Upphävd författning

Lag (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1924-06-27
Ändring införd
SFS 1924:322
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
SFS 1989:844 ikrafttr.- och överg.best. till 1989:836.

1 §  Om värdehandlingar för omyndigs räkning har satts ner i öppet förvar hos bank enligt föräldrabalkens bestämmelser, svarar banken för de nedsatta värdehandlingarnas förvaring och förvaltning enligt bestämmelserna i 2--7 §§. Avtal om befrielse från bankens förpliktelser i strid mot 2--7 §§ är utan verkan.

[S2]Första stycket tillämpas också om en omyndigs värdehandlingar i annat fall finns i öppet förvar hos en bank och föräldrabalkens bestämmelser beträffande nedsatta värdehandlingar skall gälla. Lag (1988:1395).

2 §  I fråga om inhemska värdehandlingar är banken skyldig

 1. 1) att, om nedsättning skett av omyndigs aktier eller andra därmed jämförliga värdepapper, över vilka enligt lag bok eller förteckning förs, dels ombesörja, att den omyndige där tas upp som ägare, varvid också anmälan om förmyndarens namn och adress skall göras, dels i fråga om aktier i avstämningsbolag göra anmälan till förteckning enligt 3 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 13 § bankaktiebolagslagen (1987:618); dock att detta icke äger tillämpning i fråga om aktier som förvaltarregistrerats enligt 3 kap. 10 § andra stycket första meningen aktiebolagslagen, 3 kap. 10 § andra stycket första meningen försäkringsrörelselagen eller 3 kap. 11 § första stycket bankaktiebolagslagen,
 2. 2) att lyfta ränta å obligation samt, där uppgift om tid och ort för vinstutdelning å aktie eller annat därmed jämförligt värdepapper kan av banken utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt inhämtas eller eljest på förfrågan meddelas av förmyndaren, lyfta jämväl sådan utdelning,
 3. 3) att, om utlottning eller uppsägning av obligation tillkännagives i Post- och Inrikes Tidningar, därom underrätta förmyndaren samt i sådant fall, så ock då underrättelse om utlottning eller uppsägning meddelas av förmyndaren, uppbära betalning för utlottad eller uppsagd obligation,
 4. 4) att, då enligt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar företrädesrätt till teckning av ny aktie eller sådan obligation som avses i 5 kap.aktiebolagslagen (1975:1385) och 5 kap.bankaktiebolagslagen (1987:618) tillkommer den omyndige, underrätta förmyndaren om detta samt efter framställning av denne verkställa teckningen och dessutom i övrigt lämna erforderligt biträde till aktiernas eller obligationernas utbekommande eller också se till att försäljning sker av teckningsrätten,
 5. 5) att, då enligt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar ny aktie tillkommer den omyndige till följd av fondemission, vidtaga erforderliga åtgärder för aktiernas utbekommande,
 6. 6) att å skuldebrev eller annat fordringsbevis uppbära betalning av förfallna räntor och kapitalbelopp, då betalning frivilligt erlägges, så ock, där uppgift om gäldenärens adress kan av banken utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt inhämtas eller eljest på förfrågan meddelas av förmyndaren, vid utebliven betalning utfärda sådana betalningspåminnelser som är skäligen påkallade för att ta till vara den omyndiges rätt samt efter framställning av förmyndaren jämväl verkställa uppsägning hos gäldenären,
 7. 7) att, när å pantbrev eller annan inteckningshandling belöper betalning vid fördelning av köpeskillingen efter exekuti auktion g vid fördelning av köpeskillingen efter exekuti eller av löseskilling eller annan ersättning med avseende å den intecknade egendomen, på framställning av förmyndaren förete handlingen och uppbära betalningen,
 8. 8) att, då eljest betalning belöper å nedsatt värdehandling, på framställning av förmyndaren förete handlingen, om det erfordras, och uppbära betalningen,
 9. 9) att, då å värdehandling uppburits kapitalbelopp, därom ofördröjligen underrätta såväl förmyndaren som överförmyndaren och, då medel eljest uppburits av banken, underrätta förmyndaren i den ordning, varom överenskommelse träffats med honom,
 10. 10) att, där uppgift om gäldenärens adress kan av banken utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt inhämtas eller eljest på förfrågan meddelas av förmyndaren, vidtaga laga åtgärder för fordrans vidmakthållande,
 11. 11) att ombesörja anteckning om innehav av pantbrev eller annan inteckningshandling och, när överförmyndaren medgivit inteckningshandlings uttagande för annan åtgärd av inskrivningsmyndigheten, förete handlingen hos myndigheten,
 12. 12) att, när överförmyndaren samtyckt till att värdehandling eljest uttages för att företes hos myndighet eller tjänsteman, förete handlingen hos myndigheten eller tjänstemannen, samt
 13. 13) att, då enligt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar offentlig stämning utfärdats angående dödande av värdehandling, så ock då banken genom meddelande från kronofogdemyndigheten erhållit underrättelse, att exekutiv auktion å intecknad egendom blivit utlyst, därom underrätta förmyndaren.

