Inaktuell version

Lag (1974:191) om bevakningsföretag

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
SFS 1974 i lydelse enligt SFS 2006:517
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med bevakningsföretag avses i denna lag den som yrkesmässigt åtar sig att för annans räkning

 1. bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning eller något annat sådant,
 2. bevaka enskild person för dennes skydd, eller
 3. bevaka sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport.

[S2]Lagen gäller inte bevakning som utförs av statlig eller kommunal myndighet. Den gäller inte heller bevakning som utförs av enskild person, om denne endast fullgör uppdrag med stöd av ett förordnande som har meddelats honom av en myndighet enligt en bestämmelse i lag. Lag (2006:517).

Prop. 2005/06:136: Ändringen, som behandlas i avsnitt 5, innebär att paragrafens första stycke delas upp i tre punkter. De två första motsvaras av gällande lydelse av paragrafen. I den tredje punkten, som är ny, anges uttryckligen att sådan bevakningsverksamhet som avser sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport omfattas av lagen. Det är inte fråga om någon ändring i sak. Att just sedlar och mynt särskilt nämns i lagtexten ...

 • RH 1994:120:Lagen (1974:191) om bevakningsföretag har inte ansetts tillämplig vid utförande av obevakad värdetransport.

2 §  Bevakningsföretag får inte bedriva verksamhet som avses i 1 § första stycket utan tillstånd enligt denna lag (auktorisation).

[S2]Föreskriven utbildning av personal som skall utföra bevakningstjänst får ske endast efter auktorisation enligt denna lag. Företag som utan att vara bevakningsföretag bedriver sådan utbildning kallas utbildningsföretag. Lag (2006:517).

Prop. 2005/06:136: Ändringen, som behandlas i avsnitt 6.1, innebär att bestämmelsen om särskild auktorisation tas bort. Detta innebär dock inte någon ändring i sak. Enligt de nya bestämmelserna krävs således auktorisation för varje slag av verksamhet som ett bevakningsföretag skall bedriva, exempelvis bevakning av enskild person för dennes skydd eller s.k. värdetransportverksamhet.

2 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur olika slag av verksamheter som utövas med stöd av auktorisation skall bedrivas. Lag (2006:517).

Prop. 2005/06:136: Paragrafen är ny. Av den framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur olika slag av verksamheter som utövas med stöd av auktorisation skall bedrivas. I sådana föreskrifter kan bl.a. anges de krav som skall gälla för att olika slag av verksamheter skall få bedrivas (se vidare 3 §). Frågan behandlas i avsnitt 6.2.

Propositionens lagförslag innebär ...

3 §  Auktorisation får beviljas endast om det kan antas att verksamheten

 1. kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse med god sed inom branschen,
 2. inte kommer att få en från allmän synpunkt olämplig inriktning, och
 3. kommer att uppfylla de krav som ställs på verksamhet av det slag som företaget skall bedriva.

[S2]Vid prövning enligt första stycket skall det särskilt beaktas att företaget har en lämplig organisation och planläggning av sin verksamhet.

[S3]För auktorisation krävs också att företaget har utsett en person som föreståndare för verksamheten. Lag (2006:517).

Prop. 2005/06:136: I paragrafens första stycke har en ny tredje punkt lagts till. Övervägandena finns i avsnitt 6.2. Innebörden av tillägget är att ytterligare ett krav ställs upp för att auktorisation skall få beviljas. Länsstyrelsen skall vid sin prövning också beakta om det kan antas att verksamheten kommer att uppfylla de särskilda krav som ställs på den sökta verksamheten. Bestämmelser med detaljerade krav för olika verksamheter ...

3 a §  I ett beslut om auktorisation skall det anges vilket eller vilka slag av verksamheter som auktorisationen avser. Lag (2006:517).

Prop. 2005/06:136: Genom paragrafen, som är ny, tas bestämmelser om s.k. differentierad auktorisation in i lagen. Frågan behandlas i avsnitt 6.1.

Paragrafen avser både bevaknings- och utbildningsföretag och innebär att en länsstyrelse i ett beslut om auktorisation skall ange vilket eller vilka slag av verksamheter som auktorisationen avser. För bevakningsföretag skall det alltså i beslutet anges vilket slags bevakningsverksamhet ...

4 §  All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag skall vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i ett sådant företag. Detsamma gäller föreståndaren för verksamheten samt ledamöter och suppleanter i bevakningsföretagets styrelse. Lag (2006:517).

Prop. 2005/06:136: Ändringen, som behandlas i avsnitt 7, klargör att styrelsesuppleanter skall omfattas av samma godkännandeprövning som styrelseledamöter. Även vissa redaktionella ändringar har gjorts.

 • RÅ 1995:18:Trafiknykterhetsbrott begånget nära sex år efter godkännande för anställning hos auktoriserat bevakningsföretag har vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet inte ansetts utgöra tillräcklig grund för återkallelse av godkännandet.

