Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk (Upphör att gälla 2020-01-01)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2014:4

Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsokrav

för djur och produkter från vattenbruk;

Saknr K 41

Utkom från trycket

den 24 april 2014

beslutades den 16 april 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver1 med stöd av 3 § punkten 1, 5 §, 6 §, 9 § och

16 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. och 2 kap. 15 a samt 18

§§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt efter

att ha hört Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen, följande.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Syfte och tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter anger;

1. villkor för registrering av vattenbruksverksamhet och prövning av ärenden

om odlingstillstånd och tillstånd att flytta vattenbruksdjur mellan eller till

vattenbruksanläggningar,

2. villkor för offentlig kontroll, hälsoövervakning, anmälningsplikt och

journalföring samt

3. bestämmelser om förflyttning och transport samt djurhälsokrav för

utsläppande på marknaden.

2 § Dessa föreskrifter ska inte tillämpas på

1. vattenlevande prydnadsdjur som hålls i icke-kommersiella akvarier,

2. vildlevande akvatiska djur som tas upp eller fångas för att ingå direkt i

livsmedelskedjan samt

3. vattenlevande djur som fångas för framställning av fiskmjöl, fiskfoder,

fiskolja och liknande produkter.

3 § För vattenlevande prydnadsdjur som hålls hos djurhandlare, i handelsträdgårdar,

trädgårdsdammar, kommersiella akvarier eller hos grossister, ska inte 2 kap, 3 kap.

1-4 §§, 4 kap. 1-3 §§ och 5 kap. 1, 2 och 7-14 §§ samt 6 kap. 1 § i dessa föreskrifter

tillämpas

1. om djuren hålls utan direkt kontakt med naturliga vatten, eller

2. om anläggningen där djuren hålls är utrustad med ett system för rening av

utloppsvatten så att det inte föreligger någon risk för spridning av sjukdomar

till naturliga vatten.

1 Jfr rådets direktiv 2006/88/EG om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om

förebyggande och bekämpning av visa sjukdomar hos vattenlevande djur (EUT L 328, 24.11.2006, s.

14, Celex 02006L0088) senast ändrat genom kommissionens genomförandedirektiv 2012/31/EU av

den 25 oktober 2012 (EUT L 297, 26.10.2012, s. 26, Celex 32012L0031).

SJVFS 2014:4

2

4 § Grundläggande bestämmelser om förebyggande och bekämpande av sjukdomar

bland vattenlevande djur finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april

2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt

ursprung2

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april

2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av

foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och

djurskydd3,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om

hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter

som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av

förordning (EG) nr 1774/2002 (förordningen om animaliska biprodukter)4,

4. rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den 11 juni 2007 om användning av

främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk5,

5. kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 av den 12 december 2008 om

tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav

för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och

produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över

smittbärande arter,

6. Fiskelagen (1993:787),

7. miljöbalken (1998:808),

8. epizootilagen (1999:657),

9. zoonoslagen (1999:658),

10. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

11. lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.,

12. Djurskyddsförordningen (1988:539),

13. förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.,

14. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen,

15. förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.,

16. epizootiförordningen (1999:659),

17. zoonosförordningen (1999:660),

18. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.,

19. förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m., samt

20. förordningen (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur.

5 § Om andra av Statens jordbruksverk meddelade föreskrifter innehåller

bestämmelser som motsägs av vad som sägs i denna föreskrift gäller bestämmelserna

i denna föreskrift.

Definitioner

6 § I dessa föreskrifter avses med

ackreditering: en förklaring från ett nationellt ackrediteringsorgan om att ett organ

för bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven i harmoniserade standarder

2 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 2004R0853).

3 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 2004R0882).

4 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 2009R1069).

5 EUT L 168, 28.6.2007, s. 1 (Celex 2007R0708).

SJVFS 2014:4

3

och, i förekommande fall, eventuella ytterligare krav, bland annat de som fastställs i

sektorsspecifika

program,

för

att

utföra

specifika

bedömningar

av

överensstämmelse6,

animaliska biprodukter: hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av

animaliskt ursprung eller andra produkter som kommer från djur och inte är avsedda

som livsmedel, inbegripet ägg, embryon och sperma.

