hänvisningar till S2-2

  • Prop. 1984/85:49: Avsnitt 2.3.2

3 TIDIGARE UTREDNINGAR M M

I skrivelse 1961-03-09 till chefen för dåvarande inrikesdepartementet hemställde civilbefälhavarna om åtgärder i syfte att undanröja en ordning som innebär en militär direktivrätt gentemot civilbefälhavare och länssty— relser. En sådan ordning måste enligt civilbefälhavarna anses strida not den allmänna principen att civilbefälhavarna lyder direkt under Kungl Maj:t och riksstyrelsen så länge förbindelserna dit fungerar, medan civil- befälhavarna i situationer då kontakt inte kan erhållas med riksstyrelsen själva representerar riksstyrelsen. Det kan, framhöll civilbefälhavarna, vidare inte anses förenligt med den svenska förvaltningsrätten att militä— ra instanser har nöjlighet att träffa avgöranden i civila totalförsvars- frågor. Civilbefälhavarinstitutionen får enligt civilbefälhavarna anses ha tillkommit just för att tillförsäkra ett civilt inflytande inom totalför- svaret och för att riksstyrelsen vid förbindelseavbrott skall få möjlighe- ter att verka i möjlig utsträckning.

Civilbefälhavarnas skrivelse överlämnas till 1960 års försvarsledningsut- redning för överväganden.

3.2 1960 års förvarsledningsutredning

Frågan om den militära direktivrätten behandlades av 1960 års försvarsled— ningsutredning (FLU) i betänkandet Totalförsvarets regionala ledning ( SOU 1963:65 ). I detta avsnitt redogörs för utredningens förslag, remissmyndig- heternas yttranden samt statsmakternas ställningstagande.

3.2.1. SOU 1963:65

FLU ansåg sig kunna konstatera att existerande och av utredningen före- slagna riktlinjer och praktiska förutsättningar för samverkan mellan militär- och civilbefälhavare borde möjliggöra samordnade insatser av det militära och civila försvaret. Detta hindrar enligt FLU självfallet inte att nämnda chefer kan komma till olika nening om vilka åtgärder som i ett visst läge leder till den största samlade försvarseffekten. Beträffande frågan i vilken ordning ett avgörande i en sådan situation bör träffas anförde FLU.

Prop. 1984/85: 49 195

I ett läge, då förbindelserna med överordnade nwndigheter fungerar och dessas beslut kan inhämtas, bör självfallet frågor, i vilka MB och CB icke kan enas underställas totalförsvarets centrala eller högsta ledningsorgan. För det fall, att de nämnda förutsättningarna icke föreligger, har CB jäm— likt administrativa fullmaktslagen tillagts vissa betydelsefulla befogen- heter. Dessa innebär visserligen icke att CB kan ingripa i MB:s operativa åtgöranden eller i militära dispositioner över huvud taget. Befogenheterna torde dock vara så vida, att CB genom sina beslut inom det civila försva- rets område kan indirekt påverka förutsättningarna för militära åtgärder. Att i fredstid på förhand fastslå att med hänsyn härtill GB:s beslutande- rätt bör inskränkas i några särskilda hänseenden och att författningsmäs— sigt reglera detta torde emellertid knappast låta sig göra. Å andra sidan kan det icke komma i fråga att införa en enhetlig militärcivil regional ledning i den formen, att MB skulle erhålla de befogenheter som nu till- kommer CB. FLU kom därför till resultatet, att man måste acceptera den nuvarande ordningen, ehuru utredningen var medveten om att denna icke ger några garantier för samordnade beslut i extrema lägen.

Emellertid framhöll FLU, att det knappast torde vara möjligt att lösa problem av ifrågavarande art genom organisatoriska åtgärder. FLU ansåg sig också kunna utgå från att allvarligare meningsskiljaktigheter icke alltför ofta skall behöva uppkomma nellan MB och CB. Dessa chefer har under fredstid nära samverkat i sin försvarsplanläggning, studerat sina krigsuppgifter vid gemensamma övningar o s v samt har gemensamt bättre kännedom om och överblick av förhållandena inom vederbörlig del av landet än någon annan.

FLU anförde vidare att militär direktivrätt gentemot vissa delar av det civila försvaret borde finnas i särskilda fall. Det kan dock enligt utred- ningen ifågasättas om gällande regler i detta hänseende är ändamålsenliga. Utredningen ansåg att spörsmålet borde undersökas närmare lämpligen i samband med att frågan om ny instruktion för civilbefälhavarna studerades. Bl a borde det därvid kunna förtjäna att övervägas om inte direktivrätten borde Preciseras och differentieras mer än nu.

Vad FLU anförde om samverkan mellan MB och CB var enligt utredningen i

allt väsentligt tillämpligt när det gäller motsvarande frågor på den lägre regionala nivån.

Prop. 1984/85: 49 196

3.2.2. Remissyttranden

Den av FLU föreslagna översynen av den militära direktivrätten tillstyrk- tes av civilförsvarsstyrelsen, beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd samt länsstyrelserna i Krono- bergs och Norrbottens län. Även statskontoret förklarade sig i princip dela utredningens uppfattning "i denna svåra fråga" men önskade före ett slutligt ställningstagande avvakta utarbetandet av instruktionen om direktivrätt.

Länsstyrelsen i Västerbottens län uttalade sig för en begränsning av direktivrätten på regional nivå. Viss direktivrätt, bl a angående utrym- ning, undanförsel och förstöring ansågs dock alltjämt böra tillämpas i lokal instans.

Överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län anförde, att direktivrätten torde ha befunnits nödvändig under en tidigare period, då utbyggnaden av den civila delen av totalförsvaret och samverkan inom detta ännu icke fått nuvarande omfattning. Då föreliggande förslag rörande regional ledning avsåg att skapa ytterligare förbättrade möjligheter till direkt samverkan, kan det enligt överståthållarämbetets och länsstyrelsens åsikt ifrågasättas, om tillräckliga motiv för bibehållande av den militära direktivrätten föreligger. De föreslog därför, att en särskild utredning i frågan verkställdes. I stort sett samma uppfattning redovisades av CB i fjärde civilområdet och länsstyrelsen i Västernorrlands län. Detsamma gällde CB i andra civilområdet, som vidare anförde bl a följande.

Det kan icke anses förenligt med den svenska förvaltningsrätten, att militära instanser skall ha möjlighet att träffa avgöranden i civila totalförsvarsfrågor. Den militära direktivrätten bör kunna borttagas. Under alla omständigheter bör det framdeles icke föreligga någon sadgn rätt gentemot civilbefälhavare och länsstyrelser, och i den man direktivrätten i vissa andra fall bedömes behöva finnas kvar, bör den preciseras och differentieras.

Telestyrelsen framhöll att om CB tilläggs befogenheter enligt utredningens förslag, måste detta föranleda ändring av bestämmelserna rörande de befogenheter, som tillkommer militära nyndigheter enligt telestyrelsens instruktion.

3.2.3. Prop 1964:109

I pr0p 1964:109 om ny organisation av totalförsvarets regionala ledning m m förklarade departementschefen att han i princip biträdde FLU:s utta-

Prop. 1984/85: 49 | 197

landen i fråga om samordningen mellan det militära och det civila försva— ret. Departementschefen sade sig också vara medveten om att den nuvarande organisationen i krig inte ger några garantier för samordnade beslut i extrema lägen. Det fortlöpande samarbetet under planläggningsarbetet och de periodiskt återkommande övningarna torde emellertid, som utrednignen påpekat, vara betydelsefulla faktorer i detta sammanhang. På så sätt grundlägges den gemensamma syn på totalförsvarsproblemen, som torde vara den bästa grunden för en god samverkan i krig. Med anledning av remissin- stansernas uttalanden i denna fråga och om den militära direktivrätten framhöll departementschefen att dessa problem skulle uppmärksammas av särskilt tillkallade sakkunniga.

3.3 1964 års civilbefälhavarutredning

Att närmare utreda frågan om militär direktivrätt uppdrogs åt 1964 års civilbefälhavarutredning (CBU), som behandlade frågan i betänkandet Civil— befälhavarnas ställning och uppgifter (Ds K 1967:6). I detta avsnitt redo- visas utredningens förslag och remissyttrandena däröver.

3.3.1. Ds K 196716

CBU framhöll att den direktivrätt som FLU berört avsåg rätt för militär chef att under vissa betingelser, med åsidosättande av gällande admi- nistrativ ordning och föreskrivna lydnadsförhållanden myndigheterna emel- lan, för konkreta fall meddela civila myndigheter bindande föreskrifter om att vidta eller inställa viss åtgärd. En sådan direktivrätt var enligt utredningen framförallt tänkt för situationer som liknar dem som förut- setts i 11 S administrativa fullmaktslagen, situationer då tidsnöd omöj- liggör normalt samordningsförfarande och hänvändelse till högre instans.

Utredningen påpekade att det vid sidan härom finns vissa andra former av befogenheter för militär myndighet gentemot civil myndighet, i fred eller krig, t ex de samrådsförfaranden som föreskrivits i olika instruktioner och som ger militär myndighet inflytande på civila myndigheters krigsplan- läggning, fall av militär företrädesrätt inom vissa områden samt ÖB:s anvisnings- 'och ledningsrätt gentemot civila myndigheter som hör till krigsmakten eller i totalförsvarsfunktioner som ÖB enligt särskilda bestämmelser har att administrera. Befogenheter av detta slag var enligt CBU inte att hänföra till militär direktivrätt och behandlades därför inte

av utredningen.

Prop. 1984/85 : 49 198

Vid sin behandling av frågan om militär direktivrätt konstaterade CBU inledningsvis att det inom varje civilområde/militärområde i krig skall finnas fll högsta chef för det militära och & högsta chef för det civila försvaret. Båda dessa chefer skall i samråd med varandra, var och en inom sitt område, verka för att högsta totalförsvarseffekt ernås. Denna CB:s ställning ansåg utredningen knappast låta sig förena med en rätt för MB att på sätt som kan ske på vissa områden, med förbigående av CB, direkt meddela olika regionala [fyndigheter inom civilområdet direktiv. Sådana direktiv borde enligt utredningen ges genom CB. Någon fördröjning ansåg utredningen knappast att en sådan ordning behövde medföra, eftersom CB och MB komer att vara samgrupperade. Inte heller torde avsteg behöva göras från den sålunda skisserade ordningen om MB skulle leda operationer inom militärområdet från annan plats än ordinarie grupperingsplats. Civila myndigheter i högre regional instans skulle i allmänhet vara grupperade i anslutning till CB:s uppehållsplats. Om MB behöver meddela direktiv till lägre civila myndigheter ansåg utredningen att direktiven på hans order borde förmedlas genom vederbörande underordnade militäre chef.

I fråga om det närmare inbördes förhållandet mellan CB och MB fick man enligt CBU förutsätta, att deras gemensamma grundsyn, befäst under den gemensamma planeringen och under de regelbundet återkommande övningarna, deras gemensamma gruppering och överensstämmelse mellan deras territoriel- la verksamhetsområden skulle komma att tillsammans med den samordning som äger rum i högsta instans verka för att samordnade beslut på regional nivå kommer till stånd. Det fall att förbindelserna med den centra-la instansen avbrutits eller att denna instans ställningstagande av annat skäl inte hinner inhämtas medförde enligt CBU i princip inte någon förändring av CB:s och MB:s inbördes ställning. De leder även under sådana förhållanden, under samråd med varandra, var och en för sig verksamheten inom sitt befo- genhetsområde. CB övertar med stöd av 11 5 administrativa fullmaktslagen för sin del befogenheter från Kungl Maj:t i den utsträckning som behövs för att den civila verksamheten skall kunna fortgå inom civilområdet på samma sätt som om samband med den centrala instansen kunnat upprätthållas. Lagen ger däremot - anförde CBU - CB ingen rätt att överta befogenheter i fråga om den militära verksamheten. Enligt CBU borde man emellertid å andra sidan inte bortse från att CB inom området för sina befogenheter kan i hög grad inverka på förutsättningarna för de militära operationerna. Därför måste man, såsom uttalats av FLU och fastslagits av statsmakterna, även i fortsättningen räkna med militär direktivrätt som en garanti för att absolut nödvändiga militära intressen tillgodoses i det oförmodade men

Prop. 1984/85: 49 - 199

trots allt tänkbara fallet att enighet beträffande en betydelsefull åtgärd inte kan nås i en situation, då den militära verksamheten måste ha absolut företrädesrätt och den centrala instansens ställnigstagande inte kan eller hinner inhämtas. CBU ansåg emellertid att en dylikt militär direktivrätt endast i undantagsfall kommer att behövas annat än på lokal nivå.

CBU fann för sin del att de motiv som kan anföras som grund för militär direktivrätt i de fall, där den nu förekommer, med samma styrka kan göras gällande beträffande varje område inom den civila sektorn, där åtgärder från civil myndighets sida kan tänkas inverka på förutsättningarna för de militära operationerna. Den unlitära direktivrätten borde därför enligt utredningen inte på sätt som nu är fallet vara begränsad till särskilt angivna områden av den civila sektorn eller avse vissa särskilt angivna åtgärder från civil myndighets sida. Utredningen ansåg vidare, att förut- sättningarna för direkträttens tillämplighet bör kunna vara densamma för alla förekommande verksamhetsområden.

Införandet av en generellt utformad direktivrätt borde enligt CBU ses som ett led i ett konsekvent genomförande av totalförsvarstanken. Om man tidigare i viss mån räknat med att försvarsmakten i krig direkt övertog ansvaret för civila verksamhetsområden som hade omedelbar betydelse för försvarsmaktens verksamhet, t.ex. järnvägstrafiken, så innebär däremot totalförsvarsprincipen att de civila myndigheterna själva bör bära hela ansvaret för verksamheten inom sina områden. Därvid borde man enligt CBU ha den garanti för de militära intressenas tillgodoseende i extrema fall som en militär direktivrätt innebär. CBU ansåg därför att de militära myndigheterna i princip inte borde tilläggas rätt att meddela generella föreskrifter i fråga om viss verksamhet inom den civila delen av total- försvaret. Enligt utredningens mening bör detta uppmärksammas t.ex. vid tillämpningen av 8 5 2. militära järnvägsreglementet. Den rätt att meddela föreskrifter rörande företräde för militärtransporter som det talas om i denna punkt borde enligt utredningen endast tilläggas civil myndighet (CB, länsstyrelse) i förekommande fall sedan vederbörande militära myndighet begagnat sig av direktivrätt mot denna. CBU ansåg vidare att förutsätt- ningarna för direktivrättens tillämplighet borde kunna göras mer begränsa- de än vad som i allmänhet är fallet. Militär direktivrätt borde enligt utredningen komma i fråga endast under sådana förhållanden då de militära operationerna måste ha absolut företrädesrätt, nämligen vid krig eller då stridshandlingar inletts mot svenskt territorium och då det samtidigt gäller att lösa en konkret stridsuppgift av betydelse. Endast för sådana

fall ansåg utredningen att man kan hävda att det militära försvaret har en

Prop. 1984/85 : 49 200

sådan prioritet att det civila försvaret helt måste anpassas därefter.

Vad CBU anförde om MB och CB fick enligt utredningen också anses gälla på lägre regional nivå och på lokal nivå. Så borde t.ex. på länsstyrelsenivå samtliga förekommande direktiv från försvarsområdesbefälhavare till civila

myndigheter i lägre regional instans gå genom länsstyrelse.

I huvudsak ansåg CBU att dess synpunkter på den militära direktivrätten kunde tillämpas även på förhållandena i central instans. Behovet av en militär direktivrätt på den centrala nivån var dock enligt utredningen mindre framträdande än i lägre instanser. Utredningen gick emellertid inte närmare in på förhållandena i central instans utan begränsade sig till att i enlighet med sitt uppdrag lägga fram förslag enbart för regional och lokal nivå. CBU:s överväganden utmynnade i förslaget att nuvarande spridda författningsbestämmelser angående militär direktivrätt i regional och lokal instans skulle ersättas av en enda författning med en generellt utformad direktivrätt, begränsad på sätt som framgår av utredningens nyss redovisade resonemang. Beträffande utredningens förslag till sådan för- fattning hänvisas till bilaga till denna promemoria.

I anslutning till författningsförslaget anförde CBU följande synpunkter.

Även om det inte utsägs i kungörelsen måste det enligt utredningen ligga i sakens natur att direktivrätten endast kan avse åtgärd som författnings- enligt faller inom vederbörande myndighets befogenhetsområde.

Den militära direktivrätten på regional och lokal nivå kan enligt utred- ningen självfallet endast rikta sig mot regionala och lokala civila organ med statlig myndighets ställning, riksdagens verk undantagna. Begräns- ningen saknade emellertid betydelse, eftersom direktivrätten kan komma till användning endast under sådana förhållanden, då tidigare icke stat- liga organ fullgör statlig myndighets förvaltningsuppgifter i de hänseen- den som är av betydelse i detta sammanhang.

Det ligger enligt utredningen i sakens natur, att det helt måste överlåtas på den militära myndighetens ansvar att bedöma om förutsättningar före- ligger för rätten att meddela militära direktiv.

Men när den militära direktivrätten tas i bruk, innebär detta å andra sidan inte att den militära myndigheten övertar det direkta ansvaret för

att genomföra den åtgärd som avses med direktiven. Ansvaret för detta

Prop. 1984/85: 49 201

faller - framhåller utredningen - helt på den civila myndigheten. Därav följer, att det tillkommer den civila myndigheten att bedöma att de förut- sättningar som legat till grund för meddelandet av direktiven fortfarande är desamma när beslutet skall verkställas. CBU föreslog, att en erinran om detta tas in i författningen.

CBU framhöll slutligen att användning av militär direktivrätt innebär ett stort avsteg från de sedvanliga formerna för de statliga myndigheternas verksamhet. Utredningen föreslog därför, att särskild rapporteringskyldig- het skall föreligga, både för vederbörande militäre chef och för den civila myndigheten, när militär direktivrätt kommit till användning.

3.3.2. Remissyttranden

ÖB biträdde vad CBU anfört om behovet av militär direktivrätt. Samtliga CB och det övervägande antalet länsstyrelser som yttrade sig i frågan bestred eller ifrågasatte däremot behovet av en militär direktivrätt - i vart fall på regional nivå. Sin uppfattning motiverade de i allmänhet med att det är självklart att totalförsvaret i krig kommer att inriktas på de väsent— ligaste uppgifterna och att det inte kan anses nödvändigt att bibehålla bestämmelser om militär direktivrätt, eftersom civila myndigheter i regional instans som en av sina huvuduppgifter har att på allt sätt under- stödja det militära försvaret. Den militära direktivrätten ansågs innebära ett underkännande av civila myndigheters kompetens och förståelse för kraven i en krigssituation. Det framhölls också att bestämmelserna om militär direktivrätt delvis tillkommit, innan civilbefälhavarinstitutionen tillskapades och då en samordnad försvarsplanläggning på den civila sidan över huvud taget inte existerade.

Civilbefälhavarna och några länsstyrelser framförde tanken att den militära direktivrätten bör kunna ersättas av någon form av författnings— reglerad företrädesrätt för försvarsmakten i vissa speciella lägen. Det föreslogs att denna företrädesrätt bör skrivas in i en för civila och militära myndigheter gemensam samverkansinstruktion.

I fråga om företrädesrättens närmare innebörd och form anförde CB i Södra civilområdet och länsstyrelsen i Malmöhus län i gemensamt yttrande bl.a. följande.

