SOU 1981:38

Om hets mot folkgrupp : delbetänkande

& Statens offentliga utredningar

ww 1981:38 & Arbetsmarknadsdepartementet

Om hets mot folkgrupp

Delbetänkande av diskrimineringsutredningen Stockholm 1981

Omslag Jan Bohman Jernström Offsettryck AB

ISBN 91-38-06312-3 ISSN 0375-250X

Gotab, Stockholm 1981

TILL STATSRÅDET KARIN ANDERSSON

Regeringen bemyndigade den 3 augusti 1978 dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartementet, statsrådet Rolf Wirtén, att till- kalla en särskild utredare med uppgift att göra en utredning om fördomar och diskriminering i fråga om invandrare m fl. Med stöd av detta bemyndigande tillkallades såsom utredningsman dåvarande generaldirektören i statens invandrarverk Kjell Öberg.

Utredningen har antagit namnet Diskrimineringsutredningen.

Till sekreterare i utredningen förordnades departementssekre- teraren Erland Bergman och byrådirektören Bo Swedin. Som assi- stent i utredningen tjänstgör Kerstin Sjeldrup.

I arbetet med föreliggande delbetänkande har deltagit experter- na t f kammarrättsassessorn Nane Cronstedt (fr o m den 1 okto- ber 1979 t o m den 30 juni 1980) och förbundsjuristen Bo Villner (fr o m den 15 januari 1981).

Diskrimineringsutredningen får härmed överlämna delbetänkandet Om hets mot folkgrupp.

Stockholm den 14 maj 1981 Men %em /Erland Bergman

Bo Swedin Bo Villner

"* Mem-mm

_! 15137th -".'r'""-"l':1'cl.h|

.. .: 'I"':|"F-n':|| lä.-'- "" fll'l'il '. l-, . »» ,,

n' mn'J'LlIå! ”Willab [711 '|'»,-

_ki-tl 'Iu *Ufll'i'l'.

? 11 J. . ' llbar—[HV] ITM NF

fraz I'M [ " "31. ng p,...1u » |!!th "1512

.|'

-,:_"i',

ll'u'

Ihlllll'. "

Illllll |

INNEHÅLL

FURFATTNINGSFÖRSLAG

1 SAMMANFATTNING

2 INLEDNING

3 FN—KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDET AV ALLA

.|> .::. ;> .::. .b & .|> .::. .b .|> ;> . . . . . . . . . . _. & & xi 0”! U'! 42— (» N -4 0

U'!

FORMER AV RASDISKRIMINERING

UTLÄNDSK RÄTT Danmark Finland

Norge Belgien Frankrike Kanada Nederländerna Storbritannien Förbundsrepubliken Tyskland Usterrike

GÄLLANDE RÄTT BrottsbalkenTryckfrihetsförordningen

RÄTTSTILLÄMPNINGEN

Anmälningar för misstanke om brott mot BrB 16:8

Anmälningar för misstanke om brott mot TF 7:4 p 8

23

27 27 28 29 29 30 31 31 31 32 33

34 34 39

41

41

43

6.3 Domstolsavgöranden 46 7 RIKSDAGSBEHANDLINGEN 47 8 UVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG 52 8.1 Inledning 52 8.2 Brottsobjektet 53 8.3 Oaktsamhetsbrott 65 8.4 Åtalsrätt 66 8.5 Brott mot enskild person 72 8.6 Förbud mot organisationer som främjar rasdiskriminering 73 8.7 Infonnation 76 9 SPECIALMOTIVERING 78 9.1 Bestämmelserna'om hets mot folkgrupp 78 9.2 Åtalsreglerna vid förolämpning 80 BILAGA Internationell konvention om avskaffandet 81

av alla fonner av rasdiskriminering

FÖRFATTNINGSFURSLAG

1. Förslag till

Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Härigenom förordnas att 7 kap 4 5 8 p tryckfrihetsförordningen skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 45

Med beaktande av det i 1 kap angivna syftet med en allmän tryckfrihet skall såsom otillåtet yttrande i tryckt skrift anses sådan enligt lag straffbar framställning som innefattar:

8. hot mot eller missaktning för folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss trosbekännelse;

Denna lag träder i kraft den

8. hot mot eller missaktning för grupp av personer på grund av att den tillhör eller inte tillhör folkgrupp

av viss ras, med viss hud— färg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss trosbekännelse;

2. Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom förordnas att 16 kap 8 & brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 kap 8 5

Den som offentligen eller eljest i uttalande eller an- nat meddelande som sprides bland allmänheten hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ur- sprung eller med viss tros- bekännelse, dömes för h e t 5 m 0 t f 0 l k 9 r u p p till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa,

till böter.

Denna lag träder i kraft den

Den som offentligen eller eljest i uttalande eller an- nat meddelande som sprides bland allmänheten hotar eller uttrycker missaktning för grupp av personer på grund av att den tillhör eller inte tillhör folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ur- sprung eller med viss trosbe— kännelse, dömes för h e t 5 m o't f 0 l k 9 r u p p till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

3. Förslag till Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom förordnas att 5 kap 5 5 första stycket brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 kap

1 5. Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd

i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för f ö r t al till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. skall ej dömas till ansvar.

2 5. Är brott som i 1 5 sägs att anse som grovt, skall för 9 r 0 v t f ö r t a l dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 &. Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller be- skyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller

2 5, för f ö r 0 l ä m p n i n 9 till böter.

Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

NuVarande lydelse

5 &. Brott som avses i 1—3 55 må ej åtalas av annan än måls- ägande. Förtal och grovt för- tal, så ock förolämpning mot någon i eller för hans myn- dighetsutövning må dock åta- las av åklagare, om målsägan- de angiver brottet till åtal och åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den

Föreslagen lydelse

5 &. Brott som avses i 1—355 må ej åtalas av annan än måls- ägande. Förtal och grovt för- tal, så ock förolämpning mot någon i eller för hans myn- dighetsutövning må dock åta— las av åklagare, om målsägan— de angiver brottet till åtal och åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt. Vidare må förolämp— ning mot någon på grund av hans ras, hudfärg, nationella

eller etniska ursprung eller trosbekännelse åtalas av åkla—

gare, om målsägande angiver brottet till åtal och åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt.

1 SAMMANFATTNING

I detta delbetänkande behandlar diskrimineringsutredningen bestämmelserna om brottet hets mot folkgrupp, vilka i nuva- rande utformning gäller sedan l970 till följd av att Sverige ratificerade FN-konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering.

Vårt betänkande innehåller tre lagförslag.

Två av förslagen innebär att bestämmelserna om hets mot folk- grupp i brottsbalken (BrB) 16:8 respektive tryckfrihetsför- ordningen (TF) 7:4 p 8 ändras så att inte bara avgränsade folkgrupper, såsom exempelvis mongoler, vita, jugoslaver, samer, utan även kollektiv av sådana folkgrupper, såsom exem- pelvis invandrare och utlänningar, kan bli föremål för skydd. Bakgrunden till förslagen är att justitiekanslern (JK) och riksåklagaren (RA) vid prövning av flygblad med grovt ned- sättande omdömen om gruppen invandrare i Sverige funnit att tryckfrihetsförordningens och brottsbalkens regler om hets mot folkgrupp inte är tillämpliga i sådana fall. Inom utred- ningen har vi ansett att hot mot eller uttryck för missaktning för grupper av sistnämnda slag är minst lika allvarliga som angrepp mot viss folkgrupp. Vi har därför funnit det nödvän— digt att föreslå ändringar av ifrågavarande lagtexter så att det i fortsättningen blir straffbart att hota eller uttrycka missaktning för t ex gruppen invandrare.

Det tredje lagförslaget avser ändringar av åtalsreglerna när det gäller brottet förolämpning (BrB 5:3). Utredningen har

fått uppgift om att individer tillhörande minoritetsgrupper ofta utsätts för förolämpningar och andra brottsliga hand- lingar på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. När en enskild person utsätts för hot eller missaktning på sådana grunder gäller inte BrB 16:8 och TF 7:4 p 8 om hets mot folkgrupp, utan i stället de regler i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen som skyddar enskilda, såsom BrB 4:5 om olaga hot och BrB 523 och TF 7:4 p ll om förolämpning. Sistnämnda brott hör idag inte under allmänt åtal. När det gäller personer tillhörande här aktuella minoritetsgrupper bör de få bistånd av åklagare när de förolämpas på grund av sin ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse. I annat fall kommer brott av detta slag att lämnas opåtalade, vilket inte kan anses stå i överensstämmelse med konventionsåtagandet. Vi föreslår därför att förolämpning mot någon på grund av hans ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse kan åtalas av åklagare om brottet anges till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt, d v s vid mera kvalificerade brottsliga beteenden.

För att dessa regler, som är avsedda att skydda minoriteter av olika slag, skall få effekt är det nödvändigt att ordent- lig information ges. Vi föreslår därför särskilda informa- tionsinsatser till den svenska allmänheten, till minoritets- grupper och till personal vid de myndigheter som har att beivra dessa brott.

Utöver nämnda lagstiftningsfrågor behandlas följande.

I ett par riksdagsmotioner har föreslagits att enskild åtals- rätt skall kunna förekomma vid brottet hets mot folkgrupp. Bakgrunden till detta var att Högsta domstolen fastslagit att någon målsägande inte kan finnas vid detta brott. Motionerna syftade till att organisation företrädande minoritetsgrupper, ävensom enskilda personer tillhörande minoritetsgrupper, skulle få ställning som målsägande och härigenom få åtalsrätt.

Vi har funnit att det inte föreligger något lagtekniskt hinder att genomföra önskemålen om enskild åtalsrätt, men att det

med all sannolikhet inte skulle komma att innebära någon vita— lisering av rättsområdet. För att kunna beivra brottslighet genom enskilda åtal fordras ekonomiska resurser, som varken enskilda eller organisationer av här aktuellt slag torde ha. Det har också varit en tendens inom svensk strafflagstift— ning på senare tid att frångå enskild åtalsrätt. Vi har allt— så funnit att även fortsättningsvis brottet hets mot folkgrupp bör beivras enbart av åklagarmyndigheterna.

Slutligen tar vi ställning till frågan huruvida i svensk lag- stiftning skall införas förbud mot organisationer som främjar rasdiskriminering. I rasdiskrimineringskonventionen finns nämligen en artikel (artikel 4b) som föreskriver att sådana förbud skall införas av de länder som ratificerat konventionen. Sverige har hittills inte infört något sådant förbud och där- för kritiserats i FN:s rasdiskrimineringskommitté. Vi har funnit att något förbud inte behöver genomföras. Skälet är främst att artikeln kan anses tillgodosedd genom att medlem— mar i organisationer av avsett slag kan bestraffas genom reg— lerna om hets mot folkgrupp i brottsbalken och tryckfrihets— förordningen om de för ut organisationens budskap. Vårt ställningstagande grundas även på att det i dagens Sverige inte torde förekomma rasistiska organisationer av någon be- tydelse.

Betänkandet är upplagt på följande sätt.

I kapitel 2 redogör vi för diskrimineringsutredningens upp- gifter och detta delbetänkandes plats i utredningens övriga arbete.

Kapitel 3 behandlar den konvention som utgör grunden för den nuvarande lagstiftningen om hets mot folkgrupp, konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering.

Kapitel 4 innehåller en redogörelse av utländsk rätt på om— rådet.

I kapitel 5 behandlas gällande svensk rätt med avseende på bestämmelserna om hets mot folkgrupp.

I kapitel 6 redogör vi för rättstillämpningen hos polis- och åklagarmyndigheter, JK och domstolar.

Kapitel 7 rör riksdagens behandling av frågan om hets mot folkgrupp.

Kapitel 8 innehåller våra ovan nämnda överväganden och för- slag.

I kapitel 9 finns specialmotiveringen till förslagen om änd- ringar i BrB och TF.

2 INLEDNING

I direktiven till diskrimineringsutredningen hänvisas inled- ningsvis till bestämmelserna om hets mot folkgrupp respektive olaga diskriminering. Längre fram i direktiven anges att ut— redningen bör "kartlägga tillämpningen av brottsbalkens be- stämmelse om olaga diskriminering". Om utredningen i samband med denna kartläggning "finner att starka skäl talar för en utvidgning av lagstiftningen till områden som den nu inte om- fattar bör ändringar kunna föreslås".

Motsvarande uppdrag att se över lagstiftningen om hets mot folkgrupp återfinns inte uttryckligen i direktiven. Vi har dock funnit det påkallat att göra en sådan översyn. Genom beslut av dåvarande statsrådet Eva Winther (den 3l januari 1979) har dessutom ett ärende rörande detta lagrum överläm- nats till oss för beaktande i vårt arbete. I en interpella- tionsdebatt i riksdagen har vidare dåvarande justitieministern Håkan Winberg angivit att regeringen delar vår syn på att en översyn är påkallad.

Som en följd av översynen av den bestämmelse som reglerar skyddet för grupp eller grupper av individer mot uttryck för missaktning på etnisk grund har vi också funnit skäl att gå in på den bestämmelse som avses skydda enskilda individer mot sådana uttryck.

Vår avsikt var ursprungligen att göra översynen av dessa lag- rum i ett sammanhang och samtidigt föreslå erforderliga för- ändringar för regeringen. Av konstitutionella skäl har vi

dock varit tvungna att gå fram i etapper. Detta delbetänk- ande innehåller förslag rörande lagstiftningen om hets mot folkgrupp, som innefattar ändringar av såväl brottsbalken som tryckfrihetsförordningen samt förslag rörande lagstiftningen om förolämpning i brottsbalken. Förslag om ändringar i tryck- frihetsförordningen är underkastade de särskilda bestämmelser- na om ändringar i grundlag som återfinns i regeringsformen 8 kap 15 5. För att en lagändring skall kunna träda i kraft snarast möjligt efter valet till riksdagen år 1982 måste re- geringsförslag läggas på riksdagens bord senast i november l981. Därför kommer vårt förslag i denna del nu.

Frågan om lagstiftningen om olaga diskriminering är ännu inte färdigberedd inom utredningen. Denna beredning omfattar bl a en diskussion med arbetsmarknadens parter om lagstiftningens utvidgning till arbetsmarknaden. Vi skall återkomma till denna fråga under år 1982.

Utöver översynen av ovannämnda lagstiftning och en allmän över- syn av rättsregler som rör invandrare i Sverige har utred- ningen givits mycket vittsyftande direktiv. För att sätta in detta betänkande i ett större sammanhang kan det vara på sin plats med en kort redogörelse för vårt uppdrag. Det skall enligt direktiven utmynna i ett samlat program för åt- gärder när det gäller att motverka fördomar och diskrimine— ring ifråga om invandrade etniska, språkliga, nationella och religiösa minoriteter i Sverige. I uppdraget ligger att ut- redningen skall analysera diskriminerings- och fördomspro- blemens bakgrund, omfattning och karaktär. Detta har vi tol- kat så att vi bör söka ta fram ny kunskap rörande orsaker till fördomar och diskriminering, undersöka i vilken mån in- vandrare och minoriteter i Sverige å ena sidan faktiskt an- ser sig vara utsatta för diskriminering och å andra sidan verkligen är föremål för negativ särbehandling, motvilja eller förakt. Under år l98l skall utredningen publicera följande rapporter:

- En översikt över och analys av de teorier som utvecklats i internationell beteende— och samhällsvetenskaplig forsk- ning om orsakerna till fördomar och diskriminering.

- En antologi under medverkan av forskare ur olika univer— sitetsdiscipliner, som ger sin syn på frågor om fördomar och diskriminering.

- En bearbetning och analys av en intervjuundersökning som utredningen genomförde 1980 bland invandrare i fem et- niska grupper och som är koncentrerad till erfarenheter av diskriminering inom olika delar av det svenska sam- hället.

— En analys av skolans roll när det gäller att motverka fördomar och diskriminering på grundval av en enkät till landets samtliga skolstyrelser rörande vidtagna och pla- nerade insatser inom skolväsendet.

Vidare skall utredningen under året genomföra en i huvudsak kvantitativ undersökning rörande majoritetsbefolkningens in- ställning till och kunskaper om invandrarna. Resultatet komner att publiceras under år 1982.

Utredningens arbete är således inriktat på att dels utarbeta underlag för regeringsförslag till riksdagen, dels utveckla ny kunskap till fromma för vidare forskning, opinionsbildning och diskussion i frågor som rör relationerna mellan majori- tetsbefolkningen och invandrarna.

De förslag till förändringar som vi kommer med i detta be- tänkande kan synas blygsamma, men är avgörande för om skyd— det mot missaktning på etnisk grund skall kunna fungera effektivt. Förutom de egentliga förslagen för vi också ett resonemang kring frågan om en effektiv övervakning av lag- stiftningen.

Man skulle kanske också kunna hävda att lagen i sig är av blygsam betydelse. Det låter sig sägas, men man bör då kom- ma ihåg att de problem den reglerar har tillhört de stora problemen i alla tider - och kanske särskilt i vår tid. De ohyggliga händelser som vid olika tidpunkter drabbat olika världsdelar och haft "ras" eller etniskt ursprung som grund har alltid någonstans i sin upprinnelse innefattat handlingar som kan benämnas " ets mot folkgrupp". Den som med ord velat vinna människor för en övertygelse, vars budskap är rasmässig eller etnisk överlägsenhet, har alltid kunnat tillgripa "hets

mot folkgrupp

som medel.

I den ovannämnda rapporten med översikten över vetenskapliga teorier om orsakerna till fördomar och diskriminering finns ett centralt avsnitt om "etnicitet” eller etnisk identitet. Den internationella litteraturen rymmer åtskilliga defini- tioner av detta begrepp. Det verkar dock som om det vore all— mänt accepterat att etniskt ursprung omfattar såväl ”ras", "hudfärg" som "nationellt ursprung” och "trosbekännelse", d v 5 de begrepp som återfinns som rekvisit i vår lagstift- ning. Ett tag övervägde vi därför att föreslå en så radikal förändring av ordalydelsen att alla kategorier innefattades under "etniskt ursprung". Ingen inskränkning i reell mening skulle därigenom ha skett. Vi fann dock för gott att avstå, främst av skäl som hade att göra med trohet mot rasdiskri- mineringskonventionen.

Detta sagt som en inledning till frågan om varför en viss typ av kategorisering av människor skall vara skyddad mot uttryck för hot eller missaktning. Varför är man inte skyddad mot angrepp på grund av sin politiska uppfattning när man är det på grund av sin trosbekännelse? Varför är man skyddad av lagen på grund av ras, hudfärg, nationellt och etniskt ursprung när man inte är det på grund av kön, hårfärg, yrkestillhörighet eller social ställning? Det hänger i hög grad samman med att de skyddade egenskaperna dels är nästan utan undantag tillskrivna, d v 5 man har inte

valt dem själv (eller förvärvat dem), dels har djup och av- görande betydelse vid utformningen av en människas identitet. Den etniska identiteten har en mycket viktig kulturell bety- delse. Det främsta skälet är dock redan angivet: det histo— riska. Häftiga motsättningar på etnisk grund kan ha sin startpunkt i det talade eller tryckta ordet där budskapet är den negativa generaliseringen och missaktningen. Därför vill vi skydda oss mot "hets mot folkgrupp".

Är det nu så säkert att det är med lagens hjälp man åstad— kommer det bästa långsiktiga skyddet mot dessa företeelser?

Skall man beivra ett uttryck för missaktning eller skall man bemöta det? Givetvis skall man göra bådadera, men hur skall

en avvägning mellan beivrande och bemötande - mellan lag— stiftning och andra åtgärder - göras?

Statsmakterna har bl a genom att ansluta sig till rasdiskri- mineringskonventionen deklarerat att ett demokratiskt sam- hälle inte kan tolerera uttryck för missaktning mot männi— skor på grund av deras etniska ursprung. Sådana uttryck är alltså att betrakta som brott mot de demokratiska principer på vilka det svenska samhället är uppbyggt. "Hets mot folk— grupp” är enligt lagstiftaren att anse som ett "brott mot allmän ordning", som ju rubriken till 16 kap i brottsbalken lyder.

Lagstiftningen innebär vidare ett skydd för mänskliga rättig— heter. De grupper som utgör brottsobjekt skall vara tillför- säkrade ett skydd mot kränkande av grundläggande rättigheter. I denna mening utgör kriminaliseringen av "hets mot folk— grupp" ett tidigt uttryck för sådan lagstiftning. Det är ju först under 1970-talet som skyddet för mänskliga rättigheter lagfästs i Sverige, t o m i grundlag. (Ett generellt formu- lerat skydd fanns visserligen i gamla regeringsformen 16 5.)

