SOU 1997:61

Att växa bland betong & kojor

Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Regeringen beslutade den 16 mars 1995 att ge utredningen (S 1994: 03) Levnadsvillkori storstadsområden nya direktiv (S 199535). Med stöd av detta förordnades den 23 mars 1995 Karl-Petter Thorwalds— son som ordförande. Karl—Petter Thorwaldsson entledigades den 1 februari 1996. Till ny ordförande utsågs kommunalrådet Kerstin Al— nebratt den 1 februari 1996. Den 23 mars 1995 förordnades som leda- möter i kommittén kommunalråden Christine Axelsson (s), Vivi-Ann Nilsson (s), bitr. borgarrådet Dag Larsson (s), f.d. kommunalrådet Joakim Ollén (m) och f.d. riksdagsledamoten Rune Thorén (c) samt riksdagsledamoten Karin Pilsäter (fp).

Kommittén antog namnet Storstadskommittén. Direktiven till ut- redningen (dir. 199535) (dir. 1995: 108) har i sin helhet bifogats be— tänkandet (bil. 1).

Som sakkunniga förordnades den 10 april 1995 regiondirektören Sven—Olov Andersson, Arbetsmarknadsstyrelsen, överdirektören Ann—Mari Begler, Socialstyrelsen, projektledaren Tommy Birgers— son, Boverket, byrådirektören Ylva Eklund, Riksförsäkringsverket, departementssekreteraren Barbara Martin Korpi, Socialdepartemen— tet, numera Utbildningsdepartementet, departementsrådet Mats Wadman, Arbetsmarknadsdepartementet. Mats Wadman entlediga— des den 1 januari 1997. Den 10 april 1995 förordnades som sakkun— nig även generaldirektören Kerstin Wigzell, Ungdomsstyrelsen. Kerstin Wigzell entledigades den 1 februari 1996. Till nya sakkun— niga tillförordnades departementssekreteraren Gunilla Malmborg, Socialdepartementet, från och med 3 mars 1996 samt departements- sekreteraren Siv Stjemborg, Arbetsmarknadsdepartementet från och med 1 januari 1997.

Därtill förordnades den 15 juni 1995 som experter kanslirådet Eva- Stina Hultinger, Utbildningsdepartementet, kanslirådet Kent Ivars- son, Civildepartementet, sekreteraren Birgitta Ornbrant, Arbets- marknadsdepartementet, departementssekreteraren Tommi Riiho- nen, Arbetsmarknadsdepartementet, avdelningsdirektören Maria Ro— selius, Socialstyrelsen samt den 10 augusti 1995 sekreteraren Ulla Åhs, Bostadspolitiska kommittén, Näringsdepartementet. Eva-Stina

Hultinger entledigades den 10 maj 1996 och den 20 november 1996 entledigades Kent Ivarsson. Till ny expert förordnades departements— sekreteraren Catharina Wettergren, Utbildningsdepartementet, den 10 maj 1996. Storstadskommittén får härmed överlämna sitt tredje delbetän— kande;

Att växa bland betong och kojor

Kommitténs arbete fortsätter enligt direktiven.

Stockholm i april 1997

Kerstin Alnebratt

Christine Axelsson Joakim Ollén Dag Larsson Karin Pilsäter Vivi-Ann Nilsson Rune Thorén

/Håkan Svärdman

2. Vad är boendesegregation och utsatta stadsdelar?

I Storstadskommitténs första delbetänkande Att röja hinder (SOU 1995:42) gavs följande definition av boendesegregation:

”Med segregation menas inte bara en socioekonomisk och etnisk uppdelning av olika befolkningsgrupper, det kan också vara fråga om en uppdelning i olika boendemiljöer När dessa olika uppdelningar sammanfaller kan boendesegregationen bli allvarlig.”

För att kunna beskriva boendesegregationen och dess verkningar i våra tre storstäder, både sinsemellan och över tid, har vi valt att till— lämpa förra Storstadsutredningens geografiska indelning av storstä- derna i så kallade primärområden. På Storstadskommitténs uppdrag har Institutet för regional analys (Inregia) dels gjort en uppdatering av förra Storstadsutredningens primärområden för att få de såjämför— bara som möjligt, dels samlat in statistik för att beskriva den sociala situationen i primärområden samt gjort en översiktlig sammanställ— ning av hur den lokala utvecklingen i bostadsområdena efter år 1985 ser ut i de tre storstadsregionema.

Att använda primärområden för segregationsstudier har också den fördelen att de uppfyller de väsentligaste kraven på ett grannskap, d.v.s ett område som bestäms av ”naturliga gränser”, motsvarar en stadsdel eller ett bostadsområde, har tillräckligt många invånare för att utgöra underlag för en viss offentlig och privat basservice och som därför betraktas av invånarna som sitt identifikationsområde.

För att identifiera de utsatta stadsdelarna och beskriva deras so— ciala struktur har vi valt en metod som utgår från relationen mellan hög— och låginkomsttagare. Som höginkomsttagare har vi avgränsat de 20 procent som har de högsta inkomsterna. På motsvarande sätt har de 20 procent som har de lägsta inkomsterna förts till gruppen låginkomsttagare. Bland dem som har låg årsinkomst finns många som på grund av studier inte arbetat hela året eller de som haft ekono- miska möjligheter att arbeta deltid. Årsinkomstema för dessa grup— per är inte ett särskilt bra mått på ekonomiska resurser. För att und— vika en sådan snedvridning får inkomstfördelningen bland män i åld- rarna 25—64 år ligga till grund för beräkningen av andelen hög— och låginkomsttagare i de olika primärområdena.

Inkomsttagarna delas in i tre klasser, de med låg, hög och mellan— inkomst. Låg— och höginkomstgränserna är relativa och varierar bero— ende på hur inkomsterna förändras. Som framgår av nedanstående tablå förskjuts gränserna över tiden och är olika för de tre regionerna.

Övre gräns för låginkomsttagare Stockholms län Malmöregionen Göteborgsre-

gionen 1990 112 800 104 200 115 100 1993 106 800 99 800 111 700 Nedre gräns för höginkomsttagare 1990 265 100 238 200 213 500 1993 293 000 254 700 263 000

Mot bakgrund av detta blir det naturliga att räkna fram gränserna för hög- och låginkomsttagare för varje region. Härmed kommer primär- områdenas relativa situation i regionen att beskrivas. För att kunna beskriva områdenas relation mellan olika regioner och över tid har ett klassningssystem använts, som utgår från kvoten mellan lågin— komsttagare och höginkomsttagare i respektive primärområde. Kvot— värdet för höginkomstområden, där höginkomsttagama är långt fler än låginkomsttagarna, är mycket mindre än 1. Situationen i lågin- komstområden är omvänd, d.v.s kvoten är mycket högre än 1. I de primärområden, där hög- och låginkomsttagare procentmässigt inte avviker alltför mycket från varandra, är denna kvot omkring 1. Pri- märområdena har därefter indelats i klasser efter kvotens storlek, kompletterat med vissa gränsvillkor. Följande åtta områdestyper har särskilts:

Områdestyp Kvot Iåginkomsttagare/ höginkomsttagare

Extremt hög inkomst under 0,25 Mycket hög inkomst 0,25 0,50 Hög inkomst 0,50 0,80 Över medelinkomst 0,80 — 1.25 Under medelinkomst 1,25 2,00 Låg inkomst 2,00 — 4,00 Mycket låg inkomst 4,00 — 10,00 Extremt låg inkomst över 10,00

Primärområden med ”extremt hög inkomst” och ”extremt låg in- komst” är synnerligen homogena med avseende på invånarnas eko- nomiska resurser. I den ena typen av områden bor överväldigande delen höginkomsttagare och nästan inga låginkomsttagare, medan i den andra typen av område är förhållandet det omvända.

Med utgångspunkt i den ovanstående beskrivna metoden har vi valt att definiera en stadsdel (eller primärområde) som utsatt när stadsdelens kvotvärde är över 2.00, d.v.s. följ ande områdestyper: Låg inkomst, mycket låg inkomst och extremt låg inkomst.

Av totalt 436 primärområden i storstadsregionema kunde 114 om- råden hänföras till kategorin utsatta stadsdelar år 1994, 68 områden med låg inkomst, 34 områden med mycket låg inkomst och 12 områ- den med extremt låg inkomst. I de utsatta stadsdelarna bodde 716 905 invånare detta år, vilket motsvarar drygt en fjärdedel av regionens samtliga invånare. I Stor-Göteborg återfanns den största andelen in— vånare som bodde i en utsatt stadsdel, 35 procent, och i Stor—Malmö var denna andel 27 procent och i Stor—Stockholm 25 procent.

Nedanstående tabell 1 visar hur många människor som bodde i ut- satta stadsdelar och i de olika områdestyperna.

I detta betänkande kommer Storstadskommittén att begränsa kart- läggningen av barns och ungdomars levnads— och uppväxtvillkor till sju av storstadsregionemas 43 kommuner. Följande kommuner ingår i kartläggningen: Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje. Dessa kommuner kommer fort— sättningsvis att kallas för ”de berörda storstadskommunerna”. Totalt finns det 96 primärområden i dessa kommuner som kan betecknas som utsatta. När vi fortsättningsvis talar om utsatta stadsdelar så är det alltså de utsatta stadsdelarna i de sju berörda storstadskommu- nerna som vi åsyftar. Sammanlagt bodde det 590 220 invånare i dessa stadsdelar år 1994, vilket motsvarade 36 procent av de berörda stor— stadskommunemas befolkning och drygt 83 procent av de utsatta stadsdelarnas sammanlagda befolkning i storstadsregionema. Med få undantag så finns samtliga utsatta stadsdelar inom miljonprogram— mets bostadsbestånd, d.v.s bostäder som byggdes under åren 1965—1975. Drygt 75 procent av fastighetsbeståndet i områdena ut— görs av hyresrätter och omkring 63 procent av dessa ägs av allmän- nyttiga bostadsföretag. Allmännyttans ägarandel är större i områden med mycket låga och extremt låga inkomster.

Tabell 1: Samtliga invånare i berörda storstadskommuner, utsatta om- råden, områdestyper

Kommun Invånare Antal och andel Andelen invånare i utsatta stadsdelar totalt av invånare fördelat på områdestyp: utsatta stadsdelar låg mycket låg extremt låg inkomst inkomst inkomst

Botkyrka 67 373 32 811 (49 %) 19 % 60 % 21 % Göteborg 434 767 199 586 (46 %) 51 % 38 % Il % Haninge 59 876 8 941 (15 %) 100 - - Huddinge 73 411 23 130 (32 %) 34 % 38 % 28 % Malmö 238 056 94 751 (40 %) 24 % 50 % 26 % Stockholm 697 361 215 562 (31 %) 70 % 15 % 15 % Södertälje 67 820 15 439 (23 %) 72 % 28 % Samtliga 1 638 664 590 220 (36 %) 51 % 33 % 16 %

3. De barnrika stadsdelarna

Drygt 30 procent av samtliga barn och ungdomar i våra tre storstads- regioner bor i de utsatta stadsdelarna. Antalet barn och ungdomar i åldern 0—17 år i de berörda storstadskommunema och som bodde i en utsatt stadsdel uppgick till drygt 117 000 år 1994. Det motsvarar 38 procent av samtliga barn och ungdomar i dessa kommuner och 81 procent av samtliga barn och ungdomar som bor i storstadsregioner— nas utsatta stadsdelar. Om vi använder områdestyperna för de utsatta stadsdelarna får vi följande fördelning av antal barn och ungdomar: 48 700 barn och ungdomar i områden med låga inkomster, drygt 40 000 bor i områden med mycket låga inkomster och 27 800 bor i områden med extremt låga inkomster.

Barns och ungdomars andel av befolkningen i de utsatta stadsde- larna skiljer sig inte i jämförelse med genomsnittet för berörda stor- stadskommuner eller storstadsregionema. Drygt 30 procent av dess befolkning är yngre än 25 år och drygt 20 procent är yngre än 20 år. Barns och ungdomars andel av befolkningen varierar kraftigt inom de olika områdestyperna för de utsatta stadsdelarna. I områden med låga inkomster är andelen barn och ungdomar lägre än genomsnittet för de utsatta stadsdelarna, 16 procent. I områden med mycket låga inkomster ökar andelen barn och ungdomar till 20 procent och i om- råden med extremt låg inkomst ökar andelen till drygt 30 procent. I ett par enskilda områden med extremt låga inkomster uppgår andelen till 40 procent.

Majoriteten av barnen i de utsatta stadsdelarna har utländsk bakgrund

Omkring 56 procent av barnen och ungdomarna i de utsatta stadsde— larna har utländsk bakgrund. Motsvarande andel för de berörda stor— stadskommunema är 32 procent och för samtliga storstadsregioner 28 procent. Andelen barn med utländsk bakgrund skiftar mellan de utsatta stadsdelarna i respektive storstad. I de utsatta stadsdelarna i Malmö är andelen den högsta, 63 procent. Bland kommunerna i Stockholms län är andelen 57 procent och i Göteborg 50 procent. Li-

kaså varierar andelen barn med utländsk bakgrund i de olika områ— destyperna inom de utsatta stadsdelarna. I områden med låga in— komster är denna andel i genomsnitt 35 procent. I områden med mycket låga inkomster är motsvarande andel 60 procent och i områ- den med extremt låga inkomster är andelen barn med utländsk bak— grund 85 procent.

Stor andel ensamstående föräldrar

Drygt 65 procent av barnfamiljshushållen i de utsatta stadsdelarna är kärnfamiljer. Denna andel skiftar marginellt mellan de olika områ— destyperna. Andelen ensamstående föräldrar är i genomsnitt 30 procent.2 Motsvarande andel för berörda storstadskommuner i övrigt är 25 procent. Även här är variationerna mellan storstäderna och om- rådestyperna små. Att andelen ensamstående föräldrar är något högre kan sammanhänga med att separationsfrekvensen är dubbelt så hög bland barnfamiljer med invandrarbakgrund än svenska familjer.3

2 Uppgifter från FoB-1990. 3 Social rapport 1994, Socialstyrelsen.

4. Barnfamiljernas ekonomi i de utsatta stadsdelarna

Klyftan mellan fattiga och rika barnfamiljer ökar fastslår Socialde- partementet i rapporten Barn idag (Ds 199657). Det är främst en- samstående föräldrar och familjer med många barn som har fått det svårare ekonomiskt. Allt fler barnfamiljer har inkomster som under- stiger Socialstyrelsens socialbidragsnorm.

Att arbetslösheten sätter sina spår bland barnfamiljer i de utsatta stadsdelarna är mycket tydligt när man studerar deras inkomster och beroendet av olika bidrag och ersättningar. Stockholms stads utred- nings— och statistikkontor (USK) har på Dagens Nyheters uppdrag jämfört den disponibla inkomsten för hushåll med två vuxna och barn i Stockholm stad under perioden 1992 till 1994. Med disponibel in— komst menas summan av inkomst från arbete, bidrag, studiemedel och kapitalinkomster exklusive skatt. För den genomsnittliga bamfa- miljen i staden har inkomstutvecklingen stått stilla under denna pe— riod. Barnfamiljemas medelinkomst i staden är 334 000 kronor. Där- emot har den disponibla inkomsten sjunkit i genomsnitt 3,7 procent i de tio stadsdelar med de lägsta inkomsterna. (Se tabell 2)

Tabell 2: Barnfamiljernas disponibla inkomst i Stockholms stads ut- satta stadsdelar Stadsdel Disponibel medel- Inkomständring sedan 1992

inkomst för två vuxna med barn 1994 kronor procent Rinkeby 190 000 —10 000 —5 Tensta 205 000 — 9 000 —4 Universitetet 218 000 —22 000 —9 Husby 219 000 — 5 000 —2 Rågsved 229 000 —13 000 —6 Skärholmen 248 000 — 8 000 —3 Hässelby Strand 250 000 4 000 —1 Ostberga 252 000 —12 000 —4 Bredäng 255 000 6 000 —2 Hökarängen 255 000 — 3 000 —l

källa: DN 19961117

Medelinkomsten i dessa stadsdelar är 230 000 kronor. Lägst var den disponibla inkomsten i Rinkeby, 190 000 kronor. Det var också

i Rinkeby samt Rågsved som medelinkomstema sjönk mest mellan åren 1992 och 1994, enligt DN. Den disponibla inkomsten ökade med 22 procent i de stadsdelar där de rikaste barnfamiljerna bor. De— ras medelinkomst är 584 000 kronor. Klyftorna ökar följaktligen i rikets huvudstad.

Stor andel barnfamiljer med socialbidrag

Bland barnfamiljerna i de tio stadsdelarna med de lägsta inkomsterna i Stockholms stad är socialbidragsberoendet mycket högt. Bamfamil- jema utgjorde 37,6 procent av samtliga socialbidragshushåll i dessa stadsdelar 1995. Drygt 48 procent av dessa bamhushåll utgjordes av ensamstående föräldrar varav 93 procent av ensamstående mödrar. I genomsnitt utgjorde barnfamiljerna 18 procent av samtliga socialbi— dragshushåll i Stockholm stad.

Andelen hushåll bland samtliga barnfamiljshushåll i de tio stads- delarna som uppbar socialbidrag går inte att få fram på grund av inak— tuella uppgifter om antalet bamhushåll. Däremot är det möjligt att jämföra antalet barn i samtliga socialbidragshushåll med antalet barn i åldersgruppen 0—17 år. Förvisso är dessa grupper inte helt och fullt jämförbara i och med att antalet barn i bidragshushåll även inkluderar överåriga barn som i socialregistret upptas som hemmavarande. Med denna reservation kan vi dock uppskatta andelen barn i åldersgrup- pen 0—17 år som någon gång under 1995 fick socialbidrag till drygt 34 procent i dessa stadsdelar. I stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Husby och Rågsved pendlar denna andel mellan 40 och 50 procent.4

Det finns skäl att vara särskilt uppmärksam på problemet med det höga socialbidragsberoendet bland barn och ungdomar. Redan i Stor— stadskommitténs första delbetänkande Att röja hinder (SOU 1995: 142) påpekades att ett ökat socialbidragsberoende riskerar att undergräva välfärdssamhällets grundläggande princip, nämligen sambandet mellan arbete och inkomst och successivt ersättas med en ny princip — bidrag ger inkomst. Det finns tendenser som snabbt kan påskynda en sådan utveckling. Tapio Salonen har studerat ungdomar födda 1974 och som debuterade som socialbidragstagare vid 18 års ålder och funnit att tre år senare uppbar närmare hälften av dessa fort— farande socialbidrag. Detta tyder på, menar Salonen, att sannolikhe- ten för att bli fast i ett socialbidragsberoende ökar ju tidigare man

4 Uppgifter om socialbidragstagare från stadsdelarna har införskaffats via Utrednings— och sta— tistikkontoret i Stockholm stad.

debuterar som socialbidragstagare.5

Riksrevisionsverket (RRV) visar i rapporten Välfärd i verkligheten (SOU 1997124), som gjorts på uppdrag av Storstadskommittén, att barnfamiljemas beroende av olika bidrag är stort i de utsatta stadsde— larna.

RRV granskade barnfamiljemas disponibla inkomst och bidrags- beroende i stadsdelarna Husby i Stockholm, Bergsjön i Göteborg och Rosengård i Malmö. Av nedanstående tabell 3 framgår att närmare hälften av samtliga bamfamiljsföräldrar i åldersgruppen 25—44 år i dessa stadsdelar är socialbidragsberoende. Andelen föräldrar vars in— komst till två tredjedelar består av förtidspension, ersättning p.g.a. arbetslöshet, socialbidrag eller kombinationer av dessa ersättnings— slag är högst bland barnfamiljer med ett barn och i stadsdelarna Ro— sengård med 17 procent och i Bergsjön med 13,1 procent.

Tabell 3: Bidragsberoende och disponibel inkomst i vissa stadsdelar

Stadsdel Andel hushåll Andel hushåll Disponibel med socialbidrag vars disponibla medelinkomst inkomst till bland samtliga minst 1/3 består barnfamiljshushåll bidrag och/eller i åldern 25—65 år,

ersättningar. 1994. Bergsjön 219 700 25—44 år, 1 barn 48,0 13,1 25—44 år, 2 eller fler barn 43,6 4,9 Rosengård 178 500 25—44 år, 1 barn 58,8 17,0 25—44 år, 2 eller fler barn 62,8 7,1 Husby 221 000 25—44 år, 1 barn 45,8 4,5 25—44 år, 2 eller fler barn 38,5 1,1

Källa: RRV, Välfärd i verkligheten, SOU 1997:24

5Salonen, Tapio, i Att få bli vuxen om ungdomars etablering på olika marknader, rapport från Barn- och ungdomsdelegationen, 1996.

5. Hur mår barnen och ungdomarna i de utsatta stadsdelarna?

God hälsa kräver goda levnads- och uppväxtvillkor. Om barns och ungdomars hälsa vacklar försvåras naturligtvis deras förutsättningar till goda uppväxtvillkor, men deras välbefinnande påverkas också av hur deras föräldrar mår. Glada och friska föräldrar är ovärderligt. Denna enkla sanning har emellertid inte väckt någon större uppmärk— samhet inom folkhälsoforskningen. Det är svårt att uttala sig om för— äldrarnas hälsotillstånd, både i allmänhet och i synnerhet, när det gäl- ler föräldrar som är bosatta i utsatta stadsdelar. Däremot finns det studier och folkhälsostatistik som kan ge en översiktlig beskrivning av samtliga invånares hälsa i de utsatta stadsdelarna. Ett inte orimligt antagande skulle kunna vara att föräldrars hälsa inte nämnvärt skiljer sig från befolkningens i övrigt i dessa stadsdelar.

Malmö stads folkhälsorapport 1996, Hur mår Malmö? är den se- naste studien över storstadsinvånamas hälsa.6 Rapporten visar att malmöitemas hälsa följer det gängse socioekonomiska mönstret, dvs. att de välbeställda är vid god hälsa, medan hälsan hos de mindre bemedlade grupperna i staden är avsevärt sämre. Den tydligaste indi- katom som befäster detta är skillnader i medellivslängd mellan de olika stadsdelarnas invånare. Medellivslängden i Malmö är lägst i de stadsdelar som har de lägsta inkomsterna, det vill säga i Södra inner— staden, Rosengård och Kirseberg. Skillnaden mellan dessa stadsdelar och de som hade den högsta medellivslängden är 6,2 år för män och 3,3 år för kvinnor. I de stadsdelar där medellivslängden är lägst åter— finns också den största andelen individer som upplever att de har då— lig hälsa. Vad gäller andra folkhälsoindikationer såsom alkoholkon- sumtion och rökning, dåliga kostvanor, stillasittande fritidsvanor, återfinns de högsta andelarna i dessa stadsdelar. I rapporten förs ett resonemang om så kallade bristande sociala resurser och på vilket sätt det kan öka risken för olika sjukdomar och en för tidig död. För att mäta detta använder man begreppet ”bristande social förank- ring”, d. v. s lågt socialt deltagande, dåligt emotionellt stöd och belas— tande psykosocial arbetsmiljö Även i detta avseende återfinns de

6 Hur mår Malmö? Folkhälsorapport 1996, Malmö stad.

högsta värdena i de utsatta stadsdelarna.

Ekonomisk stress är en annan faktor som påverkar människors psykosociala hälsa, enligt rapporten. Ekonomiska förhållanden på- verkar människors rörelsefrihet och möjligheter att förverkliga sina drömmar. Knappa ekonomiska resurser kan leda till psykosocial be— lastning, ökad stress och en sämre hälsa. Detta har man mätt i förmå- gan att betala sina räkningar. I Rosengård, Södra innerstaden samt i Fosie hade invånarna de största svårigheterna att klara av ekonomin. Rapporten framhåller avslutningsvis att hälsopolitiken måste handla om att skapa förutsättningar för livssituationer där människorna har möjligheter att utveckla kontroll, engagemang och en känsla av sam- manhang i tillvaron. Rapporten berör avslutningsvis också specifikt barns hälsa och framhåller följande:

”Barns uppväxtvillkor är viktiga för hälsan. Om barn skall få bra möjligheter vid livets början beror mycket på hur våra boendemiljöer ser ut. Bostadssegregationen är inget nytt i Malmö, men den har bli- vit mera uttalad under 1980— och 1990-talet. Nu har dessutom en hög arbetslöshet tillkommit. Att växa upp i en segregerad boendemiljö och i en familj utan kontakt med arbetslivet gör att man lätt förlorar kontakten med samhället. Sociala bostadsförnyelseprogram är där- för viktiga ur folkhälsosynpunkt, liksom att skapa möjligheter för de boende att delta aktivt i att utveckla sina bostadsområden.”7

Ökad ojämlikhet i hälsa rapporteras också från Stockholms län. Redan år 1991 observerades att dödligheten och vissa sjukdomar ökade bland invånarna i länets södra delar där en stor andel lågin— komsttagare bor. I Stockholms läns folkhälsorapport 1994 kunde man dessvärre inte se några tecken på att denna trend hade brutits.8

Höga Ohälsotal hos befolkningen

En indikation på befolkningens hälsa är det så kallade ohälsotalet. Ohälsotalet beräknas på antalet dagar som ersätts med sjukpenning- försäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukbidrag och förtidspension och fördelat på antalet sjukpenningförsäkrade och förtidspensionärer. Ohälsotalen är mycket höga bland befolkningen i de utsatta stadsde- larna i Stockholms län. Det visar en sammanställning som Dagens Nyheter gjorde på grundval av ett statistiskt material från Landsting- ets institut för regional analys (Inregia). Totalt ingick 20 stadsdelar där andelen invånare med utländskt medborgarskap eller utrikes-

7 Hur mår Malmö? Folkhälsorapport 1996, Malmö stad 8 Folkhälsorapport 1994 om hälsoutvecklingen i Stockholms län, Stockholms läns landsting.

födda översteg 40 procent av stadsdelens befolkning. Det genom- snittliga ohälsotalet för dessa stadsdelar år 1991 var 71. Lika högt var Ohälsotalet i Angereds församling i Göteborg, där de utsatta stadsde— larna Gårdsten och Lövgärdet ligger. Det var nästan dubbelt så högt som genomsnittet i Sverige.9

En annan indikation på hälsotillståndet i en stadsdel, som delvis sammanhänger med Ohälsotal, får man genom att studera andelen personer som har erhållit sjukpenning i 30 eller fler dagar under ett år. I genomsnitt uppgick andelen personer som fick sjukpenninger- sättning i 30 eller fler dagar under år 1994 till 10,3 procent i de utsatta stadsdelarna. I områdestyp ”låg inkomst” var motsvarande andel 9,0 procent, i områdestyp ”mycket låga inkomster” 11,5 procent och i områdestyp ”extremt låga inkomster” 12,5 procent.

Arbetslösheten försämrar föräldrarnas hälsa

Arbetslöshet är inte enbart ett samhällsekonomiskt problem, utan i allra högsta grad ett folkhälsoproblem. Det visar en lång rad studier, dels från olika länder, dels på olika människor och med varierade me— toder. Ett par av dessa studier har också undersökt på vilket sätt barn påverkas av sina föräldrars arbetslöshet. Urban J anlert, socialmedici- nare vid Umeå universitet, har i sina studier kunnat peka på lägre födelsevikt och högre dödlighet bland barn till arbetslösa fäder.10 En holländsk studie av barns studieresultat och framtidsplaner visar bland annat att barn med arbetslösa fäder är mindre framgångsrika i skolan. Effekterna visar sig vara störst för barn till lågutbildade och med långvarig arbetslöshet eller då bägge föräldrarna är arbetslösa.”

Just arbetslöshet är något som tillhör vardagen för många föräldrar i de utsatta stadsdelarna. Vi kan följaktligen anta att även dessa för- äldrar drabbas av hälsoförluster med anledning av arbetslöshet, vilket i sin tur påverkar deras barns välbefinnande. Arbetslösheten bland småbamsföräldrar i de utsatta stadsdelarna är alarmerande hög. Drygt en tredjedel av barnen i åldern 0—6 år hade år 1994 minst en arbetslös förälder. Motsvarande andel för riket i övrigt var 8 procent. '2 Av nedanstående tabell 4 framgår att arbetslösheten bland småbamsföräldrar var lägst i områdestypen ”låga inkomster” och högst i områden med ”extremt låga inkomster”. Studerar vi de regio-

9 Gunnareds årsredovisning 1995, Göteborg stad. '0 Starrin, B. Hagqvist, C. och Rantakeisu, U., i Arbetslöshet, folkhälsa och välfärd. Folkhälso— institutet 1996z86. ” Social rapport 1994, Socialstyrelsen. '2 Barnombudsmannens årliga rapport till regeringen 1997.

nala förhållandena blir bilden än mer oroväckande. I Malmös utsatta stadsdelar med extremt låga inkomster låg arbetslösheten bland små- bamsföräldrar i genomsnitt på 56 procent och i motsvarade områden i Göteborg på 50 procent. Bland kommunerna i Stockholms län var motsvarande andel i dessa områden 20 procent. Varför dessa skillna— der? Brister i den offentliga statistiken kan inte utslutas. I Botkyrka kommun har man funnit att en fjärdedel av invånarna som saknar för— sörjning varken är registrerade hos arbetsförmedling, försäkrings- kassa eller socialtjänst. Ingen vet hur dessa människor försörjer sig.

Tabell 4: Småbarn (0—6 år) med arbetslösa föräldrar

Kommun Andel barn (0—6 år) med arbetslösa föräldrar

utsatta Områdestyp: stadsdelar låg inkomst mycket låg extremt låg

inkomst inkomst

Göteborg 40% 28% 28% 50% Malmö 54% 51% 51% 56% Stockholms län 20% 12% 12% 27% Samtliga 27% 17% 34% 35%

Källa: Storstadskommittén

Nyanlända flyktingar drabbas särskilt hårt av arbetslöshet. Det gäller i synnerhet somalier, iranier och bosnier. Arbetslösheten har för många inneburit ett ökat utanförskap. Många barn med invandrarbak— grund som har aktualiserats för socialtjänstens insatser har blivit det just av det skälet att deras föräldrar drabbas av allvarlig psykosocial kris, som bland annat yttrar sig i psykisk ohälsa, upplevelse av förlo— rad föräldrarroll och exilkris. Innebörden av exilkris kanske bäst be- skrivs med följande citat som är hämtat från en rapport om barns och ungdomars levnadsvillkor i Skärholmen:

”Sedan jag kom till Sverige har jag förlorat hela mig själv. Jag är ingen. Jag är utanför. Jag vet inte vem jag är. Jag har utbildning, men det räknas inte. Jag får inget arbete. Min familj behöver inte mig längre som försörjare. Mina barn vet inte vem jag är. De kan, vet och förstår mer än jag i det svenska samhället. Jag har tappat min makt att fostra dem, de fostrar mig. Vad är jag för en förebild och hur skall jag bära mig åt för att komma in. Jag kan gå till föreningen ett tag och lura mig själv. Där är vi många och tillbaka i våra gamla hem- länder och roller. Men sedan då?”13

'3 På bred front för barn och ungdomari Skärholmens stadsdelsnämnd 24, En kartläggning om barns och ungdomars uppväxtvillkor, Projektledare Kerstin Outinen.

Allt fler barn med utländsk bakgrund far illa

Konsekvenserna av ett ökat utanförskap bland invandrarföräldrama går snabbt att avläsa i socialtjänstens statistik. I Skärholmen i Stock- holms stad är drygt 18 procent av samtliga barn i åldersgruppen 0—12 år med utländsk bakgrund föremål för socialtjänstens insatser. Mot— svarande andel för barn med svensk bakgrund i stadsdelen är 3 pro— cent. I åldersgruppen 13—19 år är 11 procent av ungdomarna med utländsk bakgrund aktuella för socialtjänsten jämfört med 4 procent för ungdomar med svensk bakgrund.|4

Att allt fler barn med utländsk bakgrund blir föremål för social- tjänstens insatser rapporteras också från flera andra utsatta stadsde- lar. I Gårdsten och Lövgärdet i Göteborg, ökar antalet omhänder- tagna bam med invandrar-lflyktingbakgrund kraftigt. Drygt 10 pro— cent av ungdomarna i åldern 16—21 år i dessa stadsdelar är placerade på institution eller familjehem. Totalt hade socialtjänsten 245 barn och ungdomar placerade under år 1995 till en kostnad av 23 miljoner kronor. Två år tidigare var kostnaden 29 miljoner, men genom inten— sifierade insatser och nya arbetsmetoder har socialtjänsten lyckats sänka kostnaderna med 6 miljoner. Dagens kostnader i stadsdelen Gunnared för köpt vård till barn och ungdomar motsvarar drygt 25 procent av barnomsorgens nettokostnader.

I stadsdelen Vårby Gård har antalet placerade barn och ungdomar sjunkit något sedan början av 1990—talet. Totalt var 61 barn och ung- domar (0—21 är) placerade på HVB—institution under år 1995 till en kostnad av 17 miljoner kronor. Denna kostnad motsvarar hela 47 pro- cent av barnomsorgens nettokostnader i Vårby Gård.

Socialtjänstens kostnader för vård av barn och ungdomar får stads- delarna själva bära. Förvisso tillämpar flertalet storstadskommuner resursfördelningsmodeller som kompenserar stadsdelarna för dessa kostnader, men allt fler upplever att dessa modeller brister. Riksrevi- sionsverket (RRV) uppmärksammar detta problem i rapporten Väl— färd i verkligheten (SOU 1997:24):

”Problemet anses vara att denna modell inte anpassats för vissa typer av förändringar. Eftersom tilldelningen sker i ”påse”, dvs. en klumpsumma utbetalas för varje år, kommer stadsdelsförvaltningen att tvingas omprioritera inom verksamheten om oförutsedda kostna- der för vissa extraordinära ändamål uppkommer. Ett ofta framfört exempel gäller konsekvenser som följer av kraftigt uppkomna varia- tioner i den köpta värden för missbrukare eller utgifter för placering

l”'På bred front för barn och ungdomar i Skärholmens stadsdelsnämnd 24.

av vissa ungdomar. Resultatet blir att redan ett fåtal fler omhänderta- ganden eller ärenden där köp av missbrukarvård blir aktuellt, leder till kraftiga ökningar av utgifter för förvaltningen./.]. Pengarna måste i ett sådant läge tas fram inom stadsdelsförvaltningens ramar.”

Utvecklingsförseningar hos fyraåringarna

Förekomsten av utvecklingsförseningar hos fyraåringama och färre barnläkare i de utsatta stadsdelarna, är något som bamhälsoöverläka- ren Sven Bremberg konstaterade i sin årsrapport. Bremberg och hans kollegor har sammanställt resultatet av fyraårskontrollema från samt— liga bamavårdscentraler (BVC) och kombinerat detta med faktorer som speglar livsvillkoren i kommunerna och stadsdelarna såsom an- delen lågutbildade, arbetslösa och socialbidragstagare. Man fann ett mycket starkt samband mellan utfallet vid fyraårskontrollema och olika sociala indikationer. Av nedanstående diagram l framgår att an- delen bam som inte klarade testerna vid fyraårskontrollen där uppgif— terna består i att rita ett kors, räkna tre föremål och rita en huvudfo— ting var högst i länets utsatta stadsdelar. Allmän förskola från tre års ålder och insatser som stödjer föräldrarna i de utsatta stadsdelarna skulle ha förutsättningar att utjämna skillnaderna mellan barnen, me— nar Bremberg.

Antalet barnläkare varierar kraftigt mellan olika delar inom Stock- holms län, enligt Sven Bremberg. I genomsnitt går det 6000 barn per barnläkare i länets södra kommuner medan det däremot i Danderyds kommun går 3500 barn per barnläkare. Inom en snar framtid kommer emellertid vissa förändringar att ske för att åstadkomma en bättre för— delning av barnläkarkåren i länet. Bamläkartätheten är förvisso högst väsentlig, men enligt Bremberg bör barnhälsovården bedömas ut— ifrån det totala antalet personella resurser inom barnhälsosektom, som främst utgörs av allmänläkare, personal vid bamavårdscentraler, Skolsköterskor och barnläkare. En bättre fördelning av barnhälso- vårdsresursema är nödvändig. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete in— riktat på bam måste enligt Bremberg fokuseras till barnets miljö. Det är i begränsningarna i denna miljö vi ska söka för att finna förkla- ringen till att barn inte utvecklas som förväntat. Fokus för denna mil— jöstudie inbegriper barnets familj, grannar, förskola, skola, fritids— verksamhet, föreningar samt den fysiska miljön i bostadsområdena. Dessa miljöer brukar i modernt folkhälsoarbete benämnas som po- tentiellt stödjande och formas i allt väsentligt av kommunerna genom institutioner som förskola och skola och är ytterst ett resultat av sam- hällsplaneringen. Bremberg tycker därför att det är viktigt att dessa

Diagram 1: Andel barn som inte klarade fyraårskontrollen Skärholmen

Spånga, Tensta, Rinkeby Kista, Husby, Akalla Värmdö

Solna

Botkyrka

Upplands Bro

Salem

Ekerö

Vantör Sollentuna Enskede Täby

Danderyd

Källa: Barn idag, Ds l996:57

institutioner ges möjlighet att påverka barnen och deras inställning till vissa frågor som är avgörande för deras hälsa. I skolan handlar det om att utveckla en allmän policy där sociala nätverk och öppen verksamhet av olika slag kan utvecklas. Bremberg tror inte att det individcentrerade perspektivet, som bland annat socialtjänsten till- lämpar, har förmåga att påverka barn och ungdomar i stort.15 Denna åsikt delas även av barnöverläkaren Claes Sundelin i Uppsala. Han menar att åtgärder som riktar sig enbart till barn och familjer i riskzo- nen sällan är framgångsrika. Dessa åtgärder saknar tillräcklig räck— vidd för att fånga upp barn som befinner sig nära riskzonen.

Många barn med svårigheter i Rinkeby

En fjärdedel av samtliga barn i Rinkeby har någon gång rapporterats med symtom på fysiska eller psykiska svårigheter. Detta framkommer

'5 Telefonintervju med Sven Bremberg, bamöverläkare i sydvästra sjukvårdsområdet i Stock- holms landsting nov. 1996.

i rapporten Kartläggning av barn i behov av särskilt stöd i Rinkeby, som stadsdelsnämnden i Rinkeby och Stockholms landsting genom- förde år 1993. Syftet med kartläggningen var bland annat att få en översikt av gruppen barn med behov av särskilt stöd och deras svårig- heter samt ge en bild av hur samhällets stödinsatser används. Flest barn med problem rapporterades i åldrarna 13—15 år (37%). I förskoleål— dern är försenad tal- och språkutveckling det vanligaste problemet. I skolåldern är koncentrationssvårigheter det vanligaste problemet på låg- och mellanstadiet och inlärningssvårigheter vanligast på högsta- diet. Man fann att bidragande orsaker till barns problem var ” andra re- lationsproblem” inom familjen (24%), stress i omgivningen (18%), föräldrarnas bristande omsorgsförmåga (17%), flyktingproblematik (S%), missbruk (6%) och kriminalitet (3%). Vidare kunde man visa att i förskoleåldern var det pojkar med turkiskt ursprung som var överre- presenterade bland de barn som hade försenad tal- och språkutveck— ling. De flesta med detta problem hade dessutom svåra kontaktstör— ningar eller försenad utveckling. Kartläggningen visade också att många barn har rapporterats med allvarliga symtom och utvecklings- förseningar, vilka dock inte var kända på PBU eller i omsorgsnämn- den. För att råda bot på dessa brister föreslog man att samverkan mel- lan olika verksamheter i stadsdelen bör utökas och att denna samver- kan får ett tydligt innehåll och en klar definition.16

Svenska ungdomar i invandrarrika stadsdelar har dåliga kostvanor

Ungdomar i utsatta stadsdelar har betydligt sämre kostvanor än de som kommer från bättre bemedlade stadsdelar. Detta framkom när Göteborgs folkhälsosekretariat undersökte kostvanoma bland ungdo- mar i årskurs 8.17 Ungdomarna i de utsatta stadsdelarna äter mindre grönsaker och mer skräpmat, samt har sämre måltidsordning. Detta gäller framför allt frukostvanoma som är skrämmande låga, enligt utredarna. En speciellt utsatt grupp tycks vara svenska ungdomar i dessa stadsdelar, medan ungdomar med invandrarbakgrund i samma stadsdelar verkar ha bättre kostvanor. Undersökningen visar också att andelen överviktiga ungdomar klart följer skillnaderna i socioekono- misk status med den högsta andelen i de utsatta stadsdelarna. Kondi- tion och idrott granskades också. Ungdomarna i utsatta stadsdelar an—

” Kartläggning av barn i behov av särskilt stöd i Rinkeby, juni 1993, Rinkebys stadsdelsnämnd och Stockholms landsting. '7 GöteÄlvsstudien, en studie av kostnadsvanor bland ungdomar i årskurs 8, 1996, Göteborgs folkhälsosekretariat.

ser sig trots sina dåliga kostvanor och övervikt ha en bra kondition, åtminstone bland pojkarna. Det motsatta gäller för flickorna. I kart- läggningen framkom att andelen ungdomar som anser sig ha möjlig— heter att påverka sin egen hälsa var högst i de utsatta stadsdelarna. Detta anser forskarna som anmärkningsvärt mot bakgrund av de i öv— rigt negativa variablerna.

Friska elever, men skolklimatet förråas

Storstadskommittén har tillfrågat Skolsköterskor och annan bamhäl- sovårdande personal i flera utsatta stadsdelar om elevernas hälsa. Samtliga intygar att det stora flertalet elever är friska, men att antalet elever med olika former av behov ökar. Detta kommer också till ut— tryck i Göteborgs stads skolhälsovårdsrapport. Föräldrars arbetslös- het och missbruk samt flyktingfamiljemas integrationsproblem är några av de orosmoment som framhålls i rapporten. Skolsköter— skoma har också noterat en ökad tendens till tobaksbruk hos ele— verna, ökad alkoholkonsumtion och i viss utsträckning även tyngre droger samt en oroande kroppsfixering bland flickorna. Man upple- ver också att klimatet på skolorna har blivit råare.18

Sammanfattning

Vi har i detta kapitel visat följande: Invånarna i de utsatta stadsdelarna har betydligt sämre hälsa än övriga invå- nare i storstäderna. Medellivslängden är lägre, alkohol— och tobakskonsum- tionen är högre och kostvanoma är bristfälliga. Många invånare upplever också ekonomisk stress som påverkar deras psykosociala hälsa. — Ohälsotalen är i genomsnitt dubbelt så höga i de utsatta stadsdelarna än i övriga landet. Forskning visar entydigt att arbetslöshet är ett allvarligt folkhälsoproblem som påverkar barns och ungdomars hälsa och utveckling. — Arbetslösheten bland småbarnsföräldrar i de utsatta stadsdelarna är alarme- rande hög. Drygt en tredjedel av barnen i åldern 0—6 år hade år 1994 arbets- lösa föräldrar.

— Flera utsatta stadsdelar rapporterar om att antalet barn som far illa ökar. Det är i synnerhet barn med invandrarbakgrund som aktualiseras för socialtjäns- tens insatser.

Studier i Stockholms län visar att andelen barn som inte klarar fyraårskon- trollen är högst i de utsatta stadsdelarna. Framgångsrikt folkhälsoarbete inriktat på barn bör fokuseras på barnens miljö, som bland annat inbegriper familjen, grannar, förskolan och den fy- siska miljön i bostadsområdet.

'8 Sammanställning av årsredogörelser, läsåret 1994-95, Skolhälsovården i Göteborg.

6. Ungdomar, utbildning och arbete

Målmedveten ungdom

Målmedvetenheten bland ungdomarna i de utsatta stadsdelarna är större än bland övriga ungdomar i landet. Detta framkom i Storstads— kommitténs intervjuundersökning Att växa upp i storstädernas ut- satta bostadsområden. Hälften av ungdomarna i dessa områden har bestämt sig för vad de vill göra i framtiden. Det är fler ungdomar med invandrarbakgrund, 62 procent, som bestämt sig för vad de vill göra, jämfört med 46 procent av de svenska ungdomarna. I övriga landet är det en lägre andel ungdomar som har bestämda planer för framtiden. Hälften av dessa har inte några bestämda planer alls. Bland dem som bor i lägenhet har varannan bestämt sig, mot var fjärde som bor i villa. Handlingsstrategin när ungdomar i de utsatta stadsdelarna vill förverkliga sina drömmar verkar vara att snabbt fatta beslut om sitt liv. Målmedvetenheten är kanske ett sätt att påverka den osäkerhet man känner inför framtiden. Oron för arbetslöshet är nämligen något högre i de utsatta stadsdelarna än i övriga landet. Bland vissa av dessa ungdomar finns en mycket stark drivkraft till utbildning, arbete och bostad, medan andra ungdomar kanske inte känner samma press, vare sig ekonomiskt eller socialt.

Hur ser då ungdomarnas handlingsstrategier ut för framtiden och vilka vägar ska de välja för att komma dit? För det stora flertalet är utbildning medlet för att nå sitt mål. De är oerhört medvetna om att inträdesbiljetten till arbetsmarknaden går via långa studier. Den stora majoriteten, 65 procent, av ungdomarna i de utsatta stadsdelarna, är också inställda på att skaffa sig en utbildning som kräver många års studier.

Vi kommer i följande avsnitt att begränsa oss till att redovisa ak— tuell statistik om ungdomarnas utbildningsval. I del två av delbetän— kandet kommer vi i kapitlet Den annorlunda skolan, att utveckla dis- kussionen om den sociala snedrekryteringen till högre studier och konsekvenserna av de förändringar som genomförts i grundskolan under 1990-talet.

Majoriteten går i en yrkesutbildning

Yrkesutbildning på gymnasieskolan tillhör det vanligaste utbild- ningsvalet för ungdomar i de utsatta stadsdelarna, åtminstone om man ser till gruppen ungdom födda år 1974 med avslutad gymnasie— utbildning från år 1994. I genomsnitt genomgick 51 procent av dessa ungdomar en 2—3-årig yrkesinriktad gymnasieutbildning, drygt 43 procent en 3—4-årig teoretisk utbildning och restrerande 6 procent en 2—årig teoretisk utbildning.

Tabell 5: Ungdomar födda år 1974 med genomgången gymnasieutbild- ning år 1994 Områdestyp Utbildningsval 3—4 år 2-3 år 2 år teoretisk yrkes teoretisk

Utsatta stadsdelar 43 51 6 Stockholm 46 48 6 Göteborg 42 51 7 Malmö 34 59 7 Låg inkomst 47 46 8 Stockholm 48 44 8 Göteborg 51 41 8 Malmö 32 61 7 Mycket låg inkomst 39 56 5 Stockholm 44 52 4 Göteborg 37 57 6 Malmö 33 61 6 Extremt låg inkomst 43 52 6 Stockholm 43 52 5 Göteborg 41 54 5 Malmö 42 49 9

Källa: Storstadskommittén

Yrkesutbildningamas popularitet var högre i både Malmö och Göte- borg jämfört med Stockholm. Den högsta andelen som genomgick en 3—4—årig teoretisk utbildning återfanns bland ungdomar i de utsatta stadsdelarna i kommunerna i Stockholms län. Värt att notera i tabell 5 är att andelen ungdomar som genomförde en 3—4-årig teoretisk ut- bildning i stadsdelar med extremt låg inkomst var högre än i stadsde— lar med mycket låg inkomst, 43 procent jämfört med 39 procent. Andra intressanta iakttagelser kan göras bland de utsatta stadsdelarna i Malmö. Där var andelen ungdomar som läste en 3—4—årig teoretisk gymnasieutbildning högst i områden med extremt låga inkomster. Detta var en ögonblicksbild från år 1994. Hur ser då situationen ut i dag är 1997? Något jämförbart material finns inte tillgängligt i

dagsläget, men i vår intervjuundersökning som SIFO genomförde tillfrågades ungdomarna om vilken gymnasieutbildning de var i färd med att genomföra. Drygt 55 procent av ungdomarna från de utsatta stadsdelarna uppgav att de genomgick en gymnasieutbildning. Yr— kesutbildningens popularitet bekräftades också i denna undersök— ning. Cirka 61 procent av ungdomarna i dessa stadsdelar genomgår ett yrkesförberedande program. Restrerande delen, 39 procent, ge- nomgår ett studieförberedande program. Flest elever samlar det sam- hällsvetenskapliga programmet, 21 procent, medan det naturveten— skapliga samlar 18 procent. Det är fler pojkar än flickor som går det naturvetenskapliga programmet. Förhållandet är däremot det mot- satta vad gäller det samhällsvetenskapliga programmet.

Andelen ungdomar i övriga landet som genomgår ett yrkesförbere- dande program är 54 procent och ett studieförberedande program 46 procent. Andelen elever som bor i lägenhet bland dessa ungdomar och som går ett studieförberedande program är lägre än genomsnittet, men lika högt som i de utsatta stadsdelarna, nämligen 39 procent. Vår intervjuundersökning ger en indikation på att situationen i dag inte i något väsentligt avseende skiljer sig från år 1994.

Ungdomar och arbete

I dag är det utbildning som gäller för ungdomarna. Drygt 98 procent av alla ungdomar går vidare till gymnasieskolan efter grundskolan, vilket betyder att andelen ungdomar i åldern 16—20 år som arbetar är ytterst få. Men bland de som trots allt inte har gått vidare till gymna- siet är arbetslösheten mycket hög. I vår intervjuundersökning uppger drygt 20 procent av de ungdomar som hade avslutat grundskolan eller gymnasiet att de är arbetslösa. Därtill är ytterligare fem procent i nå- gon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ingen av dessa ungdomar är äldre än 20 år. Andelen ungdomar i åldersgruppen 18—24 år som var ar- betslösa eller i arbetsmarknadsåtgärd i de utsatta stadsdelarna var i mars år 1995 i genomsnitt 14 procent. Ungdomsarbetslösheten bland de olika områdestyperna var högst i områden med mycket låga och extremt låga inkomster, 17 procent. Motsvarande andel i områden ' med låga inkomster var 11 procent.

Stockholms stads skolförvaltning har skrivit en rapport med rubri- ken, Bra att nån bryr sig (l996:4), mot bakgrund av sitt informa— tionsansvar, för att möjliggöra insatser för de ungdomar som vare sig arbetar eller går i skola. Rapportens underlag utgjordes av enkätsvar från 1 654 ungdomar i åldern 16—19 år.

Enligt rapporten finns det drygt 23 000 ungdomar i åldern 16—19

år. Av dessa är det 3 400 ungdomar som omfattas av stadens informa— tionsansvar. 3 070 ungdomar fick enkäten men endast 1 654 svarade. Sammanlagt var det 250 ungdomar i denna ålder som uppgav att de hade arbete. Hälften hade fast anställning, medan de andra hade till— fälliga anställningsforrner. Det betyder, dock med viss osäkerhet i materialet, att endast 1 procent av ungdomarna i denna ålder har ett arbete. Resten ägnar sig åt utbildning eller andra sysselsättningar. Detta kan jämföras med att för inte mer än femton år sedan uppgick andelen som arbetade i denna grupp till 15 procent. Sammanlagt upp— gav 9 procent av ungdomarna som besvarade enkäten att de var ar— betslösa. Arbetslösheten var högst i Spångaområdet (Tensta, Rin- keby), 20 procent, medan det i Katarina—Sofia i Stockholms innerstad saknades arbetslösa ungdomar. Den största gruppen bland de arbets- lösa säger sig inte ha några speciella önskemål vad gäller utbildning, däremot önskade de sig ett arbete. En stor del av de arbetslösa öns— kade lärlingsutbildning.

Sommarjobbsgaranti?

I Storstadskommitténs första delbetänkande, Att röja hinder (SOU 19951142) aktualiserades ett förslag om en sommarjobbsgaranti, som var tänkt att omfatta grundskolans elever i årskurs 8 och 9 samt gym— nasieskolans elever i årskurs 1. Kommittén lade också fram ett för- slag till regeringen om en försöksverksamhet med en sommarjobbs- garanti i Botkyrka kommun och Malmö stad, men regeringen avslog detta förslag i ett regeringsbeslut den 21 november är 1996. Båda kommunerna kunde trots detta genomföra en liknande verksamhet, dock i mindre skala. Storstadskommittén beslutade med anledning av detta att utvärdera denna verksamhet. Utvärderingen, eller som— marjobbsstudien som vi fortsättningsvis kallar den, genomfördes av etnologen Fredrik Hertzberg, verksam vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Vi ska i detta sammanhang endast ge en kort sammanfatt- ning av studien, som för övrigt återfinns i sin helhet som bilaga i detta delbetänkande. Hertzberg intervjuade tjugo ungdomar som hade sommarjobb år 1996. Tio intervjuer genomfördes i Malmö och tio i Botkyrka. Bland de intervjuade fanns lika många pojkar som flickor i åldern 16—19 år. Merparten av Botkyrkaungdomarnas föräldrar var låginkomsttagare. Ett antal föräldrar var arbetslösa, förtidspensionä— rer eller långtidssjukskrivna. Malmöungdomarna hade i betydligt större utsträckning föräldrar som arbetade inom egna företag eller i yrken som krävde en lång och teoretisk utbildning.

Sommarjobbsstudiens frågeställningar

Sommarjobbsstudiens syfte var att försöka besvara följande fråge— ställningar. Den första frågeställningen var av beskrivande karaktär. Vad var det för slags arbeten kommunerna erbjöd ungdomarna? Vilka ungdomar fick arbete? Den andra frågeställningen rörde arbete och arbetsliv på ett mer generellt plan. I vilken utsträckning ansåg ungdo— marna att det kommunala sommarjobbet fyllde en funktion eller hade relevans, för deras framtida yrkeskarriär och deras chanser på arbets- marknaden? Hur värderade ungdomarna arbete och vad ska ett bra arbete erbjuda? Den tredje frågeställningen rörde hur mötet mellan ungdomarna och arbetsmarknaden gestaltades. Hur upplevde de ar— betslivets krav? Upplevde man de kommunala sommarjobben enbart som en arbetsmarknadsåtgärd för ungdomar eller tycker man sig ha märkt inslag av social övervakning och att man varit klient i vad som lite tillspetsat skulle kunna kallas ”den kommunala hanteringen av un gdomsproblem” ?

Arbetsgivarna Botkyrka kommun och Malmö stad

I Botkyrka kommun har man tio års erfarenhet av att anordna som— marjobb för skolungdomar. Under de senare åren har man kunnat er— bjuda drygt 300 ungdomar sommarjobb på olika kommunala arbets- platser. Sommaren 1996 anordnades strax över 500 platser, fördelat på drygt 70 arbetsplatser. Cirka 700 ungdomar sökte dessa arbeten.

Målsättningen med Botkyrka kommuns sommarjobbsprojekt har förändrats under årens lopp. Till en början var sommarjobben tänkta att i första hand sysselsätta äldre högstadieungdomar som ansågs ha sociala problem och därför definierades som särskilt behövande. Re— dan under de första åren växte en viss lokal opinion fram, huvudsak- ligen bestående av föräldrar, som ansåg att kommunen favoriserade ”problematiska” ungdomar på de ”skötsammas” bekostnad, genom att man hjälpte de förra men inte de senare med att få sommarjobb. Kommunens målsättning i dag är att man vill minska risken för att ungdomar i kommunen ska komma att hamna i en permanent arbets- löshet. En annan positiv effekt som man hoppas på, är att sommarjob- bet ger ungdomarna en bild av och en förståelse för arbetslivets krav. Botkyrka vill också med sommarjobbsverksamheten understryka sambandet mellan arbete och inkomst för deltagarna.

I Malmö anordnade man under sommaren 1996 för tredje året i rad sommarjobbsprojektet ”Ung i sommar”, ett projekt som riktade sig till ungdomar mellan 16 och 19 år. Av över 2 500 sökanden kunde

750 ungdomar beredas plats. Andelen sökanden som inte fick som— marjobb var alltså betydligt större än i Botkyrka. Den primära mål— sättningen med projektet Ung i sommar var att tillhandahålla ungdo- mar en introduktion i arbetslivet. Det andra syftet med verksamheten var att hålla ungdomarna sysselsatta under sommaren.”Ung i som— mar” var emellertid inte en verksamhet som primärt riktade sig till ungdomar med sociala problem, utan den var öppen för alla. En tredje målsättning med verksamheten var att ge ungdomarna tillfälle att tjäna egna pengar.

Ungdomarna vill arbeta och de gillar sommarjobb

Hos samtliga ungdomar som deltog i sommarjobbsstudien löper ar- betslinjen som en röd tråd. Ingen hade någon tanke på att låta någon- ting annat än arbete vara den grundläggande förutsättningen för deras framtid. Ungdomarna planerade för en yrkeskarriär och en tillvaro där det är arbete och inte bidrag som ger inkomst.

Båda kommuner kunde erbjuda ungdomarna sommarjobb inom vitt skilda yrkesområden, från fastighets— och parkskötsel till barn- omsorg och improvisationsteater. Den överväldigande majoriteten av ungdomarna var i stort sett nöjda med sommarjobben. De som trots allt var missnöjda fanns bland dem som hade varit på arbetsplatser där kontakterna med såväl andra arbetskamrater som klienter/kunder hade varit få. Dessa arbetsplatser kännetecknades också av att ungdo- marna hade små möjligheter att stämma av sin arbetsinsats mot de kvalitetsmått som gällde på arbetsplatsen. I Malmö fick Kommunal— arbetareförbundet vara med när platsutbudet utformades, med rätt att lägga in veto mot platser där man ansåg att förbundets medlemmars intressen var hotade. På de allra flesta arbetsplatserna fanns det ofta en facklig kontaktperson som informerade ungdomarna om vem han/ hon var och vilka uppgifter han/hon hade i egenskap av ombud.

Ur ungdomarnas perspektiv förefaller sommarjobben ha erbjudit varierande arbetsuppgifter. Det framkom få klagomål över monotona och enahanda arbetsuppgifter. Däremot var det flera ungdomar som tyckte att de hade fått arbeten med alltför tunga, ohälsosamma eller i ett fall — meningslösa arbetsuppgifter. Klagomålen kom från dem som hade jobbat inom fastighets— och parkskötsel.

Flertalet ungdomar fann sig snabbt till rätta i arbetslivets krav- miljö. Kraven upplevdes mestadels som rimliga och relevanta. I ett flertal fall tyckte man till och med att skolvärlden ställde generellt sett hårdare krav än arbetslivet. I jämförelsen mellan skolvärldens re- spektive arbetslivets krav var det ofta skolvärlden som var jämförel-

sens utgångspunkt och utfallet av jämförelsen föreföll i dessa fall vara en produkt av hur hårda krav man ställde på sig själv i skolan.

Ingen av ungdomarna hade tvingats in i sommarjobbsverksamhe— ten. Den största moroten för att ta arbetet var lönen, trots missnöjet med den låga ersättningsnivån. För ungdomarna själva var alltså sommarjobbet en arbetsmarknadsåtgärd och inte ett socialpolitiskt (och potentiellt övervakande) projekt.

Ökad empati och social kompetens

Ur karriärs— eller arbetslivsutvecklingshänseende tycks det som om sommarjobbet varit mindre viktigt. Sommarjobbet kunde dock bli re— levant för andra långsiktiga intressen. Flera ungdomar, som hade konkreta studie- och yrkesplaner för framtiden, uppgav att de tyckte sig ha fått en större förståelse för barns beteende och åldrandets vill- kor samt att man fått en större vana i bemötandet och umgänget med vuxna. Man trodde att denna utökade empatiska förmåga och sociala kompetens kunde bli till nytta för deras framtida yrkesval.

De flesta ungdomarna som deltog i sommarjobbsstudien hade se— dan tidigare någon arbetslivserfarenhet, oftast via grundskolans prao- period. Det föreföll också som om prao-periodema hade haft en viss betydelse för ungdomarna. Visserligen var sommarjobbet viktigare, men man tyckte oftast att det inte var någon kvalitativ skillnad mellan denna verksamhet och praon.

Att den sociala dimensionen av ett arbete är viktig för ungdomar bekräftas i sommarjobbsstudien. De ungdomar som hade positiva er- farenheter av sommarjobbet nämnde ofta de goda kontakterna med arbetskamraterna som en av anledningarna till varför det hade varit bra. Även kontakterna med andra människor än arbetskamraterna framhölls ofta. Bra arbetskamrater var också den faktor i ett arbete som man värderade högst.

Sommarjobbsstudien visar entydigt att ju bättre organiserade som— marjobbsverksamheterna var avseende handledning och möjligheter till kontakt med vuxna arbetskamrater, desto större utbyte fick ung- domarna av sitt sommarjobb. Närvaron av arbetskamrater som kan bedöma det utförda arbetet och dessutom fungera som guider in i ar— betsplatsens sociala liv är betydelsefull.

Regeringen satsar 5 miljoner på en informationskampanj för sommarjobb

Ungdomar vill ha sommarjobb och drygt 75 procent av ungdomarna som sökte sommarjobb år 1996 fick också ett jobb. Detta framkom när SIFO på Arbetsmarknads— och Inrikesdepartementets uppdrag undersökte omfattningen av sommarjobb bland ungdomar.19 Om— kring hälften av arbetsplatserna rekryterade ungdomar till sommar- jobb genom familjer och vänner eller genom andra kontakter. Under- sökningen visar också att ungdomar i storstäder och med utländsk bakgrund har större problem att få ett sommarjobb. Troligen sam— manhänger detta med att många av dessa ungdomar har arbetslösa föräldrar, därmed saknas det kontaktnät som ofta är nödvändigt för att få ett sommarjobb.

I Sysselsättningspropositionen i juni 1996 uttalade regeringen som målsättning att alla gymnasiestuderande ungdomar som önskar det skall få ett feriearbete under sommaren 1997. Mot bakgrund av denna målsättning har Arbetsmarknadsdepartementet anslagit 5 miljoner kronor till en informationssatsning både på central och lokal nivå för att inspirera och entusiasmera företag att anställa ungdomar under sommaren 1997.

Sammanfattning

Vi har i detta kapitel visat följande:

Ungdomar i de utsatta stadsdelarna är målmedvetna. Hälften har bestämt sig för vad de vill göra i framtiden. Det är fler i jämförelse med övriga ung- domar i landet.

— Flertalet ungdomar i de utsatta stadsdelarna, 65 procent, är inställda på att skaffa sig en utbildning som kräver många års studier.

— Yrkesutbildning inom gymnasieskolan är populärast bland ungdomar i de utsatta stadsdelarna.

Sommarjobbsprojekten som Botkyrka och Malmö genomförde sommaren 1996 uppskattades av ungdomarna. Arbetsgemenskapen och kontakten med andra människor tillhörde de mest positiva erfarenheterna av sommarjob- ben.

