SJVFS 2019:68

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk

Statens jordbruksverks för-

fattningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:68

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och

produkter från vattenbruk;

Saknr K 41

Utkom från trycket

den 6 december 2019

Omtryck

beslutade den 5 december 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (2006:815) om

provtagning på djur, m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhäl-

sokrav för djur och produkter från vattenbruk att 1 kap. 4 § samt 2 kap. 2, 4 och 8 §§

ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 2

Syfte och tillämpningsområde .................................................................................. 2

Definitioner .............................................................................................................. 4

2 KAP. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ODLINGSTILLSTÅND, FÖRFLYTTNING

MELLAN VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR OCH REGISTRERING AV

VATTENBRUKSVERKSAMHET ............................................................................. 8

Förutsättningar för odlingstillstånd .......................................................................... 8

Förutsättningar för tillstånd för förflyttning mellan odlingar ................................... 9

Centralt vattenbruksregister och anmälan om ändrad verksamhet ......................... 10

3 KAP. OFFENTLIG KONTROLL OCH HÄLSOÖVERVAKNING M.M. ........... 10

Offentlig kontroll .................................................................................................... 10

Hälsoövervakning ................................................................................................... 10

Analys av prover .................................................................................................... 10

Hygienpraxis .......................................................................................................... 11

Anmälningsplikt ..................................................................................................... 11

4 KAP. JOURNALFÖRING OCH TRANSPORT .................................................... 11

Journalföring .......................................................................................................... 11

Transport ................................................................................................................ 11

SJVFS 2019:68

2

5 KAP. DJURHÄLSOKRAV FÖR UTSLÄPPANDE AV DJUR OCH

PRODUKTER FRÅN VATTENBRUK PÅ MARKNADEN ................................... 12

Tillämpningsområde .............................................................................................. 12

Allmänna krav för utsläppande av vattenbruksdjur och vattenlevande prydnadsdjur

på marknaden ......................................................................................................... 12

Djurhälsointyg ........................................................................................................ 12

Särskilda bestämmelser för icke friförklarade zoner avseende sjukdomar för vilka

Sverige har tilläggsgarantier enligt kommissionens beslut .................................... 13

Införsel av levande, potentiellt smittbärande arter av vattenbruksdjur till

sjukdomsfria områden ............................................................................................ 13

Djur och produkter från vattenbruk som släpps ut på marknaden för

vidarebearbetning innan de används som livsmedel .............................................. 14

6 KAP. DJUR OCH PRODUKTER FRÅN VATTENBRUK SOM SLÄPPS UT PÅ

MARKNADEN UTAN VIDAREBEARBETNING FÖR ATT ANVÄNDAS SOM

LIVSMEDEL ............................................................................................................. 14

Dispens ................................................................................................................... 15

BILAGA 1 .................................................................................................................. 16

EU-LISTADE SJUKDOMAR ............................................................................... 16

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Syfte och tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter anger

1. villkor för registrering av vattenbruksverksamhet och prövning av ärenden om

odlingstillstånd och tillstånd att flytta vattenbruksdjur mellan eller till vatten-

bruksanläggningar,

2. villkor för offentlig kontroll, hälsoövervakning, anmälningsplikt och

journalföring, samt

3. bestämmelser om förflyttning och transport samt djurhälsokrav för utsläppande

på marknaden.

2 § Dessa föreskrifter ska inte tillämpas på

1. vattenlevande prydnadsdjur som hålls i icke-kommersiella akvarier,

2. vildlevande akvatiska djur som tas upp eller fångas för att ingå direkt i livsme-

delskedjan, samt

3. vattenlevande djur som fångas för framställning av fiskmjöl, fiskfoder, fiskolja

och liknande produkter.

3 § För vattenlevande prydnadsdjur som hålls hos djurhandlare, i handelsträdgårdar,

trädgårdsdammar, kommersiella akvarier eller hos grossister, ska inte 2 kap, 3 kap. 1–

4 §§, 4 kap. 1–3 §§ och 5 kap. 1, 2 och 7–14 §§ samt 6 kap. 1 § i dessa föreskrifter

tillämpas

1. om djuren hålls utan direkt kontakt med naturliga vatten, eller

SJVFS 2019:68

3

2. om anläggningen där djuren hålls är utrustad med ett system för rening av ut-

loppsvatten så att det inte föreligger någon risk för spridning av sjukdomar till

naturliga vatten.