Detta uttryck för demokratiska värderingar och skydd för mänskliga rättigheter kan knappast ta sig andra former än

lagstiftning. Därför kan man knappast väga lagstiftning mot andra åtgärder. Lagstiftning måste vi ha. ”Hets mot folk- grupp" måste beivras.

Lyssna till hur dåvarande justitieministern Lennart Geijer år 1970 utvecklade detta tema i samband med införandet av den nu gällande lagen:

"Ett av de mest effektiva medlen, i varje fall på lång sikt, att motverka fördomar mot andra raser och nationaliteter är upplysning samt uppfostran av det växande släktet till re- spekt och aktning för människovärdet. Trots den stora bety- delse en allmän upplysningsverksamhet på detta område har för strävandena att nå en likvärdig behandling av alla männi- skor torde det dock inte vara möjligt att undvara lagstift- ningsåtgärder. Ett längre gående straffrättsligt förbud mot yttringar av rasdiskriminering än vi nu har skulle inte bara få betydelse för de enskilda fall i vilka det kan tillämpas utan skulle också få en normbildande verkan på näraliggande områden."

(ur prop. l970:87 s 58)

Justitieministern var alltså l970 utan varje reservation över- tygad om att den skärpning av lagen som han föreslog skulle få en normbildande verkan. Blev det så? Verkligheten motsäger det. Beror det på att allmänheten helt enkelt inte vet att den i lagen beskrivna handlingen är straffbar? Beror det på att straffskärpningen var för mild? Beror det på att det visat sig vara ofarligt att uttrycka missaktning i lagens mening, därför att varken polis, åklagare eller domstolar funnit "hets mot folkgrupp" värd att bekämpa?

Inom den juridiska doktrinen finns flera olika uppfattningar om den normbildande verkan av en lag som resonemanget ovan an- spelar på. Enligt vår mening verkar det ligga mest i den teoribildning som säger att lagarna inte påverkar människorna direkt, utan att de i stället inverkar på motivbildningen,

d v s på de mål människorna vill nå och på de medel de anser sig kunna använda för att nå målen. Förändringarna i motiven medför sedan förändringar i beteendena. På vilket sätt kan då en lag påverka individernas motivbildning? Den kan bl a

aktualisera mer eller mindre latenta värderingar och mål eller upplysa om andra metoder för att nå målen. Dessutom kan lag— lydnaden underlättas genom att lagstiftaren förbinder laglyd- naden med positiva reaktioner som subventioner eller medbe- stämmanderätt, och lagstridigt beteende med negativa reaktioner som straff eller avgifter.

Denna teori om hur en lag verkar synes utgå från att det hand- lar om förändrade attityder som påverkar människors handlingar. Att människor följer lagarna behöver dock inte betyda att deras attityder eller värderingar står i överensstämmelse med lag- stiftningens. Det kan ju handla om en rädsla för sanktioner från rättsmyndigheternas sida. Men detta förutsätter ju att sådana sanktioner verkligen genomdrivs.

Lagstiftningen om "hets mot folkgrupp" uppfattas idag av dem soniskulle skyddas som ett oinfriat löfte. (Varför det är så skall vi beskriva i detalj i det följande.) Sådant väcker frustration och vrede. Om man kan bryta mot lagen utan att sanktionerna inträder minskar respekten för lagen.

Man kan också tänka sig att tillämpningen av lagrummet om "hets mot folkgrupp" säger något om tillämparens attityder. Envar som har att ta ställning till om ett yttrande uttrycker hot mot eller missaktning för en folkgrupp utgår från sin egen inställning till gruppen ifråga. Vid ställningstaganden av det här slaget är alltså attityder och förmåga till inlevelse hos den som tar ställning mycket viktiga och i viss mån av- görande faktorer.

De som har att tillämpa lagstiftningen — polis och åklagare - är för större delen av sin ämbetsutövning styrda av yttre di— rektiv. Givetvis är de liksom andra befattningshavare i många enskilda avgöranden och beslut hänvisade till sitt eget omdöme. Vi vill alltså hävda att just när det gäller brottet "hets mot

folkgrupp kan vederbörandes egna attityder och inlevelseför— måga dessutom påverka ett beslut i avgörande riktning. Ju mera

negativt inställd till människor med annan etnisk bakgrund som en befattningshavare i de rättsvårdande myndigheterna är, desto större är risken att han inte tar ställning mot uttryck för hot eller missaktning enligt stadgandena i brottsbalk och tryckfrihetsförordning.

Ett exempel: om en organisation som är känd som förespråkare för "rasistiska" idéer av grumligaste slag uttrycker sig så här:

"SVERIGE ÅT SVENSKARNA eller vill Du, att invandrande negrer, mongoler, zigenare och judar skall bli herrar i vårt kära fosterland?

Det var tysta knegande svenskar som gjorde Sverige till vad det är i dag. Låt det även i fortsättningen bli svenskar som bor här.

SVERIGE ÅT SVENSKARNA

Stoppa invandringen - slå vakt om vår nordiska ras - stoppa den fria aborten, som mördar svenskarna innan de föds -

|||

stoppa importen av färgade adoptivbarn.

och en åklagare finner att detta inte innebär den missaktning som lagrumnet talar om, då bör man fråga sig på vilka grunder han har kommit fram till detta ställningstagande.

Förbudet mot "hets mot folkgrupp" föreslogs först av straff— lagskommittén år 1944. Lagstiftning härom har funnits i Sverige sedan år 1948. År 1965 skärptes straffsatserna.

År 1970 ändrades lagen av riksdagen. År l981 föreslås — i detta betänkande - återigen förändringar. Detta är den kor— taste sammanfattningen av lagrummets historia. Det ser ut som en bestämmelse som är i takt med sin tid. Som redan har antytts och som skall framgå i detalj nedan är snarare det motsatta fallet: lagen fungerar inte. Den måste fås att fungera - effektivt.

3 FN-KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDET AV ALLA FORMER AV RAS- DISKRIMINERING

Förenta Nationernas generalförsamling antog den Zl december 1965 konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskri- minering. I februari 1966 beslöt den svenska regeringen -

som i FN varit aktiv vid utarbetandet av konventionen att tillsätta en utredning om Sveriges anslutning till den. Denna "utredning angående förbud mot rasdiskriminering" hade bl a att ta ställning till de eventuella ändringar i svensk lag- stiftning som skulle krävas för en svensk anslutning till kon- ventionen. Enligt en i Sverige gängse uppfattning måste näm- ligen konventionsregler, för att bli en del av svensk rätt, göras till föremål för särskild nationell lagstiftning. Ut- redningens förslag till regeringen samt regerings- och riks- dagsbesluten redovisas utförligt i kapitel 5 nedan.

Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskrimi- nering ("rasdiskrimineringskonventionen") utgör en del av det internationella rättsliga maskineri som utvecklats sedan andra världskriget till skydd för de mänskliga rättigheterna. Denna utveckling har framför allt ägt rum inom FN och Europa—rådet, men även inom vissa av FN:s fackorgan som Unesco och ILO.

Efter politiska förberedelser under början av 60-talet fram- för allt inom FN:s s k underkommission för motarbetande av diskriminering och för skydd av minoriteter antog generalför— samlingen år 1963 ett beslut om att utarbeta ett förslag till konvention, vilken alltså antogs år 1965. Den trädde i kraft år 1969, sedan stipulerade 27 stater anslutit sig till den. Antalet anslutna stater uppgår idag till 104. Sveriges an- slutning skedde år 1971.

Konventionen består förutom av ingressen av tre delar:

0 Del I som innehåller beskrivningar av de fonner av diskri- minering som skall beivras och hur detta beivrande bör ske;

0 Del II som föreskriver hur kontrollen skall ske av att staterna verkligen efterlever sina förpliktelser enligt konventionen;

0 Del 111 som anger hur anslutning respektive uppsägning skall ske m m.

(Konventionstexten i sin helhet återfinns i bilaga 1.)

Av artiklarna i del I är främst artikel 4 av särskilt intresse idemasmmmhmg. Mnlyér:

"Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisa— tioner, som grundar sig på uppfattningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst et- niskt ursprung är överlägsen någon annan eller som söker rätt— färdiga eller främja rashat och diskriminering i någon form, och förbinder sig att vidtaga omedelbara och konkreta åtgär- der syftande till att avskaffa allt främjande eller utövande av sådan diskriminering. I detta syfte skall konventions- staterna, med vederbörligt beaktande av de principer som om- fattas av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättig- heterna och av de rättigheter som uttryckligen anges i ar- tikel 5 av denna konvention, bland annat:

(a) som brottslig handling, straffbar enligt lag, förklara allt spridande av på rasöverlägsenhet eller rashat grundade idéer, uppmaning till rasdiskriminering, varje våldshandling eller uppmaning till sådan handling mot någon ras eller per- songrupp av annan hudfärg eller annat etniskt ursprung och även lämnandet av stöd i någon form åt rasförföljelse, inklu- sive finansiering därav,

(b) olagligförklara och förbjuda organisationer och organi— serad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till ras- diskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisa- tioner eller dylik verksamhet som en brottslig handling, straffbar enligt lag,

(c) icke tillåta offentliga myndigheter eller offentliga in— stitutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering."

Kontrollmaskineriet i del II av konventionen är av speciellt intresse ur svensk synpunkt. Sverige är nämligen en av de stater som inom FN aktivt företräder uppfattningen att tillämp- ningen av de internationella konventionerna till skydd för de mänskliga rättigheterna bör kunna följas och beivras av inter- nationella organ. I fråga om rasdiskrimineringskonventionen föreskrivs att en kommitté tillsätts i detta syfte. Den skall enligt artikel 8 bestå av 18 personer utsedda av konventions— staterna. Kommittén upprättades 1969 i samband med att konven- tionen trädde i kraft. Den sammanträder numera två gånger per år och rapporterar om sin verksamhet till FN:s generalsekre- terare.

I kontrollmaskineriet ingår vidare föreskriften i artikel 9 att konventionsstaterna skall tillställa FN en rapport angå— ende "lagstiftnings-, domstols—, förvaltnings- och andra åt- gärder de vidtagit för konventionsbestämmelsernas efterlevnad: a) inom ett år efter konventionens ikraftträdande för veder— börande stat och b) därefter vartannat år och närhelst kommittén begär".

Sverige har hittills avgivit fem rapporter som behandlats av kommittén. Bland de frågor som kommittén tagit upp med Sverige i samband med diskussionen av rapporterna märks bl a behandlingen av den samiska minoriteten och efterlevnaden av ovannämnda artikel 4b (se vidare härom nedan i kapitel 8).

Enligt artikel 11 är kommittén behörig att behandla klagomål från en konventionsstat mot en annan för bristande efterlevnad av konventionen. Detta är en ovanlig regel i konventions- sammanhang. Sådana klagomål har dock hittills aldrig före- kommit.

Kommittén är vidare behörig att behandla enskilda personers eller organisationers klagomål mot att en stat har brutit mot konventionen. Detta föreskrivs i artikel 14, dock med den reservationen att den stat som man vill rikta klagomål mot

måste ha godtagit den enskilda klagorätten. Till dags dato har endast sju stater gjort en sådan förklaring. Sverige är en av dessa. Sverige försöker dessutom i FN aktivt påverka övriga konventionsstater att avge sådan förklaring. För svensk del finns den inskränkningen att kommittén inte skall få pröva sådana klagomål som redan prövats i internationella organ försåvitt inte rasdiskrimineringskonventionen anses ge bättre skydd i just det avseende det gäller.

Till sist skall bara nämnas att ytterligare en FN-konvention är av intresse i sammanhang med artikel 4a och 46 i rasdiskri— mineringskonventionen. Det gäller Internationella konven— tionen om medborgerliga och politiska rättigheter, vars ar- tikel 20:2 stadgar att "allt främjande av nationalhat, rashat eller religiöst hat, som innebär uppvigling till diskriminering, fiendskap eller våld, skall vara i lag förbjudet".

4 UTLÄNDSK RÄTT

Det är av särskilt intresse att studera utländsk lagstiftning på ett område som i huvudsak styrs av en internationell över- enskommelse. Som framgår av kapitel 3 har över 100 länder ratificerat rasdiskrimineringskonventionen. Alla dessa är inte av samma intresse. Vi har valt att för jämförelsens skull redovisa rättsläget i ett mindre antal länder, nämligen Danmark, Finland och Norge samt Belgien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.

De utomnordiska länderna liknar Sverige i två för sammanhan- get väsentliga avseenden: de är invandringsländer och de har en liknande rättsordning. Ytterligare två länder är här av intresse, nämligen USA och Schweiz, då dessa har lagstift- ning mot diskriminering. De har emellertid inte ratificerat konventionen och utelämnas därför.

Redovisningen av varje land är här mycket kortfattad och in- skränker sig till en beskrivning av den lagstiftning som främst är föranledd av artikel 4 i konventionen. Dessutom redovisas i förekommande fall de åtalsregler som gäller i fråga om de relevanta bestämmelserna.

4.1 Danmark

Som en följd av konventionen infördes 1971 följande bestäm- melse i den danska strafflagen:

Den som offentligen eller med avsikt att utbreda till en vidare krets gör uttalande eller framställer annat meddel—

ande genom vilket en grupp av personer hotas, smädas eller nedvärderas på grund av sin ras, hudfärg, nationella eller et— niska ursprung eller tro, straffas med böter eller fängelse intill två år.

Överträdelse av bestämmelsen hör under allmänt åtal.

När det gäller artikel 4b hänvisades från dansk sida till re— dan existerande lagbestämmelser som innebär att organisatio— ner som använder eller försöker uppnå sina mål genom våld el— ler genom liknande straffbar påverkan på personer av annan åsikt skall upplösas genom dom. Härigenom kan man också in— gripa mot organisationer som ägnar sig åt rasdiskriminering.

4.2 Finland

I och med att konventionen ratificerades 1970 infördes i 16 kap i den finska strafflagen en paragraf 6a med följande inne- håll:

Den som bland allmänheten sprider uttalande eller annat med- delande, i vilket folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg el- ler av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med en viss trosbekännelse hotas, förtalas eller smädas, skall dömas för hetsande till diskriminering av folkgrupp till fängelse

i högst två år eller till böter.

Brottet hör under allmänt åtal. Det förutsätter alltså inte åtalsbegäran eller anmälan från målsägande. Enligt den finska rätten har målsäganden dock självständig åtalsrätt. Vid brot— tet "hetsande till diskriminering av folkgrupp" är varje med— lem i denna folkgrupp målsägande. I tryckfrihetsmål åligger det justitieministeriet att besluta om åtal, vilket dock inte begränsar målsägandens möjligheter att väcka talan i tryckfri- hetsmål.

När konventionen ratificerades av Finland ansåg man att ar- tikel 4b inte krävde någon ny lagstiftning. I lagen om för-

eningar finns nämligen bestämmelser om möjlighet till upplös— ning av förening och om avbrytande av förenings verksamhet.

4.3. Norge

I samband med att Norge 1970 ratificerade rasdiskriminerings— konventionen infördes i strafflagen följande bestämmelse:

Med böter eller fängelse intill två år straffas den som genom uttalande eller annat meddelande som framställs offentligen eller på annat sätt sprids bland allmänheten smädar, förhånar eller utsätter för hot, förföljelse eller ringaktning en per— son eller grupp av personer på grund av deras trosbekännelse, ras, hudfärg eller nationella eller etniska ursprung.

Brottet hör under allmänt åtal. Som framgår av texten rymmer bestämmelsen även kränkande yttranden mot enskild person. En enskild kan inte själv väcka talan med åberopandeav detta lagrum. Däremot kan enskild väcka talan om han åberopar strafflagens regler om ärekränkning.

När det gäller artikel 4b stiftades inte någon särskild lag. I norsk lag finns bestämmelser om straff och böter eller fängelse i högst sex månader bl a för den som bildar eller deltar i en förening om föremålet för verksamheten är utövan- de av eller uppmuntrande till straffbar handling eller om medlemmarna förpliktar sig till obetingad lydnad mot någon. Det ansågs därför att någon lagstiftning med anledning av artikel 4b inte krävdes.

4.4. Belgien

I Belgien finns ännu inte någon lagstiftning mot rasdiskri- minering trots att landet redan 1975 ratificerade konven- tionen. Emellertid föreligger ett förslag till sådan lag- stiftning som troligen under år 1981 kommer att antas till lag. Förslaget innebär bl a att det blir straffbart att of— fentligen uppmana till diskriminering, hat eller våld mot en person, en grupp, en sammanslutning eller dess medlemmar på

grund av deras ras, hudfärg, härstamning eller nationella el- ler etniska ursprung. Enligt förslaget skall det vidare vara straffbart att delta i sammanslutning som främjar rasdiskrimi— nering.

4.5 Frankrike

År 1972 infördes en lag angående bekämpande av rasism. Para- graferna 1 och 2 föreskriver mellan en månads och ett års fängelse och/eller 2 000 - 300 000 FrF i böter för den som i tal, skrift, konst eller på annat sätt offentligen provocerar till diskriminering, eller på annat sätt provocerar till dis— krimininering, hot eller våld mot enskild eller grupp på grund av tillhörighet eller icke tillhörighet till ras, nation, re- ligion eller etnisk grupp. I paragraf 3 föreskrivs samma straff för ärekränkning som i övrigt äger rum under omständig- heter som i paragraferna 1 och 2. Paragraf 4 föreskriver fängelse i fem dagar till två månader och/eller böter om 150

- 60 000 FrF för nedsättande tillmälen som riktas mot enskild. Enligt paragraf 5 kan varje organisation, verksam sedan minst fem år och i vars reguljära verksamhet kamp mot rasism ingår, föra enskilds eller grupps talan. Om målsäganden är en en— skild person måste dock denne ge sitt samtycke därtill. Para— graf 9 gör det möjligt för staten att upplösa varje grupp el- ler organisation i vars verksamhet regelmässigt ingår hand- lingar som förbjuds enligt lagen.

Enligt fransk rätt finns tre möjligheter att få till stånd en rättslig prövning. Man kan för det första göra en s k enkel anmälan till allmän åklagare som fritt avgör huruvida målet skall tas upp eller ej. Man kan för det andra kräva domstols- prövning utan förundersökning mot viss avgift. För det tredje kan man göra en anmälan med s k "constitution de partie ci— vile", vilket kräver deponering av mellan 500 och 2 000 FrF. Enligt uppgift föranleder alternativ 1 så gott som aldrig rättslig prövning. Alternativ 2 kan sällan genomföras på grund av bevisproblemen. När det gäller alternativ 3 verkar kostnaden automatiskt hämmande.

4.6. Kanada

Sedan 1970 finns i den kanadensiska strafflagen bestämmelser som straffbelägger hatpropaganda på rasistisk grund. Bestäm- melsen förbjuder uppmaning till folkmord och uppmaning till eller främjande av hat mot någon identifierbar grupp av män— niskor som utmärks genom ras, hudfärg, religion eller etniskt ursprung. Någon lagstiftning om förbud mot organisationer som främjar rasdiskriminering finns inte.

4.7. Nederländerna

Innan konventionen ratificerades fanns i den nederländska strafflagen föreskrifter om straff för den som offentligen genom tal eller i skrift eller bild förolämpade en befolk— ningsgrupp.

När konventionen ratificerades år 1972 infördes straff för

den som i tal och skrift uppsåtligen offentligt uppviglar till hat mot eller diskriminering av andra personer eller till våld mot personer eller andras egendom på grund av deras ras, reli- gion eller övertygelse. Dessutom infördes en bestämmelse som innebär att den som av andra skäl än att ge en faktisk infor- mation offentliggör ett yttrande som han inser eller har skä- lig anledning att inse förolämpar grupp av personer på grund av deras ras, religion eller övertygelse kan bestraffas. Detta innebär allså att i vissa fall uttalanden som är krän- kande för en folkgrupp som görs av obetänksamhet kan bestraf- fas; man har alltså ett slags oaktsamhetsbrott på detta om- råde, dvs uppsåt erfordras ej.

4.8 Storbritannien

Sektion 70 i den brittiska "Race Relations Act” gör det straffbart att publicera eller distribuera skrifter av hotan— de, smädande eller förolämpande natur eller att använda så- dana uttryck på offentlig plats eller vid allmän sammankomst om det kan antas att hat kan uppkomma mot en folkgrupp av

viss ras, med viss hudfärg, av viss nationalitet eller av visst etniskt eller nationellt ursprung.

Den nuvarande bestämmelsen som tillkom 1976 ersatte och skärp- te den bestämmelse som tidigare fanns i sektion 6 av 1965 års "Race Relations Act" som i huvudsak liknade den nuvarande be- stämmelsen. Där ingick dock som rekvisit att den tilltalade skulle ha uppsåt att uppvigla till rashat, vilket numera är borttaget.