Militär företrädesrätt bör gälla i de fall som anges i 1 5 första stycket i utredningens förslag. I motiven till bestämmelserna bör dock utförligare än vad utredningen gjort anges vilka situationer som av-

Prop. 1984/85: 49 ' 202

ses. Det bör därvid fastslås att företrädesrätt skall gälla endast i lägen då stridshandlingar pågår eller är omedelbart förestående och avse för militära operationers genomförande angelägna biståndsåtgärder från civila myndigheters sida. - Företrädesrätten bör innebära att militär chef äger, när han finner förhållandena vara sådana att före- trädesrätten inträtt, ge motsvarande civil myndighet uppgift om vilka åtgärder som erfordras från den civila myndighetens sida för att de militära intressena skall tillgodoses. Företrädesrätten bör emellertid ej gälla obetingat. Med stöd av den bör sålunda ej utan tvingande skäl sådana åtgärder kunna påfordras som omöjliggör betydelsefull civil verksamhet. - Det bör ankomma på den civila myndighet till vilken framställningen riktats att avgöra i vilken mån faktiska hinder före- ligger och på vad sätt de militära önskemålen kan tillgodoses, att fatta erforderliga beslut samt att så snart det kan ske lämna den militäre chef som gjort företrädesrätten gällande underrättelse om beslut och vidtagna atgärder. Finner den civila myndigheten att åtgär- derna skulle äventyra betydelsefull civil verksamhet bör nyndigheten äga skyldighet att, innan åtgärderna vidtages, underrätta den militäre chefen därom, så vida inte förhållandena är sådana att de militära önskemålen uppenbarligen ändå bör tillgodoses. - Det bör ankomma på den militäre chef som gjort företrädesrätt gällande att avgöra när företrädesrätten på grund av ändrade förhållanden upphört att gälla. - Bestämmelserna bör - med upphävande av stadgandena i bl. a. civilför- svarslagen och krigssjukvårdslagen om nnlitär direktivrätt - ges i form av en lag om militär företrädesrätt.

Rikspolisstyrelsen ansåg att militär direktivrätt inte bör förekomma i fråga om polisverksamheten.

De remissmyndigheter som inte hade något att erinra mot militär direktiv- rätt i och för sig ställde sig allmänhet positiva eller i vart fall inte avvisande - till utredningens förslag om en generellt utformad direktiv— rätt. Bland dessa myndigheter märktes ÖB, civilförsvarsstyrelsen, post- styrelsen, telestyrelsen, SJ, centrala civila transportkommmittén, stats- kontoret, veterinärstyrelsen, ÖEF, beredskapsnämnden för psykologiskt försvar samt flera länsstyrelser.

ÖB ansåg att en generellt utformad direktivrätt ger den militära myndig- heten bättre möjligheter än tidigare att i kritiska situationer ge erfor- derliga direktiv beträffande företräde framför de civila delarna av total- försvaret. ÖB framhöll att en generellt utformad direktivrätt kan nedföra vissa tolkningsproblem. Enligt ÖB är det med hänsyn härtill nödvändigt att se över gällande bestämmelser om annan militär företrädesrätt, samrådsför- farande m.m.

När det gäller den närmare utformningen av den föreslagna författningen om militär direktivrätt framfördes följande synpunkter.

Prop. 1984/85: 49 303

Den i 1 5 första stycket formulerade förutsättningen för direktivrätt att den får tillgripas bara om det är oundgängligen erforderligt för viss uppgift som har direkt samband med stridsverksamhet kritiserades av ÖB samt i ett gemensamt yttrande av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län under åberopande av att begreppet "stridsverksamhet" är för snävt. Överståthållarämbetet och länsstyrelsen föreslog i stället ut- trycket "operativ verksamhet”. Enligt ÖB bör förutsättningen ges formu— leringen "om det är oundgängligen erforderligt för genomförande av viss stridsverksamhet eller vissa operationer". Länsstyrelsen i Kronobergs län ansåg att uttrycket "direkt samband med stridsverksamhet" bör konkretise— ras.

Enligt överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län bör ut- trycket "överordnad instans" i 1 5 andra stycket förtydligas, särskilt som det på grund av hänvisningar i 2 S har betydelse även för myndigheter på lägre regional och lokal nivå.

ÖB föreslog att 1 5 andra stycket skall utgå helt med motiveringen att bara den som utnyttjar direktivrätten kan bedöma om de förutsättningar som legat till grund för meddelandet av direktiv fortfarande är desamma när beslutet skall verkställas.

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar däremot strök under utredning- ens åsikt att den militära direktivrätten skall begränsas till extremfal- len och framhöll att det ter sig angeläget att ansvaret för att genomföra åtgärden faller på den civila nwndigheten och att denna ges en nöjlighet att pröva om de förutsättningar som legat till grund för meddelande av direktiven fortfarande består när beslutet skall verkställas. Länsstyrel- sen i Blekinge län ansåg att 1 S andra stycket bör utgå eftersom det torde uttrycka en självklarhet och i sin föreslagna form torde kunna ge upphov till skilda tolkningar.

Hänvisningar till S3-3-2

I de förarbeten till gällande bestämmelser om militär direktivrätt som finns att tillgå lämnas inte någon mera utförlig motivering till denna extraordinära befogenhet för militär myndighet. Vissa synpunker på behovet av militär direktivrätt kan dock hämtas ur förarbetena till civilförsvars— lagen och 1953 års krigssjukvårdslag. Den senare lagen är visserligen numera upphävd men vad som uttalades om militär direktivrätt vid dess tillkomst synes fortfarande ha principiellt intresse. Dock har som redo- visats i avsnitt 3.4 bestämmelserna om militär direktivrätt i lagstift— ningen om sjukvården och veterinärväsendet i krig slopats såsom obehövliga i samband med tillkomsten av ny lagstiftning i ämnet år 1981.

I prop 1944z268 med förslag till civilförsvarslag uttalade departements- chefen att civilförsvaret ingår som ett led i det totala försvaret och att ledningen av detta till mycket väsentlig del måste tillkomma de militära myndigheterna. Direktivrätten borde dock enligt departementschefen endast få utövas i krig och avse frågor som är att hänföra till de operativa ledningen av civilförsvaret. Departementschefen förklarade vidare att direktivrätten borde inskränkas så att den inte innefattar rätt att med- dela allmänna föreskrifter om civilförsvarets verksamhet utan endast befo- genhet att för särskilda fall meddela civilförsvarsmyndighet föreskrifter om fullgörande av civilförsvaret åvilande uppgifter.

Vid tillkomsten av krigssjukvårdslag förklarade departementschefen i prop 1953:222 att försvarsmaktens sjukvårdstjänst bör begränsas så långt det är möjligt och att den oundvikliga följden härav blir att företrädare för

försvarsmakten måste kunna med bindande verkan begära bistånd av den

Prop. 1984/85 : 49 207

civila hälso— och sjukvårdsorganisationen. Enligt departementschefen måste försvarsmakten kunna påfordra sådana åtgärder från det allmänt civila medicinalväsendets sida, som är ofrånkomliga för försvarsmaktens strids— duglighet. Den militära direktivrätten borde dock inte få avse vare sig de väsentliga riktlinjerna för den allmänt civila hälso- och sjukvården eller dennas interna förhållanden. Direktivrätten borde enligt departements- chefen begränsas så långt det medges av syftet med densamma, nämligen att försvarsmaktens behov av biträde på hälso— och sjukvårdsområdet tillgodo- ses.

Vad som uttalats i nämnda propositioner föranledde inte några kommentarer under riksdagens behandling av lagförslagen. Bestämmelserna om militär direktivrätt synes ha införts utan någon föregående allmän diskussion om deras behövlighet eller lämplighet. De tycks till en början inte ha mötts av några allvarligare gensagor. Det förefaller som om man under den orga- nisatoriska uppbyggnaden av totalförsvarets civila delar ganska allmänt funnit militär direktivrätt nödvändig i de fall där den införts. Allt eftersom de civila delarna av totalförsvaret vunnit ökad organisatiorisk stadga och hunnit förbereda sig bättre för sin krigstida verksamhet har dock den uppfattningen vuxit fram att den militära direktivrätten innebär ett artfrämmande inslag i totalförsvaret, som saknar berättigande.

Som har redovisats i avsnitt 3.1 synes behovet av militär direktivrätt mera generellt ha ifrågasatts första gången 1961, då civilbefälhavarna i en skrivelse till chefen för inrikesdepartementet hemställde om åtgärder i syfte att undanröja en ordning som innebär en militär direktivrätt gente- mot civilbefälhavare och länsstyrelser. Frågan behandlades därefter av FLU, som ansåg att militär direktivrätt gentemot vissa delar av det civila försvaret borde finnas i särskilda fall. Enligt FLU borde frågan utredas närmare. En sådan utredning har som redovisats i det föregående utförts av CBU. ! enlighet med sitt uppdrag uppehöll sig CBU främst vid förhållandena på totalförsvarets högre regionala ledningsnivå. Vad utredningen anförde om militär direktivrätt på denna nivå fick enligt utredningen också anses gälla på lägre regional nivå och på lokal nivå. I huvudsak ansåg utred— ningen att dess synpunkter på den militära direktivrätten kunde tillämpas även på förhållandena i central instans. Behovet av en militär direktiv- rätt på den centrala nivån är dock enligt utredningen mindre framträdande än i lägre instanser. CBU ansåg att den militära direktivrätten framför allt var tänkt för situationer då tidsnöd omöjliggör normalt samordnings- förfarande och hänvändelse till högre instans. Visserligen fick man enligt

utredningen förutsätta att CB:s och MB:s gemensamma grundsyn, befäst under

Prop. 1984/85: 49 208

den gemensamma planeringen och under de regelbundet återkommande övningar— na, deras gemensamma gruppering och överensstämmelsen mellan deras terri— toriella verksamhetsområden skulle komma att tillsammans med den samord- ning som äger rum i högsta instans verka för att samordnade beslut på regional nivå kommer till stånd. Man borde emellertid enligt utredningen inte bortse från att CB inom området för sina befogenheter i hög grad kan inverka på förutsättningarna för de militära operationerna. Däreför måste man - ansåg utredningen — även i fortsättningen räkna med militär direk- tivrätt som en garanti för att absolut nödvändiga militära intressen till— godoses i det oförmodade men trots allt tänkbara fallet att enighet beträffande en betydelsefull åtgärd inte kan nås i en situation, då den militära verksamheten måste ha absolut företrädesrätt och den centrala instansens ställningstagande inte kan eller hinner inhämtas. Utredningen ansåg dock att en dylik direktivrätt endast i undantagsfall kommer att behövas annat än på lokal nivå.

CBU fann att de motiv som kan anföras som grund för militär direktivrätt i de fall, där den nu förekommer, med samma styrka kan göras gällande be— träffande varje område inom den civila sektorn, där åtgärder från civil myndighets sida kan tänkas inverka på förutsättningarna för de militära operationerna. Den nnlitära direktivrätten bör därför enligt utredningen inte på sätt som nu är fallet vara begränsad till särskilt angivna områden av den civila sektorn eller avse vissa särskilt angivna åtgärder från civil myndighets sida.

Utredningen ansåg vidare att förutsättningarna för direktivrättens till- lämplighet bör kunna vara desamma för alla förekommande verksamhetsom— råden. Förutsättningarna bör dock enligt utredningen begränsas mer än vad som i allmänhet är fallet. Militär direktivrätt bör således enligt utred- ningen komma i fråga endast under sådana förhållanden då de militära ope— rationerna måste ha absolut företrädesrätt, nämligen vid krig eller då stridshandlingar inletts mot svenskt territorium och då det samtidigt gäller att lösa en konkret stridsuppgift av betydelse. Endast för sådana fall ansåg utredningen att man kan hävda att det militära försvaret har en sådan prioritet att det civila försvaret helt måste anpassas därefter.

Vid remissbehandlingen av utredningens förslag visade det sig som framgår av avsnitt 3.3.2 råda starkt delade neningar om behovet av militär direk- tivrätt. ÖB biträdde för sin del vad utredningen anfört därom. Samtliga civilbefälhavare och det övervägande antalet länsstyrelser som yttrade sig

Prop. 1984/85: 49 209

i frågan bestred eller ifrågasatte däremot behovet av en militär direktiv- rätt - i vart fall på regional nivå. Sin uppfattning motiverade de i allmänhet med att det är självklart att totalförsvaret i krig kommer att inriktas på de väsentligaste uppgifterna och att det inte kan anses nöd- vändigt att behålla bestämmelser om militär direktivrätt eftersom civila myndigheter i regional instans som en av sina huvuduppgifter har att på allt sätt understödja det militära försvaret. Den militära direktivrätten ansågs innebära ett underkännande av civila myndigheters kompetens och förståelse för kraven i en krigssituation.

4.2.2. Allmänna synpunkter på behovet

Det moderna kriget kännetecknas bl.a. av att det berör hela samhället och hela befolkningen. I denna bemärkelse är kriget numera totalt. I händelse av krig är det därför angeläget att hela samhället engageras i försvars— ansträngningarna. Totalförsvarstanken innebär att praktiskt taget all samhällelig verksamhet underordnas kravet på största möjliga försvars- effekt. En långtgående samordning av militära och civila funktioner är bl.a. nödvändig. Denna samordning skall uppnås genom samverkan mellan försvarsmakten och de civila nyndigheterna, vilka under krig förutsätts behålla ansvaret för verksamheten inom sina områden. I den allmänna mål- sättningen för totalförsvaret slås sålunda fast att totalförsvarets olika delar skall samverka och understödja varandra i syfte att nå största möjliga försvarseffekt. Författningsmässigt har myndigheternas skyldighet

att samverka med varandra kommit till uttryck i deras instruktioner.

I de flesta krigssituationer uppnås säkert den största försvarseffekten om det militära försvaret på allt sätt understöds av det civila samhället. Han får emellertid inte bortse från att situationer kan inträffa då det omvända förhållandet kan ge en större samlad effekt. Inte minst med hänsyn till motståndsviljan kan det vara nödvändigt att låta civila behov gå före de militära. Det är därför en gemensam uppgift för militära och civila myndigheter att i samverkan se till att ett efter varje situation väl anpassat ömsesidigt stöd lämnas. Man utgår i princip från att berörda myndigheter skall kunna nå fram till en gemensam bedömning om vad läget kräver och vilka åtgärder som är nödvändiga. I vissa situationer kan bedömningen innebära att den civila verksamheten anses böra helt anpassas efter det militära lägets krav. I de flesta fall torde dock samverkan

kunna beräknas utmynna i en avvägning mellan militära och civila synpunkter. 14 Riksdagen 1984/85. ] sam/. Nr 49

Prop. 1984/85: 49 3 IO

Behovet av samverkan har starkt påverkat totalförsvarets organisation framför allt på den regionala ledningsnivån. Avsikten är sålunda att totalförsvarets regionala ledning i krig skall utövas av endast en militär resp. 33_ civil chef inom varje geografiskt ansvarsområde. Genom fort- löpande samarbete under det fredstida planläggningsarbetet och de periodiskt återkommande gemensamma övningarna grundläggs hos de båda cheferna en gemensam syn på totalförsvarsproblemen, som anses vara den bästa grunden för en god samverkan i krig. Genom att cheferna samgrupperas i krig säkerställs möjligheterna till snabba samråd oberonde av tekniska kommunikationsmedel.

Allmänt utgår man från att allvarligare meningsskiljaktigheter normalt inte skall behöva uppkomma mellan samverkande civila och militära nyndig- heter. Självfallet finns det dock inte några garantier för samordnade beslut i extrema lägen. Om myndigheterna i sådana situationer på grund av tidsbrist eller av andra skäl inte kan nå fram till en gemensam syn på de åtgärder som bör vidtas skall direktiv från högre instans i första hand inhämtas. Endast om detta är omöjligt av tidsskäl eller på grund av för- bindelseavbrott uppkommer frågan om tvisten skall slitas genom unlitär direktivrätt dvs genom att den militäre chefen ger den civila myndigheten föreskrifter om att denna skall företa eller underlåta viss åtgärd.

För många fall kan sådan militär direktivrätt utan vidare uteslutas. Det står sålunda klart att militär direktivrätt inte har något berättigande i situationer där oenigheten rör åtgärder som saknar ett direkt samband med stridsverksamhet. CBU formulerade för sin del denna tanke så att militär direktivrätt kommer ifråga endast under sådana förhållanden då de militära operationerna måste ha absolut företrädesrätt, nämligen vid krig eller då stridshandlingar inletts mot svenskt territorium och då det samtidigt gäller att lösa en konkret stridsuppgift av betydelse. Häri ligger också att direktivrätten inte bör innefatta en rätt att meddela generella före— skrifter i fråga om viss verksamhet inom den civila delen av totalförsva- ret utan endast en befogenhet att föreskriva att viss eller vissa konkreta åtgärder skall vidtas eller underlåtas.

Frågan om det behövs en militär direktivrätt kan vidare begränsas till att avse direktiv som militär myndighet riktar till en sidoordnad civil myn- dighet. Det bör t.ex. inte komma ifråga att MB ger direktiv till en läns— styrelse. Önskar 'MB att länsstyrelsen vidtar eller underlåter en viss åtgärd får han - om han ej kan uppnå enighet härom med CB — rikta

eventuella direktiv mot CB som sedan får meddela erforderliga föreskrifter

Prop. 1984/85: 49 -, . 211

för länsstyrelsen. Det framstår också som självklart att militära direktiv till civil myndighet endast bör kunna avse åtgärder som det ligger inom ramen för den civila myndighetens befogenheter att vidta eller underlåta. Är t.ex. den civila nwndighetens handlingsfrihet begränsad genom före— skrifter som meddelats av överordnad civil instans, får den civila myndig— heten inte ges direktiv som förutsätter att den överskrider sina sålunda beskurna befogenheter genom att handla i strid mot nämnda föreskrifter.

En militär direktivrätt enligt vad som nu har sagts är alltså att betrakta som en nödlösning som bara kan tillgripas i vissa undantagsfall när norma- la samordningsvägar visar sig vara oframkomliga. Behovet av en sådan direktivrätt är beroende av hur man bedömer förutsättningarna för de mili- tära synpunkterna att göra sig gällande vid sedvanlig samordning och hur man ser på möjligheterna att tillräckligt snabbt få en eventuell menings— motsättning prövad av överordnade instanser. De senaste årtiondenas ut- veckling synes i hög grad ha ökat förutsättningarna för en framgångsrik samordning i normala former och i motsvarande mån minskat behovet av en militär direktivrätt. Till denna utveckling har bl.a. bidragit en effekti- vare ledningsorganisation på både civil och militär sida som inte minst uppnåtts genom en mera enhetlig och fastare ledning på det högre regionala planet. En ökad kännedom om och förståelse för samrådspartens problem och önskemål, uppnådd genom utbildning, övning och planläggning, som ofta genomförts i samverkan, har givetvis verkat i samma riktning. Detsamma gäller en konsekvent genomförd samgruppering och förbättrade sambandsför-

hållanden.

Det högre tempo i händelseutvecklingen som kan förutses i ett eventuellt kommande krig och ett därav följande skärpt krav på snabb beslutsfattning är en omständighet som talar för att behovet av militär direktivrätt ökat under senare år. Detta argument synes dock väga ganska lätt gentemot de nyss nämnda faktorerna som medverkar till en minskning av behovet av mili— tär direktivrätt. Det torde alltså vara berättigat att påstå att behovet av militär direktivrätt påtagligt minskat under senare år.

Militär direktivrätt kan tänkas på såväl central som regional och lokal ledningsnivå. Förutsättningarna för och behovet av en direktivrätt är dock olika på de skilda nivåerna. Allmänt kan sägas att behovet torde vara minst centralt och öka allteftersom man kommer längre ner i organisatio- nen. Orsaken härtill är i första hand det förhållandet att de centrala myndigheterna arbetar med mer långsiktiga frågeställningar än de regionala

och lokala och att kravet på snabba avgöranden ökar ju längre ner i orga—

Prop. 1984/85: 49

lx) _. IQ

nisationen som man kommer. En bidragande faktor är också de centrala myn—

digheternas överlägsna förutsättningar att upprätthålla förbindelserna med överordnad instans och att inhämta besked från denna när oenighet upp- kommer.