'9 Sommarjobb, En studie av ungdomars feriearbetsmarknad, Arbetsmarknadsdepartementet och Inrikesdepartementet, 1997.

7. Barn, ungdomar, fritid och kultur

En rik fritid kräver i dag allt oftare rika föräldrar, kanske inte alltid rik på pengar men åtminstone på tid. Tid till bussning. Många föräld- rar har nämligen under senare år börjat köra sina barn kors och tvärs genom städerna till olika fritidsaktiviteter. Och sällan räcker det med en aktivitet. Ett talande exempel på denna nya trend är Henrik Wacht- meister 10 år, som vi kan möta i Barn idag (Ds 1996:57). Henrik trä- nar tennis på måndagar, fotboll på tisdagar och på torsdagar är det både tennis och scoutmöte. Henrik fortsätter:

” På onsdagen måste jag göra läxorna till fredag, för när jag kom- mer hem på torsdagskvällen är jag trött./.]. Det är på fredagar som jag kan leka med någon. Och på helgerna förstås. Fast på lördagarna är det oftast tennisturnering.”

Denna ”fritidstrend” har ännu inte vunnit terräng bland barn och ungdomar i de utsatta stadsdelarna. Förvisso har många av deras för— äldrar mycket ”fri tid”, men deras hushållsekonomi begränsar efter- frågan och rörelsefriheten. Till skillnad från Henrik har barnen i dessa stadsdelar tid för lek. I vår antologi Rosor av betong möter vi barn som berättar ingående hur de använder sitt bostadsområde och den kringliggande naturen till olika lekar. Kompisarna är ständigt närvarande i berättelserna, medan vuxna sällan återfinns. Barnens lek tycks ske i en frizon skild från vuxenvärlden och på barnens egna villkor. I några av ungdomarnas berättelser möter vi föreningslivet. Hur stort är då intresset bland ungdomar i de utsatta stadsdelarna för föreningslivet? Låt oss titta närmare på detta i följande avsnitt.

Hög föreningsaktivitet hos pojkar, men låg bland flickor

Ungdomars fritidsvanor är ett populärt forskningsfält och i synnerhet vad gäller föreningsaktivitet. Ungdomars föreningsaktivitet är mycket påtagligt kopplad till två faktorer, dels till föräldrarnas so- cioekonomiska tillhörighet, dels till bostadsort. Ungdomar med väl- utbildade föräldrar och goda inkomster är oftare medlemmar i någon förening än ungdomar till föräldrar med låg utbildning och låga in- komster. Ungdomar i glesbygd och i medelstora städer är i högre grad

föreningsaktiva än i Stockholm, Göteborg och Malmö. Barn med in— vandrarbakgrund är dessutom i mindre utsträckning föreningsaktiva.

Detta är en bild som i stora stycken också bekräftas av Storstads— kommitténs kartläggning av föreningsaktiviteten bland ungdomar i de utsatta stadsdelarna. På grundval av ett statistiskt material som har sammanställts av Stig Elofsson, Socialhögskolan i Stockholm och Ulf Blomdahl, Fritid Stockholm, har vi gjort vissa bearbetningar. Elofsson och Blomdahl har sammanställt föreningsaktivitetsgraden bland högstadieelever i 21 stadsdelar i storstadsregionema Stock- holm, Göteborg och Malmö. Stadsdelarna har klassificerats efter för- äldrarnas bostadssituation, materiella resurser och födelseland. I tio av de 21 stadsdelarna har minst 30 procent av föräldrarna små mate- riella resurser ( utsatta stadsdelar). I fem av dessa tio stadsdelar har dessutom minst 30 procent av ungdomarna föräldrar som är födda utomlands (invandrarrika stadsdelar). Uppgifterna om föreningsakti- viteten är insamlad olika är för varje storstad. Detta är givetvis inte tillfredsställande om man ska jämföra olika storstäder och stadsde- larna med varandra, men i brist på ett bättre material har vi ändå valt att göra sådana jämförelser, vilket självfallet innebär att kategoriska slutsatser är uteslutna.

Föreningsaktiviteten bland pojkar på högstadiet i de utsatta stads— delarna skiljer sig inte nämnvärt från den genomsnittliga förenings- aktivitetsgraden för högstadiepojkar i storstäderna. Bland flickor är emellertid skillnaderna stora mellan de olika stadsdelarna. Andelen pojkar i de utsatta stadsdelarna som är medlem i en förening uppgår till 62 procent, medan motsvarande andel för samtliga 21 stadsdelar är 65 procent.

Föreningsaktiviteten sjunker ett par procentenheter bland pojkar i de utsatta stadsdelarna med en hög andel föräldrar som är födda utomlands. Jämför vi dessa stadsdelar med de stadsdelar där de mate— riella resurserna är störst ökar skillnaderna med drygt 25 procent. Föreningsaktiviteten bland högstadieflickor i de utsatta stadsdelarna är avsevärt lägre, 44 procent, än genomsnittet för flickor i storstä— derna, 52 procent. Andelen sjunker till 37 procent i de invandrarrika stadsdelarna.

Andelen flickor som är föreningsaktiva i de stadsdelar med de största materiella resurserna är 64 procent. Det betyder att det är ca 3/4 fler flickor i dessa stadsdelar som är föreningsaktiva än i de in- vandrarrika stadsdelarna.

Medlemskap i en idrottsförening äri särklass vanligast i alla stadsde— lar. Av nedanstående diagram (2 och 3) framgår att det är stora skillnader mellan andelen flickor och pojkar som är medlem i idrottsföreningar.

Diagram 2: Föreningsmedlemskap bland högstadiepojkar Andel (%) elever som är medlem i en förening

Genomsnitt i storstäderna

Välbeställda stadsdelar

Utsatta stadsdelar

Invandrarrika stadsdelar

70%

. Annan förening D Idrott.individuell . Idrott.lag Idrottsförening

Diagram 3: F öreningsmedlemskap bland högstadieflickor Andel (%) elever som är medlem i en förening

Genomsnitt i storstäderna

Välbeställda stadsdelar

Utsatta stadsdelar

Invandrarrika stadsdelar

0 10 20 30 40 50 60 70%

. Annan förening D Idrott.individuell . Idrott.lag Idrottsförening

Bland pojkarna är det något färre i de utsatta stadsdelarna i jämfö- relse med genomsnittet, medan skillnaden mellan flickorna i dessa stadsdelar och övriga flickor i storstäderna är markant. Andelen minskar ytterligare bland flickor som bor i de invandrarrika stadsde— larna.

Lagidrott är populärast bland högstadiepojkar i de utsatta stadsde- larna, medan individuella sporter är mer framträdande bland de mer välbeställda ungdomarna. Flickors intresse för lagidrott är mindre än pojkarnas. Intresset för individuella sporter är mindre bland flickor i utsatta stadsdelar och intresset sjunker ytterligare bland flickor i de invandrarrika stadsdelarna. Jämför vi de invandrarrika stadsdelarna med de välbeställda stadsdelarna blir skillnaderna dramatiska. Det är tre gånger fler flickor i de välbeställda stadsdelarna som är aktiva i någon individuell sport än i de invandrarrika.

En omfattande internationell forskning visar att människors smak och val av idrott är starkt relaterad till sociala bakgrundsfaktorer. Ar- betarklassen har t.ex. visat ett större intresse för idrotter som kan så- gas ge uttryck för ett instrumentellt förhållningssätt till kroppen, idrotter som ställer högre krav på styrka, uthållighet samt fysiskt och psykiskt mod. De övre samhällsklassemas val av idrott är ofta för- knippad med hälsoupprätthållande preferenser. De kan i högre om- fattning anpassas efter individuella önskemål, avseende bl.a. utfö— rande, ansträngningsnivå, tid och plats. Dessa idrottsgrenar kräver ofta en lång investering i tid och inlärning, men kan då i gengäld ut— övas långt upp i åldrarna.21

I Sverige är det framför allt Stig Elofsson och Ulf Blomdahl som berört dessa aspekter i sin forskning. De kan visa att ungdomar från små ekonomiska förhållanden och med lågutbildade föräldrar hellre ägnar sig åt så kallade expressiva aktiviteter, medan ungdomar från högre medelklass och uppåt mer hänger sig åt så kallade instrumen- tella aktiviteter. Det som kännetecknar expressiva aktiviteter är att verksamheten är organiserad så att deltagarna stimuleras till att kon- centera sig på omedelbara belöningar och mål. Verksamheten är öp- pen och man kan välja vad man vill göra. Till verksamheten kan man komma och gå som man vill. Den instrumentella aktiviteten är raka motsatsen. Där är aktiviteten så organiserad att deltagarna måste un— derordna sig bestämda och klart uttalade såväl kort— som långsiktiga mål, aktiviteten är bestämd och väldefinierad, aktiviteten är sluten och kräver regelbundet deltagande (medlemskap) Dessutom kräver aktiviteten koncentration och uthållighet.

2' Nilsson, Per, Den allvarsamma fritiden, Ungdomsrådets utredningar 3, 1994

Flickor födda utomlands är sällan föreningsaktiva

Som vi tidigare nämnde så visar forskning att barn med invandrar- bakgrund i mindre utsträckning är föreningsaktiva än andra barn. I den kartläggning som vi har gjort stämmer detta huvudsakligen på flickor på högstadiet som är födda utomlands av utländska föräldrar. Flickor på högstadiet som är födda i Sverige med föräldrar som är födda utomlands är däremot föreningsaktiva i lika hög grad som ”svenska” flickor i de utsatta stadsdelarna. Pojkar på högstadiet som är födda i Sverige med föräldrar som är födda utomlands är före— ningsaktiva ungefär i samma utsträckning som ”svenska””pojkar i de utsatta stadsdelarna. Föreningsaktiviteten är något lägre bland pojkar som är födda utomlands av utländska föräldrar.

Konsumtion av kommunalt finansierad fritidsverksamhet skiljer sig inte mellan ungdomar med invandrarbakgrund och ”svenska” ungdomar, enligt Ulf Blomdahl.22 Däremot finns det skillnader när det gäller konsumtionsmönster. Ungdomar med invandrarbakgrund konsumerar mer av kommunens så kallade öppna fritidsverksamhet, medan ”svenska” ungdomars konsumtion sker via föreningslivet. Jämför man flickor sinsemellan är skillnaderna större. Flickor med invandrarbakgrund konsumerar ytterst lite av den kommunalt finan- sierade fritidsverksamheten i jämförelse med ”svenska” flickor.

Riksrevisionsverket visar i rapporten Välfärd i verkligheten (SOU 1997:24) att antalet besök per ungdom (7—1 8 år) på fritidsgård i Ro— sengård äri genomsnitt 75 per år. Besöksfrekvensen i Limhamn (om— rådestyp ”mycket hög inkomst”) är 23.

Utnyttjandet av den öppna fritidsverksamheten sammanhänger också i stor utsträckning med närheten. Forskningsenheten på Fritid Stockholm kan visa att fritidsgårdar, parklekar, Vår Teater och fält- verksamhet utnyttjas av barn och ungdom i närområdet. Drygt 75 procent av besökarna på fritidsgårdama kommer från ett avstånd inom 1 500 meter och 75 procent av besökarna till parklekar inom en radie på 750 meter.

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att graden av föreningsakti- vitet bland ungdomar påverkas i högre utsträckning av deras socio— ekonomiska bakgrund och kön än av etniskt ursprung. Ungdomar i de utsatta stadsdelarna är mindre föreningsaktiva än ungdomar i väl- beställda stadsdelar och flickor är generellt mindre föreningsaktiva än pojkar, oavsett socioekonomisk bakgrund.

22 Uppgifter muntligt redovisade av Ulf Blomdahl hösten 1996.

Förortens kulturella värmehärdar

Småbams deltagande i kulturverksamheter sker huvudsakligen i dag— hemmens eller skolans regi, enligt Sveriges Radio och Statens Kul— turråd, som har följt småbarns massmedia- och kulturanvändning un— der det senaste decenniet. 23

Ca 8 av 10 barn i åldern 3—8 år (småbarn) besökte någon teater under år 1992. Omkring 2/3 av besöken skedde i daghemmens eller skolans regi. Det är färre barn från familjer vars föräldrar har låg ut— bildning som besökte en teater. 2/3 av småbarnen har besökt något musikevenemang under år 1992. Närmare 80 procent av småbarnen hade varit på museum under samma år. De flesta besöken gjordes tillsammans med familjen. Barn till föräldrar med låg utbildning gjorde i genomsnitt 40 procent färre besök än barn till högutbildade familjer.

Biblioteken — ett populärt tillhåll

Småbarn är bibliotekens främsta stamkunder. Andelen biblioteksbe— sökare bland barn och ungdomar är dessutom relativt jämnt fördelad mellan olika socioekonomiska samhällsskikt. .24 Ungefär 93 procent av barnen med lågutbildade föräldrar besökte ett bibliotek under år 1992. Motsvarande andel bland barn med högutbildade föräldrar var 97 procent. Det finns förhållandevis gott om bibliotek i de utsatta stadsdelarna och många av dessa gör riktade satsningar gentemot barn och ungdomar. T.ex. genomförde biblioteket i Rosengård ett projekt om den muntliga berättartraditionen som har sin främsta för- ankring bland invandrargrupperna.

Ebba Grön, KSMB och Latin Kings

Förorten är i många stycken populärmusikens högborg. Ungdomarna i dessa stadsdelar har snabbt fångat upp internationella strömningar inom musiken. Rocken fick fotfäste bland arbetarklassens ungdomar under 1950—talet. I slutet av 1970-talet gjorde punkbandet Ebba Grön sin första spelning på ungdomsgården Oasen i Rågsved i södra Stockholm. Succén lät inte vänta på sig. Fler källarband såg dagens ljus, däribland KSMB och Stockholms negrer. I dag är det Hip-hop, med Latin Kings i spetsen som intagit punkens position i förorterna.

23 Småbarnens kultur— och mediebarometer 1992, Leni Filipson och Göran Nylöf, Sveriges Ra— dio och Statens Kulturråd. 24 Nilsson, Per, 1994

Att ungdomarna i dessa stadsdelar väljer just punken eller Hip-hopen är ingen tillfällighet, enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu. Genom sin musiksmak bekräftar individen sin ”klass” hävdar Bour- dieu. Etnisitet och musiksmak är ytterligare en dimension av detta. Erling Bjurström har gjort en studie som visar att den etniska bak— grunden framträder tydligt vad det gäller musikval. Invandrarungdo- mar lyssnar mer på Hip-hop och house/techno medan svenska ungdo- mar oftare lyssnar på rockmusik, punk och svensk proggmusik.25

Den nya förortsdramatiken

Även hos teatern och televisionen har visst intresse väckts för föror— ten och de utsatta stadsdelarna. Angeredsteatern i Göteborg har under den nya ledningen med Niklas Hjulström i spetsen lagt om kursen för teatern. Nu ska man inte längre sprida ”kultur för kulturovana”, utan göra teatern beroende av dem som bor i Angered, konstnärligt, praktiskt och även innehållsmässigt. Detta ska utgöra grunden för vad de kallar den nya förortsdramatiken. Ett av projekten är att göra dramatik av invandrares berättelser.26 Peter Birro, författare och en- gagerad i Angeredsteatems arbete, har under hösten 1996 skrivit ma- nus till en TV—serie om stadsdelen Hammarkullen i Göteborg. Regis— sören Agneta Fagerström-Olssons ambition är att ta fram och visa på överlevnadskraften som finns i dessa stadsdelar och den positiva sprängkraft som finns där.27

Vem bryr sig om graffiti och Hip-hop?

En högst levande och utbredd konstart i förorterna, men föga upp— märksammad på tidningarnas kultursidor, är graffitin. Detta trots att honnörsordet inom konstkritiken i dag är ” gränsöverskridande”. För om detär något graffitin karaktäriseras av, så är det just det konstnär— liga gränsöverskridandet, men dessvärre också ett gränsöverskri- dande av samhällets lagar och regler. Kommunerna och staten har inte heller visat något större intresse för graffitin annat än att man har förstärkt resurserna på skilda håll för att förbättra saneringen av de kvällsaktiva ungdomarnas verk.

Kulturens företrädare i vuxenvärlden visar ofta prov på ett svagt intresse för den kultur barn och ungdomar utövar på egna villkor. Un— der åren 1986 till 1991 satsade Utbildningsdepartementet 80—90 mil—

25 Nilsson, Per, 1994 26 Dagens Nyheter 19961219 27 Dagens Nyheter 19961105

joner kronor på projektstöd till kultur i skolan. Mats Trondman, do— cent i sociologi, har gått igenom samtliga projekthandlingar som re— sulterade i finansiellt stöd. När han gjorde en sökning på orden ”wes— tem”, ”Hip-hop”, ”metal”, ”grunge”, ”reggae” och ”action” blev det ingen sökträff. Trondman konstaterar att barns och ungdomars egen kultur inte är närvarande bland skolans personal. På ett djupare plan är detta uttryck för en mentalitet bland personalen, menar Trondman, som inte tar sin utgångspunkt i elevernas egen värld, erfa- renheter och upplevelser. I stället förutsätts att eleverna är förstörda och måste räddas med ”god kultur”.28

28 Mats Trondman, Kultur i skolan 19986—1991, Analys och problematiseringar, PM på upp— drag av Arbetsgruppen Kultur i skolan, 1996.

8. Kriminalitet, droger och våld

Ungdomar i de utsatta stadsdelarna tycker att kriminalitet och droger är ett stort problem i deras bostadsområden och ett viktigt problem att åtgärda, visade vår intervjuundersökning. I genomsnitt tycker 40 procent av ungdomarna att det finns mycket kriminalitet i det område där de bor. Motsvarande andel bland ungdomar i övriga landet är 9 procent. Det är fler bland de äldre ungdomarna i de utsatta stadsde- larna som upplever att det finns mycket kriminalitet, jämfört med de yngre. Bland ungdomar med invandrarbakgrund är det färre som an- ser att kriminaliteten är hög, jämfört med de svenska ungdomarna. Drygt 30 procent av ungdomarna anser också att det finns mycket droger i deras bostadsområde. Motsvarande andel bland ungdomar i övriga landet är 10 procent. Även i detta fall är det fler äldre ungdo- mar som upplever detta problem, 42 procent, än bland skolungdom, 25 procent. Rädslan för missbrukare är utbredd bland ungdomarna i de utsatta stadsdelarna. Omkring hälften av flickorna uppger att de är rädda för knarkare och alkoholister, jämfört med 40 procent av pojkarna. Mot bakgrund av ungdomarnas upplevelser av kriminalitet och droger är det kanske inte så märkligt att över 90 procent av ung— domarna tycker att det är viktigt att man satsar på att få bort krimi- nella och missbrukare från deras bostadsområden. Ungdomarna vill också att föräldrarna engagerar sig för ungdomar och mot våld. Ungefär 92 procent av ungdomarna ansåg detta som mycket eller ganska viktigt.

Begränsade drogvanor i de utsatta stadsdelarna

Trots att så pass många ungdomar uppger att de tycker att det finns mycket droger i deras områden innebär inte detta att de själva har större problem med alkohol- och/eller narkotikamissbruk än ungdo- mar i övrigt. Snarare tyder det på att ungdomarna i de utsatta stadsde- larna i mindre utsträckning använder alkohol och narkotika än andra ungdomar. Exempelvis har gymnasieelever som är bosatta i Botkyrka mindre avancerade alkohol- och narkotikavanor än gymnasieelever i Stockholm och Täby. Detta framkom vid en studie som Centralför-

bundet för alkohol— och narkotikupplysning (CAN) gjorde år 1991. Samtliga elever i årskurs 2 i gymnasieskolorna i Botkyrka och Täby ingick i undersökningen, medan det i Stockholms stad gjordes ett slumpmässigt urval. Sammanlagt deltog 2 892 elever i undersök- ningen.28 Med anledning av detta resultat drog CAN följande slutsats:

” Det har ibland framhållits att Botkyrka, med en förhållandevis stor andel invandrare, tillhör de mer socialt belastade förortsområ- dena och att droger skulle förkomma i högre utsträckning i ungdoms- miljöer där än på andra håll. Detta bekräftas således inte i förelig— gande studie (även om det är förhållandevis många flickor på de praktiska linjerna som prövat narkotika ).29

Liknade resultat har presenterats av Göteborgs folkhälsosekreta- riat som år 1995 genomförde en drogvaneundersökning bland ele- verna i årskurs 9. Studien visar att det är endast små skillnader mellan områden med olika socioekonomisk karaktär och slutsatsen blir att på den punkten verkar det finnas en enhetlig ungdomskultur. Dock framträdde en tydlig skillnad när det gällde pojkar och flickor. Flickor i utsatta stadsdelar har i påfallande liten grad erfarenhet av narkotika. Att just flickor i utsatta stadsdelar skiljer sig i drogvanor på ett positivt sätt kan man se bl.a. vad gäller kriminalitet och alko- holkonsumtion. Vidare säger man:

”Möjligen har detta att göra med att stora invandrargrupper från andra kulturer har flyttat in i dessa områden.”30

Färre brottsbenägna ungdomar i de invandrarrika stadsdelarna

En stor andel invånare med invandrarbakgrund kan också ha en pre— ventiv effekt på ungdomskriminaliteten. Detta stod klart när Stock— holmsprojektet, som genomfördes av Brottsförebyggande rådet (BRÅ), summerade sina resultat. Projektet jämförde brottsligheten hos ungdomar i olika typer av bostadsområden, villaområden, icke invandrartätt allmännytteområde och invandrartäta områden. Studien visade att ungdomar i de invandrartäta bostadsområdena umgicks i relativt liten utsträckning med kamrater på vardagskvällarna, de hade färre kamrater som begått en brottslig handling och de hade i förhål— landevis liten utsträckning kamrater som åkt fast för polisen. De upp—

Gymnasielevers drogvanor, resultat från en enkätundersökning i åk 2 i Stockholm, Botkyrka och Täby, Barbro Andersson och Björn Hibell, CAN Rapport-serie nr 23. 29 CAN Rapport-serie nr 23. 30 Drogvanor i årskurs 9, preliminär rapport för Göteborg/Älvsborgs län 1995, Folkhälsosekre- tariatets skriftserie, Göteborgs stad.

levde också den sociala kontrollen starkare både i bostadsområdet och i hemmet. De hade större känslomässig och social närhet till sina föräldrar.

Ungdomsbrottsligheten var i stället störst i de icke invandrartäta allmännytteområdena. Det var också i dessa områden som invånarna kände sig minst trygga. Skadegörelse och i viss utsträckning även våld förekom ofta i dessa områden. Enligt rapporten präglas de icke invandrartäta allmännytteområdena av att många invånare är arbets- lösa eller oförmögna till arbete på grund av alkohol- och/eller drog— missbruk. Brottsbenägenheten var högst bland de ungdomar som säl— lan var hemma om kvällarna, såväl i de icke- som de invandrartäta områdena. Ungdomar med invandrarbakgrund som bor i icke invand- rartäta allmännytteområden riskerar dock i större utsträckning att bli brottsbenägna visade rapporten.31

Vidare framkom att ungdomar i invandrartäta områden har högre skolambitioner och bättre skolresultat än ungdomar som lever i all- männytteområden med låg invandrartäthet. Deras högre studieambi- tioner kan förklaras med att de själva och deras föräldrar förmodligen har en optimistisk syn på framtiden och det är möjligt att man kan karaktärisera sådana områden som präglade av en ”nybyggaranda”, medan det råder en annan anda i de icke-invandrartäta allmännyttiga områdena enligt rapportförfattaren:

”De svenskdominerade allmännytteområdena präglas däremot av ett större inslag av uppgivenhet bland invånarna, dvs. man känner sig otursförföljd eller rentav misslyckad. Man saknar ofta uttalade framtidsmål och tycker det räcker med ”att hålla sig flytande.”32

Invandrarungdomar är mindre brottsbenägna i storstäderna än på landet En nyligen publicerad BRÅ—rapport av Jan Ahlberg visar, att andelen barn med invandrarbakgrund i storstäder som blir brottsregistrerade är lägre än motsvarande andel för samma kategori barn som bor på landsbygden. Detta förhållande gäller även för unga invandrare som bor i storstäderna. Vuxna invandrare, dvs. individer som är födda i ett annat land och folkbokförda i Sverige, är dock överrepresenterade i brottslighet med hänsyn till andelen av befolkningen, men totalt sett begås 80 procent av samtliga brott av personer som är födda i Sve- rige.

3' Martens, Peter L, BRÅ-rapport 199211. 32 Martens, Peter L, 1992.

Ahlbergs resultat går stick i stäv med senare tids larmrapporter om ökad brottslighet bland ungdomar med invandrarbakgrund i storstä- derna. T.ex. lät Stockholmspolisen under hösten 1996 meddela via pressen att våldet och kriminaliteten i Stockholms city till övervä— gande delen begås av ungdomsgäng från förorterna. Polisen grundar detta påstående på en kartläggning av ungdomsgäng som genomför— des under hösten 1996. I hela Stockholms län kunde man identifiera 60—70 gäng. Det flesta återfanns i de invandrartäta stadsdelarna. Gängen är ofta löst sammansatta och består mest av pojkar i åldern 14—18 år. En del av gängen begår våldsbrott och det förekommer också en del narkotikamissbruk. Gängen är sällan etniskt homogena, om inte boendemiljön är sådan. Polisen menar att orsaken till att poj- kar med invandrarbakgrund är överrepresenterade vad gäller brotts- lighet är att de och deras föräldrar oftare drabbas av social utslagning. Detta yttrar sig bland annat genom boendesegregation, arbetslöshet och diskriminering. Polisens slutsats blir:

”Vi kan således konstatera att vi inte har något invandrarproblem, utan ett socialt problem som drabbar invandrargrupperna.”33

Ahlberg ifrågasätter inte trovärdigheten i dessa iakttagelser, men menar att hans undersökning till övervägande del utgörs av barn till arbetskraftsinvandrare, vilket kanske inte ger en rättvisande bild av situationen vad gäller barn till flyktinginvandrare, som i högre grad drabbats av boendesegregationens effekter och arbetslöshet. Men Alhberg har svårt att tro att det har skett någon markant förändring sedan slutet av 1980-talet. Han fortsätter:

”Sammanfattningsvis är den gängse bedömningen av invandrar- nas barns brottslighet i viss mån överdriven. Uppfattningen att in- vandrares barn skulle vara mycket brottsaktiva tycks inte stämma ge- nerellt med undantag för vissa begränsade grupper. Dessa grupper syns och hörs mycket och bidrar på så sätt till att skapa en något skev bild av det faktiska förhållandet. Det torde dock vara viktigt att följa den fortsatta utvecklingen av invandrares barns brottslighet. Om boendesegregationen fortsätter att öka samtidigt som allt fler barn till invandrare utestängs från arbetsmarknaden innebär det en på- taglig risk för ökad kriminalitet på sikt även hos denna kategori”34

33 Rapport om kriminella gäng, rasism och främlingsfientlighet i Stockholms län, Polismyndig- heten i Stockholms län, AA489—961/97. 34 Ahlberg, Jan, Invandrares och invandrares barns brottslighet En statistisk analys, BRÅ- rapport l996:2.

Våldet ökar bland barn och ungdomar

Våld är däremot ett problem bland barn och ungdomar. Drygt 40 pro- cent av ungdomarna i de utsatta stadsdelarna tycker att det är mycket våld i deras bostadsområden. Det är färre ungdomar med invandrar— bakgrund som upplever att det finns mycket våld, jämfört med övriga ungdomar.

Våldet i skolan tycks också öka. När Rädda Barnen gjorde inter- vjuer med barn på låg—, mellan— och högstadiet i Rosengård framkom att många elever tycker att det största problemet i skolan är våldet mellan elever. Hierarkin bland eleverna är hård, de äldre slår de yngre och pojkarna slår flickorna. Flera flickor berättade om fruktansvärda övergrepp och en ständig rädsla för att bli slagen av pojkarna.35 Ett par skolor uppger i Storstadskommitténs stadsdelsstudie att man har svårt att erbjuda eleverna en våldsfri och trygg miljö.

Barns och ungdomars upplevelse av våld speglar dessvärre en bis— ter realitet. Bland de minderåriga i Sverige har det skett en dramatisk ökning av våldsbrotten. Antalet våldsbrott som registrerats för min- deråriga i relation till alla 10—14 åringar i landet har ökat med hela 500 procent sedan år 1977. Ökningen kan delvis tillskrivas ökad an— mälningsbenäghet, men också en kraftig faktisk ökning.36

Unga våldsverkare finner man nästan undantagslöst bland pojkar med problemfylld uppväxtsituation. Gemensamt för flertalet är bland annat bristen på vuxenkontakter under uppväxten och därmed avsak- nad av positiva, vuxna förebilder. Redan Skå-Gustav Jonsson visade i sin forskning att gemensamma kännetecken för utsatta familjer är följande:37

låginkomstfamiljer med långvarig socialhjälp — avsaknad av fader/fadersfigur

spritmissbruk i hemmet — kriminalitet i hemmet

psykisk ohälsa i hemmet.

35 Hur mår våra barn?, Karin Magnusson och Agneta Frick, Rädda Barnen, 1995. 36 Ahlberg, Jan, Ungdomsbrottslighet, Särtryck ur BRÅ—rapport 199614. 37 Att förebygga våld och kriminalitet bland unga, Samordningskansliet för brottsförebyggande åtgärder. Brottsliga nätverk/ungdomsgäng rapport 2.

Sammanfattning

Vi har i detta kapitel visat följande: Drygt 40 procent av ungdomarna i de utsatta stadsdelarna tycker att det finns mycket kriminalitet i deras bostadsområde. Drygt 30 procent av ungdomarna anser också att det finns mycket droger i deras bostadsområde.

— Att få bort kriminalitet och missbrukare från bostadsområdena tycker 90 procent av ungdomarna är viktigt. — Ungdomarna i de utsatta stadsdelarna ropar efter vuxna. Över 90 procent av ungdomarna vill att föräldrarna engagerar sig för ungdomar och mot våld. — Alkohol- och narkotikabruk är mindre vanligt bland ungdomar i de utsatta stadsdelarna.

— Ungdomar med invandrarbakgrund är mindre brottsbenägna i större städer än på landsbygden. — Våldet ökar bland barn och ungdomar. Drygt 40 procent av ungdomarna i de utsatta stadsdelarna tycker att det är mycket våld i deras bostadsområde. Många barn bär på en ständig rädsla för att bli utsatta för våld.

9. Vad tycker barn och ungdomar om sina stadsdelar?

Ungdomarna i de utsatta stadsdelarna är storstaden trogen, men vill helst inte bo kvar i samma område eller hus. Men ju lägre ned i åld- rama man går desto fler ungdomar vill stanna kvar i området. En in- tressant iakttagelse är också att det inte är fler ungdomar med invand- rarbakgrund som skulle vilja bo i ett annat land, jämfört med ungdo- mar som är födda i Sverige. I nedanstående diagram framgår att ung- domarna helst av allt vill bo i villa, radhus eller kedjehus. Hyresrätt blir däremot populärare bland äldre ungdomar vilket dock inte fram— går av diagrammet.

Ett vanligt påstående är att ungdomar i de utsatta stadsdelarna inte alltid uppger var de egentligen bor när de blir tillfrågade, utan säger i stället namnet på en annan stadsdel. Man tror att det egna bostads— områdets dåliga rykte kan vara till ens nackdel. Detta framkom också i vår intervjuundersökning. Närmare 75 procent av ungdomarna i de

Diagram 4: Så vill ungdomarna bo

Villa, radhus, kedjehus : Hyresrätt

Bostadsrätt

Kollektivhus

Tveksam, vet ej ,,.-

010 20 30 40 50 60 70 80

. Storstad

utsatta stadsdelarna anser att bostadsområdets rykte har stor bety— delse för områdets anseende. Bland ungdomar i övriga landet är mot- svarande andel 66 procent. Drygt 60 procent av ungdomarna i de ut- satta stadsdelarna anser dessutom att deras bostadsområde har dåligt rykte. Det kan jämföras med 12 procent av ungdomarna i övriga landet. I övriga landet är det också stor skillnad mellan dem som bor i lägenhet och villa. Sju av tio som bor i lägenhet tycker att deras område har bra rykte, jämfört med nio av tio ungdomar som bor i villa. Många ungdomar i de utsatta stadsdelarna tror också att få invå— nare i deras område är nöjda med hur de har lyckats i livet. Endast 10 procent tror att de som bor i området är nöjda med hur de har lyckats. Det är betydligt färre än i övriga landet, där 33 procent av ungdomarna som bor i villa och 18 procent av dem som bor i lägenhet tror att grannarna är nöjda med sina liv. .

En annan intressant iakttagelse som gjordes i intervjuundersök- ningen är att över 65 procent av ungdomarna i de utsatta stadsdelarna kan tänka sig att engagera sig för något i sitt bostadsområde. Engage— manget är högre bland de yngre ungdomarna. Många av ungdomarna känner också till människor i deras bostadsområde som engagerar sig för att det ska bli så bra som möjligt där de bor. En genomgående tendens som vi noterat är att ungdomarna i dessa stadsdelar förlitar sig något mer på politiker, skolan och andra former av nätverk när det gäller att utveckla stadsdelarna.

Den största skillnaden mellan hur ungdomar i utsatta stadsdelar och i övriga landet uppfattar sitt bostadsområde ligger i hur lugnt, tryggt och fint man tycker att området är. I storstädernas utsatta stads- delar är det 34 procent av ungdomarna som inte tycker att det är lugnt i sitt bostadsområde, mot sju procent i övriga landet. Drygt 30 pro- cent av ungdomarna i utsatta stadsdelar upplever inte heller sitt bo— stadsområde som tryggt. Motsvarande andel för övriga landet är 6 procent.

Bostadsområdenas skönhetsmässiga kvalitéer i de utsatta stadsde— larna lämnar också mycket i övrigt att önska, enligt ungdomarna. Trots detta tycker 75 procent, helt eller delvis, att deras bostadsområ- den är fina. Likväl anser över 80 procent av ungdomarna att det är viktigt att snygga upp husen i området. Behovet av insatser är särskilt stort vad gäller gårdar och parker. Drygt 90 procent av ungdomarna anser nämligen att det är nödvändigt att man snyggar upp gårdar och parker i området där de bor.

Otrygghetskänslor och oro för kriminalitet bland ungdomar i ut- satta stadsdelar har också framkommit i andra undersökningar. Christer Jönsson och Johan Lundqvist gjorde en undersökning bland

ungdomar i Bergsjön i Göteborg. Syftet var att undersöka hur väl ungdomars bilder överensstämmer med olika nyckelfaktorer (arbets- löshet, invandrartäthet m.m.) som kan vara representativa för att be- lysa stadsdelens generella status, i förhållande till de andra stadsde- larna i Göteborg. Eleverna i årskurs åtta ombads beskriva sitt område och svaren var förvånansvärt samstämmiga. Man kunde urskilja en stor grupp som tyckte att både boendet och naturen var bra och vik— tiga, samt att kompisarna betydde mycket. Det var väldigt få svar som framställde området som tråkigt och trist och att det inte finns något att göra där. I stället berömdes fritidsgården, miljön och lugnet. Nå— got som däremot oroade ungdomarna var den höga kriminaliteten och missbruket i området. Skolan nämndes i ganska ringa omfatt— ning, men där den nämndes var det i positiva ordalag. När ungdo- marna med egna ord skulle beskriva sitt område visade det sig att 2/3 ansåg att Bergsjön var bra eller rätt så bara att bo i. 1/3 ansåg att området var mer eller mindre dåligt. Ungdomar med utländskt ur- sprung trivdes bättre i området än andra.38

Mamma och pappa vill flytta!

Småbamsfamiljer tillhör den grupp som ofta flyttar från utsatta stads- delar. De vanligaste skälen till att barnhushållen flyttar är att de söker efter större eller mindre bostad, flyttar ihop och isär eller flyttar till andra boendeformer. Områdesrelaterade skäl åberopas också. Anna Green, som har gjort två studier om varför barnfamiljer flyttar från miljonprogramsområdena, kommer fram till att det stora flertalet barnfamiljer flyttar till ett nytt boende som de upplever mer bamvän- ligt.

Barnfamiljer flyttar också på grund av att de inte vill att deras barn ska gå i skolan i området. Man är rädd att barnen inte ska lära sig svenska i en skola med många barn med utländsk bakgrund och att kvaliteten på utbildningen blir lidande av att allt för många barn inte kan ordentlig svenska. Ett annat områdesrelaterat skäl till att flytta är störande grannar och upplevelse av otrygghet i bostadsområdet. Ska man kunna bibehålla barnfamiljerna och öka attraktiviteten i de utsatta stadsdelarna för denna grupp krävs en satsning på barnen, en- ligt Anna Green. Green fortsätter:

”Det barnfamiljerna efterlyser är bl.a. en tryggare miljö, god tra- fiksäkerhet och goda lekmöjligheter och att få bo i markplan. Andra

38 Christer Jönsson och Johan Lundqvist, Ungdomars bilder av Bergsjön, C-uppsats, Kultur- geografiska inst. Göteborgs univ.

saker som är livsnödvändiga för barnfamiljer i bostadsområdet är en bra skola och bra barnomsorg. Barnfamiljernas önskemål om för- bättringar rör främst förändringar i den sociala- och den yttre miljön.”39

” Se Anna Green: Kan hög omflyttning minskas med begränsade åtgärder, examensarbete, KTH, Avd för Regional planering, 1995 och Att bo i Vårby Gård, 1996, HUGE bostäder.

Sammanfattning och diskussion del 1

I slutet av förra seklet talade Ligapojkskommittén om vanartiga och försummade barn i storstädernas arbetarstadsdelar. Idag, drygt hundra år senare, debatteras återigen samma fråga, men nu används andra ord och begrepp. Arbetarstadsdelar har blivit förortsslum eller mil— jonprogramsområden och de vanartiga barnen har blivit värstingar och kickers. Då som nu är bilden av dessa stadsdelar grovt förenklad och schabloniserad. Hur livets nyanser och skiftningar gestaltas till- mäts tyvärr sällan något större allmänintresse. Storstadskommittén har därför valt att i denna första del av delbetänkandet ha ambitionen att tränga bakom schablonemas sköra yta och synliggöra en mer mångfasetterad bild av barns och ungdomars levnads- och uppväxt- villkor i storstädernas miljonprogramsområden eller som vi föredrar att kalla dem — de utsatta stadsdelarna. Dessa stadsdelar är en konse— kvens av en uppdelning av storstädernas befolkning, dels efter so— cioekonomisk och etnisk bakgrund, dels i olika boendemiljöer.

De utsatta stadsdelarna är barnrika stadsdelar. Nästan 40 procent av samtliga barn och ungdomar (0—17 år) i kommunerna Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje bor i vad Storstadskommittén definierar som utsatta stadsdelar. Ma- joriteten av barnen och ungdomarna i dessa stadsdelar har utländsk bakgrund. Högst andel med invandrarbakgrund återfinns i stadsdelar med extremt låga inkomster.

Med tanke på den höga arbetslösheten i de utsatta stadsdelarna och i synnerhet bland småbarnsföräldrar är det föga överraskande att barnfamiljemas ekonomi i dessa stadsdelar generellt är mycket dålig. Den disponibla inkomsten bland barnfamiljer i Stockholms stads ut- satta staddelar var år 1994 i genomsnitt 230 000 kronor, vilket kan jämföras med att genomsnittet för hela staden var drygt 334 000 kro— nor. Den disponibla inkomsten i Rosengård, Malmö var 178 500 kro— nor och i Bergsjön, Göteborg 219 700 kronor.

En inte oansenlig del av barnfamiljemas disponibla inkomst i de utsatta stadsdelarna utgörs av socialbidrag och andra ersättningar. I många stadsdelar är över hälften av barnfamiljerna socialbidragsbe— roende. Vi har också iakttagit att allt fler unga människor blir bero-

ende av socialbidrag. I vissa stadsdelar är närmare hälften av barnen och ungdomarna socialbidragstagare. Riksrevisionsverket visar i sin rapport Välfärd i verkligheten (SOU 1997:24) att andelen yngre barnfamiljer i åldrarna 25—44 år vars disponibla inkomst till två tred— jedelar består av socialbidrag, förtidspension, arbetslöshetsersättning eller en kombination av dessa ersättningsslag, är högst i stadsdelarna Rosengård med 17 procent och i Bergsjön med 13 procent. Vi bedö— mer att situationen i andra stadsdelar av områdestyp ”mycket låg in- komst” och ”extremt låg inkomst” är likartad.

Arbetslösheten bland småbarnsföräldrar är alarmerande hög. N är- mare en tredjedel av barnen i åldern 0—6 år hade arbetslösa föräldrar 1994. I områden med ”extremt låga inkomster” i Göteborg och Malmö uppgick motsvarande andel till 50 procent.

Att ha föräldrar som är friska och trivs med sin livssituation är ovärderligt för barn och ungdomar. Det stora flertalet barn och ung- domar i de utsatta stadsdelarna har en god hälsa och utvecklas väl. Vi har dessvärre noterat att allt fler föräldrar drabbas av arbetslöshet, ökat socialbidragsberoende och sämre hälsa i dessa stadsdelar. Upp— levelsen av utanförskap växer hos dessa föräldrar, vilket inte lämnar deras barn oberörda.

Utvecklingsförseningar hos fyraåringar är vanligare i de utsatta stadsdelarna än i övriga stadsdelar i storstäderna. Sven Bremberg konstaterar att drygt en tredjedel av barnen i de utsatta stadsdelarna inte klarar fyraårskontrollen. Allmän förskola från tre års ålder och insatser som stödjer föräldrarna i dessa områden skulle ha förutsätt— ningar att utjämna skillnaderna mellan barn, menar Bremberg.

Från Skärholmen, Stockholm och Gunnared, Göteborg har vi fått rapporter om att antalet barn med invandrarbakgrund som blir ak- tuella för socialtjänstens insatser ökar. Antalet placeringar av barn och ungdomar i familjehem och på institution ökar. I de stadsdelar som vi har kartlagt är de kommunala kostnaderna för vård mycket höga. Riksrevisionsverket uppmärksammar detta problem och bris— terna i kommunernas resursfördelningsmodeller, som tvingar stads- delarna att täcka de stigande placeringskostnadema inom deras egen budget. Att antalet placeringar ökar betraktar vi som en direkt konse- kvens av boendesegregationen. Vi tycker därför det är orimligt att de stadsdelar där boendesegregationens negativa effekter ökar, själva ska bära det största ekonomiska ansvaret för socialtjänstens place— ringar av barn och ungdomar. Detta ansvar måste åvila hela kommu- nen.

Vi är medvetna om att resursfördelningsmodellerna står under ständig diskussion och omprövning i kommunerna, men vi vill än-

dock uppmärksamma storstadskommunema att se över sina modeller som styr tilldelningen av pengar till vård för barn och ungdomar.

Vi tycker också att det finns flera skäl att diskutera ett större stat- ligt ansvar för placeringskostnaderna för ungdomar som enligt lagen om vård av unga (LVU) blir placerade på behandlingshem, som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Det är framför allt två skäl som talar för detta. För det första har SiS monopol på dessa behandlings- hem och kan därmed helt självständigt styra kostnaderna för vården. För det andra är det tveksamt om det nuvarande systemet rent princi- piellt är acceptabelt när det gäller förhållandet mellan stat och kom- mun. När till exempel en vuxen person begår kriminella handlingar och blir dömd till fängelse så finansierar staten detta. Principen är enkel: Staten dömer och staten betalar. Denna princip gäller dock inte LVU-vården trots att det är staten som dömer ungdomarna till vård.

Yrkesutbildning populärast

Ungdomar i de utsatta stadsdelarna är mer målmedvetna än andra ungdomar. Drygt 65 procent är beredda att skaffa sig en utbildning som kräver många års studier. Detta betyder emellertid inte att flerta— let ungdomar genomför en studieförberedande utbildning. I stället är det de yrkesinriktade programmen på gymnasieskolan som är popu- lärast. Regionala skillnader finns mellan storstäderna. I Malmö och Göteborg var det fler ungdomar som valde en yrkesutbildning. Vi iakttog också att i de utsatta stadsdelarna i Malmö var studiemotiva- tionen högst bland ungdomarna i områden med extremt låga inkoms— ter.

Att ha ett arbete när man är under tjugo år är något högst ovanligt i dag. Industrin behöver ingen oerfaren arbetskraft längre, vilket drastiskt minskat möjligheterna för ungdomar att efter grundskolan skaffa sig ett arbete. Ungdomar som saknar studiemotivation hamnar därför i en besvärlig situation. De hänvisas till gymnasieskolan eller tvingas till arbetslöshet. Stockholms stad visar att de flesta arbetslösa ungdomar under 20 år finns i de utsatta stadsdelarna.

Intresset för studier hos denna grupp ungdomar skulle kunna öka genom ett ökat inslag av praktik inom gymnasieskolan. Ungdomspo— litiska kommittén vill låta eleverna välja att börja med praktikperio— den under sitt första läsår på gymnaiseskolan. Vi tycker att det finns starka skäl som talar för att detta förslag bör prövas.

Vår sommmarjobbsstudie visar att ungdomarna planerar för en yr- keskarriär och en tillvaro där det är arbete och inte bidrag som ger

inkomst. Det stora flertalet ungdomar som erbjöds sommarjobb i Botkyrka kommun och Malmö stad var nöjda. Sommarjobben erbjöd varierande arbetsuppgifter och ungdomarna fann sig snabbt till rätta med arbetslivets krav och villkor. Ur karriärs- eller arbetslivsutveck- lingshänseende tycks däremot sommarjobben varit mindre betydel- sefulla. Det som uppskattades högst av ungdomarna var att sommar— jobben gav goda kontakter med arbetskamrater och andra människor.

Arbetsmarknads- och Inrikesdepartementets intervjuundersökning visar att ungdomar vill ha sommarjobb. Drygt 75 procent av dem fick också ett sådant under år 1996. Ungdomar i de utsatta stadsdelarna hade däremot svårigheter att få ett sommarjobb. Vi kan alltså konsta— tera att sommarjobb för ungdomar genererar många positiva effekter. Storstadskommittén har dock inte för avsikt att lägga något förslag om en sommarjobbsgaranti med anledning av att vi inte anser att detta ska vara en statlig uppgift.

Vi vill emellertid göra storstadskommunema och näringslivet upp- märksamma på sommarjobbens positiva effekter Det borde vara möjligt att i större omfattning arbeta lokalt för att skapa förutsätt- ningar så att fler ungdomar kan skajfa sig ett sommarjobb.

Självständiga ungdomar

Ungdomar i de utsatta stadsdelarna tycks ha en större självständighet i jämförelse med barn och ungdomar i mer välbärgade områden. De lever ett liv som i mindre utsträckning är präglat av vuxenkontroll och de väljer också aktiviteter där självständigheten är stor och sker efter egna önskningar. Det finns dessvärre en tendens till att sätta lik— hetstecken mellan meningsfull fritid och vuxenkontrollerad fritid, vilket vi tycker är olyckligt. Det finns en uppenbar konflikt mellan å ena sidan den självständighet som ungdomarna utvecklar i de utsatta stadsdelarna och å andra sidan de värderingar och normer som ge— nomsyrar skolan och föreningslivet. Utmaningen för kommuner, stadsdelar och föreningsliv ligger i att försöka möta dessa barn och ungdomar och ge dem förutsättningar att utveckla sina fritids- och kulturaktiviteter efter egna önskningar och behov.

Vi har visat att ungdomar i de utsatta stadsdelarna är mindre före— ningsaktiva än ungdomar i välbärgade områden. Flickor är dessutom generellt mindre föreningsaktiva än pojkar, oavsett socioekonomisk bakgrund. Lagidrotter och individuella idrotter där fysisk styrka och själsligt mod krävs, såsom brottning, boxning och andra kampspor— ter, är populära bland pojkar i de utsatta stadsdelarna. Lagidrott är populärast bland flickor.

Ungdomar med invandrarbakgrund är föreningsaktiva i lika hög grad som övriga ungdomar i de utsatta stadsdelarna, frånsett flickor som är födda utomlands av utländska föräldrar. Denna grupp av flickor är också starkt underrepresenterade inom fritidsverksamhet som kommunen driver eller finansierar. Ska dessa flickors intresse förföreningsverksamhet och fritidsutövning tas tillvara är det viktigt att det får ske på deras egna villkor. Detta kräver att kommuner och stadsdelar kan möta deras önskemål, som troligen inte alltid faller inom ramen för det som är brukligt inom föreningsliv och fritidsverk- samhet.

Daghemskultur och graffiti

Den vuxna befolkningens konsumtion av legitim kultur, det vill säga offentligt finansierad kulturverksamhet, är i väsentlig grad klass- och könsbetingad. Nationalscenemas trogna besökare återfinner vi inte bland industriarbetande män, utan bland kvinnliga tjänstemän i me- delåldern. Dessa skillnader går däremot inte att finna bland barn. Barns deltagande i kulturverksamhet sker huvudsakligen i daghem- mens eller skolans regi. Det gäller framför allt besök på teatrar, mu- seum och musikevenemang.

I de utsatta stadsdelarna toppar Hip-hopen och House/techno hit- listoma. Många ungdomar manifesterar sin identitet eller grupptill- hörighet genom sitt musikval, men även genom sitt sätt att klä sig. I vår antologi Rosor av betong (SOU 1997:62) bemöter två flickor missuppfattningama kring det så kallade ”kickers-modet”. Signatu- ren ”En före detta värsting” berättar om hur hon och hennes kamra— ter ingjöt respekt i omgivningen när de tog stadens gator i besittning iförda Levis-jeans och skor och tröjor från Adidas.

Graffiti är en levande konstart bland ungdomarna i de utsatta stads- delarna. Hittills har offentliga såväl som privata aktörer ofta haft en direkt negativ inställning till graffitin. Man hävdar bland annat att det är en subkultur som leder till ökat våld, missbruk och kriminalitet. Självfallet finns det ingen ursäkt för den skadegörelse av egendom och de stölder av sprayfärg många graffitimålare gör sig skyldiga till, men ett större mått av intresse, förståelse och aktivt stöd till ungdo— mar som seriöst vill utveckla sitt intresse för graffitis borde ges från såväl offentliga som privata aktörer.

Inom kulturens etablerade arenor börjar intresset för de utsatta stadsdelarna växa. Till skillnad från tidigare handlar det inte längre om att erbjuda så kallade eftersatta grupper i samhället mer kultur utifrån ett trubbigt jämlikhetsperspektiv, utan att ta vara på de kultu—

rella resurser och värden som invånarna själva i dessa stadsdelar har och vill utveckla. Angeredsteatern i Göteborg skapar exempelvis dra— matik av invandrares berättelser.

Mycket våld, droger och kriminalitet i bostadsområdena

Våld, kriminalitet och droger oroar barn och ungdomar i de utsatta stadsdelarna. Drygt 40 procent av ungdomarna i dessa stadsdelar tycker att det är mycket kriminalitet och drygt 30 procent tycker att det är mycket droger i deras bostadsområde. Cirka 40 procent tycker också att det är mycket våld i bostadsområdena. Att många ungdomar upplever sitt bostadsområde som otryggt är därför inte märkligt. I Rädda Barnens fem kommunprojekt framkom att många elever tycker att det största problemet i skolan är våldet mellan elever. Många barn och ungdomar i dessa stadsdelar lever följaktligen under en ständig känsla av otrygghet och hot.

Trots upplevelsen av otrygghet som sammanhänger med våld, kri- minalitet och droger så tycker de flesta barn och ungdomar i de ut- satta stadsdelarna att deras bostadsområden är fina. I vår antologi Ro— sor av betong (SOU 1997:62) ger också många ungdomar uttryck för en stolthet över sitt bostadsområde som de tycker har ett oförtjänt dåligt rykte. I många berättelser återkommer man ofta till den try gg— het och gemenskap som finns i stadsdelarna.

Småbamsfamiljer tillhör den grupp som oftast flyttar från utsatta stadsdelar. Flertalet flyttar av ”naturliga” orsaker. Man söker större eller mindre lägenhet, flyttar i hop eller i sär eller flyttar till villa, radhus eller bostadsrätt. Områdesrelaterade skäl till flyttning är dock inte sällsynta. Man anser bland annat att området inte är tilläckligt barnvänligt och man är orolig för att kvaliteten i skolan blir lidande av allt för många barn med utländsk bakgrund. Störande grannar och upplevelse av otrygghet åberopas också som orsak till att man vill flytta.

Det finns en stor medvetenhet bland ungdomarna i de utsatta stads— delarna om att vardagens villkor är hårdare i deras bostadsområden än i andra områden. Få av ungdomarna tror att människorna i deras områden är nöjda med sitt liv och drygt 60 procent anser att deras bostadsområde har dåligt rykte. Storstadskommittén ser mycket all- varligt på detta. Risken är överhängande att dessa tendenser förstärks om inte levnadsförhållandena i de utsatta stadsdelarna förbättras. Fördjupas känslan av uppgivenhet och misslyckade ökar invånarnas utanförskap och då minskar ytterligare barnens och ungdomarnas möjligheter till goda och jämlika livschanser.

Ungdomarnas recept på hur problemen i de utsatta stadsdelarna ska åtgärdas är klara och entydiga. Bra lärare i skolan, snygga upp hus, gårdar och parker, bort med kriminaliteten och missbruket i bo- stadsområdena och fler vuxna som engagerar sig för barn och ungdo— mar och mot våld.

Ett annat viktigt budskap som ungdomarna uttrycker i vår inter- vjuundersökning är att de själva vill engagera sig i sitt bostadsom- råde.

Del 2 1. Inledning

I del 1 har vi huvudsakligen ägnat oss åt att beskriva barns och ung- domars levnads- och uppväxtvillkor med utgångspunkt i deras egna resurser och indirekta resurser som framför allt deras föräldrar bistår med. Vi ska nu fortsätta med att i denna del uteslutande kartlägga de resurser som de offentliga institutionerna satsar på barn och ungdo— mar och som vi bedömer vara av betydelse för deras uppväxtvillkor.

Enligt direktiven har Storstadskommittén i uppdrag att särskilt uppmärksamma de grupper bland barn och ungdomar som på grund av svåra levnadsvillkor eller svårigheter att få tillträde till arbets- marknaden, riskerar att få en dålig start i livet. Detta uppdrag ska bland annat ses mot bakgrund av att Socialstyrelsen i sin rapport Barns villkor i förändringstider visade att nedskärningarna i verk- samheter som berör barn och ungdomar har varit störst i storstäderna och deras förortskommuner. Man fastslog också att storstadskommu— nerna inte prioriterade verksamheter för barn och ungdomar högre än annan kommunal verksamhet, utan snarare lägre. Omfattningen av nedskärningarna på stadsdelsnivå berördes inte i Socialstyrelsens rapport. De ansåg dock att det fanns en tendens till ökade kvalitets- skillnader mellan olika verksamhetsformer som vänder sig till barn och ungdomar inom storstadskommunema. Socialstyrelsen befarar att dessa nedskärningar kan ha medfört allvarliga effekter för barn och ungdomar i de utsatta stadsdelarna. Detta är oroväckande enligt Socialstyrelsen, då dessa grupper är särskilt beroende av ett rikt ut- bud och hög kvalitet i barnomsorg, skola och fritidsverksamheter ef- tersom deras familjer har sämre ekonomiska förutsättningar. Mot bakgrund av dessa omständigheter beslutade Storstadskommittén att göra en liknande studie, den så kallade ekonomistudien.

Tillvägagångssätt

Storstadskommittén gav Statistiska Centralbyrån (SCB), program— met för offentlig ekonomi, i uppdrag att samla in uppgifter från 22 utsatta stadsdelar belägna i de sju berörda storstadskommunema, dvs. Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm

och Södertälje. Uppdraget var att studera bruttokostnads- och perso— nalutvecklingen under perioden 1992—95, besparingsåtgärder under år 1995 och budgetstrategier för år 1996.1 De utvalda stadsdelarna är förhållandevis representativa för samtliga 96 utsatta stadsdelar som finns i de berörda storstadskommunema.

Stadsdels- och fältstudien

Ekonomistudien beskriver endast förändringarna i de utsatta stadsde— larna i siffror. Vad som döljer sig bakom dessa går inte att utläsa. Har de förändrade ekonomiska förutsättningarna påverkat barnomsorgen och skolan? Vad har man prioriterat lokalt, vilka grupper har drabbats av nedskärningarna och motsvarar resurserna de behov som barn och ungdomar har i de utsatta bostadsområdena? För att kunna tränga djupare in i dessa frågeställningar har Storstadskommittén gjort både en stadsdelsstudie som omfattade sex utsatta stadsdelar och en fält— studie som omfattade tre av de sex stadsdelarna.

Syftet med stadsdelsstudien var dels att få en översiktlig bild av barnomsorgen och grundskolan, dels få in förslag och idéer om hur situationen för barn och ungdomar kan förbättras. Följande stadsde— lar ingick i studien: Bredäng, Biskopsgården, Jordbro, Rosengård, Gårdsten och Vårby. Uppgifterna har insamlats via enkäter till barn- omsorgscheferna i respektive stadsdel samt till rektorerna i 17 skolor.

De båda enkäterna är ganska likartade. De inleds med kvantitativa frågor om verksamhetens omfattning. Därefter följer kvalitativa frå- gor med öppna svarsalternativ. Svarsfrekvensen var god. Fem stads— delar besvarade barnomsorgsenkäten. Endast Jordbro i Haninge ute— blev. Sammanlagt besvarade 13 skolor enkäten. Samtliga stadsdelar blev därigenom representerade av en eller flera skolor.

Fältstudien genomfördes i stadsdelarna Gårdsten i Göteborg, Ro- sengård i Malmö och Vårby i Huddinge. Samtliga stadsdelar kan hänföras till områdestypen ”områden med extremt låg inkomst”. Syftet med studien har i första hand varit att försöka få en uppfattning om vilka attityder och värderingar personal inom olika förvaltningar har gentemot barn och ungdomar i dessa områden. Totalt intervjua— des 25 personer, både enskilt och i grupp.2 Vid intervjuerna har också specifika frågor om verksamheten i stadsdelen berörts, vilket senare

' Följande kommuner och stadsdelar har ingått i ekonomistudien: Alby och Fittja i Botkyrka, Biskopsgården, Gunnared, Majorna, Lärjedalen och Bergsjön i Göteborgs stad, Brandbergen och Jordbro i Haninge, Flemingsberg och Vårby i Huddinge, Hyllie, Kirseberg, Södra innersta- den och Rosengård i Malmö Stad, Skärholmen Södra Farsta, Kista/Järvafältet, Rinkeby och Vantör i Stockholm stad, Hovsjö och Ronna i Södertälje 2 Samtliga intervjuer är bandade och finns tillgängliga på kommitténs sekretariat.

har varit till nytta när vi gjort våra bedömningar av verksamheterna i de utsatta stadsdelarna.

Ytterligare bearbetningar av skilda statistiska material har också gjorts av Storstadskommitténs sekretariat. Närmare detaljer om hur dessa bearbetningar har genomförts beskrivs i samband med att re- sultaten presenteras.

2. De utsatta stadsdelarna och deras ”hemkommuner” — en jämförelse

Vi kommer i följande kapitel att redovisa hur stadsdelarna satsar på barn och ungdomar inom verksamhetsområdena barnomsorg, grund— skola, fritid och kultur. Men först ska en översiktlig bild ges av de sju berörda storstadskommunema, dvs. Botkyrka, Göteborg, Ha- ninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje, samt deras ut- satta stadsdelars ekonomiska utveckling under åren 1992—1995 .

Om vi inledningsvis granskar de berörda storstadskommunernas kostnader för den totala verksamheten exklusive affärsverksamheten finner vi att de har sänkt sina bruttokostnader i fasta priser med i ge- nomsnitt 9,4 procent under perioden 1992—95. De största kostnads- nedskämingarna har Göteborgs stad genomfört, 11,8 procent, medan Malmö stad minskade sina kostnader med 8,3 procent. Motsvarande andel bland kommunerna i Stockholms län var 7,8 procent.3

Personalnedskärningar har följt kostnadsminskningarna i spåren. Sammantaget minskade de berörda storstadskommunema andelen årsarbetare med i genomsnitt 9 procent under perioden 1992—95. Malmö stad sänkte andelen årsarbetare med 13,6 procent, kommu— nerna i Stockholms län med 8,7 procent och Göteborgs stad med 7,3 procent.

Kostnadsutvecklingen inom grundskolan och barnomsorgen i de berörda storstadskommunema har också varit negativ. Sammantaget sjönk bruttokostnadema för dessa två verksamheter med i genomsnitt 8,5 procent.

De utsatta stadsdelarna bryter radikalt mot den kostnads— och per— sonalutveckling som deras ”hemkommuner” uppvisar. Sammanta— get ökade bruttokostnaden i fasta priser för de utsatta stadsdelarnas totala verksamhet, exklusive affärsverksamheten, med i genomsnitt 9,9 procent under perioden 1992—95. Stadsdelarna i Göteborg gjorde de största bruttokostnadsökningarna, 22 procent. Stadsdelarna i Stockholms län ökade endast 0,5 procent, medan stadsdelarna i Malmö sänkte kostnaderna med 1 procent.

3 Uppgifter angående kommunerna är hämtade från Vad kostar verksamheten i Din kommun, samtliga publikationer från 1992 till 1995.

Under samma tid minskade den sammanlagda andelen årsarbetare i de utsatta stadsdelarna med 1,5 procent. Det var emellertid endast stadsdelarna i Stockholm som gjorde personalnedskärningar, 12,3 procent, medan stadsdelarna i Göteborg ökade andelen årsarbetare med 5,8 procent och i Malmö uppgick ökningen till 1,3 procent.

Däremot minskade bruttokostnaderna i fasta priser inom verksam- heter som riktar sig till barn och ungdomar i de utsatta stadsdelarna med i genomsnitt 6,8 procent under perioden 1992—95. De utsatta stadsdelarna i kommunerna i Stockholms län står för merparten av kostnadsminskningen, 10,5 procent, stadsdelarna i Malmö stad sänkte med 2,7 procent, medan stadsdelarna i Göteborg ökade kost- naderna med 0,2 procent. Den sammantagna kostnadssänkningen för barnomsorg och grundskola var 6,2 procent under perioden 1992—95

De utsatta stadsdelarna har också gjort personalnedskärningar inom verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar i stor om— fattning. Sammantaget sänkte stadsdelarna andelen årsarbetare med i genomsnitt 13,6 procent. Den sammanlagda personalneddragningen inom barnomsorg och grundskola vari genomsnitt 16 procent under den aktuella perioden. Skillnaderna mellan stadsdelarna i respektive storstadsregion är påtagliga. Stadsdelarna i Stockholms län gjorde de största nedskärningarna, 18,3 procent. De utsatta stadsdelarna i Malmö har praktiskt taget oförändrad personalstyrka inom verksam— heter som riktar sig till barn och ungdomar medan Göteborg har sänkt andelen årsarbetare med 6,5 procent.