Den nuvarande bestämmelsen medför maximalt två års fängelse eller böter. Åtal kan ske enbart av kronjuristen eller med hans samtycke. Denna åtalsrestriktion är ansedd vara nödvän- dig för att undvika att enskilda åtal i olämpliga fall skulle kunna skada relationerna mellan olika etniska grupper och för- svaga det allmänna accepterandet av bestämmelsen.

Såvitt gäller artikel 4b rörande förbud mot rasistiska orga— nisationer har statsmakterna i Storbritannien ansett att rät— ten att bilda politiska organisationer skall inskränkas en- dast i undantagsfall. Lagförbud förekommer därför endast i fråga om organisationer som ägnar sig åt terrorism och sam- hällsomstörtande verksamhet.

4.9. Förbundsrepubliken Tyskland

Enligt paragraf 130 i den västtyska strafflagen, som gäller oförändrad sedan tillkomsten 1960, bestraffas den som genom vissa särskilda handlingar mot "delar av befolkningen" krän— ker andras människovärde på ett sätt som är ägnat att störa den allmänna friden. De i lagen angivna brottsliga handling- arna är dels uppvigling till hat, dels uppmaning till bl a våldshandlingar och dels skymfande eller illvilligt förtal. Med "delar av befolkningen" avses dels de folkgrupper som en— ligt konventionen skall skyddas, dels varje flertal av män— niskor som skiljer sig från övriga människor genom något slags kännemärke, t ex arbetare, bönder, katoliker, utlän- ningar och gästarbetare.

1973 tillkom paragrafen 131 i strafflagen, vilken förbjuder bl a spridning av skrifter som innebär uppvigling till rashat.

De nämnda brotten hör under allmänt åtal och enskilt åtal kan här inte förekomma.

I västtysk lagstiftning fanns redan när konventionen ratifi- cerades förbud mot vissa organisationer. Förbudet gäller bla sammanslutningar som genom sin verksamhet kommer i konflikt med gällande strafflag, varigenom organisationer som främjar rashat kan förbjudas. Hittills har två organisationer för- bjudits på grund av att de ansetts främja rasdiskriminering. De som är medlemnar i eller understödjer sådana organisatio- ner kan bestraffas.

4.10 österrike

1974 infördes i Österrikes strafflag en bestämmelse som gör det straffbart att bland allmänheten på ett sätt som är krän- kande för människovärdet hetsa mot eller uttrycka missakt- ning för folkgrupp bestämd till ras, till folk, till folkstam eller till stat. Någon lagstiftning med anledning av artikel 4b kom inte till stånd. Sedan 1945 gäller dock förbud mot nazistiska organisationer.

5 GÄLLANDE RÄTT

5.1 Brottsbalken

Stadgandet om hets mot folkgrupp i brottsbalken kom till år 1948 och hade till främsta syfte att göra slut på antisemitisk propaganda. Vid 1960 års riksdag behandlades frågor rörande rasdiskriminering och rasförföljelse. Chefen för justitiede— partementet anförde att han för sin del trodde att det mest effektiva medlet - i vart fall på lång sikt - var att motverka rashat och hetspropaganda genom upplysning och uppfostran. En- ligt honom hade det emellertid visat sig nödvändigt att också använda lagstiftning. Departementschefen ansåg dessutom att en skärpning av straffskalan borde övervägas (II kammarens protokoll 2:256). En sådan skärpning ägde rum år 1965 i sam- band med brottsbalkens införande (prop. 1962 10 del C 5 202). Paragrafen, 16 kap 8 & i brottsbalken (BrB), hade följande lydelse: "Hotar, förtalar eller smädar någon offentligen folkgrupp med viss härstamning eller trosbekännelse dömes för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller,

om brottet är ringa, till böter."

År 1970 ändrades paragrafen för att Sverige skulle kunna rati— ficera rasdiskrimineringskonventionen (prop. 1970 87; I LU 1970:41). Stadgandet vidgades på tre viktiga punkter, nämligen i fråga om den brottsliga handlingen, brottsobjekten (d v s vilka som skulle vara föremål för skydd) och offentlighets- rekvisitet (d v s kravet på att gärningen skall begås offent- ligen).

Brottsbalken 16:8 lyder:

"Den som offentligen eller eljest i uttalande eller annat med- delande som sprides bland allmänheten hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss tros- bekännelse, dömes för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter."

Ändringarna från 1970 innebar följande.

1. Den brottsliga handlingen

Orden "förtalar eller smädar" byttes ut mot "uttrycker miss- aktning för”. Departementschefen ansåg att kränkande uttal- anden borde vara omfattade av straffbestämmelsen även om de inte kunde bedömas som förtal eller smädelser. Han avsåg meddelanden som var nedsättande eller förnedrande för t ex viss folkgrupp och som fick anses överskrida gränserna för en saklig och vederhäftig diskussion. Enligt departementschefen rådde det inte någon tvekan om att även förlöjligande meddel— anden praktiskt taget alltid blev straffbara.

Lagrådet ansåg med hänsyn till yttrandefriheten att straff- barheten borde begränsas till förtal och smädelser.

Första lagutskottet delade departementschefens mening. Ut- skottet ansåg emellertid - mot bakgrund av motioner i frågan - att begreppet missaktning måste tolkas med viss försiktig- het. Härunder borde enligt utskottet inte innefattas alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur, utan för straffbarhet borde uttalandet överskrida gränsen för en sak- lig och vederhäftig diskussion rörande folkgruppen i fråga.

Flera ledamöter av båda kamrarna hade invändningar mot utbytet av orden "förtalar eller smädar" mot "uttrycker missaktning för". Det vaga i ordet "missaktning" ansågs kunna medföra att förändringen faktiskt var en inskränkning i yttrande— och tryckfriheten.

2 Brottsobjekten

Paragrafen anger som föremål för skydd folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss trosbekännelse. Det tidigare brottsobjektet var definierat som "folkgrupp med viss härstamning eller tros— bekännelse". Med de nya kategorierna avsåg man följande.

1. Ras. Här avsågs de grupper som brukar upptas i antropo- logiska rasindelningar. Folkgrupp av viss ras. Ut- trycket ansågs omfatta såväl samtliga individer, till- hörande viss rasbestämd befolkningsgrupp, som en be— stämd del av sådan befolkningsgrupp.

2. Folkgrupp av visst etniskt ursprung. Med denna kategori avsågs folkgrupper vari medlemmarna har ett relativt en— hetligt kulturmönster. Samer torde t ex kunna räknas hit liksom i betydande grad folkgrupper vars medlemmar har gemensam nationalitetstillhörighet.

3. Folkgrupp av visst nationellt ursprung. Nationalitets- tillhörigheten är en egenskap som är av särskild vikt ur praktisk synpunkt i en lagstiftning mot rasdiskrimi— nering. Därför nämndes denna grupp särskilt.

En folkgrupp kan ofta inordnas under mer än en av dessa kate- gorier. Brottsobjekten har beskrivits så att de delvis sam- manfaller.

När det gäller brottsobjekten är konventionstexten av in— tresse. Enligt artikel 4 i konventionen åtar sig konventions- stat att bestraffa "allt spridande av på rasöverlägsenhet el- ler rashat grundade idéer". Departementschefen fann att den dittillsvarande bestämmelsen, som innebar att den brottsliga handlingen skulle vara riktad mot en viss folkgrupp, medförde att vissa förkastliga meddelanden var straffria, t ex prisan- de av en viss folkgrupp på sådant sätt att alla andra folk- grupper måste anses smädade. Den brottsliga handlingen var

då inte riktad mot en särskilt utpekad folkgrupp utan mot ett kollektiv av folkgrupper. Departementschefen ansåg emeller- tid att även sådana indirekta påståenden om underlägsenhet borde vara straffbara.

I fråga om hur detta skulle framgå i lagen anförde departe- mentschefen:

”Kommittén har som skyddsobjekt angett såväl ras som raser och såväl folkgrupp som folkgrupper. Bland folkgrupperna nämns folkgrupp av viss ras. Avsikten med användningen av både singular— och pluralformerna har varit att understryka att det för straffbarhet inte skall krävas utpekande av någon eller några raser eller folkgrupper utan att ansvar skall kunna följa även om objektet för den brottsliga handlingen är mer allmänt. Enligt kommittén skall det alltså vara till— räckligt om t ex viss ras prisas på sådant sätt att alla andra raser måste anses smädade.

Även enligt min mening bör bestämmelsen om hets mot folkgrupp kunna tillämpas i sådana fall som kommittén har angett. Den av kommittén åsyftade omfattningen av straffbestämmelsen kan emellertid enligt min mening nås utan användning av plural- formerna. Uttrycket folkgrupp av viss ras får anses omfatta såväl samtliga individer, tillhörande viss rasbestämd befolk- ningsgrupp, som en bestämd del av sådan befolkningsgrupp. Med hänsyn härtill torde det inte vara nödvändigt att bland skyddsobjekten ta med både ras och folkgrupp av viss ras." (Prop. 1970:87 s 73 f.)

3 Offentlighetsrekvisitet

Före ändringen 1970 var det straffbara området begränsat ge— nom att den brottsliga handlingen skulle ske offentligen. För straffbarhet räckte alltså inte att uttalandet spreds bland allmänheten vid upprepade privata samtal. Prop. 1970:87 inne- bar att uttalandet skulle vända sig direkt till allmänheten eller göras muntligen inför menighet eller församling i skrift som spreds eller i annat meddelande till allmänheten.

Departementschefen anförde (prop. 1970:87 s 62):

"Detta offentlighetsrekvisit står i viss motsats till art. 4, som efter ordalagen kan synas omfatta allt spridande av otill-

börliga omdömen av ifrågavarande slag. Det är emellertid utan vidare klart att det inte kan komma i fråga att i svensk rätt beskära yttrandefriheten i så stor utsträckning som konventio— nen enligt sin lydelse kräver. Jag vill än en gång under— stryka konventionens föreskrift att principen om yttrandefri- het skall beaktas.

Om man strävar efter att nå största möjliga överensstämmelse med konventionen, torde å andra sidan, som kommittén också har påpekat, ett sådant offentlighetskrav som anges i bestämmelsen om hets mot folkgrupp innebära en alltför kraftig begränsning. Utanför det straffbara området skulle t ex falla sådan syste- matisk smygpropaganda som kan bedrivas genom enskilda samtal med uppsåt att därigenom nå spridning bland allmänheten av kränkande beskyllningar mot en folkgrupp av viss härkomst.

Enligt kommittén bör Offentlighetsrekvisitet för ifrågavarande slag av handlingar anges som spridande bland allmänheten, dvs, på samma sätt som i bestämmelserna i BrB om samhällsfarlig ryktesspridning (16 kap 6 5), beljugande av myndighet (17 kap 6 5) och ryktesspridning till fara för rikets säkerhet (19 kap

85).

Några remissinstanser har ställt sig kritiska till en sådan ändring av Offentlighetsrekvisitet med hänsyn till bevissvå- righeterna. Bland annat har ansetts att bestämmelsens om- fattning blir alltför obestämd och att det skulle vara lämp- ligare att beskriva Offentlighetsrekvisitet i överensstämmelse med bestämmelsen om uppvigling i 16 kap 5 & BrB, dvs att det skall vara fråga om ett 'meddelande till allmänheten'.

Jag finner det angeläget att straffbarheten för handlingar som innebär hets mot ras eller annan folkgrupp inte begränsas till sådana fall då ett uttalande direkt vänder sig till all- mänheten eller i övrigt till en större krets. Även olika former av propagandakampanjer som i det fördolda kan föras genom upprepade uttalanden, t ex vid privata samtal, bör vara straffbara."

Av dessa skäl utvidgades Offentlighetsrekvisitet från "offent- ligen" till det nu gällande "offentligen eller eljest i ut— talande eller annat meddelande som sprides bland allmänheten”.

När det gäller hot eller uttryck för missaktning mot enskild person på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ur— sprung eller trosbekännelse tillkom ingen ny lagregel. Det an— sågs att redan existerande lagregler såsom BrB 5:3 om föro- lämpning och BrB 4:5 om olaga hot kunde användas i sådana si— tuationer (se prop. 1970:87 s 56).

Förolämpningsbrottet ligger inte under allmänt åtal annat än i de fall förolämpning sker mot någon "i eller för hans myn- dighetsutövning”. Uttryck för missaktning mot enskild person på grund av etniskt ursprung m m kan inte åtalas av annan än den som är utsatt för det (målsäganden). Straffrättskommit- tén ansåg på sin tid (i förslaget till brottsbalk,SOU1953:14 att förolämpningsbrottet tillsammans med övriga ärekränk— ningsbrott i brottsbalkens 5 kap skulle läggas under allmänt åtal, med den inskränkningen att åtal inte fick ske annat än om det var påkallat ur allmän synpunkt. Så skedde dock inte.

5.2. Tryckfrihetsförordningen

Inom tryckfrihetslagstiftningen kan beskrivningarna av brott antingen göras helt inom de allmänna straffstadgandena, vil— ket är vanligast utomlands, eller genom särskilda tryckfri— hetsrättsliga stadganden. I Sverige tillämpas den senare metoden.

För att ett förbud om hets mot folkgrupp skall vara effektivt måste därför ett stadgande finnas även i tryckfrihetsförord— ningen. Sedan 1949, då den nuvarande tryckfrihetsförord- ningen (TF) började gälla, har också ett sådant stadgande funnits där. Den nuvarande bestämmelsen är intagen i TF 7:4 p 8 och har följande lydelse:

"Med beaktande av det i 1 kap angivna syftet med en allmän tryckfrihet skall såsom otillåtet yttrande i tryckt skrift anses sådan enligt lag straffbar framställning som inne— fattar:

8. hot mot eller missaktning för folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss trosbekännelse;

Tryckfrihetsförordningen är grundlag. Statsmakterna kan inte genom andra författningar än TF begränsa tryckfriheten. Följ- aktligen kan missbruk av tryckfriheten inte föranleda ansvar annat än med stöd av TF. För att detta skall få verklig be-

tydelse måste tryckfrihetsförordningen innehålla egna beskriv— ningar av de yttranden som är brottsliga. Annars skulle tryckfriheten kunna begränsas genom ändring i vanlig lag.

Ett yttrande måste vara straffbart både enligt TF och brotts- balken för att kunna bestraffas som tryckfrihetsbrott.Tryck- frihetsförordningens straffbud kan alltså aldrig sträcka sig längre än brottsbalkens.

Vid bedömningen om ett yttrande är straffbart enligt TF skall alltså beaktas det i TF angivna syftet med allmän tryckfri- het, dvs säkerställandet av medborgarnas rätt att i tryckt skrift fritt yttra sina tankar och åsikter samt meddela upp- gifter och underrättelser i vilket ämne som helst. Vid be- dömningen skall man vidare "alltid fästa sin uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet, på syftet än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre fria än fälla" (TF 1:4).

Tryckfrihetsförordningen har självfallet tillämpning på tryck— ta skrifter, dvs skrifter som framställs i tryckpress. Tryck- frihetsförordningen tillämpas dock även på skrift som är mångfaldigad genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande, om det finns utgivningsbevis för skrif- ten eller om skriften är försedd med uppgift om att den är mångfaldigad samt tydliga uppgifter om vem som har mångfal— digat den och om ort och år för mångfaldigandet.

6 RÄTTSTILLÄMPNINGEN

Anmälningar som rör brott mot brottsbalken 16:8 utreds av polis- eller åklagarmyndigheterna. Om åklagare väcker åtal prövas målet vid de allmänna domstolarna, dvs i tingsrätt, i hovrätt och, om prövningstillstånd meddelas, i högsta dom- stolen.

Vid anmälningar som avser brott mot tryckfrihetsförordningen är justitiekanslern (JK) ensam åklagare. Sedan 1978 avgör JK även ensam frågan om åtal alls skall väckas. Tidigare överlämnades tryckfrihetsärenden av regeringen till JK för åtal. Tryckfrihetsmål upptas vid de tingsrätter inom vars domkrets länsstyrelse har sitt säte och kan därefter överkla- gas till hovrätten och högsta domstolen. Unikt för tryckfri- hetsmålen är att man i första instans har en jury, såvida in— te parterna enas om annat, som vid ansvarstalan har att pröva om brott föreligger. Finner juryn att brott inte föreligger skall den tilltalade frikännas. Om juryn finner motsatsen skall rätten pröva frågan.

6.1 Anmälningar för misstanke om brott mot BrB 16:8

Utredningen har fått del av alla anmälningar rörande brott mot BrB 16:8 under perioden 1973 till och med utgången av november 1980. Under den perioden har det förekommit 74 an- mälningar.

Under perioden 1970 t o m 1979 har det meddelats två domar av- seende detta brott. Domarna grundar sig på en anmälan enligt vilken två personer skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

En redogörelse för domen lämnas nedan i avsnittet om domsto— larnas verksamhet. Härutöver har utredningen fått kännedom om ytterligare en anmälan som gjordes 1980 som lett till åtal och fällande dom. Även för denna dom lämnas en redogörelse nedan.

Åtalsfrekvensen har alltså varit mycket låg. I det följande redogör vi för ett par fall som enligt vår uppfattning borde ha lett till åtal men där detta inte skett.

Ett fall rör ett flygblad som inte varit att anse som tryckt skrift med följd att BrB 16:8 varit tillämplig. Anmälan grundade sig på ett flygblad med följande innehåll:

"SVERIGE ÅT SVENSKARNA eller vill Du, att invandrande negrer, mongoler, zigenare och judar skall bli herrar i vårt kära fosterland?

Det var tysta knegande svenskar som gjorde Sverige till vad det är i dag. Låt det även i fortsättningen bli svenskar som bor här.

SVERIGE ÅT SVENSKARNA

Stoppa invandringen - slå vakt om vår nordiska ras stoppa den fria aborten, som mördar svenskarna innan de föds -

Ill

stoppa importen av färgade adoptivbarn.

Förundersökningen rörande denna anmälan nedlades med motive- ringen_att innehållet i flygbladet inte kunde anses uttrycka sådan missaktning som avses i BrB 16:8.

Det skall tilläggas att ytterligare en anmälan gjordes med an- ledning av flygbladet, men förundersökningen nedlades med samma motivering som i det ovannämnda fallet.

Ett annat fall rörde ett tryckt upprop som spreds inom en skola med följande_innehåll:

"Nationalsocialisterl Juggarna har tagit över vår fina ...skola. Och dom sumptrol- len nöjer sig inte med det. .... Slut upp i vårt nynazis—

tiska parti. Utrotningen av juggar, turkar och judar är själv- klar. Fram för den ariska rasen. Fram för partiet och vår gudomlige ledare Adolf Hitler. Rapportera all kännedom om kommunistisk och antinazistisk verksamhet. Stryp judarna me- dan de ännu är i deras mödrars magar. Upprätta privata gas- kammare på offentlig plats. Skaffa partiemblem som armbindel. Förgör allt motstånd skoningslöst. Ställ upp för partiet. Heil Hitler!"

Förundersökningen med anledningen av anmälan nedlades med mo- tiveringen att det kunde förutsättas att gärningsmännen sak— nade uppsåt att sprida skriften till en obestämd krets utan- för skolan, varför straffbarhet inte ansågs föreligga.

Slutligen skall omnämnas att på senare tid i flera fall an- mälningar gjorts med anledning av flygblad med grovt ned— sättande omdömen om invandrare. Dessa flygblad har inte varit att anse som tryckta skrifter. Då åtal inte väcktes överklagades besluten till riksåklagaren, som med hänvisning till justitiekanslerns bedömning av flygblad med motsvarande innehåll, men som varit att bedöma som tryckta skrifter, lade ned förundersökningen. JK:s motivering i detta ärende liksom texten i flygbladet återfinns nedan.

6.2 Anmälningar för misstanke om brott mot TF 7:4 p 8

I tryckfrihetsmål är justitiekanslern (JK) åklagare. Hets mot folkgrupp såsom brott mot tryckfrihetsförordningen har av JK under perioden 1970-1980 prövats i 26 fall. I inget av dessa har åtal väckts.

Här skall omnämnas några av de fall JK prövat.

Ett ärende avsåg en insändarartikel med rubriken ”Stoppa rit- slakt". Författaren vände sig mot judars och muslimers be- handling av djur vid slakt och avslutade med orden: "Judar och muslimer usch". JK vidtog ingen åtgärd med följande motivering:

"Det tryckfrihetsbrott som det skulle kunna vara fråga om i detta fall är hets mot folkgrupp. Med hänsyn till artikelns

innehåll och till att den är en insändarartikel publicerad tillsammans med andra bidrag av debattkaraktär från tidningens läsekrets anser jag emellertid att förutsättningarna för att med framgång föra talan mot tidningens ansvarige utgivare för hets mot folkgrupp måste bedömas som mycket osäkra. Jag vid- tar därför ingen åtgärd med anledning av anmälan."