bearbetning: åtgärd som väsentligt förändrar den ursprungliga produkten genom

bland annat värmebehandling, rökning, rimning, mognadslagring, torkning,

marinering, extraktion, extrudering eller en kombination av dessa behandlingar,

delområde: en eller fler anläggningar med ett gemensamt system för biosäkerhet

och med en vattenlevande djurpopulation som har en bestämd hälsostatus i fråga om

en viss sjukdom,

främmande art: främmande art enligt definitionen i artikel 3.6 i rådets förordning

(EG) nr 708/20077,

inspektion: undersökning av varje aspekt av foder, livsmedel, djurhälsa och

djurskydd för att kontrollera efterlevnaden av de rättsliga kraven i foder- och

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna avseende djurhälsa och djurskydd,

karantän: isolering av en grupp vattenlevande djur utan direkt eller indirekt kontakt

med andra vattenlevande djur för observation under en fastställd tidsperiod. Vid

behov utförs provtagning och behandlingar, inklusive hygienisering av

utloppsvatten,

livsmedel: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/20028,

mottaglig art: varje art inom vilken infektion genom ett smittämne har påvisats

genom naturliga fall eller genom experimentell infektion där de naturliga vägarna

imiteras,

mynningsområde: allt vatten inom 20 kilometer utanför mittpunkten på en linje

mellan de yttersta mynningsuddarna i vattendraget.

offentlig kontroll: varje form av kontroll som utförs av den behöriga myndigheten

eller ett oberoende och ackrediterat organ i syfte att kontrollera efterlevnaden av

foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurskydd och hälsa,

odling: uppfödning av vattenbruksdjur på en anläggning eller i ett område för

blötdjursodling,

område för blötdjursodling: ett upptagningsområde eller återutläggningsområde

där vattenbruksföretag bedriver sin verksamhet enligt ett gemensamt system för

biosäkerhet,

polyploida organismer: konstgjort framkallade tetraploida organismer (4N). Dessa

vattenlevande organismer där antalet kromosomer i cellerna har fördubblats med

hjälp av teknik för att modifiera celler.

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav på

ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av

förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218,30.8.2008, s. 30 Celex 2008R0765).

7 Rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den 11 juni 2007 om användning av främmande och lokalt

frånvarande arter i vattenbruk (EUT L 168, 28.6.2007, s. 1 Celex 2007R0708).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna

principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inträde av Europeiska myndigheten för

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s.

1 Celex 2002R0178).

SJVFS 2014:4

4

reningsanläggning: anläggning med tank, försörjd med rent havsvatten, i vilken

levande blötdjur placeras under den tid som krävs för att reducera kontaminering så

att blötdjuren blir tjänliga som livsmedel,

revision: en systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om

verksamheter och resultat från dessa överensstämmer med planerade åtgärder och om

åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen,

upptagningsområde: varje område av sötvatten, hav, flodmynning, fastland eller

lagun som utgör en naturlig fyndplats för blötdjur eller område som används för

odling av blötdjur och från vilket blötdjur tas upp,

utsläppande på marknaden: försäljning, även utbjudande till försäljning eller annan

form av överlåtelse, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte, samt varje form

av flyttning av vattenbruksdjur,

sluten

anläggning

för

prydnadsdjur:

djurhandlare,

handelsträdgårdar,

trädgårdsdammar, kommersiella akvarier eller grossister där vattenlevande

prydnadsdjur hålls

i)

utan direkt kontakt med naturliga vatten

eller

ii)

vilka är utrustade med ett system för rening av utloppsvatten

som minska risken för överföring av sjukdomar till naturliga

vatten till en godtagbar nivå.

sluten vattenbruksanläggning: sluten vattenbruksanläggning enligt definitionen i

artikel 3.3 i rådets förordning (EG) nr 708/20079,

vattenbruk: uppfödning eller odling av vattenorganismer med metoder som är

avsedda att öka produktionen av dessa organismer utöver miljöns naturliga kapacitet

och där organismerna förblir en eller flera fysiska eller juridiska personers egendom

under uppfödningen eller odlingen och fram till och med upptagningen,

vattenbruksanläggning: lokal, avgränsat område eller inrättning som drivs av ett

vattenbruksföretag och där vattenbruksdjur föds upp i syfte att släppas ut på

marknaden, utom sådana där vildlevande vattendjur som tas upp eller fångas för att

användas som livsmedel, hålls tillfälligt utan utfodring i väntan på slakt,

vattenbruksdjur: alla vattenlevande djur i alla deras levnadsstadier, inklusive

könsceller såsom rom och mjölke, som föds upp på en vattenbruksanläggning eller i

ett område för blötdjursodling, inklusive sådana vattenlevande djur som ska tillföras

anläggningen eller området för blötdjursodling efter att ha levt i vilt tillstånd,

vattenbruksföretag: varje privat eller offentligt företag som med eller utan

vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med uppfödning,

hållande eller odling av vattenbruksdjur,

vattenbruksföretagare: de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att

kraven i dessa föreskrifter uppfylls i det vattenbruksföretag de driver,

vattenlevande djur:

1. fisk som tillhör överklassen Agnatha och klasserna Chondrichthyes och

Osteichthyes,

2. akvatiska blötdjur som tillhör stammen Mollusca,

3. akvatiska kräftdjur som tillhör understammen Crustacea,

vattenlevande prydnadsdjur: vattenlevande djur som hålls, föds upp eller släpps ut

på marknaden endast för prydnadsändamål,

9 EUT L 168, 28.6.2007, s. 1 (Celex 2007R0708).

SJVFS 2014:4

5

vattenområde: det vatten inom vilket vattenlevande djur fritt kan vandra eller

sprida sig,

vidarebearbetning: bearbetning av vattenbruksdjur innan de används som

livsmedel, genom åtgärder eller metoder som påverkar den anatomiska helheten, till

exempel avblodning, rensning och urtagning, huvudskärning, skivning och

filettering, som ger upphov till avfall eller biprodukter och som kan utgöra en risk för

sjukdomsspridning,

vildlevande vattendjur: vattenlevande djur som inte hålls av människor,

zon: ett exakt avgränsat geografiskt område med ett enhetligt hydrologiskt system

som omfattar delar av ett avrinningsområde från källan till en naturlig eller

konstgjord barriär som hindrar vattenlevande djur från att ta sig uppströms från de

nedre delarna av avrinningsområdet, ett helt avrinningsområde från källan till

mynningen, eller fler än ett avrinningsområde, inklusive mynningar, på grund av den

epidemiologiska kontakten mellan avrinningsområdena genom mynningen,

återutläggningsområde: varje område av sötvatten, hav, flodmynning, fastland

eller lagun med klart markerade gränser, angivna bojar, stolpar eller annan fast

anordning, och som används uteslutande för naturlig rening av levande blötdjur.

ökad dödlighet: oförklarlig dödlighet som är högre än vad som under rådande

förhållanden anses vara normalt för anläggningen eller området för blötdjursodling i

fråga. Vad som ska betraktas som ökad dödlighet ska bestämmas i samråd mellan

odlaren och den behöriga myndigheten.

öppen anläggning för prydnadsdjur: andra anläggningar för prydnadsdjur än slutna

anläggningar för prydnadsdjur.

2 KAP. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ODLINGSTILLSTÅND,

FÖRFLYTTNING MELLAN VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR OCH

REGISTRERING AV VATTENBRUKSVERKSAMHET

Förutsättningar för odlingstillstånd

1 § Odlingstillstånd får inte medges för odling i vattenområden

1. med arter eller stammar av nationellt intresse, eller

2. som med stöd av bestämmelserna i 3 kap.miljöbalken har angetts som

riksintresse för naturvården, yrkesfisket eller friluftslivet,

om verksamheten påtagligt skulle kunna påverka något av dessa intressen negativt.

2 § Odlingstillstånd får inte medges för flodkräfta i ett vattenområde där kräftpest

förekommit under de senaste två åren. Odlingstillstånd får inte heller medges för

signalkräfta i vattenområden

1. med eller i anslutning till område med akut kräftpest,

2. med eller i anslutning till områden som har bestånd av flodkräftor,

3. som når in i Norge, eller

4. där arten inte förekommer i dag eller där tillstånd inte tidigare har meddelats för

utplantering av arten.

SJVFS 2014:4

6

3 § Tillstånd för odling av främmande arter får endast medges om odlingen ska

bedrivas i en sluten vattenbruksanläggning samt i enlighet med tillämpliga regler i

rådets förordning (EG) 708/200710.

4 § Bestämmelsen i 3 § gäller inte arterna regnbåge, bröding, bäckröding,

kanadaröding, splejk, gräskarp och signalkräfta samt ursprungliga stammar av arter

gemensamma för Sverige och Norge eller Sverige och Finland. Bestämmelsen gäller

inte heller sterila polyploida organismer.

5 § Tillstånd för odling av lax (Salmo salar) i sötvattens- eller mynningsområde får

bara medges för stam som härstammar från det avrinningsområde eller

mynningsområde tillståndet ska gälla. Tillstånd som ska gälla i havet utanför ett

mynningsområde får endast avse stam som härstammar från närmast liggande eller

angränsande avrinningsområde.