Anledningen till att de utsatta stadsdelarna har ökat sina brutto— kostnader under de senaste åren kan vi inte med säkerhet uttala oss om. Men vi antar att merparten av kostnadsökningen sannolikt härrör sig från ökade kostnader för socialbidrag och andra former av insat- ser som socialtjänsten bistår med. Socialbidragsberoendet har ökat betydligt i de utsatta stadsdelarna under hela 90—talet. Riksrevisions— verket har på Storstadskommitténs uppdrag granskat samtliga trans- fereringar i tre utsatta stadsdelar, där det bl.a. visar sig att socialbi- dragskostnaderna i samtliga dessa stadsdelar har ökat.

Vi kan alltså konstatera att de utsatta stadsdelarna ökade sina brut— tokostnader för den totala verksamheten under perioden 1992—95, medan deras ”hemkommuner” minskade sina kostnader under samma period. De utsatta stadsdelarna kunde också, till skillnad från sina ”hemkommuner”, öka andelen årsarbetare under denna period. Däremot omfattade inte kostnads— och personalökningen i de utsatta stadsdelarna verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. Det är snarare så att de utsatta stadsdelarna har gjort större nedskärningar inom bam— och ungdomsverksamheten än sina ”hemkommuner”.

Detta måste betecknas som mycket anmärkningsvärt mot bakgrund av att flertalet av dessa kommuner tillämpar resursfördelningsmodel— ler som ska ta hänsyn till stadsdelarnas socioekonomiska struktur. Otvivelaktligen finns det skäl att ifrågasätta dessa modellers fördel- ningspolitiska träffsäkerhet. Storstadskommittén finner det därför angeläget att storstadskommunema uppmärksammar detta problem framledes.

3. Barnomsorgen i de utsatta stadsdelarna

”I början när jag flyttade till Gårdsten hade jag inga vänner Inte förrän jag började på dagis fick jag vänner. Jag minns första gången min mamma skulle lämna mig på dagis. Jag började gråta och ville inte att hon skulle lämna mig. När hon gick fortsatte jag att gråta. Jag ville inte äta för jag tyckte maten var usel. Och när vi skulle gå ut och leka så satt jag ofta för mig själv. Men sedan började de fråga mig om jag ville leka med dem. Jag förstod inte så bra svenska och jag kunde inte heller prata så bra men vi kom överens väldigt bra. Tiden gick och jag blev bättre och bättre på svenska och jag fick mer och mer kompisar. Den bästa kompisen jag fick var en flicka som hette Charlotte. Vi är fortfarande bästisar.”

Denna episod, som är hämtad ur en berättelse av tolvåriga Marlena som medverkar i Storstadskommitténs antologi Rosor av betong (SOU 1997:62), visar den roll barnomsorgen kan ha för barn och de- ras möte med ett nytt hemland. Undersökningar visar dessvärre att allt färre barn i de utsatta stadsdelarna har barnomsorg. Detta sker samtidigt som utbyggnaden av barnomsorgen har kulminerat. På mindre än 25 år har andelen barn med barnomsorg ökat från 18 pro— cent år 1970 till drygt 70 procent år 1995.

Att barnomsorgen är bra för barnen är oomtvistat. Flera studier, däribland Fast—projektet av Bengt-Erik Andersson på Lärarhögsko- lan i Stockholm, som har pågått sedan början av 1980—talet, kan tyd- ligt visa att barn som börjat på daghem tidigt klarar sig bättre i skolan än andra barn. Lena Söderberg, projektansvarig för ett språkutveck- lingsprogram för Ronna kommundelsnämnd i Södertälje, visar också att barn med utländsk härkomst och som har gått i förskola har mindre behov av svenska som andra språk (Sv2). Söderberg anser att det föreligger en uppenbar risk för att invandrarbarn, som kommer till skolan med stora kunskapsluckor i svenska, riskerar att ge upp sitt erövrande av svenska språket redan på ett tidigt stadium. Söderberg konstaterade vidare att svenska barn som går i förskolor eller skolor med hög andel invandrare inte har en sämre svenska jämfört med andra svenska barn. Söderberg fortsätter: ” Detta är intressant då det i diskussionen om boendesegregation talas om risken för att dessa

barn skulle ha en sämre svenska. En sådan uppfattning får inte stöd av språkundersökningen i Ronna.”l

Statens, storstädernas och stadsdelarnas mål för barnomsorgen

Vad är då en bra barnomsorg och vilka mål ska den uppfylla? Rege- ringens mål med barnomsorgen är (prop 94/95:100 bilaga 6):

— att genom pedagogisk gruppverksamhet ge barnen stöd och sti- mulans för deras emotionella, sociala och intellektuella utveckling och bidra till goda uppväxtvillkor,

- att ge barn med behov av särskilt stöd i sin utveckling den omsorg som deras speciella behov kräver,

- att underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och ansvar för barn,

- att utforma verksamheten i samarbete med föräldrarna för att där— igenom öka deras delaktighet, medansvar och inflytande,

- att utforma stöd och regleringar så att verksamheten bedrivs eko— nomiskt effektivt.

Enligt socialtjänstlagens portalparagrafer skall begrepp som de- mokrati, solidaritet, jämlikhet, trygghet och ansvar vägleda och prägla barnomsorgen.

Dessa nationella mål återfinns också i storstadskommunernas och de utsatta stadsdelarnas måldokument för barnomsorgsverksamhe— ten. Kommunerna framhåller genomgående vikten av att bamomsor- gen ska utgå från det enskilda barnets behov och föräldrarnas önske— mål. Malmö stad understryker också behovet av att barn med invand— rarbakgrund bör ha tillgång till någon form av omsorg för att få dag— lig kontakt med det svenska språket och kulturen. Både Göteborgs och Malmö stad talar om nödvändigheten av okonventionella och flexibla lösningar för att möta föräldrarnas och barnens behov av barnomsorg. Vad som åsyftas med ”okonventionella” är dock höljt i dunkel. Föräldrarinflytande framhålls, såväl på kommunnivå som på stadsdelsnivå. Det är dock bara Stockholms stad som framhåller barnens rätt till inflytande och delaktighet i barnomsorgens vardag- liga sysslor.

Gemensamt för de utsatta stadsdelarna, som ingick i stadsdelsstu— dien, är att de prioriterar språkutveckling för barn med invandrarbak- grund och insatser för bam med behov av särskilt stöd. Syftet med satsningen på språkutveckling är främst att förbereda barnen att möta

4 Söderberg, Lena, Språkundersökning i Ronna kommundel oktober 1995.

skolans krav och villkor. Stadsdelen Bredäng i Stockholm har som mål att alla barn vid skolstarten ska kunna så bra svenska att de kan tillgodogöra sig undervisningen. För att kunna leva upp till målet har man infört ett så kallat effektmålskriterium, som innebär att kunska- perna i svenska språket hos barnen i stadsdelens barnomsorg ska öka med fem procent årligen och mätas vid samma tillfälle varje år.

Att barnomsorgen ska sörja för barnens trygghet och upplevelse av tillhörighet i sitt bostadsområde återfinns bland annat i måldoku— menten för Gårdsten och Biskopsgården i Göteborg. Stadsdelen Vår— bys överordnade mål både för barnomsorgen och skolan är att med- verka till att minska antalet barn och ungdomar som hamnar i riskzo- nen genom att arbeta förebyggande. Av ovanstående redogörelse för de nationella och lokala målen för barnomsorgen så framgår det tyd— ligt att dess funktion huvudsakligen är trefaldig. För det första ska barnomsorgen ha en arbetsmarknadspolitisk funktion. För det andra en utbildningspolitisk funktion och för det tredje en socialpolitisk funktion genom att medverka till goda och jämlika uppväxtvillkor. Barnomsorgens utbildningspolitiska profil har förstärkts i samband med att ansvaret för verksamheten fördes över från Socialdeparte- mentet till Utbildningsdepartementet den 1 juni 1996.

Färre barn i barnomsorg i de utsatta stadsdelarna!

Kommunerna är idag, enligt socialtjänstlagen, skyldiga att tillhanda— hålla plats inom barnomsorgen för alla barn mellan 1—12 år vars för- äldrar förvärvsarbetar eller studerar eller för barn som har eget behov av barnomsorg. Trots detta är det betydligt färre barn i de utsatta stadsdelarna som kommer i åtnjutande av någon form av barnom- sorg, både i jämförelse med riket och med storstadskommunema i sin helhet. Våren 1996 hade 55 procent av samtliga barn i åldern 1—6 år barnomsorg i de fem stadsdelar som ingick i vår stadsdelsstudie. Genomsnittet för hela landet år 1995 låg på 72 procent och för de berörda storstadskommunema låg andelen på 73 procent. Den högsta andelen barn som har barnomsorg återfinns i Gårdsten (Göteborg) där 78 procent av barnen har barnomsorg. Därefter kommer Vårby (Huddinge) och Bredäng (Stockholm) med 66 procent och Biskops— gården (Göteborg) med 59 procent. Lägst är andelen i Rosengård (Malmö) där knappt 40 procent av barnen har barnomsorg. Att ande- len inskrivna bam inom barnomsorgen varierar mellan stadsdelarna beror huvudsakligen på en eftersatt utbyggnad av barnomsorgen i vissa kommuner, vilket har medfört problem med att uppnå full be— hovstäckning. Detta har i sin tur medfört att kommunerna sätter upp

egna regler för att få barnomsorg. Av stadsdelsstudiens fem stadsde- lar var det Gårdsten och Biskopsgården som särskilt påtalade att de har svårt att erbjuda barnomsorg till alla föräldrar som önskar detta.

Stockholms stad erbjuder alla barn barnomsorg oavsett om föräld- rarna har arbete, studerar eller är arbetslösa. Malmö stad och Göte- borgs stad kräver att föräldrarna har arbete eller studerar för kunna komma i åtnjutande av barnomsorg. I Göteborg halveras vistelsetiden på daghem för barn med minst en arbetslös förälder.

Enligt Socialstyrelsen är det vanligaste skälet till att barn i åldrarna 1—6 år inte har barnomsorg att en av föräldrarna är föräldraledig. Det näst vanligaste skälet är att föräldrarna inte förvärvsarbetar eller stu— derar. Det tredje vanligaste skälet är arbetslöshet. Drygt 25 procent av dessa föräldrar efterfrågar en plats för sina barn. Efterfrågan är högst bland de arbetslösa där drygt 40 procent vill ha en plats i för— skola eller familjedaghem till sina barn.5

Det är inga större skillnader mellan barn med utrikes födda föräld- rar och barn med svenskfödda föräldrar när det gäller tillgång till barnomsorg, åtminstone inte på riksnivå. Barn vars båda föräldrar är utrikesfödda är något oftare utan barnomsorg än andra barn. Barn med en utrikesfödd och en svenskfödd förälder skiljer sig däremot inte från barn med två svenskfödda föräldrar. Skillnaderna är större inom gruppen utrikesfödda föräldrar. Föräldrar födda i f.d. Jugosla— vien, Turkiet, Mellanöstern, Eritrea, Etiopien och Sydamerika efter— frågar oftare plats för sina barn än svenskfödda föräldrar, medan ef— terfrågan bland föräldrar födda i t.ex. Somalia är betydligt lägre.

Kommunala daghem — den vanligaste barnomsorgsformen

Kommunala daghem är den dominerande barnomsorgsformen i de utsatta stadsdelarna, som ingick i Storstadskommitténs stadsdelsstu— die. Drygt 73 procent av de inskrivna barnen finns där. Omkring 12 procent av barnen är inskrivna i familjedaghem, medan endast 7 pro— cent går på privata daghem och en lika hög andel går i deltidsför- skola. Daghem i enskild regi eller på entreprenad, som vi fortsätt- ningsvis kallar ”privata daghem”, är vanligast i Vårby där omkring en fjärdedel av barnen är inskrivna i denna omsorgsform. I de övriga stadsdelarna är det mellan 2—5 procent som har privat daghemsplats och oftast är det etniska förskolor, så som finska eller muslimska. De ansvariga för barnomsorgen i de kartlagda stadsdelarna uppger att de

5 Social service, vård och omsorg i Sverige 1996, Socialstyrelsen.

har positiva erfarenheter av privata daghem, men man anser att det svaga föräldraintresset är ett hinder för en vidareutveckling av denna omsorgsform.

I Storstadskommitténs underlagsrapport Kooperativa möjligheter i storstadsområden (SOU 1996:54) framgår att föräldrakooperativa daghem är mycket vanligare i de mer välbärgade innerstadsområ— dena. Även Socialstyrelsens rapport Barns villkor i förändringstider bekräftar detta. I den framgick också att andelen barn med invandrar- bakgrund, med ensamstående föräldrar och barn till låginkomstta- gare var kraftigt underrepresenterade i privata daghem. Riksgenom— snittet för andelen bam som har privat daghemplats uppgår till 12 procent. I Stockholms stad är cirka 20 procent av de inskrivna försko- lebarnen inskrivna i ett privat daghem. Drygt 50 procent av barnen i innerstadsdelen Katarina—Sofia finns i privata daghem. Förekomsten av deltidsförskolor varierar också kraftigt i de utsatta stadsdelarna. I Rosengård är det knappt 17 procent av barnen som har denna om— sorgsform, medan inga barn har det i Bredäng. Av de stadsdelar som ingick i stadsdelsstudien var det endast Rosengård som inte erbjöd öppen förskola.

Diagram 1: Andel barn inom olika barnomsorgsformer

Kommunala daghem 73%

*Deltidsförskola 7%

*—

a 'jedaghem 12%

Privata daghem 7%

Kraftiga nedskärningar inom barnomsorgen i de utsatta stadsdelarna

Barnomsorgen i storstäderna har sedan början av 1990-talet varit mycket hårt ansatt av nedskärningar. Exceptionellt stora nedskär- ningar har genomförts i dessa städers utsatta stadsdelar. I Socialsty— relsens rapport Barns villkor i förändringstider, gjordes en prognos för bruttokostnadsutvecklingen för barnomsorgen för åren 1993 och 1994. Den genomsnittliga minskningen av bruttokostnaderna i fasta priser för barnomsorgen i storstäderna uppskattades till 15 procent. Mot bakgrund av detta gav Storstadskommittén ett uppdrag till SCB, program för offentlig ekonomi, att samla in uppgifter om bruttokost— nadsutvecklingen inom barnomsorgen under perioden 1992 och 1995 i 22 utsatta stadsdelar i Stockholms län (12 stadsdelar), Göteborg (5 stadsdelar) och Malmö (4 stadsdelar). Materialet från SCB har ut— gjort grund för Storstadskommitténs så kallade ekonomistudie. Med facit i hand kan vi konstatera att bruttokostnaderna inte minskade i den omfattning som Socialstyrelsen befarade. Totalt minskade brut— tokostnaderna för barnomsorgen i fasta priser under åren 1992 och

Diagram 2: Barnomsorgens kostnadsutveckling Bruttokostnadsförändring mellan 1992—1995 i fasta priser

Malmö Göteborg

Stockholm

Samtliga storstäder

% —25 -20 -15 -10 -5 0

. Utsatta stadsdelar Hela staden

1995 i genomsnitt med 12,2 procent i de sju berörda storstadskom- munema.6

I genomsnitt minskade bruttokostnaderna för barnomsorgen i de utsatta stadsdelarna med 17,5 procent. De största nedskärningarna gjorde kommunerna i Stockholms län, som totalt sänkte sina kostna- der för barnomsorgen med 18,4 procent i fasta priser under denna period. De utsatta stadsdelarna i dessa kommuner sänkte däremot sina kostnader med 23 procent. I Malmö stad sänktes kostnaderna med 4.2 procent, medan kostnadsminskningen i deras utsatta stads- delarna var nästan dubbelt så stor, 9,2 procent. Det omvända förhål- landet återfanns i Göteborgs stad. Där har kostnaderna för bamom— sorgen i staden som helhet sänkts med i genomsnitt 12,2 procent och i de utsatta stadsdelarna med drygt 7 procent.

För att åskådliggöra vidden av nedskärningarna inom barnomsor- gen kan vi som jämförelse använda bruttokostnadsutvecklingen för den totala verksamheten, exklusive affärsverksamheten, för de be— rörda storstadskommunema under perioden 1992—1995, som inte minskade med mer än 9,4 procent.7 Nedskärningama inom bamom- sorgen har följaktligen varit 1,3 gånger större än vad som har varit fallet för kommunernas totala verksamhet. Jämför vi bruttokostnads— utvecklingen för den totala verksamheten för samtliga stadsdelar blir skillnaderna avsevärt större. Totalt i stadsdelarna ökade kostnaderna med 9,7 procent. Motsvarande förändring för barnomsorgen innebar en neddragning med i genomnsitt 17,5 procent.

Barnomsorgen i storstäderna har generellt haft betydligt högre kostnader än i övriga delar av landet. Detta beror dels på högre kost— nader för lokaler och personal, dels att föräldrarnas arbetsförhållan- den gör att de har behov av längre omsorgstider per dag för sina barn.

Kraftiga personalminskningar inom barnomsorgen

Personalminskningarna har under perioden 1992—1995 varit mycket kraftiga. Vår ekonomistudie visar att andelen årsarbetare i de utsatta stadsdelarna minskade i genomsnitt med 20 procent under denna pe— riod. Merparten av personalminskningama står stadsdelarna i Stock— holms län för, som totalt sänkte andelen årsarbetare i barnomsorgen med 26 procent. Göteborgs stadsdelar minskade andelen årsarbetare med drygt 10 procent och Malmö stadsdelar med knappt 2 procent.

6Följande kommuner åstyftas: Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö Stockholm och Södertälje och bruttokostnadsuppgifterna är hämtade från Vad kostar verksamheten i Din kommun? 7 Uppgifterna är hämtade från Vad kostar verksamheten i Din kommun, samtliga publikationer från 1992 till 1995

Ingen personalminskning i barngruppema

Även om ovanstående resultat från vår ekonomistudie belägger att personalminskningama har varit mycket omfattande så har detta givit mycket små effekter på antalet barn per årsarbetare inom bamomsor— gen och personaltätheten i förskolornas (daghem) barngrupper i de utsatta stadsdelarna. Detta visar vår stadsdelsstudie. Personalsitua— tionen i dessa stadsdelar har näst intill varit oförändrad under perio- den 1994—1996 vad gäller antalet barn per årsarbetare. För samtliga stadsdelar låg det genomsnittliga antalet barn per årsarbetare på 5,4 år 1994. Två år senare har antalet barn per årsarbetare minskat margi— nellt med i genomsnitt 3,2 procent i stadsdelarna.

Om vi jämför dessa siffror med de berörda storstadskommunema i sin helhet så finner man påtagliga skillnader. Det genomsnittliga antalet barn per årsarbetare år 1992 var omkring 3,9. Tre år senare, år 1995, hade andelen barn per årsarbetare i dessa kommuner ökat med 60 procent, vilket innebär att antalet barn per årsarbetare ligger i genomsnitt på 6,3.8 Detta betyder att de utsatta stadsdelarna, har generellt färre barn per årsarbetare, än sina ”hemkommuner”.

I vår stadsdelsstudie framgår att det har skett små förändringar vad gäller barngruppemas storlek och dess personaltäthet. Jämfört med utvecklingen i riket så har de utsatta stadsdelarna färre barn per grupp. Bamgrupperna har generellt blivit större om man ser till landet i sin helhet. År 1995 var det i genomsnitt 16,7 barn per grupp i daghem med jämfört med 13,8 år 1990. Över hälften av de barn som ännu inte fyllt fyra år var inskrivna i grupper med fler än 15 barn. (Barn i dag, s.135)

Antalet föreståndare är oförändrat

I likhet med förskolans (daghem) övriga personalutveckling i de stadsdelar som ingått i stadsdelsstudien så har situationen för före— ståndarna varit stabil under perioden 1994—1996. Det råder dock an— märkningsvärda skillnader mellan stadsdelarna i respektive stor— stadsregionema. Stadsdelarna i Göteborg uppger att det går 123 barn och omkring 27 personal per föreståndare medan Stockholmskom- munerna och Malmö har omkring 50 barn och 13 personal per före- ståndare. Genomsnittet för samtliga förskolor i landet är 82 barn och 12 personal per föreståndare.9 Den generella utvecklingen under de

3Följande åstyftas Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Söder— tälje och bruttokostnadsuppgiftema är hämtade från Vad kostar verksamheten i Din kommun? 9Social service, vård och omsorg i Sverige 1996, Socialstyrelsen

senaste tio åren är att föreståndarna har fått ansvar för allt större och fler förskolor. I genomsnitt har antalet årsarbetare per föreståndare ökat med 40 procent och antalet barn per föreståndare med 80 pro- cent under denna period.

Föreståndarrollen har förstärks i det förändringsarbete som pågår inom barnomsorgen. Större barngrupper, minskad personaltäthet, fler små barn i grupperna, fler barn med utländsk härkomst är exem- pel på förändringar som har ökat behovet av en väl fungerande ar— betsledning. Samtidigt har decentraliseringen av besluten och befo- genheterna medfört att ekonomiska och administrativa frågor upptar allt mer av föreståndamas tid. Gunni Kärrby, som har utvärderat bamomsorgsverksamheten i Göteborgs stad, menar att föreståndarna har varit till ovärderlig hjälp för att mildra effekterna av nedskäming- arna inom barnomsorgen. Kärrby anser också att föreståndare med visioner lyckades bättre hantera nedskärningarna, bland annat genom att ingjuta mod och pedagogiska influenser till personalen.10

Britt—Mari Karaschin, bamomsorgschef i Rosengård, Malmö, har i de intervjuer som Storstadskommitténs sekretariat genomfört, fram- hållit att stadsdelen har som strategi att försöka hålla en föreståndare på varje förskola. Detta ser de som ett krav för en god arbetsledning och en kvalitetssäkring för den pedagogiska verksamheten.

Varför dessa skillnader i personaltäthet?

Kraftiga personalminskningar inom barnomsorgen har konstaterats både i de berörda storstadskommunema och i de utsatta stadsdelarna, men trots detta har stadsdelarna kunnat bibehålla en förhållandevis oförändrad personaltäthet i förskolorna (daghem). Hur har de lyckats med det? I stadsdelsstudien uppger de ansvariga för barnomsorgen i de berörda stadsdelarna att personalminskningarna skett till övervä- gande del genom uppsägning av ekonomipersonal, dvs. de som syss- lar med matlagning och dylikt på förskolorna. Personalminskningen kan också har skett genom ökad tillämpning av tidsrelaterade barn- omsorgsavgifter. Syftet med detta avgiftssystem är att minska beho- vet av personal. Samma faktiska personaltäthet kan uppnås med av— sevärt färre helårsanställningar i en kommun med en genomsnittlig närvarotid på exempelvis sju timmar per dag jämfört med en kom— mun där barnens genomsnittliga närvarotid är tio timmar per dag.11

En viktig kvalitetsdimension för att bedöma kvaliteten inom barn-

loTelefonintervju med Gunni Kärrby, december 1996. ” Social service, vård och omsorg i Sverige 1996, Socialstyrelsen.

omsorgen är enligt Socialstyrelsen tillgången till vikarier. Endast en stadsdel uppger att de har ett organiserat vikariesystem. En stadsdel uppger att behovet av vikarier har minskat, vilket i och för sig inte är märkligt med hänsyn till att sjukskrivningsfrekvensen totalt bland arbetstagare har minskat.

Höjda taxor

Som vi hittills har kunnat visa så har de utsatta stadsdelarna genom— fört kraftiga nedskärningar inom barnomsorgen vad gäller kostnader och personal. Vilka övriga besparingsåtgärder har då stadsdelarna genomfört? I vår ekonomistudie ställdes frågan vilka besparings- och finansieringsåtgärder stadsdelarna hade genomfört inom bamomsor- gen under verksamhetsåret 1995. Personalminskningar och större barngrupper var de två vanligaste besparingsåtgärderna som 2/3 av stadsdelarna hade genomfört under år 1995. Drygt 57 procent av stadsdelarna har höjt taxorna och knappt hälften hade börjat med mer samverkan och samutnyttjande.

En näst intill identisk fråga om besparingsåtgärder ställdes till stadsdelarna i stadsdelsstudien, men med ett tillägg om vilka åtgärder som har genomförts under de senaste tre åren. Fyra av de fem stads— delarna hade under de tre senaste åren genomfört flera besparingsåt- gärder. Den vanligaste åtgärden har varit att höja taxor och avgifter. Tre stadsdelar har dessutom tillgripit personalminskningar och större barngrupper.

Färre barn med hemspråksstöd

Enligt Socialdepartementets rapport Barn idag har andelen barn som får hemspråksstöd inom barnomsorgen sjunkit under 90—talet. Tidi— gare fick ca 55 procent av barnen med invandrarbakgrund hem— språksträning, nu är det ca 20 procent. I vår stadsdelsstudie har vi försökt få en bild av hemspråksstödets omfattning och utveckling inom barnomsorgen, men på grund av brister i enkätsvaren från stadsdelarna kan vi inte med säkerhet uttala oss om hur denna verk— samhet har förändrats. Tre stadsdelar uppger att de erbjuder hem- språksstöd, Rosengård, Gårdsten och Biskopsgården. Bredäng och Vårby gör däremot inte detta. Gårdsten är den enda stadsdelen som redovisar antalet barn som önskade hemspråksstöd och hur många som hade detta under perioden 1994—96. Drygt hälften av barnen i Gårdsten som önskade hemspråksstöd fick det också under läsåret 1994—95. Under 1995—96 kunde stadsdelen ge knappt 40 procent av

bamen detta stöd. Både Rosengård och Biskopsgården uppger att an- talet som får hemspråksstöd har ökat sedan år 1994, men vi vet dock inte något om i vilken utsträckning det motsvarar efterfrågan. Att döma av dessa redovisningar, med alla dess brister, så tycks det dock finnas skäl att misstänka att hemspråksstödet i de utsatta stadsdelarna också har minskat under 90-talet.

Nedskämingarnas förlorare — barn med behov av särskilt stöd

Nedskämingarnas förlorare inom barnomsorgen är de barn som har behov av särskilt stöd, men för övrigt anser flertalet av de ansvariga för barnomsorgen på stadsdelsnivå, att nedskärningarna har medfört positiva effekter såsom effektivisering och större medvetenhet hos personalen om de ekonomiska villkoren och förutsättningarna.

Stödfunktionerna inom barnomsorgen har under de senaste tre åren varit förhållandevis intakta i de kartlagda stadsdelarna. Psyko— log har prioriterats i flertalet stadsdelar. Endast en uppger att man har minskat på denna funktion. För specialpedagoger är bilden splittrad. Endast tre svarade, varav en påtalar att de saknar en sådan tjänst, me— dan en stadsdel har förstärkt funktionen samtidigt som en annan stadsdel har halverat tjänstgöringen för densamma. Kurator saknas endast i en stadsdel. Antalet barn med personlig assistent har ökat i tre stadsdelar.

Trots få förändringar av stödfunktionsbemanningen så motsvarar inte dessa resurser behovet hos barnen understryker bamomsorgs— cheferna i stadsdelarna. Detta på grund av att andelen barn med be- hov av särskilt stöd under 1990—talet stadigt har ökat. Omfattningen varierar kraftigt mellan stadsdelarna. I Rosengård är det drygt 70 pro— cent av barnen i barnomsorgen som anses ha behov av sådant stöd medan endast 10 procent i Gårdsten. De vanligaste diagnoserna är Språksvårigheter och språkförseningar samt psykosocial problema— tik. Därefter kommer MBD (Minimal Brain Dysfunction) och DAMP (dysfunktion i avledbarhet, motorik och perception).

Skillnaderna mellan stadsdelarna är uppseendeväckande mot bak- grund av att de uppvisar stora likheter vad gäller socioekonomisk struktur och andelen barn med invandrarbakgrund. En trolig förkla— ring till skillnaderna är att stadsdelarna använder olika kriterier för bedömning av vilka barn som har behov av särskilt stöd. I Socialde- partementets rapport Barn idag framhålls att i de kartläggningar som finns över barn med behov av särskilt stöd används olika definitioner. Jämförelser mellan olika kartläggningar blir därför meningslösa. Ef—

tersom kommunerna inte regelbundet gör kartläggningar av antalet barn med behov av särskilt stöd är det svårt att dra några slutsatser om resurserna har ökat eller minskat. Socialstyrelsens uppfattning är att resurserna inte har minskat för barn med fysiska handikapp. Där— emot påverkas dessa barn av att vistas i större barngrupper än tidi- gare. I en ännu inte publicerad undersökning från Socialstyrelsen har barnomsorgspersonal tagit ställning till om de anser att de får de re— surser och det stöd de behöver för att stödja de mest utsatta barnen. 76 procent anser att de får det i högre eller i mindre utsträckning. Resten anser att det stöd som behövs saknas.]2

1 Rinkeby uppskattades andelen förskolebarn (0—6 år) med behov av särskilt stöd till 17 procent. Det visade en kartläggning som PBU, Omsorgsnämnden och Rinkeby stadsdelsnämnd genomförde år 1993.13 Kartläggningen omfattade samtliga förskolebarn i stadsde— len. I förskoleåldern är försenad tal- och språkutveckling det vanli- gaste problemet. Barn med turkiskt ursprung var starkt överrepresen— terade bland dem som hade detta problem. De vanligaste bidragande orsakerna till barns problem var ”andra relationsproblem” inom fa- miljen (24%), stress i omgivningen (18%), föräldrarnas bristande omsorgsförmåga (17%), flyktingproblematik (S%), missbruk (6%) och kriminalitet (3 %). Varje barn kan ha flera bidragande faktorer. Det mest oroväckande resultatet av kartläggningen var att man kon- staterade att för drygt 1/3 av barnen med problem kände man inte till någon åtgärd, vare sig inom eller utanför den egna verksamheten. Man fann också att samverkan mellan olika institutioner inte före— kom i tillräcklig grad. Ofta uppgavs socialtjänstens individ- och fa- miljeenhet som samverkanspart, men de hade ingen aning om barnet.

Bara tillsyn, ingen pedagogik

Stadsdelarna uppger att de har svårt att leva upp till målsättningen att ge särskilt stöd till alla barn som har behov av detta. I en utsatt stads— del i Göteborgs stad befaras att man inte kommer att kunna uppfylla några av de pedagogiska målen för barnomsorgen under kommande verksamhetsår, utan endast tillsynsansvaret. Besparingama i stadsde- len tvingar daghemmen att öka barngruppema till 22 och 23 barn med tre personal. Även full behovstäckning har flera stadsdelar svårt att uppfylla, vilket dock förklaras med att föräldrarna har så specifika önskemål att de är svåra att tillmötesgå inom rimlig tid.

'2 Barn idag, Ds l996:57 '3 Kartläggning av barn ibehov av särskilt stöd i Rinkeby, juni 1993, Rinkebys stadsdelsnämnd, Stockholms landsting.

Tydliga prioriteringar och bättre styrning av resurser

Det som krävs för att åtgärda bristerna är, enligt stadsdelarnas ansva- riga för barnomsorgen, tydligare prioriteringar och styrningar av re- surserna till barn med behov av särskilt stöd och mer så kallade flexi— bla lösningar och varierat utbud av barnomsorg.

I Stadsdelen Rosengård förs en diskussion bland personal, som ar- betar med förskolebarn, om behovet av en ny form av barnomsorg som bättre kan tillmötesgå de förutsättningar och önskemål som stadsdelens föräldrar har. Diskussionen har uppkommit mot bak- grund av att allt fler barn inom barnomsorgen har arbetslösa föräld- rar. Man har noterat att dessa föräldrar i högre grad ger uttryck för en känsla av osäkerhet i sin föräldraroll. För att kunna ta vara på för— äldrarnas resurser har man diskuterat en form av barnomsorg där för- äldrarna engagerar sig mer och som kanske kan inkludera undervis- ning i svenska för föräldrarna.

Ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper som arbetar med barn och satsningar på kompetensutbildning och utvecklingsarbete för personalen framförs också som önskvärda åtgärder för att vända ut— vecklingen i rätt riktning. Kritik mot länsstyrelsen framkom också. Man tycker att länsstyrelsen brister i sitt tillsynsansvar och att de sak— nar styrinstrument att påverka kommuner som inte lever upp till bam— omsorgens mål.

Föräldrarna i utsatta stadsdelar är mindre nöjda med barnomsorgen

I Storstadskommitténs betänkande om Egenmakt (SOU 1996:l77) konstaterades att storstadsbor är kritiska till den kommunala servicen i form av exempelvis barnomsorg, skola, ungdomsverksamhet och äldrevård. Vi kunde också visa att denna kritik förstärkts ju lägre in- komsterna är i en stadsdel. Detta samband har nyligen också Stock— holms stads Utrednings— och statistikkontor kunnat belägga i en stu— die om föräldrars tillfredsställelse med barnomsorgen i staden.14 De högsta andelarna av bamomsorgsföräldrar som är ”mycket nöjda” med barnomsorgen återfinns i stadsdelsområden med medel- och höga inkomster, medan de lägsta andelarna ”mycket nöjda” bamom- sorgsföräldrar återfinns i stadsdelsnämndsområden med låga in- komster.

Även när barnomsorgsföräldrama skulle bedöma sin barnomsorg ”på det hela taget”, utifrån 28 bedömningsaspekter (pedagogiskt, re-

” Så tycker föräldrarna om barnomsorgen i Stockholm, USK, utredningsrapport 1996z3.

lationer, avgifter, osv.) framkom att bamomsorgsföräldrar som har de minst positiva helhetsomdömena av barnomsorgen återfinns i stads— delsnämndsområden med låga inkomster. En intressant iakttagelse som görs i studien är att de stadsdelsområden som har haft stadsdels- nämnder på försök sedan 1991 finns bland de stadsdelar som ham- nade lägst i ”rankningslistan” vad gäller bamomsorgsföräldramas tillfredställelse med barnomsorgen.

Storstadskommitténs och Allmänna arvsfondsdelegationens satsning i de utsatta stadsdelarna

Efter ett initiativ från Storstadskommittén och Allmänna arvsfonds— delegationen beslutade regeringen sommaren 1995 att under en tre— årsperiod ställa ett belopp på 45 miljoner kronor till förfogande för att utveckla och pröva olika typer av barnomsorgsverksamheter för barn som syftar till att öka deras integrationsmöjligheter i samhället. Medlen avser i huvudsak kostnader för ideella organisationer som tillsammans med socialtjänsten utvecklar, prövar och utvärderar nya modeller av förskoleverksamheten med syfte att öka barns integra— tionsmöjligheter i samhället.

Hittills har 15 projekt beviljats medel. Flertalet projekt syftar till att ge barnen språkstimulans, föräldrastöd och pedagogisk metodut— veckling. Invandrarföreningar är ofta den drivande ideella resursen i projekten. Vi ska kort presentera tre projekt som har påbörjat sin verksamhet.

Stockholms socialnämnd och Centrum för kulturkommunikation (CFK) genomför ett treårigt projekt som går ut på att erbjuda barn i åldern 1—12 år, som står utanför den reguljära barnomsorgen i de mest segregerade stadsdelarna i Stockholms stad, förskole— och fri— tidsverksamhet. Projektet har förutsättningar att bli betydelsefullt för utvecklingen av den svenska barnomsorgen, genom de erfarenheter som kommer att kunna göras främst när det gäller uppsökande verk— samhet, nya verksamhetsformer, självförvaltning, föräldrasamarbete, samverkan och pedagogisk metodutveckling.

Stadsdelsförvaltningen Bergsjön i Göteborg genomför tillsam- mans med Studiefrämjandet delprojektet Se Barnet — SESAM. En pe— dagogisk barngruppsverksamhet för barn i missbrukarfamiljer i Bergsjön. Särskilt föräldrastöd — Studiefrämjandet och primärvården i samarbete med stadsdelsförvaltningen — ett program kring kvinnors hälsa, bamfrågor och miljö för mödrar med barn. Målgruppen är kvinnor med psykosomatiska besvär i behov av stöd i sin föräldraroll och barn som behöver barnomsorg för att lära sig svenska. Deltids-

förskola med inriktning på miljö och språk i samarbete med Frilufts— främjandets mulleskola.

Stadsdelsförvaltningen Rosengård i samarbete med Teaterkoope- rativet Teater X skapar en mötesplats där barnen är prioriterade och ger de flera tusen Rosengårdsbarn i åldern 0—12 år tillfälle att möta kultur i olika former och att få lära sig de skapande uttryckssätten. Man arbetar fram en pedagogisk form som ger alla barn möjligheter till samhörighet och självförtroende. Verksamheten skall bedrivas både på dagtid och kvällstid för att förskola, skola, fritidshem och föreningar skall kunna delta.

Sammanfattning

Vi har i detta kapitel konstaterat följande:

— Färre barn i de utsatta stadsdelarna har barnomsorg, än övriga barn i storstä- derna. Storstadskommitténs studier visar att omkring 55 procent av samtliga barn i åldern 1—6 år har barnomsorg i dessa stadsdelar. Motsvarande andel för storstäderna i övrigt är 73 procent.

— Barnomsorgen i de utsatta stadsdelarna minskade sina bruttokostnader i fasta priser med i genomsnitt 17, 5 procent under åren 1992—95. Under samma tid minskade stadsdelarnas ”hemkommuner” bruttokostnaden för barnomsorgen med 12,2 procent.

Barnomsorgen i de utsatta stadsdelarna minskade andelen årsarbetare under åren 1992—95 med i genomsnitt 20 procent.

Trots kraftiga kostnads- och personalminskningar så har förskolorna (dag— hem) i de utsatta stadsdelarna kunnat bibehålla en god personaltäthet. Gene- rellt har dessa förskolor färre barn per grupp och årsarbetare i jämförelse med övriga förskolor i storstäderna.

— Drygt 57 procent av de utsatta stadsdelarna har höjt taxorna för barnomsor- gen under 1995.

— Antalet barn med behov av särskilt stöd ökar i de utsatta stadsdelarna. Trots detta så har stadsdelarna inte ökat resurserna för specialpedagoger, psykolo- ger och kuratorer inom barnomsorgen.

4. Den annorlunda skolan

"Blandningen av skånska diftonger, serbokroatiska kraftuttryck, amerikanska slanguttryck hämtade från TV:ns värld, frambringar en språklig hybrid mellan barnen med skiftande etniska och nationella bakgrunder. Här skapas en annorlundahet med både positiva och ne- gativa förtecken. Och denna annorlundahet ger upphov till ett kraft— fält som också utnyttjas av de vuxna att spegla sig i och hämta kraft från.”15

Detta är en beskrivning av skolorna på Rosengård som Per- Markku Ristilammi ger i sin bok ”Rosengård och den svarta poesin”. Ristilammi härleder embryot till denna annorlundahet i en process som skapades redan innan portarna till skolorna i området öppnades i slutet av 1960-talet. Då inleddes en förvirrad diskussion där den ena antagonisten stämplade skolorna som misslyckade, medan den andra antagonisten i debatten framhärdade att dessa skolor var höjdpunkten i den pedagogiska utvecklingen. Successivt kom också, enligt Risti- lammi, problemen i Rosengård att alltmer formuleras genom skolan och då i synnerhet Rosengårdsskolan. Ristilammi fortsätter:

”Om man kan säga att Rosengård speglar det övriga samhällets problem, är skolorna koncentrationer av Rosengårdsproblem.”

Beskriver Ristilammi något som endast är artspecifikt för Rosen— gård eller är det något karaktäristiskt drag för skolorna i de utsatta stadsdelarna? Och i så fall vilka är då dessa problem och de negativa och positiva förtecken som genereras av skolornas annorlundahet?

Dessa och många andra frågor ska Storstadskommittén försöka be— svara i detta kapitel, som huvudsakligen kommer att ägnas åt att be- skriva och bedöma grundskolans verksamhet och situation i de ut— satta stadsdelarna i våra tre storstäder. Vi inleder med en kort redogö— relse över de nationella målen för grundskolan. Därefter följer ett av— snitt som beskriver den forskning som berör skolans förmåga att leva upp till sina mål i utsatta stadsdelar och vilka grupper i samhället som hittills har varit skolans vinnare och förlorare. Dessutom ska vi be- röra hur skolan fungerar som institution.

'5 Ristilammi, Per-Markku, Rosengård och den svarta poesin, 1994

Statens, kommunernas och stadsdelarnas mål med skolan

Allt sedan 1842 års skolreform är skolans huvudsakliga uppgift att förmedla bestående kunskaper och fostra eleverna i grundläggande värden och därigenom förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som ver- kar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. I den nya läroplanen Lpo 94 framhålls att skolan ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov och att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. I budgetproposi- tionen 94/95 understryks ytterligare att den svenska skolan ska vara en sammanhållen skola, som ska ge alla barn och ungdomar en lik- värdig utbildning. Det fastslås också att integration av elever med olika bakgrund är av stort värde i skolan. Det är viktigt att barn och ungdomar med olika erfarenheter, kulturer och social tillhörighet till— bringar tid tillsammans under skoltiden. I Lpo 94 sägs att skolan ska vara en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar att stärka elevernas förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. I Skolkommitténs direktiv (direktiv 1995:19) utvecklar regeringen sin syn på skolan:

”Skolan skall bidra till att samhället utvecklas bort från orättvisor mellan människor./.]. barn börjar skolan med skilda personliga, so— ciala och kulturella förutsättningar. Det är skolans uppgift att an- passa sin organisation och sin undervisning så att alla barns förut- sättningar tas till vara. En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och möter deras intressen.”

De nationella målen för skolan återfinns som ett fundament i stor- stadskommunernas måldokument för skolan, det vill säga skolpla- nen. De enskilda skolorna har i likhet med kommunen skyldighet att utarbeta ett måldokument för sin verksamhet, en lokal arbetsplan. Måldokumenten som de enskilda skolorna i de utsatta stadsdelarna har antagit har flera gemensamma drag. Flertalet framhåller att deras undervisning ska ge eleverna goda kunskaper i svenska, goda sociala mönster och ett gott självförtroende. Individanpassad undervisning och ett ökat elevinflytande är centrala mål för skolorna. Vikten av att ta tillvara de mångkulturella resurserna i skolan framhålls också i flera skolor.

Att lyckas eller misslyckas i skolan en fråga om klass!

En skola utan förlorare är devisen för regeringens skolpolitik. Vilka har då hittills varit förlorarna? Forskning om detta har bedrivits och bedrivs i stor omfattning, både nationellt och internationellt och enig— heten är stor om att vägen till framgång i skolan avgörs till betydande del av elevernas klasstillhörighet. Förlorarna har varit och är allt jämt arbetarklassens barn. Robert Eriksson och Jan 0 Jonsson visar i sina studier (SOU 1993:85) att faktorer som påverkar den sociala sned— rekryteringen till högre studier är följande: Klasstillhörighet, som är knuten till föräldrarnas yrken, utbildningsnivån i hemmet och upp— växtfamiljens ekonomiska situation.16 Utbildningsnivån framstår som den viktigaste faktorn. Etniskt ursprung har dock ingen avgö- rande betydelse för elevens fortsatta väg mot högre utbildning. Ele- ver med utländsk härkomst fortsätter dock i mindre utsträckning till högre utbildning än barn till infödda svenskar. Vad gäller ungdomar med utländsk härkomst, som från början gått i svensk skola, beror den relativt låga övergångsfrekvensen till högre studier nästan enbart på att deras föräldrar i stor utsträckning har arbetaryrken. När man däremot tar hänsyn till hela den sociala bakgrunden fortsätter barn med utländsk härkomst oftare till universitet och högskolor än barn till infödda svenskar. Vissa ”invandrarspecifika” faktorer av bety- delse, enligt Eriksson och Jonsson, är invandringsår och svårighe— terna att få ett arbete som driver fler till studier.

John Ogbu, antropolog vid Berkleyuniversitetet, har i sin forsk- ning kunnat visa att skolgången hos en minoritetsgrupp också påver— kas av dess förhållande till majoritetskultur. Om en minoritetsgrupp uppfattar sig som underordnad, förtryckt eller på andra sätt tillbaka— satt får detta negativa följder för deras barns skolresultat, medan det motsatta förhållandet gäller om så inte är fallet.17

Boendesegregationen bidrar till den sociala snedrekryteringen

En annan faktor som har en viss betydelse för framgång i skolan och snedrekryteringen är boendesegregationen. Eriksson och Jonsson skriver:

”Om vi sätter två elever med samma betyg och sociala ursprung i varsin skola, är det större sannolikhet att den som hamnar i en hög-

'6 Robert Eriksson och Jan 0 Jonsson, Ursprung och utbildning — social snedrekrytering till högre studier, SOU 1993:85. ” Krock eller möte, om den mångkulturella skolan, delbetänkande av Skolkommittén, SOU 1996:l43.

statusskola — där fler elever kommer från högre socialgrupper, från välbärgade familjer och från studievana hemmiljöer — väljer gymna- siestudier med en universitetsförberedande inriktning. Den sociala omgivningen i skolan har alltså en ejfekt på individens utbildningsval. ./../. av våra båda elever har den som hamnar i en skola där elevernas betyg är högre än väntat utifrån elevsamman- sättningen större sannolikhet att välja en teoretisk inriktning.” [8 Boendesegregationens effekter på skolan uppmärksammas i Skol— verkets rapport Att välja skola effekterna av valmöjligheter i grund— skolan. Skolverket fastslår att rätten att välja skola har haft vissa seg- regerande effekter, sociokulturellt”, belagt genom dels deras skolby- tarstudie och studier av skolprestationer, dels indirekt belagt genom fallstudier. Studien visar att skillnaderna mellan skolor inom kommu- nen är större än mellan kommuner vid en jämförelse av betyg, över— gång till gymnasieskolans olika program och sociokulturell struktur. Skolverkets skolbytarstudie baseras på 166 skolor från tio kommu- ner. Samtliga skolbarnsföräldrars utbildningsnivå, födelseland och sysselsättning har analyserats i skolornas respektive upptagningsom- råde. Med dessa tre variabler har man sedan skapat sex olika områ— deskategorier, så kallade skolområden. Fördelningen av likartade skolområden i respektive kommun fördelas enligt nedanstående ta- bell 1.

Tabell 1: Fördelning av likartade skolområden i storstadskommunema, hösten 1994.

Kommun Skolområde

1 2 3 4 5 6 Stockholm 19 15 5 4 l 3 Göteborg 9 9 4 5 7 1 Malmö 2 5 l 2 5 2 Södertälje 5 2 3 ]

Polariseringen mellan de olika skolområdena är tydligast i Malmö, medan Göteborg har en jämnare fördelning och i Stockholm fördelas de flesta skolorna i skolområdena 1 och 2.

'gRobert Eriksson och Jan 0 Jonsson, Ursprung och utbildning — social snedrekrytering till högre studier, SOU 1993z85. '9 Sociokulturellt, skolverkets begrepp för att åskådliggöra skolområdenas struktur efter skol- föräldrarnas födelseland, utbildningsnivå och sysselsättning.

Tabell 2: Medelvärden för olika bakgrundsvariabler i respektive skol- område hösten 1994.

Bakgrundsvariabel Skolområde: Summa 1 2 3 4 5 6 Födelseland: Sverige 89 88 64 72 43 17 77 annat nordiskt land 2 3 5 4 8 7 4 utomnordiskt land 9 9 31 24 49 79 19 Utbildningsnivå: Eftergymnasial 68 45 40 28 21 15 46 Gymnasial 26 45 43 52 47 41 40 Förgymnasial 5 10 17 21 33 45 14 Sysselsättning Företagare 8 8 8 6 7 8 7 Tjänstemän 69 59 59 42 27 17 55 Arbetare l 1 25 25 38 42 45 25 Ej sysselsatta 12 8 8 14 25 30 13

Källa: Skolverket Att välja skola

Som framgår av ovanstående tabell 2 så är drygt 90 procent av föräld— rarna födda i Sverige i skolområde ] och cirka 70 procent har efter— gymnasial utbildning och ungefär lika stor andel är tjänstemän. I skolområde 6 har knappt 15 procent av föräldrarna, eftergymnasial utbildning och 45 procent är sysselsatta som arbetare. Dessutom är 30 procent av föräldrarna i dessa skolområden utan sysselsättning. Skolverket kunde visa att utflyttningen från ett skolområde till ett an- nat inom kommunen var högst i skolområdena 5 och 6. I båda skol— områdena är det de svenska skolbarnsföräldrarna och föräldrar med utomnordisk och eftergymnasial bakgrund som flyttar ut till andra skolor i störst utsträckning. Vid en jämförelse mellan skolornas me- delbetyg uppstår tydliga områdesskillnader. Medelbetygen följer ge— nomgående rangordningen efter föräldrarnas utbildningsnivå i de olika skolområdena. Jämförs resultatet i svenska framträder stora skillnader som inte har sin motsvarighet i andra ämnen. Ingen skola i skolområde 6 uppnådde samma medelbetyg i svenska som den skola i skolområde 1 som hade det lägsta medelbetyget. Det visade sig också att samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen domineras av elever vars föräldrar till stor del har eftergymnasial ut— bildning

Den största andelen elever som bytte skola återfinns i skolområde 5 och en övervägande andel av dessa elever har nordiskt ursprung. Denna grupp är dessutom den mest aktiva skolbytargruppen, obe- roende av vilket skolområde de bor i och vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har. Till de fristående skolorna rekryterades i större ut-

sträckning elever från skolområden med en dominans av elever med svensk bakgrund.

Skolverket gjorde också en fallstudie över 38 skolor för att studera effekterna av skolbyte i olika typer av skolor. Man kunde visa att fri- stående skolor i samtliga fall kan hänföras till skolor med inflöde av elever. De kommunala skolorna med inflöde av elever är i stor ut- sträckning belägna i stabila områden med en stor andel elever med svensk bakgrund och föräldrar med eftergymnasial utbildning och med en genomsnittligt hög resultatnivå i skolorna. Dock fanns det undantag — de så kallade trendbrytarskoloma som har lyckats vända ett utflöde av elever till ett inflöde. Gemensamt för dessa skolor är att de ofta har enats om en profil, vilket lockat nya elever till skolorna. Den mest markanta skillnaden mellan dessa skolor och utflödessko- loma är att trendbrytarskoloma saknar den dominans av elever med invandrarbakgrund som finns i utflödesskoloma. Den aktivitet som trendbrytarskoloma startat har i flera fall haft sin utgångspunkt i det ökade ekonomiska ansvaret som delegerats till rektor. Skolorna med ett utflöde av elever är till stor del belägna i områden med en stor andel föräldrar med förgymnasial utbildning och en stor andel föräld- rar med invandrarbakgrund. Områdena har stor omflyttning och en genomsnittligt låg resultatnivå i skolorna. Skolorna har ofta en liten andel elever med svenska som modersmål samt att skolornas förut- sättningar ofta präglas av den instabilitet och de sociala problem som finns i den omgivande miljön. Att många studiemotiverade elever sökt sig från skolorna, till följd av rätten att välja skola, uppges ofta ha försvårat undervisningssituationen. Dessa skolor får ofta dåligt rykte, men Skolverket anser att detta mer är en följd av de problem som omgivningen uppvisar, än en följd av skolornas kvalitet på un- dervisningen.

Det är inte enbart elever som söker sig till andra skolor utan i allra högsta grad också lärare. Forskning visar att det skiljer sig vad gäller lärarnas erfarenheter och arbetsmetoder mellan lågstatus- respektive högstatusskolor. I högstatusskoloma har lärarna som regel längre er- farenhet, den sociala stabiliteten är hög och omflyttningen låg bland lärare och elever. Välmeriterade lärare tenderar att söka sig till lugna skolor i stabila områden. ] högstatusområden betonas vidare skolkun— skaper och betyg, medan arbetet i lågstatusområden är mer problem- orienterat och inriktat mot den omedelbara sociala verkligheten.20

Skolverkets resultat och slutsatser bekräftas också av studier som genomförts i bland annat Storbritannien och USA. I Skottland har

20 Att välja skola, Skolverkets rapport nr 109.

man kunnat visat att den så kallade prestationsmässiga segregationen har ökat lokalt, framför allt genom att högpresterande elever flyttat från skolan i områden med låg status — områden där arbetslösheten är hög, medelinkomsten låg och en relativt stor andel av föräldrarna är ensamstående. Skolorna i de mest underpriviligerade områdena har övergivits av just de elever som anses behövas bäst för att skapa en positiv miljö i skolan. I BSO-rapporten, Valfriheten inom skolan, (Ds 94:72) refereras bland annat studier från USA som visar att seg— regationen till och med minskar då profilering uppmuntras och ökade valmöjligheter skapats. Andra studier från USA visar att de fram— gångsrika skolorna, med ett inflöde av elever, har följande känne- tecken: en stark sammanhållning bland lärarna, entusiasm i personal- gruppen samt klart uttalade mål för verksamheten. Studier i England har däremot visat att efterfrågade skolor inte expanderar, utan börjar i stället bli mer selektiva i sitt urval av elever genom att utveckla olika antagningsförfarande. 2'

Skolan ej utan skuld till elevers misslyckande och social snedrekrytering!

Utöver de klassbetingade orsakerna så har flera forskare pekat på att en del av skuldbördan till elevers misslyckande och social snedrekry- tering ska läggas på skolan själv, såsom institution. En av dessa är Sverker Lindblad som menar att det är angeläget att uppmärksamma de egenskaper hos skolan som gör att vissa elever efterhand framstår som lyckade eller misslyckade. Lindblad är hård i sina omdömen om skolan. Han anser bland annat att skolan saknar förmåga att hantera elever med olika erfarenhetsvärldar, identiteter och framtidsplaner. I konsekvens härmed följer att elevernas förmåga att hantera skolan som institution och utnyttja den som ett verktyg för sina livsprojekt framstår då som skillnader i begåvning och utfall i form av skilda skolkarriärer och levnadsbanor som rimliga konsekvenser av vad man i skolan ser som begåvningsdifferenser. Även Bengt Börjesson, rektor på Lärarhögskolan 1 Stockholm, har berört denna diskussion i en uppsats där han bland annat refererar till engelska skolinspektörer som har gått till mycket hård kritik av lärarkåren som arbetar med barn som saknar studietraditioner.22 Inspektörerna menar att lärarnas bristande pedagogiska kvalitetet får en stigmatiserande effekt på dessa barn. Lärarnas undervisning brister framför allt i att den saknar

2' Att välja skola, Skolverkets rapport nr 109. 22 Börjesson, Bengt, i Krokig väg till vuxen del 2, Ungdomsstyrelsens; Ungdomsrapport 1996.

mening för stora elevgrupper och att skolans fiasko är att man i verk- ligheten lär eleverna att koppla samman lärandet med olust.

Vad krävs för att alla skall lyckas och att den sociala snedrekryteringen minskar?

Var vid Din lott och slit i Ditt anletes svett, är ett budskap som predi- kades flitigt av den svenska lutherska kyrkan sedan reformationen fram till förra seklet. Bonden skulle förbli en bonde och adelsmannen skulle bära sitt svärd för att försvara den överhet som var tillsatt av Gud själv en social skiktning med gudomlig sanktion.23 Social snedrekrytering till högre studier är följaktligen av ganska färskt da- tum. Demokratiseringen av Sverige skulle dock ändra på tingens ord— ning. Kristendomen förlorade sin politiska auktoritet och den dittills- varande samhällsordningen ifrågasattes. Därmed blev också den so- ciala snedrekryteringen till högre studier ett samhällsproblem och fördes upp på den politiska dagordningen.

Varför är då social snedrekryteringen ett samhällsproblem? Två skäl kan åberopas. Dels kan det ses som en individuell orättvisa att barns livschanser till en del beror av de omständigheter till vilka de fötts, dels innebär social snedrekrytering att alla begåvningar inte kommer till sin rätt, inte kan utveckla sin potential, något som kan antas leda till effektivitetsförluster för samhället i stort. Forskningen visar att den sociala snedrekryteringen har minskat radikalt fram till början av 1970—talet men sedan dess har den knappast förändrats.24 Välståndsökningen har givetvis varit det grundläggade villkoret för den sociala utjämningen, men inte tillräcklig. Den sociala snedrekry— teringen har minskat tack vare förändrade ekonomiska Villkor mellan samhällsklassema i form av arbetslöshetsrisker och minskade in— komstskillnader samt en utbyggnad av studiefinansieringssystemet. Vidare har införandet av grundskolan betytt en del för att minska snedrekryteringen. Härmed sköts de tidigaste valen av fortsatt utbild— ning upp i åldrarna. Grundskolan innebar också sammanhållna klas— ser i alla ämnen och en allsidig social sammansättning i de enskilda skolorna. Vilka andra utbildningspolitiska åtgärder har kunnat mot- verka den sociala snedrekryteringen? Eriksson och Jonsson redogör i Ursprung och utbildning (SOU 1993:85) för att följande åtgärder

23 Se Paulus Romarbrev: ”Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör mot- stånd drar straff över sig själv./../. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd.” Rom 13:1 f. 34 Eriksson, R. och Jonsson, J.O. SOU 1993:85.

har haft begränsad betydelse för att motverka den sociala snedrekry— teringen: antagningssystem, regionala högskolor och komvux. Ät- gärder som däremot minskade den sociala snedrekryteringen är föl- jande: expansion av universitetsutbildningen, bättre koppling mellan yrkesutbildning på gymnasiet och praktiska högskolelinjer, en mer aktiv rekrytering från skolornas sida av studiebegåvningar.

Ett ofta använt argument i dagens debatt är att högre utbildning måste löna sig. Och en inte ovanlig lösning i dessa sammanhang är att åberopa ökade löneskillnader mellan låg— och högutbildade vilket skulle minska den sociala snedrekryteringen. Eriksson och Jonsson kan visa i sina studier att förhållandet är det motsatta, dvs. att ökade ekonomiska klyftor mellan samhällsklassema leder till ett starkare samband mellan ursprung och utbildning.25

Skolan i de utsatta stadsdelarna

Skolan har i likhet med annan kommunal verksamhet gjort omfattade nedskärningar under 1990—talet. Besparingama inom skolan har upp— märksammats bland annat i samband med skolnedläggningar och att antalet elever i klasserna ökar. Socialstyrelsen visade i sin rapport Barns villkor i förändringstider att besparingarna inom skolan under åren 1993—1994 skulle uppgå till 6 procent i storstäderna och drygt 8 procent i förortskommunema. Besparingama skulle också inverka på personalsituationen inom skolan.26 Detta var en prognos som So— cialstyrelsen presenterade, men hur har det då blivit? Har storstads- kommunema gjort dessa nedskärningar inom skolverksamheten och hur har deras verksamhet påverkats?

Storstadskommitténs ambition är att försöka besvara dessa frågor i de följande avsnitten och som tidigare nämnts anlitade vi SCB som på vårt uppdrag har samlat in uppgifter på vad 22 utsatta stadsdelar i våra tre storstäder satsade på grundskoleverksamheten under åren 1992 och 1995. På dessa uppgifter baserar vi vår så kallade ekono- mistudie. I detta sammanhang bör dock påpekas att denna undersök- ning endast studerar kostnaderna för grundskoleverksamheten. Stu— diens resultat är följaktligen inte jämförbara med Socialstyrelsens prognoser, vilka även inkluderade gymnasie- och särskolan. I de fall stadsdelarna eventuellt har gjort kraftiga nedskärningar inom grund— skoleverksamheten, vilka effekter har då detta medfört? Har klas— serna blivit större, stödet till elever med behov av särskilt stöd mins—

25 Eriksson, R. och Jonsson, 10. SOU 1993:85 26Barns villkor i förändringstider, Socialstyrelsen 1994:4

kat, har skolorna blivit mer produktiva eller har de fått det svårare att leva upp till målen för skolan?

För att kunna få dessa frågor besvarade kan vi använda stadsdels— studien som bland annat innehöll ett frågeformulär som sändes till 17 skolor i stadsdelarna i de berörda storstadskommunema, Bredäng (Stockholm Stad), Vårby (Huddinge), Jordbro (Haninge), Rosengård (Malmö), Biskopsgården och Gårdsten (Göteborg). Enkäterna besva- rades av skolans rektor och sammanlagt var det 13 skolor som besva- rat enkäten. När vi fortsättningsvis talar om stadsdelsstudien så är det just denna enkätstudie som vi åsyftar och när vi använder formule- ringen ”de berörda storstadskommunema” så menar vi stadsdelarnas hemkommuner som ingår i vår ekonomistudie, dvs. Botkyrka, Göte- borgs stad, Haninge, Huddinge, Malmö stad, Stockholms stad och Södertälje.

Skolan i besparingstider

Grundskolan har till skillnad från barnomsorgen kommit lindrigt un- dan de senaste årens besparingar. Detta gäller i synnerhet grund- skolor som är belägna i de utsatta stadsdelarna. Bruttokostnaderna i fasta priser för grundskolan i samtliga berörda storstadskommuner minskade med i genomsnitt 4,5 procent under perioden 1992—

Diagram 1: Grundskolans kostnadsutveckling Bruttokostnadsförändring mellan 1992—1995 i fasta priser

Malmö

Göteborg

Stockholm

Samtliga storstäder

-10 -8 6%

. Hela staden Utsatta stadsdelar

Diagram 2: Personalutveckling inom grundskolan Förändring av andelen årsarbetande lärare mellan 1992—1995

Malmö

Göteborg

Stockholm

Samtliga storstäder

-20 -15 —10 -5 0 5 10 %

Hela staden

1995.27 Under samma tid har skolorna i de utsatta stadsdelarna ökat sina bruttokostnader i genomsnitt med 2 procent. De regionala skill- naderna mellan städerna är dock betydande. Göteborgs stad ökade sina kostnader mest, 5,3 procent, Malmö stad ökade sina kostnader med i genomsnitt 4,5 procent, medan Stockholms läns kommuner en- dast ökade med 0,5 procent.