Tidigare har det framför allt varit den regionala ledningsnivån som upp- märksammats när behovet av militär direktivrätt diskuterats. I det följan— de kommer frågan om direktivrätten behövs på regional nivå att behandlas först. Därefter kommer motsvarande fråga på central och lokal nivå att belysas.

4.2.3. Behovet på regional nivå

Enligt numera gällande principer för totalförsvarets regionala ledning finns det på både högre och lägre regional nivå en civil myndighet - CB respektive länsstyrelsen - som inriktar och samordnar de civila försvars- åtgärderna. De är båda, var och en på sin nivå, utrustade med befogenheter att meddela sidoordnade civila myndigheter föreskrifter för verksamheten. Var och en av dem samverkar med en militär chef - MB respektive försvars— områdesbefälhavaren - i syfte att samordna det civila och det militära försvaret. Samverkande civil och militär chef har sammanfallande geogra- fiskt ansvarsområde och är samgrupperade i krig.

Denna organisation måste sägas förutsätta att en eventuell militär direk- tivrätt på regional nivå utövas av MB gentemot CB och av försvarsområdes- befälhavaren gentemot länsstyrelsen. En annan ordning kan knappast komma ifråga. Gällande bestämmelser om militär direktivrätt har i regel till- kommit innan totalförsvarets regionala ledning fann Sin nuvarande form och stadga och är inte alltid anpassade härtill. Som utgångspunkt för en dis- kussion om behovet av militär direktivrätt på regional nivå bör dock gälla den nyss nämnda ordningen, som numera också är allmänt förutsatt.

Förekomsten av militär direktivrätt på regional nivå har som förut fram- hållits kritiserats av civilbefälhavarna och ett växande antal länsstyrel- ser. De har bestritt eller ifrågasatt behovet av en sådan direktivrätt. ÖB liksom CBU har däremot hävdat att den militära direktivrätten behövs. Skälen härför har utförligast motiverats av CBU.

Enligt utredningen bör man inte bortse från att CB resp länsstyrelsen inom ramen för sina befogenheter kan i hög grad inverka på förutsättningarna

för de militära operationerna och att man därför måste räkna med militär

Prop. 1984/85: 49 213

direktivrätt som en garanti för att absolut nödvändiga militära intressen tillgodoses i det oförmodade men trots allt tänkbara fallet att enighet beträffande en betydelsefull åtgärd inte kan nås i en situation då den militära verksamheten måste ha absolut företrädesrätt och den centrala instansens ställningstagande inte kan eller hinner inhämtas. De motiv, som kan anföras som grund för militär direktivrätt i de fall där den nu före- kommer, kan enligt utredningen med samma styrka göras gällande beträffande varje område inom den civila sektorn, där åtgärder från civil sida kan tänkas inverka på förutsättningarna för de militära operationerna. Den militära direktivrätten borde därför inte så som nu vara begränsad till särskilt angivna områden av den civila sektorn eller avse vissa särskilt angivna åtgärder från civil myndighets sida. I stället föreslogs direktiv- rätten få en mera generell utformning.

Militär direktivsrätt i den utformning den har i civilbefälhavarutredning- ens förslag innebär avsteg i vissa undantagsituationer från den förutsatta huvudregeln att totalförsvaret i både högre och lägre regional instans leds av en civil och en nulitär chef som i samråd verkar för en sådan inriktning av totalförsvaret att största möjliga försvarseffekt uppnås. Totalförsvarets regionala ledningsorganisation bygger alltså på förutsätt— ningen att den civile och den militäre chefen normalt kan enas om att ge de militära kraven företräde när så behövs. Man har utgått från att de skall kunna nå fram till en gemensam bedömning om vad den militära situa- tionen kräver och vilka anpassningsåtgärder som är nödvändiga och möjliga på civil sida. Militär direktivrätt i föreslagen form innebär att den militäre chefens bedömning i dessa avseenden blir avgörande när de två cheferna mot förmodan och i undantagsfall inte kan komma överens. Den militäre chefen skall i sådana extrema fall enligt utredningsförslaget kunna neddela den civile chefen bindande föreskrifter om att denne skall vidta eller underlåta viss åtgärd. Ett villkor härför är visserligen att de i den föreslagna författningen uppställda förutsättningarna föreligger men den militäre chefen avgör själv om så är fallet. Förslaget synes grun- dat på uppfattningen att de militära kraven i vissa situationer har en sådan tyngd att de "måste ha absolut företrädesrätt" och att de bara kan

säkerställas genom militär direktivrätt. Uppfattningen är inte invänd— ningsfri.

Det kan framför allt sägas att de militära kraven, hur angelägna de än är, inte rimligen kan vara så kategoriska att de absolut måste tillgodoses utan varje som helst hänsyn till motstående civila intressen - i vart fall

inte i de situationer som det här närmast är fråga om, nämligen när en CB

Prop. 1984/85 : 49 3 | 4

eller länsstyrelse finner det omöjligt att tillmötesgå de militära önske— målen. I sådana Situationer kan man tvärtom förutsätta att de civila intressena har en betydande tyngd. De måste därför alltid vägas mot de militära kraven, när man prövar vilka anpassningsåtgärder som bör vidtas på civil sida. Denna vägning bör som nyss nämnts grundas på en bedömning inte bara av de krav som det militära läget ställer utan också av förut- sättningarna för civila anpassningsåtgärder och de konsekvenser som sådana åtgärder kan få inte minst för nmtståndsviljan och därmed ytterst för försvarseffekten. Med hänsyn till de insikter av både militär och civil art som således krävs för att göra en sådan avvägning förefaller det svårt att motivera varför det yttersta ansvaret för avvägningen bör vila på den militära chefen. Det synes i stället på goda grunder kunna hävdas att avvägningen bör göras av de två cheferna tillsammans under gemensamt ansvar.

Frånvaron av en militär direktivrätt på regional nivå kan givetvis sägas innebära att man saknar garantier för att försvarsansträngningarna bedrivs med en enhetlig inriktning och att den nödvändiga samordningen mellan det civila och det militära försvaret därigenom kan äventyras. Risken härför bör dock inte överdrivas.

För det första är det trots allt inte särskilt sannolikt att en militär och en civil chef på regional nivå kommer att ställas inför problem på vilka de inte kan finna lösningar som de kan enas om. Som CBU uttrycker det kan man förutsätta att deras gemensamma grundsyn, befäst under den gemensamma planeringen och under de regelbundet återkommande övningarna, deras gemensamma gruppering och överensstämmelsen nellan deras territo- riella verksamhetsområden kommer att tillsammans med den samordning som äger rum i högre instans verka för att samordnade beslut kommer till stånd på regional nivå. Frågeställningen bör därför numera kunna sägas vara av mer teoretiskt än praktiskt intresse. I avsaknad av militär direktivrätt får berörda chefer för övrigt en ökad press på sig att i avvägningsfrågor av den art som förut nämnts söka sig fram till lösningar som de kan ta ett gemensamt ansvar för. Förutsättningarna för välavvägda ställningstagan- den, grundade på ett tillbörligt beaktande av såväl militära krav som civila intressen, kan på så sätt till och med sägas öka genom frånvaron av militär direktivrätt.

Vidare bör man när man värderar de risker för den militära verksamhetens effektivitet som avsaknaden av militär direktivrätt kan innebära beakta

att den militära effektiviteten är beroende av ett stort antal faktorer

Prop. 1984/85: 49 715

och att den måste sägas vara utsatt för ett jämförelsevis ringa hot från den "faktor" mot vilken den militära direktivrätten anses utgöra en garanti.

Slutsatsen av det här förda resonemanget blir alltså att militär direktiv- rätt inte behövs på regional nivå och att den bör avskaffas.

4.2.4. Behovet på central nivå

De synpunkter som i föregående avsnitt anlagts på frågan om militär direk- tivrätt på regional nivå kan i viss mån tillämpas också i central instans. Motiven för militär direktivrätt är till och med svagare i central instans än i regional. CBU uttryckte för sin del denna tanke genom att framhålla att behovet av militär direktivrätt är mindre framträdande i central instans än i regional. Bland skälen härtill märks att man på central nivå rent praktiskt har lättare att inhämta regeringens ställningstagande när oenighet uppkommer och att man där har större möjligheter att avvakta besked, eftersom man arbetar med mera långsiktiga frågeställningar, vilka inte kräver lika snabba avgöranden som i regional instans.

Vad som nu har anförts leder till slutsatsen att militär direktivrätt är obehövlig på central nivå. I den mån militär direktivrätt nu förekommer där bör den följaktigen avskaffas.

4.2.5. Behovet på lokal nivå

Frågan om militär direktivrätt är långt mer komplicerad när det gäller det lokala planet än när det gäller regional instans. En av de viktigaste anledningarna härtill är att man på denna nivå befinner sig betydligt närmare de direkta stridshandlingarna, varigenom kravet på snabba beslut blir särskilt framträdande. Detta kan omöjliggöra tidskrävande samråd. Det är dessutom ofta förenat med praktiska svårigheter att genomföra ett sam- rådsförfarande på lokal nivå, eftersom berörda chefer vanligen inte är samgrupperade med varandra. Den större tidspressen minskar vidare sanno— likheten för att man vid oenighet skall hinna hänskjuta uppkomna frågor till avgörande i högre instans.

En annan omständighet som gör frågan om militär direktivrätt mer kompli- cerad på lokal nivå än i regional instans är den splittrade bild som totalförsvarets ledningsorganisation företer på denna nivå. På civil sida

saknas sålunda en enhetlig ledning motsvarande den som finns på den högre

Prop. 1984/85: 49 2 | 6

och lägre regionala nivån. Det finns alltså inte någon civil myndighet på det lokala planet som inriktar och samordnar den civila försvarsverksam— heten och som de militära kraven kan kanaliseras genom. På det lokala planet finns det därför inte så som i regional instans en självklar adres- sat för militära direktiv. Dessa får i stället riktas mot den civila loka- la myndighet, som i varje särskilt fall bedöms vara utrustad med befogen- heter och praktiska förutsättningar att tillgodose det föreliggande mili— tära anspråket.

Det förtjänar här framhållas att den civila ledningsorganisationen på lokal nivå blir något mindre splittrad när statsmakternas beslut om kommu- nal ledning av det lokala civilförsvaret genomförs. I huvudsak kvarstår dock de redovisade problemen.

De sämre samverkansförutsättningarna på lokal nivå kan allmänt sägas vara ägnade att öka behovet av lagregler som ger lokala militära chefer befog- enheter att ingripa i civila förhållanden för att säkerställa det militära försvarets effektivitet. Vid prövningen av frågan hur detta behov bäst tillgodoses finns det anledning att skilja mellan behovet att styra en- skilda personers handlande och behovet att påverka den verksamhet, som bedrivs av statliga och kommunala myndigheter eller andra offentliga organ i egen regi. Det sistnämnda behovet kan inte lämpligen tillgodoses på annat sätt än genom att förhållandet mellan de berörda myndigheterna reg- leras i någon form t.ex. genom en militär direktivrätt. När det däremot gäller att tillgodose behovet att styra allmänhetens handlande är det också möjligt att välja en lösning som innebär att lokala militära chefer utrustas med befogenheter att själva meddela allmänheten föreskrifter i 'stället för de civila myndigheter, som normalt gör detta.

En sådan lösning har valts i olika sammanhang. Exempel härpå har redovi- sats i avsnitt 2.5 och 2.6. Den militära vägtrafikkungörelsen innehåller sålunda bestämmelser som ger lokala militära chefer befogenhet att reglera den civila vägtrafiken, när detta behövs för att genomföra en militär operation. Vidare finns i den s.k. skyddslagen bestämmelser om säkerhets- områden - varmed bl.a. förstås krigsskådeplats - för vilka militära chefer förutsätts få befogenhet att utfärda t.ex. tillträdesförbud. Som en va- riant på denna lösning kan också ses de i avsnitt 2.4 redovisade bestäm- melserna i lagstiftningen om undanförsel och förstöring, enligt vilka militära chefer tillagts befogenheter att meddela de föreskrifter för verkställandet av beslutad undanförsel och förstöring som är påkallade med

hänsyn till militära operationer.

Prop. l984/85:49 ., 217

På frågan om möjligheten och lämpligheten att säkerställa det militära försvarets effektivitet genom att utrusta lokala militära chefer med en direktivrätt gentemot lokala civila myndigheter eller med en befogenhet att själva meddela föreskrifter för allmänheten kan följande allmänna synpunkter anläggas.

Alternativet med militär direktivrätt är i vissa hänseenden fördelaktigare än den andra lösningen. Det innebär t.ex. att den närmare utformningen av de mot allmänheten riktade föreskrifterna bestäms av civila myndigheter, vars kunskaper och erfarenheter därvid kan tillgodogöras. Härtill kommer att det knappast förefaller rimligt att tillägga en militär chef befogen- heter att själv meddela föreskrifter för allmänheten med verkan utanför krigsskådeplats eller annat område som är direkt berört av militära opera- tioner på sådant sätt att de civila myndigheterna är mer eller mindre satta ur stånd att fullgöra uppgiften och det därför framstår som lämpli- gare att befogenheten i stället utövas av militär chef. För en militär direktivrätt synes däremot en något mindre strikt geografisk avgränsning kunna godtas.

Ur andra synvinklar är den lösning som innebär att lokal militär chef ges befogenhet att själv meddela föreskrifter för allmänheten att föredra framför alternativet med en militär direktivrätt. Det bör sålunda vara effektivare att låta den militäre chefen vända sig direkt till allmänheten än via en civil myndighet. Vidare måste det beaktas att utrymmet för mili- tär direktivrätt begränsas av att sådana direktiv — som framhållits i det föregående - måste avse åtgärder som det ligger inom de civila myndighe- ternas befogenheter att vidta eller underlåta och att lokala civila myn— digheters handlingsfrihet ofta kan förväntas vara beskuren genom före— skrifter från högre instans, medan befogenheter för militär chef att själv meddela föreskrifter för allmänheten kan utformas oberoende härav.

Allmänt kan vidare sägas att förekomsten av bestämmelser som ger lokal militär chef befogenhet att själv meddela föreskrifter för allmänheten är starkt ägnade att minska behovet av militär direktivrätt på lokal nivå. Frågan hur det militära försvarets effektivitet skall säkerställas trots de samordningsproblem som råder i lokal instans är emellertid komplicerad och kan med hänsyn till de varierande förutsättningarna inte besvaras generellt för alla verksamhetsområden. Det är därför nödvändigt att pröva frågan för varje verksamhetsområde för sig. Härför talar också att det inte bör komna i fråga att tillägga lokala militära chefer befogenheter

att ingripa i civila förhållanden utan att behovet är väl kartlagt och

Prop. 1984/85: 49 218 konsekvenserna möjliga att överskåda.

Som redovisats i avsnitten 2.1 - 2.3 finns det för närvarande bestämmelser om militär direktivrätt i författningar som rör civilförsvaret, postverket och televerket. Direktivrätten gentemot postverket och televerket är dock begränsad till regional nivå. På lokal nivå finns idag inte någon direk- tivrätt gentemot de två kommunikationsverken och det har inte framkommit att en sådan rätt skulle vara behövlig.

Gällande bestämmelser om militär direktivrätt i civilförsvarslagstiftning- en avser även lokal nivå. Direktivrätten innebär - såsom den preciserats i 1947 års ämbetsskrivelse - en befogenhet att meddela de föreskrifter om verkställande av beslut om utrymning och bortflyttningsförbud m.m., som är särskilt påkallade ur militär synpunkt. Inom område, som utsatts för fientligt anfall eller eljest omedelbart berörs av militära operationer, innebär direktivrätten dessutom befogenhet att meddela de föreskrifter om civilförsvarsverksamhetens inriktning, som är att hänföra till civilför- svarets operativa ledning och är nödvändiga med hänsyn till pågående mili— tära operationer eller säkerställande av militära transporter eller som eljest är påkallade ur militär synpunkt.

Numera torde det knappast finnas något beaktansvärt behov för lokala mili- tära chefer att genom direktivrätt kunna påverka den civilförsvarsverksam- het som har till syfte att avhjälpa eller lindra verkningarna av inträffa- de skador. Det intresse av en militär direktivrätt gentemot civilförsvaret som kan sägas kvarstå på det lokala planet synes grundat på behovet för lokala militära chefer att kunna påverka befolkningens uppträdande inom och i anslutning till en krigsskådeplats. För de militära försvars- ansträngningarnas effektivitet kan det t.ex. vara angeläget att trafiken regleras på ett visst sätt eller att ett område spärras av och utryms. En tänkbar lösning för att säkerställa sådana behov är att utrusta lokala militära chefer med direktivrätt gentemot lokala civilförsvarschefer, kommunala trafiknämnder och lokala polischefer, vilka har befogenheter av intresse i sammanhanget. Frågan är dock om en sådan lösning är rationell eller behövlig.

När det gäller intresset av att lokala unlitära chefer kan reglera den civila trafiken måste detta sägas vara väl tillgodosett genom de befogen- heter som tillagts sådana chefer genom den militära vägtrafikkungörelsen. Som framgår av redovisningen i avsnitt 2.5 är dessa befogenheter mycket

vittgående. Bl.a. innebär de befogenhet för kompanichef eller högre mili-

Prop.]984/85z49 . 219

tär chef att utfärda förbud mot fordonstrafik eller andra trafikreglerande föreskrifter för en viss väg eller för samtliga vägar inom ett visst områ- de, när detta är nödvändigt för att genomföra en militär operation. Samma befogenhet tillkommer chef för trafikpluton eller militärpolispluton. Att utöver dessa befogenheter utrusta lokala militära chefer med en direktiv- rätt i syfte att framtvinga en önskad trafikreglering kan knappast vara behövligt.

Även lokala militära chefers behov av att kunna påverka befolkningens uppträdande genom avspärrning, utrymning och dylika åtgärder förefaller det mest rationellt att tillgodose genom att utrusta dem med egna befogen- heter att meddela föreskrifter direkt till allmänheten. Bestämmelser av denna art finns för närvarande - som redovisats i avsnitt 2.5- i lag- stiftningen om säkerhetsområden. Den s.k. skyddslagen innehåller sålunda bestämmelser som ger regeringen rätt att bemyndiga militära chefer att förordna om t.ex. utrymning av ett område, om krigsoperationerna skulle kräva det. Några föreskrifter av denna innebörd har inte utfärdats. Det är därför svårt att säga i vad mån sådana befogenheter kommer att till- läggas lokal militär chef. Måhända är inte heller skyddslagen så avfattad att det är möjligt att med dess stöd fullt ut tillgodose det här behandla- de behovet. Lämpligen bör denna fråga beaktas vid den översyn av skydds- lagen som nu görs av utredningen (Fö 1982:03) om tillträdesskydd. I sam- band med översynen bör behovet av tillämpningsföreskrifter övervägas. Under förutsättning att arbetet härmed resulterar i lagstiftning som ger militära chefer erforderliga befogenheter bör en militär direktivrätt i nu ifrågavarande syfte kunna anses överflödig.

Vad som anfört i det föregående leder till slutsatsen att det inte finns något bärande behov av militär direktivrätt gentemot det lokala civilför- svaret. Inte heller har det framkommit belägg för att det inom andra verk- samhetsområden finns behov av en militär direktivrätt på lokal nivå.

Hänvisningar till S4-2-5

3.4. Ny lagstiftning om sjukvården i krig

Som har nämnts i inledningen fanns tidigare bestämmelser om militär direk- tivrätt i lagstifningen om sjukvården och veterinärväsendet i krig 4 S 2 mom krigssjukvårdslagen (1953:688), 29-34 55 krigssjukvårdskungörelsen (1955:442) samt 8-10 55 krigsveterinärkungörelsen (1966z768). Dessa bestämmelser upphävdes dock i samband med tillkomsten av ny lagstiftning i ämnet år 1981. Till grund för denna låg förslag av utredningen om sjuk- vården i krig, framlagt i betänkandet Sjukvården i krig (SOU 1978:83).