Ett annat fall rörde en dagstidningsartikel med rubrik "Polis— mästaren varnar: Akta er för zigenare". Samma dag hade på ledarsidan i tidningen införts en artikel med rubriken "Polis- mästaren i Hudiksvall hetsar mot folkgrupp?". JK ansåg att artikeln i fråga innehöll yttrande om zigenare av den arten att det enligt JK låg nära gränsen för det straffbara området. Med hänsyn till att på tidningens ledarsida tagits bestämt avstånd från uttalandet och alla andra former av hets mot folkgrupp fann JK ej skäl att vidta någon åtgärd.

I en tidning hade förekommit en artikel om en icke namngiven men klart identifierbar folkgrupp som inflyttat till orten. Artikeln anmäldes till JK. Författaren uttryckte missnöje över att folkgruppen slagit sig ner på orten och artikeln innehöll bl a följande passus: "Det var folk som inte alls såg ut som folket i Tälje. Nej då, de var mörka, både i hår- färg och i skinnet och till råga på allt eländet kunde de var— ken förstå eller tala täljiska." JK uttalade att för straff— barhet för hets mot folkgrupp krävs uppsåt att offentligen göra något som är att anse som att hota eller missakta viss folkgrupp. Artikeln innefattade enligt JK inte sådant brott.

I ett antal ärenden på senare tid har JK haft att ta ställning till flygblad med grovt nedsättande omdömen om invandrarna i Sverige. I flygbladen angreps inte någon bestämd folkgrupp av visst nationellt eller etniskt ursprung utan till Sverige inflyttade personer från andra länder.

Ett av dessa flygblad hade bl a följande innehåll:

"SVERIGE DUR LÅT SVERIGE LEVA Invandringen hotar svenskarna. För varje år blir svenskarna allt färre och invandrarna allt fler. Om fyra generationer finns inget svenskarnas Sverige. Invandrarna och deras ättling— ar har totalt ockuperat Sverige. Med kanske en turk som dikta- tor och en neger som utrikesminister. Folket är då ett choklad- brunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk huller om buller.

Detta är ingen skräckvision utan en sannolik verklighet om invandringen får fortgå. Redan idag är invandrarkvinnorna lika många som svenskorna på förlossningsavdelningarna. Samtidigt som arbetslösheten är hög bland unga svenskar.

Politikerna tiger fegt eller pratar runt, medan LO verkar oroad. Experter larmar: Om svenskarna inte får fler barn, blir vi 25 % färre för varje generation. Om 4 generationer har svenskarna dött ut. Ställ politikerna till ansvar! Kräv handlingar nu!

Organiserad brottslighet bordeller, koppleri, sprit- och spelklubbar - styrs övervägande av sydländska invandrare - och de utvisas inte! De stannar kvar, blir allt fler och för- stör Sverige moraliskt. Talet om att invandrarna inte belas- tar socialvården är lögn, säger en arbetsgrupp vid Lunds Uni— versitet. över en fjärdedel av utomnordiska invandrare ligger socialvården till last, endast 7,5% svenskar, i t ex Malmö.

Invandrarna får gratis nya lägenheter, möbler, färg—TV, disk- maskiner, tvättmaskiner, hyran betald, telefon installerad och samtalen betalda och resor för att få anhöriga hit till Sverige allt enligt Socialstyrelsens handledning 1977 till socialvårdsarbetare (vilken inte är för allmänheten). Inte undra på att svenskarna måste betala världens högsta skatter!

Detta leder till Sveriges förfall! Stoppa detta nationella självmord! Protestera!"

I sin motivering till dessa beslut uttalade JK att "invandra—

re inte är att anse som folkgrupp i den mening som avses i

16 kap 8 & brottsbalken. Skyddade folkgrupper enligt denna paragraf är enligt JK t ex sådana vars medlemmar har ett re- lativt enhetligt kulturmönster. Begreppet invandrare torde enligt JK innefatta en mångfald olika folkgrupper och utgöra ett alltför obestämt begrepp i detta sammanhang. Av dessa skäl ansåg JK att flygbladen inte innefattade straffbar handling.

6.3. Domstolsavgöranden

Rättslig prövning av ifrågavarande bestämmelser sedan de träd- de i kraft 1970 har förekommit endast sparsamt.

I ett rättsfall i Högsta domstolen (HD) som redovisas i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) 1978 s 3 har avgjorts huruvida någon målsägande kan förekomma vid brottet hets mot folkgrupp. Fal- let rörde Scientologykyrkan, som väckte skadeståndstalan mot en tidnings ansvarige utgivare på den grund att en artikel i tidningen ansågs innefatta brottet hets mot folkgrupp. Frågan var alltså om tryckfrihetsbrott förelåg. HD fann att någon målsägande inte kunde förekomma vid brottet hets mot folkgrupp och avvisade kyrkans talan.

I två fall hittills har brott mot BrB 16:8 tagits upp till

prövning.

Det ena fallet gäller två alkoholpåverkade ungdomar som till en utländsk medborgare ropat: "Jävla svartskalle, gå till hel— vete, till ditt eget land!" Tingsrätten fann att uttalan- dena måste anses som uttryck för missaktning, att de skett offentligt och att de tilltalade därför var skyldiga. Brot- ten bedömdes som ringa. Femton dagsböter utdömdes.

Det andra fallet gäller en föreståndare för en campingplats som vid infarten till denna hade satt upp en skylt med texten "Zigenare får ej beträda campingen". Tingsrätten fann styrkt att den tilltalade genom att sätta upp skylten offentligen ut- tryckt missaktning för folkgrupp. Brottet bedömdes såsom ringa med hänsyn till att ett förhållandevis litet antal per- soner fått del av skyltens meddelande. Fyrtio dagsböter ut- dömdes. Såväl åklagaren som den tilltalade överklagade till hovrätten, som ändrade domen. Hovrätten ansåg att brottet ej var att bedöma som ringa. Påföljden bestämdes till villkor- lig dom, som av hänsyn till allmän laglydnad förenades med bötesstraff. Domen hade vid tidpunkten för tryckningen av detta betänkande ännu inte vunnit laga kraft.

7 RIKSDAGSBEHANDLINGEN

Sedan lagstiftningen 1970 trätt i kraft har den först på sena- re år varit föremål för behandling i riksdagen.

Sålunda framställdes i motionen 1978/79:856 ett yrkande att riksdagen skulle besluta att i 16 kap BrB skulle införas en ny paragraf, 18 5, av följande lydelse:

”Målsägande vid brott enligt 8 5 är företrädare för den folk- grupp som hotats eller utsatts för missaktning."

Bakgrunden till motionen var det ovan nämnda rättsfallet NJA 1978 s 3, vari fastslagits att målsägandetalan inte kan före- komma vid detta brott.

Justitieutskottet avstyrkte bifall till motionen (JuU 1979/80:7) och anförde bl a att det var svårt att tänka sig en ordning med en målsägande vid ett sådant brott. Enligt ut- skottet skulle betydande komplikationer kunna uppkomma vid den praktiska tillämpningen av en sådan bestämmelse, t ex om ri- valiserande organisationer samtidigt önskar företräda en et- nisk grupp. Vidare måste, enligt utskottet, beaktas att det enligt en huvudprincip i svensk rätt är åklagare som väcker åtal vid brott och att varje medborgare har möjlighet att ange brott till åtal och att påkalla prövning hos överordnad åkla— gare om åtal ej väcks. Samtidigt påtalade utskottet vikten av att sådana kriminaliserade yttringar av hets mot eller missaktning för folkgrupp som motionen tar sikte på inte får tolereras och lämnas opåtalade. Härvidlag låg det enligt ut- skottet ett stort ansvar på de rättsvårdande organen, sär—

skilt polis— och åklagarmyndigheter. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

I samband med riksdagens behandling av justitieutskottets be- tänkande anförde utskottets ordförande på dess vägnar bl a

följande:

"Det handlar nämligen om en fråga som är väldigt viktig i vår tid och där vi har anledning att se upp mycket noga med hur vi beter oss mot alla de minoritetsgrupper som vi har i vårt land. ... Vi säger att motionen riktar uppmärksamhet på ett samhällsproblem som i takt med ökad invandring till Sverige blivit allt mer påtagligt. Enligt utskottets mening kan så- dana kriminaliserade yttringar av hot mot eller missaktning för folkgrupp som motionen tar sikte på självfallet inte få tolereras och lämnas opåtalade. Härvidlag ligger det, säger vi, ett stort ansvar på våra rättsvårdande organ, särskilt polis— och åklagarmyndigheterna.

Naturligtvis vill inte utskottet med detta uttalande skriva någon polis eller åklagare någonting på näsan om deras tjäns- teåligganden, men vi vill understryka hur viktigt vi anser att detta ärende är och hur viktigt det är att följa upp de olika frågor som uppstår."

(Riksdagens protokoll 1979/80:44; & 15)

I motionen 1979/80:1600 hemställdes att riksdagen hos rege- ringen skulle begära att diskrimineringsutredningen gavs tilläggsdirektiv så att minoriteterna får det skydd som av- ses i FN—konventionen om avskaffandet av alla former av ras-

diskriminering.

I motionen anfördes bl a att den rätt som FN—konventionen (artikel 6) tillförsäkrar envar som har blivit utsatt för diskriminerande handling inte kan sägas ha kommit till klart uttryck i svensk lagstiftning. Härvidlag pekades på att det i brottsbalken upptagna brottet hets mot folkgrupp inte ger den enskilde något direkt skydd, utan endast skyddar "folk- grupp". Denna brist syntes enligt motionen ha försvårat be— stämningen av vem som är målsägande vid ett sådant brott. Frågan om hur innehållet i konventionen på ett tillfredsstäl— lande sätt skall överföras till svensk rätt borde enligt

motionen utredas.

Utskottet avstyrkte bifall till motionen (JuU 1980/81:7) och anförde bl a:

"Frågan om ett svenskt tillträde till den aktuella FN—konven- tionen prövades av riksdagen år 1970. Därvid beslutades lag- stiftning som innebar bl a att i brottsbalken infördes en be- stämmelse om ett nytt brott, olaga diskriminering, samtidigt som tillämpningsområdet för bestämmelserna i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen om hets mot folkgrupp vidgades i olika hänseenden. I lagstiftningsärendet gjordes den bedöm— ningen att bestämmelserna i artikel 6 inte påkallade någon särskild lagstiftningsåtgärd från svensk sida.

Vid ställningstagande till motionsspörsmålet vill utskottet till att börja med framhålla att det i första hand är genom den av Sveriges tillträde till FN-konventionen föranledda be- stämmelsen om olaga diskriminering som den enskilde ges straffrättsligt skydd mot rasdiskriminerande handlingar.

Vid detta och andra brott med rasdiskriminerande inslag kan som nyss har nämnts målsägandetalan föras. Att — såsom an- tyds i motionen - så inte kan ske vid brottet hets mot folk- grupp hänger samman med att den straffbelagda gärningen är riktad mot en folkgrupp som sådan och inte mot enskilda in- divider.

Den bedömning som gjordes i 1970 års lagstiftningsärende, näm- ligen att bestämmelserna i artikel 6 i FN—konventionen inte påkallade någon särskild lagstiftningsåtgärd från svensk sida, ansågs av utskottet vid prövning år 1979 av en motion om måls— ägandetalan .vid brottet hets mot folkgrupp alltjämt äga gil- tighet. Utskottet saknar skäl att frångå denna uppfattning. Utskottet anser det därför inte erforderligt med någon ut— redning i det syfte som förespråkas i motionen.

Utskottets ställningstagande innebär emellertid inte att det inte av andra skäl än dem som anförs i motionen kan finnas anledning att undersöka om gällande lagstiftning rörande ras— diskriminering behöver ändras, t ex med hänsyn till problem som den ökande invandringen kan ha gett upphov till. Frågan härom övervägs f n av diskrimineringsutredningen."

Riksdagen anslöt sig till betänkandet.

Vid riksmötet 1979/80 ställdes en fråga till justitieminis— tern huruvida det var förenligt med svensk rättsuppfattning att hets skulle kunna bedrivas mot invandrare som grupp. Bak- grunden till frågan var ett av de ovannämnda besluten av JK enligt vilket JK uttalade att ett flygblad med nedsättande omdömen och påståenden om invandrare inte utgjorde tryckfri- hetsbrott.

Justitieministern framhöll i sitt svar bl a att regeringen tog bestämt avstånd från invandrarfientlig propaganda. Utan att gå in på omständigheterna i det av JK prövade fallet på— pekade justititeministern att en eventuell ändring av bestäm— melserna rörande hets mot folkgrupp måste övervägas noga ef- tersom den skulle få konsekvenser för tryckfriheten. Vidare framhöll han att han till undvikande av missuppfattningar om innebörden av de gällande straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp ville påpeka att de för sin tillämpning inte nöd— vändigtvis förutsätter att någon eller några raser eller folkgrupper direkt pekas ut. Straffansvar kunde enligt justi— tieministern komma i fråga även om objektet för den brotts— liga handlingen är mera allmänt. Han hänvisade därvid till förarbetena där det sägs att det är tillräckligt om t ex en viss ras prisas på sådant sätt att alla andra raser måste

anses smädade.

I två likalydande motioner (1980/81:840—841) framlagda av socialdemokratiska ledamöter hemställdes att BrB 16:8 respek- tive TF 7:4 p 8 ändrades så att även invandrare i allmänhet kommer att åtnjuta skydd enligt dessa bestämmelser.

I motionerna anfördes:

"Justitiekanslern har i olika beslut angående ifrågasatt tryckfrihetsbrott med anledning av skrifter som allmänt riktat sig mot invandrare uttalat att begreppet invandrare såsom om- fattande en mångfald olika folkgrupper är ett alltför obe- stämt begrepp för att kunna åtnjuta skydd enligt de förut nämnda bestämmelserna i brottsbalken och tryckfrihetsförord— ningen. Den ståndpunkt som justitiekanslern intagit — och som redan för gällande rätts vidkommande kan dras i tvivels— mål med hänsyn till vissa uttalanden under förarbetena till bestämmelserna (prop. 1970:87 s 73-74) kan i vart fall inte godtas för framtiden. En fri diskussion om den svenska in- vandrarpolitiken och om invandrarnas förhållanden i Sverige måste självfallet alltid vara möjlig. Men det får inte vara tillåtet att på sådant sätt som anges i nämnda lagrum gene- rellt nedvärdera invandrare i förhållande till landets ur- sprungliga befolkning. Framställningar av denna art kan fram- kalla främlingshat. De medför också betydande risker för att enskilda invandrare eller grupper av invandrare utsätts för diskriminering eller missaktning.

Hithörande frågor torde övervägas av diskrimineringsutred- ningen. Eftersom en lagändring för att få effekt måste om- fatta också tryckfrihetsförordningen, vilket förutsätter två riksdagsbeslut med mellanliggande val, är det emellertid an- geläget att en ändring genomförs så snart som möjligt. Vi förordar att riksdagen redan nu gör sådana ändringar i angivna lagrum att skyddet enligt bestämmelserna om hets mot folkgrupp kommer att omfatta även invandrare i allmänhet. Detta kan ske exempelvis så att i bestämmelserna efter ordet 'missaktning' läggs till orden 'för dem som är invandrare eller', alter- nativt så att efter ordet 'trosbekännelse' läggs till orden 'eller för olika sådana folkgrupper sammantagna'. Den när— mare utformningen av lagtexten får ankomma på vederbörande utskott."

Justitieutskottet avstyrkte bifall till motionen om ändring i brottsbalken (JuU 1980/81:36) med hänvisning till att dis- krimineringsutredningen skulle avge delbetänkande härom. Konstitutionsutskottet kommer enligt uppgift att behandla motionen om ändring i TF under hösten 1981.

8 OVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG

8.1. Inledning

Bestämmelsen om hets mot folkgrupp har med nuvarande utform— ning varit i tillämpning sedan 1970. Endast mycket begränsade erfarenheter finns av hur den verkar i praktiken. Därför kan man fråga sig om det finns anledning att ändra bestämmelsen. Redan de begränsade erfarenheterna visar emellertid att ett flertal bristfälligheter föreligger med den nuvarande lag- stiftningen.

En sådan bristfällighet har uppmärksammats i samband med justitiekanslerns (JK) och riksåklagarens (RÅ) praxis att inte väcka åtal mot uttalanden som uttrycker missaktning för det kollektiv av folkgrupper som utgörs av invandrarna i Sverige. Kritiker, bl a i riksdagen, har uttryckt tvivel på att denna tolkning av lagen överensstämmer med dess syfte. Av redo- görelsen för rättstillämpningen framgår också att brottsanmäl— ningar nästan aldrig leder till åtal, vilket möjligen kan tyda på bristande intresse eller resurser hos polis— och åklagar- myndigheterna för denna fråga. Vidare har vissa riksdagsleda— möter ansett det vara en brist att enskild person eller orga- nisation inte kan väcka åtal vid sidan av åklagare. I FN:s rasdiskrimineringskommitté har Sverige blivit kritiserat för att det i svensk lagstiftning inte (i enlighet med artikel 4b) införts ett förbud för organisationer som främjar rasdiskri-

minering.

8.2 Brottsobjektet

Under efterkrigstiden har Sveriges befolkning i hög grad för- ändrats genom invandringen. Det finns numera i vårt land ett stort antal etniska minoritetsgrupper. Under senare år har det förekommit en rad olika uttryck för hot och missaktning mot dessa grupper, varvid den kollektiva benämningen ”invand— rare" använts. Angreppen har framförallt spritts i flygblad, dvs genom tryckt skrift. Flygbladen har generellt nedvärde- rat invandrarna i förhållande till landets ursprungliga be- folkning. Som tidigare nämnts har en del av dess tryckta skrifter prövats av JK i fråga om tryckfrihetsbrott förelegat enligt 7 kap 4 5 p 8 tryckfrihetsförordningen.

JK har kommit till slutsatsen att "invandrare" inte är att anse som folkgrupp i den mening som avses i 16 kap 8 & brotts- balken och i motsvarande bestämmelse i tryckfrihetsförord- ningen. Enligt JK är t ex sådana folkgrupper skyddade vilkas medlenmar är av samma nationalitet eller sådana vilkas medlem- mar har ett relativt enhetligt kulturmönster. Begreppet in- vandrare omfattar enligt JK en mångfald av olika folkgrupper och är därför ett alltför obestämt begrepp i detta sammanhang.

Som framgår av redogörelsen för rättstillämpningen har RÅ kommit till samma slutsats. Det har då gällt flygblad med motsvarande innehåll, som inte varit att anse som tryckta skrifter.

I den allmänna debatten har JK:s bedömning ifrågasatts. Bland annat har förutvarande sekreteraren i utredningen angående förbud mot rasdiskriminering, framfört kritiska synpunkter i en artikel i Dagens Nyheter (DN 1979—11—20). Han menade att invandrarna som grupp är att anse som folkgrupp enligt be- stämmelsen i brottsbalken och i tryckfrihetsförordningen. Mot bakgrund av uttalandena i prop. 1970:87 menade han att det enligt lagen inte behövde vara fråga om utpekande av någon bestämd folkgrupp eller några bestämda folkgrupper, t ex hit invandrade italienare eller jugoslaver. Lagen torde även om-

fatta ett mer allmänt utpekande av en kategori, bara denna he- står av folkgrupp eller folkgrupper av visst nationellt ur— sprung. Detta nationella ursprung behövde enligt artikeln inte vara detsamma för de i gruppen eller grupperna ingående individerna. ”Invandrare" liksom "utlänningar" torde därför utgöra sådana folkgrupper som kan omfattas av straffregeln om hets mot folkgrupp.

De nämnda angreppen på invandrare i flygblad har bestått i nedsättande omdömen om dem just för att de inte är infödda svenskar. Det är alltså uppenbart att angreppen mot invand- rargrupperna är grundade på att dessa inte har samma natio- nella eller etniska ursprung som svenskarna. Angreppen har ibland även rent rasistiska förtecken.

Någon entydig definition av termen invandrare finns inte.

I det allmänna språkbruket har ordetinvandrare — i sin plu- ralform — under 1970-talet kommit att användas som en sam- lingsbeteckning för i landet bosatta personer med nära ut— ländskt ursprung. I vissa sammanhang görs en bestämning av gruppen till de personer i landet som har utländskt medbor- garskap eller som är statslösa, i andra sammanhang inräknas därutöver de personer som har blivit svenska medborgare genom naturalisation. I en ännu vidare definition räknas även in barn till föräldrar där den ena eller båda är av utländsk härkomst. I statistiska sammanhang förekommer ibland begrep- pet invandrare som beteckning på personer som (under en viss tidsperiod) kyrkobokförts som inflyttade från utlandet, vil- ket då även inbegriper svenska medborgare.