4 § Grundläggande bestämmelser om förebyggande och bekämpande av sjukdomar

bland vattenlevande djur finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april

2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt

ursprung1,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017

om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämp-

ningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs

hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr

396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU)

nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr

1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,

2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europa-

parlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004,

rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG,

96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förord-

ningen om offentlig kontroll)2,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobe-

stämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som

inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning

(EG) nr 1774/2002 (förordningen om animaliska biprodukter)3,

4. rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den 11 juni 2007 om användning av

främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk4,

5. kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 av den 12 december 2008 om

tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav

för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och pro-

dukter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbä-

rande arter,

6. fiskelagen (1993:787),

7. miljöbalken (1998:808),

8. epizootilagen (1999:657),

9. zoonoslagen (1999:658),

10. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

11. lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.,

12. djurskyddsförordningen (2019:66),

13. förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.,

14. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen,

15. förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.,

1 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 2004R0853).

2 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 2017R0625).

3 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 2009R1069).

4 EUT L 168, 28.6.2007, s. 1 (Celex 2007R0708).

SJVFS 2019:68

4

16. epizootiförordningen (1999:659),

17. zoonosförordningen (1999:660),

18. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.,

19. förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m., samt

20. förordningen (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur.

(SJVFS 2019:68).

5 § Om andra av Jordbruksverket meddelade föreskrifter innehåller bestämmelser

som motsägs av vad som sägs i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i dessa före-

skrifter.

Definitioner

6 § I dessa föreskrifter betyder:

Ackreditering:

En förklaring från ett nationellt ackreditering-

sorgan om att ett organ för bedömning av

överensstämmelse uppfyller kraven i harmo-

niserade standarder och, i förekommande fall,

eventuella ytterligare krav, bland annat de

som fastställs i sektorsspecifika program, för

att utföra specifika bedömningar av överens-

stämmelse5,

Animaliska biprodukter

Hela kroppar eller delar av kroppar från djur,

produkter av animaliskt ursprung eller andra

produkter som kommer från djur och inte är

avsedda som livsmedel, inbegripet ägg, em-

bryon och sperma.

Bearbetning

Åtgärd som väsentligt förändrar den ursprung-

liga produkten genom bland annat värmebe-

handling, rökning, rimning, mognadslagring,

torkning, marinering, extraktion, extrudering

eller en kombination av dessa behandlingar.

Delområde

En eller fler anläggningar med ett gemensamt

system för biosäkerhet och med en vattenle-

vande djurpopulation som har en bestämd häl-

sostatus i fråga om en viss sjukdom.

Främmande art

Främmande art enligt definitionen i artikel 3.6

i rådets förordning (EG) nr 708/20076.

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav på ackreditering och marknadskon-

troll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218,30.8.2008, s. 30

Celex 2008R0765).

6 Rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den 11 juni 2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vatten-

bruk (EUT L 168, 28.6.2007, s. 1 Celex 2007R0708).

SJVFS 2019:68

5

Inspektion

Undersökning av varje aspekt av foder, livs-

medel, djurhälsa och djurskydd för att kontrol-

lera efterlevnaden av de rättsliga kraven i fo-

der- och livsmedelslagstiftningen samt be-

stämmelserna avseende djurhälsa och djur-

skydd.

Karantän

Isolering av en grupp vattenlevande djur utan

direkt eller indirekt kontakt med andra vatten-

levande djur för observation under en fast-

ställd tidsperiod. Vid behov utförs provtag-

ning och behandlingar, inklusive hygienise-

ring av utloppsvatten.

Livsmedel

Livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i

Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 178/20027.

Mottaglig art

Varje art inom vilken infektion genom ett

smittämne har påvisats genom naturliga fall

eller genom experimentell infektion där de na-

turliga vägarna imiteras.

Mynningsområde

Allt vatten inom 20 kilometer utanför mitt-

punkten på en linje mellan de yttersta myn-

ningsuddarna i vattendraget.

Offentlig kontroll

Varje form av kontroll som utförs av den be-

höriga myndigheten eller ett oberoende och

ackrediterat organ i syfte att kontrollera efter-

levnaden av foder- och livsmedelslagstift-

ningen samt bestämmelserna om djurskydd

och hälsa.

Odling

Uppfödning av vattenbruksdjur på en anlägg-

ning eller i ett område för blötdjursodling.

Område för blötdjursodling

Ett upptagningsområde eller återutläggnings

område där vattenbruksföretag bedriver sin

verksamhet enligt ett gemensamt system för

biosäkerhet.

Polyploida organismer

Konstgjort framkallade tetraploida organ-

ismer (4N). Dessa vattenlevande organismer

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livs-

medelslagstiftning, om inträde av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livs-

medelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1 Celex 2002R0178).

SJVFS 2019:68

6

där antalet kromosomer i cellerna har för-

dubblats med hjälp av teknik för att modifiera

celler.

Reningsanläggning

Anläggning med tank, försörjd med rent havs-

vatten, i vilken levande blötdjur placeras un-

der den tid som krävs för att reducera konta-

minering så att blötdjuren blir tjänliga som

livsmedel.