5 §  Frågor om auktorisation prövas av länsstyrelsen i det län där företagets ledning har sitt säte.

[S2]Länsstyrelsen skall inhämta Rikspolisstyrelsens yttrande innan auktorisation beviljas. Lag (2006:517).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att länsstyrelsen prövar frågor om auktorisation.

Prop. 2005/06:136: Ändringen i andra stycket, som behandlas i avsnitt 6.1, innebär att det inte längre skall vara nödvändigt att inhämta Rikspolisstyrelsens yttrande för sådana fall där länsstyrelsen redan från början kan bedöma att det inte kan bli aktuellt att bevilja auktorisation. Ändringen i första stycket är endast av redaktionellt slag.

6 §  Prövning som avses i 4 § görs beträffande personalen hos ett auktoriserat bevakningsföretag av länsstyrelsen i det län där den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra. I fråga om föreståndaren för verksamheten samt ledamöter och suppleanter i företagets styrelse görs prövningen av den länsstyrelse som utövar tillsyn över företaget.

[S2]Godkännande enligt 4 § får begränsas till viss tid, när särskilda skäl föreligger. Lag (2006:517).

Prop. 2005/06:136: Ändringen, som behandlas i avsnitt 7, innebär att det inte längre kommer att vara möjligt att anlita en person för tjänstgöring i ett auktoriserat bevakningsföretag under tiden som länsstyrelsen prövar frågan om han eller hon skall godkännas. I första stycket har också ett tillägg gjorts som en följd av klargörandet i 4 § att även styrelsesuppleanter skall godkännas av länsstyrelsen.

7 §  Den som är godkänd för anställning i bevakningsföretag och har till uppgift att utföra bevakningstjänst (väktare) har det skydd som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken när han utför sådan tjänst. Lag (1989:148).

 • RH 2019:1:En person har satt sig till motvärn mot en butikskontrollant när denne skulle genomföra ett envarsgripande efter en ringa stöld. Butikskontrollanten har ansetts omfattad av skydd enligt 17 kap. 5 § brottsbalken och 7 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag vid gripandet.

8 §  Tillsyn över auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag utövas av länsstyrelsen i det län där företagets ledning har sitt säte. Andra myndigheter skall på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp som behövs för tillsynen.

[S2]Vid tillsynen skall länsstyrelsen särskilt kontrollera att de villkor för auktorisation som anges i 3 § alltjämt är uppfyllda. Lag (1989:148).

9 §  Auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag skall lämna länsstyrelsen de upplysningar om verksamheten som den begär för sin tillsyn.

[S2]Företagen skall årligen före mars månads utgång till länsstyrelsen sända in en redogörelse för verksamheten under föregående år. Lag (1989:148).

10 §  Länsstyrelsen har rätt att inspektera auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag och att ta del av samtliga handlingar som rör företagens bevakningsverksamhet eller utbildning av väktare. Inspektionen skall göras så snart det finns anledning till det, dock minst en gång vartannat år. Lag (1989:148).

11 §  Underlåter ett auktoriserat bevaknings- eller utbildningsföretag att lämna upplysningar enligt 9 § första stycket, att sända in redogörelse enligt 9 § andra stycket eller att lämna tillgång till handlingar enligt 10 §, får länsstyrelsen förelägga vite. Lag (1989:148).

12 §  Länsstyrelsen får förelägga ett auktoriserat bevaknings- eller utbildningsföretag att vidta de rättelser och andra åtgärder som föranleds av tillsynen. Föreläggandet får förenas med vite. Lag (1989:148).

13 §  En auktorisation kan återkallas när det inte längre finns förutsättningar enligt denna lag för auktorisation eller när det i övrigt finns särskild anledning till återkallelse.

[S2]I stället för att återkalla auktorisationen kan länsstyrelsen begränsa den till att omfatta visst eller vissa slag av verksamheter.

[S3]Frågor om återkallelse av auktorisation prövas av den länsstyrelse som utövar tillsyn över det berörda företaget. Vid behandlingen av en sådan fråga skall länsstyrelsen inhämta Rikspolisstyrelsens yttrande. Ett sådant yttrande behövs dock inte om skälet för återkallelsen är att företaget har försatts i konkurs eller självt har begärt att auktorisationen skall återkallas.

[S4]Ett beslut om återkallelse av en auktorisation eller en begränsning av auktorisationens omfattning gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Lag (2006:517).

Prop. 2005/06:136: Ändringen, som behandlas i avsnitt 6.3, innebär att bestämmelserna om återkallelse av auktorisation av bevaknings- och utbildningsföretag samt godkännande av anställda i bevakningsföretag delas upp i två paragrafer. Detta görs genom att bestämmelserna om återkallelse av auktorisation behålls i denna paragraf och frågan om återkallelse av godkännande förs över till en ny paragraf, 13 a §. I förevarande paragraf införs ...