Lärarkåren minskar, men inte övrig personal

Trots att de berörda storstadskommunema sammantaget minskade sina kostnader för grundskolan mellan åren 1992 och 1995 har ande— len årsarbetare bland lärarna varit näst intill oförändrad ( 0,3 pro— cent). En sammantagen redovisning har dock förmågan att skymma blicken för stora inre variationer. Kommunerna i Stockholms län minskade andelen lärare med i genomsnitt 2,7 procent. Merparten av sänkningen kan härledas till kranskommunerna Haninge, Botkyrka och Södertälje. Göteborg och Malmö ökade däremot lärarstyrkan

27 Beräkningen baseras på uppgifter från Vad kostar verksamheten i Din kommun. Uppgifter från följande kommuner har använts vid beräkningen: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Stock- holms stad, Södertälje, Malmö och Göteborg. Bruttokostnadsuppgifterna har omräknats i fasta priser i enlighet med nettoprisindex. Beräkningarna utgår från 1992. Omräkningsfaktor för år 1992 är 1. Omräkningsfaktor för 1993 är 212,1/222,l = 0,9586. Omräkningsfaktor för 1994 är 212,9/225,1 : 0,9458 och för 1995 212,9/228,6 = 0,9313.

med 1,2 respektive 5,6 procent.28 Situationen har varit en helt annan i de utsatta stadsdelarna. Trots bruttokostnadsökningar för skolverk- samheten har man inte kunnat hindra en åderlåtning av lärarkåren. Sammantaget har de utsatta stadsdelarna skurit bort 9 procent av an- delen årsarbetare bland lärarkåren mellan åren 1992 och 1995. Situa- tionen för övrig personal är dock så gott som oförändrad. Under den aktuella perioden ökade antalet elever i grundskolan.

Vad kostar utbildningen?

Trots kraftiga personalnedskärningar och andra förändringar som har medverkat till kostnadsminskningar ligger undervisningskostna- derna betydligt högre i de skolor som ligger i de utsatta stadsdelarna jämfört med andra skolor. I vår så kallade Stockholmsstudie har vi sammanställt undervisningskostnaderna för låg—, mellan- och högsta— diet för 17 skolor som ligger i de utsatta stadsdelarna. Låg- och mel— lanstadieskolorna avsätter i genomsnitt 25 500 kronor per elev i un—

Diagram 3: Undervisningskostnad per elev Skolor i Stockholm stad

Samtliga skolor Skolor i utsatta stadsdelar

Låg/mellanstadiet . Högstadiet

" Uppgifter från utredningssektionen på Svenska kommunförbundet. Redovisningen bygger på antalet årsarbetare lärare (förmånsgrupp ] dvs. exkl timavlönade, exkl tjänstlediga) nov 92 respektive nov 95 enligt Kommunförbundets personalstatistik.

dervisningskostnad och högstadieskoloma 39 200 kronor. Genom— snittet för låg- och mellanstadieskolorna för hela staden ligger på 16 700 kronor och för högstadiet är motsvarande summa 23 276 kronor. Skolorna har eget budgetansvar och avgör själva hur kostnaderna skall fördelas. Skolorna i de utsatta stadsdelarna har till nyligen också haft möjlighet att söka ett så kallat sociopedagogiskt stöd samt extra pengar för barn med behov av särskilt stöd. Ytterligare en anledning till de höga undervisningskostnaderna är att skolorna i de utsatta stadsdelarna har avsevärt fler elever som har svenska som andra språk och ett hemspråk, vilket är kostnader som också debiteras på de enskilda skolorna.

Skolan prioriteras inte högre än annan verksamhet

I vår ekonomistudie ställdes frågan vilka besparingsåtgärder som vidtagits inom grundskoleverksamheten i de utsatta stadsdelarna un- der år 1995. Personalneddragning var den i särklass vanligaste bespa- ringsåtgärden under detta år, vilket 60 procent av stadsdelarna har genomfört. Drygt 40 procent av stadsdelarna ökade också antalet ele- ver i klasserna. Drygt 3/4 av stadsdsdelama i Stockholms län mins- kade personalstyrkan i grundskolan, medan hälften av stadsdelarna i Malmö och Göteborg gjorde detsamma. I anslutning till ovanstående fråga ställdes också frågan om grundskoleverksamheten prioriterats i högre utsträckning än annan verksamhet som inte är lagreglerad i budgetdirektiven för år 1996. Av 19 stadsdelar som besvarade frågan uppgav 15 att de inte prioriterade skolan annorlunda än andra verk-

Sammanfattning

Vi har i detta avsnitt konstaterat följande:

- Bruttokostnaderna i fasta priser har ökat för grundskolan i de utsatta stads- delarna med i genomsnitt 2 procent under åren 1992—95. Under samma pe- riod minskade stadsdelarnas ”hemkommuner” sina kostnader för grund— skolan med 4.5 procent.

— Bruttokostnadsökningen var störst bland de utsatta stadsdelarna i Göteborg och Malmö.

—Andelen årsarbetande lärare minskade under åren 1992—95 i de utsatta stadsdelarna med i genomsnitt 9 procent, medan andelen årsarbetande lärare i deras ”hemkommuner” var oförändrad under samma tid.

— Grundskolan prioriteras inte högre än annan verksamhet i de utsatta stadsde- larna.

samheter. Övriga fyra stadsdelar svarade däremot att de har priorite- rat grundskolan högre.

Går nedskärningarna obemärkt förbi?

Kostnaderna och lärarantalet har minskat och skolan prioriteras inte högre än någon annan verksamhet som vänder sig till barn och ung— domar visar vår ekonomistudie. Vidare framkom också att 40 procent av stadsdelarna ökade undervisningsgruppema i skolan. Vad har då detta inneburit för skolorna och elevernas del? I vår stadsdelsstudie framkom bland annat att flera skolor ökade sina undervisningsgrup— per, vilket givit minskade möjligheter till en individualiserad under— visning. Likaledes påtalar några skolor att det har skett kvalitetsför- särnringar på undervisningen och att personalen uppvisar tecken på utbrändhet och nedstämdhet.

I vår stadsdelsstudie kan uppgifter om klasstorlek, lärar— och perso— naltäthet, andelen elever med hemspråk under hösten 1996 hämtas. Förändringar över tid går dessvärre inte att uttala sig om. Skolverket uppger dock att klasstorleken i samtliga kommuner ökade under perio- den 1991—1994 i genomsnitt från 21,8 till 22,4 elever per klass. Mest ökade klasserna på lågstadiet, medan klasserna på högstadiet var så gott som oförändrade. Den genomsnittliga klasstorleken på lågstadiet var år 1994 22,2 elever per klass, på mellanstadiet 22,4 elever per klass och på högstadiet 24,6 elever per klass.29 Lärartätheten i grundskolan har minskat från 8,1 lärare per 100 elever till 7,9 mellan läsåren 1994/95 och 1995/96 enligt Skolverket. Orsaken till minskningen är främst att elevantalet ökade utan att detta lett till en motsvarande ök- ning av antalet lärare. Lärartätheten i storstäderna år 1996 var högre än riksgenomsnittet, 8,0 lärare per 100 elever. I de sju kommuner som omfattas av stadsdelsstudien gick det 8,05 lärare per 100 elever.30

Av nedanstående tabell 1 framgår att den genomsnittliga klasstor- leken och lärartätheten i de utsatta stadsdelar som ingår i stadsdels- studien i stort är jämförbara med landet i övrigt.31 Följande stadsdelar och skolor ingår i stadsdelsstudien: Stockholms stad (Bredängssko— lan), Vårby (Vårbacka skolan, Grindstuskolan), Haninge (Lunda och Blockstensskolan, Jordbromalmskolan), Biskopsgården (Sjumi- laskolan, Svartedalskolan), Gårdsten (Långmosseskolan, Gårdstens— skolan), Rosengård (Rosengårdsskolan, Apelgårds— och Örtagårds—

29 Utbildningsstatistisk årsbok 1995 SCB 30 Skolan, jämförelsetal för skolhuvudmän, delrapport, Skolverket mars 1996 31Stadsdelsstudien omfattade 13 skolor från sex stycken utsatta stadsdelar i Stockholms län, Göteborg stad och Malmö stad.

Tabell 1: Klasstorlek, lärar— och personaltäthet och elever med hem-

språk Stadium Klasstorlek Antal elever Antal elever Andel elever per lärare per personal med hemspråk (%) Lågstadiet 22 13 (7.7)* 7 54 Mellanstadiet 25 13 (7.7) 5 58 Högstadiet 25 9 (1 1) 5 36

* Siffrorna inom parentes anger antal lärare per 100 elever.

skolan)32 Vidare framkommer att den genomsnittliga personaltäthe— ten på skoloma är förhållandevis hög. På lågstadiet går det 7 elever per personal och på mellan- och högstadiet går det 5 elever per perso- nal.

Vi har kompletterat stadsdelsstudien med en särskild studie av sko— lorna i Stockholm stad, fortsättningsvis kallad Stockholmsstudien. Det statistiska materialet för denna studie är hämtat från Stockholms stads så kallade Skolfakta för år 1996. Totalt omfattar studien 21 sko- lor från stadens utsatta stadsdelar. Utöver klasstorlek, antal elever per lärare, andel elever med hemspråk och svenska som andraspråk (Sv2) har även skolornas resultat, både betyg och olika prov analyserats. Utöver detta tillkommer också en bearbetning av skolornas kostnader för undervisning per elev vars resultat presenteras längre fram.

Stadsdelsstudiens och Stockholmsstudiens resultat sammanfaller mycket väl vad gäller klasstorlek och antal elever per lärare. Av tabell 2 nedan framgår dock att samstämmigheten är liten när det gäller an- delen elever med hemspråk. Sannolikt beror skillnaderna på att i Stockholmsstudien anges andelen elever med hemspråk och Sv2 för samtliga elever på låg— och mellanstadiet, medan i stadsdelsstudien sker beräkningarna per stadium. Stockholmsstudien visar vidare att

Tabell 2: Resultat från Stockholmsstudien

Stadium Klasstorlek Antal elever Andel elever med Andel elever per lärare hemspråk (%) med Sv2 (%) Lågstadiet 22,1 (22,8)' 12,5 (13)1 41* (19,1)2 47* (19,2)2 Mellanstadiet 24,2 (24,7)I 12,5 (13)1 41* (19,1)2 47* (19,2)2 Högstadiet 25 (25,6)1 9 (13)[ 40( 19,1)2 50 (19,2)2

' Siffrorna inom parentes anger genomsnittet för samtliga skolor i Stockholms stad. 2 Siffrorna inom parentes är uppgifter som är hämtade från Skolverket, Skolan, jämförelsetal för skolhuvudmän, mars år 1996. Siffrorna anger andelen elever med hemspråk eller Sv2 för samtliga elever inom grundskolan. * Beräkningen baseras på samtliga elever på låg- och mellanstadiet. Skolfakta anger inte ande— larna per stadium utan endast per skola.

” Telefonintervju med Anders Mark, Skolöverläkare i Göteborg stad, januari 1997.

antalet elever per lärare är något högre i de utsatta stadsdelarna än genomsnittet för Stockholms skolor.

Med tanke på att den genomsnittliga andelen barn med utländsk bakgrund i de utsatta stadsdelarna är 60 procent är det inte märkligt att andelen elever med hemspråk och svenska som andraspråk är hög i de skolor som ligger i dessa stadsdelar. Den genomsnittliga andelen elever med hemspråk i storstäderna är 20 procent, men både stads— delsstudien och Stockholmsstudien visar att motsvarande andel i de utsatta stadsdelarna ligger på drygt 40 procent. Andelen elever med hemspråk sjunker i takt med att eleverna blir äldre. Andelen elever med svenska som andra språk är däremot drygt 50 procent på samt— liga stadier.

Elever med behov av särskilt stöd drabbas hårdast av nedskärningarna

Att döma av stadsdelsstudien så har elevvårdspersonalen minskat av— sevärt under de tre senaste åren i skolorna i de utsatta stadsdelarna. Det är framför allt skolsköterska, psykolog, specialpedagog och 10— goped som skolorna har dragit ned på. Endast två av 13 skolor uppger att de har utökat resurserna för skolsköterskan. Logoped är en säll- synt yrkeskategori, som näst intill helt lyser med sin frånvaro i sko— lorna. Samtliga skolor uppger att resurserna för elevvårdspersonalen inte står i relation till behoven.

Skolläkarnas situation i Göteborg och Malmö är bekymmersam. I Göteborg gör man den bedömningen att den faktiska tillgängligheten till läkare inte möjliggör en god insats med engagemang i elevvården för de elever som har störst behov, i arbetsmiljö och hälsofostran. I Göteborg går det 14 000 elever per Skolläkare, i Malmö 9 000 och i Stockholm 5 100. Det finns en vilja hos allt fler kommuner att över— låta Skolläkarnas uppgifter till primärvården. Motivet till detta är ofta att åstadkomma en besparing, men en sådan åtgärd kan mycket väl leda till ökade kostnader. Detta hävdar skolöverläkaren i Göteborg, Anders Mark. Mark uppskattar kostnaderna för skolhälsovården i Göteborg till drygt 35 miljoner kronor och man har drygt 250000 besök. Om vi antar att 1/5 av dessa besökare skulle besöka primärvår- den i stället skulle kostnaden för detta motsvara vad hela skolhälso— vården kostar.33 Skolverket visar dessutom i sin attitydundersökning att elever gärna vänder sig till elevvårdspersonal med olika slags

37 Högstadieskolor i några storstadsområden Ett underlag till Storstadskommittén. Opublice— rad underlagsrapport av Erik Tängdén

problem.34 Att uppsöka skolhälsovården på egna premisser är något som också understryks av Barnombudsmannen.

Att elever med behov av särskilt stöd har drabbats hårdast av ned— skärningarna konstaterades redan år 1992 av skolinspektörema i Stockholms stad. I deras rapport, DE STORA små FÖRLO- RARNA!?, går det att läsa följande:

”Skolornas insatser, som är direkt avsedda som hjälp och stöd till elever med svårigheter; har minskat kraftigt. Det är dessa elever som är de stora förlorarna.”

Vidare anser de också att många skolor inte lever upp till lagens starka markering av att elever med svårigheter först skall tillgodoses innan resurserna används till andra ändamål.

Skolverket kan också visa att antalet elever med behov av särskilt stöd i skolan ökat under åren samtidigt som kommunerna på olika sätt försöker spara på skolan. De svårigheter som särskilt nämns är bristande stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter samt till okon— centrerade och utagerande elever.35 Allt fler elever säger att de inte heller får det stöd de önskar.36

Sammanfattning Vi har i detta kapitel konstaterat följande:

— Skolorna i de utsatta stadsdelarna har generellt mindre klasser och fler lärare än övriga skolor i storstäderna.

— Hälften av eleverna i de utsatta stadsdelarna har svenska som andraspråk och drygt 40 procent har hemspråk.

— Skolorna i de utsatta stadsdelarna har minskat elevvårdspersonalen avsevärt under de senaste tre åren. Detta har medverkat till allvarliga konsekvenser för elever med behov av särskilt stöd.

Vad presterar eleverna i de utsatta stadsdelarna?

I början av detta kapitel konstaterade Skolverket med flera att elever i de utsatta stadsdelarna presterar generellt sämre skolresultat än ele- ver i övriga stadsdelar i våra tre storstäder. Storstadskommitténs stu- dier bekräftar också detta. Vi har gjort fyra mindre studier av skolre— sultaten från skolor i de utsatta stadsdelarna utifrån två perspektiv, dels betyg och provresultat, dels i vilken utsträckning skolorna för-

34 SOU 1 997 :8 35 Skolverket, Bilden av skolan 1996 36 Högstadieskolori några storstadsområden — Ett underlag till Storstadskommittén. Opublice-

rad underlagsrapport av Erik Tängdén

mår att uppfylla sina mål. Den första studien baseras på ett statistiskt material som Inregia har sammanställt på Storstadskommitténs upp— drag. Den andra studien, också den en statistisk bearbetning, jämför betyg och provresultat bland Stockholms stads skolor. Det statistiska materialet är hämtat från Skolfakta 1996, Stockholms stads årliga sammanställning av fakta och resultat från respektive skola i staden. I den tredje studien, som utgör en del av stadsdelsstudien, lägger vi tonvikten vid vad de enskilda skolorna anser om deras förmåga att uppfylla sina mål och i den fjärde studien gör vi en översiktlig analys av 29 högstadieskolor i 22 utsatta stadsdelar, som bland annat be— handlar medelbetyg, ofullständiga betyg, andel elever med invand— rarbakgrund. Framställningen kommer också att kompletteras med studier och rapporter från olika forskare och kommunala myndighe- ter.

Låga inkomster — låga betyg

Ju mindre de ekonomiska resurserna är i en stadsdel, desto större är andelen elever med låga eller ofullständiga betyg. Detta samband framkom vid en statistisk bearbetning av andelen elever som slutade årskurs 9 år 1994. I kapitel 2 redogjorde vi för definitionen av utsatta stadsdelar och för de olika områdestyperna, områden med låga in- komster, områden med mycket låga inkomster och områden med ex—

Diagram 4: Elever med låga eller ofullständiga betyg

Samtliga storstäder

Stockholm Göteborg

Malmö

0 10 20 30 40 50 %

. Hela kommunen L—J Låg inkomst . Mycket låg inkomst Extremt låg inkomst

tremt låga inkomster. Dock bör det återigen påpekas att denna indel— ning inte säger någonting om invånarnas inkomst, utan endast förhål- landet mellan hög- och låginkomsttagare i områdena.

Av ovanstående diagram 4 utkristalliseras ett tydligt mönster ju högre andel höginkomsttagare desto lägre andel elever med låga eller ofullständiga betyg. I samtliga storstäder slutade i genomsnitt drygt 10 procent av eleverna i årskurs 9 år 1994 med medelbetyg under 2,0 eller ofullständiga betyg, men i de utsatta stadsdelarna var motsva— rande andel 17 procent. Skillnadema mellan de olika områdestyperna bland de utsatta stadsdelarna är dock större. I områden med låga in— komster var det i genomsnitt 12 procent av eleverna som slutade grundskolan med låga eller ofullständiga betyg och i områden med mycket låga inkomster var det 20 procent, medan motsvarande andel i områden med extremt låga inkomster var drygt 28 procent.

Anmärkningsvärt stora skillnader återfinns också mellan de olika områdestyperna i respektive storstad. Andelen elever med låga eller ofullständiga betyg i områden med låga inkomster pendlar mellan 1 1 och 15 procent i Göteborg, Malmö och bland kommunerna i Stock- holms län. Vad gäller motsvarande andel i områden med mycket låga inkomster ökar skillnaderna mellan å ena sidan Malmö och å den andra sidan Göteborg och kommunerna i Stockholms län. I Malmö uppgick andelen elever med låga eller ofullständiga betyg i dessa om- råden till 28 procent och i Stockholms län till 20 procent och i Göte— borg till 15 procent. Skillnaderna ökade än mer när vi jämför områ- den med extremt låga inkomster. Situationen i Malmö tycks vara ex— ceptionellt allvarlig. Där slutade drygt 40 procent av eleverna i grundskolan med låga eller ofullständiga betyg. Motsvarande andel i Stockholm var 28 procent och i Göteborg 18,4 procent.

Fler elever med låga eller ofullständiga betyg i invandrardominerade områden

Sambandet mellan hög andel låginkomsttagare och hög andel elever med låga eller ofullständiga betyg är följaktligen mycket starkt. En annan faktor som troligen spelar en avgörande roll för att andelen elever med låga eller ofullständiga betyg är andelen elever med ut— ländsk bakgrund. Som vi visade i kapitel 4 ökar andelen barn med utländsk bakgrund i områden med högre andel låginkomsttagare. Vi kan alltså anta att den största andelen elever som slutade grundskolan år 1994 med låga eller ofullständiga betyg till stor del var elever som växt upp i utsatta stadsdelar där andelen barn med utländsk bakgrund är förhållandevis stort. Vi kan pröva detta antagande genom att grup—

pera utsatta stadsdelar efter andelen barn med utländsk bakgrund.

Vi har valt följande gruppindelningar:

]. Invandrardominerade områden, dvs. där över 2/3 av barnen har utländsk härkomst

2. Invandrarrika områden, dvs. där andelen barn med utländsk här- komst är mer än 1/3 men mindre än två tredjedelar.

3. Övriga områden, dvs. områden där andelen barn med utländsk härkomst är färre än 1/3.

Av nedanstående diagram 5 framgår det tydligt att det är i de invand- rardominerade områdena som andelen elever som slutade årskurs 9 år 1994 med lägre än 2,0 i medelbetyg eller ofullständiga betyg i sär— klass är högst, 23,5 procent. Återigen intar Malmö en särställning där andelen uppgår till drygt 30 procent. Skillnaderna är mycket stora mellan de invandrardominerade områdena och övriga utsatta stads- delar, där andelen barn med utländsk härkomst är under 30 procent. I övriga utsatta områdena är andelen elever som har låga eller ofull- ständiga betyg inte högre än genomsnittet för storstäderna.

I de invandrarrika områdena var situationen inte lika alarmerande som i de invandrardominerade. Även i detta fall intar Malmö en sär-

Diagram 5: Elever med låga eller ofullständiga betyg

Samtliga storstäder Stockholm Göteborg

Malmö

0 5 10 15 20 25 30 %

. Hela kommunen l:] Övriga utsatta områden . Invandram'ka områden

Invandrardominerande områden

ställning. Där slutade drygt 25 procent av eleverna i årskurs 9 år 1994 skolan med ofullständiga eller låga betyg. I Stockholm var det drygt 20 procent medan i Göteborg var det 15 procent.

Elever som växer upp i invandrardominerade områden klarar alltså skolan klart sämre än andra elever.

I vår översiktliga analys av 29 högstadieskolor i 22 utsatta stadsde- lar fann vi också att andelen elever med ofullständiga betyg är lägre i skolor med höga medelbetyg och med låg andel elever med invand- rarbakgrund än i flertalet skolor med låga medelbetyg och hög andel elever med invandrarbakgrund. Det finns dock undantag; exempelvis har Apel gårdsskolan (Malmö) och Albyskolan (Botkyrka) relativt låga medelbetyg och hög andel elever med invandrarbakgrund, men bland de lägsta andelarna elever med ofullständiga betyg.37

Att situationen är mycket bekymmersam i Malmö bekräftades också nyligen av Malmö stads utbildningsförvaltning när de presen— terade resultaten från 1äs— och skrivdiagnosproven för årskurs 1 i gymnasieskolan. Drygt 15 procent av de svenska eleverna och 40 procent av eleverna med utländsk bakgrund på de yrkesförberedande programmen har mycket stora svårigheter med rättstavning, ordför— ståelse och läsförståelse. Betydligt färre elever på de studieförbere— dande programmen har dessa svårigheter. Knappt 2 procent av de svenska eleverna och drygt 13 procent av eleverna med utländsk bak- grund.

De enskilda skolornas prestationer

Den bild som förmedlas av ovanstående beskrivning av andelen ele— ver med låga eller ofullständiga betyg i olika stadsdelar skiljer sig avsevärt från den bild som tecknas när man granskar resultaten från de enskilda skolorna i dessa områden. I likhet med Skolverket fann vi att medelbetygen för skolorna i de utsatta stadsdelarna är lägre än övriga skolor. Vår Stockholmsstudie som omfattar tio högstadiesko— lor visar att medelbetyget för dessa skolor låg på 3,03 medan medel- betyget för hela staden uppgick till 3,3 år 1996. Medelbetygen för de 29 högstadieskolor som ingick i vår översiktliga analys av skolor i utsatta stadsdelar uppgick år 1995 till 3,01.

I Stockholmsstudien redovisas även resultaten från standardprov och matematikprov, som är obligatoriskt för alla elever i Stockholm stad.

37 Högstadieskolor i några storstadsområden — Ett underlag till Storstadskommittén. Opublice- rad underlagsrapport av Erik Tängdén

Tabell 3: Provresultat i Stockholms stad

Område Matematikprov Matematikprov Standardprov i åk 3. —96 åk 6. —96 svenska åk 9. -95 (% rätt) (% rätt) (% rätt)

Skolor i utsatta stadsdelar 73 76 63,8

Hela Stockholm 77 81 70

Källa: Skolfakta 96, Stockholms stad

Resultaten från matematikproven och standardproven i svenska lig— ger genomgående ett par procentenheter lägre i de skolor som ligger i de utsatta stadsdelarna i jämförelse med genomsnittet för staden. Störst är skillnaderna i standardprovsresultaten där det skiljer hela 6,2 procentenheter.

Sammanfattning

Vi har i detta avsnitt konstaterat följande:

— Omkring 20 procent av eleverna i de utsatta stadsdelarna som slutade grund— skolan 1994 hade låga eller ofullständiga betyg. Motsvarande andel för stor- städerna i övrigt var drygt 9 procent.

I de invandrardominerade stadsdelarna slutade drygt 25 procent av eleverna med låga eller ofullständiga betyg. I utsatta stadsdelar med få barn med ut- ländsk bakgrund var andelen elever med låga eller ofullständiga betyg lägre än genomsnittet för storstäderna, 8 procent.

Skolor i de utsatta stadsdelarna har generellt lägre medelbetyg än övriga skolor i storstäderna.

Skolorna klarar inte sitt uppdrag själva

Många skolors och elevers bristfälliga resultat är mycket allvarliga och oroväckande. Flera skolor i de utsatta stadsdelarna har uppenbara svårigheter att uppfylla målen med undervisningen, vilket är att ge alla elever sådana kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för varje individ. Detta ska ge grund för fortsatt utbildning, men också öppna möjligheter till arbetsmarknaden. I stadsdelsstudien återkom- mer flera skolor till detta problem. Flertalet hävdar att förklaringen till deras svårigheter är elevernas bristande språkkunskaper i svenska. Några skolor uppger också att de har svårt att ge eleverna en trygg och våldsfri miljö. Dessutom anser skolorna att det är svårt att aktivera föräldrarna i skolans och elevernas arbete. Förhållandena och villkoren för de enskilda skolorna i de utsatta skolorna skiftar markant. Så här beskriver två skolor sin situation i vår översiktliga analys av 29 högstadieskolor i 22 utsatta stadsdelar:

”Skolan har ca 660 elever varav 300 på högstadiet. Ca 70 procent är invandrarbarn. Största gruppen är muslimska. Vår skola har un- der de 3 senaste åren drabbats av nedskärningar motsvarande 10 lärartjänster Detta innebär drygt 5 klocktimmars hjälp till de allra svagaste eleverna. Hur mycket vi än ”samordnar” ute i bostadsom- rådet hjälper det föga då skolan på grund av otillräckligt antal lärare inte kan hindra att fr. om nu ett ökande antal elever, mest invandrar- barn, går ut grundskolan med mycket stora brister i svenska och i konsekvens därav stora kunskapsluckor i övriga skolämnen. Detta är mycket illavarslande för vårt storstadsområde.” (Skola med 60 pro- cent elever med invandrarbakgrund, 69 procents övergång till gym— nasieskolan ).

I den andra skolan möter vi en annan situation: ”Skolan är en förhållandevis liten skola vilket ökar möjligheterna till en god psykosocial miljö för såväl elever och personal. Ett viktigt mål är att alla som har skolan som arbetsplats, såväl elever som lä- rare skall känna trygghet och glädje... skolan har de senaste åren rustats för 20 miljoner kronor och är idag en modern skola beredd möta ett nytt sekel.” (Skola med I 0 procent elever med invandrarbak- grund, 93 procents övergång till gymnasieskolan).

Två skolor, men också två skilda världar. När de 29 högstadiesko- loma i översiktsanalysen delas in i följande tre kategorier framträder ett tydligt mönster:

1. Invandrardominerade skolor, dvs. där över 2/3 av eleverna har ut- ländsk härkomst.

2. Invandrarrika skolor, dvs. där andelen elever med utländsk här- komst är mer än 1/3 men mindre än 2/3.

3. Övriga skolor, dvs. områden där andelen barn med utländsk här- komst är färre än 1/3. Gemensamt för de invandrardominerade skolorna (totalt sju styck- en) var att de framhöll följande faktorer som påverkade skolan:

ökat antal tomma lägenheter ökat antal arbetslösa, socialt tyngre upptagningsområde — hemsituationen för eleverna otrygg — hälsotillståndet sämre

— krympande budget, hårda besparingskrav, minskade resurser för pedagogiska insatser, överskriden budget, minskat antal lärare/- personal — skolan har oförtjänt dåligt rykte

— mobbning. Den ökade andelen resurskrävande elever upplevs som en opå-

verkbar realitet. Likaså upplevs de krympande ekonomiska resur- serna som ett opåverkbart faktum. Skolorna försöker genom organi- satoriska förändringar möta svårigheterna. Ofta är det frågan om samverkan med andra aktörer, såsom socialtjänsten, fritid/kultur och närpolisen. Rent konkret handlar det om att bättre försöka svara upp mot situationer och utmaningar som skolan möter i sin vardag. Ge— mensamt för flertalet skolor är dels att de framhåller den mångkultu— rella aspektens positiva sidor, dels framhålls de ökade svårigheterna som ökat antal elever med bristfälliga kunskaper i svenska medför. En uppgivenhet kan anas bland dessa skolor vad gäller den upplevda möjligheten att i grunden förändra situationen. Eller som en rektor för en skola i Göteborg uttrycket det:

”Lägg ned vårt högstadium och fördela våra elever på andra sko— lor för att ge dem en chans att klara sin framtid.”

Faktorer som påverkar de invandrarrika skolorna (sammanlagt 13 stycken) är förhållandevis snarlika:

— ökad andel invandrare — begränsade språkfärdigheter stor omflyttning — tydlig segregation — hög arbetslöshet — höga ohälsotal ung befolkning — många ensamstående med barn — dramatisk elevökning i några fall, minskat elevunderlag i andra — låg social status

— minskade resurser

Till skillnad från de invandrardominerade skolorna, som i många fall resignerat inför segregationen, har de invandrarrika skolorna 1 många fall utarbetat förslag hur förhållandena ska förändras. Även dessa skolor försöker genom organisatoriska förändringar möta de ökade svårigheterna. Skolorna har inlett eller planerar samverkan över stadierna. De utarbetar också omfattade måldokument, skolpla— ner och lokala arbetsplaner.

I likhet med de invandrardominerade skolorna framhåller även skolorna i denna grupp de positiva värderna med det mångkulturella inslaget i skolan. Problemen med bristande kunskaper i svenska poängteras, samt dess konsekvenser för lärandet som helhet. Ytterli— gare en stigmatisering av dessa faktorer utgör ett ständigt orosmo— ment för skoloma. Till kategorin övriga skolor kunde 9 skolor räknas. Det dominerade intrycket från dessa skolor är deras framtidsopti-

mism. Inga externa faktorer som påverkade skolan framhölls av sko— lorna.

Svenskan har blivit ett skolspråk

Just dessa yttre eller externa faktorer som skolorna i de invandrardo- minerade och invandarrika skolorna anför som skäl till sina svårighe— ter har skolinspektören Per Setterberg i Stockholm stads uppmärk— sammat. Setterberg som är inspektör på Södra Järva där stadsdelarna Tensta, Rinkeby och Kista ligger har under en följd av år uttryckt sin oro för elevernas språkutveckling i dessa stadsdelar. Den främsta orsaken till detta är, enligt Setterberg, det segregerade boendet:

” I Tensta kan man bo och leva ett rikt socialt liv på sitt eget mo- dersmål. Man leker, idrottar; umgås och roar sig på sitt modersmål. Svenskan blir därmed enbart ett skolspråk och fortsätter att vara ett främmande språk, även för andra och tredje generationens invand— rare. Barnens föräldrar har ofta svaga färdigheter i svenska.”38

Setterbergs sammanfattande bedömning av skolorna på Södra Järva är att de fungerar väl med kunnig och engagerade skolledare och lärare med en hög kvalitet på sin verksamhet. Där råder ordning och reda, stämningen i klassmmmen är vanligtvis vänlig och positiv. Flera av skolorna serverar morgonmål och alla skolor i Tensta och Hjulsta erbjuder sina elever att gå i sommarskola veckorna fram till midsommar. Men trots att skolorna gör sitt bästa för att utveckla ele- vernas språkliga färdigheter i svenska så när man inte tillräckligt goda resultat. Elevernas språkförmåga är i många fall otillräcklig för teoretiska studier på gymnasieskolan och den utgör ett handikapp för dem i deras framtida yrkeskarriär. Enligt Setterberg är det nödvändigt att starta språkutbildning för föräldrar i skolans regi, en så kallad fa- miljeskola på efterrniddagstid där syftet måste vara att ge underlag för samtal mellan föräldrar och barn på svenska. Setterberg berör också fenomenet utbrända lärare, som han har observerat i några sko— lor. Ett sätt att åtgärda detta vore enligt honom att införa någon form av skolbyte under några år för lärare i utsatta stadsdelar.

I sin årsrapport för 1996 utvecklar Setterberg ett förslag till åtgärd som han fått inspiration till via ett projekt 1 Ärvingeskolan 1 Kista som har utvecklat ett samarbete med Ericsson Components. Elever 1 årskurs 9 gör projektarbeten i elektronik i samverkan mellan skolan och Ericsson. Större delen av arbetet är förlagt till företagets lokaler och genomförs med dess personal som handledare. En sådan form av

” Skolinspektörersrapporter, l995z3.

samarbete skulle kunna utvecklas med andra institutioner som t.ex. försäkringskassan tycker Setterberg och fortsätter:

”Högstadieskolorna skulle kunna upprätta ett samarbete med denna inrättning. Så eleverna kunde ha sin prao där och arbeta med olika projekt i olika årskurser. Man skulle kunna skapa en särskild klass för utbildning i samverkan mellan skolan och institutionen eller företag,/J.”

Traditionella och drastiska lösningar

Okonventionella lösningar och metoder används flitigt i de enskilda skolorna i de utsatta stadsdelarna för att möta de behov eleverna har. Flertalet skolor som berördes av stadsdelssstudien uppger att de be- driver någon form av verksamhet som ligger utanför den ordinarie skolverksamheten som syftar till att stärka elevernas utbildningsre- sultat. Vanligtvis sker det i form av läxläsningshjälp och sommar— lovsskola. Många skolor efterlyser också större samverkan med det kringliggande närsamhället som kan bistå med resurser. När vi har frågat skolorna vad som krävs för att de ska kunna förbättra situatio- nen i deras skola har flertalet föreslagit ökade resurser till kompe— tensutbildning för lärarna och fler datorer samt nya arbetsformer och alternativ pedagogik samt ökat föräldrarengagemang. En skola tycker dessutom att det behövs nytt blod i lärarkåren. Medelåldern blir allt högre och allt färre nya lärare tillkommer i skolorna.

Rätten att välja skola — positivt eller negativt för skolorna i de utsatta stadsdelarna?

I vår stadsdelsstudie tillfrågade vi skolorna vad rätten att välja skola har inneburit för deras del. En övervägande majoriteten av skolorna svarade att det hade blivit färre elever som har valt deras skola. En— dast två skolor fick fler elever. Gemensamt för dessa skolor är att de har en klar kulturprofil. Flera skolor anser att skolans rykte är dess största nackdel. Kulturaktiviteter såsom teater, musik och bild — este— tiska ämnen drar slutligen professionalism och god pedagogik till sig.

Vad tycker eleverna om skolan i de utsatta stadsdelarna?

Eleverna i de utsatta stadsdelarna i Stockholms stad uppskattar sin skola varken mer eller mindre än andra elever i staden. Det visar Stockholms stads så kallade skolbarometer. Skolbarometern är skol— förvaltningens instrument för utvärdering, styrning och uppföljning

av skolverksamheten i staden. Genom ett frågeformulär, som gick ut till 2 496 elever och 6 601 föräldrar år 1996 och med speciellt utveck- lade analysmetoder är målsättningen att skolbarometem skall mäta kvaliteten i skolans verksamhet utifrån elevernas och föräldrarnas er— farenheter och uppfattningar.

Resultaten i Skolbarometern presenteras dels totalt för hela staden, dels distriktsvis. Dessa distrikt har en väldigt skiftande socioekono— misk struktur, varför resultatet inte säger något om hur eleverna som bor och går i skolan i de utsatta skolorna upplever sin skola. Stor— stadskommittén tillfrågade därför Stockholms skolförvaltning om de kunde göra en specialköming av resultaten från 25 skolor. Resultaten från frågeforrnulären sammanställs i en så kallad kvalitetsmodell som innehåller åtta kvalitetsområden som tillsammans bildar ett kva- litetsindex för den så kallade totalkvaliteten. Intressant att notera i nedanstående tabell är att föräldrarna i de utsatta stadsdelarna är lika tillfredsställda som övriga föräldrar. I bamomsorgskapitlet redovisa- des att bamomsorgsföräldrar i de utsatta stadsdelarna i mindre ut- sträckning är nöjda med barnomsorgen.

Smärre skillnader finns mellan de olika områdena. Föräldrarna i område 1 och 3 är mer nöjda med kvaliteten i skolan än föräldrarna i område 2. Område 1, som huvudsakligen utgörs av stadsdelar som ligger på Södra Järvafältet (Husby, Akalla, Kista, Rinkeby och Tensta) och i område 3, som omfattar stadsdelarna i Skärholmens för— samling (Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg) har högre andel invånare med invandrarbakgrund och lägre inkomster än område 2. Detta område utgörs av stadsdelar som ligger i de sydöstra försam- lingarna Farsta, Brännkyrka och Vantör (Bandhagen, Fagersjö, Råg— sved och Östberga). Eleverna i detta område är dessutom mer nöjda med sin skola än eleverna i område 2 och 3.

Tabell 4: Skolbarometern 1996, låg- och mellanstadiet

Kvalitetsområde Totalt för Högsta Totalt Område Område Område

alla enheter uppnådda område I 2 3 åk. 1—6 resultat bland 1—3 (föräldrar) alla enheter Trygghet & trivsel 81 91 80 82 78 81 Ordning & reda 63 76 63 66 58 64 Undervisning 78 86 80 81 78 82 Föräldrars roll 75 84 77 76 76 78 Skolmiljö 63 86 64 63 62 65 Skoldagen 80 88 82 81 80 83 Elevinflytande 60 73 65 67 62 64 Skolmåltider 62 79 66 62 63 70 Pojkar & flickor 82 89 83 84 81 83 Totalkvalitet 73 83 73 74 71 75

Källa: Stockholms skolförvaltning, skolbarometem 1996. Följande skolor ingår i respektive område: Område 1: Gullingeskolan, Hyllingeskolan, Husbygårdskolan. Oxhagsskolan, Sten- hagsskolan. Område 2: Bandhagens skola, Fagersjöskolan, Rågsvedsskolan, Snösätraskolan, Östbergaskolan. Område 3: Bredängsskolan, Lillholmsskolan, Ekoholmsskolan, Slättgårds- skolan, Sätraskolan, Söderholmsskolan, Vårbergskolan, Västerholmsskolan.

Tabell 5: Skolbarometern 1996, högstadiet

Kvalitetsområde Totalt för Högsta Totalt Område Område Område alla enheter uppnådda område l 2 3 åk. 7—9 resultat bland l—3 (elever) alla enheter Trygghet & trivsel 63 75 63 65 61 61 Undervisning 59 69 60 62 60 57 Ordning & reda 50 62 50 51 44 49 Skolmiljö 48 71 48 51 42 47 Skoldagen 56 65 58 58 62 56 Skolmåltider 51 64 51 48 54 53 Pojkar & flickor 73 80 71 74 69 68 Elevinflytande 48 59 49 53 47 45 Totalkvalitet 58 70 58 60 56 56

Källa: Stockholms skolförvaltning, skolbarometem 1996. Följande skolor ingår i respektive område: Område]: Akallaskolan. Hjulstaskolan, Husbyskolan, Kämpingeskolan, Ärvinge- skolan. Område 2: Rågsvedsskolan. Område 3: Bredängsskolan, Sätraskolan, Vårbergsskolan, Österholmsskolan.

Skolan det andra hemmet

Även om Stockholms stads skolbarometer visar att elevernas upple— velser av skolan i de utsatta stadsdelarna inte skiljer sig från övriga elever i staden, så har det framkommit vid de intervjuer som Stor— stadskommittén genomfört och i bidragen till antologin Rosor av be- tong (SOU 1997:62), att eleverna uppskattar skolan väldigt mycket. För många elever är skolan ett andra hem, även när den är stängd på eftermiddagarna eller vid lov.

Ann Runfors har i en studie jämfört lärarnas attityder och perspek— tiv på andraspråksinlämingen (Sv2) i två skolor i Botkyrka. I sin stu—

die skildrar hon också atmosfären på de två skolorna. Iden skola som ligger i ett invandrarrikt område återfanns ett förtroligt förhållande mellan lärare och elever. Eleverna beskrevs som öppna, positiva, ge- nerösa och spontana, svagpresterande, men motiverade och tack- samma att arbeta med. Det var få konflikter och andra störningar på skolan och i de fall det uppstod sammandrabbning mellan elever så var det nästan uteslutande fria från etniska inslag. Detta var dock den vanligaste konfliktorsaken i den andra skolan som ligger i ett område med en mer blandad befolkning.

Runfors observerade också att det ofta härskade ett hot mot ele— verna i någon form. Vanligtvis ett hot mot utslagning i skol- och sam— hällstrappan. Runefors skriver:

På låg- och mellanstadiet framstod högstadiet som det konkreta hotet. Därbortom tornade gymnasiet upp sig som ett mörkt och otäckt moln, mot fonder av den mer odefinierade hotbilden ”samhället”.

Runfors menar att lärarnas sätt att prata om barn med utländsk här— komst i skolan innehåller många paralleller till hur man talat om ar- betarbam och utbildning. Och hon frågar sig om inte invandrarbamen håller på att överta arbetarbarnens roll som de utsatta eleverna i skol— debatten. Runfors säger vidare:

”Både den sociala och den etniska bakgrunden kunde lärarna se som hinder — något som eleverna borde hjälpas från.”

5. Fritid och kultur i de utsatta stadsdelarna

Offentligt driven och finansierad fritids— och kulturverksamhet är helt och hållet ett frivilligt åtagande från stat och kommun. Upprinnelsen till ett offentligt engagemang inom fritidsområdet kan härledas till seklets början då man inrättade klubbar för ”ligapojkar”och som se— dermera utvecklades till ungdomsgårdar under 1930—talet. De vände sig framför allt till dåtidens stora socialpolitiska problem, nämligen den föreningslösa ungdomen. Fritidspolitiken skulle syfta till att upp- fostra dessa ungdomar för att förebygga missanpassning, kriminalitet och missbruk. Den fritidspolitiska uppfostringsideologin kom under 1960—talet att avklinga allt mer och ersättas med ett mer utvecklings- orienterat perspektiv på den kommunala fritidsverksamheten. Nu skulle drivkraften för fritidspolitiken vara att främja en utveckling av den enskilda individens inneboende förutsättningar och anlag.39 Det finns tecken som tyder på att uppfostringsideologin återigen börjar vinna terräng i fritidspolitiken. Bland annat har Ungdomsrå— det, nuvarande Ungdomsstyrelsen, uppmärksammat att allt fler kom— muner prioriterar verksamhet för ungdomar i riskzonen. Snarlika ten- denser framkom även i Storstadskommitténs fältstudie. Vid flera av intervjuerna framkom att fritidsverksamheten ska fungera förebyg- gande utifrån ett socialpolitiskt perspektiv. Tydligast kom denna ten- dens fram i en verksamhetsbeskrivning från en ungdomsgård i Ro— sengård. Deras målsättning med verksamheten var bland annat att förebygga våld, vandalisering, kriminalitet och drogmissbruk, för- ändra ungdomarnas negativa jaguppfattning och ge dem förtroende för vuxenvärlden och dess normer och värderingar. Uppfostringsideologin har också satt sina spår i statens och kom- munernas kulturverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar. Mats Trondman har på uppdrag av regeringens arbetsgrupp Kultur i skolan studerat Utbildningsdepartementets tidigare satsning på kul— tur i skolan under åren 1986—1991. Sammantaget satsades 80—90 miljoner under fem år på projekt som enskilda skolor genomförde.

39 Se Hans-Erik Olsson, Staten och ungdomens fritid — Kontroll eller autonomi?, Lund,l992. Samt Åsa Claeson, Fritidsvaror i Göteborg — en studie av årskurserna 1—9.

Ett syfte med studien var att försöka komma åt kulturprojektens men- talitet, dvs. dess tankefigurer, anda och funktioner. Ett genomgående drag i projekten var att man ville sprida den ” goda kulturen” som en motkraft till passivisering och kommersiell masskultur, menar Trondman och fortsätter:

”Barnens och ungdomarnas egna utgångspunkter, konkreta livssi- tuationer, erfarenheter, upplevelser och drömmar — såsom de uttrycks av dem själva är nästan alltid frånvarande i projektspråket. Barn och ungdomar är defnierade som passiva ajfer som måste räddas med det goda. Därmed är det rimligt att man inte lyssnar till dem, då de redan är ockuperade av det dåliga, så kommer de, om man fråga:; att svara med det dåliga.”40

Vad ska fritids- och kulturverksamheten tjäna till?

Generationsövergripande, eget skapande och aktivt deltagande i verksamhetsutformningen är några av de mål som är gemensamma för de utsatta stadsdelarnas fritids— och kulturverksamhet som ingick i vår stadsdelsstudie. I Vårby Gård i Huddinge satsar man speciellt på kulturverksamhet för barn och ungdomar. Ett led i denna satsning är att bibliotekets resurser har utökats när det gäller utbud, utform- ning och användningen av biblioteket för barn och ungdomar. Stads- delen har också en egen kultursekreterare, som ska garantera kvalite- ten i den kulturverksamhet som erbjuds.

Vilken fritids- och kulturverksamhet ska kartläggas?

Fritidsverksamheten i kommunerna består traditionellt av tre delar: anläggningar, föreningsstöd och öppen verksamhet för barn och ung- domar. Fritidsverksamheten motsvarar omkring 4—5 procent av kom- munernas totala kostnader. Uppskattningsvis går 60—70 procent av fritidsverksamhetens anslag till anläggningskostnader.41

Den övergripande frågeställningen för föreliggande kartläggning är vad de utsatta stadsdelarna satsar på fritids- och kulturverksamhet som riktas till barn och ungdomar. Vi kommer att begränsa kartlägg- ningen till föreningsstöd, öppen verksamhet, bibliotek (för alla åld- rar) samt den kommunala musikskolan. Anläggningar i form av id- rotts— och simhallar, elljuspår och dylikt ingår inte i kartläggningen. Till skillnad från våra tidigare kartläggningar av barnomsorgen och

40 Mats Trondman, Kultur i skolan 19986—1991, Analys och problematiseringar, PM på upp- drag av Arbetsgruppen Kulturi skolan, 1996. *” Socialstyrelsens rapport 1993:2

grundskolan kommer vi inte att kunna jämföra fritids- och kultur— verksamhetens kostnads- och personalutveckling i de utsatta stadsde— larna gentemot deras ”hemkommuner”.

Rika fritidsmöjligheter i de utsatta stadsdelarna

Fritidsutbudet i de stadsdelar som uppfördes under miljonprogram- mets dagar är förhållandevis rikt. Parklekar, motions- och idrottsan- läggningar, fritidsgårdar och olika anläggningar för kulturverksamhet finns i större omfattning i dessa stadsdelar än i storstädernas inner— stadsområden. Ofta erbjuder också bostadsområdena och den kring- liggande naturen rika möjligheter till fritidsaktiviteter av olika slag.

Föreningslivet i de utsatta stadsdelarna är ofta relativt väl utveck— lat. Invandrarföreningar är mycket vanliga i dessa stadsdelar. Verk— samheten i dessa föreningar har till stor del vänt sig till vuxna män, men under senare tid har många föreningar börjat utarbeta verksam— het som vänder sig till barn och ungdomar.

Kraftiga nedskärningar av föreningsstödet och personal

De utsatta stadsdelarna sänkte sina bruttokostnader i fasta priser för öppen fritidsverksamhet, föreningsstöd och musikskolan med i ge- nomsnitt 17,4 procent under perioden 1992—95. De utsatta stadsde- larna i Stockholms län sänkte sina kostnader med i genomsnitt 27 procent. Stadsdelarna i Göteborgs stad sänkte endast med 1,5 pro- cent. Malmös stadsdelar kunde emellertid notera en ökning av kost— naderna under samma period, 4,3 procent.

Personalneddragningarna inom den öppna fritidsverksamheten och musikskolan har varit mycket kraftiga i de utsatta stadsdelarna. I genomsnitt sänkte man andelen årsarbetare med 20 procent under perioden 1992—95. Den genomsnittliga sänkningen bland de utsatta stadsdelarna i Stockholms län var 24,4 procent. Stadsdelarna i Göte— borgs stad sänkte andelen årsarbetare med 13 procent. Även i detta sammanhang utgör stadsdelarna i Malmö stad ett undantag, när man kunde notera en ökning av andelen årsarbetare inom den öppna fri— tidsverksamheten med 15 procent. Hur situationen ser ut för musik— skolan i Malmös stadsdelar är oklart på grund av svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter.

Ungdomsstyrelsen framhåller att en viktig kvalitetsaspekt i fritids- verksamheten är barns och ungdomars möjligheter till betydelsefulla kontakter med vuxna ledare. Minskar personalen minskar följaktli- gen också möjligheterna till dessa kontakter.

Under år 1995 dämpades besparingarna inom fritids— och kultur- verksamheten i de utsatta stadsdelarna. Hälften av stadsdelarna som ingick i ekonomistudien, uppgav att man under år 1995 inte hade några som helst besparingskrav på den öppna fritidsverksamheten och drygt en tredjedel uppgav att så även var fallet för biblioteksverk- samheten. De vanligaste besparingsåtgärdema inom den öppna fri— tidsverksamheten i stadsdelarna under år 1995, utöver bruttokost— nads- och personalnedskärningar, var ökad samverkan och mer sa— mutnyttjande med andra kommunala verksamheter. Drygt en femte- del av stadsdelarna gjorde detta. Reducerat öppethållande och mins- kad verksamhetsvolym hade genomförts av tre stadsdelar.

Trots nedskärningarna de senaste åren har flertalet (80 procent) av de utsatta stadsdelarna, som ingick i vår ekonomistudie, prioriterat fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar högre än övrig fritids- och kulturverksamhet under 1996.

Stockholms stads fritidsförvaltning har sedan ett par år tillbaka gjort en så kallad resursöversyn av fritidsutbudet för barn och ungdo— mar som har varit vägledande för förvaltningens resursfördelning. Utifrån denna gjordes de besparingar år 1994 som ledde till minskade resurser inom alla stadsdelar, men minst i de stadsdelar som låg sämst till ur socioekonomisk synvinkel.42

Biblioteken

Biblioteken i de utsatta stadsdelarna har fått vidkänna mycket kraf- tiga bruttokostnads— och personalnedskärningar under perioden 1992—95. Bruttokostnaderna i fasta priser sjönk med i genomsnitt 13 procent och antalet årsarbetare minskade med 23 procent. De största nedskärningarna gjordes under år 1993, men även under år 1995 har stadsdelarna gjort personalminskningar på drygt 3 procent. Drygt en tredjedel av stadsdelarna, samtliga i Stockholms län, höjde avgifterna för bibliotekstjänster under år 1995.

Utöver musikskolans verksamhet i de utsatta stadsdelarna så har vi inte gjort några mer ingående studier av kulturverksamhetens om- fattning och vilka eventuella förändringar den har genomgått under de senaste åren. Mycket av kulturverksamheten som berör barn och ungdomar är idag decentraliserad till stadsdels- och kommundels— nämndema eller till de enskilda för— och grundskolorna. Detta försvå— rar väsentligt möjligheterna att få fram tillförlitlig statistik om exem- pelvis om hur många besök som barn och ungdomar gjorde vid tea- terföreställningar, konserter och museibesök.

42 Tjänsteutlåtande från Fritid Stockholm, 1995—10—05, Äm1601/0923/95.

Barnteaterkonsulenten på Svenska Teaterunionen kan däremot presentera en årlig statistik över antalet besök på barn— och ungdoms- teaterföreställningar regionalt. Barnteaterkonsulten kan visa att anta— let föreställningar stadigt har sjunkit under 90—talet i storstadsregio— nerna. I Göteborg sjönk antalet företällningar per barn betydligt i samband med stadsdelsreformen. Detta betyder dock inte att det spe- las mycket mindre barnteater än tidigare, enligt Barnteaterkonsulen- ten. Barnteaterstatistiken bygger nämligen på institutioner och fria grupper som har någon form av statligt stöd. Skolor och förskolor beställer nu allt mera av okända grupper och rena amatörteatrar.43

Daghem — en kulturskatt för småbarn

Som vi redogjorde för i kapitel 7 sker småbarns deltagande i kultur— verksamhet huvudsakligen i daghemmens eller skolans regi, enligt Sveriges Radio och Statens Kulturråd, som har följt småbarns mass- media— och kulturanvändning under det senaste decenniet.44

Omkring 8 av 10 barn i åldern 3—8 år (småbarn) besökt någon tea— ter under år 1992. Omkring två tredjedelar av besöken sker i daghem— mens eller skolans regi. Det är färre barn från familjer vars föräldrar har låg utbildning som har besökt en teater. Två tredjedelar av små- barnen har besökt något musikevenemang under året 1992. Närmare 80 procent av småbarnen har varit på museum under samma år. De flesta besöken görs tillsammans med familjen. Barn till föräldrar med låg utbildning gjorde i genomsnitt 40 procent färre besök än barn till högutbildade familjer.

I kapitlet om barnomsorgen visade vi att andelen barn med barn— omsorg är förhållandevis låg i de utsatta stadsdelarna, vilket rimligt- vis måste innebära att andelen barn i dessa stadsdelar som deltar i någon form av kulturverksamhet är avsevärt lägre än i andra stadsde— lar. Den främsta orsaken till att barn i dessa stadsdelar inte har någon barnomsorg är att deras föräldrar är arbetslösa.

I besparingstider finns också en risk att kommunens kulturverksam— het i allt större utsträckning vänder sig till barn som går i för- och grundskola för att på så vis försäkra sig om att de olika evenemangen blir besökta. I Vårby, Huddinge kommun, uppger kultursekreteraren att övervägande delen av de kulturpengar hon disponerar går till för— och grundskolan. Kulturverksamhet för barn i förskoleåldern som inte går på förskola erbjuds så kallad öppen verksamhet på biblioteket.

” Teater- och dans statistik 1994/95, Statens Kulturråd 44 Småbamens kultur— och mediebarometer 1992, Leni Filipson och Göran N ylöf, Sveriges Ra- dio och Statens Kulturråd.

Sammanfattning och diskussion del 2

Nedskärningarna inom verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar har varit betydligt större i de utsatta stadsdelarna i Bot— kyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Söder- tälje än i dessa kommuner som helhet. Förvisso ökade de utsatta stadsdelarna bruttokostnaderna för den totala verksamheten under 1992—95 och vi kunde även notera en förhållandevis liten minskning av andelen årsarbetare inom den totala verksamheten. Detta har dock inte kunnat förhindra kraftiga nedskärningar inom bam- och ung- domsverksamheter i dessa stadsdelar. Sannolikt beror bruttokost- nadsökningen i de utsatta stadsdelarna huvudsakligen på ökade kost- nader för socialbidrag och andra former av insatser som socialtjäns— ten bistår med.

Det betyder att storstadskommunernas tvingas att täcka sina kost- nader för arbetslöshet och socialbidrag genom att dra ned på verk- samheter som vänder sig till barn och ungdomar. Vi bedömer det inte möjligt att storstadskommunema och de aktuella stadsdelarna kan vända denna utveckling om inte arbetslösheten minskar och det nu— varande socialbidragssystemet förändras. Vi återkommer inom kort med förslag till hur en effektiv arbetsmarknadspolitik kan genomfö- ras i de utsatta stadsdelarna och hur det framtida socialbidragssyste— met bör utformas.

Nedskärningarna drabbar barn med behov av särskilt stöd

Det är jämförelsevis få barn i de utsatta stadsdelarna som åtnjuter någon form av barnomsorg. Drygt 55 procent av barnen i åldern 1—6 år var inskrivna inom barnomsorgen i de fem stadsdelar som ingick i vår stadsdelsstudie. Den högsta andelen inskrivna barn finns i de kommuner som inte omgärdar möjligheten till barnomsorg med spe- cifika regler för arbetslösa föräldrar. Kommunala daghem är den do- minerande barnomsorgsformen i de utsatta stadsdelarna. Drygt 73 procent av de inskrivna barnen i de kartlagda stadsdelarna finns där. Att så få barn i de utsatta stadsdelarna har barnomsorg kan ge upphov

till allvarliga konsekvenser, när barnomsorgen i allt högre utsträck— ning ska ha en utbildningspolitisk betoning. Detta försvårar möjlig— heten att ge alla barn en likvärdig start i livet, varför det är ytterst angeläget att dessa barn ges möjlighet till någon form av barnomsorg.

Barnomsorgen i storstäderna har sedan början av 1990-talet varit mycket hårt ansatt av nedskärningar. Exceptionellt stora nedskär- ningar har genomförts i dessa städers utsatta stadsdelar. Totalt mins— kade bruttokostnadema i fasta priser under åren 1992—1995 i de sju berörda storstadskommunema med i genomsnitt 12,2 procent. Mot- svarande andel i de utsatta stadsdelarna var hela 17,5 procent. Det betyder att besparingarna i dessa stadsdelar var 30 procent större än i storstadskommunema som helhet. De utsatta stadsdelarna minskade andelen årsarbetare inom barnomsorgen med drygt 20 procent under perioden 1992—95. Både vad gäller bruttokostnads- och personal- nedskärningama så har dessa gjorts i större omfattning i de utsatta stadsdelarna bland kommunerna i Stockholms län. Närmare 60 pro— cent av de utsatta stadsdelarna höjde taxorna inom barnomsorgen un— der budgetåret 1995.

En samstämmig uppfattning bland barnomsorgscheferna i de ut- satta stadsdelar som ingick i stadsdelstudien är, att nedskämingarnas stora förlorare är barn med behov av särskilt stöd. Att denna grupp blir eftersatt beror inte på nedskärningar av Stödfunktionerna, såsom psykologer och specialpedagoger, utan snarare att antalet barn med behov av särskilt stöd har ökat i dessa stadsdelar.

Personaltätheten och barngruppema i de utsatta stadsdelarna mot- svarar den genomsnittliga nivån för barnomsorgen i storstäderna och landet i sin helhet. Frågan är dock om personaltätheten och barngrup— pernas storlek är ändamålsenliga utifrån de behov barnen i dessa stadsdelar har. Vi kan inte på några säkra grunder uttala oss om att så är fallet, men flera indikationer tyder på att det vore önskvärt med fler personella resurser för att kunna erbjuda en individinriktad bam— omsorg. En sådan indikation är att antalet barn med behov av särskilt stöd har ökat i samtliga utsatta stadsdelar. Den höga andelen barn med invandrarbakgrund är ytterligare en omständighet som talar för att personaltätheten inom barnomsorgen i dessa stadsdelar bör vara högre.

Tydliga prioriteringar och mer resurser till barn med behov av sär- skilt stöd är de två viktigast insatserna för att åtgärda bristerna i barn- omsorgen anser bamomsorgscheferna i de utsatta stadsdelarna.

Skolhälsovården skärs ned

Grundskolan i de storstadskommuner, som Storstadskommittén har studerat, har i jämförelse med barnomsorgen kommit lindrigt undan de senaste årens besparingar. Detta gäller i synnerhet grundskolorna i de utsatta stadsdelarna, som till och med ökade sina bruttokostnader i fasta priser under perioden 1992—1995 med i genomsnitt 2 procent. Kostnadsökningen var störst i Göteborg och Malmö och lägst bland kommunerna i Stockholms län. I stadsdelarnas ”hemkommuner” minskade i stället kostnaderna för grundskolan med 4,5 procent. Grundskolans kostnadsökningar kunde dock inte hindra en åderlåt— ning av andelen årsarbetare bland lärarna med 9 procent under perio- den 1992—1995 i de utsatta stadsdelarna. Andelen årsarbetande lärare var däremot så gott som oförändrad i de berörda storstadskommu— nerna. Under samma period ökade andelen elever, både i de utsatta stadsdelarna och i storstäderna i övrigt. Personalnedskärningama i grundskolan var störst bland de utsatta stadsdelarna i Stockholms län.

Generellt har de utsatta stadsdelarna något högre lärartäthet och färre elever per klass än skolorna i andra stadsdelar i storstäderna. Hög andel av eleverna har svenska som andra språk och hemspråk. Utbildningskostnadema per elev i de utsatta stadsdelarna i Stock— holms stad ligger i genomsnitt mellan 30—40 procent högre än i sta- dens övriga stadsdelar.

En bra skola kostar, men det är inte alltid givet att mer pengar leder till en bättre skola. Skolverket visari sin studie ”Att välja skola” att så kallade trendbrytarskolor, det vill säga skolor som lyckats vända ett utflöde av elever till ett inflöde, inte tillförts mer pengar. I stället har dessa skolor utvecklat en profil som lockar elever. Trendbrytar— skolor i USA kännetecknas av en stark sammanhållning bland lärare, entusiasm i personalgruppen samt klart uttalade mål för verk— samheten.

Resurserna för elevvård har minskat kraftigt i de skolor som ingick i Storstadskommitténs stadsdelsstudie. Det är framför allt antalet Skolsköterskor, psykologer och specialpedagoger man har dragit ned på. Skolhälsovårdens situation är mycket beskymmersam i många kommuner, däribland i Malmö och Göteborg. Att generellt ersätta skolhälsovården med primärvården tycker vi inte är lämpligt, dels med hänsyn till att eleverna har behov av att uppsöka skolhälsovår— den på egna premisser, dels att det sannolikt skulle driva upp kostna- derna inom primärvården. Skolhälsovården ska, enligt vår mening, inte ses strikt utifrån ett medicinskt perspektiv, i stället bör folkhälso— perspektivet stå i förgrunden när dess funktion ska värderas. Vi har

tidigare visat att hälsan hos barnen och deras föräldrar i de utsatta stadsdelarna är sämre än hos andra barn och vuxna i storstäderna. Ska målet om en jämlik hälsa förverkligas så behövs en god och väl- fungerade skolhälsovård.

Det borde vara möjligt för storstadskommunema att värna och ut- veckla skolhälsovården i de utsatta stadsdelarna.

Storstadskommitténs studier visar entydigt att nedskärningarna i grundskolan har drabbat elever med behov av särskilt stöd mycket hårt. Många skolor lever inte upp till lagens starka markering av att elever med svårigheter först skall tillgodoses innan resurser används till andra ändamål.

En skola med många förlorare — och många möjligheter!