[S2]Beträffande utländska värdehandlingar vare banken ansvarig allenast för handlingarnas förvaring. Lag (1987:629).

3 §  Kapitalbelopp, som av banken uppbäres å omyndigs värdehandling, skall i den omyndiges namn insättas å sådan bankräkning, att medlen kunna utan föregående uppsägning uttagas, eller å annan bankräkning, som förmyndaren bestämmer. Insättning må ej utan överförmyndarens medgivande ske å räkning, från vilken uttag må göras utan hans tillstånd. Ränta och annan avkastning, som uppbäras av banken, skola, såvitt ej annan bestämmelse givits av förmyndaren, i enahanda ordning insättas å bankräkning, dock att därvid må göras förbehåll, varom i 15 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken sägs.

4 §  För skada till följd av krig, uppror, upplopp eller annan utomordentlig tilldragelse (force majeure) vare banken ej ansvarig.

5 §  Vill förmyndaren, att nedsatt värdehandling skall uttagas ur bankens förvar, eller vill han giva banken uppdrag att överlåta eller pantsätta sådan handling, vare banken pliktig tillse, att över förmyndarens tillstånd till åtgärden, där det erfordras, föreligger. Påkallar i sistnämnda fall förmyndaren bankens biträde till influtna medels anbringande, skall banken ock tillse, att tillståndet innefattar samtycke därtill, om sådant samtycke erfordras.

[S2]Skall aktieteckning enligt 2 § 4 ombesörjas av banken, åligger det ock banken tillse, att överförmyndarens samtycke föreligger.

6 §  När omyndigs värdehandlingar av bank tagas i förvar enligt denna lag, skall banken till förmyndaren överlämna skriftligt förvaringsbevis, innefattande erkännande, att banken förvarar och förvaltar värdehandlingarna enligt bestämmelserna i lagen. I beviset skola handlingarna förtecknas med angivande av deras nominella värde och skall i fråga om andra värdepapper än aktier nummer och annan beteckning anmärkas. Ett likalydande bevis skall ofördröjligen översändas till överförmyndaren.

[S2]Då för omyndig värdehandlingar första gången av bank tagas i förvar enligt denna lag, skall av förmyndaren skriftlig uppgift lämnas å den omyndiges och förmyndarens namn och postadress, å den överförmyndare, under vilkens tillsyn förmynderskapet står, samt, om den omyndige är underårig, å hans ålder och föräldrarnas namn och hemvist. Sker ändring av förmyndarens eller den omyndiges hemvist eller postadress, eller varder tillsynen å förmynderskapet överflyttad till annan överförmyndare, vare förmyndaren pliktig göra anmälan därom.

7 §  Banken vare pliktig att årligen före januari månads utgång till förmyndaren och överförmyndaren översända uppgift rörande de värdehandlingar, som för myndlingens räkning voro nedsatta i bankens förvar vid föregående års utgång, så ock avskrift av bankens räkning för året med den omyndige.

8 §  För den vård av omyndigs värdehandlingar som enligt denna lag åligger banken har banken rätt till en årlig grundavgift, som inte får överstiga fem kronor för varje påbörjat tusental kronor av handlingarnas värde. Grundavgift får dock alltid tas ut med etthundra kronor.

[S2]Därutöver har banken rätt till en tilläggsavgift

 1. för varje vid avgiftsperiodens början inneliggande handling eller post av handlingar eller slutet konvolut med högst tolv kronor,
 2. för varje deponering eller uttag under avgiftsperioden av sådana handlingar med högst tjugo kronor, samt
 3. för varje skriftlig betalningspåminnelse som banken utfärdar enligt 2 § 6 med det belopp som gäller för en skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

[S3]Den avgift som avses i första stycket eller andra stycket 1 eller 2 innefattar inte ersättning för bankens särskilda utgifter till följd av uppdraget. I fråga om ersättning för andra åtgärder än sådana som åligger banken på grund av denna lag gäller vad som särskilt har avtalats.

