Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-02-10
Ändring införd
SFS 2000:35 i lydelse enligt SFS 2024:120
Ikraft
2000-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-12

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser för finansiella företag om byte av redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Lagen gäller dock inte när en filial byter valuta i sin redovisning i fall som avses i fjärde stycket nämnda paragraf.

Prop. 2001/02:85: Ett institut för elektroniska pengar skall omfattas av lagen för att möjliggöra byte av redovisningsvaluta för dessa institut. Ändringen i tredje punkten innebär att instituten omfattas av definitionen av kreditinstitut och därmed även av definitionen av finansiella företag.

Prop. 1999/2000:23: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde.

Kravet i 4 § på att upprätta en särskild redogörelse vid byte av redovisningsvaluta gäller samtliga finansiella företag. Vad som avses med finansiellt företag i detta sammanhang definieras i 2 § 4. Några bestämmelser är begränsade till vissa finansiella företag. Bestämmelserna i 6 och 7 §§ om omräkning av kravet på minsta kapitalbas respektive krav på lägsta bundet eget kapital gäller t.ex. endast kreditinstitut och värdepappersbolag. ...

Definitioner

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

2 §  I denna lag avses med

 1. försäkringsföretag:
  1. försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
  2. tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsförening som omfattas av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
 2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt
  1. värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
  2. fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
  3. börs enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,
  4. svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,
  5. värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och
  6. AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 4. koncern: detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag. Lag (2019:754).

Prop. 2002/03:139: Ändringen i punkten 3 är en följd av att lagen om finansieringsverksamhet upphävs och ersätts av lagen om bank- och finansieringsrörelse. Ändringen innebär inte någon förändring i sak.

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller definitioner av begrepp som används lagen. Övervägandena finns i avsnitt 15.6.

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller definitioner. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Prop. 1999/2000:23: I paragrafen definieras vissa begrepp som används i lagen.

Med försäkringsbolag avses enligt första punkten försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713). Byte av redovisningsvaluta får inte ske i ett försäkringsbolag som med tillämpning av punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till de nya försäkringsrörelsereglerna följer äldre ...

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

2 §  I denna lag avses med

 1. försäkringsföretag:
  1. försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
  2. tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsförening som omfattas av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
 2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt
  1. värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
  2. fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
  3. börs enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,
  4. svensk central motpart enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,
  5. värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
  6. AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och
  7. svenskt clearingbolag enligt 1 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,
 4. koncern: detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag. Lag (2024:120).

3 §  Med stadgar avses

 1. bolagsordning i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag, ett tjänstepensionsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag,
 2. reglemente i en sparbank eller
 3. stadgar i en medlemsbank, en försäkringsförening, en tjänstepensionsförening eller en ekonomisk förening. Lag (2019:754).

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller definitioner av begreppet stadgar i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 15.6.

Prop. 1999/2000:23: I paragrafen definieras den i lagen utnyttjade samlingsbenämningen stadgar. Termen omfattar enligt första punkten bolagsordning i aktiebolag, försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkringsbolag, enligt andra punkten reglemente i sparbank och enligt tredje punkten stadgar i medlemsbank, understödsförening och ekonomisk förening.

De ekonomiska föreningar som är aktuella är dels föreningar som fått tillstånd att bedriva de i lagen om börs- och clearingverksamhet ...

Särskild redogörelse

4 §  Ett finansiellt företag som avser att byta redovisningsvaluta ska upprätta en särskild redogörelse över konsekvenserna av bytet för företaget samt för den koncern och grupp som företaget ingår i. Ett försäkringsföretag ska även redogöra för konsekvenserna av bytet för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av en försäkring.

[S2]Av redogörelsen ska det framgå vilka risker som är förenade med en redovisning i den nya valutan och de åtgärder som har vidtagits för att hantera dessa. Det ska också framgå om bytet är förenligt med de bestämmelser som gäller för verksamheten.

[S3]Ett fondbolag ska ge in redogörelsen till Finansinspektionen senast sex månader före ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den nya valutan. Lag (2014:978).

Prop. 1999/2000:23: Enligt första stycket krävs att ett finansiellt företag upprättar en särskild redogörelse över vilka konsekvenser ett byte av redovisningsvaluta får för företaget och koncernen. Ett företag som ingår i en finansiell företagsgrupp skall enligt paragrafen också analysera konsekvenserna för gruppen.

Härutöver gäller att ett försäkringsföretag även skall redogöra för de konsekvenser ett byte kan tänkas få för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av en ...