Revision

En systematisk och oberoende undersökning

för att avgöra om verksamheter och resultat

från dessa överensstämmer med planerade åt-

gärder och om åtgärderna har genomförts på

ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå må-

len.

Upptagningsområde

Varje område av sötvatten, hav, flodmynning,

fastland eller lagun som utgör en naturlig

fyndplats för blötdjur eller område som an-

vänds för odling av blötdjur och från vilket

blötdjur tas upp.

Utsläppande på marknaden

Försäljning, även utbjudande till försäljning

eller annan form av överlåtelse, oavsett om

detta sker mot ersättning eller inte, samt varje

form av flyttning av vattenbruksdjur.

Sluten anläggning för prydnads-

djur

Djurhandlare, handelsträdgårdar, trädgårds-

dammar, kommersiella akvarier eller grossis-

ter där vattenlevande prydnadsdjur hålls utan

direkt kontakt med naturliga vatten

eller

vilka är utrustade med ett system för rening av

utloppsvatten som minska risken för överfö-

ring av sjukdomar till naturliga vatten till en

godtagbar nivå.

Sluten vattenbruksanläggning

Sluten vattenbruksanläggning enligt definit-

ionen i artikel 3.3 i rådets förordning (EG) nr

708/20078.

Vattenbruk

Uppfödning eller odling av vattenorganismer

med metoder som är avsedda att öka produkt-

ionen av dessa organismer utöver miljöns na-

turliga kapacitet och där organismerna förblir

en eller flera fysiska eller juridiska personers

8 EUT L 168, 28.6.2007, s. 1 (Celex 2007R0708).

SJVFS 2019:68

7

egendom under uppfödningen eller odlingen

och fram till och med upptagningen.

Vattenbruksanläggning

Lokal, avgränsat område eller inrättning som

drivs av ett vattenbruksföretag och där vatten-

bruksdjur föds upp i syfte att släppas ut på

marknaden, utom sådana där vildlevande vat-

tendjur som tas upp eller fångas för att använ-

das som livsmedel, hålls tillfälligt utan utfod-

ring i väntan på slakt.

Vattenbruksdjur

Alla vattenlevande djur i alla deras levnads-

stadier, inklusive könsceller såsom rom och

mjölke, som föds upp på en vattenbruksan-

läggning eller i ett område för blötdjursodling,

inklusive sådana vattenlevande djur som ska

tillföras anläggningen eller området för blöt-

djursodling efter att ha levt i vilt tillstånd.

Vattenbruksföretag

Varje privat eller offentligt företag som med

eller utan vinstsyfte bedriver någon av de

verksamheter som hänger samman med upp-

födning, hållande eller odling av vattenbruks-

djur.

Vattenbruksföretagare

De fysiska eller juridiska personer som ansva-

rar för att kraven i dessa föreskrifter uppfylls i

det vattenbruksföretag de driver.

Vattenlevande djur

Fisk som tillhör överklassen Agnatha och

klasserna Chondrichthyes och Osteichthyes,

akvatiska blötdjur som tillhör stammen Mol-

lusca,

akvatiska kräftdjur som tillhör understammen

Crustacea.

Vattenlevande prydnadsdjur

Vattenlevande djur som hålls, föds upp eller

släpps ut på marknaden endast för prydnads-

ändamål.

Vattenområde

Det vatten inom vilket vattenlevande djur fritt

kan vandra eller sprida sig.

Vidarebearbetning

Bearbetning av vattenbruksdjur innan de an-

vänds som livsmedel, genom åtgärder eller

metoder som påverkar den anatomiska hel-

heten, till exempel avblodning, rensning och

urtagning, huvudskärning, skivning och filet-

SJVFS 2019:68

8

tering, som ger upphov till avfall eller bipro-

dukter och som kan utgöra en risk för sjuk-

domsspridning.

Vildlevande vattendjur

Vattenlevande djur som inte hålls av männi-

skor.

Zon

Ett exakt avgränsat geografiskt område med

ett enhetligt hydrologiskt system som omfattar

delar av ett avrinningsområde från källan till

en naturlig eller konstgjord barriär som hind-

rar vattenlevande djur från att ta sig uppströms

från de nedre delarna av avrinningsområdet,

ett helt avrinningsområde från källan till myn-

ningen, eller fler än ett avrinningsområde, in-

klusive mynningar, på grund av den epidemi-

ologiska kontakten mellan avrinningsområ-

dena genom mynningen.

Återutläggningsområde

Varje område av sötvatten, hav, flodmynning,

fastland eller lagun med klart markerade grän-

ser, angivna bojar, stolpar eller annan fast an-

ordning, och som används uteslutande för na-

turlig rening av levande blötdjur.

Ökad dödlighet

Oförklarlig dödlighet som är högre än vad

som under rådande förhållanden anses vara

normalt för anläggningen eller området för

blötdjursodling i fråga. Vad som ska betraktas

som ökad dödlighet ska bestämmas i samråd

mellan odlaren och den behöriga myndig-

heten.