[S4]För en fordran på avgift eller ersättning till följd av det uppdrag som banken har får banken innehålla de nedsatta handlingarna till den del de i värde svarar mot fordringen. Banken får också för en sådan fordran ta ut betalning ur de medel som banken har tagit emot för den omyndiges räkning. Lag (1981:1335).

9 §  Då tillstånd att uttaga nedsatt värdehandling sökes, skall uppgift lämnas om det ändamål, för vilket handlingen skall uttagas. Finnes det icke behövligt, att handlingen uttages för det uppgivna ändamålet, eller kan det antagas, att den omyndiges rätt och bästa skulle genom handlingens uttagande sättas i fara, skall tillstånd vägras.

[S2]Vill förmyndaren, att nedsatt värdehandling skall försäljas eller pantsättas, vare han pliktig att uppgiva, vartill de influtna medlen skola användas. Erfordras för de influtna medlens användande till det uppgivna ändamålet överförmyndarens samtycke, och finner överförmyndaren samtycke därtill ej böra givas, skall tillstånd till försäljningen eller pantsättningen vägras.

[S3]Meddelas tillstånd att försälja nedsatt värdehandling, skall banken, där ej överförmyndaren annorlunda förordnar, utlämna handlingen direkt till köparen och uppbära betalningen. Tillstånd att pantsätta nedsatt värdehandling medför ej rätt att uttaga handlingen utan att överförmyndaren särskilt medgivit det; sådant medgivande må lämnas allenast såframt pantsättning ej utan avsevärd olägenhet kan ske, medan handlingen är nedsatt i bankens förvar. I övrigt äge överförmyndaren vid tillstånd till åtgärd med avseende å nedsatt värdehandling foga de villkor, som i varje fall finnas erforderliga, åliggande det banken att noggrant iakttaga dessa villkor.

[S4]Skall nedsatt värdehandling överföras från den bank, där den finnes i förvar, till annan bank, varde handlingen utlämnad direkt till denna bank. Den förra banken skall ofördröjligen underrätta överförmyndaren om åtgärden.

10 §  Tillstånd, som i 9 § avses, gälle allenast under tre veckor från tillståndets meddelande, såframt ej överförmyndaren bestämt annan tid för tillståndets giltighet.

11 §  Har tillstånd av överförmyndaren meddelats enligt vad i 9 § sägs, skall förmyndaren sist inom en månad därefter till överförmyndaren lämna redogörelse för de åtgärder, som vidtagits, såframt ej fråga är allenast om anskaffande av medel, som böra hållas tillgängliga för den omyndiges underhåll eller vården av hans egendom. Överförmyndaren äge, om det finnes erforderligt, utsätta annan tid för redogörelsens avlämnande. Har förmyndaren mottagit avräkningsnota, betalningsbevis eller annan handling till styrkande av vidtagen åtgärd, skall handlingen i huvudskrift eller besannad avskrift bifogas redogörelsen. Då handlingen översänts i huvudskrift, skall den efter redogörelsens granskning återsändas till förmyndaren. Där ej nedsättning av uttagen eller förvärvad värdehandling skett, skall förmyndaren genom intyg styrka, att influtna medel blivit så anbragta, att nedsättning ej erfordras.

12 §  Då tillstånd, som i 9 § avses, förfallit, skall förmyndaren inom tid, som i 11 § stadgas, hos överförmyndaren anmäla, att tillståndet icke blivit använt, så ock förete bevis därom.

13 §  Innestå hos bank omyndigs medel, som ej må uttagas utan överför myndarens tillstånd, skall vad i 9, 11 och 12 §§ stadgas angående ansökan om tillstånd till uttagande av nedsatt värdehandling och om sådan ansökans prövning, så ock om förmyndarens skyldighet att ingiva redogörelse för vidtagna åtgärder eller anmälan, att tillståndet icke blivit använt, i tillämpliga delar gälla rörande ansökan om tillstånd att uttaga medel, om sådan ansökans prövning och om skyldighet för förmyndaren att ingiva redogörelse för medlens användning eller anmälan, att tillståndet icke blivit använt. Då fråga är om uttagning av medel till bestridande av utgifter för den omyndiges underhåll eller för vården av hans egendom, må tillståndet givas tills vidare och avse visst sammanlagt belopp under kalenderår. Tillståndet må ock avse, att medel, som innestå eller insättas å viss räkning, tills vidare må lyftas utan särskilt medgivande av överförmyndaren. I annat fall gälle ej överförmyndarens tillstånd för längre tid än tre veckor från det tillståndet meddelades.