6 § Odlingstillstånd för odling av laxfisk får inte medges för nyetablering av

vattenbrukssanläggning som har direkt kontakt med naturliga vatten i

sötvattensområde där lax vandrar. Med sådant område avses allt vatten i ett

vattendrag från och med mynningsområdet upp till det första definitiva

vandringshindret. Nyetablering får inte heller ske i vattenområde varifrån vattenintag

sker till odlings- eller avelsanläggning för lax.

Förutsättningar för tillstånd för förflyttning mellan odlingar

7 § Tillstånd för förflyttning, mellan odlingar i olika vattenområden, får inte medges

till ett vattenområde

1. med arter eller stammar av nationellt intresse, eller

2. som med stöd av bestämmelserna i 3 kap.miljöbalken har angetts som

riksintresse för naturvården, yrkesfisket eller friluftslivet,

om verksamheten påtagligt skulle kunna påverka dessa intressen negativt.

8 § Tillstånd för förflyttning får inte medges för flodkräfta till eller från ett

vattenområde där kräftpest förekommit under de senaste två åren. Tillstånd får heller

inte medges för signalkräfta till och från vattenområden

1. med eller i anslutning till område med akut kräftpest,

2. med eller i anslutning till områden som har bestånd av flodkräftor,

3. som når in i Norge, eller

4. där arten inte förekommer i dag eller där tillstånd inte tidigare har meddelats för

utplantering av arten.

9 § Förflyttning av fisk från kustområden till inlandsområden är förbjuden.

Nybefruktad eller ögonpunktad rom från vildfångad laxfisk som fångats eller

sumpats i kustområde, nedanför vandringshinder för aktuell art, får flyttas till

kläckeri i inlandsområde under förutsättning att villkoren i bilaga 3 till dessa

föreskrifter är uppfyllda.

10 Rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den 11 juni 2007 om användning av främmande och lokalt

frånvarande arter i vattenbruk (EUT L 168, 28.6.2007, s. 1 Celex 2007R0708).

SJVFS 2014:4

7

10 § Utan hinder av bestämmelsen i 9 § får tillstånd lämnas för ål av arten Anguilla

anguilla som har genomgått provtagning avseende smittsam sjukdom enligt en

metod som Jordbruksverket godkänt. Ål som förts in i landet ska dessutom ha hållits

i karantän på sätt som Jordbruksverket har godkänt.

Centralt vattenbruksregister och anmälan om ändrad verksamhet

11 § Jordbruksverket håller och förvaltar ett centralt vattenbruksregister (CVR).

Registret innehåller;

- kontaktuppgifter till vattenbruksföretaget samt respektive vattenbruks-

anläggning,

- uppgifter om vattenbruksföretagets tillstånd att bedriva vattenbruk,

- anläggningens geografiska läge,

- typ av anläggning,

- odlade arter,

- uppgifter om anläggningens vattenförsörjning och utsläpp, samt

- aktuell information om hälsostatus.

12 § Länsstyrelsen meddelar Jordbruksverket när ett odlingstillstånd utfärdats,

dragits in eller när ett sådant tillstånd ändrats.

13 § Ägare till en vattenbruksanläggning ska vid varje kalenderårsskifte skicka in en

årsrapport till Jordbruksverket enligt, av Jordbruksverket, fastställd blankett. Om det

sker förändringar i verksamheten som påverkar omfattningen av det gällande

odlingstillståndet så ska ägaren omgående rapportera detta till länsstyrelsen.

3 KAP. OFFENTLIG KONTROLL OCH HÄLSOÖVERVAKNING M.M.

Offentlig kontroll

1 § Riskbaserad offentlig kontroll ska utföras vid vattenbruksanläggningar och i

områden för blötdjursodling av behörig myndighet eller av ett ackrediterat organ

utsett av Jordbruksverket. Offentlig kontroll ska minst bestå av regelbundna

inspektioner,

revisioner

och

vid

behov

provtagning.

Kontroll-

och

provtagningsfrekvensen beror på anläggningens riskklassificering.