Prop. 1984/85: 49 204

Utredningen ansåg att den i fred gällande sjukvårdslagstiftningen borde utgöra grunden för de bestämmelser som skulle reglera sjukvården i krig. Sådana bestämmelser föreslogs ingå i den kommunala beredskapslagstiftning- en. För den civila veterinärverksamheten i krig föreslogs särskilda för- fattningar.

Utredningen lämnade i betänkandet också förslag om hur samverkan inom totalförsvarets hälso- och sjukvård bör bedrivas på olika ledningsnivåer. I anslutning härtill uttalade utredningen att den militära direktivrätten borde kunna slopas för hälso- och sjukvårdens vidkommande.

Vid remissbehandlignen föranledde förslaget erinringar från ÖB och för— svarets sjukvårdsstyrelse som ansåg att den militära direktivrätten enligt krigssjukvårdskungörelsen borde kvarstå tills vidare. Enligt ÖB borde frågan inte särbehandlas jämfört med övriga områden där militär direktiv- rätt nu finns. Resultatet av pågående utredning om militär direktivrätt borde avvaktas. Socialstyrelsen ansåg att den militära direktivrätten kunde slopas.

I prop 1980/81:57 föreslogs ny lagstiftning om hälso- och sjukvården i krig m.m. i huvudsak enligt utredningens förslag. Föredragande statsrådet

förklarade sig därvid dela utredningens uppfattning att den militära direktivrätten kunde slopas för hälso och sjukvårdens vidkommande. Även på veterinärverksamhetens område ansåg statsrådet att den militära direktiv- rätten kunde avskaffas. Någon erinran häremot framkom inte under riksdags- behandlingen (SoU 23). Den nya lagstiftningen trädde i kraft 1981-07-01, krigssjukvårdslagen med tillämpningsförfattningar upphörde att gälla.

Prop. ]984/85 : 49 205 4 ÖVERVÄGANDEN 4.1 Granskning av gällande bestämmelser

Bestämmelser om militär direktivrätt finns i författningar, som rör civil- försvaret, postverket och televerket. En redogörelse för bestämmelserna har lämnats i avsnitt 2 . Där har också redovisats de förarbeten till bestämmelserna som finns tillgängliga.

Redan vid en ytlig granskning av bestämmelserna om militär direktivrätt uppmärksammas att de företer betydande skillnader från såväl sakliga som formella utgångspunkter. Förutsättningarna för tillämpning av militär direktivrätt är t.ex. formulerade på olika sätt i de skilda författning- arna. Det kan med skäl ifrågasättas om skillnanderna är sakligt motive- rade.

Bestämmelserna om militär direktivrätt är tillkomna vid olika tidpunkter. Till dels är de numera uppenbart föråldrade. De har t.ex. inte alltid anpassats efter vidtagna ändringar i totalförsvarets ledningsorganisation. Enligt gällande civilförsvarsbestämmelser har sålunda MB fortfarande rätt att ge direktiv till länsstyrelse och civilförsvarsmyndighet, som lyder under länsstyrelse - en ordning som numera efter civilbefälhavarinstitu- tionens tillkomst är uppenbart orimlig. Med nuvarande organisation av totalförsvarets regionala ledning måste det förutsättas att MB inte utövar en eventuell direktivrätt mot någon annan myndighet än CB.

Vad som nu har anförts ger vid handen att bestämmelserna om militär direk- tivrätt behöver ses över. Behovet av en sådan översyn är sedan länge all- mänt omvittnad. Som har redovisats i avsnitt 3.2 ifrågasatte t.ex. FLU de gällande bestämmelsernas ändamålsenlighet. Utredningen föreslog en sär— skild undersökning härav. Bl.a. borde det enligt FLU övervägas om inte direktivrätten bör preciseras och differentieras mer än nu. Förslaget tillstyrktes allmänt av remissinstanserna.

Frågan om militär direktivrätt har därefter, som redovisats i avsnitt 3.3 , närmare utretts av CBU. Utredningen ansåg att den militära direktivrätten inte bör på sätt som nu är fallet begränsas till särskilt angivna områden av den civila sektorn eller avse vissa särskilt angivna åtgärder från civil myndighets sida. Utredningen lade i stället fram förslag om en mera generellt utformad direktivrätt, reglerad i en särskild författning,

som föreslogs ersätta de nuvarande i flera författningar spridda bestäm-

Prop. 1984/85: 49 206

melserna om militär direktivrätt.

CBU:s förslag innebar vidare att förutsättningarna för direktivrättens tillämplighet begränsades mer än vad som nu i allmänhet är fallet.

Vad CBU föreslagit godtogs i stort av de remissinstanser som ansåg att det finns behov av en militär direktivrätt. Om detta behov rådde däremot starkt skiftande meningar. På grund härav har förslaget ej lett till lag- stiftning. Behovet att se över gällande bestämmelser om militär direktiv- rätt kvarstår därför.

Hänvisningar till S3-4

4.3. Undanförsel och förstöring

1 ett tidigare avsnitt av denna promemoria har lämnats en kortfattad redo— görelse för lagstiftningen om undanförsel och förstöring. Av redogörelsen framgår att ÖB och MB eller annan militär myndighet, som någon av dem bemyndigat därtill, kan meddela de föreskrifter för verkställigheten av beslutad undanförsel och förstöring, som är påkallade från militära syn- punkter. Ofta betraktas denna befogenhet som en militär direktivrätt.

Detta är emellertid knappast helt korrekt, eftersom föreskrifterna

Prop. 1984/85: 49 220

formellt sett riktar sig till berörd egendoms ägare eller innehavare och inte till civil myndighet. Det är nämligen egendomens ägare eller inne- havare som i första hand är ansvarig för att egendomen undanförs eller förstörs enligt meddelade beslut. Emellertid får man räkna med att verk- ställigheten av sådana beslut kräver aktiva insatser från de civila nyn- digheternas sida och att de föreskrifter för verkställigheten som militär myndighet kan komma att meddela därför i hög grad blir bestämmande för de civila myndigheternas åtgärder. 1 så måtto kan det möjligen vara berätti— gat att tala om militär direktivrätt även på detta område.

När det gäller militär myndighets befogenhet att meddela föreskrifter om undanförsel av egendom som tillhör staten och förvaltas av civil myndighet kan det knappast sägas vara korrekt från formell synpunkt att tala om militär direktivrätt. Inte heller den befogenhet som tillagts ÖB eller av ÖB därtill bemyndigad militär myndighet att i samråd med vederbörande civila myndigheter besluta om förstöring av t.ex. järnvägs-, elkraft-, luftfarts-, väg- och sjöfartsanläggningar kan sägas vara militär direktiv- rätt i egentlig mening. I dessa fall är det ju fråga om en beslutsfunktion som primärt åvilar militär myndighet och inte en befogenhet att meddela föreskrifter i vissa undantagssituationer när oenighet föreligger och besked från överordnad instans inte kan eller hinner inhämtas. När det gäller nämnda slag av egendom ansvarar för övrigt militär myndighet i viss utsträckning även för att beslutad förstöring blir utförd.

Nu gällande lagstiftning om undanförsel och förstöring tillkom 1961 och omarbetades grundligt 1970, varvid frågan om militära myndigheters be- fogenheter ingående övervägdes. Det är alltså fråga om en i detta samman- hang relativt modern lagstiftning. Något påtagligt behov att se över bestärrmelserna har inte framkommit. Med hänsyn härtill och till att bestämmelserna inte innefattar någon militär direktivrätt i egentlig mening har en närmare granskning av bestämmelserna inte ansetts motiverad i detta sammanhang.

Prop. 1984/85: 49

l-J IJ

5 FÖRSLAG

I de föregående avsnitten har anförts att militär direktivrätt inte behövs vare sig på central, regional eller lokal ledningsnivå. De bestämmelser om militär direktivrätt som för närvarande finns i civilförsvarslagstift- ningen och i postverkets och televerkets instruktioner har bedömts vara obehövliga. Inte heller har det framkommit att behov av militär direktiv- rätt finns inom något annat verksamhetsområde. Som en följd härav före- slås att följande bestämmelser upphävs, nämligen 9 S civilförsvarslagen (1960:74) 52 5 förordningen (1969:7361 med instruktion för postverket

48 5 förordningen ( 1965:842 ) med instruktion för televerket.

Prop. 1984/85: 49

IJ lx) FJ

Bilaga

1964 års civilbefälhavarutrednings förslag till kungörelse om militär direktivrätt

15

Befinner sig Sverige i krig eller inledes stridshandlingar mot svenskt territorium äger militärbefälhavare, om det är oundgängligen erforderligt för viss uppgift som har direkt salband med stridsverksamhet, meddela Civilbefälhavaren föreskrift om att denne skall vidtaga eller underlåta viss åtgärd. Sådan rätt föreligger endast om enighet ej kunnat uppnås mellan militärbefälhavaren och Civilbefälhavaren och beslut av överordnad instans ej hinner avvaktas.

Militärbefälhavarens beslut är bindande för Civilbefälhavaren endast så länge de omständigheter föreligger som legat till grund för beslutet.

25

Vad i bestämelserna i 1 S säges äger motsvarande tillämning på försvars- områdesbefälhavare och länsstyrelse samt, i fall av särskild tidsnöd, militär förbandschef, dock lägst bataljonschef eller motsvarande chef, och lokal civil myndighet.

35

Har militär chef fattat beslut med stöd av denna kungörelse skall såväl han som den civila myndigheten ofördröjligen meddela detta till närmast överordnade chef eller nyndighet. _

Denna kungörelse träder i kraft den ...........

Vad i annan författning 'än lag eller i särskilt meddelad föreskrift är stadgat om militär direktivrätt för militärområdesbefälhavare eller för militär chef som är underställd honom skall icke gälla, i den mån det stri der mot bestänmelserna i denna kungörelse.

Sammanställning av remissyttrandena över promemori- an (Ds F ö 1983: 7) Om militär direktivrätt

Prop. 1984/85: 49 223

Efter remiss har yttranden över promemorian avgens av rikspolisstyrel- sen. överbefälhavaren. civilfc'irsvarsstyrelsen. överstyrelsen för ekono- miskt försvar, beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, civilbefälha- varna i Södra. Västra. Östra. Bergslagens. Nedre Norrlands och Övre Norrlands civilomräden. postverket. televerket. statens järnvägar, trans— portrådel. länsstyrelserna i Uppsala. Värmlands och Västerbottens län. Svenska kommunförbundet och Centralorganisalionen SACO/SR.

Samtliga remissinstanser delar utredarens uppfattning att någon bestäm- melse om militär direktivrätt inte behövs på central eller regional nivå. När det gäller behovet av motsvarande bestämmelse för lokal nivå biträder huvuddelen av remissinstanserna också utredarens förslag men några av dem har haft invändningar mot och synpunkter på förslaget i denna del.

Överbefälhai'arrn anser all förhållandena på lokal nivå är mer komplice— rade eftersom samverkan skall ske med flera olika civila myndigheter och samgruppering på gemensamma lcdningsplatser i regel inte förekommer. Det kan sannolikt uppstå lägen då en samordnad syn inom totalförsvaret inte kan skapas tillräckligt snabbt för att kunna ligga till grund för nödvän- diga beslut. I sådana lägen måste det finnas möjlighet för den militära chefen att själv fatta beslut som påverkar eller ställer krav på civila resurser eller civilbefolkningcn om detta oungängligen behövs för att kun- na genomföra viss stridsverksamhet. En sådan direktivrätt kan innebära dels rätt att utnyttja lokala civila resurser eller civilförsvarsenheter. dels rätt att utfärda föreskrifter för allmänheten. t.ex. om tillträdesförbud. Överbefälhavaren anser därför att frågan om militär direktivrätt på lokal nivå i de angivna situationerna bör prövas ytterligare. bl.a. i samband med utredningen (Fö 1982: (13) om tillträdesskydd.

Civilförsvars—styrelsen har den uppfattningen att den militära direktivrät- ten på lokal nivå bör bibehållas och kompletteras med en militär före- skriftsrätt dels därför att direktiven av lokala chefer inom civilförsvarsor-

' ganisationen kan omsättas på ett för befolkningen lämpligt sätt. dels därför att sådana chefer sannolikt har bättre möjligheter att nå civilbefolkningen än en militär chef. [ de fall det inte finns en lokal civilförsvarsorganisation inom räckhåll måste den lokala militära chefen ha befogenhet att meddela föreskrifter direkt till allmänheten.

Länsstyrelsen i Värmlands län avstyrker att den militära direktivrätten på lokal nivå utan fortsatt utredning avskaffas. Länsstyrelsen anser att det är nödvändigt att genom enkla regler klara ut de militära befogenheterna i vad gäller civilförsvar, vägtrafik. säkerhetsområden och direktivrätt till befolkningen.

Prop. 1984/85 : 49 574

] Förslag till Lag om ändring i civilförsvarslagen(1960: 74)

Härigenom föreskrivs ifråga om civilförsvarslagen(1960: 74)'

dels att 9, 19 och 22—26 åå. 40 å 3 mom.. 41 å 3 mom. samt 49. 50 och 75 åå skall upphöra att gälla,

dels att i 8. 20 och 61 åå samt 79 å 3 mom. ordet "civilförsvaret" skall bytas ut mot '"civilförsvarsorganisationen".

dels att i 11. 13 och 16 åå orden "tjänstgöring i civilförsvaret" skall bytas ut mot "”civilförsvarstjänstgöring".

dels att i 3 å och i rubriken närmast före 47 å ordet "civilförsvaret" skall bytas ut mot "civilförsvarsverksamheten".

dels att i rubriken närmast före 68 å ordet "civilförsvarets" skall bytas ut mot "eivilförsvarsorganisationens",

dels att nuvarande 10 å skall betecknas 10 a å. dels att 1, 2. 4—7 och nya 10 a åå. 12 å 1—3 och 5 mom.. 15. 17.18. 27. 28. 36 och 38 åå. 40 å ] och 2 mom.. 41 å 1 mom., 42. 44. 45. 54. 57—59. 65. 66. 68. 73. 77. 78, 81 och 83 åå samt rubn'kerna närmast före 3 och 40 åå skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i lagen skall införas nio nya paragrafer. 4 a. 10. 10 b— 10 g och 41 a åå. av nedan angivna lydelse.

dels att före nya 10. nya 10 a och nya 10 b åå skall införas nya rubriker av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse l 53 Civilförsvaret har till uppgift atti [ denna lag ges föreskrifter om de hänseenden regeringen bestäm- civilförsvarets verksamhet. mer utöva sådan verksanzhetjör ri- C ivilförsvarsverksamheten har kets _törsvar. som avser att skydda till syfte att skydda och rädda civil- och rädda liv och egendom vid un- befolkningens liv och egendom vid fall mot riket och som icke åvilar väpnade angrepp mot riket utifrån. försvarsmakten. så ock annan lik- Verksamheten omfattar artad verksamhet. [. alarmering och andra åtgärder För olika slag av eiviljörsvars- förvarning, verksamhet skola finnas särskilda 2. utrymning. omflyttning och in- tjänstegrenar. kvartering.

' Lagen omtryckt 1975: 712. Senaste lydelse av 19 å 1984: 273 41 å3 mom. 1977:21)3 75 å 19781263.

3 Senaste lydelse 1984: 273.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

Be inner sig riket i krig eller krigsfara. äger regeringen för- ordna. att inom riket eller del därav civilförsvaret skall intaga förstärkt beredskap (civilförsvarsbe- r e d s k a p ) .

Närmare bestämmelser angående olika grader av civilförsvarsbered- skap tberedskapsgrader) meddelas av regeringen.

15 Riksdagen 1984/85. ] saml. Nr 49

N lx) '.Il

Föreslagen lydelse

3. anordnande av skyddsrum och andra skydd.

4. ntt'irkläggning.

5. räddning av liv och egendom. inbegripet viss jörsta hjälp åt ska- dade.

6. brandsläckning.

7. upptäckande och utmärkande avfarliga områden.

8. sanering och liknande skydds- åtgärder.

9. förläggning och utspisning av nödställda.

IO. planläggning och annan jör- beredande verksamhet som behövs jörfttllgörandet av uppgifterna un- der l—9.

Civilftfirsvarsverksam/teten ont- fottar också bistånd åt andra som- hällsorgan ifråga om

I. sjukvård och gande avflyktingar.

2. brådskande hjälp med åter- ställande och upprätthållande av ordningen i olycksdrabbade områ- den.

3. brådskande återställande i funktionsdugligt skick av oumbär- liga allmänna anläggningar,

4. brådskande begravningshjälp,

5. hjälp med bevarande av egen- dom av väsentlig betydelse för be- folkningens överlevnad.

omhänderta-

Regeringen får förordna att civil— jörsvarsorgunisationen helt eller delvis skall inta förstärkt beredskap "(civilförsvarsberedskap ) . om

]. riket kommer i krig.

2. riket är i krigsfara.

3. det råder sådana utomordent- liga förhållanden som är förart- ledda av krig eller av krigs/ara som riket har befunnit sig i.

Närmare bestämmelser angående olika grader av civilförsvarsbered- skap (beredskapsgrader) och vilka åtgärder som skall vidtas vid de olika beredskapsgraderna med- delas av regeringen.

Prop. 1984/85: 49 . 226

Nuvarande lvdelse Föresla en [ idelse _ )

Zkap. Grunddragen av civilförsva- 2 kap. Grunddragen av civilför- ret svarsorganisationen 4 5 Inom varje län handhar länssty- Om rikets indelning i civilområ- relsen ledningen av civilförsvaret. den och om civilbefälhavarnas be-

Om civilbefälhavares befattning fattning med civilförsvarsverksam- med civilförsvaret stadgas särskilt. heten inom civilområdena förord- nar regeringen. Ont kommuns befattning med ci- vilförsvaret stadgas i 4. 6 och 7 kap.

4aé'

Inom varje lätt leder länssty- relsen civilförsvarsverksamheten. Länsstyrelsen skall därvid

]. inrikta och stödja planlägg- ningen av civilförsvarsverksamhe- ten,

2. se till att statliga myndigheter. kommuner och enskildafullgör sina skyldigheter i fråga om civilför- svarsverksamheten,

3. se till att civilförsvarsorgani- sationen har erforderlig beredskap.

4. under ("is-'t'lförsy'arsberedskap se till att civilförsvarsorganisatio- nens resurser är fördelade mellan kommunerna på ett ändamålsenligt sätt och vid behov fördela om re- surserna.

5. under civilförsvarsberedskap ta över ledningen av eller uppdra åt ett kommunalt organ att leda civil- försvarsverksamhet som berör flera kommuner, om det behövs för att nå en bättre samordning av för- ss-wrsansträngningarna,

6. i övrigt svara för sådan civil- försvarsverksamhet som inte an- kommer på andra statliga myndig- heter. kommunerna eller enskilda.

Regeringen eller. efter regering- ens bemyndigande, länsstyrelserna får meddela kommunerna de före- skrifter om civilförsvarsverksamhe- tens inriktning och bedrivande som behövs för samordningen av för- svarsansträngningarna under civil- försvarsberedskap.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

) Riket indelas i c'it-filförsvarsamrä- den. Om indelningenförordnar re- geringen. lnom civilförsvarsomräde utgör varje kommun ett civilförn'ttrsdi- strikt. Om särskilda skä/föreligga. äger länsstyrelsen förordna om an- nan indelning av eivilhärsvarsom— råde i civil/"(')"rsvarsdistrikt.

Föreslagen lydelse

&)

Kommunen leder civilförsvars- verksamheten inom sitt område un- der ci viljors varsberedskap . Till kommunens förfogande för civil- försvarsverksamheten ställer sta- ten en civilförsvarschef med en ci- vilförsvarsstab och de övriga re- surser som redovisas i den i 10 a # angivna organisationsplanen.