Öppen anläggning för prydnads-

djur

Andra anläggningar för prydnadsdjur än slut-

na anläggningar för prydnadsdjur.

2 KAP. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ODLINGSTILLSTÅND, FÖRFLYTT-

NING MELLAN VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR OCH REGISTRERING

AV VATTENBRUKSVERKSAMHET

Förutsättningar för odlingstillstånd

1 § Odlingstillstånd får inte medges för odling i vattenområden

1. med arter eller stammar av nationellt intresse, eller

2. som med stöd av bestämmelserna i 3 kap.miljöbalken har angetts som riksin-

tresse för naturvården, yrkesfisket eller friluftslivet,

om verksamheten påtagligt skulle kunna påverka något av dessa intressen negativt.

SJVFS 2019:68

9

2 § Odlingstillstånd får inte medges för flodkräfta i ett vattenområde där kräftpest har

förekommit under de senaste två åren. (SJVFS 2019:68).

3 § Tillstånd för odling av främmande arter får endast medges om odlingen ska bed-

rivas i en sluten vattenbruksanläggning samt i enlighet med tillämpliga regler i rådets

förordning (EG) nr 708/20079.

4 § Det som anges i 3 § gäller inte för arterna regnbåge, bröding, bäckröding, kana-

daröding, splejk och gräskarp samt ursprungliga stammar av arter gemensamma för

Sverige och Norge eller Sverige och Finland. Bestämmelsen gäller inte heller sterila

polyploida organismer. (SJVFS 2019:68).

5 § Tillstånd för odling av lax (Salmo salar) i sötvattens- eller mynningsområde får

bara medges för stam som härstammar från det avrinningsområde eller mynningsom-

råde tillståndet ska gälla. Tillstånd som ska gälla i havet utanför ett mynningsområde

får endast avse stam som härstammar från närmast liggande eller angränsande avrin-

ningsområde.

6 § Odlingstillstånd för odling av laxfisk får inte medges för nyetablering av vatten-

bruksanläggning som har direkt kontakt med naturliga vatten i sötvattensområde där

lax vandrar. Med sådant område avses allt vatten i ett vattendrag från och med myn-

ningsområdet upp till det första definitiva vandringshindret. Nyetablering får inte hel-

ler ske i vattenområde varifrån vattenintag sker till odlings- eller avelsanläggning för

lax.

Förutsättningar för tillstånd för förflyttning mellan odlingar

7 § Tillstånd för förflyttning mellan odlingar i olika vattenområden får inte medges

till ett vattenområde

1. med arter eller stammar av nationellt intresse, eller

2. som med stöd av bestämmelserna i 3 kap.miljöbalken har angetts som riksin-

tresse för naturvården, yrkesfisket eller friluftslivet,

om verksamheten påtagligt skulle kunna påverka dessa intressen negativt.

8 § Tillstånd för förflyttning mellan odlingar får inte medges för flodkräfta till eller

från ett vattenområde där kräftpest har förekommit under de senaste två åren. (SJVFS

2019:68).

9 § Förflyttning av fisk från kustområden till inlandsområden är förbjuden.

Nybefruktad eller ögonpunktad rom från vildfångad laxfisk som har fångats eller

sumpats i kustområde, nedanför vandringshinder för aktuell art, får flyttas till kläckeri

i inlandsområde under förutsättning att villkoren i bilaga 3 till dessa föreskrifter är

uppfyllda.

10 § Utan hinder av det som anges i 9 § får tillstånd lämnas för ål av arten Anguilla

anguilla som har genomgått provtagning avseende smittsam sjukdom enligt en metod

som Jordbruksverket godkänt. Ål som har förts in i landet ska dessutom ha hållits i

karantän på sätt som Jordbruksverket har godkänt.

9 Rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den 11 juni 2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vatten-

bruk (EUT L 168, 28.6.2007, s. 1 Celex 2007R0708).

SJVFS 2019:68

10

Centralt vattenbruksregister och anmälan om ändrad verksamhet

11 § Jordbruksverket håller och förvaltar ett centralt vattenbruksregister (CVR). Re-

gistret innehåller:

1. kontaktuppgifter till vattenbruksföretaget samt respektive vattenbruksanlägg-

ning,

2. uppgifter om vattenbruksföretagets tillstånd att bedriva vattenbruk,

3. anläggningens geografiska läge,

4. typ av anläggning,

5. odlade arter,

6. uppgifter om anläggningens vattenförsörjning och utsläpp, samt

7. aktuell information om hälsostatus.

12 § Länsstyrelsen ska meddela Jordbruksverket när ett odlingstillstånd utfärdats, dra-

gits in eller när ett sådant tillstånd ändrats.