Hälsoövervakning

2 § Vid vattenbruksanläggningar och i områden för blötdjursodling ska en

riskbaserad övervakning av djurens hälsa utföras. Hälsoövervakningen ska utföras av

Jordbruksverket eller av Jordbruksverket godkänd aktör eller organisation. Syftet

med den riskbaserade övervakningen är att upptäcka ökad dödlighet och förekomsten

av smittor. Övervakningen för djurens hälsa kan kombineras i lämpliga fall med den

offentliga kontrollen samt övervaknings- och utrotningsprogram.

SJVFS 2014:4

8

Analys av prover

3 § Prover som tas inom den offentliga kontrollen för laboratorieanalys ska

analyseras vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) eller vid ett annat

laboratorium som är ackrediterat. Insändandet av prover ska ske enligt anvisningar

från det mottagande laboratoriet.

Hygienpraxis

4 § Vattenbruksföretag ska vidta åtgärder för att förhindra att sjukdomar förs in till

odlingen samt sprids inom eller från odlingen. En hygienplan ska tas fram av ägare

till eller verksamhetsansvarig vid en vattenbruksanläggning i dialog med veterinär

eller

djurhälsoinspektör

för

att

säkerställa

god

hygienpraxis

vid

vattenbruksanläggningen.

Anmälningsplikt

5 § Vid misstanke om smittsam sjukdom i odlingen eller under transport, betingad

av t.ex. onormal dödlighet, avvikande beteende eller avvikande utseende hos djuren,

ska ägare till eller verksamhetsansvarig vid en vattenbruksanläggning eller

transportör genast anmäla detta till veterinär.

4 KAP. JOURNALFÖRING OCH TRANSPORT

Journalföring

1 § Verksamhetsansvarig vid vattenbruksanläggning ska föra journal över

verksamheten. I journalen ska följande uppgifter ingå:

1. information om alla förflyttningar av djur till och från anläggningen eller

området för blötdjursodling, såsom ursprung, mottagare, art och mängd,

2. förflyttning av vattenbruksdjur inom odlingen,

3. dödlighet,

4. utförda behandlingar i syfte att förebygga, bota eller lindra sjukdom,

5. utförda hälsokontroller,

6. vilka laboratorieundersökningar som är gjorda på vattenbruksdjur i odlingen,

samt

7. resultat från dessa undersökningar.

2 § Verksamhetsansvarig vid bearbetningsanläggning ska föra journal över alla

flyttningar av djur från vattenbruk till och från anläggningen.

3 § Transportörer av vattenbruksdjur ska journalföra följande uppgifter:

1. dödlighet under transporten i den utsträckning detta är praktiskt möjligt för

typen av transport och de arter som transporteras,

2. de anläggningar, områden för blötdjursodling och bearbetningsanläggningar

transportmedlet har besökt,

3. om vattenbyte genomförts under transporten och var den då skett,samt

4. när och hur desinfektion och rengöring av utrustning och transportmedlet har

skett samt med vilket preparat

SJVFS 2014:4

9

Transport

4 § Behållare för transport av levande vattenbruksdjur samt den utrustning som varit

i kontakt med vattenbruksdjuren och vatten ska desinficeras på ett lämpligt sätt som

leder till att spridning av smittsamma sjukdomar förhindras.

5 § Vattenbyte vid transport av levande vattenbruksdjur får ske endast vid godkända

anläggningar eller efter samråd med länsstyrelsen.

5 KAP. DJURHÄLSOKRAV FÖR UTSLÄPPANDE AV DJUR OCH

PRODUKTER FRÅN VATTENBRUK PÅ MARKNADEN

Tillämpningsområde

1 § I detta kapitel fastställs regler för flyttning av vattenbruksdjur mellan

medlemsstater, zoner och delområden med olika hälsostatus enligt vad som avses i

bilaga 2 till dessa föreskrifter.

2 § Om inget annat föreskrivs ska detta kapitel endast tillämpas på de sjukdomar och

mottagliga arter som förtecknas i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Allmänna krav för utsläppande av vattenbruksdjur och vattenlevande

prydnadsdjur på marknaden

3 § Utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk samt av

vattenlevande prydnadsdjur ska ske så att hälsostatusen för vattenlevande djur på

destinationsorten inte äventyras med avseende på de sjukdomar som förtecknas i

bilaga 1 till dessa föreskrifter.

4 § Prydnadsdjur som hålls i en sluten anläggning för prydnadsdjur får inte flyttas

till naturliga vatten såsom sjöar, havsområden eller vattendrag. De får inte heller

flyttas till en öppen anläggning för prydnadsdjur.