Om kommunens befattning med planläggningen och andra förbere- delscr_/inns bestämmelser i 2 a, 4. 6 och 7 kap.

eäl

lnom civilförsvarsamråde utövas ledningen av civilförsvaret ttnder civiljörsvarsberedskap samt, om regeringen ifråga om visst civil- f(')'rsvarsområde sä förordnar, även eljest av en civilförsvarschef För civilförm'arschef skall finnas ställ- företrädare.

Cit-rilförsvarschef och ställföre- trädare utses av länsstyrelsen, om ej regeringen för visst civilförmtars- område förordnar annorlunda.

För ledningen under civilför- svarsberedskap av civilförsvaret inom civilförsvarsdistrikt, där led- ningsuppgifterna ej kunnafttllgöras av civilförsvarsehefen. skall läns- styrelsen förordna en distriktschef. För distriktschef skall finnas ställ- företrädare.

I)et åligger brandbefäl som är anställda hos kommunerna att ta emot uppdrag som avses i denna

paragraf.

Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att samordna civil- försvarsverksamheten mellan sig.

7.55

Civilförsvaret skall anordnas dels som allmänt civilförsvar lokalt för varje civt'lfc'irsvarsomräde samt enligt civilförsvarsstyrelsens be- stämmande regionalt inom län.

3 Senaste lydelse 1977: lll. " Senaste lydelse l984: 273. '" Senaste lydelse 1977: l l 1.

Vid anläggningar och företag, vars verksamhet har stor betydelse för totalförsvaret och som kan an- tas bli särskilt utsatta vid strids- handlingar, skall civilförsvarsverk-

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

dels i den mån detfinnes erfin'der— ligt med hänsyn till bebyggelsens beskaffenhet eller eljest som verk- skydd för särskilda anläggningar och byggnader.

Lokalt allmänt civilförsvar och verkskydd mä anordnas gemen— samt, om detjinnes ändamålsenligt med hänsyn till _li'irhällandena på viss ort och katt ske utan minskning av civilförsvarets förmåga att full- göra sina uppgifter.

IJ IQ x.

Föreslagen lydelse

samheten anordnas iform av verk- skydd. Närmare bestämmelser om verkskyddets omfattning och orga- nisationjinns i47, 48 och 5! 5.5.

2 a kap. Planläggning m.m.

Regeringen [05

[0 &

(Titti/försvarets omfattning och heskttllerzhet inom varje civilför- svarsomräde skall till sina huvud— drag angivas i särskild o r g a n i s a - tio n s pl a n. Uppgifter om skydds- rum och utrymmen som avses i 22 å' andra stycket skola dock angivas i skyddsrumsplan. Om sådan platt jinnas bestämmelser i4 kap.

Organisationsplan upprättas av länsstyrelsen och skall , liksom änd- ring däri, antagas av regeringen el- ler myndighet som regeringen be- stämmer,

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fast- ställer i vilka tätorter och på vilka platser skyddsrum skall byggas. Sådana orter och platser benämns skyddsrumsorter.

En skyddsrumsorts gränser be- stäms enligt grunder som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får fö- reskriva att förberedelser skall vid- tas i en skyddsrumsort för att lämp- liga utrymmen skall kunna ställas i ordning till skyddsrum under civil- försvarsberedskap.

Länsstyrelsen 10 a 5

C ivt'lförsvarsorganisationetts omfattning och uppgifter inom var- je kommun skall till sina huvuddrag redovisas i en särskild () rga n i s a - t io n s pl & n . som skall upprättas och antas av länsstyrelsen. Lätts- styrelsen skall också för varje kont- mun upprätta och anta en mobili- s erin gspl a n .

Länsstyrelsen skall vidare upp- rätta och anta länsplaner för civil- försvarsverksamhet som berör hela länet och särskilda planerför civil- försvarsverksamhet som behöver samordnas mellan kommuner.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid plan/("iggningen skall länssty- relsen samråda med berörda kont- mtmer.

Kommunen

lObå

Kommunen skall upprätta och anta

]. ledningsplan.

2. informationsplan.

3. skyddsplan,

4. räddningsplan,

5. personal- och underhålls- tjänstplan.

Regeringen fär föreskriva att skyddsplanen för att bli gällande skall helt eller delvis godkännas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Planläggningen skall samordnas med annan kommunal beredskaps- planläggning. Vid planläggningen skall kommunen samråda tried länsstyrelsen.

Kommunen skall se Över planer- na minst vart tredje är. Om de för— hållanden som legat till grund för en plan har ändrats väsentligt. skall kommunen revidera planen.

ll) (' .5

Ledningsplanen skall innehålla uppgifter om

[. kommunens krigsorganisation,

2. besluts- och delegations regler,

3 . sam Välkänt/70,10! '.

4. uppehällsplatser.

5. samband.

6. civilförsvarsorganisationens mobilisering.

IOdé'

Informationsplanen skall inne- hålla uppgifter om resurser och samverkansformer för informatio- nen till befolkningen.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lOeå

Skyddsplanen skall ge underlag för beslut om de skadeförebyg- gande åtgärder som behövs för att skydda dem som bor eller vistas i kommunen.

Skyddsplanen skall innehålla uppgifter om

[. riskerna för stridshandlingar och hot om skadegörelse.

2. indelningen ibemskyddsområ- den.

3. tillgången på och behovet av skydd,

4. de åtgärder som behövs för hänvisning till skydd, omflyttning, byggnadstjänst, utrymning, inkvar- tering och utdelning av skydds- masker till befolkningen.

Om det inom kommunen finns skyddsrumsorter, skall skydds- planen också innehålla uppgifter om

I . gränserna för skyddsrumsor- tema.

2. behovet av skyddsrum med hänsyn till befintlig och planerad bebyggelse och med utgångspunkt i det största antal personer som un- der dag eller natt iallmänhet vistas inom skyddsrumsorten under fred.

IUfä

Räddningsplanen skall innehålla en kartläggning av riskernaför ska— dor till följd av fientlig verksamhet och andra uppgifter av betydelse för räddningsverksamheten i krig. Planen skall också ge underlag för användningen av resurser för rädd- ning.

[Ogå

Personal- och underhållstjänst- planen skall innehålla uppgifter om

]. personalrekn'tering, personal- administration och personalvård,

2. materiel-, förplägnads-. driv- medels-, bälsovårds-, sjukvårds- och kassatjänst samt postbeford- ran och underhållstransporter.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

23l

Föreslagen lydelse

125

l mom. Civilförsvarsplikt skall under tid. då civilförsvarsbered- skap råder. fullgöras i den omfatt- ning som är nödig med hänsyn till fientlig verksamhet ellerfara där/ör samt till behovet av utbildning och övning i civilförsvarstjänst.

Om det är nödvändigt med hän- syn till försvarsberedskapen äger regeringen förordna. att civilför- svarsplikt skall fullgöras även un- der tid. då civilförsvarsberedskap icke råder. l sådant fall får dock värnpliktig som är inskriven i civil— försvaret tagas i anspråk samman- lagt högst etthundraåttio dagar och annan civilförsvarspliktig samman- lagt högst trettio dagar.

2 mom.& 1 andra fall än i 1 mom. sägs är civilförsvarspliktig ickc skyldig att tjänstgöra i civiiförsva- ret annat än för utbildning och öv- ning.

Civilförsvarspliktig. som jämlikt 175 är inskriven i civilförsvaret, mä för utbildning tagas i anSpråk under högst trettio dagar: dock mä utbildningstiden för civilförsvars- pliktig som krigsplacerats i högre befälsbefattning eller i annan be- fattning, vilken kräver särskilda in- sikter eller färdigheter, utsträckas till högst sextio dagar.

[ mom. Civilförsvarsplikt skall under tid, då civilförsvarsbered- skap råder, fullgöras i den omfatt- ning som krävs för verksamheten och behovet av utbildning och öv- ning.

Om det är nödvändigt med hän- syn till försvarsberedskapen äger regeringen förordna. att civilför- svarsplikt skall fullgöras även un- der tid. då civilförsvarsberedskap icke råder. I sådant fall får dock värnpliktig som är inskriven i civilförsvarsorganisationen tagas i anspråk sammanlagt högst etthund- raiittio dagar och annan civilför- svarspliktig sammanlagt högst tret- tio dagar.

2 mom. 1 andra fall än i 1 mom. sägs är civilförsvarspliktig icke skyldig att fullgöra civilförsvars- plikt annat än för utbildning och öv- ning.

Civilförsvarspliktig. som jämlikt l7 & är inskriven i civilförsvarsor- ganisationen, får för utbildning ta- gas i anspråk under högst trettio da- gar: dock får utbildningstiden för civilförsvarspliktig som krigspla- cerats i högre befälsbefattning eller i annan befattning. vilkcn kräver särskilda insikter eller färdigheter. utsträckas till högst sextio dagar.

Envar civilförsvarspliktig är skyldig att under varje följd av fyra kalen- derår deltaga högst tio dagar i övning. som anordnas av civilförsvarsmyn- dighet. Enligt regeringens bestämmande må del av nämnda tid användas uteslutande till utbildning.

3 mom. Utan hinder av vad i 2 mom. stadgas mä värnpliktig. som är inskriven i civilförsvaret, åläggas att deltaga i utbildning och övning under den längre tid. som han efter inskrivningen i civilförsvaret kun- nat åläggas att för motsvarande än- damål tjänstgöra vid försvarsmak- tcn.

" Senaste lydelse 1977: lll.

3 mom. Utan hinder av vad i 2 mom. stadgas får värnpliktig. som är inskriven i civilförsvarsorganisa- tionen, åläggas att deltaga i utbild- ning och övning under den längre tid. som han efter inskrivningen kunnat åläggas att för motsvarande ändamål tjänstgöra vid försvars- makten.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

5 mom.7 Om ej annat följer av tredje stycket, är civilförsvarsplik- tig vid fullgörande av civilförsvars- plikt inom det allmänna civilförsva- ret eller verkskyddet berättigad till dagpenning. särskild ersättning för tjänstgöring i viss befattning. rese- förmåner, fri förplägnad. fri inkvar- tering och fri sjukvård. När civil— försvarspliktig tjänstgör enligt 12 _5 ] mom. är han dessutom berättigad till fälttraktamcnte. Avlider civil- försvarspliktig under tid då han är berättigad till fri sjukvård. utgår be- gravningshjälp till hans dödsbo.

Under sådan föreskriven tjänst- göring i det allmänna civilförsvaret som fullgörs efter inskrivning i ('i- vilförsvaret meddelar staten grupp- livförsäkring för dödsfall åt civil- jörsvarspliktig.

Föreslagen lydelse

5 mom. Om ej annat följer av tredje stycket. är civilförsvarsplik- tig vid fullgörande av civilförsvars- plikt berättigad till dagpenning. sär- skild ersättning för tjänstgöring i viss befattning. _reseförmåner. fri förplägnad. fri inkvartering och fri sjukvård. När civilförsvarspliktig tjänstgör enligt l2 & l mom. är han dessutom berättigad till fälttrakta- mente. Avlider civilförsvarspliktig under tid då han är berättigad till fri sjukvård, utgår begravningshjälp till hans dödsbo.

Under ('ivilförsvarstiänstgöring som fullgörs efter inskrivning med- delar staten grupplivförsäkring för dödsfall åt civilförsvarspliktig. Vad nu sagts gäller dock inte under tjänstgöring i verkskydd.

Om ej regeringen föreskriver annat. utgår förmån enligt första stycket ej för dygn. under vilket mindre än sju timmar tagas i anspråk för tjänstgöring och färd till eller från tjänstgöringsplatsen.

Om civilförsvarspliktigs rätt till familjebidrag och ersättning för skada eller sjukdom som han ådrager sig under tjänstgöring föreskrives i familje- bidragslagen (l978z550). lagen (19771265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977: 266) om statlig ersättning vid ideell skada.

155

På anmaning av länsstyrelsen el- ler eivilförsvarsehefen är civilför- svarspliktig skyldig att inom tid. som föreskrivits i samband med anmaningcn, lämna erforderliga upplysningar rörande personliga förhållanden av betydelse för frå-

På anmaning av länsstyrelsen el- ler kommunen är civilförsvarsplik- tig skyldig att inom tid. som före- skrivits i samband med anmaning- en. lämna erforderliga upplysningar rörande personliga förhållanden av betydelse för frågan om den civil-

gan om den civilförsvarspliktiges försvarspliktiges civilförsvars- (iänstgöring i civilförsvaret. tjänstgöring. 17 &

Personal som är avsedd att under civilförsvarsberedskap tjänstgöra i det allmänna civilförsvaret eller verkskyddet må på förhand uttagas därtill genom inskrivning i den ordning regeringen bestämmer.

Personal som är avsedd att under civilförsvarsberedskap fullgöra ci- i'ilförsvarstjänstgöring skall på för- hand uttagas därtill genom in - s k riv nin g i den ordning regering- en bestämmer.

Vid inskrivning skall såvitt möjligt tillses. att personalbehovet fylles med dem som frivilligt anmäla sig till uttagning. såframt fråga ej är om personer,

7 Senaste lydelse 1984: 273,

Prop. l984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

som på grund av kommunal anställning eller annan särskild orsak böra uttagas i första hand.

Inskrivning må kunna avse. förutom civilförsvarspliktig. jämväl annan som förklarat sig villig därtill, minderårig likväl icke utan samtycke av vårdnadshavaren.

Har annan än civilförsvarspliktig inskrivits. skall beträffande honom i tillämpliga delar gälla vad i detta kapitel stadgas om civilförsvarspliktig.

[8.5

Civilförsvarspliktig åligger att. då fråga uppkommer om hans inskriv- ning i t-ivilfi'jrsvuret. efter kallelse personligen inställa sig ä utsatt tid och plats inom det ("ivil/örsvarwm- råde. där han vistas. Är han av laga förfall förhindrad att inställa sig. skall han så snart ske kan anmäla förfallet till den civilförsvarsmyn— dighet. som utfärdat kallelsen.

Civilförsvarspliktig åligger att. då fråga uppkommer om hans inskriv- ning i eivilförsvursttrganisationen. efter kallelse personligen inställa sig a tid och plats som civilförsvars- myndiglteten bestt'immer. Är han av laga förfall förhindrad att inställa sig, skall han så snart ske kan an- mäla förfallet till den civilförsvars- myndighet. som utfärdat kallelsen.

27.5

När skyddsrumsplan har anta- gits och i förekommande fall fast- ställts åligger det kommunen att tillse att planen genom/öres. Ge- nomf'örandet skall ske i den omfatt- ning som tillgängliga medel och öv- riga omständigheter medgiva. Av varje beslut som föranledes av planen skttllfrumgä var skyddsrum skall anordnas ()(/1 hur många per- soner som skola beredas plats där.

Det åligger kommunen att se till att de skyddsrum som ett/igt skyddsplanen behövs i kommunen byggs i den omfattning som till- gängliga medel och övriga omstän- digheter medger.

2855

lnom varje skyddsrumsområde skola finnas ett eller flera skydds-

rum. Skyddsrums belägenhet och _

utformning skall bestämmas med hänsyn till befolkningens möjlighe- ter att uppsöka skyddsrummet vid alarmering och att stadigvarande uppehålla sig där.

Ett skyddsrums belägenhet och utformning skall bestämmas med hänsyn till befolkningens möjlighe- ter att uppsöka skyddsrummet vid alarmering och att stadigvarande uppehålla sig där.

365

Inom eivilförsvarsamråde skola vidtagas åtgärder för inkvartering och utspisning av samt annat bi- stånd åt dem. som blivit i behov härav i anledning av krigsskada el- ler utrymning eller andra med krig

lnom kommunen skall vidtagas åtgärder för inkvartering och ut- spisning av samt annat bistånd åt dem. som blivit i behov härav i an- ledning av krigsskada eller utrym- ning eller andra med krig eller

Prop. 1984/85: 49 Nuvarande lydelse

eller krigsfara sammanhängande förhållanden.

Dä bistdndsverksamhet som avses iförsta stycket övertages av inkvarteringskommunen, skall ut- rustning, som civilförsvaret anskaf- f'atför verksamheten, i erforderlig omfattning ställas till kommunens förfogande.

7.34 Föreslagen lydelse

krigsfara sammanhängande förhål- landen.

En komntun. varifrån utrymning sker. är skyldig att lämna bistånd åt annan kommun, där befolkning- en inkvarteras i större omfattning. Enas ej kommunerna om biståndet, får länsstyrelsen förordna om det- ta.

385

Bortflyttningsförbud må medde- las allenast.

a) då det kan befaras. att åtgärder av synnerlig betydelse. vilka vidta- gas eller sannolikt komma att vidta- gas inom området av försvarsmak- ten eller civilförsvaret, eljest skulle bliva väsentligt försvårade;

b) då tillgängliga transportmedel äro nödvändiga för transporter. som höra äga företräde framför bonflyttningen;

c) då bortflyttning är förenad med uppenbar livsfara: eller

d) då behovet i orten av arbets- kraft för civilförsvarets verksamhet eljest icke skulle bliva tillgodosett.

Bortflyttningsförbud fär medde- las allenast.

a) då det kan befaras. att åtgärder av synnerlig betydelse. vilka vid- tages eller sannolikt kommer att vidtagas inom området av försvars- makten eller civilförsvarsorganisa— tionen. eljest skulle bliva väsentligt försvårade:

b) då tillgängliga transportmedel är nödvändiga för transporter, som bör äga företräde framför bortflytt- ningen:

c) då bortflyttning är förenad med uppenbar livsfara: eller

d) då behovet i orten av arbets- kraft för civilförsvarsorganisa- tionen utom verkskyddet eljest icke skulle bliva tillgodosett.

lnflyttningsförbud må meddelas allenast. då förhållande som angivits ovan under a) föreligger eller då inflyttningen är förenad med uppenbar livsfara.