 • RÅ 1995:18:Trafiknykterhetsbrott begånget nära sex år efter godkännande för anställning hos auktoriserat bevakningsföretag har vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet inte ansetts utgöra tillräcklig grund för återkallelse av godkännandet.

13 a §  Ett godkännande enligt 4 § kan återkallas när det inte längre finns förutsättningar enligt denna lag för godkännande eller när det i övrigt finns särskild anledning till återkallelse. Ett godkännande skall återkallas när den som godkännandet avser har lämnat sin anställning eller sitt uppdrag hos ett auktoriserat bevakningsföretag och inte inom tre månader därefter har visat att han eller hon har fått en ny anställning eller ett nytt uppdrag hos ett sådant företag.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får länsstyrelsen i stället för att återkalla ett godkännande begränsa det till en viss verksamhet eller ett visst område.

[S3]Frågor om återkallelse av godkännande prövas av den länsstyrelse som har godkänt den som prövningen avser eller, om frågan angår föreståndaren för verksamheten eller en ledamot eller en suppleant i det berörda företagets styrelse, av den länsstyrelse som utövar tillsyn över företaget.

[S4]Ett beslut om återkallelse av eller en begränsning i ett godkännande gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Lag (2006:517).

Prop. 2005/06:136: Paragrafen, som är ny, innebär ingen annan ändring i sak än att också en styrelsesuppleants godkännande kan återkallas. Denna ändring är en följd av den nya bestämmelsen i 4 § om att även suppleanter skall godkännas enligt den paragrafen (se avsnitt 7). Ändringen innebär i övrigt endast att nuvarande bestämmelser om återkallelse av godkännande för anställning i auktoriserade bevakningsföretag, med vissa redaktionella ändringar, ...

14 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver verksamhet som avses i 1 § första stycket utan auktorisation eller lämnar osann uppgift i fall som avses i 9 §. Lag (1989:148).

 • RH 1994:120:Lagen (1974:191) om bevakningsföretag har inte ansetts tillämplig vid utförande av obevakad värdetransport.

15 §  Länsstyrelsens beslut i ärenden enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Rikspolisstyrelsen får överklaga länsstyrelsens beslut i ärenden om auktorisation.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:34).

16 § Har upphävts genom lag (2006:517).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1974:191) om bevakningsföretag

Ändring, SFS 1975:687

Lag (1980:588) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:122
  Omfattning
  nuvarande 9-12 §§ betecknas 13-16 §§; ändr. 1-3, 5, 6, 8, nya 13-16 §§; nya 9-12 §§; omtryck

Lag (1989:148) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
  2. Annan än auktoriserat bevakningsföretag som vid lagens ikraftträdande bedriver föreskriven utbildning av väktare får, under förutsättning att ansökan om auktorisation av sådan verksamhet görs före den 1 oktober 1989, fortsätta verksamheten till dess ansökningen slutligt har prövats. Avslås ansökningen får, när särskilda skäl föreligger, ändå medges att verksamheten får fortsätta under en viss övergångstid.
  3. Ett auktoriserat bevakningsföretag som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet för bevakning av enskild person för dennes skydd eller föreskriven utbildning av väktare behöver inte auktorisation av denna verksamhet under förutsättning att den före ikraftträdandet har getts tillkänna för tillsynsmyndigheten.
  4. I fråga om överklagande och underställning av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:63
  Omfattning
  ändr. 2, 5-15 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1995:34) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (2006:517) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelsen i 4 § om godkännande av styrelsesuppleanter skall dock tillämpas först från och med den 1 juli 2007.
 2. Ett beslut om auktorisation som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller längst till utgången av juni 2007. Om ett bevaknings- eller utbildningsföretag som har meddelats auktorisation enligt äldre bestämmelser före utgången av juni 2007 ger in en ansökan om att få bedriva verksamhet enligt de nya bestämmelserna, gäller äldre beslut om auktorisation även därefter, dock längst till dess att frågan om ny auktorisation slutligt har avgjorts.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:299, Prop. 2005/06:136, Bet. 2005/06:JuU35
Omfattning
upph. 16 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 §§; nya 2 a, 3 a, 13 a §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:311) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Förarbeten
Rskr. 2008/09:221, Prop. 2008/09:157, Bet. 2008/09:JuU12
Omfattning
nuvarande 2 a betecknas 16 §; ändr. 5, 6, 8, 9 §§, den nya 16 §; nya 3 b, 4 a, 13 b §§
CELEX-nr
32006L0100
Ikraftträder
2009-06-01

Lag (2012:79) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Förarbeten
Rskr. 2011/12:135, Prop. 2011/12:31, Bet. 2011/12:KU2
Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 13 b §§
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2014:582) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 5, 13, 15 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:146) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:148, Prop. 2015/16:44, Bet. 2015/16:UbU6
Omfattning
ändr. 3 b, 4 a §§; ny 4 b §
Ikraftträder
2016-04-15