Den svenska skolan ska vara en sammanhållen skola som ska ge alla elever en likvärdig utbildning. Detta mål är omöjligt att förverkliga för många skolor i de utsatta stadsdelarna på grund av boendesegre— gationen som har medfört att stadsdelens befolkning är mycket ho— mogen. På flera skolor går näst intill enbart elever vars föräldrar so- cioekonomiskt kan kategoriseras som arbetarklass. Många föräldrar är dessutom låginkomsttagare, arbetslösa och har utländsk bakgrund. På dessa skolor ges få tillfällen till möten och utbyte av erfarenheter mellan barn och ungdomar med skilda sociala bakgrunder. Forskning visar att klasstillhörighet, arbetslöshet och viss utsträckning invand— rarbakgrund är faktorer som påverkar elevers skolresultat och den so- ciala snedrekryteringen till högre studier.

Våra studier visar att det är dubbelt så många elever i de utsatta stadsdelarna som slutar grundskolan med låga eller ofullständiga be- tyg än i övriga stadsdelar i storstäderna. Andelen elever som år 1994 hade medelbetyg under 2,0 eller ofullständiga betyg i dessa stadsde— lar var 17 procent. I områden med låg inkomst var denna andel 12 procent och i områden med mycket låga inkomster var motsvarande andel 20 procent och i områden med extremt låga inkomster 28 pro— cent. I stadsdelar där andelen barn med utländsk bakgrund är över 60 procent var andelen elever som år 1994 hade medelbetyg under 2,0 eller ofullständiga betyg nästan 25 procent. I områden där andelen barn med utländsk bakgrund var lägre än 30 procent var andelen ele- ver med låga eller ofullständiga betyg inte högre än genomsnittet för storstäderna. Vi kan alltså konstatera att det är framför allt elever som växer upp i de invandrarrika stadsdelarna, med knappa ekonomiska resurser, som klarar skolan sämre än andra elever. Dessa elever tillhör skolans verkliga förlorare, men ytterst är det samhället som gör den

största förlusten, när dessa elever inte får möjlighet att bli vinnare på sina egna villkor i skolan.

Ungdomarna i de utsatta stadsdelarna är inställda på att skaffa sig en lång utbildning. Därmed är det svårt att hävda att elevernas miss- lyckande sker på grund av bristande studiemotivation. Eleverna vill, men någonstans finns det hinder som försvårar deras möjligheter att lyckas. Det största hindret anser vi sammanhänger med många ele— vers bristfälliga språkunskaper både i svenska och i många fall också i sitt eget hemspråk eller förstaspråk. Detta försvårar väsentligt deras möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen.

Språkforskare är ense om att förstaspråksundervisningen är vikti g för inlärningen av ett andraspråk. Förstaspråket är också viktigt för identitet och självkänsla, vilket är högst väsentliga faktorer för att kunna tillgodogöra sig utbildning. Skolkommittén är av den åsikten att förstaspråksundervisningen måste förstärkas och utvecklas ytter— ligare för att därigenom ge elever med invandrarbakgrund möjlighet till en god grund för fortsatta språkstudier. Storstadskommittén delar denna uppfattning, men anser det också nödvändigt att det omgående görs insatser som kan förbättra elevernas svenskakunskaper i de ut- satta stadsdelama. För många av eleverna i dessa områden har det svenska språket blivit ett skolspråk. Förutsättningama att under så— dana omständigheter förbättra elevernas kunskaper i svenska enbart genom undervisning anser vi inte tillräckligt. Det krävs insatser som möjliggör att eleverna möter en svensk språkmiljö. Här erbjuder lo— kalsamhällets offentliga såväl som privata arbetsplatser utmärkta möjligheter. Vi har redovisat erfarenheter av en sådan verksamhet i Kista där elever i årskurs nio under en termin gjorde sitt examensar- bete i elektronik i samarbete med Ericsson Computer. Denna form av praktik är ovärderlig för eleverna. Den ger eleverna både språk— och ämneskunskaper samt en inblick i och kontakt med arbetsmark— naden. Att göra praktiken till en del av undervisningen ger också pe- dagogiska vinster. Många elever upplever nämligen undervisningen mer meningsfull och lustfylld om den varvas med praktik.

Som vi har visat har många skolor i de utsatta stadsdelarna så kal- lad sommarlovsskola där eleverna kan ta igen förlorad undervisning eller fördjupa sina kunskaper i något ämne. En sådan verksamhet skulle mycket väl kunna kombineras med praktik. Detta sker redan i dag på flera orter bland annat i Göteborg. Göteborgs stad har tillsam— mans med 135 företag sedan 1989 bedrivit sommarlovsskola för ele— verna i årskurs åtta. Syftet med skolan är att öka elevernas intresse för industriprogrammen inom gymnasieskolan. Eleverna kan under två veckor pröva olika utbildningar och praktisera på företag. Ele-

verna får dessutom en mindre ersättning under praktikperioden.

Förvisso ingår praktik eller praktisk arbetsorientering (prao) i grundskolans nya läroplan Lpo 94. Men till skillnad från förra läro- planen Lgr 80 så anges inte längre hur många timmar denna ska om- fatta. Det har medfört att prao-verksamheten reducerats kraftigt un— der senare år. Storstadskommittén och Allmänna arvsfondsdelegatio— nen har tagit initiativ till en satsning på 10 miljoner kronor till utveck- ling av skolkooperativ i gymnasieskolan i våra tre storstäder. Syftet med satsningen är att finna nya vägar som uppmuntrar och stödjer ungdomars entreprenörskap, engagemang och initiativförmåga. Av— sikten är att starten och driften av skolkooperativen ska smälta in som en naturlig del i skolarbetet. Därmed får eleverna nya möjligheter att utveckla sin kompetens och beredskap inför vuxenlivet. Det pågår etablering av skolkooperativ på åtta gymnasieskolor.

Det borde vara möjligt för kommunerna, stadsdelarna och de en- skilda skolorna att utvidga möjligheterna för eleverna inom skolan i de utsatta stadsdelarna att förlägga sin undervisning på arbetsplat- ser I dessa stadsdelar finns ofta flera kommunala och statliga för- valtningar, såsom stadsdelsförvaltningar, arbetsförmedling och för- säkringskassa, vilka torde ha goda möjligheter att tillhandahålla praktikplatser för eleverna. Även näringslivet som stundtals är rikt i vissa stadsdelar borde ha kapacitet att i större omfattning samverka med skolorna i denna fråga.

Öka intresset för studier

Många ungdomar kommer från hemmiljöer som saknar studietradi- tioner. Att öka intresset för studier och därmed minska den sociala snedrekryteringen till högre studier är angeläget i de utsatta stadsde- larna. Vi är övertygade om att kommunerna och stadsdelarna kan uppmuntra intresset för studier genom att dels öka samarbetet med universitet, högskolor och kunskapsintensiva företag, dels inrätta sti- pendium eller andra former av utmärkelser till studiebegåvade ele- ver. Härigenom skapas också positiva föredömen.

Många skolor i de utsatta stadsdelarna menar att svårigheterna att uppfylla målen med undervisningen ytterst är en konsekvens av boendesegregationen. Stor omflyttning av elever, hög arbetslöshet och dålig hälsa bland elevernas föräldrar och många elever med en otrygg familjesituation, är några sådana segregationseffekter som framförs. Detta leder till att eleverna får svårigheter att utveckla en gemenskap som skapar förutsättningar för en stimulerande, trygg och lugn skolmiljö.

Kraftiga nedskärningar inom fritids- och kulturverksamheten

Hittills har de utsatta stadsdelarna kunnat erbjuda ett rikt utbud på fritids— och kulturverksamhet. Detta gäller både den öppna fritids- verksamheten och det som sker i föreningsform. Om nedskäming- arna fortsätter i samma omfattning som under första hälften av 1990— talet, så kommer fritids— och kulturverksamheten snabbt att reduceras i dessa stadsdelar.

De utsatta stadsdelarna sänkte sina bruttokostnader i fasta priser till öppen fritidsverksamhet, föreningsstöd och musikskolan med i genomsnitt 17,4 procent. Stadsdelarna i Stockholms län gjorde de största nedskärningarna med 27 procent. Göteborg minskade sina kostnader med 1,5 procent medan stadsdelarna i Malmö noterade en ökning med 4,5 procent.

Personalnedskärningar har också gjorts i stor omfattning. 1 genom- snitt minskade andelen årsarbetare inom den öppna fritidsverksam— heten och musikskolan med 20 procent. Stadsdelarna i Stockholms län sänkte sin andel med 24,4 procent och stadsdelarna i Göteborg med 13 procent. I Malmö ökade man andelen årsarbetare inom den öppna fritidsverksamheten med 15 procent. Under budgetåret 1996 har flertalet utsatta stadsdelar prioriterat fritids— och kulturverksam— het för barn och ungdomar högre än övrig fritids— och kulturverksam- het.

Nedskämingama på föreningsstödet kan medföra att urarmningen av föreningslivet ökar högst väsentligt i de utsatta stadsdelarna. Före- ningsaktiviteten bland pojkar och i synnerhet hos flickor är lägre i dessa stadsdelar. Föreningsaktiviteten riskerar att minska ytterligare om nedskärningarna inom fritidsverksamheten fortsätter. När före- ningsstödet sänks tvingas föreningarna att täcka de ökade kostna- derna med höjda medlemsavgifter och större egeninsatser från för— äldrarnas sida. Barnfamiljernas ekonomiska situation är svår i de ut— satta stadsdelama. Utrymmet för ökade kostnader är därför mycket begränsat. Vi vet också att föräldrarna i dessa områden engagerar sig i mindre grad i sina barns fritidsaktiviteter jämfört med i de mer väl— bärgade områdena. I förlängningen finns det därför en risk att för- eningslivet söker sig till de mer välbärgade områdena där föräldrarna har råd att avsätta tid och pengar för sina barns fritidsutövning. Där— med kommer också klasskillnadema att förstärkas ytterligare och re- ducera barns och ungdomars möjligheter till likvärdiga livschanser.

Polisen, brandkåren och militären utgör i fritidssammanhang ofta en outnyttjad resurs. Under 1970—talet hade polisen på flera orter en

mycket uppskattad föreningsverksamhet som vände sig till barn och ungdomar. Polisstationen i Skärholmen hade bland annat dykning, fot- och handboll och varpa för barn och ungdomar. Poliserna som ledde verksamheten fick övertidsersättning i kompensation. Bespa- ringama inom polisen har dessvärre medfört att denna verksamhet har försvunnit. I dag bedriver Stockholmspolisen fritidsverksamhet enbart inom sin egen förening. Fryshuset i Stockholm har tillsam- mans med både polisen och militären haft en framgångsrik verksam- het för ungdomar som inte tidigare har varit föreningsaktiva.

Det borde vara möjligt för storstadskommunema och statliga myndigheter att mer aktivt stödja och arbeta för att underlätta för polisen, brandkåren och militären att utveckla fritidsverksamhet med lokala aktörer i de utsatta stadsdelarna.

Barns deltagande i kulturverksamhet sker huvudsakligen i dag— hemmens och skolans regi. Som vi tidigare visat är andelen barn med barnomsorg låg i de utsatta stadsdelarna, vilket rimligtvis måste inne- bära att andelen barn som deltar i någon form av kulturverksamhet i dessa stadsdelar är avsevärt lägre än i andra stadsdelar. Ökar andelen barn med barnomsorg ökar följaktligen andelen barn som deltar i kul- turell verksamhet. I stället för en satsning på barnkultur, vore det där- för mer ändamålsenligt att satsa på barnomsorg för barnen i de utsatta stadsdelarna.

Arbetsgruppen Kultur i skolan tog initiativ till sommarkultur- skolor under sommaren 1996 på fyra orter i storstäderna. Syftet med kulturskolorna var bland annat att förstärka det konstnärliga skapan— det i skolans ordinarie verksamhet samt utveckla arbetssätt som kan bidra till en utveckling av den ordinarie skolans arbetssätt. Arbets— gruppen valde ut fyra arrangörer i samråd med Storstadskommittén. Deras uppdrag var att anordna var sin sommarkulturskola där barn och ungdomar skulle kunna pröva olika former av utvecklande kul— turaktiviteter i närkontakt med hemmen och närmiljön. Verksamhe— ten blev mycket uppskattad av barnen och ungdomarna. En värdefull erfarenhet av sommarkulturskolornas verksamhet var att de visade hur skolorna i stadsdelarna kan användas som en resurs och arena för kulturverksamhet för barn och ungdomar.

Kraftiga bruttokostnads- och personalminskningar har även gjorts inom biblioteksverksamheten i de utsatta stadsdelarna. En tredjedel av stadsdelarna i Stockholms län har också höjt avgifterna för biblio- tektjänster under år 1995.

Våra bedömningar och förslag

Vi har i detta delbetänkande belyst den snedfördelning av livschanser som finns mellan olika grupper av barn och ungdomari våra tre stor- städer. Detta har sin orsak främst i föräldrarnas sociala och ekono— miska situation. Snedfördelningen av livschanser förstärks ytterli— gare av att storstadskommunema har gjort omfattande nedskärningar i den verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar.

En effektiv politik mot en ojämlik fördelning av livschanser, som framför allt drabbar barn och ungdomar i storstädernas utsatta stads— delar, måste ske utifrån två skilda handlingsstrategier. För det första bör tillfälliga åtgärder vidtas som snabbt kan mildra de missförhål- landen, som följer i boendesegregationens kölvatten. För det andra krävs en långsiktig politik, med okonventionella inslag för att kunna bemästra de problem som vi har pekat på. Vi har i våra tidigare betän— kanden pekat på betydelsen av lokal samverkan (SOU 1995:142) och ökad egenmakt (SOU 1996: 177) för de boende i de utsatta stadsde— larna. I vårt slutbetänkande återkommer vi till frågor om möjligheter till självförvaltning och lokala initiativ. Totalt sett krävs att männi- skor har möjlighet att skaffa sig ett arbete och successivt tjäna mer pengar, förbättra sin hälsa, skaffa sig en utbildning, påverka och välja andra alternativ än de som finns till hands. I grunden handlar det alltså om att värna och utveckla ett socialt hållbart samhälle. I detta betänkande vill vi peka på åtgärder inom några nyckelområden: ar— betsmarknadspolitiken, socialpolitiken, utbildningspolitiken och bo- stadspolitiken.

Arbete åt föräldrarna

Vi konstaterar i detta delbetänkande att barns och ungdomars föräld- rar i de utsatta stadsdelarna har mycket låga inkomster och att en stor del är arbetslösa. Ska barns och ungdomars levnads— och uppväxtvill- kor förbättras är det nödvändigt att deras föräldrar ges möjlighet till en successiv inkomstförstärkning och ett arbete. Vi ska i ett kom- mande betänkande lämna förslag på hur en förstärkt och utvecklad arbetslinje kan skapas i de utsatta stadsdelarna. Vad gäller att åstads-

komma en inkomstförstärkning kan detta ske, dels genom att öka den fördelningspolitiska träffsäkerheten inom välfärdssystemet och en ökad satsning på utbildning, dels genom att arbetsmarknadens parter finner lösningar som kan ge låginkomsttagargruppema större real- löneökningar. Bostadsbidrag, föräldra- och sjukförsäkring samt a- kasseersättning är några av de fördelningspolitiska system som har stor betydelse för barnfamiljemas ekonomiska situation. Små föränd- ringar inom dessa system ger dessvärre allvarliga konsekvenser för familjerna. En särskilt utsatt grupp i sammanhanget är ensamstående föräldrar i de utsatta stadsdelarna. De har de lägsta inkomsterna och det högsta socialbidragsberoendet. Vi ska inte lämna några förslag om hur dessa system kan förändras för att bättre svara mot bamfamil- jernas behov och villkor i de utsatta stadsdelarna, men vi vill ta tillfäl- let i akt att uppmärksamma regeringen på vilken stor betydelse dessa frågor har för levnadsförhållandena för stora grupper av människor i våra tre storstäder.

Låga inkomster och arbetslöshet minskar väsentligt en människas reella möjligheter att välja bostadsort och/eller boendeform. Bamfa- miljerna i de utsatta stadsdelarna hör till denna grupp. Många är soci- albidragsberoende, vilket innebär att deras möjligheter att flytta till en annan typ av bostadsområde är ytterst begränsade. Detta fördjupar i sin tur boendesegregationen.

Skapa trygga och stimulerande boendemiljöer

Enligt Bostadspolitiska kommittén (SOU 1996: 156) bör bostadspoli— tikens övergripande målsättning vara att skapa förutsättningar för en boendemiljö som är trygg och stimulerande samt bidrar till jämlika och värdiga levnadsförhållanden. Bostadspolitiken ska också särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar.

Vi konstaterar i detta delbetänkande att boendemiljön i många ut- satta stadsdelar inte lever upp till detta mål. Majoriteten av ungdo— marna i vår intervjuundersökning uppger att de inte tycker att deras bostadsområden är trygga och lugna. Många ungdomar tycker också att det är mycket kriminalitet, droger och våld i deras områden. Att få bort kriminalitet och missbruk samt snygga upp husen och kring- liggande gårdar och parker anser ungdomarna vara de viktigaste åt- gärderna för att skapa större trygghet, säkerhet och mer stimulerade bostadsområden.

Vi är också av den åsikten att vissa stadsdelar är i behov av fysisk och skönhetsmässig upprustning. Ska en sådan upprustning bli fram- gångsrik och för att undvika tidigare misstag som gjorts vid upprust—

ning av miljonprogramsområden krävs det, att invånarna i bostads- områdena ges makt över planeringen och förändringsarbetet. Vi av- ser att återkomma till detta i vårt slutbetänkande.

Våra förslag

Vi ska här redovisa förslag på åtgärder som vi bedömer som nödvän- diga för att omgående komma till rätta med en del av de problem som barn och ungdomar möter och upplever i storstädernas utsatta stadsdelar, i synnerhet då i stadsdelar där inkomsterna är mycket låga och extremt låga.

Förskola för barn i åldern 3—5 år i de utsatta stadsdelarna

Vi har visat att de är betydligt färre barn i de utsatta stadsdelarna som kommer i åtnjutande av barnomsorg än andra barn i storstäderna och i landet i övrigt. Detta kan enligt vår mening ge upphov till allvarliga konsekvenser när barnomsorgen i allt högre utsträckning ska ha en utbildningspolitisk betoning. I vår kartläggning har vi också kunnat visa att barn som går i förskola har mindre behov av undervisning i svenska som andraspråk när de börjar grundskolan, samt att försko- lan har goda möjligheter att förbereda barnen för skolans krav och villkor. Våra studier visar att grundskoleelever i många utsatta stads— delar har bristfälliga kunskaper i svenska. Mot bakgrund av detta är vi övertygade om att en ny deltidsförskola för barn i åldern 3-5 år högst väsentligt skulle medverka till en ökad integration i de utsatta stadsdelarna. Deltidsförskolan ska bedriva en verksamhet som tar sikte på skolförberedelse, tvåspråkighet, pedagogisk stimulans samt språklig och intellektuell stimulans.

Barn i behov av särskilt stöd har under hela barnomsorgens ut- byggnad haft en särskild rätt till förskola och har enligt lagstiftningen haft förtur till förskolans verksamhet. Att ge barn i de utsatta stadsde- larna, såväl svenska som invandrade, rätt till förskola från 3 års ålder oavsett familjesituationen i övrigt är, enligt Storstadskommitténs uppfattning, ett led i fullföljandet av denna tradition. På sikt är det givetvis önskvärt att alla barn får del av förskolan från tidig ålder.

Vi föreslår därför att en försöksverksamhet som innebär att de sju berörda storstadskommunema ska vara skyldiga att erbjuda deltids- förskola till de barn i åldern 3-5 år som står utanför den reguljära barnomsorgen i utsatta stadsdelar. Försöksverksamheten bör kunna starta den 1 januari 1998 och pågå under fem år. Verksamheten skall

vara avgiftsfri. Staten bör totalfinansiera verksamheten. Kostnaden för samtliga fem år uppskattar vi till drygt 800 miljoner kronor. Vi anser att finansieringen av verksamheten ska ske över statsbudgeten. Närmare detaljer om hur detta kan ske ska vi återkomma till i vårt slutbetänkande som bland annat ska behandla vilka finansierings- principer som ska ligga till grund för statens ansvar gentemot storstä- dernas utsatta stadsdelar.

Vi anser att följande punkter bör vara vägledande för deltidsför- skolans verksamhet.

— Verksamheten bör ske i enlighet med de nationella, pedagogiska målen för förskolan. — Verksamhetens utformning ska ske i samarbete med föräldrarna. — Verksamheten ska kännetecknas av hög professionalitet. — Kulturkompetent personal ska ingå i verksamheten.

Ska deltidsförskolan snabbt komma igång krävs en intensiv uppsö- kande verksamhet bland småbamsföräldrama lokalt i de utsatta stadsdelarna. Med anledning av detta bör anslaget för verksamheten vara något högre under det första året.

Pedagogisk utvecklingsfond för skolor i de utsatta stadsdelarna

Vi har i detta delbetänkande konstaterat att många skolor i de utsatta områdena befinner sig i en allvarlig situation. Generellt har skolorna en mycket hög kvalitet på undervisningen och en bra skolmiljö, men elevernas behov och levnadsvillkor medför att detta inte alltid är till- räckligt. Många elever har bristfälliga kunskaper i svenska och i sitt eget modersmål. Många kommer också från hemmiljöer som saknar studietraditioner. En inte oansenlig grupp elever har dessutom otrygga hemförhållanden som ofta bottnar i föräldrarnas knappa eko- nomiska Villkor. Dessa omständigheter ställer andra krav på skolans undervisning och verksamhet. Krav som storstadskommunema har svårt att tillgodose.

Vi är övertygade om att det är nödvändigt att skolorna i de utsatta stadsdelarna ges möjlighet att intensifiera sitt pedagogiska utveck- lingsarbete utifrån lokala förutsättningar och behov. Utvecklingsar— bete kräver resurser, vilket storstadskommunema och de utsatta stadsdelarna saknar för att en sådan satsning omgående ska kunna sättas igång.

Vi förslår därför att regeringen från och med den 1 januari 1998 avsätter 30 miljoner kronor årligen under fem år till Skolverket, som

får i uppdrag att inrätta ett pedagogiskt utvecklingsanslag. Endast skolor i storstädernas utsatta stadsdelar ska kunna söka medel ur detta anslag. Syftet med anslaget är att skolorna ska kunna:

Utveckla och förnya pedagogiken i skolan för att på så vis bättre svara mot de behov och villkor som eleverna har i de utsatta stads— delarna. Undervisning som varvas med praktik bör betonas. Ge lärarna möjlighet till fortbildning, kompetensutveckling samt utvärdering och forskning kring sin undervisning i större omfatt- ning än i dag. — Fysiska ingrepp i skolfastigheten som är motiverade utifrån en pe- dagogisk aspekt. — Utveckla samarbetet med lärarhögskolorna i respektive storstad. — Utveckla en undervisning och verksamhet som betonar ett egen- maktsperspektiv, det vill säga att ge eleverna och föräldrarna makt över skolan.

Finansieringen av utvecklingsanslaget bör i likhet med vårt förslag om deltidsförskola ske över stadsbudgeten. Vi återkommer i slutbe- tänkandet med närmare detaljer om finansieringen.

Sommarlovsverksamhet

Många barn och ungdomar i de utsatta stadsdelarna är hemma i sitt bostadsområde hela sommaren och saknar möjligheter till särskilda sommarlovsaktiviteter. Storstadskommunema har en lång tradition av sommarkollo, men under 1990—talet har denna verksamhet dess- värre minskat avsevärt i de utsatta stadsdelarna. Detta beror dels på nedskärningar, dels på att många föräldrar med invandrarbakgrund saknar erfarenhet av kolloverksamhet, vilket medverkar till att de inte efterfrågar detta.

Samtidigt som vi kan iaktta denna utveckling i de utsatta stadsde— larna har aldrig så många barn i Stockholms stad någonsin åkt på kollo från de övriga stadsdelarna. Arbetsgruppen för Kultur i skolan och Storstadskommittén valde ut fyra arrangörer för sommarkultur- skolor. Verksamheten vände sig främst till barn och ungdomar i stor- städernas utsatta stadsdelar. Barnen och ungdomarna fick möjlighet att under ett par veckor pröva olika former av kulturaktiviteter. Verk- samheten blev mycket uppskattad. Vi anser därför att det vore värde- fullt och uppskattat om kolloverksamhet och annan sommarlovsverk- samhet i de utsatta stadsdelarna kunde ges möjlighet till vidareut- veckling. Vi anser att detta bör ske genom att föreningslivet erbjuds

resurser för att genomföra sommarlovsverksamhet för barn och ung— domar i de utsatta stadsdelarna.

Syftet med sommarlovsverksamheten bör vara följande:

Att ge barn och ungdomar i de utsatta stadsdelarna möjlighet till positiva sommarlovsaktiviteter. Genom sommarlovsverksamhet ge möjlighet för barn, ungdomar och deras föräldrar att träffa andra familjer. Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan olika grupper av barn och ungdomar (mellan stad och landsbygd eller mellan olika städer eller stadsdelar). Öka intresset för föreningsliv bland barn och ungdomar i de utsatta stadsdelarna. Sommarlovsverksamheten bör i möjligaste mån integreras med Storstadskommitténs och Allmänna arvsfondsdelegationens sats- ning på verksamhet för bam utan barnomsorg i vissa storstadsom- råden.

Vi anser att målen här förutsättningar att uppfyllas genom att:

ställa resurser till förfogande så att föreningslivet kan utveckla och förnya sommarlovsverksamheten, uppsökande verksamhet genomförs inom föreningslivet och i sko— lorna i de utsatta stadsdelarna,

erbjuda föreningslivets representanter utbildning och handledning, föreningslivet samarbetar med kommunens egen sommarlovs— verksamhet,

följa upp och utvärdera verksamheten.

Vi föreslår därför att regeringen avsätter särskilda medel ur Allmänna arvsfonden för att ideella organisationer skall kunna utveckla som— marlovsverksamhet för barn och ungdomar i storstädernas utsatta stadsdelar.

% .::... mild 461 iblin'llsdlhb'rri'fimm 'Witömuln '.'.11 ::lrma'n al.-*ler - 1- ,—.'...- '. -. '- ..'1.l -u.mmwm.m.mammmct '. '|.- . ';r'll-uliilfd-mm'if-d hmednuuäu-e-"ulmmitam bil—113

1113 _udaillttrrt Window mmm, ul mat-minn! Half med att "ja nu 1.1”.l' I' l"|'|' n' ' ' 'FÅÄ'fÄJEIWWIWJU'M4 . m......" IMW..W"1tlim makaronerrmlww. WD - . _ . . . .. - anknöt-imam itwwinirram. 'F'iii'iwnti. allla-utlån mamwwlrmiinalh-l, aaah'litmnnnralij... WWE bgtrrelmnl tin-1 limit nallamr mm.—11:51:11 tm mud Ä'J-ll'panm =! n. .'.'---.-:li-lrr:...u.-.. ..:.mm.... ..är öwmmwnaguwmmm' - * '. 'ilHn'Ll.”.-.lrnrh.-1r1mn:llirrr .:. mm...-rmft'h'm'. Hammarkinq Www.neraä. - mid-'N'! %”?WM W- WWW lr .". ' wäl... i &:an nam medial lämrll'mtt Eq 311111 .rtahili

i i- mm iaf.-WW” 'n'u' iljgmjijäilihid' mill natti. ift'iaauit' f_V litium ni:”- .- MIT-' 'Ijljil'lfr'il'ffl” 111. L..: Elj'fmanl'm'i lli: 'i'.-Mum Luth" "1 ' " .tl'wtu'dlffiå'äl'låxl'i'v'n'namuacu E'EWJ'

Elli tbc: twittgnin !:Lfl mani mölmouug bdmnmhw nbur Jtlachu — _WHM-k unna :||: : emm

mil 119-' .'åwm mm fr:: . :::-p: med:.artlmöt utiuld'i'. —

,.- ' Mwmbmmuwmml- |..--.:.-. "".'"""'" -- imamen».

mg:-l...? ... :..,'... : ...nlidttlliii'mruwmulirl'h. 11un-

_ , _l” W&Wimihill'u häpnad? grill”; rast: ä...:

rf.-t'" '|' . _ H'1iilsliubiiia '.' | '- , .: .l_ 1.":'"- .|_A. || _ .' låtit.-" - -'-. '-l"_h:'T- ..|_..1 . "..iJr '_..'. : . ' . 1 ' . ,, .' : ' ' .- 4?" ."; Jill." '|.-i1.|. ' ".' i ' ' . P ' l.' 1 '. . I"" '- . -|-.|-.,' _| En. -' . - , ._ - ... i. . | - .._ . '. .. ' '. ' " :i .' _'|| '_ .m'll. - r'- . |,' '". |' 11. - "'. .r_' ' l -.|-'|'.l- .'.. '- - J1- . "u'l-l" -I'.."'..t-" : '--rh"

lhal |.l..'.|1_ul. lin—' ..ll'l. l.- l'. "I:. "'.-J .'I'rllJBk'u-tuul'f" I'låfeb. l-ljllll'lr lui-. I.-.lll--l- -'l-.'l'3'-|.-|ll-'F'l,-'_,' .':.|.-.....|1...'..r_. 'n'-"' __:w .Jq'r-jl I'll-II.];I i.. Pull-"" Åm""':r'll ,-| :ujllwdk

SOU 1997:61

Kommittédirektiv

Levnadsvillkor i storstadsområden Dir. l995z35

Beslut vid regeringssammanträde den 16 mars 1995

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen (S 1994:03) Levnadsvillkor i storstadsområden får nya direktiv och

skall arbeta som en kommitté med företrädare för de tre storstadsområdena. Kommittén skall ha till uppgift att i dialog med berörda i områdena föreslå och

initiera åtgärder som syftar till att skapa bättre förutsättningar för bostadsområdena

i storstäderna att ta till vara de olika resurser och möjligheter som finns och som kan användas för en positiv utveckling, särskilt vad beträffar barn och ungdom med svåra

uppväxtförhållanden. Kommittén skall för att fullfölja sitt uppdrag bl.a.

genomföra en kartläggning av de åtgärdsprogram och andra aktiviteter inom fram- förallt social-, utbildnings- och arbetsmarknadsområdena som kan ha betydelse för en positiv utveckling i de aktuella bostadsområdena, lämna förslag till riktlinjer hur bostadsområdena bättre än för närvarande skall kunna ta till vara sina totala resurser, i form av myndighetsinsatser och ideella insatser, i samverkan och utan hinder av traditionella uppgiftsgränser, ta initiativ till och genomföra konkreta projekt med den angivna inriktningen, — föreslå behövliga förändringar av lagteknisk, finansiell och organisatorisk natur för att bättre samordning och samverkan mellan olika myndigheter och samhälls- sektorer skall kunna uppnås.

Bakgrund Allmänt

Storstadsutredningen tillkallades i oktober 1988 med uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra livsmiljön och vidga deltagandet i det politiska livet däribland val- deltagandet — i storstäderna.

Utredningen avlämnade under åren 1989—1990 tretton underlagsrapporter, bl.a. Välfärd och segregation i storstadsregionema (SOU l990:20), samt slutbetänkandet Storstadsliv Rika möjligheter — hårda villkor (SOU 1990:36).

Utredningen konstaterade att i storstadsornrådenas minst attraktiva bostadsområ- den var invandrarna överrepresenterade liksom arbetslösa och personer som var mer eller mindre permanent utslagna från arbetsmarknaden.

I dessa bostadsområden var många hushåll beroende av socialbidrag. Andelen så- dana hushåll ökade snabbare än genomsnittligt i regionerna. Andelen förtidspensio- nerade, ensamhushåll och ensamma kvinnor med barn var hög. I dessa områden fanns också en stor överrepresentation av personer med dålig hälsa. Sjukskrivning-

arna var många. Vårdkonsumtionen och dödligheten var högre än genomsnittet i regionerna i Sverige.

Utredningen föreslog olika åtgärder för att öka förvärvsfrekvensen och för att motverka en fortsatt hög utslagning från arbetsmarknaden. Utredningen pekade på olika exempel på framgångsrika samarbetsprojekt där personal från arbetsförmed- ling, försäkringskassa och socialtjänst genom förändrade samarbetsformer kunnat ge effektivare individuellt stöd till olika grupper av personer som hade svårigheter på arbetsmarknaden.

Storstadsutredningen framhöll att en förnyelse av dessa storstadsområden förut- satte befolkningens medverkan och en ökad samverkan över sektorsgränserna. En social och kulturell förnyelse förutsatte tillgång till olika resurser, vilket enligt utred- ningen redan fanns i bostadsområdena i tillräcklig omfattning, i synnerhet om bo- stadsområdenas samlade resurser kunde utnyttjas effektivare genom ökad samver- kan över huvudmannaskapsgränsema.

Som en uppföljning av Storstadsutredningen beslutade regeringen 1990 att under en treårsperiod anslå 10 miljoner kronor per år ur Allmänna arvsfonden till projekt för samordning av insatser för utsatta ungdomar i bostadsområden med sociala pro— blem där även utbildningsfrågor berörts, det s.k. Plusprojektet. Projektet har pågått sedan år 1991. I april 1995 lämnar de lokala utvärderama sina rapporter.En samlad redovisning skall överlämnas till regeringen senast den 30 september 1995.

Ytterligare en uppföljning av Storstadsutredningen var att regeringen i februari 1990 uppdrog åt Arbetsmarknadsstyrelsen att ekonomiskt stödja ett antal samver- kansprojekt inom vissa storstadsområden med hög andel arbetslösa, socialbidragsta- gare och sjukskrivna. Sammanlagt 6 miljoner kr beviljades. Syftet med försöksverk- samhetema var att vidareutveckla samverkan mellan i första hand arbetsförmedling/- arbetsmarknadsinstitut, socialtjänst och försäkringskassa så att de berörda myndig- heternas samlade insatser effektiviserades. En uttalad ambition var att redan uppar- betade samverkansformer skulle kunna permanentas eller inordnas i ordinarie verk- samhet efter försöksperiodens slut.

Arbetsmarknadsstyrelsen slutredovisade uppdraget till Arbetsmarknadsdeparte- mentet och Socialdepartementet den 23 juni 1993.

I redovisningen av verksamheterna pekas på vissa faktorer som krävs för en fram- gångsrik samverkan, bl.a. behov av samsyn på ledningsnivå, projektledarens strate- giska roll, behov av stödfunktioner i inledningsskedet och en tydlig ansvarsfördel- ning mellan olika yrkesfunktioner. Försöksverksamheten bidrog till att många en- skilda fick kortare tider i arbetslöshet och sjukskrivning. Passivt bidragsberoende hade kunnat ersättas med aktiva åtgärder med inriktning på en förankring på arbets- marknaden. Sammantaget bidrog de olika samverkansprojekten till att nya former för samverkan kunde utvecklas och inordnas i den ordinarie verksamheten.

Parallellt med Storstadsutredningen pågick utvecklingsarbetet med samordnad boendeservice, bl.a. i storstadsområden. Regeringen beviljade under åren 1985— 1990 sammanlagt 100 miljoner kronor till 103 lokala utvecklingsarbeten för samord- nad boendeservice. Syftet var att förbättra möjligheterna för äldre och funktions- hindrade att leva ett så normalt liv som möjligt i vanliga bostäder genom bättre sam— ordning av offentliga, kommersiella och informella resurser i bostadsområdena.

Boverket, som fått i uppdrag att utvärdera erfarenheterna, konstaterar i rapporten Samverkan i lokalsamhället (Rapport l994z3) att samordnad boendeservice utveck- lats till ett boendesocialt instrument med betydelse för alla grupper av människor. Utvärderingen visar också att det går att göra ekonomiska besparingar genom sam- verkan. Det går vidare att genom samverkan förbättra servicen och öka gemenskap och inflytande för de boende och det går att genomföra fysisk förnyelse med sociala förtecken. Några av de projekt som boendeservicedelegationen stödde blev också föremål för fömyelsebidrag från Boverket. Under tiden 1986 1989 fördelade Bo- verket 155 miljoner kronor till förnyelse av den fysiska miljön i allmännyttiga bo-

stadsföretag i problemområden. Stödet fördelades i stor utsträckning på inrådan av de boende. Erfarenheter av stödets effekter bör tas tillvara.

I arbetarrörelsens debattbok 90-talsprogrammet behandlas också behovet av att förnya bostadsområdena i storstäderna. Förutom förslag om övergång till nya boen- de- och förvaltningsformer,framhåller författarna att det viktigaste antagligen är att avlägsna hinder för medborgarnas egen aktivitet, så att de boende och de som arbetar i området får en möjlighet att utnyttja de redan existerande resurserna på ett sätt som passar dem och deras önskemål och krav.

Även i regeringsförklaringen den 4 oktober 1994 betonas att hela samhället måste mobiliseras för att öka integrationen och motverka segregationen i samhället. Alla områden av betydelse är berörda. Det gäller såväl arbets- och bostadsmarknaden, skolorna och kulturlivet som kommunerna och organisationerna.

Socialstyrelsen har i Social rapport 1994 pekat på den förändrade arbetsmarknads- situationen som framför allt har drabbat ungdomar, invandrare och ensamstående föräldrar. Man pekar också på att en ökad boendesegregation är en tänkbar följd av de senaste årens samhällsförändringar, såväl förändringar som rör själva bostads- marknaden som den ökande arbetslösheten, en tilltagande ekonomisk knapphet bland hushållen och den ökande flyktinginvandringen. Man framhåller vidare att det finns anledning att anta att skillnaderna mellan attraktiva och icke attraktiva bostads- områden i storstadsregionema kommer att öka ytterligare i framtiden. De klassiska boendesociala problemen — trångboddhet och omoderna bostäder har lämnat plats för andra som i stället handlar om människors miljö i bostadens omedelbara närhet.

Inom skolan finns signaler som tyder på att språkkunskaperna i svenska hos många invandrare är oroväckande låga och tenderar att sjunka. I de invandrartäta områdena med få svenska elever skapas en språkmiljö i och utanför skolan, som försvårar språkinlärningen och ger för få naturliga tillfällen att använda det svenska språket. Flera undersökningar visar också att många vuxna invandrare, som har varit länge i Sverige, har alltför dåliga språkfärdigheter för att komma in på arbetsmarkna- den.

Barn och ungdom

I september 1992 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att beskriva utvecklingen av barns villkor med anledning av det förnyelsearbete och de besparingar som pågår i kommuner och landsting.

Socialstyrelsen har redovisat uppdraget i rapporten Barns villkor i förändringsti- der (Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1994:4). I rapporten redovisas bl.a. att kommunernas besparingar under åren 1993 och 1994 väntades bli något större i verksamheter som riktas till barn och unga än i den totala kommunala verksamheten (7 procent jämfört med 6 procent). Speciellt stora var besparingarna i storstadsregio- nema. Där räknar kommunerna med kostnadsminskningar inom barn- och ungdoms- verksamheter på i genomsnitt 9 procent.

Socialstyrelsen drar emellertid slutsatsen att inte alla barn i storstäder och förorter generellt löper större risk att råka ut för försämringar än andra barn i landet. Skälet är i stället att det i storstadsregionema finns ett antal barnrika delområden med hög koncentration av invandrare, ekonomiskt svaga grupper och människor med psyko- sociala problem. Enligt Socialstyrelsen fmns det särskilda skäl att åter uppmärk- samma dessa bostadsområden och överväga vilka åtgärder som behövs där.

Enligt Socialstyrelsen talar mycket för att de negativa utvecklingstendensema i sådana områden förstärks samt att förutsättningarna för att kompensera barnen med individuella särlösningar är sämre i dessa områden.

Invandrarfrågor

Den nyligen tillkallade Kommittén för översyn av invandrarpolitiken (dir. 19942130) skall bl.a. överväga särskilda åtgärder i invandrartäta bostadsområden och analysera drivkrafterna bakom och eventuella olägenheter med koncentrationen av invand- ringen till vissa kommuner samt överväga hur sådana olägenheter kan motverkas.

Bostadspolitik

Den av regeringen nyligen beslutade utredningen för översyn av bostadspolitiken (dir. l995:20)skall göra en bred översyn av bostadspolitiken. I direktiven för utred— ningen framhålls att en segregationsprocess som tillåts gå tillräckligt långt lätt blir självgående. Bristande känsla av samhörighet övergår i främlingskap, otrygghet och oförståelse inför dem som upplevs tillhöra de andra. Direktiven konstaterar, att det som ligger framför oss är att säkra att goda bostäder är tillgängliga för alla på sådant sätt att integrationen främjas och ekonomisk, etnisk eller social segregation motver- kas samt att ge de boende möjligheter att utveckla sina områden på ett sådant sätt att boendemiljön fungerar väl och boendet berikas.

En av kommitténs uppgifter är att överväga vilka bostadspolitiska medel som kommunerna behöver för att motverka segregation och öka valfriheten i boendet. Kommittén skall också utvärdera nu gällande regler för stöd till ombyggnad och andra förbättringsåtgärder inom bostadsområden med särskilda problem och över- väga om stödet till dessa områden bör ges en annan utformning än stöd för ombygg- nad i allmänhet.

Skolan

Regeringen har nyligen beslutat tillkalla en kommitté med uppdrag att belysa det inre arbetet i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom och föreslå åtgärder för att stimulera den pedagogiska utvecklingen (dir. 1995:19). Enligt sina direktiv skall kommittén bl.a. överväga på vilket sätt skolan kan ta till vara det faktum att vårt samhälle är mångkulturellt och använda det som en resurs i sitt arbete. En annan uppgift är att överväga eventuella åtgärder när det gäller inflytande för elever och föräldrar.

Samverkan på lokal nivå

Människor med en svag position i samhället har ofta behov av samhällets välfärdsin- satser. Ansvaret för olika stödinsatser är ofta spridda på många olika huvudmän. Socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmed- lingen är exempel på olika huvudmän som har viktiga uppgifter i sammanhanget. Bristande samverkan medför inte sällan att insatserna blir ineffektiva och ibland till och med motverkar varandra.

Socialtjänstens samverkan med andra myndigheter

Socialtjänstens olika former av bistånd skall utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Även om socialtjänsten förfogar över ett brett register av handlingsaltemativ i arbetet med att stödja och hjälpa människor i utsatta situationer är det av stor betydelse att man samverkar med övriga som har ansvar för andra områden inom välfärdspolitiken. I arbetet med att stödja grupper som har det extra besvärligt att hävda sig på arbetsmarknaden krävs samarbete med arbetsförmedlingen och andra myndigheter som arbetar med rehabiliteringsfrågor.

Särskilt viktiga är åtgärder som avser att hjälpa ungdomar eller invandrare in på ar- betsmarknaden. Rätten till arbete måste avse alla medborgare i Sverige. Att vara arbetslös under en längre period försätter människor i en situation som skapar uppgi- venhet och passivitet samt riskerar att skapa ett permanent bidragsberoende. Ett nära samarbete mellan skolan, barnomsorgen och övrig socialtjänst kan innebära att en hotande utslagningsprocess stoppas i ett tidigt skede. Utbildning spelar en stor roll för att höja individens attraktionskraft på arbetsmarknaden och öka förutsättningarna för ett aktivt liv även i övrigt. Både gymnasieskolan och komvux har numera bättre möjligheter att individanpassa utbildningen. Det är i dessa perspektiv viktigt att överbrygga avståndet mellan skolan och annan kommunal verksamhet.

Samverkan mellan barnomsorg och skola

De möjligheter till fri nämndorganisation för socialtjänstens uppgifter, som gäller sedan den 1 januari 1992, har lett till en utveckling i kommunerna med gemensamma barn- och ungdomsnämnder, där hela eller delar av barnomsorgen samordnas med skolan. Integration mellan skola och skolbarnsomsorg har inneburit ett effektivare resursutnyttjande av lokaler och personal. Samtidigt har utvecklingen gått mot att öppethållandet inom barnomsorgen har minskat och öppna verksamheter lagts ned.

Barn och ungdomar behöver vuxna förebilder. Frånvaron av män i många utsatta barns vardag har allt mer kommit att uppmärksammas. De samordningsvinster som har erhållits genom integrationen mellan skola och barnomsorg, fritid och kultur, skulle kunna utnyttjas genom en mer differentierad, lokalt anpassad resurstilldelning och genom att också mer områdesbaserade öppna fritidsverksamheter utvecklas med brukarinflytande från föräldrar, personal och andra boende.

Finansiell samverkan mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Sedan den 1 januari 1993 pågår fem lokala försök med finansiell samordning mellan hälso- och sjukvården och socialförsäkring enligt lagen (1992:863) om lokal för- söksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård. Syftet med denna försöksverksamhet är att skapa incitament inom syste- men för respektive område för att de gemensamma resurserna skall utnyttjas på bästa sätt så att medborgarna får bättre vård och service samtidigt som samhällets totala kostnader minskar.

Sjukvårdshuvudmannen ges, utöver ansvaret för hälso- och sjukvård, ett ansvar att i ett försöksområde täcka kostnader för sjukpenning och rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962z381) om allmän försäkring (AFL) samt lagen (1976z380) om ar- betsskadeförsäkring (LAF). Även medel som är avsedda för yrkesinriktade rehabili- teringstjänster kan ingå i verksamheten. Försöksverksamheten ingår i en samlad stra- tegi för att minska ohälsa, befrämja rehabilitering och begränsa socialförsäkringsut- gifterna. Genom möjligheten att lokalt kunna använda de samlade resurserna för sjukförsäkring och sjukvård på ett friare sätt, ges bättre förutsättningar till samarbete mellan olika lokala organ som leder till effektivare och snabbare rehabilitering.

Ytterligare steg för att överbrygga sektorsgränser har tagits genom en försökslag (SFS 1994:566) som även gör det möjligt för socialtjänsten att medverka i lokal försöksverksamhet. Även här är huvudsyftet att genom samverkan mellan berörda huvudmän och genom samordning av de ekonomiska resurserna öka den samlade effektiviteten i versamhetema. För närvarande pågår sådan verksamhet i Stenung- sunds kommun.

Uppdraget Allmänt

Många bostadsområden i främst storstadsregionema kännetecknas av att invånarna i högre grad än på andra håll är beroende av samhällets stöd och service. Det innebär att betydande ekonomiska resurser i form av arbetsmarknadsstöd, socialförsäkrings- ersättningar och socialbidrag tas i anspråk i dessa områden. Socialtjänsten, skolan, polisen, fritids- och kulturförvaltningama liksom folkrörelser, enskilda organisatio- ner och andra grupper gör betydande insatser för att skapa bra uppväxtförhållanden och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga. Trots detta tenderar många av områdena att utarmas genom hög arbetslöshet, stor flyttningsbenägenhet, ökad ungdomskriminalitet, drogmissbruk och andra sociala problem. Motsättningar mel- lan människorna i dessa områden tar ofta formen av konflikter med etniska för- tecken, vilket bidrar till att öka spänningarna mellan olika befolkningsgrupper. Ned- skärningar inom offentliga ekonomiska stödsystem och offentlig service drabbar samtidigt särskilt hårt familjer, barn och ungdomar i sådana områden. Bidrags- och skattesystemen kan vidare ha marginaleffekter som skapar bidragsberoenden och gör det svårare att uppnå målet att så många som möjligt skall försörja sig på eget arbete.

Punktvisa nedskärningar och en striktare regeltillämpning inom de olika stödsys- temen var för sig riskerar att leda till ökad rundvandring mellan olika myndigheter och andra instanser och till ökad passivisering i stället för motsatsen. Åtgärder för att samhällsinsatsema skall fungera bättre tillsammans är angelägna. Det allra vikti- gaste är att en utveckling som kan minska beroendet av särskilda stödåtgärder kan komma igång.

Även om det genomförts vissa förändringar av befintliga regelsystem kan det fort— farande finnas organisatoriska, finansiella eller lagtekniska hinder för ett bredare samarbete till stöd för att förbättra levnadsvillkoren framför allt för utsatta grupper. Samverkan behövs på individuell nivå för att möjliggöra att en person ges tillträde till arbetsmarknaden och den övriga samhällsgemenskapen. Men det behövs också en områdesbaserad samverkan som strävar efter att samordna de samlade resurserna för lokalsamhällets behov av t.ex. upprustning av den fysiska närmiljön, bostäderna, lekmiljön, det kulturella utbudet och övrig fritidsverksamhet och av tillgång till den service som finns inom ramen för social— och arbetsmarknadspolitiken.

Det finns i dag ett stort intresse och en hög beredskap inom olika samhällssektorer för att hjälpa de boende och kommunerna att lösa segregations- och utslagningsprob- lemen i bostadsområdena i storstadsregionema.

Uppgifter

En särskild kommitté med företrädare för de tre storstäderna tillkallas. Kommitténs huvuduppgift skall vara att i dialog med berörda i områdena föreslå och initiera åt- gärder som syftar till att skapa bättre förutsättningar för de berörda bostadsområdena att ta till vara de olika resurser och möjligheter som finns och som kan användas för en positiv utveckling. Kommitténs överväganden skall särskilt ta sikte på de grupper bland barn och ungdom som på grund av svåra uppväxtvillkor eller svårigheter att få tillträde till arbetsmarknaden riskerar att få en dålig start i livet.

Kommittén skall göra en kartläggning av de åtgärdsprogram och andra aktiviteter inom framför allt social- och arbetsmarknadsområdena som riktar sig till storstads- områdena och som kommittén bedömer ha betydelse för ett positivt förändringsar- bete. Kartläggningen skall omfatta såväl statliga insatser som regionala och lokala insatser av olika slag med denna inriktning. En kartläggning bör också genomföras av internationella erfarenheter av olika projekt som genomförts med syfte att angripa storstadsproblem.

Frågor om hur polisens insatser och andra åtgärder mot kriminalitet skall utformas faller i huvudsak utanför kommitténs uppgifter. I kartläggningsarbetet bör kommit- tén dock ta del av det arbete som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) på regeringens uppdrag utför som underlag för ett nationellt brottsförebyggande program. Kommit- tén bör även ta del av det arbete som utförs i Trygghetsutredningen (Ju 1993:05) liksom av det arbete som nu pågår inom polisen med inriktning på att polisens verk- samhet skall bli mera problemorienterad och organisatoriskt utföras bl.a. i form av närpolisverksamhet. Även den utredning som regeringen aviserat om medborgarnas delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen berör kommitténs arbete.

Kommittén skall lämna förslag till riktlinjer hur de aktuella bostadsområdena bättre än för närvarande skall ta till vara sina totala resurser och hur myndigheternas kompetens och medel kan utnyttjas gemensamt t.ex. genom särskilda samverkan- sprojekt utan hinder av traditionella uppgiftsgränser. Det är vikti gt i detta samman— hang att också beakta de resurser, inte minst i form av ett stort engagemang, som finns i det lokala förenings- och organisationslivet. I detta avseende bör kommittén fästa blicken inte bara på det traditionella föreningslivet utan också på alternativa gruppbildningar och träffpunkter inom bostadsområdena.

Om det skulle visa sig att regelsystem och organisatoriska företeelser av olika slag lägger hinder i vägen för en effektiv och ändamålsenlig samverkan, skall kommittén föreslå behövliga förändringar.

Som ett viktigt led i arbetet skall kommittén själv ta initiativ till och genomföra eller stödja konkreta projekt med den ovan angivna inriktningen. I detta samman- hang bör noteras att regeringen under Arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel av- satt särskilda medel för insatser för invandrare i storstadsområden. När det gäller utvecklings- och försöksverksamhet för barn och ungdomar finns dessutom möjlig- het för ideella organisationer att söka medel ur Allmänna arvsfonden. Möjligheten att dra nytta av Europeiska unionens program, nätverk och fonder bör härvid också undersökas.

Kommittén skall vara oförhindrad att fortlöpande under utredningsarbetet föreslå sådana förändringar av lagteknisk, finansiell och organisatorisk natur som behövs dels för att olika projekt skall kunna genomföras och dels för att uppnå förbättrade möjligheter till samordning och samverkan mellan de totala insatser dom olika myn— digheter och organisationer gör.

Tidsramar och samråd

Kommittén skall senast den 1 oktober 1995 redovisa behovet av åtgärder som behö- ver vidtas för att nå den samordning och samverkan som beskrivits ovan. Resultatet av det samlade utredningsarbetet skall redovisas senast den 1 juli 1997. Kommittén skall samråda med berörda myndigheter, kommuner och organisationer samt med Kommittén för översyn av invandrarpolitiken (dir.19942130) och med Ut- redningen för översyn av bostadspolitiken (dir. l995z20).

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och sär- skilda utredare om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och om jämställdheten mellan könen (dir. 1994: 124).

Kommitténs förslag skall vara kostnadsneutrala såväl för den statliga sektorn som för den samlade offentliga sektorn.

Dessa direktiv ersätter de vid regeringssammanträde den 23 juni 1994 beslutade direktiven Levnadsvillkor i storstadsområden (dir. 1994168).

(Socialdepartementet)

SOU 1997:61

Fyra veckors sommarjobb

En studie av kommunala feriepraktiker i Botkyrka och Malmö

Inledning

Jag tar hand om barnen, och sen hör det till att städa och så, Jag har en ganska stor ansvarsuppgift eftersom det är andra året jag jobbar här, jag var här förra året också. Jag har fått lite större ansvar nu, till exempel som att kolla till barnen, svara i telefon och så. Min arbetsuppgift, det är väl att ta hand om barnen, och sen är det även så här att, eftersom man ju är kille, så det kan vara en fördel med vissa småkillar så här som tycker "Waow vad cool han är!” (Man, 17 år, Hyllie, Malmö)

Vi städar portar och så, och så olika utrymmen som såna här förråd och styrelserum och så. Det är mest städning, putsa fönster och en massa annat, och det är rätt jobbigt faktiskt, speciellt med tanke på att det man får göra är exakt lika mycket som dom som jobbar här, det är faktiskt jobbigt. Det brukar oftast vara så att när man kommer som en sommarpraktikant eller sommarjobbare, då är det oftast så att vissa, inte alla, men det finns ju vissa, som håller på och kör med en hit och dit. Det tycker jag är dålig stil för att vi får ju mindre betalt och så där men vi gör ju exakt lika mycket jobb, och det borde inte vara så. (Kvinna, 16 år, Fittja, Botkyrka)

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti 1996 intervjuades 20 ungdomar i Botkyrka och Malmö i ett utvärderingsprojekt som var beställt av Storstadskommit- tén. Frågorna i intervjuerna handlade om de sommarjobb som de hade tilldelats av sina respektive hemkommuner under sommarlovet. I en vid bemärkelse var syftet med utvärderingen att få en bild av vad ungdomarna tyckte om dessa sommarjobb. Vad hade de arbetat med? Vad tyckte de om arbetsuppgiftema? Hur viktigt var detta sommarjobb för dem? De två ovanstående citaten ger en bild av spännvidden i de svar som kom in.

Mitt uppdrag var att studera denna kommunala sommarjobbsverksamhet, som den såg ut från ungdomarnas synvinkel. Det skulle ske utifrån vissa frågeställningar om mötet med arbetslivets krav, sommarjobbets betydelse och ungdomarnas förhåll- ningssätt till arbete. Uppdraget var inte formulerat som en måluppfyllelsestudie där förhållandet mellan de målsättningar som projektens huvudmän och den konkreta verksamhet som bedrevs skulle studeras. Utvärderingen är genomförd helt obe- roende av verksamheternas organisatörer.

Att ha jobbat under sommarlovet mellan skolans terminer är något som de flesta har gjort. Det var under ledigheten från skolan som man tog de första stapplande stegen i arbetslivet, och som man arbetade ihop till sin första lön. Sommarjobbet hade såväl positiva som negativa sidor — jag tror att citaten ovan speglar erfarenheter som de flesta känner igen. Ibland kände man sig mest som ett femte hjul under vag- nen, vid andra tillfällen upplevde man sig snabbt och smidigt ha glidit in i vuxenhe- tens kollektiv av lönearbetande. Vissa arbetsuppgifter förde med sig ett ansvarsta- gande och ett användande av den mer praktiska fantasin och skilde sig på så vis positivt från de arbetsrutiner man hade i skolan. Andra moment i jobbet var rutin- mässiga och kändes snabbt mördande tråkiga man gjorde det enbart för att man kände sig tvungen. Detta tvång fanns det inte riktigt någon motsvarighet till i skol-

världen, där krav och direktiv sällan var oemotsägliga, och kunde bli föremål för förhandling mellan lärare och elever.

Under de senaste åren har möjligheterna till sommarjobb för skolungdomar blivit allt färre. En följd av de höga arbetslöshetstalen är att skolungdomama nu måste konkurrera om sommarvikariaten med bättre utbildade och betydligt mer yrkeser- fama vuxna arbetslösa. Många ungdomar får sin första erfarenheter från arbetslivet allt längre upp i åren, med undantag för olika slags praktikverksamheter inom ramen för skolundervisningen. Arbetslösheten bland vuxna och gymnasieutbildade ungdo- mar för med sig en ”feriearbetslöshet" hos skolungdomen. Man skulle kunna se Storstadskommitténs förslag som ett mått på att detta fenomen har nått rangen av ett samhälleligt problem. Till och med sommarlovsledighet kan leda till ett klientskap. Samtliga sysslolösa ungdomar definieras som problem i tider av hög arbetslöshet. Men man bör vara försiktig med att tyda tecken i tiden. Att det anordnas sommarjobb för ungdomar på kommunal nivå är inget nytt. 1 Botkyrka, en av de kommuner vars verksamhet studeras i denna rapport, har man anordnat kommunala sommarjobb i snart tio år. Blott detta faktum antyder att statliga kommittéer och kommunala myn- digheter kan ha olika syften med att anordna sommarjobb.

Sammanlagt besöktes åtta arbetsplatser under den dryga en och halv månad den utåtriktade delen av undersökningen pågick. Det var fyra arbetsplatser i Botkyrka och fyra i Malmö. Ungdomarna var sysselsatta med allt ifrån fastighetsförvaltning till improvisationsteater. Såväl nöjda som missnöjda stämmor blev hörda. Några hade fått en försmak av det arbete de ville söka sig till i framtiden, andra hade tydli- gare än förut insett vikten av att studera, så att man i framtiden inte riskerade att behöva arbeta inom det yrke som man nosat på i sommarjobbet.

Utvärderingsuppdraget

Det utvärderingsuppdrag som denna rapport är ett resultat av fick jag av Storstads- kommittén i maj 1996. Studien genomfördes under sommaren och hösten samma år. Finansieringen av projektet medgav fyra månaders arbete. Storstadskommittén sorterar under Socialdepartementet, som finansierade projektet. Utvärderingen har utförts inom ramen för Mångkulturellt centrums verksamhet, med forskningsledare docent Annick Sjögren som vetenskaplig handledare.

Till uppdraget hörde att fyra olika frågeställningar, eller grupper av frågeställ- ningar, skulle besvaras i rapporten. Den första frågeställningen var av deskriptiv ka— raktär. Vad var det för slags arbeten kommunerna erbjöd ungdomarna? Vilka ungdo- mar fick arbeten? Ambitionen var på den punkten att få en bild av de konkreta erfa- renheterna från sommarjobben, en beskrivning av arbetsuppgiftema, arbetsplatserna och den sociala miljö som ungdomarna kom till.

Den andra frågeställningen rörde arbete och arbetsliv på ett mer generellt plan. Å ena sidan riktades intresset mot ungdomarnas framtidsplaner. Detta gällde såväl mer konkreta yrkes- och studieplaner för den allra närmaste framtiden efter skol- gångens slut som mer generella föreställningar om yrkeslivet och yrkeskarriären i en mer avlägsen framtid. Hit hörde en av de viktigare frågorna i detta utvärderings— uppdrag, närmare bestämt frågan om i vilken utsträckning ungdomarna ansåg att det kommunala sommarjobbet fyllde en funktion, eller hade relevans, för deras framtida yrkeskarriär och deras chanser på arbetsmarknaden? Å andra sidan riktades intresset mot hur ungdomarna värderade arbete. Vad ska ett bra arbete erbjuda? Kan man peka ut några idé- eller meningssammanhang som ungdomarnas värderingar är en del av? Vilka kopplingar finns det till ekonomiska eller sociala kontexter?

Den tredje frågeställningen rörde mötet mellan ungdomarna och samhället såsom det gestaltades i deras möte med arbetsmarknaden. Hur upplevde de arbetslivets krav? Var delaktigheten i projektet en tvångströja eller en förmån? Upplevde man de kommunala sommarjobben enbart som ett arbetsmarknadsåtgärd för ungdomar,

eller tycker man sig ha märkt inslag av social övervakning, och att man varit klient i vad som lite tillspetsat skulle kunna kallas "den kommunala hanteringen av ung— domsproblem”? På den här punkten var det tänkt att utvärderingen skulle ge en bild av mötet mellan ungdomarnas och vuxenvärldens förväntningar, krav och förpliktel- ser, vilka troligen är sinsemellan olika.

Enjjärde frågeställning var tänkt att utmynna i en diskussion om i vilken utsträck- ning sommarjobbsprojekten kunde ha nytta av varandra, och i så fall på vilket sätt detta skulle ske.

Under arbetets gång stod det klart att frågeställningarna var av varierande vikt, och att vissa skulle få större utrymme än andra, i såväl utvärderingsarbetet som i rapporten. Det blev också tydligt att möjligheterna till att ge uttömmande svar var förhållandevis små för vissa frågor, och detta har inverkat på storleken på det ut- rymme som dessa frågor har tilldelats i rapporten.

Jag har under utvärderingsarbetets gång arbetat med kvalitativa metoder. Från bör- jan var det tänkt att såväl djupintervjuer som deltagande observation skulle ha an- vänts, men eftersom det pressade tidsschemat medförde att ett relativt stort antal arbetsplatser besöktes under en kortare tid, så förlitade jag mig i huvudsak på att arbeta med intervjuer.

Det fanns inte tid till att vistas så pass länge på varje enskild arbetsplats att jag kunde göra en meningsfull deltagande observation. Dessutom var den förberedande fasen i utvärderingsarbetet så pass kort, och inföll så tätt inpå ungdomarnas arbetspe- rioder. att det heller inte fanns möjlighet till att i förväg vidtala arbetsgivarna och förbereda en deltagarobservation. Den deltagande observationen ersattes därför med den observation av arbetsplatserna som gjordes före och efter de formella inspelade intervjuerna med ungdomarna och de informella samtalen med ungdomar och övrig personal på arbetsplatserna.