Hur man avgränsar begreppet invandrare - och det brukar som regel inte framgå - varierar i hög grad med sammanhangen och det får naturligtvis betydande konsekvenser för hur många och vilka personer man inbegriper. För närvarande bor i lan— det omkring 425 000 utländska medborgare. De har kommit från ca 150 länder, dvs från nästan samtliga stater på jorden.

Antalet här bosatta naturaliserade svenska medborgare kan be— räknas till ungefär 360 000 personer. Antalet barn som fötts i Sverige sedan föräldrarna blivit naturaliserade och antalet barn med minst en invandrad förälder uppgår sammantaget till uppskattningsvis 350 000. Med den snäva avgränsningen av be- greppet inbegrips sålunda knappt en halv miljon människor

och med den vidare tolkningen mer än dubbelt så många, dvs över en miljon människor.

I vissa sammanhang avgränsas och specificeras noga den grupp av invandrare man avser. Vilka invandrarbarn skall ha rätt till hemspråksundervisning, vilka vuxna invandrare skall ha rätt till ledighet och lön för svenskundervisning, vilka in- vandrare skall ha rösträtt och vara valbara i de kommunala valen, är exempel på frågeställningar där avgränsningen av naturliga skäl ägnats stor uppmärksamhet. I dessa sammanhang är det nödvändigt att exakt definiera för vilka personer i landet samhället utfäster sig att uppfylla vissa åtaganden

och - omvänt - vilka personer som kan kräva dessa rättigheter.

En stor del av den dryga miljon människor som vi, med den vidaste tolkningen av begreppet, kallar invandrare har anam- mat språk, kultur och beteenden som gör att de inte särskilt märkbart skiljer sig från sin svenska omgivning. I all syn- nerhet gäller detta den växande grupp som är födda här i landet. Men möjligheterna och viljan att behålla och ut- veckla sin etniska identitet och att vidarebefordra den till barnen (den s k andra generationen) varierar mycket mellan olika invandrargrupper och självfallet - mellan olika in- divider inom dessa.

Det av statsmakterna i invandrarpolitiken proklamerade val— frihetsmålet är också ett klart uttryck för samhällets upp- fattning att invandrare i Sverige själva skall få avgöra i vilken utsträckning de vill behålla och utveckla sin egen etniska identitet eller uppgå i en svensk kulturidentitet. För de allra flesta första— och andragenerationsinvandrare

blir dock resultatet inte ett val mellan två möjliga etniska identiteter, utan en identitetsutveckling byggd på såväl ur— sprungslandets som det nya hemlandets kultur och normuppsätt- ning. Detta innebär bl a att en och samma person i vissa sammanhang och miljöer kan känna sig mer tillhörig sin ur- sprungliga etniska grupp och i andra sammanhang känna en mera svensk identitet. Det är ett rimligt antagande att bl a vis— telsens längd i Sverige har betydelse för identitetsuppfatt— ningen.

Ur invandringen växer med tiden minoriteter fram som kan sägas representera skilda former av kollektiva etniska identitets- grupperingar med varierande grad av svenskt inslag. Gemensamt för dessa minoriteter tillsammantagna är endast att de inom sig rymmer personer med annan nationell, kulturell, och språk- lig bakgrund än den svenska majoritetsbefolkningens.

Det finns med andra ord ingen exakt avgränsning av begreppet invandrare som skulle kunna användas i vårt sammanhang. Den närmaste beskrivningen av vad vi här menar med begreppet in- vandrare är helt enkelt ett kollektiv av etniska folkgrupper med nära utländskt ursprung. Invandrare - i singularform - är således en person med visst etniskt eller nationellt ur— sprung och som själv definierar sig som tillhörig invandrar- gruppen eller minoritetsgruppen i fråga. Människor som så- lunda identifierar sig mer eller mindre starkt med sin mino- ritetsgrupp känner sig också mer eller mindre påtagligt som "finnar", "greker", "turkar", ”serber" etc. Ur majoritets- befolkningens synpunkt är i många fall just denna nationella eller etniska bestämning mindre uppenbar än den som uttrycks med benämningen ”invandrare" (eller i vissa fall "utlänningar"y Detta är i sin tur följden av ett allmänt accepterat bruk av den kollektiva benämningen.

Vad som kan anses vara ett allmänt accepterat uttryck under- går förändringar över tid. Dagens benämning "invandrare" kan i morgon ha ersatts med någon annan som vinner allmän ut—

bredning och accept. Detta har mindre betydelse. Det vik- tiga är att den av majoritetsbefolkningen tillskrivna iden- titeten som "invandrare” för invandrarna själva i de flesta fall upplevs som mycket påtaglig, oberoende av var på jorden man har sitt ursprung. Uttryck för missaktning som bygger på denna identitetsbestämning känns därför lika kränkande som om den utgått från en mera preciserad nationell eller etnisk identitetsbestämning.

Ett angrepp riktat mot invandrare kommer följaktligen alltid att rikta sig mot ett obestämt antal folkgrupper av visst et— niskt eller nationellt ursprung. Med detta synsätt är det vidare uppenbart att det alltid med bestämdhet går att peka ut vissa etniska folkgrupper i landet som kan anses angripna när uttalanden av kränkande art om invandrare görs.

Det är också uppenbart att lagstiftaren avsett att uttalan- den av detta slag inte skall vara tillåtna. Det framgår av prop. 1970:87 (s 61) där bl a följande framhålls:

"Den nuvarande regeln om hets mot folkgrupp är begränsad på det sättet att den brottsliga handlingen skall vara riktad mot folkgrupp med viss härstamning eller viss trosbekännelse. Denna begränsning av vilka som är skyddade genom bestämmel- sen torde innebära att vissa slag av förkastliga uttalanden eller andra meddelanden är straffria, t ex prisande på sådant sätt av folkgrupp av viss ras eller med viss hudfärg att alla folkgrupper av annan ras respektive med annan hudfärg måste anses smädade. I dessa fall är den brottsliga handlingen inte riktad mot en särskilt utpekad folkgrupp, utan mot ett kollektiv av folkgrupper. I likhet med kommittén anser jag att även sådana indirekta påståenden om underlägsenhet hos icke särskilt angivna folkgrupper bör vara kriminaliserade."

I konsekvens med detta uttalande torde lagstiftaren ha an- sett det vara otillåtet att fälla ett yttrande av innebörden att svenskar är överlägsna samtliga övriga grupper av annan nationalitet. De här aktualiserade angreppen tar sig i stället uttrycket att folkgrupper med annan nationalitet än den svenska är en svår belastning för det svenska samhället. Det finns inte några vägande skäl för att anse uttalanden av endast den ena typen som straffbara.

Vi har alltså svårt att inse att angrepp som riktar sig mot ett kollektiv av folkgrupper skulle vara mindre allvarliga än dem som riktar sig mot direkt utpekade etniska grupper. Vi an— ser att sådana angrepp på kollektiv är minst lika allvarliga.

JK och RÅ har tolkat lagtexten utifrån ordalydelsen med följ— den att en eller flera nationellt eller etniskt bestämda folk— grupper måste vara direkt eller indirekt utpekade i ett ut- talande för att handlingen skall vara straffbar.

Rasdiskrimineringskonventionen innebär att en konventionsstat är förpliktad att som förbrytelse, straffbar enligt lag, för- klara allt spridande av idéer om överlägsenhet på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ur— sprung. Häri måste anses ingå angrepp riktat mot ett kol- lektiv av folkgrupper på grund av att detta kollektiv inte har visst etniskt eller nationellt ursprung. Detta framgår av artiklarna 1 och 4.

Av artikel 2d framgår dessutom att varje konventionsstat skall förbjuda och med alla lämpliga medel, däribland den lagstift— ning som må vara påkallad av omständigheterna, göra slut på rasdiskriminering från personers, gruppers eller organisatio—

ners sida.

Detta innebär följaktligen att om någon form av hetspropaganda mot folkgrupper förekommer, som enligt konventionen bör straff- beläggas, måste konventionsstaten genomföra lagstiftning så

att sådana handlingar blir förbjudna.

Som en konsekvens av att de angrepp som förekommit motinvand- rargrupperna inom landet inte ansetts vara straffbar handling av de myndigheter som haft att väcka åtal, föreslår vi att be—

stämmelsen hets mot folkgrupp ändras så att det klart framgår av lagtexten att sådana handlingar är straffbara.

Det skall alltså av lagtexten såväl i brottsbalken 16:8 som i tryckfrihetsförordningen 7:4 p 8 framgå att hot mot eller ut- tryck för missaktning av också ett kollektiv av folkgrupper av skäl som har att göra med ras, hudfärg, etniskt eller na- tionellt ursprung eller religion är straffbar handling.

När det sedan gäller utformningen av lagtexten har vi disku- terat flera olika alternativ.

Utgångspunkten har varit att förslaget inte skall kunna inne— bära några oklarheter när det gäller frågan huruvida kollek— tiv av folkgrupper kan vara brottsobjekt. Givetvis skall även de folkgrupper som nu har skydd vara brottsobjekt. Det skall alltså av lagtexten framgå att så snart människor an- grips antingen för att de tillhör viss folkgrupp eller också för att de tillhör ett kollektiv av folkgrupper, skall de i båda fallen åtnjuta skydd. Exempel på det sistnämnda fallet är hot eller missaktning mot t ex invandrare och utlänningar.

Frågan skulle kunna lösas genom en formulering som innebar att hot eller missaktning för människor på grund av deras ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekän— nelse innebar brott. Om t ex invandrare smädas beror det på att gärningsmannen anser att alla i landet som ej har svenskt ursprung i något avseende är mindervärdiga, dvs smädelsen grundar sig på det förhållandet att de i invandrargruppen in- gående individerna icke är av samma nationella ursprung som svenskarna. Med denna formulering får givetvis även de folk— grupper som nu skyddas fortsatt skydd. Ordet "människor” torde dock kunna missuppfattas så att med detta förstås en- skilda individer. Avsikten är emellertid att bestämmelsen endast skall skydda kollektiv av oidentifierbara individer såsom nu är fallet.

Vi har även diskuterat ett förslag av liknande innebörd men där ordet "människor" ersatts med "grupp av personer". Om man studerar uttrycket "grupp av personer på grund av deras natio-

nella ursprung" kan detta tolkas som att fråga är om en grupp där det kan ingå individer av samma eller olika nationella ursprung. Gruppen invandrare består av individer av olika nationella ursprung. En formulering av detta slag tycks kunna lösa det problem vi står inför. Om man emellertid studerar uttrycket "grupp av personer på grund av deras ras" blir si— tuationen en annan. "Ras" är ju singularis och det innebär att grupp i detta sammanhang består av individer tillhörande en och samma ras. Med hänsyn härtill kan det falla sig na- turligt att tolka även uttrycken nationellt och etniskt ur— sprung som singularformer och då kan bestämmelsen eventuellt tolkas så att den inte blir tillämplig på kollektiv av folk- grupper.

Man skulle måhända lösa detta problem genom att ersätta ”ras" med "rastillhörighet". Lagtexten skulle i denna del kunna lyda: "...hotar eller uttrycker missaktning för grupp av personer på grund av deras rastillhörighet, hudfärg, natio- nella eller etniska ursprung eller trosbekännelse....”. Här- vid kvarstår dock fortfarande risker för olika tolkningar av vad som är att hänföra till brottsobjektet.

Vi anser emellertid att problemet bäst löses genom en formu- lering som innebär att varje grupp av personer skyddas som ut- sätts för hot eller missaktning antingen på grund av att den tillhör folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst na- tionellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, eller också på grund av att den icke tillhör sådan folkgrupp. Med grupp av personer avses inom samhällsvetenskaperna varje mängd av individer med minst ett identifierbart och relevant attri— but gemensamt, t ex bilister, snickare, föräldrar etc. I detta sammanhang avses sådana individer som har något gemensant i fråga om ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung

eller trosbekännelse. Det gemensamma för gruppen kan vara att den tillhör en viss folkgrupp. Lika gärna kan det handla om att en grupp utgörs av ett kollektiv av folkgrupper eller att den inte tillhör viss folkgrupp, t ex gruppen utlänningar

eller invandrare som inte tillhör gruppen svenskar eller gruppen infödda.

Inom straffrätten gäller särskilda krav på tydlighet vid ut- formningen av lagtexter. Det bör helst direkt framgå av lag- texten vilka handlingar som är straffbara. Av den anledningen förespråkar vi ett lagtextförslag av det sistnämnda slaget. Med den utformningen kan det inte råda någon tvekan om att även kollektiv av folkgrupper åtnjuter skydd. Vi återkommer

i specialmotiveringen till frågan om utformningen av bestäm- melsen.

Ett förslag av denna art harmonierar också med den lagstift- ning som särskilt på 1970—talet genomförts med syftet att stärka särskilt invandrarnas rättsliga ställning på olika om- råden.

Vi tänker här särskilt på införandet av kommunal rösträtt och valbarhet för utländska medborgare (prop. 1975/76:23) och ändringarna i regeringsformen där utlänningars grundläg- gande fri— och rättigheter skrivits in (prop. l975/76:209). Vidare bör nämnas att Sverige godkänt europarådskonventionen om migrerande arbetstagares rättsställning (prop. 1977/78: 162). Konventionen reglerar utländska arbetstagares och deras familjemedlemmars rättigheter med avseende på bl a uppehållstillstånd, familjeåterförening, information, bo- stads— och arbetsförhållanden, social trygghet, rättsskydd och rättshjälp. Artikel 6 i denna konvention innebär att fördragsslutande stat skall vidta lämpliga åtgärder ifråga om vilseledande propaganda om in— och utvandring.

Samtidigt har statsmakterna eftersträvat att vidga allmän— hetens kunskaper om invandrarna i Sverige för att minska tendenser till fördomar. Invandrarutredningen ägnade sig åt denna fråga i betänkandet (SOU l974:69) "Invandrarna och minoriteterna". Till följd av ett regeringsförslag (prop. 1975:26) som byggde på utredningens betänkande beslöt riks-

dagen 1975 att inrätta en informationsbyrå vid statens in- vandrarverk med uppgift bl a att öka allmänhetens förståelse för invandrare. Särskilda insatser i denna riktning genom- förs sedan budgetåret 1979/80 av invandrarverket inom ramen för det 5 k "invandrarkunskapsprojektet".

Lagstiftaren och myndigheterna strävar sålunda att komma till rätta med fördomar av olika slag riktade mot invandrare i dagens Sverige. Det framstår då inte som rimligt att tänka sig att angrepp som utsätter invandrarna för hot eller miss— aktning skulle vara tillåtna.

Avslutningsvis vill vi i detta avsnitt ta upp frågan om gräns- dragning för yttrande- och tryckfriheten. Två vitala skydds— intressen kan sägas komma i konflikt med varandra i detta sam— manhang. Å ena sidan skyddet för mänskliga rättigheter så som det kommer till uttryck i artikel 4 i rasdiskrimineringskon- ventionen och å andra sidan skyddet för yttrandefriheten i ett demokratiskt samhälle.

I samband med utformningen i FN av denna artikel förekom en diskussion om det kunde tänkas uppstå konflikt mellan syftet med artikeln och bl a yttrandefriheten. De nordiska länderna föreslog i denna diskussion att man i artikeln skulle ta med en hänvisning till de rättigheter som nämndes i artikel 5, där bl a åsikts- och yttrandefrihet åberopas. Dessutom finns i artikel 4 en hänvisning till deklarationen om de mänskliga rättigheterna vari bl a yttrandefrihet föreskrivs.

Konflikten mellan skyddsintressena var alltså en realitet re- dan vid tillkomsten av konventionen.

I Sverige har denna intressekonflikt varit aktuell åtminstone sedan man under andra världskriget diskuterade en kriminalise— ring av hets mot folkgrupp. Det var strafflagskommittén som i sitt betänkande "Lagstiftning om brott mot staten och all— mänheten" (SOU l944:69) först föreslog denna typ av krimina—

lisering. Redan då insåg man svårigheterna i fråga om gräns- dragningen mot yttrandefriheten och betonade bl a - med hän— syftning på vissa invandrade grupper i Sverige — att "det måste fasthållas att bestämmelsen icke avser att hindra ett sakligt dryftande av de spörsmål till vilka sådana gruppers härvaro ger upphov". Innanför straffbudet föll allt som inte hade karaktären av saklig kritik. Frågan om gränsdragningen kan egentligen synas vara löst i samband med att kriminali— seringen av hets mot folkgrupp genomfördes genom beslut av riksdagen år 1948. Ändå var gränsdragningen föremål för de- batt när 1970 års riksdag hade att besluta om rasdiskrimine— ringskonventionen. I det sammanhanget var det fråga om den ändring i brottsbeskrivningen som regeringen föreslagit. (Tidigare hade det handlat om att hota, förtala eller smäda

- nu föreslogs att hota eller uttrycka missaktning.)

..För dem som kan ha invändningar mot vårt förslag att i lag- texten uttryckligen utvidga brottsobjektet vill vi framhålla att även 1970 års lagstiftning avsåg att skydda "kollektiv av folkgrupper".

Yttrandefriheten och tryckfriheten är grundlagsskyddade rät- tigheter. Regeringsformen (RF) 2:l stadgar att varje med- borgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad bla "yttran— defrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor".

TF bygger på principen om att "ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning" skall säkerställas. Därför skall det stå "varje svensk medborgare fritt att ... i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter ..." (TF l:l). Detta är huvudprinciperna. Härtill kommer att radioansvarighets- lagen och lagen om ansvarighet i försöksverksamhet med när- radio ger skydd för etermedierna som i och för sig kan synas mindre fullgott, men eftersom man i dessa fall bygger på TF:s principer är skillnaden egentligen utan praktisk betydelse.

Man kan sammanfattande säga att när det gäller tryckta skrif- ter så anger TF vad som inte får förekomma. Det förbjudna området utvidgas på massmedieområdet ytterligare av frivil— liga regleringar i de etiska regler som arbetsgivare och ar- betstagare där kommit överens om. Däremot kan statsmakterna inte påbjuda något visst innehåll i tryckta skrifter, exempel- vis i tidningar. Här är det annorlunda med etermedierna: radiolagen och statens avtal med etermedieföretagen innehåller bl a sådana påbud. I detta sammanhang är det väsentligt att notera att medarbetarna i radio/tv faktiskt är ålagda att ak— tivt motverka fördomar på etnisk grund.

Den aktuella gränsdragningen skulle alltså vara klar; inskräme ningarna i yttrandefrihet och tryckfrihet är redan gjorda genom tidigare lagstiftning. Men om vi med vår förändring av brotts— objektet nu ändå anses ha gått för långt skulle detta främst gälla i förhållande till tryckfriheten och TF.

Ändringar i TF:s regler brukar mötas med tvekan. Av formule- ringar dras de mest långtgående slutsatser. Belysande härvid— lag är den ovan nämnda riksdagsdebatten med anledning av prop. 1970:87 om rasdiskrimineringskonventionen.

Det krävs dock ett bättre skydd för invandrarnas mänskliga rättigheter sådana de avses i konventionen. Garantier för ett sådant skydd ligger i den här föreslagna förändringen av bestämmelserna. Garantin för tryckfriheten ligger ytterst i TF:s uppbyggnad med dess anvisning till domstolarna att hellre fria än fälla, med dess särskilda processordning, dess jury- system och omöjligheten att överklaga en friande dom.

Under den tid som utredningen arbetat med detta lagrun har in- tresset för beivrandet av brottet hets mot folkgrupp ökat bland allmänheten, inte minst bland invandrarna. Det kan därför finnas förväntningar som går ut på att alla åsiktsyttaingar som har sitt upphov hos organisationer eller enskilda som är kända för att hysa invandrarfientliga åsikter skulle (unna be—

ivras framdeles. Naturligtvis är så inte fallet. Den gräns- dragning till yttrande- och tryckfrihet som diskuterats ovan medför att en mängd sådana uttryck kommer att falla utanför det straffbara området även i framtiden.

Saklig kritik av invandrarna och av olika etniska grupper etc ska som tidigare nämnts inte vara straffbara. Detsamma gäller givetvis åsiktsyttringar om samhällets invandrings—, invand- rar- och minoritetspolitik och de beslut i sådana frågor som träffas av offentliga organ. En helt annan sak - som är vik— tig att poängtera - är att uttryck för missaktning för invand— rare i Sverige eller för enskilda etniska grupper och liknande inte sällan tar formen av åsiktsyttringar av sistnämnda slag. Någon vars uppsåt är att hota eller uttrycka missaktning för invandrare kan framföra detta som en kritik av invandringens omfattning eller sammansättning. Man får i sådana fall se just till detta uppsåt. I enskilda fall kan därför sådana uttryck vara att hänföra till det straffbara området.