13 § Ägare till en vattenbruksanläggning ska vid varje kalenderårsskifte skicka in en

årsrapport till Jordbruksverket enligt, av Jordbruksverket, fastställd blankett. Om det

sker förändringar i verksamheten som påverkar omfattningen av det gällande odlings-

tillståndet så ska ägaren omgående rapportera detta till länsstyrelsen.

3 KAP. OFFENTLIG KONTROLL OCH HÄLSOÖVERVAKNING M.M.

Offentlig kontroll

1 § Riskbaserad offentlig kontroll ska utföras vid vattenbruksanläggningar och i om-

råden för blötdjursodling av behörig myndighet eller av ett ackrediterat organ utsett av

Jordbruksverket. Offentlig kontroll ska minst bestå av regelbundna inspektioner, re-

visioner och vid behov provtagning. Kontroll- och provtagningsfrekvensen beror på

anläggningens riskklassificering.

Hälsoövervakning

2 § Vid vattenbruksanläggningar och i områden för blötdjursodling ska en riskbaserad

övervakning av djurens hälsa utföras. Hälsoövervakningen ska utföras av Jordbruks-

verket eller av Jordbruksverket godkänd aktör eller organisation. Syftet med den risk-

baserade övervakningen är att upptäcka ökad dödlighet och förekomsten av smittor.

Övervakningen för djurens hälsa kan kombineras i lämpliga fall med den offentliga

kontrollen samt övervaknings- och utrotningsprogram.

Analys av prover

3 § Prover som tas inom den offentliga kontrollen för laboratorieanalys ska analyseras

vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) eller vid ett annat laboratorium som är

ackrediterat. Insändandet av prover ska ske enligt anvisningar från det mottagande la-

boratoriet.

SJVFS 2019:68

11

Hygienpraxis

4 § Vattenbruksföretag ska vidta åtgärder för att förhindra att sjukdomar förs in till

odlingen samt sprids inom eller från odlingen. En hygienplan ska tas fram av ägare till

eller verksamhetsansvarig vid en vattenbruksanläggning i dialog med veterinär eller

djurhälsoinspektör för att säkerställa god hygienpraxis vid vattenbruksanläggningen.

Anmälningsplikt

5 § Vid misstanke om smittsam sjukdom i odlingen eller under transport, betingad av

t.ex. onormal dödlighet, avvikande beteende eller avvikande utseende hos djuren, ska

ägare till eller verksamhetsansvarig vid en vattenbruksanläggning eller transportör

genast anmäla detta till veterinär.

4 KAP. JOURNALFÖRING OCH TRANSPORT

Journalföring

1 § Verksamhetsansvarig vid vattenbruksanläggning ska föra journal över verksam-

heten. I journalen ska följande uppgifter ingå:

1. information om alla förflyttningar av djur till och från anläggningen eller om-

rådet för blötdjursodling, såsom ursprung, mottagare, art och mängd,

2. förflyttning av vattenbruksdjur inom odlingen,

3. dödlighet,

4. utförda behandlingar i syfte att förebygga, bota eller lindra sjukdom,

5. utförda hälsokontroller,

6. vilka laboratorieundersökningar som är gjorda på vattenbruksdjur i odlingen,

samt

7. resultat från dessa undersökningar.

2 § Verksamhetsansvarig vid bearbetningsanläggning ska föra journal över alla flytt-

ningar av djur från vattenbruk till och från anläggningen.

3 § Transportörer av vattenbruksdjur ska journalföra följande uppgifter:

1. dödlighet under transporten i den utsträckning detta är praktiskt möjligt för ty-

pen av transport och de arter som transporteras,

2. de anläggningar, områden för blötdjursodling och bearbetningsanläggningar

transportmedlet har besökt,

3. om vattenbyte genomförts under transporten och var den då skett, samt

4. när och hur desinfektion och rengöring av utrustning och transportmedlet har

skett samt med vilket preparat.

Transport

4 § Behållare för transport av levande vattenbruksdjur samt den utrustning som varit

i kontakt med vattenbruksdjuren och vatten ska desinficeras på ett lämpligt sätt som

leder till att spridning av smittsamma sjukdomar förhindras.

SJVFS 2019:68

12

5 § Vattenbyte vid transport av levande vattenbruksdjur får ske endast vid godkända

anläggningar eller efter samråd med länsstyrelsen.

5 KAP. DJURHÄLSOKRAV FÖR UTSLÄPPANDE AV DJUR OCH PRODUK-

TER FRÅN VATTENBRUK PÅ MARKNADEN

Tillämpningsområde

1 § I detta kapitel fastställs regler för flyttning av vattenbruksdjur mellan medlems-

stater, zoner och delområden med olika hälsostatus enligt vad som avses i bilaga 2 till

dessa föreskrifter.