Djurhälsointyg

5 § Vattenbruksdjur som ska släppas ut på marknaden ska ha ett djurhälsointyg

1. när djuren förs in i landet, in i en zon eller in i ett delområde som förklarats

sjukdomsfritt i enlighet med artiklarna 49 och 50 i rådets direktiv 2006/88/EG

eller omfattas av övervaknings- eller utrotningsprogram i enlighet med artikel

44.1 eller 44.2 i samma direktiv för

a. odling och utsättning eller

b. ytterligare bearbetning före användning som livsmedel, om inte

följande villkor är uppfyllda:

i.

När det gäller fisk: att den är slaktad och rensad innan

den avsänds.

ii.

När det gäller blötdjur och kräftdjur: att de avsänds som

obearbetade eller bearbetade produkter.

2. innan

djuren

tillåts

att

lämna

ett

område

som

omfattas

av

bekämpningsåtgärder mot smittsamma sjukdomar hos vattenbruksdjur. Detta

SJVFS 2014:4

10

gäller även sjukdomar och mottagliga arter som inte förtecknas i bilaga 1 till

dessa föreskrifter.

6 § Djurhälsointyget ska vara utformat och utfärdat i enlighet med ett av Europeiska

unionens råd eller kommissionen fastställt formulär11.

Särskilda bestämmelser för icke friförklarade zoner avseende sjukdomar för

vilka Sverige har tilläggsgarantier enligt kommissionens beslut 12

7 § Bestämmelserna i 8 och 9 §§ gäller för odlingsverksamhet i de områden som inte

förklarats som fria från sjukdomar vilka Sverige har tilläggsgarantier för.

Bestämmelserna gäller dock inte redan godkända odlingar inom ovan nämnda

områden.

8 § Vattenlevande djur av mottagliga arter enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter som

inte är avsedd att användas direkt som livsmedel, får inte föras in i en friförklarad

zon eller en odling friförklarad från sjukdomar för vilka Sverige har tilläggsgarantier.

Detta gäller även vilda vattenlevande djur som flyttas till en odling för avelsändamål.

Vattenlevande djur av icke mottagliga arter enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter,

som kommer från en odling vilken inte innehåller någon av de sjukdomskänsliga

arterna och som inte står i förbindelse med något vattendrag eller med kustområdet,

får utan hinder av bestämmelserna i första stycket flyttas till friförklarad zon eller en

odling friförklarad från de ovan nämnda sjukdomarna.

9 § Fisk som är mottaglig för sjukdomar som Sverige har tilläggsgarantier för, och

som är avsedd att användas direkt som livsmedel, får endast flyttas från en fiskodling

utan att vara slaktad och rensad om den behöriga myndigheten i det enskilda fallet

tillåtit det.

Införsel av levande, potentiellt smittbärande arter av vattenbruksdjur till

sjukdomsfria områden

10 § Om vetenskapliga data eller praktisk erfarenhet visar att andra arter än de som

anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter kan orsaka överföring av en sjukdom genom att

agera som smittbärande arter och om dessa smittbärande arter förs in i zoner eller

delområden som förklarats fria från denna sjukdom i enlighet med artikel 49 eller 50

i rådets direktiv 2006/88/EG för odling och utsättning, ska sådana smittbärande arter

1. komma från andra medlemsstater, zoner eller delområden som har förklarats

fria från den sjukdomen, eller

11

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när

det gäller villkor för intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur

och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning over smittbärande arter (EUT L

337, 16.12.2008, s. 41 Celex 2008R1251) senast ändrad genom kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 1012/2012 av den 5 november 2012 (EUT L 306, 6.11.2012, s. 1

Celex 02012R1012).

12 Kommissionens beslut 2010/221/EU om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa

följderna av visa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i

rådets direktiv 2006/88/EG (EUT L 98, 20.4.2010, s. 7 Celex 2010D0221).

SJVFS 2014:4

11

2. hållas i anordningar för karantän i vatten som är fritt från smittämnet i fråga

under en lämplig tidsperiod, om detta mot bakgrund av vetenskapliga data

eller praktisk erfarenhet visar sig vara tillräckligt för att risken för överföring

av sjukdomen ska minska till en acceptabel nivå som Jordbruksverket

bestämt efter samråd med SVA.