Tre sommarjobbsprojekt

Storstadskommittén och sommarjobbsgarantin

Studien syftar alltså till att ge en bild av hur två olika kommunala sommarjobbspro- jekt har fungerat. Rapporten är fristående från huvudmännen för de verksamheter som studeras, Botkyrka kommun och Malmö stad, och som nämndes i inledningen är inte rapportens syfte att utvärdera i vilken utsträckning verksamheten har uppfyllt dessa kommuners respektive målsättningar med projekten. Detta innebär emellertid inte att dessa målsättningar inte kommer att beröras eller diskuteras i rapporten.

Utvärderingsuppdraget är sprunget ur Storstadskommitténs intresse för kommu- nala sommarjobb, ett kunskapsintresse som i sin tur är en produkt av ett projekt som denna kommitté planerade men inte hade möjlighet att utföra. Tanken var att skolungdomar i vissa utsatta bostadsområden under sommarens skolledighet skulle garanteras ett sommarjobb. Man planerade att under 1996 bedriva försökverksamhet i två kommuner, Botkyrka och Malmö, men dessa planer skrinlades när inte erforder- liga bidrag beviljades. I och med detta lades också planerna på ett mer omfattande projekt spritt över hela landet i malpåse.

Vad var då bakgrunden till detta förslag? Storstadskommittén har från regeringen fått ett aktionsinriktat uppdrag, vilket går ut på att ”initiera och genomföra projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för utsatta bostadsområden” (SOU 1995: 142, s 43). Titeln på kommitténs delbetänkande, Att röja hinder för Samver- kan. Egenmakt. Arbetslinjen. ger en antydan om hur man anser att dessa bättre förut- sättningar ska komma till stånd. Arbetsmarknadsmässiga, sociala och institutionella hinder för en utveckling mot en bättre livsmiljö i utsatta bostadsområden ska undan-

röjas.l Planerna på att garantera ungdomar sommarjobb var en del av ambitionen att röja hinder för arbetslinjen.

Beteckningen "arbetslinjen” står för den arbetsmarknadspolitiska ambition som går ut på att sätta undersysselsatta eller arbetslösa människor i olika former av åtgärder, en inriktning som varit kännetecknande för svenska arbetsmarknadspolitik under större delen av 1900-talet. Arbetslinjen innebär åtgärder i form av statligt subventio- nerade arbeten snarare än kontantstöd (Schröder 1996a, s 174). Det yttersta syftet är att åstadkomma självförsörjning genom inkomst från eget arbete (SOU 1995:142, 3 17). Målet är alltså att så få som möjligt ska erhålla inkomst genom bidrag utan motprestation i form av en egen arbetsinsats.

Storstadskommittén befarar att det i många av de utsatta bostadsområden som kommitténs förslag riktar sig mot råder ett tillstånd där arbetslinjen håller på att vittra bort (3 17-19). Arbetslösheten är stor, och många arbetslösa har inte kvalificerat sig för arbetslöshetskassa. Fler och fler hushåll blir beroende av socialbidrag. Socialbi- dragsberoendet ser Storstadskommittén som ett stort problem, ett gigantiskt slöseri med våra gemensamma resurser [och] mänskligt kapital" (5 19). Ju större bidrags- beroendet blir, desto större blir också risken att arbetslinjens samband mellan arbete och inkomst inte längre är tydligt. Istället tenderar ut- eller oförsäkrade arbetslösa att betrakta bidrag som en fullt legitim inkomst, en tendens som man från Storstads- kommitténs sida ser som ”väsensfrämmande för välfärdssamhällets värdegrund” (s 19).2

I detta sammanhang kommer förslaget om sommarjobbsgaranti in. Ungdomar som växer upp i en omgivning där arbetslinjen vittrar sönder riskerar att insocialiseras i den värdegrund som alltså anses som ”väsensfrämmande" för välfärdssamhället. I områden där den lokala arbetsmarknaden nästan saknar efterfrågan på arbetskraft under såväl sommaren som andra årstider blir ungdomar tidigt beroende av bidrag. Många av ungdomarna har dessutom föräldrar som är arbetslösa eller av andra skäl står utanför arbetsmarknaden, och då är kontakterna med arbetslivet få och utsikterna till att få sommarjobb ytterst små. I ett flertal områden har den kommunala ferieprak- tiken blivit den enda möjligheten för ungdomar att få prova på ett arbete.

Genom att garantera ungdomarna i dessa områden korttidsanställningar under sommarlovet vill man ”tydliggöra sambandet mellan arbete och inkomst”(s 20, min kursivering). Det är den huvudsakliga målsättningen med förslaget. Men det finns ytterligare ett syfte. I det brev till statsråden Ingela Thalén, Anders Sundström och Marita Ulvskog där Storstadskommitténs ordförande Kerstin Alnebratt äskade medel till försöksverksamheten är ytterligare en målsättning formulerad:

"förutom att en sådan insats förstärker arbetslinjen sambandet mellan arbete och inkomst skulle den också medverka till stora sociala vinster i de utsatta bostadsom- rådena" (Odaterat pressmeddelande, Storstadskommittén. Min kursivering.)

Sommarjobben ska alltså ha en positiv effekt för andra än den sommarjobbande indi- viden. Vad som menas med ”stora sociala vinster” är en fråga som är svårt att ge

]1 Storstadsutredningens betänkande från 1990 identifierades drygt 50 bostadsområden runt om i landet såsom speciellt eftersatta och i behov av stödåtgärder (SOU 1990:36). Det är alltså i första hand dessa områden som SK:s åtgärder riktar sig till. 2 Vamingsrop om arbetslösas eller undersysselsattas passivitet eller bidragsberoende brukar ofta ha en starkt normativ och ibland moraliserande ton, och komma ifrån värdekonservativa kretsar. Passiviteten jämställs i det sammanhanget med en ovilja att söka nya arbeten, och bi- dragstagandet blir i samma stund orättfärdigt, då den arbetslöse inte svarar med en av bidrags- givaren definierad motprestation. Föreställningen om att bidrag till resurssvaga arbetslösa eller undersysselsatta hämmar dessa gruppers företagsamhet har sekellånga anor (Garraty 1980, s 21-78).

entydigt svar på. I det kortfattade pressmeddelandet sägs inte mycket. Efter den ovan citerade passagen refererar dock Alnebratt till utvärderingar av sommarjobbsprojekt i Västerås och Örebro som ”entydigt [visar] att situationen i socialt belastade områ- den har förbättrats".

1 Örebro kommun har kommundelsnämnden i Brickebacken/Gällersta anordnat sommarjobb för ungdomar sedan 1990. De ”sociala vinster” som man från SK:s sida refererar till efter att ha tagit del av kommunens egen utvärdering är det förhål- lande att

”ungdomssituationen i Brickebackens centrum har avsevärt förbättrats. Vandalise- ringen och skadegörelsen har minskat. Snatteri och störningar i butiker likaså” (PM från Storstadskommittén 1995—09-25).

Det är alltså huvudsakligen sociala vinster för köpmän och konsumenter som avses i referensen till verksamheten i Örebro. Vinsterna tillfaller inte enbart, eller ens i första hand, de ungdomar som man anordnat arbete för.

Västerås stad har i mer än tio år anordnat sommarjobb för ungdomar. Verksamhe- ten har varit indelad i ett flertal mindre delprojekt, riktade mot speciella grupper av ungdomar. Flyktingungdomar (och i viss mån även flyktingar som har passerat ungdomsåldern) samt enskilda högstadieungdomar som har blivit föremål för so- ciala myndigheters intresse hör till de grupper som fått delta i ”skräddarsydda" som- marjobbsprojekt, där de socialpolitiska ambitionerna oftast har varit viktigare än de arbetsmarknadspolitiska.

De utvärderingar som Västerås regelbundet har utfört har emellertid varit inrik- tade på verksamheten som sådan. Man har frågat personal och ungdomar vad de har tyckt om årets verksamhet: vad som har varit bra, vad som har fungerat dåligt och vad som har kunnat förbättras. Psykologen Håkan Englund, som har varit utvärde- ringskonsulti socialpolitiska frågor åt Västerås stad i 15 år, påpekar att ingen utvär- derin g har gjorts som har gett det entydiga resultat som Storstadskommittén refererar till. Det finns inte tillräckliga belägg för att tillskriva en isolerad faktor — sommar- jobbsverksamheten — denna betydelse.3

På en punkt är Storstadskommittén dock mer specifik vad gäller innehållet i de ”so— ciala vinsterna". För ungdomar med invandrarbakgrund hoppas man att sommarjob- bet ska få en särskild betydelse; den kontakt med arbetslivet som de fyra feriearbe- tande veckor för med sig ska förhoppningsvis "stärk[a] möjligheterna till integration och förbättr[a] språkkunskapema” (Odaterat pressmeddelande, Storstadskommit- tén). Den här ambitionen nämns blott på ett enda ställe i Storstadskommitténs mate- rial. Vilken funktion en kortare tids arbete kan fylla i språktillägnelseprocesser hos unga människor diskuteras heller inte i delbetänkandet. Förmodligen är detta syfte sekundärt i förhållande till förstärkningen av arbetslinjen. Å andra sidan är ju den låga ”förvärvsfrekvensen hos vissa invandrargrupper" ett av de samhällsproblem som kommitténs åtgärdsverksamhet riktar sig mot (SOU 1995:142, 5 18).

Botkyrka: ”Betald feriepraktik”

1 Botkyrka kommun har man sedan en längre tid erfarenhet av att anordna sommar— jobb för skolungdomar. I år, 1996, gjorde man det för nionde gången. Botkyrkas ungdomar har i huvudsak fått kortare sommarjobb inom kommunen, till exempel skötsel av park— och bostadsområden. Under de senare åren har man lyckats ge ut- rymme för i runda tal 300 ungdomar på olika kommunala arbetsplatser. För somma- ren 1996 planerade man att utöka antalet platser till 425, i och med att man blev

3 Enligt uppgift i intervju med Håkan Englund 960823.

utvald som en av två försökskommuner för Storstadskommitténs sommarjobbsga- rantiprojekt. Trots att ett utlovat stöd på tre miljoner kronor inte kunde erhållas så höjde man ambitionsnivån ännu ett steg och anordnade strax över 500 platser, förde- lad på två perioder under sommaren 1996. Tidigare hade man ansett att 300 platser var ungefär vad som kunde skapas i den kommunala förvaltningen i en kommun av Botkyrkas storlek, men genom att dela upp några platser på två anställningar, och engagera det lokala föreningslivet och ge idrotts- och kulturföreningar möjligheten att erhålla sommarlovsarbetare, så fick man fram drygt 500 sommarjobb, fördelat på drygt 70 arbetsplatser. Lite över 700 ungdomar sökte sommarjobb, så det var inte långt ifrån att man på egen hand, helt internt finansierat, hade kunnat garantera kommunens ungdomar sommarjobb.

Vad var det då för arbeten man erbjöd ungdomarna? I huvudsak var det, om ut- trycket tillåts, mest ”klassiska" sommarjobb: underhållsarbete av kommunala fas- tigheter och grönområden samt arbete inom barn- och äldreomsorg. Man hade ett principiellt motstånd till att erbjuda det privata näringslivet feriearbetare som avlöna- des av kommunen, men HSB:s förvaltningsföretag fick arbetskraft enligt samma principer som det kommunala bostadsföretaget. Idrottsföreningama anordnade fot- bolls- och innebandykurser med sommarjobbarna som instruktörer, och ett flertal invandrarföreningar fick dels hjälp med sin permanenta verksamhet, dels en chans att genomföra mer omfattande projekt av engångskaraktär. Ett exempel är den Paki- stanska föreningen som fick hjälp med att iordningsställa en kricketbana.

Målsättningen med Botkyrka kommuns sommarjobbsprojekt har förändrats under årens lopp. Till en början var sommarjobben tänkta att i första hand sysselsätta äldre högstadieungdomar som ansågs ha sociala problem och därför definierades som sär- skilt behövande. Å ena sidan syftade projektet då till att minska oron i vissa bostads- områden. Man ville minimera risken för vandalisering och ungdomsaktiviteter som kunde upplevas som störande av de kringboende. Å andra sidan fanns också mer individrelaterade målsättningar, som till exempel att minimera riskerna för att som- marlovslediga högstadieungdomar introducerades i kriminella och drogmissbru— kande miljöer.4

Undan för undan har sedan sommarjobbsverksamheten växt i omfattning, och pa- rallellt med den utvecklingen har man också kommit att ändra målsättning för verk- samheten. Redan under de första åren växte en viss lokal opinion fram, huvudsakli- gen bestående av föräldrar som ansåg att kommunen favoriserade ”problematiska" ungdomar på de ”skötsammas” bekostnad, genom att man hjälpte de förra men inte de senare med att få sommarjobb. Kommunala tjänstemän i Botkyrka underströk att man upplevt denna opinion som tvingande, men i vilken utsträckning den verkligen spelade en roll i förändringen av verksamhetens målsättning tas inte ställning till i denna rapport.

Vad hade man då i Botkyrka för syfte med att anordna sommarjobb för ungdomar under den period då utvärderingsstudien utfördes? En övergripande målsättning var att man ville minska risken för att ungdomar i kommunen skulle komma att hamna i en permanent arbetslöshet. Genom att tillhandahålla sommarjobb ger man betyd— ligt fler ungdomar än vad som annars skulle vara fallet chansen att få erfarenhet från arbetslivet, en erfarenhet som förhoppningsvis kan vara till nytta när de så små- ningom kommer ut på arbetsmarknaden. Tanken är att den ökade mängden arbets- livserfarenhet resulterar i att individen i större utsträckning efterfrågas som arbets- kraft. Med sommarjobbsprojektet vill man bygga på ungdomarnas humankapital.5

4 Merparten av informationen om Botkyrkas sommarjobbsprojekt härrör från en intervju med projektansvarig Kjell Sjöström 19960614, och från Botkyrka kommuns egen verksamhetsbe- rättelse. 5 Med humankapital förstås i detta sammanhang kunskaper, kompetenser och kvalifikationer som har ett värde på arbetsmarknaden (se t ex Schröder l996a, s 110).

En annan positiv effekt som man hoppas på, vilken kan kopplas till tanken om minskad arbetslöshet, men som också anses vara ett skäl nog i sig, är att sommarjob- bet ger ungdomarna en bild av och en förståelse för arbetslivets krav. I samman- hanget nämndes exempelvis kravet att uthärda och genomföra långtråkiga och mo- notona arbetsuppgifter, samt att underordna sig arbetsplatskollektivets krav på sam- arbete och tidspassning. Man betonade alltså sommarjobbets disciplinerande dimen- sion. Erfarenheter från arbetslivet, av vilket slag de vara månde, blir i det här per— spektivet per definition goda.

På samma sätt som SK ville man i Botkyrka med sommarjobbsverksamheten också understryka sambandet mellan arbete och inkomst för deltagarna:

”Ungdomarna måste också tidigt lära sig sambandet mellan arbete och pengar. Ris- ken är annars att detta samband inte får fotfäste hos den uppväxande generationen" (Botkyrka kommun: Verksamhetsberättelse. 500 sommarjobb 1996, s 1).

Det fanns även andra ambitioner med verksamheten än de rent arbetsmarknadsmäs- siga. Ett exempel på detta är att man i likhet med SK ansåg att sommarjobbsprojektet var extra viktigt för ungdomar med invandrarbakgrund. Det fanns även här en för- hoppning om att sommarjobbet skulle fylla en i det närmaste integrativ funktion:

I en kommun som dessutom har hög andel invandrarungdom är det viktigt att dessa får arbeta på arbetsplatser där det talas svenska Det är viktigt både för språkträ— ningens och kulturutbytets skull. Ungdomar med utomnordiskt ursprung behöver träna sig i att arbeta på svensktalande arbetsplatser och i större utsträckning arbeta utanför sin bostadsort" (s 1)

Den socialpolitiska ambitionen fanns kvar i så måtto att kuratorerna ute i skolorna hade en möjlighet att garantera ett visst antal platser till ungdomar man ansåg hade ett extra stort behov av att vara sysselsatta under sommaren. Ersättningsnivån låg på 25 kronor i timmen för 16— och l7-åringar, 16—åringarna arbetade sex timmar per dag och l7-åringarna åtta timmar, och lS-åringarna fick 28,75 kronori timmen under en åttatimmarsdag.

Malmö: ”Ung i sommar"

I Malmö anordnade man under sommaren 1996 för tredje året i rad sommarjobbspro- jektet "Ung i sommar", ett projekt som riktade sig till ungdomar mellan 16 och 19 år. Platser anordnades inom bam- och äldreomsorgen, inom sjukvården samt i en kategori av ”övriga” arbeten. Dit räknades anställningar på övriga kommunala ar- betsplatser samt arbeten inom föreningslivet. Av över 2500 sökande kunde 750 ung- domar beredas plats. Andelen sökande som inte fick sommarjobb var alltså betydligt större än i Botkyrka. Detta är givetvis en konsekvens av att Malmö har betydligt fler invånare än Botkyrka. Malmö stad fick dock in ytterligare ett hundratal platserbju- danden från de kommunala arbetsplatserna som man inte hade plats för inom ra- marna för de budgeterade lönekostnaderna, och som man därför var tvungen att tacka nej till.6

I jämförelse med Botkyrka kommun tillhandahöll Malmö stad fler anställningar inom vårdsektorn men färre anställningar inom fastighetsförvaltning. I likhet med Botkyrkas projekt så anordnades inga sommarjobb i privata företag, trots att det var många företag som hade anmält ett intresse för att få tillgång till kostnadsfri arbets—

6 Informationen om "Ung i sommar" härrör från Malmö stads egna utvärderingar, samt inter— vjuer med projektansvarig Asta Sandquist—Söderberg, 960617, samt Hans Håkansson, Malmö stad, 960702.

kraft under sommaren. Däremot tilldelades ett mindre antal privata förskolor och entreprenörer inom äldreomsorgens hemtjänst sommarjobbsplatser. Malmös ersätt- ningsnivå låg på 175 kronor om dagen för ungdomar mellan 16 och 18 år, och 245 kronor om dagen för ungdomar mellan 18 och 19. En arbetsdag var av normallängd, det vill säga åtta timmar.

Anordnandet av kommunala sommarjobb i projektet ”Ung i sommar” startade 1994, sedan kommunens arbetsmarknadspolitiska grupp, bestående av företrädare för personal— och skolförvaltningen, socialutskottets kansli, arbetsbyrån, arbetsför- medlingen och de fackliga organisationerna, påtalade behovet av sysselsättningsåt- gärder för ungdomar under sommaren 1994. Den primära målsättningen med projek- tet beskrevs som att tillhandahålla ungdomar en introduktion i arbetslivet. Det nämndes inte i någon syftesbeskrivning i vilken utsträckning den försämrade till- gången på vanliga sommarjobb hade ökat behovet av ett projekt av den här karaktä- ren, men det förefaller rimligt att göra den kopplingen. Det huvudsakliga syftet med verksamheten var alltså kopplat till en omsorg om ungdomarnas arbetsmarknads- mässiga position.

Ett andra syfte med verksamheten var att hålla ungdomarna sysselsatta under sommaren. Bakom en sådan målsättning låg tanken att det var till nackdel för ungdo- mar att tillbringa sommaren i staden utan sysselsättning. Detta syfte var alltså relate— rat till ungdomarnas sociala situation. "Ung i sommar” var emellertid inte en verk— samhet som primärt riktade sig till ungdomar med sociala problem, utan den var öppen för alla. Verksamheten var utformad så att man heller inte kunde kvotera in ungdomar som vari större behov av ett sommarjobb — fördelningen av anställningar var organiserad så att det var arbetsgivarna som fick välja ut vilka de vill ha bland de sökande ungdomarna. Man kunde därför inte bemöta önskemål från skolkuratorer, socialsekreterare eller ungdomspsykologer att låta ungdomar som enligt dessa hade större behov av arbete/ sysselsättning under sommaren gå före i turordningen.

En tredje målsättning med verksamheten var att ge ungdomarna tillfälle att tjäna egna pengar. Å ena sidan ville man visa att ”arbete lönar sig”, en målformulering som låg nära SK:s och Botkyrka kommuns ambition att tydliggöra relationen mellan arbete och inkomst. Å andra sidan ville Malmö stad genom sommarjobben också bidra med inkomsterna till särskilt behövande hushåll, och därmed förhoppningsvis minska behovet av socialbidrag. Det fanns däremot ingen möjlighet att inkomstpröva de sökandes respektive hushåll, och således ingen möjlighet att prioritera de mest ekonomiskt utsatta vid antagningen.

Erfarenheterna från 1994 och 1995 beskrevs som positiva. Man hade visserligen inte gjort någon bredare utvärdering, men frånvaron av klagomål från såväl praktise— rande ungdomar som arbetsgivare tolkade man som ett tecken på en väl fungerande verksamhet. I de mindre utvärderingar man har gjort har de utfrågade ungdomarna i stort sett varit mycket nöjda med sina praktikplatser, och de utfrågade platsanord- narna har varit nöjda med sina sommarjobbare (Malmö stad, Utvärdering av ”Ung i sommar" 1995, s 9). Ett annat tecken på belåtenhet från arbetsgivarnas sida är det faktum att Malmö stad alltså fick fler erbjudanden om arbetsplatser till ”Ung i sommar” än vad man hade råd att betala ut löner för.

Arbete som åtgärd

Ett projekt av det här slaget kräver vissa institutionella ramar. Såväl i Botkyrka som i Malmö har man haft ett nära samarbete med Kommunalarbetarförbundet i utfor- mandet av sommarjobben. Från fackligt håll har man varit angelägen om att se till att sommarjobben inte har ersatt några ordinarie tjänster eller sommarvikariat. Man har velat försäkra sig om att inga arbetslösa medlemmar har konkurrerats ut av den kostnadsfria arbetskraft som kommunerna erbjudit, vilken man i stor utsträckning

också har kunnat göra.7 Projekten har inte heller fått konkurrera med gängse arbets- förmedlande verksamhet.

I många år har kommuner runt om i landet anställt sommarlovslediga ungdomar som vikarier när den ordinarie personalen haft semester. Det finns dock avgörande skillnader mellan sommarjobb där kommuner anställer ungdomar som vikarier och de verksamheter som utvärderas här. Ansträngningen att motverka en substitutions- effekt (se Schröder 1996b, s 203ff), det vill säga utträngandet av reguljära arbetssö- kande från arbetsmarknaden, och det faktum att arbetsgivarna erhåller arbetskraften kostnadsfritt, understryker det förhållandet att dessa sommarjobb inte är vanliga, ”riktiga” arbeten, utan en arbetsmarknadspolitisk åtgärd riktad mot ungdomar.8

När de är sommarvikarier anställs ungdomarna för att det finns ett behov av deras arbetskraft, i sommarjobbsprojekten anställs de av pedagogiska och sociala skäl. Man anser att det är viktigt att ungdomar inte går utan arbete/ sysselsättning under sommaren. Arbetsinsatsen i sommarjobbet har inget egenvärde, utan ungdomarnas närvaro motiveras av en omsorg om deras framtidsutsikter och sociala situation. Ar- betsmarknadspolitiska och socialpolitiska ambitioner integreras i målsättningarna. Denna integration av olika ambitioner är numera vanlig i ungdomspolitiska åtgärder, påpekar arbetslivsforskaren Martin Börjesson. Sommarjobbsprojektet företer i det avseendet stora likheter med de åtgärder för äldre och permanent arbetslösa ungdo- mar som har växt fram under de senaste decennierna, där

”man sökt utveckla åtgärder som imiterar arbetet för att iscensätta dess sociala ram inklusive dess ansvars- och pliktmedvetna miljö. För att uppnå denna socialpe- dagogiska ambition blir det [bland annat] nödvändigt att söka integrera de arbets- marknadspolitiska åtgärderna med de fritids- respektive socialpolitiska” (Börjesson 1994, s 22)

Att betrakta sommarjobbsprojekten som ”imitationer av arbete” må vara en till- spetsning. Benämningen i fråga har Börjesson hämtat från idéhistorikern Lars-Hen- rik Schmidt, som är kritisk till åtgärder av det här slaget (Schmidt 1986, s 47ff). Han menar att åtgärderna primärt bör förstås som en del av en socialpedagogisk disciplineringspolitik, och inte som några arbetsmarknadsåtgärder:

”Om det verkligen gällde att ordna lönearbete skulle ungdomsarbetslösheten ha kunna avskaffas med hjälp av offentlig produktion, och att sådant arrangemang kunde ha genomförts trots det politiska livets olika ideologiska markeringar. Men det förhåller sig annorlunda: det gäller inte alls arbetet, det gäller arbetsplatsen som disciplinerad och disciplinerande miljö Via det praktiska arbetet som praktiskt hjälpmedel för den sociala inlämingsprocessen behandlas socialiseringens alla tre koordinater: miljö, beteende och attityd." (s 52f)

Det bör påpekas att Schmidts studie utgår från åtgärdsarbeten där ungdomarna har varit tvungna att delta. Bortsett från detta förefaller hans reflektioner, i ett samman- hang där arbetslöshetsprojekt för äldre ungdomar studeras, vara en del av en kritiskt tolkande analys av samhällelig maktutövning. Schmidt skymtar en vilja till makt och underordning bakom de föregivet välmenande socialpolitiska åtgärderna. I förhål- lande till de sommarjobb som här studeras förefaller hans reflexion i stället vara en neutral sammanfattning. Såväl Storstadskommittén som kommunerna är ju ense om att det är rätt attityd och i viss mån även rätt beteende som ska nötas in i arbetsplat— sens disciplinerande miljö. De kommunala sommarjobben är dock mer än bara imi—

7 Enligt uppgift i intervju med Ingrid Ohlsson, Kommunalarbetarförbundet i Malmö stad, 960703. 8 Kravet på att sommarjobbarna inte får utföra ordinarie anställdas uppgifter i en sådan ut- sträckning att denne ersätter en vikarie eller annan tillfälligt anställd förefaller å andra sidan ha efterlevts i en varierande omfattning.

tationer av arbete — de som är måltavlor för åtgärderna befinner sig ute i det riktiga arbetslivet.

I vilken utsträckning är den kommunala sommarjobbsverksamheten en rimlig ar— betsmarknadsåtgärd? Går det att uttala sig generellt om att sommarjobb fyller en viktig funktion i så måtto att det tillhandahåller en arbetslivserfarenhet och därmed utökar de deltagande ungdomarnas individuella humankapital? I många västeurope- iska länder är ungdomsarbetslösheten betydligt högre än de vuxnas arbetslöshet. Ekonomihistorikem Lena Schröder har påpekat att en allmän förklaring till detta är just det förhållande att de som nytillträdda på arbetsmarknaden saknar den vuxna arbetskraftens erfarenheter (Schröder l996a, s 105). I det perspektivet torde varje tillväxt i skolungdomars humankapital vara av godo, och antagandena i kommuner- nas målformuleringar bekräftas därvidlag, på ett generellt plan.

Om rapporten

Utvärdering av ejfekt eller måluppfyllelse?

En jämförelse mellan de frågeställningar som den här rapporten har till syfte att svara på, och de målsättningar som Storstadskommittén och Malmö samt Botkyrka var för sig har formulerat, ger vid handen att den här rapporten inte är någon utvärdering i bemärkelsen måluppfyllelseutvärdering, det vill säga en utvärdering som tar ställ- ning till om en verksamhet fungerar i enlighet med i förväg uppställda mål (Nilstun 1981, s 17). I enlighet med den terminologi som filosofen Tore Nilstun utvecklat för utvärderingsforskning så skulle denna rapport snarare karaktäriseras som en effekt— analys, men med inslag av måluppfyllelse— och orsaksanalys (Nilstun 1981, s 12ff).9

Den primära målsättningen med utvärderingen är alltså inte att undersöka hur ungdomarnas erfarenheter från olika feriearbeten förhöll sig till de målsättningar Storstadskommittén formulerade för sitt sommarjobbsgarantiprojekt, även om rela— tionen mellan i förväg uppställda mål och verksamhetens betydelse givetvis kommer att beröras. En renodlad effektanalys av ett projekt kan vara svår att utföra. Att för— söka isolera den del av verkligheten som karaktäriseras som "insats” från den som kallas ”omgivning” eller ”kontext" kan tyckas vanskligt, eller rent av omöjligt, i en kvalitativ studie där samhället inte betraktas som ett laboratorium och verksamhe- terna inte betraktas som experiment.

Resonemangsbetonad, utredande forskning som är starkt beroende av kvalitativa analyser och mjukdata kallas inom amerikansk utvärderingsforskning för formativ utvärdering (formative evaluation; Edlund 1981, s 53). Dessa karakteristika återfinns i den här utvärderingen; om rapporten i sig därför kan betecknas som en formativ utvärdering är svårt att avgöra. Psykologen Claes Edlund påpekar emellertid att det finns en kritik som ser vissa forskningsetiska risker med formativa utvärderinger.

Det har framförts att de mindre formaliserade metoderna i formativa utvärderingar ökar utrymmet för påverkan från utvärderarens egna värderingar och avnämarens prioriteringar och önskemål (s 53). Detta är givetvis en fråga om gradskillnad — det finns ingen vetenskaplig metod som garanterar att forskarens och/eller forskningsfr— nansiärens värderingar och verklighetsuppfattningar inte påverkar resultatet. Det torde även gälla de metoder som har utarbetats inom ett positivistiskt paradigm. Vad som här kan framhållas, inom ramen för den kritik som Edlund redovisar, är att upp— dragets begränsade tidsram (vilken ytterst är en effekt av en specifik resurspriorite- ring) gör att analysen eller tolkningen av de sociokulturella förutsättningar som for—

9 En effektanalys syftar till att svara på frågan ”vad blev resultatet av de insatser som gjordes för att förverkliga verksamhetens mål?", och en orsaksanalys syftar till att svara på frågan "vilka faktorer samverkade med insatserna vad gäller detta resultat?” (Nilstun 1981, s 14).

mar ungdomarnas bild av sitt sommarjobbs betydelse blir av mindre djup och omfatt- ning.

De intervjuade ungdomarna

Sammantaget genomfördes tjugo intervjuer under sommaren 1996. De flesta inter- vjuerna var mellan en trekvart och en timme långa, ett par-tre stycken väsentligt kortare, och sammantaget motsvarar de drygt 400 sidor intervjuutskrift.lo

Tio intervjuer genomfördes i Malmö och tio i Botkyrka. Bland de intervjuade fanns lika många pojkar som flickor. Ungdomarna var mellan 16 och 19 år gamla, och de allra flesta, 17 av 20 intervjupersoner, var födda 1979 eller 1980. Majoriteten av ungdomarna befann sig antingen mellan grundskolan och gymnasiet (9 st) eller mellan någon av gymnasiets årskurser (8 st). Två ungdomar hade under försomma- ren slutat gymnasiet och en enda intervjuperson skulle i höst börja grundskolans nionde årskurs. Geografiskt sett var ungdomarna i Malmö mer spridda än de i Botkyrka.” Ungdomarna från Botkyrka var i större utsträckning än de från Malmö bosatta i områden som kan beskrivas som ”socialt utsatta områden”. Detta avspeglar sig också i ungdomarnas klassmässiga hemvist, om man utgår från föräldrarnas yrke som en indikator på klasstillhörighet.

Merparten av Botkyrkaungdomama hade föräldrar som arbetade inom sämre be— talda yrken och/eller lågstatusyrken, i synnerhet som städare. Ett antal föräldrar var arbetslösa, förtidspensionärer eller långtidssjukskrivna. Malmöungdomarna hade i betydligt större utsträckning föräldrar som arbetade inom egna företag eller i yrken som krävde en lång och teoretisk utbildning. För gruppen som helhet gällde att nio intervjupersoner hade föräldrar som arbetade inom vad som skulle kunna kallas ar- betarklassyrken, åtta hade föräldrar som arbetade inom medelklassyrken, och tre ungdomar hade föräldrar som befinn sig ett svårkategoriserat fält mellan dessa sam- hällsskikt.

Uppdraget från Storstadskommittén var utformat så att man ville ha en jämn för- delning mellan ungdomar som hade invandrarbakgrund och de som inte hade detta. Begreppet ”invandrare” är, så som det tenderar att användas i offentligheten och i en common-senseförståelse, ofta vagt avgränsad och mycket tvetydigt. Vem räknas in i kategorin, och vem räknas inte in? På vilka grunder skulle denna kategorisering ske?12 Det är i synnerhet den kategori personer som ofta kallas andra generationens invandrare som har givit mig svårigheter med klassificeringen av intervjuperso- nema.

Med undantag för två ungdomar, så var samtliga intervjupersoner födda i Sverige. De två resterande flyttade/flydde med sina föräldrar till Sverige under sitt första lev- nadsår. Sex intervjupersoner hade två svenska föräldrar, tre intervjupersoner hade en invandrad förälder och elva intervjupersoner hade föräldrar som båda hade in-

”) En förenklad variant av den metod etnologen Barbro Klein förespråkar i artikeln Transskri— bering är en analytisk akt har använts vid utskriften av intervjuerna (Klein 1991). Det är emel— lertid inte denna metod som används i de citat som förekommer i den löpande texten. Där har citaten komprimerats till att likna konventionell resonerande text. I viss utsträckning har citaten justerats, exempelvis i grammatiskt hänseende. Justeringama motiveras av att intervjuerna inte analyseras stilistiskt eller estetiskt. Samtliga namn som nämns i citat och löpande text är pseu- donymer. ” Samtliga intervjupersoner från Botkyrka var bosatta i de norra delarna av kommunen, i Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg. Ungdomarna från Malmö bodde i stadsdelarna Husie (Rise— berga), Hyllie (Kulladal, Lindöborg), Limhamn och Rosengård. '2 Någon officiellt vedertagen definition av begreppet invandrare finns inte. I statistiska sam- manhang används beteckningarna utrikes födda personer eller utländska medborgare; ingen av dessa kategorier motsvarar helt och hållet de grupper som vanligtvis räknas in i invandrarka- tegorin (SOU 1996:55).

vandrat eller flytt till Sverige som vuxna. Samtliga ungdomar från de två första grup- perna, samt en ur den senare, räknade sig själva som helt och hållet svenska. Det var endast en intervjuperson i den senare gruppen som entydigt identifierade sig med sina föräldrars etnicitet. I övrigt tog man avstånd från att definiera sig själv som tillhörandes antingen den ena eller den andra gruppen, eller etniska kategoriseringar överhuvud taget, i den mån frågan diskuterades i intervjuerna. Det pragmatiska eller situationsbetingade perspektivet på etnisk identitet dominerade.

Oberoende av vilken definition av ”invandrarbakgrund” eller "etnisk identitet” man använder, så är det ingen av kategorierna ”invandrare", ”svensk" eller ”icke- invandrare" som dominerar i studien. I så måtto torde Storstadskommitténs önske- mål vara uppfyllt. Ungdomarna med invandrarbakgrund hade föräldrar som invand- rat från Chile (fyra föräldrar), Finland (åtta), Grekland (en), Ryssland (en), Syrien (en), Turkiet (fyra), Uganda (en) eller Uruguay (fyra).

Att en forskare vid Mångkulturellt centrum anlitas för att studera kommunal som- marjobbsverksamhet kan tolkas som att det fanns en vilja från uppdragsgivarens håll att studien av denna verksamhets betydelse för ungdomarna skulle inkludera ett etni- citetsperspektiv. Det formulerades ju även en integrerande målsättning med garanti— projektet (se 5 x). Till uppdraget hörde emellertid inte att besvara någon fråga om vilken roll den etniska tillhörigheten, eller minoritetspositionen, spelade i det här sammanhanget, och de frågeställningar som diskuteras i denna rapport har heller inte studerats ur detta perspektiv. ”Den etniska dimensionen" diskuteras dock i vissa av rapportens avsnitt.

Disposition

Utöver denna inledande del, där Utvärderingsuppdraget, bakgrunden till uppdraget, sommarjobbsprojekten och de intervjuade ungdomarna presenterats, och där åt- gärdsformen och vissa metodologiska problem diskuterats, så består rapporten av ett huvudkapitel och en sammanfattning.

Huvudkapitlet Fyra veckors sommarjobb inbegriper resultatet av undersökningen och består av fem avsnitt. Det första avsnittet, Arbetsplatser och arbetsuppgifter, är en beskrivning av de arbetsplatser som ungdomarna kom till och de uppgifter de hade att utföra. Det andra avsnittet, Mötet med arbetsplatsens sociala miljö, innehål- ler en beskrivning av de möjligheter till inlärning av arbetets förtjänster som fanns på de aktuella arbetsplatserna. I det tredje avsnittet, Sommarjobbet och den individuella utvecklingsplanen, redogörs för hur ungdomarnas erfarenheter från det kommunala sommarjobbet passar in i deras yrkesplaner för framtiden. I det fjärde avsnittet, Ar- betsplatsen som en krävande och disciplinerande miljö, skildras mötet mellan ar— betsplatsens (och arbetslivets) krav och ungdomarnas vilja eller förmåga att under- ordna sig och anamma dessa. Rapportens huvuddel avslutas sedan med avsnittetAr- betets värde och utvecklingsplanens kontext, som innehåller en skildring av hur ung- domarna värderar arbete och på vilket sätt deras framtidsplaner görs rimliga för dem själva. Efter denna del av rapporten följer en avslutande del, som utgörs av en sam- manfattande diskussion.

Fyra veckors sommarjobb Arbetsplatser och arbetsuppgifter

Det här avsnittet avser att beskriva, till stor del med ungdomarnas egna ord, den sommarjobbsverksamhet som har studerats. Beskrivningen utgår från ett par basala frågor: var och med vad arbetade man? Under studiens gång besöktes åtta arbetsplat-

ser, fyra i Botkyrka och fyra i Malmö. I Botkyrka var det dels fråga om två så kallade servicelokaler inom fastighetsförvaltningen. Den ena servicelokalen tillhörde det kommunala bostadsföretaget och den andra HSB:s lokala förvaltningsföretag. Där- utöver besöktes två arbetsplaster inom äldreomsorgen. I Malmö besöktes två olika arbetsplatser inom barnomsorgen, samt Folkets Park och ett specialprojekt, ”Perfor- mance på Buttericks scen”, där man skrev och regisserade en gatuteaterföreställning som uppfördes på Buttericksscenen i centrala Malmö.

Fastighetsskötsel

Sammanlagt var det sju intervjupersoner som under sommaren 1996 jobbade inom kommunal fastighetsförvaltning. Dessa ungdomar blev tilldelade ett flertal olika ar- betsuppgifter. Till uppgifterna hörde mindre reparationsjobb, målning, parkskötsel, grovrengöring av garage och lägenheter från vilka de tidigare hyresgästerna blivit vräkta, samt reguljär städning av trapphus och liknande lokaler. På den ena arbets- platsen tillämpade man den traditionella arbetsdelning som tidigare varit förhärs- kande i detta yrke: kvinnor städar och män reparerar (se t ex Andersdotter 1994). Den kvinnliga intervjuperson som arbetade på detta ställe hade sålunda en enda ar- betsuppgift: att städa. På det andra förvaltningsbolaget hade både de manliga och de kvinnliga intervjupersonema flera olika sysslor:

—Ja, jag har väl, om man ska säga, lite tyngre jobb då. Jag jobbar med att rensa rabatter, att plocka skräp och måla, det är vad jag har gjort. Sen har jag städat soprum, det har jag också gjort. (Man 16 år, Alby, Botkyrka)

Det var just bland ungdomarna som sommarjobbade som fastighetsskötare som det största missnöjet med arbetsuppgifterna förekom:

Vad tycker du om arbetsuppgifterna så där? — Jaa, dom flesta arbetsuppgifter, som soprummet till exempel, det tycker jag absolut inte är något vidare, för det luktade en massa skit eller vad man ska säga, det luktar illa. Men när vi målade och så här, och plockade skräp, det har jag inget emot (Man, 16 år, Fittja, Botkyrka)

— Vad tycker du om arbetsuppgifterna? _De är alltid jobbiga och långtråkiga. (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

—Vad tycker du om arbetsuppgifterna? — Ja, dom är bra, kanske lite för [paus] ja alltså, jag tycker det är orättvist att vi, eller just jag får vissa uppgifter. Det dom andra får göra, det varierar alltid lite grann, men jag får alltid ta soprummen, för det mesta, eller rensa lägenheter, allt det jobbiga (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

Det första citatet är lika representativt som de två senare. Även om samtliga, med ett undantag, som hade jobbat inom fastighetsförvaltning var missnöjda med arbets- uppgifterna, så ville man också nyansera sin kritik och lyfta fram det som man tyckte var positivt, eller godtagbart, bredvid det som man inte tyckte om.

Iden utsträckning det framkom en tydligt artikulerad kritik av arbetsmiljön i inter- vjuerna, så var det huvudsakligen just bland de ungdomar som hade jobbat inom fastighetsskötsel:

Vad tycker du om arbetsmiljön?

—Jaha, det är väldigt slitsamt, det är jätteslitsamt, det är absolut inget jag skulle kunna fortsätta med liksom. När man tittar på någon som går runt med en mopp, eller en svabb eller går och torkar golv, då ser det väldigt lätt ut, men det är jättejob- bigt. Jag kommer ihåg första veckorna, då hade jag om från armen, hela armen och

sen ryggen, jag kunde inte böja mig alls. Jag hade jätteont, jag hade ont i benen och allting, då tänkte jag så här ”jag har bara hållit på med det här i en vecka, tänk dom som har hållt på med det här i tjugo år”. (Kvinna, 16 år, Fittja, Botkyrka)

— Vad tycker du om arbetsmiljön? —Ja, jag vet inte, dom är så konstiga ibland. Till exempel, handledaren sa ja, ni får sopa garaget”, och efteråt när vi kom tillbaka, då sa han ” ja, ni fick inte sopa garaget, ni måste ha ansiktsskydd”. Och det säger han efteråt! På kvällen när jag skulle snyta mig, då hostadejag upp sån här skit och damm och allting. (Man, 16 år, Fittja, Bot— kyrka)

Vad tycker du om arbetsmiljön då? —Jaha, det är kul att va ute, det tycker jag mest om. Sen när man ska vara inne i en lägenhet och den kan vara lite stökig, det kan vara lite ofräscht, om nån har precis blivit vräkt och man måste städa upp allting efteråt. Det kanske inte alltid är så kul. Och så måste man använda sånt här borttagningsmedel och det blir lite kvavt. Vi har haft några väldigt stökiga lägenheter. (Kvinna, 17 år, Hallunda, Botkyrka)

De kritiska stämmoma var vanligtvis också angelägna om att balansera kritiken av arbetsmiljön, på ett sätt som liknar nyanseringen av kritiken mot arbetsuppgifterna. Andra var mer entydiga i sin kritik. Det var enbart vissa arbetsmoment, exempelvis rengöringen av garage och nyligen tömda lägenheter, som aktualiserade kritiken av arbetsmiljön.

För de flesta av intervjupersonema gällde att man hade haft ett konfliktfritt um- gänge med arbetskamraterna. Det var endast fyra intervjupersoner som berättade om att det hade uppstått irritation eller konfiiktungar. Tre av dessa hade arbetat som fastighetsskötare.

— Har det varit nån konflikt med någon arbetskamrat någon gång? — Nej men med dom vuxna däremot, det är en kille som lägger sig i för mycket, han lägger sig i allt. Det är ingen som vågar säga åt honom ”lägg dig inte i det”, men jag säger många gånger till chefen ”gör inte så, gör inte så mot mig och John, så om du säger nånting så ska jag göra så här”, men nej, inget riktigt bråk eller nåt. (Man, 16 år, Alby, Botkyrka, min kursivering) F: Har det varit någon konflikt på arbetsplatsen någon gång? Ip: Nej bara en, med Nicklas som är lite konstig (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

Förvisso vill intervjupersonema själva tona ned betydelsen av händelserna, men frå- gan är om inte i synnerhet den förra återgivna situationen, med en tillspetsad och ultimativ replikföring, ändå kan karaktäriseras som just en konfliktsituation. Det uppstod bråk av en eller annan sort, även om det inte var något ”riktigt bråk".

Äldreomsorg

Tre av de intervjuade ungdomarna arbetade inom den kommunala äldreomsorgen. Två av dessa assisterade personalen i dagverksamheten på en dagcentral i ett service- husområde. Bland klienterna, eller besökarna, fanns huvudsakligen ålderspensionä- rer, men även yngre förtidspensionerade. Arbetsuppgiftema bestod av att delta i akti- veringen av besökarna. Man spelade kort med dem, hjälpte dem att utföra olika hob- byverksamheter, eller satt rätt och slätt och pratade med dem. Många av besökarna bodde ensamma och hade ett stort behov av att umgås. Den tredje intervjupersonen hade arbetat som vaktmästarbiträde på ett ålderdomshem, och alltså bistått vaktmäs— taren med utförandet av dennes ordinarie arbetsuppgifter. Överlag var dessa intervju- personer nöjda med sina arbetsuppgifter:

Vad tycker du om arbetsuppgifterna?

—Mmm, bra [skratt], jättebra, kul. Man umgås med människor liksom, det är inte några svårare eller tunga arbetsuppgifter då, det är liksom upp tll mig om jag vill hjälpa till. Jag tycker det bara är kul, man blir glad liksom, av att vara med de här människorna. Man märker att dom blir glada om man hjälper dom att spela kort eller vad som helst, eller om man läser nånting för dom, då blir dom jätteglada. (Kvinna, 17 år, Alby, Botkyrka)

Den sparsamma kritik mot arbetsuppgifterna som trots allt artikulerades av dessa intervjupersoner riktade sig inte så mycket mot det man gjorde, utan snarare mot det man inte gjorde. På bägge arbetsplatserna var man kritisk mot att man blev tilldelad alltför få arbetsuppgifter.

Det har vart ganska slappt till och med, det är många timmar ibland när man inte har haft nånting att göra. Till exempel att jag hjälper de äldre människorna med bingo och morgongymnastik, det kanske inte är mina arbetsuppgifter men jag gjorde det i alla fall, för att jag inte hade nånting att göra då. (Man, 19 år, Alby, Botkyrka)

I alla tre fallen löstes problemet genom att man frivilligt utförde arbetsuppgifter som inte hörde till anställningen. Arbetsmiljön var man nöjd med:

—Man känner sig avslappnad när man kommer hit. Det blir på nåt sätt en annan atmosfär här, det kommer ingen sur människa hit utan det är såna som vill ha sällskap och är trevliga och så där. Sen beror det väl på deras tillstånd, vissa pratar ju knappt, men dom är inte arga utan det är mest att dom är blyga eller nånting sånt. (Kvinna, 17 år, Alby, Botkyrka)

Performance på Buttericks scen

Två av intervjupersonema i utvärderingen fick delta i ett specialprojekt, ”Perfor- mance på Buttericks scen”, som Malmö stad anordnade för teaterintresserade ung- domar som hade sökt feriearbete genom ”Ung i sommar”. Under tre veckors tid fick deltagarna först improvisera fram manus till och sedan repetera ett gatuteaterstycke, som man under den fjärde veckan uppförde på en utomhusscen i det centrala Malmö. Ungdomarna fick också lära sig att gå på styltor och jonglera, kunskaper som det var tänkt att man under den fjärde veckan skulle sprida till förbipasserande Malmö- bor. Genom projektet fick deltagarna också tillfälle att delta i improvisationsöv- ningar, övningar som man inledde projektperioden med, så att ungdomarna i grup- pen skulle få tillfälle att lära känna varandra och forma ett fungerande gatuteaterkol- lektiv.

I intervjuerna med deltagarna i detta projekt tenderade den potentiellt kritiska ud- den i frågorna om arbetsuppgifter och arbetsmiljö till att bli irrelevant. Det var ingen vanlig arbetsmiljö och inga vanliga arbetsuppgifter det var fråga om.

— Vad tycker du om arbetsuppgifterna?

—Jag tycker dom är jättestimulerande, teater är bland de roligaste som finns tycker jag, så jag är jättenöjd. Det är bara ibland som vissa saker är jobbiga, alltså. Det krävs oerhört mycket koncentration och sånt, om det är sent på eftermiddagen och så, och motivationen tryter, men annars tycker jag det är jättekul. —Vad tycker du om arbetsmiljön? —Jo den är väl bra, det är väl det att den kanske är lite liten, lokalen, för vissa öv- ningar som vi kör. Men visst är det bra. (Man, 16 år, Limhamn, Malmö)

Bägge intervjupersonema var mycket intresserade av teater och dramatik, och de hade båda spelat teater tidigare. Entusiasmen inför sommarjobbet var stor, den enda invändningen mot verksamheten var att det pågick under alldeles för kort tid, och en av intervjupersonema påpekade att han gärna hade deltagit i det här projektet utan

någon betalning, om villkoren hade varit sådana. Det förefaller troligt att kritiken mot plats- och tidsbristen snarare var randanmärkningar än en substantiell kritik av verksamheten, även om i synnerhet tidsbristen kan ha varit påtaglig. Att på tre veckor improvisera fram och repetera en pjäs med tjugo personer som från början inte kän- ner varandra kräver med all säkerhet ett förhållandevis pressat tidsschema.

Barnomsorg

Sju av de intervjuade ungdomarna hade jobbat inom den kommunala barnomsorgen, på två olika förskolor. De flesta beskrev sina arbetsuppgifter som i stort sett de— samma som den ordinarie personalens. Utifrån dessa redogörelser förefaller det som om kvinnorna i större utsträckning än männen ägnade sig åt att städa, diska och torka upp efter barnen, under det att männen i större utsträckning ägnade sig åt barnen och deras lekar. Om denna variation speglade en reell arbetsfördelning eller om den var en effekt av att ungdomarna valde att betona olika arbetsmoment när de beskrev uppgifterna kan jag inte uttala mig om.

Jag tar hand om barnen när dom ska äta till exempel, hjälper dom. Ibland när dom ska vila efter maten, så läser jag sagor. Annars hjälper jag till med allt möjligt, disken och så. Ibland sitter jag mest och tittar när dom leker (Man, 16 år, Hyllie, Malmö)

—Ja, det är ju nästan som om jag är en bland personalen, fast man inte har riktigt samma arbetsuppgifter som dom andra, men det blir ju som och hjälpa till vid duk- ning, och bädda och hjälpa barnen också (Kvinna, 17 år, Hyllie, Malmö)

Vad tyckte man då om arbetsuppgifterna? Svaren pendlade mellan att vara förbe— hållslöst positiva och positiva men med vissa förbehåll.

— Vad tycker du om arbetsuppgifterna? Jo jag tycker om barn så det är helt okej. Sen är det ju det, att det är två grupper av praktikanter då. Förra sommaren jobbade jag den fösta perioden, och det var mycket lättare, då var det inte alls så mycket som nu, när jag är med i det sista teamet liksom, då har vi fått göra jättemycket, så nu har vi fått ta tre avdelningar och skura stolar och så. Då blir det liksom stressat innan alla barnen kommer tillbaka, så jag föredrar egentligen den första perioden. (Kvinna, 19 år, Riseberga, Malmö)

— Vad tycker du om arbetsuppgifterna? —Jag tycker dom är stimulerande. Ja det är klart det är samma tider varje dag, men det händer ju olika saker hela tiden, man kan gå ut i parken och mata fåglarna och man kan gå till biblioteket, man kan gå upp till Möllevångstorget och handla frukt och så. (Kvinna, 18 år, Hyllie, Malmö)

Samma förhållande gällde vad avser svaren på frågan vad man tyckte om arbetsmil— jön. I stort sett tyckte man att det hade varit bra. Vissa arbetsmoment hade varit tunga, men det föreföll inte påverka det positiva helhetsintrycket:

Vad tycker du om arbetsmiljön här? —Jag tycker den är väldigt bra här. På ett sätt är vi rätt så instängda va, men det är rätt skönt för vi är skyddade mot alla bilarna och sånt, så det är jätteskönt, och vi har det fint på gården, med träd och buskar

—Finns det några mer tunga arbetsuppgifter tycker du? Inte vad jag kommer på nu, det är klart, med små barn, detär mycket med att bära och sånt. Det tar ju på krafterna, det är det som är det jobbiga med småbarnsavdel- ningen

Är det stressigt? —Näej, det beror på lite grann. Nu har vi så lite barn och sånt där. Förra veckan var vi två personal på fjorton barn, då blev det stressigt. (Kvinna, 19 år, Hyllie?, Malmö)

Parkvärdskap

Den tjugonde och sista intervjupersonen arbetade som parkvärd; hans anställning föll inom ”Ung i sommars" kategori "övriga” kommunala arbetsplatser. Som par- kvärd var intervjupersonen huvudsakligen sysselsatt med att ”tvätta bänkar, bära bänkar”, vilket han tyckte var långtråkigt.

—Till exempel, nästan varje morgon ska man tvätta av bänkarna. Vår handledare, hon tvingade oss att tvätta bänkarna när dom var rena. Hon sa att vi skulle tvätta dom, men det fanns ingen smuts, ingenting (Man, 16 år, Rosengård, Malmö)

Att vara parkvärd föreföll i det avseendet likvärdigt med att vara vaktmästare. De mer utåtriktade sidorna av parkvärdsskapet verkade intervjupersonen inte ha utför- t/f ått utföra. På samma sätt som sommarjobbarna inom äldreomsorgen riktade denna intervjuperson en del kritik mot att det fanns för få arbetsuppgifter, och att det kunde dröja timmar mellan arbetsuppgifterna. Långtråkigheten till trots tyckte han emeller- tid att arbetsmiljön var bra.

-— Den är bra, arbetsmiljön. Det är ett rätt så kul ställe och vara på, jag känner många människor här, som man träffar och sånt. (Man, 16 år, Rosengård, Malmö)

Visserligen fanns det en hel del tunga arbetsuppgifter, som att bära de ovan nämnda bänkarna, men intervjupersonen tyckte att det inte fanns någon anledning att var klaga över detta: ”om det är tungt ibland, det är bra träning". Det var på den här arbetsplatsen som den fjärde konflikten i intervjumaterialet återfanns. Det framkom ju redan i ett tidigare citat att intervjupersonen inte var helt nöjd med en av arbets- kamraterna.

Det var en gång när när vi burit typ fyrtio bänkar, jag och en kompis, då satte vi oss och vilade ryggen, för vi fick ont i ryggen. Hon handledaren satte sig ner, hon vilade sig också när vi vilade, sen reste hon sig upp och började klaga på oss, att vi satt och vilade. Sedan sa hon att hon skulle göra så att vi får avdrag på lönen.

— Vad sa ni då?

— Ja vi skrek till henne, ”vi har rätt och vila när vi har jobbat”, så om hon vilar, då borde vi få göra det också. Hon gör ingenting, hon bara sitter där, för att bestämma över oss om allt, fast hon själv bara sitter och vilar. (Man, 16 år, Rosengård, Malmö)

Till skillnad från de ovan nämnda antydningama till konflikt så föreföll uppenbarli- gen den här ha utvecklat sig till en mer påtaglig och tydlig sådan.

Mötet med arbetslivets sociala miljö

De tjugo intervjuerna och besöken på de åtta arbetsplatserna visar med all önskvärd tydlighet att dessa miljöer skilde sig mycket åt. Arbetsuppgiftema var av skiftande karaktär, och likaså förhållandet mellan monotoni och variation. Arbetslagen var or- ganiserade och sammansatta på olika sätt och antalet ordinarie anställda respektive sommaranställda fluktuerade. Arbetsdagens sammansättning av perioder med högt uppdrivet arbetstempo respektive makligare arbetstakt samt raster varierade, liksom möjligheten att själv välja när man ville byta arbetstakt.

Med dessa olikheter i bakhuvudet är det vanskligt att uttala sig om vilken bety- delse sommarjobben har haft för ungdomarna. Den enda självklara gemensamma nämnaren för anställningama är att de har organiserats i form av kommunala som- marjobb där den sommaranställde inte fick ersätta någon från den ordinarie arbets- tyrkan, och där arbetsgivaren tillhandahöll sommarjobbarnas arbetskraft utan löne- kostnad.

Genomtränglighet, feed-back och räckvidd

Olikheterna till trots, vilken betydelse har då sommarjobben haft för ungdomarna? Ett sätt att precisera denna förhållandevis vaga fråga är att relatera den till begreppen genomtränglighet, räckvidd och feed-back. Dessa begrepp har använts bland annat av sociologen Matti Similä och etnologen Oscar Pripp i studier av flyktingmotta- gande och sysselsättningsprojekt för flyktingar (Similä 1990, Pripp 1994).13

Med genomtränglighet avses en verksamhets omfattning i fråga om hur många kontakter med omvärlden den tillhandahåller. Begreppet kan rätt och slätt ses som en beteckning för möten med människor. I pedagogen Bertil Sundins formulering betecknar genomträngligheten kontakten med människor utanför verksamheten (Sundin 1970, s 75). Liksom Pripp väljer jag att utvidga innebörden av detta begrepp till att innefatta även relationer mellan människor inom verksamheten i sig, på ar- betsplatsen (se t ex Pripp 1994, s 320. Denna utvidgning motiveras här utifrån det förhållande att såväl de deltagande kommunerna som SK gör vissa antaganden om den pedagogiska betydelsen av vistelsen på arbetsplatsen. Om ungdomarna ska lära sig något om arbetsplatsens sociala miljö, så måste det finnas vuxna, ordinarie an- ställda i närheten som kan förmedla den relevanta kunskapen. Denna kontakt är av stor vikt, och måste ”fångas upp” i beskrivningen av sommarjobben.

I samband med frågan om kontakten med människor på arbetsplatsen blir det också nödvändigt att undersöka hur kontakten var beskaffad. I synnerhet gäller det frågan i vilken utsträckning arbetskamraterna talade om för ungdomarna om de ut- förde arbetsuppgiftema på rätt sätt eller inte. Pripp påpekar att det är först i möten med andra människor som man kan få en uppfattning om kvalitén på sitt utförda arbete och ”mäta och avstämma sin framgångsnivå och därigenom modifiera sina insatser” (s 8). Utan en återkoppling, feed-back, minskar betydelsen av genomträng— ligheten i en pedagogisk verksamhet.

Hos Sundin, som analyserar slutna institutioner och vårdanstalter, är räckvidd en fråga om hur många aktiviteter som kontrolleras av en viss organisation (Sundin 1970, s 77). Jag följer i denna rapport istället Pripps definition, och betraktar en verksamhets räckvidd som en fråga om att generera eller tillhandahålla aktiviteter. '4 I ett sammanhang med ”arbetsimiterande” verksamhet, för att använda Schmidts beteckning, så blir räckvidden en fråga om i vilken utsträckning projektarbetet till- handahåller ”möjligheter till konkreta möten med olika arbetssituationer” (Pripp 1994, s 10). Ju större räckvidd en verksamhet har, desto fler olika arbetssituationer och arbetsuppgifter innehåller den. Det bör påpekas att även räckviddens betydelse minskar om återkopplingen är låg.

Begreppen genomtränglighet, feed-back och räckvidd kan förstås som precise- ringar av mer vardagsspråkliga motsvarigheter. Graden av genomtränglighet anger mängden möten med arbetskamrater samt klienter eller kunder, nivån av feed-back anger mängden återkoppling, och räckviddens omfattning anger mängden arbets- uppgifter. I det följande används omväxlande dessa organisations- och kommunika— tionsteoretiska begrepp och deras vardagsspråkli ga motsvarigheter. Genom att foku- sera beskrivningen av arbetsplatserna på dessa tre egenskaper koncentreras rappor— tens bild av sommarjobben. Dessutom pekar denna avgränsade beskrivning framåt, mot rapportens andra frågeställning och frågorna om vilken betydelse sommarjobbet hade för ungdomarna.

Medelst en beskrivning av vilka möjligheter till möten med vuxna och yrkesarbe- tande människor som fanns på arbetsplatserna, hur mycket respons ungdomarna fick,

Begreppen "genomtränglighet” och ”räckvidd” diskuteras mer ingående av pedagogen Bertil Sundin (Sundin 1970, se även Etzioni 1966) '4 Pripp lägger sig därmed närmre organisationsteoretikern Amitai Etzionis definition, där räckvidd står för ”det antal aktiviteter som medlemmarna i en viss organisation utför" (Etzioni 1966, s 113).

samt hur många olika arbetsuppgifter som tillhandahölls, så växer det fram en bild av vilka möjligheter till inlärning som fanns på dessa arbetsplatser. Frågan om just inlärning är central i denna rapport. De kommunala sommarjobben är ju till stora delar tänkta att fungera som läroprocesser, och ett av utvärderingsuppdragets syften är att få svar på frågan om ungdomarna tycker att de under fyra veckors sommarjobb har lärt sig något för framtiden.

Kontakten med arbetskamraterna

1 det här avsnittet diskuteras frågan om vilka slags sociala miljöer sommarjobben var. Hur omfattande var genomträngligheten, hur många människor mötte man i ar— betet? Merparten av ungdomarna kom till förhållandevis stora arbetsplatser. Ingen arbetsplats hade färre än tio anställda, några av dem hade mellan tjugo och trettio stycken i personalstyrkan. Arbetsprocessen var av varierande karaktär, och arbetsla- gens sammansättning varierade i samma utsträckning.

På förskolorna arbetade man i huvudsak tillsammans med personalen på den egna avdelningen, oaktat hur stor arbetsplatsen vari övrigt. På den ena förskolan var man så många som sex sommaranställda. Eftersom de flesta kände varandra sen tidigare blev det också naturligt att man umgicks när tillfälle gavs. För det mesta tog dock den kontinuerliga barnpassningen så pass mycket tid i anspråk att man under större delen av arbetsdagen mest träffade de vuxna, ordinarie anställda man arbetade till- sammans med. Det fanns många avdelningar på denna förskola, och det var en, ibland två, sommarjobbare på var och en av avdelningarna. På den andra arbetsplat- sen fanns endast två sommarjobbare, som huvudsakligen vistades med de ordinarie anställda, såväl under arbetet som under de kortare rasterna.

Arbetsuppgiftema var sådana att man för det mesta arbetade tillsammans med någon arbetskamrat; visserligen jobbade man ensam ibland men man hade alltid kontakt med någon av de övriga anställda.

—Jag arbetar ju mycket med andra, det är ju inte skoj att vara för sig själv. Jag har gått med en av mina handledare då, och sen alla dom andra praktikanterna, vi gör många projekt tillsammans, vi bakar till exempel. Vi bakar tillsammans med barnen och så. Det harju vart lite så att man är ju varje avdelning för sig när man är inomhus, men när man är utomhus så är det ju ofta så att man kollar alla barnen. Det är så, man tittar ju inte bara på sina egna barn, som om man hade skygglappar: ”nä det är din avdelning, jag struntar i det barnet", utan det är klait att man tar upp det. (Man 17 år, Hyllie, Malmö)

På den ena fastighetsförvaltningsföretaget arbetade ungdomarna förhållandevis säl- lan tillsammans med någon av de ordinarie anställda. Oftast arbetade man parvis för sig själva.