2 § Om inget annat föreskrivs ska detta kapitel endast tillämpas på de sjukdomar och

mottagliga arter som förtecknas i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Allmänna krav för utsläppande av vattenbruksdjur och vattenlevande prydnads-

djur på marknaden

3 § Utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk samt av vatten-

levande prydnadsdjur ska ske så att hälsostatusen för vattenlevande djur på destinat-

ionsorten inte äventyras med avseende på de sjukdomar som förtecknas i bilaga 1 till

dessa föreskrifter.

4 § Prydnadsdjur som hålls i en sluten anläggning för prydnadsdjur får inte flyttas till

naturliga vatten såsom sjöar, havsområden eller vattendrag. De får inte heller flyttas

till en öppen anläggning för prydnadsdjur.

Djurhälsointyg

5 § Vattenbruksdjur som ska släppas ut på marknaden ska ha ett djurhälsointyg:

1. när djuren förs in i landet, in i en zon eller in i ett delområde som förklarats

sjukdomsfritt i enlighet med artiklarna 49 och 50 i rådets direktiv 2006/88/EG

eller omfattas av övervaknings- eller utrotningsprogram i enlighet med artikel

44.1 eller 44.2 i samma direktiv för

a) odling och utsättning eller

b) ytterligare bearbetning före användning som livsmedel, om inte följande

villkor är uppfyllda:

i.

När det gäller fisk: att den är slaktad och rensad innan den

avsänds.

ii.

När det gäller blötdjur och kräftdjur: att de avsänds som

obearbetade eller bearbetade produkter.

2. innan djuren tillåts att lämna ett område som omfattas av bekämpningsåtgärder

mot smittsamma sjukdomar hos vattenbruksdjur. Detta gäller även sjukdomar

och mottagliga arter som inte förtecknas i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

SJVFS 2019:68

13

6 § Djurhälsointyget ska vara utformat och utfärdat i enlighet med ett av Europeiska

unionens råd eller kommissionen fastställt formulär10.

Särskilda bestämmelser för icke friförklarade zoner avseende sjukdomar för

vilka Sverige har tilläggsgarantier enligt kommissionens beslut 11

7 § Bestämmelserna i 8 och 9 §§ gäller för odlingsverksamhet i de områden som inte

förklarats som fria från sjukdomar vilka Sverige har tilläggsgarantier för. Bestämmel-

serna gäller dock inte redan godkända odlingar inom ovan nämnda områden.

8 § Vattenlevande djur av mottagliga arter enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter som

inte är avsedd att användas direkt som livsmedel, får inte föras in i en friförklarad zon

eller en odling friförklarad från sjukdomar för vilka Sverige har tilläggsgarantier. Detta

gäller även vilda vattenlevande djur som flyttas till en odling för avelsändamål.

Vattenlevande djur av icke mottagliga arter enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter,

som kommer från en odling vilken inte innehåller någon av de sjukdomskänsliga ar-

terna och som inte står i förbindelse med något vattendrag eller med kustområdet, får

utan hinder av bestämmelserna i första stycket flyttas till friförklarad zon eller en od-

ling friförklarad från de ovan nämnda sjukdomarna.

9 § Fisk som är mottaglig för sjukdomar som Sverige har tilläggsgarantier för, och

som är avsedd att användas direkt som livsmedel, får endast flyttas från en fiskodling

utan att vara slaktad och rensad om den behöriga myndigheten i det enskilda fallet

tillåtit det.

Införsel av levande, potentiellt smittbärande arter av vattenbruksdjur till sjuk-

domsfria områden

10 § Om vetenskapliga data eller praktisk erfarenhet visar att andra arter än de som

anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter kan orsaka överföring av en sjukdom genom att

agera som smittbärande arter och om dessa smittbärande arter förs in i zoner eller del-

områden som förklarats fria från denna sjukdom i enlighet med artikel 49 eller 50 i

rådets direktiv 2006/88/EG för odling och utsättning, ska sådana smittbärande arter

1. komma från andra medlemsstater, zoner eller delområden som har förklarats

fria från den sjukdomen, eller

2. hållas i anordningar för karantän i vatten som är fritt från smittämnet i fråga

under en lämplig tidsperiod, om detta mot bakgrund av vetenskapliga data eller

praktisk erfarenhet visar sig vara tillräckligt för att risken för överföring av

sjukdomen ska minska till en acceptabel nivå som Jordbruksverket bestämt ef-

ter samråd med SVA.

10

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när

det gäller villkor för intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur

och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning over smittbärande arter (EUT L

337, 16.12.2008, s. 41 Celex 2008R1251).

11 Kommissionens beslut 2010/221/EU om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följ-

derna av visa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rå-

dets direktiv 2006/88/EG (EUT L 98, 20.4.2010, s. 7 Celex 2010D0221).