Djur och produkter från vattenbruk som släpps ut på marknaden för

vidarebearbetning innan de används som livsmedel

11 § Vattenbruksdjur av arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar

som inte är exotiska och som förtecknas i bilaga 1 till dessa föreskrifter, samt

produkter av dessa, får släppas ut på marknaden för vidarebearbetning i en annan

medlemsstat, en annan zon eller ett annat delområde som förklarats fri/fritt från dessa

sjukdomar i enlighet med artikel 49 eller 50 i rådets direktiv 2006/88/EG, endast om

de

1. kommer från en annan medlemsstat, en annan zon eller ett annat delområde

som har förklarats fri/fritt från sjukdomen i fråga, eller

2. är bearbetade i en godkänd bearbetningsanläggning under förhållanden som

förhindrar spridning av sjukdomar, eller

3. när det gäller fisk: den är slaktad och rensad innan den avsänds, eller

4. när det gäller blötdjur och kräftdjur: de avsänds som obearbetade eller

bearbetade produkter.

12 § Levande vattenbruksdjur som avses i 11 § får lagras tillfälligt vid platsen för

bearbetningen endast om de

1. kommer från en medlemsstat, en zon eller ett delområde som har förklarats

fri/fritt från sjukdomen i fråga, eller

2. hålls tillfälligt i leveransanläggningar, reningsanläggningar eller liknande

företag som är utrustade med ett system för rening av utloppsvatten

varigenom smittämnena i fråga inaktiveras, eller där utloppsvattnet renas på

ett sådant sätt att resultatet är tillräckligt för att förhindra överföring av

sjukdom till naturliga bestånd.

Djur och produkter från vattenbruk som släpps ut på marknaden utan

vidarebearbetning för att användas som livsmedel

13 § Med undantag från 11 och 12 §§ får djur och produkter som avses i dessa

paragrafer, släppas ut på marknaden utan vidarebearbetning för att användas som

livsmedel, förutsatt att de är förpackade i detaljhandelsförpackningar som stämmer

överens med bestämmelserna om förpackning och märkning enligt förordning (EG)

nr 853/200413.

14 § Levande blötdjur och kräftdjur av arter som är mottagliga för en eller flera av

de sjukdomar som förtecknas i bilaga 1 till dessa föreskrifter och som sätts ut

tillfälligt i gemenskapens vatten eller förs in på leveransanläggningar,

reningsanläggningar eller liknande företag, ska uppfylla bestämmelserna i 12 §.

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande

av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 Celex

2004R0853).

SJVFS 2014:4

12

6 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Utmärkning av vattenbruksanläggningar

1 § En vattenbruksanläggning ska, när sjötrafiken så kräver, vid anläggningens yttre

begränsningspunkter vara utmärkt med sjösäkerhetsanordning (SSA) av typ

specialmärke (gul prick eller boj med gult reflekterande kryss som topptecken),

vilket är i enlighet med internationell norm gällande utmärkning till sjöss (IALA O-

139). Vid behov utrustas även SSA med ett gult blinkande ljus enligt IALA:s

rekommendationer.

För att få etablera en SSA krävs att ägaren till utmärkningen har erhållit ett

tillstånd från Transportstyrelsen.

Dispens

2 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter, utom avseende bestämmelserna i 2 kap. 1-10 §§

som prövas av länsstyrelsen.

-----------

Denna föreskrift träder i kraft den 7 maj 2014.

Genom denna föreskrift upphävs

1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:98) om kontroll av vissa

sjukdomar hos musslor,

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:94) om obligatorisk

hälsoövervakning av odlad fisk,

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:25) om djurhälsokrav för

djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande av vissa sjukdomar

hos vattenlevande djur, samt

4. Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:12) om fiskodling och förflyttning av

fisk mellan fiskodlingar, slakt av odlad fisk samt utmärkning av

vattenbruksanläggningar.

HARALD SVENSSON

Veronica Andrén

(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)

SJVFS 2014:4

13

Bilaga 1

EU-LISTADE SJUKDOMAR

EXOTISKA SJUKDOMAR

Sjukdom

Mottagliga arter

Fisk

Epizootisk hematopoietisk nekros

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) abborre (Perca

fluviatilis).

Blötdjur Infektion orsakad av Bonamia exitiosa

Australiska ostron (Ostrea angasi) och chilenska ostron

(O. chilensis).

Infektion orsakad av Perkinsus marinus

Japanska jätteostron (Crassostrea gigas) och

amerikanska ostron (C. virginica).

Infektion orsakad av Microcytos mackini

Japanska jätteostron (Crassostrea gigas), amerikanska

ostron (C. virginica), Ostrea conchaphil och vanliga

ostron (O.edulis).