6 kap. Kommunerna och civilft'ir- svaret

6 kap. Vissa särskilda uppgifterför kommunerna

405

1 mom.8 Utöver de uppgifter som ankomma på kommun enligt 4 och 7 kap. åligger det kommun att

a) genom sina myndigheter lämna länsstyrelsen och civilförsvarsche- fen biträdc i sådana frågor rörande civilförsvaret som hava samband med de särskilda myndigheternas verksamhetsområden, varvid kont- ntun bland annat har att på därom

Senaste lydelse 1984: 27].

l mom. Det åligger kommunen att

a) genom sina myndigheter lämna länsstyrelsen biträde i sådana frå- gor rörande kommunens civilför— svarsverksamhet som har samband med de särskilda myndigheternas verksamhetsområden. varvid kont- munen bland annat har att på där-

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

gjord framställning tillhandahålla tillgängliga, för civilji'irsvaret erfor— derliga byggnadsritningar. kartor och dylikt:

b) i enlighet med gällande organi- sationsplan inrätta och utrusta led— ningscentralcr och andra skyddade uppehållsplatser för det allmänna civilförsvaret samt vidtaga andra byggnadsanordningar ävensom re- scrvanordningar som äro avsedda uteslutande för brandförsvarets försörjning med vatten så ock un- der civilförsvarsberedskap, i den omfattning civilförsvarsstyrelsen eller efter dennas allmänna anvis- ningar länsstyrelsen bestämmer. utföra ledningscentraler och andra skyddade uppehållsplatser samt vidtaga andra byggnadstekniska åt- gärder avseende det lokala civilför- svaret. oaktat åtgärderna icke upp- tagits i organisationsplanen;

c) inrätta och utrusta skyddsrum som på grund av beslut enligt 27 & skallanordnas i befintlig anläggning eller byggnad utan samband med tillbyggnad eller på mark, som är avsedd för gata, torg. park eller an- nan allmän plats. ävensom vidtaga förberedelser som avses i 22 55 and- ra stycket och. enligt vad regering- en eller myndighet som regeringen utser därom förordnar. under civil-

försvarsberedskap iordningställa utrymmen som där avses till skyddsrum:

ts) 5: U]

Föreslagen lydelse

"om gjord framställning tillhandahål- la tillgängliga. för civilförsvarsverk- samheten erforderliga byggnadsrit- ningar. kartor och dylikt;

b) i enlighet med gällande organi- sationsplan inrätta och utrusta led- ningscentraler och andra skyddade uppehållsplatser för civilförsvarsor- ganisationen utom verkskyddet samt vidtaga andra byggnadsanord- ningar ävensom rescrvanordningar som är avsedda uteslutande för ci- vil/örsvarsverksamhetens försörj- ning med vatten så ock under civil- försvarsberedskap. i den omfatt- ning civilförsvarsstyrelsen eller ef- ter dennas beslut länsstyrelsen be- stämmer. utföra ledningscentralcr och andra skyddade uppehålls- platser samt vidtaga andra bygg- nadstekniska åtgärder avseende ci- vilförsvarsverksamheten, oaktat åt- gärderna icke upptagits i organisa- tionsplanen;

c) inrätta och utrusta skyddsrum som på grund av beslut enligt 27 så skall anordnas i befintlig anläggning eller byggnad utan samband med tillbyggnad eller på mark. som är avsedd för gata, torg. park eller an- nan allmän plats. ävensom vidtaga förberedelser som avses i 10 & tred- je stycket och. enligt vad regering- en eller myndighet som regeringen utser därom förordnar. under civil-

försvarsberedskap iordningställa utrymmen som där avses till skyddsrum;

d) värda och underhålla de under b) och c) omförmälda anordningarna;

e) i den omfattning som tillgängliga medel medger genom återkommande besiktningar kontrollera att skyddsrummen i kommunen har en tillfreds- ställandc skyddsförmåga och se till att fel och brister åtgärdas;

i) tillhandahålla lämpliga lokaler för civilförsvarets administration samt. i den mån skyldighet härutin- nan icke åvilar ägare eller inneha- vare av anläggning eller byggnad. för förvaring av materiel och utrust- ning för civilförsvaret ävensom för utbildningsverksamheten inom ci-

f) tillhandahålla lämpliga lokaler för administration av civilförsvars- verksamheten samt. i den mån skyl- dighet härutinnan icke åvilar ägare eller innehavare av anläggning eller byggnad. för förvaring av materiel och utrustning för civilförsvars- verksamheten ävensom för utbild-

Prop. 1984/85: 49 Nuvarande lydelse t'ilf'örs t'aret :

g) svara för avlöning och annan ersättning till personal. vars tjänst— göring [ civilfi'irst'aret enligt 205 skall anses fullgjord i kommunal an— ställning:

h) under civilförsvarsberedskap samt vid utbildning och övning. i den omfattning organisationsplanen angiver. lill allmänna civilförsva- rets förfogande ställa kommunen tillhörig materiel och annan egen- dom: samt

i) (i trafikled eller annan allmän plats, där kommunen anst-'ararför gatu- eller vägbelysning. vidtaga erforderliga anordningar för den vägledande belysning. som enligt arganisatiansplanen skall finnas där under mörkläggning.

2 mom. Därest åtgärd. som avses i 1 mom. b) och (1). enligt organisa- tionsplanen hänför sig till flera i samma civilförsvarsområde helt el- ler delvis ingående kommuner, skall den kommun länsstyrelsen be- stämmer vidtaga åtgärden och för- skjuta kostnaderna därför.

Ii'örexlagen lydelse

ning och övning av cit'ilförm-arsorv ganisationen '.

g) svara för avlöning och annan ersättning till personal. Vars civil- försi'arStJ'iinstgr'iring enligt 20%. skall anses fullgjord i kommunal an- ställning:

h) under civilförsvarsberedskap samt vid utbildning och övning, i den omfattning organisationsplanen angiver. till civil/örsrarmrganim- tionens förfogande ställa kom- munen tillhörig materiel och annan egendom: samt

i) förbereda utbyggnaden av skyddade utrymmen som avses i 575 _lörsta stycket d) samt bistå fastighetsägaren med att förse an- läggningen eller byggnaden med sådana utrymmen.

2 mom. Därest åtgärd. som avses i l mom. b) och d). enligt organisa- tionsplanen hänför sig till flera kommuner. skall den kommun läns- styrelsen bestämmer vidtaga åtgär- den och förskjuta kostnaderna där- för.

I den mån kostnaderna icke täckas av statsmedel. skola kostnaderna eller. om dessa hava bestritts genom lån, amortering och ränta på lånet årligen fördelas mellan kommunerna i förhållande till det antal skatte— kronor och skatteören, som inom varje kommun eller del av kommun påförts de skattskyldiga vid nästföregående års taxering till allmän kom- munalskatt. Påstår kommun. att särskilda skäl finnas för annan fördel- ningsgrund. såsom att vidtagen åtgärd kan antagas bliva till särskilt gagn för viss kommun, eller uppkommer eljest tvist mellan kommunerna beträf- fande skyldigheten att bidraga till kostnaderna. äger länsstyrelsen efter framställning förordna. hur fördelningen skall ske. Sådan framställning skall göras sist inom tre månader efter det kommun anmodats erlägga sin kostnadsandel eller. om framställningen göres av kommun, som förskjutit k0stnadcrna. efter utgången av det kalenderår. under vilket desamma förskjutits. Till den kommun. som förskjutit kostnaderna, hava övriga kommuner att i överensstämmelse med fördelning som nu sagts utgiva på dem belöpande andelar.

Vad i andra stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning be- träffande sådan i 1 mom. gl avsedd kostnad som uppkommit under ei- vilförsvarsberedskap och hänför sig

Vad i andra stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning be- träffande sådan i l mom. g) avsedd kostnad som uppkommit under ci- vilförsvarsberedskap och hänför sig

Prop. 1984/85 : 49

Nuvarande lydelse

till ändamål. vilket angivits i organi— sationsplanen såsom gemensamt för flera kommuner. samt beträf— fande förlust i anledning av skada ä kommun tillhörig materiel eller an- nan egendom. som jämlikt ] mom. hl under civilförsvarsberedskap ställts till civilförsvarets förfogande för ändamål som nu sagts.

Föreslagen lydelse

till ändamål. vilket angivits i organi- sationsplanen såsom gemensamt för flera kommuner. samt beträf— fande förlust i anledning av skada 11 kommun tillhörig materiel eller an- nan egendom. som jämlikt ] mom. h) under civilt'örsvarsberedskap ställts till civilförsvarsorganisatio- nens förfogande för ändamål som nu sagts.

41.5

1 mom.” I varje kommun skola de kommunen med avseende å civil- försvaret åvilande uppgifterna handhavasav en civilförsvars— n äm n d. om ej annat följer av and- ra stycket eller av sådant beslut som avses i 3 kap. 14 & kommunal- lagen (1977: 179).

Kommunfullmäktige äger upp- draga ät annan nämnd än civilför- svatsnämnden att upprätta skydds— rumsplan och att lämna besked en- ligt 32 å och godkännande enligt 33 a &. Har enligt 23 5 överlämnats åt kommunen att antaga skyddsrums- plan. fattas beslutet härom av kom- munfullmäktige.

Kommun får tillsätta särskild ci- vilförsvarsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara civilförsvars- nämnd. Har så ej skett är kommun- styrelsen civilförsvarsnämnd. Un- der civilfärsvarsberedskapfår rege- ringen förordna. att särskild civil- försvarsnämnd skall tillsättas.

4/a.

” Senaste lydelse 1983: 334.

! mom. I varje kommun skall de fr'irheredelser i fred för civilför- svarsverksamhet som ankommer på kommunen handhavas av en c i - vilförsvarsnämnd. om ej an- nat följer av andra stycket eller av sådant beslut som avses i 3 kap. 14 & kommunallagen(1977: 179).

Kommunfullmäktige äger upp- draga åt annan nämnd än civilför- svarsnämnden att upprätta de civil- försvarsplaner som avses i 10 b # samt lämna besked enligt 32 å och godkännande enligt 33 a &. Beslut om antagande av civilförsvarspla- nerna fattas av kommunfullmäk- tige.

Kommun får tillsätta särskild ei- vilförsvarsnämnd eller uppdraga ät annan nämnd att vara civilförsvars- nämnd. Har så ej skett är kommun- styrelsen civilförsvarsnämnd.

I varje kommun skall den [editing av ('ivil/örsvarsverkstan/teten som ankommer på kommunen under ci- vilförsvarsberedskap utövas av kommunst_vrelse n .

Under kommunst_vrelsen leds ci- vilförsvarsverksamheten av civil- försvarsc/tefen.

Det ankommer på civilförsvars- chefen att

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

238 Föreslagen lydelse

]. vidta åtgärderför varning och räddning.

2. genomföra kommunstyrelsens beslut i fråga om befolkningsför- flyttningar.

3. utöva den ledning som kom- munstyrelsen bestämmer,

4. bereda ärenden för beslut av kommunstyrelsen i fråga om civil/örsvarsverksamheten,

5. samverka med andra myndig— heter samt organisationer och före- tag som berörs av civilförsvars- verksamhet inom kommunen.

42 t'"

För kostnad. som kommun fått vidkännas på grund av åtgärd enligt 40 5 1 mom. b). c) eller e) eller 54 & första stycket eller för vård och un- derhåll av de i 40 ä 1 mom. c) nämnda anordningarna. äger kom- munen erhålla ersättning av stats- medel. i den mån kostnaden kan anses skälig. Vid ersättningens be- stämmande skall hänsyn i skälig ut- sträckning tagas till det värde som åtgärden kan ha för anläggningens eller byggnadens användning i fred.

För kostnad. som kommun fått vidkännas på grund av åtgärd enligt 40 5 1 mom. b). e). e) eller i) eller 54å första stycket eller för vård och underhåll av de i 40 ä 1 mom. c) nämnda anordningarna. äger kom- munen erhålla ersättning av stats- medel. i den mån kostnaden kan anses skälig. Vid ersättningens be- stämmande skall hänsyn i skälig ut- sträckning tagas till det värde som åtgärden kan ha för anläggningens eller byggnadens användning i fred.

Innan medel finns tillgängliga för beräknad ersättning får skyldighet för kommun att vidtaga åtgärd enligt 40 5 1 mom. b) eller c.) ej göras gällande mot kommunen.

Ersättningen bestäms och betalas ut av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

Kommunen har rätt att erhålla förskott på ersättningen i enlighet med de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

445

Tillhandahåller kommun lokaler för civilförsvarets administration. för förvaring av materiel eller ut- rustning för civilförsvaret eller för annan civilförsvarsutbildning än sådan som avser det egna civilför- svarsomrädets personal. skall skä- lig ersättning därl'ör utgivas av statsmedel.

”' Senaste lydelse 1984: 271.

För kostnad som kommunen har fått vidkännas på grund av civil- försvarsverksam/teten inom sitt område ävensom för kostnad som uppkommer på grund av planlägg- ning i fred för civilförsvarsverksam- heten har kommunen rätt till ersätt- ning av statsmedel. Vad nu sagts gäller dock inte kostnad som avses i 20 5 .

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ersättningen bestäms oeh beta- las ut av regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestämmer.

455

Har kommunalt anställd perso- nal. tillhörande det allmänna civil- försvaret, jämlikt 8.5 tagits i än- språk för uppgifter som ej röra det egna eivilförsvarsområdet, äger kommunen av statsmedel erhålla skälig gottgörelse för avlöning och annan ersättning. som kommunen till följd av bestämmelserna i 20 & utgivit för tjänstgöringen.

Om under högsta Civilförsvars- beredskap materiel eller annan egendom, som kommun enligt gäl- lande organisationsplan ställt till allmänna civilförsvarets förfogan- de. avsevärt skadats på grund av fientlig verksamhet eller ock under användning utom det egna civil- jörsvarsområdet, äger kommunen erhålla skälig gottgörelse av stats- medel.

Gottgörelse enligt denna para- graf bestämmes av länsstyrelsen i det län. där den ersättningsberätti— gade kommunen är belägen.

Har kommunalt anställd perso- nal. tillhörande (.*ivil/örsvarsorgani- sationen. jämlikt 8,6 tagits i an- språk för uppgifter som ej rör den egna kommunen, äger kommunen av statsmedel erhålla skälig gott- görelse för avlöning och och annan annan ersättning. som kommunen till följd av bestämmelserna i 20 & utgivit för tjänstgöringen.

Ersättningen bestäms och beta- las ut av regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestämmer.

5.45

Skall en ledningscentral eller an- nan skyddad uppehållsplats för det allmänna civilförsvaret enligt gäl- lande organisationsplan anordnas i anläggning eller byggnad eller på mark. som äges eller nyttjas av an- nan än kommun, må länsstyrelsen medgiva honom att i stället för kommunen inrätta och utrusta up- pehållsplatsen. därest det kan ske utan olägenhet för frågans ord- nande. Anordnaren äger för sådant fall att enligt de allmänna föreskrif- tcr regeringen meddelar av kom— munen utfå den del av anläggnings- kostnaden. som överstiger skäligt fredsanvändningsvärde. Fördel— ningen av kostnaden i fall som här

Skall en ledningscentral eller an- nan skyddad uppehållsplats för eivilförsvarsorganisationen utom verkskyddet enligt gällande organi- sationsplan anordnas i anläggning eller byggnad eller på mark, som äges eller nyttjas av annan än kom- mun.får länsstyrelsen medgiva ho- nom att i stället för kommunen in- rätta och utrusta uppehållsplatsen. därest det kan ske utan olägenhet för frågans ordnande. Anordnaren äger för sådant fall att enligt de all- männa föreskrifter regeringen med- delar av kommunen utfå den del av anläggningskostnaden. som över- stiger skäligt fredsanvändnings— värde. Fördelningen av kostnaden i

Prop. 1984/85: 49 Nuvarande lydelse

avses bestämmes av länsstyrelsen.

240 Föreslagen lydelse

fall som här avses bestämmes av

länsstyrelsen.

Skall åtgärd enligt 40.5 l mom. c.) vidtagas i sådan anläggning eller byggnad eller på sådan mark som äges eller nyttjas av annan än kommun. mä länsstyrelsen medgiva honom att i stället för kommunen vidtaga åtgär- den. därest det kan ske utan olägenhet för frågans ordnande. Den som vidtager åtgärden äger erhålla ersättning av statsmedel för skäliga kostna- der.

57 &

Ägare av anläggning eller byggnad är pliktig al att Vidtaga erforderliga anordningar för alarmering av dem som vistas i eller vid anläggningen eller byggnaden:

b.) att vidtaga erforderliga anordningar för mörkläggning av anläggningen eller byggnaden:

c) att. om det finnes vara av särskild betydelse att anläggningen eller byggnaden maskeras, under civilförsvarsberedskap tåla eller vidtaga sådan härför erforderlig åtgärd. som anbefalles av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer:

(1) att. enligt vad regeringen eller myndighet som regeringen utser därom förordnar. förbereda och an- der ('ii'ilförsvarsberedskap förse anläggningen eller byggnaden med skyddat utrymme. i vilket de som vistas i anläggningen eller byggna- den kunna beredas skäligt skydd mot radioaktiv strålning, kemiska stridsmedel samt splitter och bygg- nadsras'. samt .

e) att, om skyddsrum finnes i an- läggningen eller byggnaden. under civilförsvarsberedskap upplåta det- ta ät befolkningen enligt vad som föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm- mer.

Är anläggningen eller byggnaden helt eller delvis upplåten till annan. skall i fråga om skyldighet som an- gives under b) och d)" ägaren vara ansvarig för anskaffning och till— passning av materielen ävensom för anskaffning och uppsättning av an- ordningar för dess anbringande. medan innehavaren skall svara för materielens anbringande och övriga åtgärder för dess användning. Vad under c) eller e) stadgas skall gälla jämväl innehavare.

d) att. enligt vad regeringen eller myndighet som regeringen utser därom förordnar. förse anläggning- en eller byggnaden med skyddat ut- rymme. som skall ge skäligt skydd mot radioaktiv strålning. kemiska stridsmedel samt splitter och bygg- nadsras: samt

e) att. om skyddsrum finnes eller skyddat utrymme i anläggningen el- ler byggnaden. under civilförsvars- beredskap upplåta detta ät befolk- ningen enligt vad som föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Är anläggningen eller byggnaden helt eller delvis upplåten till annan. skall i fråga om skyldighet som an- gives under b) ägaren vara ansvarig för anskaffning och tillpassning av materielen ävensom för anskaffning och uppsättning av anordningar för dess anbringa-mde. medan innehava- ren skall svara för materielens an- bringande och övriga åtgärder för dess användning. Vad under c) eller e) stadgas skall gälla jämväl inneha- vare.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För åtgärd enligt d) har ägaren rätt till ersättning av statsmedelför skäliga kostnader. Ersättningen be- stäms ach betalas ut av regeringen eller den myndighet som regering- en bestämmer.

585

Har byggnad. som användes eller lämpligen kan användas för bo- stadsändamål. skadats genom fient- lig verksamhet, är byggnadens ägare eller innehavare under högsta civilförsvarsberedskap pliktig att följa de föreskrifter i fråga om bygg- nadens iordningställande. som meddelas av länsstyrelsen eller ci- vilförsvarschefen. Ej må dock nå- gon åläggas att ombesörja åtgärd, som skulle medföra oskälig kostnad eller väsentlig olägenhet för ho- nom.

Har byggnad, som användes eller lämpligen kan användas för bo- stadsändamål. skadats genom fient- lig verksamhet, är byggnadens ägare eller innehavare under högsta civilförsvarsberedskap pliktig att följa de föreskrifter i fråga om bygg- nadens iordningställande, som meddelas av länsstyrelsen eller kommunen. Ingen får dock åläggas att ombesörja åtgärd, som skulle medföra oskälig kostnad eller vä- sentlig olägenhet för honom.

595

Har beslut meddelats om utrymning av visst område, åligger det envar, som omfattas av beslu- tet. att följa de särskilda föreskrif- ter, som utfärdas i anledning härav.

Har beslut meddelats om utrymning av eller omflyttning inom visst område. åligger det en- var. som omfattas av beslutet. att följa de särskilda föreskrifter, som utfärdas i anledning härav.

Den som inom området driver sjukhus, barnhem. ålderdomshem eller annan vårdsanstalt är skyldig att utan ersättning tillhandahålla civilför- svarsmyndighet utrustning. som efter utrymningen icke erfordras för än- staltens verksamhet inom området, för förläggning, i vilken personer från anstalten skola inkvarteras.

Om skyldighet att upplåta bostad för inkvartering föreskrivs i lagen ( I 964 : 64 ) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.

65 gl!

Civilförsvarsmyndigheten får be- sikta en anläggning eller byggnad för att ta reda på vilka åtgärder som har vidtagits eller bör vidtas där till skydd mot skada av fientlig verk- samhet eller för att se om anlägg-

Senaste lydelse 1984: 273. l6 Riksdagen [984/85 . I saml. Nr 49

Civilförsvarsmyndigheten får be- sikta en anläggning eller byggnad för att ta reda på vilka åtgärder som har vidtagits eller bör vidtas där till skydd mot skada av fientlig verk- samhet eller för att se om anlägg-

Prop. 1984/85: 49 Nuvarande lydelse

ningen eller byggnaden lämpligen kan anVändas för civilförsvaret.

Kommunen får besikta en an- läggning eller byggnad för att ta reda på om skyddsrum bör anord- nas eller förberedas inom anlägg- ningen eller byggnaden eller för att kunna kontrollera skyddsrummen enligt 40 5 1 mom. e).

242

Föreslagen lydelse

ningen eller byggnaden lämpligen kan användas för civilförsvarsverk- samheten.