SJVFS 2019:68

14

Djur och produkter från vattenbruk som släpps ut på marknaden för vidarebe-

arbetning innan de används som livsmedel

11 § Vattenbruksdjur av arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar

som inte är exotiska och som förtecknas i bilaga 1 till dessa föreskrifter, samt produkter

av dessa, får släppas ut på marknaden för vidarebearbetning i en annan medlemsstat,

en annan zon eller ett annat delområde som förklarats fri/fritt från dessa sjukdomar i

enlighet med artikel 49 eller 50 i rådets direktiv 2006/88/EG, endast om de

1. kommer från en annan medlemsstat, en annan zon eller ett annat delområde

som har förklarats fri/fritt från sjukdomen i fråga, eller

2. är bearbetade i en godkänd bearbetningsanläggning under förhållanden som

förhindrar spridning av sjukdomar, eller

3. när det gäller fisk: den är slaktad och rensad innan den avsänds, eller

4. när det gäller blötdjur och kräftdjur: de avsänds som obearbetade eller bearbe-

tade produkter.

12 § Levande vattenbruksdjur som avses i 11 § får lagras tillfälligt vid platsen för

bearbetningen endast om de

1. kommer från en medlemsstat, en zon eller ett delområde som har förklarats

fri/fritt från sjukdomen i fråga, eller

2. hålls tillfälligt i leveransanläggningar, reningsanläggningar eller liknande fö-

retag som är utrustade med ett system för rening av utloppsvatten varigenom

smittämnena i fråga inaktiveras, eller där utloppsvattnet renas på ett sådant sätt

att resultatet är tillräckligt för att förhindra överföring av sjukdom till naturliga

bestånd.

Djur och produkter från vattenbruk som släpps ut på marknaden utan vidare-

bearbetning för att användas som livsmedel

13 § Med undantag från 11 och 12 §§ får djur och produkter som avses i dessa para-

grafer, släppas ut på marknaden utan vidarebearbetning för att användas som livsme-

del, förutsatt att de är förpackade i detaljhandelsförpackningar som stämmer överens

med bestämmelserna om förpackning och märkning enligt förordning (EG) nr

853/200412.

14 § Levande blötdjur och kräftdjur av arter som är mottagliga för en eller flera av de

sjukdomar som förtecknas i bilaga 1 till dessa föreskrifter och som sätts ut tillfälligt i

gemenskapens vatten eller förs in på leveransanläggningar, reningsanläggningar eller

liknande företag, ska uppfylla bestämmelserna i 12 §.

6 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Utmärkning av vattenbruksanläggningar

1 § En vattenbruksanläggning ska, när sjötrafiken så kräver, vid anläggningens yttre

begränsningspunkter vara utmärkt med sjösäkerhetsanordning (SSA) av typ special-

märke (gul prick eller boj med gult reflekterande kryss som topptecken), vilket är i

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler

för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 Celex 2004R0853).

SJVFS 2019:68

15

enlighet med internationell norm gällande utmärkning till sjöss (IALA O-139). Vid

behov utrustas även SSA med ett gult blinkande ljus enligt IALA:s rekommendationer.

För att få etablera en SSA krävs att ägaren till utmärkningen har erhållit ett tillstånd

från Transportstyrelsen.

Dispens

2 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag från bestäm-

melserna i dessa föreskrifter, utom avseende bestämmelserna i 2 kap. 1–10 §§ som

prövas av länsstyrelsen.

-----------

Denna författning13 träder i kraft den 7 maj 2014.

Genom författningen upphävs

1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:98) om kontroll av vissa sjuk-

domar hos musslor,

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:94) om obligatorisk hälsoö-

vervakning av odlad fisk,

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:25) om djurhälsokrav för djur

och produkter från vattenbruk och om förebyggande av vissa sjukdomar hos

vattenlevande djur, samt

4. Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:12) om fiskodling och förflyttning av

fisk mellan fiskodlingar, slakt av odlad fisk samt utmärkning av vattenbruksan-

läggningar.

Denna författning14 träder i kraft den 1 januari 2020

HÅKAN HENRIKSON

Fredric Nilsson

(Djurhälsoenheten)

13 SJVFS 2014:4.

14 SJVFS 2019:68.

SJVFS 2019:68

16

Bilaga 1

EU-LISTADE SJUKDOMAR

EXOTISKA SJUKDOMAR

Sjukdom

Mottagliga arter

Fisk

Epizootisk hematopoietisk nekros

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) abborre (Perca

fluviatilis).

Blötdjur Infektion orsakad av Bonamia exiti-

osa

Australiska ostron (Ostrea angasi) och chilenska

ostron (O. chilensis).

Infektion orsakad av Perkinsus mari-

nus

Japanska jätteostron (Crassostrea gigas) och ame-

rikanska ostron (C. virginica).