—De lämnar oss och låter oss jobba för egen hand, och sen så kommer dom och kollar ibland hur det har gått och så. (Man 16 år, Alby, Botkyrka)

Det här blev emellertid en organisering av arbetsprocessen som man från företaget själv uppenbarligen inte var nöjd med:

—Nu har jag gått i grupp än så länge, men nu idag har jag jobbat ensam, för dom tycker att jag och min klasskamrat, att vi bara snackar och inte gör nånting. Det är vad dom tycker. (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

—Chefen säger att vi inte gör så mycket tillsammans, men jag tycker att vi gör det, samma sak som om jag arbetade själv då. (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

De förändringar som detta förde med sig resulterade i sin turi missnöje från intervju- personemas sida:

—Hellre jobbar jag tillsammans med någon, än ensam. Om man jobbar ensam så känner man sig ensam. Man har inte någon att prata med eller någon att vända sig till om man gör nåt fel. Det tycker jag i alla fall. (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

1 utförandet av vissa uppgifter, som sanering av lägenheter där den förra innehavaren blivit vräkt, arbetade man dock tillsammans med någon ordinarie. De övriga ordina- rie anställda träffade man endast under rasterna i servicelokalen. På den andra arbets- platsen i den här yrket fick de sommarjobbande kvinnorna, som alltså enbart städade, arbeta tillsammans med en av de ordinarie städarna. Det var runt 20 till 30 ordinarie anställda på arbetsplatserna.

Såväl i fastighetsförvaltningen som i barnomsorgen arbetade man alltså ofta i större grupper. För arbetsplatserna i äldreomsorgen gällde däremot att det inte fanns så många feriearbetande där, och att ungdomarna i lika stor utsträckning som de umgicks med varandra också vistades bland personalen. I den mån man arbetade tillsammans, så var det oftast med någon ur den ordinarie personalen. Inom dagvår— den arbetade man ofta en och en, när man samtalade med någon pensionär eller hjälpte till i någon hobbyverksamhet, men när man deltog i köksarbetet eller städ- ningen så arbetade man alltid i grupp.

—När det är såna uppgifter som att ställa fram till fikat och så, då hjälps man ju åt. Så finns det ju vissa saker som till exempel om dom vill prata, då sitter man ju och pratar med dom. Då gör man ju det själv med dom då, typ kommenterar OS om dom nu vill kolla på det, eller bara prata med dom i allmänhet. Det är samma med de andra också. (Kvinna, 17 år, Alby, Botkyrka)

Den intervjuperson som praktiserade som vaktmästare arbetade oftast tillsammans med den ordinarie vaktmästaren eller hans semestervikarie. Kontakterna med övriga arbetskamrater, såväl ordinarie som sommarjobbande, var mer sparsamma.

”Performance på Buttericks scen” föreföll ha varit en socialt intensiv verksamhet. Att genomföra verksamheten i enlighet med det komprimerade tidsschemat ställde krav på samarbetsförmågan. Det var alltså huvudsakligen andra sommarjobbande ungdomar som intervjupersonema i den här verksamheten arbetade tillsammans med. Gruppen bestod av tjugo personer och två handledare, och alla var inblandade när man improviserade fram ett manus och sedan regisserade stycket. Eftersom det ingick en stor del av inlärning och handledning i verksamheten, så var man under arbetsdagen i stor utsträckning riktad mot de vuxna, en dramapedagog och en musik- pedagog, som ledde projektet.

Hur var det då för den sommarjobbande parkvärden? Sammantaget var man fem sommarpraktikanter på denna arbetsplats. Vissa arbetsuppgifter utfördes tillsam— mans med den ordinarie personalen, andra utförde ungdomarna för sig själva. Under eventuella längre pauser satt praktikantema tillsammans och umgicks, förhållande- vis avskilt från de andra anställda. Det förefaller som om dessa längre pauser inte har varit helt ovanliga. Åtminstone har intervjupersonen känt sig överflödig på ar- betsplatsen

—Får du en känsla av att du gör nånting bra, att dom behöver dig på arbetsplatsen? — Näej, det verkar som om, vi är fem stycken nu på jobbet, men det räcker med två stycken här. Det är för många här, det tycker vi allihopa. (Man, 16 år, Rosengård, Malmö)

Det samlade intrycket blir alltså att långtifrån alla intervjuade hade mer tät och regel- bunden kontakt med de ordinarie, vuxna anställda. På två arbetsplatser saknades nämligen detta. I vilken utsträckning denna frånvaro av genomtränglighet överlag är vanlig i Botkyrkas och Malmös sommarjobbsprojekt kan inte ges svar på här. Att dra mer långtgående slutsatser utifrån detta begränsade empiriska material låter sig inte göras. Däremot kommer det att diskuteras längre fram vad denna brist på ge-

nomtränglighet kan ha fört med sig för ungdomarna. Det totala intrycket av de tjugo intervjuerna blir dock att den sociala genomträngligheten var förhållande vis stor på de flesta arbetsplatserna, och att det sålunda fanns vuxna som kunde förmedla rele— vanta kunskaper om arbetslivstillvaron, såväl direkt och explicit som indirekt och underförstått.

Förutom de fyra nämnda incidenterna verkade samarbetet med de ordinarie an- ställda ha fungerat utan konflikter. Alla intervjupersoner svarade på en direkt fråga att de hade trivts på arbetsplatsen. Man hade uppskattat samvaron med arbetskamra- terna. Det var endast en person som svarade med viss reservation på denna fråga.l5

En sida av genomträngligheten är handledningen, det vill säga den process i vilken någon ur den ordinarie arbetsstyrkan lärde ut den kunskapsstock som var nödvändig för att man skulle kunna utföra de sysslor som hörde till anställningen. Samtliga intervjupersoner fick någon form av handledning i början av arbetsperioden, och tillägnade sig då en miniminivå av adekvat kunskap. Intervjupersonemas omdömen över denna handledning varierade. De flesta var nöjda, några var uttryckligen mycket positiva, och en liten minoritet var negativ. Omdömenas karaktär skiftar med arbetsplatserna. Inom barnomsorgen och i ”Performance på stan”-projektet var man mycket nöjd, och det var bland det ena av fastighetsförvaltningsföretagen som samt- liga missnöjda intervjupersoner återfanns.

Hur mycket handledning har du fått då? Ja, man får ju hjälp om man behöver ju, det är jättebra med det här. Det vari princip bara den första veckan som det var lite problem, innan man lär känna barnen, för det är oftast det som är problemet. Alla barn har ju sin egenhet ju, så det är litegranna det, sen när man kan hur dom fungerar så är det lättare. (Kvinna, 19 år, Hyllie, Malmö)

Dom sa bara ”ta det och gör så! och sen kommer du tillbaka om en timme!". Den första dan, när vi skulle plocka skräp, då sa dom bara ”plocka skräp, kom tillbaks när det är rast halv tio”. (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

Det är alltså så att de intervjupersoner som var kritiska till handledningen arbetade på den arbetsplats där genomträngligheten var minst. Det är emellertid svårt att säga något entydigt om handledningen på denna arbetsplats. Andra intervjupersoner från samma arbetsplats var helt tillfreds med handledningen. De tyckte att den var till— räcklig, om än inte omfattande. I Botkyrka kommuns verksamhetsberättelse från sommarjobbsprojektet framkommer för övrigt att man från företagets sida varit med- veten om sina bristande arbetsledarresurser under den aktuella perioden.

Det är dock inte rapportens syfte att kritisera enskilda arbetsplatser. Rent generellt gäller att projektledningarna både i Malmö och Botkyrka vid platsrekvireringen un- derströk vikten av att ge deltagarna en introduktion och möjlighet till daglig handled— ning. Malmö stads egen utvärdering av 1994 års verksamhet visade att majoriteten av de intervjuade projektdeltagarna var nöjda med handledningen.

'5 Det kan emellertid finnas anledning att betrakta dessa reservationslöst positiva utsagor lite kritiskt. Både de intervjupersoner som hade kommit i konflikt med någon ur den ordinarie personalen och de som angav att de mest gick för sig själva på arbetsplatsen alternativt inte upplevde sig ha så mycket gemensamt med de andra praktikantema] arbetskamraterna svarade utan några reservationer att de hade trivts under praktikperioden. Beteckningen ”trivsel” fun- gerar bättre i vardagsspråk än i utvärderingsprosan; det är vagt och kan ges en mängd olika innebörder. Det anger i det här sammanhanget inte mer än högst ungefärligt i vilken utsträck- ning ungdomarnas insocialisering i arbetsplatskollektivet lyckades eller inte. Det kan även rent generellt finnas fog för en misstanke om att en människa är mindre uppriktig på den här punk- ten. Vantrivsel på arbetsplatsen kan för vissa vara förknippat med en känsla av ett socialt miss- lyckande, och det kan finnas med ett moment av olust att i en intervjusituation erkänna detta sociala misslyckande.

Möten med andra människor genom arbetet

Vilka kontakter hade ungdomarna med människor utanför kretsen av arbetskamra- ter? Hur var det med genomtränglighetens utåtriktade dimension? På sex av arbets- platserna förde sommarjobben med sig kontakter med människor utanför kretsen av arbetskamrater. Förskolepersonalen mötte barnen, ungdomarna inom äldreomsorgen mötte de äldre, intervjupersonema på gatuteaterkursen mötte sina åskådare under föreställningama, och parkvärden mötte parkens besökare. Det senare arbetet var dock inte lika utåtriktat som de tre övriga. Arbetet inom fastighetsskötsel erbjöd där- emot inte kontakter med yttervärlden i någon nämnvärd utsträckning.

De yttre kontakterna omtalades oftast positivt av ungdomarna. Många påpekade att man hade lärt sig mycket genom dem. I synnerhet gällde det för ungdomarna som praktiserade inorn äldre- och barnomsorgen. Den kunskap ungdomarna refere- rade till när de påpekade att de hade lärt sig mycket föreföll inte vara en ”arbetslivs- kunskap", utan snarare en kunskap i form av en utökad empatisk förmåga. Man sade sig ha fått en större förståelse för hur barn, äldre eller handikapade tänker eller reage- rar känslomässigt:

—Sen har man ju fått en inblick i hur dom äldre har det så där. Det är väl inte så konkret, men i alla fall, man harju fått en liten lärdom så där. Det är kanske ingenting man har nytta av på arbetsmarknaden så där, om man inte ska jobba inom åldrings- vården (Man, 19 år, Alby, Botkyrka)

—Tycker du att du lär dig nånting vettigt inför framtiden på det här jobbet? -Ja det gör jag ju, på så sätt, som inför ett blivande föräldraskap till exempel. Men även i relation med andra människor rent allmän ju, för att även mammorna och föräldrarna, dom kanske också är speciella personer. Så man ska lära sig hur man ska ta dom, man märker på barnen att dom kanske är lite speciella, ” ja okej det är sånt bam", så att man inte bara går på och gör likadant med alla barn. Man har lärt sig mycket om barn. Dessutom får man lära sig att vara öppen och social, jag tycker att man har utvecklats som människa. (Man, 17 år, Hyllie, Malmö)

Återkoppling och feed-back

Det råder inget tvivel om att ett större mått av genomtränglighet, i form av ett större mängd kontakter med såväl arbetskamrater som andra, har upplevts som en fördel av de sommarjobbande ungdomarna. Hur är det då med återkopplingen? Har arbets— kamraterna gett feed-back, och bistått med kvalitetsmallar för det utförda arbetet, kvalitetsmallar som ungdomarna kunnat förhålla sig till under arbetets gång? I det här sammanhanget kan det vara viktigt att åter påpeka att det är ungdomarnas bild av sommarjobbet som förs fram, deras bild av den feed-back som de har fått från handledare och övrig personal.

Det visade sig att det varierade kraftigt i vilken utsträckning man hade fått en direkt återkoppling under arbetet. Detta hängde ihop med hur själva arbetet var orga- niserat. På förskolan och inom äldreomsorgen, där man kontinuerligt arbetade till- sammans med den övriga personalen, fanns det hela tiden tillfälle för dessa att gripa in när det gick fel. I gatuteaterprojektet, som i viss män var utformat som en kurs, och där de vuxna handledarna hade det slutgiltiga ansvaret för regin och musiken, var läroprocessen en konstituerande del av verksamheten: utan undervisning och in— struktioner, inget projekt.

Ja vi får kritik, men inte så att man känner sig så nere eller så. Hon försöker att få en och bli bättre, är det nånting så säger hon det. Vi får inte mobba varann eller säga nånting dåligt till varandra, hon försöker hela tiden muntra upp oss, säger positiva grejer till oss, så vi får stimulans, jag tycker det är jättebra, annars känner man sig

liksom nere eller kanske lite sämre för att man inte har samma scenvana som andra liksom. Jag tycker det är ganska stor skillnad inom gruppen, men det är så att det märks inte, eftersom Anneli försöker liksom dölja det, inte direkt dölja det, men på något sätt så försöker hon så att alla får samma chans. Så alla får samma chans, alla kan klara det. (Kvinna, 17 år, Rosengård, Malmö)

Inom parkförvaltningen och fastighetsskötseln förhöll det sig annorlunda. Det fram- kom sällan i intervjuerna med dessa ungdomari vilken omfattning de hade fått någon positiv återkoppling, till exempel ett erkännande för en korrekt eller snabbt utförd arbetsinsats. Endast en person berättade spontant om en sådan respons. Däremot framkom det exempel på en förhållandevis drastisk negativ kritik från den ordinarie personalen eller arbetsledningen:

Jag har inte gjort nåt fel, alltså, så dom har inte sagt till mig. Men han [handledaren] sa en gång när jag skulle plocka skräp, och jag och John, vi låg och sola, och då sa han till oss ”om ni gör det här en gång till då får ni sparken”. Men jag vet inte om han skämtade eller menade allvar, för sen sa han ingenting mer. (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

— Som hon kvinnan [handledaren] till exempel, när vi kanske gjorde fel eller så, men vi tyckte att det var rätt, och hon tyckte att det var fel, då hon visade så här som att vi var dumma i huvudet. Som till exempel när vi hade målat, så var det som om målarfärgen hade torkat och blivit till ett lock i burken, och då tyckte vi ”vad ska vi med det, vi slänger bort den”, och hon [handledaren] själv, hon gjorde så [illusterar med en gest] som om vi skulle vara dumma i huvudet och så. (Man, 16 år, Rosengård,

Malmö)

Frågan om karaktären hos återkopplingen mellan å ena sidan ungdomarnas arbetsin- sats och å andra sidan de ordinarie anställdas reaktion på densamma är dock inte helt lätt att klargöra endast utifrån ett intervjumaterial. Ett flertal av intervjuperso- nema uppger att de aldrig fick någon respons i form av en negativ kritik av arbetsin- satsen, av den enkla anledningen att arbetsuppgifterna var okomplicerade, och att de därför aldrig gjorde fel. Om det verkligen förhöll sig så på arbetsplatsen är en annan sak. Det hade denna rapport kunna ge svar på om deltagande observation hade använts som metod.

Vad som däremot är tydligt är att det finns ett samband mellan genomtränglighe— ten och återkopplingen på intervjupersonernas arbetsplatser: ju fler sociala kontak- ter, desto fler tillfällen till feed-back. Detta samband kan förefalla självklart, vilket det dock inte är. En visst mått av genomtränglighet må vara en nödvändig förutsätt- ning för en regelbunden och direktverkande feed-back, men det är inte alltid en till- räcklig sådan. Exakt vilken betydelse variationerna i antalet möten med arbetskam— rater och övriga människor hade är svårt att säga. En mer utredande diskussion i den frågan hör snarare till de pedagogiska eller arbetslivspsykologiska kompetensområ- dena än till det etnologiska.

I den bild av sommarjobben som ungdomarna själva förmedlar så är genomträng- ligheten och kontakten med de vuxna och ordinarie anställda en viktig beståndsdel. En aspekt av detta är det förhållandet att de ungdomar som var explicit missnöjda med sommarjobbet återfanns hos den grupp som hade varit på arbetsplaster med relativt sett låg genomtränglighet. Frågorna om feed-back och genomtränglighet rör villkoren för inlämingsprocessen i sommarjobbet. Men vad var det man lärde sig, och hur mycket? Präglades sommarjobbet av ett fåtal repetitiva arbetsmoment, eller fick de tillfälle att pröva på ett större antal uppgifter?

Antalet arbetsuppgifter

Det har redan framgått i ett tidigare avsnitt, där de olika arbetsmomenten beskrevs, att räckvidden i sommarjobben varierade från plats till plats. En längre upprepning av denna beskrivning är inte nödvändig. Detta avsnitt innehåller istället en kort sam- manfattning om räckvidden. Fastighetsskötseln medförde på den ena arbetsplatsen alltså ett flertal olika arbetsuppgifter, från rensning av rabatter till lägenhetssanering. På det andra stället var det blott fråga om en arbetsuppgift: städning. Barnomsorgen medförde ett något mindre antal uppgifter, och äldreomsorgen respektive parksköt- seln än färre. Inom de två senare sommarjobben, äldreomsorgen och parkskötseln, fanns det som ovan angetts en kritik mot att arbetet innehöll för få sysslor. Intervju- personema inom äldreomsorgen tog på sig fler arbetsuppgifter än de hade tilldelats.

Inte någon av intervjupersonema upplevde emellertid sommarjobbet som mono— tont eller enahanda. På den punkten blev ungdomarna väl emottagna på arbetsplat- serna. När intervjuerna rörde sig kring frågan om monotoni så påpekade ett flertal intervjupersoner att sysslorna var rutinartade, men det var en rutinmässig arbetsgång som man till fullo accepterade och uppskattade. Arbetsplatsema tillhandahöll en för ungdomarna acceptabel och tillräcklig räckvidd av arbetsuppgifter. Visserligen fanns det alltså en kritik mot arbetsuppgifterna på tre av arbetsplatserna, men på två av dessa var de kritiserade arbetsmomenten långt ifrån de enda i arbetet. Vissa arbets- moment var tunga och kanske monotona i sig, men de var inte de enda uppgifterna i anställningen. Det var endast i ett fall som kritiken träffade just räckvidden, och det var alltså den intervjuperson som hade som enda arbetsuppgift att städa trapphus och samlingslokaler.

När verksamheternas räckvidd av arbetsuppgifter var till synes tillfredsställande och oproblematisk blev alltså i synnerhet genomträngligheten och i viss mån åter— kopplingen en viktig faktor för sommarjobbets betydelse för ungdomarna. Att ung- domarna värderade arbetslivets sociala dimension högt framkom även på flera andra sätt i intervjuerna.

Att ”Performance på Buttericks scen” inte nämndes i stycket ovan bör kanske kommenteras. Det projektet tillhandahöll inte samma räckvidd i verksamheten som många av de andra sommarjobbsprojekten, men det var ju inte heller arbetsuppgifter i vanlig mening. Verksamheten var mer riktad mot just gatuteater, gyckleri och im- provisation, och av sådan karaktär att frågan om räckvidd inte har riktigt samma relevans där. Intervjupersonema hade gärna deltagit utan ersättning, och verksamhe- ten kan ur en viss synvinkel snarare betraktas som en kurs än som ett arbete. Någon risk för monotoni verkade inte föreligga alls.

Arbetsuppgiftema var alltså många och varierande. Men vilken betydelse hade det som ungdomarna lärde sig för dem själva? Hur viktigt tyckte de att det var att lära sig måla staket, skura garage, bära bänkar, spela kort med äldre eller leka med barn? Vilken relevans hade sommarjobbet i deras framtidsplaner och föreställningar om framtida jobb? Dessa frågor tas upp i rapportens nästa avsnitt.

Sommarjobbet och den individuella utvecklingsplanen Olika ungdomar, olika arbetsmarknadsåtgärder

Det framgick i avsnittet om sommarjobbsprojektens målsättningar att en tanke med verksamheterna var att huvudmännen ville ge ungdomarna en mer generell bild av arbetslivet. Sommarjobbet skulle ge uhgdomarna kunskap om arbetslivets regler, normer och värderingar. Det syftade inte till att ge individerna mer specifika yrkes- kunskaper och -erfarenheter som de kunde ha nytta av i den egna, framtida karriär- gången. Blotta kontakten med arbetslivet som sådant, och lönearbetet som form, an— sågs vara tillräckligt.

Denna sida av sommarjobbsprojektens målsättningar går delvis emot de rekom- mendationer som Ungdomsstyrelsen anger för arbetsmarknadsprojekt riktade till ar- betslösa ungdomar vilka har gått ut gymnasiet, och alltså är några år äldre:

”Erfarenheter från de projektverksamheter som under senare år riktats till arbetslösa ungdomar, pekar på vikten av att utveckla ett system som har förmåga att möta ung— domars behov och intressen Fokus måste riktas bort från åtgärder som håller ung- domar sysselsatta och istället riktas mot det nödvändiga att ställa resurser och kun- skap till förfogande så att ungdomar kan ta egna initiativ” (Antonsson (red) 1995,

56)

De slutsatser som ekonomhistorikerna Kjell Sehlstedt och Lena Schröder drar från en studie av arbetsmarknadsprojekt för ungdomar ligger delvis i linje med Ungdoms— styrelsens rekommendationer. Efter att ha studerat 500 ungdomars arbetsmarknads- historia blev det tydligt att:

Det mest påtagliga resultatet av vår analys är vikten av att ungdomarna bestämmer sig för en yrkesinriktning och skaffar sig kvalifikationer för att komma in på den eftersträvade yrkesbanan, med vår terminologi en strategi inom en utvecklingsplan Det är således otillräckligt att jämföra ett arbete (vilket som helst) på den ordinarie arbetsmarknaden med ett beredskapsarbete (vilket som helst) eller en utbildning (vil- ken som helst). Innehållet i arbetet, utbildningen eller åtgärden har den avgörande betydelsen. (Schröder 1991, s III/148, min kursivering)

De ungdomar som Schröder och Sehlstedt har studerat har en annan institutionell position, och befinner sig i en annan fas i livet, än de ungdomar som sommarjobbsåt- gärdema riktar sig mot. De har lämnat gymnasieskolan bakom sig, och har haft längre tid på sig att inhämta kunskaper och erfarenheter som är relevanta för artikule- ringen av en utvecklingsplan, för att använda Schröder & Sehlstedts terminologi. Dessutom är de alltså arbetslösa ”på riktigt”, och inte enbart sysslolösa under en begränsad period under sommaren.

Det är en viss skillnad mellan sommarjobben och de arbetsmarknadsåtgärder som Ungdomsstyrelsen rekommenderar. Innehållet i sommarjobbet underbetonas; det är själva formen som är viktig. Denna underbetoning görs rimlig mot bakgrund av skol- ungdomarnas ringa erfarenhet från arbetsmarknaden; varje erfarenhet antas innebära ett tillskott till deras humankapital. En tänkbar invändning är att mer riktade åtgärder, anpassade till de utvecklingsplaner som eventuellt redan är fomulerade, skulle öka på detta humankapital i en ännu större utsträckning. (”Performance på Buttericks scen” är ett exempel på ett projekt som åtminstone för vissa ungdomar kan tänkas ha en sådan betydelse.) Samma förhållande gäller för projekt av den karaktär som Ungdomsstyrelsen rekommenderar, där resurser och kunskap ställs till förfogande för eget initiativtagande.

Begreppet utvecklingsplan

I det förra avsnittet försökte jag att diskutera frågan om sommarjobbets betydelse för ungdomarna genom att ställa frågor om vilka förutsättningar för olika läroproces- ser som fanns på arbetsplatserna. 1 det här avsnittet diskuteras i vilken utsträckning sommarjobbet kan ha en betydelse för intervjupersonernas framtida yrkeskarriär. På vilket sätt anser de att de kunskaper och kompetenser som de fått genom sommarjob- bet kan hjälpa dem i framtiden, och vilka mer långsiktiga intressen hos ungdomarna har gynnats av projektdeltagandet?

Ett sätt att diskutera denna fråga är att relatera den till begreppet utvecklingsplan, vilket nämndes i citatet ovan. I Schröder och Sehlstedts studie om arbetslösa ungdo- mar i åtgärdsverksamhet är denna beteckning avgränsad till att gälla just arbetslösa ungdomar:

Vårt kriterium för att bedöma innehållet [i åtgärdsverksamheten] har varit om akti- viteten ingår som ett led i en utvecklingsplan, som pekar fram mot ett visst yrkesom- råde. En utvecklingsplan är således ett instrument för att bryta rundgången och un- derlätta övergången från tillfälliga arbeten, arbetslöshet och åtgärder till ett fast ar- bete inom utbildnings- eller intresseområdet Begreppet utvecklingsplan är således en kombination av den dominerande aktivitetens innehåll och individens önskemål, förutsättningar och eventuella yrkesplaner.” (Schröder 1991, s III/67)

Begreppsfloran för studier av sommarjobb är inte så utvecklad, och på sanuna sätt som i förra avsnittet är en viss modifiering nödvändig för att passa det som studeras. I det här sammanhanget åsyftas således inte planer uppgjorda mellan arbetsförmed- lare och ungdomar, utan snarare önskemål om framtida yrken och mer eller mindre formerade och artikulerade strategier för att nå dit.16 I den här meningen framhävs i större utsträckning utvecklingsplanens mer generella och bokstavliga innebörd, och förstås som en antecipering eller en framtidsföreställning. En parallell kan dras till den fenomenologiske sociologen Alfred Schutz” betydligt mer generella och vida begrepp livsplan (life-plan) som syftar på de mer långsiktiga intressen som mer eller mindre påtagligt och avsiktligt styr människors handlande (Schutz 1970, s 122f, se även Gerholm 1985, s 136).

Schröder och Sehlstedt ser alltså utvecklingsplanen som en kombination mellan den dominerande aktivitetens innehåll och individens önskemål. Vilken aktivitet som är den dominerande för de intervjuade ungdomarna är svårt att säga.17 Det kan vara den utbildning de går i eller kommer att påbörja under året, men det kan även bli just sommarjobbet. Mest sannolikt är nog att det är gymnasieutbildningen som är den dominerande aktiviteten. I den här rapporten är det alltså huvudsakligen indi- videns önskemål och framtidsföreställningar som utgör basen i utvecklingsplanen, men (gymnasie)utbildningens roll i denna plan kommer att diskuteras längre fram i texten. I övrigt är det sambandet mellan utvecklingsplanen och en troligtvis icke dominerande aktivitet som ska studeras.

De utvecklingsplaner som framkom i intervjuerna var av vitt skiftande karaktär. Vissa planer var tydliga, andra var vaga och diffusa; vissa planer hade ett mer avgrän- sat mål och var mer målinriktade. En del planer var mer vidsträckta och angav slut- målet mer ungefärligt; somliga planer var tidsmässigt strukturerade och vissa helt ostrukturerade i detta avseende; vissa yrkesplaner motiverades av ett mer generellt intresse för de arbetsuppgifter som yrket innehöll och andra planer motiverades med hänsyn till arbetsmarknadens möjligheter och begränsningar. En viktig faktor i det här sammanhanget var intervjupersonernas ålder. En del av de yngre intervjuperso-

'6 I intervjuerna tillfrågades ungdomarna om sina framtida yrkes- och utbildningsplaner. Det är svaren på dessa frågor som utgör grunden för vad som i rapporten beskrivs som utvecklings- planer Beteckningen utvecklingsplan användes varken av mig eller ungdomarna vid intervju- tillfället, utan har tillkommit senare, vid bearbetningen av intervjumaterialet. Ett skäl till att använda utvecklingsplan i stället för yrkes— och utbildningsplan är att den är mer hanterbar språkligt sett. Ett annat är det inte utesluter de andra verksamheter än utbildning och arbete som ungdomarna vill hålla på med i framtiden, och som kan ha en viss betydelse för deras öden på arbetsmarknaden, till exempel resor eller fritidssysselsättningar. Genom att använda detta begrepp vill jag ta fasta på att det trots allt fanns en påtaglig planmässighet i ungdomars yrkesplaner för framtida, och att det var en utvecklingsprocess som skisserades i denna plan. En risk med detta förfarande kan dock vara att planmässigheten och målmedvetenheten i ung- domarnas berättelser om sin framtid överdrivs. ” Med ”dominerande aktivitet” syftar Schröder och Sehlstedt på ”den aktivitet, som har haft sådan betydelse att den sannolikt kommer att påverka ungdomens framtida arbetsmarknadssi— tuation i större utsträckning än någon annan händelse under året” (Schröder 1991, s III/66). Nio kategorier av dominerande aktivitet urskiljs: fast arbete, tillfälligt arbete, rekryteringsstöd, beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning, arbetsmarknadsinstitut, utbildning, arbetslöshet och utanför arbetskraften.

nema hade mycket vaga och ungefärliga utvecklingsplaner

Fördelningen av sommarjobben var organiserad endast med viss hänsyn till ung- domarnas önskemål. I Malmö fick ungdomarna välja inom vilket område de ville arbeta, exempelvis sjukvård eller äldreomsorg. Sedan fick arbetsplatserna inom varje yrkesområde välja ungdomar utifrån en ”katalog” med namn på de ungdomar som hade sökt till just detta område. I Botkyrka fick ungdomarna välja mellan ett antal yrken på arbetsplatser i bostadsområdets närhet. Urvalet av yrken var redan från början begränsat, vilket har framgått ovan. Med denna begränsning i beaktande blir det knappast överraskande att sommarjobben i de allra flesta fallen inte passade in i ungdomarnas utvecklingsplaner. Det var endast en enda intervjuperson som hade fått en sommarplats inom det yrke som hon ville ha i framtiden: hon ville bli försko- lelärare, Ytterligare ett par intervjupersoner hade fått en sommarplats inorn yrken som hade vissa beröringspunkter med det de ville arbeta med i framtiden.

Fyra exempel

För att åskådliggöra hur sommarjobben passade in respektive inte passade in i ung- domarnas utvecklingsplaner så tänkte jag redogöra för fyra av intervjupersonernas planer, och hur sommarjobbet relaterades till dessa planer. Två av dessa ungdomar bodde i Malmö, och två bodde i Botkyrka. Från vardera orten är en manlig och en kvinnlig intervjuperson utvald. Däremot är urvalet inte representativt för gruppen vad avser ålder eller klassmässig och etnisk bakgrund. Exemplen är valda så att de representerar de fyra idealtypiska förhållningssätt till arbete som arbetslivsforskaren Tom Hagström urskiljde i en studie av 45 ungdomars förhållningssätt till arbete: arbete som en del i livsåskådningen, som utmaning, avancemang och kompetensut- veckling, som utveckling i yrket och varierat arbete eller som tillfällig försörjning (Hagström 1990: 12ff).18

Eva

Eva är 17 år och bor med sina föräldrar i ett radhusområde i norra Botkyrka. Modern är lärare och fadern är psykolog. Eva ska till hösten börja andra året på gymnasiets barn— och fritidsprogram. Under sommaren 1996 sommarjobbade hon som vårdare på dagverksamheten i ett servicehusområde i norra Botkyrka. Eva tyckte bra om arbetet och arbetsuppgifterna:

Jättebra, kul, det är väl det att man umgås med människor liksom. Det är inte några svårare eller tunga uppgifter då, och det är upp till mig om jag vill hjälpa till. Om jag liksom ställer upp på att följa med på ett hembesök, och om det går bra att städa lite, då är det upp till mig då, men det är inga krav på att jag måste göra det och det.

Hon har i framtiden själv tänkt att arbeta med sociala frågor, dock helst med socialt arbete och inte inom äldrevården:

—Jag har väl tänkt mig nåt liknande arbete. Jag går barn och fritid och så, men jag vet inte, dagisfröken och småbarn, jag hade tänkt mig typ socialarbetare eller jobba med handikappade. Jag blev jätteglad när jag kom hit då, för jag fick bara en lapp där det stod dagverksamhet. ”Jaha, okej, jag har fått ett jobb, vad är det för nåt?” tänkte jag, det kunde ju vara allt möjligt hade jag tänkt mig. Så att det var liksom

13 Valet av exempel i överensstämmelse med Hagströms modell med idealtyper är ett utnyck för en vilja att understryka bredden i detta val, och påpeka likheter mellan detta material och tidgare forskning, snarare än ett antagande om rimligheten i idealtypiska begreppsmodeller.

jättekul och se att det var precis det som passade mig, så att jag lär mig och får lite erfarenhet av själva yrket.”

Hon påpekar uttryckligen att sommarjobbet inte är det slags arbete hon vill ha i fram- tiden. Hon ställer högre krav på arbetets innehåll och variation:

Inte på ett sånt här ställe, det skulle knäcka mig. Det är för lite att göra stundvis. Det är mer då att det ska vara mer att göra liksom som är viktigt för mig. Som att bli socialarbetare till exempel, och att det blir mer varierande och så där, för här är det samma rutin dag in, dag ut, liksom. Det är inte nåt sånt jag vill ha..”

Intresset för socialt arbete förefaller hos Eva att vara en del av en livsåskådning som inbegriper en artikulerad medvetenhet om orättvisor i samhället, som till exempel diskriminering och segregation. Hon understryker de fördelar hon tycker sig ha framför andra ungdomar i norra Botkyrka, i och med sin bakgrund i svensk medel- klass. Genom att arbeta med socialt arbete ser hon ett tillfälle till att få hjälpa exem- pelvis missbrukare och ungdomar med sociala problem.

Eva är inte angelägen om att vidareutbilda sig för det sociala arbetet direkt efter gymnasiet. Det är inte bara det framtida arbetet som är viktigt. Hon hyser ett stort konstintresse, och har bland annat planer på att läsa konsthistoria utomlands i framti- den. Eva målade och tecknade själv tidigare, och sökte först till gymnasiets konst- och formgivningsprogram. När hon inte kom in där svalnade dock intresset för att måla och teckna, och det har inte kommit tillbaka ännu. En eventuell arbetslöshet efter gymnasiet ser Eva inte som ett hot:

— Mina föräldrar har det inte så dåligt ställt och så där, och jag är ett ensambarn, så jag vet att dom ställer upp liksom, så där ekonomiskt mestadels. På så sätt tror jag inte att jag kommer att ha svårt att klara mig. Men jag vill ju inte vara beroende av dom, så om det inte finns nåt jobb så lånar jag väl av dom, och så tar jag tiden till att måla eller vad som helst liksom för att fylla ut tiden, och sen så klart söka jobb. Jag skulle kunna tänka mig att ta kvällskurser då, vidareutbilda mig på det sättet, någonting så att jag pluggar lite, inte att det blir jämt upp ett helt läsår Är man arbetslös så får man leva ekonomiskt på nudlar och hålla på med det man tycker om liksom, utnyttja tiden på det sättet.

Evas tankar om framiden, hennes utvecklingsplan om man vill, rymmer både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv, och alltså en flexibilitet inför de arbets— marknadsmässiga hinder som trots allt finns i samhället. För det längre perspektivet är planen riktad och tydlig. Det förhållande att yrkesplanerna har en resonansbotten i Evas åsikter och bild av samhället gör att Hagströms kategori ”arbetet som en del i livsåskådningen” förefaller rimlig här (Hagström 1990, s 13). Att det finns plats för ett konstintresse i Evas utvecklingsplan mot det sociala arbetet innebär att denna plan kan sägas ha såväl en ideologisk som en existentiell dimension, för att använda Hagströms terminologi.

Mötet och dialogen med klienten/den vårdbehövande människan, samt rehablite- ringsmomentet i arbetsuppgifterna gjorde att sommarjobbet företedde vissa likheter med det jobb som Eva vill ha i framtiden. På så vis fyllde detta jobbet en funktion i hennes utvecklingsplan.

Luis

Luis är 17 år och bor i radhus i södra Malmö, tillsammans med sin yngre bror och sin mamma, som är förskolelärare. Han ska till hösten börja naturvetenskapliga pro- grammets tredje år. Under sommaren 1996 arbetade han på en förskola i utkanten av Malmös innerstad, ett arbete som han tyckte bra om och tog seriöst:

_Arbetsuppgiftema är ju mycket stimulerande, barn kan ju inte bli monotona, det

är ju det som är det underbara med det här. Det skiftar hela tiden, det är alltid nya grejer man måste lära sig. Mina arbetsuppgifter, det är väl att ta hand om barnen, att ge dom bra värderingar och så. Jag är ju inte anställd här hos dom, så det är ju mycket lek, det är det ju, mycket mera lek. Men man kan ju inte gå omkring och säga vad som helst, man måste tänka på vad man säger och hur man säger det.

Själv planerar dock Luis att söka sig till andra sektorer av yrkeslivet. Efter gymnasiet har han tänkt att söka till läkarlinjen. Han vill om möjligt påbörja utbildningen direkt efter gymnasiet. Utvecklingsplanen är öppen i slutändan; ett alternativ är att bli just läkare, men Luis kunde också tänka sig att fortsätta studera medicin, och på sikt bli forskare. Utvecklingsplanens utformning bottnar bland annat i ett stort intresse för naturvetenskap.

Tidigare har Luis varit intresserad av först kemi och sedan marinbiologi, men nu är det medicin som dominerar. Samtidigt är han intresserad av naturvetenskapens roll och tillämpning ute i samhället, och värjer sig för utsikten att bli en "fackidiot" som bara har ögon för sin forskning. Luis ser alternativet att bli allmänpraktiserande läkare åtminstone för en tid som något som minskar denna risk. En av fördelarna med forskaryrket, å andra sidan, anser Luis vara den frånvaro av diskriminering som han tycker sig ha förstått vara en realitet i forskarvärlden. Han påpekar att han kan komma att få utseendet emot sig i andra sammanhang, exempelvis om andra anser att han är avvikande från en förment svensk normalitet (Luis föräldrar kom till Skåne som flyktingar från Chile för tjugo år sedan).

Sommarjobbserfarenheten var viktig, resonerar Luis, främst därför att han hade fått större insikt i hur barn tänker och reagerar känslomässigt, något som kunde komma till nytta vid ett framtida föräldraskap. I ett arbetsmarknadsperspektiv blir erfarenheten från detta jobb mindre viktig. Luis vill inte arbeta på förskola i framti- den, även om han ändå ser en viss relevans i yrkeserfarenheten från sommarjobbet:

_Ja, alltså, det är ju ett skoj jobb, men jag tror inte det, jag tror inte det är mitt jobb riktigt. Visst, jag hade gärna hållit på med det här men då, jag tappar ju mina planer då, det jag vill göra ju. Det kan ju även påverka yrkeslivet det här jobbet, som att man blir mer social, eller kanske blir mer framåt, att man på nåt sätt kommunicerar bättre, för att snackar man inte för sig, så händer ingenting.

Luis utvecklingsplan är tydlig och förhållandevis riktad, om än inte entydig; som framgått ovan så innehåller den en uppskjuten valsituation. De egenskaper han sätter värde på i ett arbete skiljer sig till viss del från dem som de andra intervjupersonema angav.

Att jag har god kontakt med till exempel styrelsen jag jobbar för eller nåt sånt. Att jag känner att jag hör hemma, att jag passar in här, att det är nånting som utvecklar mig och min omgivning. Just därför så har jag en dragning åt läkarhållet, till exempel om jag skulle bli praktiserande läkare. Då får jag ju alltid nya patienter, det händer alltid nånting, man lär sig nånting varje dag, det är det jag vill göra. Jag vill att varje dag ska kunna ses som en utmaning.

Det förhållande att Luis är tydligt inriktad på att upprätta mål och genomföra planer, har en beredskap för att återkoppla erfarenheter och dra nytta av dessa, och vill se arbetet som en utmaning, gör att Hagströms kategori ”arbete som utmaning, avance- mang och kompetensutveckling” förfaller relevant (Hagström 1990, s 15f). För Luis del är det alltså utmanings— och kompetensutvecklingsmomentet som är viktigast.

Kristina

En annan malmöbo som intervjuades i det här projektet var Kristina. Hon är 17 år och bor i en lägenhet i Hyllie tillsammans med sin mamma som är städerska. Till

hösten ska Kristina börja andra året på gymnasiets barn- och fritidsprogram. Under sommaren 1996 arbetade hon på en förskola, för övrigt på samma arbetsplats som Luis, men på en annan avdelning. Kristina var nöjd med arbetsuppgifterna och ar- betsplatsen:

—Jag är ju nästan som en bland den övriga personalen, fast man har ju inte riktigt samma uppgifter som dom andra, förutom det pedagogiska då, som man inte är helt färdig i. Arbetsuppgiftema är rätt okej faktiskt. Visserligen har man kanske disk och så nån gång så där, men sen så leker man ju med barnen hela tiden och så. En dag är ju inte som den andre, ibland går man ut och tittar på ankoma i parken, eller går på stan, så det är roligt, jobbet.

Det framkommer i detta citat att Kristina ansåg att hennes pedagogiska kompetens hade en del brister. Det var en inställning som få av hennes sommarjobbskollegor delade. Denna inställning var knappast en slump; Kristina var den enda av de som jobbade inom barnomsorgen som gick på gymnasiets barn— och fritidsprogram. Efter gymnasiet har Kristina tänkt sig att så snart som möjligt påbörja lärarhögskolans förskolelärarutbildning. Det är just förskolelärare hon vill bli, och sommarjobbet gav henne alltså erfarenhet inom det yrke hon ville ha i framtiden.

—Jag får ju en liten överblick över hur det blir senare, när jag har fått jobb, och det tycker jag ju är bra.

Kristina är den enda av de tjugo intervjuade för vilken sommarjobbet var det samma som det föreställda framtidsjobbet, det vill säga det enda fall där arbetsmarknadsåt- gärden överensstämmer med målet i utvecklingsplanen. Erfarenheten från sommar- jobbet bygger på hennes humankapital i en påtaglig utsträckning, även om fyra veckor är en kortare tidsperiod än de femton veckors praktik som ingår i det gymna- sieprogram hon går på.

Förutsatt att Kristinas väg ut i arbetslivet följer utvecklingsplanen, så förefaller den att bli rak. Valet av yrke tycks inte vara ett resultatet av något inre meningssö- kande, ett sedan tidigare etablerat fritidsintresse eller någon specifik samhällssyn. Vissa samhällsfrågor aktualiseras dock när det framtida arbetet diskuterades i inter- vjun. Kristina är kritisk till nedskärningarna inom barnomsorgen, en kritik som fick en resonansbotten i oron för att bli arbetslös när hon var färdigutbildad. I övrigt var utvecklingsplanen tydlig, riktad och detaljerad.

Kristina rangordnade samvaron med arbetskamraterna högt, och kompetensut— vecklingen i arbetet betonades enbart med hänsyn till arbetsuppgifterna, och inte till ett generellt behov av en sådan utveckling. Över huvud taget är arbetet och livet utanför arbetet påfallande åtskilt i Kristinas planer. I Hagströms begreppsmodell förefaller beteckningen ”arbete som utveckling i yrket” vara adekvat för att beskriva Kristinas förhållningssätt till arbetslivet. Inom den kategorin hör hon till undergrup- pen ”de vårdinriktade” (Hagström 1990, s l9f).

Deniz

Den fjärde och sista intervjuperson som presenteras på detta vis heter Deniz. Han är 16 år och bor i norra Botkyrka tillsammans med sina föräldrar. Mamman är stä- derska och pappan är verkstadsarbetare. Till hösten ska Deniz börja börja det natur- vetenskapliga programmet på gymnasiet. Under sommaren 1996 arbetade han som fastighetsskötare, ett sommarjobb som han hyste blandade känslor inför. Arbetsupp- giftema tyckte han inte alls om:

— Ja, förra veckan fick vi städa, vad heter det, såna här soprum, och det var fan skit- äckligt. Jag blev nästan arg där, för jag tänkte ”25 spänn i timmen, det här inte värt

det, om vi får göra om det här, då slutar jag”, det var verkligen äckligt alltså. Men om jag säger det till min handledare, då säger han "ja men då får du väl sluta om du inte tycker om lönen”. Men alltså, det spelar ingen roll vad du får i lön, för det är ändå inte dom här på företaget som ger dig den, utan det är kommunen. Företaget kan inte höja lönen eller nånting, men dom kan ju ge mig bättre arbetsuppgifter, jag jobbar ju gratis åt dom, så det spelar egentligen ingen roll. Det tycker jag inte om, skulle jag ha fått 40 [kronor i timmen] kanske, då skulle jag inte ha sagt nånting, då skulle jag ha städat då, och nöjt mig, men inte för 25 [kronor i timmen]. Det är ingenting, alltså. Förra året så jobbade jag för 40 spänn, sen nu när jag kommer till 25 [kronor i timmen], så känns det så här obehagligt.

Deniz trivdes rätt bra på arbetsplatsen, åtminstone tillsammans med de andra som- marjobbarna. Dock kände han sig emellanåt orättvist behandlad, och han var oense med de ordinarie anställda på arbetsplatsen:

Det finns flera stycken [ordinarie] som får mycket mer, tre gånger mer än vi, dom behöver inte ens kämpa, som vi får göra. Den ena snubben är jag skitarg på, men jag skiter i det, jag orkar inte förklara. — Har du varit osams med någon arbetskamrat eller arbetsledare? —Ja alltså med arbetsledaren då. Jag har faktiskt hunnit prata med dom och så där, men arbetsledaren, han verkar inte bry sig så jag tänkte att jag går direkt till hans chef.

Nej, Deniz är inte speciellt nöjd med årets sommarjobb. Förra sommaren arbetade han som byggjobbare, och det tyckte han bättre om, i huvudsak därför att han där fick såväl bättre lön som bättre handledning, och därför lärde sig mer där. Däremot har han inte klart för sig vad han vill arbeta med i framtiden. "Drömjobbet” är att bli läkare, men Deniz är tveksam inför den stora långa och hårda satsning på utbild- ning som det yrket krävde. Han är redan nu osäker på om han skulle klara av det. Planen föreföller vara en önskvärd men inte sannolik framtidsföreställning. En sak har han emellertid klart för sig — han vill inte arbeta med fastighetsskötsel i framti- den. Samma förhållande gäller föräldramas yrken. Han vill inte bli verkstadsarbetare eller arbeta inom vården.

Deniz utvecklingsplan är diffus och ostrukturerad men inte riktad. Tidsperspekti- vet är kort. Han har än så länge inte bestämt sig för vad han vill arbeta med i framti- den. Istället tar Deniz en sak i taget, det första målet är att klara av gymnasiet, som han ska börja till hösten. Osäkerheten i utvecklingsplanen oroar honom, han tycker själv att det är konstigt att han inte vet vad han vill ha för framtidsyrke. Samtidigt har han också en föreställning om att han bör vara mer oroad över att arbetslöshets— risken än vad han för tillfället är. Uppenbarligen upplever Deniz att det finns krav på att ha en mer strukturerad och problemorienterad utvecklingsplan än vad han har.

I samtalen om eventuella framtida arbeten aktualiseras varken någon specifik syn på samhället eller något stort intresse. Det finns inget givet meningssammanhang som tankarna om arbete knyter an till. Viktigast i ett arbete är att det erbjuder varie- rande arbetsuppgifter, bra arbetsmiljö (kan vara en effekt av att Deniz var starkt kri- tisk mot arbetsmiljön på sommarjobbet) och en bra lön. För tillfället rangordnar han lönen högre än arbetsuppgifterna, men Deniz föreställer sig att han kommer att vår- dera detta annorlunda i framtiden.

Det fjärde idealtypiska förhållningssätt till arbete som Tom Hagström fann i sin intervjuundersökning beskrivar han som ett förhållningssätt där arbetet ses som ”en tillfällig försörjning” och ungdomarna är "sökare och löst förankrade” (Hagström 1990, s 22). I stort sett passar Deniz syn på arbete och framtid in i Hagströms be- greppsschema. Givetvis vore det orättvist att kalla Deniz för löst förankrad på arbets— markanden. Han har ännu inte börjat gymnasiet, och är varken mer eller mindre löst förankrad än de flesta ungdomar i hans ålder Däremot så har han redan nu en sö—

kande och osäker hållning inför arbetslivets möjligheter och hinder. Rent generellt torde det alltså vara svårt att påstå något om huruvida Deniz sommarjobbserfarenhet fyllde en funktion i hans utvecklingsplan. Däremot är det tydligt att Deniz har en mer avvaktande hållning till det yrke som sommarjobbet gav en föraning om, för- modligen på grund av att sommarjobbet som fastighetsskötare blev som det blev. Endast under förutsättning att det var det enda alternativet till att vara arbetslös skulle Deniz kunna tänka sig att arbeta som fastighetsskötare.

Sommarjobbet och utvecklingsplanen: sammanfattning

Med undantag för Kristina, och hennes feriearbete, så visar dessa exempel hur inter- vj upersonema tyckte att sommarjobbet passade deras utvecklingsplan. Vissa var helt och hållet nöjda med de arbete de hade haft, men var mer eller mindre säkra på att de skulle syssla med något helt annat i framtiden. Andra var likaledes nöjda med sommarpraktiken, och tyckte att jobbet i viss utsträckning gav dem en erfarenhet som de på något sätt kunde utnyttja i sitt framtida yrke, om än inte på något direkt sätt. En tredje grupp intervjupersoner var helt och hållet missnöjda med det arbete de tilldelats av sin hemkommun, och visste nu i alla fall vad de inte ville göra i framtiden:

Skulle du kunna tänka dig att jobba med sånt här [fastighetsskötsel] i framtiden? —Näe, jag tror inte det. —Tycker du att du har lärt dig nåt inför framtiden av det här? Ja, en del saker. Att jag ska jobba bättre i skolan, att jag måste skaffa en bra utbild- ning för att få ett bra jobb. (Man, 16 år , Alby, Botkyrka)

Huruvida sommarjobbet passade utvecklingsplanen eller inte föreföll inte ha någon avgörande betydelse för ungdomarna. Det var inte för att förbättra sin arbetsmark— nadsposition som intervjupersonema hade sökt till sina hemkommuners respektive projekt. Det framgår tydligt av intervjumaterialet. Man knöt inte några större för- hoppningar till sommarjobbets förmåga att öka det individuella humankapitalet. På denna punkt delade man inte Storstadskommitténs förhoppningar om sommarjob- bets betydelse. Det skäl som angavs oftast var att man rätt och slätt ville tjäna pengar. Något annat motiv föreföll inte aktuellt. Kanske just därför var man överlag mycket kritisk till den låga lönenivån.

Hur ska man då svara på frågan om sommarjobbets betydelse för ungdomarnas yrkesplaner? Det är i viss mån avhängigt i vilken utsträckning man tycker att en sommarjobbsverksamhet bör utformas så att ungdomarna får erfarenhet från ett yr- kesområde som de själva är intresserade av, och vilka krav man ställer på att sommar— jobbet ska fylla en funktion i ungdomarnas egen utvecklingsplan. Ju större krav i detta hänseende, desto mindre betydelse hade sommarjobbet. Det var väldigt få in- tervjupersoner som fick arbetslivserfarenhet från ett yrke de ville arbeta med i fram- tiden. Men med kommunernas i detta avseende mindre ambitiösa målsättningar så behöver inte sommarjobbsåtgärdema betraktas som mindre lyckade. Huvudsaken var ju att ungdomarna fick arbetslivserfarenhet över huvud taget. För ungdomarnas del var det däremot i första hand pengar, inte yrkeserfarenhet, som man ville ha med sig från sommarjobbet.

Huvudmännen i projektet avsåg alltså att överföra en mer generell arbetslivskun- skap till ungdomarna, och inte någon mer detaljerad yrkeskompetens för var och en av de deltagande individerna. Men hur var det då med den allmänna yrkeslivssociali- sationen? I vilken utsträckning tyckte ungdomarna att man hade fått ta del av en tillvaro där kraven var annorlunda än i skolvärlden? Denna fråga kommer att diskute— ras i nästa avsnitt.

Arbetsplatsen som en krävande och disciplinerande miljö

Det var i huvudsak de kommunala huvudmännen bakom sommarjobbsprojekten som hoppades på att feriearbetet skulle lära deltagarna hur det går till på arbetsplatserna, vilket framgått av rapportens inledning. Sommarjobbet skulle ge ungdomarna en föraning om de krav som kommer att ställas på dem längre fram, när de slutar skolan. Storstadskommittén nämnde däremot inte detta syfte i sina målformuleringar. Frå- gan om hur ungdomarna upplevde arbetslivets krav ingick emellertid som en del i den tredje av de fyra frågeställningar som detta utvärderingsprojekt hade i uppdrag att besvara. Till detta problemområde hörde också frågan om i vilken utsträckning ungdomarna uppfattade sommarjobbsverksamheten som en social, och i viss mån övervakande åtgärd, eller om man såg det som rätt och slätt ett konventionellt arbete. En annan fråga som hör till det ovannämnda problemområdet, och rör ömsesidighe— ten i sommarjobbet, är den om ungdomarnas syn på den lön de fick. Denna fråga diskuteras sist i detta avsnitt.

Social övervakning?

Frågan om ungdomarnas uppfattade någon socialt övervakande dimension i som- marjobbsprojekten kan besvaras kortfattat. Det var huvudsakligen för lönens skull som intervjupersonema sökte sommarjobb, vilket nämndes i slutet av förra avsnittet. I intervjumaterialet märktes det inte av några tvångsmekanismer bakom ungdomar- nas ansökningar till projekten. Det var endast i ett fall som ansökan kom till stånd efter samtal med kuratorn. Deltagandet i projekten föreföll i så måtto vara helt frivil- liga. Någon motvilja mot att delta märktes inte alls. I vissa fall hade föräldrarna varit pådrivande, men det hade aldrig varit någon konflikt mellan intervjupersonens respektive föräldrarnas önskningar.

Ungdomarna förstod sommarjobbet i första hand som en angelägenhet mellan dem och arbetsgivarna. Andra kommunala instanser föreföll dem inte vara inblan- dade, och det fanns inget tecken på att man skulle ha upplevt att det ingick ett mo— ment av social övervakning i projektet. Verksamheten syntes helt neutral ur det per- spektivet. De krav som man trots allt upplevde kom från föräldrarnas sida, och inte någon annanstans ifrån.

Arbetslivets och skolvärldens krav

Hur ställde man sig då till de krav som ställdes under sommarjobbet? Och vilka krav var det som ställdes? I Botkyrkas målsättning framhölls att man ville lära ungdo- marna att fungera i ett kollektiv. I det sammanhanget betonades bland annat vikten av att när så krävdes utföra och uthärda arbetsuppgifter som föreföll monotona och ostimulerande, samt vikten av att passa tiden och utföra rätt uppgift vid rätt tidpunkt. De aspekter som fokuserades i intervjuerna var lydnadsplikten och just kraven på tidspassning, även om frågan också diskuterades i mer allmänna termer.

Hur utföll jämförelsen mellan arbetslivet och skolvärlden? På den här punkten hade intervjupersonema vitt skilda erfarenheter. Några intervjupersoner tyckte att arbetslivet ställde hårdare krav än skolvärlden, och ett fåtal var ambivalenta och tvek- samma. Det stora överraskningen var att de som tyckte att skolvärlden ställde större krav än arbetslivet var nästan lika många som de som var av den motsatta åsikten. Denna variation blev tydlig redan när frågan diskuterades på en generell nivå, och har således inget direkt samband vad det var för slags jobb man hade. I stället var det utgångspunkten för jämförelsen som hade en viss betydelse här.

Många intervjupersoner påpekade att skolvärldens krav i viss män var frivilliga. Man kunde välja mellan att vara en elev som passade tiden och gjorde som man

tillsagd, och en elev som inte gjorde detta. Detta drag av frivillighet gjorde att en del karaktäriserade skolan som en mer krävande miljö, medans andra, paradoxalt nog, tyckte att den var mindre krävande.

— Det är egentligen hårdare i skolan, om man säger så, för det gäller att nå en viss nivå, det gäller liksom att uppnå saker hela tiden. Man måste bli bättre och bättre, göra sina studier och blir man underkänd då måste man plugga ännu mer, då måste man göra det om och om igen. Men som i arbetslivet, där gör man bara sin syssla, man vet vad man måste göra, man behöver inte tänka. Som om man ska städa eller så, då gör man bara sitt jobb, sen går man hem, det är liksom samma rutiner varje dag, men i skolan måste man lägga ner mycket, mycket mer energi. Det går inte att bara sitta på lektionena och bara vara där. Man måste anstränga sig, både på fritiden och på vardagama. (Kvinna, 16 år, Fittja, Botkyrka)

—Tycker du att man ställer hårdare krav i arbetslivet än i skolvärlden? Ja, det gör man, helt klart, i skolan måste man liksom sköta sig själv och så. Arbets- livet är det väl mer ”djungelns lag” liksom. Det är hårdare tror jag, i skolan får man göra, inte riktigt som man vill, men man [paus] jo, det är klart att man kan göra som man vill ändå. Vill man inte plugga, så pluggar man inte, men då får man dåliga betyg, det är upp till en själv. Men i arbetslivet är det mer som att man måste passa sig, annars går lönen ner, kanske. Jag vet inte så mycket om det men jag tror det är så. (Kvinna, 17 år, Rosengård, Malmö)

Så länge resonemanget hölls på denna generella nivå var det också en del intervju- personer som helt och hållet jämställde kraven i de bägge miljöerna.

Det är ungefär samma i skolan ju, man ska komma i tid och ta ansvar och ta med sig sina saker, som på en arbetsplats. Vi får höra mycket om dom i vår klass som inte tar med sig material och så, och då säger läraren * ja detta är vår arbetsplats och ni ska ha med er det som ni ska ha ju'. Jag tror inte det är en stor skillnad. (Kvinna, 17 år, Hyllie, Malmö)

När frågan konkretiserades till kraven på lydnad och att passa tider, så förändrades svaren till viss del. Nu var det fler som tyckte att arbetslivet ställde hårdare krav, i synnerhet vad gällde kraven på lydnad. Skolans lydnadskrav beskrevs som betydligt mer förhandlingsbara. I arbetslivet föreföll de mer absoluta. Å andra sidan tyckte många att skolans krav på att passa tider var hårdare.

För mycket att göra? Fel bakgrund?

I ett annat sammanhang kritiserade några av intervjupersonema från Botkyrka ar- betsplatsens reglemente. Flera av de ungsomar som feriearbetat som fastighetsskö- tare tyckte att de blev orättvist behandlade på arbetsplatsen. De tyckte de blev utnytt— jade, och tilldelades tyngre arbetsuppgifter än de ordinarie anställda (se även citat 2 på s 1 och citat 2 på s 32):

— Vad tycker du om lönen då? — Den är rätt så liten faktiskt, om man tänker på hur mycket vi arbetar. Vi gör nästan dubbelt så mycket än vad dom andra gör, alltså som dom som är ordinarie anställda. (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

Vad denna känsla av att ha blivit orättvist behandlad bottnar i är svårt att säga. Efter- som direkt observation inte ingick i utvärderingens metod, så finns det inte tillräck- ligt underlag för att avgöra om ungdomarna blev tilldelade fler arbetsuppgifter än de ordinarie, eller om det rörde sig om en missuppfattning från ungdomarnas sida. Förmodligen fanns det en hel del arbetsuppgifter som utfördes utanför deras synfält.

Men det är ett beaktansvärt förhållande att merparten av fastighetsskötama tyckte sig ha blivit orättvist behandlade. Dessa ungdomar upplevde att de ordinarie an- ställda mest åkte runt på flakmoped och övervakade dem, och inte uträttade speciellt mycket själva.

Ungdomarna var ofta påtagligt angelägna om att redogöra för dessa erfarenheter. De aktualiserades i samband med en mängd olika frågor under intervjuerna, och påtalades spontant vid några tillfällen. Frågan dök alltid upp tidigt i intervjun. Det fanns alltså ett djupt missnöje med fördelningen av arbetsuppgifter i de här fallen. Ordergivningen och kraven på utförandet av arbetsuppgifterna upplevdes i de här fallen som orättfärdiga.

Förvaltningsföretaget i fråga förnekade att man hade tilldelat sommarjobbarna ex- tra mycket arbetsuppgifter. Man beklagade också att man inte hade lagt ned tillräck- ligt mycket resurser på handledning av sommarjobbarna, något som man såg som en möjlig orsak till missnöjet. En annan möjlig orsak såg man i det faktum att flera av ungdomarna i verksamheten inte hade informerats om vad det praktiska arbetet innebar.

Vissa kommunala tjänstemän var benägna att tolka denna konflikt i etniska termer. Man menar att unga män med utomnordisk bakgrund har haft svårare än andra ung- domar att acceptera svenska arbetsledares auktoritetskrav. I verksamhetsberättelsen för 1996 års sommarjobbsprojekt anmärker man bland annat att

”en stor del av de utomnordiska ungdomarna haft svårast att finna sig tillrätta på typiskt svenska arbetsplatser som till exempel att utföra renhållnings- och park- arbete” (Botkyrka kommun: Verksamhetsberättelse. 500 sommarjobb 1996, s 7).

I denna verksamhetsberättelse antas konflikter om regler och förväntade arbetsresul- tat uppstå bland annat därför att ungdomarna mestadels pratar sitt hemspråk. I vilken mån det missnöje som ventilerades i intervjuerna bör ses mot bakgrund av en "legiti— mitetskonflikt på etnisk grund” är svårt att avgöra. Det finns dock inga tecken på en sådan konfliktorsak i själva intervjumaterialet. Arbetsledarnas auktoritet ifrågasattes över huvud taget inte. De missnöjda ungdomarna hade förvisso invandrarbakgrund, men föräldrarna hade kommit till Sverige som vuxna från i första hand Finland, men även Chile, Syrien respektive Turkiet. Som ovan angetts så arbetade ungdomarna i par, men mestadels gick man i sådana par att man inte kunde prata med varandra på något hemspråk: en pojke med chilenska föräldrar arbetade tillsammans med en pojke med turkiska och syrianska föräldrar, etc. Om missnöjet berodde på arbetet i sig, ungdomarnas etniska bakgrund, eller arbetsledningens etniska bakgrund, går alltså inte att bedöma här.

Självupplevda anpassningssvårigheter

I vilken utsträckning hade arbetsplatsen rent generellt varit en effektiv disciplin- erande miljö? Jag ställde en direkt fråga om huruvida ungdomarna tyckte att de hade haft svårt att anpassa sig till arbetslivets krav. Intervjupersonemas svar var kanske lite överraskande. Det var inte någon som tyckte att man hade haft anpassningssvå- righeter. I den mån man tyckte att arbetslivet ställde hårdare krav, så föreföll man att till fullo acceptera dessa. Alla var ense och förbehållslösa på den här punkten. Man upplevde att anpassningen till arbetsplatsens normer hade gått smärtfritt.