Kommunen får besikta en an- läggning eller byggnad för att ta reda på om skyddsrum eller skyd- dade utrymmen bör anordnas eller förberedas inom anläggningen eller byggnaden eller för att kunna kon- trollera skyddsrummen enligt 40 5 1 mom. e).

665

Det åligger envar att vid förfrå— gan av vederbörlig myndighet läm- na upplysning, huruvida och till vil- ken myckenhet han innehar egen- dom som kan komma att erfordras för civilförsvaret eller bliva föremål för åtgärd enligt denna lag.

Vägrar någon att lämna begärd upplysning eller finnes skälig anled- ning misstänka att han söker vilse- leda myndighet rörande förhållan- den, om vilka upplysning begärts, må under civilförsvarsberedskap hans kontor, lagerlokal eller annan lägenhet, varöver han förfogar, un- dersökas och hans handelsböcker och affärshandlingar granskas. Vid sådan undersökning skall vad i 28 kap. rättegångsbalken är stadgat om husrannsakan gälla i tillämpliga delar, Varvid länsstyrelsen eller ci- vilförsvarschefen skall utöva den befogenhet, som vid husrannsakan tillkommer undersökningsledaren, åklagaren eller rätten.

Det åligger envar att vid förfrå- gan av vederbörlig myndighet läm- na upplysning. huruvida och till vil- ken myckenhet han innehar egen- dom som kan komma att erfordras för civilförsvarsverksamheten eller bliva föremål för åtgärd enligt den- na lag.

Vägrar någon att lämna begärd upplysning eller finnes skälig anled- ning misstänka att han söker vilse- leda myndighet rörande förhållan- den. om vilka upplysning begärts, får under civilförsvarsberedskap hans kontor. lagerlokal eller annan lägenhet, varöver han förfogar, un— dersökas och hans handelsböcker och affärshandlingar granskas. Vid sådan undersökning skall vad i 28 kap. rättegångsbalken är stadgat om husrannsakan gälla i tillämpliga delar, varvid länsstyrelsen eller kommunen skall utöva den befo— genhet, som vid husrannsakan till— kommer undersökningsledaren. åklagaren eller rätten.

68 512

Civilförsvarschef och länsstyrel- se äga under civilförsvarsbered- skap genom förfogande som avses i 5 & första stycket 1 och 2 förfogan- delagen (1978:262) taga i anspråk markområden, byggnader. utrym-

'2 Senaste lydelse 1978: 263.

Kommunen och länsstyrelsen får under civilförsvarsberedskap ge— nom förfogande som avses i 55 första stycket 1 och 2 förfogandela- gen (1978: 262) taga i anspråk mark- områden, byggnader. utrymmen,

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

men, livsmedel. transportmedel, utrustningspersedlar, materiel och annan egendom, som innehaves av annan än staten. därest det finnes erforderligt för att statlig t'it-'ilf(')'r- svarsuppgift skall kunna fullgöras och överenskommelse om egendo- mens avstäende ej kan träffas till- räckligt skyndsamt. Civilförsvars- ehef och länsstyrelse äga härvid endast taga i anspråk sådan egen- dom, som finnes inom deras verk- samhetsområde. Om särskilda skäl föreligga. får dock länsstyrelse el- ler. efter länsstyrelsens medgivan- de, eivilförsvarscheftaga i anspråk motordrivna fordon. släpfordon och motorredskap utom området. om de enligt vad därom föreskrives ha uttagits för civilförsvarets be- hov.

Ianspråktagande enligt första stycket av byggnad eller del därav för inkvartering av vårdbehövande isärskildjörläggning ävensom ian- språktagande av utrustning. som erfordras för sådan förläggning, må bestå intill två veckor från det att driften av förläggningen upp— hört att vara en civil/örsvarsupp- gift.

1 den mån det prövas nödigt för fullgörande av kommuns skyldighe- ter enligt 40 Ö | mom. b) och e) att egendom tages i anspråk för kom- muns räkning, skall vad i första stycket sägs äga motsvarande tillämpning såvitt gäller egendom. som finnes inom kommunen. Vad sålunda stadgats skall i fråga om utförande av byggnadsanordning gälla jämväl under tid. då civilför- svarsberedskap icke råder; förfo- ganderätten må härvid dock endast utövas av länsstyrelsen.

Föreslagen lydelse

livsmedel. transportmedel. utrust- ningspersedlar. materiel och annan egendom. som innehaves av annan än staten. därest det finnes erfor- derligt för att eivilförsvarsverksam- heten skall kunna fullgöras och överenskommelse om egendomens avstående ej kan träffas tillräckligt skyndsamt. Kommunen och läns- styrelsen får härvid endast taga i anspråk sådan egendom, som finnes inom deras verksamhetsom- råde. Om särskilda skäl föreligga. får dock länsstyrelsen eller. efter länsstyrelsens medgivande, kom- munen taga i anspråk motordrivna fordon, släpfordon och motorred- skap utom omrädet. om de enligt vad därom föreskrives har uttagits för eivilförsvarsorganisationens be- hov.

I den mån det prövas nödigt för fullgörande av kommuns skyldighe- ter enligt 40 s 1 mom. b), c) och i) att egendom tages i anspråk för kommuns räkning. skall vad i första stycket sägs äga motsvarande tillämpning såvitt gäller egendom. som finnes inom kommunen. Vad sålunda stadgats skall i fråga om utförande av byggnadsanordning gälla jämväl under tid, då civilför— svarsberedskap icke råder: förfo- ganderätten får härvid dock endast utövas av länsstyrelsen.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

244

Föreslagen lydelse

73 5”

Här under tid. då civilförsvars- beredskap icke råder, egendom ta- gits i anspråk jämlikt 685 tredje stycket andra meningen eller har i anslutning härtill åtgärd vidtagits jämlikt 12 & förfogandelagen(1978: 262). bestämmes ersättning med tillämpning av expropriations- lagen (1972:719).

Ersättning gäldas. om egendo- men tagits i anspråk för kommuns räkning, av kommunen och eljest av staten. Vid fortsatt ianspråkta- gande enligt 68 å andra stycket gäl- das ersättningen av staten.

Har under tid, då civilförsvars- beredskap icke råder. egendom ta- gits i anspråk jämlikt 68.6 andra stycket andra meningen eller har i anslutning härtill åtgärd vidtagits jämlikt 12 & förfogandelagen(19781262), bestämmes ersättning med tillämpning av expropriations- lagen ( 1972: 719).

Ersättning gäldas. om egendo- men tagits i anspråk för kommuns räkning. av kommunen och eljest av staten.

77 &”

Uteblir någon utan anmält laga förfall från tjänstgöring i civilför- svaret, som jämlikt denna lag åvilar honom och vartill han blivit kallad i vederbörlig ordning. eller avviker någon olovligen därifrån, må han på framställning av länsstyrelsen el- ler civilförsvarschefen omedelbart hämtas på egen bekostnad genom polismyndighetens försorg. Det- samma skall gälla om civil försvars- pliktig utan anmält laga förfall un- derlåter att efterkomma jämlikt 18 & utfärdad kallelse till personlig inställelse.

Uteblir någon utan anmält laga förfall från civilförsvarstjänstgö- ring, som jämlikt denna lag åvilar honom och vartill han blivit kallad i vederbörlig ordning, eller avviker någon olovligen därifrån, får han på framställning av länsstyrelsen eller kommunen omedelbart hämtas på egen bekostnad genom polismyn— dighetens försorg. Detsamma skall gälla om civilförsvarspliktig utan anmält laga förfall underlåter att ef— terkomma jämlikt 18 & utfärdad kal- lelse till personlig inställelse.

785

Är någon jämlikt 15 & eller be- stämmelse i 4, 6 eller 7 kap. eller föreskrift, som meddelats med stöd av dylik bestämmelse. eller jämlikt 80 å andra stycket skyldig att full- göra något och underlåter han det, äger länsstyrelsen förelägga honom lämpligt vite. Länsstyrelsen må ock i sådant fall lämna erforderlig hand- räckning eller ombesörja föreskri- ven åtgärd samt uttaga kostnaden

'3 Senaste lydelse 19781263. " Senaste lydelse 1977: 111.

Är någon jämlikt 15 5 eller be— stämmelse i 2 a, 4, 6 eller 7 kap.

eller föreskrift. som meddelats med

stöd av dylik bestämmelse, eller jämlikt 80ä andra stycket skyldig att fullgöra något och underlåter han det, äger länsstyrelsen eller kommunen om denna har beslutat om nämnda skyldighet förelägga honom lämpligt vite. Länsstyrelsen får också i sådant fall lämna erfor-

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

härför av den försumlige, i den mån han icke på grund av stadgande i denna lag är berättigad till ersätt- ning för kostnaden.

245

Föreslagen lydelse

derlig handräckning eller ombe- sörja föreskriven åtgärd samt ut- taga kostnaden härför av den för- sumlige, i den mån han icke på grund av stadgande i denna lag är berättigad till ersättning för kostna- den.

815

Till böter eller fängelse i högst ett år eller, om brottet begåtts under högsta civilförsvarsberedskap och är att anse som grovt, till fängelse i. högst två år dömes

!. den som är civilförsvarspliktig eller eljest inskriven i civilförsvaret och som, i avsikt att undandraga sig sina skyldigheter. underlåter att ef- ter vederbörlig kallelse inställa sig till tjänstgöring i civilförsvaret eller eljest olovligen undanhåller sig där- ifrån;

2. den som under tjänstgöring i civilförsvaret vägrar att åtlyda vad vederbörande befäl under tjänsten befallt honom rörande denna eller som eljest under tjänstgöring i civil- försvaret uppsåtligen eller av oakt- samhet, som ej är ringa, åsidosätter vad som åligger honom enligt regle- menten. instruktioner eller andra allmänna bestämmelser eller sär- skilda föreskrifter;

1. den som är civilförsvarspliktig eller eljest inskriven i civilförsvars- organisationen och som. iavsikt att undandraga sig sina skyldigheter, underlåter att efter vederbörlig kal- lelse inställa sig till civilför- svarstjänstgöring eller eljest olovli- gen undanhåller sig från tjänstgö- ring",

2. den som under civilförsvars- tjänstgöring vägrar att åtlyda vad vederbörande befäl under tjänsten befallt honom rörande denna eller som eljest under civilförsvarstjänst- göring uppsåtligen eller av oakt- samhet, som ej är ringa, åsidosätter vad som åligger honom enligt regle- menten. instruktioner eller andra allmänna bestämmelser eller sär- skilda föreskrifter;

3. den som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift om förhållande, varom han enligt 15 5 eller 47 5 första stycket e) är pliktig att lämna upplysning;

4. den som i strid mot föreskrif- ten i 195 eller särskilt meddelat bortflyttningsförbud lämnar sin vis- telseort ävensom den som över- träder särskilt meddelat inflytt- ningsförbud:

4. den som i strid mot särskilt meddelat bortflyttningsförbud läm- nar sin vistelseort eller som över- träder särskilt meddelat inflytt- ningsförbud;

5. den som uppenbart vanvårdar materiel. utrustning eller annan egen- dom. som han mottagit av civilförsvarsmyndighet för förvaring;

6. den som utan skälig anledning vägrar att låta civilförsvarsmyndighet eller kommun besiktiga anläggning eller byggnad efter vad i 65 & sägs;

7. den som vid förfrågan jämlikt 66 & vägrar att lämna upplysning eller som vid sådan förfrågan eller i samband med undersökning eller gransk- ning som avses i nämnda paragraf söker vilseleda myndighet rörande förhållande. som avses i samma paragrafs första stycke;

8. den som med vetskap om att civilförsvarsmyndighet jämlikt 8 kap.

17 Riksdagen l984/85. ] saml. Nr 49

Prop. 1984/85: 49 246

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse beslutat taga i anspråk egendom. som innehaves av honom. vägrar eller försummar att behörigen eller i rätt tid tillhandahålla myndigheten egendo- men eller genom att avhända sig egendomen eller på annat sätt omöjliggör egendomens tagande i anspråk; samt

9. den som eljest åsidosätter föreskrift, som meddelats med stöd av bemyndigande i denna lag, eller föreläggande eller liknande beslut, som meddelats enligt lagen eller enligt föreskrift som nyss sades, dock ej om därmed avses åJiggande, för vars fullgörande vite kan föreläggas enligt 78 &.

Har någon övertygats om gärning. som enligt denna paragraf är belagd med straff, må rätten, i den mån det finnes skäligt, förklara egendom, som undanhållits genom gärningen, förverkad. [ stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

83å15

Över beslut av civilförsvarschef Över beslut av kommun eller po— eller polismyndighet i ärende, som avses i denna lag, må besvär an- föras hos länsstyrelsen, om ej annat följer av 69 &. Talan mot kommunal myndighets beslut enligt 27 och 32 55 föres hos länsstyrelsen ge- nom besvär.

Mot länsstyrelses beslut om kost- nadsfördelning enligt 49 eller 54 5, om ersättning enligt 53, 55 a eller 56 5 eller om föreläggande av vite vid underlåtenhet att fullgöra skyl- dighet enligt 15 å föres talan hos kammarrätten genom besvär. ] samma ordning föres talan mot be- slut, som länsstyrelse enligt denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser i särskilt fall medde- lat om föreläggande, föreskrift, till- stånd eller godkännande i vad angår inrättande, utrustning, vård eller underhåll av eller andra åtgärder i fråga om skyddsrum, dock ej beslut enligt 31 &.

lismyndighet i ärende, som avses i denna lag, får besvär anföras hos länsstyrelsen, om ej annat följer av 69 &.

Mot länsstyrelses beslut om kost— nadsfördelning enligt 54 &, om er- sättning enligt 53, 55 a eller 565 eller om föreläggande av vite vid underlåtenhet att fullgöra skyldig- het enligt 15å föres talan hos kam— marrätten genom besvär. I samma ordning föres talan mot beslut, som länsstyrelse enligt denna lag eller med stöd därav utfärdade bestäm- melser i särskilt fall meddelat om föreläggande. föreskrift, tillstånd eller godkännande i vad angår inrät- tande, utrustning, vård eller under- håll av eller andra åtgärder i fråga om skyddsrum, dock ej beslut en- ligt 31 5.

I övrigt föres talan mot länsstyrelses beslut enligt denna lag hos regering- en genom besvär, om ej annat följer av 69 &. Detsamma gäller i fråga om talan mot civilförsvarsstyrelsens beslut enligt lagen.

Talan mä icke föras mot beslut, som meddelats enligt 19. 33 a, 34, 35, 37 eller 58 &.

Talan får icke föras mot beslut, som meddelats enligt 33 a, 34. 35, 37 eller 58 5.

Under högsta civilförsvarsberedskap så ock eljest när särskilda skäl äro

'5 Senaste lydelse 19841271.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

därtill må myndighet. som meddelat beslut enligt denna lag, förordna att beslutet omedelbart skall lända till efterrättelse.

l?enna lag träder i kraft den ljanuari 1985. Aldre bestämmelser skall dock alltjämt tillämpas till och med utgången

av december 1986.

Utan hinder av att de äldre bestämmelserna fortfarande gäller skall dock, med tillämpning av de nya bestämmelserna. den planläggning som anges i 2 a kap. genomföras så att planerna är upprättade den 31 december 1986.

2 Förslag till Lag om ändring i lagen (1964: 63) om kommunal beredskap

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1964z63) om kommunal bered-

skap'

dels att 3 å skall upphöra att gälla, dels att i 2 å ordet ”civilförsvarets” skall bytas ut mot "civilförsvarsor-

ganisationens",

dels att 6. 7. 14 och 16 åå skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Det åligger kommun och lands— tingskommun att redan i fredstid vidtaga de förberedelser som er- fordras för att kommunen eller landstingskommunen skall kunna såväl fullgöra sina uppgifter enligt 1,2 och 4 åå samt 5 å första stycket denna lag som upprätthålla eller ut— öva annan för totalförsvaret viktig verksamhet. vilken åligger kom- munen eller landstingskommunen enligt särskild lag eller författning eller eljest bedrives av kommunen eller landstingskommunen.

Föreslagen lydelse

[ den mån det inte följer av sär- skilda bestämmelser åligger det kommun och landstingskommun att redan i fredstid vidtaga de förbere- delser som erfordras för att kom- munen eller landstingskommunen skall kunna såväl fullgöra sina upp- gifter enligt 1, 2 och 4 åå samt 5 å första stycket denna lag som upp- rätthålla eller utöva annan för total- försvaret viktig verksamhet. vilken åligger kommunen eller landstings- kommunen enligt särskild lag eller författning eller eljest bedrives av kommunen eller landstingskommu- nen.

Kommun eller landstingskommun. som ombesörjer distribution av gas, värme. vatten eller elektricitet eller ombesörjer renhållning eller ansvarar för samfärdsleder, kommunikationer eller avlopp eller som utövar annan därmed jämförlig verksamhet. skall även vidtaga förberedelser för att verksamheten i erforderlig omfattning skall kunna återupptagas efter krigsskador.

' Lagen omtryckt 1977: 417.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse

Efter länsstyrelsens förordnande äro kommun och landstingskom- mun skyldiga att vidtaga reservan- ordningar för gas-, vatten- och elek- tricitetsförsörjningen samt de sär- skilda anordningar eller förberedel- ser för vattenförsörjningen och den allmänna hälsovården som behövs med hänsyn till planlagd inkvarte- ring i kommunen eller landstings- kommunen. I fråga om kommuns skyldighet att vidta reservanord- ningar som äro avsedda uteslutan- de för brandförsvarets försörjning med vatten gäller dock 40 å 1 mom. b) civilförsvarslagen(1960: 74).

Föreslagen lydelse

Efter länsstyrelsens förordnande är kommun och landstingskommun skyldiga att vidtaga reservanord- ningar för gas-, vatten- och elektri- citetsförsörjningen samt de särskil- da anordningar eller förberedelser för vattenförsörjningen och den all- männa hälsovården som behövs med hänsyn till planlagd inkvarte- ring i kommunen eller landstings- kommunen. I fråga om kommuns skyldighet att vidta reservanord- ningar som är avsedda uteslutande för eivilförsvarsverksamhetens för- sörjning med vatten gäller dock 40å ] mom. b) civilförsvarslagen (1960:74).

Såvitt avser förberedelser enligt andra stycket skola förberedelserna ske under beaktande av den risk för krigsskador, för vilken verksamheten kan antagas vara utsatt.

752

Finner länsstyrelsen det erfor- derligt med hänsyn till beredskaps- uppgifternas omfattning eller bety- delse i viss kommun eller lands- tingskommun. att dennas förbere— delser redovisas i särskild plan, skall kommunen eller landstings- kommunen efter länsstyrelsens för- ordnande upprätta och anta sådan plan. Vid planläggningen skall kom- munen eller landstingskommunen samråda med länsstyrelsen. När planen har antagits, skall den insän- das till länsstyrelsen.

Finner länsstyrelsen det erfor- derligt med hänsyn till beredskaps- uppgifternas omfattning eller bety- delse i viss kommun eller lands- tingskommun, att dennas förbere- delser redOVisas i särskild plan, skall kommunen eller landstings- kommunen efter länsstyrelsens för- ordnande upprätta och anta sådan plan. Vid planläggningen skall kom- munen eller landstingskommunen samråda med länsstyrelsen. Om samordning av planläggningen med den kommunala civilförsvars- planläggningen jinns föreskrifter i 10 b & tredje stycket civilförsvarsla- gen (1960: 74). När planen har anta- gits. skall den insändas till länssty- relsen.

Länsstyrelsen får förordna om revision av kommunala och landstings— kommunala beredskapsplaner, när det påkallas av ändrade förhållanden. Om länsstyrelsen har förordnat om revision av plan, gäller föreskrifterna i första stycket.