Kräftdjur Taura syndrome

Räkor av arterna Penaeus setiferus, P. stylirostris och P.

vannamei.

Yellowhead disease

Räkor av arterna Penaeus aztecus, P. duorarum, P.

japonicus, P. monodon, P. setiferus, P. stylirostris, och

P. vannamei.

ANDRA ÄN EXOTISKA SJUKDOMAR

Sjukdom

Mottagliga arter

Fisk

Viral hemorragisk septikemi (VHS)

Sill (Clupea spp.), sikar (Coregonus spp.), gädda (Esox

lucius), kolja (Gadus aeglefinus), stillahavstorsk (G.

macrocephalus), atlanttorsk (G. morhua), stillahavslax

(Oncorhynchus spp.), regnbåge (O. mykiss),

femtömmad skärlånga (Onos mustelus), öring (Salmo

trutta), piggvar (Scophthalmus maximus) skarpsill

(Sprattus sprattus), harr (Thymallus thymallus) och

japans var (Paralichthys olivaceus).

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

Hundlax (Oncorhynchus keta), coho (O. kisutch),

masulax (O. masou), regnbåge (O. mykiss), indianlax

(O. nerka), Biwa-lax (O. rhodurus), kungslax (O.

tshawytscha) och atlantlax (Salmo salar).

Koiherpesvirus (KHV)

Vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio).

Infektiös laxanemi (ISA)

genotyp HPR-deleted

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss), atlantlax (Salmo

salar) och öring (Salmo trutta).

Blötdjur Infektion orsakad av Marteilia refringens Australiska ostron (Ostrea angasi), chilenska ostron (O.

chilensis), vanliga ostron (O. edulis), argentinska ostron

(O. puelchana), blåmusslor (Mytilus edulis) och

medelhavsblåmusslor (M. galloprovincialis).

Infektion orsakad av Bonamia ostreae

Australiska ostron (Ostrea angasi), chilenska ostron (O.

chilensis), O. conchaphila, O. denselammellosa, vanliga

ostron (O. edulis) och argentinska ostron (O.

puelchana).

Kräftdjur Vit pricksjuka

Alla kräftdjur av ordningen Decapoda

SJVFS 2014:4

14

Bilaga 2

Hälsostatus för vattenbrukszoner eller delområden som ska beaktas för utsläppande på marknaden av vattenbruksdjur

Kategori

Hälsostatus

Får införa djur från

Hälsointyg

Får avsända djur till

Införande

Avsändande

I

Sjukdomsfri

Endast kategori I

JA

NEJ vid avsändande till

Kategori III eller V

JA vid avsändande till

kategori I, II eller IV

Alla kategorier

II

Övervakningsprogram Endast kategori I

JA

NEJ

Kategorierna III

ochV

III

Okänd hälsostatus

Kategori I, II eller III

NEJ

NEJ

Kategorierna III

ochV

IV

Utrotningsprogram

Endast kategori I

JA

JA

Endast kategori V

V

Smittad

Alla kategorier

NEJ

JA

Endast kategori V

SJVFS 2014:4

15

Bilaga 3

Provtagning på vildfångad havsvandrande laxfisk avsedd för romproduktion i

odlingsverksamhet som odlar fram fisk till utplantering samt villkor för

förflyttning av rom från sådan vild havsvandrande laxfisk

Nybefruktad eller ögonpunktad rom från vildfångad laxfisk som fångats eller

sumpats i kustområde, nedanför vandringshinder för aktuell art, får flyttas till

kläckeri i inlandsområde ovanför första definitiva vandringshindret under

förutsättning att

1. den vildfångade laxfisken genomgår provtagning enligt följande med negativt

resultat:

- all fisk som används för romproduktion provtas med avseende på virus genom

organprovtagning. Maximal poolning 10 fiskar.

- all honfisk provtas individuellt för BKD genom organprovtagning. Om all fisk

i odlingen kommer att planteras ut i kustområde kan provtagningsnivån för BKD

reduceras till individuell provtagning av 50% av honfisken.

2. rommen desinfekterats i buffrad jodoforlösning i minst 10 minuter och med minst

100 ppm fri jod,

3. kläckeriet som tar emot rommen, i avvaktan på ett negativt skriftligt provresultat

enligt punkt 1., håller rommen i ett utrymme som är avskilt från annan verksamhet

samt, om inte frånloppsvattnet mynnar i kustområde, låter desinfektera alternativt

infiltrera det utgående vattnet.