[S2]Kunna insatta medel ej utan föregående uppsägning uttagas, skall till stånd till medlens uttagning medföra rätt till uppsägning, och äge förmyndaren, sedan uppsägning skett, utan nytt tillstånd lyfta medlen. I sådant fall skall tiden för redogörelsens avgivande räknas från det dessa blivit för lyftning tillgängliga.

[S3]Skola medlen enligt tillståndet användas för inköp av värdehandling eller utlånas, må, där överförmyndaren ej annorlunda förordnar, medlen utlämnas allenast mot det att banken mottager värdehandlingen eller fordringsbeviset i öppet förvar eller erhåller bevis, att nedsättning därav ägt rum hos annan bank eller att inskrivning, som avses i 15 kap. 8 § andra och tredje styckena föräldrabalken, skett med förbehåll, som där sägs. Skola medlen enligt tillståndet användas till köp av fast egendom eller tomträtt, skall, där överförmyndaren ej annorlunda förordnar, utbetalning av banken verkställas direkt till säljaren. I övrigt äge överförmyndaren vid tillstånd till uttagning av medel foga de villkor, som i varje fall finnas erforderliga, åliggande det banken att noggrant iakttaga dessa villkor.

[S4]Skola medel allenast överföras till annan bank, åligge den bank, där medlen innestå, att insätta dem hos den andra banken och att ofördröjligen underrätta överförmyndaren därom. Vid insättningen må ej fogas förbehåll om rätt för förmyndaren att uttaga medlen utan överförmyndarens tillstånd.

13 a §  Får en förmyndare i fråga om en rättighet som registreras enligt aktiekontolagen (1989:827) endast med överförmyndarens tillstånd överlåta eller pantsätta rättigheten eller uppbära på denna belöpande kapitalbelopp, gäller 9--12 §§ i tillämpliga delar. Lag (1992:1311).

14 §  Försummar förmyndaren att i rätt tid ingiva redogörelse eller anmälan, varom ovan sägs, anmäle överförmyndaren försummelsen hos rätten eller domaren, och äge rätten att genom vite tillhålla förmyndaren att fullgöra sitt åliggande. Innan anmälan göres efter vad nyss är sagt, bör överförmyndaren, där det lämpligen kan ske, erinra förmyndaren om hans skyldighet.

15 §  Vad som föreskrivs i denna lag skall tillämpas även i fråga om vård av värdehandlingar som tillhör den, för vilken god man enligt 11 kap.3 eller 4 §föräldrabalken eller förvaltare enligt samma balk har förordnats, liksom i fråga om medel som för sådan persons räkning står inne hos bank och inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Lag (1988:1262).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

Ändring, SFS 1927:91

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1934:262

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1940:451

  Omfattning
  ändr. 1-3, 5-7, 9-13, 15 §§

Ändring, SFS 1954:314

  Omfattning
  ändr. 6, 8 §§

Ändring, SFS 1963:153

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1970:598

Ändring, SFS 1970:1010

Ändring, SFS 1974:1042

Lag (1976:616) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

Lag (1981:782) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

Lag (1981:1335) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

Lag (1987:629) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

Lag (1988:1262) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

Lag (1988:1395) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

Lag (1989:836) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

Ändring, SFS 1989:844

  Omfattning
  ikrafttr. av 1989:836

Lag (1991:198) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

Ändring, SFS 1992:1311

  Omfattning
  upph. 1991:198

Lag (1994:1439) om upphävande av lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar

  Övergångsbestämmelse

  1. 1 4, 7, 8 och 15 §§ i den upphävda lagen skall, med de begränsningar som anges i följande punkter, alltjämt tillämpas vid förvaring och förvaltning av värdehandlingar som nedsatts i öppet förvar hos bank enligt 15 kap. 8 § föräldrabalken i lagrummets lydelse före den 1 juli 1995. Bestämmelserna skall tillämpas till dess uppdraget avslutats, eller avtal om fortsatt förvaring och förvaltning träffas.
  2. Vad som föreskrivs i 3 § om insättning av medel på spärrad bank-räkning skall inte gälla beträffande medel som skall förvaltas av föräldrar.
  3. Vad som föreskrivs i 7 § om uppgiftsskyldighet i förhållande till överförmyndaren skall inte gälla. I samband med att uppdraget att förvalta de nedsatta värdehandlingarna upphör skall dock banken till överförmyndaren sända uppgift om de värdehandlingar som omfattades av uppdraget.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:29, Prop. 1993/94:251, Bet. 1994/95:LU3
  Omfattning
  upph.