2 Senaste lydelse 1981: 166.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14å

lnom varje län åligger det länsstyrelsen att följa tillämpningen av denna lag. Länsstyrelsen skall därvid tillse att såväl förberedelsearbetet som själva verksamheten bedrives på ett ändamålsenligt sätt samt samordnas med annan beredskapsplanläggning och försvarsverksamhet.

Under beredskapstillstånd äger länsstyrelsen, om det anses oundgäng- ligt för samordning av försvarsansträngningarna, meddela kommun och landstingskommun förskrift i avseende å verksamhetens bedrivande och

inriktning.

När materiel eller personal som är avsedd för kommuns tekniska verksamhet oundgängligen behövs i civil/örsvarets räddningsarbetet. äger civilförsvarschefen under be- redskapstillstånd meddela före- skrifter om inriktningen av kommu- nens nämnda verksamhet. Detta gäller dock ej i den mån länsstyrel- Sen enligt andra stycket meddelat föreskrift om samma verksamhet.

16 &

Har kommun efter förordnande av länsstyrelsen enligt 7 å upprättat särskild plan, har kommunen rätt till statsbidrag med 90 procent eller den större del av planläggnings- kostnadens belopp som regeringen medger. Planläggningskostnaden skall beräknas efter grunder som regeringen fastställer. Om kom- munen görframställning därom till länsstyrelsen inom två månader från den dag då kommunen fick del av förordnandet om planläggning. skall statsbidraget dock beräknas efter de redovisade planläggnings- kostnaderna. i den mån dessa kan anses skäliga. Kommun har ej rätt till statsbidrag för revision av be- redskapsplan.

Vad i första stycket sägs om kom/nun tillämpas också ifråga om landstingskommun.

3 Senaste lydelse 1981: 166.

Har kommun efter förordnande av länsstyrelsen enligt 7 å upprättat särskild plan. har kommunen rätt till ersättning av statsmedel, om inte annatföljer av tredje stycket.

Till landstingskommun som har upprättat särskild plan enligt 7 9" lämnas ersättning av statsmedel med 90 procent av planläggnings- kostnaden eller den större del som regeringen medger. Planläggnings- kostnaden skall beräknas efter grunder som regeringen fastställer.

Prop. 1984/85: 49

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Efter framställning till länsstyrel- sen inom två månaderfrån den dag då landstingskommunen fick del av förordnandet om planläggning be- räknas dock ersättningen efter de redovisade planläggningskostna- derna. i den mån kostnaderna kan anses skäliga. För revision av planen lämnas ingen ersättning. Vad i andra stycket sägs om landstingskommun tillämpas också på sådana kommuner. som inte till- hör någon landstingskommun. i fråga om planläggningskostnader för hälso- och sjukvården samt an- nan verksamhet som normalt om- besörjs av landstingskommunen. Ersättningen bestäms och heta- las ut av regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestämmer.

penna lag träder i kraft 1 januari 1985. Aldre bestämmelser skall dock alltjämt tillämpas till och med utgången

av december 1986.

Utan hinder av att de äldre bestämmelserna fortfarande gäller skall dock de nya bestämmelserna tillämpas på den planläggning som görs för att kommunerna skall kunna samordna den kommunala beredskapsplanlägg- ningen med de planer som anges i 2 a kap. civilförsvarslagen(1960: 74).

Prop. 1984/85: 49

Utdrag LAGRÅDET PROTOKOLL

vid sammanträde 1984-09-27

Närvarande: f.d. justitierådet Hult, regeringsrådet Björne. justitierådet Gregow.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 28juni 1984 har regering- en på hemställan av statsrådet Thunborg beslutat inhämta lagrådets yttran- de över förslag till

1. lag om ändring i civilförsvarslagen(1960: 74) och

2. lag om ändring i lagen (1964: 63) om kommunal beredskap. Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Björn Jan- son.

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i civilförsvarslagen

] &

l paragrafen har tagits upp bestämmelser. förutom om det ämne som regleras i lagen, om civilförsvarsverksamhetens syfte och omfattning. I andra stycket anges att civilförsvarsverksamheten har till syfte att skydda och rädda civilbefolkningens liv och egendom vid väpnade angrepp mot riket utifrån. När det gäller egendom torde emellertid verksamheten syfta till att bevara inte endast enskildas egendom utan även egendom som tillhör det allmänna. Militär egendom synes dock skola undantas. Mot bakgrund härav förordar lagrådet att nämnda stycke får följande lydelse: "Civilförsvarsverksamheten har till syfte att vid väpnade angrepp mot n'ket utifrån skydda och rädda civilbefolkningens liv samt enskild och civil allmän egendom."

4 a 5

Denna paragraf. som i första stycket reglerar länsstyrelsens ledning av civilförsvarsverksamheten i länet, innehåller i andra stycket en bestäm- melse. som anger att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, länsstyrelserna får meddela kommunerna de föreskrifter om civilförsvars- verksamhetens inriktning och bedrivande som behövs för samordningen av försvarsansträngningarna under civilförsvarsberedskap.

Denna befogenhet att meddela föreskrifter för kommunerna är enligt förslaget inte beroende av någon särskild förutsättning. Den föreslagna lydelsen medger sålunda att sådana föreskrifter, med avseende på tid då civilförsvarsberedskap råder, meddelas även under normala förhållanden i

Prop. 1984/85: 49 252

fredstid. Ett sådant utnyttjande av befogenheten torde dock inte vara åsyftat. Befogenheten synes vara avsedd att användas, förutom då civil- försvarsberedskap råder, under andra onormala förhållanden. Detta bör lämpligen komma till uttryck i bestämmelsen, vilket förslagsvis kan ske genom att mellan ordet år" och ordet "meddela" skjuts in ”.om särskil- da förhållanden påkallar det,”.

Sagda bestämmelse har som nämnts tagits upp i den paragraf som i övrigt behandlar länsstyrelsens ledningsuppgifter, medan kommunernas uppgifter på området regleras i de närmast följande två paragraferna. Lagrådet förordar att bestämmelsen om befogenhet att meddela föreskrif- ter för kommunerna placeras som ett andra stycke i 65.

10 b 5

I denna paragraf meddelas vissa allmänna bestämmelser angående de planer som det skall åligga kommunerna att upprätta och anta. l paragra- fens fjärde stycke föreskrivs att kommunerna skall se över planerna minst vart tredje år samt i en andra mening — att om de förhållanden som legat till grund för en plan har ändrats väsentligt, kommunen skall revidera planen.

Förhållandet mellan de båda bestämmelserna framgår inte klart av den föreslagna lydelsen. Även om en ändring av de förhållanden som legat till grund för en plan inte är väsentlig, skall planen uppenbarligen ändras i behövlig omfattning. Den avsedda innebörden torde vidare vara att när väsentligt ändrade förhållanden föreligger, en helt eller delvis ändrad plan skall upprättas och antas på samma sätt som gäller i fråga om en ny plan. Det nu sagda bör komma till tydligare uttryck i lagtexten. förslagsvis genom följande lydelse: "Kommunen skall minst vart tredje år se över planerna och företa därav föranledda ändringar. Om de förhållanden som legat till grund för en plan har ändrats väsentligt, skall kommunen upprätta och anta ändrad plan."

36 ä

1 andra stycket föreslås vissa bestämmelser rörande den situationen att utrymning sker från en kommun och inkvartering av befolkningen i någon annan kommun. Där anges att den kommun varifrån utrymning sker är skyldig att lämna bistånd åt den kommun där befolkningen inkvarteras i större omfattning samt att, om kommunerna inte enas om biståndet. läns- styrelsen får förordna om detta. Det kan emellertid förekomma att berörda kommuner är belägna i olika län. Även denna situation synes böra beaktas i paragrafen. varvid befogenheten att besluta om biståndet lämpligen kan tillkomma länsstyrelsen i det län där den kommun varifrån utrymning skett är belägen. Med hänsyn härtill och med ett par andra, mindre jämkningar kan andra stycket förslagsvis ges följande lydelse: "En kommun, varifrån utrymning har skett, är skyldig att lämna bistånd åt annan kommun där

Prop. 1984/85 : 49 253

befolkningen har inkvarterats i större omfattning. Enas ej kommunerna om biståndet, skall länsstyrelsen i det län där förstnämnda kommun är belägen förordna om detta."

4] 5 1 mom.

Detta moment innehåller föreskrifter angående civilförsvarsnämnd. i första stycket anges att i varje kommun skall de förberedelser i fred för civilförsvarsverksamhet som ankommer på kommunen handhas av en civilförsvarsnämnd, om inte annat följer av andra stycket eller av beslut av visst slag. Den föreslagna lydelsen ger närmast intryck av att kommuns åtgärder för att förbereda den verksamhet som äger rum under civilför- svarsberedskap inte skulle innebära civilförsvarsverksamhet. AV l & tredje stycket 10 i förslaget framgår emellertid att sådana förberedande åtgärder utgör civilförsvarsverksamhet i civilförsvarslagens mening. Med hänsyn härtill förordar lagrådet att förevarande bestämmelses lydelse jämkas. förslagsvis enligt följande: "I varje kommun skall den planläggning och de andra förberedelser som enligt denna lag ankommer på kommunen hand- havas - -

44 och 45 55

I 42, 44 och 45 åå regleras kommunernas rätt till ersättning av staten för sin befattning med civilförsvarsverksamheten. Medan 42 & behandlar kom- muns kostnad för vissa särskilda åtgärder, innehåller 44å en mera generell regel om rätt till ersättning. 1 första stycket av sistnämnda paragraf i förslaget föreskrivs sålunda, att kommunen har rätt till ersättning av stats- medel för kostnad som kommunen har fått vidkännas på grund av civilför- svarsverksamheten inom sitt område ävensom för kostnad som uppkom- mer på grund av planläggning i fred för civilförsvarsverksamheten. I en andra mening i samma stycke tilläggs att det sagda dock inte gäller kostnad som avses i 20 5.

Av motiven framgår att tanken är att kommunerna skall ha rätt till ersättning för kostnader för sin befattning med civilförsvarsverksamheten inte bara såvitt avser åtgärder under civilförsvarsberedskap utan även beträffande förberedande åtgärder i fredstid. Till sådana förberedelser hör i första hand kommunens planläggning. Som tidigare nämnts utgör emeller- tid förberedande åtgärder civilförsvarsverksamhet i civilförsvarslagens mening. Planläggning behöver därför inte nämnas särskilt i 44% vid sidan av civilförsvarsverksamheten. Om det av pedagogiska skäl anses nödvän- digt att planläggning kommer till direkt uttryck i lagtexten, måste lydelsen jämkas. Lagrådet förordar emellertid att orden "ävensom för kostnad som uppkommer på grund av planläggning i fred för civilförsvarsverksamhe- ten" får utgå. Det framgår ändå tillräckligt tydligt att även kostnader för bl.a. sådan planläggning omfattas.

När det gäller andra meningen i första stycket av 44.5 bör hänvisningen

Prop. 1984/85: 49 254

till 20.5 lämpligen bytas ut mot en hänvisning till 405 1 mom. g). l-lärjämte bör. i enlighet med vad som uppenbarligen är förslagets innebörd, uttryck- ligt undantag göras även för kostnad som avses i 42 &.

I 45.6 bör på motsvarande sätt hänvisningen till 20% ersättas av en hänvisning till 405 l mom. g).

Övergångsbestämmelsema

Det remitterade förslaget innebär ändringar i första hand beträffande civilförsvarsorganisationen men även i fråga om bestämmelser som rör själva civilförsvarsverksamheten. Övergången till den nya organisationen, främst bestående i att kommunerna övertar ledningen av civilförsvarsverk- samheten på lokal nivå, kräver att vissa förberedelser har skett, nämligen att föreskrivna planer blivit upprättade och antagna. Mot bakgrund härav är tanken i förslaget att den nya regleringen skall börja tillämpas den 1 januari 1987, dock att de föreslagna bestämmelserna om upprättande och antagande av planer och därmed sammanhängande föreskrifter om rätt till ersättning av staten skall lända till efterrättelse redan från den 1 januari 1985; under 1985 och 1986 skall alltså de nuvarande bestämmelserna gälla såsom hitintills.

Den sålunda avsedda ordningen har i förslaget uttryckts på så sätt att det anges dels att den nya lagen träder i kraft den ljanuari 1985 dels att äldre bestämmelser dock alltjämt skall tillämpas till och med utgången av de- cember 1986, varjämte det föreskrivs att utan hinder av att de äldre bestämmelserna fortfarande gäller den planläggning som anges i 2 a kap. dock skall, med tillämpning av de nya bestämmelserna, genomföras så att planerna är upprättade den 31 december 1986. Denna reglering av över- gångsfrågorna kan emellertid enligt lagrådets mening inte anses på ett lämpligt sätt ge uttryck för vad som åsyftas. Även om liknande konstruk- tion använts vid tidigare lagändring på området, förordar lagrådet att övergångsbestämmelsema ändras och ges följande lydelse:

"Dennalag träder i kraft den 1 januari 1987. Med tillämpning av de nya bestämmelserna från och med den ljanuari 1985 skall dock den planläggning som anges i 2 a kap. genomföras så, att planerna är upprättade och antagna före utgången av år 1986.”

Av lydelsen av andra stycket får anses tillräckligt tydligt framgå att även de nya ersättningsbestämmelserna skall lända till efterrättelse från ingång- en av 1985 .

Förslaget till lag om ändring i lagen om kommunal beredskap Övergångsfrågorna beträffande ändringarna i denna lag har i förslaget reglerats enligt samma principer som i fråga om ändringarna i civilförsvars- lagen. Den nya lagen föreslås sålunda träda i kraft den 1 januari 1985, dock

Prop. 1984/85: 49

I») (Jr Ur

att äldre bestämmelser alltjämt skall tillämpas till och med utgången av december 1986. Härjämte föreskrivs att utan hinder av att de äldre bestäm- melserna fortfarande gäller de nya bestämmelserna dock skall tillämpas på den planläggning som görs för att kommunerna skall kunna samordna den kommunala beredskapsplanläggningen med de planer som anges i 2 a kap. civilförsvarslagen.

Lagrådet förordar. i överensstämmelse med vad som i det föregående sagts beträffande övergångsregleringen till ändringarna i civilförsvarsla- gen. att lagändringarna skall träda i kraft den ljanuari 1987. Undantag härifrån synes vara påkallat endast såvitt gäller ändringarna rörande kom- nruns rätt till ersättning av staten. I enlighet härmed kan övergångsregle— ringen ges följande lydelse: "Denna lag träder i kraft såvitt avser 165 den ljanuari 1985 och i övrigt den ljanuari l987."

Prop. 1984/85: 49 256

Utdrag FÖRS VARSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1984-10-18

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden I. Carlsson, Feldt, Sigurdsen, GustafSSOn, Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson, Anders- son, Boström, Bodström. Göransson, Gradin, Dahl, R.Carlsson, Holm- berg, Wickbom

Föredragande: statsrådet R. Carlsson

Proposition om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74), m.m.

1 Anmälan av lagrådets yttrande

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande] över förslag till 1. lag om ändring i civilförsvarslagen (1960-. 74),

2. lag om ändring i lagen (1964: 63) om kommunal beredskap. Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför.

Förslaget till lag om ändring i civilförsvarslagen

Den oklarhet som lagrådet har påpekat i l å andra stycket bör undanrö- jas genom att bestämmelsen ändras på det sätt som lagrådet har föreslagit.

Med anledning av vad lagrådet anfört i anslutning till 4 att instämmerjag i att befogenheten att meddela kommunerna föreskrifter i de hänseenden som anges i paragrafen bara behöver utnyttjas under onormala förhållan- den. Jag har därför ingen erinran mot den av lagrådet föreslagna ändringen. Jag godtar också lagrådets förslag att placera bestämmelsen som ett andra stycke i 6 &.

Lagrådets förslag till lydelse av övergångsbestämmelserna kan jag i princip godta. Som lagrådet har framhållit skall föreskrifterna om kommu- nernas rätt till ersättning av staten för planläggningskostnader lända till efterrättelse redan från den ljanuari 1985. Jag anser att ett tillägg bör göras i övergångsbestämmelserna så att detta klart framgår. Jag förordar därför att övergångsbestämmelserna utformas på följande sätt. "Denna lag träder i kraft den ljanuari 1987. Med tilllämpning av de nya bestämmelserna från och med den ljanuari 1985 skall dock dels den planläggning som anges i 2 a kap. genomföras så att planerna är upprättade och antagna före utgång-

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 28juni 1984.

PrOp. 1984/85: 49 257

en av år 1986, dels kommunerna för planläggningen ha rätt till ersättning."

Vad lagrådet i övrigt anfört föranleder inga erinringar från min sida och jag förordar att lagförslaget ändras i enlighet härmed. Vidare förordar jag vissajusteringar av redaktionell art.

Förslaget till lag om ändring i lagen om kommunal beredskap

Jag godtar lagrådets förslag till ändringar och förordar därutöver några smärre redaktionella jämkningar.

2 Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta de av lagrådet granskade förslagen med vid- tagna ändringar.

3 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom prop05ition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

Prop. 1984/85: 49 258

Innehåll Sid Propositionen ................................................ ] Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... 1 Förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74") ........... 3 Förslag till lag om ändring i lagen (1964: 63) om kommunal beredskap 26 Utdrag av protokoll från regeringssammanträde 1984-06-28 ........ 30 1 Inledning .................................................. 30 2 Allmän motivering ......................................... 31 2.1 Allmänt ............................................... 31 2.2 Behov av lagändringar .................................. 34 2.3 Ledningen av civilförsvarsverksamheten .................. 36 2.3.1 Begreppen civilförsvar och civilförsvarsverksam het . . . 36 2.3.2 Ledningen på lokal nivå ............................ 38 2.3.3 Ledningen av civilförsvarsverksamhet som berör flera kommuner ....................................... 40 2.3.4 Ledningen på central och regional nivå .............. 42 2.4 Civilförsvarsplanläggning ................................ 45 2.4.1 Ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen och kommu- nerna ............................................ 45 2.4.2 Det huvudsakliga innehållet i kommunernas civil för- svarsplaner ....................................... 49 2.4.3 Samordning med kommunal beredskapsplanläggning . . 52 2.4.4 Antagande och ändring av civilförsvarsplanerna ....... 54 2.4.5 Civilbefälhavarnas civilförsvarsplanläggning .......... 55 2.5 Ekonomisk ersättning till kommunerna .................... 57 2.6 Övriga frågor .......................................... 61 2.6.1 Skyddade utrymmen ............................... 61 2.6.2 Verkskydden ..................................... 62 2.6.3 Militär direktivrätt ................................ 64 2.7 Ikraftträdande .......................................... 66 3 Upprättade lagförslag ....................................... 66 4 Specialmotivering .......................................... 66 4.1 Förslaget till lag om ändring i civilförsvarslagen(1960: 74) . . . 67 4.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap ............................................. 77 5 Hemställan ................................................ 78 6 Beslut .................................................... 78 Bilagor 1 Provplanläggningskommitténs fristående sammanfattning (SOU 1983: 68) av betänkandet Ds Fö 1983: 10 ...................... 79 2 Sammanställning av remissyttrandena över betänkandet (Ds Fö 1983: lO) Kommunerna och civilförsvaret - ledning och planlägg- ning på lokal nivå ......................................... 109 3 Civilförsvarsstyrelsens verkskyddsutredning ................. 153 4 Promemoria om militär direktivrätt (Ds Fö 1983: 7) ............ 177 5 Sammanställning av remissyttrandena över promemorian (Ds Fö

1983: 7) Om militär direktivrätt .............................. 223

6 De remitterade lagförslagen ................................ 2 4

Prop. 1984/85: 49 259

Utdrag av lagrådets protokoll 1984-09-27 ........................ 251 Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde 1984-10-18 ......... 256 1 Anmälan av lagrådets yttrande ............................... 256 2 Hemställan ................................................ 257 3 Beslut .................................................... 257

Norstedts Tryckeri, Sroekholm 1984