5 §  En ändring av stadgarna som innebär byte av redovisningsvaluta får stadfästas eller godkännas endast om en redogörelse som avses i 4 § första stycket har upprättats.

Prop. 1999/2000:23: Paragrafen innebär att ett annat finansiellt företag än ett fondbolag får byta redovisningsvaluta endast om en sådan redogörelse som anges i 4 § första stycket har upprättats. Bestämmelsens utformning gör en sådan redogörelse till en nödvändig förutsättning för att byta redovisningsvaluta, såväl från kronor till euro som från euro till kronor. Om en redogörelse saknas eller är ofullständig, får en ändring av stadgarna som innebär byte av redovisningsvaluta alltså inte stadfästas eller godkännas. ...

Särskilda bestämmelser för kreditinstitut och värdepappersbolag

6 §  Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt redovisningsvaluta, skall kapitalbasen, omräknad till den nya redovisningsvalutan, minst motsvara det krav på lägsta kapitalbas som gällde före bytet. Omräkningen skall göras enligt den växelkurs som avses i 2 kap. 6 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

[S2]Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt till en valuta som företaget tidigare haft sin redovisning i, skall dock kapitalbasen alltid minst motsvara det krav på lägsta kapitalbas som senast gällde vid redovisning i den valutan.

Prop. 1999/2000:23: Paragrafen innebär tillsammans med 7 § att ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag som byter tillbaka till en valuta som det tidigare haft sin redovisning i, kan komma att underkastas ett högre, men aldrig ett lägre, krav på minsta kapitalbas än det som gällde före det första bytet. Det finns således inte någon möjlighet att genom upprepade byten av redovisningsvaluta kringgå eller reducera kravet på minsta kapitalbas.

Av första stycket följer att kravet på minsta ...

7 §  Ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag, som har bytt till redovisning i euro, skall vid ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den nya valutan ha ett bundet eget kapital som motsvarar minst det kapital som krävs för att påbörja verksamheten.

Prop. 1999/2000:23: Bestämmelsen gäller endast vid byte från kronor till euro. Vid ett sådant byte skall ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag ha ett bundet eget kapital som inte understiger det minsta startkapital som krävs för att påbörja verksamhet av det slag som företaget bedriver. Det bundna egna kapitalet skall uppgå till denna nivå fr.o.m. ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i euro.

Bestämmelser om minsta bundet eget kapital för bankaktiebolag finns i <a href="https://lagen.nu/1987:619#K9P4S2" ...

8 § Har upphävts genom lag (2015:716).

Bemyndiganden

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en redogörelse enligt 4 § ska innehålla. Lag (2015:716).

Prop. 2015/16:9: Paragrafen innehåller i punkten 2 ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om beräkning av premieindex och skadeindex i försäkringsföretag som har fått tillstånd av Finansinspektionen till en alternativ beräkning enligt 8 § andra stycket. Eftersom 8 § upphävs bör denna punkt slopas.

Prop. 1999/2000:23: Bestämmelsen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela vissa föreskrifter till lagen.

Enligt första punkten kan föreskrifter meddelas om vad en redogörelse enligt 4 § skall innehålla (se vidare författningskommentaren till 4 §).

I andra punkten finns ett bemyndigande att föreskriva hur premie- eller skadeindex skall beräknas i försäkringsbolag som beviljats dispens enligt 8 § andra stycket. ...

Överklagande

10 §  Finansinspektionens beslut enligt 8 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Prop. 1999/2000:23: Enligt första meningen får Finansinspektionens beslut enligt 8 § andra stycket överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dvs. till länsrätt i första instans. I andra meningen anges att prövningstillstånd krävs för att kammarrätten skall pröva ett beslut.

Beslut om föreskrifter (s.k. normbeslut) som Finansinspektionen, efter vidaredelegation från regeringen, fattar med stöd av 9 § överklagas till regeringen. Detta följer av <a href="https://lagen.nu/1995:1322#P35" ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2002:154) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2001/02:182, Prop. 2001/02:85, Bet. 2001/02:FiU9
Omfattning
ändr 2 §
Ikraftträder
2002-04-27

Lag (2004:67) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 2 § 4 b om fondbolag skall också gälla sådant fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:326) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:925) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1381) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:554) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2008:279) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:169, Prop. 2007/08:57, Bet. 2007/08:FiU30
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-07-23

Lag (2010:2065) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 9 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:765) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2013:570) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:978) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:716) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 9 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:55) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2017:687) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2019:754) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2019-12-15

Lag (2024:120) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förarbeten
Rskr. 2023/24:135, Prop. 2023/24:8, Bet. 2023/24:FiU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2024-07-01