8.3 Oaktsamhetsbrott

I svensk straffrätt gäller som huvudregel att en gärning är belagd med straff endast om den begås uppsåtligen. Med det menas att gärningsmannen har avsikt att begå brottet. Detta gäller också vid brottet hets mot folkgrupp. I undantagsfall är också gärningar begångna utan uppsåt men av oaktsamhet straffbelagda. Exempel på oaktsamhetsbrott är allmänfarlig vårdslöshet och vållande av kroppsskada.

Det kan ifrågasättas om man inte borde införa en bestämmelse som gör det straffbart att av vårdslöshet offentligen göra uttalanden som kan inge fruktan hos folkgrupp eller som ut- sätter den för missaktning.

Det finns också exempel på detta i utländsk lagstiftning.

I holländsk lag finns en bestämmelse som innebär att om man har skälig anledning antaga att ett uttalande som görs offent— ligen är skymfande för en grupp av personer på grund av deras

ras, religion eller övertygelse är det straffbart att yttra sig på det sättet.

Om man inför en regel om hets mot folkgrupp som inte kräver uppsåt skulle man vara tvungen att göra undantag för vissa si- tuationer. Detta skulle i sin tur orsaka många och svåra gränsdragningsproblem och kunna bidra till att allmänheten förlorade respekten för bestämmelsen. Förmodligen skulle det också strida mot det allmänna rättsmedvetandet om någon blev straffad därför han av omdömeslöshet fällt ett utmlandeinne— bärande hot eller missaktning för en folkgrupp. Bestämmelsen skulle också sannolikt ses som ett allvarligt ingrepp i tryckfriheten eftersom alla de brott som nu finns angivna i TF:s brottskatalog förutsätter uppsåt. Vi avstår därför från att vidare diskutera detta alternativ.

8.4 Ätalsrätt

Som framgår av avsnittet om riksdagens behandling av frågor som har med hets mot folkgrupp att göra har i motionen 1978/79:856 föreslagits att BrB 16:8 skall tillföras en be- stämmelse om att målsägande skall finnas vid detta brott och att målsäganden skall utgöras av organisation som företräder den utsatta gruppen. Härigenom förmodades också enligt mo- tionen skadestånd kunna utgå vid detta brott.

För att denna fråga skall kunna belysas redovisar vi här först vissa processrättsliga och skadeståndsrättsliga regler.

Så gott som alla brott, även hets mot folkgrupp, hör under all— mänt åtal. Detta innebär att åklagare har till tjänsteför- pliktelse att åtala brottet. Även enskilt åtal förekommer.

Då förs talan av målsäganden eller annan åtalsberättigad per- son. I sällsynta fall har målsäganden s k exklusiv talerätt, dvs endast målsäganden kan väcka talan. Så är fallet t ex

vid förtal. Även vid brott som hör under allmänt åtal kan enskilt åtal ibland äga rum. Detta framgår av rättegångsbal- ken (RB) 20:8. Principen är den att målsäganden kan åtala

brottet parallellt med åklagaren eller göra detta ensam om åklagaren inte gör det.

Enligt RB 20:8 stycke 4 är målsäganden "den mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada".

Med uttrycket "den mot vilken brott är begånget" menas rätts- kränkningar som direkt riktar sig mot en viss person. "Den som lidit skada" är den som kan få en skadeståndsfordran genom brottet. Svårast har ansetts vara att ange vem som "blivit förnärmad". Härmed brukar menas en person som är så direkt berörd av ett brott att han framför andra personer bör få åtalsrätt.

Dessa principer leder till att det vid vissa brott inte före— kommer någon målsägande. Detta gäller framför allt vid brott mot allmän ordning, allmän verksamhet och rikets säkerhet. Sålunda har det av Högsta Domstolen fastslagits att någon måls- ägande ej kan finnas vid brottet hets mot folkgrupp (Nytt Juridiskt Arkiv 1978 s 3). Detta rättsfall gällde skadestånds- talan av Scientologykyrkan i Sverige mot en tidnings ansvarige utgivare på den grunden att en artikel i tidningen ansågs in- nefatta brottet hets mot folkgrupp. HD ansåg alltså att måls- ägandetalan inte var möjlig vid sådant brott och Scientology- kyrkans talan avvisades därför.

I HD:s dom uttalades bl a följande:

"Målsägande är den mot vilken brott blivit begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada. Scientologykyrkan har, under åberopande av 7 kap 4 5 12 tryckfrihetsförord- ningen och 16 kap 8 5 brottsbalken, grundat sin skadestånds- talan mot ... på sådant otillåtet yttrande i tryckt skrift som innefattar hets mot folkgrupp. Utformningen av angivna lagrum ger vid handen, att de gärningar som avses riktar sig mot en folkgrupp som sådan, inte mot enskilda medlemmar av gruppen. Skyddet för enskilda medlemmar följer endast indi- rekt av att gruppen i sin helhet skyddas. Det ligger i sakens natur att en folkgrupp som sådan inte kan föra talan inför domstol. Den omständigheten att det någon gång kan inträffa

att alla i en folkgrupp tillhör samma organisation medför inte att organisationen kan uppträda som målsägande i rättegång. Såvitt framgår av lagtexten kan således målsägande inte fin- nas vid brottet hets mot folkgrupp eller det däremot svarande tryckfrihetsbrottet. Förarbetena till straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp ger inte anledning till annan bedömning. Skyddet för viss folkgrupp - och därmed indirekt dess med— lemmar - ligger i åklagarens skyldighet att åtala, när brott begåtts."

HD har alltså fastslagit att innebörden av RB 20:8 stycke 4 är att någon målsägande ej kan förekomma vid brottet hets mot folkgrupp. Endast åklagare kan väcka talan.

Teoretiskt sett skulle man kunna tillmötesgå kravet i den ovannämnda motionen om att vissa juridiska personer skall be- traktas som målsägande, men detta brott skulle då få ett sär- skilt målsägandebegrepp som inte överensstämmer med reglerna i RB.

Emellertid finns det i gällande svensk rätt exempel på att annan än målsägande kan väcka talan. I en del olika lagar som innehåller straffbestämmelser (den s k specialstraffrätten) förekommer särskilda stadganden om att annan än målsägande har åtalsrätt i fråga om däri kriminaliserade handlingar. Dessa stadganden har sin förklaring i att RB 20:8 stycke 4 tolkas restriktivt. Exempel på detta finns i aktiebolagslagen, la- gen om illojal konkurrens och i jaktlagstiftningen. Enligt RB 20:16 gäller att om det i lag eller författning är stadgat att åtal för brott må väckas av annan enskild än målsägande, skall han i fråga om åtal som väcks av honom anses som måls- ägande.

Om man vill ge organisationer talerätt vid hets mot folkgrupp kan detta ske utan att de betecknas som målsägande.

En regel kan alltså införas i lagtexten om att organisation skall ha enskild åtalsrätt. RB 20:16 blir då tillämplig med följd att organisation får samma rätt som målsägande att väcka talan.

I detta sammanhang måste sägas att någon rätt till skadestånd inte föreligger endast på den grunden att man är målsägande, vilket den nämnda motionen tycks förutsätta. Möjligheterna till skadestånd framgår av den civilrättsliga lagstiftningen, främst skadeståndslagen. Skadestånd kan utgå i följande fall: 1. vid personskada eller sakskada som vållats uppsåtligen eller av vårdslöshet; 2. vid ren förmögenhetsskada vållad genom brott; 3. vid lidande som person tillfogats genom brott mot den personliga friheten, genom annat ofredande som innefattar brott, genom brytande av post- eller telehemlighet, intrång i förvar eller olovlig avlyssning eller genom äre— kränkning eller dylik brottslig gärning.

Av detta framgår att skadestånd aldrig kan utgå vid brottet hets mot folkgrupp. Person— eller sakskada liksom förmögen- hetsskada i skadeståndslagens mening kan överhuvudtaget inte tänkas uppkomma. Som framgår ovan kan till fysisk person vid vissa angivna brott skadestånd för lidande utgå, dock ej vid brottet hets mot folkgrupp. Än mindre kan ideellt ska— destånd komma ifråga för juridisk person, som organisation kan vara.

Vad som alltså på detta område enligt vår mening kan komma ifråga är att ge organisation enskild åtalsrätt. Frågan är då om detta bör ske.

Enligt vår uppfattning har polis- och åklagarmyndigheter inom ramen för befintliga resurser inte alltid prioriterat bevak- ningen av detta rättsområde tillräckligt högt. Detta för- hållande kunde i och för sig vara ett skäl att låta intresse— organisationer få enskild åtalsrätt. Det kan också vara önsk— värt att ge organisationer av detta slag talerätt. Emeller- tid finns det grund att ifrågasätta om organisationer av detta slag har möjligheter att på ett effektivt sätt bevaka efterlevnaden av detta lagrum. De flesta invandrarorganisa- tioner torde sakna ekonomiska förutsättningar att driva de komplicerade processer som det kan bli fråga om.

Den huvudsakliga invändningen mot en sådan ordning är dock en annan. Av lång tradition har vi i Sverige ett rättsväsende där den normala ordningen är att brott påtalas av allmän åkla- gare. Utvecklingen har med tiden allt starkare gått i den riktningen och enskilda åtal har blivit alltmer ovanliga. En- ligt vår mening är det angeläget att denna princip gäller fullt ut också vid brott främst riktade mot invandrar— och minori— tetsgrupper i landet. Det finns därtill en risk för att polis— och åklagarmyndigheter i sådant fall i fortsättningen skulle komma att visa än mindre intresse för brottet hets mot folk- grupp om ansvaret för beivrande av brottsligheten också läggs

i andra händer än dessa myndigheters.

I motionen 1979/80:1600 har krävts att enskild person skall få målsägandestatus vid brottet hets mot folkgrupp.

Enligt vår mening kan kravet rent tekniskt tillgodoses på olika sätt. '

Genom en ändring i lagtexten skulle man kunna låta även en- skild person vara brottsobjekt även i detta lagrum. I den mån viss person utsätts för hot eller missaktning på grund av t ex sin ras, föreligger då brott och den angripne vore då enligt RB 20:4 stycke 4 att anse som målsägande. Emellertid straffbeläggs sådana handlingar redan genom andra regler i brottsbalken. Enligt vår uppfattning finns det inte skäl att ändra bestämmelsen så att den avser även enskilda personer. Detta ställningstagande gjordes också av lagstiftaren i sam- band med 1970 års lagstiftning. Vi återkommer nedan till frågan om brott mot enskild person.

Motionen skulle också kunna tolkas som ett krav på att enskild medlem av en folkgrupp skall få rätt att väcka talan vid ett brottsligt uttalande mot den folkgrupp han tillhör utan att han därför är personligen angripen. Vi anser emellertid att samma skäl som talar mot att ge organisation en målsägande— status eller enskild åtalsrätt (som redovisas ovan) pekar på

att enskild åtalsrätt inte heller bör ges åt enskilda per— soner. Skälen mot detta är här om möjligt ännu starkare. Risken att rättegångar inleds utan tillräcklig grund blir av— sevärt större. Särskilt frågan om rättegångskostnader gör att ett sådant system inte kan förväntas bli effektivt.

Förslagen om att låta organisation eller enskild person föra talan vid brottet hets mot folkgrupp bör alltså enligt vår mening inte genomföras.

Frågan är då om det finns andra vägar att vitalisera tillämp- ningen av bestämmelsen. Det finns mycket som talar för att vid detta brott borde krävas en högre straffsats än för när- varande (fängelse högst två år). En straffskärpning skulle kunna medföra en bättre prioritering hos berörda myndigheter. Vi vill emellertid inte förespråka hårdare straff. Det skulle kunna skapa opinioner som motverkar lagens syfte.

I stället önskar vi påpeka vikten av att berörda myndigheter gör sitt yttersta för att verkligen beivra denna typ av brottslighet. (Jämför det ovan citerade uttalandet av justii tieutskottets ordförande i anslutning till riksdagens behand- ling av motion 1978/79:856.)

I ett kommande betänkande skall vi behandla bestämmelsen om olaga diskriminering som nu regleras i BrB 16:9. Det är möj- ligt att bestämmelser av motsvarande slag kommer att föreslås för samhällsområden som idag inte berörs, främst arbetslivet. Om så blir fallet kan vi komma att överväga behovet av en myndighet med uppgift att bevaka efterlevnaden av de nya be- stämmelserna. En annan uppgift som skulle kunna ges en sådan myndighet är att hålla även andra rättsregler under uppsikt som rör skyddet av minoritetsgrupper, t ex bestämmelsen om hets mot folkgrupp.

8.5 Brott mot enskild person

Handlingar som innebär att en enskild person utsätts för ut- tryck för missaktning på grund av sitt nationella eller et- niska ursprung etc är mycket vanliga. Detta omvittnas bl a från invandrar- och minoritetsorganisationernas sida. Exem— pelvis blir enskilda finnar, jugoslaver, greker etc på arbets- platser och i bostadsområden utsatta för förolämpningar som enbart har deras etniska ursprung som grund.

Naturligtvis kan det i en relationssituation i vissa fall vara svårt att utröna vem eller vilka som är upphovet till att en sådan förolämpning kommer till stånd. I de flesta fall är det dock uppenbarligen fråga om rena trakasserier mot enskilda personer på grund av deras etniska ursprung. Sådana hand— lingar är alltså straffbelagda enligt dels förolämpningsbe— stämmelsen i BrB 5:3 som stadgar om skydd mot kränkande till- mäle, beskyllning eller annat skymfligt beteende, dels be- stämmelsen om olaga hot i BrB 4:5 som stadgar om skydd mot bl a hot om brottslig gärning, dels bestämmelsen om ofredande b BrB 4:7. De senare bestämmelserna faller under allmänt åtal. Detta är dock inte fallet med den förstnämnda. I det fallet kan endast den som är utsatt för brottet väcka talan inför domstol.

När det gäller vissa typer av förolämpning, nämligen sådan mot någon i eller för hans myndighetsutövning, ger BrB 5:5 åklagare vissa möjligheter att åtala efter anmälan från den förfördelade. I samma paragraf anges att förtal och grovt förtal också kan påtalas av åklagare i vissa fall; huvud— regeln är annars där att den som är utsatt själv skall föra talan.,

De handlingar mot enskilda invandrare som det här är fråga om är i de flesta fall att rubricera som förolämpning enligt BrB 5:3. Regeln om att den enskilde i detta fall själv skall stämma en gärningsman inför domstol medför att denna paragraf förlorar den avsedda skyddsverkan för enskilda invandrare.

Det är synnerligen otillfredsställande att en person som blir angripen på grund av sin ras, sin hudfärg, sitt nationella eller etniska ursprung inte utan officiellt stöd kan vinna det skydd han behöver. Detta anser vi måste innebära att en prövning av om åtal är påkallat från allmän synpunkt bör in- föras när det gäller förolämpning på ovannämnda grunder. (När det gäller förtal och grovt förtal kan detta ju ske i vissa situationer.) Vi föreslår därför en förändring av BrB

5:5 första stycket som innebär att brottet förolämpning kan åtalas av åklagare efter anmälan, om åtal är påkallat ur all- män synpunkt.

8.6 Förbud mot organisationer som främjar rasdiskriminering ________________________________________________

Artikel 4b i rasdiskrimineringskonventionen föreskriver för- bud mot organisation som främjar och uppmanar till rasdiskri— minering samt deltagande i sådana organisationer. Artikeln avser en inskränkning av föreningsfriheten som i Sverige varit i princip oinskränkt. I svensk lagstiftning förekom- mer endast ett undantag, nämligen förbudet mot olovlig kår— verksamhet (BrB l8z4). Här stadgas straff för den som deltar i eller bildar en sammanslutning som kan utgöra eller ut- vecklas till militär trupp eller polisstyrka som utan veder— börligt tillstånd förstärker försvaret eller ordningsmakten. Bestämmelsen tillkom i sin första lydelse på 1930—talet.

Någon lagstiftning om organisationsförbud kom emellertid inte till stånd till följd av artikel 4b. Som skäl för detta an— förde departementschefen:

"Med anledning av denna föreskrift kan erinras om att främ- jande av eller uppvigling till straffbar rasdiskriminering kan beivras med stöd av BrB:s medverkansregler resp. uppvig— lingsbestämmelsen i 16 kap 5 & BrB. Medlem i sammanslutning varom nu är fråga kan alltså, liksom givetvis även andra per— soner, i vissa fall redan nu fällas till ansvar för sådana handlingar som enligt den nu aktuella delen av art. 4 skall vara förbjudna. Frågan är om kriminalisering dessutom bör ske dels av annat deltagande i sammanslutning av ifrågavarande slag, dels av bildande av sådan sammanslutning. Som exempel på den förstnämnda kategorin kan nämnas att medlem vidtar åt- gärd som är ägnad att främja rasdiskriminering som är straff-

bar men inte kommer till stånd och att medlem uppmanar till rasdiskriminering som inte är kriminaliserad.

Handlingar av nu angivna slag är självfallet starkt förkast- liga från moralisk synpunkt. Av remissinstanserna har LO och socialvårdsstyrelsen i Malmö förordat förbud mot nu ifråga— varande organisationer under framhållande av att sådant för— bud kan ha förebyggande verkan. Jag vill inte bestrida rik— tigheten i och för sig av denna uppfattning. Den effekt man sålunda vill nå med ett uttryckligt förbud kan emellertid en— ligt min mening i viss utsträckning vinnas genom de förslag till kriminalisering i övrigt som jag har berört förut eller kommer att lägga fram i det följande. Jag anser därför inte att något starkt behov av kriminalisering av nu angivna hand- lingar f.n. föreligger i Sverige. Principiella skäl kan också anföras mot att straffbelägga uppvigling till icke kriminali- serad rasdiskriminering." (Prop. 1970:87 s 64.)

Detta förhållande har sedermera föranlett viss kritik i FN:s rasdiskrimineringskommitté. Flertalet medlemmar i kommittén har menat att artikel 4b tar sikte på ett direkt förbud rik- tat mot organisationer i fråga och att det inte räcker med det indirekta skydd Sverige har.

Från svensk sida har mot kritiken anförts (fjärde FN-rapporten 1979) att varje nation enligt svenskt synsätt har rätt att själv bestämma de tekniska och lagliga metoder som fordras för att införa konventionens bestämmelser samt framhållit att kra— vet tillgodoses i svensk rätt med hjälp av BrB 16:8, som i praktiken gör det till straffbar handling att verka för en så- dan organisation. Sedan konventionen ratificerades i Sverige har emellertid i regeringsformen lämnats utrymme att genomföra en lagstiftning rörande denna del av konventionen.

I RF 2 kap 14 5 andra stycket sägs nämligen att föreningsfri- heten får begränsas om det gäller sammanslutning vars verksam- het innebär förföljelse av folkgrupp av viss ras, med viss hud-

färg eller av visst etniskt ursprung.

Bestämmelsen tillkom på förslag av 1973 års fri- och rättig- hetsutredning för att ge en handlingsberedskap för der hän- delse man i framtiden ville införa en lagstiftning mot rasis- tiska föreningar (SOU l975:75 s 206).

I sitt remissyttrande uttalade JK om förslaget bl a (prop. 1975/76 209 s 235):

"Förslaget torde vara föranlett av Sveriges anslutning till FN—konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskrimi— nering. Enligt JK:s mening kan det ifrågasättas om det be- hövs någon lagstiftning utöver den som gäller hets mot folk— grupp och olaga diskriminering. Denna lagstiftning tvingar eventuella föreningar med rasistiskt program till passivitet. Konventionens krav på lagstiftning som ogiltigförklarar eller förbjuder organisationer av här avsett slag kan därför i prak— tiken anses i allt väsentligt uppfyllt."

I motiven till bestämmelsen i RF uttalade departementschefen (prop. 1975/76:209 s 113):

"JK har ifrågasatt om det är nödvändigt att göra ett särskilt undantag för rasistiska föreningar.