Har du haft svårt att anpassa dig till arbetslivets krav? — Nej, nej. Det är väl det jag förberedde mig mentalt för att jag skulle sommarjobba. Jag hade verkligen tänkt att jag skulle slita, så det här jobbet är ungefär som en semester! [skratt] Nej, nej, visst är det ett jobb, men jag var inställd på att jag skulle få skrubba varenda trottoar i hela Botkyrka, så... (Kvinna, 17 år, Alby, Botkyrka)

—Har det varit svårt att anpassa sig?

Inte alls, nej, nej. Det har gått hur smidigt som helst. Dom hjälper en till rätta, och man får vara med och se hur dom gör. Man är som en liten svans i början, man känner sig som om man bara är i vägen och inte vet nånting, men till slut så flyter man bara in. (Kvinna, 18 år, Hyllie, Malmö)

En tolkning av denna till synes problemfria och smidiga anpassning kan vara att ung— domar inte alltid ser de ”anpassningsproblem” som vuxenvärlden ser. Detta kan vara ett tecken på en brist på kunskap om och erfarenhet av arbetslivet. En annan tolkning, som förmodligen är rimligare, är att de flesta intervjuade hade arbetslivserfarenhet se- dan tidigare, och att samtliga hade gått igenom en två veckors praktikperiod i högsta- diet. Skillnaden mellan en två veckors praktikperiod och ett fyra veckors sommarjobb behöver inte vara så stor. Den största skillnaden var kanske att sommarjobbet gav en inkomst. I den bild av ungdomars arbetslivserfarenhet som Storstadskommittén och de respektive kommunerna förmedlar så nämns aldrig PRAO-periodema. De förefal- ler inte gälla som riktiga arbetslivserfarenheter. I intervjuerna nämndes ofta praktikpe- rioderna och tidgare sommarjobb i samma andetag. Sommarjobben föreföll inte ha gett en kvalitativt annorlunda bild av arbetslivet under de fyra veckor som dessa pågick än PRAO—praktikema, även om undantag fanns.

Det samlade intrycket från intervjuerna blir alltså att ungdomarna i stor utsträck- ning kände sig färdigdisciplinerade för arbetslivet. Sommarjobben föreföll inte ha lagt till så mycket till den redan existerande kunskapsstocken. (En annan möjlig tolkning är givetvis att rapportens frågor formulerades utifrån en föreställning om att sommar- jobbet kräver en hårdare disciplin än vad det de facto gör.) Samtidigt måste det påpekas att variationerna i arbetslivserfarenhet var rätt stora. För en mindre grupp var detta sommarjobb den första kontakten med arbetslivet förutom just PRAO-periodema; de flesta hade jobbat med annat tidigare. En annan mindre grupp intervjupersoner hade erfarenhet från ett flertal arbeten, och hade jobbat extra sedan de tidigare tonåren:

— Jag har jobbat rätt mycket, jag har jobbat på restaurang och i cafeteria, och så har jag jobbat i en klädbutik, men det vanligaste jobbet, det som jag har jobbat mest med, det har varit inom restaurangbranschen. Jag har jobbat som diskare och jag har stått i kassa, lite av varje kan man säga. Det är helgjobb och så, jag har jobbat rätt mycket hos min morbror, i hans livsmedelsaffär, och så i pizzerian då, där jobbade jag tre månader förra året. Det var förra sommaren, nere i Göteborg, jag jobbade rätt så mycket där. Det där andra jobbet, där jag jobbar på helgerna, det är mer tillfälligt, när dom behöver extra personal på kvällen. Det var kul men jobbigt, man fick träffa rätt så mycket nytt folk Jag har redan fått många erbjudanden om jobb, dom har ringt från mina gamla arbeten, och nu har jag en kompis som jobbar på hotell då, som husfru. Det är rätt så enkla uppgifter, och dom på hotellet ville ha mig, dom ville att jag skulle börja jobba där, för att jag har jobbat i cafébranschen, så jag kan allt sånt. Dom ville att jag skulle börja redan nu, efter det att jag har slutat det här.” (Kvinna, 17 år, Fittja, Botkyrka)

I sådana fall hade man redan tidigare anammat arbetsplatsemas regler och normer, och sommarjobbets disciplinerande miljö hade inte så mycket mer att tillföra.

Lönen och dess betydelse

Ett sommarjobb är inte enbart förknippat med krav. Som ersättning för utförda ar— betsuppgifter och närvaro på arbetsplatsen får man en egen lön, för några den allra första lönen någonsin. Vilken betydelse hade denna lön för ungdomarna? Vad be- tydde sommarjobbet ur ekonomisk synpunkt? Att tydliggöra sambandet mellan ut- fört arbete och inkomst för ungdomar [ socialt utsatta områden var en av huvudmål- sättningarna med SK:s garantiprojekt. Även Malmö stad underströk den privateko- nomiska aspekten, men ur ett annorlunda perspektiv.

Det visade sig att missnöjet med lönenivån i sommarjobben var kompakt. En enda intervjuperson tyckte att lönen var bra eller tillräcklig, de övriga var missnöjda i mer eller mindre påtaglig utsträckning. Vissa förmildrande omständigheter nämndes dock i denna kritik. I första hand reserverade sig intervjupersonema i ” Performance på Buttericks scen”-projektet. Visserligen tyckte man att det var en dålig ersättning för ett jobb, men själva ville man inte klaga som nämndes ovan så tyckte man att verksamheten snarare var en kurs än ett arbete, och man hade gärna deltagit utan någon ersättning alls. Några av Botkyrkaungdomama nämnde kommunens dåliga ekonomi som en trolig orsak till att ersättningen var så snålt tilltagen, och en av dem påpekade att hon insåg att kommunen såg sommarjobbsverksamheten som ett tillfälle till att få vissa arbetsuppgifter utförda billigt.

Å andra sidan var missnöjet med lönen påtagligt stort hos en del av de intervjuper- soner som hade sommarjobbat förut. I ett par fall hade lönen halverats från före- gående sommars arbeten i privata företag. Missnöjet med lönen förstärktes också i de fall där man var missnöjd med arbetsuppgifterna. Dessa intervjupersoner tyckte att man hade kunnat få lättare uppgifter när arbetsgivaren ändå fick deras arbetskraft gratis. En annan intervjuperson befarade att den låga lönenivån skulle avskräcka andra ungdomar — inte henne själv _ från att över huvud taget söka sommarjobb. Med tanke på Storstadskommitténs ambition att understryka arbetslinjens betydelse kan denna kritiska anmärkning vara värd att beakta.

Under alla omständigheter antyder kritiken av lönenivån att sambandet mellan arbete och inkomst redan verkar vara fast etablerat hos intervjupersonema. Påfal- lande ofta gjordes den anmärkningen att man tyckte att det arbete man har utfört var värt mer pengar än vad man skulle komma att få. Intervjupersonema var medvetna om att arbete medför en lön, och att lönerna vanligtvis är betydligt högre på den reguljära arbetsmarknaden. Ändå var åtminstone en förälder i sex av de tjugo hushål- len utanför arbetsmarknaden. Med storstadskommitténs terminologi innebär alltså detta att nära en tredjedel av intervjupersonernas familjer befann alltså sig i den faro- zon där sambandet bidrag — inkomst riskerade att få samma legitimitet som samban— det arbete — inkomst (jfr SOU 1995:142, s 18ff).

I vilken utsträckning lönen skulle användas till något annat än fritidskonsumtion, exempelvis som ett tillskott till hushållskassan, diskuterades inte i alla intervjuer. I de fall där detta diskuterades, så föreföll det som om lönen nästan uteslutande gick till ungdomarnas egen konsumtion av kläder, resor, datorer, etc. Under sådana om- ständigheter var man ändå ganska nöjd med att få ut 3000-3500 kronor i handen efter fyra veckors arbete.

Den bild av sommarjobbets ekonomiska betydelse som växer fram i intervjuerna präglas alltså av en viss motsägelsefullhet. Missnöjet med den låga lönenivån, och medvetenheten om att man hade kunnat tjänat mycket mer om man hade jobbat på något annat ställe, fanns sida vid sida med en upprymd förväntan över de tre-fyra tusenlappar som blev resultatet av sommarjobbet, och den köpkraft som denna summa motsvarar.

Arbetets värde och utvecklingsplanens kontext

En av utvärderingsprojektets frågeställningar riktade intresset mot hur de inter- vjuade ungdomarna såg på arbete i en mer generell mening. Vad tyckte de att ett bra arbete skulle innehålla, vilka egenskaper skulle det ha? Synen på arbetet kan sedan sättas i samband med en omgivande kontext. Går det att hitta något idé- eller me- ningssammanhang som värderingarna och planerna är en del av? Hur ser det socio- kulturella rum ut som de har formats i? Vilka värderade arbetet på ett visst sätt, och vilka gjorde det på ett annat? Hur underbyggdes respektive resonemang? Vilka förhållanden i intervjupersonens tillvaro aktualiserades för att motivera en viss plan?

Att studera värderingar

Studiet av ungdomars värderingar är idag ett väl etablerat forskningsfält i Sverige. Såväl statliga forskningsinstitutioner som privata företag bedriver forskning kring detta fält. Institutet för framtidsstudier, Arbetslivscentrum, Ungdomsstyrelsen, Kai- ros Future, Universum, SIFO och Ungdomsbarometem är några av de institutioner och företag som var för sig genomför olika undersökningar inom området. En statlig utredning i ämnet, Ungdomars välfärd och värderingar, har också givits ut (SOU 1994z73).

Fokuseringen på värderingar blir rimlig inom ramen för en individualistisk hand- lingsteori, där människor antas handla i enlighet med sina värderingar, och där hand- landet kan förstås med hjälp av kunskap om dessa värderingar: värderingar blir in- tentioner som blir handlingar. Värderingar förstås alltså som bevekelsegrunder för handlande.19 Genom att studera ungdomars värderingar hyser man förhoppningar om att kunna förutsäga hur de ska handla i framtiden, som vuxna.

Studiet av hur ungdomar värderar arbete är också ett etablerat forskningsfält. Ett intresse bakom detta handlar om behovet av att förutsäga eventuella glapp mellan å ena sidan ungdomarnas vilja att ta vissa arbeten och å andra sidan den framtida arbetsmarknadens utbud av anställningar. Den påtagligaste tendensen som har fram- kommit i denna forskning är att ungdomar prioriterar arbetets immateriella egenska- per. De mänskliga relationerna och arbetets egenvärde kommer i första hand, och de materiella aspekterna (lön, trygghet, karriär) kommer i andra hand (Andersson, Fiirth & Holmberg 1993, s 55f; Gamberale & Hagström 1994, s 59f; Vogel 1994, s 146).

Ett vanligt sätt att beskriva denna tendens är att se det som att man värderar arbete efter en värderationell logik, snarare än efter en målrationell eller instrumentell så- dan (Zetterberg m fl 1983). Denna rationalitet dominerar i det mer generella förhåll- ningsättet till arbete. Samtidigt har det också framkommit att ungdomar tenderar att i större utsträckning än vuxna ha en instrumentell attityd till de arbeten som man för tillfället efterfrågar (Vogel 1994, s 147). De är oftast medvetna om sin dåliga konkurrensförmåga på arbetsmarknaden, och agerar med utgångspunkt från de be- gränsade möjligheter som rent faktiskt står till buds (SOU 1994:77). Med detta dubbla perspektiv blir arbetslivet uppdelat i två segment, påpekar arbetslivsforskaren Ulla Arnell-Gustafsson:

”I det ena finns de jobb man försörjer sig med ' just nu', i det andra finns de jobb man skall arbeta med i framtiden, det jobb som skall bli ens 'identitetsarbete'. Till jobben i det förstnämnda segmentet finns ofta en instrumentell hållning; till jobben i det sistnämnda segmentet finns ofta en värderationell hållning” (Amell-Gustafsson 1988. s 27).

Värderationaliteten och den instrumentella rationaliteten antas alltså existera sida vid sida hos många ungdomar. Det finns inte nödvändigtvis någon motsättning i detta: från det förra perspektivet tittar man in i den "fjärran” framtiden, från det senare in i den omedelbara framtiden (jfr Hertzberg 1996, s 70.

Intervjupersonemas syn på arbete

Även i denna utvärdering ställdes frågor om hur man värderade arbete. Utfrågningen skedde inledningsvis med öppna frågor. I den mån intervjupersonernas spontana re- sonemang var utförliga, så fick de svara utan svarsalternativ, men om de tvekade fick

19

de hjälp på traven, genom att de fick ta ställning till tio svarsalternativ, från vilka de anmodades att välja tre eller fyra stycken.20

Vilka egenskaper tyckte man då att ett bra arbete skulle ha? I särklass störst vikt lade intervjupersonema vid att ha bra arbetskamrater och intressanta arbetsuppgifter. I viss utsträckning sägs också alternativet bra arbetsmiljö som viktigt. Egenskaper som ”hög lön" och "anställningstrygghet" nämndes vid tre tillfällen, och "karriär-

” n n ”

möjligheter , att man gör en samhällsinsats , möjligheter till ansvarstagande”, "ärliga arbetskamrater", ”rättvis fördelning av arbetsuppgifter" och ”bra kontakter med ens överordnade” omnämndes sporadiskt. Vissa av svaren från altemativlistan (se fotnot 20), exempelvis ”socialt anseende”, ”flexibel arbetstid” och ”mycket fri- tid”, omnämndes inte alls.

Tendensen att ungdomar värderar arbetets egenvärde och mänskliga relationer högre än de materiella aspekterna bekräftas alltså i det här intervjumaterialet. Den instrumentella rationaliteten får stå tillbaka för den värdeorienterade. Detta perspek- tiv på arbete fördelade sig jämt i gruppen av intervjupersoner. Inga större skillnader i etnicitets-, klass- eller könshänseende framkom på denna fråga. Den enda påtagliga skiljaktigheten var att de kvinnliga intervjupersonema i större utsträckning än de manliga tyckte att intressanta arbetsuppgifter var en viktig egenskap i ett arbete.

Utöver syftet att få reda på vilka egenskaper som ungdomarna värderade i ett ar- bete, så var även avsikten med frågan att generera en diskussion om bra och dåliga arbeten i allmänhet. Det senare målsättningen misslyckades. Någon mer utvecklad diskussion i detta ämne kom aldrig till stånd, och många av svaren var påfallande korta. I ett flertal fall uppfattades frågan inte på det sätt som avsetts, och svaren gick då i en helt annan riktning. En sannolik förklaring till att den senare avsikten med frågan gick om intet är att ungdomarnas erfarenhet av arbetslivet var för liten för att de skulle ha hunnit bilda sig en egen uppsättning värderingar på området.

De allra flesta intervjupersonema hade heller inte anammat det dubbla perspektiv som Arnell-Gustafsson nämner (se ovan). Man gjorde ingen större skillnad mellan framtidsjobben och de jobb som man kommer att få direkt efter skolan, och många hade ännu ingen preferansstruktur för de senare jobben. Det förefaller sannolikt att denna frånvaro hänger ihop med det förhållande att intervjupersonema endast högst tillfälligt befann sig på arbetsmarknaden, och snart skulle tillbaka till skolan. Det har ännu inte haft något behov av att utveckla en beredskap för att ta vilket jobb som helst. De har ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden och tvingats att välja mellan yrken som varken är fria, rörliga och personlighetsutvecklande. Denna valsituation torde vara typisk för den position på arbetsmarknaden där man ännu inte kan konkur- rera om det jobb man egentligen vill ha.

Utvecklingsplanens kontext

En lägre grad av anpassning till arbetsmarknadens realiteter präglade till viss del utvecklingsplanema. Ett antal intervjupersoner relaterade förvisso till förhållanden på arbetsmarknaden för att förklara planens utformning. Det var dock oftast som en förstärkning av det primära skälet för utformningen i fråga. I övrigt var det två olika sätt att motivera planen som dominerade i intervjumaterialet: genom att hänvisa till

20 Dessa svarsalternativ var (i nämnd ordning): anställningstrygghet, socialt anseende, möjlig- heter till att ta ansvar och egna initiativ, flexibel arbetstid, intressanta arbetsuppgifter, hög lön, möjligheter till karriär, att man känner att man gör en viktig sak för andra människor eller en samhällsinsats, bra arbetskamrater, mycket fritid, bra arbetsmiljö samt möjlighet till att påverka omgivningen. Svarsaltemativen kommer ifrån en av de enkäter som Institutet för framtidsforsk— ning använde sig av i projektet 70-talisternas värderingar. Resultatet av denna undersökning publicerades i boken 70-talister (Andersson, Fiirth och Holmberg 1993).

ett sedan tidigare etablerat intresse eller till gymnasieutbildningen.Zl

När min farfar levde så berättade han många gånger hur det var att vara pilot. Han var själv pilot, krigspilot. Jag vill bli civil pilot. I alla fall, han berättade hela tiden, och jag har alltid funderat över hur flygplan kan lyfta och så där. Människan har alltid drömt om att kunna flyga, och för mig är det nånting fantastiskt. Det är det jag vill bli. Pilotutbildningen är sex eller sju år. Varje dag träffar jag människor som säger till mig ”nej, du blir aldrig pilot, det är för dyrt, det är för svårt för dig”. Men jag gillar när folk säger så till mig, för att när jag sen blir pilot, då är det som om jag kommer att bevisa för alla dom där att dom hade fel. (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

— Biologi har alltid intresserat mig, jag har alltid tyckt det var skoj. Förut ville jag hellre forska i kemi, men jag tycker inte kemi är så skoj längre, det har blivit lite för mycket matte i det. Jag tycker inte det är intressant att sitta där och räkna ut molvik- ten och molmassan eller elementarpartiklarnas laddning och så där, det tycker jag inte är skoj. Det är sånt som hör fysiken till. Så att jag tappade mitt intresse för kemi, men att forska inom biologi eller medicin, det har jag alltid velat göra. Jag tror nog att jag har betyg till att göra det. Ett av mina stora intressen är den mänskliga hjärnan, som jag tycker är ett underbart instrument. Ett helt otroligt instrument, faktiskt. Det är helt otroligt, det här att det bara är fettklumpar och nervtrådar, och det kan ändå styra en hel kropp, och förmedla snabba nervimpulser. Jag tycker det är helt otroligt. (Man, 17 år, Hyllie, Malmö)

—Jag hade tänkt att bli elektriker, kanske. Jag har ju sökt till elprogrammet, så jag försöker väl bli det. Just nu är det elektriker jag lutar mest åt. Jag ska hålla på med kretskort, och i framtiden kommer det alltid att finnas kretskort. Det finns väl alltid datorer och så, så jag tror att jag kommer att ha rätt så mycket pengar, eller åtmin- stone tillräckligt med pengar för att klara vardagen i alla fall. (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

—Innan jag visste att det fanns ett barn- och fritidsprogram så hade jag tänkt att gå omvårdnadsprogrammet, och bli sjuksköterska. Men sen så fick jag reda på att det fanns nåt som hette barn— och fritidsprogrammet och då tänkte jag att då kan jag ta det ju, för jag är ju intresserad av barn, så det blir det istället. (Kvinna, 17 år, Hyllie, Malmö)

De här två sätten att motivera valet av yrke skiljer sig lite åt. De som relaterar till ett intresse tar ofta avstamp i det förflutna, och drar en rät linje från ett tidigare eta- blerat intresse via den nuvarande positionen i utbildningssystemet fram till ett fram- tida yrke. Man bygger upp en sammanhållen berättelse med en början, en position i mitten (nuet) samt ett slut. Berättelserna är strukturerade och rationella: man går på en utbildning som på samma gång ger en utrymme för att hålla på med saker som man tycker är intressanta och som är avpassad mot utvecklingsplanens slutmål.

Det är i huvudsak intervjupersoner med medelklassbakgrund vars planer bottnar i ett intresse. De intressegrundade utvecklingsberättelsema slutar lyckligt i så måtto att man tror att man kommer att etablera sig inom det aktuella yrket. En del berättel- ser är längre och utbroderade, andra kortfattade och koncentrerade. En intervjuper- son ville bilmekaniker, en annan pilot och en tredje kläddesigner.

De som hänvisade till sin gymnasieutbildning för att göra utvecklingsplanen rim- lig resonerade inte på samma sätt. Deras plan formade inte en lika sammanhållen berättelse. Utvecklingsplanen innehöll förvisso ett berättande presens och ett (oftast lyckligt) slut, men där fanns i regel inte någon förklarande inledning. Man kunde inte vända sig till sin personliga historia för att göra planen rimlig. Startpunkten för

2' ”Intresse” förstås här i en vardaglig mening, i det närmaste synonymt med "fritidssysselsätt- ning” eller ”hobby”, och inte i en mer akademisk, sociologisk mening.

utvecklingsplanen förlades till den tidpunkt då man valde gymnasieprogram.

Skälen till att man hade gjort ett visst val var sinsemellan olikartade och ofta vagt formulerade. Ibland föreföll valet av program vara ett resultat av mer slumpartade omständigheter, ibland ett ”icke-beslut" där man såg till att välja så att man kunde uppskjuta för utvecklingsplanen mer avgörande beslut till en senare tidpunkt, samt ibland ett resultat av överväganden av arbetsmarknadens möjligheter och hinder. Först i det senare fallet kopplades alltså utvecklingsplanen till arbetsmarknadens hinder och möjligheter. Samtliga personer i den här gruppen hade arbetarklassbakg- rund. Däremot skilde sig alltså inte grupperna åt i etnicitets- eller könshänseende; de var lika heterogena i bägge fallen.

Det fanns även andra sätt att placera utvecklingsplanen i ett vidare sammanhang. I avsnittet med fyra mer detaljerade exempel på dessa planer framkom två av dessa sätt (se ovan). Å ena sidan kan man som Eva relatera framtidsyrket till en viss syn på samhället och en artikulerad kritik av vissa orättvisor. Å andra sidan kan man som Luis relatera arbetet i utvecklingsplanen till en generell vilja att utveckla sitt eget yrkesmässiga kunnande under karriärens gång.

Ytterligare ett sätt att motivera yrkesvalet i utvecklingsplanen var att ta fasta på variationen som egenvärde. Arbetets innehåll kommenterades inte, huvudsaken var att man i ett framtida arbete kunde hålla monotonin stången. De tre sistnämnda för- hållningssätten till arbete finns beskrivna av Tom Hagtröm (Hagström 1990, s 15ff).

Ungdomarna kombinerade olika sätt att motivera eller kontextualisera utveck- lingsplanen. Det vanligaste exemplet nämnde jag ovan, att man ofta nämnde arbets- marknadsmässiga hänsynstaganden som en förstärkning av den förklarande omstän— dighet som nämndes först.

—Jag skulle väl tycka att det vore kul att bli dekoratör, eller inredningsarkitekt allra helst, man jag är alldeles för kass på matte, så jag kan nog slopa den tanken. Men dekoratör, eller scenograf, eller reklamillustratör, nånting där jag får rita och använda min fantasi. Jag älskar att rita och pyssla och klippa och klistra. Så en sån utbildning måste jag söka till sen. Men jag funderar också på att söka till en make-upartistut- bildning på tre terminer i Stockholm. Där blir man hudterapeut eller make-upartist, alltså en som sminkar inför filmer och så där. Annars tycker jag att det skulle vara kul att ha ett krukmakeri, men jag tror inte att jag tjänar så mycket pengar på det. Det hade varit jättekul och sitta och dreja, men jag tror inte att jag har så stor framtid i det [skratt]. (Kvinna, 19 år, Hyllie, Malmö)

Även andra kombinationer av motiv och drivkrafter förekom, som i Luis” exempel där arbetet i utvecklingsplanen alltså motiverades av både ett intresse för naturkun- skap och möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling.

Utvecklingsplanens kontext kopplad till arbetslöshet, självtillit och tankar om sommarjobbets betydelse

I vilken utsträckning hängde utvecklingsplanemas utformning ihop med hur man såg på hotet om att bli arbetslös? Oron för arbetslösheten skiftade mycket inom grup- pen. En del var till exempel inte det minsta oroliga, och trodde inte alls att arbetslös- heten var något som kunde drabba dern:

— Oroar du dig för att bli arbetslös? Nej, det gör jag inte. Det där hänger mycket på om man har kontakter. Känner man rätt så många och har man kontakter, då har man också jobb kan man säga. Mycket, mycket lättare att få jobb. Eftersom jag har jobbat rätt så mycket nu, och känner rätt så många olika arbetsgivare, så lär jag komma att känna ännu fler. Blir man presente- rad för någon så känner man henne, och sen så känner man dom som hon känner,

och då går det vidare liksom. Man tar ett telefonnummer här och ett telefonnummer där, och så vidare. Jag har rätt så lätt att få jobb så att säga. (Kvinna, 16 år, Fittja, Botkyrka)

Andra intervjupersoner hade en helt annan syn på situationen på arbetsmarknaden:

— Att bli arbetslös, är det nånting som du är rädd för? —Ja, det tycker jag att jag är. Just nu, som det verkar vara nu, med hög arbetslöshet. Det är väl det att att man blir lite rädd för att man inte kommer att få något arbete sen. Men man får väl försöka att göra det bästa av situationen och försöka att få ett arbete. (Man, 16 år, Alby, Botkyrka)

De här olika känslorna inför arbetslöshetshotet var jämt spridda i gruppen. Olikhe- terna varierade inte i enlighet med klassbakgrund, hemvist, kön eller etnisk bak- grund. Det fanns också ett mindre antal intervjupersoner som inte betraktade arbets- lösheten som ett hot. I stället förknippade man den med vissa möjligheter. Dessa intervjupersoner hade föräldrar utan invandrarbakgrund som arbetade inom medel- klassyrken.

Däremot hade inte utformningen av utvecklingsplanen något urskiljbart och otve- tydigt samband med förhållningssättet till arbetslöshetshotet. En del av de som var tveksamma och osäkra inför ett framtida arbete var inte lika oroade för arbetslöshe- ten som andra intervjupersoner med utbroderade, genomtänkta och intressegrundade utvecklingsplaner, vilket kanske var lite överraskande. De som visste vad de ville bli var inte mindre oroliga för att bli arbetslösa.

Å andra sidan märktes en skillnad mellan de med respektive utan intressegrundade utvecklingsplaner vad avser tron på den egna förmågan att ordna för sig så att den framtida tillvaron blir som man vill ha den. De intervjupersoner som kunde relatera sitt framtida yrke till ett intresse eller en fritidssysselsättning var nästan uteslutande av den åsikten att de hade ägde den förmågan:

— Tror du att du har möjlighet att ordna för dig så att din framtid blir så som du vill ha den? —'Ja, jag är envis. Om det är nåt som jag vill så blir det oftast så, liksom. Även om det till en början inte går, och om man blir tjurig liksom, då blir jag ännu envisare, ' jag ska ha det, jag tänker inte ge mig förrän jag får det jag vill ha” [skratt]. Ja, jag tror att det ordnar sig. Jag vet inte, men jag försöker vara optimistisk. (Kvinna, 17 år, Alby, Botkyrka)

—Ja, det tror jag faktiskt, för jag är inte särskilt jag är rätt oblyg och så där, och jag har rätt mycket kontakter inom det jag vill syssla med, till exempel teater då. (Man, 16 år, Limhamn, Malmö)

Bland de övriga intervjupersonema, de som motiverade eller kontextualiserade sin utvecklingsplan på ett annat sätt eller över huvud taget inte hade någon plan, var man man oftast inte alls lika tvärsäkeri den här frågan:

Jag vet inte, det är svårt att säga i detta utgångsläget, med så mycket arbetslöshet, och med arbetsgivare som inte tar in oss ungdomar. Så för tillfället ser det mörkt ut. (Kvinna, 19 år, Hyllie, Malmö)

— Det vet jag inte. Jag vet inte ens vad jag vill ha. Det kan jag inte svara på. (Kvinna, 17 år, Norsborg, Botkyrka)

Rent generellt dominerade ett synsätt i vilket man hyste stor tilltro till den egna för- mågan att utforma framtiden. Den önskade framtiden, den möjliga framtiden och den sannolika framtiden flöt ihop. Många intervjupersoner intog en voluntaristisk attityd på den här punkten: allt som krävdes för att nå dit man ville var lite vilja och ambition. Under förutsättning att man exempelvis skötte skolan eller repeterade

tillräckligt mycket så skulle utvecklingsplanen gå i lås.

Varför detta synsätt helt dominerade bland de som hade en intressegrundad plan är svårt att säga. Kanske är det lättare att ha detta perspektiv om man ser en större samstämmighet mellan sin yrkesplan och livet utanför (det kommande) arbetet. Kon- flikten mellan den tänkta yrkesrollen och rollerna i livet utanför arbetet torde i alla fall bli mindre. Man har kanske en större anledning att se till att man verkligen får det arbete man vill ha, och blir därmed benägen att bortse ifrån eller åtminstone undervärdera yttre, överindividuella hinder.

Synen på sommarjobbets betydelse för den framtida arbetslivsbanan skiljde sig lite åt beroende på utvecklingsplanens motivering. De som hade en intressegrundad plan ansåg i de flesta fall att de lärde sig något vettigt inför framtiden på sommarjob- bet, trots att det sällan hade någon direkt betydelse för arbetslivet eller möjligheterna att få arbete i framtiden. Vilken innebörd det kunde vara fråga om beskrevs mer ingående i avsnittet om utvecklingsplanemas innehåll: man lärde sig att handskas med barn, med äldre, eller att bemöta eller umgås med vuxna och tidigare främ- mande människor över huvud taget (se ovan). Man upplevde att den sociala kompe— tensens och empatins räckvidd hade utökats. Den mer entydigt negativa synen på sommarjobbets framtida betydelse fanns istället representerad hos de som inte hade en intresserelaterad utvecklingsplan.

Arbete och värderingar: sammanfattande diskussion

I ett samtal om yrkesplaner och viktiga egenskaper hos ett arbete är det inte enbart en redogörelse för intentioner och värderingar som förs fram. Det är också ett tillfälle då retoriska grepp, framställningskonventioner och sociala positioneringar aktuali- seras (se Hertzberg 1996, s 80. Redan innan man slutar skolan och ska träda ut i arbetslivet har de flesta en uppfattning om vilka arbeten som har högre status och vilka som har lägre. En bild av arbetslivet byggs upp med hjälp av föräldrarnas berät- telser, egna iakttagelser, SYO-konsulenters råd och lärares undervisning samt olika medierade budskap.22 Vad som sägs om arbete och framtida yrkesplaner är även en fråga om vad som kan sägas och vad som brukar sägas. De föreställningar om arbete och arbetsliv som ungdomarna har föds inte alltid i deras egen vardag. Det sociokul- turella rum som utvecklingsplanen formas i kan inte begränsas till arbetslivets eller kämfamiljens sfär.

Vissa yrkesplaner kan motiveras utifrån arbetets innehåll eller dess symboliska värde. Andra yrkesplaner måste motiveras utifrån arbetets lön, eller måste kanske göras trovärdiga och rimliga med helt pragmatiska motiv, vilka rent av kan te sig som förskönande omskrivningar. Möjligheterna till att över huvud taget ställa krav på ett arbete varierar också. Vilka förhoppningar man kan knyta till en yrkeskarriär är i högsta grad beroende av var i samhället man befinner sig. En diskussion om sommarjobbets betydelse utifrån dessa tankegångar har emellertid inte fötts i rappor- ten.

Det vidare perspektivet utåt, mot exempelvis arbetsmarknaden, lokalsamhället, samhället i stort, etablerade framställningskonventioner, traditioner och andra sam- hälleliga eller tankemässiga strukturer saknas i denna rapport. En av anledningarna till denna lucka i undersökningen nämndes ovan, att en diskussion om vilka egenska- per i ett arbete som var önskvärda uteblev i de flesta intervjuer. Därmed kan inte denna rapport tillföra särskilt mycket till diskussionen om hur ungdomar värderar

22 En omfattande beskrivning av detta fenomen finns i sociologen Paul Willis berömda studie av engelska arbetarklasspojkars insocialisering i arbetslivet, Learning to Labour (1977, svensk översättning Fostran till lönearbete 1981). En beskrivning från svensk botten av lärarnas aktiva roll i denna process är etnologen Anders Björklunds artikel Learning to Labour — på svenska (Björklund 1986).

arbete. De tjugo kortfattade svar på frågan som finns i intervjumaterialet är inte till— räckliga för att föra en mer generell diskussion om exempelvis värderingars fördel— ning i en social struktur eller ett mångkulturellt samhälle. I den här rapporten har studiet av ungdomarnas syn på arbete, arbetsliv och den egna framtiden i arbetslivet istället begränsats till en diskussion om utvecklingsplanemas form och innehåll.

Det förefaller svårt att utifrån intervjumaterialet peka ut ett specifikt idé- eller meningssammanhang, en diskurs, som intervjupersonernas attityd och förhållnings— sätt till arbete är en del av, förutsatt att man inte räknar med vårt samhälles mest basala normer kring arbetets betydelse i tillvaron. Givetvis är det så att lönearbetan- det som dominerande livsform har överförts till de intervjuade ungdomarna. Det fanns inte någon som hade en tanke på att låta någonting annat än arbetet vara grund- läggande struktureringsprincipen i framtiden. I den utsträckning det förhåller sig på det viset, så blir Storstadskommitténs ambition att upprätthålla eller restaurera ar- betslinjen i det närmaste överflödig. Arbetslinjen löper redan som en röd tråd genom intervjumaterialet.

Att man hade intemaliserat och accepterat synen på arbetet som den dominerande strukturerande principen i tillvaron innebar dock inte att man redan hade utvecklat det dualistiska perspektiv på arbete som Amell-Gustafsson beskriver (se s x). Man befann sig fortfarande på ett visst avstånd från arbetsmarknadens realiteter. Att inter— vjupersonema lade större vikt vid de allmänmänskliga kunskaper de hade fått under sommarjobbet, och mindre vikt vid sådana kunskaper de kunde ha nytta av i den framtida yrkeskarriären, kan möjligtvis ses som en effekt av detta avstånd.

Avslutande diskussion

Under sommaren 1996 diskuterades de kommunala sommarjobben flitigt i massme— dia. Påfallande ofta fördes diskussionen i kritiska ordalag. Diskussionen var centre- rad kring kommunernas ersättningar till de sommarjobbande ungdomarna, som i vissa fall var påfallande låga. Ett tag kunde TV—nyhetema rapportera om nya botten- noteringar nästan varje kväll. Bottenrekordet blev till slut fyra kronor i timmen, satt i en stad i västra Mellansverige, där kommunen anordnade en ”förlängd prao". (I vissa sommarjobbssammanhan g var det alltså rimligt att referera till skolornas prao— verksamhet.)

Till vissa del initierades diskussionen i media av ett inforrnationsmaterial om som- marjobb som LO distribuerade, och som var sammansatt på basis av den information som missnöjda ungdomar hade lämnat. LO startade i juni en kampanj som uppmunt- rade ungdomar som blivit illa behandlade eller utnyttjade på sina sommarjobb, såväl privata som kommunala, att höra av sig till en för detta syfte inrättad jourtelefon. Responsen blev stor, och även ungdomar som hade anställts av just kommuner hörde av sig i en påtaglig omfattning.

De kommunala sommarjobben framstod helt plötsligt i en annan dager. Istället för en omhändertagande arbetsmarknadsåtgärd såg många ett krasst utnyttjande av en arbetskraft som hade liten eller obefintliga möjlighet och förmåga att protestera mot den låga lönenivån. I vilken utsträckning den kritiken träffar Malmö stad eller Botkyrka kommun är svårare att avgöra. Den ersättningsnivå som man satte på dessa orter hörde ingalunda till de allra lägsta, utan snarare till det övre fältet. Vilken löne- sättning som är den optimala eller mest rättvis är en svår fråga. 1 den här rapporten har fokus legat på ungdomarnas syn på sina sommarjobb. Vad de själva tyckte om lönenivån framgår med all önskvärd tydlighet: de var tydligt missnöjda.

Tyngdpunkten i debatten om sommarjobben låg alltså på frågor om ersättnings- nivå och ekonomi. Dessa frågor fanns också med i verksamheternas målformule- ringar. Såväl Storstadskommittén som Malmö stad gjorde vissa antaganden om som— marjobbets ekonomiska betydelse i sina syftesbeskrivningar. Frågan om i vilken ut-

sträckning sommarjobbsverksamheten uppfyllde huvudmännens eller Storstads- kommitténs målsättningar ingick emellertid inte i uppdraget att svara på. Sålunda blev heller inte frågan om i vilken utsträckning arbetslinjens samband mellan arbete och inkomst blev tydligare för ungdomarna noggrant studerad i denna rapport. Icke desto mindre har frågan diskuterats, och konturerna till ett svar kan antydas. De inter- vjuade ungdomarna planerade åtminstone för en yrkeskarriär, och en tillvaro där det är arbete och inte bidrag som ger inkomst.

Intervjupersonema hade sommarjobbat inom vitt skilda yrkesområden, från fas- tighets- och parkskötsel till barnomsorg och improvisationsteater. Vilka uppgifter det var fråga om beskrivs i avsnittet Arbetsplatser och arbetsuppgifter. Några ungdo- mar var missnöjda med sommarjobbet, men de flesta var i stort sett nöjda. Missnöjet fanns bland dem som hade varit på arbetsplatser där kontakterna med såväl andra arbetskamrater som klienter/ kunder hade varit få, det vill säga de arbetsplatser som karakteriserades av en låg nivå av genomtränglighet. Med utgångspunkt i intervju- materialet förefaller det också som att dessa arbetsplatser lännetecknades av en lägre grad av återkopplig. Förutom att det fanns få vuxna i närheten, så fanns det också få tillfällen då ungdomarna naturligt kunde stämma av sin arbetsinsats mot de kvali- tetsmått som gällde på arbetsplatsen.

Det framkom få klagomål över monotona och enahanda arbetsuppgifter i inter- vjuerna. Ur ungdomarnas perspektiv förefaller sommarjobbens räckvidd ha varit på en tillräckligt hög nivå. Däremot var det ett flertal intervjuade som tyckte att de hade fått arbeten med alltför tunga, ohälsosamma eller — i ett fall — meningslösa arbets- uppgifter. Klagomålen kom från dem som hade jobbat inom fastighets- och park- skötsel. Missnöjet med arbetsuppgifterna förstärktes i några fall ytterligare av att sommarjobbarna på en av arbetsplatserna upplevde att de varit tvungna att arbeta hårdare än den ordinarie personalen.23

Förutom denna konflikt, som utgjorde ett särfall, förefaller intervjupersonernas insocialisering i arbetslivets kravmiljö ha gått smidigt och smärtfritt. Det är åtmin- stone den bild som ungdomarna själva kommunicerar i intervjuerna. Kraven har mestadels upplevts som rimliga och relevanta. I ett flertal fall tyckte man till och med att skolvärlden ställde generellt sett hårdare krav än arbetslivet. I jämförelsen mellan skolvärldens respektive arbetslivets krav var det ofta skolvärlden som var jämförelsens utgångspunkt, och utfallet av jämförelsen föreföll i dessa fall vara en produkt av hur hårda krav man ställde på sig själv i skolan. Samtidigt bör det under- strykas att det här var fråga om ungdomarnas bild av insocialiseringen. Hade någon vuxen person svarat på frågan är det möjligt att den problemfria bilden blivit lite mindre entydig.

Ungdomarnas väg in i sommarjobbsverksamheten präglades av frivillighet. Inte i något fall upplevde man sig ha blivit tvingad eller ens övertalad till att ta arbetet. Endast i ett fall hade sommarjobbet erhållits i samråd med kurator, men även i detta fall betonade intervjupersonen frivilligheten i deltagandet. Den största moroten för att ta arbetet var lönen, trots den låga ersättningsnivån, ett förhållande som kan tolkas som att sambandet mellan arbete och inkomst redan var fast förankrat i intervjuper— sonernas föreställningsvärld. För ungdomarna själva var alltså sommarjobbet en ar- betsmarknadsåtgärd, och inte ett socialpolitiskt (och potentiellt övervakande) pro- jekt.

” Att det de facto skulle ha varit så förnekas av företaget. Vem som har ”rätt” eller ”fel” tas inte ställning till här. Uppenbart är dock att arbetet var förlagt till sådana platser så att ungdo- marna under arbetets gång sällan såg de ordinarie anställda, och för de mesta inte kunde veta hur mycket de andra arbetade. Det är tydligt att ungdomarnas förväntningar på arbetet inte stämde överens med arbetsplatsens förväntningar och krav på dem. På ett eller annat sätt hade man från arbetsledningens sida misslyckats med att övertyga ungdomarna om kravens rimlig- het. Hur, varför och under vilka omständigheter en konflikt av det här slaget uppstår på en arbetsplats är en intressant fråga, som dock inte kan utredas här.

I karriärs- eller arbetslivsutvecklingshänseende tycks det som om sommarjobbet varit mindre viktigt. Sommarjobbet kunde dock bli relevant för andra långsiktiga intressen jag nämnde ovan hur man i vissa sommarjobb tyckte sig ha fått en större förståelse för barns beteende och åldrandets villkor, och man trodde att denna ut- ökade empatiska förmåga kunde bli funktionell i framtiden.

Hur betydelsefullt är ett sommarjobb? Hur mycket hinner förändras på fyra veckor? Såväl huvudmännen bakom de i rapporten beskrivna verksamheterna som SK knyter onekligen en del förhoppningar till dessa arbeten. Under fyra veckors tid ska man lära sig att tydligare se sambandet mellan arbete och inkomst, och internali- sera arbetslivets krav och normer. För ungdomar med invandrarbakgrund hoppas SK dessutom att den kontakt med arbetslivet som fyra veckor sommarjobb för med sig ska ”'stärk[a] möjligheterna till integration och förbättr[a] språkkunskaper[na]” (Odaterat pressmeddelande, Storstadskommittén). I Botkyrka hyste man också så- dana förhoppningar. Sommarjobbets tidsschema förefaller onekligen pressat.

Rent principiellt torde det vara rimligt att invända att sommarjobbets betydelse är beroende av hur mycket arbetslivserfarenhet ungdomarna haft sedan tidigare. För ungdomar som helt saknar erfarenhet av arbetslivet kan ett sommarjobb få en viss betydelse. Å andra sidan har de flesta ungdomar prao-perioder om två veckor vid två tillfällen i grundskolan. Förutsättningama för arbetet under ”praon” liknar de kommunala sommarjobbens förutsättningar. Ungdomarna kommer in i arbetet som en extra resurs, utan att ersätta någon i den ordinarie arbetsstyrkan.

När frågor om sommarjobbets betydelse eller insocialiseringen på arbetsplatsen diskuterades i intervjuerna påpekades det vid ett flertal tillfällen att fyra veckor trots allt var en rätt begränsad period. Man hann inte lära sig så mycket, och man hann inte heller lära känna arbetskamraterna. Sommarjobbet var faktiskt inte en unik erfa- renhet ens för de intervjupersoner som aldrig hade haft något arbete. När den sam- lade arbetslivserfarenheten diskuterades föreföll prao-periodema ha haft en viss be- tydelse för ungdomarna. Visserligen var sommarjobbet viktigare, men man tyckte oftast att det inte var någon kvalitativ skillnad mellan denna verksamhet och praon.

Det bör först som sist påpekas att ingen målformulering är utformad som om man föreställer sig att det kommer ut en förändrad individ ur det genomgångna projektet; en nästan färdigsocialiserad ung människa redo att kliva ut på arbetsmarknaden och in i arbetslivet. Sommarjobbet beskrivs oftast som en början på den process i vilken ungdomarna går från skolvärlden till arbetslivet.

Oavsett hur mycket eller hur lite en ung person lär sig under fyra veckors sommar- jobb, så är ändå erfarenheten i fråga en formell merit. Visserligen gäller inte samban— det ju större arbetslivserfarenhet, desto bättre position på arbetsmarknaden undan- tagslöst: en undersökning av Lena Schröder visar att alltför stor erfarenhet från många okvalificerade yrken kan bli en black om foten (Schröder 1996a, s ll6ff). Men detta gäller alltså enbart för dem som har längre arbetslivserfarenhet, och knap- past för nyutexaminerade gymnasieungdomar som endast har erfarenhet från som- marjobb och extraarbete under skolterminerna.

Sociologen Jan Carle har ifrågasatt huruvida extraarbete under skolterminerna all- tid är till nytta för ungdomar (Carle 1991). Visserligen kan extrajobbet vara en kon- taktyta med arbetsmarknaden, och via de ofta informella kontakter som etableras leda till ett fortsatt arbete, men det leder sällan till ett varaktigt arbete eller en yrkes- karriär. Dessutom är dessa arbeten ofta är förlagda till arbetstider när de flesta inte arbetar, och Carle menar att det finns en risk för att fritiden passiviseras (Carle 1991 ). Är den "inre” genomträngligheten på en låg nivå i fråga om kontakter med ordinarie och äldre arbetande, så finns det dessutom en risk för att kunskaperna om fackliga och arbetsmarknadspolitiska frågor blir begränsade. Det kan kanske bli svårt att få kunskap om exempelvis arbetsrätten eller föreskrifter angående arbetsmiljön.

I det sammanhanget kan de kommunala sommarjobben, som de har organiserats i Malmö och Botkyrka, fylla en funktion. I Malmö fick Kommunalarbetarförbundet

vara med när platsutbudet utformades, med rätt att lägga in veto mot platser där man ansåg att förbundets medlemmars intressen var hotade. På de allra flesta arbetsplat- serna fanns det ofta en facklig kontaktperson som informerade de sommarjobbande om vem han/hon var, och vilka uppgifter han/hon hade i egenskap av ombud.24 Un— der dessa omständigheter finns det en betydligt större möjlighet för ungdomarna att få information om de rättigheter de har och vilka risker som finns i arbetet.

I synnerhet gäller detta om arbetsplatsen erbjuder många möten med äldre, ordina— rie anställda. Det missnöje med sommarjobben som förekommer i intervjumaterialet härrör i stor utsträckning från de ungdomar som feriearbetade på arbetsplatser med en lägre grad av ”inre'” genomtränglighet. Bland annat fanns det ett missnöje med just att man i en del fall inte hade blivit tillräckligt informerad om arbetets risker.

Att den sociala dimensionen av ett arbete är viktig för ungdomar bekräftas i denna rapport. De intervjupersoner som hade positiva erfarenheter av sommarjobbet nämnde ofta de goda kontakterna med arbetskamraterna som en av anledningarna till varför det hade varit bra. Genomträngligheten var viktig, det gällde även kontak— terna med människorna utanför skaran av arbetskamrater. Många intervjupersoner nämnde just det förhållande att de hade fått en större förståelse för äldre människors och barns situation som den mest påtagliga och inför framtiden nyttiga kunskapen. Bra arbetskamrater var också den egenskap hos ett arbete som man värderade högst.

Ju bättre organiserade sommarjobbssverksamhetema var med avseende på hand— ledning och möjligheter till kontakt med vuxna arbetskamrater, desto större utbyte fick ungdomarna av sitt sommarjobb. Närvaron av arbetskamrater som dels kan be- döma det utförda arbetets art och dessutom fungera som guider in i arbetsplatsens sociala lixl är betydelsefull. I synnerhet gäller det när sommarjobben inte har någon betydelse för ungdomarnas egen utvecklingsplan, och det som de förväntas lära sig mest har att göra med arbetet som form Så förhöll det sig för de flesta ungdomar som intervjuades inom ramen för det här utvärderingsuppdraget.

24 Intervju med Ingrid Ohlsson, Konmmunalarbetarförbundet, Malmö stad 960703.

Källor

20 intervjuer med ungdomar i Botkyrka och Malmö, 9606-9608. Intervjuutskrifter och band förvaras hos författaren.

Botkyrka kommun: Intervju med Kjell Sjöström, projektledare 960614. Kjell Sjöström 1996. Verksamhetsberättelse. 500 sommarjobb 1996.

Kommunalarbetareförbundet: Intervju med Ingrid Ohlsson, Malmö 960703.

Malmö stad: Intervju med Hans Håkansson, arbetsmarknadsförvaltningen 960702. Intervju med Asta Sandquist-Söderberg, projektledare 960617. Utvärdering av ”Ungdom i sommar” 1994 Asta Sandquist-Söderberg 1995. Utvärdering av "Ung i sommar”

Storstadskommittén: Pressmeddelande, angående försöksverksamhet med en kommunal sommarjobbs- garanti, odaterat. PM från Storstadskommittén 950925.

Västerås stad: Intervju med Håkan Edlund 960823.

Andersdotter, Gunnel 1994. Rent och smutsigt. Kvinnor och män, svenskar och in- vandrare i nittiotalets städvardag. Norrköping: Arbetets museum. Andersson, Åke E, Fiirth, Thomas & Holmberg, Ingvar 1993. 70-talister Om värde- ringar förr, nu och i framtiden. Stockholm: Natur och kultur. Antonsson, Hans—Åke (red) 1995. Att pröva nya vägar En rapport från Ungdomssty- relsen om lokala projekt med arbetslösa ungdomar. Stockholm: Ungdomsstyrel- sen. Amell—Gustafsson, Ulla 1988. Om ungdomars syn på arbete. En litteratursammans- tällning. Stockholm: Arbetsl-ivscentrum. Björklund, Anders 1989. Learning to labour på svenska. I: Skarin-Frykman, Bir- gitta (red): Lönearbete och livsmönster: Föredrag presenterade vid andra nor- diska seminariet om arbetarkultur i Norrköping 1986. Norrköping & Göteborg: Arbetets museum & Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet. Börjesson, Martin 1994. Det finns ingen ungdomsarbetslöshet — bara 100 000 arbets— lösa ungdomar. I: Den åtgärdade generationen. Ungdomstid 4/94. Carle, Jan 1991. Ungdomsarbetet och fritiden inför 90-talet. I: Forvitring eller for- nyelse? De nordiske velferdsstaten mot är 2000. Rapport fra 6. nordiske sosialpo- litiske forskarseminar. Oslo: Institutt for sosialforskning. Edlund, Claes 1981. Metodproblem i utvärderingsforskning. I: Edlund, Claes m fl: Utvärderingsforskning. Kartläggning av forskningsläget. Lund: Studentlitteratur. Etzioni, Amitai 1966 (1964). Moderna organisationer. Stockholm: Aldus/ Bonniers. Garraty, John 1980 (1978). Arbetslösheten i historien. Lund: Liber läromedel.

Gerholm, Lena 1985. Kulturprojekt och projektkultur En fallstudie av en kulturpoli- tisk försöksverksamhet. Stockholm: Liber förlag. Hagström, Tom 1990. Ungdomars livsstilaroch förhållningssätt till arbete. En inter- vjuundersökning. Arbete och hälsa 1990: 42. Solna. Arbetsmiljöinstitutet. Hagström, Torn & Gamberale, Francesco 1994. What IS a good job? Young peopleUs values and attitudes towards work. I: Gamberale, Francesco & Hagström, Tom (red): Young People and Work. Arbete och hälsa 1994z3. Solna: Arbetsmiljöinsti- tutet. Hertzberg, Fredrik 1996. Arbete och arbetslöshet i Hallstavik. Elva ungdomars före- ställningar om arbete, flyttande och framtid. Rapport l996:6. Stockholm: Stock- holms läns museum. Klein, Barbro 1991. Transskribering är en analytisk akt. I: Rig 2/90. Nilstun, Tore 1981. Utvärdringsforskning. I: Edlund, Claes m fl 1981. Pripp, Oscar 1994. Den dubbla fabriken. En utvärdering av ett sysselsättningsprojekt för flyktingar i Värmdö kommun. TumbazMångkulturellt Centrum. Schmidt, Lars-Henrik 1986. Vetandets politik. Experiment. Stockholm] Lund: Sym- pos10n Schröder, Lena 1991. Sprinpojkar och språngbrädor. Om orsaker till och åtgärder mot ungdomars arbetslöshet. Stockholm. Institutet för social forskning. Schröder, Lena l996a: Förändrade vägar till arbete I: Öhlund, Thomas (red). Krokig väg till vuxen. Fyra forskare om fritid, massmedia, skola och arbete. Ungdoms- rapporten 1996 del 2. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. Schröder, Lena 1996b: Från AK till ALU eller det svenska systemets renässans. I: Reiersen, Jon (red): En ny aktiveringsdimensjon — nye aktiveringsformeri Norden. Köbenhavn: Nordisk ministerråd. Schutz, Alfred 1970. Collected papers III. Studies in Phenomenological Philosophy. The Hague: Martinus Nijhoff. Similä, Matti 1990. Svenskt flyktingmottagande vad kan vi lära inför framtiden? Paper för det 8:e nordiska migrationsforskningsseminariet, Esbo, Finland, 2-4 ok- tober 1990. Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. SOU 1990:36SOU 1994:73. Ungdomars välfärd och värderingar - en undersökning om levnads- villkor; livsvillkor och attityder. Rapport till Barn- och ungdomsdelegationen och Generationsutredningen. Stockholm: Fritzes. SOU 1994:77. Tillvarons trösklar. Betänkande av Generationsutredningen. Stock- holm: Fritzes. SOU 1995: 142. Att röja hinder för Samverkan. Egenmakt. Arbetslinjen. Delbetän- kande av Storstadskommittén. Stockholm: Fritzes. SOU 1996:55. Sverige, framtiden och mångfalden. Slutbetänkande från invandrar- politiska kommitéen. Stockholm: Fritzes. Sundin, Bertil 1970. Individ, institution, ideologi — anstaltens socialpsykologi. Stockholm: Aldus/ Bonniers. Vogel, Joakim 1994. Arbetsmoral. 1: SOU 1994:73. Willis, Paul 1981 (1977). Fostran till lönearbete. Göteborg: Röda bokförlaget. Zetterberg, Hans L. m fl 1983: Det osynliga kontraktet. Studier i 80-talets arbetsliv. Stockholm: SIFO.

Kronologisk förteckning

1. Den nya gymnasieskolan — steg för steg. U. . lnkomstskanelag, del I-III. Fi. . Fastighetsdataregister. Ju.

Förbättrad miljöinformation. M.

. Aktivt lönebidrag. Ett effektivare stöd för arbetshandikappade. A.

mascara

QOS

. Byråkratin i backspegeln. Femtio år av förändring på sex förvalmingsområden. Fi. . Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa. S.

9. Flexibel förvaltning. Förändring och verksam- hetsanpassning av statsförvaltningens struktur. Fi. 10. Ansvaret för valutapolitiken. Fi. 11. Skatter, miljö och sysselsättning. Fi. 12. IT-problem inför 2000-skiftet. Referat och slutsatser från en hearing anordnad av IT-kommissionen den 18 december. II"-kommissionens rapport 1/97. K. 13. Regionpolitik för hela Sverige. N. 14. IT i kulturens tjänst. Ku. 15. Det svåra samspelet. Resultatstymingens framväxt och problematik. Fi. 16. Att utveckla industriforskningsinstituten. N. 17. Skatter, tjänster och sysselsättning. + Bilagor. Fi, 18. Granskning av granskning. Den statliga revisionen i Sverige och Danmark. Fi. 19. Bättre information om konsumentpriser. in. 20. Konkurrenslagen 1993-1996. N. 21. Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år. U. 22. Aktiebolagets kapital. Ju. 23. Digital dumokr©ti Ett seminarium om Teknik, demokrati och delaktighet den 8 november 1996 anordnat av Folkomröstningsutredningen, IT- kommissionen och Kommunikationsforsknings- beredningen. II"-kommissionens rapport 2/97. K. 24. Välfärd i verkligheten — Pengar räcker inte. S. 25. Svensk mat — pä EU—fat. Jo. 26. EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedels- försörjningen. Jo. 27. Kontroll Reavinst Värdepapper. Fi. 28. 1 demokratins tjänst. Statstjänstemannens roll och vårt offentliga etos. Fi.

29. Bampomografifi'ågan. lnnehavskriminalisering m,m. Ju.

30. Europa och staten. Europeiseringens betydelse för svensk statsförvaltning. Fi.

31. Kristallkulan — tretton röster om framtiden.

IT-kommissionens rapport 3/97. K.

. Länsstyrelsernas roll itrafrk- och fordonsfrägor. K.

32. 33.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49. 50.

51.

52.

53. 54.

55. 56. 57. 58. 59. 60.

Följdlagstifming till miljöbalken. M. Att lära över gränser. En studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete. Fi. Övervakning av miljön. M. Ny kurs i trafikpolitiken + bilagor. K. Bekämpande av penningtvätt. Fi. Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg. U. Myndighet eller marknad. Statsförvaltningens olika verksamhetsformer. Fi. integritet Offentlighet Informationsteknik. Ju. Unga och arbete. ln. Staten och trossamfunden Rättslig reglering

— Grundlag Lag om trossamfund

— Lag om Svenska kyrkan. Ku. Staten och trossamfunden Begravningsverksamheten. Ku. Staten och trossamfunden

Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven. Ku. Staten och trossamfunden Svenska kyrkans personal. Ku. Staten och trossamfunden Stöd, skatter och finansiering. Ku. Staten och trossamfunden Statlig medverkan vid avgiftsbetalning. Ku. Staten och trossamfunden Den kyrkliga egendomen. Ku. Arbetsgivarpolitik i staten. För kompetens och resultat. Fi. Grundlagsskydd för nya medier. Ju. Alternativa utvecklingsvägar för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Jo. Brister i omsorg

en fråga om bemötande av äldre. S.

Omsorg med kunskap och inlevelse

en fråga om bemötande av äldre. S. Avskaffa reklamskatten! Fi. Ministern och makten.

Hur fungerar ministerstyre i praktiken? Fi. Staten och trossamfunden. Sammanfattningama av förslagen från de statliga utredningarna. Ku. Folket som rådgivare och beslutsfattare. + Bilaga 1 och 2. Ju. I medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolitik för staten. Fi. Personaluthyming. A. Svenskhemmet Voksenåsens förvaltningsform. Ku. Betal-TV inom Sveriges Television. Ku.

___—___—

Kronologisk förteckning

61. Att växa bland betong och kojor. Ett delbetänkande om barns och ungdomars uppväxtvillkor i storstädernas utsatta områden från Storstadskommittén. S. 62. Rosor av betong. En antologi till delbetänkandet Att växa bland betong och kojor från Storstadskommittén. S.

Systematisk förteckning

J ustitiedepartementet Fastighetsdataregister. [3] Aktiebolagets kapital. [22] Barnpomografrfrägan.

Innehavskriminalisering m.m. [29]

Integritet Offentlighet lnforrnationsteknik. [39] Grundlagsskydd för nya medier, [49]

Folket som rådgivare och beslutsfattare. + Bilaga 1 och 2. [56]

Socialdepartementet

Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa. [8] Välfärd i verkligheten Pengar räcker inte. [24] Brister i omsorg — en fråga om bemötande av äldre. [51] Omsorg med kunskap och inlevelse — en fråga om bemötande av äldre. [52] Att växa bland betong och kojor. Ett delbetänkande om barns och ungdomars uppväxtvillkor i storstädernas utsatta områden från Storstadskomm ittén. [61 ] Rosor av betong. En antologi till delbetänkandet Att växa bland betong och kojor från Storstadskommittén. [62]

Kommunikationsdepartementet

Länsstyrelsernas roll i trafik- och fordonsfrägor. [6] lT-problem inför 2000—skiftet. Referat och slutsatser från en hearing anordnad av lT-kommissionen den 18 december. lT-kommissionens rapport 1/97. [12] Digital demokr©ti. Ett seminarium om Teknik, demokrati och delaktighet den 8 november 1996 anordnat av Folkomröstningsutredningen, lT- kommissionen och Kommunikationsfotsknings- beredningen. lT-kommissionens rapport 2/97. [23] Kristallkulan — tretton röster om framtiden. lT-kommissionens rapport 3/97. [31] Ny kurs i trafikpolitiken + bilagor. [35]

Finansdepartementet

inkomstskattelag. del l-lll. [2] Byråkratin i backspegeln. Femtio år av förändring på sex förvaltningsomräden. [7] Flexibel förvaltning. Förändring och verksam- hetsanpassning av statsförvalmingens struktur. [9] Ansvaret för valutapolitiken. [10] Skatter. miljö och sysselsättning. [1 1] Det svåra samspelet. Resultatstymingens framväxt och problematik. [15]

Skatter, tjänster och sysselsättning. + Bilagor. [17] Granskning av granskning.

Den statliga revisionen i Sverige och Danmark. [18] Kontroll Reavinst Värdepapper. [27] 1 demokratins tjänst. Statstjänstemannens roll och vän offentliga etos. [28] Europa och staten. Europeiseringens betydelse för svensk statsförvaltning. [30] Att lära över gränser. En studie av OECD:s förvalmings- politiska samarbete. [33] Bekämpande av penningtvätt. [36] Myndighet eller marknad. Statsförvalmingens olika verksamhetsformer. [38] Arbetsgivarpolitik i staten. För kompetens och resultat. [48] Avskaffa reklamskatten! [53] Ministern och makten. Hur fungerar ministerstyre i praktiken? [54] l medborgarnas tjänst. En samlad förvalmingspolitik för staten. [57]

Utbildningsdepartementet

Den nya gymnasieskolan — steg för steg. [1] Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år. [21]

Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg. [37]

Jordbruksdepartementet

Svensk mat — pä EU-fat. [25] EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedels- försörjningen. [26]

Alternativa utvecklingsvägar för EU:s gemensammajordbrukspolitik. [50]

Arbetsmarknadsdepartementet

Aktivt lönebidrag. Ett effektivare stöd för arbetshandikappade. [5] Personaluthyming. [58]

Kulturdepartementet

IT i kulturens tjänst. [14] Staten och trossamfunden Rättslig reglering

— Grundlag — Lag om trossamfund Lag om Svenska kyrkan. [41] Staten och trossamfunden Begravningsverksamheten. [42]

Systematisk förteckning

Staten och trossamfunden Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven. [43] Staten och trossamfunden Svenska kyrkans personal. [44] Staten och trossamfunden Stöd, skatter och finansiering. [45] Staten och trossamfunden Statlig medverkan vid avgiftsbetalning. [46] Staten och trossamfunden Den kyrkliga egendomen. [47] Staten och trossamfunden. Sammanfattningama av förslagen från de statliga utredningarna. [55] Svenskhemmet Voksenäsens förvaltningsform. [59] Betal-TV inom Sveriges Television. [60]

Närings- och handelsdepartementet

Regionpolitik för hela Sverige. [13] Att utveckla industriforskningsinstituten. [16] Konkurrenslagen 1993-1996. [20]

Inrikesdepartementet

Bättre information om konsumentpriser. [19] Unga och arbete. [40]

Miljödepartementet

Förbättrad miljöinformation. [4] Följdlagstif'tning till miljöbalken. [32] Övervakning av miljön. [34]