Infektion orsakad av Microcytos

mackini

Japanska jätteostron (Crassostrea gigas), ameri-

kanska ostron (C. virginica), Ostrea conchaphil

och vanliga ostron (O.edulis).

Kräft-

djur

Taura syndrome

Räkor av arterna Penaeus setiferus, P. stylirostris

och P. vannamei.

Yellowhead disease

Räkor av arterna Penaeus aztecus, P. duorarum, P.

japonicus, P. monodon, P. setiferus, P. stylirostris,

och P. vannamei.

ANDRA ÄN EXOTISKA SJUKDOMAR

Sjukdom

Mottagliga arter

Fisk

Viral hemorragisk septikemi (VHS)

Sill (Clupea spp.), sikar (Coregonus spp.), gädda

(Esox lucius), kolja (Gadus aeglefinus), stillahavs-

torsk (G. macrocephalus), atlanttorsk (G. morhua),

stillahavslax (Oncorhynchus spp.), regnbåge (O.

mykiss), femtömmad skärlånga (Onos mustelus),

öring (Salmo trutta), piggvar (Scophthalmus maxi-

mus) skarpsill (Sprattus sprattus), harr (Thymallus

thymallus) och japans var (Paralichthys olivaceus).

Infektiös hematopoietisk nekros

(IHN)

Hundlax (Oncorhynchus keta), coho (O. kisutch),

masulax (O. masou), regnbåge (O. mykiss), indian-

lax (O. nerka), Biwa-lax (O. rhodurus), kungslax

(O. tshawytscha) och atlantlax (Salmo salar).

Koiherpesvirus (KHV)

Vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio).

Infektiös laxanemi (ISA)

genotyp HPR-deleted

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss), atlantlax

(Salmo salar) och öring (Salmo trutta).

Blötdjur Infektion orsakad av Marteilia re-

fringens

Australiska ostron (Ostrea angasi), chilenska ost-

ron (O. chilensis), vanliga ostron (O. edulis), ar-

gentinska ostron (O. puelchana), blåmusslor (My-

tilus edulis) och medelhavsblåmusslor (M. gallo-

provincialis).

Infektion orsakad av Bonamia ostreae Australiska ostron (Ostrea angasi), chilenska ost-

ron (O. chilensis), O. conchaphila, O.

denselammellosa, vanliga ostron (O. edulis) och

argentinska ostron (O. puelchana).

Kräft-

djur

Vit pricksjuka

Alla kräftdjur av ordningen Decapoda

SJVFS 2019:68

17

Bilaga 2

Hälsostatus för vattenbrukszoner eller delområden som ska beaktas för utsläppande på marknaden av vattenbruksdjur

Kategori

Hälsostatus

Får införa djur från

Hälsointyg

Får avsända djur till

Införande

Avsändande

I

Sjukdomsfri

Endast kategori I

JA

NEJ vid avsändande till

Kategori III eller V

JA vid avsändande till kate-

gori I, II eller IV

Alla kategorier

II

Övervaknings-

program

Endast kategori I

JA

NEJ

Kategorierna III och

V

III

Okänd hälsosta-

tus

Kategori I, II eller III

NEJ

NEJ

Kategorierna III och

V

IV

Utrotningspro-

gram

Endast kategori I

JA

JA

Endast kategori V

V

Smittad

Alla kategorier

NEJ

JA

Endast kategori V

SJVFS 2019:68

Bilaga 3

Provtagning på vildfångad havsvandrande laxfisk avsedd för rompro-

duktion i odlingsverksamhet som odlar fram fisk till utplantering samt

villkor för förflyttning av rom från sådan vild havsvandrande laxfisk

Nybefruktad eller ögonpunktad rom från vildfångad laxfisk som fångats eller sum-

pats i kustområde, nedanför vandringshinder för aktuell art, får flyttas till kläckeri i

inlandsområde ovanför första definitiva vandringshindret under förutsättning att

1. den vildfångade laxfisken genomgår provtagning enligt följande med negativt re-

sultat:

- all fisk som används för romproduktion provtas med avseende på virus genom

organprovtagning. Maximal poolning 10 fiskar.

- all honfisk provtas individuellt för BKD genom organprovtagning. Om all fisk

i odlingen kommer att planteras ut i kustområde kan provtagningsnivån för BKD re-

duceras till individuell provtagning av 50% av honfisken.

2. rommen desinfekterats i buffrad jodoforlösning i minst 10 minuter och med minst

100 ppm fri jod,

3. kläckeriet som tar emot rommen, i avvaktan på ett negativt skriftligt provresultat

enligt punkt 1., håller rommen i ett utrymme som är avskilt från annan verksamhet

samt, om inte frånloppsvattnet mynnar i kustområde, låter desinfektera alternativt in-

filtrera det utgående vattnet.