För egen del är jag närmast benägen att instämma med JK vad gäller frågan om förhållandet mellan gällande svensk rätt och rasdiskrimineringskonventionens krav. Som jag anförde i sam- band med att konventionen godkändes av riksdagen (prop. 1970: 87 s 64) uppnår man genom den lagstiftning som har nämnts av JK i viss mån samma effekt som med ett uttryckligt förbud mot rasistiska organisationer och mot deltagande i sådana orga- nisationer. Det förhåller sig emellertid å andra sidan så att konventionstexten uppenbarligen närmast tar sikte på en typ av lagstiftning som skulle innebära en begränsning av den i RF fastslagna föreningsfriheten av ungefär samma slag som den begränsning som ligger i straffstadgandet om olovlig kår- verksamhet. Man bör enligt min mening undvika att utforma grundlagen så att det kan hävdas att denna lägger hinder i vägen för ett fullständigt uppfyllande av Sveriges konventions- åtaganden, och jag vill därför förorda att RF som utredningen har föreslagit uttryckligen gör undantag också för lagstift- ning mot rasistiska föreningar.”

Om man fullt ut vill tillgodose artikel 4b skulle man i brottsbalken kunna införa en bestämmelse liknande BrB 18:4, som gör det straffbart att verka i organisation som ägnar sig åt förföljelse av invandrar— och minoritetsgrupper. Med en sådan bestämmelse skulle samhället tydligt markera sitt ogillande av verksamhet av detta slag. Värdet av bestämmel— sen skulle sannolikt framför allt ligga i detta. Enligt vår uppfattning ger reglerna om hets mot folkgrupp i brottsbal— ken och tryckfrihetsförordningen tillräckligt skydd mot

sådana organisationer eftersom deras medlemmar straffas om de för ut organisationernas budskap. Enligt vår bedömning före- kommer för närvarande i Sverige knappast några mer betydande organisationer med förföljelse av invandrar— och minoritets— grupper på programmet. Skulle sådana organisationer i fram— tiden göra sig mer gällande kan statsmakterna utan grundlags- hinder införa ett organisationsförbud i enlighet med konven- tionens fjärde artikel. Något behov av ett sådant förbud föreliggeralltså enligt vår uppfattning inte för närvarande.

8.7. Information

Det kan inte uteslutas att den (ovan redovisade) mycket be- gränsade tillämpningen av lagrummet om hets mot folkgrupp har att göra med bristande kunskaper om bestämmelsens existens och innehåll och om hur ett beivrande av brott mot den kan ske. En sådan kunskapsbrist kan vara en betydelsefull del av för- klaringen till att anmälningsbenägenheten under 1970—talet varit så låg trots att talrika uttryck för hot mot eller miss- aktning för folkgrupper på etnisk grund förekommit.

Den svenska allmänheten bör på olika sätt, t ex genom annon— seringi dagspressen, göras medveten om lagens existens och motiven härför. Även inom skolan bör information om lagen

spridas.

Det är av särskild vikt att lagregler som är avsedda att skydda minoriteter blir föremål för informationsinsatser i en omfatt- ning och med en utformning som annars inte uppfattas sompåkal- lade. Sådana grupper kan nämligen inte alltid nås med infor- mation på svenska. Vi anser därför att förändringar i be— stämmelserna om hets mot folkgrupp måste åtföljas av betydande ansträngningar att nå ut till alla berörda med relevant infor— mation. Alla tillgängliga informationskanaler bör utnyttjas, såsom annonsering i invandrarpressen, artiklar i ett s k "stornummer" av Invandrartidningens olika språkeditioner, in— formation i etermediernas minoritetsspråksändningar, en broschyr på de 15 vanligaste invandrarspråken etc. Den in—

SOU 1981:38 överväganden och förslag formation som ges bör innefatta såväl fakta om lagen som fak- ta om hur man går till väga när man anmäler brott mot den.

Speciell information bör utarbetas för personal vid polis- och åklagarmyndigheterna.

9 SPECIALMOTIVERING

9.1 Bestämmelserna om hets mot folkgrupp

De nu gällande bestämmelserna i BrB 16:8 och TF 7:4 p 8 om hets mot folkgrupp skyddar folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss trosbekännelse. I prop. 1970:87 (s 73) sägs att ansvar skall kunna följa även om det angripna objektet är mera all- mänt. Det skall t ex vara tillräckligt om viss ras prisas på sådant sätt att alla andra raser måste anses smädade.

Exempel på mera allmänna begrepp för folkgrupper är "invand- rare" och "utlänningar".

Justitiekanslern och åklagarmyndigheterna som har att väcka talan vid brottslighet av detta slag menar att skyddade folk- grupper är endast sådana vars medlemmar är av samma nationali— tet eller sådana vars medlemmar har ett relativt enhetligt kulturmönster, medan däremot begreppet invandrare, som omfat- tar en mångfald olika folkgrupper, är alltför obestämt.

Denna tolkning från de myndigheters sida som har att väcka åtal leder till att hotelser eller uttryck för missaktning mot t ex invandrare inte beivras.

Vi anser därför att den nuvarande lagtexten bör ändras. Vid utformningen av lagtexter på straffrättens område gäller

särskilt stora krav på tydlighet. Som princip gäller här att det direkt av lagtexten bör gå att utläsa vilka handlingar som

är straffbara. Med beaktande av detta har vi strävat efter en lagtext som så klart som möjligt anger att såväl enskilda folkgrupper som kollektiv av sådana åtnjuter skydd.

Brottsobjekt i den nuvarande lagtexten är ”folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ur- sprung eller trosbekännelse". Vi föreslår att uttrycket ”folkgrupp" ersätts med ”grupp av personer". Med "grupp av personer" menas alla slags mängder av individer där medlemmar- na har minst ett identifierbart och relevant attribut gemen- samt. Relevanskriteriet i detta sammanhang är ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Exem- pel på sådana grupper är de folkgrupper som i nu gällande lag uttryckligen är skyddade, men även kollektiv av folkgrup— per. Att brottsobjekten är dessa slags kollektiv av människor framgår genom tillägget att för straffbarhet fordras att grup- pen i fråga hotas eller utsätts för missaktning på grund av att den tillhör eller inte tillhör viss folkgrupp. Varje sådan grupp av personer som angrips antingen på grund av att den tillhör eller inte tillhör viss folkgrupp åtnjuter alltså skydd.

Hot eller uttryck för missaktning mot folkgrupper och kollek- tiv därav torde så gott som alltid grunda sig på sådana om- ständigheter. Om t ex folkgrupp av viss ras smädas grundas detta på idéer om mentala skillnader mellan raser och på att någon ras skulle vara överlägsen andra. När ett kollektiv av folkgrupper, såsom invandrare, utsätts för missaktning sker detta i jämförelse med landets ursprungsbefolkning. Gruppen invandrare klandras i sådant fall för att den inte tillhör viss eller vissa folkgrupper.

I likhet med vad som nu är fallet åtnjuter inte enskilda identifierbara individer skydd enligt förslaget. För det fall enskilda blir utsatta för hot eller missaktning på grund av sin ras, hudfärg, etniska eller nationella ursprung eller trosbekännelse gäller i stället andra regler i brottsbalken. Någon målsägande kan inte förekomma vid detta brott.

övriga rekvisit i bestämmelsen, såsom den brottsliga hand— lingen och offentlighetsrekvisitet i BrB 16:8, är oförändra- de och alltså överensstämmande med gällande rätt.

9.2. Åtalsreglerna vid förolämpning

Enligt invandrarorganisationerna förekommer det i ganska stor utsträckning att enskilda individer utsätts för hot eller missaktning på grund av ras, hudfärg, nationellt eller et- niskt ursprung eller trosbekännelse. Det finns redan regler i brottsbalken som ger skydd i dessa situationer, nämligen BrB 5:3 om förtal och BrB 4:5 om olaga hot.

Emellertid skiljer sig åtalsreglerna åt. Brottet olaga hot hör under allmänt åtal, medan brottet förolämpning hör under allmänt åtal endast när brottet riktas mot någon i eller för hans myndighetsutövning.

Vi anser att detta bör ändras så att även förolämpning kan bli föremål för allmänt åtal när brottet riktar sig mot någon på grund av hans ras, hudfärg, nationella eller etniska ur- sprung eller trosbekännelse. Såsom förutsättningar bör då gälla att målsägande angivit brottet till åtal och att åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

Många gånger kan det hända att en förolämpad person inte vill dra frågan inför domstol och då bör åtal inte ske. Med rekvi- sitet att åtalet skall vara påkallat ur allmän synpunkt me- nas att åtal skall väckas av åklagare endast i de mer svår- artade fallen, t ex då någon vid upprepade tillfällen utsätts för förolämpning på sin arbetsplats eller i sitt bostadsom-

råde.

SOU 1981:38

( Översättning)

Internationell konvention om avskaffan- det av alla former av rasdiskriminering

Konventionsstaterna,

vilka beaktar, att Förenta Natio- nernas stadga grundas på principer- na om alla människors värdighet och jämlikhet och att alla medlemsstater har förbundit sig att tillsammans och enskilt, i samarbete med Fören- ta Nationerna, verka för att uppnå ett av Förenta Nationernas syften, nämligen att främja och uppmuntra att mänskliga rättigheter och grund- läggande friheter för varje människa utan åtskillnad i avseende på ras, kön, språk eller religion allmänt re— spekteras och iakttas,

vilka beaktar, att den allmänna förklaringen om de mänskliga rät- tigheterna förkunnar att alla män- niskor är födda fria och lika i värde och rättigheter och att var och en är berätligad till alla de fri- och rättig- heter som uttalas däri, utan åtskill- nad av något slag, särskilt inte i fråga om ras, hudfärg eller natio- nellt ursprung,

vilka anser, att alla människor är lika inför lagen och år berättigade till samma lagliga skydd mot varje diskriminering och mot varje fram- kallande av sådan diskriminering,

vilka beaktar, att Förenta Natio- nerna har fördömt kolonialism och allt utövande av rasåtskillnad och diskriminering förbunden därmed i vilken form och varhelst det före- kommer och att förklaringen angå- ende beviljande av självständighet åt koloniala länder och folk av den 14 december 1960 (Generalförsam- lingens resolution 1514 (XV)) ytter- ligare bekräftar och högtidligt för- kunnar nödvändigheten av att snabbt och förbehållslöst avskaffa kolonia- lismen,

vilka beaktar, att Förenta Natio— nernas deklaration om avskaffande av alla former av rasdiskriminering av den 20 november 1963 (General- församlingens resolution 1904 (XVIII)) högtidligt bekräftar nöd- vändigheten av att snabbt avskaffa rasdiskriminering i hela världen i alla dess former och yttringar och att säkerställa förståelse och respekt för människovärdet,

vilka är övertygade om att varje lära om överlägsenhet på grund av olikheter mellan raser är vetenskap— ligt falsk, moraliskt fördömlig, so- cialt orättvis och farlig och att ras- diskriminering aldrig kan rättfärdi- gas vare sigi teori eller praktik,

vilka åter bekräftar, att diskrimi- nering mellan människor på grund av ras, hudfärg eller etniskt ur— sprung är ett hinder för vänskapliga och fredliga förbindelser mellan na- tioner och kan störa fred och säker- het mellan folken liksom samför— stånd mellan människor som lever sida vid sida också inom en och samma stat,

vilka är övertygade om att före- komsten av rasbarriärer strider mot varje mänskligt samhälles ideal,

vilka är oroade över de yttringar av rasdiskriminering som bevisligen fortfarande förekommer i vissa de- lar av världen och över den politik, grundad på rasöverlägsenhet eller på hat — såsom apartheid-, segrega- tions- eller separationspolitik som förs av vissa regeringar,

vilka är fast beslutna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att snabbt avskaffa rasdiskriminering i alla dess former och yttringar och att förhindra och bekämpa rasläror och alla yttringar av sådana läror för att främja förståelse mellan ra— serna och för att bygga ett interna- tionellt samhälle fritt från alla for- mer av åtskillnad eller diskrimine-

ring på grund av ras,

vilka beaktar konventionen om rasdiskriminering i fråga om an- ställnings- och yrkesutövning, anta- gen av Internationella arbetsorgani- sationen år 1958, och konventionen mot diskriminering inom undervis- ningen, antagen av Förenta Natio- nernas organisation för uppfostran, vetenskap och kultur är 1960,

vilka önskar förverkliga de prin- ciper som uttryckts i Förenta Natio- nernas förklaring om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och att trygga att praktiska åtgärder för att förverkliga detta mål vidtas så snart som möjligt,

har överenskommit om följande:

DEL 1

Artikel 1

1. I denna konvention avser ut- trycket »rasdiskriminering» varje skillnad, undantag, inskränkning el- ler företräde på grund av ras, hud- färg, härstamning eller nationellt el- ler etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnju- tandet eller utövandet, på lika vill- kor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.

2. Konventionen är icke tillämplig på sådana skillnader, undantag, in- skränkningar eller företräden som av konventionsstat göres mellan medborgare och icke-medborgare.

på konventionsstaternas rättsregler rörande nationalitet, medborgarskap eller naturalisering, under förutsätt- ning att dessa regler icke diskrimi- nerar någon särskild nationalitet.

4. Särskilda åtgärder vidtagna ute- slutande för att åstadkomma till- fredsställande framsteg för sådana rasgrupper, etniska grupper eller en— skilda personer, som är i behov av skydd för att kunna på lika villkor åtnjuta eller utöva mänskliga rättig- heter och grundläggande friheter, skall icke anses utgöra rasdiskrimi- nering, under förutsättning att så- dana åtgärder icke leder till att skil- da rättigheter vidmakthålles för olika rasgrupper och att de icke bi- behålles sedan syftet därmed upp- nåtts.

Artikel 2

1. Konventionsstaterna fördömer rasdiskriminering och förbinder sig att med alla lämpliga medel och utan dröjsmål föra en politik syftande till att avskaffa rasdiskriminering i alla dess former och till att främja för- ståelse mellan alla raser, i vilket syfte: (a) envar konventionsstat förbin- der sig att icke inlåta sig på hand- lingar eller bruk som innebär ras- diskriminering mot personer, grup- per av personer eller institutioner och att tillse att alla offentliga myn- digheter och institutioner, såväl na- tionella som lokala, handlar i enlig- het med denna förpliktelse, (b) envar konventionsstat för- binder sig att icke verka för, för— svara eller stödja rasdiskriminering från personers eller organisationers sida,

(c) envar konventionsstat skall vidtaga effektiva åtgärder för att granska regeringsmaktens samt öv- rig nationell eller lokal myndighets-

utövning och för att ändra, upphäva eller ogiltigförklara alla lagar och bestämmelser som ger upphov till rasdiskriminering eller har till ver- kan att redan förekommande rasdis- kriminering vidmakthålles,

(d) envar konventionsstat skall förbjuda och med alla lämpliga me- del, däribland den lagstiftning som omständigheterna påkallar, göra slut på rasdiskriminering från personers, gruppers eller organisationers sida,

(e) envar konventionsstat förbin- der sig att, där så är lämpligt, upp- muntra organisationer och rörelser, som representerar flera raser och syftar till integrering, att främja an- vändandet av andra medel att av- skaffa skiljemurar mellan raser och att motarbeta allt sådant som kan få till följd ökad splittring mellan raser.

2. Konventionsstaterna skall, när omständigheterna föranleder därtill, vidtaga särskilda och konkreta åt- gärder på sociala, ekonomiska, kul- turella och andra områden för att åstadkomma tillfredsställande ut- veckling och skydd för vissa ras- grupper eller därtill hörande enskil- da personer i syfte att tillförsäkra dem fullt och likaberättigat åtnju- tande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Dessa åtgär— der får i intet fall leda till att olik- värdiga eller skilda rättigheter upp- rätthålles för olika rasgrupper sedan syftet med åtgärderna uppnåtts.

Artikel 3

Konventionsstaterna fördömer sär- skilt rassegregation och apartheid och förbinder sig att hindra, förbjuda och utrota alla företeelser av detta slag inom områden under deras ju- risdiktion.

Artikel 4

som grundar sig på uppfattningar eller teorier att någon ras eller per- songrupp av viss hudfärg eller visst' etniskt ursprung är överlägsen nå- gon annan eller som söker rättfär- diga eller främja rashat och diskri— minering i någon form, och förbin- der sig att vidtaga omedelbara och konkreta åtgärder syftande till att avskaffa allt främjande eller utövan- de av sådan diskriminering. I detta” syfte skall konventionsstaterna, med vederbörligt beaktande av de princi- per som omfattas av den allmänna förklaringen om de mänskliga rät- tigheterna och av de rättigheter som uttryckligen anges i artikel 5 av denna konvention, bland annat:

(a) som brottslig handling, straff- bar enligt lag, förklara allt spridan- de av på rasöverlägsenhet eller ras— hat grundade idéer, uppmaning till rasdiskriminering, varje våldshand- ling eller uppmaning till sådan hand- ling mot någon ras eller persongrupp av annan hudfärg eller annat etniskt ursprung och även lämnandet av stöd i någon form åt rasförföljelse, inklusive finansiering därav,

(b) olagligförklara och förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksam- het som en brottslig handling, straff- bar enligt lag,

(c) icke tillåta offentliga myndig- heter eller offentliga institutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskri- minering.

Artikel 5

Till uppfyllande av de grundläg- gande förpliktelserna i artikel 2 i denna konvention förbinder sig kon- ventionsstaterna att förbjuda och av- skaffa rasdiskriminering i alla dess former och att tillförsäkra envar,

utan åtskillnad grundad på ras, hud- färg eller nationellt eller etniskt ur- sprung, likhet inför lagen, särskilt i vad avser åtnjutandet av följande rättigheter:

(a) rätten till lika behandling in- för domstolar och andra rättsskipan— de organ,

(b) rätten till personlig säkerhet och till skydd från staten mot att bli utsatt för våld eller kroppsskada av någon myndighetsperson eller av nå- gon individ, grupp eller institution,

(c) politiska rättigheter, i synner- het rätten att deltaga i val — att rösta och vara valbar —— på grund- val av allmän och lika rösträtt, att taga del i landets styrelse och all- männa angelägenheter på alla plan och att på lika villkor ha tillträde till offentlig tjänst,

(d) andra medborgerliga rättighe- ter,i synnerhet: (i) rätten att fritt röra sig och bosätta sig inom statens gränser,

(ii) rätten att lämna vilket som helst land, också det egna, och att återvända till det egna landet,

(iii) rätten till nationalitet, (iv) rätten till äktenskap och val av make,

(v) rätten att äga egendom en- sam eller tillsammans med annan,

(vi) rätten att ärva, (vii) rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet,

(viii) rätten till åsikts- och ytt- randefrihet,

(ix) rätten till församlings- och föreningsfrihet i fredligt syfte,

(e) ekonomiska, sociala och kul- turella rättigheter, i synnerhet:

(i) rätten till arbete, till fritt val av anställning, till rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, till skydd mot arbetslöshet, till lika lön för lika arbete, till rättvis och gynnsam lön för arbete,

(ii) rätten att bilda och ansluta sig till fackförening,

(iii) rätten till bostad, (iv) rätten till allmän hälso- vård, sjukvård, social trygghet och allmänna tjänster,

(v) rätten till undervisning och utbildning,

(vi) rätten att deltaga på lika villkor i kulturell verksamhet,

(f) rätten att få tillträde till varje för allmänheten avsedd plats eller serviceinrättning, såsom kommuni- kationsmedel, hotell, restauranger, kaféer, teatrar och parker.

Artikel 6

Konventionsstaterna skall tillför- säkra envar under deras jurisdiktion verksamt skydd och verksamma rättsliga medel, genom vederböran- de nationella domstolar och andra statliga institutioner, mot varje ras- diskriminerande handling som krän- ker hans mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i strid mot denna konvention, ävensom rätten att vid sådana domstolar begära rätt- vis och tillfredsställande gottgörelse eller ersättning för skada liden till följd av sådan diskriminering.

Artikel 7

Konventionsstaterna förbinder sig att vidtaga omedelbara och effektiva åtgärder, särskilt på undervisning- ens, uppfostrans, kulturens och upp- lysningens områden, i syfte att be— kämpa fördomar som leder till ras- diskriminering, och att främja för—- ståelse, fördragsamhet och vänskap mellan stater och mellan rasgrupper eller etniska grupper, ävensom att sprida kunskap om ändamål och grundsatser i FN:s stadga, den all-

männa förklaringen om de mänsk- liga råttigheterna, FN:s förklaring om avskaffande av alla former av rasdiskriminering samt denna kon- vention.

DEL II

Artikel 8

1. En kommitté för avskaffandet av rasdiskriminering (i det följande benämnd kommittén) skall upprät- tas och bestå av aderton moraliskt högtstående och erkänt opartiska sakkunniga personer. De sakkunni- ga skall fullgöra sitt uppdrag i egen- skap av enskilda personer. De skall väljas av konventionsstaterna bland dessas medborgare med iakttagande av en skälig geografisk fördelning och av att olika slag av civilisation samt de viktigaste rättssystemen blir företrädda.

2. Kommitténs ledamöter skall väl- jas genom hemlig omröstning från en förteckning över personer, vilka föreslagits av konventionsstaterna. Varje konventionsstat får föreslå en person bland sina egna medborgare.

3. Det första valet skall äga rum sex månader efter dagen för konven- tionens ikraftträdande. Senast tre månader före varje valdag skall FN:s generalsekreterare skriftligen uppmana konventionsstaterna att inom två månader inkomma med sina förslag. Generalsekreteraren skall upprätta och till konventions- staterna överlämna en förteckning i alfabetisk ordning över alla de så— lunda föreslagna personerna med an- givande av vilka stater som föresla- git dem.

4. Val av kommitténs ledamöter skall förrättas vid ett av generalsek- reteraren sammankallat möte mellan

konventionsstaterna i FN:s huvud- kvarter. Vid sådant sammanträde, där två tredjedelar av konventions- staterna måste vara företrädda för att beslut skall kunna fattas, skall de kandidater inväljas i kommittén som uppnår det största antalet rös- ter och absolut majoritet av de när- varande och röstande konventions- staternas röster.

5. .(a) Kommitténs ledamöter väl- jes för en tid av fyra år. För nio av de ledamöter som väljes vid det förs- ta valet skall dock tiden löpa ut efter två år. Omedelbart efter det första valet skall namnen på dessa nio le— damöter utses genom lottdragning av kommitténs ordförande.

(b) I händelse av tillfällig va- kans utser den konventionsstat, vars sakkunnige upphört att vara ledamot av kommittén, en annan sakkunnig bland sina medborgare med förbehåll för kommitténs god- kännande.

6. Konventionsstaterna skall sva- ra för kommittéledamöternas utgif- ter när de utför kommittéuppdrag.

Artikel 9

1. Konventionsstaterna förbinder sig att för kommitténs granskning tillställa generalsekreteraren en rap- port om de lagstiftnings-, domstols-, förvaltnings- och andra åtgärder de vidtagit för konventionsbestämmel- sernas efterlevnad: a) inom ett år efter konventionens ikraftträdande för vederbörande stat och b) därefter vartannat år och närhelst kommittén begär. Kommittén äger påfordra yt- terligare upplysningar av konven— tionsstaterna.

2. Kommittén skall genom gene- ralsekreteraren årligen rapportera till ”FN:s generalförsamling om sin verksamhet och kan framställa för- SIag och allmänna rekommendatio-

ner på grundval av sin granskning av de från konventionsstaterna mot- tagna rapporterna och upplysning- arna. Sådana förslag och allmän- na rekommendationer skall föreläg- gas generalförsamlingen tillsammans med konventionsstaternas eventuella kommentarer.

Artikel 10

1. Kommittén antager själv sin arbetsordning.

2. Kommittén väljer sitt presidi- um för en tid av två år.

3. FN:s generalsekreterare skall sörja för sekretariat åt kommittén.

4. Kommitténs sammanträden hål- les som regel i FN:s huvudkvarter.

Artikel 11

1. Om en konventionsstat finner att en annan konventionsstat icke efterlever konventionens bestämmel- ser, kan den förra staten anmäla förhållandet för kommittén. Kom- mittén skall då överlämna medde- landet därom till den andra staten. Inom tre månader skall den motta- gande staten skriftligen lämna kom- mittén en förklaring eller ett utta- lande med upplysningar i saken och uppgift om den åtgärd som eventu- ellt vidtagits av den staten.

2. Om ärendet icke regleras på ett för båda parter tillfredsställande sätt genom bilaterala förhandlingar eller annat för dem tillgängligt förfaran- de inom sex månader efter det den mottagande staten mottog det ur- sprungliga meddelandet, har varde- ra staten rätt att åter hänskjuta ärendet till kommittén genom anmä- lan till såväl kommittén som den andra staten.

3. Kommittén skall till behandling upptaga ärende som hänskjutits till den enligt punkt 2 i denna artikel först sedan den utrönt att alla in— hemska rältsmedel tagits i anspråk och uttömts i fallet enligt folkrät- tens allmänt vedertagna grundsat— ser. Detta skall dock ej gälla om rättsmedlens utnyttjande är oskäligt tidskrävande.

4. I varje till kommittén hänskju— tet ärende äger kommittén ålägga de berörda konventionsstaterna att ställa ytterligare upplysningar av be- tydelse till förfogande.

5. När ärende, som avses i denna artikel, behandlas av kommittén, skall berörda stater ha rätt att sän- da en representant för att utan röst- rätt deltaga i kommitténs arbete un- der ärendets behandling.

Artikel 12

1. (a) Sedan kommittén mottagit och sammanställt alla de upplys- ningar den anser nödvändiga, skall ordföranden utse en förlikningskom- mission ad hoc (i det följande be— nämnd kommissionen) bestående av fem personer, som kan men icke be- höver vara ledamöter i kommittén. Kommissionens ledamöter skall ut- ses med de tvistande parternas sam- tycke, och dess tjänster skall ställas till de berörda staternas förfogande i syfte att åstadkomma en reglering av frågan i godo grundad på respekt för konventionen.

(vb) Har de tvistande staterna icke inom tre månader enats om kom- missionens sammansättning, helt el— ler delvis, skall de kommissionsmed— lemmar, varom enighet icke nåtts mellan de tvistande staterna, väljas av kommittén bland dess medlem- men med tvåtredjedels majoritet vid

2. Kommissionens ledamöter skall fullgöra sitt uppdrag i egenskap av enskilda personer. De får ej vara medborgare i tvistande stat eller i stat som icke biträtt konventionen.

3. Kommissionen skall själv välja sin ordförande och antaga sin ar- betsordning.

4. Kommissionens sammanträden skall som regel hållas i FN:s huvud- kvarter eller på annan lämplig plats enligt kommissionens bestämmande.

5. Det sekretariat som ställes till förfogande enligt artikel 10 punkt 3 skall, när en tvist mellan konven- tionsstater leder till utseendet av en kommission, biträda även denna.

6. De tvistande parterna skall sins- emellan lika fördela kostnaderna för ledamöterna i kommissionen enligt beräkningar som ombesörjes av FN:s generalsekreterare.

7. Generalsekreteraren är bemyn- digad att, om så erfordras, betala kostnaderna för kommissionens le— damöter, innan de tvistande staterna ersatt kostnaderna enligt punkt (i i denna artikel.

8. De upplysningar som kommit- tén mottagit och sammanställt skall ställas till kommissionens förfogan- de, och kommissionen kan anmoda de. berörda staterna att inkomma med ytterligare upplysningar av be- tydelse.

Artikel 13

1. När kommissionen avslutat prövningen av ärende, skall den upp- rätta och till kommitténs ordföran— de överlämna en rapport omfattande dess utredning om de med tvisten sammanhängande faktiska förhål- landena och innehållande de rekom-

mendationer den finner ägnade att åvägabringa en uppgörelse i godo av tvisten.

2. Kommitténs ordförande skall överlämna kommissionens rapport till envar av de tvistande staterna. Dessa skall inom tre månader un- derrätta kommitténs ordförande hu- ruvida de godkänner rekommenda- tionerna i kommissionens rapport.

3. När den i punkt 2 i denna ar- tikel angivna tiden utlöpt, skall kom- mitténs ordförande överlämna kom- missionens rapport och de berörda konventionsstaternas deklarationer till övriga konventionsstater.

Artikel 14

1. En konventionsstat kan när som helst förklara, att den erkänner kommitténs behörighet att mottaga och pröva framställningar från så- dana enskilda personer eller grupper av enskilda inom statens jurisdik- tionsområde, som påstår sig ha ge- nom den staten blivit utsatta för kränkning av någon av de i denna konvention angivna rättigheterna. Framställning skall icke mottagas av kommittén, om den gäller en kon- ventionsstat som ej avgivit sådan förklaring.

2. Varje konventionsstat som av- ger en förklaring enligt punkt 1 i denna artikel kan upprätta eller utse ett organ inom sitt nationella rätts- väsen, som är behörigt att mottaga och pröva framställningar från så- dana enskilda personer eller grupper av enskilda inom statens jurisdik- tionsområde, som påstår sig ha bli- vit utsatta för kränkning av någon av de i denna konvention angivna rättigheterna och som uttömt andra tillgängliga inhemska rättsmedel.

3. Förklaring som göres enligt punkt 1 i denna artikel, och uppgift om namnet på organ, som upprättats eller utsetts enligt punkt 2 i denna artikel, skall deponeras av vederbö- rande konventionsstat hos FN:s ge- neralsekreterare, som tillställer övri- ga konventionsstater kopior därav. Förklaring kan återkallas när som helst genom meddelande till general- sekreteraren, men sådan återkallelse har ingen verkan vad gäller hos kommittén anhängiggjorda fram- ställningar.

4. Ett register över framställning- ar skall föras av organ som upprät- tats eller utsetts enligt punkt 2 i den— na artikel, och bestyrkta avskrifter av registret skall årligen på lämplig väg tillställas generalsekreteraren, varvid förutsättes att innehållet icke göres offentligt.

5. Om klaganden icke får sitt fall tillfredsställande reglerat genom or- gan som upprättats eller utsetts en- ligt punkt 2 i denna artikel, har han rätt att hänskjuta ärendet till kom- mittén inom sex månader.

6. (a) Kommittén skall konfiden- tiellt delge varje framställning som den tagit emot med den konventions- stat som påstås ha brutit mot be- stämmelse i konventionen men skall icke röja identiteten hos vederböran- de person eller grupp av personer utan dennes eller dessas uttryckliga samtycke. Kommittén får icke taga emot anonyma framställningar.

(b) Den mottagande staten skall inom tre månader skriftligen lämna kommittén en förklaring eller ett ut— talande med upplysningar i saken och uppgift om den åtgärd som even- tuellt vidtagits av den staten.

7. (a) Kommittén skall pröva framställningar i ljuset av alla de upplysningar som ställts till dess för-

fogande av vederbörande konven- tionsstat och av klaganden. Kommit- tén får ej pröva framställning från klagande såvida den icke utrönt att klaganden utdömt alla tillgängliga in- hemska rättsmedel. Detta skall dock icke gälla om rättsmedlens utnytt- jande är oskäligt tidskrävande.

(b) Kommittén skall överlämna sina eventuella förslag och rekom- mendationer till den berörda kon- ventionsstaten och till klaganden.

8. Kommittén skall i sin årliga rapport intaga en summarisk redo- görelse för mottagna framställningar och, där så lämpligen bör ske, för de berörda konventionsstaternas förkla- ringar och uttalanden ävensom för sina egna förslag och rekommenda- tioner.

9. Kommittén är behörig utöva de funktioner som angivits i denna ar- tikel endast om minst tio konven- tionsstater är bundna av förklaring— ar enligt punkt 1 i denna artikel.

Artikel 15

1. I avvaktan på förverkligandet av målet för den i generalförsam- lingens resolution 1514 (XV) den 14 december 1960 intagna förklaringen angående beviljande av självständig- het åt koloniala länder och folk skall bestämmelserna i denna konvention på intet sätt begränsa den petitions- rätt som tillerkänts dessa folk genom andra internationella instrument el— ler av FN och dess fackorgan.

2. (a) Den enligt artikel 8 punkt 1 i denna konvention upprättade kommittén skall erhålla avskrifter av samt till vederbörande organ avge yttranden över och rekommendatio—

ner med anledning av framställning- ar från de FN-organ som behandlar frågor, vilka direkt berör denna kon-

ventions principer och ändamål, vid sina överväganden av hos dem an- hängiga petitioner, avseende frågor som omfattas av denna konvention, från innevånare i förvaltarskapsom- råden och andra områden, på vil- ka generalförsamlingens resolution 1514 (XV) äger tillämpning.

(b) Kommittén skall från veder- börande FN-organ erhålla kopior av rapporter angående lagstiftnings-, domstols-, förvaltnings- eller andra åtgärder som direkt sammanhänger med denna konventions principer och syften och som vidtagits av de förvaltande staterna inom de i (a) ovan nämnda områdena, och skall avge yttranden och rekommendatio- ner till dessa organ.

3. Kommittén skall i sin rapport till generalförsamlingen intaga en summarisk redogörelse för de fram- ställningar och rapporter den har mottagit från FN:s organ liksom de yttranden och rekommendationer kommittén avgivit med avseende på dessa framställningar och rapporter.

4. Kommittén skall från FN:s ge- neralsekreterare begära alla uppgif- ter sammanhängande med denna konventions syften som han har till- gängliga och som avser de i punkt 2 (a) nämnda områdena.

Artikel 16

Denna konventions bestämmelser. om biläggande av tvister och klago- mål är tillämpliga utan att medföra inskränkning i tillämpligheten av så- dana andra förfaranden för biläg- gandet av tvister och klagomål på diskrimineringsområdet om vilka stadgats i konstituerande instrument som avser eller konventioner som an- tagits av FN eller dess fackorgan, och utan att hindra konventionssta- terna från att anlita andra förfaran—

den för lösandet av tvister i över- ensstämmelse med allmänna eller särskilda internationella överens- kommelser som är i kraft mellan dem.

DEL III

Artikel 17

1. Denna konvention står öppen för undertecknande av varje stat som är medlem i FN eller i något av dess fackorgan, av varje stat som an— slutit sig till internationella domsto— lens stadga och av varje annan stat som av FN:s generalförsamling in- bjudits att biträda konventionen.

2. Denna konvention skall ratifice— ras. Ratifikationsinstrument skall deponeras hos FN:s generalsekrete- rare.

Artikel 18

1. Denna konvention står öppen för anslutning av varje stat som om- förmäles i artikel 17 punkt 1.

2. Anslutning äger rum genom de- ponering av anslutningsinstrument hos FN:s generalsekreterare.

Artikel 19

1. Denna konvention träder i kraft på trettionde dagen efter den dag då det tjugosjunde ratifikations- eller anslutningsinstrumentet deponerats hos FN:s generalsekreterare.

2. För varje stat, som ratificerar denna konvention eller ansluter sig

till den sedan det tjugosjunde ratifi- kations- eller anslutningsinstrumen- tet deponerats, skall konventionen träda i kraft på trettionde dagen ef- ter det att dess eget ratifikations- eller anslutningsinstrument depone- rats.

Artikel 20

]. FN:s generalsekreterare skall mottaga reservation, som stat gör i samband med ratifikation eller an- slutning, och delge sådan reservation med alla stater som är eller kan bli konventionsstater. Envar stat som har invändning mot reservationen skall inom nittio dagar från motta- gandet av sådant meddelande under- rätta generalsekreteraren att den icke godtager reservationen.

2. Reservation som är oförenlig med denna konventions ändamål och syfte skall icke tillåtas och icke hel- ler reservation som skulle hindra nä- got av de genom denna konvention upprättade organen att verka. Re- servation skall anses oförenlig eller hindrande om minst två tredjedelar av konventionsstaterna har invänd- ning mot den.

3. Reservation kan när som helst återtagas genom underrättelse här— om till generalsekreteraren. Sådan underrättelse träder i kraft den dag den mottages.

Artikel 21

Konventionsstat äger uppsäga konventionen genom skriftlig under- rättelse till FN:s generalsekreterare. Uppsägning träder i kraft ett är efter den dag då underrättelsen mottagits av generalsekreteraren.

Artikel 22

tionens tolkning eller tillämpning, vilken icke bilägges genom förhand— lingar eller genom de förfaranden om vilka uttryckligen stadgas i kon- ventionen, skall på begäran av nå- gon av de tvistande staterna hän- skjutas till internationella domsto- len för avgörande, såvida icke de tvistande enas om annat sätt för tvis— tens biläggande.

Artikel 23

1. Framställning om ändring av denna konvention kan när som helst göras av varje konventionsstat ge- nom skriftlig underrättelse ställd till FN:s generalsekreterare.

2. FN:s generalförsamling skall fatta beslut om de eventuella åtgär- der som sådan framställning föran- leder.

Artikel 24

FN:s generalsekreterare skall hål- la alla de stater, som avses i artikel 17 punkt 1 i denna konvention, un— derrättade om:

(a) undertecknande, ratifikation eller anslutning enligt artiklarna 17 och 18,

(b) dagen för konventionens ikraftträdande enligt artikel 19,

(c) meddelande eller förklaring mottagen enligt artiklarna 14, 20 och

23, (d) uppsägning enligt artikel 21.

Artikel 25

1. Denna konvention, vars engels- ka, franska, kinesiska, ryska och spanska texter äger lika vitsord, skall deponeras i FN:s arkiv.

2. Bestyrkta avskrifter av denna "konvention skall av FN:s general- sekreterare tillställas alla stater som tillhör någon av de kategorier som inämnes i konventionens artikel 17 punkt 1.

Kronologisk förteckning

28.

29. 30. 31 . 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

HS 90: Hälsorisker. S. HS 90: Ohälsa och vårdutnyttjande. S. HS 90: Hälso» och sjukvård i internationellt perspektiv. S. HS 90: Utgångspunkter och riktlinjer för det fortsatta arbetet. S. Ny arbetstidslag. A. Översyn av lagen om församlingsstyrelse. Kn. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. 8. Översyn av sjölagen 1. Ju. Enhetligt huvudmannaskap för högskolan. U. Datateknik i verkstadsindustrin. I. Datateknik i processindustrin. [. lnrikesflyget under 1980-talet. K. Närradio. U. Reformerat kyrkomöte, kyrklig lagstiftning rn. m. Kn. Grundlagsfrågor. Ju Film och TV i barnens värld. U. Industrins datorisering. A. Minskat tobaksbruk. S. Översyn av radiolagen. U. Omprövning av samvetsklausulen. Kn. . Internationellt patentsamarbete III. H. . Sjukersättningsfrågor. S.

Tekniska hjälpmedel för handikappade. U. . Socialförsäkringens datorer. S. . Bra daghem för små barn. 5. . Omsorger om vissa handikappade. S. . Omsorger om vissa handikappade. Sammanfattning, lag—

förslag, specialmotiveringar. S. Turism och friluftsliv. Det centrala myndighetsansvaret. Jo. Forskningens framtid. U. Forskarutbildningens meritvärde. U. Avtalsvillkor mellan näringsidkare. Ju. Fluor i kariesförebyggande syfte. S. Effekter av investeringar utomlands. I. Fristående skolor för skolpliktiga elever. U. Sjukresor. S. Begravningsverksamheten. Kn. Företags obestånd II. B. Om hets mot folkgrupp. A.

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Översyn av sjölagen 1. [8] Grundlagsfrågor. [15]

Avtalsvillkor mellan näringsidkare. [31]

Socialdepartementet

Hälso- och sjukvård införSO-talet. 1. Hälsorisker. [1] 2. Ohälsa och vårdutnyttjande. [2] 3. Hälso» och sjukvård i internationellt perspektiv. [3] 4. Utgångspunkter och riktlinjer för det fortsatta arbetet. [4] Lag om vård av missbrukare i vissa fall. [7] Minskat tobaksbruk. [18] Sjukersättningsfrågor. [22] Socialförsäkringens datorer. [24] Bra daghem för små barn. [25] Omsorgskommittén. 1. Omsorger om vissa handikappade. [26] 2. Omsorger om vissa handikappade. Sammanfattning, lagför- slag, specialmotiveringar. [27] Fluor i kariesförebyggande syfte. [32] Sjukresor. [35]

Kommunikationsdepartementet Inrikesflyget under 1980-talet. [12]

Budgetdepartementet Företags obestånd II. [37]

Utbildningsdepartementet

Enhetligt huvudmannaskap för högskolan. [9] Närradio. [13]

Film och TV i barnens värld. [16] Översyn av radiolagen. [19]

Tekniska hjälpmedel för handikappade. [23] Utredningen om forskningens och forskarutbildningens situa- tion. 1. Forskningens framtid. [25] 2. Forskarutbildningens meritvärde. [30] Fristående skolor för skolpliktiga elever. [34]

Jordbruksdepartementet Turism och friluftsliv. Det centrala myndighetsansvaret. [28]

Handelsdepartementet Internationellt patentsamarbete III. [21]

Arbetsmarknadsdepartementet

Ny arbetstidslag. [5] Industrins datorisering. [17] Om hets mot folkgrupp. [38]

Industridepartementet Data— och elektronikkommittén. 1. Datateknik i verkstadsindu-

strin. [10] 2. Datateknik i processindustrin. [11] Effekter av investeringar utomlands. [33]

Kommundepartementet

Översyn av lagen om församlingsetyrelse. [6] Reformerat kyrkomöte, kyrklig lagstiftning m.m. [14] Omprövning av samvetsklausulen. [20] Begravningsverksamheten. [36]

Anm. Siffrorna inom klammer betecknar utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen.